Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > חובה, מצוה, רשות, שבות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוסטרובסקי, משה שבות, רשות, מצוה סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' תסא-תסד  
2.אלון, גדליהו שבות, רשות, מצוה תרביץ שנה ז תרצו עמ' 142-135; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 119-111  
3.אנציקלופדיה תלמודית חובה מצוה ורשות כרך יב עמ' תרמה-תרעט  
4.אפשטיין, יעקב נחום מי ששנה זו לא שנה זו [ב'שבות של רשות', 'שביתת רשות'] תרביץ שנה ז תרצו עמ' 158-143  
5.בן-שמאי, מאיר הלל; אלטמן, שמעון צבי אלכסנדר; שלום, גרשם מצוה האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 119-108  
6.דה-פריס, בנימין הקטיגוריות ההלכתיות בר-אילן ב תשכד עמ' 77-83; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 269-263  
7.ליברמן, שאול רשות - חיוב תרביץ שנה ו תרצה עמ' 111  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שיטות בהלכה. דרכי לימוד. פלפול

 מחברכותרתספרביקורת
8.אנציקלופדיה תלמודית באים כאחד כרך ב עמ' שכ-שכב  
9.אפשטיין, ברוך מקור ברוך; בד' חלקים... וקדם לו מבוא גדול בי"ד פרקים אשר תעודתו לתאר ארחות חייהם וסדרי למודיהם של חכמי ישראל בימי קדם... חלק המבוא וילנא תרפה 668 עמ'  
10.ארליך, ברוך הפלפול - יסוד לימוד התורה שבעל-פה והשתלשלותו במשך הדורות מורשת יעקב ג תשמט עמ' 177-194  
11.ארנד, אהרן פרשנות ג'רבאית לתלמוד - 'כסא רחמים' לר' רחמים חורי שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 1-44  
12.באב"ד, יוסף הפלפול (מבוא לתולדות בעלי התוספות) השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 138-146, 258-248, 335-329  
13.בלוך, חיים יצחק הדין והמציאות הפרדס שנה טו חוב' ט כסלו תשב עמ' 13-15; חוב' י טבת תשב עמ' 15-14; חוב' יא שבט תשב עמ' 26-27; שנה טז חוב' א ניסן תשב עמ' 16-15; חוב' ב אייר תשב עמ' 19  
14.בלומנפלד, י' 'שלילה והעדר' בהלכה סיני כרך יב תשג עמ' שסט-שעג; ספר היובל להרב מ"א עמיאל, ירושלים תשג עמ' רלז-רמא  
15.בן ארצי, חגי הראי"ה קוק כפוסק: יסודות חדשניים בפסיקתו של הרב קוק חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג [379] עמ'  
16.ברויאר, מרדכי עלית הפלפול והחילוקים בישיבות אשכנז ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' רמא-רנה  
17.ברזון, עזריה קביעת הלכה מורכבת מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113  
18.ברנשטיין, שמעון 'המלחמה החרישית' בין חכמי צרפת וספרד (לתולדות הרוח בישראל) הדאר שנה כז תשח-תשט עמ' 919-918  
19.גוטליב, יצחק בעז על גישתו ההלכתית של הרב י.ד. סולובייצ'יק שנה בשנה תשנד עמ' 186-197  
20.גרוסברג, משה צפונות הרוגצ'ובי; בירורים במשנתו - הלכה ועיון ירושלים תשיח קמב עמ'  
21.גרינשפן, נחמן שלמה פלפולה של תורה; קורות דרכי הפלפול והשתלשלותו מן התקופות היותר קדומות עד זמננו חלק א [עד סוף תקופת בעלי התוספות]. לונדון: תרצה 64+24 עמ'. המשך: דברי ימי החילוקים. מלאכת מחשבת, לונדון תשטו עמ' יא-כז  
22.גשטטנר, נתן ביאור אי מניעת ביטול המעשה הוי כמעשה בפועל האהל שנה ג תשיז עמ' כג-כט  
23.דייטש, שמעון צבי בסוגיא דגיטה וידה באין כאחד האהל שנה ד תשיח עמ' יז-יט  
24.דימיטרובסקי, חיים זלמן על דרך הפלפול ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קיא-קפא  
25.דימיטרובסקי, חיים זלמן 'לקט יוסף' ו'סוגיות התלמוד' (לתולדות ספרי כללי הדרוש והחילוקים) עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 116-70  
26.הגר, אליעזר מציאות ודין ביסוד ההלכה שבילין גל' יב-יג אלול תשכה - תשרי תשכו עמ' נב-נג; גל' יד-טו אייר תשכו עמ' עב-עו  
27.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשונים. שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 113-176   
28.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר (סקירה) שנה בשנה תשנו עמ' 373-389  
29.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר שנה בשנה תשנח עמ' 429-455  
30.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
31.ויינגרטן, שמואל דרכי הלימוד של נירנברג-רגנשברג סיני כרך לז תשטו עמ' רסז-רעו  
32.וכסמן, מאיר מחשבה ומעשה (דיון בשיטת פרופ' טשרנוביץ בענין מחשבה ומעשה) בצרון כרך יח תשח עמ' 69-59  
33.זוין, שלמה יוסף הרב [קוק] ומשנתו סיני כרך יז תשה עמ' לו-סא; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' מ-סה  
34.זוין, שלמה יוסף אישים ושיטות (על אישי הלכה ושיטותיהם בתורה) ת"א תשיב 281 עמ'  
35.זוין, שלמה יוסף קו חדש בשיטות בית-שמאי ובית-הלל סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' נד-ס; לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שב-שט  
36.זילברג, משה 'באין כאחד', או מעגל קסמים [אוצר המשפט חלק א ערך 970] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 179-174  
37.זילברג, משה מידות ושיעוריו כך דרכו של תלמוד, ירושלים תשכב פרק ד' עמ' 45-59  
38.זילברג, משה קושיותיו של ר' ירמיה - שיטה או אופי? סיני כרך נו תשכב עמ' יג-יט; תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' כו-לב  
39.זילברג, משה 'באין כאחד' או מעגל קסמים משפטים כרך ג 1972-1971 עמ' 5-9  
40.טכורש, כתריאל פישל איכות וכמות בהלכה ובאגדה שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' צג-צט  
41.טשרנוביץ, חיים לדרך הלמוד של בעלי התוספות ספר יובל לכבוד אדולף שוארץ, ברלין-ווינא 1917 עמ' 9-18  
42.כהן, יצחק  הרב מאיר שמחה הכהן (האור שמח) מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 363 עמ'  
43.כשר, מנחם מענדל מפענח צפונות; בירורי גדרים ומונחים שהצפנת פענח בספריו משתמש בהם... בצרוף מבוא.. ניו-יורק תשכ רסו עמ' 4  
44.כשר, משה שלמה פרקי מבוא לתורת הרגאצ'ובי (רבינו יוסף רוזין זצ"ל) ירושלים תשכו ע עמ'  
45.לאו, בנימין להחזיר עטרה ליושנה עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסב 369 עמ'  
46.לוי, יעקב רבי יצחק קנפנטון - סיכום ספרו "דרכי התלמוד" שנה בשנה תשסג עמ' 173-188  
47.לפיאן, אליעזר גיטו וידו באין כאחד מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רכו-רלא  
48.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה'  ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
49.סורסקי, אהרן רבי שמעון ותורתו - קורות חייו ושיטתו התלמודית של רבי שמעון יהודה הכהן שקופ ב"ב תשלא רט עמ'  
50.סמר, מרדכי בסוגיא דגיטה וידה באין כאחד בית יצחק תשיג עמ' 117-114  
