Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > מהות ההלכה והשתלשלותה

 מחברכותרתספרביקורת
1.תשובת הרבנים בוויען על דבר התלמוד אשר השיבו על שאלת פקידי הממשלה ידיה בדבר המשפט נגד הקירכנצייטונג בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 33-39  
2.אורבך, אפרים א' חז"ל, פרקי אמונות ודעות ירושלים תשכט 701 עמ'  
3.אורבך, אפרים אלימלך מסורת והלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 163-136; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 94-67  
4.אורבך, אפרים אלימלך חז"ל, פרקי אמונות ודעות [אוצר המשפט חלק א ערך 1] מהד' ב מתוקנת, ירושלים תשמג 704 עמ'  
5.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה, מקורותיה והתפתחותה גבעתיים 1984 405 + 4 עמ'  
6.אורבך, שמחה בונם ההלכה בתפישתם של ר"ה קרשקש ור"י אלבו הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' מג-נה  
7.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 37-69  
8.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ 37-69  
9.איזק, יצחק אמת ואמונה בדברי החכמים בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 77-102  
10.איש שלום, מאיר מאמר כולל גלגול ההלכה והאגדה וקורות תוצאותיהן מזמן אחרוני הזוגות עד חתימת התלמוד בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 19-24  
11.ביברפלד, חיים ואלו ההלכות ('כולל כל הל"מ הנמצאים בש"ס ובפירושיו ומוסף עליה כל באמת אמרו וגמירי ודבר תורה ורמז קבצתים וסדרתים עם הגהות והשגות') בערלין תרצה 36 עמ'  
12.ביכלר, אברהם הלכה למעשה כבית שמאי בזמן הבית ואחר החורבן ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 21-30  
13.בילר, אביעד "אמת מארץ תצמח" או "וצדק משמים נשקף"? עלון שבות גל' 126 תשרי תש"ן עמ' 119-142  
14.בלוך, חיים ודע מה שתשיב; תשובתי להוטיקן שנתתי בשנת תרצד על שאלות תלמודיות-רבניות חשובות במאד ניו-יורק תשכב 110 + כד עמ'  
15.בלידשטיין, יעקב על רב מובניות התורה דעות גל' מד תשלה עמ' 274-273 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 29-34  
16.בן אליהו, הילה דבר אל כל עדת בני ישראל - הסכמת העם לתוכן החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 71 אחרי מות-קדושים תשסב 4 עמ'  
17.בן זמרה, אליהו צ' לצמיחת ההלכה (בשולי פרסומים חדישים בתחום המשפט העברי) דעות גל' כח חורף תשכה עמ' 124-115  
18.בן מאיר, דוד בירור בענין מחלוקות וספקות בדברי תורה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 225-252  
19.בן מנחם, חנינה המחלוקת האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 4. רעננה תשסו 201 עמ'  
20.בן-דב, שבתי על האמת והדוגמה בתורת ישראל סלם שנה ה תשיג-תשיד גל' ד עמ' 8-11  
21.בר, יצחק ישראל בעמים; עיונים בתולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה וביסודות ההלכה והאמונה ירושלים תשטו 144 עמ'  
22.ברגמן, מאיר מבוא שערים; סדר קבלת התורה ועוד כמה ענינים שהם כמבוא לשערים המצוינים בהלכה מהדו' ב מורחבת ומתוקנת. ת"א תשכו קכז עמ'  
23.ברקוביץ, אליעזר ההלכה כוחה ותפקידה ירושלים תשמא 223 עמ'. ביקורות: לויטס, חיים מנחם: כוחה ותפקידה של ההלכה. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קמח-קנג; שפרבר, דניאל: ההלכה: בחינה רעיונית אידיאולוגית. גשר שנה 29 חוב' 109 סתיו תשמד עמ' 151-149 
24.ברקוביץ, אליעזר תורת ההגיון בהלכה (הסיבתיות בהלכה) ירושלים תשמז 164 עמ'  
25.גוטמן, יחיאל מיכל קדמוניות שבקדושה וקדמוניות של חולין (סקירה קצרה על קדמוניות שבהלכה) הסוקר שנה ה תרצז-תרצה עמ' 51-37. יצא גם בנפרד: בודפסט תרצח 15 עמ'  
26.גוטקבסקי, יעקב משנה לתלמידים: סדר זרעים ('עם פירוש קצר... ובראש הספר נספח מבוא ארוך להשתלשלות תורה שבע"פ') לודז תרצד 93 עמ'  
27.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
28.גולדברג, יוסף; שינובר, צבי מהות ההלכה ופסיקתה בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשמח, עמ' 245-165  
29.גולדברגר, ישראל דברי יש-גב; א: הלכה (קדמות המלה) הסוקר שנה ו תרצט-תש עמ' 21-15  
30.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
31.גילת, יצחק ד' ליסודותיה של ההלכה בשדה חמד שנה ה תשכב עמ' 458-451  
32.גילת, יצחק ד' לקדמותם של איסורי שבת אחדים בר-אילן א תשכג עמ' 119-106  
33.גילת, יצחק ד' משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה ת"א תשכח 342 עמ'  
34.גץ, מ"פ מהות היהדות ריגא תרפו 76 עמ'  
35.גרינברג, משה לשאלת היקפן ומידת גיבושן של התורה ומצוותיה פתחים תשלב חוב' ב עמ' 23-27  
36.גרינברג, שלמה בן משה ערכים מוסריים והתפתחות ההלכה (פרק במאמר על הדינמיות הטבועה בהלכה) ספר שרפשטיין, תשל עמ' 229-219  
37.דה-פריס, בנימין הלכה האנציקלופדיה העברית כרך יד עמ' 529-498  
38.דה-פריס, בנימין דינמיות וסטטיות בהלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 14-13  
39.דה-פריס, בנימין המחלוקת סיני כרך נג תשכג עמ' רצו-שא; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח י עמ' 178-172  
40.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל תמורה בהלכה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 131-125  
41.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההלכה רבת אנפין מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 138-131  
42.הבלין, שלמה זלמן על 'החתימה הספרותית' כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 192-148  
43.הבלין, שלמה זלמן פרקי יסוד בעיקרי התורה שבעל פה הגיון ג תשנו עמ' 25-41  
44.הדרי, ישעיהו ח' הלכה בהגותו של הראי"ה קוק הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' נז-עא  
45.הולנדר, עקיבא מורשת תורה ממשה עד גאון אחרון: מדריד לתורה שבעל פה חוב' א 16 עמ' חוב' ב 24 עמ'; חוב' ג 16 עמ'  
46.הורודצקי, שמואל אבא מלחמת הרגש והשכל השלח כרך יה תרסח עמ' 345-335, 548-536  
47.הילביץ, אלתר הלכה: משמעותה והיבטיה שנה בשנה תשן עמ' 286-305  
48.הכהן, יהודה יין משהו על הרפורמציה הדתית של חז"ל (חכמי התלמוד) גדרה תשכו 52 עמ'  
49.הלברטל, משה ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה תרביץ שנה נט תשן עמ' 457-480  
50.הלוי, א"א המחלוקת הראשונה. (פרק בתולדות ההלכה) תרביץ שנה כח תשיט עמ' 157-154  
51.הלוי, חיים דוד הוכחות לתורה מן השמים שנה בשנה תשמד עמ' 172-161  
52.הלר, אברהם על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191  
53.הר, משה דוד הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה ציון שנה מד תשלט עמ' 56-43  
54.הר, משה דוד ענייני הלכה בא"י במאה הששית והשביעית לספירת הנוצרים תרביץ שנה מט תשם עמ' 80-62  
55.הר, משה דוד תורה שבעל פה לפני תקופת המשנה מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 82-86  
56.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
57.השל, אברהם יהושע תורה מן השמים באספקלריה של הדורות (ספר א: דרכי המחשבה בתקופת התנאים. ספר ב: תורה מסיני ותורה מן השיטים). א-ב ישראל תשכב-תשכה 59 + 297 עמ'; 6 + 440 עמ'  
58.השל, אברהם יהושע פרקים לעניין תורה מסיני הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 308-317  
59.ווזנר, שי עקביא על משמעותה של הנאמנות להלכה אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 97-111  
60.ווזנר, שי עקביא מחלוקת לשם שמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 127 קרח תשסג 4 עמ'  
61.וולפסברג, ישעיהו למהות ההלכה מבוע, ניו-יורק כרך א תשיג-תשיד עמ' 255-248  
62.ויגודה, מיכאל "ויתנה אל הכהנים בני לוי" - תהליכים דמוקרטיים בלימוד התורה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 299 ניצבים וילך תשסז 4 עמ'  
63.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, הוא ספר דברי הימים לתורה שבעל פה עם קורות סופריה וספריה. א-ה הוצ' ד וילנא תרסד  
64.וילנסקי, משה תולדות היצירה הישראלית! מחקרים בספרות ישראל ת"א תשכז 418 עמ'  
65.וינרוט, יעקב תורת הנעילה של ההלכה (על "קבלת הרבים" כיסוד המכונן של ההלכה) ארץ אחרת גל' 13 כסלו-טבת תשסג עמ' 52-59  
66.ויס, אשר זליג לא תסור מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כו עמ' קעד-קפב  
67.ויס, אשר זליג נמסר הדבר לחכמים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כז עמ' קפג-קצא  
68.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
69.ורטהיים, אהרן הלכות והליכות בחסידות [שער א: יחס החסידות אל ההלכה. שער ב: מדרגה חדשה בהתפתחות ההלכה, שינויי דינים ומנהגים] ירושלים תשך 236 עמ'  
70.זילברג, משה הגישות המודרניות של ההלכה אח ומנורה א חנוכה תשלג עמ' 17-20  
71.זינגר, צבי התורה שבע"פ במחשבת ישראל מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 122-115  
72.טביומי, טוביה יהודא לחקר דברי חז"ל שמונה עשר דבר ספר היובל לכבוד רבי מאיר שפירא מלובלין, לודז תרץ עמ' קנ-קס  
73.טורש, דובעריש הס קטגור; המלמד סנגוריא הגיונית על התורה שבעל פה ועל מחוקקיה... צדקת מאמריהם אשר הקטגור הפולני 'אנדזיי נימיובסקי' העלה אותם בערמה על מזלג בקרתו בפלסתר שלו המכונה בשם 'מדות התלמוד'.. ורשא תרפד 154 עמ'  
74.טרופר, דניאל מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 79-96  
75.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה... [אוצר המשפט חלק א ערך 41] ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: לראשיתה של ההלכה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 368-356  
76.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) התלמוד; סקירה כללית על מהות התושבע"פ, יסוד ההלכה והשתלשלות יצירתה עד חתימת המשנה ורשה תרעב 114 עמ'  
77.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה; כולל שלשלת הקבלה והתפתחות התורה שבעל פה מתוך שרשיה ומקורותיה מראשיתה עד חתימת התלמוד. א-ד ניו-יורק תרצד-תשי  
78.יהודה, צבי מהותה של תורה שבעל י פה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 57-62  
79.יו"ד אל"ף פרשנות שלא כחז"ל שמעתין שנה ט גל' 31 תשרי-חשון תשלב עמ' 63-65  
80.יונג, אליהו סדנא דארעא חד הוא; 'כל התורה ענין אחד' נעם ספר כב תשם עמ' רצח-שח  
81.יעקובי, רפאל "כי כל העדה כלם קדושים" - על מחלוקות ועל הלכות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 288 קרח תשסז 4 עמ'  
82.ירון, צבי התורה שבעל-פה במחשבת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 37] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 97-87  
83.כ"ץ, בן ציון מזקנים אתבונן. או דבר בעתו; ...להאיר דרך רבותינו הפוסקים... כי הכל עשו יפה בעתו.. ורשא תרנד 103 עמ'. מהדו' ב ת"א תשכה 168 עמ'  
84.כ"ץ, בן ציון אור נגה על שמי התלמוד [סנגוריה על דינים בדבר היחס לנכרים] וארשא תרנה 58 עמ'  
85.כהנא, מנחם עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה תרביץ שנה עג תשסד עמ' 51-81  
86.כהנא, קלמן התורה המסורה לשיטת הרמב"ם יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' רעט-שב; חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' ז-לז  
87.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
88.לוי, אליעזר יסודות ההלכה; מחקר על השתלשלות ההלכה מימי קדם עד זמן התלמוד ת"א תשך 246 עמ'  
89.לוי, יעקב יחזקאל בקורת התלמוד; על פי ערך א"ב, כרך א כולל ערכי אות א. לבאר יסודות תורה שבע"פ וקורותיה בכלל על פי חקירה ובקורת נאמנה וע"פ חדושים מועילים.. וינה 1863  
90.לוינגר, יעקב על תורה שבעל-פה בהגותו של הרמב"ם תרביץ שנה לז תשכח עמ' 293-282  
91.לוינסון, יעקב שמונה עשרה תיקוני סופרים ספר יובל לכבוד הרב ד"ר ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קלח-קלט  
92.לוינסון, יצחק בער בית יהודה; כולל קורות הדת לישרון מראשית הויתה עד היום הזה.. ווילנא תקצט 380 עמ'  
93.לוינסון, יצחק בער זרבבל; על ידו יוסד היכל ה' אשר הקימו בישראל חכמי הסופרים האלקיים ותלמידיהם נ"ע. היכל שכולו אומר אהבה ושלום למין האנושי בכלל בהפך דת המתחכמים... ובהפך דעת ראש משטינינו... בספרו נתיבות עולם.. אדעסא תרכד. מהדו' ב וארשא תרלו ד חלקים 136+151 +, 138+130 עמ'  
94.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על אגדה, הלכה ו'חוק אלוהי' דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 253-297  
95.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82  
96.ליבוביץ, ישעיהו משמעותה של ההלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 15-22  
97.ליבור, דוד מחלוקת מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 35-30  
98.לנגה, יואל יהודה כדין וכדין- האם ישנה שיטה נכונה ולא נכונה במחלוקות? אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 218-224  
99.לרנר, מאיר תורת המשנה; תכליתה לבאר תכונת המשנה ואמונתנו בתורה שבע"פ שהיא אבן פינה ויסוד מוסד של כל המשנה כולה. חוב' א: ראיות ברורות שנמצאו במשנה דינים מסורים לנו מזמנו של אברהם אבינו. ברלין תרעה כח דפים. מהדו' חדשה: הדר הכרמל; תורת המשנה... חלק א נעתק ונסדר עם מראי  לונדון 1970 קנו עמ'  
100.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 56] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 222-205  
101.מיקלישנסקי, י"ק מקורות לתולדות ההלכה (תקופת בית שני); מלוקטים ומבוארים בלוית מבואות בוסטון מאס. תשטז 166 עמ'  
102.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 328-318  
103.מירקין, יצחק תקנות ולא תקונים ירושלים תרפא 14 עמ'  
104.מלמד, אברהם על כתפי ענקים (תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה) רמת גן תשסד 335 עמ'  
105.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
106.נבון, דוד משה שיטת הרמב"ם בחלוקת התורה שבע"פ המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 32-39  
107.נויבורגר, יעקב המסורה והמחלוקת בשיעורי מצוות ועונשיו קול צבי ב תשס עמ' 32-38  
108.נריה, משה צבי ואלה המשפטים דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 140-136  
109.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
110.סגל, מ"צ לתולדות מסירת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' א-כב, רנד-רנה  
111.סופר, יוחנן ביאור ענינא דרבי אליעזר שמותי הוא האהל שנה א תשטו עמ' קכ-קכד; ב. תשטז עמ' יח-יט  
112.עוזיאל, בן ציון מאיר חי דין ומשפט סיני כרך יז תשה עמ' קז-קיב  
113.עמינח, נח על התקופות בתולדות התורה שבעל פה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 181-165  
114.ערוסי, רצון התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 22 + 554 עמ'  
115.פדרבוש, שמעון דרכי ההוראה בישראל וסמכות חכמי התורה; הלכות ארץ ישראל; גלוי פנים בתורה שלא כהלכה; יחיד ורבים בהלכה; עקירת חכמים - נטיעה; לא בשמים היא] חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 51-82  
116.פדרבוש, שמעון תחיקת ההלכה בזמן הזה הדאר כרך מו תשכז-תשכח עמ' 549-547, 632-631  
117.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
118.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
119.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
120.פיניליש, יצבי מנחם דרכה של תורה; להצדיק התורה שבע"פ בכלל ולהגן על המשנה בפרט.. וינה 1861. ד"צ. 300 עמ'  
121.פישמן, הרצל חזון ושברו; על משמעות הקיום של עם ישראל ירושלים תשמז 542 עמ'; עמ' 76-62: התפחתות ההלכה בישראל  
122.פלאי, פנחס על בעית ה'יחד' בתפילה; עיון לדוגמא בדינאמיקה של מערכת היחסים שבין הלכה ומטא-הלכה זהות חוב' ד תשמז עמ' 49-31  
123.פלוסר, דוד התורה שבעל פה, חכמי ישראל והעם מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 87-89  
124.פצ'ניק, יצחק סיום של תקופות סמכות בהלכה מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 221-199; הדרגות בסמכות ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 269-240  
125.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
126.צווייפל, אליעזר צבי סנגור (מליץ יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו מול מגידי פשעיהם) ווארשא תרנד 310 עמ'  
127.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
128.קורמן, אברהם מבוא לתורה שבכתב ותורה שבעל פה באספקלריה של המסורת ת"א תשכו 295 עמ'  
129.קורמן, אברהם הלכה אמת ובקורת אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 124-111  
130.קורן, זלמן מנחם תנאים אמוראים גאונים וראשונים, סמכות הראשונים כלפי האחרונים ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 423-450  
131.קליין, מנחם עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153  
132.קלר, אהרן מצוות והלכות שנתנו קודם מתן תורה שנה בשנה תשלה עמ' 175-163; שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' רלג-רמה  
133.קמינקא, אהרן מחקרים ליסודי ההלכה הכתובה במשנה ותוספתא הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 65-33. הוצאה מיוחדת: בודאפעשט תרפה 33 עמ'  
134.קפלן, צבי דברי תורה ודברי קבלה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 21-18  
135.קרל, צבי הלכה בצרון כרך יז תשח עמ' 249-241  
136.רובינשטיין, שמואל משה תורת הקבלה; כולל יסודי תורה שבעל פה וראשית מקוריה, על פי כתבי הקודש וספרי תורה שבעל פה, ועל פי מקורים מדעיים. חלק א ווארשא תרעב קמח עמ'  
137.רובינשטיין, שמואל משה קדמוניות ההלכה; ראשית מקורות ההלכה לפי כתבי-הקודש וספרי תורה שבעל-פה ועל פי מקורות מדעיים קובנה [תרפו] 139 עמ' [חלק ב לספר: תורת הקבלה]  
138.רובינשטיין, שמואל משה דברי סופרים; חקירות על דבר מקורות ההלכות שנזכרו בספרי תורה שבעל פה בשמות דברי סופרים, מדרבנן, מדבריהם, ועל דבר התקנות שנתיחסו להאנשים הקדמונים קובנה תרץ 72 עמ'  
139.רוזנבליט, פנחס מסורת חיה [על תורה שבעל-פה] מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 92-94  
140.רוזנטל, יהודה תשובות ר' ישמעאל ב"ר אברהם יצחק הכהן, רבה של מודינא, על י"ב השאלות של הקיסר נאפוליאון תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 587-565  
141.רוזנטל, יוסף וחי בהם הזמן ורשא תרנו עמ' 15-13  
142.רוזנפלד, שלמה שבעים פנים לתורה - ריבוי הדעות והמחלוקות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 137-177 [תגובה: גולדברג, זלמן נחמיה. שם גל' 12 אלול תשסד עמ' 161-170. תגובה לתגובה. שם עמ' 171-180]  
143.רוטנברג, נדב הבטה בגישות חז"ל למחלוקותיהם שיר למעלות ד תשסב עמ' 290-303  
144.ריבלין, יוסף שיקול דעת ומשקל דעה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 249-271  
145.ריגיו, יצי שמואל בחינת הקבלה; חיבור כולל ס' קול סכל וס' שאגת אריה לרבי יהודה אריה ממודעה ונוספו אליהם טענות והערות חקירות ודרושים לברר'וללבן כל ענין וענין גוריציא תריב 268 עמ'  
146.רייכר, ישעיהו תורת הראשונים; יסודות התורה-שבעל-פה והתפתחותה החיונית בחיים ובספר בדורות הראשונים חלק א: ורשה תרפו רכח עמ'. חלק ב: מראשית כניסת ישראל לארץ עד ימי דוד ושלמה. סאטמאר (רומניה) תרצו שיח עמ'. חלק ג: מימי התחלקות מלכות בית דוד עד תום הנבואה. סאטמאר (רומניה) תרצח רפו עמ'  
147.ריינס, יצחק יעקב חותם תכנית; כולל דוגמאות מספרי הגדול דרך בים... וששה ספרים נפתחים בו. א: יסוד תורה שבע"פ. ב: ערכי המושגים... חלק א-ב מגנצא תרמ-תרמא רצו עמ'. הוצאה חדשה ומתוקנת ירושלים תרצד שעו עמ'  
148.רייפמן, יעקב בחינת ספר יסודי תורה לשד"ל בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 209-208  
149.רפל, דב הביסוס הפילוסופי של מסורת ההלכה לשיטת רבי יהודה הלוי הגות והלכה ירושלים תשכח עמ' לג-מא  
150.שגיא, אבי אלו ואלו - משמעותו של השיח ההלכתי תל אביב תשנו 254 עמ' בקורת: כשר, חנה. שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 291-312 
151.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
152.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
153.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
154.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על נתיבות התורה וביחוד על הקל וחומר וויען תרנו 31 עמ'  
155.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על כח החכמים.. בודאפעסט תרנח 48 עמ'  
156.שמלצשטיין, אברהם אשל אברהם; סקירה קצרה על התפתחות תורה שבע"פ ת"א תרצד כ עמ'  
157.שפירא, יעקב ויקרב משה את משפטן לפני ה' - לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית (על הקמת מוסד שיפוטי עליון) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 81 פנחס תשסב 4 עמ'  
158.שפרן, יוסף שורשי ההלכה, גידולה והסתעפותה פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' תכ-תלד  
159.שפרן, יוסף שרשי ההלכה, גידולה והסתעפותה לאור הדורות הדרום חוב' כה תשרי תשכט עמ' 144-130  
160.The growth of Jewish law  Law Magazine and Register 1 (1872), p. 569-577 = American Law Record 1, p. 270*  
161. Aminoah, Noah; Nitzan, Yosef  Torah, the oral tradition; an outline of rabbinic literature throughout the ages  Jerusalem 1983, 194 p.  
162. Aronson, David  Faith and Halakha  Conservative Judaism 21,1 (1966), p. 34-48  
163. Aronson, David  The authority of the Halakha and the Halakha of our authority  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 42-56  
164. Aronson, David  Is there a gap between our faith and our Halakha?  Proceedings, Rabbinical Assembly 41 (1979), p. 134-139  
165. Artom, Elia S.  Due questioni di storia della Halakha  Annuario di Studi Ebraici 4 (1964-65), p. 101-104 (translated from Hebrew)  
166. Baron, Salo Wittmayer  Reign of law (500-1200)  In: A social and religious history of the Jews, 2nd ed., vol. 6, N.Y. 1958, p. 3-151, 321-398  
167. Benas, Bertram B.  The Jew and the law  In: The real Jew, ed. H. Newman, London 1925, p. 148-161  
168. Berkovits, Eliezer  The role of Halakhah: Authentic Judaism and Halakhah  Judaism 19 (1970), p. 66-78.   
169. Berkovits, Eliezer  The centrality of Halakhah  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 63-70  
170. Berkovits, Eliezer  Not in heaven; the nature and function of Halakha  N.Y. 1983, 131 p.   
171. Bialoblocki, Samuel  Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 836-848  
172. Biberfeld, Eduard  Die Formgebung der Halacha  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 1 (1913-14), p. 189-193  
173. Binstock, Louis  Mosaic legislation and rabbinic law  Loyola Law Journal 10 (1929), p. 13-19*  
174. Bleich, J. David  Methodology of Halakha  Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. XIII-XVIII  
175. Bleich, J. David  Lo Ba-Shamayim Hi (a philosophical Pilpul)  In: Reason and revelation as authority in Judaism, ed. Norbert M. Samuelson, Melrose Park, Pa. 1982, p. 91-104; Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 71-85; Studies  
176. Blidstein, Gerald J.; Novak, David  Halakhah  Encyclopedia of Religion 6, p. 158-173  
177. Bokser, Baruch M.  Post mishnaic Judaism in transition  Chico 1980, 31 + 543 p.   
178. Bokser, Baruch Micah  Blessings and Misvot: The history of the Halakhah, and the beginnings of the Gemara  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 3-17  
179. Brenner, Reeve  Orthodox and polydox Halakha  Jewish Spectator 50,2 (1985), p. 21-23  
180. Breuer, Raphael  חקר הלכה. Die Gedankenwelt der Halacha. 2 vols.,  Frankf.a.M. 1913, 4 + 41 + 62 p.  
181. Calisch, Edward N.  The Mosaic Code  Virginia Law Register 12 (1907), p. 851-865*  
182. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
183. Dalman, Gustaf Hermann  Traditio rabbinorum veterrima de librorum Veteris Testamenti ordine atque origine  Dissertation Leipzig 1891, 60 p.  
184. Elbogen, Ismar  Halacha  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1583-1584  
185. Elbogen, Ismar  Tradition, J?dische  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 5, p. 1247-1248  
186. Elbogen, Ismar  Judaism  Encyclopedia of Social Sciences 8, p. 430-442  
187. Ellenberger, Heinrich  Geschichtliches Handbuch. Chronologische Reihenfolge der heiligen j?dischen Tradition von Moses, 1540 v. Ch. bis zum Schluss des Talmuds 500 n. Ch  Budapest 1883, 15 + 61 p.  
188. Ellenson, David  A response by modern orthodoxy to Jewish religious pluralism; the case of Esriel Hildesheimer  Tradition 17,4 (1979), p. 74-89  
189. Elman, Yaakov  R. Zadok Hakohen on the history of Halakha  Tradition 21,4 (1985), p. 1-26  
190. Elon, Menachem  Authority, Rabbinical  Encyclopedia Judaica 3, p. 907-911 = Principles of Jewish law, p. 53-57  
191. Enciclopedia Judaica Castellana  Codigos rabinicos  Vol. 3, p. 51-53  
192. Enciclopedia Judaica Castellana  Halaja  Vol. 5, p. 243-247  
193. Faur, Jose  Some general observations on the character of classical Jewish literature: a functional approach  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 30-45  
194. Faur, Jose  Lezioni per il nostro tempo dalle fonti Halachiche sefardite  La Rassegna Mensile di Israel 49 (1983), p. 582-600  
195. Feldblum, Meyer S.  Emergence of the halakhic legal system; classical and modern perception  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 29-36  
196. Fendel, Zechariah  Legacy of Sinai; a history of Torah transmission with world backgrounds: from creation through the close of the geonic era (1-4798)  N.Y. 1985, 20 + 332 p.  
197. Fenster, Myron M.  The Halakhah and beyond  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 353-363  
198. Finkelstein, Louis  The transmission of the early rabbinic traditions  Hebrew Union College Annual 16 (1941), p. 115-135 = Exploring the Talmud, vol. 1, Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 241-261  
199. Friedlander, Michael  Din  Jewish Encyclopedia 4, p. 604-605  
200. Fuchs, Hugo  Din  J?disches Lexikon 2, p. 163  
201. Fuchs, Hugo  Halacha  J?disches Lexikon 2, p. 1350-1357  
202. Fuchs, Hugo  Halachah  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 172-175  
203. Furstenthal, R.J.  Das j?dische Traditionswesen, dargestellt in des R. Moses Maimonides Einleitung in seinen Mischnahkommentar  Breslau 1842, 2 + 78 p.  
204. Geiger, Abraham  Zur Geschichte der Massorah J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 78-119  
205. Gerhardsson, Birger  Memory and manuscript; Oral tradition and written transmission in rabbinic Judaism and early Christianity  Copenhagen 1961, 379 p.   
206. Ginzberg, Louis  The significance of the Halachah for Jewish history  In: On Jewish law and lore, Philadelphia 1955, p. 77-124, 246-253; repr. 1961, 1962  
207. Gordis, Robert  The Halakhah: some reflections on theology and history  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 337-346  
208. Gordis, Robert (ed.)  Halakhah, authority and the future of Judaism (18 perspectives)  Judaism 29 (1980), p. 4-109; Jakobovits, I.: Halakha in modern Jewish life; Rackman, E.: The principle of polarity; Fox, M.: Conservative tendencies in the Halakhah; Shapiro, D.S.: No abrogation; Wurzburger, W.S.: Is sociology integral to the Halakhah; B  
209. Graetz, Heinrich  Die erste Meinungsverschiedenheit in der halachischen Gesetzgebung  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 20-32  
210. Guttmann, Alexander  Foundations of rabbinic Judaism  Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-51), p. 453-473 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 115-135  
211. Guttmann, Michael  Zur Einleitung in die Halacha Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest fur 1908-09 (32), 1912-13 (36), 92 p.  
