Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטן, דוד במקום שנפגשים איסור וממון, מה נגרר אחרי מה, בשביעית ובמתנות עניים וכו' תנובות שדה גל' 36 סיון-תמוז תשסא עמ' 32-43  
2.אבינר, אלישע כללי הוראה בהלכות מסופקות מעליות יט תשנז עמ' 145-167  
3.אברהם, מיכאל אוטונומיה וסמכות בפסיקת הלכה מישרים א תשסב עמ' 79-124  
4.אופלק, חיים אליהו דרכם של רד"צ הופמן ורב צעיר בפסקי ההלכה בצרון כרך סב תשלא עמ' 303-299  
5.אחיטוב, יוסף מפי ספרים ולא מפי סופרים: לסוגית חופש ההוראה סיני כרך קז תשנא עמ' קלג-קנ  
6.איזנברג, יהודה מחלוקות והכרעת הלכה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' א-ב תשנו עמ' 39-53  
7.אלברט, אברהם מרדכי היה מנהג בעיר להקל על פי רבם והרב שבא אחריו אוסר בזה או להפך פרי חיים ג תשסב עמ' רסא-רעא  
8.אנציקלופדיה תלמודית הלכה כרך ט עמ' רמא-שלט  
9.אסף שמחה דרכי התלמוד וכללי ההוראה בתשובות הגאונים ספר היובל להרב פישמן, ירושלים תרפו עמ' מו-סח; תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים עמ' רכג-רמה  
10.אפשטיין, יעקב סמכות גדולי הדור כלפי כלל הציבור תחומין לא תשעא עמ' 206-214  
11.ארזי, אברהם הערות סיני כרך מו תשך עמ' רא-רד  
12.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
13.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
14.בנדיקט, בנימין זאב מקורות נרמזים בספרות הראשונים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 189-175  
15.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הפסיקה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' פה-צו; הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה עמ' רמו-רנז  
16.בנטוב, חיים קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111  
17.ברזון, עזריה קביעת הלכה מורכבת מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113  
18.ברנדס, יהודה ראשיתם של כללי הפסיקה כתלנו יג תשן עמ' 492-519  
19.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
20.גברא, משה לדרכו של ר' יחיה צאלח בפסיקת ההלכה (לפסיקת ההלכה בתימן לפני מאתיים שנה) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 175 עמ'  
21.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
22.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
23.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
24.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
25.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה [על חובת הציות לדברי חכמים] תחומין ל תשע עמ' 182-191  
26.הילביץ, אלתר לבעיית דעת מכרעת בהלכה ושיטת הראי"ה קוק זצ"ל באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 152-121  
27.הכהן, רחמים חי חיותה הדרכה לתלמיד בלימוד כללי ההוראה אור תורה שנה כג תשנא עמ' רצא-שב  
28.הכהן-קרנר, יעקב כללי חז"ל להכרעה במחלוקת תנאים בד"ד 14 אדר תשס"ד עמ' 99-116  
29.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
30.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
31.הלל, יעקב משה בענין סמכות הפסיקה כדעת האר"י ז"ל והזוהר מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קמט-קעו  
32.הרטמן, דוד 'אגרת השמד' לרבינו משה בן מימון - אספקלריא למורכבות הפסיקה ההלכתית מחקרי ירושלים במחשבת ישראל שנה ב תשמג עמ' 403-362. סולובייצ'יק, חיים: שם שנה ג תשמד עמ' 687-683 
33.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 219-241  
34.זפרני, דוד דרכי ההוראה של הרא"ש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'  
35.חיות, צבי הירש דרכי ההוראה (... בהתנהגות החכמים בהוראות ודינים ובעניני המנהגים) זלקווא תרג כה דפים. כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשיח עמ' רז-רפ  
36.טופיק, יצחק בענין קבלת הוראות מרן הש"ע אור תורה שנה לד תשסב עמ' מא-ס  
37.יהודיוף, דוד דרך פסיקתו של מרן אביר יעקב זיע"א תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כ-כז  
