Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.פרבשטיין, משה מרדכי ברורים בדרכי ההכרעה במחלוקת הפוסקים מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קסו-קעב  
2.רפלד, מאיר המהרש"ל וסמכותם של ספרי קיצור הלכתיים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 427-438