Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > אגדה והלכה. מחשבה והלכה. קבלה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסון, שרגא רב סעדיה גאון והזהר בצרון כרך ז (סדרה חדשה) חוב' 26 אייר-תמוז תשמה עמ' 39-35  
2.אוקס, דוד שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25  
3.אידל, משה ר' משה בן נחמן - קבלה, הלכה ומנהיגות רוחנית תרביץ שנה סד תשנה עמ' 535-580  
4.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כח-נא  
5.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה המאיר לארץ גל' 13 אלול תשנח עמ' 7-32  
6.אלמוג, שולמית משפט וספרות, הלכה ואגדה מחקרי משפט יג חוב' 2 תשנז עמ' 413-440  
7.אנגלרד, יצחק הרהורים על 'ליקוטי הלכות' מבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 43-29  
8.אנציקלופדיה תלמודית אגדה כרך א עמ' ס-סב [בעמ' סב: אין למדין מאגדה] (קכט-קלב במהדו' ב)  
9.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס שנה בשנה תשמו עמ' 187-177  
10.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 41-51  
11.בארי (קולודנר), ישראל המדרש כהלכה; הלכות מחודשות בתורת האדם למקום ולחברו ת"א תשו שמד עמ'  
12.ביאליק, חיים נחמן הלכה ואגדה כנסת (דברי ספרות) [אודסה תרעז] עמ' 12-26; כל כתבי ח"נ ביאליק, ת"א תרצח עמ' רטז-רכב  
13.בלומנפלד, יוסף הערות הלכותיות בספר הכוזרי סיני כרך ט תשא-תשב עמ' קפג-קפח  
14.בלידשטיין, יעקב משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד סידרא טו תשנט עמ' 5-11  
15.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
16.בניהו, מאיר ויכוח הקבלה עם ההלכה (למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה במאה הי"ו) דעת חוב' 5 קיץ תשם עמ' 115-61  
17.בר-אילן, נפתלי ר' יהודה הלוי- כפוסק הלכות נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג (?) עמ' 35-41  
18.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-122  
19.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיא למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-121  
20.גולומב, א' בין פילוסופיה והלכה בצרון כרך נז תשכח עמ' 142-135  
21.גיפטר, מרדכי ההלכה במדרש ר' אליעזר בנו של ריה"ג תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 335-314, 561-551; ב תשה-תשו עמ' 138-132, 398-394; ו תשיג-תשטו עמ' 685-674  
22.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב"ם (ביבליוגרפיה מוערת) דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 53-84; שם חוב' 26 חורף תשנא 61-96  
23.הירשברג, ח"ז; מורמלשטיין, בנימין יחס האגדה להלכה וינא תרפט 142 עמ'  
24.הכהן, מרדכי אגדה והלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 934] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 27-7  
25.הכהן, מרדכי הלכה ואגדה מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 20-32  
26.הכהן, מרדכי מסכת אבות בהלכה סיני כרך נ תשכב עמ' קלג-קנא  
27.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
28.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
29.הלר, דוב הלכה מעין אגדה בבראשית רבא הצופה לחכמת ישראל שנה יד תרץ, עמ' 363-357; הר המוריה, לכבוד ר"א האפפער, בודאפסט 1930 עמ' 3-9  
30.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
31.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
32.וולפיש, אברהם איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של התוספתא היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 309-345  
33.ויגודה, מיכאל עין תחת עין - ממון - בין הפילוסופיה למשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 109 משפטים תשסג 4 עמ'  
34.ויגודה, מיכאל יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופים ומשפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 12 בא תשסא 4 עמ'  
35.ועקנין, רפי על אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה (הלכה ואגדה) אקדמות גל' טו חשון תשסה עמ' 95-110  
36.זוין, שלמה יוסף הכוזרי בהלכה סיני כרץ ט תשא-תשב עמ' צה-קח; לאור ההלכה, מהדו' ב ת"א תשיז עמ' רפא-שא  