212. Hartman, David  Halakhah  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 309-316  
213. Hentschke, R.  Erwagungen zur israelitischen Rechtsgeschichte  Theologia Viatore 10 (1965-66)*  
214. Herr, Moshe David  The role of Halacha in the shaping of Jewish history  In: Contemporary Jewish thinking, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 32-45  
215. Hirschfeld, L.  Raschi und seine Bedeutung fur die Erhaltung der mundlichen Uberlieferung  Frankf.a.M. 1906, 19 p.  
216. Jackson, Bernard S.  Essays in Jewish and comparative legal history  Leiden 1975, 13 + 288 p.   
217. Jacobs, Louis; Vries, Benjamin de  Halakhah  Encyclopedia Judaica 7, p. 1156-1166  
218. Jakobovits, Immanuel  Conformity and diversity in the Jewish historical tradition  In: Jewish law and sephardi studies, four lectures, Bar Ilan University, delivered at the inauguration of the Immanuel Jakobovits chair in Jewish law, Ramat Gan 1974, Engl. sect., p. 1-16  
219. Joseph, Max  Possekim  J?disches Lexikon 4, p. 1065-1072  
220. Kane, Andrew L.  Halacha and the spiritual experience  Gesher 7 (1979), p. 135-144  
221. Kantor, Mottis  The Kov'im; an important era in Jewish history between the Rishonim and the Acharonim  Or Hadorom 3 (1986), p. 67-74  
222. Kaplan, Mordecai M.  The legal foundations of rabbinic Judaism  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 55-60  
223. Klein, Earl  Toward a definition of Halakha  Jewish Spectator 50,1 (1985), p. 27-29  
224. Klein, Isaac  An approach to Halakha  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 128-134  
225. Kohler, Kaufmann  Rabbinical authority  Jewish Encyclopedia 2, p. 337-338  
226. Kottek, Heiman  Gesetz und Uberlieferung bei den Juden Babyloniens in vortalmudischer Zeit  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 6 (1908), p. 280-303  
227. Kraus, Hans Joachim  Zur Geschichte des Uberlieferungsbegriffs in der alttestamentlichen Wissenschaft  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 371-387  
228. Krengel, Johann  Gesetze, Soferische  J?disches Lexikon 2, p. 1107-1108  
229. Krinsky, R.  Halakah  New Catholic Encyclopedia 6, p. 901-902  
230. Le Roy, Daniel  Joodsche oudheden in opzigt van hunne mond-wet en Talmud  Rotterdam 1720, 38 + 567 + 30 p.  
231. Lewittes, Mendel  The literature of law  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 73-82  
232. Low, Leopold  Die Tradition  Ben Chananja 4 (1861), p. 223-227, 231-234, 286-288, 301-303, 333-338, 344-346, 359-361, 394-397, 417-422, 425-428 = Gesammelte Schriften, vol. 1, Szegedin 1889, p. 241-317  
233. Lowenstein, Sharon Agron  The evolution of law in Israel  Dissertation Missouri 1972  
234. Lowinger, Samuel  Entwicklung unserer Traditionsliteratur  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 13-22  
235. Luzzatto, Samuel David  Discorsi storico-religiosi  L'Educatore Israelita 3 (1855), p. 43-49, 98-102, 140-143, 167-170, 199-202, 270-273, 297-301; 4 (1856), p. 7-11, 109-112, 161-164, 225-227, 289-292, 337-340, 358-361; 5 (1857), p. 3-5; 6 (1858), p. 3-5, 97-101, 129-133, 257-261, 325-331; 7 (1859), p. 96  
236. Luzzatto, Samuel David  Tora nidrescet. Studi critici sulla vericita della Divina Legge  Mose 1 (1878), p. 91-95, 182-187, 218-223, 258-265, 294-299,331-335, 371-377; 2 (1879), p. 45-50, 121-127, 242-249, 370-376, 401-407  
237. Maier, Johann; Neusner, Jacob  Die gesetzlichen Uberlieferungen  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier und Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 57-72  
238. Mayer, Gunter  Ein Zaun um die Tora  Tradition und Interpretation im rabbinischen Recht, dargestellt am Toseftatraktat Kil'ajim. Stuttgart 1973, 83 p.  
239. Mowinckel, S.  Tradition, oral  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 683-685  
240. Musaph-Andriesse, R.C.  From Torah to Kabbalah; a basic introduction to the writings of Judaism  N.Y. 1982, 88 p.  
241. Neusner, Jacob  Early rabbinic Judaism: historical studies in religion, literature and art  Leiden 1975, 226 p.   
242. Neusner, Jacob  Formative Judaism; religious, historical and literary studies  Chico 1982, 173 p. 2nd series, Chico 1983, 7 + 190 p. 3rd series, Chico 1983, 204 p. 4th series, Chico 1984, 214 p. 5th series, Chico 1985, 223 p.  
243. Neusner, Jacob  Torah: from scroll to symbol in formative Judaism  Philadelphia 1985, 21 + 181 p.  
244. Neusner, Jacob  Religious authority in Judaism: modern and classical mode  Interpretation 39 (1985), p. 373-387  
245. Neusner, Jacob  The Oral Torah; the sacred books of Judaism, an introduction  San Francisco 1986, 17 + 238 p.  
246. Neusner, Jacob (ed.)  Scriptures of the Oral Torah  San Francisco 1987, 396 p.  
247. Newman, Julius  Halachic sources from the beginning to the ninth century  Leiden 1969, 9 + 268 p.   
248. Nielsen, Eduard  Oral tradition  London 1954, 108 p.; repr. 1955, 1958, 1961 = Studies in Biblical Theology 11 = AT 8 (1965)  
249. Pearlman, David W.  Symposium: The chain of tradition and the law of change. 1: The Halacha as the authority of the past.  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 66 (1956), p. 231-238  
250. Pinkhof, S.  Vooruitzichten (Hoe ontwikkelt zich de Traditie?)  Helder 1926, 16 p.  
251. Rackman, Emanuel  The dialectic of the Halakhah  Tradition 3 (1960-61), p. 131-150 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 203-224  
252. Rackman, Emanuel  The primacy of Torah law  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 24-36  
253. Rackman, Emanuel  Halakha - Orthodox approach  Encyclopedia Judaica Yearbook (1975-76), p. 134-144  
254. Robinson, Ira  Torah and Halakha in medieval Judaism  Studies in Religion 13 (1984), p. 47-55  
255. Roth, Joel  The halakhic process: a systematic analysis  N.Y. 1986, 398 p.  
256. Safrai, Shmuel  Halakha  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 121-209  
257. Safrai, Zeev  Post talmudic halakhic literature in the Land of Israel  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 404-409  
258. Saldarini, Anthony J.  The end of the rabbinic chain of tradition  Journal of Biblical Literature 93 (1974), p. 97-106  
259. Schafer, Peter  Research into rabbinic literature: an attempt to define the status quaestionis  Journal of Jewish Studies 37 (1986), p. 139-152  
260. Schechter, Solomon  The history of Jewish tradition  In: Studies in Judaism, 1st ser., Philadelphia 1911, p. 182-212  
261. Schechter, Solomon  Die Geschichte der j?dischen Tradition ins Deutsche ubersetzt - von Edelstein, Friedmann  Freie j?dische Lehrerstimme 3 (1914-15), p. 73-75, 104-105, 118-120, 135-137, 155-156  
262. Schiller-Szinessy, S.M.  Tradition  Jewish Standard, London, 1,3 (1888), p. 5-6; 1,5, p. 6-8; 1,6, p. 3-4; 1,7, p. 3-5  
263. Schimmel, Harry C.  The Oral Law; a study of the rabbinic contributions to Torah-she-be-al-peh  Jerusalem-N.Y. 1971, 175 p.   
264. Schwarz, Adolf  Die Erleichterungen der Schammaiten und die Erschwerungen der Hilleliten. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halachah  Wien 1893, 110 p. = Die Controversen der Schammaiten und Hilleliten I  
265. Silberg, Moshe  The legal character of the Halakha  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. I,1-I,2  
266. Snowman, J.  The arrest in the development of Jewish law  Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 234-249  
267. Sperling, H.  The seat of authority in Jewish law (500 B C.E. to 1000 C.E.). Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 503-519  
268. Steckelmacher, M.  Etwas ?ber die 'leichten und schweren Gebote' in der Halacha und Agada  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 259-268  
269. Steinschneider, Moritz  Halacha (in J?discher Literatur)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27, Leipzig 1850, p. 361-370, 387-390, 451-453  
270. Stern, Simon  Der Kampf des Rabbiners gegen den Talmud im 17. Jahrhundert (Leon da Modenas antitalmudisches Werk 'Kol Sakhal'... in deutscher Ubersetzung). Vorher geht: Religion des Individuums und Religion des Volkes.  Breslau 1902, 5 + 344 p.  
271. Taubes, Zwi  Die Auflosung des Gelubdes. Ein Beitrag zur Entwickelung der Halacha.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 33-46, 328-329.   
272. Trabaud, Henri  La loi mosaique, ses origines et son developpement, son rle dans le Judaisme et dans le Christianisme primitif  Dissertation Lausanne 1903, 10 + 214 p.  
273. Urbach, Efraim E.  Sages  Encyclopedia Judaica 14, p. 636-655  
274. Urbach, Efraim E.  The talmudic sage-character and authority  Journal of World History 11 (1968), p. 116-147 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 116-147  
275. Urbach, Efraim E.  The Sages, their concepts and beliefs  2 vols., Jerusalem 1975, 22 + 1076 p.   
276. Urbach, Efraim E.  Halakhah and history  Jews, Greeks and Christians, religious cultures in late antiquity, essays in honor of William David Davies, 1976, p. 112-128  
277. Urbach, Efraim E.  Halakhah - sources and development. Selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 81-94, 108-109  
278. Urbach, Efraim E.  Tradition und Halacha  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 149-150  
279. Urbach, Efraim E.  The Halakhah; its sources and development  Ramat Gan 1986, 16 + 518 p.  
280. Urbach, Simcha Bunim  The Halacha as conceived by Hasdai Crescas and Jos. Albo  In: Contemporary Jewish thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 7-18  
281. Vries, Benjamin de  Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halacha  Haarlem 1959, 112 p.  
282. Wahrmann, Nachum  Die Entwicklung der Bedingungsformeln im biblisch-talmudischen Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der Halacha  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 377-391  
283. Wahrmann, Nachum  Zur Geschichte der Halacha. Die Entwicklung der Asmachta im talmudischen Recht.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 292-295  
284. Weingreen, J.  The continuity of tradition from Bible to Mishna  Proceedings, 5th World Congress of Jewish Studies (1969), 1, p. 27-34  
285. Wiener, Max  Gesetz  J?disches Lexikon 2, p. 1104-1106  
286. Willis, Hugh Evander  A thousand years of Hebrew law  American Law Review 41 (1907), p. 711-719  
287. Zeitlin, Solomon  The Halaka, introduction to tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 39 (1948-49), p. 1-40 = Understanding the Talmud, ed. Allan David Corre, N.Y. 1975, p. 290-312 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 1-40  
288.תא-שמע, ישראל 'ימי אידיהם'; פרק בהתפתחות ההלכה בימי הביניים תרביץ שנה מז תשלח עמ' 215-197. כץ, יעקב: שם שנה מח תשלט עמ' 376-374; תא-שמע, ישראל [תשובה]: שם שנה מט תשם עמ' 219-218 
289.תבורי, יוסף קדמות התורה שבעל פה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 29-22  
290.[דילא טורי, הלל] פלאי על דברי הפוסקים ולמודי השכל כרם חמד חלק ב 1836 עמ' 85-94  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

 מחברכותרתספרביקורת
291.איזנברגר, יוסף ישראל בענין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' לו-מד  
292.אלבוים, יעקב ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה] סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז.  בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח 
293.אלשטיין, יואב תורה שבע"פ וזיקתה לתורה שבכתב אמנה, חוב' ב אלול תשיח עמ' 62-70  
294.בלוי, יהודה אריה שמות החבורים של תורה' שבעל פה ספר זכרון לכבוד ש"א פוזננסקי, ורשה תרפז עמ' ה-יז  
295.בלידשטיין, יעקב לקורות המונח 'תורה שבעל פה' תרביץ שנה מב תשלג עמ' 498-496 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 25-28  
296.בלידשטיין, יעקב רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 5-16 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 339-352  
297.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11.  ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
298.ברון, לייב בענין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ ודברים שבע"פ א"א רשאי לאומרן בכתב הפרדס שנה לח חוב' ז ניסן תשכד עמ' 25-27  
299.גוטמן, יחיאל מיכל כתיבת תורה שבעל-פה לשיטת רש"י בצרון כרך ג תשא עמ' 53-56  
300.גוטמן, יחיאל מיכל כתיבת הלכות בצרון כרך ח תשג עמ' 229-236  
301.גולדברג, אברהם התורה שבכתב והתורה שבעל-פה מחניים נז ערב חגהשבועות תשכא עמ' 80-81  
302.גולדברג, אברהם תורה שבע"פ אצל היהודים ואצל היונים מחניים קיב טבת תשכז עמ' נח-נט  
303.גורן, שלמה היחס בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 8-14; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 405-394  
304.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
305.ויגודה, מיכאל כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית - כתיבת התורה שבעל פה - איסור שהפך למצווה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 244 כי-תשא תשסו 4 עמ'  
306.וייל, ג' תורה שבעל-פה ביהדות ובאיסלאם ספר מאגנס, ירושלים תרצח עמ' 142-132  
307.ויס, אשר זליג דברים בכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ מנחת אשר, שמות, תשסד סי' סב עמ' תיב-תיט  
308.חורגין, גרשון מהגותו של צעיר על התורה שבכתב והתורה שבעל-פה בצרון כרך ס תשכט עמ' 79-73  
309.טכורש, כתריאל פישל תורה שבכתב ותורה שבעל פה סיני כרך מד תשיט עמ' שעה-שפד  
310.טרופר, מרדכי האמנם 'ההלכה עוקרת את המקרא'? בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 61-54 רוקח, אפרים: שם חוב' כה תשמב עמ' 170-169 
311.כ"ץ, יחיאל מיכל דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב סיני כרך מח תשכא עמ' רסד-רעג  
312.כהן, ברכאל בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ אור תורה שנה לו תשסד עמ' תקמו-תקמח  
313.כהן, כרמיאל אופיה הראוי של הפרשנות ההלכתית לתורה עיון בדברי אור החיים הקדוש מעליות כז-כח תשסח עמ' 245-249  
314.כהנא, קלמן תורה שבכתב ותורה שבעל-פה במשנתו [של הרב ש"ר הירש] הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו, ירושלים תשכב עמ' 75-84; חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכז עמ' כ-ל  
315.כהנא, קלמן תורה שבכתב ותורה שבעל פה המעין כרך ד גל' א תשרי תשכד עמ' 17-7; חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכו עמ' ו-יט  
316.כץ, יחיאל מיכל וחיי עולם נטע בתוכנו - זו תורה שבעל פה יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 346-359  
317.לוינסון, יעקב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב אור המזרח שנה א חוב' ג-ד אלול תשיד עמ' 55; ב חוב' א טבת תשטו עמ' 36-37  
318.מירסקי, שמואל ק' לשאלת כתיבת התורה שבעל-פה חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 188-199  
319.מרגליות, ראובן דברים שבכתב אסור לאמרם על פה המקרא והמסורה, ירושלים תשכד עמ' מז-נא  
320.מרקוס, דוד זאב בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה בנביאים וכתובים בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 79-93  
321.ניטו, דוד הכוזרי השני הוא מטה דן יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון עם מבוא מאת י"ל מימון. ירושלים תשיח 20 + רעה עמ'  
322.ניסן, ראובן בגדר האיסור דדברים שבכתב אאר"ל בע"פ ובהיתר דמיגרס גרסי מן הבאר ב תשסב עמ' קעג-קעז  
323.עמינח, נח מדוע שתי תורות? בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 80-72  
324.עפשטיין, זעליג תורה שבכתב ותורה שבע"פ מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קכג-קלז  
325.צוקר, משה לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל) ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט  
326.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61  
327.קופרמן, יהודה ספר רביד הזהב; ... לחבר ולצרף תורה שבכתב ותורה שבעל פה... [בקורת] המעין כרך ז גל' ג ניסן תשכז עמ' 48-65  
328.קורמן, אברהם התורה שבכתב ושבע"פ שמעתין מס' 9 סיון תשכו עמ' 23-26  
329.קורמן, אברהם דברים שבכתב 'אי אתה רשאי לאומרם בע"פ ותרגום התורה שמעתין שנה ד תשכז חוב' 12-13 עמ' 25-30  
330.קליין, שמואל מונחים להוראת תורה שבע"פ בתורה שבכתב סיני כרך ז תש-תשא עמ' רעד-רעט  
331.רקובר, נחום תורה שבכתב ותורה שבע"פ מורשה ג קיץ תשלב עמ' 111-104  
332.שור, י"ה תורה שבכתב - תורה שבע"פ- תורת צאראטהוסטרא החלוץ מחברת ז תרכה עמ' 1-74; ח תרכט עמ' 1-82  
333.שטרן, משה תורה שבעל-פה שלוחות, כרך ח גל' סד אב-אלול תשיט עמ' 15-11; ט גל' סה תשרי-מרחשון תשכ עמ' 8-12  
334.שניאורסון, מנחם מנדל הלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 3-10  
335.שפלטר, שמחה בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה אור המזרח שנה כב טבת תשלג עמ' 93-89  
336. Amsler, Samuel  Loi orale et loi ecrite dans le Deuteronome  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 51-54  
337. Baumgarten, Joseph M.  The unwritten law in the pre-rabbinic period  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 3 (1972), p. 7-29  
338. Baumgarten, Joseph M.  Form criticism and the Oral Law  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 5 (1974), p. 34-40.   
339. Belkin, Samuel  Philo and the Oral Law: the Philonic interpretation of biblical law in relation to the Palestinian Halakah  Cambridge 1940, 14 + 292 p.   
340. Bendavid, Lazarus  ?ber geschriebenes und mundliches Gesetz  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 472-500  
341. Benisch, A.  Is the Oral Law of divine origin?  London 1842*  
342. Blidstein, Gerald J.  Maimonides on 'Oral Law'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 108-122  
343. Bonsirven, J.  Judaisme (V: La Tora-loi ecrite, loi orale; La Tora et la vie)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1187-1194  
344. Brauner, Ronald A.  I. H. Weiss on the Oral Law  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, Philadelphia 1979, vol. 1, p. 43-63  
345. Breuer, Isaac  Concepts of Judaism  Jerusalem 1974, 348 p.; p. 37-52: The law and the individual; p. 53-81: The philosophical foundation of Jewish and modern law; p. 167-192: The belief in the divine origin of the law and its epistemological foundations  
346. Cohon, Samuel S.  Torah... the written Torah, the Oral Torah  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 267-269  
347. Culley, R.C.  An approach to the problem of oral tradition  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 113-125  
348. Deutsch, Gotthard  The theory of oral tradition  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 6 (1892-93), p. 129-171 = Cincinnati 1896, 49 p.  
349. Feld, Edward  The spoken Torah  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 347-352  
350. Feld, Edward  Oral teaching, written law  Response 44 (1983), p. 47-53  
351. Feldblum, Meyer S.  Criteria for designating laws, traditions, derivations from biblical exegesis and legislative enactment  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 45-49  
352. Fuchs, Hugo  Mundliche Lehre  J?disches Lexikon 4, p. 335  
353. Gaster, Moses  Oral Law and oral tradition  Jewish Forum 14 (1931), p. 330-334, 337  
354. Guggenheimer, J. (ed.)  R. David Nieto's Begrundung der Tradition, ubers. und erlautert  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 10 (5624), p. 327-344, 405-414; 11 (5625), p. 101-116; 12 (5626), p. 177-183, 226-231, 296-305  
355. Halivni-Weiss, David  Midrash, Mishnah and Gemara; The Jewish predilection for justified law  Cambridge, Mass. 1986, 164 p.   
356. Heinemann, Jzchak  Die Lehre vom ungeschriebenen Gesetz im j?dischen Schrifttum  Hebrew Union College Annual 4 (1927), p. 149-171  
357. Hempel, Johannes  The literature of Israel: the form of oral tradition  In: Record and revelation, ed. H. Wheeler Robinson, Oxford 1938, p. 28-44  
358. Herr, Moshe David; Friedman, Theodore  Oral Law  Encyclopedia Judaica 12, p. 1439-1446  
359. Kaatz, Saul  Die mundliche Lehre und ihr Dogma  2 vols. in 1, Leipzig 1922-23, 7 + 46, 7 + 59 p.   
360. Lauterbach, Jacob Z.  Oral Law  Jewish Encyclopedia 9, p. 423-426  
361. Levy, Joseph  The Oral Law  Jewish Standard, London, 15.6.1888, p. 13; 29.6., p. 12; 6.7., p. 13-14; 20.7., p. 13-14; 27.7., p. 12-13; 10.8., p. 3  
362. Lightstone, Jack N.  Scripture and Mishnah in earliest rabbinic Judaism  Studies in Religion 15 (1986), p. 317-325  
363. Mantel, Hugo D.  The development of the Oral Law during the Second Temple period  In: The World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 41-64  
364. Mantel, Hugo D.  The antiquity of the Oral Law  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 12 (1983), p. 93-112  
365. Neusner, Jacob  Accommodating Midrash to scripture in Judaism: the uneasy union and its offspring  Michigan Quarterly Review 22 (1983), p. 465-479  
366. Neusner, Jacob  Oral Law  Tora Se Bealpe. In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 673-677  
367. Oppenheimer, Aharon  Oral Law in the books of Maccabees  Immanuel 6 (1976), p. 34-42  
368. Safrai, Shmuel  The Oral Tora  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 35-119  
369. Sanez-Badillos, A.  Biblical foundation of Jewish law according to Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 61-73  
370. Unna, Isak  ?ber den Zusammenhang zwischen schriftlicher und mundlicher Lehre (Proben aus Malbims התורה והמצוה ) Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 459-467  
371. Weil, Gotthold  Die Stellung der mundlichen Tradition im Judentum und im Islam  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 239-260  
372. Widengren, Geo  Oral tradition and written literature among the Hebrews in the light of Arabic evidence, with special regard to prose narratives  Acta Orientalia 23 (1958), p. 201-262  
373. Wolf, Abraham  Des Rambam Theorie der mundlichen Lehre und ihr weltanschaulicher Sinn  Nachalath Z'wi 7 (1936-37), p. 232-238, 295-304  
374.תא-שמע, ישראל תורה שבכתב ותורה שבעל פה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 608-605  
375.תבורי, יוסף למהות התורה שבעל פה ולקדמותה בר אילן ל-לא תשסו עמ' 569-589  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > דאורייתא ודרבנן

 מחברכותרתספרביקורת
376.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
377.אנציקלופדיה תלמודית דברי סופרים כרך ז עמ' צא-קו  
378.אנציקלופדיה תלמודית דברי קבלה כרך ז עמ' קו-קד  
379.אנציקלופדיה תלמודית דברי תורה כרך ז עמ' קלד-קלה  
380.אנציקלופדיה תלמודית הלכות מדינה [שאינן מן הדין] כרך ט עמ' שפז-שפח  
381.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
382.אשכנזי, אברהם חיים בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות אור תורה שנה כה תשנג עמ' רע-רצא. משאש, שלום: בענין ספיקא דאורייתא לחומרא, שם עמ' תט. אשכנזי אברהם חיים: שם שנה כו תשנד עמ' קיד-קכג. משאש, שלום: שם עמ' רמו-רנג 
383.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
384.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
385.גולוונצ'יק, שלמה כתובה דאורייתא או דרבנן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו  
386.גילת, יצחק ד' מדאורייתא לדרבנן [א. מזונות לאשה] ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 84-93  
387.דה-פריס, בנימין המושגים 'מדאורייתא' ו'מדרבנן' בהתפתחותם סורא ספר ד תשכד עמ' 155-137; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 69-95  
388.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
389.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
390.חן, יצחק בענין רבית בדרך מקח וממכר האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשסט-תשעד  
391.טברסקי, יהושע פורים במערכת ההלכה [דברי קבלה] שנה בשנה תשל עמ' 157-149  
392.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
393.מילצקי, צבי בענין קיים מצוה כשהיה פטור האם עולה לשעה שנתחייב וכן האם קיום מצוה מדרבנן מהני לדאורייתא דובשנה של תורה תשסה עמ' תנב-תנו  
394.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
395.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
396.עמנואל, יונה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 41-27; גל' ג ניסן תשלה עמ' 50-39; כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 64-55  
397.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
398.עמנואל, יונה איסורי תורה מטעם סייג המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 19-12; גל' ד תמוז תשמה עמ' 66  
399.פאוער, יוסף 'דאורייתא' 'דרבנן' ו'דינים מופלאים' סיני כרך סז תשל עמ' כ-לה  
400.פוגלמן, מרדכי דברי קבלה הם בכלל תורה שבכתב בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קיג-קטו  
401.פינטוך, אברהם המונח "דאורייתא" והמדות שהתורה נדרשת בהן (עיון חוזר בשורש השני) סיני כרך קיט תשנז עמ' קנ-קס  
402.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
403.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 255-248  
404.קגן, יהודה ליב מצוות דרבנן - מהות חיוביהן ופטוריהן והגדרתן תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 140-132  
405.קגן, יהודה ליב בענין מצות דרבנן, תקנותיהם וגזרותיהם אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 162-159  
406.קופרמן, יהודה לא פלוג דאורייתא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 21-14  
407.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
408.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
409.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
410.רקובר, נחום מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות' צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג  
411.שינקר, משולם בדין כבוד הבריות ולא תסור בנתיבות ים ו תשלה עמ' קצב-קצט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה למשה מסיני

 מחברכותרתספרביקורת
412.אלדר, שלומי עשר נטיעות, ערבה וניסוך המים - הלכה למשה מסיני - האמנם?! מעליות כג תשסב עמ' 53-100  
413.אלדר, שלומי הלכה למשה מסיני [במשנת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 320-342  
414.אנציקלופדיה תלמודית באמת אמרו כרך ב עמ' שכב-שכג  
415.אנציקלופדיה תלמודית הלכה למשה מסיני כרך ט עמ' שסה-שפז  
416.ביאלר, יהודה ליב בענין הלכה למשה מסיני אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קיט-קכא  
417.ביברפלד, חיים ואלו ההלכות; כולל כל הל"מ הנמצאים בש"ס ובפירושיו ומוסף עליה כל באמת אמרו וגמירי ודבר תורה ורמז קבצתים וסדרתים עם הגהות והשגות בערלין תרצה 36 עמ'  
418.ביברפלד, חיים הלכה למשה מסיני ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' קעז-רב  
419.בר-שאול, מלכיאל צרופי הלכות למשה מסיני שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 29  
420.גוטמן, יחיאל מיכל הלכה למשה מסיגי; מאמר מספר מר קשישא לר' יאיר חיים בכרך מחבר ס' חוות יאיר, נעתק ומבואר הצופה מארץ הגר שנה א תרעא עמ' 71-70, 112-104; שנה ב תרעב עמ' 45-39  
421.גולדברגר, ישראל האשגרה וההלכה למשה מסיני הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 84-80  
422.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163  
423.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 187-177  
424.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
425.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
426.זילברשטין, יהודה אריה ליב בענין שיעורין הלל"מ לדעת הירושלמי והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שג-שז  
427.זסלנסקי, אהרן יצחק הלכה למשה מסיני בגדר עשה סיני כרך נ תשכב עמ' שכט-שלא; כתבים, כרך א ירושלים תשכד עמ' נ-נד  
428.זסלנסקי, אהרן יצחק נצר מטעי התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קסג-רד [בעמ' קעד: בעניני הלכה למשה מסיני]  
429.טימפלו, שלמה רפאל יהודה ליאון מסכת הלכה למשה מסיני אמשטרדם תצד כ דפים  
430.כהנא, קלמן סיכום הלכות למשה מסיני חקר ועיון, חלק א תל-אביב תשך, עמ' לח-נז  
431.ספראי, שמואל הלכה למשה מסיני - היסטוריה או תיאולוגיה דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 30-23  
432.עמינח, נח על 'הלכה למשה מסיני' בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 22-13  
433.פורת, ישראל שיעורים - הלכה למשה מסיני? אור המזרח שנה ז חוב' א כסלו תשך עמ' 58  
434.פיקסלר, דרור 'הלכה למשה מסיני' בפירוש המשנה לרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' רנב-רסא  
435.קוסובסקי, יחיאל מיכל בענין שיעורין הלכה למשה מסיגי אור המזרח שנה ז חוב' ב ניסן תשך עמ' 25-23  
436.קוק, צבי יהודה לאמתתם של דברי תורה! סיני כרך טז תשה עמ' רח-ריג  
437.רבל, אליעזר צבי המסורת בספרי הרמב"ם ניו-יארק תשב 28 עמ'  
438.רוזנטל, פייש על 'באמת אמרו' לדוד צבי, לכבוד רד"צ הופמן, ברלין תרעד עמ' 34-42  
439.ריינס, יצחק יעקב הלכה למשה מסיני התור שנה יד תרצד גל' כא עמ' 8-11  
440.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  
441.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  
442.שרהאי, מנחם מענדל יהודה ליב משיב נפש; חלק א: שאלות ותשובות חדושים וביאורים בעניני הלכה למשה מסיני... עפ"י שיטת הרמב"ם ז"ל ושיטת רש"י .. ווילנא תרסו 111 עמ'  
443. Bacher, Wilhelm  Satzung vom Sinai הלכה למשה מסיני  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 56-70  
444. Bernfeld, Simon; Bin Gorion, Emanuel; Klatzkin, Jakob  Gesetzgebung  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 377-382  
445. Biberfeld, Eduard  Beitr?ge zur Methodologie der halachischen Pentateuchexegese. pt. 2: Die Halacha; die Hilchoth le Moscheh mi-Sinai  Berlin 1939, 50 + 35 p.  
