Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הוראה באיסור והיתר

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
2.אושפיזאי, מ"י גדרים בהוראה [א: לשון 'מותר' בהוראה] שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' כו-כז, סח  
3.איתן, יוסף שאלת חכם כפולה  כתלנו טו תשנד עמ' 35-47  
4.אנציקלופדיה תלמודית הוראה [מצותה ומהותה; הראוי להוראה; שתויי יין; בפני רבו; כשנוגע בדבר; הוראה אחר הוראה] כרך ח עמ' תפו-תקי  
5.דומב, שמואל חיים בענין חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר אור תורה שנה כא תשמט עמ' תתי-תתיז  
6.הלפגוט, נתנאל שעת הדחק כגורם בפסיקת הלכה תחומין יא (תשן) 93-97  
7.חשאי, מנחם בדין חכם שאסר אם חברו רשאי להתיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 38-40  
8.טנדלר, משה הוראה אחר הוראה תחומין ט תשמח עמ' 195-191  
9.ליכטנשטיין, קלמן אל יורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה לד חוב' ה שבט תשך עמ' 12-14 76  
10.פוגלמן, מרדכי דין והוראה בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קנז-קסא  
11.פרנק, שרגא פייביל בענין שתוי אל יורה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשו עמ' קעט-קפג  
12.קגן, מאיר גציל בדין מורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה סב חוב' ח אייר תשמח עמ' 17-13  
13.רובינשטיין, משה חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' קב-קה  
14.שטיינפלד, צבי אריה 'בית דין שריא' דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח  
15.שטיינר, יצחק הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר זכור זאת ליעקב, נר לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' רע-רפ