Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > מידות בודדות. שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביגדור, יעקב בסוגיא דתפשת מרובה המאור שנה יא קונ' ט אב תשך עמ' 4-6  
2.אברהם, מיכאל שני סוגי 'מה הצד': הבניה מושגית מישרים ב תשסג עמ' 101-140  
3.אברהם, מיכאל ה"קל וחומר" כסילוגיזם - מודל אריתמטי הגיון ב תשנג עמ' 29-46  
4.אדלר, משה פרט וכלל בלכתך בדרך כסלו תשנט עמ' 18-55  
5.אדלר, משה דבר שיצא מן הכלל בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 39-47  
6.אוסטרובסקי, משה 'אם אינו ענין לזה, תנהו ענין לדבר אחר' ספר זכרון להרב י' וינאגראד והרב י"א וינאגראד, ירושלים תשג עט פה-צ  
7.אופנהיים, חיים דברה תורה בלשון בני אדם בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 97-94, 135-133  
8.איש שלום, מאיר ע"ד אין עונשין ומזהירין מן הדין החוקר שנה א תרנא עמ' 337-334  
9.אליקים, נסים מידות כלל ופרט - הפרט שיצא ללמד על עצמו והפרט שיצא ללמד על חברו שמעתין גל' 127 תשנז עמ' 7-25  
10.אנציקלופדיה תלמודית אב כרך א עמ' ח-ט (יז-יח במהדו' ב)  
11.אנציקלופדיה תלמודית או לחלק כרך א עמ' קיב-קיג (עמ' רמא-רמד במהדו' ב)  
12.אנציקלופדיה תלמודית אין דנין אפשר משאי אפשר כרך א עמ' רפג-רפד (תרז-תרט במהדו' ב)  
13.אנציקלופדיה תלמודית אין למדין מן הכללות כרך א עמ' רצה-רצו (תרלג-תרלה במהדו' ב)  
14.אנציקלופדיה תלמודית אין למדין מקודם מתן תורה כרך א עמ' רצו-רצז (תרמז-תרמט במהדו' ב)  
15.אנציקלופדיה תלמודית אין מוקדם ומאוחר בתורה כרך א עמ' שב-שג (תרמז-תרמט במהדו' ב)  
16.אנציקלופדיה תלמודית אין מזהירין מן הדין כרך א עמ' שג-שה (תרמט-תרנג במהדו' ב)  
17.אנציקלופדיה תלמודית אין מקרא יוצא מידי פשוטו כרך א עמ' שטז (תרעז-תרעח במהדו' ב)  
18.אנציקלופדיה תלמודית אין עונשין מן הדין כרך א עמ' שכא-שכב (תרפט-תרצד במהדו' ב)  
19.אנציקלופדיה תלמודית אין קטיגור נעשה סניגור כרך א עמ' שכז-שכה (תרצט-תשג במהדו' ב)  
20.אנציקלופדיה תלמודית אכין ורקין כרך א עמ' שפב-שפג (תתכא-תתכב במהדו' ב)  
21.אנציקלופדיה תלמודית אל תקרי כרך ב עמ' א-ב  
22.אנציקלופדיה תלמודית אם אינו ענין ל... תנהו ענין ל.. כרך ב עמ' כה-כז  
23.אנציקלופדיה תלמודית אסור מטומאה לא גמרינן כרך ב עמ' פב-פג  
24.אנציקלופדיה תלמודית אסורא מממונא לא ילפינן כרך ב עמ' פה-פו  
25.אנציקלופדיה תלמודית אתין וגמין כרך ב עמ' שג-שה  
26.אנציקלופדיה תלמודית בא זה ולמד על זה כרך ב עמ' שיח-שיט  
27.אנציקלופדיה תלמודית בא ללמד ונמצא למד כרך ב עמ' שיט-שכ  
28.אנציקלופדיה תלמודית בנין אב כרך ד עמ' א-יב  
29.אנציקלופדיה תלמודית גורעין ומוסיפין ודורשין כרך ה עמ' תלא-תלה  
30.אנציקלופדיה תלמודית גזרה שוה כרך ה עמ' תקמד-תקסד  
31.אנציקלופדיה תלמודית גימטריא כרך ו עמ' לב-לד  
32.אנציקלופדיה תלמודית גלוי מלתא בעלמא [בלימוד] כרך ו עמ' צד-קו  
33.אנציקלופדיה תלמודית דבר הלמד מסופו כרך ו עמ' תקנו-תקנז  
34.אנציקלופדיה תלמודית דבר הלמד מענינו כרך ו עמ' תקנז-תקס  
35.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר החדש כרך ו עמ' תשכח-תשלד  
36.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שהוא כענינו כרך ו עמ' תשלד-תשלו  
37.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שלא כענינו כרך ו עמ' תשלו-תשלח  
38.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד כרך ו עמ' תשלח-תשמח  