446. Landman, Leo  In truth they said באמת אמרו  Joshua Finkel Festschrift, 1974, p 123-137  
447. Landman, Leo  Some aspects of traditions received from Moses at Sinai  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 111-128  
448.[שור], י' ה' ש' הלכה למשה מסיני החלוץ מחברת ד תריט עמ' 28-50  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > נבואה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
449.אורבך, אפרים א' הלכה ונבואה תרביץ שנה יח תשז עמ' 1-27  
450.אורבך, אפרים אלימלך הלכה ונבואה [אוצר המשפט חלק א ערך 143] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 49-21  
451.אושפיזאי, מנחם יהודה משפט הנבואה ומשפט התורה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' כח-לה  
452.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
453.אנציקלופדיה תלמודית אליהו כרך ב עמ' ו-ח  
454.אנציקלופדיה תלמודית בת קול כרך ה עמ' א-ד  
455.אפשטיין, יעקב סמכות הנביא בפסיקה הלכתית לדורות ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 93-75  
456.אפשטין, יעקב סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 46-60  
457.ביברפלד, פנחס בית הבחירה [ה: המקדש כמקום מרכזי להוראה בישראל, ו: נבואה ותורה] יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' קצג-ריא  
458.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
459.בן מנחם, יצחק מאיר מסית ומדיח ונביא השקר ואליו תשמעון בנביא האמת מזכרת, לזכר הרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 161-124  
460.בקשט, משה דוד אם סומכין על נביא או בת קול בהלכה, רוב חכמה נגד רוב מנין אחרי מי הולכין מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' לח-מז  
461.בר אושר, נהיראל הלכה מן השמים- היתכן? קטורת הלבונה תשנט עמ' 92-98  
462.ברון, לייב בענין אין הנביא רשאי לחדש הפרדס שנה לז חוב' ח אייר תשכז עמ' 11-9  
463.ברט, יעקב על מהותה של הנבואה ומשמעותה המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 8-1  
464.גולדשטיין, מרדכי הסתייעות בגורמים מן השמים בהכרעת הלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 308 עמ'  
465.גנק, מנחם דוב אין נביא רשאי לחדש דבר הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 11-7  
466.גרינשטיין, חיים תוקפה של בת-קול אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 134-131  
467.גרשוני, יהודה בענין שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה הפרדס שנה לב חוב' ג כסלו תשיח עמ' 10-7  
468.גרשוני, יהודה בענין אורים ותומים אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 12-16  
469.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
470.השל, אברהם יהושע על רוח הקודש בימי הבינים (עד זמנו, של הרמב"ם) ספר היובל לא' מארכס, נוירק תשי עמ' קעה-רח  
471.חיות, צבי הירש תורת נביאים, המכונה אלה המצוות ד"צ ירושלים תשיח  
472.טור-סיני (טורטשינר), נפתלי הרץ אורים ותמים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 183-179  
473.ישראלי, שאול בביאור 'סוד ה' ליראיו' שבדברי הראב"ד שבילין גל' כ טבת תשכו עמ' סה-סח  
474.לוין, אירית פסיקת הלכה לפי תורת הנסתר והתגלות מכלול טז סיון תשנח עמ' 27-41  
475.לוינסון-לביא, מ"ז אליהו הנביא לאור הבקורת התלמודית הדאר שנה יב תרצג-תרצד עמ' 344-345, 377-378, 393-394, 423, 441-442, 492, 522-523  
476.מוסקוביץ', תומר ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים - השפעת גורמים מטהפיזיים על הכרעת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 197 תצוה תשסה 4 עמ'  
477.סופר, יעקב חיים על הביטוי 'הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו' וביטויים דומים המעין כרך ח תשכח גל' ב עמ' 77-79  
478.פלאי, פנחס אליהו הנביא בבית מדרשם של חז"ל באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואת לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 168-141  
479.צוקרמן, דוב בעריש בענין שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה הפרדס שנה כט חוב' ז ניסן תשטו עמ' 8-11  
480.קופרמן, יהודה פרשת הנביא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ב ירושלים  
481.קוק, אברהם יצחק מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו  
482.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
483.ריינס, ח"ז מאמר חז"ל קדום [על 'אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה'] סיני כרך נד תשכד עמ' קמ-קמה  
484.שביב, יהודה נביא שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 97-90  
485.שוול, חיים דוב אין נביא רשאי לחדש הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 23  
486.שולמן, שמריה הקרבת אליהו בהר הכרמל הפרדס שנה מ חוב' ז ניסן תשכו עמ' 24-25  
487.שרלו, יובל דמותה של ההלכה הנבואית אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 7-48. שורק, יואב: מהי ההלכה. שם גל' יג ניסן תשסג עמ' 185-199   
488.שרלו, יובל האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב (לדרכו של השיפוט הנבואי)  פתוחי חותם א תשסד עמ' 241-263  
489.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > בל תוסיף ובל תגרע

 מחברכותרתספרביקורת
490.אנציקלופדיה תלמודית בל תגרע כרך ג עמ' שכה-שכו  
491.אנציקלופדיה תלמודית בל תוסיף כרך ג עמ' שכו-של  
492.גורן, שלמה יום העצמאות לאור ההלכה אגרת לבתי הכנסת ניסן תשלג עמ' 27-7  
493.גלזנר, עקיבא חגיגת יום העצמאות במדינה ובגולה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 25-18  
494.גרשוני, יהודה שאלת יום העצמאות קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רמו-רנח  
495.גרשוני, יהודה שיעור בענין בל תוסיף ובל תגרע חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שסב-שעה  
496.דיסקין, שמעון בענין תקנת מגילה אי הוי כתוספת מצוה מוריה שנה ד גל' ז-ט אדר-ניסן תשלג עמ' מט-נב  
497.דיק, יהודה בענין בל תוסיף הפרדס שנה לז הוב' ח אייר תשכג עמ' 22-24  
498.ויינבך, יהושע בנימין בל תוסיף הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 119-117  
499.ויס, אשר זליג בל תוסיף ובל תגרע מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ו עמ' לד-מא  
500.זעפרני, שמואל באיסור "בל תוסיף" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 18-28  
501.זעפרני, שמואל איסור "בל תוסיף" בארבעת המינים המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 17-26  
502.יוסף, עובדיה ברכות הלל ושהחיינו ביום העצמאות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יט-לה  
503.ירחי, איתיאל חיים גדרי בל תוסיף בכורים ב תשנט עמ' תקצא-תקצז  
504.כהן, שאר-ישוב קביעת יום שמחה להודאה על נס ליחיד ולמשפחתו הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 180-169  
505.לוונברג, יהושע העשיל בענין בל תוסיף עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נט-סג  
506.לוי, דוד משה בענין בל תוסיף יסודי התורה, לזכר הרב שרגא סיני, ת"א תשכה עמ' כח-כט  
507.לנגר, אורי אי שייך בל תוסיף בספירת העומר המאור שנה יז קונ' ה תשכו עמ' 3-5  
508.מינצר, חיים דוד בענין בל תוסיף שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' קנ-קנה  
509.נקש, מרדכי יהודה לייב תוספת יום טוב ללוח השנה [יום העצמאות] תחומין יד (תשנד) 375-376  
510.נריה, משה צבי על קריאת תורה ביום ישועה וגאולה עמודים כרך כב תשלד עמ' 310. שילוח, מאיר: שם עמ' 311-310 
511.סילקין, דוד נתן בל תוסיף בישיבת סוכה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' לח-מא  
512.סינקלר, דניאל לא תסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם - לשאלת הטוהר הנורמטיבי במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 174 ואתחנן תשסד 4 עמ'   
513.פדר, זאב הדעות השונות בענין מצות לא תוסיפו ולא תגרעו תלפיות כרך ח תשכא-תשכג עמ' 650-645  
514.פרידמן, אברהם ירחמיאל בדין בל תוסיף בית התלמוד ספר ח תשלד עמ' פה-צא  
515.קופרמן, יהודה סוגית בל תוסיף לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' י ירושלים תשכב 40 עמ'  
516.קפלן, אריה ליב בל תוסיף במצוה דרבנן הפרדס שנה לז חוב' ה שבט תשכג עמ' 18-19  
517.רבינוביץ, נחום אליעזר יום העצמאות באספקלריית האגדה וההלכה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 212-207  
518.רוזנבוים, יעקב דוב בל תוסיף הפרדס שנה לד חוב' ט סמן תשך עמ' 42-45  
519.רוזנטל, בן ציון בל תוסיף במצוה שאינה חיובית הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 17-19  
520.רוזנטל, בן ציון בל תוסיף בברכת כהנים הפרדס שנה לג חוב' יא מנחם-אב תשיט עמ' 16-19  
521.ריבלין, יוסף "כל המוסיף גורע" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 540 תשסד 3 עמ'  
522.רייכמן, רפאל בדינא דבל תוסיף בית יצחק תשיב עמ' 145-142  
523.רקובר, נחום הלכות יום העצמאות ויום ירושלים [אוצר המשפט חלק א ערך 175] מהד' ב ירושלים תשמה תח עמ'. ביקורת: סטריקובסקי, אריה: מורשה ח קיץ תשלד עמ' 44-34 
524.רקובר, נחום (עורך) הלכות יום העצמאות ויום ירושלים; בירורי הלכה ירושלים תשלג שע עמ'  
525.שחור, אפרים הלל בשעת הנס וקביעתו לדורות המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 19-13  
526.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג  
527.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין בל תגרע מוסף קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' כא-לט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > לא תתגודדו

 מחברכותרתספרביקורת
528.אשרי, עזרא בדין לא תתגודדו עלון שבות גל' 82 אב תשם עמ' 98-82  
529.ברייטשטיין, אברהם מ' בענין לא תתגודדו ולא תסור עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' מד-מט  
530.גילת, יצחק ד' לא תתגודדו בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 98-79  
531.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חירות בדעות ואחידות במעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 176] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 380-372  
532.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חירות בדעות ואחידות במעשה סיני כרך סא תשכז עמ' נז-סו  
533.דרוק, בנימין לא תתגודדו בהלכה ובמנהג פעמי יעקב נט-ס כסלו תשסו עמ' צד-צח  
534.הקשר, דוד בענין לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות (חילוקי המנהגים באבלות דספירת העומר) ירושתנו א תשסז עמ' עב-עד  
535.ויינברג, יחיאל יעקב שני בתי דין בעיר אחת תבונה כרך י תשי עמ' ג-ה  
536.ויינברג, יחיאל יעקב על עיר שיש בה שתי קהלות לענין לא תתגודדו הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 8-13; חוב' ב חשון תשיז עמ' 6-8; חוב' ג כסלו תשיז עמ' 9-11  
537.ויינברג, יחיאל יעקב על התייסרות קהלות חדשות לענין לא תתגודדו עטרת צבי, ספר היובל לכבוד הרב ד"ר יוסף ברייער, ניו-יורק תשכב עמ' כג-לז  
538.טולידאנו, יעקב משה האיחוד והמיזוג בפסקנות ובהוראה חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 21-24  
539.טולידאנו, פנחס ברוך בענייני קידושין שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כא-כח  
540.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
541.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
542.לויטס, חיים מנחם שלא ירבו מחלוקות בישראל ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 210-207  
543.ליברמן, יצחק אייזיק בענינא דלא תתגודדו המאור שנה יא קונ' ז אייר-סיון תשך עמ' 18-16  
544.עוזיאל, בן ציון מאיר חי אגודה אחת ספר היובל לד"ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' קט-קכו  
545.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
546.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
547.פרידמן, אברהם בסוגיא דלא תתגודדו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרלט-תרמז  
548.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
549.קרויס, מרדכי יהודה לא תתגודדו קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קעה-קפד  
550.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות אמרי יושר עלון 12 ניסן תשמו עמ' 13-6   
551.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 115-120  
552.רוט, יוסף בענין לא תתגודדו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' נז-סו  
553.רלב"ג, יצחק לא תתגודדו במנהגים תורה שבעל פה מא עמ' צא-צה, תשס  
554.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה תורה שבעל פה לז עמ' נא-סד, תשנה  
555.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה [לא תתגודדו] תחומין יא (תשן) 81-92  
556.רפאל, שילה בענין לא תתגודדו הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 37-32  
557.שביב, יהודה לא תעשו אגודות אגודות תחומין יג (תשנב-תשנג) 240-256  
558.שינר, יצחק אזלינן בתר רובא ואגודות אגודות חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר,ירושלים תשנה עמ' קלה-קמט  
559.שרמן, אברהם בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > כיתות. הלכה בספרות ימי בית שני

 מחברכותרתספרביקורת
560.השמיטה בתקופת בית שני מחניים לו ער"ה תשיט עמ' 37-41  
561.אוסטרזצר, שמואל תקופת המתמנים והצדוקים ספר זכרון ליצחק אייזיק הלוי, ב"ב תשכד עמ' רמז-רנד  
562.אופנהיים, חיים מחלוקת הפרושים ומנגדיהם, בענין עבודת יוה"כ בית התלמוד שנה ד תרמה עמ' 271-268  
563.אלון, גדליהו לחקר ההלכה של פילון [מתנות כהונה. דיני נפשות בפני הסנהדרין בירושלים. משפט מוות בידי קנאים] תרביץ שנה ה תרצד עמ' 28-36, 246-241; ו תרצה עמ' 30-37, 452-459; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 83-114  
564.אלון, גדליהו ההלכה באגרת בר נבא תרביץ שנה יא תש עמ' 23-38, 223; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 312-295  
565.אלון, גדליהו ההלכה שבתורת י"ב השליחים (דידאכי) תרביץ שנה יא תש עמ' 145-127; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 247-294  
566.אלון, גדליהו זרמים ומפלגות בישראל בימי הבית השני תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, כרך ב מהדו' ב ת"א תשכא עמ' 241-217  
567.אלפסי, יצחק (עורך) מחניים חוב' סב מוקדשת למגילות הגנוזות במדבר יהודה חשון תשכב  
568.אפטוביצר, אביגדור פוליטיקה חשמונאית ונגד-חשמונאית בהלכה ובאגדה [א: ברכת כהנים. ב: עון אבות על בנים. ג: יחס המשפחה] ספר זכרון לש"א פוזננסקי, וורשה תרפז עמ' קמה-קסט  
569.באומגרטן, אלברט מי היו הצדוקים? - הצדוקים בירושלים ובקומראן היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, ירושלים תשנו עמ' 393-411  
570.באומגרטן, יוסף א' הלוח של ספר היובלים והמקרא תרביץ שנה לב תשכג עמ' 328-317  
571.ביכלר, אברהם הערות והארות על מצב האשה בספר יהודית הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו (= וזאת ליהודה לכבוד רי"א בלוי) עמ' 42-67  
572.בלקין, שמואל המחלוקת בין הצדוקים והפרושים בהלכות עבדות [בעניין עבד שהזיק] הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 17-15  
573.בלקין, שמואל לשאלת המקורות של פרשנות פילון האלכסגדרוני חורב כרך ח תשד עמ' 1-20  
574.בלקין, שמואל פילון ומסורה מדרשית ארץ ישראלית חורב כרך יג תשיט עמ' 1-60  
575.בלקין, שמואל מדרש שאלות ותשובות על בראשית ושמות לפילון האלכסנדרוני ויחסו למדרש הארץ ישראלי חורב כרך יד-טו תשך עמ' 24-1  
576.בלקין, שמואל המדרש הסמלי אצל פילון בהשוואה למדרשי חז"ל ספר היובל לכבוד צבי וולפסון, ירושלים תשכה עמ' לג-סח  
577.במר, ישראל כתבי ישראל באמער (...מכתב ראשון ידבר מתורת היאיססים, או חסידים הראשונים...) ורשא תרט צו עמ'  
578.בן-שחר, זאב לוח השנה של כת מדבר יהודה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 149 עמ'  
579.בר, יצחק החסידים הראשונים בכתבי פילון ובמסורת העברית ציון שנה יח תשיג עמ' 108-91  
580.בר, יצחק [האיסיים] ישראל בעמים - עיונים בתולדות ימי הבית השני, ירושלים תשטו עמ' 43-57  
581.בר, משה הכיתות ומחצית השקל תרביץ שנה לא תשכב עמ' 299-298  
582.ברויאר, מרדכי עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445  
583.בריל, נחום המחלוקת בין הפרושים והצדוקים על מעשה פרה אדומה בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 240-245, 278-270  
584.ברין, גרשון המקרא במגילת המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 225-182  
585.ברישנסקי, אליעזר הרפורד על הפרושים הדאר שנה ל תשיא-תשיב עמ' 71-69, 93-94, 107-108, 130  
586.ברנרד, יהושע בית שערים והנבטים סיני כרך עד תשלד עמ' קלט-קס  
587.C. Burchard (1965)] תרביץ שנה לה תשכו עמ' 197-195   
588.גוטמן, יחיאל מיכל בחינת קיום המצוות (בהשוואת הניגודים שבין היהדות המסורתית ובין הכתות שנפרדו ממנה סמוך לחורבן הבית ולאחריו) ברסלוי תרצא 112 עמ'  
589.גורן, שלמה יום הנפת העומר במחלוקת הפרושים והבייתוסים בזמן הבית השני מחניים כח ערב פסח תשטז עמ' 6-16  
590.גורן, שלמה התפילין ממדבר יהודה לאורי ההלכה תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 510-497  
591.גייגר, אברהם על דבר איזה מחלוקות אשר בין הצדוקים והנלוים אליהם ובין הפרושים, וההפרש בין ההלכה הקדומה למאוחרת החלוץ מחברת ו תרכב עמ' 13-30  
592.גייגר, אברהם המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של י היהדות ירושלים תשט 368 עמ'  
593.גפני, ישעיהו פרושים וצדוקים האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 174-171  
594.גרינץ, יהושע מ' אנשי היחד - איסיים - בית (א)סין (סיכומים, בירורים והערות ל'מגלות ים המלח') סיני כרך לב תשיג עמ' יא-מג  
595.גרינץ, יהושע מ' עדת היחד - ככת מפורסמת בדורותיה פרקים בתולדות בית שני, ירושלים תשכט עמ' 105-158  
596.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדורה ו ת"א 1958 כרך ב עמ' 122-99, 166-164, 248-260, 267-274   
597.דיהי, חיים דין שאינו 'משפט' בבן-סירא קול ליעקב, אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן טולילה, באר שבע תשסג עמ' 125-130  
598.דימנט, דבורה ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפת כת מדבר יהודה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 193-177  
599.דרום, אברהם 'המקלל בקוסם' (פרק מסוגיית המינים) סיני כרך מב תשיח עמ' ריז-רלא  
600.דרנבורג, יוסף הפרושים והצדוקים; האיסים משא ארץ ישראל, פטרבורג תרנו פרקים ה, ח, י  
601.הברמן, א"מ עיונים במגילות מדבר יהודה סיני כרך לב תשיג עמ' קמא-קסז  
602.הברמן, א"מ ביבליוגרפיה לחקר מגילות מדבר יהודה ושאר הממצאים שנמצאו שם בית מקרא שנה א תשטז עמ' 121-116; ב תשיז עמ' 97-92; ג תשיח עמ' 111-103; ד תשיט עמ' 91-95; ה תשך עמ' 89-93; ו תשכא עמ' 87-91; ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 126-133; חוב' ד אדר תשכג עמ' 157-147; ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 219-215; י חוב' ב-ג אדר ב תשכה עמ' 133-125; יא  
603.הלוי, יעקב פירוש חדש על משנה חגיגה ב ב ועל כת האיסיאים ועל זקני דרום אוצר נחמד מחברת ג תרד עמ' 40-27  
604.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, חלק א כרך ג ברלין תרפג (עמ' 546-356: הצדוקים והבייתוסים)   
605.הלוי, נפתלי חקרי קדמניות; (א) לבאר ולברר קורות ימות עולם... (ב) השקפה בקרת בדברי רבותינו הקדמנים לגלות תהלוכות מפלגות שונות בימים קדומים ההם [על האיסיים] ברסלוי תרכב 64 עמ'  
606.הנשקה, דוד קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28  
607.הר, משה דוד מי היו הבייתוסים? דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 20-1  
608.הרכבי, אברהם אליהו לקורות הכתות בישראל ורשא תרנה 19 עמ'  
609.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
610.הרצוג, יצחק אייזיק משהו על יוסף בן-מתתיהו סיני כרך כה תשט עמ' ח-יא  
611.ויינפלד, משה דפוסים אירגוניים ותקנות עונשים במגילת סרך היחד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 81-60  
612.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
613.ויינפלד, משה הסוד של קהילת עין גדי תרביץ שנה נא תשמב עמ' 129-125  
614.וייס, אייזק הירש הפרושים והצדוקים והאסיים דור דור ודורשיו, חלק א וילנא תרסד פרק יג  
615.וייס, רפאל ביבליוגראפיה חדשה של המגילות הגנוזות [בקורת על ספרו של B. Jongeling (1971)] תרביץ שנה מא תשלב עמ' 449-446  
616.וכסלר, טוביה 'מגילת ההפטרות' הספר שנה ג קונ' ד-ז ניסן תשטו - תמוז תשטז עמ' 30-34  
617.ורד, נעם בית שמאי וההלכה הכיתתית מדעי היהדות 41 תשסב עמ' 45-67  
618.חורגין, פנחס ספר יהודית חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 48-71  
619.טהון, יהושע הכתיות בישראל ספר זכרון לש"א פוזננסקי, ורשה תרפז עמ' קצג-רג  
620.טויבש,יצבי הנשיא בסנהדרין הגדולה, מתוך סקירה על הכתות בישראל וינה תרפה 49 עמ'  
621.טור פז, משה עקרון פיקוח נפש דוחה שבת: בכתבי כת קומראן, בספרות הבית השני ובחז"ל עבודת גמר במכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשסג 119 עמ'  
622.טלמון, ש' 'ביבליוגראפיה של כתבי מדבר יהודה' [בקורת על ספרו של   
623.טרופר, מרדכי מאבק החכמים בצדוקים כמשתקף בדברי חז"ל שמעתין גל' 143 תשסא עמ' 112-120  
624.ידין, יגאל; רבין, חיים (עורכים) מחקרים במגילות הגנוזות; ספר זכרון לא"ל סוקניק ירושלים תשכא 239 עמ'  
625.ידין,יגאל תפילין של ראש מקומראן ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ט תשכט עמ' 85-60  
626.יהלום-קלפר, מאיר פרושים וצדוקים בדיני עדים זוממין נר למאיר, ירושלים תשיג עמ' קה-קי  
627.ילון, חנוך מגילות מדבר יהודה; דרכי לשון ירושלים תשכז 119 עמ'  
628.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק ד ת"א תרצז (עמ' 166-139: ישראל במצרים ופלגות הכתות בארץ ישראל; עמ' 18-21: החסידים והאסים)   
629.ירון, ראובן המשפט של מסמכי יב ירושלים תשכב 195 עמ'  
630.כץ, בן-ציון פרושים, צדוקים, קנאים, נוצרים (שיטה חדשה בחקר דברי ימי ישראל) ת"א תשח 414 עמ'  
631.כץ, בן-ציון גילוי סוד המגילות הגנוזות במערת יריחו ת"א תשי 71 עמ'  
632.כץ, בן-ציון הויכוח על גניזת יריחו הדאר שנה ל תשיא-חשיב עמ' 760-759  
633.כץ, בן-ציון על המגילות הגנוזות (תשובה לפרופ' ש"ז צייטלין) מבוע כרך א תשיג-תשיד עמ' 352-349  
634.להמן, מנשה רפאל מגילת המקדש כמקור להלכה כיתתית בית מקרא שנה כה תשם עמ' 308-302  
635.להמן, מנשה רפאל אשת יפת-תואר והלכות אחרות במגילת המקדש בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 316-313  
636.ליוור, יעקב מחצית השקל במגילת מדבר יהודה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 22-18  
637.ליוור, יעקב חקרי מקרא ומגילות מדבר יהודה ירושלים תשלב 276 עמ'  
638.ליוור, יעקב (עורך) עיונים במגילות מדבר יהודה ירושלים תשיז 122 עמ'  
639.ליינר, ירוחם יוסף הכהן וספריו סורא ספר א תשיד עמ' 438-428  
640.ליכט, יעקב מקומה של כת מדבר יהודה בין התנועות הדתיות של בית שני מחניים סב מרחשון תשכב עמ' 31-28  
641.ליכטנשטט, משה אביגדור ממחרת השבת (... למען יהיה לנו... תשובה נכחת ומנצחת לכל אשר יתוכחו בענין הזה) וינה 1860 15 עמ'  
642.לשם, יהורם בביאת כל אדם הכתוב מדבר (עקבות פרושיים, חסידיים וכיתיים ביסודה של הלכה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 235-246  
643.מהלר, רפאל הכתות הדתיות והזרמים התרבותיים בדברי ימי ישראל לשיטת דובנוב ספר שמעון דובנוב, ירושלים תשיד עמ' 135-89  
644.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
645.מינקוביץ, מאיר 'הפרושים' בתקופת בית שני הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 118  
646.מינקוביץ, מאיר אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136.  גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195 
647.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
648.מנדלס, דורון האוטופיה ההלניסטית והאסיים שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-226  
649.מנטל, ח"ד מגילת תענית והכיתות מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, לזכר צבי אבנרי, חיפה תשל עמ' 51-70  
650.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
651.מנטל, חיים דוב חסידות קדומה מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60  
652.מנטל, חיים דוב התפתחות התורה שבעל פה בתקופת הבית השני ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 222-215 ,43-28  
653.מנטל, חיים דוב הצדוקים והפרושים ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 231-228 ,82-65  
654.מרגליות, מרדכי מברית דמשק עד סרך היחד (קוים לתולדות התפתחות חיי השיתוף בכת האיסיים) סיני כרך ל תשיב עמ' ט-כא  
655.מרקוס, רפאל ראשי פרקים בשיטת החינוך של פילון האלכסנדרוני ספר טורוב, בוסטון תרצח עמ' 231-223  
656.נאה, שלמה שתי פרשות שהן אחת - עיון במשנה מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ("הרגו אין נהרגין") נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' קט-קכה  
657.נחמן, דוד ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 398 עמ'  
658.נחמן, דוד התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של חז"ל קתדרה חוב' 112 תמוז תשסד עמ' 19-44  
659.נחמן, דוד  ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [423] עמ'  
660.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
661.נעם, ורד; קימרון, אלישע קובץ דיני שבת מקומראן ותרומתו לחקר ההלכה הקדומה תרביץ שנה עד תשסה עמ' 511-546  
662.סלומון, אבי הלכות ירושלים במגילות קומראן עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 199 עמ'  
663.ספר, חגי ההלכה 'הפרושית' ב'מקצת מעשי התורה' והשתקפותה בפקודת אנטיוכוס השלישי ציון שנה סט תשסד עמ' 5-24  
664.ספראי, שמואל הפלורליזם ביהדות בתקופת יבנה דעות גל' מח תשם עמ' 170-166  
665.עקביה, א"א האמת על הלוח של כת מדבר יהודה (בעקבות מחקר הפרופסור ש' טלמון) סיני כרך מז תשך עמ' כד-מח  
666.פדר, יצחק  הלכות הטמאים בטומאת הגוף במגילות מדבר יהודה ובספרות התנאית עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן תשסו 150 עמ'  
667.פוזננסקי, שמואל אברהם מיסדי כתות בישראל בתקופת הגאונים רשמות כרך א מהדו' ב תרפה עמ' 216-207  
668.פורטן, בצלאל (עורך) יהודים מיב וארמים מסון (המאה החמישית לפה"ס); חמישים תעודות ארמיות עם תרגום עברי ואנגלי ירושלים תשלד 165 עמ'  
669.פינקלשטיין, אליעזר אריה ראשית הפרושים הדאר שנה יז תרצח-תרצט עמ' 472-471  
670.פינקלשטיין, אליעזר אריה הפרושים ואנשי כנסת הגדולה ניו-יורק תשי  
671.פינקלשטיין, אליעזר אריה מסורת עתיקה על ראשיתם של הצדוקים והביתוסים מחקרים ומסות לכבוד אברהם א' ניומן, ליידן תשכב עמ' 622-639  
672.פלוסר, דוד ירושלים בספרות הבית השני ואם בגבורות, מנחה לראובן מס ולרעיתו, ירושלים תשלד עמ' 294-263   
673.פלוסר, דוד כת מדבר יהודה והשקפותיה ציון שנה יט תשיד עמ' 103-89  
674.פלוסר, דוד מחצית השקל באוונגליון ואצל כת מדבר יהודה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 156-150  
675.פלוסר, דוד הפרושים וחסידי הסטואה לפי יוסיפוס עיון כרכים יד-טו תשכג עמ' 329-318  
676.פלוסר, דוד פרושים, צדוקים ואסיים בפשר נחום ספר זכרון לגדליהו אלון, ת"א תשל עמ' 168-133  
677.פלוסר, דוד כת מדבר יהודה והשקפותיה חלק ב (קובץ מאמרים מתוך תדפיסים שיצאו לאור בעברית). ירושלים תשלא 27 עמ'  
678.פלק, זאב מגילת המקדש הראשונה והשניה סיני כרך פג תשלח עמ' ל-מא  
679.פלק, זאב להוציא מלבם של ביתוסים סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא  
680.פלק, זאב מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני ת"א תשכט-תשלא 388 עמ'  
681.פלש, יוסף חיי משה; שכתבו... פילון היהודי... עוד בו... כת האיסים ותרפתים.. פראג 1838 183+192 עמ'  
682.פראד, סטיבן ד' מבט חדש על ה'מדרש ההשוואתי': מגילות ים המלח ומדרשי חז"ל היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 261-284  
683.פרלמוטר, משה הפרושים והמרד הגדול, 70-66 לספירה בשער שנה ה 1962 חוב' 3 עמ' 71-64  
684.צייטלין, שניאור זלמן הצדוקים והפרושים (פרק בהתפתחות ההלכה) חורב כרך ג תרצו-תרצז עמ' 89-56  
685.צייטלין, שניאור זלמן על השם 'פרושים' הדאר שנה יז תרצח-תרצט עמ' 692-691  
686.צייטלין, שניאור זלמן 'הפרושים' חורב כרך ה תרצט עמ' 27-42  
687.צייטלין, שניאור זלמן המגלות הגנוזות הדאר שנה לא תשיב-תשיג עמ' 425-426, 480-479, 502-501  
688.צייטלין, שניאור זלמן מפלגות, כתות ופילוסופיות. ישו הנצרי - מלך היהודים, זמנו, משפטו וצליבתו ירושלים תשיט עמ' 70-92  
689.צייטלין, שניאור זלמן קורות בית שני. א-ב ירושלים תשכח-תשל 393 + 367 עמ' (על הכתות, הדתיות כרך א עמ' 150-133)  
690.קהן, דוד 'להוציא מלבן של צדוקים' הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 55-58  
691.קורמן, אברהם זרמים וכתות ביהדות באספקלריה של הדורות ת"א תשכז 376 עמ'  
692.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
693.קלוזנר, יוסף הכתות בישראל תולדות בית חשמונאי, ירושלים-ת"א תרפד עמ' 118-89  
694.קלוזנר, יוסף הכיתות בישראל: קנאים וסיקריים, איסיים, צדוקים ופרושים היסטוריה של הבית השני, ירושלים תשי כרך ג עמ' 140-107; כרך ד עמ' 124-122  
695.קפלן, חיים הלכה בספר היובלות חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 92-99  
696.קפלן, חיים כת הצדוקים חורב כרך ד תרצז-תרצח עמ' 84-68  
697.ראבילו, מרדכי אלפרדו גירושים אצל יוסף בן מתתיהו יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 164-149  
698.רבין, חיים היחד, החבורה והאיסיים עיונים במגילות מדבר יהודה, ירושלים תשיז עמ' 122-104  
699.רבינוביץ, לוי יצחק ההלכה בספר בן-סירא דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 148-145  
700.רגב, אייל הצדוקים והלכתם ירושלים תשסה 457 ע  
701.רגב, אייל ההלכה הצדוקית והשפעת הצדוקים על חיי חברה ודת בארץ ישראל בימי בית שני חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 346 עמ'  
702.רגב, אייל; נחמן, דוד יוסף בן-מתתיהו וההלכות של הכיתות בימי הבית השני  ציון שנה סז תשסב עמ' 401-433  
703.רובין, שלמה מנחם הבבלי [על הכתות] וינא תרלג 96 עמ'  
704.רוזנטל, יהודה על השתלשלות הלכה בספר ברית-דמשק ספר יובל לפדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רצב-שג  
705.רופא, אלכסנדר ישעיהו, סו, א-ד, הכיתות ביהודה בתקופה הפרסית בעיני ישעיהו השלישי אשל באר שבע ב תשם עמ' 37-27  
706.רופא, אלכסנדר ראשית צמיחתן של הכתות בימי בית שני קתדרה חוב' 49 תשרי תשמט עמ' 13-22  
707.רוקח, דוד הערות אסניות שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-263  
708.רות, בצלאל (ססיל) הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות ת"א תשיח 109 עמ'  
709.שוורץ, דניאל טיעוני 'קל וחומר' כריאליזם צדוקי מסכת ה תשסו עמ' 145-156  
710.שוייגר, צבי בייתוסים הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 288-289  
711.שור, י"ה על דבר המינים אשר בא זכרם בתלמוד ובמדרש החלוץ מחברת ז תרפה עמ' 80-89  
712.שטיין, מנחם ביז תרבות ישראל ותרבות יוון ורומא ת"א 1970 (עמ' 29-35: על האיסיים)  
713.שיפמן, יהודה גיור בכתבי יוסף בן מתתיהו; איזאטס מחדייב לאור ההלכה יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 265-247  
714.שיפמן, יהודה הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה ירושלים 1993 391 עמ'. בקורת: באומגרטן, אלברט: ציון שנה נח תשנג עמ' 509-513  
715.שלזינגר, עקיבא התרגום לספר רות - חיבור כיתתי כתבי עקיבא שלזינגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ט ירושלים תשכב עמ' 12-17  
716.שמש, אהרן נשים ומעמדן בחברה ובהלכה על פי ספרות קומראן בר אילן ל-לא תשסו עמ' 533-546  
717.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168   
718.שרביט, ברוך הכהן בכת מדבר יהודה בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313  
719.שרביט, ברוך חזון אחרית הימים של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 217-208  
720.שרביט, ברוך ההנהגה של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 304-295  
721.שרביט, ברוך טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 27-18  
722.שרביט, ברוך מידת הענווה והיחס להון לפי תורת כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 28-22  
723.שרביט, ברוך שמות כת מדבר יהודה וכינוייה בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 139-134  
724.שרביט, ברוך מבנה כת היחד יחודה ויעדיה בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 234-228  
