Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > מהות ההלכה והשתלשלותה

 מחברכותרתספרביקורת
1.תשובת הרבנים בוויען על דבר התלמוד אשר השיבו על שאלת פקידי הממשלה ידיה בדבר המשפט נגד הקירכנצייטונג בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 33-39  
2.אורבך, אפרים א' חז"ל, פרקי אמונות ודעות ירושלים תשכט 701 עמ'  
3.אורבך, אפרים אלימלך מסורת והלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 163-136; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 94-67  
4.אורבך, אפרים אלימלך חז"ל, פרקי אמונות ודעות [אוצר המשפט חלק א ערך 1] מהד' ב מתוקנת, ירושלים תשמג 704 עמ'  
5.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה, מקורותיה והתפתחותה גבעתיים 1984 405 + 4 עמ'  
6.אורבך, שמחה בונם ההלכה בתפישתם של ר"ה קרשקש ור"י אלבו הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' מג-נה  
7.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 37-69  
8.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ 37-69  
9.איזק, יצחק אמת ואמונה בדברי החכמים בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 77-102  
10.איש שלום, מאיר מאמר כולל גלגול ההלכה והאגדה וקורות תוצאותיהן מזמן אחרוני הזוגות עד חתימת התלמוד בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 19-24  
11.ביברפלד, חיים ואלו ההלכות ('כולל כל הל"מ הנמצאים בש"ס ובפירושיו ומוסף עליה כל באמת אמרו וגמירי ודבר תורה ורמז קבצתים וסדרתים עם הגהות והשגות') בערלין תרצה 36 עמ'  
12.ביכלר, אברהם הלכה למעשה כבית שמאי בזמן הבית ואחר החורבן ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 21-30  
13.בילר, אביעד "אמת מארץ תצמח" או "וצדק משמים נשקף"? עלון שבות גל' 126 תשרי תש"ן עמ' 119-142  
14.בלוך, חיים ודע מה שתשיב; תשובתי להוטיקן שנתתי בשנת תרצד על שאלות תלמודיות-רבניות חשובות במאד ניו-יורק תשכב 110 + כד עמ'  
15.בלידשטיין, יעקב על רב מובניות התורה דעות גל' מד תשלה עמ' 274-273 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 29-34  
16.בן אליהו, הילה דבר אל כל עדת בני ישראל - הסכמת העם לתוכן החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 71 אחרי מות-קדושים תשסב 4 עמ'  
17.בן זמרה, אליהו צ' לצמיחת ההלכה (בשולי פרסומים חדישים בתחום המשפט העברי) דעות גל' כח חורף תשכה עמ' 124-115  
18.בן מאיר, דוד בירור בענין מחלוקות וספקות בדברי תורה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 225-252  
19.בן מנחם, חנינה המחלוקת האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 4. רעננה תשסו 201 עמ'  
20.בן-דב, שבתי על האמת והדוגמה בתורת ישראל סלם שנה ה תשיג-תשיד גל' ד עמ' 8-11  
21.בר, יצחק ישראל בעמים; עיונים בתולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה וביסודות ההלכה והאמונה ירושלים תשטו 144 עמ'  
22.ברגמן, מאיר מבוא שערים; סדר קבלת התורה ועוד כמה ענינים שהם כמבוא לשערים המצוינים בהלכה מהדו' ב מורחבת ומתוקנת. ת"א תשכו קכז עמ'  
23.ברקוביץ, אליעזר ההלכה כוחה ותפקידה ירושלים תשמא 223 עמ'. ביקורות: לויטס, חיים מנחם: כוחה ותפקידה של ההלכה. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קמח-קנג; שפרבר, דניאל: ההלכה: בחינה רעיונית אידיאולוגית. גשר שנה 29 חוב' 109 סתיו תשמד עמ' 151-149 
24.ברקוביץ, אליעזר תורת ההגיון בהלכה (הסיבתיות בהלכה) ירושלים תשמז 164 עמ'  
25.גוטמן, יחיאל מיכל קדמוניות שבקדושה וקדמוניות של חולין (סקירה קצרה על קדמוניות שבהלכה) הסוקר שנה ה תרצז-תרצה עמ' 51-37. יצא גם בנפרד: בודפסט תרצח 15 עמ'  
26.גוטקבסקי, יעקב משנה לתלמידים: סדר זרעים ('עם פירוש קצר... ובראש הספר נספח מבוא ארוך להשתלשלות תורה שבע"פ') לודז תרצד 93 עמ'  
27.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
28.גולדברג, יוסף; שינובר, צבי מהות ההלכה ופסיקתה בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשמח, עמ' 245-165  
29.גולדברגר, ישראל דברי יש-גב; א: הלכה (קדמות המלה) הסוקר שנה ו תרצט-תש עמ' 21-15  
30.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
31.גילת, יצחק ד' ליסודותיה של ההלכה בשדה חמד שנה ה תשכב עמ' 458-451  
32.גילת, יצחק ד' לקדמותם של איסורי שבת אחדים בר-אילן א תשכג עמ' 119-106  
33.גילת, יצחק ד' משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה ת"א תשכח 342 עמ'  
34.גץ, מ"פ מהות היהדות ריגא תרפו 76 עמ'  
35.גרינברג, משה לשאלת היקפן ומידת גיבושן של התורה ומצוותיה פתחים תשלב חוב' ב עמ' 23-27  
36.גרינברג, שלמה בן משה ערכים מוסריים והתפתחות ההלכה (פרק במאמר על הדינמיות הטבועה בהלכה) ספר שרפשטיין, תשל עמ' 229-219  
37.דה-פריס, בנימין הלכה האנציקלופדיה העברית כרך יד עמ' 529-498  