51.עמיאל, משה אביגדור מדות בתורה [א: שתי סבות. ב: סבה אריכתא] אזכרה, לנשמת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תרצז מחלקה ג עמ' קפא-רי  
52.עמיאל, משה אביגדור תורת הפלפול התלמודי (מבוא לחקר הלכה) סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' לג-מה, קנה-קסב, שצה-תד; ד תרצט עמ' טו-כג  
53.עמיאל, משה אביגדור המדות לחקר ההלכה; מדות ההגיון בסברא התלמודית. א-ג ירושלים-ת"א תרצט-תשה  
54.עמיאל, משה אביגדור מדת מציאות ודין בהלכה סיני כרך ו תש עמ' קנד-קסב  
55.עמיאל, משה אביגדור מדת החיוב והשלילה בהלכה ספר היובל לד"ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' ש-שיז  
56.עמיאל, משה אביגדור המושג בכח בהלכה סיני כרך יג תשג-תשד עמ' כ-לג  
57.פדרבוש, שמעון שיטת הפלפול ויריביה חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 149-83  
58.פורת, ישראל דרכו של הנצי"ב בהלכה אור המזרח שנה יא חוב' א טבת תשכג עמ' 1-8, 18  
59.פינס, ש"ז הערות להגיון ושיטת התלמוד ומפרשיו סיני כרך יט תשו עמ' רנ-רנז  
60.פכטר, שילה  אם הלכה נקבל: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה הדאיה עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסג 111 עמ'  
61.פתחי, דוד סיני ועוקר הרים המאיר לארץ גל' 7 אדר תשנח עמ' 51-63  
62.צורי, י"ש ההחשבה החוקית במשפט העברי ספר היובל לד''ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' קעד-קצה  
63.קוק, אברהם יצחק לשני בתי ישראל [האשכנזים והספרדים, על הבקורת הסדרנות והפלפול בלמוד התלמוד] מזרח ומערב כרך א תרעט-תרפ עמ' 205-201  
64.קוק, צבי יהודה 'מחלוקות במציאות' אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' קנג-קסח  
65.קוק, צבי יהודה על המחשבה והדיבור (ביחסיהם להחלטת ערכם המעשי של דברים על פי דיני תורה) סיני, ספר יובל, תשיח עמ' רעא-רפה  
66.קמינקא, אהרן בית שמאי ובית הלל בהלכה בצרון כרך ה תשב עמ' 111-124  
67.קפלן, צבי מעולמה של תורה - על דרכים ועל יצירות שבתחומי ההלכה מעולמה של תורה, ירושלים תשלד קפ עמ'  
68.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים מוולוז'ין [אוצר המשפט חלק א ערכים 11768 ,994] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' ט-מג  
69.קפלן, צבי משנתו של ר' יוסי בר מבריסק [אוצר המשפט חלק א ערכים 11928 ,992] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' נ-סב  
70.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11957 ,993] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' עז-פט  
71.קפלן, צבי קו בדרך הלימוד של רבינו חייים מוולוז'ין סיני כרך כד תשט עמ' קסח-קעג; בהלכה ובאגדה, ירושלים תשך עמ' לח-מה  
72.קפלן, צבי משנתו של הגאון ר' יוסי בר מבריסק סיני כרך כה תשיא עמ' קג-קיב  
73.קפלן, צבי לדרכו של הראי''ה קוק בהלכה סיני כרך נז תשכה עמ' רלג-רמב; הראי''ה, קובץ מאמרים במשנת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תשכו עמ' סט-עח  
74.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים טוולוזיין בהלכה סיני כרך סט תשלא עמ' עד-צט  
75.רוונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
76.רונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
77.ריינס, משה הפלפול בספרות ישראל כנסת ישראל שנה ג תרמה עמ' 172-137  
78.רפל, דב הויכוח על הפלפול ירושלים-ת"א תשם 144 עמ'. ביקורת: הקשר, שמעון: פלפול או בלבול. עמודים שנה כח תשם עמ' 273-272 
79.שוחט, רפאל יחסו של הגר"א לפלפול ובעיית המסורות בעל פה שנה בשנה תשנח עמ' 337-348  
80.שטיינזלץ, עדין מדוע הוצא רבי ירמיה מבית המדרש? סיני כרך נד תשכד עמ' שלט-שמא  
81.שלומון, נח חילוק וחקירה; עיון בשיטת הלימוד הליטאית בישיבות מדור דור חוב' א ירושלים תשלט עמ' 48-9  
82.שלזינגר, יצחק מ' הדיוק ניתוח מהלכי הדיון (שלב ב במחקר סיבוך הסוגיא התלמודית) ב: תקפותו של הדיוק. ירושלים תשלז 124 עמ'  
83. Balaban, Majer Samuel  Jakob Polak, der Baal Chillukim in Krakau, und seine Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57, N.F. 21 (1913), p. 59-73, 196-210  
84. Balgley, Chaim Leib  The Brisker legacy  Jewish Observer 14,1 (1979), p. 20-24  
85. Baneth, Eduard; Lewin, Louis  Pilpul  J?disches Lexikon 4, p. 942-943  
86. Biberfeld, Eduard  Zur Methodologie der halachischen Exegese  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 224-232; 6 (1908), p. 243-251; 8 (1910), p. 355-370; 10 (1912), p. 77-87  
87. Breuer, Mordechai  Pilpul  Encyclopedia Judaica 13, p. 524-527  
88. Ehrentreu, Heinrich  ?ber den 'Pilpul' in den alten Jeschiboth  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 3 (1905), p. 206-219  
89. Enciclopedia Judaica Castellana  Casuistica rabinica  Vol. 2, p. 592-593  
90. Gradwohl, Roland  Zwei Beispiele der talmudischen Kasuistik [Sanhedrin 27, on testimony of a slave; ib. 35, trial in court]  Emuna 7 (1972), p. 348-352  
91. Greenstone, Julius H.  The Pilpul system in the Talmud  Jewish Theological Seminary Students' Annual 1 (1914), p. 152-162  
92. Lauterbach, Jacob Z.  Pilpul  Jewish Encyclopedia 10, p. 39-43  
93. Rabinowitz, Louis I.  The talmudic meaning of the Peshat  Tradition 6,1 (1963), p. 67-72  
94. Solomon, Norman  Hilluq and Haquira: a study in the method of the Lithuanian halakhists  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 69-106  
95. Solomon, Norman  Definition and classification in the works of the Lithuanian halakhists  Dine Israel 6 (1975), Engl. sect., p. 73-103  
96. Wiesenberg, Ernest  Observations on method in talmudic studies  Journal of Semitic Studies 11 (1966), p. 16-36  
97. Zeitlin, Solomon  Les principes des controverses halachiques entre les ecoles de Schammai et de Hillel. Etude sur la jurisprudence tannaique  Revue des Etudes Juives 93 (1932), p. 73-83 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 427-437  
98. Zeitlin, Solomon  Intention as one of the controversial points between Jose and Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 369-371 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 83-85  
99. Zimmels, Hirsch Jacob  Ashkenazim and Sephardim, their relations, differences and problems as reflected in the rabbinical responsa  Jews' College Publications, 2, London 1958, 340 p.   