725.שרביט, ברוך אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149  
726. Abecassis, Armand  Etre Pharisien aujourd'hui  Sens 1-2 (1980), p. 18-23.  
727. Abel, E.L.  Jewish-Christian controversy in the second and third centuries A.D  Judaica 29 (1973), p. 112-125  
728. Abrahams, Israel  Sects (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 11, p. 332  
729. Abrahams, Israel  Studies in Pharisaism and the Gospels  N.Y. 1967 (repr. from 1917 and 1927 ed.), 32 + 226 p.  
730. Adam, Alfred (ed.)  Antike Berichte ?ber die Essener  Berlin 1961, 63 p.; 2nd ed. Berlin 1972, 6 + 88 p.  
731. Adinolfi, Marco  La donna e il matrimonio nel Giudaismo ai tempi di Cristo  Rivista Biblica 20 (1972), p. 369-390  
732. Adler, S.  Pharisaismus und Sadducaismus und ihre differirende Auslegung des ממחרת השבת  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 27 (1878), p. 522-528, 568-574; 28 (1879), p. 29-35  
733. Agus, Aharon  Some early rabbinic thinking on Gnosticism  Jewish Quarterly Review, N.S. 71 (1980-81), p. 18-30  
734. Albeck, Chanoch  Das Buch der Jubilaen und die Halacha  47. Bericht, Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums (1930), 60 p.  
735. Alon, Gedalyahu  On Philo's Halakha  In: Jews, Judaism and the classical world, Jerusalem 1977, p. 89-137  
736. Altschuler, David  On the classification of Judaic laws in the Antiquities of Josephus and the Temple Scroll of Qumran  Journal of the Association for Jewish Studies 7-8 (1983), p. 1-14  
737. Angus, Samuel  Zealots  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 849-855  
738. Applebaum, S.  The legal status of the Jewish communities in the Diaspora  In: The Jewish people in the first century, ed. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 420-463  
739. Applebaum, S.  The organization of the Jewish communities in the Diaspora  In: The Jewish people in the first century, ed. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 464-503  
740. Arenhoevel, Diego op  Die Theokratie nach dem 1. und 2. Makkabaerbuch  Mainz 1967, 22 + 207 p.  
741. Ares, Jacques d'  Les Esseniens et le Judaisme a travers les manuscrits de la Mer Morte  Paris 1973, 30 p.  
742. Arnaldez, R.  Philon d'Alexandrie et la loi de Moise  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 1306-1312  
743. Bacher, Wilhelm  Le mot 'Minim' dans le Talmud designe-t-il quelquefois des Chretiens?  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 38-46  
744. Baeck, Leo  Gesetz im nachbiblischen Judentum  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1127-1129  
745. Baeck, Leo  Die Pharisaer  44. Bericht, Hochschule Berlin, 1927, p. 33-71  
746. Baer, Yitzhak Fritz  Social ideals of the Second Jewish Commonwealth  Journal of World History 11 (1968), p. 69-91 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 69-91  
747. Bamberger, Salomon  Sadducaer und Pharisaer in ihren Beziehungen zu Alexander Jannai und Salome  J?disch-literarische Gesellschaft, 2. Rechenschaftsbericht, Frankf.a.M. 1907, p. 1-26  
748. Baneth, Eduard  ?ber den Ursprung der Sadukaer und Boethosaer  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1882), p. 1-37, 61-95  
749. Barneis, Henri E.  The Pharisees and Sages  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 78 p.  
750. Basser, Herbert  The development of the pharisaic idea of law as a sacred cosmos  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 16 (1985), p. 104-116  
751. Baumbach, Gunther  Der sadduzaische Konservatismus  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier and Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 201-213  
752. Baumbach, Gunther  'Volk Gottes' im Fruhjudentum  Kairos 21 (1979), p. 30-47.  
753. Baumgarten, Albert I.  The name of the Pharisees  Journal of Biblical Literature 102 (1983), p. 411-428  
754. Baumgarten, Albert I.  Josephus and Hippolytus on the Pharisees  Hebrew Union College Annual 55 (1984), p. 1-25  
755. Baumgarten, Joseph M.  On the testimony of women in IQSa  Journal of Biblical Literature 76 (1957), p. 266-269  
756. Baumgarten, Joseph M.  The beginning of the day in the Calendar of Jubilees  Journal of Biblical Literature 77 (1958), p. 355-360  
757. Baumgarten, Joseph M.  Studies in Qumran law  Leiden 1977, 12 + 209 p.   
758. Baumgarten, Joseph M.  The 'sons of dawn' in CDC 13: 13-15 and the ban on commerce among the Essenes  Israel Exploration Journal 33 (1983), p. 81-85  
759. Baumgarten, Joseph M.  Halakhic polemics in new fragments from Qumran cave 4  Biblical Archaeology Today; Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology Today, Jerusalem 1985, p. 390-399  
760. Baumgarten, Joseph M.  The laws of Orlah and first fruits in the light of Jubilees, the Qumran writings and Targum Ps. Jonathan.   Journal of Jewish Studies 38 (1987), p. 195-202  
761. Beer, Peter  ?ber einige bei der j?dischen Nation bestandene, und zum Theile noch bestehende religiosen Sekten  Sulamith 1,1 (1806), p. 263-284, 352-372  
762. Beilner, Wolfgang  Der Ursprung des Pharisaismus  Biblische Zeitschrift, N.F. 3 (1959), p. 235-251  
763. Belkin, Samuel  Dissolution of vows and the problem of anti-social oaths in the Gospels and contemporary Jewish literature  Journal of Biblical Literature 55 (1936), p. 227-233  
764. Belkin, Samuel  The Alexandrian halakha in apologetic literature of the first century C E. Philadelphia 1936, 70 p.  
765. Belkin, Samuel  Philo and the Oral Law: the Philonic interpretation of biblical law in relation to the Palestinian Halakah  Cambridge 1940, 14 + 292 p.   
766. Belkin, Samuel  Some obscure traditions mutually clarified in Philo and rabbinic literature  The seventy-fifth anniversary volume of the Jewish Quarterly Review, 1967, p. 80-103  
767. Benamozegh, Elia  Storia degli Esseni  Firenze 1865, 4 + 522 p.  
768. Bentwich, Norman  Philo as jurist  Jewish Quarterly Review, N.S. 1 (1910-11), p. 151-157  
769. Bernstein, Moshe J.  Midrash Halakhah at Qumran.11Q: Temple 64, 6-13 and Deuteronomy 21, 22-23  Gesher 7 (1979), p. 145-166  
770. Black, Matthew  Pharisees  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 774-781  
771. Blidstein, Gerald J.  4Q Florilegium and rabbinic sources on bastard and proselyte  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 431-435  
772. Blosser, Don  The Sabbath year cycle in Josephus  Hebrew Union College Annual 52 (1981), p. 129-139  
773. Boertien, Maas  Het Joodse Leerhuis, van 200 voor tot 200 na christus  Kampen 1974, 80 p.  
774. Bokser, B.  Philo's description of Jewish practices  Berkeley 1977*  
775. Bowker, John  Jesus and the Pharisees  N.Y., 1973, 7 + 192 p.   
776. Bowman, John  Samaritanische Probleme. Studien zum Verhaltnis von Samaritanertum, Judentum und Urchristentum  Stuttgart 1967, 100 p.  
777. Bowman, John  The Samaritan problem. Studies in the relationships of Samaritanism, Judaism and early Christianity  Pittsburgh 1975, 20 + 169 p.   
778. Box, George Herbert  Pharisees  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 831-835  
779. Box, George Herbert  Sadducees  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 11, p. 43-46  
780. Braun, Herbert  Spatj?disch-haretischer und fruhchristlicher Radikalismus: Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte. 2 vols.,  T?bingen 1957, 161 + 152 p.  
781. Brookes, Reuben S.  Sects in Judaism  n.p. 1968, 13 p.  
782. Broyde, Isaac  Min  Jewish Encyclopedia 8, p. 594-595  
783. Brull, Adolf  Zur Geschichte und Literatur der Samaritaner  Einladungsschrift zu der... offentlichen Prufung der Real- und Volksschule der israelitische Gemeinde, Frankf.a.M. 1876, p. 1-25  
784. Buchler, Adolf  Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jerusalemitischen Tempels  2. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 1895, p. 3-207  
785. Buchler, Adolf  Die Strafe der Ehebrecher in der nachexilischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 196-219  
786. Buchler, Adolf  ?ber die Minim von Sephoris und Tiberias im zweiten und dritten Jahrhundert  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 271-295  
787. Buchler, Adolf  Familienreinheit und Familienmakel in Jerusalem vor dem Jahre 70  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 133-162  
788. Buchler, Adolf  The Minim of Sepphoris and Tiberias in the second and third centuries  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 245-274  
789. Buddeus, Johann Franz (praes.); Wille, Georg Frider. (resp.)  Dissertatio de iure Zelotarum in gente ebraea  Jena 1694; Halle 1699, 36 p.; Collectio opusculorum, ed. Joh. Oelrichs, Bremen 1768, vol. 1, p. 119-156  
790. Burgmann, Hans  Der Grundung der Pharisaergenossenschaft: Der Makkabaer Simon  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 9 (1978), p. 153-191  
791. Caspari, Wilhelm  Die Pharisaer bis an die Schwelle des neuen Testaments  Berlin 1909, 52 p.  
792. Chajes, Hirsch Perez  Am-ha-arez e Min  Rivista Israelitica 3 (1906), p. 83-96.   
793. Chajes, Hirsch Perez  I frammenti d'un libro Sadduceo  Rivista Israelitica 7 (1910), p. 203-213; 8 (1911), p. 1-7  
794. Coggins, R.J.  Samaritans and Jews  Atlanta, Ga., 1975, 6 + 170 p.   
795. Cohen, Jacob ben-Ezzi  The Samaritans, their history, customs, religion  Nablus 1965, 25 p.  
796. Cohen, Joseph  Les Pharisiens  2 vols., Paris 1877, 30 + 475, 523 p.  
797. Cohen, Shaye J.D.  The significance of Yavneh: Pharisees, Rabbis, and the end of Jewish sectarianism  Hebrew Union College Annual 55 (1984), p. 27-53  
798. Cohon, Samuel S.  Pharisaism. A definition  The Joshua Bloch memorial Volume, 1960, p. 65-74  
799. Conybeare, F.C.  Essenes  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 767-772  
800. Coppens, J.  Le celibat essenien  M?langes Armand Abel, vol. 3, 1978, p. 16-24  
801. Cowley, A.E.  Sadducees  Encyclopedia Biblica 4, p. 4234-4240  
802. Cronbach, Abraham  The social ideas of the Apocrypha and the Pseudepigrapha  Hebrew Union College Annual 18 (1943-44), p. 119-156  
803. Cutter, Allan Harris  Do the Zugot represent opposing left and right wing factions within the Pharisaic party?  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 61-81  
804. Daube, David  Josephus on suicide and liability of depositee  Juridical Review, N.S. 9 (1964), p. 212-224 = Libro Jubilar de Victor Andres Belaunde, p. 213-243  
805. Daube, David  Three legal notes on Josephus after his surrender  Law Quarterly Review 93 (1977), p. 191-194  
806. Daube, David  The rabbis and Philo on human rights  In: Essays on human rights, eds. David Sidorsky a.o., Philadelphia 1979, p. 234-246  
807. Davies, W.D.  Introduction to Pharisaism  Philadelphia 1967, 21 + 34 p.  
808. Davies, W.D.  Law in first-century Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 89-95  
809. Davis, Lawrence H.  Attitudes and policies toward gentiles during the Maccabean period  Yavneh Review 4 (1963), p. 5-20  
810. Derwacter, Frederic Milton  Preparing the way for Paul: the proselyte movement in Later Judaism  N.Y. 1930, 165 p.  
811. Desjardins, Michel  Law in 2 Baruch and 4 Ezra  Studies in Religion 14 (1985), p. 25-37  
812. Dexinger, Ferdinand  Die Sektenproblematik im Judentum  Kairos 21 (1979), p. 273-287  
813. Diderot, Denis  Juifs  Encyclopedie (1751-72), Oeuvres completes, Paris 1876 (photo repr. Nendeln 1966), vol. 15, p. 318-400; p. 320-328: Histoire des Samaritains; p. 331-337: De la secte des Saduceens; moeurs des Saduceens; p. 337-341: Des Caraites; doctrine des Caraites; p.   
814. Drazin, Nathan  History of Jewish education from 515 B.C.E. to 220 C.E. (during the periods of the Second Commonwealth and the Tannaim).  Baltimore 1940, 10 + 161 p.  
815. Dupont-Sommer, Andre  Le Maitre de justice fut-il mis a mort?  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 200-215  
816. Dupont-Sommer, Andre  The Jewish sect of Qumran and the Essenes  London 1954, 12 + 195 p.  
817. Dupont-Sommer, Andre  Les Esseniens  Evidences (1956-58), No. 54, p. 19-25; 55, p. 27-34; 56, p. 11-25; 57, p. 9-23; 58, p. 27-39; 59, p. 13-27; 60, p. 25-36; 62, p. 32-47; 63, p. 19-32; 65, p. 19-28; 67, p. 27-33; 68, p. 27-36; 69, p. 37-43.   
818. Eaton, D.  Pharisees  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 821-828  
819. Eaton, D.  Sadducees  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 349-352  
820. Edersheim, Alfred  Sketches of Jewish Social life in the days of Christ  London 1876, 342 p.; repr., Grand Rapids, Mich. 1950; p. 14-29: Jews and gentiles in 'the land'; p. 103-121: The upbringing of Jewish children; p. 122-138: (about education); p. 139-160: Mother, daughters and wives in Israel; p. 182-198: Trade; p. 199-21  
821. Edersheim, Alfred  La societe juive a l'epoque de Jesus Christ  Paris 1896, 4 + 438 p.  
822. Ehrenpreis, Marcus  Talmud, Fariseism, Urkristendom  Stockholm, (1933), 169 p.  
823. Eisenman, R.  Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran  Leiden 1983*  
824. Eisler, Robert  The Sadoqite book of the New Covenant, its date and origin  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 110-143  
825. Elazar, Daniel J.; Schalit, Abraham  Government, biblical and Second Temple period  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 210-219  
826. Elbogen, Ismar  Die Religionsanschauungen der Pharisaer  Bericht, Hochschule Berlin 22 (1904), 6 + 88 p.  
827. Elbogen, Ismar  Einige neuere Theorien ?ber den Ursprung der Pharisaer und Sadduzaer  Jewish studies in memory of Israel Abrahams, 1927, p. 135-148  
828. Elgvin, Torleif  Tempelrullen fra Qumran  Tidsskrift for Teologi og Kirke 1 (1985), p. 1-21*  
829. Ellenson, David  Ellis Rivkin and the problems of Pharisaic history: a study in historiography  Journal of the American Academy of Religion 43 (1975), p. 787-802  
830. Enciclopedia Judaica Castellana  Fariseos  Vol. 4, p. 378-380  
831. Falk, Zeev W.  The Kethubbah of Murabba'at  Journal of Jewish Studies 15 (1964), p. 157  
832. Falk, Zeev W.  'Behuqey hagoyim' in Damascus Document 9,1  Revue de Qumran 6 (1967-69), p. 569  
833. Falk, Zeev W.  Introduction to Jewish law of the Second Commonwealth  2 vols., Leiden 1972-79, 11 + 369 p.  
834. Falk, Zeev W.  Jewish private law  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 504-534  
835. Falk, Zeev W.  The Temple Scroll and the codification of Jewish law  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 33-44.  
836. Farbstein, David  Waren die Pharisaer und die Schriftgelehrten Heuchler?  Judaica 8 (1952), p. 193-207  
837. Farmer, William Reuben  Essenes  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 143-149  
838. Farmer, William Reuben  Maccabees, Zealots and Josephus, an inquiry into Jewish nationalism in the Graeco-Roman period  N.Y. 1956, 14 + 239 p.; repr. 1973.   
839. Fiebig, Paul  J?dische Armengesetze der neutestamentlichen Zeit  Der Morgen 4 (1928), p. 507-515  
840. Finkel, Asher  The Pharisees and the Teacher of Nazareth. A study of their background, their halachic and midrashic teachings, the similarities and differences  Leiden 1964, 13 + 195 p.   
841. Finkelstein, Louis  The Book of Jubilees and the rabbinic Halaka  Harvard Theological Review 16 (1923), p. 39-61  
842. Finkelstein, Louis  The Pharisees, their origin and their philosophy  Harvard Theological Review 22 (1929), p. 185-261  
843. Finkelstein, Louis  Some examples of the Maccabean Halaka  Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 20-42  
844. Finkelstein, Louis  The Pharisees, the sociological background of their faith  2 vols., Philadelphia 1938; repr. 1940, 1946, 1962, 137 + 996 p.   
845. Finkelstein, Louis  The ethics of anonymity among the Pharisees  Conservative Judaism 12,4 (1958), p. 1-12 = Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 17-24  
846. Finkelstein, Louis  The origin of the Pharisees  Conservative Judaism 23,2 (1969), p. 25-36  
847. Finkelstein, Louis  The ethics of the Pharisees  In: Social responsibility, ed. Louis Finkelstein, N.Y. 1971, p. 39-94  
848. Finkelstein, Louis  Pharisaism in the making  Selected essays. N.Y. 1972, 20 + 459 p.   
849. Fitzmyer, Joseph A.  Crucification in ancient Palestine, Qumran literature and the New Testament  Catholic Biblical Quarterly 40 (1978), p. 493-513.  
850. Ford, J. Massingberd  The divorce bill of the lamb and the scroll of the suspected adulteress. A note on Apoc. 5,1 and 10,8-11  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 2 (1971), p. 136-143  
851. Forkman, Goran  The limits of the religious community; expulsion from the religious community within the Qumran Sect, within rabbinic Judaism and within primitive Christianity  Lund 1972, 257 p.  
852. Frankel, Zacharias  Die Essaer  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 441-461  
853. Frankel, Zacharias  Die Essaer nach talmudischen Quellen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 30-40, 61-73  
854. Frankel, Zacharias  Die Bedeutung der Priesterschaft fur die Gesetzgebung wahrend des zweiten Tempelbestandes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 97-118  
855. Friedlander, Michael  Les Pharisiens et les gens du peuple (Am-haarec)  Revue des Etudes Juives 13 (1886), p. 33-44  
856. Friedlander, Michael  Les Esseniens  Revue des Etudes Juives 14 (1887), p. 184-216  
857. Friedlander, Michael  Encore un mot sur Minim, Minout et Guilionim dans le Talmud  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 194-203  
858. Friedlander, Michael  The 'Pauline' emancipation from the law, a product of the pre-Christian Jewish Diaspora  Jewish Quarterly Review 14 (1902), p. 265-301  
859. Funk, Salomon  Die Papyri von Assuan als alteste Quelle einer Halacha  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 7 (1909), p. 378-379  
860. Geiger, Abraham  Urschrift und Ubersetzungen der Bibel in ihrer Abhangigkeit von der inneren Entwicklung des Judenthums  Breslau 1857, 8 + 500 p.; p. 434-450: Mechiltha und Sifre  
861. Geiger, Abraham  Sadducaer und Pharisaer  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 11-54  
862. Geiger, Abraham  Griechenthum. Sadducaer und Pharisaer. Zukunftige Welt. Hillel.  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 1-29  
863. Geiger, Abraham  Das Salbol bei den Pharisaern, und bei den Evangelisten  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 6 (1868), p. 105-121  
864. Geller, Merkham J.  The Elephantine Papyri and Hosea, 2,3. Evidence for the form of the early Jewish divorce writ  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 139-148  
865. Gil, Moshe  Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza  Leiden 1976, 18 + 611 p.   
866. Ginsburg, Christian D.  Essenes or Essaeans  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 827-830  
867. Ginsburg, Christian D.  Pharisees  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 496-502  
868. Ginsburg, Christian D.  Sadducees  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 726-736  
869. Ginsburg, Christian D.  The Essenes, their history and doctrines  N.Y. 1956, 82 p.  
870. Ginzberg, Louis  Eine unbekannte j?dische Sekte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 666-698; 56, N.F. 20 (1912), p. 33-48, 285-307, 417-448, 546-566, 664-689; 57, N.F. 21 (1913), p. 153-176, 284-308, 394-418, 666-696; 58, N.F. 22 (1914), p. 16-48, 143-177  
871. Ginzberg, Louis  The religion of the Pharisee  In: Students, scholars and saints, Philadelphia 1928, p. 88-108; repr. N.Y. 1958, 1959, 1960  
872. Ginzberg, Louis  An unknown Jewish sect  N.Y. 1976, 19 + 457 p.   
873. Goldenberg, David G.  The Halakha in Josephus and in tannaitic literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 30-43.  
874. Goldenberg, David M.  Antiquities IV, 277 and 288, compared with early rabbinic law  In: Josephus, Judaism and Christianity, eds. Louis H. Feldman and Gohei Hata, Detroit 1987, p. 198-211  
875. Goldfahn, A.H.  ?ber den Ursprung und die Bedeutung des Ausdrucks 'מין' im babylonischen und jerusalemitischen Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 163-177  
876. Goldin, Judah  The first pair (Yose ben Yoezer and Yose ben Yochanan), or, the home of the Pharisees  Journal of the Association for Jewish Studies 5 (1980), p. 41-62  
877. Graetz, Heinrich  Das sopherische Zeitalter  Geschichte der Juden, vol. 2, part 2, Leipzig 1878, p. 170-205  
878. Graetz, Heinrich  Das Triharesion (Pharisaer, Sadducaer und Essaer)  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1878, p. 647-663; 5th ed., 1906, p. 689-705  
879. Graetz, Heinrich  Die Bedeutung der Priesterschaft fur die Gesetzgebung wahrend des zweiten Tempelbestandes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 97-118  
880. Graetz, Heinrich  Ebioniter, Nazaraer, Minaer  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 400-402  
881. Grelot, P.  Elephantine. Arameens et Juifs en Egypte  Le Monde de la Bible 45 (1986), p. 32-35*  
882. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
883. Guttmann, Alexander  Foundations of rabbinic Judaism  Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-51), p. 453-473 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 115-135  
884. Guttmann, Alexander  Pharisaism in transition  Essays in honor of Solomon B. Freehof, 1964, p. 202-219 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 206-223  
885. Guttmann, Alexander  Pharisees and Sadducees  Jewish Chronicle, (5.3.1965), p. 9, 47 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 201-205  
886. Guttmann, Alexander  Rabbinic Judaism in the making. A chapter in the history of the Halakhah from Ezra to Judah I  Detroit 1970, 20 + 323 p.   
