Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > דאורייתא ודרבנן

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
2.אנציקלופדיה תלמודית הלכות מדינה [שאינן מן הדין] כרך ט עמ' שפז-שפח  
3.אנציקלופדיה תלמודית דברי תורה כרך ז עמ' קלד-קלה  
4.אנציקלופדיה תלמודית דברי קבלה כרך ז עמ' קו-קד  
5.אנציקלופדיה תלמודית דברי סופרים כרך ז עמ' צא-קו  
6.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
7.אשכנזי, אברהם חיים בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות אור תורה שנה כה תשנג עמ' רע-רצא. משאש, שלום: בענין ספיקא דאורייתא לחומרא, שם עמ' תט. אשכנזי אברהם חיים: שם שנה כו תשנד עמ' קיד-קכג. משאש, שלום: שם עמ' רמו-רנג 
8.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
9.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
10.גולוונצ'יק, שלמה כתובה דאורייתא או דרבנן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו  
11.גילת, יצחק ד' מדאורייתא לדרבנן [א. מזונות לאשה] ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 84-93  
12.דה-פריס, בנימין המושגים 'מדאורייתא' ו'מדרבנן' בהתפתחותם סורא ספר ד תשכד עמ' 155-137; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 69-95  
13.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
14.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
15.חן, יצחק בענין רבית בדרך מקח וממכר האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשסט-תשעד  
16.טברסקי, יהושע פורים במערכת ההלכה [דברי קבלה] שנה בשנה תשל עמ' 157-149  
17.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
18.מילצקי, צבי בענין קיים מצוה כשהיה פטור האם עולה לשעה שנתחייב וכן האם קיום מצוה מדרבנן מהני לדאורייתא דובשנה של תורה תשסה עמ' תנב-תנו  
19.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
20.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
21.עמנואל, יונה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 41-27; גל' ג ניסן תשלה עמ' 50-39; כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 64-55  
22.עמנואל, יונה איסורי תורה מטעם סייג המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 19-12; גל' ד תמוז תשמה עמ' 66  
23.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
24.פאוער, יוסף 'דאורייתא' 'דרבנן' ו'דינים מופלאים' סיני כרך סז תשל עמ' כ-לה  
25.פוגלמן, מרדכי דברי קבלה הם בכלל תורה שבכתב בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קיג-קטו  
26.פינטוך, אברהם המונח "דאורייתא" והמדות שהתורה נדרשת בהן (עיון חוזר בשורש השני) סיני כרך קיט תשנז עמ' קנ-קס  
27.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
28.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 255-248  
29.קגן, יהודה ליב מצוות דרבנן - מהות חיוביהן ופטוריהן והגדרתן תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 140-132  
30.קגן, יהודה ליב בענין מצות דרבנן, תקנותיהם וגזרותיהם אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 162-159  
31.קופרמן, יהודה לא פלוג דאורייתא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 21-14  
32.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
33.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
34.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
35.רקובר, נחום מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות' צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג  
36.שינקר, משולם בדין כבוד הבריות ולא תסור בנתיבות ים ו תשלה עמ' קצב-קצט