Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > כללי. תורת המשפט

 מחברכותרתספרביקורת
1.אופנהיימר, בנימין זיקתנו לתורה שבכתב (בין אמת לאמונה) מולד כרך בב תשלד-תשכה עמ' 678-672  
2.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
3.איש שלום, מאיר נמוסן של אבות בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 81-73, 106-101, 138-142, 232-237, 264-268, 297-304, 321-325  
4.אלט, אלברכט מקורות החוק הישראלי ירושלים תשלט 60 עמ'  
5.אפרת, ישראל תורת המוסר המקראית: אבות- מדות מאסף לדברי ספרות ביקורתי והגות ג תשכג עמ' 192-179  
6.אררט, ניסן ואלה המשפטים מערכת של ערכים סמויים בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 65-73  
7.בזק, יעקב למשמעות הצמד 'משפט וצדקה' במקרא בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 148-135  
8.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
9.בכרך, י'; אייזנברג, יהודה התורה שבכתב שמעתין 7 כסלו תשכו עמ' 17-25  
10.בן-שמאי, מאיר הלל ההלכה הקדומה בסיפורי האבות בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 249-226, 403-339, 540-519; יז תשלב עמ' 70-96  
11.בריל, יאקב מתן תורה וכתיבתה בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 39-42  
12.ברין, גרשון שימושי 'או' בטקסטים במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 26-19  
13.ברקוביץ, א' משמעות המלה 'משפט' במקרא ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 134-115  
14.ברתור, אסנת לקרוא חוק כסיפור: עיון בחוקים הקזואיסטיים שבתורה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 51-84  
15.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
16.גבעתי, מאיר הספר החמישי; פרקי עיון בספר דברים ת"א תשלא 124 עמ'  
17.גברונסקי, אשר ברוך בנדט אוצר לשון המקרא (ערוך בידי חיים טשרנוביץ) מוסקבה-פריז 1924 520 עמ'  
18.גורן, שלמה מתן תורה כתיבתה ועריכתה לאור ההלכה מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 7-17; ע סילו תשכב עמ' 7-16; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 377-393  
19.גיפטר, מרדכי כתיבת תורה נביאים וכתובים (בבא בתרא יד, ב) ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' צה-קד  
20.גירשט, י"ל חיתום כתבי המקרא מחניים ע סיון תשכב עמ' 36-44  
21.דה-וו, ר' חיי יום יום בישראל בימי המקרא א-ב. ת"א 1969 280 + 337 עמ'  
22.דובשני, מנשה עיקרי המוסר במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267  
23.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
24.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חוקי משה וחוקי חמורבי מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150  
25.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
26.הברמן, א"מ התנ"ך בישראל ובעמים מחניים ע סיון תשכב עמ' 20-35  
27.הוכרמן, יעקב כלום יש צד זכות למושג שוחד? בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 220-222  
28.הופמן, יאיר משפט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 567-565  
29.היימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה; מראה מקומות על כל פסוקי התנ"ך הנמצאים בכל ספרי תורה שבע"פ .. חלק א: על התורה 352 עמ'; חלק ב: על נביאים. 324 עמ'; חלק ג: על כתובים 291 עמ'. ת"א תרצו-תרצח  
30.היינמן, יצחק מצוה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 235-229  
31.הכהן, שמואל חוקים ומשפטים בשדה חמ"ד שנה יג תשל עמ' 357-354  
32.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, כרך ו תקופת המקרא ירושלים תרצט פרקים יד-יז עמ' 58-94   
33.הלוי, רפאל משפט צדק בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 53-56  
34.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך; ליבוביץ, יהושע זקנה האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 966-970  
35.הרן, מנחם מבעיות הקנוניזציה של המקרא תרביץ שנה כה תשטז עמ' 271-245  
36.ויינפלד, משה מוצא ספר דברים והאסכולה הדבטרונומיסטית בית מקרא שנה יא חוב' א-ב חשון תשכח עמ' 51-42  
37.ויינפלד, משה למקורו של הדגם האפודיקטי בחוק המקרא (בעיית הניסוח של תקנונים ציבוריים מחייבים בימי הבית הראשון ובתחילת ימי הבית השני) תרביץ שנה מא תשלב עמ' 349-360  
38.וינד, ישראל כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה) עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא  
39.חזן, חיים אריה מבוא לחקר התורה השלח כרך ל תרעד עמ' 27-37, 341-330, 465-453, 528-539  
40.חכם, עמוס מסורת המקרא מחניים ע סיון תשכב עמ' 81-78  
41.חכם, עמוס; פלוסר, דוד מוסר האנציקלופדיה העברית כרך כב עמ' 615-609  
42.חשין, ש"ז התנ"ך ספר ספריו של המשפטן הד המשפט כרך א 19-20 אב תשיח עמ' 354-357  
43.יהושפט, י' המשפט בתפיסת המקרא המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 1-12  
44.ייבין, שמואל משפט התורה ביהודה ובישראל בימי המלוכה תרביץ שנה כ תשט עמ' 58-60; מחקרים בתולדות ישראל בארצו, ת"א תשך עמ' 244-240  
45.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק א מהד' ד ת"א תרצב עמ' 58-85: תורת משה  
46.יעקבסון, יששכר טעמי המצוות בתורה טעמי המקרא במקרא ובימינו, אמנה, תשיז עמ' 7-23  
47.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
48.ירון, ראובן יסודות המשפט העברי בתקופת המקרא האוניברסיטה, כתב-עת של האוניברסיטה העברית כרך 14 חוב' ג אדר תשכט עמ' 48-50  
49.כשר, מנחם מענדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... הנמצאים בכל ספרי חז"ל ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות והגהות... כה כר'. בראשית - ויקרא (פרק ד) ירושלים תרצו-תשלב  
50.להב, מרדכי הרפורמה המשפטית של יהושפט מלך יהודה ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 148-141  
51.ליונשטם, שמואל אפרים המשפט ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 190-188 ,145-128  
52.ליונשטם, שמואל אפרים משפט, משפט המקרא אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 637-614  
53.ליכט, יעקב שלום מוסר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 736-728  
54.ליכט, יעקב שלום צדק, צדקה, צדיק אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 685-679  
55.לילינבלום, משה ליב לתולדות התפתחות הדעות והמנהגים בישראל בימי קדם כל כתבי מ"ל ליליענבלום, חלק א קרקא תרע עמ' 252-238  
56.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
57.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
58.מלול, מאיר; דור, יונינה למשמעותו המשפטית של הצירוף "יש/אין לאל ידי" במקרא בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 31-51  
59.מרגליות, ראובן המקרא והמסורה - קובץ מחקרים ירושלים תשכד פ עמ'  
60.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
61.נר, ר' צדק ומשפט בתנ"ך רבעון משטרת ישראל כרך ג גל' 3 עמ' 55-61  
62.סגל, מ"צ לתולדות מסירת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' א-כב, רנד-רנה  
63.סגל, מ"צ אמונת ישראל מלפני סיני תרביץ שנה ל תשכא עמ' 230-215, 313-301  
64.סילבינג, הלן תורת המשפט שבתנ"ך הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 49-64  
65.סרנא, נחום מ' היבטים לא מצויים של פרשנות התנ"ך בימי הבינים הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 42-35  
66.פולק, פרנק 'לקח ונתן', הערות נוספות על הנוסחה וגלגוליה במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 186-179  
67.פיגקלשטיין, יעקב י' משפט, המשפט במזרח הקדמון אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 614-588  
68.פינס, שלמה זלמן מוסר המקרא והתלמוד ירושלים תשה קסט עמ'  
69.פלוסר, דוד המקרא אצל אומות העולם מחניים ע סיון תשכב עמ' 105-100  
70.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
71.פלק, זאב מבוא היסטורי למשפט העברי (תקופת המקרא) (רשימות לפי הרצאות) ירושלים תשך 72 עמ' (בהכפלה)  
72.פלק, זאב המשפט המקראי לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 625-610  
73.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
74.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53  
75.פרידמן, יהושע חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות ירושלים תשלו 70 עמ'  
76.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
77.פרת, מ"י מנין עשרת הדיברות בית מקרא שנה א תשטז עמ' 102-100  
78.צמריון, צמח האחריות האישית במקרא ובספר יחזקאל ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 92-79  
79.קויפמן, יחזקאל תולדות האמונה הישראלית מימי קדם עד סוף בית שני. א-ד ירושלים תשטו-תשטז  
80.קופרמן, יהודה סוגית בל תוסיף לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' י ירושלים תשכב 40 עמ'  
81.קופרמן, יהודה הוראת החלק ההלכתי של התורה (בבתי"ס תיכוניים-דתיים ובישיבות תיכוניות) בשדה חמד שנה ה תשכב עמ' 273-268; ח תשכה עמ' 61-64  
82.קוק, שלמה עשרת הדברות ותרי"ג מצוות מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 83-88  
83.קירשנבאום, אהרן תביעה והגנה במקרא: בין התורה הכתובה לתורה המסורה ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 164-188  
84.קמינקא, אהרן תרי"ג מצוות לפי פשט הכתובים ושיטת הרמב"ם בי"ג העקרים הסוקר שנה ג תרצו עמ' 66-74 ו  
85.רבינוביץ, י"י ביאורים במקרא ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 134-133  
86.רופא, אלכסנדר מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית-היסטורית משפטים כרך יג תשמג-תשמד עמ' 496-477. אנגלרד, יצחק: מעשה נבות הישראלי. שם כרך יד תשמה עמ' 526-521  
87.רפל, דב טיבם של טעמי המצוות במקרא טעמי המקרא במקרא ובימינו, אמנה, תשיז עמ' 32-24  
88.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
89.שפי, אלישע חוקי ספר דברים (בהשוואה ליתר חוקי התורה) מטכ"ל, קצין חינוך ראשי. 56 עמ'  
90.שפירא, דוד שלמה ההלכה בדברי הנביאים תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 431-418; ה תשכא-תשכג עמ' 85-98  
91. Abbott, Lyman  The life and literature of the ancient Hebrews  Boston-London 1901, 13 + 408 p.; p. 81-115: The Book of the Covenant; p. 116-128: The Deuteronomic Code; p. 129-163: The Canon Law  
92. Achtemeier, E.R.  Righteousness in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 80-85  
93. Addis, W.E.  Right, Righteousness  Encyclopedia Biblica 4, p. 4102-4110  
94. Adeney, W.F.  Decision  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 583-584  
95. Adler, L.  Moses und Lykurg  Achawa 2 (1866), p. 202-218  
96. Albright, William F.  The judicial reform of Jehoshaphat  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, Engl sect., p. 61-82  
97. Alexander, Archibald  Ethics of the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1020-1022  
98. Alexander, William Lindsay  Judicature  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1167-1168  
99. Alt, Albrecht  Die Ursprunge des israelitischen Rechts  Verhandl. d. Sachsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, 86 (1934), 71 p. = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 278-337.   
100. Alt, Albrecht  The origins of Israelite law  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 79-132  
101. Amram, David Werner  Jewish law, Ancient  Green Bag 3 (1891), p. 381-383; 4 (1892), p. 36-38, 493-495; 6 (1894), p. 407-409; 8 (1896), p. 253-298  
102. Amram, David Werner  Chapters from the biblical law: I. The case of Zelophehad's daughters; II. The purchase of the Cave of Machpelah; III. The 'coroner's' inquest and the ceremony of expiation; IV. The manslayer in the city of refuge; V. The judgement of Solomon; VI. The ca Green Bag 12 (1900), p. 5-9, 89-92, 196-203, 384-387, 483-486, 504-507, 585-589, 659-661  
103. Amram, David Werner  The case of Jephtha's daughter  Green Bag 13 (1901), p. 37-40  
104. Amram, David Werner  The case of Joab, or the right of Sanctuary  Green Bag 13 (1901), p. 70-73  
105. Amram, David Werner  The case of Adam and Eve  Green Bag 13 (1901), p. 198-202  
106. Amram, David Werner  The case of Boaz and Ruth  Green Bag 13 (1901), p. 313-316  
107. Amram, David Werner  The case of the Blasphemer  Green Bag 13 (1901), p. 493-496  
108. Amram, David Werner  The murder of Abel  Green Bag 13 (1901), p. 592-594  
109. Amram, David Werner  Leading cases in the Bible  Philadelphia 1905, 9 + 220 p.   
110. Andre-Vincent, Ph. I.  Le language du droit dans la Bible  Archives de Philosophie de Droit et de Sociologie Juridique 19 (1974), p. 89-102  
111. Angel, Moses  The law of Sinai and its appointed times  London 1858, 7 + 388 p.  
112. Appel, Gersion  A philosophy of Mizvot: the religious-ethical concepts of Judaism, their roots in biblical law and the oral tradition  N.Y. 1975, 11 + 288 p.   
113. Arnd, Josua  Manuale legum mosaicarum in quo catalogus legum ex partitione Judaeorum et Christianorum  Gustrovi (Gustrow) 1663, 3 vols. in 1, 456 p.  
114. Auerbach, Elias  Das Zehngebot-allgemeine Gesetzesform in der Bibel  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 255-276  
115. Bach, Robert  Gottesrecht und weltliches Recht in der Verkundigung des Propheten Amos  Festschrift fur Gunther Dehn, 1957, p. 23-34  
116. Banks, J.S.  Justice  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 825-826  
117. Barclay, William  Law in the Old Testament  Expository Times 86 (1974-75), p. 68-71  
118. Barnard, J.  The Bible and modern law  Washington Law Reporter 42 (1914), p. 770 ff = Chicago Legal News 47 (1915), p. 170 ff*  
119. Barriobero y Herr n, E.  La legislacion de Moises  Madrid n.d., 160 p.  
120. Barton, John  Natural law and poetic justice in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 30 (1979), p. 1-14  
121. Baruk, Henri; Bachet, Maurice  Le test 'Tsedek'. Le jugement moral et la delinquance  Paris 1950, 88 p.  
122. Bauer, Georg Lorenz  Beschreibung der gottesdienstlichen Verfassung der alten Hebraer  2 vols., Leipzig 1805-06, 16 + 432, 4 + 394 p.; vol. 1, p. 261-278: (Von dem) Zehnten; p. 314-348: Von den Gelubden; vol. 2, p. 277-283: Das Jubeljahr; p. 284-382: Von den Priestern... und Leviten; p. 384-394: Die Proselyten  
123. Beard, J.R.  Weights and measures  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1096-1100  
124. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  A study of ancient Israelite laws and their function as covenant stipulations  Dissertation Univers. of Notre Dame 1973, 8 + 260 p.  
125. Benzinger, Immanuel  Gericht und Recht bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 572-585  
126. Benzinger, Immanuel  Hebraische Archaologie  3 ed., Leipzig 1927; photo-repr. Hildesheim-N.Y. 1974, 24 + 437 p.; p. 112-130: Die Familie und ihre Sitte; p. 130-133: Die Sklaven; p. 138-140: Die sozialen Verhaltnisse; p. 148-157: Die Handwerke; p. 157-161: Der Handel; p. 187-190: Die Heilkunde; p. 1  
127. Benzinger, Immanuel  Law and justice  Encyclopedia Biblica 3, p. 2714-2730  
128. Bergren, Richard Victor  The prophets and the law  Cincinnati 1974, 15 + 231 p.   
129. Berkovits, Eliezer  The biblical meaning of justice  Judaism 18 (1969), p. 188-209  
130. Bialloblotzky, Christopher Henr. Friedr.  Law  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 794-795  
131. Bissell, E.C.  The independent legislation of Deuteronomy  Journal of Biblical Literature 3 (1883), p. 67-89  
132. Blau, Ludwig  Torah, laws of  Jewish Encyclopedia 12, p. 198-199  
133. Blenkinsopp, Joseph  Wisdom and law in the Old Testament: the ordering of life in Israel and early Judaism  Oxford 1983, 9 + 172 p.  
134. Blume, Fridericus  Lex Dei, sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio  Bonn 1833, 48 + 208 p.  
135. Boecker, Hans Jochen  Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient  Neukirchen-Vluyn 1970, 206 p.   
136. Boecker, Hans Jochen  Law and the administration of justice in the O.T. and ancient East  Minneapolis 1980, 224 p.   
137. Bonsirven, J.  Judaisme (V: La Tora-loi ecrite, loi orale; La Tora et la vie)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1187-1194  
138. Booth, Osborne  The semantic development of the term Mishpat in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 61 (1942), p. 105-110  
139. Bose, Horace M. du  The law and the prophets  Aftermath Series 1,9 (1924), p. 383-427  
140. Braulik, Georg  Bedeutungsnuancen der Ausdrucke fur 'Gesetz' im deuteronomischen Sprachgebrauch  17. Deutscher Orientalistentag, Vortrage, Wiesbaden 1969, p. 343-344  
141. Braulik, Georg  Die Ausdrucke fur 'Gesetz' im Buch Deuteronomium  Biblica 51 (1970), p. 39-66  
142. Bright, J.  The place of the law in Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 569-570  
143. Bright, John  The apodictic prohibition: some observations  Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 185-204  
144. Brueck, M.  Der mosaische Gesetzescodex  Ofen 1847, 9 + 78 p.  
145. Brunner, Robert  Gesetz und Gnade im Alten Testament und im j?dischen Denken  Zurich 1969, 176 p.  
146. Budde, Karl  Die Gesetzgebung der mittleren Bucher des Pentateuchs, insbesondere der Quellen J und E  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 11 (1891), p. 193-234  
147. Burrows, Millar  Old Testament ethics and the ethics of Jesus  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 227-243  
148. Cameron, Thomas  The kindly laws of the Old Testament  London 1945, 67 p.  
149. Carmichael, Calum M.  Deuteronomic laws, wisdom and historical traditions  Journal of Semitic Studies 12 (1967), p. 198-206  
150. Carmichael, Calum M.  A singular method of codification of law in the Mishpatim  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 19-25  
151. Carmichael, Calum M.  The law of Deuteronomy  Ithaca 1974, 277 p.   
152. Carmichael, Calum M.  Law and narrative in the Bible  Ithaca-London 1985, 356 p.   
153. Cazelles, Henri  Loi israelite  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 487-530  
154. Cazelles, Henri  Pentateuque, etude juridique des textes  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 751-759  
155. Cazelles, Henri  A propos de quelques textes difficiles relatifs a la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Revue Biblique 58 (1951), p. 169-188  
156. Cazelles, Henri  Le sens religieux de la Loi  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 177-194  
157. Cazelles, Henri  La Loi, code moral  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 195-200  
158. Cazelles, Henri  La transgression de la Loi en tant que crime et delit  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 521-528  
159. Cazelles, Henri  Droit public et droit prive dans l'Israel biblique  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 17-22  
160. Cellerier, J.E.  Esprit de la legislation mosaique  2 vols. in 1, Paris 1837, 354 + 359 p.  
161. Chaud, J.B.C.  Morale et la Bible  2 vols., Versailles 1817, 28 + 487, 440 p.  
162. Clark, Harold Ballard  Biblical law  2nd ed., Portland, Or. 1944, 22 + 338 p.  
163. Cohen, Hermann  Das soziale Ideal bei Plato und den Propheten  Der Jude 7 (1923), p. 618-636 = J?dische Schriften, vol. 1, Berlin 1924, p. 306-330  
164. Cohn, Haim H. (ed.)  Jewish law in ancient and modern Israel, selected essays with an introduction  N.Y. 1971, 34 + 259 p.   
165. Consejo superior de investigaciones cientificos, Instituto 'Francisco Su rez'  La tica Biblica  Madrid 1971, 331 p.  
166. Cramer, Karl  Der Begriff צדקה bei Trito-Jesaia  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 27 (1907), p. 79-99  
167. Crossan, D.M.  Justice of men in the Bible  New Catholic Encyclopedia 8, p. 75-76  
168. Crusemann, Frank  '...Und die Gesetze des Konigs halten sie nicht' (Esther 3,8); Widerstand und Recht im Alten Testament  Wort und Dienst 17 (1983), p. 9-25  
169. Daube, David  ?ber die Umbildung biblischen Rechtsgutes  Symbolae Friburgensis in honorem Ottonis Lenel, n.d., p. 245-258  
170. Daube, David  Codes and codas in the Pentateuch  Juridical Review 53 (1941), p. 242-261  
171. Daube, David  Some forms of Old Testament legislation  Oxford Society of Historical Theology, Abstracts of Proceedings (1944-45), p. 36-46  
172. Daube, David  Studies in biblical law  Cambridge 1947, 8 + 328 p.; repr. N.Y. 1969.   
173. Daube, David  Rechtsgedanken in Erzahlungen des Pentateuchs  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 77 (1958), p. 32-41 = Von Ugarit nach Qumran, Otto Eissfeldt dargebracht..., 1958, p. 32-41  
174. Daube, David  The Exodus pattern in the Bible  London 1963, 94 p.  
175. David, Martin  Zur Forschungsmethode auf dem Gebiete des biblischen Rechts  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 6 (1925), p. 26-42  
176. David, Martin  De codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 17 (1941-45), p. 73-98  
177. David, Martin  The Codex Hammurabi and its relation to the provisions of law in Exodus  Oudtestamentusche Studien 7 (1950), p. 149-178  
178. Descamps, A.  Justice et justification. 1: L'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1417-1460  
179. Diamond, A.S.  Primitive law, past and present  London 1971, 25 + 410 p.; p. 124-138: The law of the Hebrews; p. 139-154: The Hebrew code  
180. Dillmann, August  Gesetz und Gesetzgebung  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 436-449  
181. Driver, S.R.  Law (in the Old Testament)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 64-73  
182. Dumont, E.  La ley mosaica y su abolicion  Rivista Biblica 22 (1960), p. 1-7, 82-88  
183. Duncan, David  The law of Moses, its character and design  Edinburgh 1851, 2 + 411 p.  
184. Dunner, Alfred  Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament  Bonn 1663, 5 + 139 p.  
185. Dupin, Andre Marie  Regles de droit et de morale tirees de l'Ecriture Sainte  Paris 1858, 24 + 376 p.*  
186. Durr, Lorenz  Altorientalisches Recht bei den Propheten Amos und Hosea  Biblische Zeitschrift, N.F. 23 (1935), p. 150-157  
187. Duschak, Moritz  Umriss des biblisch-talmudischen Synagogenrechts mit Ruecksicht auf die jetzige Stellung der oesterreichischen Juden  Olmutz 1853, 88 p.  
188. Edwards, Chilperic  The Hammurabi Code and the Sinaitic legislation  London 1904, 13 + 168 p.; 3rd ed. 1921; repr. Port Washington 1971  
189. Edwards, Chilperic  The world's earliest laws  London 1934, 152 p.  
190. Ehrlich, Ernst Ludwig  Tora im Judentum  Evangelische Theologie 37 (1977), p. 536-549  
191. Ehrlich, J.W.  The Holy Bible and the law  N.Y. 1962, 240 p.  
192. Eisenstadt, S.  Early history and principles of Jewish family law  Juridical Review 60 (1948), p. 48-53  
193. Ellul, Jacques  Le droit biblique d'apres l'exemple de la royaute et les cultures orientales  M?langes offerts a Jean Brethe de la Gressaye, Bordeaux 1967, p. 253-273*  
194. Ercole, Giuseppe d'  La struttura giuridica di Israele dalle origini ad Adriano  Studia et Documenta Historiae et Iuris 31 (1965), p. 246-304  
195. Ercole, Giuseppe d'  La rilevanza dell'ordinamento dogmatico-cultuale e dell'ordinamento morale nella struttura organica di Israele  Studia et Documenta Historiae et Iuris 32 (1966), p. 185-233  
196. Ercole, Guiseppe d'  The organic structure of Israel in terms of her moral order and dogmatic order of cult  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 557-613  
197. Fahlgren, K. Hj.  Sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im Alten Testament  Dissertation Uppsala 1932, 4 + 270 p.  
198. Falk, Zeev W.  Two symbols of justice  Vetus Testamentum 10 (1960), p. 72-74  
199. Falk, Zeev W.  Hebrew law in biblical times  Jerusalem 1964, 179 p.; Addenda: Dine Israel 8 (1977), Engl. sect. p. 33-48.   
200. Falk, Zeev W.  'Words of G-d' and 'Judgments'  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 155-159  
201. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
202. Fensham, F. Charles  The role of the L-rd in the legal sections of the Covenant Code  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 262-274.  
203. Fischer, Thomas S.  Lex Mosaica  1898*  
204. Fletcher, Verne H.  The fundamental shape of Old Testament ethics  Scottish Journal of Theology 24 (1971), p. 47-73  
205. Fluegel, Maurice  Spirit of the biblical legislation, in parallel with Talmud, Moralists, Casuists, New Testament, ancient and modern law, especially the social and political institutions  Baltimore 1893, 6 + 248 p.   
206. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
207. Fohrer, Georg  Das sogenannte apodiktisch formulierte Recht und der Dekalog  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 115 (1969), p. 120-148  
208. French, Richard V. (ed.)  Lex Mosaica, or the Law of Moses and the higher criticism  London 1894, 36 + 652 p.  
209. Friedenthal, Marcus Beer  Die Legitimitat nach dem Alten Testament, aus mehreren hebr. Werken M.B. Friedenthals ubers. v. R. Furstenthal  יסודי הדת ועקרי האמונה, oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 1-56  
210. Gaudemet, Jean  Institutions de l'antiquite  Paris 1967; p. 96-124: les Hebreux  
211. Gehman, Henry S.  Natural law and the Old Testament  Biblical studies in memory of H.C. Alleman, 1960, p. 109-122  
212. George, Henry  Moses der Gesetzgeber  Berlin 1920, 53 p.  
213. Gershfield, Edward M.; Fuss, Abraham M. (eds.)  Studies in Jewish jurisprudence  4 vols., N.Y. 1971-76  
214. Gerstenberger, Erhard  Wesen und Herkunft des 'Apodiktischen Rechts'  Neukirchen-Vluyn 1965, 8 + 162 p.   
215. Gilmer, Garry Wesley  The if-you form in Israelite law  Dissertation Missoula, Mont., 1975, 8 + 139 p.   
216. Goldstein, Mateo  Derecho hebreo a traves de la Biblia y el Talmud  Buenos Aires 1947, 499 p.  
217. Gordon, A.  Die Bezeichnungen der pentateuchischen Gesetze; ein Beitrag zur Charakteristik der verschiedenen Gesetzesklassen des Mosaismus  Frankf.a.M. 1906, 4 + 187 p.  
