Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אנציקלופדיה תלמודית אין גוזרין גזרה על הציבור אלא אם כן רב הצבור יכולין לעמוד בה כרך א עמ' רפא-רפב (תרב-תרד במהדו' ב)  
2.בלו, חיים יצחק קובץ כללים באיזו אופנים אין כל בית דין גוזר גזירה, וכללים בדין אין בי"ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין ניו דזשורסי תרצד  
3.כאהן, אלי אין גוזרים גזירה על הציבור וכו': מגמות הכלל משלב גל' לא סיון תשנז עמ' 7-16  
4.מסינה, מנחם 'אין גוזרים גזרה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה' תרביץ שנה נד תשמה עמ' 453-447  
5.שטיינפלד, צבי אריה 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא