Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כבתראי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אנציקלופדיה תלמודית הלכה כבתראי כרך ט עמ' שמא-שמה  
2.גודמן, מרדכי הלכתא כבתראי ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 75-125 [תגובה: גולדברג, זלמן נחמיה. שם גל' 10 ניסן תשסא עמ' 111-116. תגובה לתגובה. שם עמ' 117-131]  
3.ווזנר, שי עקביא הלכתא כבתראי - עיון מחודש שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 151-167  
4.ווזנר, שי עקיבא "הלכתא כבתראי" - עיון מחודש שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 151-167  
5.טוירק, שמואל אלימלך אם יש רשות לאחרונים לחלוק על ראשונים אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 184-178  
6.סופר, יעקב חיים בענין הלכה במחלוקות רבותינו הט"ז והש"ך (כולל נספח: בעניין הלכתאי כבתראי בפוסקים) ישורון יז ניסן תשסו עמ' תרנא-תרסב  
7.רפלד, אברהם מאיר הלכתאי כבתראי אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז - מקורות וספיחין סידרא ח תשנב עמ' 119-140; וולף, יוסף (ג'פרי): האמנם מסורת הלכה איטלקית. שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר. איטליה - אשכנז והמהרי"ק.שם גל' יב תשנו עמ' 145-146  
8.רפלד, אברהם מאיר אשכנז במזרח - "הלכה כבתראי" בתקופת מרן וסמוך לה סידרא יא תשנה עמ' 113-130  
9.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 417-435  
10.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי" - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 417-435  
11.תא-שמע, ישראל 'הלכתא כבתראי' - בחינות היסטוריות של כלל משפטי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 423-405