100.תא-שמע, ישראל ידיעות חדשות על 'תוספות גורניש' ועניינן לחקר ראשית שיטת הפלפול וה'חילוקים' עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 90-79  
101.תא-שמע, ישראל דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ומחברו מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 277-285  
102.תא-שמע, ישראל 'תוספות גורניש' מהותן ויחסן אל שיטות 'הפלפול' ו'החילוקים' סיני כרך סח תשלא עמ' קנג-קסא  
103.תא-שמע, ישראל מ' האומנם נקט הרמב"ם עמדה מהפכנית כלפי לימוד התלמוד הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 111-117  
104. ווזנר, שי עקביא חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסה [362] עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > צדק ומשפט

 מחברכותרתספרביקורת
105.אטינגר, שמשון פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 9-27  
106.אלון, מנחם הדין, האמת, השלום והפשרה (על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה) מחקרי משפט יד חוב' 2 תשנח עמ' 269-341  
107.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
108.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
109.בן יצחק, אלישי ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן - בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 149 מקץ תשסד 4 עמ'  
110.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
111.דבורז'צקי, מ' צדק, המשפט העברי ומדע-השלום (בשולי ספרו החדש של פרופ' ה' ברוך מפאריס) קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 697-694  
112.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
113.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
114.הכהן, אביעד וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלתם?! - צדק ויושר בדיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 105 שמות תשסג 5 עמ'  
115.הלוי, רפאל משפט צדק בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 53-56  
116.הרשקוביץ, משה חכמת הלב - הצדק והאנושיות במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 200 פקודי תשסה 4 עמ'  
117.ורהפטיג, איתמר על צדק ופורמליזם הפרקליט כרך כט תשלד עמ' 354-352  
118.ורהפטיג, איתמר צדקה ומשפט ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 19-20  
119.ורהפטיג, איתמר שער, מחירים ואונאה כתר ד תשסד עמ' 15-280  
120.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
121.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
122.ליברמן, יהושע כל דאלים גבר - על האמת ועל השלום מגל טו תשסז עמ' 150-168  
123.ליכט, יעקב שלום צדק, צדקה, צדיק אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 685-678  
124.נוימן, שלמה יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73  
125.נר, ר' צדק ומשפט בתנ"ך [תרגום] רבעון משטרת ישראל כרך ג גל' 3 עמ' 55-61  
126.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח  
127.פורת, בנימין דין אונאת מחיר: יסודותיו, עקרונותיו וערכיו (עיון בדין הונאה כדגם למדיניות של צדק בדיני חוזים) כתר ד תשסד עמ' 281-508  
128.פרי, אלדד הנסתרות והנגלות - בין אמת עובדתית לאמת משפטית פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 138 נצבים-וילך תשסג 4 עמ  
129.פריז, יצחק דב הפרד נא מעלי - הגינות וצדק בחלוקת רכוש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 143 לך לך תשסד 4 עמ'  
130.שוחטמן, אליאב שמע בין אחיכם - כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 36 דברים תשסא 4 עמ'  
131.שחראי, א"י הצדק הנבואי והתלמודי סיני כרך ב תרצח עמ' קיז-קכא  
132.שיין, חיים מושג הצדק במשפט העברי חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 3 + 22 + 269 עמ'  
133.שיין, חיים הצדק במשפט העברי תל אביב תשנד 178 עמ'  
134.שיין, חיים עוד על האמת המשפטית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 319 נשא תשסח 4 עמ'  
135. Abelson, Joshua  Righteousness (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 807-810  
136. Achtemeier, E.R.  Righteousness in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 80-85  
137. Addis, W.E.  Right, Righteousness  Encyclopedia Biblica 4, p. 4102-4110  
138. Baeck, Leo  The meaning of Justice  Central Conference of American Rabbis, Journal 33 (1961), p. 6-15  
139. Banks, J.S.  Justice  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 825-826  
140. Baruk, Henri  Le Tsedek dans le droit hebraique: l'organisation de la justice et l'examen des temoignages  Hatikva 7 (1969), p. 9-35  
141. Baruk, Henri  Tsedek; droit hebraique et science de la paix  Paris 1970, 150 p.  
142. Baruk, Henri; Bachet, Maurice  Le test 'Tsedek'. Le jugement moral et la delinquance  Paris 1950, 88 p.  
143. Ben-Sasson, Jonah  Law and justice in the thought of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 129-141  
144. Benzinger, Immanuel:  Law and justice  Encyclopedia Biblica 3, p. 2714-2730  
145. Berkovits, Eliezer  The biblical meaning of justice  Judaism 18 (1969), p. 188-209  
146. Bianchi, H.  Tsedaka - Justice  Bijdragen, Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 34 (1973), p. 306-318  
147. Bonaventura, Enzo  Giustizia e clemenza nella fede d'Israele  La Rassegna Mensile di Israel 12, 7-9 (1938), p. 19-29  
148. Cazelles, Henri  A propos de quelques textes difficiles relatifs a la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Revue Biblique 58 (1951), p. 169-188  
149. Cohen, Hermann  Justice  Commentary 26 (1958), p. 340-341  
150. Cohn, Haim H.  Justice. Tsedek  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 515-520  
151. Cohn, Haim H.  Some aspects of justice in ancient Jewish law  Rivista Juridica de la Universidad de Puerto Rico 46 (1977), p. 433-459  
152. Cramer, Karl  Der Begriff צדקה bei Trito-Jesaia  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 27 (1907), p. 79-99  
153. Cronbach, Abraham  Righteousness in Jewish literature 200 B.C.-A.D. 100.  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 85-91  
154. Crossan, D.M.  Justice of men in the Bible  New Catholic Encyclopedia 8, p. 75-76  
155. Descamps, A.  Justice et justification  1: L'Ancien Testament. Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1417-1460  
156. Dunner, Alfred  Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament  Bonn 1663, 5 + 139 p.  
157. Fahlgren, K. Hj.  Sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im Alten Testament  Dissertation Uppsala 1932, 4 + 270 p.  
158. Falk, Zeev W.  Two symbols of justice  Vetus Testamentum 10 (1960), p. 72-74  
159. Fassel, Hirsch B.  Tugend- und Rechtslehre צדק ומשפט  Wien 1848, 14 + 252 p.; 2nd ed., Gross-Kanizsa 1862, 21 + 254 p.   
160. Faur, Jose  Law and justice in rabbinic jurisprudence  Samuel Mirsky memorial volume, Studies in Jewish law, philosophy and literature, 1970, p. 13-20  
161. Fromberg, Harry G.  The Jewish sense of justice  Jewish Forum 13 (1930), p. 419-420  
162. Gordon, Alexander Reid  Righteousness (in the OT)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 780-784  
163. Hermann, Th.  Gerecht, Gerechtigkeit  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 270-273  
164. Hirsch, Emil G.  Right and righteousness  Jewish Encyclopedia 10, p. 420-424  
165. Jacobs, Louis  Righteousness  Encyclopedia Judaica 14, p. 180-184  
166. Jepsen, Alfred  צדק und צדקה im A.T  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 78-89  
167. Kennett, Robert Hatch; Adam, Mrs.; Gwatkin, H.M.  Early ideals of righteousness: Hebrew, Greek and Roman  Edinburgh 1910, 85 p.  
168. Lattes, Dante  Amos, il profeta della giustizia  La Rassegna Mensile di Israel 14 (1948), p. 130-138  
169. Lesetre, Henri  Injustice  Dictionnaire de la Bible 3, p. 878-879  
170. Lewkowitz, Julius  Gerechtigkeit  J?disches Lexikon 2, p. 1024-1025  
171. Maier, Johann  'Gesetz' und 'Gnade' im Wandel des Gesetzesverstandnisses der nachtalmudischen Zeit  Judaica 25 (1969), p. 64-176  
172. Martin, Gustave  La notion de la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Montauban 1892, 52 p.  
173. McConnell, Francis J.  Righteousness  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2591-2592  
174. McKeating, Henry  Justice and truth in Israel's legal practice  Church Quarterly 3 (1970), p. 51-56  
175. Nissim, Paolo  Giustizia e diritto nell'ebraismo  La Rassegna Mensile di Israel 35 (1969), p. 421-429  
176. Rad, Gerhard von  'Gerechtigkeit' und 'Leben' in der Kultsprache der Psalmen  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 418-437  
177. Reichler, Max; Cronbach, Abraham, a.o.  The Jewish conception of justice  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 29 (1919), p. 316-348  
178. Reiterer, Friedrich Vinzenz  Gerechtigkeit als Heil (צדק) bei Deuterojesaia. Aussage und Vergleich mit der alttestamentlichen Tradition  Graz 1976, 226 p.   
179. Roth, Cecil  The Teacher of Righteousness and the prophecy of Joel  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 91-95  
180. Schenkel, Daniel  Gerechtigkeit (des Menschen)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 394-399  
181. Schmid, Hans Heinrich  Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Alten Testament  Wort und Dienst, N.F. 12 (1973), p. 31-41  
182. Schmid, Herbert  Gesetz und Gnade im Alten Testament  Judaica 25 (1969), p. 3-29  
183. Schrey, Heinz-Horst; Walz, Hans Hermann; Whitehouse, W.A.  The biblical doctrine of justice and law  London 1955, 208 p.  