38.דה-פריס, בנימין דינמיות וסטטיות בהלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 14-13  
39.דה-פריס, בנימין המחלוקת סיני כרך נג תשכג עמ' רצו-שא; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח י עמ' 178-172  
40.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל תמורה בהלכה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 131-125  
41.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההלכה רבת אנפין מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 138-131  
42.הבלין, שלמה זלמן על 'החתימה הספרותית' כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 192-148  
43.הבלין, שלמה זלמן פרקי יסוד בעיקרי התורה שבעל פה הגיון ג תשנו עמ' 25-41  
44.הדרי, ישעיהו ח' הלכה בהגותו של הראי"ה קוק הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' נז-עא  
45.הולנדר, עקיבא מורשת תורה ממשה עד גאון אחרון: מדריד לתורה שבעל פה חוב' א 16 עמ' חוב' ב 24 עמ'; חוב' ג 16 עמ'  
46.הורודצקי, שמואל אבא מלחמת הרגש והשכל השלח כרך יה תרסח עמ' 345-335, 548-536  
47.הילביץ, אלתר הלכה: משמעותה והיבטיה שנה בשנה תשן עמ' 286-305  
48.הכהן, יהודה יין משהו על הרפורמציה הדתית של חז"ל (חכמי התלמוד) גדרה תשכו 52 עמ'  
49.הלברטל, משה ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה תרביץ שנה נט תשן עמ' 457-480  
50.הלוי, א"א המחלוקת הראשונה. (פרק בתולדות ההלכה) תרביץ שנה כח תשיט עמ' 157-154  
51.הלוי, חיים דוד הוכחות לתורה מן השמים שנה בשנה תשמד עמ' 172-161  
52.הלר, אברהם על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191  
53.הר, משה דוד הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה ציון שנה מד תשלט עמ' 56-43  
54.הר, משה דוד ענייני הלכה בא"י במאה הששית והשביעית לספירת הנוצרים תרביץ שנה מט תשם עמ' 80-62  
55.הר, משה דוד תורה שבעל פה לפני תקופת המשנה מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 82-86  
56.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
57.השל, אברהם יהושע תורה מן השמים באספקלריה של הדורות (ספר א: דרכי המחשבה בתקופת התנאים. ספר ב: תורה מסיני ותורה מן השיטים). א-ב ישראל תשכב-תשכה 59 + 297 עמ'; 6 + 440 עמ'  
58.השל, אברהם יהושע פרקים לעניין תורה מסיני הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 308-317  
59.ווזנר, שי עקביא על משמעותה של הנאמנות להלכה אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 97-111  
60.ווזנר, שי עקביא מחלוקת לשם שמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 127 קרח תשסג 4 עמ'  
61.וולפסברג, ישעיהו למהות ההלכה מבוע, ניו-יורק כרך א תשיג-תשיד עמ' 255-248  
62.ויגודה, מיכאל "ויתנה אל הכהנים בני לוי" - תהליכים דמוקרטיים בלימוד התורה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 299 ניצבים וילך תשסז 4 עמ'  
63.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, הוא ספר דברי הימים לתורה שבעל פה עם קורות סופריה וספריה. א-ה הוצ' ד וילנא תרסד  
64.וילנסקי, משה תולדות היצירה הישראלית! מחקרים בספרות ישראל ת"א תשכז 418 עמ'  
65.וינרוט, יעקב תורת הנעילה של ההלכה (על "קבלת הרבים" כיסוד המכונן של ההלכה) ארץ אחרת גל' 13 כסלו-טבת תשסג עמ' 52-59  
66.ויס, אשר זליג לא תסור מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כו עמ' קעד-קפב  
67.ויס, אשר זליג נמסר הדבר לחכמים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כז עמ' קפג-קצא  
68.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
69.ורטהיים, אהרן הלכות והליכות בחסידות [שער א: יחס החסידות אל ההלכה. שער ב: מדרגה חדשה בהתפתחות ההלכה, שינויי דינים ומנהגים] ירושלים תשך 236 עמ'  
70.זילברג, משה הגישות המודרניות של ההלכה אח ומנורה א חנוכה תשלג עמ' 17-20  
71.זינגר, צבי התורה שבע"פ במחשבת ישראל מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 122-115  
72.טביומי, טוביה יהודא לחקר דברי חז"ל שמונה עשר דבר ספר היובל לכבוד רבי מאיר שפירא מלובלין, לודז תרץ עמ' קנ-קס  
73.טורש, דובעריש הס קטגור; המלמד סנגוריא הגיונית על התורה שבעל פה ועל מחוקקיה... צדקת מאמריהם אשר הקטגור הפולני 'אנדזיי נימיובסקי' העלה אותם בערמה על מזלג בקרתו בפלסתר שלו המכונה בשם 'מדות התלמוד'.. ורשא תרפד 154 עמ'  
74.טרופר, דניאל מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 79-96  
75.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה... [אוצר המשפט חלק א ערך 41] ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: לראשיתה של ההלכה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 368-356  
76.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) התלמוד; סקירה כללית על מהות התושבע"פ, יסוד ההלכה והשתלשלות יצירתה עד חתימת המשנה ורשה תרעב 114 עמ'  