218. Gordon, Alexander Reid  Righteousness (in the OT)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 780-784  
219. Graetz, Heinrich  Der Abschluss des Kanons des Alten Testaments und die Differenz von kanonischen und extrakanonischen Buchern nach Josephus und Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 281-298  
220. Gray, G.B.  Law literature  Encyclopedia Biblica 3, p. 2730-2744  
221. Grebot, Pierre  A tradicao, fonte e meio da Escritura  Revista de Cultura Biblica 4 (1967), p. 47-69  
222. Greenstein, Edward L.  Biblical law  In: Back to the sources, reading the classic Jewish texts, ed. Barry W. Holtz, N.Y. 1984, p. 83-103  
223. Greidanus, Sidney  The universal dimension of law in the scriptures  Studies in Religion 14 (1985), p. 39-51  
224. Gutbrod, W.  Law in the Old Testament  In: Law, eds. Herman Kleinknecht and W. Gutbrod. London 1962, p. 23-49  
225. Halperin, Jean  La Thora: un pedagogie de l'intelligence, de la liberte et de la responsabilite  In: Universalite des droits de l'homme et diversite des cultures, eds. Louis Vellez-Serrano and Patrice Meyer-Bisch, Fribourg 1984, p. 37-88  
226. Hammerschaimb, E.  On the ethics of the Old Testament prophets  Vetus Testamentum Supplement 7 (1960), p. 75-101  
227. Harrelson, W.J.  Law in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 77-89  
228. Harrelson, W.J.  Ten commandments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 569-573  
229. Harvey, Warren Zev  Torah  Encyclopedia Judaica 15, p. 1235-1246 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 3-18  
230. Hauser, Richard; Hyatt, Donald B.  The law and the prophets, ed. by Robin Fox  N.Y. (after 1970), 364 p.  
231. Heinemann, Gunter  Untersuchungen zum apodiktischen Recht  Dissertation Hamburg 1958, 2 + 104 p.*  
232. Hempel, Johannes  Das Ethos des Alten Testaments  Berlin 1964, 12 + 343 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 67  
233. Hempel, Johannes  Ethics in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 153-161  
234. Hertz, J.H.  Ancient semitic codes and the Mosaic legislation  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 10 (1928), p. 207-221 = Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. branch 6 (1928), p. 207-221 = Studies in Jewish Jurisprudence, 2 (1972).   
235. Hertzberg, H.W.  Die Entwicklung des Begriffes משפט im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 256-287; 41 (1923), p. 16-76  
236. Hirschberg, Samuel  Jurisprudence among the ancient Hebrews  Marquette Law Review 2 (1926), p. 25-31*  
237. Holmes, Peter  Moses, law of  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 222-238  
238. Horst, Friedrich  Das Privilegrecht Jakob's. Rechtsgeschichtliche Untersuchung zum Deuteronomium.  Gottingen 1930, 124 p. = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 17-154  
239. Horst, Friedrich  Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 49-75 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 260-263, 266-291 = Koch, Klaus: Um das Prinzip der Vergeltung, Darmstadt 1972, p. 181-212  
240. Horst, Friedrich  Gottes Recht. Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament.  Munchen 1961, 344 p.   
241. Huberman Scholnick, Sylvia  The meaning of Mispat in the Book of Job  Journal of Biblical Literature 101 (1982), p. 521-529  
242. Husik, Isaac  The law of nature, Hugo Grotius, and the Bible  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 381-417.   
243. Hyatt, J. Philip  Moses and the ethical Decalogue  Encounter 26 (1965), p. 199-206  
244. Iken, Conrad  Antiquitates hebraicae secundum triplicem judaeorum statum, ecclesiasticum, politicum et oeconomicum  Bremen 1732, 10 + 618 + 86 p.; p. 347-484: De statu politico; p. 371-384: De regibus; p. 385-397: De Synedris; p. 397-420: De judiciis; p. 437-454: De mensuris et nummis; p. 455-465: De militibus et armis; p. 466-483: De bello; p. 484-618: De statu oecon  
245. Iken, Conrad  De lege Mosis, Prophetis et Psalmis ad Luc. XXIV, 44.  In: Dissertationes philologico-theologicae, vol. 1, Leiden 1749, p. 419-433  
246. Iken, Conrad (praes.); Douglas, Georg (resp.)  De institutis et cerimoniis legis Mosaicae ante Mosem  2 vols. in 1, Dissertation Bremen 1751, 44 + 52 p. = Dissertationes philologico-theologicae, vol. 2, ed. Joh. Herm. Schacht, Traiecti Batavorum (Utrecht) 1770, p. 1-94  
247. Ilbert, Courtenay  Early Jewish law and custom  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, N.S. 16 (1916), p. 140-145  
248. Isaacs, Nathan  'The law' and the law of change. A tentative study in comparative jurisprudence.  Cincinnati 1917, 38 p. (reprinted from University of Pennsylvania Law Review 65)  
249. Isaacs, Nathan  The common law of the Bible  American Bar Association Journal 7 (1921), p. 117-119  
250. Jackson, Bernard S.  Structuralism and the notion of religious law  Investigaciones Semioticas 2,3 (1982-83), p. 1-43*  
251. Jackson, Bernard S.  The ceremonial and the judicial; biblical law as sign and symbol  Journal for the Study of the Old Testament 30 (1984), p. 25-50  
252. Jacobus, Adolf  Der Gottesstaat  Berlin 1923, 165 p.; p. 70-101: Das Rechtswesen; p. 102-135: Die volkswirtschaftlichen Grundgesetze  
253. Jaeger, Nicola  Il diritto nella Bibbia  Giustizia individuale e sociale nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Assisi 1960, 245 p.  
254. Jennings, David  Jewish antiquities  London 1808, 8 + 434 p.; 2nd ed. 1823  
255. Jepsen, Alfred  Die 'Hebraer' und ihr Recht  Archiv fur Orientforschung 15 (1945-51), p. 55-68  
256. Jepsen, Alfred  צדק und צדקה im A.T  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 78-89  
257. Jepsen, Alfred  Israel und das Gesetz  Theologische Literaturzeitung 93 (1968), p. 85-94  
258. Jirku, Anton  Das weltliche Recht im Alten Testament  Gutersloh 1927, 160 p.  
259. Jocz, J.  Law and grace, with special reference to the fourth Commandment  Judaica 21 (1965), p. 166-177  
260. Jouanen, J.  Apercu sur les legislations de l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897, 98 p.  
261. Kaiser, Walter C.  Toward Old Testament ethics  Grand Rapids 1983, 12 + 345 p.   
262. Kalthoff, Joh. Heinr.  Handbuch der hebraischen Alterthumer  Munster 1840, 14 + 456 p.  
263. Kaufman, Stephen A.  The structure of the Deuteronomic law  Maarav, a journal for the study of Northwest Semitic Languages and Literatures 1 (1978-79), p. 105-158  
264. Kent, Charles Foster  Law (Biblical, O.T.)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 823-824  
265. Kent, Charles Foster  The message of Israel's lawgivers; the laws of the Old Testament codified  N.Y. 1907, 34 + 386 p.  
266. Kent, Charles Foster  Israel's laws and legal precedents from the days of Moses to the closing of the legal canon  N.Y. 1907, 35 + 301 p.  
267. Kilian, Rudolf  Apodiktisches und kasuistisches Recht im Licht agyptischer Analogien  Biblische Zeitschrift, N.F. 7 (1963), p. 185-202  
268. Kingsbury, Edwin C.  Law as compact: Ancient Israel's contribution to the understanding of law  Journal of Human Relations 15 (1967), p. 411-422  
269. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences Historiques (n.d.), p. 473-475  
270. Kisch, Guido  The science of biblical, talmudic and rabbinical law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 245-258 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 113-126  
271. Kleinert, Paul  Das Deuteronomium und der Deuteronomiker. Untersuchungen zur alttestamentlichen Rechts- und Literaturgeschichte  Bielefeld-Leipzig 1872, 267 p.  
272. Klumel, Meir  Mischpatim, ein samaritanisch-arabischer Commentar zu Exodus 21-22,15, von Ibrahim ibn Jakub. Nach einer Berliner Handschrift hrsg  Dissertation Berlin 1902, 13 (+ 1) + 34 p.   
273. Kohler, Josef  Israelitisches und j?disches Recht  In: Kultur der Gegenwart, vol. 2,7,1, Leipzig-Berlin 1914, p. 71-82  
274. Kohler, Josef  Israeliten  In: Grundlagen des Volkerrechts, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Stuttgart 1918, p. 21-23  
275. Konig, E.  Essai sur l'evolution de l'idee de justice chez les prophetes hebreux  Paris 1894*  
276. Kraus, Hans Joachim  Die prophetische Verkundigung des Rechts in Israel  Zollikon 1957, 38 p.  
277. Kubel, Robert  Das alttestamentliche Gesetz und seine Urkunde  Stuttgart 1867, 80 p.  
278. Lazarus, Joseph  Die alten Gesetze  Prag 1928, 26 p.  
279. Leathes, Stanley  The law in the prophets  London 1891, 16 + 312 p.  
280. Leiman, Sid Z.  The canonization of Hebrew Scripture: the talmudic and midrashic evidence  Hamden, Conn. 1976, 234 p. = Dissertation 1970.   
281. Lemaire, A.  Vengeance et justice dans l'Ancien Israel  In: La Vengeance, eds. R. Verdier and J.P. Poly, vol. 3, Paris 1984, p. 13-33*  
282. Lesetre, Henri  Injustice  Dictionnaire de la Bible 3, p. 878-879  
283. Lesetre, Henri  Loi mosaique  Dictionnaire de la Bible 4, p. 329-347  
284. Lesetre, Henri  Morale  Dictionnaire de la Bible 4, p. 1260-1266  
285. Levenson, Jon D.  The theologies of commandments in biblical times  Harvard Theological Review 73 (1980), p. 17-33  
286. Lightner, Clarence A.  The Mosaic law  Michigan Law Review 10 (1911), p. 108-119  
287. Lind, M.  Law in the Old Testament  Christian Legal Society Quarterly 4 (1983), p. 32-34*  
288. Linton, I.H.  A legal man and the Bible  London n.d., 8 + 179 p.  
289. Lipman, Armand  תורת משה Le loi de Moise, commentee par un croyant  Paris 1926, 13 + 228 p.  
290. Lobingier, Charles Summer  The Bible as a law book  American Law Review 47 (1913), p. 556-560*  
291. Locher, Clemens  Wie einzigartig war das altisraelitische Recht?  Judaica 38 (1982), p. 130-140  
292. Loewenstamm, Samuel E.  Law (in the Israelite society... in the settlement period).  In: World History of the Jewish People, vol. 3, Tel Aviv 1971, p. 231-267  
293. Luzzatto, Samuel David  Breve prospetto dell legislazione Mosaica  L'Educatore Israelita 1 (1853), p. 68-77, 104-106, 135-138, 161-166, 229-232, 291-295, 321-324; 2 (1854), p. 15-18  
294. Marsden, John Benjamin  The influence of the Mosaic Code upon subsequent legislation  London 1862, 8 + 303 p.  
295. Mays, James Luther  Justice; perspectives from the prophetic traditions  Interpretation 37 (1983), p. 5-16  
296. McConnell, Francis J.  Righteousness  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2591-2592  
297. McKeating, Henry  Justice and truth in Israel's legal practice  Church Quarterly 3 (1970), p. 51-56  
298. Mendenhall, George E.  Ancient oriental and biblical law  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46  
299. Menes, A.  Die vorexilischen Gesetze Israels  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 50 (1928), 6 + 141 p.   
300. Menes, A.; Bialoblocki, Samuel  Gesetze der Bibel; die Darstellung der Gesetze im nachbiblischen Judentum; die 613 Gebote  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 355-377  
301. Michaelis, Johann David  Mosaisches Recht. 2nd ed., 6 vols. in 3,  Frankf.a.M. 1775-1778, 399, 480, 352, 382, 310, 419 p.  
302. Michaelis, Johann David  Commentaries on the laws of Moses, translated from the German by Sir Alexander Smith  4 vols., London 1814  
303. Mitchell, Hinchley G.  The ethics of the Old Testament  Chicago 1912, 8 + 417 p.  
304. Mongiorgio, Nicolo  Codex de Mosaico, et vetere iure enucleando  Bonania (Bologna) 1573, 4 + 291 + 16 p.  
305. Morgenstern, J.  Das Justizwesen bei den alten Hebraern  Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage 44 (1879), 46-49  
306. Nadel, Arno  Das Wesen des mosaischen Sittengesetzes  Der Jude 1 (1916-17), p. 419-424  
307. Napier, B.D.  Community under law: on Hebrew law and its theological presuppositions  Interpretation 7 (1953), p. 404-417  
308. Nasuti, Harry P.  Identity, identification and imitation: the narrative hermeneutics of biblical law  Journal of Law and Religion 4 (Winter 1986), p. 9-23*  
309. Neusner, Jacob  Does Torah mean law?  Central Conference of American Rabbis, Journal 27 (1959), p. 42-45  
310. Nicholson, E.W.  Deuteronomy and tradition  Oxford 1967, 12 + 145 p.  
311. Niehr, Herbert  Rechtsprechung in Israel; Untersuchungen zur Geschichte der Gerichtsorganisation im Alten Testament  Stuttgart 1987, 144 p.  
312. Nielsen, Kirsten  J-hweh as prosecutor and judge. An investigation of the prophetic lawsuit (Rib-pattern)  Sheffield 1978, 104 p.  
313. Nielsen, Kirsten  Das Bild des Gerichts (Rib-pattern) in Jesaiah I-XII. Eine Analyse der Beziehungen zwischen Bildsprache und dem Anliegen der Verkundigung.  Vetus Testamentum 29 (1979), p. 309-324  
314. North, C.R.  The place of oral tradition in the growth of the Old Testament  Expository Times 61 (1949-50), p. 292-296  
315. Noth, Martin  Das Gesetz im Pentateuch  Schriften d. Konigsberger Gelehrten-Gesellschft, Geisteswiss. Klasse, 17 (1940), p. 49-138  
316. Noth, Martin  The laws in the Pentateuch and other studies  Edinburgh 1966; repr. 1967, 14 + 289 p.; 2nd. ed. London 1984  
317. Oehler, Th.  Gesetz, Gesetzgebung  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 277-282  
318. Oort, Henricus  Oud-Israels Rechtswezen  Leiden 1892, 35 p.  
319. Orlinsky, Harry M.  The tribal system of Israel and related groups in the period of the Judges  Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman, 1962, p. 375-387  
320. Oyen, Hendrik van  Ethik des Alten Testaments  Gutersloh 1967, 208 p.  
321. Oyen, Hendrik van  Ethique de l'Ancien Testament  Geneve 1974, 210 p.  
322. Parker, Martha E.  A study of the law from nature and the Bible  Richmond, Calif. 1926, 2 + 333 p.  
323. Pastoret, M. de  Moyse, considere comme legislateur et comme moraliste  Paris 1788, 4 + 599 p.  
324. Patrick, Dale  Casuistic law governing primary rights and duties  Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 180-184  
325. Patrick, Dale  The Covenant Code source  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 145-157  
326. Patrick, Dale  Old Testament law  Atlanta 1985, 4 + 278 p.  
327. Peters, Norbert  Die soziale Fursorge im Alten Testament  Paderborn 1936, 92 p.  
328. Pfeiffer, August  Specimen antiquitatum sacrarum... de antiquis Ebraeorum ritibus et moribus  Wittenberg 1687, 80 p.  
329. Pfeiffer, August  Antiquitates Ebraicae selectae, unde quamplurimis Scripturae locis faccula accenditur  Leipzig 1692, 20 + 216 p.  
330. Phelps, Lilburn  Moses and his laws  Kentucky State Bar Journal 8 (1944), p. 19-24*  
331. Philippson, Ludwig  La morale sociale del Mosaismo  La Rassegna Mensile di Israel 18 (1952), p. 51-65  
332. Piattelli, Daniela  Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali  Milano 1981, 194 p.  
333. Ploeg, J.P.M. van der  Studies in Hebrew law  Catholic Biblical Quarterly 12 (1950), p. 248-259, 416-427; 13 (1951), p. 28-43, 164-171, 296-307  
334. Ploeg, J.P.M. van der  Law, mosaic  New Catholic Encyclopedia 8, p. 554-556  
335. Pope, M.H.  Congregation, assembly  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 669-670  
336. Rad, Gerhard von  'Gerechtigkeit' und 'Leben' in der Kultsprache der Psalmen  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 418-437  
337. Rapaport, J.  The origins of Hebrew law  Palestine Exploration Quarterly 73 (1941), p. 158-167  
338. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Biblisch-talmudisches-rabbinisches Recht der Juden  Lemberg 1912 (?), 24 p.  
339. Reckenberger, Joannes Leonhard  Sacri Judaeorum ritus antiqui secundum res gestas et dogmata illorum ad Codicis Sacri  Jena 1740, 14 + 730 + 52 p.  
340. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
341. Reimarus, Hermann Samuel  Cogitationes de legibus Mosaicis ante Mosem  Hamburg 1741; Commentatione theologicae, ed. Johann Kaspar Velthusen, vol. 6, Leipzig 1799  
342. Rendtorff, Rolf  Das uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 147 (1977), 8 + 177 p.   
343. Reviv, Hanoch  The traditions concerning the inception of the legal system in Israel: significance and dating  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 566-575  
344. Richter, Wolfgang  Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches.  Munchen 1966, 217 p.  
345. Riehm, Eduard  Gesetz, Gesetzbuch  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 515-521  
346. Riehm, Eduard  Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab  Gotha 1854, 12 + 136 p.  
347. Ring, Emanuel  Israels Rechtsleben im Lichte der neuentdeckten assyrischen und hethitischen Gesetzesurkunden  Stockholm-Leipzig 1926, 205 p.   
348. Robbins, Alexander H.  The Pentateuch as a book of common law  Central Law Journal St. Louis 84 (1917)*  
349. Robinson, H. Wheeler  Law and religion in Israel  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938, p. 47-66; repr. 1969  
350. Rofe, Alexander  Methodological aspects of the study of biblical law  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 1-16  
351. Rosenthal, Ludwig A.  Hamurabigesetz, Thora und Talmud  Mainz 1903, 44 p.  
352. Rule, Ulric Z.  Old Testament institutions, their origin and development  London 1910, 15 + 448 p.  
353. Rule, Ulric Z.  Law in the Old Testament  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1852-1858  
354. Rushdoony, Rousas John  The institutes of biblical law, with three appendices by Gary North  N.Y. 1973, 7 + 890 p.  
355. Saalschutz, Joseph Levin  Das mosaische Recht, mit Berucksichtigung des spateren j?dischen  2 vols., Berlin 1846-48, 34 + 879 + 16 p.; 2nd ed.: Das mosaische Recht, nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 1853, 34 + 879 + 44 p.   
356. Salvador, J.  Geschichte der mosaischen Institutionen und des j?dischen Volks  3 vols., Hamburg 1836, 72 + 258, 6 + 336, 3 + 464 p.  
357. Salvador, Joseph  Loi de Moise, ou systeme religieux et politique des Hebreux  Paris 1822, 14 + 611 p.  
358. Salvador, Joseph  Histoire des institutions de Moise et du peuple hebreu  3 vols., Paris 1828, 20 + 414, 457, 455 p.; 2nd ed., 4 vols., Bruxelles 1829-30; 3rd. ed., 2 vols., Paris 1862  
359. Sanchez del Rio y Peguero, Carlos  La teoria general del derecho en el antiguo Israel  Temis 7 (1960), p. 87-107  
360. Schall, Eduard  Die Staatsverfassung der Juden auf Grund des Alten Testamentes und namentlich der funf Bucher Moses, mit fortlaufen der Beziehung auf die Gegenwart. vol. 1: Mosaisches Recht, Staat, Kirche und Eigentum in Israel. 2. ed.,  Leipzig 1896, 382 p.  
361. Scharbert, Josef  J-hwe im fruhisraelitischen Recht  In: G-t, der einzige: zur Entstehung des Monotheismus in Israel, ed. E. Haag, Freiburg 1985, p. 160-183*  
362. Schenkel, Daniel  Gerechtigkeit (des Menschen)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 394-399  
363. Schmokel, Hartmut  Das angewandte Recht im Alten Testament. Eine Untersuchung seiner Beziehungen zum kodifizierten Recht Israels und des alten Orients  Borna-Leipzig 1930, 4 + 134 p.   
364. Schofield, J.N.  Law, prophets and writings  London 1969, 13 + 386 p.; p. 60-74: Mosaic religion: institutions  
365. Schottroff, W.  Zum alttestamentlichen Recht  Beihefte z. Evangelischen Theologie 22 (1977), p. 3-29  
366. Schrey, Heinz-Horst; Walz, Hans Hermann; Whitehouse, W.A.  The biblical doctrine of justice and law  London 1955, 208 p.  
367. Schweitzer, Wolfgang  The Bible and the problem of human law and justice  Interpretation 5 (1951), p. 46-59  
368. Seeger  Gesetz im AT  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1125-1127  
369. Senger, M.  L'esprit des loix mosaiques  Bordeaux 1785, 16 + 270 p.  
370. Siegfried, C.  Gesetz, Gesetze  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 211  
371. Silving, Helen  The jurisprudence of the Old Testament  New York University Law Review 28 (1953), p. 1129-1148  
372. Skinner, J.  Righteousness in O.T  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 272-281  
373. Soggin, J. Alberto  Ancient Israelite poetry and ancient 'Codes' of law and the sources 'J' and 'E' in the Pentateuch  Vetus Testamentum Supplement 28 (1975), p. 185-195  
374. Sonsino, Rifat  Toward a definition of law in the Pentatuech  Journal of Reform Judaism 26,3 (1979), p. 117-123  
375. Sonsino, Rifat  Characteristics of biblical law  Judaism 33 (1984), p. 202-209  
376. Sorg, Theo (ed.)  Dekalog heute; Predigthilfen zu den Zehn Geboten  Stuttgart 1979, 160 p.  
377. Spencer, Joannes  De legibus Hebraeorum ritualibus et earum rationibus libri tres  Cambridge 1685, 3 vols. in 1; 2nd ed. Hague-Comitum 1686, 30 + 476 + 28; 504 + 18 p.; 3rd ed. Leipzig 1705, 2 vols.; Cambridge 1727, 10 + 635 p.; T?bingen 1732, 35 + 232 + [30] p.  
378. Spinetoli, Ortensio da  La 'giustizia' nella Bibbia  Bibbia e Oriente 13 (1971), p. 241-254  
379. Steinwenter, Arthur  Bibel und Rechtsgeschichte  Journal of Juristic Papyrology 15 (1965), p. 1-19  
380. Stoderl, Wenzel  Das Gesetz Israels nach Inhalt und Ursprung  Marienbad 1933, 6 + 72 p.  
381. Stone, Wilbur F.  The oldest laws  Lawyer and Banker 5 (1912), p. 132-139*  
382. Strong, T.B.  Ethics (in the OT and Apocrypha)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 777-783  
383. Stuhlmacher, Peter  Das Gesetz als Thema biblischer Theologie  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 75 (1978), p. 251-280  
384. Stylianopoulos, Theodore  Justin Martyr and the Mosaic law  Dissertation Cambridge, Mass., 1975, 11 + 204 p.   
385. Toombs, Lawrence E.  Love and justice in Deuteronomy  Interpretation 19 (1965), p. 399-411  
386. Tresmontant, Claude  La doctrine morale des prophetes d'Israel  Paris 1958, 198 p.  
387. Tresmontant, Claude  Sittliche Existenz bei den Propheten Israels  Freiburg 1962, 204 p.  
388. Troeltsch, Ernst  Das Ethos der hebraischen Propheten  Logos 16 (1916-17), p. 1-28  
389. Vaux, Roland de  Les institutions de l'Ancien Testament  2 vols., Paris 1958-60, 347 + 541 p.   
390. Vaux, Roland de  Hoe het Oude Israel leefde  2 vols., Roermond-Maaseik 1960-61, 411 + 602 p.  
391. Vaux, Roland de  Das Alte Testament und seine Lebensordnungen  2 vols., Freiburg 1960-62, 370 + 467 p.  
392. Vaux, Roland de  Instituciones del Antiguo Testamento  Barcelona 1964, 772 p.  
393. Vaux, Roland de  Le roi d'Israel, vassal de ה'  M?langes Eugene Tisserant, vol. 1, 1964, p. 119-133  
394. Vaux, Roland de  Ancient Israel; its life and institutions  2nd ed., London 1965, 23 + 592 p.  
395. Vawter, B.  Mosaic law  New Catholic Encyclopedia 7, p. 696-697  
396. Verdam, P.J.  Mosaic law in practice and study throughout the ages  Kampen 1959, 52 p.   
397. Victor, Peddi  A note on חק in the Old Testament  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 358-361  
398. Vitta, Edoardo  Pace e giustizia nell'Ebraismo  La Rassegna Mensile di Israel 36, 2 (1970), p. 465-471  
399. Vorwahl, H.  Texte zur biblischen und babylonischen Urgeschichte und Gesetzgebung  Leipzig 1926, 41 p.  
400. Wagner, Gaston  La justice dans l'Ancien Testament et le Coran, aux niveaux des mariages et des echanges des biens  Neuchatel 1977, 279 p.  