184. Schwarzschild, Steven S.  Justice  Encyclopedia Judaica 10, p. 476-477 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 194-198  
185. Schweitzer, Wolfgang  The Bible and the problem of human law and justice  Interpretation 5 (1951), p. 46-59  
186. Shine, Chaim  The concept of justice in Jewish law  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 45-52  
187. Silver, Maxwell  Justice and Judaism in the light of today  N.Y. 1928, 73 p.  
188. Skinner, J.  Righteousness in O.T  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 272-281  
189. Toombs, Lawrence E.  Love and justice in Deuteronomy  Interpretation 19 (1965), p. 399-411  
190. Walz, Hans Hermann; Schrey, Heinz Horst  Gerechtigkeit in biblischer Sicht  Zurich-Frankf.a.M. 1955, 164 p.  
191. Wiener, Max  Recht und Gerechtigkeit  J?disches Lexikon 4, p. 1275-1277  
192. Wildeboer, G.  Die alteste Bedeutung des Stammes צדק  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 22 (1902), p. 167-169  
193. Yoshor, Moses M.  Justice, crime and punishment  Jewish Forum 11 (1928), p. 301-311  
194. Zerin, Edward; Zerin, Marjory  The justice and Judaism. An interview with Chaim Cohen  Central Conference of American Rabbis, Journal 82 (1973), p. 3-17  
195.תא-שמע, ישראל צדק ואמת מחניים גל' המאה חלק ב כסלו תשכו עמ' רכח-רלב  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > מצוות

 מחברכותרתספרביקורת
196.אוקס, דוד לאו שבכללות משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 846-862  
197.אלטמן, שמעון צבי (אלכסנדר) חלוקת המצוות לרס"ג רב סעדיה גאון, קובץ תורני-מדעי, ירושלים תשג עמ' תרנא-תרעג  
198.אלשטיין, יואב תורת המצוות במשנת רב סעדיה תרביץ שנה לח תשכט עמ' 135-120  
199.ארנרייך, ח"י תרי"ג מצוות אוצר החיים ספר ה תרפט עמ' 168-161  
200.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
201.בן מנחם, חנינה אינדבידואציה של חוקים וספר המצוות לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 95-106  
202.בן-שמאי, חגי חלוקת המצוות ומושג החכמה במשנת רס"ג תרביץ שנה מא תשלב עמ' 182-170  
203.בן-שמאי, מאיר הלל מצוה ביהדות מהי? (התבוננות פנומנולוגיה בעולמה של החובה הדתית) דעות גל' מב סתיו תשלג עמ' 116-99  
204.בקשי-דורון, אליהו הגירושין כמצוה בתרי"ג מצוות תורה שבעל פה כז תשמו עמ' עה-פג  
205.ברגמן, ירחמיאל אזהרה או שלילת החיוב - דרכי איבחון שמעתין שנה יג גל' 47-46 תמוז תשלו עמ' 14-5  
206.ברנר, ברוך יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות מעליות כ תשנט עמ' 228-243  
207.גושן-גוטשטיין, אלון מצוה קלה עלי שפר, מחקרים מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, רמת גן תשן עמ' 5-65  
208.גיליס-קרליבך, מרים מצווה קלה כחמורה במשנתו של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 180-175  
209.דה-פריס, בנימין השתלשלות המושגים מצוות עשה ומצוות לא תעשה תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 49-37  
210.דנציג, נחמן 'שלוש מאות' וראשית התפתחותו של מנין המצוות סיני כרך פג תשלח עמ' קנג-קנח  
211.היינמן, יצחק מצוה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 235-229  
212.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
213.ורהפטיג, איתמר מצוות שבין אדם לחבירו צהר לב אדר ב תשסח עמ' 49-56  
214.זילברברג, יחיאל חיוב ז' מצוות בישראל ובב"נ עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' נב-נד  
215.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין חיובי מצוות לשיטת הרמב"ם אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קי-קיג  
216.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
217.כהן, מאיר בגדרי עשיית המצוות אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' מא-ג  
218.כהנא, שמואל זנויל לשאלת התרי"ג ספר היובל לכבוד משה שור, ורשה תרצה עמ' 77-83  
219.כהנא, שמואל זנויל על ספר התרי''ג גוילין ורשא כרך א תרצז עמ' 35- 51  
220.כשר, חנה עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות' HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז  
221.לוי, יהודה מצוות לא-הלכתיות מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' צו-קא  
222.לייבוביץ, ישעיהו המצוות המעשיות מחניים גל' המאה חלק א תשרי-חשון תשכו עמ' נד-סב  
223.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
224.פאוער, יוסף מקור חיובן של המצוות לדעת הרמב"ם תרביץ שנה לח תשכט עמ' 43-53, 301  
225.פילבר, שלמה לאו הבא מכלל עשה - עשה, במנין המצוות בדרך אפרת עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 12-4  
226.פירון, מרדכי המצוות בספרות התלמודית מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 61-66  
227.פלורסהיים, יואל מקור הסמכות של המצוות זהות חוב' ג תשמג עמ' 109-106  
228.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [שלא יהא חוטא נשכר, גניבת מצוות] תחומין י (תשמט) 141-143  
229.רוזנטל, יהודה רעיון בטול המצות באסכאטולוגיה היהודית ספר היובל למאיר וכסמן, ירושלים-ת"א תשכז עמ' 233-217  
230.רייס, משה יחיד ומיוחד מחשבת חוב' נח סיון תשם עמ' 9-3  
231.רייפמן, יעקב ב ענינים מספרי: חקר מצוה. לדגמא בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 148-152, 171-176  
232.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
233.שפר, יהודה ליבוש על התרי"ג מצות REJ כרך 82, 1926, לכבוד ישראל לוי, מדור עברי עמ' 17-21  
234. Athias, Isaac  Tesoro de preceptos donde se encierran las joyas de los seis cientos y trece preceptos  Venecia 1627, 10 + 40 + 512 + 20 p.; Amsterdam 1649  
235. Bloch, Moise  Les 613 Lois  Revue des Etudes Juives 1 (1880), p. 197-211; 5 (1882), p. 27-40  
236. Broyde, Isaac  The 613 Commandments  Jewish Encyclopedia 4, p. 181-186  
237. Bruell, Marcus  Enthullte Geheimnisse betreffend sammtliche j?dische Religionsgesetze  Wien 1891, 32 p.  
238. Dukes, Leopold  Einige kritische Bemerkungen zu den angeblichen תרי"ג מצוות des Saadia Gaon  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 6 (1857), p. 345-346  
239. Enciclopedia Judaica Castellana  Preceptos, los 613  Vol. 8, p. 597-607  
240. Fetter, Simcha  Mitzvot require vision  Or Hadorom 3 (1986), p. 75-87  
241. Gaster, Moses  Die 613 Gebote und Verbote der Samaritaner  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, 1929, vol. 2, p. 393-403; p. 35-67 (Hebr. sect.)  
242. Goldziher, Ignaz  תרי"ג מצות in der muhammedanischen Tradition  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 58  
243. Grossman, Ignatz  מקראות קטנות תרי"ג מצות התורה 613 Gesetze der mosaischen Lehre  Cincinnati 1892, 11 + 244 p.  
244. Harrelson, Walter  Ten Commandments (Mosaic Decalogue)  Encyclopedia of Religion 14, p. 395-396  
245. Hottinger, Joh. Henr. (ed.)  Juris Hebraeorum leges CCLXI. Juxta Nomothesias Mosaicae ordinem, atque seriem depromtae, ad Judaeorum mentem, ductu Rabbi (Aaron b. Joseph ha-) Levi Barzelonitae  Tiguri 1655, 10 + 401 + 14 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 3  
246. Joseph, Max  Gebote und Verbote  J?disches Lexikon 2, p. 913-928  
247. Kaatz, Saul  Von den 613 Gesetzen  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 381-402, 513-528, 573-584  
248. Leberecht, Philip Nik.  ספר תריג מצות Tariack Mitzvoth, oder dere Juden 613 Geboht und Verboht  Hamburg 1734, 8 + 110 p.  