77.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה; כולל שלשלת הקבלה והתפתחות התורה שבעל פה מתוך שרשיה ומקורותיה מראשיתה עד חתימת התלמוד. א-ד ניו-יורק תרצד-תשי  
78.יהודה, צבי מהותה של תורה שבעל י פה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 57-62  
79.יו"ד אל"ף פרשנות שלא כחז"ל שמעתין שנה ט גל' 31 תשרי-חשון תשלב עמ' 63-65  
80.יונג, אליהו סדנא דארעא חד הוא; 'כל התורה ענין אחד' נעם ספר כב תשם עמ' רצח-שח  
81.יעקובי, רפאל "כי כל העדה כלם קדושים" - על מחלוקות ועל הלכות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 288 קרח תשסז 4 עמ'  
82.ירון, צבי התורה שבעל-פה במחשבת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 37] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 97-87  
83.כ"ץ, בן ציון מזקנים אתבונן. או דבר בעתו; ...להאיר דרך רבותינו הפוסקים... כי הכל עשו יפה בעתו.. ורשא תרנד 103 עמ'. מהדו' ב ת"א תשכה 168 עמ'  
84.כ"ץ, בן ציון אור נגה על שמי התלמוד [סנגוריה על דינים בדבר היחס לנכרים] וארשא תרנה 58 עמ'  
85.כהנא, מנחם עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה תרביץ שנה עג תשסד עמ' 51-81  
86.כהנא, קלמן התורה המסורה לשיטת הרמב"ם יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' רעט-שב; חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' ז-לז  
87.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
88.לוי, אליעזר יסודות ההלכה; מחקר על השתלשלות ההלכה מימי קדם עד זמן התלמוד ת"א תשך 246 עמ'  
89.לוי, יעקב יחזקאל בקורת התלמוד; על פי ערך א"ב, כרך א כולל ערכי אות א. לבאר יסודות תורה שבע"פ וקורותיה בכלל על פי חקירה ובקורת נאמנה וע"פ חדושים מועילים.. וינה 1863  
90.לוינגר, יעקב על תורה שבעל-פה בהגותו של הרמב"ם תרביץ שנה לז תשכח עמ' 293-282  
91.לוינסון, יעקב שמונה עשרה תיקוני סופרים ספר יובל לכבוד הרב ד"ר ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קלח-קלט  
92.לוינסון, יצחק בער בית יהודה; כולל קורות הדת לישרון מראשית הויתה עד היום הזה.. ווילנא תקצט 380 עמ'  
93.לוינסון, יצחק בער זרבבל; על ידו יוסד היכל ה' אשר הקימו בישראל חכמי הסופרים האלקיים ותלמידיהם נ"ע. היכל שכולו אומר אהבה ושלום למין האנושי בכלל בהפך דת המתחכמים... ובהפך דעת ראש משטינינו... בספרו נתיבות עולם.. אדעסא תרכד. מהדו' ב וארשא תרלו ד חלקים 136+151 +, 138+130 עמ'  
94.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על אגדה, הלכה ו'חוק אלוהי' דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 253-297  
95.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82  
96.ליבוביץ, ישעיהו משמעותה של ההלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 15-22  
97.ליבור, דוד מחלוקת מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 35-30  
98.לנגה, יואל יהודה כדין וכדין- האם ישנה שיטה נכונה ולא נכונה במחלוקות? אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 218-224  
99.לרנר, מאיר תורת המשנה; תכליתה לבאר תכונת המשנה ואמונתנו בתורה שבע"פ שהיא אבן פינה ויסוד מוסד של כל המשנה כולה. חוב' א: ראיות ברורות שנמצאו במשנה דינים מסורים לנו מזמנו של אברהם אבינו. ברלין תרעה כח דפים. מהדו' חדשה: הדר הכרמל; תורת המשנה... חלק א נעתק ונסדר עם מראי  לונדון 1970 קנו עמ'  
100.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 56] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 222-205  
101.מיקלישנסקי, י"ק מקורות לתולדות ההלכה (תקופת בית שני); מלוקטים ומבוארים בלוית מבואות בוסטון מאס. תשטז 166 עמ'  
102.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 328-318  
103.מירקין, יצחק תקנות ולא תקונים ירושלים תרפא 14 עמ'  
104.מלמד, אברהם על כתפי ענקים (תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה) רמת גן תשסד 335 עמ'  
105.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
106.נבון, דוד משה שיטת הרמב"ם בחלוקת התורה שבע"פ המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 32-39  
107.נויבורגר, יעקב המסורה והמחלוקת בשיעורי מצוות ועונשיו קול צבי ב תשס עמ' 32-38  
108.נריה, משה צבי ואלה המשפטים דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 140-136  
109.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
110.סגל, מ"צ לתולדות מסירת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' א-כב, רנד-רנה  
111.סופר, יוחנן ביאור ענינא דרבי אליעזר שמותי הוא האהל שנה א תשטו עמ' קכ-קכד; ב. תשטז עמ' יח-יט  
112.עוזיאל, בן ציון מאיר חי דין ומשפט סיני כרך יז תשה עמ' קז-קיב  