39.אנציקלופדיה תלמודית דבר הכתוב בהווה כרך ו עמ' תקנג-תקנה  
40.אנציקלופדיה תלמודית דברה תורה בלשון בני אדם כרך ז עמ' עז-פב  
41.אנציקלופדיה תלמודית דברים ככתבם כרך ז עמ' קנח-קס  
42.אנציקלופדיה תלמודית דון מנה ואוקי באתרה; דון מנה ומנה כרך ז עמ' רלה-רלח  
43.אנציקלופדיה תלמודית דורשין תחלות כרך ז עמ' רמח-רמט  
44.אנציקלופדיה תלמודית דיו לבא מן הדין להיות כנדון כרך ז עמ' רפב-רצ  
45.אנציקלופדיה תלמודית הקש כרך י עמ' תקנז-תקעה  
46.אנציקלופדיה תלמודית ה (הידיעה והכינוי) כרך ח עמ' לו-מג  
47.אנציקלופדיה תלמודית ו (החיבור, ההיפוך או הכינוי) כרך יא עמ' ת-תיב  
48.אנציקלופדיה תלמודית חדוש כרך יב עמ' תרטו-תרכב  
49.בלומנפלד, מאיר דבר שבכלל דיצא להקל ולא להחמיר הדרום חוב' ב תשרי תשכה עמ' 120-123  
50.בלינקי, יעקב השימוש בדין 'דיו' מעליות יח תשנז עמ' 19-27  
51.במברגר, יצחק דוב קורא באמת; פירוש על דרשות 'אל תקרי' שבש"ס א-ב. פרנקפורט-מינץ תרלא-תרלח. 52 ,70 + 7 עמ'  
52.בן מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה ניצני ארץ י אלול תשנג עמ' 93-111  
53.בן-מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 35-5; עלון 12 תמוז תשמז עמ' 44  
54.בר-שאול, מלכיאל לבירור המידה: 'גזירה שווה' שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 31-26  
55.ברגמן, ירחמיאל 'עירוב פרשיות' - מהותה של מידה שמעתין שנה יד גל' 49 אדר תשלז עמ' 48-42  
56.ברגמן, ירחמיאל גזירה שוה מהי? סיני כרך עא תשלב עמ' קלב-קלט  
57.ברכפלד, מאיר הפשטה מתימטית של הקל וחומר - ע"פ ספר "הליכות עולם" הגיון ב תשנג עמ' 47-55  
58.גולדברג, זלמן נחמיה במידת ק"ו ומה מצינו כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רצ-ש  
59.גולומב, דוד התורה והתלמוד. חלק ד: קונטרס המדות, מדת גזרה שוה סעאיני תרצב 563 עמ'  
60.גילת, יצחק ד' להשתלשלותה של הגזירה שווה מלאת ספר ב תשמד עמ' 92-85  
61.דה-פריס, בנימין השתלשלותן של מידות 'פרט וכלל' ו'כלל ופרט וכלל' ספר יובל לכבוד ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' צה-צח; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 161-164  
62.הלוי, א"א ילמד סתום מן הסתום (פרק בדרכי התלמוד) תרביץ שנה לד תשכה עמ' 35-39  
63.הנשקה, דוד על גישת חז"ל לסתירות במקרא סידרא י תשנד עמ' 39-55  
64.וייס, משה הגזירה-שווה והקל-חומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל סידרא ו תשן עמ' 41-61  
65.זסלנסקי, אהרן יצחק היקש וגזירה שוה וזאת ליהודה, ירושלים תשו עמ' לה-לט  
66.זסלנסקי, אהרן יצחק מדרשי המקרא (לשון יחיד ולשון רבים) סיני כרך נב תשכג עמ' רנ-רנה; נפש לראובן, ירושלים תשכט עמ' טז-כד  
67.זרקא, יוסף פרפראות לחכמה [בדפים ג-לג: כללי הקל וחומר] תונס תרסד  
68.חמודות, דוד מידת 'אם אינו ענין' עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 91 עמ'   
69.טולידאנו, יעקב בענין אין עונשין מן הדין ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 90-88  
70.טולידאנו, יעקב ל'ק"ו לבן מוסא' תרביץ שנה יד תשג עמ' 142  
71.טרשנסקי, שלמה 'את' לרבות אהבת הורים ומורים שנה בשנה תשלג עמ' 219-212  
72.יונג, אליהו סרס המקרא ודרשהו ספר יובל לכבוד ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קטו-קכא  
73.כ"ץ, מנחם צורתו של מדרש הלכה "או כלך לדרך זו" משלב גל' כט אב תשנו עמ' 33-43  