401. Wagner, Volker  Rechtssatze in gebundener Sprache und Rechtssatzreihen im israelitischen Recht  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 127 (1972), 5 + 72 p.   
402. Walz, Hans Hermann; Schrey, Heinz Horst  Gerechtigkeit in biblischer Sicht  Zurich-Frankf.a.M. 1955, 164 p.  
403. Webber, George  Law in the life of Abraham  Juridical Review 49 (1937), p. 282-300  
404. Weill, Alexandre  Moise et le Talmud  Paris 1864, 54 + 349 p.  
405. Weinfeld, Moshe  The origin of the apodictic law  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 63-75  
406. Weingreen, J.  The Deuteronomic legislator - a proto-rabbinic type  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 76-89  
407. Welch, Adam C.  The Code of Deuteronomy  London 1924, 2 + 224 p.  
408. Welch, Adam C.  Deuteronomy, the framework of the code  London 1932, 6 + 215 p.  
409. Westbrook, Raymond  Biblical and cuneiform law codes  Revue Biblique 92 (1985), p. 247-264  
410. Wharton, J.A.  Ordinance (חוקה, חק, משפט)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 607-608  
411. Wheeler, E.P.  A lawyer's study of the bible  Central Law Journal 89 (1919), p. 434 ff*  
412. White, Edw. J.  The law in the Scripture  St. Louis, Mo. 1935, 24 + 422 p.  
413. Wiener, Harold Marcus  Studies in biblical law  London 1904, 8 + 128 p.  
414. Wiener, Harold Marcus  The legal study of the Pentateuch  Review and Expositor 8 (1910), p. 214-228  
415. Wiener, Max  Gesetze, mosaische  J?disches Lexikon 2, p. 1106-1107  
416. Wienes, E. C.  Commentaries on the laws of the ancient Hebrews with an introductory essay on civil society and government  Philadelphia 1869*  
417. Wildeboer, G.  Die alteste Bedeutung des Stammes צדק  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 22 (1902), p. 167-169  
418. Williams, James G.  Concerning one of the apodictic formulas  Vetus Testamentum 14 (1964), p. 484-489; 15 (1965), p. 113-115  
419. Willis, Hugh Evander  The historical development of Hebrew law  Indiana University Studies 11,61 (1924), 29 p.  
420. Wilson, Robert R.  Israel's judicial system in the preexilic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 74 (1983-84), p. 229-248  
421. Winer, G.B.  Gesetz, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 415-422  
422. Wines, E.C.  Commentaries on the laws of the ancient Hebrews, with an introductory essay on civil society and government  N.Y. 1853; 5th ed. Philadelphia 1861, 640 p.  
423. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Religionsgesetz in j?discher Beleuchtung: das 'Gesetz' und das Christentum; Das Wesen der pentateuchischen Gesetzgebung nach dem Wortlaut des Pentateuch; ?ber die Einteilung der pentateuchischen Gesetze; Begrundung der Gebote  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin, 1910-11, p. 1-96; 1918-19, p. 1-116  
424. Wurthwein, Ernst  Der Ursprung der prophetischen Gerichtsrede  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 49 (1952), p. 1-16  
425. Wurthwein, Ernst  Der Sinn des Gesetzes im Alten Testament  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 55 (1958), p. 255-270  
426. Yaron, Reuven  Biblical law: prolegomena  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 27-44  
427. Zimmerli, Walther  Das Gesetz im Alten Testament  Theologische Literaturzeitung 85 (1960), p. 481-498  
428. Zimmerli, Walther  Das Gesetz und die Propheten  Zum Verstandnis des Alten Testamentes. Gottingen 1963, 154 p.  
429. Zimmerli, Walther  The law and the prophets  Oxford 1965, 9 + 101 p.   
430.תא-שמע, ישראל ענין שמיטה אצל הר סיני מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 89-92  

ב. מקורות > מקרא > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
431.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלך. שופט. הנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
432.אברמסקי, שמואל לתפיסת המלוכה בספר שמואל ולרקעה ההיסטורי בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 128-87  
433.אברמסקי, שמואל הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575  
434.אברמסקי, שמואל מלכות שאול ומלכות דוד, ראשית המלוכה בישראל והשפעתה לדורות ירושלים 1977 424 עמ'  
435.אברמסקי, שמואל שופט ומלך והנהגת משה זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 127-78  
436.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
437.אהוביה, אברהם ואין משתמשין בשרביטו [הדרכים אל כס המלוכה] בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 35-49  
438.אורבך, א' 'עם הארץ' הכינוס העולמי למדעי-היהדות (קיץ תשז), ירושלים תשיב עמ' 366-362  
439.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
440.אילת, משה השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10  
441.אישידה, טומואו שופט, שופטים אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 583-577  
442.אלטמן, אמנון קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11  
443.אלטמן, אמנון מוסד 'בעלי העיר' במקרא מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5  
444.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
445.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
446.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
447.בובר, מרדכי מרטין שמואל והשתלשלות הרשויות בישראל ציון שנה ד תרצט עמ' 1-29  
448.בובר, מרדכי מרטין מלכות שמים - עיונים בספרי שופטים ושמואל ירושלים תשכה 207 עמ'  
449.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
450.בן-ברק, צפרירה ברית מצפה - מקור ברית המלוכה בישראל (שמו"א י, כה) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 411-402  
451.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
452.בן-ברק, צפרירה פרשת מריבעל ושיטת הענקת אדמות בישראל בית מקרא שנה כה תשם עמ' 62-48  
453.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
454.בן-ברק, צפרירה 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' (קוי יסוד בכיניו מוסד המלוכה בישראל לאור המלוכה הכנענית) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניבסיטה העברית בירושלים תשלב 311 עמ'  
455.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
456.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
457.ברטל, אריה מלכות שאול, המלך הראשון בישראל ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196 
458.ברטל, אריה המסורת על שתי ההמלכות של שלמה ועל סידרי המינהל שבדברי הימים א כג-כט בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 506-500  
459.ברנפלד, ש' מבוא ספרותי-היסטורי לכתבי הקדש. כרך ד ספר ז: החברה המדינית בישראל. (א) יסודות החברה. (ב) המעמדים בחברה המדינית וחיי המשפחה. (ג) ההנהגה המדינית והתרבות הרוחנית... הערות נספחות: בתי אם, עם הארץ.. ת"א תרפט 187 עמ'  
460.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
461.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
462.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
463.גפני, חנן מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו מגדים גל' לא טבת תשס עמ' 87-94  
464.גרינברג, משה היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29  
465.גרינץ, יהושע מאיר ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17  
466.גרסיאל, משה המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325  
467.גרסיאל, משה  שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53 בית   
468.גרשוני, יהודה ההבדל בין מלך לשופט  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכא-תכה  
469.דה-וו, רולנד מובנו של הביטוי 'עם הארץ' במקרא ותפקידו המדיני של העם בישראל סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 68-74  
470.דובשני, מנשה נביאים ומנהיגים במקרא ת"א תשלח 204 עמ'  
471.האוניברסיטה העברית השופט בישראל (מבחר מחקרים) ירושלים תשכה 30 עמ'  
472.הלוי, א"א מינוי הזקנים האומה שנה ד תשכה-תשכו עמ' 87-89  
473.הלוי, א"א משפט המלך (מן ההגות המדינית בעולם העתיק בישראל ובעמים) תרביץ שנה לח תשכט עמ' 230-225  
474.הלוי, רפאל דמות המלך בישראל תרביץ שנה ל תשכא עמ' 340-314  
475.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך זקנים האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 972-970  
476.וולפנזון, אברהם התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא חיפה תשלה 87 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76 
477.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
478.ויזנברג, אפרים יהודה משפט שלמה ניב המדרשיה גל' תשלב-תשלג עמ' לט-נ  
479.וייזר, אשר דמות המנהיג במקרא מחניים חוב' קכח-קל תמוז תשלב עמ' צב-קכא  
480.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
481.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
482.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
483.וייסמן, זאב מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1  
484.וייסמן, זאב על החריזמה של השופטים - המושיעים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 121-115  
485.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
486.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
487.זהרי, מנחם משרה ושררה בארצות המקרא בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד  
488.זלבסקי, שאול עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים ירושלים תשמא 392 עמ'  
489.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
490.טולקובסקי-גולדברג, חנה התואר 'שופט' השלח כרך לח תרפא עמ' 171-165 עמ' 138-131  
491.טלמון, ש' 'משפט המלך' (שמואל א, פרק ח) ספר בירם, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים תשטז עמ' 45-56  
492.טלמון, שמריהו תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17  
493.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
494.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
495.טרואן, שאול דב השופט בהסטוריוגרפיה המקראית עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים 1961  
496.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
497.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
498.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
499.כהן, חיים ה' עיונים משפטיים בספר עזרא [(א) על פומביות החוק. (ב) על חופש התנועה וחופש הדת. (ג) על עונש המוות. (ד) השופטים והדיינים וסמכויותיהם. (ה) על הקודיפיקציה. (ו) על הוצאת הנשים הנוכריות] זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 401-371  
500.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
501.להב, מרדכי אחוזת המלך בישראל ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 245-207  
502.לוי, יצחק יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35  
503.ליבוביץ, אליה; ליבוביץ, גילה משפט שלמה בית מקרא שנה לה תשן עמ' 242-244 [תגובה: רחמן, גדליה; רחמן, יוספה. שם שנה לח תשנג עמ' 91-94]  
504.ליוור, יעקב מלך, מלוכה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1112-1080  
505.ליוור, יעקב; קפלן, צבי מלוכה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 557-552  
506.ליונשטם, שמואל אפרים עד אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 83-81  
507.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
508.לרנר, מ''ב דוד המלך ומפקד העם מחניים ע סיון תשכב עמ' 121-118  
509.לש, רם; דוד, אורן "שופטים ושוטרים תתן לך" אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
510.מזר, בנימין המלוכה בישראל טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא, ירושלים תשלג עמ' 27-35  
511.מירסקי, אהרן נבואה בנוסח פסק דין מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 183-180  
512.מלמד, עזרא ציון כינויו של הנשיא (המלך) במקרא תרביץ שנה טז תשה עמ' 1-7  
513.מלמט, אברהם המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128  
514.מלמט, אברהם מארי והמקרא; לדפוסי המשטר השבטי ספר סגל, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל יז תשכה עמ' 19-32   
515.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
516.נאמן, פנחס המלכת שאול בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 110-94  
517.נאמן, פנחס הקמת מלך והורשת המלוכה בישראל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 201-189  
518.נדל, מ' המלכות בעולם העתיק ובישראל ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 227-211  
519.נובק, ווילהלם הליכות המדינה של העברים בימי קדם עד ימי חרבן בית שני. [(א) המשטר. (ב) מעמד תורת-המשפטים. (ג) ברית ומלחמה] ווארשא תרסד 73 עמ'  
520.נות, מרטין השופט בישראל; מבחר מחקרים [תרגום מאמריהם של מארטין נות: המשרה של 'שופט ישראל', ושל ה' וו' הרצברג: השופטים הזעירים] ירושלים תשכה 30 דפים  
521.סגל, מ"צ הנביאים והמלוכה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 65-70  
522.סימון, אוריאל משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי' בר-אילן ז-ח תשל עמ' 9-37  
523.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
524.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
525.עמר, יצחק דוד המלך, גד החוזה ונתן הנביא, עיון ביחסי מלך ושני נביאים מגדים גל' מב אייר תשסה עמ' 39-48  
526.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
527.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
528.פיגין, שמואל י' ספר המשפטים של יתרו ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך ז תשה עמ' 89-125  
529.פינקלשטיין, ישראל ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי קתדרה חוב' 50 טבת תשמט עמ' 3-26  
530.פיש, הראל מנהיגות קנאית; הדגם המקראי מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32  
531.פלק, זאב שופט ושבט לשוננו כרך ל תשכו עמ' 247-243  
532.פלק, זאב הערות לפרשות יתרו ומשפטים דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 29-33  
533.פרוינד, יוסף 'לא תענה על רב לנטות .'. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 136-129  
534.צור, יחיאל מלכות בשר ודם מול מלכות שמים מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 142-150  
535.צמריון, צמח דעת הקהל במקרא בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430  
536.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
537.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
538.קופרמן, יהודה פרשת הנביא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ב ירושלים תשכב 40 עמ'  
539.קופרמן, יהודה פרשת המלך לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ג ירושלים תשכב 39 עמ'  
540.קופרמן, יהודה סוגית מינוי שופטים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ט ירושלים תשכג 43 עמ'  
541.קורנגרין, פ' עדות ועדה ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 19-26  
542.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
543.קסירר, מאיר 'ברית מלוכה' ו'ברית שושלת' - מלכות ישראל הצפונית רמת-גן תשמג 34 עמ'  
544.קרל, צבי סדרי מדינה בישראל בזמנים קדומים הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 73-75, 136-131  
545.קרסנר, שמעון אישיותו ופעולותיו של שאול המלך ישורון יא אלול תשסב עמ' תשצא-תתד  
546.רביב, חנוך ההנהגה בתקופת השופטים באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204  
547.רביב, חנוך המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19  
548.רביב, חנוך מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)  
549.רביב, חנוך אספת כלל-הממלכה בישראל ארץ ישראל ספר טו תשמא עמ' 311-308  
550.רביב, חנוך אסיפות כלל-שבטיות במקרא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95  
551.רביב, חנוך מוסד הזקנים בישראל; לאור המקרא ותעודות חיצוניות ירושלים תשמג 193 עמ'. ביקורות: הלצר, מ': שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 276-275; לרנר, יואל: תקדים; עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח עמ' 80-78 
552.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319  
553.רביב, חנוך 'שרי שבטי ישראל' (דה"א כז, טז-כב) תרביץ שנה נג תשמד עמ' 9-1  
554.רבינוביץ, יוסף חק ומשפט (להבנת הכתובים שמות יח יז-כז) הבקר אור שנה א תרלו עמ' 334-331  
555.רבן, ג' שמואל והמלכת שאול ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 75-83  
556.רבנטלוב, הנינג רוזן משרת המזכיר (פרק במבנה המשפט של חיי הציבור בישראל) סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 18-33  
557.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
558.רוזנבוים, ש' המשפט המדיני בישראל בימי השופטים והמלכים הראשונים המשפט העברי ג תרפה עמ' 149-129  
559.רופא, אלכסנדר ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75  
560.רזין, מ'; בנדור, ש' מוצא המלוכה בישראל (מבוא לספר שמואל) ת"א 1959 (עמ' 363-359: משפט וצדקה. עמ' 370-364: 'משפט המלך')  
561.שביב, יהודה על מוסד הנשיאות שמעתין גל' 129-130 תשנז עמ' 17-23  
562.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
563.שטרנברג, עדינה מלך במשפט יעמיד ארץ מסכת ד תשסו עמ' 171-193  
564.שנפלד, ברוך מאמר ההנהגה; כולל יסודי ההנהגה אשר לעדת בני ישראל בארץ הקדושה על פי משה ביד ה' בכורי העתים ז תקפז עמ' 34-44  
565.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  
566.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער -השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
567. Abrahams, Israel  Am Ha-arec  In: The Synoptic Gospels, ed. Claude G. Montefiore, 2nd ed., vol. 2, London 1927, p. 647-669  
568. Abramski, Shmuel  The beginnings of the Israelite monarchy and its impact upon leadership in Israel  Immanuel 19 (1984-85), p. 7-21  
569. Adeney, W.F.  Governor  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 253  
570. Ahlstrom, G.W.  Royal administration and national religion in ancient Palestine  Leiden 1982, 14 + 112 p.   
571. Alexander, William Lindsay  Officer  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 358-359  
572. Alexander, William Lindsay  Prince  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 580  
573. Alt, Albrecht  Das Konigtum in den Reichen Israel und Juda  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 2-22 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 116-134  
574. Alt, Albrecht  The Monarchy in Israel and Judah  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 239-259  
575. Andersen, Francis I.  The socio-juridical background of the Naboth incident  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 46-57  
576. Anderson, George W.  Israel: Amphictyony: Am, Kahal, Edah  Translating and understanding the Old Testament, Essays in honor of H.G. May, 1970, p. 135-151  
577. Andreasen, Niels Erik A.  The role of the queen mother in Israelite society  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 179-194  
578. Astour, Michael C.  The Amarna Age forerunners of biblical anti-royalism  For Max Weinreich on his seventieth birthday, 1964, p. 6-17  
579. Auerbach, Elias  Biblische Quellen zur Staatsverwaltung im Alten Israel  In zwei Welten; Siegried Moses zum funfundsiebzigsten Geburtstag, 1962, p. 241-264  
580. Badt-Strauss, Bertha  Der Am Haarez  Der Morgen 14 (1938), p. 246-252  
581. Baron, Salo Wittmayer  Kings and prophets (monarchical powers and its drawbacks; governmental diffusion; religion and law...)  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 53-84; vol. 3, p. 16-22; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 1, p. 63-108, 320-340  
582. Baron, Salo Wittmayer  The Israelite population under the kings  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 22-73, 380-399  
583. Baron, Shimon  Why did Samuel initially reject monarchy  Dor le Dor 8 (1980), p. 171-180  
584. Bartal, Arye  The prophet and the king  Dor le Dor 8 (1980), p. 111-113  
585. Beard, J.R.  King  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 736-740  
586. Bennet, W.H.  Economic conditions of the Hebrew monarchy  Thinker 9*  
587. Bennett, William Henry  Elder (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 253-256  
588. Benzinger, Immanuel  Government  Encyclopedia Biblica 2, p. 1900-1915  
589. Bernhardt, Karl Heinz  Das Problem der altorientalischen Konigs-Ideologie im Alten Testament  Vetus Testamentum Supplement 8 (1961), 7 + 351 p.  
590. Bernhardt, Karl Heinz  Zur Konigsideologie in Israel  Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock 17 (1969), p. 421-426  
591. Bertheau, Ernst  Richter  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 89-92  
592. Bertram, Bonaventura Cornelio  De politia Judaica, tam civili quam Ecclesiastica  Geneve 1574; 2nd ed. Geneve 1580, 136 p. = De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque, illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden 1641, 48 + 452 + 22 p.  
593. Beyerlin, Walter  Das Konigscharisma bei Saul  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 186-201  
594. Bialoblocki, Samuel  Am Haarez  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 535-541  
595. Biberfeld, Abraham  Die Entwickelung des Konigtums im Alten Israel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 191-202  
596. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Polizeirecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1878-79, 43 p.  
597. Bloch, Moses  The Mosaic and talmudical police laws, translated by J.W. Lilienthal  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 54-71, 128-143 [also publ. in Hungarian, 1879]  
598. Boecker, Hans Jochen  Die Beurteilung der Anfange des Konigtums in den deuteronomistischen Abschnitten des 1. Samuelbuches  Neukirchen 1969, 100 p.   
599. Boer, P.A.H. de  'Vive le Roi!'  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 225-231  
600. Brueggemann, Walter  Kingship and chaos (a study in tenth century theology)  Catholic Biblical Quarterly 33 (1971), p. 317-332  
601. Brunner, Helmut  Gerechtigkeit als Fundament des Thrones  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 426-428  
602. Buccellati, Giorgio  Cities and nations of ancient Syria: an essay on political institutions, with special reference to the Israelite kingdom  Roma 1967, 264 p.  
603. Budde, Karl  Die Schatzung des Konigtums im Alten Testament  Marburg 1903, 33 p.  
604. Cadbury, Henry J.  National ideals in the Old Testament  N.Y. 1920, 12 + 269 p.  
605. Carpenter, S.C.  Politics and society in the Old Testament  London 1931, 182 p.  
606. Carroll, R.P.  Rebellion and dissent in ancient Israelite society  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 176-204  
607. Caspari, Wilhelm  Tronbesteigungen und Tronfolge der israelitischen Konige  Altorientalische Texte und Untersuchungen 1,3 (1917), p. 141-254  
608. Cazelles, Henri  Shiloh, the customary laws and the return of the ancient kings  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 239-251  
609. Cazelles, Henri  Droit public dans le Deuteronome  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 99-106  
610. Celsius, Olavus (praes.); Baeckner, A. (resp.)  De statu Judaeorum recedente sceptro  Upsala 1719, 5 + 32 p.  
611. Cogan, Morton  Sentencing at the gate in Jeremiah 1, 15-16  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 3-6  
612. Cohen, Simon  The political background of the words of Amos  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 153-160  
613. Cohn, Marcus  Richter  J?disches Lexikon 4, p. 1449-1451 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 186-188  
614. Cooke, Gerald  The Israelite King as Son of G-d  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 202-225  
615. Cossmann, Willi  Die Entwicklung des Gerichtsgedankens bei den alttestamentlichen Propheten  Giessen 1915, 8 + 231 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 29  
616. Cothenet, E.  L'onction dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 716-728  
617. Crusemann, Frank  Der Widerstand gegen das Konigstum. Die antikoniglichen Texte des Alten Testamentes und der Kampf um den fruhen israelitischen Staat.  Neukirchen-Vluyn 1978, 8 + 257 p.  
618. Daiches, Samuel  Exodus 5,4-5, the meaning of עם הארץ  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 33-34  
619. Daiches, Samuel  The meaning of עם הארץ in the Old Testament  Journal of Theological Studies 30 (1929), p. 245-249  
620. Davies, G. Henton  Elder in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 72-73  
621. Day, Edward  Was the Hebrew monarchy limited?  American Journal of Semitical Languages and Literature 40 (1923-24), p. 98-110  
622. Denham, Joshua Fred.  Elder (זקן) Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 757-758  
623. Deutsch, Emanuel  Governor  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 164-167  
624. Diestel, Ludwig  Konigtum (in Israel)  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 860-863  
625. Douglas, George C.M.  Samuel and his age  London-N.Y. 1901, 276 p.  
626. Dus, Jan  Die 'Sufeten Israels'  Archiv Orient lni 31 (1963), p. 444-469  
627. Eager, Geo. B.  Anointing  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 138  
628. Ehrlich, Ernst Ludwig  Der antike j?dische Staat  Hannover 1964, 76 p.  
629. Ehrlich, Moriz  Konigtum und Staatswesen der alten Hebraer, nach biblischen und talmudischen Quellen bearbeitet  Steinamanger 1885, 5 + 120 p.  
630. Eissfeldt, Otto  The Hebrew kingdom  Cambridge 1965, 81 p. = Cambridge Ancient History, vol. 2, Ch. 34  
631. Eissfeldt, Otto  Rechtskundige und Richter in Esther 1, 13-22  Festschrift fur Wilhelm Eilers, 1967, p. 164-166 = Kleine Schr. vol. 5, T?bingen 1973, p. 31-33  
632. Elat, M.  The monarchy and the development of trade in ancient Israel  In: International conference on state and temple economy in the ancient Near East, ed. Edward Lipinski, Leuven 1979, p. 527-546  
633. Elazar, Daniel J.  Government in biblical Israel  Tradition 13,4 (1973), p. 105-123  
634. Elazar, Daniel J.; Schalit, Abraham  Government, biblical and Second Temple period  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 210-219  
635. Enciclopedia Judaica Castellana  Ancianos (Hebr. Zekenim)  Vol. 1, p. 302  
636. Ercole, Guiseppe d'  The juridical structure of Israel from the time of her origin to the period of Hadrian  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 389-461  
637. Evans, D. Geoffrey  Rehobam's advisers at Shechem, and political institutions in Israel and Sumer  Journal of Near Eastern Studies 25 (1966), p. 273-279  
638. Flanagan, James William  A study of the biblical traditions pertaining to the foundation of the monarchy in Israel  Dissertation Notre Dame University 1971, 6 + 193 p.  
639. Fohrer, Georg  Der Vertrag zwischen Konig und Volk in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959), p. 1-22  
640. Fraine, J. de  L'aspect religieux de la royaute israelite. L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mesopotamiens,  Rome 1954, 425 p.  
641. Fraine, J. de  Teocrazia e monarchia in Israele  Bibbia e Oriente 1 (1959), p. 4-11  
642. Frick, Frank Smith  The city in the Old Testament  Dissertation Princeton 1970, 36 + 326 p.  
643. Galling, Kurt  Die israelitische Staatsverfassung in ihrer vorderorientalischen Umwelt  Leipzig 1929, 64 p. = AO 28 (1929)  
644. Galling, Kurt; Marmorstein, A.  Das Konigsgesetz im Deuteronomium  Theologische Literaturzeitung 76 (1951), p. 133-138  
645. Galling, Kurt; Marmorstein, Arthur  Beamte - in der Bibel, in der nachbiblischen Zeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 1196-1201  
646. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Dissertation Union Theological Seminary in Virginia 1980, 8 + 305 p.  
647. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Atlanta 1986, 15 + 229 p.  