113.עמינח, נח על התקופות בתולדות התורה שבעל פה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 181-165  
114.ערוסי, רצון התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 22 + 554 עמ'  
115.פדרבוש, שמעון דרכי ההוראה בישראל וסמכות חכמי התורה; הלכות ארץ ישראל; גלוי פנים בתורה שלא כהלכה; יחיד ורבים בהלכה; עקירת חכמים - נטיעה; לא בשמים היא] חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 51-82  
116.פדרבוש, שמעון תחיקת ההלכה בזמן הזה הדאר כרך מו תשכז-תשכח עמ' 549-547, 632-631  
117.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
118.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
119.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
120.פיניליש, יצבי מנחם דרכה של תורה; להצדיק התורה שבע"פ בכלל ולהגן על המשנה בפרט.. וינה 1861. ד"צ. 300 עמ'  
121.פישמן, הרצל חזון ושברו; על משמעות הקיום של עם ישראל ירושלים תשמז 542 עמ'; עמ' 76-62: התפחתות ההלכה בישראל  
122.פלאי, פנחס על בעית ה'יחד' בתפילה; עיון לדוגמא בדינאמיקה של מערכת היחסים שבין הלכה ומטא-הלכה זהות חוב' ד תשמז עמ' 49-31  
123.פלוסר, דוד התורה שבעל פה, חכמי ישראל והעם מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 87-89  
124.פצ'ניק, יצחק סיום של תקופות סמכות בהלכה מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 221-199; הדרגות בסמכות ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 269-240  
125.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
126.צווייפל, אליעזר צבי סנגור (מליץ יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו מול מגידי פשעיהם) ווארשא תרנד 310 עמ'  
127.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
128.קורמן, אברהם מבוא לתורה שבכתב ותורה שבעל פה באספקלריה של המסורת ת"א תשכו 295 עמ'  
129.קורמן, אברהם הלכה אמת ובקורת אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 124-111  
130.קורן, זלמן מנחם תנאים אמוראים גאונים וראשונים, סמכות הראשונים כלפי האחרונים ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 423-450  
131.קליין, מנחם עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153  
132.קלר, אהרן מצוות והלכות שנתנו קודם מתן תורה שנה בשנה תשלה עמ' 175-163; שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' רלג-רמה  
133.קמינקא, אהרן מחקרים ליסודי ההלכה הכתובה במשנה ותוספתא הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 65-33. הוצאה מיוחדת: בודאפעשט תרפה 33 עמ'  
134.קפלן, צבי דברי תורה ודברי קבלה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 21-18  
135.קרל, צבי הלכה בצרון כרך יז תשח עמ' 249-241  
136.רובינשטיין, שמואל משה תורת הקבלה; כולל יסודי תורה שבעל פה וראשית מקוריה, על פי כתבי הקודש וספרי תורה שבעל פה, ועל פי מקורים מדעיים. חלק א ווארשא תרעב קמח עמ'  
137.רובינשטיין, שמואל משה קדמוניות ההלכה; ראשית מקורות ההלכה לפי כתבי-הקודש וספרי תורה שבעל-פה ועל פי מקורות מדעיים קובנה [תרפו] 139 עמ' [חלק ב לספר: תורת הקבלה]  
138.רובינשטיין, שמואל משה דברי סופרים; חקירות על דבר מקורות ההלכות שנזכרו בספרי תורה שבעל פה בשמות דברי סופרים, מדרבנן, מדבריהם, ועל דבר התקנות שנתיחסו להאנשים הקדמונים קובנה תרץ 72 עמ'  
139.רוזנבליט, פנחס מסורת חיה [על תורה שבעל-פה] מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 92-94  
140.רוזנטל, יהודה תשובות ר' ישמעאל ב"ר אברהם יצחק הכהן, רבה של מודינא, על י"ב השאלות של הקיסר נאפוליאון תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 587-565  
141.רוזנטל, יוסף וחי בהם הזמן ורשא תרנו עמ' 15-13  
142.רוזנפלד, שלמה שבעים פנים לתורה - ריבוי הדעות והמחלוקות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 137-177 [תגובה: גולדברג, זלמן נחמיה. שם גל' 12 אלול תשסד עמ' 161-170. תגובה לתגובה. שם עמ' 171-180]  
143.רוטנברג, נדב הבטה בגישות חז"ל למחלוקותיהם שיר למעלות ד תשסב עמ' 290-303  
144.ריבלין, יוסף שיקול דעת ומשקל דעה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 249-271  
145.ריגיו, יצי שמואל בחינת הקבלה; חיבור כולל ס' קול סכל וס' שאגת אריה לרבי יהודה אריה ממודעה ונוספו אליהם טענות והערות חקירות ודרושים לברר'וללבן כל ענין וענין גוריציא תריב 268 עמ'  
146.רייכר, ישעיהו תורת הראשונים; יסודות התורה-שבעל-פה והתפתחותה החיונית בחיים ובספר בדורות הראשונים חלק א: ורשה תרפו רכח עמ'. חלק ב: מראשית כניסת ישראל לארץ עד ימי דוד ושלמה. סאטמאר (רומניה) תרצו שיח עמ'. חלק ג: מימי התחלקות מלכות בית דוד עד תום הנבואה. סאטמאר (רומניה) תרצח רפו עמ'  
147.ריינס, יצחק יעקב חותם תכנית; כולל דוגמאות מספרי הגדול דרך בים... וששה ספרים נפתחים בו. א: יסוד תורה שבע"פ. ב: ערכי המושגים... חלק א-ב מגנצא תרמ-תרמא רצו עמ'. הוצאה חדשה ומתוקנת ירושלים תרצד שעו עמ'  