249. Leibovitz, Yeshayahu  Commandments. Mitzvot  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 67-80  
250. Lilienthal, Theodor Christoph  Commentatio critica sistens duorum codicum matorum Biblia hebraica continentium qui Regiomonti Borussorum asservantur praestantissimorum notitiam cum praecipuarum Variantium lectionum ex utroque codice excerptarum sylloge  Regiomonti [Konigsberg] 1770, 6 p.l. + 22 + 498 + [22] p.   
251. Menes, A.; Bialoblocki, Samuel  Gesetze der Bibel; die Darstellung der Gesetze im nachbiblischen Judentum; die 613 Gebote  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 355-377  
252. Rabinowitz, Abraham Hirsch  Taryag. A study of the origin and historical development... of the tradition that the written Torah contains six hundred and thirteen Mitzvoth.  Jerusalem 1967, 169 p.  
253. Rabinowitz, Abraham Hirsch  The 613 Commandments  Encyclopedia Judaica 5, p. 760-783; republished as compilation by Raphael Posner in: Jewish Values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 208-235  
254. Sampey, John Richard  The Ten Commandments  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2944-2946  
255. Sandfuchs, W. (ed.)  Die 10 Gebote  Wurzburg 1976, 164 p.  
256. Sorg, Theo (ed.)  Dekalog heute; Predigthilfen zu den Zehn Geboten  Stuttgart 1979, 160 p.  
257. Wurzburger, Walter S.  Covenantal imperatives  Samuel Mirsky memorial volume, Studies in Jewish law, philosophy and literature 1970, p. 3-12   

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > טעמי המצוות

 מחברכותרתספרביקורת
258.אדלמן, מרדכי יצחק התורה והמסורה (הנקרא בשם תלמוד המצוות, להורות תרי"ג המצות וטעמיהן בהגיון ישר...) ביליסטוק תרצז 286 עמ'  
259.אליקים, נסים השמיטה וטעמיה בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 23-13  
260.אפרתי, בנימין טעמי מצות שביעית ירושלים תשם 118 עמ'  
261.אפרתי, בנימין טעמי מצות שביעית מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' סה-פה  
262.אריאל, חנן מדוע נצטווינו על העריות ? מישרים ד תשסו עמ' 145-150  
263.אריאל, יגאל (עורך) טעמא דשביעתא חיספין תשלז קצה עמ'; תשם 70 עמ'  
264.ארנד, משה טעמי המצוות, מהותם ומקומם בחינוך הדתי עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 84-54  
265.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
266.בן-ששון, יונה לחקר משנת טעמי המצוות במורה נבוכים תרביץ שנה כט תשך עמ' 268-281  
267.ברונזניק, נחום מאיר כוחם וערכם של טעמי המצוות בהשקפת חז"ל אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 165-134  
268.ברט, אהרון טעמי המצוות בדורנו אמנה, קובץ לתרבות תורנית, תשיז עמ' 33-49  
269.ברנדס, יהודה טעם כמעצב הלכה (עיון במצוות הדלקת נר שבת) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 209-234  
270.גרינפלד, ישעיה ישי הכהן טעמי המצוות [במשנתו של הרב ש"ר הירש] הרב שמשון רפאל הירש, משנתו ושיטתו, ירושלים תשכב עמ' 132-117  
271.היינמן, יצחק טעמי המצוות בספרות ישראל ירושלים תשב 148 עמ'. מהדו' ג מתוקנת בתוספת מקורות. א-ב. ירושלים תשטז 209 + 307 עמ'  
272.ויילר, מ"ח בעיית המצוות וטעמיהן (דעתו של 'מורה נבוכים' והשתקפותה בימינו) מולד כרך ג (כו) תשל-תשלא עמ' 431-440; ברקאי שנה מא תשלג-תשלד גל' רנח עמ' 14-17  
273.זהר, עמר שלוח הקן - מצווה אקולוגית תחומין כב (תשסב) 531-535  
274.זינגר, צבי טעמי המצוות גוילין גל' יח טבת תשכד עמ' 46-39  
275.חדד, רות דרכו של ספר "החינוך" בטעמי-המצוות מכלול יג כסלו תשנז עמ' 71-83  
276.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
277.יהודה, ניר טעמי מצוות מאבני המקום קובץ ז תשנג עמ' 220-226  
278.יעקבסון, יששכר טעמי המצוות בתורה אמנה, תשיז עמ' 23-7; דעות גל' ג התחלת שנת הלמודים תשיח עמ' 25-33  
279.ירון, צבי טעמי המצוות [אוצר המשפט חלק א ערך 1042] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 122-110  
280.כהן, יהושע משמעותם של טעמי המצוות לשיטת הרמב"ם מכרמי שומרון, ספר היובל לישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון תשסא עמ' 385-397  
281.כהן-אור, אברהם ערכן של מצוות המתקיימות ממניעים אנושיים תחומין כ (תשס) 197-203  
282.מיזליש, יקותיאל שיטת ספר החינוך בהסבר טעמי מצוות אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 91-103  
283.מיקלישנסקי, י"ק למהותו של חקר בטעמי המצוות ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 293-240  
284.מיקלישנסקי, י"ק טעמי המצוות במשנתו של הרמב"ם הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ד"ר ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 85-97  
285.מרצבך, יונה על טעמי מצוות, חקירות הלכה, ור' שמשון רפאל הירש המעין כרך ז גל' ב טבת תשכז עמ' 1-3  
286.נהוראי, מיכאל צבי טעמי המצוות במשנת הרב קוק מתתיה, ספר העשור לישיבת 'בני עקיבא' נתניה, תשלא עמ' 223-211  
287.סילמן, יוחנן בין טעמי מצוות למקור תוקפן מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 179-186  
288.פיקסלר, דרור טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 95-104  
289.פלדמן, דניאל דב ציונים והערות לדברי הגר"י ענגיל בעניין סייג דאורייתא (שייך ללקח טוב כלל ח') כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קמג-קנז  
290.צ'יל, אברהם המצוות וטעמיהן ירושלים 1988 כב + 343 עמ'  
291.קורמן, אברהם עקרונות אקולוגים בטעמי המצוות חלק א. שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 56-51  
292.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
293.רייס, משה משכני אחריך נרוצה (עיונים בסוגית 'טעמי המצוות') מחשבת חוב' נב אייר תשלט עמ' 15-7  
294.רפל, דב טיבם של טעמי המצוות במקרא אמנה, קובץ לתרבות תורנית, תשיז עמ' 32-24  
295.רקובר, נחום להבנת טעמי המשפט ישראל הצעיר גל' 44-43 אדר ב-ניסן תשל עמ' 4  
296.שובין, צ"ה האימון בסמכות החוק (טעמי המצוות באור היוריספרודנציה המודרנית) תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 473-470  
297.שחור, ישראל מצוות ריבית, פגם מוסרי או גמילות חסד ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 22-25  
298.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
299.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
300.שפרבר, דניאל עול מצוות ונועם מצוות (מבוא ל"הלכה חברתית") אקדמות גל' טו חשון תשסה 129-140  
301.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
302. Altmann, Alexander; Scholem, Gerschom  Commandments, Reason for  Encyclopedia Judaica 5, p. 783-791; partly repr. in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 236-245  
303. Appel, Gersion  A philosophy of Mizvot: the religious-ethical concepts of Judaism, their roots in biblical law and the oral tradition  N.Y. 1975, 11 + 288 p.   