648. Gillischewski, Eva  Der Ausdruck עם הארץ im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 137-142  
649. Gluck, J.J.  Nagid-Shepherd  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 144-150  
650. Good, Robert M.  The Israelite royal steward in the light of Ugaritic '1 bt  Revue Biblique 86 (1979), p. 580-582  
651. Goodenough, Erwin R.  Kingship in early Israel  Journal of Biblical Literature 48 (1929), p. 169-205  
652. Gordis, Robert  Sectional rivalry in the Kingdom of Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 237-259  
653. Gordis, Robert  The biblical basis of democracy  Conservative Judaism 4,4 (1948), p. 1-12  
654. Gordis, Robert  Democratic origins in ancient Israel, the biblical Edah  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 369-388  
655. Gordon, Cyrus H.  Fratriarchy in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 54 (1935), p. 223-231  
656. Graetz, Heinrich  Die sogenannten Richter, ihre Bedeutung und ihre Zahl  Geschichte der Juden, vol. 1, Leipzig 1874, p. 407-415  
657. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
658. Greenberg, Moshe; Oppenheimer, Ahron  Am Ha-arez  Encyclopedia Judaica 2, p. 833-836  
659. Grether, Oskar  Die Bezeichnung 'Richter' fur die charismatischen Helden der vorstaatlichen Zeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 57 (1939), p. 110-121  
660. Guttmann, Jehoshua; Bornstein, David Josef  Konigtum  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 256-267  
661. Halpern, Baruch  The Constitution of the monarchy in Israel  Chicago 1981, 28 + 410 p.   
662. Haran, Menahem  The law code of Ezekiel XL-XLVIII and its relation to the Priestly School  Hebrew Union College Annual 50 (1979), p. 45-72  
663. Heidel, William Arthur  Government, Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1287-1290  
664. Heidel, William Arthur  Government  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1287-1289  
665. Heinemann, Heinrich  Das Konigtum nach biblisch-talmudischer Rechtsauffassung  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 115-140  
666. Hempel, Johannes  Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum  Der Alte Orient 38,1 (1938), 48 p.  
667. Hershberger, Guy Franklin  Biblical nonresistance and modern pacifism  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa., 1946, p. 202-252  
668. Hooke, S.H. (ed.)  Myth, ritual, and kingship: essays on the theory and practice of kingship in the ancient Near East and in Israel  Oxford 1958, 11 + 308 p.  
669. Houtuyn, Adrian  Monarchia Hebraeorum, quae est de imperio monarchico in populum Hebraeum probatio ab Abrahamo ad dispersam gentem  Lugdunum Batavorum (Leiden) 1685, 22 + 256 p.  
670. Hullmann, Karl Dietrich  Staatsverfassung der Israeliten  Leipzig 1834, 227 p.  
671. Ihromi  Die Koniginmutter und der Amm-haarez im Reich Juda  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 421-429  
672. Ishida, Tomoo  The royal dynasties in ancient Israel. A study on the formation and development of royal-dynastic ideology  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 142 (1977), 12 + 211 p.  
673. Jansen, Albrecht  ?ber die Voraussetzung und Ursprung des j?dischen Konigtums  Brandenburg 1863*  
674. Johnson, Aubrey R.  Hebrew conceptions of kingship  In: Myth, ritual and kingship, ed. S. H. Hooke, Oxford 1958, p. 204-235  
675. Johnson, Aubrey R.  Sacral kingship in ancient Israel  Cardiff 1955, 13 + 155 p. 2nd ed., Cardiff 1967, 14 + 167 p.  
676. Jordahl, Roger Steen  The anti-monarchic motif in the Old Testament  Dissertation Chicago 1967*  
677. Joseph, Morris  Old age (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 471-473  
678. Kahlberg, A.  Der Schwiegervater des Moses. Ein Beitrag zum Bestehen von Resten des Matriarchats in der Bibel  Der Morgen 5 (1929), p. 65-72  
679. Kallai, Z.  Organizational and administrative frameworks in the kingdom of David and Solomon  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), 1, p. 213-220  
680. Kalthoff, Joh. Heinr.  Staatsrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.281-316  
681. Katsh, Abraham I.  The biblical heritage of American democracy  N.Y. 1977, 9 + 244 p.; p. 91-110: Legislation and justice; p. 111-138: Biblical background of American legislation  
682. Kaupel, Heinrich  Die Beziehungen des alttestamentlichen Konigtums zum Kult  Hamburg 1930, 32 p.  
683. Kautsch, E.  Richter, Sofetim  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 546-547  
684. Kennedy, G.T.  Anointing in the Bible  New Catholic Encyclopedia 1, p. 565-566  
685. King, N.Q.  Kingship as communication and accommodation  Promise and fulfilment; essays presented to Samuel Henry Hooke in celebration of his ninetieth birthday, 1963, p. 142-162  
686. Kirschner, Bruno  Aelteste (זקנים)  J?disches Lexikon 1, p. 255-256  
687. Kitto, John  Anointing  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 150-152  
688. Knierim, Rolf  מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
689. Knierman, Rolf P.  Customs, judges and legislators in ancient Israel  Early Jewish and Christian exegesis, studies in memory of William Hugh Brownlee, 1987, p. 3-15  
690. Koolhaas, A.A.  Theocratie en Monarchie in Israel  Wageningen 1957, 159 p. (with Engl. summary)  
691. Kroeker, Jakob  Das Konigtum und die Theokratie in Israel  Giessen 1931, 16 + 380 p.  
692. Kuchler, F.  Die Stellung des Propheten Jesaja zur Politik seiner Zeit  T?bingen 1906, 12 + 57 p.  
693. Kutsch, Ernst  Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im alten Orient  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 87 (1963), 78 p.  
694. Kutsch, Ernst  Wie David Konig wurde; Beobachtungen zu 2.Samuel 2,4a und 5,3  Textgemass; Aufsatze und Beitr?ge zur Hermeneutik des Alten Testaments; Festschrift fur Ernst Wurthwein zum 70. Geburtstag, 1979, p. 75-93  
695. Landman, Isaac  Am Haaretz  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
696. Lesetre, Henri  Anciens (Zeqenim)  Dictionnaire de la Bible 1, p. 554-556  
697. Lesetre, Henri  Justification  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1877-1878  
698. Lesetre, Henri  Roi  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1114-1123  
699. Lesetre, Henri  Sedition (Mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  
700. Lesetre, Henri  Vieillard, vieillesse  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2419-2421  
701. Levertoff, Paul  Judge (שופט)  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1771-1772  
702. Levitats, Isaac  Nasi  Encyclopedia Judaica 12, p. 833-836  
703. Levy, Emile  La monarchie chez les Juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud  Paris 1885, 5 + 89 p.  
704. Lieber, David  Modes of biblical leadership  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 269-274  
705. Liedke, G.  שפט  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 999-1009  
706. Lind, Milliard C.  The concept of political power in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 7 (1970), p. 4-24  
707. Liptzin, Sol.  The biblical tradition of popular democracy  Dor le Dor 8 (1980), p. 161-170  
708. Liver, Jacob; Rabinowitz, Louis I.  King, kingship  Encyclopedia Judaica 10, p. 1011-1021  
709. Livneh, Eliezer  Prophecy and monarchy  Religion and state in the biblical era. Tradition 2 (1959-60), p. 262-272  
710. Lohfink, Norbert  Melek, Salit und Mosel bei Kohelet und die Abfassungszeit des Buchs  Biblica 62 (1981), p. 535-543  
711. Lowman, Moses  A dissertation on the civil government of the Hebrews  London 1740, 5 + 293 p.; 2nd ed. 1745, 8 + 366 p.  
712. Lowman, Moses  Abhandlung von der burgerlichen Regimentsverfassung der Hebraer. Translated from the Engl. by Joh. Heinr. Meyenberg, with introduction by Lorenz Hagemann  Zelle 1756, 8 + 405 p.  
713. Lund, Daniel (praes.); Justus, Christopher (resp.)  משחת מלכי העברים, sive unctio regum hebraeorum  Dissertation Upsala 1707, 30 p.  
714. Mabee, Charles  David's judicial exoneration  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 92 (1980), p. 89-107  
715. Macalister, A.  Anointing  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 100-102  
716. Macholz, Georg Christian  Die Stellung des Konigs in der israelitischen Gerichtsverfassung  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 157-182  
717. Mackie, G.M.  Age, aged, old age  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 46-48  
718. Malamat, Abraham  Kingship and council in Israel and Sumer: a parallel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 247-253  
719. Malamat, Abraham  Organs of statecraft in the Israelite monarchy  Biblical Archaeologist 28,2 (1965), p. 34-65  
720. Marsh, J.  Authority  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 319  
721. Massie, J.  Officer  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 589  
722. Maurice, F.D.  The Patriarchs and lawgivers of the Old Testament  London 1878  
723. Mazar, Benjamin  King David's scribe and the high officialdom of the united monarchy of Israel  In: The early biblical period; historical studies. Jerusalem 1986, p. 126-138  
724. McCarthy, Dennis J.  The inauguration of monarchy in Israel; a form-critical study of I Samuel 8-12  Interpretation 27 (1973), p. 401-412  
725. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the Period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
726. McCullough, W. Stewart  Israel's kings, sacral and otherwise  Expository Times 68 (1956-57), p. 144-148.   
727. McKenzie, Donald A.  The judge of Israel  Vetus Testamentum 17 (1967), p. 118-121  
728. McKenzie, John L.  The elders in the Old Testament  Biblica 40 (1959), p. 522-540  
729. Mendelsohn, Isaac  Authority and law in Canaan-Israel  Journal of the American Oriental Society, Suppl. 17 (1954), p. 25-33  
730. Mendenhall, George E.  The monarchy  Interpretation 29 (1975), p. 155-170  
731. Menes, A.  Aelteste  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 505-507  
732. Mettinger, Tryggve N.D.  Salomonic state officials: a study of the civil government officials of the Israelite monarchy  Lund 1971, 13 + 186 p.  
733. Mettinger, Tryggve N.D.  King and Messiah: the civil and sacral legitimation of Israelite kings  Lund 1976, 342 p.   
734. Milgrom, Jacob  The ideological and historical importance of the office of the judge in Deuteronomy  Isac Leo Seeligmann volume; Essays on the Bible and the ancient world, Engl. sect. 1983, p. 129-139  
735. Milne, Nicol  Prophet, priest and king and their effect on religion in Israel  Abr Nahrain 2 (1961-62), p. 55-67  
736. Montgomery, James A.  The year-eponymate in the Hebrew monarchy  Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 311-319  
737. Morgenstern, Julian  The new year for kings  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 439-456  
738. Moriarty, J.  Judges (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 19-20  
739. Muntingh, L.M.  Some aspects of West-Semitic kingship in the period of the Hebrew Patriarchs  Ou-Testamentiese Werkgemeenshap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th Meeting (1966), p. 106-115  
740. Naumann, O.  Das Deuteronomium - das prophetische Staatsgesetz des theokratischen Konigtums  Guetersloh 1897, 12 + 252 p.  
741. Neufeld, Edward  The emergence of a royal-urban society in ancient Israel  Hebrew Union College Annual 31 (1960), p. 31-53  
742. Nicholson, E.W.  The meaning of the expression עם הארץ in the Old Testament  Journal of Semitic Studies 10 (1965), p. 59-66  
743. Niehr, Herbert  Herrschen und Richten; Die Wurzel spt im Alten Orient und im Alten Testament  Wurzburg 1986, 12 + 458 p.  
744. Niehr, Herbert  Grundzuge der Forschung zur Gerichtsorganisation Israels  Biblische Zeitschrift N.F. 31 (1987), p. 206-227  
745. North, C.R.  The Old Testament estimate of the monarchy  American Journal of Semitical Languages and Literature 48 (1931-32), p. 1-19  
746. North, Robert  Civil authority in Ezra  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 337-404  
747. North, Robert  Reges  Roma 1971, 200 p.  
748. Noth, Martin  Das Krongut der israelitischen Konige und seine Verwaltung  Zeitschrift der Deutschen Palastina-Vereins 50 (1927), p. 211-244  
749. Noth, Martin  Das Amt des 'Richters Israels'  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 404-417 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 71-85  
750. Oettli, Samuel  Das Konigsideal des Alten Testaments  Greifswald 1899, 26 p.  
751. Orelli, C.v.  Konigtum in Israel  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 10, p. 628-633  
752. Orelli, C.v.  Richter in Israel (und Buch der Richter)  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 762-771  
753. Philippson, Ludwig  Der platonische und der mosaische Staat  Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1911, vol. 1, p. 132-144  
754. Pirenne, Jacques  Les institutions du peuple hebreu  Archives d'histoire du Droit Oriental 4 (1949), p. 51-75; 5 (1950-51), p. 99-132; Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 2nd ser. 1 (1952), p. 33-86; 2 (1953), p. 109-149; 3rd ser. 1 (1954), p. 195-255  
755. Pirenne, Jacques  La societe hebraique d'apres la Bible  Paris 1965, 228 p.  
756. Ploeg, J.P.M. van der  Les chefs du peuple d'Israel et leurs titres  Revue Biblique 57 (1950), p. 40-61  
757. Ploeg, J.P.M. van der  Les 'nobles' israelites  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 49-64  
758. Ploeg, J.P.M. van der  Les anciens dans l'Ancien Testament  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 175-191  
759. Ploeg, J.P.M. van der  Les juges en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 463-507  
760. Ploeg, J.P.M. van der  Le pouvoir executif en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 509-519  
761. Pope, M.H.  Am Haarez  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 106-107  
762. Porter, J.R.  Moses and monarchy  Oxford 1963, 28 p.  
763. Press, S.D.  King, kingdom  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1799-1802  
764. Pritsch, Erich  Ein Beitrag zum orientalischen Konigsrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 388-403  
765. Procksch, Otto  Konig und Prophet in Israel  Greifswald 1924, 23 p.  
766. Procksch, Otto  Der Staatsgedanke in der Prophetie  Gutersloh 1933, 61 p.  
767. Purves, G.T.  Crown  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 529-531  
768. Rabin, Arthur  Democracy in ancient Israel  Jewish Forum 32 (1949), p. 95-96  
769. Rabinowitz, J.  Government  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 451-462  
770. Rabinowitz, Raphael  Das Staatsrecht des Alten Testaments  Dissertation Konigsberg 1922, 194 p. (stenc.)  
771. Reventlow, Henning Graf  Das Amt des Mazkir. Zur Rechtsstruktur des offentlichen Lebens in Israel.  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 161-175  
772. Reviv, Hanoch  The government of Shechem in the El-Amarna period and in the days of Abimelech  Israel Exploration Journal 16 (1966), p. 252-257  
773. Richter, Wolfgang  Die Nagid-Formel, ein Beitrag zur Erhellung des Nagid-Problems  Biblische Zeitschrift, N.F. 9 (1965), p. 71-84  
774. Richter, Wolfgang  Zu den 'Richtern Israels'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 77 (1965), p. 40-72  
775. Riehm, Eduard  Aelteste bei den Israeliten  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 76-77  
776. Roberts, J.J.M.  In defence of the monarchy: the contribution of Israelite kingship to biblical theology  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 377-396  
777. Rosel, Hartmut N.  Jephtah und das Problem der Richter  Biblica 61 (1980), p. 251-255  
778. Rosel, Hartmut N.  Die 'Richter Israels' Ruckblick und neuer Ansatz  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 180-203  
779. Rosenbloom, Joseph R.  Social science concepts of modernization and biblical history; the development of the Israelite monarchy  Journal of the American Academy of Religion 40 (1972), p. 437-444  
780. Rosenthal, Erwin I.J.  Some aspects of the Hebrew monarchy  Journal of Jewish Studies 9 (1958), p. 1-18  
781. Rosenwasser, Abraham  Politica y religion en la historia antigua de Egipto e Israel  Buenos Aires 1973, 25 p.  
782. Roshwald, Mordecai  Ancient Hebrews and government  Judaism 4 (1955), p. 167-174  
783. Roshwald, Mordecai  Theocracy in Israel in antiquity and today  Jewish Journal of Sociology 14 (1972), p. 5-42  
784. Roskoff  Amt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 122-127  
785. Rosler, E.  Richten  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 732-734  
786. Rosler, E.; Kirn, O.  Richter  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 734-736  
787. Rozenberg, Martin S.  The Sofetim in the Bible  Eretz Israel 12 (1975), Engl. sect., p. 77-86  
788. Ruger, Hans Peter  'Das Tor des Konigs' - der konigliche Hof  Biblica 50 (1969), p. 247-250  
789. Saalschutz, Joseph Levin  Die hochsten Gewalten im biblischen Staate  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 81-93  
790. San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna  Monarchia Hebrea  2 vols. in 1, Genoa 1719, 10 + 16 + 16 + 315; 26 + 390 p.; 2nd ed., 2 vols., Hague 1745, 4 + 485; 426 + 27 p.; 3rd ed., 2 vols., Madrid 1761, 11 + 470 + 10; 396 + 8 p.  
791. Sauer, Georg  Die Bedeutung des Konigtums fur den Glauben Israel  Theologische Zeitschrift 27 (1971), p. 1-15  
792. Schafer-Lichtenberger, C.  Exodus 18 - Zur Begrundung der koniglichen Gerichtsbarkeit in Israel-Juda  Dielheimer Blatter zum Alten Testament 21 (1985), p. 61-85  
793. Scharbert, Josef  Das Alter und die Alten in der Bibel  Saeculum 30 (1979), p. 338-354  
794. Schickard, Wilhelm  משפט המלך; jus regium hebraeorum, e tenebris rabbinicis erutum, et luci donatum. Cum animadversionibus et notis Jo. Benedicti Carpzovi.  Leipzig 1674, 7 + 482 + 50 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 24  
795. Schmid, Herbert  Prophet und Konig im Alten Testament  Judaica 24 (1968), p. 152-166  
796. Schmidt, Werner H.  Kritik am Konigtum  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 440-461  
797. Seebass, Horst  Die Vorgeschichte der Konigserhebung Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 155-171  
798. Seesemann, Otto  Die Aeltesten im Alten Testament  Dissertation Leipzig 1895, 57 p.  
799. Selbie, J.A.  Elder (in OT)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 676-677  
800. Selbie, J.A.  Prince  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 100-102  
801. Seybold, Klaus  Das davidische Konigtum im Zeugnis der Propheten  Gottingen 1972, 183 p.   
802. Siegfried, C.  Alter  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 27-28  
803. Siegfried, C.  Konig, Konigreich  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 370-371  
804. Silver, Daniel Jeremy  Monarchy  In the time of harvest, essays in honor of Abba Hillel Silver, 1963, p. 421-432  
805. Simon, Uriel  The poor man's ewe-lamb. An example of a juridical parable  Biblica 48 (1967), p. 207-242  
806. Soggin, J. Alberto  ,מלך Konig  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 908-920  
807. Soggin, J. Alberto  משל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 930-933  
808. Soggin, J. Alberto  Zur Entwicklung des alttestamentlichen Konigtums  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 401-418.   
809. Soggin, J. Alberto  Der judaische Am-haares und das Konigtum in Juda  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 187-195  
810. Soggin, J. Alberto  Charisma und Institution im Konigtum Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 54-65  
811. Soggin, J. Alberto  Das Konigtum in Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 104 (1967), 10 + 167 p.   
812. Soggin, J. Alberto  Il regno di Abimelek in Sichem (Giudici 9) e le istituzioni della citta-stato siro-palestinese nei secoli XV-XI Av. Cr.  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6, 1971, p. 161-189  
813. Soggin, J. Alberto  Der Beitrag des Konigtums zur israelitischen Religion  Vetus Testamentum Supplement 23 (1972), p. 9-26  
814. Solove, Ronald L.  Criticism of the state in ancient Jewish tradition  Ohio State Law Journal 31 (1970), p. 322-332  
815. Speiser, E.A.  Background and function of the biblical Nasi  In: Oriental and biblical studies, Philadelphia 1967, p. 113-122  
816. Staerk, Willy  Religion und Politik im alten Israel  T?bingen 1905, 25 p.  
817. Stearns, W.N.  Elders in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 923-924  
818. Sulzberger, Mayer  The Am Haarez, the ancient Hebrew parliament. A chapter in the constitutional history of ancient Israel.  Philadelphia 1909, 96 p.   
819. Sulzberger, Mayer  The polity of the ancient Hebrews  Jewish Quarterly Review, N.S. 3 (1912-13), p. 1-81  
820. Szikszai, S.  Anoint  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 138-139  
821. Szikszai, S.  King, kingship  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 11-17  
822. Tadmor, Hayim  'The People' and the kingship in ancient Israel: the role of political institutions in the biblical period  Journal of World History 11 (1968), p. 46-68 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 46-68  
823. Tadmor, Hayim  Traditional institutions and the monarchy: Social and political tensions in the time of David and Solomon  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 239-257  
824. Talmon, Shemaryahu  The Judean Am Ha'ares in historical perspective  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 71-76  
825. Talmon, Shemaryahu  Kingship and ideology of the state  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 3-26 = King, cult and calender in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 9-38  
826. Talmon, Shemaryahu  In those days there was no מלך in Israel; Judges 18-21  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 39-52  
827. Talmon, Shemaryahu  'The rule of the king', I Samuel 8:4-22  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 53-67  
828. Thatcher, G.W.  Government  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 250-253  
829. Thompson, J.A.  Ointment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 593-595  
830. Thomson, H.C.  Shophet and Mishpat in the Book of Judges  Glasgow University Oriental Society, Transactions 19 (1961-62), p. 74-85  
831. Thornton, T.C.G.  Charismatic kingship in Israel and Judah  Journal of Theological Studies, N.S. 14 (1963), p. 1-11  
832. Toorn, K. Van der  From patriarchs to prophets; a reappraisal of charismatic leadership in ancient Israel  Journal of Northwest Semitic Languages 13 (1987), p. 191-218  
833. Tritton, A.S.  King (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 725-728  
834. Tsevat, Matitiahu  Marriage and monarchical legitimacy in Ugarit and Israel  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 237-243  
835. Vitta, Cino  Il diritto pubblico degli antichi Ebrei  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 6 (1951), p. 109-119  
836. Wagenseil, Joh. Christoph  De loco classico Gen. 49,10 לא יסור שבט מיהודה.. Dissertation Altdorf 1676, 132 p.  
837. Waters, John  The political development and significance of the Shepherd-King symbol in the ancient Near East and the Old Testament  Dissertation Boston 1970  
838. Weber-Mockl, Annette.  'Das Recht des Konigs, der ?ber euch herrschen soll'  Berlin 1986, 214 p.  
839. Weinfeld, Moshe  Judge and officer in ancient Israel and in the Near East  Israel Oriental Studies 7 (1977), p. 65-88  
840. Weinfeld, Moshe  The king as the servant of the people: the source of the idea  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 189-194  
841. Weinfeld, Moshe  The transition from tribal rule to monarchy and its impact on the history of Israel  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 151-166  
842. Weinfeld, Moshe; Rabinowitz, Louis I.; Ben Sasson, H.H.  Elder  Encyclopedia Judaica 6, p. 578-581  
843. Weingreen, J.  The rebellion of Absalom  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 263-266  
844. Weisberg, Stephen Elliot  Some characteristics of early Israel monarchy  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1963, 72 p.  
845. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
846. Wendeler, Michael (praes.); Frenzel, Sim. Fred. (resp.)  Disputatio politica de regis judaeorum juribus  Wittenberg 1656, 14 p. (unn.)  
847. Whitelam, Keith W.  The just king: Monarchical judicial authority in ancient Israel  Sheffield 1979, 320 p. (Journal for the Study of the O.T., Supplement series 12).   
848. Whitelocke, Lester Theofilius  The rib-pattern and the concept of judgement in the Book of Psalms  Dissertation Boston 1967  
849. Widengren, Geo  The king and the tree of life in ancient Near Eastern religion (king and saviour)  Uppsala 1951, 79 p.  