37.זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר (לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה) צהר י אביב תשסב עמ' 79-88  
38.זילבר, עזריאל חיים סיפור מדרשי לאור ההלכה (קנה חורבה ומצא בה אוצר) ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 235-250  
39.חלמיש, משה הנהגה מן הקבלה בספרות ההלכה ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 165-161  
40.חלמיש, משה מצות צדקה מקבלת צפת ואילך ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169  
41.חלמיש, משה קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו דעת חוב' 21 קיץ תשמח עמ' 102-85  
42.חלמיש, משה קבלה והלכה: השתקפותן בפסיקה של אחד מגדולי החכמים במאה העשרים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 601-613  
43.חלמיש, משה משהו על 'היגיון' במערכת יחסי קבלה והלכה בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 537-550  
44.חלמיש, משה הקבלה בפסיקה של הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 205-214  
45.חלמיש, משה הנחת תפילין של יד בישיבה: לשאילת מעמדו ההלכתי של הזוהר דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 125-131  
46.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
47.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל' תשע עמ' 389-412  
48.כגן, צפורה הלכה ואגדה כצופן של ספרות ירושלים תשמח 159 עמ'  
49.כגן, צפורה הלכה ואגדה - ההקשר הפרדוקסלי מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 213-218  
50.כהן, אשר היתר הלכתי בסבך עימות אידיאולוגי, פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 529-545  
51.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
52.כץ, יעקב יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 74-57; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 69-52  
53.כץ, יעקב הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים דעת חוב' 7 קיץ תשמא עמ' 68-37; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 101-70  
54.כץ, יעקב הכרעות הזוהר בדבר הלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 422-405; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 51-34  
55.כץ, יעקב הלכה וקבלה; מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית ירושלים תשמד 396 עמ'  
56.כרמי, שלום שויתי ה' לנגדי תמיד וגו', לדרכו של הרמב"ם בהלכה ובמחשבה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תכז-תל  
57.לאו, בנימין 'התכבדו מכובדים' - על הלכה, קבלה ותודעה דתית גרנות חוב' 1 סיון תשסא עמ' 25-37  
58.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
59.ליבוביץ, יהושע התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111  
60.ליבוביץ, ירון הלכה וקבלה - השתקפות הקבלה אצל הרב עובדיה יוסף מגל יד תשס"ד עמ' 297-319  
61.ליברמן, שאול מאגדה להלכה סיני כרך ד תרצט עמ' נד-נח  
62.ליפשיץ, ברכיהו אגדה ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 233-328  
63.ליפשיץ, ברכיהו אגדה" ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 233-328  
64.למגר, ירוחם הלכה ואגדה בסופי הספרים שב'משנה תורה' להרמב"ם תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 222-214  
65.מירסקי, שמואל ק' מקורות ההלכה במדרשים [על פי סדר השלחן ערוך] תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 40- 71, 247-218, 532-498; ב תשה-תשו עמ' 49-29, 374-348; ג תשז-תשח עמ' 138-113  
66.מירסקי, שמואל ק' בעלי הלכה ובעלי אגדה ספר השנה ליהודי אמריקה כרך ז תשה עמ' 171-160  
67.מרגליות, ראובן הרמב"ם והזוהר סיני כרך לב תשיג עמ' רסג-רעד; לג תשיג עמ' ט-טו, קכח-קלד, ריט-רכד, שמט-שנד; לד תשיד עמ' רכז-רל, שפו-שצה  
68.מרינברג, איתי "הכל כמנהג המדינה": עיון ביחסי שוכר ופועלים - הלכה ואגדה מגיבות זו לזו משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 87-114  
69.משאש, שלום מחלוקת הזוהר עם הפוסקים אור תורה שנה יד תשמב עמ' תקכ-תקכו. מע"ט דב"ש: שם שנה טו תשמג עמ' כח-לז 
70.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
71.סופר, יעקב חיים בענין דעת מרן ז"ל שהלכה כמקובלים נגד הפוסקים זכור לאברהם תשנו עמ' לג-נב  