887. Guttmann, Alexander  Spatpharisaertum  Forschung am Judentum; Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Lothar Rothschild, 1970, p. 53-59  
888. Guttmann, Alexander  Participation of the common people in pharisaic and rabbinic legislative processes  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 41-51  
889. Guttmann, Jehoshua  Elephantine  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 446-452  
890. Halevi, J.  Traces d'Aggadot Saduceennes dans le Talmud  Revue des Etudes Juives 8 (1884), p. 38-56  
891. Halperin, David J.  Crucifixion, the Nahum Pesher, and the rabbinic penalty of strangulation  Journal of Jewish Studies 32 (1981), p. 32-46  
892. Hamburger, J.  Die Ethik Philo's in ihrem Verhaltnis zu den ethischen Lehren der Volks-und Gesetzeslehrer der Juden in Palastina und Babylonien  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 153-156, 177-180, 231-232  
893. Hausrath  Pharisaer und Sadducaer  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 518-529  
894. Hecht, Richard D.  Preliminary issues in the analysis of Philo's 'De Specialibus Legibus'  Studia Philosophia 5 (1978), p. 1-55*  
895. Heinemann, J.  Philos Lehre vom Eid, eine quellenkritische Untersuchung  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 109-118  
896. Hennequin, L.  Elephantine (la colonie militaire juive d')  Dictionnaire de la Bible, Supplement 2, p. 962-990, 1012-1032  
897. Herford, R. Travers  Minim  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 657-659  
898. Herford, R. Travers  Essenes  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 167-168  
899. Herford, R. Travers  Minim  Universal Jewish Encyclopedia 7, p. 567-568  
900. Herford, R. Travers  Pharisees  Universal Jewish Encyclopedia 8, p. 473-476  
901. Herford, R. Travers  Sadducees  Universal Jewish Encyclopedia 9, p. 308-309  
902. Herford, R. Travers  Pharisaism, its aim and its method  N.Y. 1912, 7 + 340 p.   
903. Herford, R. Travers  The Pharisees  London 1924, 248 p.; N.Y. ib.; Boston 1962, 7 + 248 p.   
904. Herford, R. Travers  Talmud and apocrypha. A comparative study of the Jewish ethical teaching in the rabbinical and the non-rabbinical sources in the early centuries  N.Y. 1933, 323 p.; repr. N.Y. 1971.   
905. Herford, R. Travers  The problem of the 'Minim' further considered  Jewish studies in memory of George A. Kohut, 1935, p. 359-369  
906. Herford, R. Travers  The Law and the Pharisaism  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938 (repr. 1969), p. 91-121  
907. Hirschberg, Harris  Once again - the Minim  Journal of Biblical Literature 67 (1948), p. 305-318  
908. Hoenig, Sidney B.  Halakhic implications of the Dead Sea scrolls  Tradition 1 (1958-59), p. 64-76.   
909. Hoenig, Sidney B.  What is the explanation for the term 'Betalmud' in the Scrolls?  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 274-276  
910. Hoenig, Sidney B.  Pharisaism reconsidered  Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 337-353  
911. Hoenig, Sidney B.  The Pesher Nahum 'Talmud'  Journal of Biblical Literature 86 (1967), p. 441-445  
912. Hoenig, Sidney B.  The sectarian scrolls and rabbinic research  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 24-70  
913. Hoenig, Sidney B.  An interdict against socializing on the Sabbath  Jewish Quarterly Review, N.S. 62 (1971-72), p. 77-83  
914. Hoenig, Sidney B.  Pre-Karaism and the sectarian (Qumran) scrolls  Joshua Finkel Festschrift, 1974, p. 71-93  
915. Hoenig, Sydney B.  On the age of mature responsibility in IQSa  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 371-375.   
916. Holscher, Gustav  Der Sadduzaismus  Leipzig 1906, 3 + 116 p.  
917. Holtzmann, H.J.  Essener oder Essaer  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 170-171  
918. Holtzmann, H.J.  Pharisaer  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 515  
919. Holtzmann, H.J.  Sadducaer  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 558-559  
920. Horsley, Richard A.  The law of nature in Philo and Cicero  Harvard Theological Review 71 (1978), p. 35-59  
921. Hruby, Kurt  Les Pharisiens, gardiens de l'ecriture  Sens 1-2 (1980), p. 24-30  
922. Huntjens, Johannes A.  Contrasting notions of covenant and law in the texts from Qumran  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 361-380  
923. Hunzinger, Claus-Hunno  Beobachtungen zur Entwicklung der Disziplinarordnung der Gemeinde von Qumran  In: Qumran-Probleme, ed. Hans Bardtke, Berlin 1963, p. 231-245  
924. Hunzinger, Claus-Hunno  Spuren pharisaischer Institutionen in der fruhen rabbinischen Uberlieferung  Tradition und Glaube; das fruhe Christentum in seiner Umwelt. Festgabe fur Karl Georg Kuhn zum 65. Geburtstag, 1971, p. 147-156  
925. Huppenbauer, Hans Walter  Gerichtshaus und Gerichtstag im Habakuk-Kommentar von Qumran  Theologische Zeitschrift 17 (1961), p. 281-282  
926. Ilg, Norbert  Uberlegungen zum Verstandnis von ברית in den Qumrantexten  In: Qumran, sa piete, sa theologie et son milieu, eds. M. Delcor, a.o., Paris 1978, p. 257-263  
927. Isakson, Abel  Marriage and ministry in the New Temple, a study with specific reference to Mt. 19,13 and I. Cor. 11, 3-16  Acta Seminarii Neotestamentii Upsaliensis 24 (1965), 210 p.   
928. Israel, Saul  Intorno all'origine della setta di Sadducei  Rome 1920, 22 p.  
929. Isser, Stanley  The conservative Essenes: a new emendation of Antiquities 18,22  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 177-180  
930. Jackson, Bernard S.  Susanna and the singular history of singular witnesses  Acta Juridica (1977), p. 37-54  
931. Jaubert, Annie  Le calendrier des Jubiles et les jours liturgiques de la semaine  Vetus Testamentum 7 (1957), p. 35-61  
932. Jaubert, Annie  La notion de l'alliance dans le Judaisme aux abords de l'ere chretienne  Dissertation Paris 1963, 542 p. = Patristica Sorbonensia 6.   
933. Jennings, David  Of the Assideans and Karaites; of the Pharisees, Sadducees, Samaritans and Essenes  In: Jewish antiquities, London 1808, p. 222-238  
934. Jost, Isaac Marcus  Die Ausscheidung widerstrebender Elemente: Samaritaner, Chuthim  In: Geschichte d. Judenthums und seiner Secten, vol. 1, Leipzig 1857, p. 44-89  
935. Jost, Isaac Marcus  Spaltungen in Religionsansichten: Pharisaer, Essaer und Sadducaer; Streitigkeiten zwischen Pharisaern und Sadducaern  In: Geschichte d. Judenthums und seiner Secten, vol. 1, Leipzig 1857, p. 197-226  
936. Julicher, A.  Essenes  Encyclopedia Biblica 2, p. 1396-1400  
937. Kalthoff, Joh. Heinr.  (Uber) die Pharisaer; die Sadducaer; die Essener und Therapeuten  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 137-162  
938. Karlin, A.J.  ?ber die Mitgliederzahl der Gerichtshofe zur Zeit des zweiten Tempels  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57, N.F. 21 (1913), p. 24-31, 245.   
939. Kaufman, Reuben  Great sects and schisms in Judaism  N.Y. 1967, 235 p.  
940. Kempen, John  The Hasideans and the origin of Pharisaism  Dissertation Cincinnati 1985, 7 + 214 p.  
941. Klausner, Joseph  The economy of Judea in the period of the Second Temple  In: World history of the Jewish people, vol. 7, Jerusalem 1975, p. 180-205  
942. Klein, Samuel  Talmudisch-midraschische Glossen zu Josephus  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 456-461  
943. Knox, W.L.  Pharisaism and Hellenism  In: Judaism and Christianity, vol. 2, ed. H. Loewe, N.Y. 1932; repr. 1969, p. 61-111  
944. Koffmahn, Elisabeth  Rechtsstellung und hierarchische Struktur des יחד von Qumran. Eine juristische Person und eine religiose Gemeinschaft nach dem mosaischen Gesetz.  Biblica 42 (1961), p. 433-442  
945. Koffmahn, Elisabeth  Die staatsrechtliche Stellung der essenischen Vereinigungen in der griechisch-romischen Periode  Biblica 44 (1963), p. 46-61  
946. Koffmahn, Elisabeth  Die 'Restitutionsklausel' in den aramaischen Vertragsurkunden von Murabba'at  Revue de Qumran 4 (1963-64), p. 421-427  
947. Koffmahn, Elisabeth  Zur Datierung der aramaisch-hebraischen Vertragsurkunden von Murabba'at  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 59-60 (1963-64), p. 119-136  
948. Koffmahn, Elisabeth  Die Doppelurkunden aus der Wuste Juda  Leiden 1968, 8 + 208 + 10 p.  
949. Kohler, Josef  Bemerkungen zu den aramaischen Urkunden von Elephantine  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 142-144  
950. Kohler, Kaufmann  Essenes  Jewish Encyclopedia 5, p. 224-232  
951. Kohler, Kaufmann  Pharisees  Jewish Encyclopedia 9, p. 661-666  
952. Kohler, Kaufmann  Sadducees  Jewish Encyclopedia 10, p. 630-633  
953. Kohler, Kaufmann  Zealots  Jewish Encyclopedia 12, p. 639-643  
954. Kraus, Heinrich  Begriff und Form der Haeresie nach Talmud und Midrasch  Dissertation Hamburg 1896, 62 p.  
955. Krauss, Samuel  Sicarii  Jewish Encyclopedia 11, p. 323-324  
956. Krauss, Samuel  Die Ehe zwischen Onkel und Nichte  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 165-175  
957. Kunlin, Henri  De l'Essenisme; sa pretendue ressemblance avec le Christianisme  Dissertation Strasbourg 1849, 36 p.  
958. Kutsch, Ernst  Der Kalender des Jubilaenbuches und das Alte und das Neue Testament  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 39-47  
959. Kwong, Andrew  The initiatory oath of the Dead Sea Scrolls  Dissertation Wheaton College 1972   
960. Langen, Joh. Joachim (praes.); Hermes, Georg. Vivienz (resp.)  Dissertatio accademica de Essaeis, demonstrans Essaeos non fuisse Judaeos  Halle-Magdeburg 1721, 36 p.  
961. Laperrousaz, E.M.  'Les Esseniens etaient - ils misogynes?' In: Judaisme et droits de l'homme, ed  Emmanuel Hirsch, Paris 1984, p. 29-35  
962. Laupheimer, F.E.  Die ausserpentateuchischen Quellen der Sabbatgesetze, einschliesslich der Apokryphen und Pseudepigraphen, verglichen mit der Halacha  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 22 (1931-32), p. 161-212  
963. Lauterbach, Jacob Z.  The Sadducees and Pharisees. A study of their respective attitudes towards the Law.  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 176-198 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 23-48  
964. Lauterbach, Jacob Z.  A significant controversy between the Sadducees and the Pharisees  Hebrew Union College Annual 4 (1927), p. 173-205 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 51-83  
965. Lauterbach, Jacob Z.  The Pharisees and their teachings  Hebrew Union College Annual 6 (1929), p. 69-139 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 87-159  
966. Le Moyne, Jean  Les Sadduceens  Paris 1972, 464 p.  
967. Leach, E.R.  A possible method of intercalation for the calendar of the Book of Jubilees  Vetus Testamentum 7 (1957), p. 392-397  
968. Lehmann, Joseph  Les sectes juives mentionnees dans la Mischna de Berakhot et de Meguilla  Revue des Etudes Juives 30 (1895), p. 182-203; 31 (1895), p. 31-46  
969. Lehmann, Manfred R.  Studies in the Murabba'at and Nahal Hever documents  Revue de Qumran 4 (1963-64), p. 53-81  
970. Lehmann, O.H.; Stern, S.M.  A legal certificate from Bar-Kochba's days  Vetus Testamentum 3 (1953), p. 391-396  
971. Lesetre, Henri  Sadduceens  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1337-1345  
972. Leszynsky, Rudolf  Pharisaer  J?disches Lexikon 4, p. 894-896  
973. Leszynsky, Rudolf  Die Sadduzaer  Berlin 1912, 309 + 4 p.   
974. Leszynsky, Rudolf  Pharisaer und Sadduzaer  Frankf.a.M. 1912, 70 p.  
975. Leszynsky, Rudolf  Die Papyri von Elefantine  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1913), p. 64-117  
976. Levi, Israel  Les sources talmudiques de l'histoire juive; 1: Alexandre Jannee et Simon ben Schetah; 2: La rupture de Jannee avec les Pharisiens  Revue des Etudes Juives 35 (1897), p. 213-223  
977. Levi, Israel  Le mot 'Minim', designe-t-il jamais une secte juive de Gnostiques Antinomistes ayant exerce son action en Judee avant la destruction du Temple?  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 204-210  
978. Levi, Israel  Document relatif a la 'Communaute des fils de Sadoc'  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 24-31  
979. Levine, Baruch A.  On the origins of the Aramaic legal formulary at Elephantine  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 37-54  
980. Levine, Harry H.  Halakah in Josephus  Dissertation Dropsie 1935*  
981. Levyssohn, David Henricus  Disputatio academica inauguralis de Judaeorum sub Caesaribus conditione et de legibus eos spectantibus  Leiden 1828, 82 p.  
982. Lewis, Naphtali; Katzoff, Ranon; Greenfield, Jonas C.  Papyrus Yadin 18. 1: Text, translation and notes. 2: Legal commentary. 3: The Aramaic subscription.  Israel Exploration Journal 37 (1987), p. 229-250  
983. Licht, J.  The Qumran sect and its scroll  In: World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 152-177  
984. Lieberman, Saul  Light on the Cave Scrolls from rabbinic sources  Proceedings, American Academy for Jewish Research 20 (1951), p. 395-404  
985. Lieberman, Saul  The discipline in the so-called Dead Sea Manual of Discipline  Journal of Biblical Literature 71 (1952), p. 199-206 = Texts and studies, N.Y. 1974, p. 200-207  
986. Lightstone, Jack  Sadducees versus Pharisees. The tannaitic sources  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 3, 1975, p. 206-217  
987. Linbart, George W.  The Pharisees  Dissertation Dallas Theological Seminary 1953*  
988. Lindars, B.  Jesus and the Pharisees  Studies in Jewish legal history; essays in honour of David Daube, 1978, p. 51-63  
989. Lindeskog, Gosta  Die Essenerfrage in Geschichte und Gegenwart  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 1 (1962), p. 96-108  
990. Lipsius  Essaer oder Essener  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 181-192  
991. Loewe, Herbert  Pharisaism  In: Judaism and Christianity, vol. 1, ed. W.O.E. Oesterley, N.Y. 1937; repr. N.Y. 1969, p. 105-190  
992. Loewe, Herbert  The ideas of Pharisaism  In: Judaism and Christianity, vol. 2, ed. H. Loewe, N.Y. 1937; repr. N.Y. 1969, p. 3-58  
993. Low, Leopold  Die Lehre Philo's vom Eide  Ben Chananja 6 (1863), p. 324-330 = Gesammelte Schriften, vol. 1, Szegedin 1889, p. 213-221  
994. Low, Leopold  Das Vereinswesen in Israel seit den altesten Zeiten bis auf den heutigen Tag  Ben Chananja 8 (1865), p. 77-83, 93-99, 109-115, 125-129 = Gesammelte Schriften, vol. 2, Szegedin 1890, p. 133-164  
995. Lucius, Paul Ernst  Der Essenismus in seinem Verhaltniss zum Judenthum  Strassburg 1881, 131 p.  
996. Lucius, Paul Ernst  Essenism in the middle of the first century  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 95-106  
997. Lucius, Paul Ernst  Historical origin of Essenism  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 135-148  
998. Lund, Daniel (praes.); Backmark, Petrus (resp.)  De sectis Judaeorum  Dissertation Upsala 1709, 72 p.  
999. Mann, Abraham M.  The Jewish marriage contracts from Elephantine: a study of text and marriage  Dissertation N.Y., 1985  
1000. Mantel, Hugo D.  The dichotomy of Judaism during the Second Temple  Hebrew Union College Annual 44 (1973), p. 55-87  
1001. Mantel, Hugo D.  The high priesthood and the Sanhedrin in the time of the Second Temple  In: World history of the Jewish people, vol. 7, Jerusalem 1975, p. 264-281  
1002. Mantel, Hugo D.  The development of the Oral Law during the Second Temple period  In: World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 41-64  
1003. Mantel, Hugo D.  The Sadducees and Pharisees  In: World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 99-123  
1004. Many, S.  Esseniens  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1109-1132  
1005. Marcus, Ralph  Law in the Apocrypha  N.Y. 1927, 16 + 116 p. = Columbia University Oriental Studies, 26.   
1006. Marcus, Ralph  Pharisees, Essenes and Gnostics  Journal of Biblical Literature 73 (1954), p. 157-161  
1007. Marmorstein, Arthur  The apologetics of the Rabbis (of the Mishna against sects, Christians...)  Jewish Review, London, 5 (1914), p. 62-74  
1008. Marmorstein, Arthur  Ein Fragment einer neuen Piska zum Wochenfest und der Kampf gegen das mundliche Gesetz  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 12 (1925), p. 34-53  
1009. Marx, A.  Les racines du celibat essenien  Revue de Qumran 7 (1970), p. 323-342  
1010. Melamed, David L.  Community of goods at Qumran  Theologische Zeitschrift 31 (1975), p. 129-139  
1011. Mercurio, R.  Pharisees  New Catholic Encyclopedia 11, p. 252-253  
1012. Mercurio, R.  Sadducees  New Catholic Encyclopedia 12, p. 843-844  
1013. Meyer, Rudolf  Tradition und Neuschopfung im antiken Judentum... Geschichte des Pharisaismus  Berlin 1965, 88 p.  
1014. Michel, A.  Le maitre de justice d'apres les documents de la Mer Morte, la litterature apocryphe et rabbinique  Paris 1954, 23 + 335 p.  
1015. Michel, A.; Le Moyne, Jean  Pharisiens  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 1022-1068  
1016. Milik, J.T.  Deux documents inedits du Desert de Juda:... (2) Acte de vente d'un terrain. (3) Acte de vente d'une maison, date de 134 ap. J.C.  Biblica 38 (1957), p. 255-268.   
1017. Mohring, Horst R.  Josephus and the marriage customs of the Essenes  Early Christian studies,... in honor of Harold R. Willoughby, 1961, p. 120-127  
1018. Montet, Edouard  Essai sur les origines des partis saduceen et pharisien  Paris 1883, 16 + 334 p.  
1019. Montgomery, James A.  The Samaritans  Philadelphia 1907, 21 + 358 p.; repr. N.Y. 1968, 30 + 358 p.   
1020. Morgenstern, Julian  The calendar of the Book of Jubilees, its origin and its character  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 34-76  
1021. Muller, Alois  Pharisaer und Sadducaer, oder Judaismus und Mosaismus  Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historischen Classe, vol. 34 (1860), p. 95-164  
1022. Neusner, Jacob  The fellowship (חבורה) in the Second Jewish Commonwealth  Harvard Theological Review 53 (1960), p. 125-142  
1023. Neusner, Jacob  Fellowship in Judaism, the first century and today  London 1963, 76 p.   
1024. Neusner, Jacob  Pharisaic law in New Testament times  Union Seminary Quarterly Review 26 (1971), p. 331-340  
1025. Neusner, Jacob  The rabbinic traditions about the Pharisees before A.D. 70; the problem of oral transmission.  Journal of Jewish Studies 22 (1971), p. 1-18 = Kairos 14 (1972), p. 57-70  
1026. Neusner, Jacob  The rabbinic traditions about the Pharisees before 70  3 vols., Leiden 1971, 16 + 419, 14 + 353, 16 + 427 p.   
1027. Neusner, Jacob  Types and forms in ancient Jewish literature: some comparisons;... Rabbinic traditions about the Pharisees;... Hillel and Jesus; history of forms  History of Religions 11 (1971-72), p. 354-390  
1028. Neusner, Jacob  De rabbinska traditionerna ens fariseerna fore ar 70  Svensk Exegetisk Assbok 36 (1972), p. 97-116  
1029. Neusner, Jacob  Fellowship through law. The ancient Havurah  In: Contemporary Jewish fellowship in theory and practice, N.Y. 1972, p. 13-30  
1030. Neusner, Jacob  Josephus's Pharisees  Ex orbe religionum, Studia Geo Widengrin, vol. 1, 1972, p. 224-244  
1031. Neusner, Jacob  Pre-70 C.E. Pharisaism. The record of the Rabbis.  Central Conference of American Rabbis, Journal 79 (1972), p. 53-70  
1032. Neusner, Jacob  The rabbinic traditions about the Pharisees in modern historiography  Central Conference of American Rabbis, Journal 77 (1972), p. 78-108  
1033. Neusner, Jacob  'By the testimony of two witnesses' in the Damascus Document IX, 17-22 and in pharisaic-rabbinic law  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 197-217  
1034. Neusner, Jacob  'Pharisaic-rabbinic' Judaism: a clarification  History of Religions 12 (1972-73), p. 250-270  
1035. Neusner, Jacob  From politics to piety: the emergence of pharisaic Judaism  N.Y. 1973, 23 + 168 p.  
1036. Neusner, Jacob  Die Verwendung des spateren rabbinischen Materials fur die Erforschung des Pharisaismus im 1. Jahrhundert n.Chr  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 76 (1979), p. 292-309  
1037. Neusner, Jacob  Scriptural, Essenic and mishnaic approaches to civil law and government  Harvard Theological Review 73 (1980), p. 419-434  
1038. Neusner, Jacob  The Pharisees: rabbinic perspectives  Hoboken 1985, 9 + 316 p.   
1039. Neusner, Jacob  Josephus' Pharisees: A complete repertoire  In: Josephus, Judaism and Christianity, eds. Louis H. Feldman and Gohei Hata, Detroit 1987, p. 274-292  
1040. Nikiprowetzky, Valentin  Quelques observations sur la repudiation de l'esclavage par les Therapeutes et les Esseniens d'apres les notices de Philon et de Flavius Josephe  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 239-271  
1041. Olitzki, M.  Der j?dische Sklave nach Josephus und der Halacha  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 73-83  
1042. Olitzki, M.  Rituelle und judicielle Falle bei Josephus  Monatshefte, Beilage der J?dische Presse, 1886,1887*  
1043. Olitzki, M.  Flavius Josephus und die Halacha  1. Berlin 1885, 58 p.; 2. Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 169-182  
1044. Oppenheimer, Aharon  Oral Law in the Books of Maccabees  Immanuel 6 (1976), p. 34-42  
1045. Pantasapulos, Elias Ar.  Die Lehre vom naturlichen und positiven Rechte bei Philo Judaeus  Munchen 1893, 28 p.  
1046. Paul, Andre  Ecrits de Qumran  Paris 1969, 192 p.   
1047. Peters, Norbert  Die j?dische Gemeinde von Elephantine-Syene und ihr Tempel im 5. Jahrhundert vor Chr. Geburt.  Freiburg i.Br. 1910, 57 p.  
1048. Pfeiffer, August (praes.); Bernhard, Martin (resp.)  De Trihaeresio Judaeorum, sive de Pharisaeis, Sadducaeis et Essaeis  In: Fasciculus Dissertationum... Wittenberg 1665, p. 38-52 = Theologiae Judaicae atque Mohammedicae... Leipzig 1687, p. 182-206  
1049. Philippson, Ludwig  Il Secondo Tempio  L'origine del Talmudismo. La Rassegna Mensile di Israel 19 (1953), p. 243-253  
1050. Pinchinat, Barthelemy  Dictionnaire chronologique, historique, critique sur l'origine de l'idolatrie, des sectes...  Paris 1738, 20 + 526 + 2 p.  
1051. Ploeg, J.P.M. van der  La regle de la guerre. Traduction et notes.  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 373-420  
1052. Ploeg, J.P.M. van der  Une halakha inedite de Qumran  In: Qumran, sa piete, sa theologie et son milieu, eds. M. Delcor, a.o., Paris 1979, p. 107-113  
1053. Polish, David  Pharisaism and political sovereignty  Judaism 19 (1970), p. 415-422  
1054. Porten, Bezalel  Archives from Elephantine: the life of an ancient Jewish military colony  Berkeley-Los Angeles 1968, 21 + 421 p. (part of the book has been published as: The Elephantine Jewish community, Dissertation Columbia University, 1963-64)  
1055. Pouilly, Jean  L'evolution de la legislation penale dans la communaut? de Qumran  Revue Biblique 82 (1975), p. 522-551  
1056. Pouilly, Jean  La regle de la communaut? de Qumran, son evolution litteraire  Paris 1976, 144 p.   
1057. Poznanski, Samuel  Geschichte der Sekten und der Halacha  In: Abraham Geiger, Leben und Lebenswerk, ed. Ludwig Geiger, Berlin 1910, p. 352-387  
1058. Prat, F.  Pharisiens  Dictionnaire de la Bible 5, p. 205-218  
1059. Qimron, Elisha; Strugnell, John  An unpublished halakhic letter from Qumran  Israel Museum Journal 4 (1985), p. 9-12  
1060. Rabin, Chaim  Alexander Jannaeus and the Pharisees  Journal of Jewish Studies 7 (1956), p. 3-11  
1061. Rabin, Chaim  The Zadokite Documents, ed. with translation and notes. 2nd ed.,  Oxford 1958, 16 + 103 p.; p. 44-77: The laws  
1062. Rabinowitz, Isaac  The guides of righteousness  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 391-404  
1063. Rabinowitz, Louis I.  The Halakha as reflected in Ben-Sira  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 264  
1064. Renaud, B.  La Loi et les lois dans les livres des Maccabees  Revue Biblique 68 (1961), p. 39-67  
1065. Revel, Bernard  Some anti-traditional laws of Josephus  Jewish Quarterly Review, N.S. 14 (1923-24), p. 293-301  
1066. Revel, Bernard  Philonian Halakah  Jewish Forum 11 (1928), p. 120-122  
1067. Ricoeur, Paul  Pharisiens et Chretiens  Sens 1-2 (1980), p. 3-17  
1068. Riskin, Steven  The Halakhah in Josephus as reflected in 'Against Apion'  Dissertation Yeshiva University 1970*  
1069. Ritter, Bernhard  Philo und die Halacha  Leipzig 1879, 10 + 139 p.   
1070. Rivkin, Ellis  Pharisees  Encyclopedia of Religion 11, p. 269-272  
1071. Rivkin, Ellis  The pharisaic revolution  In: Perspectives in Jewish learning, ed. Moses A. Shulvass, vol. 2, Chicago 1966, p. 26-51  
1072. Rivkin, Ellis  Defining the Pharisees: the tannaitic sources  Hebrew Union College Annual 40-41 (1969-70), p. 205-249  
1073. Rivkin, Ellis  Pharisaism and the crisis of the individual in the Greco-Roman world  In: Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 500-526  
1074. Rivkin, Ellis  Scribes, Pharisees, lawyers, hypocrites, a study in synonymity  Hebrew Union College Annual 49 (1978), p. 135-142  
1075. Rivkin, Ellis; Fishel, Henry, a.o.  A symposium on the Pharisees  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 32-47  
1076. Roberts, Robert  The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes  London 1925, 10 + 126 p.; 2nd ed. London 1971; repr. New Delhi 1977  
1077. Rokeah, David  The Temple scroll, Philo, Josephus, and the Talmud  Journal of Theological Studies, N.S. 34 (1983), p. 515-526  
1078. Rosenthal, Ludwig A.  ?ber den Zusammenhang der Mischna. Vol. 1: Die Sadduzaerkampfe und die Mischnasammlungen vor dem Auftreten Hillel's.  Strassburg 1890, 94 p.; 2nd ed. Strassburg 1909 = ?ber den Zusammenhang, die Quellen und die Entstehung der Mischna, vol. 1. Berlin 1918, 164 p.   