38.יוסף, יצחק בענין קבלת הוראות ממרן השלחן ערוך אור תורה שנה לו תשסד עמ' יד-לז  
39.יוסף, עובדיה כללי מרן השולחן ערוך ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רסז-רפ  
40.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
41.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
42.כהנא, יצחק זאב 'כללי הפסק' הנמצאים בתלמוד בבלי סיני כרך ו תש עמ' שלו-שמג; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 1-7  
43.כהנא, יצחק זאב ספרי הקיצורים מבחינת הסמכות סיני כרך לג תשיג עמ' שסה-שעב; לד תשיד עמ' שיא-שכד  
44.כהנא, יצחק זאב הפסק והתשובה בר-אילן א תשכג עמ' 281-270; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 97-107  
45.כהנוב, משה נחמיה קונטרס בכללים וספיקות דפלוגתא סיני כרך יא תשב-תשג עמ' קג-קכה  
46.כרמל, אריה; לוי, יהודה ראות העינים בקביעת ההלכה המעין כרך כג גל' א תשרי תשמג עמ' 69-64  
47.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
48.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
49.לויטס, חיים מנחם תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים שנה בשנה תשמז עמ' 258-251  
50.לם, נחום להורות או לא להורות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' רב-רו  
51.לשם, חיים מצוי ההלכה עד תומה - כיצד? מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 75-71  
52.מימון, יהודה ליב לעומקה של קביעת ההלכה סיני כרך מו תשך עמ' צ-צה  
53.מלאכי בן יעקב הכהן יד מלאכי; כללי הגמרא וכללי הפוסקים וכללי הדינים. נדפס שנית עם כמה הוספות ותיקונים ברלין תרטז קם דפים  
54.מן ההר, שלמה הכרעה הלכתית בספרי הפוסקים - כיצד? שמעתין שנה ט גל' 32 שבט¬-אדר תשלב עמ' 35-37  
55.נבנצל, אביגדור בענין שיטת הפסיקה של הרמב"ם כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 42-40  
56.נויברגר, יעקב בגדר איסור הוראה במקום רבו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 213-208  
57.סופר, יעקב חיים הערות בכללי רבותינו בעלי השלחן ערוך מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' צ-צד  
58.סופר, יעקב חיים בענין קבלת הוראות מרן ז"ל מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' עה-צז  
59.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
60.סופר, יעקב חיים בענין פסיקת הלכה מספר השלחן ערוך ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רצב-שיד  
61.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
62.סופר, יעקב חיים בענין גדר קבלת הוראות מרן ז"ל זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' סז-פה  
63.סופר, יעקב חיים בעניין רש"י פרשן ולא פסקן ישורון יח כסלו תשסז עמ' תשסה-תשע  
64.סופר, יעקב חיים בענין הלכה במחלוקות רבותינו הט"ז והש"ך (כולל נספח: בעניין הלכתאי כבתראי בפוסקים) ישורון יז ניסן תשסו עמ' תרנא-תרסב  
65.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
66.עמיטל, יואל דרכי הפסיקה (מאמר ראשון) מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 29-20  
67.ערוסי, רצון הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב  
68.פוגלמן, מרדכי 'שלא תיעשה התורה כשתי תורות'; לשיטת קביעת ההלכה הפסוקה בתלמוד בבלי בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' יז עמ' רלב-רלו  
69.פוגלמן, מרדכי אידי ואידי בעו הסיבה; לשיטת קביעת ההלכה הפסוקה בתלמוד בבלי סיני כרך יב תש עמ' תלט-תמג  
70.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
71.פורת, ישראל הבדלים שבין 'הלכה' ו'הלכתא' הפרדס שנה לו חוב' ב חשון תשכב עמ' 17-16  
72.פלס, ישראל יחסי מהרי"ל ותלמידיו והשפעתם על הפסיקה האשכנזית לאור מקורות חדשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנט 225 עמ'  
73.צוריאל, משה האם מותר לפסוק הלכה למעשה מספר 'שולחן ערוך'? מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 8-5  