72.סילמן, יוחנן היקבעויות הלכתיות בין נומינאליזם וריאליזם - עיונים בפילוסופיה של ההלכה דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' רמט-רסו  
73.פורת ישראל הלכה ואגדה הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 290-289  
74.פינקלשטיין, א"א מדרש, הלכות והגדות ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 47-28  
75.פינקלשטיין, י"ב שבילי הלבה בתורת הסוד סיני כרך יז תשה עמ' רכז-רט; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' רלא-רמד  
76.צוריאל, משה 'אין למדין מן האגדות' מספרא לסייפא עלון 18 כסלו תשמה עמ' 24-7   
77.קדוש, מאיר הפסיקה הקבלית בספרות השו"ת מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-17 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 407 עמ'  
78.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
79.קוסובסקי, יצחק מקור הלכה במדרש [בענין קריאת שם המאומץ בשם המאמץ] תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 252  
80.קוסמן, אדמיאל בין ציות לחוק לבין "מעשה-הבא-מן-הלב": הלכה, מגיה ודיאלוג מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 219-247  
81.קריב, אברהם ההלכה בעיני האגדה שנה בשנה תשלו עמ' 219-207  
82.קריב, אברהם תפישת ההלכה באגדה הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' יג-לא  
83.קרלין, אריה היחס בין הלכה ואגדה יבנה כרך א-תשו עמ' עז-פ  
84.קרלין, אריה דבי יהודה הלוי [ב: בהלכה] דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 85-71  
85.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
86.רוזנק, אבינועם אגדה והלכה (הרהורים על מגמות בהגות ובמחקר הפילוסופיה של ההלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 285-312  
87.רזיאל, משה אין למדין מן ההגדות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 85-81  
88.רצבי, שלום הרב חיים דוד הלוי - הלכה והגות: עיון בשאלת ניתוק חולה הנוטה למות ממכונת הנשמה מלאכותית יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 287-310  
89.רקובר, נחום כלל ישראל - פילוסופיה ומשפט תחומין טז (תשנו) 211-232  
90.רקמן, מנחם עמנואל קווים לפילוסופיה של ההלכה סידרא ג תשמז עמ' 17-7  
91.שבט, ארי יצחק תוקפם המחייב של מדרשי חז"ל צהר יא קיץ תשסב עמ' 49-68 [גולדברג, זלמן נחמיה: שם גל' יב תשרי תשסג עמ' 129-133]   
92.שוחטמן, אליאב הלכה שאינה הלכה - האם סובל המונח "הלכה" גם ענייני אגדה? סיני כרך קכ תשנז עמ' קפג-קצב  
93.שטרנברג, אליעזר הבדלי גישה בין ההלכה והמדרש ביחסם לעוברי עבירה פתחים תשכט גל' ג עמ' 15-10  
94.שפירא, חיים; פיש, מנחם המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל עיוני משפט כר' כב חוב' 2 תשנט עמ' 461-497  
95.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  
96.ששון, גלעד סיפור האגדה של חז"ל כמקור היסטורי לצורך פסיקת הלכה המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 264-276  
97. Bacher, Wilhelm  Les trois branches de la science de la vieille tradition juive - le Midrasch, les Halachot et les Haggadot  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 211-219  
98. Berkovits, Eliezer  Halakhah and Aggadah  Niv Hamidrashia 12 (1976-67), Engl. sect., p. 35-41  
99. Bialik, Chaim Nachman  Halacha und Aggada  Der Jude 4 (1919-20), p. 61-72  
100. Bialik, Chaim Nachman  Halachah and Aggadah  London 1944, 28 p.  
101. Bonfil, Robert  Halakhah, Kabbalah and society; some insights into Rabbi Menahem Azariah da Fano's inner world  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 39-61  
102. Bunsen, Ernst von  Halacha und Haggada  In: Die Uberlieferung, ihre Entstehung und Entwicklung, vol. 1, Leipzig 1889, p. 277-280  
103. Cohn, Haim H.  On the dichotomy of divinity and humanity in Jewish law  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 31-67  
104. Don, Arie  The role of Jewish law in Moses Mendelssohn's and Hermann Cohen's philosophies of Judaism  Dissertation Ottawa 1984, 259 p.  