850. Widengren, Geo  Sakrales Konigtum im Alten Testament und im Judentum  Stuttgart 1955, 127 p.  
851. Widengren, Geo  King and covenant  Journal of Semitic Studies 2 (1957), p. 1-32  
852. Williams, A. Lukyn  King (the office of, in Israel)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 840-844  
853. Wilson, Robert R.  Enforcing the Covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
854. Winer, G.B.  Konig, Konigthum, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 666-670  
855. Winer, G.B.  Regierung der Israeliten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 309-310  
856. Winer, G.B.  Richter  Biblisches Realworterbuch 2, p. 323-329  
857. Wittichen, (Karl)  Konigthum, israelitisches  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 557-564  
858. Wolf, C.U.  Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 462-463  
859. Wolf, C.U.  Judge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1012-1013  
860. Wolf, C.U.  Traces of primitive democracy in ancient Israel  Journal of Near Eastern Studies 6 (1947), p. 98-108  
861. Wood, H.  Hebrew monarchy, its history and purpose  London 1900*  
862. Wurthwein, Ernst  Der 'Amm Ha'arez im Alten Testament  Stuttgart 1936, 10 + 71 p.  
863. Yeivin, S.  Administration (in the age of monarchies)  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 147-171  
864. [Goodwyn, Thomas] Godwin, Thomas; Wits, Herman  Dissertatio de theocratia israelitarum a Mose presertium usque ad Saulem  In: Moses et Aaron, seu civiles et ecclesiastici ritus antiquorum Hebraeorum, ed. Thomas Godwin, Bremen 1710, p. 22-50 = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 3  
865.תא-שמע, ישראל נשיא, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך כה עמ' 384-383   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
866.אברמסקי, שמואל; ליוור, יעקב; שטרן, מנחם כהן, כהנה האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 589-597  
867.אפרתי, יעקב אליהו 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא) בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423  
868.גבריהו, חיים מ"י חוק הכהנים במצרים ובישראל ספר טור סיני, פרסומי החברה לחקר המקרא - בישראל, ספר ח ירושלים תשך עמ' 47-59  
869.גוטל, נריה מגרשי ערי הלויים נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 7-15  
870.הלצר, מ' הממצאים האפיגרפיים כעדות לארגון הכהונה בתקופת בית ראשון שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 59-54  
871.הרן, מנחם הכהן, המקדש והעבודה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176  
872.הרן, מנחם כהנה; כהנים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 45-14  
873.הרן, מנחם ערי הלויים: אוטופיה ומציאות היסטורית תרביץ שנה כז תשיח עמ' 421-439  
874.והל, ז' הכהנים והלויים השלח כרך לה תרעח-תרעט עמ' 313-301  
875.טור-סיני (טורטשיני), נפתלי הרץ אורים ותמים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 183-179  
876.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
877.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
878.לוריא, בן-ציון משבר בכהונה ופתרונו בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 16-13  
879.ליוור, יעקב פרקים בתולדות הכהונה והלוויה (עיונים ברשימות שבדברי הימים עזרא ונחמיה) ירושלים תשכט 136 עמ'  
880.ליכט, יעקב שלום לוי, לויים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 485-460  
881.מרגליות, אליעזר חוקי הכהנים והקרבנות ביחזקאל תרביץ שנה כב תשיא עמ' 27-21  
882.סגל, פרץ נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265  
883.פלק, זאב משפט המקדש והכהנים בהלכה דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 109-105  
884.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
885.קויפמן, יחזקאל מתנות הקודש ציונים, קובץ לזכרונו של י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 115-101  
886.קופרמן, יהודה סוגית הכוהנים-הלווים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ה ירושלים  
887.קנוהל, ישראל השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109  
888.קרל, צבי הכהנים והלוויים בתקופת המקרא כנסת ספר ז תשב עמ' 366-348  
889.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319   
890. Abba, Raymond  Priests and levites  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 876-889  
891. Abba, Raymond  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 257-267  
892. Abba, Raymond  Priests and Levites in Ezekiel  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 1-9  
893. Allon, Nigel  Some levitical traditions considered with reference to the status of Levites in pre-exile Israel  Heythrop Journal 21 (1980), p. 1-13  
894. Auerbach, Elias  Der Aufstieg der Priesterschaft zur Macht im Alten Israel  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 236-249  
895. Auerbach, Elias; Guttmann, J.; Bornstein, David Josef  Levi (Leviten)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 833-843  
896. Auld, A. Greene  The 'Levitical cities', texts and history  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 194-206  
897. Baudissin, Wolf Wilhelm  Priests and Levites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 67-97  
898. Baudissin, Wolf Wilhelm  Die Geschichte des alttestamentlichen Priesterthums  Leipzig 1889, 15 + 312 p.  
899. Berry, George Ricker  Priests and Levites  Journal of Biblical Literature 42 (1923), p. 227-238  
900. Bucher, O.  Levites  New Catholic Encyclopedia 8, p. 684-685  
901. Cohen, Martin A.  The role of the Shilonite priesthood in the united monarchy of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 59-98  
902. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
903. Dassov, Theodor (praes.); Krumbholtz, Jonas (resp.)  De rebus in agris relictis Hebraeorum veterum, ad illustranda varia Sacrae S(cripturae) commata  Dissertation 1697, Wittenberg 1714, 40 p.  
904. Denham, Joshua Fred.  Priest  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 569-579  
905. Emerton, J.A.  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 12 (1962), p. 129-138  
906. Gardiner, Frederic  The relation of Ezekiel to the levitical law  Journal of Biblical Literature 1 (1881), p. 172-205  
907. Ginsburg, Christian D.  Levites  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 819-829  
908. Graetz, Heinrich  Eine Strafmassregel gegen die Leviten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 97-108  
909. Graf  Levi, Leviten  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 29-32  
910. Graf  Priester  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 594-605  
911. Gross, H.  Das Priestertum des Alten Testament  In: Freude am Gottesdienst, ed. J. Schreiner, Stuttgart 1983, p. 373-381*  
912. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
913. Gunneweg, Antonius H.J.  Leviten und Priester  Gottingen 1965, 225 p. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 89  
914. Harvey, A.E.  Priest  Expository Times 84 (1972-73), p. 200-203  
915. Hirschfeld, Hartwig  Priest, priesthood (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 322-325  
916. Hummelauer, Franz von  Das vormosaische Priesterthum in Israel  Freiburg im Breisgau 1899, 106 p.  
917. Kalthoff, Joh. Heinr.  Der Priesterstamm, die Leviten, die Priester  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.187-196  
918. Kegel, Martin  The history of the Israelitish priesthood  Aftermath Series 1,2 (1923), p. 44-84  
919. Koberle, J.  Priestertum im Alten Testament  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 32-47  
920. Lefevre, A.  Levitique (organisation)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 389-397  
921. Maybaum, Sigmund  Die Entwicklung des altisraelitischen Priesterthums  Breslau 1880, 8 + 126 p.  
922. Milgrom, Jacob  The priestly doctrine of repentance  Revue Biblique 82 (1975), p. 186-205  
923. Moorhead, William G.  Priest  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2439-2441  
924. Moorhead, William G.  Priesthood in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2444  
925. Mowinckel, S.  Priestertum, in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1488-1492  
926. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 3 (1964), p. 16-27  
927. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  In: Law, history and tradition, Kobenhaven 1983, p. 71-81  
928. Riehm, Eduard  Priester  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1233-1246  
929. Rost, Leonhard  Der Status des Priesters in der Konigszeit  Wort und Geschichte; Festschrift Fur Karl Elliger zum 70. Geburtstag, 1973, p. 151-156  
930. Schmitt, Gotz  Der Ursprung des Levitentums  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 575-599  
931. Siegfried, C.  Priester  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 524-526  
932. Smith, Henry Preserved  Priest, priesthood  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 307-311  
933. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Levites  Encyclopedia Biblica 3, p. 2770-2776  
934. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Priest  Encyclopedia Biblica 3, p. 3837-3847  
935. Van Hoonacker, Albin  Le sacerdoce levitique dans la loi et dans l'histoire des Hebreux  Louvain 1899*  
936. Walker, A.  The levitical priesthood, a study in social development  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 124-131  
937. Westphal, [G.]  Aaron und die Aaroniden  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 26 (1906), p. 201-230  
938. White, H.A.  Aaronites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 3  
939. Wiener, Harold Marcus  Priests and Levites  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2446-2452  
940. Wiener, Max  Priester  J?disches Lexikon 4, p. 1120-1122  
941. Winer, G.B.  Leviten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 20-22  
942. Winer, G.B.  Priester  Biblisches Realworterbuch 2, p. 269-274  
943. Wright, G. Ernest  The Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 4 (1954), p. 325-330.   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > בריתות

 מחברכותרתספרביקורת
944.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
945.אריאל, יגאל הברית עם צור תחומין ד תשמג עמ' 276-267  
946.הירשנזון, חיים אלה דברי הברית; מתבארות בו כל הבריתות בישראל הנזכרות בתנ"ך ותנאיהן, כחן הדתי, המוסרי, ההלכותי וההיסטורי, א-ג ירושלים תרפ-תרפח 136+190 +136 עמ'  
947.ויינפלד, משה 'הברית והחסד' - המונחים וגלגולי התפתחותם בישראל ובעולם העתיק לשוננו כרך לו תשלב עמ' 105-85  
948.חרל"פ, יעקב ח' הברית עם הגבעונים והברית בין שלמה לחירם מלך צור שנה בשנה תשסב עמ' 17-31  
949.קירשנבאום, אהרן ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31  
950.רוזנטל, יוסף ברית, אלה ושבועה המליץ 1889 גל' 51 עמ' 3-4; 53 עמ' 6-7  
951. Alexander, William Lindsay  Covenant  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 565-567  
952. Amram, David Werner  The covenant of Jacob and Laban  Green Bag 13 (1901), p. 406-409  
953. Auer, Franz  Das Alte Testament in der Sicht des Bundesgedankens  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 1-15  
954. Balscheit, Bruno  Gottesbund und Staat  Zollikon-Zurich 1940, 83 p.  
955. Baltzer, Klaus  The covenant formulary in Old Testament, Jewish and early Christian writings (Translated from 'Das Bundesformular', Neukirchen 1960)  Oxford 1971, 13 + 221 p.  
956. Barucq, A.  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament et les debuts du Judaisme  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 5-110  
957. Berry, George Ricker  Covenant (in the OT) (ברית)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 727-729  
958. Bickerman, Elias Joseph  'Couper une alliance'  Archives d'Histoire du Droit Oriental 5 (1950-51), p. 133-156 = Studies in Judaism and Christianity, pt. 1, Leiden 1974, p. 1-32  
959. Bright, John  Covenant and promise  London 1977, 207 p.  
960. Brown, John Pairman  The role of women and the treaty in the ancient world  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 1-28  
961. Buis, Pierre  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament  Paris 1976, 213 p.  
962. Buss, Martin J.  The covenant theme in historical perspective  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 502-504  
963. Cazelles, Henri  La rupture de la Berit selon les prophetes  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 133-144  
964. Cohon, Samuel S.  Alliance  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 98-99  
965. Davidson, A.B.  Covenant (ברית)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 509-515  
966. Dillmann, August  Bund  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 489-494  
967. Eichrodt, Walther  Bund und Gesetz  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 30-49  
968. Eichrodt, Walther  Covenant and law  Interpretation 20 (1966), p. 302-321  
969. Eisen, Arnold  Covenant  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 107-112  
970. Elazar, Daniel J.  Covenant as the basis of the Jewish political tradition  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 21-56  
971. Elazar, Daniel J.  Covenant and freedom in the Jewish political tradition  Philadelphia 1981, 24 p.  
972. Faur, Jose  Understanding the Covenant  Tradition 9,4 (1968), p. 33-55  
973. Fensham, F. Charles  The possibility of the pressure of casuistic legal material at the making of the Covenant at Sinai  Palestine Exploration Quarterly 93 (1961), p. 143-146  
974. Fensham, F. Charles  Father and son as terminology for treaty and covenant  Near Eastern Studies in honor of W.F. Albright, 1971, p. 121-137  
975. Fohrer, Georg  Altes Testament - 'Amphiktion' und 'Bund'  Theologische Literaturzeitung 91 (1966), p. 801-816, 893-904  
976. Freeman, Gordon M.  The rabbinic understanding of covenant as a political idea  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 59-86  
977. Gaffney, Edward McGlynn  Of covenants ancient and new; the influence of secular law on biblical religion  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 117-144  
978. Gerhard, J.E. (praes.); Vogelhaupt, J. (resp.)  Ritus foederum gentis Hebrae  Dissertation Wittenberg 1650*  
979. Gerstenberger, Erhard  Covenant and commandment  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 38-51  
980. Gracia-Treto, Francisco O.  Genesis 31,44 and 'Gilead'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 13-17  
981. Greenfield, Jonas C.  Some aspects of treaty terminology in the Bible  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 117-119  
982. Greenfield, Jonas C.  An ancient treaty ritual and its targumic echo  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 391-397  
983. Grintz, Jehoshua M.  The treaty of Joshua with the Gibeonites  Journal of the American Oriental Society 86 (1966), p. 113-126  
984. Harvey, Julien  Le 'Rib-pattern' requisitoire prophetique sur la rupture de l'alliance  Biblica 43 (1962), p. 172-196  
985. Hillers, Delbert R.  A note on some treaty terminology in the Old Testament  Bulletin of the American School of Oriental Research 176 (1964), p. 46-47  
986. Hillers, Delbert R.  Treaty-curses and the Old Testament prophets  Rome 1964, 19 + 101 p.  
987. Huffmon, Herbert B.  The Covenant lawsuit in the Prophets  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 285-295  
988. Jaubert, Annie  La notion de l'alliance dans le Judaisme aux abords de l'ere chretienne  Dissertation Paris 1963, 542 p. = Patristica Sorbonensia 6.   
989. Jones, William Edward  A study of the convenant concept in ancient Israel  Dissertation Southwestern Baptistic Theological Seminary 1966  
990. Kalluveettil, Paul  Declaration and covenant: a comprehensive review of covenant formulae from the Old Testament and the ancient Near East  Rome 1982, 11 + 284 p.   
991. Kautsch, E.  Bund  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 99-100  
992. Kirschner, Bruno; Joseph, Max  Bund (ברית)  J?disches Lexikon 1, p. 1231-1234  
993. Kitto, John  Alliances  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 113-114  
994. L'Hour, Jean  La morale de l'alliance  Cahiers de la Revue biblique 5 (1966), 125 p.  
995. McCarthy, Dennis J.  Covenant and law in Chronicles-Nehemiah  Catholic Biblical Quarterly 44 (1982), p. 25-44  
996. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
997. McCarthy, Dennis J.  Covenant in narratives from late OT times  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 77-94  
998. Mckenzie, Steven L.; Wallace, Howard N.  Covenant themes in Malachi  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 549-563  
999. Mendenhall, George E.  Covenant in the ancient world, in the OT, OT covenant traditions, covenant in post-biblical Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 714-722  
1000. Mendenhall, George E.  Law and covenant  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46; 17,3, p. 49-76  
1001. Mendenhall, George E.  Law and covenant in Israel and the ancient Near East  Pittsburgh 1955, 50 p.  
1002. Mendenhall, George E.  Recht und Bund in Israel und dem alten Vorderen Orient  Zurich 1960, 63 p.  
1003. Millar, J.  Alliance  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 66  
1004. Miller, John Michael, Jr.  The concept of covenant in Deutero-Isaiah, its forms and sources  Dissertation Boston 1971, 8 + 256 p.  
1005. Muilenberg, James  The form and structure of the covenant formulations  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 347-365  
1006. Polzin, Robert  'Hwqy' and covenantal institutions in early Israel  Harvard Theological Review 62 (1969), p. 227-240  
1007. Priest, John  The covenant of brothers  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 400-406  
1008. Reeve, James Josiah  Treaty  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3008-3009  
1009. Sacchi, Paolo  Sul significato della parola berit  Henoch 7 (1985), p. 67-73  
1010. Scharbert, Josef  Berit in Pentateuch  De la Torah au Messie; M?langes Henri Cazelles, Paris 1981, p. 163-170  
1011. Schiffman, Lawrence H.  The rabbinic understanding of covenant  Review and Expositor 84 (1987), p. 289-298  
1012. Schmitt, Gotz  Du sollst keinen Frieden schliessen mit den Bewohnern des Landes  Dissertation Stuttgart 1970, 174 p.  
1013. Segal, Alan F.  Covenant in rabbinic writings  Studies in Religion 14 (1985), p. 53-62  
1014. Taubes, Zwie Chajjim  Die Idee des Bundes im Pentateuch  Littera Judaica in memoriam Edwin Guggenheim, (1964?), p. 11-28  
1015. Testa, P.E.  De foedere Patriarcharum  Studii Biblici Franciscani Liber Annuus 15 (1964-65), p. 5-73  
1016. Thompson, J.A.  The ancient Near Eastern treatises and the Old Testament  London 1964, 39 p.  
1017. Tucker, Gene M.  Covenant forms and contract forms  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 487-503  
1018. Vigouroux, F.  Alliances entre les hommes  Dictionnaire de la Bible 1, p. 383-387  
1019. Weinfeld, Moshe ברית  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 781-808  
1020. Weinfeld, Moshe  Covenant  Encyclopedia Judaica 5, p. 1012-1022  
1021. Weinfeld, Moshe  Traces of Assyrian treaty formulae in Deuteronomy  Biblica 46 (1965), p. 417-427  
1022. Weinfeld, Moshe  The covenant of grant in the Old Testament and in the ancient Near East  Journal of the American Oriental Society 90 (1970), p. 184-203  
1023. Whitley, C.F.  Covenant and commandment in Israel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 37-48  
1024. Wilson, Robert R.  Enforcing the covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
1025. Winer, G.B.  Bund, Bundnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 201  
1026. Wiseman, D.J.  'Is it peace?' - Covenant and diplomacy  Vetus Testamentum 32 (1982), p. 311-326  
1027. Yonick, A.  Covenant in the Old Testament  New Catholic Encyclopedia 4, p. 402-404  
1028. Zimmerli, Walther  Erwagungen zum 'Bund'. Die Aussagen... in Exodus 19-34  Wort-Gebet-Glaube; Beitr?ge zur Theologie des Alten Testaments, Walther Eichrodt zum 80.Geburtstag, 1970, p. 171-190  
1029. Ziskind, Jonathan R.  The oral agreement in ancient Israelite public law  Hebrew Studies 19 (1978), p. 88-89  
1030.תדמור, חיים ברית ושבועת אמונים במזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 173-149   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מס

 מחברכותרתספרביקורת
1031.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
1032.אברמסקי, שמואל; בזק, יעקב מס, מסים האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 1081-1079  
1033.אילת, משה מס ושלל בחיי הכלכלה בתקופת המלוכה; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניברסיטה העברית תשלא 303+כה עמ' (במכונה)  
1034.בירם, א' מס עובד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 142-137; ספר היובל לכבוד א"ג וייל, ירושלים תשיג עמ' 1-6  
1035.מנדלסון, יצחק מס, מסים אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 55-51  
1036.פוטשבוצקי, יעקב וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם - מניעים לא פיסקליים להטלת מסים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 58 שמות תשסב 4 עמ'  
1037.קוכמן, מיכאל מס האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 489-486  
1038.שטרן, מרדכי ח' השפעת מלכות ישראל הראשונה על חיי הכלכלה של העם ת"א תשלג 134 עמ' (+ 42 עמ': תקציר באנגלית)   
1039. Benzinger, Immanuel  Taxation and tribute  Encyclopedia Biblica 4, p. 4905-4916  
1040. Buhl, Frants  Die socialen Verhaltnisse der Israeliten  Berlin 1899, 130 p.  
1041. D'Amati, Nicola  Le 'decime' ebraiche e il problema dell 'imposta nel Mondo Antico  Rivista di Diritto Civile 9,2 (1963), p. 303-308  
1042. Sanders, J.A.  Tax, taxes  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 520-522  
1043. Sweet, Louis Matthews  Tax, taxing  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2918-2921  
1044. Wischnitzer, M., a.o.  Abgaben und Steuern  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 247-300   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
1045.אברמסקי, שמואל; הר, משה דוד מלחמה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 646-641  
1046.אליצור, יהודה ישראל ואויביו, מלחמה ושלום במחשבת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 395-385  
1047.אפל, ישראל דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות מחניים סט אייר תשכב עמ' 53-50  
1048.בנטויץ, נורמן התנ"ך כמקור לדיני מלחמה של העמים המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 150-147  
1049.גפני, שרגא מלחמות השופטים מחניים סט אייר תשכב עמ' 74-77  
1050.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
1051.דבשני, מנשה התנ"ך והמלחמה מלחמתנו שנה ג 1945 חוב' ט עמ' 35-33  
1052.דרורי, משה המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'  
1053.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
1054.הר, משה דוד פרשת כהן משוח מלחמה בתקופת המקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 36-39  
1055.הרטום, א"ש על המלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 17-16  
1056.וייזר, אשר שלום ומלחמה במקרא מחניים גל' קכא אדר תשכט עמ' כ-כז  
1057.חכם, עמוס מהליכות צבא ישראל בימי קדם מחניים סט אייר תשכב עמ' 49-48  
1058.טברסקי, שמעון מוסר ומלחמה בכתבי הקודש הלולים, מסכת לחג השבועות, ערב שבועות תשיב גל' יד עמ' 31-28  
1059.יוגב, מרדכי מיקום המפקד בקרב המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 199-215  
1060.כהן, אמוץ נשק וכלי מלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 22-29  
1061.ליכט, יעקב שלום מלחמה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1064-1057  
1062.לשם, חיים גיוס ומערך המלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 42-47  
1063.מחניים סט אייר תשכב מוקדש לנושא 'המלחמה במקרא'   
1064.מקלישנסקי, י"ק צבא ישראל בימי קדם (פרק במשפט המלחמה) ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קמה-קנג  
1065.פינקלשטיין, מנחם ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'  
1066.קופרמן, יהודה סוגית המלחמה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ח ירושלים תשכג 48 עמ'  
1067.קיל, יהודה בין ישראל ובין גויי הארץ בספר שמואל ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 104-88  
1068.רופא, אלכסנדר חוקי המלחמה בספר דברים מוצאם, מגמתם וחיוביותם. ציון שנה לט תשלד עמ' 156-143; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 140-127   
1069.שוורץ, מלכה מלחמות וכיבושי יהושע בן-נון מחניים סט אייר תשכב עמ' 54-73  
1070. Bach, Robert  Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen Prophetenspruch  Neukirchen 1962, 112 p.   
1071. Barnes, W. Emery  Army  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 155-156  
1072. Barnes, W. Emery  War  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 892-895  
1073. Carmichael, Calum M.  A time for war and a time for peace: the influence of the distinction upon some legal and literary material  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 50-63  
1074. Craigie, Peter C.  The problem of war in the Old Testament  Grand Rapids, Mi. 1978, 125 p.   
1075. Danz, Joh. Andr. (praes.); Gleichgross, Georg Ferd. (resp.)  ענין מלחמות העברים h.e. De Ebraeorum re militari ad Deuteronomium 20 et 21.  Dissertation Jena 1690, 48 p.  
1076. Dunkmann, Karl  Die Bibel und der Krieg  Berlin-Lichterfelde 1915, 38 p.  
1077. Eissfeldt, Otto  Krieg und Bibel  T?bingen 1915, 84 p.  
1078. Enelow, Heyman G.  The war and the Bible  N.Y. 1918, 115 p.  
1079. Gowan, Anthony T.  Army, Hebrew  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 229-231  
1080. Grunewald, Max  'Constructive assistance' in warfare  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 7 (1945), p. 1-12  
1081. Hanson, Paul D.  War, peace and justice in early Israel  Bible Review 3,3 (1987), p. 32-45  
1082. Hershberger, Guy Franklin  Peace and war in the Old Testament  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa. 1946, p. 14-39  
1083. Jampel, Sigmund  Vom altisraelitischen Kriegswesen  Mitteilungen des Verbandes der j?dischen Jugendvereine Deutschlands 8 (1917), p. 70-80  
1084. Janzen, Waldemar  War in the Old Testament  Mennonite Quarterly Review 46 (1972), p. 155-166  
1085. Jenni, E.  איב  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 118-122  
1086. Kalthoff, Joh. Heinr.  Kriegswesen  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 316-325  
1087. Lesetre, Henri  Guerre, la legislaton mosaique  Dictionnaire de la Bible 3, p. 363-364  
1088. Lind, Millard C.  Y-hweh is a warrior: The theology of warfare in ancient Israel  Scottsdale, Pa. 1980, 232 p.   
1089. Lowy, Daniel  Israel's attitude toward war in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1953, 165 p.  
1090. Malamat, Abraham  Conquest of Canaan; Israelite conduct of war according to biblical tradition  Revue Internationale d'Histoire Militaire 42 (1979), p. 25-51  
1091. Mazar, Benjamin  The military elite of King David  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 310-320  
1092. McCosland, S. Vernon  'Soldiers on service': the draft among the Hebrews  Journal of Biblical Literature 62 (1943), p. 59-71  
1093. Mikliszanski, Jacques K.  Military life among the ancient Hebrews  Jewish Review, London, 1 (1943), p. 169-186  
1094. Miller, Patrick D.  The divine warrior in early Israel  Cambridge, Mass., 1973, 279 p.  
1095. Muffs, Yochanan  Abraham the noble warrior: Patriarchal politics and laws of war in ancient Israel  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 81-107  
1096. Nicol, Thomas  Army  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 254-257  
1097. Nicol, Thomas  War, warfare  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3069-3072  
1098. Rad, Gerhard von  Der heilige Krieg im alten Israel  Zurich 1951, 84 p.  
1099. Riehm, Eduard  Krieg, Kriegsherr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 881-891  
1100. Ringgren, Helmer  איב  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 228-235  
1101. Rose, Martin  'Entmilitarisierung des Krieges'? (Erwagungen zu den Patriarchen-Erzahlungen der Genesis)  Biblische Zeitschrift, N.F. 20 (1976), p. 197-211  
1102. Rosenthal, L.  Die biblische Vorschrift ?ber Militarpflicht und Kriegsfuhrung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 368-372  
1103. Roskoff  Beute  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 433-434  
1104. Schulz, Alfons  Die sittliche Wertung des Krieges im Alten Testament  Munster 1915, 46 p.  
1105. Schwally, F.  Semitische Kriegsaltertumer. Vol. 1: Der heilige Krieg im alten Israel  Leipzig 1901, 8 + 111 p.  
1106. Siegfried, C.  Krieg  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 378-379  
1107. Smith, Ch. Hamilton  War  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1086-1088  
1108. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, im Vergleich zu den in Ungarn-Oesterreich bestehenden diesfalligen Bestimmungen  Pest 1869, 56 p.  
1109. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, Griechen und Romer  2nd ed., Vinkovce 1879, 109 p.  
1110. Walzer, Michael  Exodus 32 and the theory of holy war: the history of a citation  Harvard Theological Review 61 (1968), p. 1-14  
1111. Wevers, J.W.  Army  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 228-230  
1112. Wevers, J.W.  Spoil (שלל)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 437-438  
1113. Wevers, J.W.  War, methods of  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 801-805  
1114. Wevers, J.W.  Weapons and implements of war  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 820-825  
1115. Whitehouse, Owen C.  War  Encyclopedia Biblica 4, p. 5261-5270  
1116. Winer, G.B.  Krieg  Biblisches Realworterbuch 1, p. 680-682  
1117. Winer, G.B.  Kriegsheer, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 682-685   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1118.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה יח ירושלים תשלו עמ' 166-153  
1119.בנדור, צבי בית האב הישראלי למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 346 עמ'  
1120.בנדור, שוניא בית האב בישראל למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה; מבנה החברה הקדומה בישראל אורנים תשמז 192 עמ'  
1121.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
1122.גץ, מאיר פיבל המשטר החברתי והכלכלי ביהודה העתיקה על פי התורה והעתיד שלו פרנקפורט ענ"מ תרפו 36 עמ'  
1123.גרנות, משה דמות האשה במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 132-127  
1124.גשורי, מ"ש הסוציולוגיה בישראל; המוסר הכלכלי, המדיני והסוציאלי בספרות היהדות ירושלים תרצג 305 עמ'  
1125.הוטנר, יהושע מרכז ולא ריכוז (הרהורים על המדיניות האגררית-תרבותית במקרא ובימינו) גוילין גל' ג תשרי תשיח עמ' 18-11  
1126.הופמן, יאיר מפקד האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 495-494  
1127.הרן, מנחם מתנות עניים אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 675-674  
1128.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
1129.חבצלת, מאיר כבוד האדם במקרא הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 199-198  
1130.חכם, נח הפעולה הסוציאלית של הנביאים התור י תרפו גל' ז עמ' 8-10; ח עמ' 5-8  
1131.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
1132.לוין, משה הסוציאליזם הממשי בתורת משה ירושלים תרצט 82 עמ'  
1133.לוין, שלום רעיון הצדק החברתי בנבואות עמוס וישעיהו א ספר גייגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ז ירושלים תשיט עמ' 133-120  
1134.ליוור, יעקב קהל אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 70-66  
1135.ליונשטם, שמואל אפרים יתום אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 953-952  
1136.מוטעי, יהודה 'עדה' ו'קהל' במקרא חיפה חש"ד 18 עמ'  
1137.ענת, מ"א ליישוב הסתירה בפרשת שמיטת החובות בספר דברים;... להוכיח כי אין סתירה בין הכתוב 'אפס כי לא יהיה בך אביון' לבין הכתוב 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ' בית מקרא שנה יא חוב' ג אדר תשכו עמ' 9-19  
1138.פלק, זאב זכויות האזרח בישראל הקדומה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 227-231  
1139.פריש, עמוס יגיע כפיך: יחס המקרא אל העבודה תל-אביב תשנט 168 עמ'. בקורת: בן ישר, מנחם, בית מקרא שנה מה תשס עמ' 378-387  
1140.פריש, עמוס היחס לעבודה במזמורי תהלים בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 317-328  
1141.צונציגר, מ' המחשבה הכלכלית בארץ ישראל הקדומה חיפה 1958 16 עמ'  
1142.קורץ, משה א' לברור המונח 'זקן' במקרא דפי עיון, מכון הג'וינט לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה בישראל על שם ברוקדייל מס' 17-16 פברואר 1977 20 עמ' (בהכפלה)  
1143.קראוס, נתן זקן, זיקנה ואריכות ימים במקרא בית מקרא שנה מו תשסא עמ' 41-61  
1144.רביב, חנוך העדה - בין היסטוריה לבין היסטוריוגרפיה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 155-145   
1145.רודי, צבי התפיסה הכלכלית של היהדות התנכית תלמודית משפט וכלכלה ג תשיז 1956-1957 עמ' 161-168  
1146.רזין, מרדכי מפקדים ומגילות-יחס ומשמעותן ההיסטורית לימי שאול ודוד חיפה תשלז 164 עמ'  
1147.שלמה, דוד על עבודה יחסי עבודה ויחסי אנוש בתורה קרית ביאליק תשמב 127 עמ'   
1148.שפירא, אמנון על מעמדה השוויוני של האשה במקרא - מיתווה בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 309-337  
1149.שפירא, אמנון על "כבוד האדם" במקרא בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 128-145  
1150. Alt, Albrecht  Die Staatenbildung der Israeliten im Altertum  Leipzig 1930, 78 p. = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 1-65  
1151. Alt, Albrecht  The formation of the Israelite State in Palestine  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 171-237  
1152. Amsler, Samuel  Amos et les droits de l'homme  De la Torah au Messie; M?langes Henri Cazelles, Paris 1981, p. 181-187  
1153. Balscheit, B.; Eichrodt, W.  Die soziale Botschaft des Alten Testaments fur die Gegenwart  Basel n.d., 59 p.  
1154. Benjamin, Don Carlos  Deuteronomy and city life  Dissertation Claremont 1981, 11 + 462 p.  
1155. Botterweck, G. Joh. אביון  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 28-43  
1156. Bowman, John Wick  Response in fellowship: devotional life in the Bible  Interpretation 6 (1952), p. 279-289  
1157. Box, George Herbert  Education  Encyclopedia Biblica 2, p. 1189-1202  
1158. Bruppacher, Hans  Die Beurteilung der Armut im Alten Testament  Gotha-Stuttgart 1924, 12 + 120 p.  
1159. Bruppacher, Hans  Die Motive der alttestamentlichen Armutsbeurteilung  Dissertation Zurich 1924, 6 + 51 p.  
1160. Buhl, Frants  Die sozialen Verhaltnisse der Israeliten  Berlin 1899, 130 p.  
1161. Cassin, Rene  From the Ten Commandments to the rights of man  Of law and man, essays in honor of Haim H. Cohn, 1971, p. 13-25  
1162. Cazelles, Henri  Bible et politique  Recherches de Science Religieuse 59 (1971), p. 497-530  
1163. Clauss, M.  Gesellschaft und Staat in Juda und Israel  (Eichstadter Hochschulreden 48), Munchen 1985*  
1164. Cohen, Martin A.  The prophets as revolutionaries: a socio-political analysis  Biblical Archaeology Review 5,3 (1979), p. 12-19  
1165. Conring, Herman (praes.); Muller, Martin (resp.)  De politia sive republica hebraeorum exercitatio  Dissertation Helmstadt 1648, [52] p.  
1166. Cronbach, Abraham  The Bible and our social outlook  Cincinnati 1941, 8 + 383 p.  
1167. Cunaeus, Petrus  De republica Hebraeorum libri III  Leiden 1631, 24 + 416 p.; 1632, 24 + 502 p.; Amsterdam 1666, 32 + 372 p.; Leipzig 1696, 32 + 502 + 21 p.; Leiden 1703, with annotations by Johann Nicolai, 18 + 482 + 18 p.  
1168. Cunaeus, Petrus  De Republyk der Hebreen  3 pts. in 1 vol., Amsterdam 1682, 28 + 518 + 26 p.  
1169. Damaschke, Adolf  Bibel und Bodenreform  Berlin 1924, 14 p.  
1170. Davies, G. Henton  Alms  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 87-88  
1171. Day, Edward  The social life of the Hebrews  N.Y. 1901, 8 + 255 p.; repr. 1908  
1172. Diamond, A.S.  Law and everyday life in the Hebrew Kingdoms and 12th century England  Remember the days; essays on Anglo-Jewish history presented to Cecil Roth, 1966, p. 1-22  
1173. Didiot, Jules  Le pauvre dans l'Ancien Testament  Lille 1896, 94 p.  
1174. Donner, H.  Die soziale Botschaft der Propheten im Lichte der Gesellschaftsordnung in Israel  Oriens Antiquus 2 (1963), p. 229-245  
1175. Dormoy, P.A.  Du patriotisme chez les prophetes hebreux  Geneve 1874, 46 p.  
1176. Dulin, Rachel Zohar  Old age in the Hebrew scriptures: a phenomenological study  Dissertation Cleveland 1982, 7 + 161 p.  
1177. Dulin, Rachel Zohar  The elderly in biblical tradition  Journal of Aging and Judaism 1,1 (1986), p. 49-56  
1178. Durr, Lorenz  Das Erziehungswesen im Alten Testament und im antiken Orient  Mitteilungen der Vorderasiatisch-agyptischen Gesellschaft 36,2 (1932), 7 + 159 p.  
1179. Dusterdieck, Friedrich  Sociales aus dem Alten Testamente  Hannover 1893, 31 p.  
1180. Eager, Geo. B.  Alms, almsgiving  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 101-102  
1181. Ebach, Jurgen  Sozialethische Erwagungen zum alttestamentlichen Bodenrecht  Biblische Notizen 1 (1976), p. 31-46  
1182. Eberharter, Andreas  Die soziale und politische Wirksamkeit des alttestamentlichen Prophetentums  Salzburg 1924, 11 + 159 p.  
1183. Ellguther, Max  Die soziale Gesetzgebung der Bibel  Neisse 1902, 23 p.  
1184. Epsztein, Leon  La justice sociale dans le Proche-Orient ancien et le peuple de la Bible  Paris 1983, 272 p.; p. 171-216: Les lois sociales du Pentateuque.   
1185. Epsztein, Leon  The social law of the Pentateuch  In: Social justice in the ancient Near East and the people of the Bible, London 1986, p. 104-134  
1186. Falk, Zeev W.  Sociological notes on Deuteronomy  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 37-43  
1187. Fensham, F. Charles  Clauses of protection in Hittite vassal-treaties and the Old Testament  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 133-143  
1188. Flight, J.W.  Man and society  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 250-251  
1189. Fraine, J. de  Individu et societe dans la religion de l'Ancien Testament  Biblica 33 (1952), p. 324-355, 445-475  
1190. Fried, Haya Rachel  Education in the Bible, the Talmud and the prayer book  Dissertation Stanford University 1981, 6 + 237 p.  
1191. Friedlander, Markus Hirsch  Die wichtigsten Institutionen des Judenthums nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Wien 1892, 72 p.; p. 13-26: Die Schule; p. 36-46, 66-72: Die Wohltatigkeit  
1192. Frisch, Ephraim  Jewish philanthropy in the biblical era  Jewish Tracts 23, n.d., 31 p.  
1193. Gasper, Joseph W.  Social ideas in the Wisdom literature of the Old Testament  Dissertation Washington 1947, 14 + 207 p.  
1194. Gelbhaus, S.  Nehemias und seine social-politischen Bestrebungen  Wien 1902, 51 p.  
1195. Gemser, B.  The importance of the motive clause in Old Testament law  Vetus Testamentum Supplement 1 (1953), p. 50-66.   
1196. George, A.  Pauvre  Dans l'Ancien Testament. Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 387-395  
1197. George, Henry  Moses; The crime of poverty  N.Y. 1918, 62 p.  
1198. Giordani, I.  Social thought - in the Bible  New Catholic Encyclopedia 13, p. 343-346  
1199. Goetz, Faywel  Die sozialokonomische Verfassung im antiken Judaa nach der Thora und ihre Zukunft  Frankf.a.M. 1923, 43 p.  
1200. Gordis, Robert  The social background of Wisdom literature  Hebrew Union College Annual 18 (1943-44), p. 77-118  
1201. Goslar, Hans  Die Sozial- und Wirtschaftsethik des Alten Testaments  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 22 (1932), p. 235-239  
1202. Gottwald, Norman K.; Frick, Frank Smith  The social world of ancient Israel  Society of Biblical Literature, Seminary Papers 1 (1975), p. 165-178  
1203. Gray, John  Feudalism in Ugarit and early Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 64 (1952), p. 49-55  
1204. Gray, John  Social aspects of Canaanite religion  Vetus Testamentum Supplement 15 (1966), p. 170-192  
1205. Greenberg, Simon  Introduction to aspects of Jewish nationalism in the Bible  Proceedings, Rabbinical Assembly (1928), p. 103-113  
1206. Gross, Heinrich (II)  Tora und Gnade im Alten Testament  Kairos 14 (1972), p. 220-231  
1207. Hassfeld, F.L.; Meyer, J.  Der Prophet vor dem Tribunal. Neuer Auslegungsversuch von Jeremiah 26  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974), p. 30-50  
1208. Hastings, J.  Education  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 646-652  
1209. Heinemann, H.  La Thora et l'ordre social  n.p., n.d., 42 p.  
1210. Heinemann, H.  Torah and social order  London n.d., 12 p.; London n.d., 20 p.  
1211. Heller, Joseph; Marmorstein, A.  Armut - in der Bibel; im Talmud (und Armenrecht)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 368-374  
1212. Herrmann, Johannes  Die soziale Predigt der Propheten  In: Biblische Zeit- und Streitfragen, 6. Ser., 12.H. (1911), p. 433-464  
1213. Hertzler, Joyce O.  The social thought of the Hebrews  In: The social thought of the ancient civilizations. N.Y.-London 1936, p. 256-334  
1214. Hessler, Bertram  Social thought in the Old Testament  Bridge, a Year Book of Judeo-Christian Studies 3 (1958), p. 31-53  
1215. Holm-Nielsen, Svend  Die Sozialkritik der Propheten  Denkender Glaube; Festschrift Carl Heinz Ratschow zur Vollendung seines 65. Lebensjahres 1976, p. 7-23  
1216. Isaacs, Asher  The social legislation of the Bible  Jewish Forum 11 (1928), p. 241-247  
1217. Jacobson, David  The social background of the Old Testament  Cincinnati 1942, 11 + 327 p.  
1218. Jaeger, Nicola  L'insegnamento sociale della Bibbia  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 227-239  
1219. Joseph, Morris  The place of charity and almsgiving in the Old Testament  Expository Times 21 (1909)*  
1220. Kaplan, Jacob  Le vrai visage du Judaisme  Paris 1987, 234 p.; p. 55-71: Le Judaisme et la justice sociale; p. 72-81: L'esprit de charite dans la Bible  
1221. Kaplan, Julius  The two methods of religious education in the Bible and in the Talmud  Jewish Theological Seminary Students' Annual 2 (1915), p. 122-133  
1222. Karp, Harry  Social justice in ancient Judea  Jewish Forum 6 (1923), p. 374-380  
1223. Kaster, J.  Education, OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 27-34  
1224. Kippenberg, Hans Gerhard  Religion und Klassenbildung im antiken Judaa. Einereligionssoziologische Studie zum Verhaltnis von Tradition und gesellschaftlicher Entwicklung  Gottingen 1978, 186 p.   
1225. Kirschner, Bruno  Soziale Gesetzgebung der Juden in der Bibel  J?disches Lexikon 5, p. 501-509  
1226. Kleinert, Paul  Die Propheten Israels in sozialer Beziehung  Leipzig 1905, 5 + 168 p.  
1227. Klostermann, August  Schulwesen im alten Israel  Leipzig 1908, 40 p.  
1228. Koberle, Justus  Soziale Probleme im alten Israel und in der Gegenwart  Wismar 1907, 37 p.  
1229. Koch, Klaus  Die Entstehung der sozialen Kritik bei den Propheten  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 236-257  
1230. Kohler, Kaufmann  Human brotherhood as taught by the religions based on the Bible  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 164-171  
1231. Kovacs, Brian W.  Is there a class-ethic in Proverbs?  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 171-189  
1232. Kuebel, Franz Eberhard  Die sociale und volkswirtschaftliche Gesetzgebung des Alten Testaments unter Berucksichtigung moderner Anschauungen  2nd ed., Stuttgart 1891, 107 p.  
1233. Lefmann, Salomon  Bibel und Menschenrechte  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 4 (1906), p. 275-282  
1234. Levene, Moses  Realistic socialism of the Mosaic law  London 1938, 102 p.  
1235. Levenson, Jon D.  Poverty and the state in biblical thought  Judaism 25 (1976), p. 230-241  
1236. Liano, Jesus Mario  Los pobres en el Antiguo Testamento  Estudios Biblicos 25 (1966), p. 117-167  
1237. Loeb, Isidore  La litterature des pauvres dans la Bible  Revue des Etudes Juives 20 (1890), p. 161-198; 21 (1890), p. 4-42, 161-206; 23 (1891), p. 4-31, 161-193; 24 (1892), p. 196-224 = Paris 1892, 15 + 280 p.   
1238. Lohfink, Norbert  Die segmentaren Gesellschaften Afrikas als neue Analogie fur das vorstaatliche Israel  Bibel und Kirche 38 (1983), p. 69-72*  
1239. Lohr, Max  Sozialismus und Individualismus im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 10 (1906), 36 p.  
1240. Lurje, M.  Studien zur Geschichte der wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse im israelitisch-j?dischen Reiche  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 45 (1927), 64 p.  
1241. Mangenot, E.  Ecole  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1563-1570  
1242. Many, S.  Aumne  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1244-1249  
1243. Marcus, Samuel  Die Padagogik des israelitischen Volkes von der Patriarchenzeit bis auf den Talmud  2 vols., Wien 1877, 53 + 55 p.  
1244. Mendelsohn, Isaac  Society and economic conditions (in Canaan in the Egyptian New Kingdom period)  In: World history of the Jewish people, vol. 3, Tel Aviv 1971, p. 39-51  
1245. Milgrom, Jacob  Priestly terminology and the political and social structure of premonarchic Israel  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-9), p. 65-81  
1246. Neher, Andre  Rabbinic adumbrations of non-violence: Israel and Canaan  Studies in rationalism, Judaism, and universalism, in memory of Leon Roth, 1966, p. 169-196  
1247. Patrick, Dale  The rights of the underprivileged  Society of biblical literature, Seminary Papers, 1 (1975), p. 1-6  
1248. Patterson, Richard D.  The widow, the orphan,and the poor in the Old Testament and the extra-biblical literature  Bibliotheca Sacra 130 (1973), p. 223-234  
1249. Pedersen, Johannes  Seelenleben und Gemeinschaftsleben  In: Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 8-86  
1250. Peritz, Ismar J.  The new biblical approach to social problems  Journal of Bible and Religion 5 (1937), p. 107-116  
1251. Perles, Felix  Social justice in ancient Judaism  Jewish Review, London, 1 (1910-11), p. 403-421  
1252. Perles, Felix  Soziale Gerechtigkeit im alten Judentum  Ost und West 11 (1911), p. 513-528 = J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 169-187  
1253. Petersen, David L.  Max Weber and the sociological study of ancient Israel  Sociological Inquiry 49 (1979), p. 117-149  
1254. Pfluger, Paul  Der Sozialismus der israelitischen Propheten  Berlin 1914, 39 p.  
1255. Pons, Jacques  L'oppression dans l'Ancien Testament  Paris 1981, 250 p.  
1256. Porteus, Norman W.  The care of the poor in the Old Testament  In: Living the mystery, Oxford 1967, p. 143-155; repr. from: Service in Christ, eds. J.I. McCord and T.H.L. Parker, London 1966  
1257. Prevost, Marcel-Henri  L'oppression dans la Bible  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 3-16  
1258. Rabello, Alfredo Mordechai (ed.)  La Tora ed i problemi sociali  Jerusalem 1964, 17 + 218 p.  
1259. Radmacher, Earl D.  Liberty and freedom in the Old Testament  In: America in history and Bible prophecy, ed. Thomas S. McCall, 1976, p. 128-143  
1260. Reviv, Hanoch  The structure of society (in the age of monarchies)  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 125-146  
1261. Riber, Margarita  Le classi sociali nella Bibbia  [Roma] 1973, 124 p.  
1262. Ring, Emanuel  Israels sociala lagstiftning  Dissertation Stockholm 1922, 34 + 515 p.  
1263. Roberts, Robert  The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes  London 1925, 10 + 126 p.; 2nd ed. London 1971; repr. New Delhi 1977  
1264. Rosenfeld, Henrik  A szocialismus a bibli ban es a Talmudban  n.p., n.d., 16 p.  
1265. Salomon, Kurt  Die Losung des sozialen Problems: die Bibel  Breslau 1931, 74 p.  
1266. Schenkel, Daniel  Gemeinde  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 375-380  
1267. Schmid, Hans Heinrich  Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Alten Testament  Wort und Dienst, N.F. 12 (1973), p. 31-41  
1268. Schmid, Herbert  Gesetz und Gnade im Alten Testament  Judaica 25 (1969), p. 3-29  
1269. Schwantes, Milton  Das Recht der Armen  Bern-Frankf.a.M. 1977, 312 p.   
1270. Selbie, J.A.  Congregation  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 466-467  
1271. Sibley, Mulford Q.  Political science, Moses, and ancient Hebrews  Western Political Quarterly 32 (1979), p. 148-149  
1272. Sicre, Jose L.  'Con los pobres de la tierra'; La justicia social en los profetas de Israel  Madrid 1984, 506 p.   
1273. Siegfried, C.  Arme  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 41-42  
1274. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of society  Edinburgh 1920, 18 + 400 p.  
1275. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of wealth and work  London 1924, 282 p.  
1276. Soares, Theodore Gerald  The social institutions and ideals of the Old Testament  N.Y. 1915, 385 p.  
1277. Spath  Barmherzigkeit  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 357-359  
1278. Spooner, William Archibald  Charity, almsgiving (biblical)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 3, p. 380-381  
1279. Stanton, V.H.  Almsgiving  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 67-69  
1280. Stein, Salomon  Der soziale Geist und die sozialen Einrichtungen des Judentums nach Bibel und Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 16 (1924), p. 87-121  
1281. Stern, Eva L.  Charity as taught by the Mosaic law  Papers of the Jewish Women's Congress 1893, Philadelphia 1894, p. 133-144  
1282. Sternberg, G.  Der Sozialismus der mosaischen Gesetzgebung  Central Verein Zeitung 3 (1924), p. 461-467  
1283. Vawter, Bruce  De iustitia sociali apud prophetas praeexilicos  VD 36 (1958), p. 93-97  
1284. Wahrmann, Nachum  Die weltkulturelle Bedeutung der Bibel, insbesondere ihrer sozialen Gesetze  Jerusalem 1960, 28 p.  
1285. Waldow, Eberhard von  Social responsibility and social structure in early Israel  Catholic Biblical Quarterly 32 (1970), p. 182-204  
1286. Walter, Franz  Die Propheten in ihrem sozialen Beruf und das Wirtschaftsleben ihrer Zeit. Beitrag zur Geschichte der Sozialethik  Freiburg i.Br. 1900, 16 + 288 p.  
1287. Weinfeld, Moshe  Congregation  Encyclopedia Judaica 5, p. 893-896  
1288. Weisser, I.  Der soziale Gedanke in der Bibel  Wernigerode 1923*  
1289. Wilke, Fritz  Soziale Fragen in der Bibel  Jubilee vol. Evangelisch-theologischen Fakultat der Universtat Wien 1921*  
1290. Willink, M.D.R.  Utopia according to Moses; a study in the special teachings of the Old Testament  London 1919, 4 + 184 p.  
1291. Winer, G.B.  Abgaben  Biblisches Realworterbuch 1, p. 4-6  
1292. Winer, G.B.  Almosen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 45-46  
1293. Yeivin, S.  Social, religious and cultural trends in Jerusalem under the Davidic dynasty  Vetus Testamentum 3 (1953), p. 149-166   
1294. Zentgraff, Johann J. (praes.); Gerber, Johann Daniel (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus, de jure egenorum in specie..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1695   
1295. Zentgraff, Johann J. (praes.); Reinwald, Johann Christoph (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus, de jure egenorum in specie..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1695   
1296. Zentgraff, Johann J. (praes.); Schoenlaub, Johann Tobias (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus, de jure egenorum ad l. de non mendicando..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1695   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > שמיטה ויובל. גאולת שדה

 מחברכותרתספרביקורת
1297.אברמסקי, שמואל; ספראי, שמואל יובל האנציקלופדיה העברית כרך יט עמ' 283-281  
1298.אופנהיימר, בנימין שבת, שמיטה, יובל בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 40-28  
1299.אמית, יאירה יובל האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 308-307  
1300.אמית, יאירה שמיטה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 821-820  
1301.בלידשטין, יעקב יובל: אידיאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 15-25  
1302.בן-שחר, זאב מצות הקהל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 104-101  
1303.הופמן, דוד צבי השמיטה במקרא שמיטה- מקורות הגות מחקר, ירושלים תשלג עמ' 83-97  
1304.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
1305.וסטברוק, ריימונד שמיטה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 119-112  
1306.ז'בוטינסקי, זאב (א) רעיון היובל. (ב) פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של התנ"ך ירושלים תשכד 12 עמ'  
1307.זקוביץ, יאיר מגמתם של ספורי קנית הנחלות במקרא בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 21-17  
1308.טימור, עדנה בין אימוץ לגאולה במקרא (מבט נוסף על הגאולה לאור מסמך אימוץ מנוזי) בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 143-151  
1309.כהן, אמוץ שמיטת הארץ בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 49-45  
1310.לוי-פלדבלום, אילה איסור ריבית בזיקה לדיני גאולה ויובל - בירור לשוני ומשפטי (ויקרא כה, 38-35) עיוני מקרא ופרשנות ב תשמו עמ' 44-29  
1311.ליבר, דוד שמיטה, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 69  
1312.ליונשטם, שמואל יובל אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 582-578  
1313.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  
1314.רבינוביץ, יעקב יוחנן גאלת שדה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 394  
1315. Bewer, Julius A.  The Geullah in the Book of Ruth  American Journal of Semitical Languages and Literature 19 (1902-03), p. 143-148  
1316. Carpzov, Jo. Gottlob (praes.); Stemler, Christophorus Gotthelf  יובל Commentatio de anno Iobelaeo secundum disciplinam hebraeorum ex Leviticus XXV et antiquis iudaeorum monumentis  Leipzig 1730, 50 p.  
1317. Denton, R.C.  The legal concept of redemption in the OT (גאל, פדה, כפר)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 21-22  
1318. Enciclopedia Judaica Castellana  Ano sabatico (Hebr. Shemita)  Vol. 1, p. 357-358  
1319. Enciclopedia Judaica Castellana  Jubileo (Hebr. Yovel)  Vol. 6, p. 323  
1320. Erbt, Wilhelm  Das Jobeljahr  Orientalistische Literaturzeitung 10 (1907), p. 636-638  
1321. Ginsburg, Christian D.  Jubilee, the year of  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 664-668  
1322. Ginsburg, Christian D.  Sabbatical year  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 723-724  
1323. Gnuse, Robert  Jubilee legislation in Leviticus; Israel's vision of social reform  Biblical Theology Bulletin 15,2 (1985), p. 43-48  
1324. Harford-Battersby, G.  Sabbatical year  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 323-326  
1325. Jensen, J.  Redemption (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 12, p. 136-139  
1326. Jirku, Anton  Das israelitische Jobeljahr  Reinhold Seebald Festschrift, 1929, p. 169-179  
1327. Kennedy, A.R.S.  Goel  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 222-224  
1328. Lambert, G.  Jubile hebreu et jubile chretien  Nouvelle Revue Theologique 82 (1950), p. 234-251  
1329. Leggett, Donald A.  The levirate and Goel institutions in the Old Testament, with special attention to the Book of Ruth  Dissertation Cherry Hill, N.J. 1974, 9 + 351 p.   
1330. Lemche, N.P.  The manumission of slaves - the fallow year - the sabbatical year - the Jobel year  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 38-59  
1331. Lesetre, Henri  Jubilaire (annee)  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1750-1754  
1332. Lesetre, Henri  Sabbatique (annee)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1302-1306  
1333. Levi, Leo  Shmittah; its meaning, laws and history  Jewish Observer 14,4 (1979), p. 3-7  
1334. Levy, Julius  The biblical institution of Deror in the light of Akkadian documents  Eretz Israel 5 (1958), Engl. sect., p. 21-31  
1335. Meinhold, Arndt  Zur Beziehung G-ott, Volk, Land im Jubel-Zusammenhang  Biblische Zeitschrift, N.F. 29 (1985), p. 245-261  
1336. Morgenstern, Julian  Jubilee, year of  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1001-1002  
1337. Morgenstern, Julian  Sabbatical year  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 141-144  
1338. North, Robert  Jubilee year  New Catholic Encyclopedia 7, p. 1141  
1339. North, Robert  Sabbath year  New Catholic Encyclopedia 12, p. 782-783  
1340. North, Robert  Sociology of the biblical Jubilee  Roma 1954, 46 + 254 p. = AB 4  
1341. North, Robert  Yad in the Shemitta-law  Vetus Testamentum 4 (1954), p. 196-199  
1342. Riehm, Eduard  Jobeljahr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 751-753  
1343. Riehm, Eduard  Sabbathjahr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1330-1334  
1344. Ringgren, Helmer גאל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 884-890  
1345. Salomon, Kurt (Natan)  The forgotten human right of everybody to land (the biblical law of the jubilee year)  Haifa 1958, 59 p.  
1346. Sarna, Nahum  Zedekiah's emancipation of slaves and the sabbatical year  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 143-149  
1347. Stamm, J.J.  גאל g'l, erlosen  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 383-395  
1348. Steiner  Jubel- oder Jobeljahr  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 408-412  
1349. Warren, C.  Fenced cities  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 3-4  
1350. Winer, G.B.  Jubeljahr  Biblisches Realworterbuch 1, p. 623-626  
1351. Winer, G.B.  Sabbatsjahr  Biblisches Realworterbuch 2, p. 349-350  
1352. Woldius, Georg  De anno Hebraeorum Jubilaeo  Gottingen 1837, 8 + 69 p.  
1353. Zuckermann, B.  A treatise on the sabbatical cycle and the Jubilee  Translated by A. Lowy. London 1866, 64 p.; reprinted N.Y. 1974.   
1354. Zuckermann, B.  ?ber Sabbatjahrcyclus und Jobelperiode  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1857, 45 p.  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > עבד. עבדות

 מחברכותרתספרביקורת
1355.אברהם, נחום לבעית מעמדה של האמה בספר הברית (שמות כא, ז-יא) בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 289-301  
1356.אברמסקי, שמואל עבדות, במזרח הקדום ובמקרא האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 580-577  
1357.אברמסקי, שמואל עבדות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 615-613  
1358.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
1359.ברויאר, מרדכי אמה עברייה ושפחה חרופה מגדים גל' טז אדר ב תשנב עמ' 19-36  
1360.ברנפלד, ש' דיני עבדות בתורה ובנימוס חמורבי מבוא לכתבי הקודש, כרך א ספר ב ברלין תרפג עמ' שנג-שנד  
1361.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
1362.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיצויי-פיטורין ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 296-275  
1363.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
1364.הנשקה, דוד לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא - עוד לפרשת אמה עברייה מגדים גל' כ תמוז תשנג עמ' 21-34  
1365.טלמון, שמריהו עבדות לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 682-680  
1366.יפת, שרה חוקי שחרור עבדים ושאלת היחס בין קבצי החוקים במקרא מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 249-231  
1367.כ"ץ, אברהם יצחק משמעותה של המלה 'עבד' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 467-470  
1368.כהן, צדוק העבדות על פי התורה והתלמוד [תרגום מצרפתית עם הערות והוספות מאת יצחק שלמה פוכס] קרקא תרנב 82 עמ'  
1369.לוי, חנה העבדות בתורה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ה-ו תשנד עמ' 29-34  
1370.לוי-פלדבלום, אילה משפט עבד עברי; מה בין דיני העבד העברי שבשמות (כא 6-2) ובין אלו שבדברים (טו 18-12) עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלד 84 עמ'  
1371.לוי-פלדבלום, אילה דין עבד עברי; הבדלי סגנון ומשמעותם בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 359-348  
1372.לשם, חיים הענק-תעניק ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 232-210  
1373.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
1374.מנדלסון, יצחק; אחיטוב, שמואל; ליונשטם, שמואל אפרים עבד, עבדות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 14-1  
1375.פולסקי, יחזקאל העבדות בתורה ובהלכה ניו-יורק 1959 50 עמ'  
1376.קורנגרין, פ' השוואת חוקי העבדות שבתורתי משה עם חוקי הבבלים, האשורים והחתים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 9-26  
1377.קפלן, ישראל יעקב מעמד העבד העברי (פרק בפרשנות המקרא) אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 279-274  
1378.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32   
1379. Andre, Tony  L'esclavage chez les anciens Hebreux  Paris 1892, 197 p.  
1380. Baltzer, Klaus  Liberation from debt slavery after the exile in second Isaiah and Nehemiah  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 477-484  
1381. Bell, Morris H.  Slavery in the Talmud and the Tractate Abadim  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1949, 102 p.  
1382. Benzinger, Immanuel  Slavery  Encyclopedia Biblica 4, p. 4653-4658  
1383. Bienert, Walther  Die Arbeit nach der Lehre der Bibel. Eine Grundlegung evangelischer Sozialethik.  Stuttgart 1954, 13 + 452 p.  
1384. Blumenfield, Samuel M.  Labor in the Bible  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1930, 56 p.  
1385. Cardellini, Innocenzo  Die biblischen 'Sklaven'-Gesetze im Lichte des keilschriftlichen Sklavenrechts  Konigstein 1981, 27 + 441 p.   
1386. Daube, David  Two early patterns of manumission  Journal of Roman Studies 36 (1946), p. 57-75  
1387. David, Martin  The manumission of slaves under Zedekiah  Oudtestamentusche Studien 5 (1948), p. 63-79  
1388. Falk, Zeev W.  Exodus XXI,6  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 86-88  
1389. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
1390. Fensham, F. Charles  The son of a handmaid in Northwest Semitic  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 312-321  
1391. Fontela, Carlos Alouso  La esclavitud a traves de la Biblia  Estudios Biblicos 43 (1985), p. 89-124, 237-274; repr. sep. Madrid 1986, 98 p.  
1392. Franco, H.C.  Slavery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 280-281  
1393. Friedlander, Markus Hirsch  Die Arbeit nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Pisek 1890, 53 p.  
1394. Ginsburg, Christian D.  Labour (עבדה, מלאכה) Kitto 2, p. 767-768  
1395. Gomez de Morales, Jose Luis  El trabajo en la Biblia  Madrid 1966, 61 p.  
1396. Heinisch, P.  Sklavenrecht (in der Bibel)  Studia Cathol. 11 (1934)*  
1397. Jakobovits, Immanuel  The Jewish 'Eved' legislation; a guide to treating social diseases  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 86-105  
1398. Japhet, Sara  The relationship between the legal corpora in the Pentateuch in light of manumission laws  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 63-89  
1399. Jepsen, A.  Amah und Schiphcha  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 293-297, 425  
1400. Kahn, Zadoc  L'esclavage selon la Bible et le Talmud  Rapport sur la situation morale du Seminaire Israelite, Paris 1867, p. 61-203  
1401. Kahn, Zadoc  Die Sklaverei nach Bibel und Talmud  Prag 1888, 133 p.  
1402. Kehnscherper, Gerhard  Die Stellung der Bibel und der alten christlichen Kirche zur Sklaverei  Halle 1957, 187 p.  
1403. Kessler, Martin  The law of manumission in Jeremiah 34  Biblische Zeitschrift, N.F. 15 (1971), p. 105-108  
1404. Konig, Arthur  Die Bibel und die Sklaverei  Programm der Realschule... zu Neisse, 1873-74, p. 1-17  
1405. Lang, Bernhard  Sklaven und Unfreie im Buch Amos (II6, VIII6)  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 482-486  
1406. Lemche, N.P.  The 'Hebrew slave'. Comments on the slave law Exodus 21,2-11  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 129-144  
1407. Lemche, N.P.  The manumission of slaves - the fallow year - the sabbatical year - the Jobel year  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 38-59  
1408. Lesetre, Henri  Esclavage, esclave  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1918-1926  
1409. Lesetre, Henri  Serviteur (bed)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1676-1677  
1410. Lipinski, E.  L'esclave hebreu  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 120-124  
1411. Mandl, Max  Das Sklavenrecht des Alten Testaments  Hamburg 1886, 32 p.  
1412. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 383-391  
1413. Mendelsohn, Isaac  Legal aspects of slavery in Babylonia, Assyria and Palestine; a comparative study (3000-500 B.C.)  Williamsport, Pa. 1932, 4 + 72 p.  
1414. Mendelsohn, Isaac  The conditional sale into slavery of free-born daughters in Nuzi and the law of Exodus 21,7-11  Journal of the American Oriental Society 55 (1935), p. 190-195  
1415. Mendelsohn, Isaac  State slavery in ancient Palestine  Bulletin of the American School of Oriental Research 85 (1942), p. 14-17  
1416. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the ancient Near East, a comparative study of slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine from the middle of the third Millenium to the end of the first Millenium  N.Y. 1949, 6 + 162 p.   
1417. Mendelsohn, Isaac  A re-examination of the economic role of forced labor in ancient Israel  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Near East, p. V,1-V,2  
1418. Mielziner, Moses  Die Verhaltnisse der Sklaven bei den alten Hebraern, nach biblischen und talmudischen Quellen  Kopenhagen 1859, 68 p.  
1419. Mielziner, Moses  The institution of slavery among the ancient Hebrews, according to Bible and Talmud  Cincinnati 1894, 31 p.  
1420. Milgrom, Jacob  The bethrothed slave-girl, Leviticus 19, 20-22  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 43-50  
1421. Noth, Martin  Von der Knechtgestalt des Alten Testaments  Evangelische Theologie 6 (1946-47), p. 302-310 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 62-70  
1422. Orelli, C.v.  Sklaverei bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 18, p. 417-423  
1423. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
1424. Phillips, Anthony  The laws of slavery; Exodus 21, 2-11  Journal for the study of the Old Testament 30 (1984), p. 51-66  
1425. Piattelli, Daniela  Lo status dello schiavo liberato in Israele  Atti del convegno tenuto a Idice, nel Novembre 1982, Roma 1984, p. 1-10  
1426. Ploeg, J.P.M. van der  Slavery in the Old Testament  Vetus Testamentum Supplement 22 (1972), p. 72-87  
1427. Raffety, William Edward  Slave, slavery  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2815-2817  
1428. Richardson, Alan  The biblical doctrine of work  London 1952, 80 p.; repr. 1954  
1429. Richardson, Alan  Die biblische Lehre von der Arbeit  Zurich 1953, 52 p.  
1430. Riehm, Eduard  Sklaven  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1521-1527  
1431. Riesener, Ingrid  Der Stamm עבד im Alten Testament. Eine Wortuntersuchung unter Berucksichtigung neuerer sprachwissenschaftlicher Methoden  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 149 (1979), 8 + 294 p.  
1432. Ring, Emanuel  Den mosaiska slavrattens fortbildning i Talmud  Stockholm 1923, 115 p.  
1433. Rubensohn, B.J.  Die Sklaven der alten Israeliten  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 5 (1859), p. 141-151  
1434. Sarna, Nahum  Zedekiah's emancipation of slaves and the sabbatical year  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 143-149  
1435. Siegfried, C.  Sklaven, Sklaverei  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 630  
1436. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im alten Testament.  Bern-Frankf.a.M. 1978, 334 p.   
1437. Wacholder, Ben Zion  The Halakah and the proselyting of slaves during the gaonic era  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 18 (1956), p. 89-106  
1438. Weld, Theodore Dwight  The Bible against slavery  N.Y. 1838, 4 + 74 p.; 5th ed. Pittsburgh 1864, 154 p.  
1439. Wenham, Gordon J.  Leviticus 27:2-8 and the price of slaves  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978), p. 264-265  
1440. Westermann, C. עבד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 182-200  
1441. Whitehouse, Owen C.  Servant, slave, slavery  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 461-469  
1442. Winer, G.B.  Sklaven  Biblisches Realworterbuch 2, p. 475-478  
1443. Wolf, C.U.  Servant  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 291-292  
1444. Wolff, Hans Walter  Masters and slaves. An overcoming class-struggle in the Old Testament  Interpretation 27 (1973), p. 259-272  
1445. Wright, William  Slave  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 858-862  
1446. Zevit, Ziony  The use of עבד as a diplomatic term in Jeremiah  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 74-77  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > גר. נכרי

 מחברכותרתספרביקורת
1447.    
1448.אחיטוב, שמואל תושב אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 508-507  
1449.אמסל, מאיר דינה ובתה אסנת ובנה שאול בן הכנענית המאור שנה נא חוב' ב כסלו-טבת תשנח עמ' 15-18  
1450.ברגמן, יעקב משה גיורה של איזבל צהר יד אביב תשסג עמ' 139-144  
1451.גבריהו, חיים משה יצחק ראשית ההתקרבות של נכרים ליהדות במקרא ובתקופת החשמונאים ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 97-65  
1452.הרטום, א"ש על גרים וגיור במקרא מחניים צב תשכד עמ' 20-21  
1453.הרטמן, יוסף מגילת רות כמקור לגיור כהלכה (בירור הלכי-עיוני) בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 203-197  
1454.זליגמן, יצחק אריה גר אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 546-549  
1455.זעפרני, שלמה גירותה של רות - אמה של מלכות ובדין קבלת תורה ומצוות בגירות אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתכ-תתלד  
1456.זר-כבוד, מרדכי הנכרי והגר במקרא עז לדוד, קובץ מחקרים מוגש לדוד בן-גוריון, ירושלים תשכד עמ' 567-550  
1457.לייבל, דניאל למעמד הגרים בישראל בית מקרא שנה יא חוב' א-ב חשון תשכו עמ' 114-111  
1458.מברך, אברהם על 'הנתינים' שעשו עבודה במקדש שנה בשנה תשמב עמ' 272-261  
1459.מרקוס, ספי ריבית לנכרי במקרא ובחז"ל עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 129-139  
1460.נמיר, רבקה גיור וגרים בתנ"ך מכלול ח סיון תשנד עמ' 49-60  
1461.נפחא, יצחק לשאלת גיורן של רות וערפה קודם נישואיהן למחלון ולכליון בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 458-453  
1462.נפחא, יצחק גיורה של רות בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 481-477  
1463.נשר, שמשון שלש דמויות של גרי צדק במקרא שנה בשנה תשמב עמ' 287-281  
1464.רוזיליו, ירון מעמדם ההלכתי של הנתינים אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
1465.רוזנבוים, ש' רבית ממי שאינו יהודי בתקופת המקרא המשפט העברי ב תרפז עמ' 194-191  
1466.רוקח, דוד הגיור היהודי בעת העתיקה להלכה ולמעשה בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 135-152  
1467.שוורץ, חיים הונאת הגר - עיון במקרא ובמכילתות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 183-195  
1468.שוורצפלד, וו' הגרים והנוכרים בתורת משה המליץ 1890 גל' 176 עמ' 7  
1469. Amusin, Joseph D.  Die Gerim in der sozialen Legislatur des Alten Testaments  Klio 63 (1981), p. 15-23  
1470. Bachli, Otto  Zur Aufnahme von Fremden in die altisraelitische Kultgemeinde  Wort-Gebet-Glaube; Beitr?ge zur Theologie des Alten Testaments, Walther Eichrodt zum 80. Geburtstag, 1970, p. 21-26  
1471. Bennett, William Henry  Gentiles  Encyclopedia Biblica 2, p. 1679-1686  
1472. Bennett, William Henry  Stranger and sojourner  Encyclopedia Biblica 4, p. 4814-4818  
1473. Benzinger, Immanuel  Fremdlinge bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 262-265  
1474. Bickerman, Elias Joseph  The altars of gentiles, a note on the Jewish 'ius sacrum'  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 137-164  
1475. Brandt, Wilhelm  Baptism (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 408-409  
1476. Buddeus, Joh. Franciscus  Antiquitas baptismi initationis israelitarum vindicata  Dissertation Jena 1710, 36 + 2 p.  
1477. Ciuba, E.J.  Stranger (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 729-730  
1478. Cruickshank, W.  Proselyte, Proselytism  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 400-403  
1479. Encyclopedia Judaica, Editor; Eichhorn, David Max; Urbach, Efraim E.  Proselytes  Encyclopedia Judaica 13, p. 1182-1193; repr. after compilation by J.L. Rabinowitz, in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem, 1974, p. 176-187  
1480. Fallon, J.E.  Enmity in the Old Testament  New Catholic Encyclopedia 5, p. 443-444  
1481. Farrar, Frederic W.  Gentiles  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 105-106  
1482. Feigin, Samuel I.  Haggarim, 'the castrated one'  Hebrew Union College Annual 21 (1948), p. 355-364  
1483. Graetz, Heinrich  Das Clientelverhaltniss im hebraischen Alterthume  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 289-306  
1484. Grau, James  The gentiles in Genesis, Israel and the nations in the primeval and patriarchal histories  Dissertation Southern Methodist University 1980, 194 p.  
1485. Hamlin, E.J.  Foreigner (זר) The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 310-311  
1486. Harland, J.R.  Goiim  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 437  
1487. Holtzmann, H.J.  Proselyten  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 528-529  
1488. Kellermann, D.  גר, גור  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 979-991  
1489. Kurrein, Adolf  Bibel und Heidenthum  Heidenbekehrung. Frankf.a.M. 1898, 36 p.  
1490. Lesetre, Henri  Etranger (Ger)  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2039-2041  
1491. Lesetre, Henri  Proselyte  Dictionnaire de la Bible 5, p. 758-764  
1492. Levertoff, Paul  Proselyte  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2467-2468  
1493. Lichtenstein, Aharon (N.Y.)  The seven Noahide laws and their mosaic counterparts  Dissertation N.Y. 1966, 156 p.  
1494. Martin-Achard, R. גור  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 409-412  
1495. Martin-Achard, R.  זר  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 520-522  
1496. Martin-Achard, R.  נכר  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 66-69  
1497. Mauch, T.M.  Sojourner  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 397-399  
1498. Mceleney, Neil J.  Conversion, circumcision and the law. 1: Proselytism in biblical times  New Testament Studies 20 (1974), p. 320-334  
1499. Neustadt, P.  Die j?dische Feindesliebe  Breslau 1879, 16 p.  
1500. Noldeke, Theodor  Fremde, Fremdlinge  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 298-302  
1501. Peters, John P.  Nethinim (Nethunim)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 332-334  
1502. Pope, M.H.  Proselyte  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 921-931  
1503. Porter, F.C.  Proselyte  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 132-137  
1504. Porter, H.  Gentiles  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1215  
1505. Riehm, Eduard  Fremde, Fremdlinge  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 463-465  
1506. Rosenbloom, Joseph R.  Conversion to Judaism: from the biblical period to the present  Cincinnati 1978, 13 + 178 p.   
1507. Schmidt, Karl Ludwig  Israels Stellung zu den Fremdlingen und Beisassen und Israels Wissen um seine Fremdling-und Beisassenschaft  Judaica 1 (1945-46), p. 269-296  
1508. Schmitt, Gotz  Du sollst keinen Frieden schliessen mit den Bewohnern des Landes  Dissertation Stuttgart 1970, 174 p.  
1509. Schurer, Emil  Proselyten  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1258-1261  
1510. Selbie, J.A.  Foreigner  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 49-51  
1511. Selbie, J.A.  Gentiles  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 149  
1512. Selbie, J.A.  Ger  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 156-157  
1513. Selbie, J.A.  Strange, stranger  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 622-623  
1514. Selden, Joannis  De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum  London 1640, 20 + 847 p.; Leipzig-Frankf.a.M. 1695, 44 + 892 + 25 p.  
1515. Sieffert, Friedrich  Die Heidenbekehrung im Alten Testament und im Judentum  Berlin 1908, 48 p.  
1516. Smith, W.R.; Bennett, William Henry  Proselyte  Encyclopedia Biblica 3, p. 3901-3905  
1517. Snijders, L.A.  The meaning of זר in the Old Testament; an exegetical study  Oudtestamentusche Studien 10 (1954), p. 1-154; p. 60-78: The parallel use of זר and ;נכרי p. 88-104: The passages concerning אשה זרה  
1518. Weil, Isaac  Le proselytisme chez les Juifs selon la Bible et le Talmud  Strasbourg 1880, 109 p.  
1519. Wiener, Harold Marcus  Stranger and sojourner  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2865-2866  
1520. Wiener, Max  Gesetze, noachidische  J?disches Lexikon 2, p. 1107  
1521. Winer, G.B.  Proselyten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 285-287  
1522. Wright, G. Ernest  The nations in Hebrew prophecy  Encounter 26 (1965), p. 225-237  
1523.תיבון, אליעזר הגרים בתקופת המקרא והגיור שלאחריה האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 149-145   
1524.[שניאורסון, מנחם מנדל] עיונים בעניני גרות לאור מגילת רות (על יסוד שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א ליובאוויטש, שבועות תשלא) שמעתין שנה ט גל' 31 תשרי-חשון תשלא עמ' 22-26  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > כללי. ענישה

 מחברכותרתספרביקורת
1525.אברבך, משה בעיות משמעת וענשין בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה כז תשכז עמ' 242-246; כח תשכח עמ' 165-157, 218-213; כט תשכט עמ' 33-41, 113-105, 181-173, 244-236; ל תשל עמ' 244-236  
1526.אברמסקי, שמואל; אלון, מנחם מעצר ומאסר האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 58-60  
1527.אורן, אלשיב שמות כב, א-ב [אם במחתרת ימצא הגנב וכו'] תרביץ שנה לב תשכג עמ' 393-394  
1528.אייכלר, אליהו דב שוגג, מזיד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 531-529  
1529.אליצור, יואל פשט חדש לדין הבא במחתרת מגדים גל' ו אלול תשמח עמ' 11-9  
1530.בזק, יעקב בית הסוהר במקרא חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 111-107  
1531.בן ישר, מנחם "נפש תחת נפש, עין תחת עין" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 481 תשסג 3 עמ'  
1532.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
1533.בן-שמאי, מאיר הלל; ליכט, יעקב שלום כפרה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 236-233  
1534.ברויאר, מרדכי עין תחת עין מגדים גל' כד סיון תשנה עמ' 21-25  
1535.גבריהו, חיים מ"י עונשו של קין והעיר אשר בנה בית מקרא שנה יג חוב' א תשרי תשכח עמ' 27-36  
1536.גבריהו, חיים מ"י מבקשי חסות הטובח והמקדש ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 152-135  
1537.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי תורה נדרשת, ת"א תשמד עמ' 37-13  
1538.גרינברג, משה ערי מקלט אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 388-383  
1539.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי ירושלים תשלא 26 עמ' (בהכפלה)  
1540.גרינץ, יהושע מאיר הרפורמה הראשונה בישראל - לזיקה שבין מעשה העגל במדבר לחטאות ירבעם בן נבט ציון שנה מא תשלו עמ' 126-109  
1541.האנציקלופדיה העברית מקלט כרך כד עמ' 271-270  
1542.היינמן, יצחק חטא אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 99-103  
1543.הירשברג, חיים זאב גאלת הדם אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 394-392  
1544.וייזר, אשר נחל איתן בית מקרא שנה א תשטז עמ' 14-15  
1545.ויינפלד, משה גירוש, הורשה והחרמה של האוכלוסייה הקדם-ישראלית בחוקי המקרא ציון שנה נג תשמח עמ' 147-135  
1546.זלבסקי, שאול ערי מקלט עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים תשכב  
1547.זר-כבוד, מרדכי הטוב לפני האלו-הים והחוטא בספר קהלת בר-אילן ט תשלב עמ' 7-17  
1548.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
1549.טור-סיני (טורטשינר), נפתלי הרץ אלה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 294  
1550.יעקבסון, אפרת העונש כגורם מחנך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 101-108  
1551.כהן, חיים ה' חרון אף אלוהי ישראל Ira Dei Iudaeorum עיוני משפט כרך א 1971 עמ' 24-13  
1552.כהנא, קלמן ארבעים חסר אחת המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 25-18  
1553.לביא, שי צדק בלוע באדמה: על חוק טבעי, חוק פוזיטיבי וענישה אלוהית ספר דניאל, עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, תל אביב תשסח עמ' 1079-1108  
1554.לוין, עמית "וימכרו את יוסף לישמעאלים" - מכירת יוסף - "משפט שדה"? פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 271 וישב תשסז 4 עמ'  
1555.לוינגר, יעקב רעיון התשובה בספר ירמיהו ספר זיידל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר יא ירושלים תשכב עמ' 185-165  
1556.לוינסון, יעקב דרכה של תורה [ג: גר עמלקי שהרג דוד על ידי הודאת פיו] אור המזרח שנה ב חוב' א טבת תשטו עמ' 36-37, 53  
1557.ליונשטם, שמואל אפרים חרם אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 292-290  
1558.ליונשטם, שמואל אפרים כפר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 233-231  
1559.ליונשטם, שמואל אפרים כרת, הכרת אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 332-330  
1560.ליונשטם, שמואל אפרים מידה כנגד מידה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 846-840  
1561.ליונשטם, שמואל אפרים מיתות בית דין אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 950-946  
1562.ליונשטם, שמואל אפרים מלקות אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1161-1160  
1563.ליונשטם, שמואל אפרים עגלה ערופה אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 79-77  
1564.ליכט, יעקב שלום שכר ועונש אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 306-287  
1565.ליפקין, י' על רוח הענשין-בתורה (בהשואה לחוקי בבלי, אשור וחת) העולם שנה טז 1928 עמ' 281-283  
1566.מישלוב, עלי עונש בית עלי מידה כנגד מידה קטורת הלבונה תשנט עמ' 130-135  
1567.מלמד, ע"צ הכפרה במקרא סיני כרך מד תשיט עמ' תכו-תלו  
1568.מלמט, אברהם החרם במארי ובמקרא ספר היובל ליחזקאל קויפמן, ירושלים תשכא עמ' קמט-קנח  
1569.סולה, מ"ז החטא ועונשו - במקרא טורי ישורון גל' לד כסלו-טבת תשלג עמ' 31-28  
1570.פולק, פרנק חרם האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 273  
1571.פומרנץ, אשר השקפה חדשה על חוקי העונשין שבתורת משה המשפט כרך ג תרפה עמ' 23-27  
1572.פלק, זאב האחריות ההדדית במקרא ובאגדה תרביץ שנה ל תשכא עמ' 20-16  
1573.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  
1574.צמריון, צמח מהות העונשים במקרא ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 224-221   
1575.צפרי, ראם היבטים הלכתיים בהכאת משרע"ה את המצרי ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 127-134  
1576.קופרמן, יהודה פרשת זקן ממרא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ד ירושלים תשכב 52 עמ'  
1577.קופרמן, יהודה סוגית ערי מקלט לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ו ירושלים  
1578.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ז ירושלים תשכג 40 עמ'  
1579.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה; דרך בפרשנות המקרא (דברים פרק כא, א-ט) שמעתין 5 סיון תשכה עמ' 9-16  
1580.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
1581.קליין, ש' ערי הכהנים והלויים וערי מקלט קובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ג תרצה עמ' 81-107  
1582.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
1583.קרל, צבי הערות אחדות על דבר רוח העונשים במשפט העברי כפי שהוא מופיע בתורת משה בהשואה לתורת המורבי ספר זכרון למשה פרימן, לבוב 1926 עמ' 51-62  
1584.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
1585.רוזנבוים, ש' ההוכחות בדיני עונשים לפי התורה [תמצית הרצאה] המשפט העברי ב תרפז עמ' 231-230  
1586.רוזנבוים, ש' ההוכחות במשפטים פליליים בתקופת המקרא המשפט כרך א תרפז 280-290  
1587.רופאר, אלכסנדר עגלה ערופה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 143-119  
1588.שמש, אהרן עונשים וחטאים - מן המקרא לספרות חז"ל ירושלים תשסג 250 עמ'. ביקורת: אחיטוב, יוסקה: אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 209-218  