304. Appel, Gersion  A rational conception of Mitzvot  The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 43-53  
305. Barth, Aaron  L'actualite des Mitzvoth  Jerusalem 1950, 61 p.  
306. Barth, Aaron  Valore permanente delle Mitzvoth  Milano 1951, 70 p.  
307. Barth, Aaron  Las Mitzvot, sus fines y sus propositos  Buenos Aires 1952, 61 p.  
308. Eisenstein, Aron  Moses Maimonides' Begrundung der biblischen Gesetzgebung  Cieszyn 1935, 47 p.  
309. Grunfeld, I.  Taamei Hamitzvoth in the Jewish legal philosophy of Rabbi S.R. Hirsch.  Ateret Zevi...in honor of the 80th birthday of Rabbi Joseph Breuer, 1962, p. 95-113  
310. Spencer, John  De legibus Hebraeorum ritualibus et earum rationibus libri tres  Cambridge 1685, 3 vols. in 1; 2nd ed. Hague-Comitum 1686, 30 + 476 + 28; 504 + 18 p.; 3rd ed. Leipzig 1705, 2 vols.; Cambridge 1727, 10 + 635 p.; T?bingen 1732, 35 + 232 + [30] p.  
311. Staub, Jacob J.  Saadia's view of the rationality of the Mitzvot: Medieval insights for a reconstructionist approach to Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 65-80  
312. Townley, James  The reasons of the laws of Moses, from the 'More Nevochim' of Maimonides  London 1827, 11 + 451 p.  
313. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Religionsgesetz in j?discher Beleuchtung: Das 'Gesetz' und das Christentum; Das Wesen der pentateuchischen Gesetzgebung nach dem Wortlaut des Pentateuch; ?ber die Einteilung der pentateuchischen Gesetze; Begrundung der Gebote  Jahresbericht, Rabbinerseminar Berlin, 1910-11, p. 1-96; 1918- 19, p. 1-116  
314.תבורי, יוסף שילוח הקן, על היחס בין טעם המצוה לבין דיניה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 121-141  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > הדת והמשפט

 מחברכותרתספרביקורת
315.ברויאר, יצחק משפט ודת המעין כרך א גל' א תשרי תשיג עמ' 7-4  
316.גולדמן, אליעזר המוסר הדת וההלכה דעות גל' כ קיץ תשכב עמ' 47-61; כא ר"ה תשכג עמ' 59-2ד; כב חורף תשכג עמ' 65-76  
317.וולפסברג, ישעיהו דת ומשפט קבץ לזכרו של הרב גדליה אונא, תש עמ' 180-177  
318.פלק, זאב דת ודין דעות גל' כא ר"ה תשכא עמ' 73-75  
319.קרלין, אריה דת ותורה דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 179-165  
320.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה דעות גל' מב סתיו תשלג עמ' 123-117  
321. Bach, Robert  Gottesrecht und weltliches Recht in der Verkundigung des Propheten Amos  Festschrift fur Gunther Dehn, 1957, p. 23-34  
322. Belkin, Samuel  Man and the higher law  In: In His Image, London-N.Y. 1960, p. 214-248  
323. Cohn, Haim H.  Secularization of Divine law  Scripta Hierosolymitana 16 (1966), p. 55-103 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. Haim H. Cohn, N.Y. 1971, p. 1-49  
324. Cover, Robert M.  The folktales of justice: tales of jurisdiction  Capital University Law Review 14 (1984-85), p. 179-203  
325. Dorff, Elliot  Judaism as a religious legal system  Hastings Law Journal 29 (1977-78), p. 1331-1360  
326. Falk, Zeev W.  Law and religion: The Jewish experience  Jerusalem 1981, 238 p.   
327. Forkosch, Morris D.  G-d and man in law  University of San Fernando Valley Law Review 3,1 (1974) p. 43-58  
328. Horst, Friedrich  Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 49-75 = Gottes Recht, Munchen 1961, p. 260-263, 266-291 = Koch, Klaus: Um das Prinzip der Vergeltung, Darmstadt 1972, p. 181-212  
329. Hurwitz, Alter M.  Religion and law  Jewish Chronicle, Suppl. (Jan. 1929), p. 1-2; (Febr. 1929), p. 6-7  
330. Jackson, B.S.  Structuralism and the notion of religious law  Investigaciones Semioticas 2,3 (1982-83), p. 1-43*  
331. Jackson, Bernard S.  The concept of religious law in Judaism  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/1, Berlin 1979, p. 33-52  
332. Lazarus-Yafeh, Hava  Some differences between Judaism and Islam as two religions of law  Religion 14 (1984), p. 175-191  
333. Nauen, Franz  Secularization and the law; ethical and religious values in the thought of Hermann Cohen  Jahrbuch des Instituts fur deutsche Geschichte, Universitaat Tel Aviv, 6 (1977), p. 311-335  
334. Novak, David  Law and theology in Judaism  Tradition 13,1 (1972), p. 77-94.   
335. Novak, David  Law and theology in Judaism. With foreword by Louis Finkelstein. 2 vols.,  N.Y. 1974-76, 16 + 176, 16 + 236 p.  
336. Rackman, Emanuel  Theocentricity in Jewish law  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 371-382  
337. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Das religiose Recht und dessen Charakterisierung als Rechtstheologie  Berlin-Leipzig 1913, 9 + 79 p. = Beiheft 12, Internationale Vereinigung fur Rechts- und Wirtschaftsphilosophie  
338. Twersky, Isadore  Religion and law  In: Religion in a religious age, ed. Shlomo Dov Goitein, Cambridge, Mass. 1974, p. 69-82 = Studies in Jewish law and philosophy, N.Y. 1982, p. 203-216  
339. Wade, John  The influence of religion upon law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 97-107  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
340.אדלר, משה אמת או צדק? בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 91-101  
341.אורבך, שמחה בונים החוק וההלכה שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' פ-פג  
342.אטלס, שמואל המשפט הטבעי כיסוד להלכה נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 20-17  
343.אטלס, שמואל הרצון הציבורי בתחוקה התלמודית (פרק בפילוסופיה של המשפט העברי) HUCA כרך 26 1955 עמ' א-לח  
344.אייזנשטט, שמואל להתפתחותו של הכלל בספרותנו המשפטית ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 166-156  
345.אנגלרד, יצחק על דרך הרוב ובעיית היושר במשנתו של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 31-59  
346.אנציקלופדיה תלמודית גזרה הכתוב כרך ה עמ' תקסד-תקסו  
347.אנציקלופדיה תלמודית דרוש וקבל שכר כרך ז עמ' תרלה-תרלח  
348.בן דב, שבתאי המשפט העברי מול שיטות משפט אחרות: שיטתיות המשפט ושורשיו תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 44-35  
349.ברזון, עזריה הגדרת 'גברא' ו'חפצא' אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 41-36  
350.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל משפט ומדינה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 3552 ,1056] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 198-179  
351.הבלין, שלמה ז' חוקים ומשפטים - בתורה, בחז"ל ובמשנת הרמב"ם בר אילן כו-כז תשנה עמ' 135-166  
352.הירש, שמשון רפאל חורב... ספר ב ואחרון: מערכות המשפטים, החוקים, המצוות והעבודה הוצאה ב ווילנא תרסב 367 עמ'  
353.ווזנר, שי עקיבא בין חובות התנהגות לחיובי ממון - לבירורה של "תורת המשפטים" במשנתו של הרב שמעון שקופ דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 1-77  
354.ווזנר, שי עקיבא חשיבה אונטולוגית ונטרוליסטית במשפט התלמודי ובישיבות ליטא דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 41-97  
355.ויגודה, מיכאל כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול - משפט ויושר במקורות ישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 45 האזינו תשסא 4 עמ'  
356.ויינפלד, משה לתפיסת החוק בישראל ומחוצה לו בית מקרא שנה ח חוב' א-ב תשרי תשכד עמ' 58-63  
357.וינרוט, יעקב וישב משה לשפוט את העם... מן הבקר עד הערב - מגבלות החוק-האדם והמקרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 61 יתרו תשסב 4 עמ'  
358.זילברג, משה סדר קדשים כיצירה משפטית [אוצר המשפט חלק א ערך 1059] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 173-160  
359.זילברג, משה סדר קדשים כיצירה משפטית סיני כרך נב תשכג עמ' ח-יח  
360.טשרנוביץ, חיים מקורות החוק והמשפט בישראל מקלט כרך ב תרפ עמ' 399-392  
361.יהושפט, י' המשפט בתפיסת המקרא המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 1-12  
362.לזרסון, מ' הפילוספיה המשפטית של הרמב"ם ת"א תרצט 62 עמ'  
363.לזרסון, מ' על תורת המוסר והמשפט של סעדיה גאון בצרון כרך ו תשב עמ' 844-840  
364.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
365.נריה, משה צבי משפטיו לישראל מתתיה, ספר העשור לישיבת 'בני עקיבא' נתניה, תשלא עמ' 7-29  
366.סילבינג, הלן תורת המשפט שבתנ"ך הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 49-64  
367.סילמן, יוחנן הנורמה הבסיסית בהלכה לאור סוגיות חרש, שוטה וקטן דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' כג-נא  
