Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות שונות - עד חתימת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבי-יונה, מיכאל תיקון תקלות הזמן בימי רומא וביזאנטיון, ירושלים תשיב עמ' 16-21  
2.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
3.איזנברג, יהודה היאחזות בארץ בימי משבר: תקנות רבי יוחנן ותלמידיו לחיזוק היישוב בארץ ישראל בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 52-66  
4.אלון, גדליה תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, כרך א עמ' 179-173, 359: תקנות כלכליות חברתיות וכלכליות לאומיות [(א) איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל; (ב) איסור מכירת קרקעות ובתים ועבדים ובהמה גסה לנכרים]; כרך ב עמ' 153-158: תקנותיהם של הנשיאים ובית דינם בת   
5.אפשטין, יעקב תנאי יהושע בן נון בימינו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 334-338  
6.ארזי, אברהם י"ח דבר שגזרו בו ביום תורה שבעל-פה ט תשכז עמ' קיא-קיח  
7.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
8.בלוך, משה אריה שערי תורת התקנות (...מימות משה עד זמן חתימת התלמוד) חלק א מחברת א ורן תרלט 274 עמ'; חלק א מחברת ב פרעמיסלא תרלד 291 עמ'; חלק ב מחברת א קרקא תרנד 326 עמ'; חלק ב מחברת ב בודפסט תרס 335 עמ'; חלק ב מחברת ג בודפסט תרסב 270 עמ'; חלק ג בודפסט תרסו 124 עמ'. ד"צ ירושלים תשלא  
9.בלטר, חיים בענין תקנת משיכה בלקוחות עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 45-37  
10.בן שחר, מתניה טעמים לעירובי חצרות המעין כרך מא גל' ג ניסן תשסא עמ' 33-46  
11.בקשי-דורון, אליהו תקנות נגד מותרות ויוקר השערים תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז  
12.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
13.גולדברג, אברהם שמונה-עשר דבר של בית שמאי ובית הלל מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 225-216  
14.גולומב, דוד הלל, תקנותיו והפחותיו על מדותיו אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 144-125  
15.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
16.דבורץ, ישראל זיסל בענין תקנות יהושע בן גמלא תבונה כרך יא תשיא עמ' לז-מא  
17.הובנר, שמואל עזרא מתקן התקנות ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 189-178  
18.הכהן, מרדכי יהושע בן-נון הכובש הראשון (אישיותו, מפעליו ותקנותיו) סיני כרך ל תשיב עמ' ריג-רמט  
19.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, ברלין תרפג חלק א כרך ג עמ' 356-311: יסודי תקנות דרבנן; חלק א כרך ו עמ' 127-119: התקנות אשר תקנו חלק א כרך ד, ב"ב תשכד עמ' 137-135: רבן גמליאל ותקנותיו. עמ' 140-138: בקורת על שיטת ווייס בתקנות ר"ג הזקן  
20.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול ? (לתולדות ביאורה של תקנת הלל) שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ'  
21.וידה, ישכר דוב תקנות אושא הצופה לחכמת ישראל ד תרפ עמ' 162-157  
22.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
23.ולר, שולמית אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'  
24.זעפרני, שמואל עיונים בתקנות ריב"ז לאחר החורבן המאיר לארץ גל' 12 אב תשנח עמ' 14-28  
25.טשרנוביץ, חיים דמאי (הצעה הסטורית לתקנות יוחנן כהן גדול שבמשנה) מחקרים לזכרון ר' עמרם קאהוט, ניו-יורק תרצו מדור עברי עמ' מו-נח  
26.יגל, יהושע תנאי יהושע שעורי הלכה. ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה שעור ה. 4 עמ' (בהכפלה)  
27.ינקלביץ, רפאל פיתן . מהלכות של עמעום הוא. סיני כרך פז תשם עמ' מח-נד  
28.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
29.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
30.לב, צבי תקנות רבן יוחנן בן זכאי ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 251-257  
31.לב, צבי תקנות יהושע וחוקי התנועה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 159-163  
32.לטנר, רפאל תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 122-119  
33.לשם, חיים תקנות לבני כפרים בא"י ובגולה מחניים נג טו בשבט תשכא עמ' 103-102  
34.מנטל, חיים דב זמנן של תקנות אושא תרביץ שנה לד תשכה עמ' 283-281  
35.סופר, עמוס 'מפני תרעומתן של מינים' סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז  
36.סט, אריה שומא הדרא - פדיון הקרקע או פירעון החוב? חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 136-140  
37.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
38.עמינח, נח תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
39.עמינח, נח תקנות יהושע בן נון שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 327-301  
40.פינץ, יוסף בגדר תקנת יהושע בן גמלא בכורים חוב' ה אדר תשכח עמ' לג-לה  
41.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
