Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > מעשה

 מחברכותרתספרביקורת
1.דה-פריס, בנימין ה'עובדא' כגורם לחידוש הלכה ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קמג-קמח; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 168-157  
2.מלמד, עזרא ציון ה'מעשה' במשנה כמקור להלכה סיני כרך מו תשו עמ' קנב-קסו  
3.קמינקא, אהרן המעשה בתור מקור ההלכה מחקרים במקרא ובתלמוד ובספרות הרבנית, ספר ב עמ' 1-41  
4.קרל, צבי המעשה וההלכה ההד שנה י תרצה חוב' א עמ' לא-לב  
5.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34