1079. Rossler, Dietrich  Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theologie der j?dischen Apokalyptik und der pharisaischen Orthodoxie.  Neukirchen 1960, 119 p.  
1080. Roth, Cecil  The Zealots - a Jewish religious sect  Judaism 8 (1959), p. 33-40  
1081. Roth, Cecil  The constitution of the Jewish Republic of 66-70  Journal of Semitic Studies 9 (1964), p. 295-319  
1082. Rulf, J.  Das Prinzip der Parteibildung im Judentum  In: Gossel, J., Popular-wissenschafliche Vortrage ?ber j?dische Geschichte und Literatur, vol. 1, Frankf.a.M. 1902, p. 107-122  
1083. Saera, Rafael Vincent  La Halaka de DT 21,22-23 y su interpretacion en Qumran y en JN 19, 31-42  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 699-709  
1084. Safrai, Shmuel  Jewish self-government  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 377-419  
1085. Safrai, Shmuel  Home and family  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 728-792  
1086. Safrai, Shmuel  Education and the study of the Torah  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 945-970  
1087. Safrai, Shmuel; Stern, Menachem (eds.)  The Jewish people in the first century  2 vols., Assen 1974-76, 21 + 9 + 1283 p.  
1088. Sandmel, Samuel  Virtue and reward in Philo  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 217-223  
1089. Schalit, Abraham  Domestic politics and political institutions (in the Hellenistic Age, 332 B C.E. to 67 B.C.E.). In: World history of the Jewish people, vol. 6, London 1972, p. 255-297  
1090. Schechter, Solomon  Documents of Jewish Sectaries. 2 vols. in 1,  Cambridge 1910; repr. 1970, 175 p.   
1091. Schiffman, Laurence H.  Essenes  Encyclopedia of Religion 5, p. 163-166  
1092. Schiffman, Laurence H.  The Qumran law of testimony  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 606-612  
1093. Schiffman, Lawrence H.  The Halakhah at Qumran  Dissertation Waltham, Mass. 1974, 9 + 453 p. 2 vols. in 1; Leiden 1975, 12 + 170 p. (part of the dissertation).   
1094. Schiffman, Lawrence H.  Sectarian law in the Dead Sea Scrolls: courts, testimony and the penal code  Chico 1983, 15 + 278 p.   
1095. Schiffman, Lawrence H.  Legislation concerning relations with non-Jews in the Zadokite fragments and tannaitic literature  Revue de Qumran 11 (1984), p. 379-389  
1096. Schiffman, Lawrence H.  The eschatological community of the Serekh Ha-dah  Proceedings, American Academy for Jewish Research 51 (1984), p. 105-129  
1097. Schiffman, Lawrence H.  Reproof as a requisite for punishment in the law of the Dead Sea Scrolls  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 59-74  
1098. Schiffman, Lawrence H.  The king, his guard, and the royal council in the Temple Scroll  Proceedings, American Academy for Jewish Research 54 (1987), p. 237-259  
1099. Schiffman, Lawrence H.  The conversion of the royal house of Adiabene in Josephus and rabbinic sources  In: Josephus, Judaism and Christianity, eds. Louis H. Feldman and Gohei Hata, Detroit 1987, p. 293-312  
1100. Schnabel, Eckhard J.  Law and Wisdom from Ben Sira to Paul  T?bingen 1985, 16 + 428 p.  
1101. Schreiner, Martin  Was lehrten die Pharisaer?  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1899), p. 55-74  
1102. Schurer, Emil  Pharisaer  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1205-1210  
1103. Schurer, Emil  Sadducaer  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1339-1342  
1104. Schurer, Emil  A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ  2nd rev. ed., 5 vols., N.Y. 1885-1891   
1105. Schurer, Emil  Geschichte des j?dischen Volkes im Zeitalter Jesus Christus  4th-5th ed., 3 vols. + Register, Leipzig 1907-20; vol. 2, p. 94-277: Verfassung, Synedrion, Hohepriester; p. 277-363: Die Priesterschaft und der Tempelkultus; p. 363-447: Die Schriftgelehrsamkeit; p. 447-489: Pharisaer und Sadduzaer; p. 489-544: Schule u  
1106. Schwartz, Daniel R.  Josephus and Nicolaus on the Pharisees  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 14 (1983), p. 157-171  
1107. Schwarz, Adolf  La victoire des Pharisiens sur les Sadduceens en matiere de droit successoral  Revue des Etudes Juives 63 (1912), p. 51-62  
1108. Sen, Felipe  La pena de muerte en la epoca de los Macabeos  Cultura Biblica 29 (1972), p. 352-354  
1109. Serarius, Nicolas  Trihaeresium, seu De celeberrimis tribus, apud Judaeos, Pharisaeorum, Sadducaeorum et Essenorum sect, libri tres  Mainz 1604, 14 + 337 + 13 p.   
1110. Serouya, Henri  Les Esseniens, secte mystique et therapeutique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 11 (1951), p. 5-18; 12 (1952), p. 5-19; 13 (1952), p. 61-69  
1111. Serouya, Henri  Les Esseniens  Paris 1959, 241 p.   
1112. Sieffert, Friedrich  Pharisaer und Sadducaer  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 15, p. 264-292  
1113. Simon, Marcel  Essenes, Gnostics and Judeo-Christians  Jewish Review, London, 2 (1911-12) p. 527-544  
1114. Simon, Marcel  Las sectas judias el tiempo de Jess  Buenos Aires 1960, 142 p.  
1115. Simon, Marcel  Les sectes juives au temps de Jesus (Sadduceens, Pharisiens... Esseniens...)  Paris 1960, 138 p.  
1116. Simon, Marcel  Die j?dischen Sekten zur Zeit Christi  Einsiedeln 1964, 154 p.  
1117. Simon, Marcel  De joodse sekten ten tijde van Jezus  Amsterdam 1965, 144 p.  
1118. Smith, M.  Rome and Maccabean conversion - notes on I Macc.8  Studies in Jewish legal history; essays in honour of David Daube, 1978, p. 1-7  
1119. Smith, Morton  The description of the Essenes in Josephus and the Philosophumena  Hebrew Union College Annual 29 (1958), p. 273-313.   
1120. Smith, Morton  Zealots and Sicarii, their origins and relations  Harvard Theological Review 64 (1971), p. 1-19  
1121. Sperber, Daniel  Min  Encyclopedia Judaica 12, p. 1-3  
1122. Sperber, Daniel  Palestinian currency systems during the Second Commonwealth  Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 273-301  
1123. Sperber, Daniel  Social legislation in Jerusalem during the latter part of the Second Temple period  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 6 (1975), p. 86-95  
1124. Spiro, Abram  Samaritans, Tobiads and Judahites in Pseudo-Philo  Proceedings, American Academy for Jewish Research 20 (1951), p. 279-355  
1125. Starcky, Jean  Les maitres de justice et la chronologie de Qumran  In: Qumran, sa piete, sa theologie et son milieu, eds. M. Delcor a.o., Paris 1978, p. 249-256  
1126. Stern, Menachem  Aspects of Jewish society - the priesthood and other classes  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 561-630  
1127. Stone, M.  Jewish writings of the Second Temple period  Assen-Philadelphia 1984*  
1128. Sundberg, A.C.  Sadducees  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 160-163  
1129. Szekely, Edmond Bordeaux  The teaching of the Essenes from Enoch to the Dead Sea Scrolls  San Diego, Cal. 1957, 93 p.  
1130. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  'Abandoned Property' in Elephantine: a new interpretation of Kraeling 3  Journal of Near Eastern Studies 41 (1982), p. 123-131  
1131. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  Exchange of inherited property at Elephantine (Cowley 1)  Journal of the American Oriental Society 102 (1982), p. 651-654  
1132. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  Testamentary succession at Elephantine  Bulletin of the American School of Oriental Research 252 (1983), p. 35-46  
1133. Tachauer, Gustav  Das Verhaltnis von Flavius Josephus zur Bibel und Tradition  Dissertation Erlangen 1871, 76 p.  
1134. Talmon, Shemaryahu  The calendar reckoning of the sect from the Judean Desert  Scripta Hierosolymitana 4 (1958), p. 162-200  
1135. Talmon, Shemaryahu  The emergence of Jewish sectarianism in the early Second Temple period  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 587-616  
1136. Terian, Abraham  Some stock arguments for the magnanimity of the law in hellenistic Jewish apologetics  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 141-149  
1137. Thoma, Clemens  Der Pharisaismus  In: Literatur und Religion im Fruhjudentum, eds. Joh. Maier and Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 254-272  
1138. Thomson, J.E.H.  Essenes  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 997-1005  
1139. Thomson, J.E.H.  Pharisees  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2361-2365  
1140. Thomson, J.E.H.  Sadducees  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2658-2661  
1141. Toorn, K. Van der  Herem-Bethel and Elephantine oath procedure  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 98 (1986), p. 282-285  
1142. Trigland, Jacob.  Trium scriptorum illustrium de tribus Judaeorum sectis  2 vols., Delphis (Delft) 1703; vol. 2, p. 1-191: Diatribem de secta Karaeorum  
1143. Verger, Alessandro; Moscati, S.; Volterra, Edoardo  L'amministrazione della giustizia nei papiri aramaici di Elefantina  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 19 (1964), p. 75-94  
1144. Verme, M. del  La comunione dei beni tra gli Esseni a Qumran  In onore del P. Bellarmino Bagatti, 1976, p. 226-258  
1145. Vermes, Geza  Sectarian matrimonial Halakhah in the Damascus Rule  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 197-202  
1146. Vermes, Geza  The Dead Sea Scrolls; Qumran in perspective  London 1977, 238 p.  
1147. Voisin, Joseph de  Liber de jubilaeo secundum hebraeorum et christianorum doctrinam  Paris 1655, 24 + 447 p.; 2nd ed. 1668  
1148. Volz  Pharisaer  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1178-1179  
1149. Volz  Sadduzaer  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 5, p. 27-28  
1150. Voste, Jacques M.  De sectis judaeorum tempore Christi  Dissertation Roma 1929, 52 p.*  
1151. Wacholder, Ben Zion  The calendar of sabbatical cycles during the Second Temple and the early rabbinical period  Hebrew Union College Annual 44 (1973), p. 153-196; A response. Hebrew Union College Annual 54 (1983), p. 123-133  
1152. Wacholder, Ben Zion  The dawn of Qumran, the sectarian Torah and the teacher of righteousness  Cincinnati 1983, 18 + 310 p.   
1153. Wagner, Martin  Die Parteiungen im j?dischen Volke zur Zeit Jesu (Pharisaer und Sadducaer)  Hamburg 1893, 31 p.  
1154. Weill, Julien  L'essence du Pharisaisme  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 1-15  
1155. Weinert, Francis D.  4Q 159: legislation for an Essene community outside of Qumran?  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 5 (1974), p. 179-207  
1156. Weinfeld, Moshe  The organizational pattern and the penal code of the Qumran sect  Fribourg-Guttingen 1986, 100 p.  
1157. Weinstein, N.I.  Beitr?ge zur Geschichte der Essaer  Wien 1892, 92 p.  
1158. Weiss, Hans-Friedrich  Pharisaismus und Hellenismus; zur Darstellung des Judentums im Geschichtswerk des j?dischen Historikers Flavius Josephus  Orientalistische Literaturzeitung 74 (1979), p. 421-433  
1159. Wellhausen, Julius  Die Pharisaer und die Sadducaer  Greifswald 1874, 164 p.; 2nd ed. Hannover 1924, 164 p.  
1160. Weyl, Heinrich  Die j?dischen Strafgesetze bei Josephus Flavius in ihrem Verhaltnis zu Schrift und Halacha, mit einer Einleitung: Josephus... ?ber die j?dischen Gerichtshofe und Richter  Berlin 1900, 164 p.  
1161. Wieder, Naphtali  The 'law-interpreter' of the sect of the Dead Sea Scrolls: the second Moses  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 158-175  
1162. Wieder, Naphtali  The Judean Scrolls and Karaism  London 1962, 12 + 296 p.  
1163. Winer, G.B.  Pharisaer  Biblisches Realworterbuch 2, p. 244-248  
1164. Winer, G.B.  Sadducaer  Biblisches Realworterbuch 2, p. 352-356  
1165. Winter, Paul  Die Zeit Jesu: Sadduzaer und Pharisaer  Stuttgart 1965, 10 p.  
1166. Wolfson, Harry A.  Philo on Jewish citizenship in Alexandria  Journal of Biblical Literature 63 (1944), p. 165-168  
1167. Wolle, Christopher  Ecclesia Pharisaica et Christiana  Altona 1730, 34 + 336 + 28 p.  
1168. Wotton, William  Miscellaneous discourses relating to the traditions and usages of the Scribes and Pharisees  Vol. 2, London 1718, 7 + 50 + 6 + 318 p.; p. 1-119: A discourse concerning the nature, authority and usefulness of the Misna, the body of the traditional laws of the Jews; p. 121-170: Table and contents of the Misnic titles  
1169. Yaron, Reuven  Aramaic marriage contracts from Elephantine  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 1-39  
1170. Yaron, Reuven  The Mesadah bill of divorce  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 433-455  
1171. Zeitlin, Solomon  Nennt Megillat Taanit antisadduzaische Gedenktage?  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 81, N.F. 45 (1937), p. 351-355  
1172. Zeitlin, Solomon  The Pharisees and the Gospels  Essays and studies in memory of Linder R. Miller, 1938, p. 235-286 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 292-343  
1173. Zeitlin, Solomon  The beginning of the Jewish day during the Second Commonwealth  Jewish Quarterly Review, N.S. 36 (1945-46), p. 403-414  
1174. Zeitlin, Solomon  The Essenes and messianic expectations  Jewish Quarterly Review, N.S. 45 (1954-55), p. 83-119 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 357-393  
1175. Zeitlin, Solomon  The beginning of the day in the calendar of Jubilees  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 153-156  
1176. Zeitlin, Solomon  The Pharisees  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 97-129 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 226-258  
1177. Zeitlin, Solomon  Slavery during the Second Commonwealth and the tannaitic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 185-218 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 225-258  
1178. Zeitlin, Solomon  The expression BeTalmud in the Scrolls militates against the views of the protagonists of their antiquity  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 89-98.   
1179. Zeitlin, Solomon  Proselytes and proselytism during the Second Commonwealth and the early tannaitic period  Harry Austryn Wolfson Jubilee volume, Engl. sect., 1965, p. 871-881 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 407-417  
1180. Zeitlin, Solomon  The origin of the Pharisees reaffirmed  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 255-267 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 344-356  
1181. Zeitlin, Solomon  Spurious interpretations of rabbinic sources in the studies of Pharisees and Pharisaism  Jewish Quarterly Review, N.S. 65 (1974-75), p. 122-135  
1182.[גושן] גוטשטיין, משה על המגילות הגנוזות סיני כרך כה תשט עמ' שלב-שלז  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > רפורמה

 מחברכותרתספרביקורת
1183. פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר]. קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו 
1184.אלינסון, דוד ה'דוגמה' בתגובות מסורתיות לרפורמה המודרנית: הפרדיגמה של האורתודוקסייה הגרמנית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 345-366  
1185.אריאל, יעקב תוקפו של "גיור" רפורמי תחומין יז (תשנז) 177-188  
1186.בונפיל, ראובן תמורות במנהגיהם הדתיים של יהודי רומא בתקופת כהונתו של ר' ישראל משה חזן (תרז-תריב) ספר זכרון לחיים אנצו סיריני, ירושלים תשלא עמ' 228-251  
1187.בן-אבנר, יהודה למאבק הרבנות האורתודוכסית בגרמניה בריפורמיים בשנות ה-20 וה-30 של המאה שלנו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 273-253  
1188.בניהו, מאיר דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה אסופות ספר א תשמז עמ' רסה-שיח  
1189.ברונשטיין, אליעזר זלמן לבעיית הגיור ועמדות השמרנים והרפורמים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 20-19  
1190.ברימן, ש' פולמוס התקונים בדת בספרות העברית באמצע המאה הי"ט העבר א תשיג עמ' 132-115  
1191.ברנפלד, שמעון תולדות הריפורמציון הדתית בישראל מהדו' חדשה ורשה תרפג 299 עמ'  
1192.ברקוביץ, אליעזר יהדות אותנטית וההלכה פתחים תשלא גל' א עמ' 36-42  
1193.ברקוביץ, חיים הרבנות האורתודקסית בצרפת: בין מסורת לרפורמה אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 381-393  
1194.ג'קטר, חיים כשרותם לבוא בקהל של יהודים בארצות הברית שאינם שייכים לקהילה האורטודוקסית - רקע היסטורי, אתגר להווה, מבט לעתיד הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 185-194  
1195.גוטהולד, זאב תנועת הריפורמה וההתבוללות מחניים פא אייר תשכג עמ' 76-79  
1196.גולדברג, זלמן נחמיה קדושי רפורמי דברי משפט ז תשס עמ' כט-לג  
1197.גרף, גיל מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59  
1198.גרץ, צבי דברי ימי ישראל, ד"צ ירושלים תשלב חלק ט עמ' 293-322: הרפורמה ו'ישראל הצעיר'   
1199.דבורקס, אליקום תנועת הרפורמים לאור ההלכה צהר א תשנח עמ' קצט-רח  
1200.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדו' ו ת"א 1958 כרך ט עמ' 41-67  
1201.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
1202.הרטום, מנחם ע' על תנועת הריפורמה באיטליה - הפולמוס בדבר צימצום תקופות האבל בשנת 1865 ספר זכרון לשלמה ס' מאיר, ירושלים תשטז עמ' 110-114  
1203.ולדינברג, אליעזר י' הרפורמים והיכליהם בהלכה הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 14-19  
1204.ולדינברג, אליעזר י' מהותו של הריפורם הפרדס שנה לא חוב' ב חשון תשיז עמ' 22-24  
1205.ולק, יוסף היהדות הפוזיטיבית הסטורית דעות גל' כד סתיו תשכד עמ' 107-117  
1206.חיות, צבי הירש כלפי המתקנים סיני כרך ו תש עמ' רעז-רפה  
1207.חמיאל, חיים מלחמתו של רע"י שלזינגר ברפורמה סיני כרך פג תשלח עמ' פ-פח  
1208.חמיאל, חיים פולמוס מ"ל לילינבלום (הויכוח בין מל"ל ובין רבני דורו) [בענין ההלכה והתלמוד] סיני כרך ס תשכז עמ' רצט-שי  
1209.טל, צבי הגיור הרפורמי תחומין יז (תשנז) 189-204  
1210.יהלום, שלומית עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית; בין רפורמה אירופית לרפורמה אמריקאית תרביץ שנה נו תשמז עמ' 427-385  
1211.יוסף, עובדיה אם מותר לקבל תרומות מרפורמים לבנין בית הכנסת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תה-תט  
1212.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק יד ת"א תש (עמ' 46-22: ימי תקף הרפורמא בגרמניא)   
1213.לם, נחום יהדות אורתודוכסית לאור כמה שאלות ותשובות דעות גל' כד סתיו תשכד עמ' 100-104  
1214.משאש, שלום נשאת ונתגרשה ע"י הריפורמים, אם מותרת לכהן שאלה להלכה ולמעשה אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתיט-תתכה  
1215.סולוביצ'יק, אהרן קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי תחומין כ (תשס) 297-310  
1216.סמט, משה שרגא הלכה ורפורמה; ההלכה מול תביעות המציאות בראשית העידן המודרני חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית 1967 263 עמ' (במכונת כתיבה)  
1217.פוגל, משה אודות ראביים המקבלים גרי שקר המאור שנה כו חוב' ו תמוז-אב תשלד עמ' 16-13  
1218.פלאי, משה כרוז ראשון של משכיל עברי לכינוס אסיפה רבנים לשם תיקונים בדת תרביץ שנה מב תשלג עמ' 491-484  
1219.פרזיגר, אדם זהות אורתודוקסית ומעמדם של יהודים שאינם שומרי הלכה: עיון מחודש בגישתו של הרב יעקב עטלינגר אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 179-209  
1220.פרידמן, טוביה הגיור בימינו, העמדה הקונסרבטיבית תפוצות ישראל שנה יב חוב' ד טבת תשלה עמ' 100-95  
1221.פרידמן, טוביה יהדות שמרנית לאור כמה שאלות ותשובות דעות גל' כד סתיו תשכד עמ' 95-100  
1222.פרידמן, טוביה; פוקס, מרוין זרמים דתיים ביהדות זמננו - דיון מהלכים גל' 7 אייר תשלג עמ' 35-49  
1223.צ'רניק, מיכאל ההלכה: אופיה המקורי ועקרונות לחידושה פתחים תשם גל' א-ב עמ' 67-61  
1224.קיסר, אילן הרבנות הרפורמית ותופעת נישואי התערובת היהודיים בארה"ב עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים 1986 106 עמ'  
1225.קליין, מנשה רעפארמער וקאנסערוועטיוו וכל שמות הנרדפים אי הם נחשבין בכלל ישראל זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' יג-לד  
1226.רוזנק, מיכאל היהדות השמרנית (הקונסרבטיבית) וההלכה פתחים תשלט גל' א-ב עמ' 90-88  
1227.רפאל, שילה קידושין רפורמיים תחומין ז תשמו עמ' 254-249  
1228.רפאל, שילה הריפורמים והקונסרבטיבים בהלכה תורה שבעל פה כט תשמח עמ' סח-עג  
1229.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
1230.שוויקה, יעקב מנחם על הפורמליזם של היהדות ההלכתית דעות גל' כא ר"ה תשכג עמ' 12-28  
1231.שוורץ, שמעון אריה בענין ברית מילה לבן גיורת שנתגיירה ע"י רעפארם-ראבייס למיניהם הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 17-15  
1232.שוחט, עזריאל מנדלסון בדורו עם חילופי תקופות - ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה, ירושלים תשכא עמ' 260-242  
1233.שטרן, טוביה סידור קידושין על ידי מחלל שבת לזוג מחללי שבת הפרדס שנה סב חוב' ד טבת תשמח עמ' 17-15  
1234.שילה, שמואל המלחמה ברפורמה בתשובות חכמי פולין ורוסיה במאה הי"ט דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 419-433  
1235.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
1236.שפירא, אברהם בדין אשה שנתקדשה בטמפל רפורמי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 272-256  
1237.The new Ketubah and Jewish law. A symposium: Friedman, Theodore, The Conservative view; Freehof, Solomon B., The Reform view; Rackman, Emanuel, The Orthodox view.  Congress Weekly 22, 9 (1955), p. 3-8  
1238.Synodalarbeiten ?ber die das Ehegebiet betreffenden Vorschlage.  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 8 (1870), p. 84-100  
1239. Bamberger, Bernard J.; Friedman, Theodore; Steiman, Sidney  The problem of Halakhah today: a symposium  Reconstructionist 34, 2 (1968), p. 7-25  
1240. Ben-Horin, Meir  Perspectives on Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 113-126  
1241. Bleich, Judith  Rabbi Akiva Eger and the nascent Reform Movement  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. B, vol. 3, p. 1-8  
1242. Block, Richard A.  'Death, thou shalt die': Reform Judaism and capital punishment  Journal of Reform Judaism 30,2 (1983), p. 1-10  
1243. Block, Richard A.  A matter of life and death: Reform Judaism and the defective child  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 14-30  
1244. Borowitz, Eugene B.  Reform's interest in Halakha  Reconstructionist 21,20 (1956), p. 9-13  
1245. Borowitz, Eugene B.  Subjectivity and the halachic process  Judaism 13 (1964), p. 211-219  
1246. Cohen, Jack J.  The end of Halakha?  Conservative Judaism 8,2 (1952), p. 9-15  
1247. Cohn-Sherbok, D.  Problems of establishing criteria of Halakhah in Reform Judaism  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 153  
1248. Creizenach, M.  Schulchan Aruch oder encyclopadische Darstellung des mosaischen Gesetzes, wie es durch die rabbinischen Satzungen sich ausgebildet hat  4 pts., Frankf.a.M. 1833-40. 1: תריג , Thariag, oder Inbegriff der mosaischen Vorschriften und talmudischen Interpretation, 18 + 226 p. 2: ,שורת הדין Schurath Hadin, oder Anweisung zur Regelung des israelitisch-religiosen Lebens durch die Scheidung der t  
1249. Eichhorn, David Max  Conversions to Judaism by Reform and Conservative rabbis  Jewish Social Studies 16 (1954), p. 299-318  
1250. Eichhorn, David Max  A new look at conversion and marriage  Central Conference of American Rabbis, Journal 16 (1957), p. 10-18  
1251. Eichhorn, David Max (ed.)  Conversion to Judaism. A history and analysis.  N.Y. 1965, 12 + 288 p.   
1252. Eisenstein, Ira  Mordechai M. Kaplan and Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 145-154  
1253. Ellenson, David  The role of Reform in selected German-Jewish Orthodox responsa: A sociological analysis  Hebrew Union College Annual 53 (1982), p. 357-380  
1254. Freehof, Solomon B.  Reform Judaism and the legal tradition  N.Y. 1961, 17 p.  
1255. Freehof, Solomon B.  Current Reform responsa  (Cincinnati) 1969, 8 + 259 p.   
1256. Freehof, Solomon B.  Recent responsa literature on modern problems  Jewish Book Annual 27 (1969-70), p. 20-29  
1257. Freehof, Solomon B.  Modern Reform responsa  Cincinnati 1971, 10 + 319 p.  
1258. Freehof, Solomon B.  Contemporary Reform responsa  (Cincinnati) 1974, 9 + 309 p.  
1259. Freehof, Solomon B.  Reform responsa for our time  N.Y. 1977, 27 + 320 p.   
1260. Freehof, Solomon B.  New Reform responsa  Cincinnati 1980, 282 p.  
1261. Freehof, Solomon B. a.o.  Reform Judaism and the Halacha  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 56 (1946), p. 276-317  
1262. Frimer, Norman E.; Frimer, Dov I.  Reform marriages in contemporary halakhic responsa  Tradition 21,3 (1984), p. 7-39  
1263. Glaser, Joseph B.  Will there be one Jewish people?  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman 1986, p. 41-50  
1264. Goldstein, Albert S.  Should we give a Get?  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 77-80  
1265. Gordis, Robert  The ordination of women  Midstream 26,7 (1980), p. 25-32  
1266. Graetz, Heinrich  Die Reform und das junge Israel  Geschichte der Juden, vol. 11, Leipzig 1870, p. 408-447  
1267. Grossman, Milton L.  New legal approaches to the divorce problem  Reconstructionist 15,6 (1949), p. 17-19  
1268. Guttmann, Alexander, a.o.  The moral law as Halachah in Reform Judaism  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 68 (1958), p. 246-259 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 175-183  
1269. Hartman, David  Halakhah as a ground for creating a shared political dialogue among contemporary Jews  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 357-385  
1270. Herzfeld, Levi  Vorschlage zu einer Reform der j?dischen Ehegesetze  Braunschweig 1846, 4 + 48 p.  
1271. Hildesheimer, Israel  Erwiederungen auf verschiedene, das Religionsgesetzliche oder die Tradition uberhaupt betreffende reformistische Gutachten  Der Israelit 3 (1862), p. 139, 147, 156, 162-165, 172-174, 354-357, 363-366, 396-397; 7 (1866), p. 415-417, 433-434, 449-450, 481-482, 508-510 = ?ber die Zeugnisunfahigkeit ((פסול לעדות der Ubertreter von Religionsgeboten, Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M  
1272. Hirsh, Richard  Mordechai Kaplan's approach to Jewish law  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 155-169  
1273. Holdheim, Samuel  ?ber die Autonomie der Rabbinen und das Prinzip der j?dischen Ehe  Schwerin 1843, 13 + 263 p.; 2nd ed. 1847.   
1274. Holdheim, Samuel  Was lehrt das rabbinische Judentum ?ber den Eid  Der Israelit d. 19. Jahrhunderts 5 (1844), p. 277-280, 327-329.   
1275. Holdheim, Samuel  Das religiose und politische im Judenthum, mit besonderer Beziehung auf gemischte Ehen  Schwerin 1845, 8 + 95 p.  
1276. Holdheim, Samuel  Vorschlage zu einer zeitgemassen Reform der j?dischen Ehegesetze  Schwerin 1845, 44 p.  
1277. Holdheim, Samuel  Die religiose Stellung des weiblichen Geschlechts im talmudischen Judenthum  Schwerin 1846, 77 p.  
1278. Holdheim, Samuel  Gemischte Ehen zwischen Juden und Christen  Berlin 1850, 6 + 88 p.  
1279. Jacob, Walter (ed.)  American reform responsa: collected responsa of the Central Conference of American Rabbis, 1889-1983  N.Y. 1983, 18 + 561 p.   