148.רייפמן, יעקב בחינת ספר יסודי תורה לשד"ל בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 209-208  
149.רפל, דב הביסוס הפילוסופי של מסורת ההלכה לשיטת רבי יהודה הלוי הגות והלכה ירושלים תשכח עמ' לג-מא  
150.שגיא, אבי אלו ואלו - משמעותו של השיח ההלכתי תל אביב תשנו 254 עמ' בקורת: כשר, חנה. שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 291-312 
151.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
152.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
153.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
154.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על נתיבות התורה וביחוד על הקל וחומר וויען תרנו 31 עמ'  
155.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על כח החכמים.. בודאפעסט תרנח 48 עמ'  
156.שמלצשטיין, אברהם אשל אברהם; סקירה קצרה על התפתחות תורה שבע"פ ת"א תרצד כ עמ'  
157.שפירא, יעקב ויקרב משה את משפטן לפני ה' - לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית (על הקמת מוסד שיפוטי עליון) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 81 פנחס תשסב 4 עמ'  
158.שפרן, יוסף שורשי ההלכה, גידולה והסתעפותה פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' תכ-תלד  
159.שפרן, יוסף שרשי ההלכה, גידולה והסתעפותה לאור הדורות הדרום חוב' כה תשרי תשכט עמ' 144-130  
160.The growth of Jewish law  Law Magazine and Register 1 (1872), p. 569-577 = American Law Record 1, p. 270*  
161. Aminoah, Noah; Nitzan, Yosef  Torah, the oral tradition; an outline of rabbinic literature throughout the ages  Jerusalem 1983, 194 p.  
162. Aronson, David  Faith and Halakha  Conservative Judaism 21,1 (1966), p. 34-48  
163. Aronson, David  The authority of the Halakha and the Halakha of our authority  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 42-56  
164. Aronson, David  Is there a gap between our faith and our Halakha?  Proceedings, Rabbinical Assembly 41 (1979), p. 134-139  
165. Artom, Elia S.  Due questioni di storia della Halakha  Annuario di Studi Ebraici 4 (1964-65), p. 101-104 (translated from Hebrew)  
166. Baron, Salo Wittmayer  Reign of law (500-1200)  In: A social and religious history of the Jews, 2nd ed., vol. 6, N.Y. 1958, p. 3-151, 321-398  
167. Benas, Bertram B.  The Jew and the law  In: The real Jew, ed. H. Newman, London 1925, p. 148-161  
168. Berkovits, Eliezer  The role of Halakhah: Authentic Judaism and Halakhah  Judaism 19 (1970), p. 66-78.   
169. Berkovits, Eliezer  The centrality of Halakhah  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 63-70  
170. Berkovits, Eliezer  Not in heaven; the nature and function of Halakha  N.Y. 1983, 131 p.   
171. Bialoblocki, Samuel  Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 836-848  
172. Biberfeld, Eduard  Die Formgebung der Halacha  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 1 (1913-14), p. 189-193  
173. Binstock, Louis  Mosaic legislation and rabbinic law  Loyola Law Journal 10 (1929), p. 13-19*  
174. Bleich, J. David  Methodology of Halakha  Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. XIII-XVIII  
175. Bleich, J. David  Lo Ba-Shamayim Hi (a philosophical Pilpul)  In: Reason and revelation as authority in Judaism, ed. Norbert M. Samuelson, Melrose Park, Pa. 1982, p. 91-104; Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 71-85; Studies  
176. Blidstein, Gerald J.; Novak, David  Halakhah  Encyclopedia of Religion 6, p. 158-173  
177. Bokser, Baruch M.  Post mishnaic Judaism in transition  Chico 1980, 31 + 543 p.   
178. Bokser, Baruch Micah  Blessings and Misvot: The history of the Halakhah, and the beginnings of the Gemara  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 3-17  
179. Brenner, Reeve  Orthodox and polydox Halakha  Jewish Spectator 50,2 (1985), p. 21-23  
180. Breuer, Raphael  חקר הלכה. Die Gedankenwelt der Halacha. 2 vols.,  Frankf.a.M. 1913, 4 + 41 + 62 p.  
181. Calisch, Edward N.  The Mosaic Code  Virginia Law Register 12 (1907), p. 851-865*  
182. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
183. Dalman, Gustaf Hermann  Traditio rabbinorum veterrima de librorum Veteris Testamenti ordine atque origine  Dissertation Leipzig 1891, 60 p.  