74.כהן, ד' ק"ו לו' מוסא תרביץ שנה ג תרצב עמ' 216-215  
75.לפידות, גרשון אם מטילין עשה מדין ק"ו אור עולם חוב' ו-ז שבט-אדר תשטז עמ' ה-ו  
76.מלצר, שמריה בענין אין עונשין ממון מן הדין הפרדס שנה מא חוב' ב חשון תשכז עמ' 24-22; הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 110-106  
77.מרגליות, ראובן גזירה שוה קול תורה שנה יא תשיז חוב' ב עמ' ח-י  
78.מרצבך, יונה על הרבוי וההקש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תלג-תלה  
79.מרצבך, יונה המלמד והלמד עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' פט-צא  
80.מרצבך, יונה הריבוי וההיקש עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צב-צה  
81.מרצבך, יונה כיוצא בו במקום אחר עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צו-ק  
82.מרצבך, יונה ענין אסמכתא עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קא-קה  
83.מרצבך, יונה 'כיוצא בו במקום אחר' סיני כרך כא תשז עמ' רכט-רלג  
84.מרצבך, יונה המלמד והלמד בדרשות התורה אור המזרח שנה י חוב' ג-ד תשרי תשכג עמ' 27-29; הנאמן שנה טו גל' כו שבט תשכג עמ' 15-14  
85.נעם, ורד ניצני מדרש הלכה בקומראן דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 3-26  
86.סמר, מרדכי בסוגיא דאין מוקדם ומאוחר בתורה בית יצחק תשיד עמ' 119-117  
87.עמיאל, משה אביגדור מדה בתלמוד (מפרט לכלל ומכלל לפרט) סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' קיא-קטו, ריז-רכב, תכו-תלט; ב תרצח עמ' יא-יז  
88.ערוסי, צפניה דבר הלמד מעניינו בסוגית "לא תגנוב" המאיר לארץ גל' 10 סיון תשנח עמ' 39-45  
89.פדרבוש, שמעון גזירה שוה בתור שיטה בלשנית אזכרה, לנשמת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תרצז מחלקה ד, עמ' נז-פג; בנתיבות התלמוד, תשיז פרק ח עמ' 145-118  
90.פלונגיאן, מרדכי אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה'] וילנא תרכט 101 + 10 עמ'  
91.פלונגין, מרדכי תל-פיות; מאמר על הגז"ש הנמצאות בתלמוד בבלי לבררן ולצרפן על פי הגיון הלשון.. וילנא תרט 69 עמ'  
92.פרומן, יהודה המונחים "תחילת דינא" ו"סוף דינא" ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 223-227  
93.פרידמן, מרדכי עקיבא 'וכתב לו' עושה לו כתב סיני כרך פד תשלט עמ' קעז-קעט  
94.צ'רניק, מיכאל התפתחות, צורה ומבנה בדרשות של ריבויים ומיעוטים Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 122-105  
95.צ'רניק, מיכאל לחקר דרשות 'כלל ופרט וכלל' במדרשי ההלכה ובתלמודים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 410-391  
96.צ'רניק, מיכאל לחקר המידות 'כלל ופרט וכלל' ו'ריבוי ומיעוט' במדרשים ובתלמודים לוד תשמד 175 עמ'  
97.צ'רניק, מיכאל מהותו של 'מופנה': התפתחויות מתקופת התנאים עד סוף התקופה התלמודית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 47-53  
98.קפלן, דוד מדות ההיקש הפרדס חלק ו חוב' ח חשון תרצג עמ' 10 -12  
99.קרל, צבי הגזרה השוה השלח כרך כו תרעב-תרעג עמ' 48-54, 214-223, 374-361, 530-519  
100.קרל, צבי ההיקש מחקרים בספרי, ת"א תשיד נספח 5 עמ' 293-306  
101.קרני, פנחס מצרים המקראית בתפיסתו הפרשנית של פילון ומקצת המידות שהתורה נדרשת בהן שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 204-197  
102.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד 'את' שבתורה סיני כרך ב תרצח עמ' שסא-שסד  