1280. Jacobs, Robert P.  Rabbi Schindler's call to convert; are we ready?  Journal of Reform Judaism 27,2 (1980), p. 30-39  
1281. Kahane, Meir  The undertaker [Reform and Conservative rabbis]  In: Why be Jewish?, N.Y. 1977, p. 36-68   
1282. Maller, Allen Stephen  Mixed marriage and Reform rabbis  Judaism 24 (1975), p. 39-48  
1283. Marmur, Dov; Karff, Samuel  The question of Ishut: should there be minimal standards for conversion in Reform Judaism?  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 89 (1979), p. 148-163  
1284. Mattuck, Israel I.  Marriage, doctrine and practice of liberal Judaism  London 1950, 12 p.  
1285. Meyer, Michael A.  Reform Judaism  Encyclopedia of Religion 12, p. 254-263  
1286. Mihaly, Eugene  Reform Judaism and Halacha: the contemporary relevance of the Mishneh Torah  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 64 (1954), p. 214-226  
1287. Petuchowski, Jakob J.  Problems of Reform Halakhah  Judaism 4 (1955), p. 339-351  
1288. Petuchowski, Jakob J.  Some reflections on the Reform attitude towards divorce  Central Conference of American Rabbis, Journal 45 (1964), p. 11-13  
1289. Petuchowski, Jakob J.  Realism about mixed marriages  Central Conference of American Rabbis, Journal 54 (1966), p. 34-38, 41  
1290. Petuchowski, Jakob J.  The ramifications of realism  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 81-88  
1291. Petuchowski, Jakob J.  The role of Halakhah: Plural models within the Halakhah  Judaism 19 (1970), p. 77-89.   
1292. Sachs, Salomon  Die Prinzipien des Talmuds in Bezug auf Reformen im Judenthum  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 133-138, 161-176, 204-213  
1293. Saperstein, Harold  The changing role of the Rabbi; a Reform perspective  In: The American Rabbi, ed. Gilbert Rosenthal, N.Y. 1977, p. 151-164  
1294. Schindler, Alexander  Jewish scholarship and the Jewish community; a Reform perspective  In: From the scholar to the classroom, eds. Seymour Fox and Geraldine Rosenfield, N.Y. 1977, p. 86-97  
1295. Schwarz, Sidney H.  Catholic Israel and halakhic change  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 171-181  
1296. Scult, Mel  Halakhah and authority in the early Kaplan  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 101-110  
1297. Siegel, Seymour  Kaplan and Jewish law  Judaism 30 (1981), p. 59-66  
1298. Sigal, Phillip  Halakhah is not Law  Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 15-18  
1299. Silberman, Lou H.  Halakha - Various 'Reform' perspectives  Encyclopedia Judaica Yearbook (1975-76), p. 156-160  
1300. Staub, Jacob J.  Saadia's view of the rationality of the Mitzvot: Medieval insights for a Reconstructionist approach to Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 65-80  
1301. Stein, Kenneth E.  The problem of Halacha in Reform Judaism  Central Conference of American Rabbis, Journal 30 (1960), p. 12-17  
1302. Vogel, Manfred H.  The resolution on patrilineal descent: a theological defense  Modern Judaism 6 (1986), p. 127-156  
1303. Weiner, Herbert  Conversion: is Reform Judaism so right?  Dimensions in American Judaism 5,2 (1971), p. 4-7  
1304.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר על הזרמים הדתיים של היהדות באמריקה שבילי החנוך שנה ב תרפו-תרפז חוב' ד עמ' 10-16; ה עמ' 20-30  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > ההלכה והמציאות. ההלכה והחברה

 מחברכותרתספרביקורת
1305.אברהם, מיכאל מומחיותו של פוסק ההלכה כמעריך מציאות צהר ז קיץ תשסא עמ' 21-33  
1306.אברהם, מיכאל שערי גיור - על אלימות וכוונות טובות, עוד על פולמוס הגיור המתחדש בעקבות מאמרו של הרב יהודה ברנדס (אקדמות כ"א) אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 197-209  
1307.אדלר, משה דין ומציאות בלכתך בדרך תשרי תשנח עמ' 198-234  
1308.אונא, משה דעת תורה והכרעה מדינית עמודים כרך טז תשכח עמ' 16-19  
1309.אורבך, אפרים א' הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ציון שנה כה תשך עמ' 189-141  
1310.אורבך, אפרים א' סמכות ההלכה בימינו מהלכים גל' 5 אלול תשלא עמ' 10-3  
1311.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה: מציאות ובעיות גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 172-169  
1312.אורבך, אפרים אלימלך הלכה והסטוריה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 423-411  
1313.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
1314.אישון, שלמה ההלכה בחברה משתנה צהר יב תשרי תשסג עמ' 23-34  
1315.אלון, גדליהו השיטה הסוציולוגית בחקר ההלכה [בקורת על ספרו של פינקלשטיין: רבי עקיבא (באנגלית)] תרביץ שנה י תרצט עמ' 282-241; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 227-181  
1316.אלון, מנחם הלכה והיסטוריה במערכת החינוך טורי ישורון שנה י גל' מו סיון תשלה עמ' 8-5; גל' מז מנחם-אב תשלה עמ' 16-10  
1317.אלפרט, פנחס כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה תחומין כב (תשסב) 543-544  
1318.אלשטיין, יואב ההלכה ומציאות ימינו שנה בשנה תשמז עמ' 231-213  
1319.אמסל, יעקב אם יש חיוב מצוה בהמצאות החדשות המאור שנה נ חוב' ג שבט-אדר תשנז עמ' 15-20  
1320.ארליך, דב ניסוי ומחקר כבסיס לפסיקה הלכתית תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 52-50  
1321.בורגנסקי, חיים עוד על פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות תרבות דמוקרטית חוב' 7 תשסג עמ' 49-72  
1322.בורשטיין, דוב הזמן בהלכה ובאגדה (בחינה ב: הזמן כגורם לשינויים בביצוע ההלכה) שנה בשנה תשכז עמ' 104-93  
1323.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
1324.בן ששון, יונה תוקפה של המציאות בעולמה של הלכה בחבלי מסורת ותמורה, אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג, רחובות תשן עמ' 51-74  
1325.בן-נון, אורי המדינה המודרנית וההלכה מורשה ג קיץ תשלב עמ' 77-79  
1326.בן-ששון, יונה הלכה ומציאות עמודים כרך כז תשלט עמ' 17-15  
1327.בן-ששון, יונה לבחינת הקיום היהודי-ערכי בזמן הזה עמודים כרך כח תשם עמ' 15-5. דוד, שמואל: שם עמ' 101-100 
1328.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 312] מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל. כרך א, ירושלים תשמו עמ' 398-305  
1329.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה לוח הארץ לשנת תשיב עמ' 148-130; ציון שנה יז תשיב עמ' 1-55, 173  
1330.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים) ציון שנה כז תשכב עמ' 155-117  
1331.בר-אשר, שלום יחסם של חכמי מצרים לתמורות בימינו שנה בשנה תשנב עמ' 341-347  
1332.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
1333.ברויאר, מרדכי על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו  
1334.ברנדס, יהודה פולמוס הגיור המתחדש [על פסיקה ממלכתית בנושא הגיור במדינת ישראל] אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 83-95  
1335.ברנדס, יהודה פולמוס הגיור המתחדש [על פסיקה ממלכתית בנושא הגיור במדינת ישראל] אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 83-95  
1336.ברקוביץ, אליעזר ההלכה והמציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 74-34  
1337.ברקוביץ, אליעזר מציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 83-75  
1338.ג'קטר, חיים סידור גט באמצעות טל-וידאו תחומין יד (תשנד) 272-276  
1339.גוטל, נריה אידיאולוגיה כמסד הלכתי? הלכה גלויה ואמירה סמויה בהלכת מפקד האוכלוסין בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 598-606  
1340.גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה (מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק) סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61  
1341.גוטמן, יחיאל מיכל יסודות הסתוריים בהגדרת המצוות סיני כרך ב תרצח עמ' שעג-שפז  
1342.גוטמן, יחיאל מיכל (מהדיר) יוסף יהודה גאטינארה: התלמוד והחירות או דרך ארץ בהוראה הסוקר שנה ג תרצו עמ' 94-75; תפארת חיים, ספר היובל לכבוד ח"צ קיש, עמ' 3-22  
1343.גולדויכט ח"י; ורהפטיג, זרח; פלק, זאב ההלכה כמכוונת המציאות בתמורותיה - סימפוזיון הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' רא-ריא, ריב-רלו, רלז-רנה  
1344.גולדויכט, חיים יעקב עקרונות יסוד בגישה לתורה מחשבת חוב' סח-סט סיון תשמב עמ' 13-10  
1345.גולדמן, אליעזר המימד ההיסטורי וההלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 672-663  
1346.גולדפלד, לאה נעמי אהבה, אישות ומעמד האשה: היסטוריה ומציאות בהלכה המודרנית באיטליה, בפולין ובארץ ישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 231-237  
1347.גולדשמידט, יוסף ההלכה ומימד הזמן עמודים כרך כא תשלג עמ' 279-273  
1348.גילת, יצחק ד' זיקתם של גורמים ריאליים להבחנות הלכתיות בר-אילן, בטאון אוניברסיטה בר-אילן, חורף תשל עמ' 18-20  
1349.גילת, יצחק ד' השפעת המציאות על הבחנות הלכתיות מולד כרך ג (כו) תשל-תשלא עמ' 288-284; פתחים תשלב חוב' ג עמ' 32-37  
1350.גינצבורג, לוי מקומה של ההלכה בחכמת ישראל ירושלים תרצא 43 עמ'; על הלכה ואגדה, ת"א תשך עמ' 40-13  
1351.גרטנר, חיים 'מצות מאשין': הפולמוס ההלכתי ככלי להגדרת זהות אורתודוקסית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 395-426  
1352.גרמן, יהודה התמודדות הלכתית בזמנים משתנים מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 153-159  
1353.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה נזק ע"י וירוס תחומין כב (תשסב) 325-333  
1354.דיכובסקי, שלמה מציאות של הלכה בצד מציאות עובדתית תחומין לא תשעא עמ' 304-313  
1355.דסברג, אורי פרשת דרכים של הלכה ומציאות שנה בשנה תשמד עמ' 195-194  
1356.הילדסהימר, עזריאל ערכאות של גויים באשכנז בשלהי ימי הביניים: הלכה ומציאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
1357.הירשנזון, חיים התורה והחיים ירושלים תשמח 134 עמ'  
1358.הכהן, אביעד "למה יאמרו הגויים"? - תדמית ישראל בעיני העמים כשיקול בהכרעת הדין וההלכה במשפט העברי עם לבדד, אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות, תל אביב 2006 עמ' 88-123  
1359.הלבני, אפרים בצלאל הלכות נשים הקשורות לתנאי חברה שנה בשנה תשסב עמ' 145-154  
1360.הלוי, חיים דוד דעת תורה בעניינים מדיניים תחומין ח תשמז עמ' 367-365  
1361.הלוי, חיים דוד על גמישותה של ההלכה שנה בשנה תשמט עמ' 182-186  
1362.הר, משה דוד משמעותה של ההלכה בעיצוב תולדות ישראל הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' קלא-קמד  
1363.הרשקוביץ, יצחק הלכה ככלי לעיצוב מדיניות: חירות הפסיקה ואחריות הפוסק במשנת הרב יששכר שלמה טיכטל דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 67-88  
1364.ואזנר, שמואל הלוי טיהור מי מקוה תחומין כב (תשסב) 445-446  
1365.וייס, אייזיק הירש משפט היונים והרומאים שגרמו חקים בתורת ההתנגדות. דעות יוניות ורומיות עלו בתורה שבעל פה דור דור ודורשיו, ווילנא תרסד חלק ב פרק ג עמ' 17-26; פרק ד עמ' 33-26  
1366.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
1367.וסטרייך, אלימלך רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כו תשנו עמ' 425-492  
1368.וסטרייך, אלימלך דיני המשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 163-217  
1369.וקסמן, חיים א' הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמא מיהדות ארה"ב בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 513-528  
1370.זוהר, צבי על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא  
1371.זוהר, צבי הוראת הלכה בעידן של תמורה: תגובות רבני מצרים למודרניזציה מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 51-21  
1372.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  
1373.זוהר, צבי מסורת ותקומה - התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה 1880-1920 ירושלים תשנג 319 עמ'; בקורת: שורצפוקס, שמעון: ציון שנה ס תשנה עמ' 229-233  
1374.זילברג, משה הסדר עם ההלכה באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268  
1375.זילברג, משה תורה והליכות חיים - גמישותה של ההלכה (דיון בהשתתפות ז' פלק, מ' אלון, ב"צ לוריא, אליעזר ליבנה, א"ש רוזנטל, ח"מ גבריהו, ז' שזר) פתחים תשלב חוב' ג עמ' 20-31  
1376.זינגר, צבי בעיית ההכרעה והסמכות בהלכה טורי ישרון שנה א תשכו גל' ב עמ' 8-14  
1377.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
1378.טויטו, אלעזר שיטת הפרשנות של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 74-48  
1379.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרלוונטיות של ההלכה בתקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 157-149  
1380.יעקובוביץ, ישראל עמנואל על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 186-176; ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-12  
1381.ירון, צבי בעית ההכרעה והסמכות בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 324] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 109-98  
1382.כ"ץ, יעקב על הלכה ודרוש כמקור היסטורי תרביץ שנה ל תשכא עמ' 62-68  
1383.כהן, ידידיה האם יתכנו שינויים בהלכה? שדמות גל' נט חורף תשלו עמ' 54-51  
1384.כהן, שאר-ישוב הרב בציבוריות הישראלית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 192-187. דיון ותגובות: עמ' 209-193 
1385.כהן, שאר-ישוב הלכה וחברה הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' קכג-קל  
1386.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175  
1387.כץ, יעקב הרהורים על היחס בין דת לכלכלה תרביץ שנה ס תשנא עמ' 99-111;   
1388.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 96-109  
1389.לאו, בנימין אתגר חידוש ההלכה אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 49-62  
1390.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 96-109  
1391.לאו, בנימין אתגר חידוש ההלכה אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 49-62  
1392.לב, זאב המדע בשרות ההלכה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קיט-קכג  
1393.לב, זאב מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה  ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתקלז-תתקס  
1394.לב, זאב המרת איסור חמור באיסור קל יותר בד"ד 1 תשנה עמ' 17-33  
1395.לב, זאב טכנולוגיה בשירות ההלכה - לחיוב או לשלילה בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 85-97  
1396.לוי, הדסה סוגיות מודרניות באיסור "חוקות הגויים" עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 105 עמ'  
1397.לוי, יהודה שתי תשובות על למוד חכמות חיצוניות המעין כרך טז גל' ג ניסן תשלו עמ' 16-1  
1398.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
1399.לוי, משה בענין התייחסות לחכמי המדע אור תורה שנה כד תשנב עמ' רכז-רלב  
1400.לוין, שרגא פייטל חקר ההלכה בעידן הטכנולוגיה החדישה תחומין ז תשמו עמ' 485-464  
1401.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
1402.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
1403.מורל, שמואל דרכי השיקול במציאות הספציפית בפסיקת הרדב"ז עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 413-438  
1404.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
1405.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-211  
1406.מלמד, שמואל משה החוק והחיים השלח כרך כז תרעב-תרעג עמ' 203-193  
1407.מרצבך, יונה ההלכה כמורה דרך בבעיות אקטואליות המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 9-1  
1408.נוימן, שלמה יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73  
1409.נזרי, נסים ההלכה והמציאות המשתנה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 45-54  
1410.סולובייצ'יק, חיים יחס הגומלין בין ההלכה והמציאות בימי הביניים. לקט מקורות לתרגיל ירושלים תשל-תשלב 40 + 120 דפים (בהכפלה)  
1411.סולוביצ'יק, חיים היוכלו חיבורים הלכתיים 'לדבר היסטוריה'? נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 9-50  
1412.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
1413.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
1414.סמט, משה שרגא תגובת ההלכה על המודרניזציה דעות גל' לו חורף תשכט עמ' 26-30  
1415.עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
1416.פאור, יוסף וניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל - בין מידע-מדעי לחוות-דעת מדעית מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 113-133   
1417.פודור, יונה שמאל דוחה וימין מקרבת תחומין יט (תשנט) 102-112  
1418.פיינשטיין, משה; נויבירט, יהושע; רוזן, ישראל טלוויזיה במעגל סגור בשבת תחומין יד (תשנד) 432-434  
1419.פיקאר, אריאל פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [295] עמ'  
1420.פלאי, פנחס הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414 
1421.פלק, זאב ההלכה ודעת הקהל בישראל הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 135-131  
1422.פלק, זאב יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 661-656  
1423.פלק, זאב חוקים זרים בהלכה דעות גל' יא ר"ה תשך עמ' 52-54  
1424.פלק, זאב יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה דעות גל' כה חורף תשכד עמ' 187-183  
1425.פלק, זאב הלכה ומציאות דעות גל' לג סתו-חורף תשכז עמ' 152-149  
1426.פלק, זאב הלכה ומעשה במדינת ישראל ירושלים תשכז 72 עמ'  
1427.פרידמן, טוביה מקומו של הרב בחברה הישראלית בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 12-10  
1428.פרידמן, מנחם בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135  
1429.פרימר, דב השפעת המשפט הישראלי על המשפט העברי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 133-143  
1430.פרנקל, בנימין דיון בבעיות הנוגעות להלכה עם התפתחות המדע בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 107-110  
1431.צייטלין, שניאור זלמן היש הכרח בחדוש הסנהדרין בישראל להתאמת ההלכה לחיים בצרון כרך כה תשיב עמ' 225-217; כו תשיב עמ' 31-21  
1432.קירש, יורם מהפכות בהלכה אור יהודה תשסג 321 עמ'  
1433.רבינוביץ, נחום אליעזר הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה (עיונים במשנת הרמב"ם) תחומין ח תשמז עמ' 453-435  
1434.רבינוביץ, קופל חידושי מדע, הענק והננס והשתנות הטבעים בפסיקה ההלכתית בד"ד 18 ניסן תשסז עמ' 69-97   
1435.רוזן, יוסף קיום מדינה מודרנית לאור ההלכה מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 26-22  
1436.רוזן, ישראל המדינה ובעיותיה ההלכטכניות מחשבת חוב' יח תשרי-חשון תשלד עמ' 19-17  
1437.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
1438.רוזן, ישראל הלכה וטכנולוגיה - עמיתים או עימותים? בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 99-105  
1439.רוזן, ישראל ההלכה והחיים המודרניים מורשה ב טבת תשלב עמ' 59-65  
1440.רוזן-צבי, אריאל ההלכה והמציאות החילונית חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 153-206  
1441.רוס, תמר אורתודוקסיה, נשים ושינוי ההלכה (ניתוח תיאולוגי והיבטים פרשניים) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 387-437  
1442.רוקח, דוד ההלכה באספקלריה של המציאות כיוונים חוב' 36 קיץ תשמז עמ' 57-25  
1443.רפפורט, שבתי אברהם קירוב ועיקר דין תורה: דיון בפסיקתו של מרן רבי משה פיינשטיין זצ"ל בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 5-24  
1444.רקמן, מנחם עמנואל אנשי ההלכה ואתגרי תקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 168-158  
1445.שביד, אליעזר התמודדות הלכה עם אתגרי העידן המודרני מחוץ למסגרת הממלכתית בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 581-587   
1446.שבייד, אליעזר ההיסטוריה וההלכה בהגות היהודית של המאה העשרים HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' א-י  
1447.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה [התייחסות הלכתית בהתאם לתפיסה המדעית] תחומין יד (תשנד) 333-351  
1448.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
1449.שטינברג, אברהם תורה ומדע - הילכו שניהם יחדיו? משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 86-116  
1450.שטראוס, אברהם; קטן, יואל הדפסת ספר תורה תפילין ומזוזות תחומין כב (תשסב) 469-477  
1451.שיבר, יאיר דיני ירושות וצוואות בקרב יהודי ארצות אגן הים התיכון במאה התשע עשרה, מודרניזציה מול משפט עברי עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 180 עמ'  
1452.שילוח, מאיר ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית-השיתופית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 185-181; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 356-353  
1453.שמש, אברהם אופיר יחס ההלכה לגידולים יוצאי דופן תחומין כב (תשסב) 511-518  
1454.שפלטר, צבי ה"פאי" החז"לי תחומין יט (תשנט) 456-466  
1455.שפרבר, דניאל על הלגיטימיות והצורך בשיטות מדעיות לשם הבנה נכונה של סוגיות בתלמוד בד"ד 6 תשנח עמ' 21-38  
1456.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 33-48  
1457.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 33-48  
1458. Agus, Jacob B.  Obsolescence in Jewish ritual law  Conservative Judaism 7,4 (1951), p. 9-19  
1459. Angel, Marc D.  Modern Orthodoxy and Halacha: an enquiry  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 102-116  
1460. Bamberger, Bernard J.  Halakhah in our Age: The basic problem  Judaism 6 (1957), p. 129-133  
1461. Bamberger, Bernard J.; Friedman, Theodore; Steiman, Sidney  The problem of Halakhah today: a symposium  Reconstructionist 34,2 (1968), p. 7-25  
1462. Berkovits, Berel  The man of Halakhah and the non-halakhic world  L'eylah 22 (1986), p. 41-47  
1463. Berkovits, Eliezer  The concrete situation and Halakhah  In: Crisis and faith, N.Y. 1976, p. 84-96  
1464. Bleich, J. David  Contemporary halakhic problems  N.Y. 1977, 18 + 403 p.; vol. 2, N.Y. 1983, 17 + 423 p.   
1465. Bokser, Ben Zion  Jewish law, a Conservative approach  N.Y. 1964, 15 p.  
1466. Brown, Jonathan M.  Modern challenges to Halakhah  Chicago 1969, 15 + 137 p.   
1467. Carlebach, Alexander  Conversion 'at the present time'  Niv Hamidrashia (Spring-Summer 1971), Engl. sect. p. 47-57  
1468. Casper, Bernard M.  Judaism today and yesterday  N.Y.-London 1965, 128 p.; p. 17-32: Changes in Jewish law; p. 35-51: Maimonides and the Jewish national idea  
1469. Cohen, Boaz  The Shulhan Aruk as a guide for religious practice today  N.Y. 1940, 36 p. = Proceedings, Rabbinical Assembly 6 (1940), p. 115-145 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 62-99  
1470. Cohen, Boaz  Law and tradition in Judaism  N.Y. 1959, 12 + 243 p.   
1471. Cohen, Jack J.  Is the Halakhah viable? - A view from Jerusalem  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, vol. 1, Philadelphia 1979, p. 179-197  
1472. Cohn, Haim H.  The lesson of Jewish law for legal change  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 15-28  
1473. Cohn, Haim H.  Legal change in unchangeable law: the talmudical pattern  Legal change; Essays in honour of Julius Stone, 1983, p. 10-33  
1474. Dorff, Elliot  Towards a legal theory of the Conservative Movement  Conservative Judaism 27,3 (1973), p. 65-77  
1475. Dorff, Elliot N.  Jewish law and modern ideology. A confrontation based on source materials.  N.Y. 1970, 13 + 263 p.  
1476. Dresner, Samuel H.  The Rabbi, Halakha and the Rabbinical Assembly  Conservative Judaism 16,1 (1961), p. 1-19  
1477. Ellenson, David  Accommodation, resistance, and the halakhic process: a case study of two responsa by Rabbi Marcus Horovitz  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 83-100  
1478. Epstein, Louis M.  Adjustment of the Jewish marriage laws to present-day conditions  Proceedings, Rabbinical Assembly 5 (1933-38), p. 227-235  
1479. Faur, Jose  Lessons for our day from Sephardic halakhic sources  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 57-73.  
1480. Fendel, Zechariah  Anvil of Sinai; bringing the classical sources of Torah literature to bear upon an analysis of fundamental Torah concepts and contemporary problems  N.Y. 1985, 24 + 296 p.  
1481. Fendel, Zechariah  Challenge of Sinai, providing an authentic Torah approach to the ever-present challenges of an ever-changing society  2nd rev. ed., N.Y. 1985, 26 + 358 p.  
1482. Finkelstein, Louis  Traditional law and modern life  Proceedings, Rabbinical Assembly (1929), p. 18-30.   
1483. Finkelstein, Louis  Life and the law, a study in Jewish adjustments  Menorah Journal 24 (1936), p. 131-143  
1484. Freehof, Solomon B.  Recent responsa literature on modern problems  Jewish Book Annual 27 (1969-70), p. 20-29  
1485. Gilat, Yitzchak D.  The Halakhah and its relationship to social reality  Tradition 13,4 (1973), p. 68-87  
1486. Glogower, Rod  The impact of the American experience upon responsa literature  American Jewish History 69,2 (1979), p. 257-269  
1487. Goldman, Alex J.  Judaism confronts contemporary issues  N.Y. 1978, 272 p.  
1488. Gordis, Robert  Authority in Jewish law - toward a solution  Reconstructionist 8,14 (1942), p. 8-17.   
1489. Gordis, Robert  Permanence and change in Jewish law  Reconstructionist 8,15 (1942), p. 8-14.   
1490. Gordis, Robert  The nature and growth of Jewish law  Reconstructionist 26,10 (1960), p. 20-24  
1491. Gordis, Robert  A dynamic Halakhah: principles and procedures of Jewish law  Judaism 28 (1979), p. 263-282  
1492. Gordon, Martin l.  A fullness of life  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 117-150  
1493. Green, Alan S.  Symposium; The chain of tradition and the law of change. 2: Religion and life.  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 66 (1956), p. 239-247  
1494. Greenberg, David  Rabbi Joshua ben Hananiah; the interrelationship of law and life  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 237 p.  
1495. Heckelman, Tziporah, a.o.  The Jewish woman today, her changing role and status  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 220-234  
1496. Isaacs, Nathan  Jewish law in the modern world  Menorah Journal 6 (1920), p. 258-266  
1497. Jacobs, Louis  Halacha and history: separate realms  Sh'ma 13 (1982-83), p. 124-125  
1498. Jacobs, Louis  A tree of life, diversity, flexibility and creativity in Jewish life  Oxford 1984, 310 p.  
1499. Jakobovits, Immanuel  Jewish law faces modern problems  N.Y. 1965, 150 p. = Studies in Torah Judaism, ed. Leon D. Stitskin, N.Y. 1969, p. 317-464.   
1500. Jakobovits, Immanuel; Rackman, Emanuel; Urbach, Efraim E.  Halakha in modern Jewish life; proceedings of a symposium  N.Y. 1973, 30 p.  
1501. Karlin, Meyer  Israel Independence Day and the Halakhah  Tradition 2 (1959-60), p. 273-281  
1502. Klein, Isaac  Recent developments in rabbinic and responsa literature  Proceedings, Rabbinical Assembly 20 (1956), p. 144-162  
1503. Kohler, Kaufmann  The four ells of the Halakah and the requirements of a modern Jewish theological school  Hebrew Union College Annual 1904, p. 8-21  
1504. Kreitman, Benjamin Z.  Creative הלכה and the Conservative Movement  Proceedings, Rabbinical Assembly 22 (1958), p. 68-80  
1505. Kreitman, Benjamin Z.  Toward a creative Halachah  Conservative Judaism 22,1 (1967), p. 34-41  
1506. Kreitman, Benjamin Z.  What does Halakhah mean to us?  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 15-19  
1507. Lehman, Emil  On the application of Jewish law in our time: An afterword  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 173-179  
1508. Levin, Faitel  Halacha, medical science and technology; perspectives on contemporary Halacha issues  N.Y. 1987, 8 + 210 p.  