368.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי דין ומשפט זכרון, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' קיא-קטז  
369.פרידמן, שלמה המשפט במחשבתו של ר' יצחק ברויאר המעין כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 88-79; גל' ב טבת תשלט עמ' 72-65; גל' ד תמוז תשלט עמ' 72-58  
370.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
371.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
372.קובר, רוברט 'זכות' מול 'חובה'; תורת המשפט היהודית של הסדר החברתי שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 139-147  
373.קירש, נ' המשפט בעמים ובישראל יבנה כרך ב תשח עמ' 11-17  
374.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
375.רבינוביץ, יוסף חק, ומשפט (להבנת הכתובים שמות יח, יז-כו) הבקר אור שנה א תרלו עמ' 334-331  
376.רבינוביץ, נחום אליעזר על תורת ההסתברות בספרות הרבנית תרביץ שנה מב תשלג עמ' 79-89  
377.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
378.רוזנברג, שלום על דרך הרוב שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 189-216  
379.שגיא, אברהם המצווה הדתית והמערכת המשפטית; פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ דעת חוב' 35 קיץ תשנה עמ' 99-114  
380.שטרן, אליהו חוקים ומשפטים אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 80-82  
381.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
382.שץ, רבקה התפיסה המשפטית של המהר"ל - אנטיתיזה לחוק הטבעי דעת חוב' 3-2 תשלח-תשלט עמ' 157-147   
383. Adler, L.  Moses und Lykurg  Achawa 2 (1866), p. 202-218  
384. Agus, Jacob B.  Laws as standards  Conservative Judaism 6,4 (1950), p. 8-26  
385. Altmann, Alexander  Saadya's conception of the law  Manchester, 1944, 22 p. = Bulletin of the John Rylands Library 28,2 (1944)  
386. Bamberger, Bernard J.  Law, spirit of the  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 561-564  
387. Barton, John  Natural law and poetic justice in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 30 (1979), p. 1-14  
388. Batten, L.W.  The use of משפט  Journal of Biblical Literature 11 (1892), p. 206-210  
389. Benzinger, Immanuel  Gericht und Recht bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 572-585  
390. Bleich, J. David  Judaism and natural law  Proceedings, 8th WCJS, vol. 3 (1982), p. 7-11  
391. Bonora, Antonio  Amos difensore del diritto e della giustizia  Testimonium Christi; Scritti in onore di Jacques Dupont, 1985, p. 69-90*  
392. Braulik, Georg  Bedeutungsnuancen der Ausdrucke fur 'Gesetz' im deuteronomischen Sprachgebrauch  17. Deutscher Orientalistentag, Vortrage, Wiesbaden 1969, p. 343-344  
393. Breuer, Isaac  Die rechtsphilosophischen Grundlagen des j?dischen und des modernen Rechts  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 8 (1910), p. 35-64  
394. Breuer, Isaac  Wegzeichen  Frankf.a.M. 1923, 101 p.; p. 1-39: Lehre, Gesetz und Nation; p. 61-101: Frauenrecht, Sklavenrecht, Fremdenrecht  
395. Brunner, Robert  Gesetz und Gnade im Alten Testament und im j?dischen Denken  Zurich 1969, 176 p.  
396. Buddeus, Joh. Franciscus  Synopsis juris naturae at gentium iuxta disciplinam Ebraeorum  Halle 1695; 1704; 1718; 1780  
397. Cohen, Boaz  Towards a philosophy of Jewish law  Conservative Judaism 6,1 (1949), p. 1-31 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 1-38  
398. Cohen, Boaz  Letter and spirit in Jewish and Roman law  Mordecai M. Kaplan Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, Engl. sect., 1953, p. 109-136 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 31-57 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 138-164.   
399. Cohen, Hermann  Das Gesetz  In: Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Leipzig 1929, p. 393-430  
400. Cohn, Haim H.  Spinoza's concept of Jewish law  Tel Aviv University Studies in Law 3 (1977), p. 11-44  
401. Cossmann, Willi  Die Entwicklung des Gerichtsgedankens bei den alttestamentlichen Propheten  Giessen 1915, 8 + 231 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 29  
402. Daube, David  The self-understood in legal history  Jre N.S. 18 (1973), p. 126-134*  
403. Elon, Menachem  The legal system of Jewish law  New York University Journal of International Law and Politics 17 (1985), p. 221-243  
404. Emanuel, Charles  The concept of justice, as seen by the biblical commentators  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 66 p.  
405. Englard, Izhak  The example of medicine in law and equity; on a methodological analogy in classical and Jewish thought  Oxford Journal of Legal Studies 5 (1985), p. 238-247  
406. Falk, Zeev W.  Jurisprudence. Torat hamishpat  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 509-513  
407. Faur, Jose  La doctrina de la ley natural en el pensamiento judio del Medioevo  Sefarad 27 (1967), p. 239-268  
408. Faur, Jose  The legal thinking of Tosafot, an historical approach  Dine Israel 6 (1975), Engl. sect., p. 43-72  
409. Faur, Jose  The fundamental principles of Jewish jurisprudence  New York University Journal of International Law and Politics 12 (1979-80), p. 225-235.   
410. Foltin, Richard  Legal reasoning in Talmud and Common law  Nitzanim 2 (1983), p. 85-97  
411. Fox, Marvin  Maimonides and Aquinas on natural law  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 5-36  
412. Frankel, Zacharias  Zur Charakteristik der talmudischen Rechtspflege  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 16 (1867), p. 24-26, 70-72  
413. Friedemann, Charles  La loi dans la pensee d'Isaac Breuer (1883-1946)  Revue des Etudes Juives 131 (1972), p. 127-159  
414. Friedenthal, Marcus Beer  Die Legitimitat nach dem Alten Testament, aus mehreren hebr. Werken M.B. Friedenthals ubers. v. R. Furstenthal  יסודי הדת ועקרי האמונה, oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 1-56  
415. Galen, Roger Sherman  Old Testament law for Bible students  N.Y. 1922, 9 + 194 p.  
416. Galston, Miriam  The purpose of the law according to Maimonides  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-79), p. 27-51  
417. Gehman, Henry S.  Natural law and the Old Testament  Biblical studies in memory of H.C. Alleman, 1960, p. 109-122  
418. Goldenberg, Robert  Commandment and consciousness in talmudic thought  Harvard Theological Review 68 (1975), p. 261-272  
419. Golding, Martin  Reasoning and the authoritative expansion of the law; a study in Jewish legal theory  In: Reason and revelation as authority in Judaism, ed. Norbert M. Samuelson, Melrose Park, Pa. 1982, p. 65-90 = Studies in Jewish philosophy, ed. Norbert M. Samuelson, Lanham-N.Y.-London 1987, p. 421-462  
420. Golding, Martin P.  Theory of juristic reasoning  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 51-59  
421. Goldman, Eliezer  Political and legal philosophy in the Guide for the Perplexed  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 155-164  
422. Goldschmidt, Hermann Levin  Thesen zur Verdraengung und Vertiefung des Mutterrechts im Judentum  In: Revolution gegen den Fortschrift, ed. Johann Jakob Bachofens, Zurich 1987, p. 61-82*  
423. Goodman, Lenn Evan  Maimonides' philosophy of law  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 72-107  
424. Gordis, Robert  Jewish sources of natural law  In: Judaic ethics for a lawless world, N.Y. 1986, p. 61-67  
425. Hartman, David  Maimonides: Torah and philosophical quest  Philadelphia 1976, 15 + 296 p.  
426. Hertzberg, H.W.  Die Entwicklung des Begriffes משפט im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 256-287; 41 (1923), p. 16-76  
427. Horsley, Richard A.  The law of nature in Philo and Cicero  Harvard Theological Review 71 (1978), p. 35-59  
428. Horst, Friedrich  Naturrecht und Altes Testament  Evangelische Theologie 10 (1950-51), p. 253-273 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 235-259  
429. Husik, Isaac  The law of nature, Hugo Grotius, and the Bible  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 381-417.   