103.שוורץ, אריה הגזרה השוה; תולדות התפתחותה בספרות התלמוד. מתורגם בידי יהודה ליב לנדא קראקא תרנח 149 עמ'  
104.שוורץ, אריה מדת קל וחומר בספרות התלמודית; פרק בתולדות חכמת ההגיון בארצות הקדם. העתקה עברית מאת מיכל ברקוביץ קראקא תרסה 158 עמ'  
105.שוורץ, דניאל טיעוני 'קל וחומר' כריאליזם צדוקי מסכת ה תשסו עמ' 145-156  
106.שוחטמן, אליאב על ההיקש כדרך פסיקה במשפט העברי ובזיקה לחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 350-307  
107.שטיינזלץ, עדין מדת 'אם אינו ענין' סיני כרך נג תשכג עמ' רכה-רמ  
108.שטיינפלד, צבי אריה עירוב פרשיות סיני כרך עח תשלו עמ' קצט-רטז  
109.שטינברג, יואל את לרבות: שני בתי מדרש של תנאים ושיטתם בתורה שבעל פה בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 11-23  
110.שי, אליהו לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (עיון מתודולוגי במדרשי ההלכה) מישרים ג תשסד עמ' 287-309  
111.שי, אליהו כיבוד אב ואם במדרשי התנאים (שיטת המכילתא דר' ישמעאל) מישרים ד תשסו עמ' 235-257  
112.שילת, יצחק אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מעליות כט תשסט עמ' 110-124  
113.שכטר, יעקב 'לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן' אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 81-82  
114.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על נתיבות התורה וביחוד על הקל וחומר.. וויען תרנו 31 עמ'  
115.שפר, יהודה ליב מדרש קל וחומר הצופה לחכמת ישראל שנה ו תרפב עמ' 172  
116.שפרכר, שמואל יששכר אין רבוי אחר רבוי אלא למעט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות הגיון ב תשנג עמ' 56-65  
117.שציפנסקי, ישראל עיונים במדות הכללות והפרטות אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 161-178  
118. Daube, David  The rabbinic treatment of 'and He said saying.'  Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde, Serie B., 4 (1977), p. 5-14*  
119. Encyclopedia Talmudica  'Father' - a principal law or source (אב (מושג  Vol. 1, p. 23-25  
120. Encyclopedia Talmudica  Or (as disjunctive) או לחלק  Vol. 1, p. 309-312  
121. Encyclopedia Talmudica  One may not derive the possible from the impossible אין דנין אפשר משאי אפשר  Vol. 2, p. 6-10  
122. Encyclopedia Talmudica  We may not infer from general rules אין למדים מן הכללות Vol. 2, p. 38-40  
123. Encyclopedia Talmudica  Law may not be deduced from pre-Revelation sources אין למדין מקודם מתן תורה  Vol. 2, p. 40-43  
124. Encyclopedia Talmudica  The Torah is not in chronological sequenceאין מוקדם ומאוחר בתורה Vol. 2, p. 56-59  
125. Encyclopedia Talmudica  We do not warn through exegetical derivation אין מזהירין מן הדין  Vol. 2, p. 59-65  
126. Encyclopedia Talmudica  A text cannot lose its literal meaning אין מקרא יוצא מידי פשוטו  Vol. 2, p. 95-97  
127. Encyclopedia Talmudica  Punishment may not be imposed by means of exegetical derivation אין עונשין מן הדין  Vol. 2, p. 111-118  
128. Encyclopedia Talmudica  The accuser cannot become the defender אין קטגור נעשה סנגור  Vol. 2, p. 126-129  
129. Encyclopedia Talmudica  The words 'akh' and 'rak' ('save' and 'only') אכין ורקין  Vol. 2, p. 251-253  