184. Elbogen, Ismar  Halacha  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1583-1584  
185. Elbogen, Ismar  Tradition, J?dische  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 5, p. 1247-1248  
186. Elbogen, Ismar  Judaism  Encyclopedia of Social Sciences 8, p. 430-442  
187. Ellenberger, Heinrich  Geschichtliches Handbuch. Chronologische Reihenfolge der heiligen j?dischen Tradition von Moses, 1540 v. Ch. bis zum Schluss des Talmuds 500 n. Ch  Budapest 1883, 15 + 61 p.  
188. Ellenson, David  A response by modern orthodoxy to Jewish religious pluralism; the case of Esriel Hildesheimer  Tradition 17,4 (1979), p. 74-89  
189. Elman, Yaakov  R. Zadok Hakohen on the history of Halakha  Tradition 21,4 (1985), p. 1-26  
190. Elon, Menachem  Authority, Rabbinical  Encyclopedia Judaica 3, p. 907-911 = Principles of Jewish law, p. 53-57  
191. Enciclopedia Judaica Castellana  Codigos rabinicos  Vol. 3, p. 51-53  
192. Enciclopedia Judaica Castellana  Halaja  Vol. 5, p. 243-247  
193. Faur, Jose  Some general observations on the character of classical Jewish literature: a functional approach  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 30-45  
194. Faur, Jose  Lezioni per il nostro tempo dalle fonti Halachiche sefardite  La Rassegna Mensile di Israel 49 (1983), p. 582-600  
195. Feldblum, Meyer S.  Emergence of the halakhic legal system; classical and modern perception  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 29-36  
196. Fendel, Zechariah  Legacy of Sinai; a history of Torah transmission with world backgrounds: from creation through the close of the geonic era (1-4798)  N.Y. 1985, 20 + 332 p.  
197. Fenster, Myron M.  The Halakhah and beyond  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 353-363  
198. Finkelstein, Louis  The transmission of the early rabbinic traditions  Hebrew Union College Annual 16 (1941), p. 115-135 = Exploring the Talmud, vol. 1, Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 241-261  
199. Friedlander, Michael  Din  Jewish Encyclopedia 4, p. 604-605  
200. Fuchs, Hugo  Din  J?disches Lexikon 2, p. 163  
201. Fuchs, Hugo  Halacha  J?disches Lexikon 2, p. 1350-1357  
202. Fuchs, Hugo  Halachah  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 172-175  
203. Furstenthal, R.J.  Das j?dische Traditionswesen, dargestellt in des R. Moses Maimonides Einleitung in seinen Mischnahkommentar  Breslau 1842, 2 + 78 p.  
204. Geiger, Abraham  Zur Geschichte der Massorah J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 78-119  
205. Gerhardsson, Birger  Memory and manuscript; Oral tradition and written transmission in rabbinic Judaism and early Christianity  Copenhagen 1961, 379 p.   
206. Ginzberg, Louis  The significance of the Halachah for Jewish history  In: On Jewish law and lore, Philadelphia 1955, p. 77-124, 246-253; repr. 1961, 1962  
207. Gordis, Robert  The Halakhah: some reflections on theology and history  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 337-346  
208. Gordis, Robert (ed.)  Halakhah, authority and the future of Judaism (18 perspectives)  Judaism 29 (1980), p. 4-109; Jakobovits, I.: Halakha in modern Jewish life; Rackman, E.: The principle of polarity; Fox, M.: Conservative tendencies in the Halakhah; Shapiro, D.S.: No abrogation; Wurzburger, W.S.: Is sociology integral to the Halakhah; B  
209. Graetz, Heinrich  Die erste Meinungsverschiedenheit in der halachischen Gesetzgebung  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 20-32  
210. Guttmann, Alexander  Foundations of rabbinic Judaism  Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-51), p. 453-473 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 115-135  
211. Guttmann, Michael  Zur Einleitung in die Halacha Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest fur 1908-09 (32), 1912-13 (36), 92 p.  
212. Hartman, David  Halakhah  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 309-316  
213. Hentschke, R.  Erwagungen zur israelitischen Rechtsgeschichte  Theologia Viatore 10 (1965-66)*  
214. Herr, Moshe David  The role of Halacha in the shaping of Jewish history  In: Contemporary Jewish thinking, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 32-45  