430. Jackson, Bernard S.  Legalism  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 1-22  
431. Jackson, Bernard S.  Legal drafting in the ancient Near East in the light of the modern theories of cognitive development  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 49-65  
432. Kahana, Koppel  The connection between law and other branches of knowledge  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 219-229  
433. Katz, Jacob  Judaism  International Encyclopedia of the Social Sciences 8, p. 272-281  
434. Kilian, Rudolf  Apodiktisches und kasuistisches Recht im Licht gyptischer Analogien  Biblische Zeitschrift, N.F. 7 (1963), p. 185-202  
435. Kingsbury, Edwin C.  Law as compact: Ancient Israel's contribution to the understanding of law  Journal of Human Relations 15 (1967), p. 411-422  
436. Kirschenbaum, Aaron  Legal maxims  Encyclopedia Judaica 10, p. 1564-1567 = Principles of Jewish law, p. 157-160  
437. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences Historiques (n.d.), p. 473-475  
438. Kisch, Guido  The contribution of German Jews to law and jurisprudence  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 265-272  
439. Kraemer, Joel L.  Alfarabi's opinions of the people of the virtuous city and Maimonides' foundations of the law  Memorial vol. Baneth, 1979, p. 107-153  
440. Kuhn, Karl Georg  Die Entstehung des talmudischen Denkens  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 64-80  
441. Levenson, Edward R.  Moses Mendelssohn's introduction to the Ten Commandments  Gratz College Annual of Jewish Studies 7 (1978), p. 13-22  
442. Levi, G.E.  Spirito della legislazione mosaica e rabbinica  Mose 5 (1882), p. 141-144, 184-189, 221-226, 257-260; 6 (1883), p. 41-44, 77-79, 109-112, 145-150, 183-186, 289-294; 7 (1884), p. 1-7, 69-72, 205-210, 305-309  
443. Levy, Jacques  La jurisprudence du Pentateuque et du Talmud  Constantine 1879, 51 p.*  
444. Lieberman, Y.  Case theorem in Jewish law  Journal of Legal Studies 10 (1981), p. 293 ff.*  
445. Macy, Jeffrey  Natural law. Hok Hateva  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 663-672  
446. Morgenstern, J.  Das Justizwesen bei den alten Hebraern  Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage 44 (1879), 46-49  
447. O'Connell, Kevin G.  Obedience to the word  The word in the world; essays in honour of Frederick L. Moriarty, 1973, p. 47-57  
448. Pantasapulos, Elias Ar.  Die Lehre vom naturlichen und positiven Rechte bei Philo Judaeus  Munchen 1893, 28 p.  
449. Perelman, C.  Juridical ontology and sources of law  Northern Kentucky Law Review 10 (1983), p. 387-397*  
450. Perelman, Chaim  Legal ontology and legal reasoning  Israel Law Review 16 (1981), p. 356-367  
451. Pfeiffer, August  De moribus scholasticis Ebr  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 156-168  
452. Piattelli, Daniela  Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali  Milano 1981, 194 p.  
453. Posner, H.; Novak, David  Exclusionary rule: analysis of American and Jewish tradition  New York Law Journal 188 (1982), p. 71 ff.*  
454. Rabast, Karl Heinz  Das apodiktische Recht im Deuteronomium und im Heiligkeitsgesetz  Berlin 1948, 48 p.  
455. Rabinowitz, Abraham Hirsch  The Jewish mind in its halachic, talmudic expression  Jerusalem 1978, 32 + 281 p.*  
456. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
457. Robinson, H. Wheeler  Law and religion in Israel  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938, p. 47-66; repr. 1969  
458. Rosenbloom, Noah H.  Hegelian juridical dialectics as a matrix for Jewish law. A comparative analysis of S.R. Hirsch's Mishpatim and Hegel's abstract laws  Revue des Etudes Juives 122 (1963), p. 75-122  
459. Rosenthal, Erwin I.J.  Mediaeval Judaism and the law  In: Judaism and Christianity, vol. 3, N.Y. 1938, p. 171-208; repr. 1969  
460. Roshwald, Mordechai  The perception of law in Judaism  Judaism 34 (1985), p. 360-366  
461. Schreiber, Aaron M.  Jewish law and decision-making  Philadelphia 1979, 16 + 440 p.*  
462. Schwarzschild, Steven S.  Do Noachites have to believe in revelation? (A passage in dispute between Maimonides, Spinoza, Mendelssohn and H. Cohen). A contribution to a Jewish view of natural law  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 297-308; 53 (1962-63), p. 30-65  
463. Selden, Joannis  De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum  London 1640, 20 + 847 p.; Strasbourg 1665, 22 + 892 + [27] p.; Leipzig 1695, 23 + 892 + 7 p.; Wittenberg 1712, 21 + 892 + [27] p.; Joannis Selden Opera omnia, London 1726, vol. 1  
464. Shaffer, Thomas L.  Jurisprudence in the light of the Hebraic faith  Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy 1 (1984), p. 77-114  
465. Shapiro, David S.  The ideological foundations of the Halakhah  Tradition 9,1-2 (1967), p. 100-122  
466. Siegfried, C.  Gesetz, Gesetze  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 211  
467. Silving, Helen  The jurisprudence of the Old Testament  New York University Law Review 28 (1953), p. 1129-1148  
468. Sonsino, Rifat  Motive clauses in Hebrew law; Biblical forms and Near Eastern parallels  Chicago 1980, 20 + 336 p.   
469. Steinwenter, Arthur  Bibel und Rechtsgeschichte  Journal of Juristic Papyrology 15 (1965), p. 1-19  
470. Stern, Josef  The idea of a Hoq in Maimonides' explanation of the Law  In: Maimonides and philosophy, eds. Shlomo Pines and Yirmiyahu Yovel, Dordrecht 1986, p. 92-130  
471. Strauss, Leo  The law of reason in Kuzari  Proceedings, American Academy for Jewish Research 13 (1943), p. 47-96 = Facets of medieval Judaism, ed. Seymour Siegel, N.Y. 1973  
472. Vorstius, Guilielmus  R. Mosis Maimonidis theoremata de principis juris Divini  Amsterdam 1680, 6 + 148 p.  
473. Winer, G.B.  Gericht (משפט)  Biblisches Realworterbuch 1, p. 408-410  
474. Yahuda, Joseph  Law and life according to Hebrew thought  London 1932, 229 p.   
475. Yoter, A.  The Ochnai oven and the law: Talmudic Judaism's response to natural law  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 156  
476.[באבד, יוסף] התוספאי מבוא לפילוסופיה של משפטי-ישראל השלח כרך כב תרע עמ' 306-295  
477.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל משפט ומדינה בישראל התקופה ספר 28 תשרי-כסלו תרצו עמ' 378-363; ספר 29 טבת-אדר תרצו עמ' 252-245