Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות חכמים. תקנה וגזרה. הוראת שעה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אזולאי, משה בדין אין לגזור גזירות מדעתנו אור תורה שנה יד תשמב עמ' תעו-תפט  
2.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
3.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
4.אטלס, שמואל תנאי בית דין ולב בית דין מתנה עליהם נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 65-61  
5.איידר, שמעון דוד בענין תקנתא דרבנן בית יצחק תשיח עמ' 51-53  
6.אלון, מנחם תקנה, תקנות האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1040-1032  
7.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
8.אנציקלופדיה תלמודית חכמים עשו חזוק לדבריהם כרך טו עמ' פב-צז  
9.אנציקלופדיה תלמודית גזרה כרך ה עמ' תקכט-תקמ  
10.אנציקלופדיה תלמודית הוראת שעה כרך ח עמ' תקיג-תקכז  
11.אפרתי, יעקב אליהו מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל') בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81  
12.אקסלרוד, גדליהו בדין הוראת שעה ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 23-26  
13.ביברפלד, פינחס 'מלתא דלא שכיחא' בתקנות חז"ל דברי משפט ח תשס עמ' ריב-רטו  
14.בן אליהו, הילה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי - הגיונו של החוק והנמקתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 32 חוקת תשסא 4 עמ'  
15.בן מנחם, חנינה סמכויות שפיטה של בית הדין: הוראת שעה האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 2. רעננה תשסו 83 עמ'  
16.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
17.ברייטשטיין, אברהם מ' בענין לא תתגודדו ולא תסור עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' מד-מט  
18.ברמן, נחום התקנה סיני כרך נג תשכג עמ' נ-נח  
19.ברקוביץ, אליעזר כוחם של חכמים סיני כרך פז תשם עמ' א-כה; ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 198-156  
20.גרינשפן, נחמן שלמה מבוא לתורת התקנות והגזרות אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 115-104  
21.גרינשפן, נחמן שלמה שורש התקנות והגזירות מלאכת מחשבת, לונדון תשטו עמ' קלד-קמ  
22.דה-פריס, בנימין גזרות ותקנות תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 114-96  
23.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
24.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
25.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
26.הילביץ, אלתר עוד לפעילות יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח משום שהיתה השעה צריכה לכך סיני כרך צב תשמג עמ' קצג-רב  
27.הלוי, חיים דוד בגדר גזירת גזירות חדשות אחר חתימת התלמוד ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 22-18  
28.וייס, יעקב תוקפן של תקנות חכמים בתוך: רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל, ירושלים תשמז עמ' נד-סח  
29.זולדן, יהודה למי הסמכות לגזור תענית ציבור בזמן הזה? שנה בשנה תשנה עמ' 268-280  
30.זולדן, יהודה האם תוקנו תקנות "ליום שאחרי" חורבן הבית השני אמונת עתיך 64 תמוז אב תשסה עמ' 19-27  
31.זלוטוביץ, אהרן בענין איסור משום גזרה הפרדס שנה נב חוב' ד טבת תשלח עמ' 15-13  
32.זסלנסקי, א"י בענין תקנה וגזירה אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' סא-סב  
33.זסלנסקי, א"י בענין תקנה ומנהג שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' מא-מו  
34.חרל"פ, יחיאל מיכל בדיני הזמה והוראת שעה [אוצר המשפט חלק א ערך 6238] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רכו-רלא  
35.יולס, אפרים אליעזר גדר כח חכמים לגזור גזירות המאור שנה נ חוב' ד ניסן-אייר תשנז עמ' 13-14  
36.לאו, ישראל מאיר הסמכות ההלכתית לגזור גזירות ולהתקין תקנות תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עט-פט  
37.לוין, שרגא פייטל האם גוזרים גזירות בזמן הזה אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' כו-מח  
38.מינצברג, ישראל זאב בענין תקנת נביאים ותקנת חכמים האהל שנה ג תשיז עמ' יא-יב  
39.סרבניק, יהודה במהות 'לא פלוג' שבגזרות חז"ל שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 52-47  
40.פינצ'וק, משה הצורך בפרסומי מילתא בהלכות מחודשות עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 66-78  
41.פלק, זאב סמכות החקיקה בישראל יבנה כרך ב תשח עמ' 18-21  
42.פלק, זאב על גזירות שונות בשבת ומועד סיני כרך פא תשלז עמ' קעז-קפ  
43.פלק, זאב על מונחי משפט [ב: תקנה וגזירה] סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא  
44.פרידמן, אליהו אברהם כח חכמים כתלנו טו תשנד עמ' 326-347  
45.פרידמן, נתן צבי קוים לדמוקרטיה והלכה תחומין ד תשמג עמ' 258-255  
46.פרנקל, שמעון רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו (סמכות לתקן או לבטל תקנות) כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכא-רכז  
47.קגן, יהודה ליב בענין מצות דרבנן, תקנותיהם וגזרותיהם אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 162-159  
48.קופרמן, יהודה כל דתקינו רבנן כעין דאורייתא תיקון המעין כרך לב גל' ד תמוז תשנב עמ' 33-43, שם כרך לג גל' א תשרי תשנג עמ' 31-37  
49.קצב, מיכאל במהות תקנות חז"ל מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 41-36  
50.רובינשטיין, אליקים מי לה' אליו... והרגו איש את אחיו - על סכנת המדרון החלקלק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 65 כי תשא. תשסב 4 עמ'  
51.רוזנפלד, שלמה גדרי הוראת שעה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 9-14  
52.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג   
53.שיראזי, אברהם ההיבט ההלכתי בענין עד מדינה [נתינת סמכות לרשות המחוקקת לדון משום "הוראת שעה" ו"מגדר מילתא"] בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' כד-ל  
54.שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' קצט-רה  
55.שכטר, צבי כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' סח-עג  
56.שלמון, דוד לשמור מרחק מחשבת חוב' נט אב תשם עמ' 10-7  
57.שפרבר, מיכאל "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" עלון שבות גל' 142 טבת תשנ"ה עמ' 111-116  