105. Dupuy, Bernard  Unite et tension de la Halakha et de l'Aggada  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 123-132  
106. Elman, Yaakov  Reb Zadok Hakohen of Lublin on prophecy in the halakhic process  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 1-16  
107. Encyclopedia Talmudica  Agadah אגדה  Vol. 1, p. 168-173  
108. Englard, Izhak  Mysticisme et droit; reflexions sur les 'Liqute Halakhot' de l'ecole de rabbi Nahman de Bratslav  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 191-205  
109. Gallant, Batya  Spirituality and law in the letters of Rabbi Abraham Isaac Kook  Morasha 2,1 (1985), p. 27-34  
110. Goldenberg, Robert  Law and spirit in talmudic religion  In: Jewish spirituality, ed. Arthur Green, N.Y. 1986, p. 232-252  
111. Guttmann, Michael  Beruhrungspunkte zwischen Agada und Halacha. Kritik der Agada in rabbinischen Quellen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 967-970  
112. Hershkovics, Mayer  Halakah and Agadah in Unkelos  Dissertation Yeshiva University 1949  
113. Katz, Jacob  Post-Zoharic relations between Halakha and Kabbalah  In: Jewish thought in the sixteenth century, ed. Bernard Dov Cooperman, Cambridge, Mass. 1983, p. 283-307  
114. Lamm, Norman; Kirschenbaum, Aaron  Freedom and constraint in the Jewish judicial process  Cardozo Law Review 1 (1979), p. 99-133  
115. Novak, David  Halakhah in a theological dimension  Chico 1985, 11 + 174 p.  
116. Septimus, Bernard  'Kings, angels or beggars'; tax law and spirituality in a hispano-Jewish responsum (R. Meir ha-Levi Abulafia)  In: Studies in medieval Jewish history and literature, ed. Isadore Twersky, Cambridge, Mass. 1984, p. 309-335  
117. Silberman, Lou H.  Aggadah and Halakhah: Ethos and ethics in rabbinic Judaism  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 223-233  
118. Solomon, Norman  G-d the lawgiver - meditations on the spirituality of the Halakha  In: Spirituality and prayer; Jewish and Christian understanding, ed. Leon Klenicki, N.Y. 1983, p. 66-81  
119. Starobinski-Safran, Esther  Aspects de la loi dans la mystique juive  La Rassegna Mensile di Israel 49 (1983), p. 501-521  
120. Twersky, Isadore  Law and spirituality in the seventeenth century: a case study in R. Yair Hayyim Bacharach  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 447-467  
121. Winster, Jerry  Marriage as reflected in aggadic literature  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 6 + 130 p.  
122. Wurzburger, Walter S.  Meta-halakhic propositions  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 211-227  
123. Wurzburger, Walter S.  Covenantal imperatives  Samuel Mirsky memorial volume, Studies in Jewish law, philosophy and literature, 1970, p. 3-12  
124. Zafrani, Haim  Kabbale, vie mystique et magie  Paris 1986, 487 p.; p. 265-274: Pensee juridique et Kabbale  
125. Zunz, Leopold  Die gottesdienstlichen Vortrage der Juden  2. Aufl. Frankf.a.M. 1892, 16 + 516 p.  
126.תא-שמע, ישראל שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה בספרד ספונות סדרה חדשה ספר שלישי (יח) תשמה עמ' 110-99  
127.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  
128.תא-שמע, ישראל רבי יוסף קארו בין אשכנז לספרד (לחקר התפשטות ספר הזהר) תרביץ שנה נט תשן עמ' 153-170