215. Hirschfeld, L.  Raschi und seine Bedeutung fur die Erhaltung der mundlichen Uberlieferung  Frankf.a.M. 1906, 19 p.  
216. Jackson, Bernard S.  Essays in Jewish and comparative legal history  Leiden 1975, 13 + 288 p.   
217. Jacobs, Louis; Vries, Benjamin de  Halakhah  Encyclopedia Judaica 7, p. 1156-1166  
218. Jakobovits, Immanuel  Conformity and diversity in the Jewish historical tradition  In: Jewish law and sephardi studies, four lectures, Bar Ilan University, delivered at the inauguration of the Immanuel Jakobovits chair in Jewish law, Ramat Gan 1974, Engl. sect., p. 1-16  
219. Joseph, Max  Possekim  J?disches Lexikon 4, p. 1065-1072  
220. Kane, Andrew L.  Halacha and the spiritual experience  Gesher 7 (1979), p. 135-144  
221. Kantor, Mottis  The Kov'im; an important era in Jewish history between the Rishonim and the Acharonim  Or Hadorom 3 (1986), p. 67-74  
222. Kaplan, Mordecai M.  The legal foundations of rabbinic Judaism  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 55-60  
223. Klein, Earl  Toward a definition of Halakha  Jewish Spectator 50,1 (1985), p. 27-29  
224. Klein, Isaac  An approach to Halakha  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 128-134  
225. Kohler, Kaufmann  Rabbinical authority  Jewish Encyclopedia 2, p. 337-338  
226. Kottek, Heiman  Gesetz und Uberlieferung bei den Juden Babyloniens in vortalmudischer Zeit  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 6 (1908), p. 280-303  
227. Kraus, Hans Joachim  Zur Geschichte des Uberlieferungsbegriffs in der alttestamentlichen Wissenschaft  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 371-387  
228. Krengel, Johann  Gesetze, Soferische  J?disches Lexikon 2, p. 1107-1108  
229. Krinsky, R.  Halakah  New Catholic Encyclopedia 6, p. 901-902  
230. Le Roy, Daniel  Joodsche oudheden in opzigt van hunne mond-wet en Talmud  Rotterdam 1720, 38 + 567 + 30 p.  
231. Lewittes, Mendel  The literature of law  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 73-82  
232. Low, Leopold  Die Tradition  Ben Chananja 4 (1861), p. 223-227, 231-234, 286-288, 301-303, 333-338, 344-346, 359-361, 394-397, 417-422, 425-428 = Gesammelte Schriften, vol. 1, Szegedin 1889, p. 241-317  
233. Lowenstein, Sharon Agron  The evolution of law in Israel  Dissertation Missouri 1972  
234. Lowinger, Samuel  Entwicklung unserer Traditionsliteratur  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 13-22  
235. Luzzatto, Samuel David  Discorsi storico-religiosi  L'Educatore Israelita 3 (1855), p. 43-49, 98-102, 140-143, 167-170, 199-202, 270-273, 297-301; 4 (1856), p. 7-11, 109-112, 161-164, 225-227, 289-292, 337-340, 358-361; 5 (1857), p. 3-5; 6 (1858), p. 3-5, 97-101, 129-133, 257-261, 325-331; 7 (1859), p. 96  
236. Luzzatto, Samuel David  Tora nidrescet. Studi critici sulla vericita della Divina Legge  Mose 1 (1878), p. 91-95, 182-187, 218-223, 258-265, 294-299,331-335, 371-377; 2 (1879), p. 45-50, 121-127, 242-249, 370-376, 401-407  
237. Maier, Johann; Neusner, Jacob  Die gesetzlichen Uberlieferungen  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier und Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 57-72  
238. Mayer, Gunter  Ein Zaun um die Tora  Tradition und Interpretation im rabbinischen Recht, dargestellt am Toseftatraktat Kil'ajim. Stuttgart 1973, 83 p.  
239. Mowinckel, S.  Tradition, oral  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 683-685  
240. Musaph-Andriesse, R.C.  From Torah to Kabbalah; a basic introduction to the writings of Judaism  N.Y. 1982, 88 p.  
241. Neusner, Jacob  Early rabbinic Judaism: historical studies in religion, literature and art  Leiden 1975, 226 p.   
242. Neusner, Jacob  Formative Judaism; religious, historical and literary studies  Chico 1982, 173 p. 2nd series, Chico 1983, 7 + 190 p. 3rd series, Chico 1983, 204 p. 4th series, Chico 1984, 214 p. 5th series, Chico 1985, 223 p.  
243. Neusner, Jacob  Torah: from scroll to symbol in formative Judaism  Philadelphia 1985, 21 + 181 p.  
244. Neusner, Jacob  Religious authority in Judaism: modern and classical mode  Interpretation 39 (1985), p. 373-387  
245. Neusner, Jacob  The Oral Torah; the sacred books of Judaism, an introduction  San Francisco 1986, 17 + 238 p.  
246. Neusner, Jacob (ed.)  Scriptures of the Oral Torah  San Francisco 1987, 396 p.  
247. Newman, Julius  Halachic sources from the beginning to the ninth century  Leiden 1969, 9 + 268 p.   
248. Nielsen, Eduard  Oral tradition  London 1954, 108 p.; repr. 1955, 1958, 1961 = Studies in Biblical Theology 11 = AT 8 (1965)  
249. Pearlman, David W.  Symposium: The chain of tradition and the law of change. 1: The Halacha as the authority of the past.  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 66 (1956), p. 231-238  
250. Pinkhof, S.  Vooruitzichten (Hoe ontwikkelt zich de Traditie?)  Helder 1926, 16 p.  
251. Rackman, Emanuel  The dialectic of the Halakhah  Tradition 3 (1960-61), p. 131-150 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 203-224  