74.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
75.שטנציל, שלמה אין למדין מקודם מתן תורה נר מערבי ב תשנא עמ' רמז-רנד  
76.שציפנסקי, ישראל סמכות בני חוץ לארץ בארץ ישראל שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רע-רעח  
77.שרמן, אברהם יסודות כללי ההוראה והפסיקה וחילוקיהם בין קהילות אשכנז וספרד ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 121-102. הלוי, חיים דוד: אגרת בדבר דיני שליח-ציבור שהוא כהן (על חיובן של קהילות הספרדים לפסוק כהוראת מרן הב"י). שם גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 112-107; שרמן, אברהם: כללי הוראה ופסיקה. שם עמ' 116-113 
78.שרמן, אברהם ח' סמכות גדולי הדור בנושאי אישות וגירות תחומין ל תשע עמ' 163-173  
79. Arusi, Ratzon  Maimonides as binding authority Mara de'atra in Eretz-Yisrael and Yemen  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 83-104  
80. Bohl, Felix  Gebotserschwerung und Rechtsverzicht als ethisch- religiose Normen in der rabbinischen Literatur  Freiburg i.Br. 1971, 131 p.  
81. Cohen, Boaz  On rendering legal decisions  Conservative Judaism 3,3 (1947), p. 1-5 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 119-126  
82. Cohn, Marcus  Schaat Hadechak  J?disches Lexikon 5, p. 130 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 32  
83. Duschak, Moritz  Die Autoritat thalmudischer Vorschriften auf rabbinischem Standpunkte  Ben Chananja 1 (1858), p. 34-35  
84. Ehrenpreis, Eliezer  ספק and ספק ספיקא; their relation to scientific observation  Gesher 8 (1981), p. 90-108  
85. Elon, Menachem  Ma'aseh and precedent  Encyclopedia Judaica 11, p. 641-649 = Principles of Jewish law, p. 110-117  
86. Encyclopedia Judaica, Editor  Posekim  Encyclopedia Judaica 13, p. 927-928  
87. Encyclopedia Talmudica  The Halakha does not agree with the common thesis אין הלכה כשיטה  Vol. 2, p. 18-21  
88. Encyclopedia Talmudica  The Halakha does not follow the disciple rather than the teacher אין הלכה כתלמיד במקום הרב  Vol. 2, p. 21-22  
89. Encyclopedia Talmudica  'If you say...'.אם תמצא לומר   Vol. 2, p. 320-323  
90. Feldblum, Meyer S.  The impact of the 'Anonymous Sugyah' on halakic concepts  Proceedings, American Academy for Jewish Research 37 (1969), p. 19-28  
91. Gordis, Robert  Authority in Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 8 (1941-44), p. 64-94  
92. Greenstone, Julius H.  Conflict of laws  Jewish Encyclopedia 4, p. 224-226  
93. Greenstone, Julius H.  Conflict of opinion  Jewish Encyclopedia 4, p. 226  
94. Guttmann, Alexander  Dezisionsmotive im Talmud  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 51, 1938, 47 p.  
95. Joseph, Max  Chumra  J?disches Lexikon 1, p. 1405-1407  
96. Kohn, Jakob Pinchas; Rapaport, Mordche Sew-Wolf; Baneth, Eduard  Issur Wehetter  J?disches Lexikon 3, p. 86-88  
97. Landau, W.  Etwas ?ber das rationelle Verfahren in Gesetzesentscheidungen und ?ber Lehrfreiheit im Judentum, zur Erklarung einiger Talmudstellen  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 5 (1865-66), p. 44-62  
98. Low, Leopold  Die Hora'ah (הוריה, הוראה) Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 33-41 = Gesammelte Schriften, vol. 4, Szegedin 1898, p. 158-166  
99. Sperber, Daniel  Conflict of opinions  Encyclopedia Judaica 5, p. 890-891  
100. Zimmels, Hirsch Jacob  The significance of the statement 'we are not acquainted any more' as echoed in rabbinic literature  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 223-235