58.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  
59. Adler, Rudolph  Koah d'rabanan  Proceedings, Rabbinical Assembly 29 (1965), p. 114-117  
60. Baneth, Eduard; Rappaport, Sam.  Takkana  J?disches Lexikon 5, p. 834-835  
61. Bauman, Morton A.  And make a S'yag to the Torah  Los Angeles 1964, 78 + 18 p.  
62. Cohen, Boaz  Sabbath prohibitions known as Shebut  Proceedings, Rabbinical Assembly 9 (1945), p. 123-161 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 127-166  
63. Elon, Menachem  Takkanot  Encyclopedia Judaica 15, p. 712-728 = Principles of Jewish law, p. 73-91  
64. Enciclopedia Judaica Castellana  Takana (pl. Takanot)  Vol. 10, p. 148-149  
65. Encyclopedia Talmudica  A Beth Din cannot abrogate the enactments of a fellow Beth Din אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו Vol. 1, p. 736-742  
66. Encyclopedia Talmudica  A decree may not be imposed upon the Community unless the majority can bear it אין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רב הצבור יכולין לעמוד בה Vol. 2, p. 1-3  
67. Feldblum, Meyer S.  Criteria for designating laws, traditions, derivations from biblical exegesis and legislative enactment  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 45-49  
68. Greene, Wallace  Extra-legal juridical prerogatives  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 152-176  
69. Guggenheimer, J.  ?ber die talmudischen Vorbeugungsgesetze und Anordnungen  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 4 (1858), p. 510-525; 5 (1859), p. 243-249, 344-354, 578-586  
70. Guttmann, Alexander  Das Verhaltnis Praxis-Gesetz in der Mischna  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 115-128  
71. Hecht, Neil S.; Quint, Emanuel B.  Exigency jurisdiction under Jewish law  Dine Israel 9 (1978-80), Engl. sect. p. 27-99  
72. Hildesheimer, Israel  Erwiederungen auf verschiedene, das Religionsgesetzliche oder die Tradition uberhaupt betreffende reformistische Gutachten  Der Israelit 3 (1862), p. 139, 147, 156, 162-165, 172-174, 354-357, 363-366, 396-397; 7 (1866), p. 415-417, 433-434, 449-450, 481-482, 508-510 = ?ber die Zeugnisunfahigkeit (פסול לעדות) der Ubertreter von Religionsgeboten, Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M  
73. Jakobovits, Immanuel  Notes on rabbinic legislation  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 221-232  
74. Jakobovits, Immanuel  The dynamics of rabbinic law-making  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 233-235  
75. Joseph, Max  Zaun um das Gesetz (סיג לתורה) J?disches Lexikon 5, p. 1538-1539  
76. Klein, Isaac  Takkanot  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 115-119  
77. Klein, Samuel  Das halachische Motiv משום ישוב א"י  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 138-143.   
78. Levitats, Isaac  Herem Bet Din  Encyclopedia Judaica 8, p. 355-356  
79. Lipman, Eugene J.  Mipne Tikkun Ha'olam in the Talmud: a preliminary exploration  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 97-110  
80. Mielziner, Moses  Abrogation of laws  Jewish Encyclopedia 1, p. 131-133  
81. Mielziner, Moses  Accommodation of the law  Jewish Encyclopedia 1, p. 161-162  
82. Neusner, Jacob  Studies on the Taqqanot of Yavneh  Harvard Theological Review 63 (1970), p. 183-198  
83. Rosner, Fred; Wolfson, Wilfred  Returning on the Sabbath from a life-saving mission  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 53-67  
84. Stein, S.  The concept of the 'fence': observations on its origin and development  Studies in Jewish religion and intellectual history, presented to Alexander Altman, 1979, p. 301-329  
85. Stein, Salomon  Motive talmudischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 265-278, 342-355  
86. Wurzburger, Walter S.  Darkei Shalom  Gesher 6 (1977-78), p. 80-86