252. Rackman, Emanuel  The primacy of Torah law  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 24-36  
253. Rackman, Emanuel  Halakha - Orthodox approach  Encyclopedia Judaica Yearbook (1975-76), p. 134-144  
254. Robinson, Ira  Torah and Halakha in medieval Judaism  Studies in Religion 13 (1984), p. 47-55  
255. Roth, Joel  The halakhic process: a systematic analysis  N.Y. 1986, 398 p.  
256. Safrai, Shmuel  Halakha  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 121-209  
257. Safrai, Zeev  Post talmudic halakhic literature in the Land of Israel  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 404-409  
258. Saldarini, Anthony J.  The end of the rabbinic chain of tradition  Journal of Biblical Literature 93 (1974), p. 97-106  
259. Schafer, Peter  Research into rabbinic literature: an attempt to define the status quaestionis  Journal of Jewish Studies 37 (1986), p. 139-152  
260. Schechter, Solomon  The history of Jewish tradition  In: Studies in Judaism, 1st ser., Philadelphia 1911, p. 182-212  
261. Schechter, Solomon  Die Geschichte der j?dischen Tradition ins Deutsche ubersetzt - von Edelstein, Friedmann  Freie j?dische Lehrerstimme 3 (1914-15), p. 73-75, 104-105, 118-120, 135-137, 155-156  
262. Schiller-Szinessy, S.M.  Tradition  Jewish Standard, London, 1,3 (1888), p. 5-6; 1,5, p. 6-8; 1,6, p. 3-4; 1,7, p. 3-5  
263. Schimmel, Harry C.  The Oral Law; a study of the rabbinic contributions to Torah-she-be-al-peh  Jerusalem-N.Y. 1971, 175 p.   
264. Schwarz, Adolf  Die Erleichterungen der Schammaiten und die Erschwerungen der Hilleliten. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halachah  Wien 1893, 110 p. = Die Controversen der Schammaiten und Hilleliten I  
265. Silberg, Moshe  The legal character of the Halakha  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. I,1-I,2  
266. Snowman, J.  The arrest in the development of Jewish law  Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 234-249  
267. Sperling, H.  The seat of authority in Jewish law (500 B C.E. to 1000 C.E.). Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 503-519  
268. Steckelmacher, M.  Etwas ?ber die 'leichten und schweren Gebote' in der Halacha und Agada  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 259-268  
269. Steinschneider, Moritz  Halacha (in J?discher Literatur)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27, Leipzig 1850, p. 361-370, 387-390, 451-453  
270. Stern, Simon  Der Kampf des Rabbiners gegen den Talmud im 17. Jahrhundert (Leon da Modenas antitalmudisches Werk 'Kol Sakhal'... in deutscher Ubersetzung). Vorher geht: Religion des Individuums und Religion des Volkes.  Breslau 1902, 5 + 344 p.  
271. Taubes, Zwi  Die Auflosung des Gelubdes. Ein Beitrag zur Entwickelung der Halacha.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 33-46, 328-329.   
272. Trabaud, Henri  La loi mosaique, ses origines et son developpement, son rle dans le Judaisme et dans le Christianisme primitif  Dissertation Lausanne 1903, 10 + 214 p.  
273. Urbach, Efraim E.  Sages  Encyclopedia Judaica 14, p. 636-655  
274. Urbach, Efraim E.  The talmudic sage-character and authority  Journal of World History 11 (1968), p. 116-147 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 116-147  
275. Urbach, Efraim E.  The Sages, their concepts and beliefs  2 vols., Jerusalem 1975, 22 + 1076 p.   
276. Urbach, Efraim E.  Halakhah and history  Jews, Greeks and Christians, religious cultures in late antiquity, essays in honor of William David Davies, 1976, p. 112-128  
277. Urbach, Efraim E.  Halakhah - sources and development. Selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 81-94, 108-109  
278. Urbach, Efraim E.  Tradition und Halacha  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 149-150  
279. Urbach, Efraim E.  The Halakhah; its sources and development  Ramat Gan 1986, 16 + 518 p.  
280. Urbach, Simcha Bunim  The Halacha as conceived by Hasdai Crescas and Jos. Albo  In: Contemporary Jewish thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 7-18  
281. Vries, Benjamin de  Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halacha  Haarlem 1959, 112 p.  
282. Wahrmann, Nachum  Die Entwicklung der Bedingungsformeln im biblisch-talmudischen Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der Halacha  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 377-391  
283. Wahrmann, Nachum  Zur Geschichte der Halacha. Die Entwicklung der Asmachta im talmudischen Recht.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 292-295  
284. Weingreen, J.  The continuity of tradition from Bible to Mishna  Proceedings, 5th World Congress of Jewish Studies (1969), 1, p. 27-34  
285. Wiener, Max  Gesetz  J?disches Lexikon 2, p. 1104-1106  
286. Willis, Hugh Evander  A thousand years of Hebrew law  American Law Review 41 (1907), p. 711-719  
287. Zeitlin, Solomon  The Halaka, introduction to tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 39 (1948-49), p. 1-40 = Understanding the Talmud, ed. Allan David Corre, N.Y. 1975, p. 290-312 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 1-40  
288.תא-שמע, ישראל 'ימי אידיהם'; פרק בהתפתחות ההלכה בימי הביניים תרביץ שנה מז תשלח עמ' 215-197. כץ, יעקב: שם שנה מח תשלט עמ' 376-374; תא-שמע, ישראל [תשובה]: שם שנה מט תשם עמ' 219-218 
289.תבורי, יוסף קדמות התורה שבעל פה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 29-22  
290.[דילא טורי, הלל] פלאי על דברי הפוסקים ולמודי השכל כרם חמד חלק ב 1836 עמ' 85-94