1509. Levin, Faitel  Halacha in the modern technological age  Or Hadorom 4 (1987), p. 43-76  
1510. Liebman, Charles  Orthodox Judaism  Encyclopedia of Religion 11, p. 114-123  
1511. Link-Salinger (Hyman), Ruth  A note on the sociology of Jewish culture and the persistence of Jewish law  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 99-107  
1512. Low, William  Modern technology and Halacha; conflict and synthesis  Israel Yearbook 40 (1985), p. 161-167  
1513. McAfee, Cleland Boyd  The Mosaic law in modern life  N.Y. 1906, 224 p.  
1514. Newman, Aryeh  Yom Ha'atzmaut - a new festival in the making  Judaism 6 (1957), p. 219-223  
1515. Novak, David  Can Halakhah be both authoritative and changing?  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 370-375 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 1-10  
1516. Petuchowski, Jakob J.  Halakhah in an age of transition  Reconstructionist 21,7 (1955), p. 17-21  
1517. Petuchowski, Jakob J.  Realism about mixed marriages  Central Conference of American Rabbis, Journal 54 (1966), p. 34-38, 41  
1518. Petuchowski, Jakob J.  The ramifications of realism  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 81-88  
1519. Rabinovich, Abraham  Technology and Jewish law  Hadassah Magazine 66,6 (1985), p. 32-35  
1520. Rabinowitz, Louis I.  The new trend in Halakhah  Tradition 11,4 (1971), p. 5-15  
1521. Rabinowitz, Stanley  A law for such a time as this  Reconstructionist 33,2 (1967), p. 7-14  
1522. Rackman, Emanuel  A functional approach to the Halacha  Essays on Jewish life and thought, presented in honor of Salo Wittmayer Baron, N.Y. 1959, p. 403-409 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 253-261  
1523. Rackman, Emanuel  A challenge to Orthodoxy  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 262-283  
1524. Rackman, Emanuel  How one modern Orthodox Jew sees Orthodox Judaism  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 76-82  
1525. Robinson, Ira  Because of our many sins: the contemporary Jewish world as reflected in the responsa of Moses Feinstein  Judaism 35 (1986), p. 35-46  
1526. Rosenbaum, Irving J.  The Holocaust and Halakhah  N.Y. 1976, 10 + 177 p.  
1527. Rosenthal, Gilbert S.  Wanted: a living Halacha  Jewish Spectator 27,6 (1962), p. 12-14  
1528. Rosenthal, Gilbert S. (ed.)  The Jewish family in a changing world  N.Y. 1970, 367 p.  
1529. Schachter, Melech  Practical Halakha in the space age  Tradition 2 (1959-60), p. 155-163  
1530. Schreiber, Emanuel  Der Talmud vom Standpunkte des modernen Judenthums  Berlin 1881, 52 p.  
1531. Schwartz, Charles; Schwartz, Bertie G.  A modern interpretation of Judaism  N.Y. 1976, 12 + 189 p.  
1532. Siegel, Seymour  Rabbinic foundations of modern Jewish thought  Journal of Church and State 13 (1971), p. 245-256  
1533. Siegel, Seymour  Conservative Judaism and Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 118-126  
1534. Sigal, Phillip  The problem of Halakhah reexamined  Reconstructionist 21,17 (1955), p. 9-14  
1535. Sigal, Phillip  Halakhah is not law  Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 15-18  
1536. Sigal, Phillip  New dimensions in Judaism; a creative analysis of rabbinic concepts  N.Y. 1972, 260 p.  
1537. Silver, Maxwell  Justice and Judaism in the light of today  N.Y. 1928, 73 p.  
1538. Silver, Maxwell  The ethics of Judaism from the aspect of duty  N.Y. 1938, 384 p.  
1539. Simonsohn, Shlomo  Halakhah and society in the writing of Leone da Modena  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 435-445  
1540. Singer, David  Who are today's modern Orthodox?  Sh'ma 13 (1982-83), p. 112-115.   
1541. Soderblum, Nathan  Die Religion und die soziale Entwicklung  Freiburg i.Br. 1898, 96 p.  
1542. Solomon, Norman  Jewish divorce law and contemporary society  Jewish Journal of Sociology 25 (1983), p. 131-139  
1543. Spero, Shubert  A movement in search of leaders  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 83-101  
1544. Stoessel, D.  Von den Abanderungsmoglichkeiten im rabbinischen Schrifttum unter besonderer Berucksichtigung des האידנא - Prinzips  Festschrift zum 70. Geburtstage des...Dr. Kroner, 1917, p. 27-66  
1545. Taubes, Leo  A layman's view on Jewish law  Reconstructionist 26,8 (1960), p. 14-18  
1546. Taubes, Leo  'Compulsive' changes  Jewish Spectator 29,6 (1964), p. 23-25  
1547. Urbach, Efraim E.  The laws regarding slavery as a source for social history of the period of the Second Temple, the Mishnah and Talmud  Institute of Jewish Studies, London, Bulletin and Papers 1 (1964), p. 1-94; reprinted separately.   
1548. Wahrhaftig, Zerah  The relevance and dynamics of Halacha  In: Contemporary thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 1973, p. 90-120  
1549. Waxman, Chaim I.  Confronting modernity  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 47-66  
1550. Weine, Max  Jewish law and Jewish life  Reconstructionist 15,18 (1950), p. 9-14  
1551. Wosk, Yosef  Torah revelation, then as now  Petach 2 (1975), p. 49-72  
1552. Wurzburger, Walter S.  Orthodoxes Judentum und der Talmud  Emuna 7, 5-6 (1972), p. 340-348  
1553. Wurzburger, Walter S.  Centrist Orthodoxy - ideology or atmosphere?  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 67-75  
1554. Zeitlin, Solomon  The need for a new code  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 193-215 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y.1978, p. 351-373  
1555. Zimmerman, Chaim  Insiders and outsiders of Torah. 2 vols  Jerusalem-N.Y. 1979-1986, 17 + 382, 460 p.  
1556. Zucrow, Solomon  Adjustment of law to life in rabbinic literature  Boston 1928, 4 + 186 p.   

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה ויסודות פסיכולוגיים

 מחברכותרתספרביקורת
1557.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
1558.אפשטיין, י' הגורמים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם של רבי יוחנן וריש לקיש הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 106-105  
1559.אפשטיין, יחזקאל המניעים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם ההלכתית של רבי יוחנן וריש לקיש קול מהיכל ח אלול תשנח עמ' 81-93  
1560.בלומנטל, אלחנן לתולדות הפסיכולוגיה המשפטית והחינוכית של ההתבגרות בתלמוד ובהלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 460-437  
1561.ברלין, מאיר הלכות המיוסדות על תכונות הנפש (נסיון למחקר תלמודי) אזכרה, לנשמת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תרצז עמ' רט-רכ  
1562.גולד, רפאל הירש הפסיכולוגיא של הספק בהלכה הפרדס שנה ט חוב' יא שבט תרצו עמ' 16-19; ירושלים, ורשא, שנה א חוב' א אלול תרצו עמ' לח-מב  
1563.גרוספוגל, יהושע הפסיכואנליזה המודרנית במקורותינו העתיקים [בעמ' לז: באגדה ובהלכה] סיני כרך כח תשיא עמ' לד-מה  
1564.הלוי, חיים דוד מגיעים נפשיים [פסיכולוגיים] בהלכה שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' קיד-קכב  
1565.לוי, יהודה טעמי המצוות והפסיכולוגיה המודרנית בד"ד 19 טבת תשסח עמ' 71-78   
1566.ליפשיץ, חיים יחס ההלכה לפסיכולוגיה המודרנית תחומין א תשם עמ' 279-273  
1567.פרנקל, יעקב י' תורת הנפש של הלל הזקן ומשמעותה הפסיכולוגית ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' קמז-קסג  
1568.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
1569.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכה הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
1570.קרלין, א' על היסודות הפסיכולוגיים במשפטנו סיני כרך ח תשא עמ' קכט-קלח  
1571.רבינוביץ, אהרן חקר היהדות והפסיכולוגיה - הערות והארות ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 151-140  
1572.רוזנהיים, אליהו תצא נפשי עליך: הפסיכולוגיה פוגשת ביהדות הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2003, 318 עמ'  
1573.ריינס, ח"ז הערות סוציולוגיות ופסיכולוגיות בספרות התלמודית שבילי החנוך שנה יח תשיח חוב' ב עמ' 67-76  
1574.שציפנסקי, ישראל התחשבות עם הסנסיטיביות של האדם ועם חולשותיו אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 65-68  
1575. Bulka, Reuven P.; Spero, Moshe Halevi  Psychology and Judaism: A bibliography  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 7 (1983), p. 187-226  
1576. Epstein, Isidore  The religious and psychological motives in the Halacha of Rabbi Yohanan and Resh Lakish  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 82-101  
1577. Friedman, Moshe Y'chiail  In search of a Torah psychology  Jewish Observer 16,6 (1982), p. 12-15  
1578. Gordon, Hirsch Loeb  Psychiatric concepts in Bible, Talmud and Zohar  Jews in the arts and sciences; Jubilee volume, Jewish Academy of Arts and Sciences, 1954, p. 53-63  
1579. Greenbaum, Mordechai  Judaism and psychiatry  Or Hadorom 3 (1986), p. 5-20  
1580. Petuchowski, Jakob J.  The Mumar - a study in rabbinic psychology  Hebrew Union College Annual 30 (1959), p. 179-190  
1581. Savitz, Harry A.  Modern psychology in the Talmud  Jewish Forum 2 (1919), p. 1223-1233, 1287-1292; 3 (1920), p. 36-44  
1582. Savitz, Harry A.  Applied psychology of the rabbis  Jewish Forum 41 (1958), p. 51-56  
1583. Spero, Moshe Halevi  Psychiatric hazard in the halachic disposition towards birth control and abortion: the role of the caseworker  Journal of Jewish Communal Service 53 (1976-77), p. 155-164  
1584. Spero, Moshe Halevi  Judaism and psychology: halakhic perspectives  N.Y. 1980, 15 + 275 p.  
1585. Spero, Moshe Halevi  Remembering and historical awareness; Part 2: Psychological aspects of a halakhic state of mind  Tradition 19 (1981), p. 59-75  
1586. Spero, Moshe Halevi  Toward a halakhic perspective on radical forms of psychological manipulation and behavior control  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 7 (1983), p. 71-97  
1587. Spero, Moshe Halevi  Handbook of psychotherapy and Jewish ethics; halakhic perspectives on professional values and technique  Jerusalem-N.Y. 1986, 14 + 312 p.   
1588. Spero, Moshe Halevi  The didactic-psychological function of three rabbinic blessings  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 8 (1987), p. 111-146  
1589. Wiesner, J.  Zur talmudischen Psychologie  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 14-15, 18-19, 24-25, 39, 41, 46-47, 54-55,58-59, 74-76, 79-80, 98-99, 103-104; 2 (1875), p. 10-12, 14-16, 46-47, 50-52, 54-55  
1590. Wikler, Meir  Halacha and psychotherapy: conflict or compatibility?  Jewish Observer 16,2 (1982), p. 8-11  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > התנועה הקונסרבטיבית

 מחברכותרתספרביקורת
1591. The new Ketubah and Jewish law. A symposium: Friedman, Theodore, The Conservative view; Freehof, Solomon B., The Reform view; Rackman, Emanuel, The Orthodox view  Congress Weekly 22,9 (1955), p. 3-8  
1592. Gerut and the Conservative Movement  Conservative Judaism 33,1 (1979), p. 28-82   
1593. Abelson, Kassel  The Rabbinical Assembly and the development of Halakhah  Proceedings, Rabbinical Assembly 45 (1983), p. 77-83  
1594. Agus, Jacob B.  Torah M'Sinai - a Conservative view  Conservative Judaism 3,2 (1947), p. 23-42; 4,2 (1948), p. 5-11  
1595. Agus, Jacob B.  Halakhah in the Conservative Movement  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 102-117  
1596. Agus, Jacob B.; Cohen, Jack J.; Klein, Isaac  Theoretical evaluation of Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 22 (1958), p. 81-117; p. 81-89: Agus, J., Evaluating Jewish law; p. 90-101: Cohen, Jack J., הלכה and the life of Holiness; p. 102-107: Klein, I., An attitude to הלכה  
1597. Aronson, David; Simon, Ralph; Faber, Salamon  Kedat Moshe Veyisrael  Proceedings, Rabbinical Assembly 15 (1951), p. 120-145  
1598. Blumenthal, Aaron H.; Siegel, Seymour  Conservative Judaism and Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 168-172  
1599. Brauner, Ronald A.  I. H. Weiss on the Oral Law.  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, Philadelphia 1979, vol. 1, p. 43-63  
1600. Cohen, Gerson D.  On the ordination of women - (includes: ) Report of the Commission for the Study of the Ordination of Women as Rabbis  Conservative Judaism 32,4 (1979), p. 56-80  
1601. Cohen, Jack J.  Another look at conversion  Forum 37 (1980), p. 117-122.  
1602. Cohen, Jack J.  Toward an ideology for post-halakhic Jews  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 127-143  
1603. Dow, Malvin  The Conservative halakhic approach and the laity  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 20-27  
1604. Eichhorn, David Max  Conversions to Judaism by Reform and Conservative rabbis  Jewish Social Studies 16 (1954), p. 299-318  
1605. Feldman, David  The Rabbinical Assembly and the development of Halakhah  Proceedings, Rabbinical Assembly 45 (1983), p. 84-92  
1606. Finkelstein, Louis  Traditional law and modern life  Proceedings, Rabbinical Assembly (1929), p. 18-30.   
1607. Finkelstein, Louis  Life and the law, a study in Jewish adjustments  Menorah Journal 24 (1936), p. 131-143  
1608. Friedman, Theodore  Conversion and Conservative Judaism  Conservative Judaism 28,3 (1974), p. 21-29  
1609. Friedman, Theodore  Halakha - the attitude of Conservative Judaism  Jewish Encyclopedia Yearbook 1975-76, p. 145-155  
1610. Friedman, Theodore  Jewish proselytism: a new look  Forum 34 (1979), p. 31-38.  
1611. Gerstenfeld, Samuel  The Conservative Halacha  Jewish Forum 11 (1928) p. 439-441, 529-534, 572-576  
1612. Gordis, Robert  Jewish law in Conservative Judaism - some observations.  Reconstructionist 14,11 (1948), p. 10-16  
1613. Gordis, Robert  Conservative Judaism, a modern approach to Jewish tradition  N.Y. 1956; repr. 1959, 1970, 47 p.  
1614. Gordis, Robert  Towards a revitalization of Halakhah in Conservative Judaism  Conservative Judaism 25,3 (1971), p. 49-55  
1615. Gordis, Robert  Understanding Conservative Judaism  N.Y. 1978, 14 + 235 p.   
1616. Gordis, Robert (ed.)  Judaism and liberalism - marriage, separation or divorce [A symposium]  Judaism 21 (1972), p. 6-50  
1617. Klein, Isaac  The problem of Chalitzah today  Proceedings, Rabbinical Assembly 15 (1951), p. 146-155  
1618. Klein, Isaac  The Shulchan Arukh after 400 years, a Conservative approach  Proceedings, Rabbinical Assembly 68th Annual Convention 32 (1968), p. 36-47 = Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 135-146.   
1619. Klein, Isaac  Responsa and halakhic studies  N.Y. 1975, 7 + 190 p.   
1620. Kohler, Kaufmann  The four ells of the Halakah and the requirements of a modern Jewish theological school  Hebrew Union College Annual 1904, p. 8-21  
1621. Lasker, Arnold A.  An approach to Jewish law in Conservative Judaism  Conservative Judaism 7,4 (1951), p. 1-8  
1622. Novak, David  Divorce and conversion: is a traditional-liberal modus vivendi possible?  In: Halakhah in a theological dimension, Chicago 1985, p. 45-60  
1623. Rosenblum, Herbert  Conservative Judaism  Encyclopedia of Religion 4, p. 62-69  
1624. Rosenblum, Herbert  Conservative Judaism: a contemporary history  N.Y. 1983, 12 + 144 p.  
1625. Rosenthal, Gilbert S.  The foundations of the Conservative approach to Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 376-393  
1626. Schwarz, Sidney H.  Conservative Judaism and the Agunah  Conservative Judaism 36,1 (1982), p. 37-44  
1627. Seldin, Ruth R.  Women in the synagogue. A congregant's view.  Conservative Judaism 32,2 (1979), p. 80-88  
1628. Siegel, Seymour (ed.)  Conservative Judaism and Jewish law  N.Y. 1977, 27 + 337 p.   
1629. Sigal, Phillip  Some reflections on Rabbinical Assembly Halakhah: Past and future  Proceedings, Rabbinical Assembly 45 (1983), p. 93-104  
1630. Weinberg, Ruth R.  Women as Conservative rabbis  Commentary 68,4 (1979), p. 59-64  
1631. Witkin, Rae Ann  Progressive Judaism in Israel and Orthodox jurisprudence  Nitzanim 3 (1984-85), p. 119-130  
1632. Yuter, Alan J.  Halakhah and ideology in Conservative Judaism  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 94-112  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1633.אברהם, מיכאל מצוות וחלקי מצוות - על מהותם הפילוסופית של מושגים בהלכה אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 160-175  
1634.אברהם, מיכאל מצוות וחלקי מצוות - על מהותם הפילוסופית של מושגים בהלכה אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 160-175  
1635.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
1636.אורבך, שמחה בונם הלכה ומדע בצרון כרך טז תשז עמ' 126-122  
1637.אחיטוב, יוסף על עמידותו של מושג ההלכה כמאפיין זהות בשיח האורתודוקסי אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 87-112  
1638.אנציקלופדיה תלמודית חיישינן לתקלה כרך טו עמ' כג-נא  
1639.אספיס, משה זאב על ההלכה ועל הכלכלה; פולמוס נגד מבקרי התלמוד וההלכה [ההשקפה שהלכות נקבעו מתוך נטיות אישיות, מעמד כלכלי, אופי החברה, או תנאים פוליטיים בתקופה מסויימת] בני-ברק תשלו צו עמ'  
1640.בלידשטיין, יעקב אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל לעצמת הסמכות המוסדית בהלכה וגבולותיה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 221-241  
1641.בלידשטין, יעקב על הנס כמושג הלכתי דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 1-12  
1642.בקשי-דורון, אליהו סייעתא דשמיא: על שיקול הדעת בהכרעת ההלכה מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 153-158  
1643.בראון, בנימין דוקטרינת 'דעת תורה'; שלושה שלבים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 537-600  
1644.בראון, בנימין פולמוס 'דעת תורה' בציונות הדתית בישראל - הרקע, העמדות והמשמעויות הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ'422-474  
1645.ברמן, נדב  אם כן - אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסו 111 עמ'  
1646.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 55-72  
1647.ברנדס, יהודה שביתת כלים ואוטומציה בשבת - שימור הרעיונות בהלכה אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 96-118  
1648.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 55-72  
1649.ברנדס, יהודה שביתת כלים ואוטומציה בשבת - שמור הרעיונות בהלכה אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 96-118  
1650.גוטמן, י"מ יסודות ארכיאולוגיים שבארץ וחו"ל אצל הפוסקים ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' עז-פה  
1651.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
1652.גיל-בייז, עמית שיקולי אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה ובאימוצו ע"י הקק"ל ומדינת ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסו 142 עמ'  
1653.דה-פריס, בנימין הגלגול הספרותי כגורם בהתפתחות ההלכה תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 128-115  
1654.דה-פריס, בנימין יצירת מושגים והשפעתם תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 156-142  
1655.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
1656.דיכובסקי, שלמה חובת הציות לחכמי התורה בימינו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ס-עו  
1657.דיכובסקי, שלמה דעת תורה מן התורה מניין? מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 165-178  
1658.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
1659.הורביץ, יהושע מוטיב הנס בספרות הרבנית מחניים סג חנוכה תשכב עמ' 68-69  
1660.הכהן, מרדכי הנס בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 349] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 85-59  
1661.הכהן, מרדכי המדבר בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 105-86  
1662.הכהן, מרדכי המים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 128-106  
1663.הכהן, מרדכי הים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 154-129  
1664.הכהן, מרדכי הנס בהלכה מחניים סג חנוכה תשכב עמ' 18-32  
1665.הלפרין, לוי יצחק מעשה וגרמא בהלכה; יחס האדם לתוצאות פעולתו בהדגשה מיוחדת למעשה בשבת לאור הבעיות ההלכתיות של הטכנולוגיה החדשה ירושלים תשלז 276 עמ'  
1666.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
1667.הרטמן, דוד ההלכה כבסיס להידברות רוחנית דעות גל' מו תשלז עמ' 29-21; ירושלים תשלז 9 עמ'  
1668.ווזנר, שי עקביא קנאים פוגעים בו -מורכבות החשיבה ההלכתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 171 בלק תשסד 4 עמ'  
1669.ויס, אשר זליג דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נ עמ' שכה-של  
1670.זילברשטיין, יצחק בדיקת אולטרא סאונד לנשים בהריון בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נה-נו, גל' יג תשסג עמ' צב-צג  
1671.טלושקין, ניסן 'מחשבה' בדיני תורה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' ריב-ריז   
1672.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל תשע עמ' 389-412  
1673.ישר, ברוך מחלוקת לשם שמים אור המזרח שנה ג חוב' ב ניסן תשטז עמ' 15-13  
1674.כהן, יעקב י' האם יש קיום להלכה פתחים תשם גל' א-ב עמ' 60-49  
1675.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה דעת תורה תחומין ח תשמז עמ' 364-363  
1676.כץ, יעקב שלטון ההלכה בחברה המסורתית להלכה ולמעשה הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 251-237  
1677.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
1678.לאם, נחום אשו משום חציו [קביעת הזמן בפעולה נמשכת בהלכה] בית יצחק כרך לא תשס עמ' 51-58  
1679.לב, זאב מושג כח כחו ומושג כח שני תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קטו-קכב  
1680.לב, זאב בירור מושגים; כוח כוחו וכח שני בהלכה ירושלים תשלח 27 + רכו עמ'  
1681.לוי, יהודה מעבר להלכה מחשבת חוב' מט חשון תשלט עמ' 6-3  
1682.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
1683.מונק, מתתיהו דרכיה של ההלכה בפתרון בעיות הנדסיות מיוחדות הדרום חוב' כז ניסן תשכח עמ' 133-115  
1684.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
1685.נבון, חיים הטבע והתורה במשנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 87-110  
1686.נהוראי, מיכאל צבי בין ידיעה לאמונה בהלכה ירושלים תשמב 24 עמ'  
1687.נויגרשל, צבי אלימלך דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים שמעתין גל' 114 תשנד עמ' 987-92  
1688.ניומן, י' יעקב מדיני החלום בהלכה הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 64-68  
1689.נייהוזן, ח"ש הלכות ופרשות אוצר החיים ספר יב תרצו עמ' 83-69; חכמה לשלמה, לכבוד שלמה לייטנער, הומנה תרצו עמ' 69-83  
1690.סבתו, חיים האם יש רשות לדרוש דרשות הלכתיות מן הפסוקים אף שלא נאמרו בתלמוד? תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 499-519  
1691.סולובייצ'יק, יוסף דוב איש ההלכה - גלוי ונסתר ירושלים תשלט 271 עמ' ביקורת: ברנשטיין, א"ז: שנה בשנה תשמב עמ' 368-365 
1692.סולובייצ'יק, יוסף דוב איש ההלכה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 735-651  
1693.סינקלר, דניאל את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת - מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 247 שמיני תשסו 4 עמ'  
1694.עמיחי, יהודה דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים  תחומין יא (תשן) 24-30  
1695.פדרבוש, שמעון משפט ומשפח הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 136-135  
1696.פוגלמן, מרדכי מהי דעת תורה נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קכה-קכח  
1697.פוגלמן, מרדכי דרוש וקבל שכר בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כג עמ' רנד-רסב  
1698.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
1699.פחה, יצחק דברי חלומות בהלכה תחומין ה תשמד עמ' 427-402  
1700.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
1701.פרנקל, אליק אופיו של קנאי מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 87-94  
1702.קורמן, אברהם האדם וטבעו במדע וביהדות ת"א תשמו 320 עמ'  
1703.קנול, צבי הכרעת ההלכה או פס"ד ע"פ כוחות על טבעיים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 124-137  
1704.קפלן, גדעון דת ומדע במשנת הרמב"ם תחומין כז (תשסז) עמ' 488-496  
1705.רבינוביץ, קופל החשיבה המדעית, החשיבה ההלכתית ודין ברירה בד"ד 4 תשנז עמ' 25-54  
1706.רוזנבוים, יצחק אייזיק לא תסור בימין שהוא שמאל נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' כב-כה  
1707.רוזנטל, אליעזר שמשון על 'דרך הרוב' פרקים, ירושלים, כרך א תשכז-כח עמ' 183-224  
1708.ריינס, ח"ז הערות סוציולוגיות ופסיכולוגיות בספרות התלמודית שבילי החנוך שנה יח תשיח חוב' ב עמ' 67-76  
1709.שאנן, ח' שלמה  דעת תורה בענין שאינו הלכה תחומין יב (תשנא) 171-177  
1710.שביב, יהודה מנקיות דעת להלכה רווחת סיני כרך קז תשנא עמ' רנה-רסד  
1711.שביב, יהודה בין היגיון הלכתי להיגיון סטטיסטי עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 111-114  
1712.שביב, יהודה מנקיות הדעת להלכה רווחת עלון שבות גל' 133 סיון תשנ"א עמ' 31-39  
1713.שוחטמן, אליאב "ויחלום יוסף חלום" - "דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים" - האומנם? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 306 וישב תשסח 4 עמ'  
1714.שכטר, יעקב השטה המסוימה בהלכה אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 73-75  
1715.שליטא, מ' משמעות הסדר בהלכה (דוגמאות מדיני התרת עגונה אצל הפוסקים) שנה בשנה תשכה עמ' 178-186  
1716.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
1717.שמואלי, אפרים מי שמך? (מן המחלוקות על הסמכות בתולדות ישראל) ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שפה-שצד  
1718.שפרבר, דניאל סכנת הלימוד והפסיקה ללא בדיקה שיטתית של המקורות בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 25-44  
1719. Angel, Marc D.  Halakhah, the Jewish way of life  In: The rhythms of Jewish living; a sephardic approach. N.Y.1986, p. 65-85  
1720. Basser, Herbert  Superstitious interpretations of Jewish laws  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 127-138.  
1721. Birnbaum, Ruth  The man of dialogue and the man of Halakhah  Judaism 26 (1977), p. 52-62  
1722. Danz, Johann Andreas (praes.); Munster, Freidrich Ludwig (resp.)  בת קול ;בלתי קול י-ה seu, Filia vocis, nefanda divinae aemula  Jena 1732, 6 p.l. + 76 p.  
1723. Eliash, Ben Zion  Ethnic pluralism or melting pot?; The dilemma of rabbinical adjudication in Israeli family law  Israel Law Review 18 (1983), p. 348-380  
1724. Elon, Menachem  The law, book and libraries  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 1-29  
1725. Enciclopedia Judaica Castellana  Autoridad rabinica  Vol. 1, p. 624-625  
1726. Encyclopedia Talmudica  Elijah אליהו  Vol. 2, p. 271-276  
1727. Goldberg, Hillel  The early Buber and Jewish law  Tradition 21,1 (1983), p. 66-74  
1728. Gruber, Mayer I.  The meaning of אורייתא in the Babylonian Talmud  Hebrew Studies 22 (1981), p. 25-33  
1729. Helfand, Jonathan  Halakhah and the Holocaust; historical perspectives  In: Perspectives on the Holocaust, ed. Randolph L. Braham, Boston 1983, p. 93-103  
1730. Heller, Bernard  Authority in Judaism, its source, scope and limits  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 61 (1951), p. 319-364  
1731. Hentschke, Richard  Law and eschatology in the message of the prophets  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 27-43  
1732. Higger, Michael  Criteria for interpreting Jewish law  Conservative Judaism 3,3 (1947), p. 5-9  
1733. Higger, Michael  Authority to interpret Jewish laws  Conservative Judaism 5,4 (1949), p. 20-22  
1734. Isaacs, Nathan  Is Judaism legalistic?  Menorah Journal 7 (1921), p. 259-268  
1735. Kahn, Aharon  Music in halachic perspective  Journal of Halacha and Contemporary Society 14 (1987), p. 7-46  
1736. Lamm, Norman  Pluralism and unity in the Orthodox Jewish community  Jewish Life 3,3 (1979), p. 41-47  
1737. Levi, Israel  Les Dorsche Reschoumot  Revue des Etudes Juives 60 (1910), p. 24-31  
1738. Parker, N.W.  What price orthodoxy?  Canadian Bar Journal 9 (1965), p. 239-244  
1739. Petuchowski, Jakob J.  The theology of Haham David Nieto. An eighteenth century defence of the Jewish tradition.  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1954; 2nd ed. N.Y. 1970, 19 + 166 p.  
1740. Plessner, Salomon  Ein Wort zu seiner Zeit, oder ?ber die Autoritat der rabbinischen Schriften. עם: עדות לישראל מפי חכמי גוים על קדשת תורתנו המקובלת Breslau 1825, 46 p. + 32 p. (in Hebrew)  
1741. Schachter, Jacob  Predilection in Halachah  Jewish Forum 18 (1935), p. 41-42  
1742. Sigal, Phillip  New dimensions in Judaism; a creative analysis of rabbinic concepts  N.Y. 1972, 260 p.  
1743. Soloveitchik, Joseph B.  Halakhic man  Philadelphia 1983, 12 + 164 p.   
1744. Soloveitchik, Joseph B.  The halakhic mind; an essay on Jewish tradition and modern thought  N.Y.-London 1986, 135 p.   
1745. Soloveitschik, Aaron  Israel's Day of Independence  Gesher 4 (1969), p. 7-23  
1746. Vaez, Abraham  Arbol de vidas, en el quel se contienen los dinim mas necessarios que deve observar todo Ysrael  Amsterdam 1692, 6 + 203 + 5 p.  
1747. Wald, Stephen  Authority  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 29-34  
1748. Wurzburger, Walter  Pluralism and the Halakhah  Tradition 4 (1961), p. 221-240  
1749. Yoter, A.  The Ochnai oven and the law: Talmudic Judaism's response to natural law  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 156  
1750.תא-שמע, ישראל קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20