42.פלק, זאב שתי תקנות קדומות [שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם; הבועל ארמית קנאים פוגעים בו] דעות גל' מו תשלז עמ' 58-56  
43.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
44.פרדקין-חבס, אפרת תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 112 עמ'  
45.ציון, עזריאל בנה על שטח חבירו בשוגג האם חייב לסתור הכל או סגי בתשלום מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תמא-תמו  
46.קלוזנר, יוסף התקנות של ה'סופרים' ו'אנשי כנסת הגדולה' היסטוריה של הבית השני, כרך ב ירושלים תשיא עמ' 39-42  
47.קרפף, אלימלך מ' תקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קכד-קל  
48.רובינשטיין, שמואל משה דברי סופרים; חקירות על דבר מקורות ההלכות שנזכרו בספרי תורה שבעל פה בשמות דברי סופרים, מדרבנן, מדבריהם, ועל דבר התקנות שנתיחסו להאנשים הקדמונים קובנה תרצ 72 עמ'  
49.רוט, אליהו ביאור תקנת שלמה ובית דינו בערובי חצירות קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' עז-פא  
50.רוטמן, שרגא בדין תקנת מריש הגזול בסוכה אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' תמח-תנ  
51.רקובר, נחום דין ו'תנאי בית דין' בהצלת רכוש ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תכד-תלה  
52.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
53.שטיינפלד, צבי אריה למשמעו של האיסור על תבשילי גויים סידרא ב תשמו עמ' 143-125  
54.שטיינפלד, צבי אריה לאיסור שמן של גויים תרביץ שנה מט תשם עמ' 277-264  
55.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
56.שטיינפלד, צבי אריה הגזירות על תינוק גוי ועל בנותיהן לדעת רב נחמן בר יצחק בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 42-25  
57.שטיינפלד, צבי אריה לאיסור פת של גויים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 35-31  
58.שלומוביץ, אברהם י. בענין תקנת חז"ל לפטור מי שהזיק בשעה שעסק בהצלת נפשות קובץ בית אהרן וישראל גל' קמה תשרי-חשון תשע עמ' צט-קז  
59.שציפנסקי, ישראל תקנות רבן יוחנן בן זכאי אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23  
60.שציפנסקי, ישראל תקנות משה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 88-67  
61.שציפנסקי, ישראל תקנות יהושע אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 290-261  
62.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317  
63.שציפנסקי, ישראל תקנות אנשי כנסת הגדולה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 137-98  
64.שציפנסקי, ישראל תקנות עזרא אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 304-283  
65.שציפנסקי, ישראל יוחנן כהן גדול ותקנותיו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34  
66.שרבאני, מאיר בדין חנוני על פנקסו וברי ע"י אחר מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכ-שכג  
67. Dembitz, Lewis N.  Sumptuary laws  Jewish Encyclopedia 11, p. 587  
68. Graetz, Heinrich  Eleasar ben Ananias und die achtzehn Bestimmungen (י"ח דבר)  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1878, p. 685-691; 5th ed., 1906, p. 805-813  
69. Guttmann, Michael  Achtzehn Verordnungen (י"ח דבר)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 741-746  
70. Hollander, J.  Die Institutionen des R. Gamaliel הזקן.  Dritter Bericht ?ber die offentl. Rabbinatsschule zu Eisenstadt, Tamus 5629, Halberstadt 1869, p. 1-6  
71. Klein, Samuel  Die Beschlusse zu Lod  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 5 (1918), p. 522-535  
72. Lazarus, M.  Erklarung einer Talmudstelle (אותו היום היה קשה לישראל כיום (שעשו בו העגל)  Semitic studies in memory of Alexander Kohut, 1897, p. 363-368  
73. Lerner, M.  Die achtzehn Bestimmungen (יח' דברים) Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1882), p. 113-144; 10 (1883), p. 121-156  
74. Ochser, Shulim  Takkanah, Takkanot  Jewish Encyclopedia 11, p. 669-676  
75. Tabir, Batia  Takanot of Raban Gamaliel  Thesis Jewish Theological Seminary 1974*  
76. Venetianer, L.  Die Beschlusse zu Lydda und das Apostelkonzil zu Jerusalem  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 417-423  
77. Zeitlin, Solomon  Takkanot Ezra  Jewish Quarterly Review, N.S. 8 (1917-18), p. 61-74 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 116-129.   
78. Zeitlin, Solomon  The Takkanot of Erubin. A study in the development of the Halaka  Jewish Quarterly Review, N.S. 41 (1950-51), p. 351-361 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 137-147  
79. Zeitlin, Solomon  The Takkanot of Rabban Jochanan ben Zakkai  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 288-310 = Studies in the early history of Judaism, vol. 1, N.Y. 1973, p. 352-374