130. Encyclopedia Talmudica  'Do not read it so' אל תקרי  Vol. 2, p. 258-260  
131. Encyclopedia Talmudica  'Since it has no bearing on... apply it to...' אם אינו ענין ל... תנהו ענין ל...   Vol. 2, p. 315-320  
132. Encyclopedia Talmudica  We may not derive ritual from defilement אסור מטומאה לא גמרינן  Vol. 2, p. 453-457  
133. Encyclopedia Talmudica  Ritual may not be inferred from civil law אסורא מממונא לא ילפינן  Vol. 2, p. 463-466  
134. Fink, Elias  עיין עליה, עיין עליו  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 246-248.   
135. Fink, Elias  ,אם אינו ענין ein Beitrag zur Methodologie des Talmuds  Frankf.a.M. 1938, 70 p.  
136. Goldberg, Arnold  The 'Semikha'; eine Kompositionsform der rabbinischen Homilie  Frankfurter Judaistische Beitr?ge 14 (1986), p. 1-70  
137. Jacobs, Louis  The Aristotelean syllogism and the Qal Wa-Homer  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 154-157 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 3-8  
138. Jacobs, Louis  The talmudic hermeneutical rule of 'Binyan Abh' and J.S. Mill's 'Method of Agreement'  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 59-64 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 9-15  
139. Kaatz, Saul  Die 10 Kalwachomer der Tora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 12 (1925), p. 405-408  
140. Mielziner, Moses  The talmudic syllogism, or the inference of Kal Vechomer  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 42-53  
141. Mielziner, Moses  The talmudic analogy, or the rules of the Gezera Shawa and Heckesh  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 79-94  
142. Onderwijzer, A.S.  Eenige opmerkingen omtrent בנין אב  Festbundel ter Gelegenheid van den zeventigsten Verjarsdaag van L. Wagenaar, 1925, p. 48-57  
143. Schwarz, Adolf  Der hermeneutische Syllogismus in der talmudischen Literatur  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 8 (1901), p. 1-192.   
144. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Induktion in der talmudischen Literatur  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 16 (1909), p. 1-256  
145. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Antinomie in der talmudischen Literatur Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 20 (1913), p. 1-211  
146. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Quantitatsrelation in der talmudischen Literatur Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 23 (1916), p. 1-271  
147. Schwarz, Adolf  Der hermeneutische Kontext in der talmudischen Literatur  Wien 1921, 208 p.  
148. Schwarz, Adolf עירובי פרשיות (ב"ק קז ע"א; יומא לב ע"א)  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 72, N.F. 36 (1928), p. 61-66  
149.[צפרוני] ציפרינוביטש, אברהם המדה 'בנין אב' [על ספרו של שווארץ] השלח כרך כב תרע עמ' 438-431  
150.[צפרוני] ציפרינוביטש, אברהם שני כתובים המכחישים זה את זה השלח כרך לא תרעד-תרעה עמ' 232-219