1589. Bailey, Lloyd R.  Capital punishment; what the Bible says  Nashville 1987, 112 p.  
1590. Beaucamp, E.  La peche dans l'Ancien Testament  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 299-334  
1591. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  Deuteronomy 21,18-21: Reviewing the case of the rebellious son  Journal for the Study of the Old Testament 13 (1979), p. 13-31  
1592. Bennett, William Henry  Crimes and punishments (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 280-283  
1593. Bennett, William Henry  Prison  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 103  
1594. Beurlier, E.  Flagellation  Vigouroux 2, p. 2281-2283  
1595. Blau, Ludwig  Ordeal  Jewish Encyclopedia 9, p. 427-428  
1596. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Strafgerichtsverfahren  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1900-01, 71 p.; Hungarian translation publ. 1901.   
1597. Brauner, Ronald A.  Some aspects of offence and penalty in the Bible and the literature of the ancient Near East  Gratz College Annual of Jewish Studies 3 (1974), p. 9-18  
1598. Brekelmans, C.H.W. חרם  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 635-639  
1599. Brekelmans, C.H.W.  De Herem in het Oude Testament  Dissertation Nijmegen 1959, 203 p.   
1600. Brown, W. Adams  Excommunication  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 800-801  
1601. Buchler, Adolf  Die Todesstrafen der Bibel und der j?disch-nachbiblischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 50, N.F. 14 (1906), p. 539-562, 664-706  
1602. Buis, Pierre  Notification de jugement et confession nationale  Biblische Zeitschrift, N.F. 11 (1967), p. 193-205  
1603. Carmichael, Calum M.  Biblical laws of talion  Hebrew Annual Review 9 (1985), p. 107-126 = Oxford Centre Papers 1986, p. 21-39  
1604. Channell, Philip Wendell  Excommunication  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1050-1051  
1605. Crusemann, Frank  'Auge um Auge'... (Exodus 21,24f); zum sozialgeschichtichen Sinn des Taliongesetzes im Bundesbuch  Evangelische Theologie 47 (1987), p. 411-426  
1606. Daube, David  Error and accident in the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 189-213  
1607. Denham, Joshua Fred.  Punishments  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 615-618  
1608. Denney, J.  Curse  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 534-535  
1609. Doron, Pinchas  A new look on old lex  Journal of the Ancient Near Eastern Oriental Society 1,2 (1969), p. 21-27  
1610. Driver, S.R.  Expiation and atonement (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 653-659  
1611. Duschak, Moritz  Zu dem mosaisch-talmudischen Strafrechte  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 315-316  
1612. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Strafrecht  Wien 1869, 15 + 95 p.  
1613. Fassel, Hirsch B.  ושפטו והצילו Das mosaisch-rabbinische Strafgesetz und strafrechtliche Gerichtsverfahren  Gross-Kanizsa 1870, 7 + 13 + 137 p.  
1614. Fensham, F. Charles  Transgression and penalty in the Book of the Covenant  Journal of Northwest Semitic Languages 5 (1977), p. 23-41.  
1615. Fernandez, A.  El Herem Biblico  Biblica 5 (1924), p. 3-25  
1616. Forster, Gerhard  Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung  Dissertation Leipzig 1900, 91 p.  
1617. Frymer-Kensky, Tikva  Tit for Tat: the principle of equal retribution in Near Eastern and biblical law  Biblical Archaeologist 43 (1980), p. 230-234  
1618. Funk, Salomon  Das Grundprincip des biblischen Strafrechts nach Maimonides und Hofrat Muller  Berlin 1904, 8 p.  
1619. Gemser, Berend  Het object van het zedelijk ordeel in het Oude Testament  Homiletica en Biblica 20 (1961), p. 2-9, 35-39 = The object of moral judgment in the Old Testament. In: Adhuc Coquitur, Leiden 1968, p. 78-95  
1620. Goitein, E.  Das Vergeltungsprinzip im biblischen und talmudischen Strafrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 1-32, 188-204; 20 (1893), p. 33-49, 83-104 (also printed sep.)  
1621. Greenberg, Moshe  Crimes and punishments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 733-742  
1622. Greenberg, Moshe  Hanging  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 522  
1623. Greenberg, Moshe  Prison  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 891-892  
1624. Greenberg, Moshe  Some postulates of biblical criminal law  Yeheskel Kaufmann Jubilee volume, 1960, p. 5-28 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 18-37; repr. New Haven-London 1976.   
1625. Greenberg, Moshe  More reflections on biblical criminal law  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 1-17  
1626. Hirsch, Frank E.  Crime, crimes  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 745-748  
1627. Hirsch, Frank E.  Punishments  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2504-2506  
1628. Hirschfeld, H.  Die Todesstrafe bei den alten Juden  Israelitische Reichsbote 7 (1882)*  
1629. Horovitz, Jacob  Auge um Auge, Zahn um Zahn  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 609-658  
1630. Horovitz, Jacob  Zur rabbinischen Deutung von Deuteronomium 25,12  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 10 (1912), p. 34-48  
1631. Hoyles, J. Arthur  Punishment in the Bible  London 1986, 11 + 148 p.  
1632. Jackson, Bernard S.  Liability for mere intention in early Jewish law  Hebrew Union College Annual 42 (1971), p. 197-225 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 202-234  
1633. Jackson, Bernard S.  Reflections on biblical criminal law  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 8-38 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 25-63  
1634. Jackson, Bernard S.  The problem of Exodus 21,22-25 (ius talionis)  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 273-304 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 75-107  
1635. Jackson, Bernard S.  Principles and cases: the theft law of Hammurabi  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 64-74  
1636. Jacob, Benno  Auge um Auge. Untersuchungen zum Alten und Neuen Testament  Berlin 1929, 6 + 144 p.   
1637. Jirku, Anton  Drei Falle von Haftpflicht im altorientalischen Palastina-Syrien und Deuteronomium cap. 21  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 359-360  
1638. Jungling, Hans-Winfeld  'Auge fur Auge, Zahn fur Zahn': Bemerkungen zu sinn und Geltung der altestamenlichen Talionsformeln  Theologie und Philosophie 59 (1984), p. 1-38  
1639. Kalthoff, Joh. Heinr.  Strafrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.325-348  
1640. Kennedy, G.T.  Flagellation (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 5, p. 955-956  
1641. Kennedy, G.T.  Stoning (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 725-726  
1642. Kirschner, Bruno  Auge um Auge, Zahn um Zahn  J?disches Lexikon 1, p. 571-572  
1643. Koch, Klaus  Gibt es ein Vergeltungsprinzip im Alten Testament?  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 52 (1955), p. 1-42  
1644. Koch, Klaus  Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments  Darmstadt 1972, 14 + 458 p.   
1645. Kohler, Kaufmann  Die Bibel und die Todesstrafe  Leipzig 1868, 7 + 47 p.  
1646. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
1647. L'Hour, Jean  Une legislation criminelle dans le Deuteronome  Biblica 44 (1963), p. 1-28  
1648. L'Hour, Jean  Les interdits To'eba dans le Deuteronome  Revue Biblique 71 (1964), p. 481-503  
1649. Lattey, Cuthbert  Vicarious solidarity in the Old Testament  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 267-274  
1650. Lefevre, A.  Une ordalie en milieu biblique  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 803-806  
1651. Lesetre, Henri  Excommunication (כרת) Dictionnaire de la Bible 2, p. 2132-2134  
1652. Lesetre, Henri  Penalites  Dictionnaire de la Bible 5, p. 31-33  
1653. Lesetre, Henri  Prison  Dictionnaire de la Bible 5, p. 678-680  
1654. Lesetre, Henri  Talion  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1975-1976  
1655. Lillie, W.  Towards a biblical doctrine of punishment  Scottish Journal of Theology 21 (1968), p. 449-461  
1656. Loewe, Herbert  Crimes and punishments (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 288-290  
1657. Loewenstamm, Samuel E.  Exodus XXI,22-25  Vetus Testamentum 27 (1979), p. 352-360  
1658. Malamat, Abraham  The ban in Mari and in the Bible  Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th Meeting (1966), p. 40-49  
1659. Mandl, Simon  Das Anathema im alttestamentlichen Schrifttum. Der Bann im Alten Testament  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 41-42, 45-46, 50-52, 54-55  
1660. Mandl, Simon  Der Bann im talmudischen Schrifttum  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 110, 114, 118, 130, 134-135  
1661. Mandl, Simon  Der Bann. Ein Beitrag zum mosaisch-rabbinischen Strafrecht  Brunn 1898, 51 p.   
1662. Many, S.  Bannissement  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1430-1432  
1663. May, Herbert G.  Individual responsibility and retribution  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 107-120  
1664. Mayer, Rudolf  Sunde und Gericht in der Bildersprache der vorexilischen Prophetie  Biblische Zeitschrift, N.F. 8 (1964), p. 22-44  
1665. McCarter, P. Kyle  The river ordeal in Israelite literature  Harvard Theological Review 66 (1973), p. 403-412  
1666. McKane, W.  Poison, trial by ordeal and the cup of wrath  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 474-492  
1667. Melinek, A.  The doctrine of reward and punishment in biblical and early rabbinical writings  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 275-290  
1668. Mendelsohn, S.  The criminal jurisprudence of the ancient Hebrews  Baltimore 1891, 8 + 270 p.; new ed., N.Y. 1968.   
1669. Merr  Bann  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 351-354  
1670. Michaelis, Christ. Bened. (praes.); Vetter, Joh. Fried. (resp.)  Dissertatione inaugurali de poenis capitalibus in S. Scriptura commemoratis.  Halle-Magdeburg 1730, 6 + 40 p.  
1671. Mikliszanski, J.K.  The law of retaliation and the Pentateuch  Journal of Biblical Literature 66 (1947), p. 295-303  
1672. Murphy, Russell C.  The concept of sin in the priestly and prophetic writings of the Old Testament  Dissertation Boston 1952  
1673. Neufeld, Edward  Self-help in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 291-298  
1674. Phillips, Anthony  Ancient Israel's criminal law  Oxford 1970, 8 + 218 p.   
1675. Phillips, Anthony  Nebalah - a term for serious disorderly and unruly conduct  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 237-242  
1676. Phillips, Anthony  The Decalogue - ancient Israel's criminal law  Journal of Jewish Studies 34 (1983), p. 1-20  
1677. Piatelli, Daniela  L'offesa alla Divinita negli ordinamenti giuridici del mondo antico  Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie 8th Ser., 21 (1977), p. 401-449  
1678. Pope, M.H.  Excommunication  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 183-185  
1679. Poucher, J.  Crimes and punishments  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 520-527  
1680. Preiser, Wolfgang  Vergeltung und Suhne im altisraelitischen Strafrecht  Festschrift fur Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, 1961, p. 7-38 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 236-277  
1681. Press, Richard  Das Ordal im alten Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 51 (1933), p. 121-140, 227-255  
1682. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
1683. Remy, P.  Peine de mort et vengeance dans la Bible  Science et Esprit, Revue Theologique et Philosophique 19 (1967), p. 323-350  
1684. Riehm, Eduard  Bann  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 182-185  
1685. Riehm, Eduard  Korperverletzung (jus talionis)  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 863-864  
1686. Riehm, Eduard  Strafrecht  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1591-1596  
1687. Riehm, Eduard  Todesstrafen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1702-1704  
1688. Rodriguez, M.  Collective responsibility (Semitic attitude, coll. resp. in OT)  New Catholic Encyclopedia 3, p. 1002-1003  
1689. Roskoff  Strafen  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 420-423  
1690. Schmidt, Hans  Das Gebet der Angeklagten im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 49 (1928), 46 p.  
1691. Schulz, Hermann  Das Todesrecht im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 114 (1969), 7 + 208 p.   
1692. Selbie, J.A.  Ordeal (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 521  
1693. Siegfried, C.  Strafen, Strafrecht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 643-644  
1694. Skweres, Dieter Eduard  Das Motiv der Strafgrunderfragung in biblischen und neuassyrischen Texten  Biblische Zeitschrift, N.F. 14 (1970), p. 181-197  
1695. Speiser, E.A.  The stem p l l in Hebrew  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 301-306  
1696. Tullock, John Harrison  Blood-vengeance among the Israelites in the light of its Near Eastern background  Dissertation Nashville, Tenn. 1966, 320 p.  
1697. Vargha, Julius  Defense in criminal cases with the ancient Hebrews  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 254-268  
1698. Verdam, P.J.  'On ne fera point mourir les enfants pour les peres' en droit biblique  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3 (1949), p. 393-416  
1699. Vogelstein, Hermann  ?ber die Abschaffung der Todesstrafe vom mosaisch-talmudischen Standpunkte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 87-97  
1700. Vogelstein, Hermann  Notwehr nach mosaisch-talmudischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 513-553  
1701. Wachter, Oscar; Moser, Praelat von; Nordlingen, Leop.  Mord und Todesstrafe nach dem Alten Testament  Stuttgart 1865, 24 p.  
1702. Wagner, Volker  Umfang und Inhalt der Mot-jumat-Reihe  Orientalistische Literaturzeitung 63 (1968), p. 325-328  
1703. Weismann, Jakob  Talion und offentliche Strafe im mosaischen Rechte  Festschrift fur Adolf Wach, vol. 1, 1913, p. 1-12, 22-56, 64-100 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 325-406  
1704. Westbrook, Raymond  Lex talionis and Exodus 21,22-25  Revue Biblique 93 (1986), p. 52-69  
1705. Wiener, Harold Marcus  The biblical doctrine of joint, hereditary and individual responsibility  In: Early Hebrew History, London 1924, p. 79-109  
1706. Wildeboer, G.  De Pentateuchkritiek en het mosaische strafrecht  Tijdschrift fur Strafrecht V-VI*  
1707. Winer, G.B.  Bann  Biblisches Realworterbuch 1, p. 134-137  
1708. Winer, G.B.  Gefangnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 402-403  
1709. Winer, G.B.  Lebensstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 11-13  
1710. Winer, G.B.  Leibesstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 14-15  
1711. Winer, G.B.  Steinigung  Biblisches Realworterbuch 2, p. 521-523  
1712. Winer, G.B.  Strafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 536-538  
1713. Wittichen, (Karl)  Rache  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 31-34  
1714. Zepper, Wilhelm  Legum Mosaicarum forensium explanatio  2nd ed., Hubornae Nassoviorum (Herborn) 1614, 57 + 821 p.  
1715. Zingg, Ernst  Das Strafrecht nach den Gesetzen Moses  Judaica 17 (1961), p. 106-119   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > ערי מקלט

 מחברכותרתספרביקורת
1716. Alt, Albrecht  Festungen und Levitenorte im Lande Juda  Kleine Schr. zur Geschichte des Volkes Israel, vol. 2, Munchen 1959, p. 306-315  
1717. Baeck, Samuel (-)  Die Asyle der Griechen und Romer, verglichen mit der Zufluchtsstatte des pentateuchischen Gesetzes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 307-312, 565-572  
1718. Bammel, Ernst  Die Blutgerichtsbarkeit in der romischen Provinz Judaa vor dem ersten j?dischen Aufstand  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 35-49.  
1719. Beard, J.R.  Cities of refuge  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 526-528  
1720. Bissel, Allen Page  The law of asylum in Israel  Dissertation Leipzig 1884, 88 p.  
1721. Ciuba, E.J.  Blood vengeance  New Catholic Encyclopedia 2, p. 621-622  
1722. David, Martin  Die Bestimmungen ?ber die Asylstadte in Josua XX. Ein Beitrag zur Geschichte des biblischen Asylrechts.  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 30-48  
1723. Davies, G. Henton  Levitical cities  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 116-117  
1724. Delekat, L.  Asylie und Schutzorakel am Zionheiligtum  Leiden 1967, 8 + 432 p.   
1725. Ewing, W.  Refuge, cities of  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2545-2546  
1726. Farrar, Frederic W.  Asylum  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 255-257  
1727. Graf  Leviterstadte  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 32-33  
1728. Greenberg, Moshe  Avenger of blood  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 321  
1729. Greenberg, Moshe  Banishment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 346  
1730. Greenberg, Moshe  City of refuge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 638-639  
1731. Greenberg, Moshe  The biblical conception of asylum  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 125-132  
1732. Gressmann, Hugo  Blutrache  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1, p. 1159-1160  
1733. Haran, Menahem  Studies in the account of the Levitical cities  Journal of Biblical Literature 80 (1961), p. 45-54, 156-165  
1734. Hastings, S.R.  Goel  Encyclopedia Biblica 2, p. 1745-1747  
1735. Kennedy, A.R.S.  Goel  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 222-224  
1736. Lesetre, Henri  Refuge (villes de)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1018-1020  
1737. Lohr, Max  Das Asylwesen im Alten Testament  Schriften d. Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswiss. Klasse 7,3 (1930), p. 177-214; repr. separately  
1738. Merz, Erwin  Die Blutrache bei den Israeliten  Leipzig 1916, 137 p.  
1739. Moore, G.F.  Asylum  Encyclopedia Biblica 1, p. 377-378  
1740. Neufeld, Edward  Ius redemptionis in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 8 (1961), p. 29-40  
1741. Nicolsky, N.M.  Das Asylrecht in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 48 (1930), p. 146-175  
1742. Oeveren, Benjamin van  De vrijsteden in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 284 p.  
1743. Ohlenburg, Salomon  Die biblischen Asyle in talmudischem Gewande  Dissertation Munchen 1895, 54 p.  
1744. Riehm, Eduard  Priesterstadte  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1246  
1745. Ringgren, Helmer  גאל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 884-890  
1746. Rofe, Alexander  The history of the cities of refuge in biblical law  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 205-239  
1747. Schrader, E.  Freistatt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 297-298  
1748. Siegfried, C.  Freistatt  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 185-186  
1749. Stamm, J.J.  גאל g'l, erlosen  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 383-395  
1750. Steinmuller, J.E.  Asylum, cities of  New Catholic Encyclopedia 1, p. 993-994  
1751. Steinmuller, J.E.  Levitical cities  New Catholic Encyclopedia 8, p. 685  
1752. Vigouroux, F.  Goel  Dictionnaire de la Bible 3, p. 260-265  
1753. Wiener, Harold Marcus  Levitical cities  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1869-1870  
1754. Winer, G.B.  Blutracher  Biblisches Realworterbuch 1, p. 189  
1755. Winer, G.B.  Freistatt (מקלט) Winer 1, p. 379-380  
1756. Winer, G.B.  Levitenstadte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 22-23  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > עבירות מיוחדות

 מחברכותרתספרביקורת
1757.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
1758.אהוביה, אברהם מה היא 'הונאה' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 57-51  
1759.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
1760.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
1761.אנציקלופדיה מקראית גזל, גזילה כרך ב עמ' 465-464  
1762.אנציקלופדיה מקראית גנבת נפשות כרך ב עמ' 539-538  
1763.ארצי, פנחס כשפים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 348-365  
1764.בכרך, יהושע עיון בפרשת עגלה ערופה אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 243-257  
1765.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
1766.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
1767.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
1768.גרובר, מאיר ההאשמות כנגד שכם בן חמור - דיון חוזר בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 119-127  
1769.דרשוביץ, אלן מ' על האונס ועל העונש - מעשה שכם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 100 וישלח תשסג 4 עמ'  
1770.הרטום, אליה שמואל; רבינוביץ, יעקב יוחנן גבול, הסגת גבול אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 397-395  
1771.חכם, עמוס; בזק, יעקב כשפים האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 1089-1088  
1772.טשרנוביץ, חיים שיטת גנבה וגזלה על פי דיני ישראל בתורה ובתלמוד (פרקים מתוך השעורים שנקראו בישיבה הגדולה באודיסה) אודיסה תרסה 54 עמ'  
1773.ירון, ראובן 'להבחין בין יום ובין לילה' הפרקליט כרך י תשיד עמ' 155-152  
1774.ליונשטם, שמואל אפרים רכילות אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 372-371  
1775.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
1776.ליונשטם, שמואל אפרים גנבה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 536-537  
1777.ליונשטם, שמואל אפרים מכה אביו ואמו אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 952-951  
1778.סינקלר, דניאל ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה - ההפלה במקרא ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 195 משפטים תשסה 4 עמ'  
1779.פייגין, שמואל י' הרוצח בתורה התקופה ספר ל-לא תשו עמ' ן74-764  
1780.פייגין, שמואל י' רצח בחוקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740  
1781.פייגין, שמואל י' זלזול הורים בתורה ובחוקי המזרח ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך י-יא תשט עמ' 315-301  
1782.פריימן, אברהם חיים אונאה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 150-149  
1783.פריימן, אברהם חיים בן סורר ומורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 162-160  
1784.פרנס, משה 'ותכתוב ספרים בשם אחאב ותחתום בחתמו' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 158-154  
1785.קופרמן, יהודה פרשת עדים זוממים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' א ירושלים 40 עמ'  
1786.קופרמן, יהודה פרשת המקושש עצים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' יג ירושלים 54 עמ'  
1787.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
1788.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
1789.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
1790.רופא, אלכסנדר לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 133-110; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 109-86   
1791.ריינס, חיים זאב התאבדות מדעת במקרא ובספרות הרבנית באהלי שם, ירושלים - ניו-יורק תשכג עמ' 82-96  
1792.ריינס, חיים זאב מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 (עמ' לא-לט: לשון הרע במקרא ובאגדה. עמ' מה-סג: הכבוד במקרא ובספרות חז"ל. עמ' קיא-קכב: העלבון; במקרא ובאגדה)   
1793.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  
1794. Alt, Albrecht  Das Verbot des Diebstahls im Dekalog  Kleine Schr. zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 333-340.   
1795. Anbar (Bernstein), M.  Le chatiment du crime de sacrilege d'apres la Bible et un texte hepatoscopique paleo-babylonien  Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale 68 (1974), p. 172-173  
1796. Bamberger, Moses Loeb (II)  ?ber Tierschutz nach den Lehren der Thora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 80-86.   
1797. Bennett, William Henry  Usury (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 555-556  
1798. Christ, Hieronymus  Blutvergiessen im Alten Testament: Der gewaltsame Tod des Menschen untersucht am hebraischen Wort dam  Basel 1977, 236 p.   
1799. Daube, David  Death as a release in the Bible  Novum Testamentum 5 (1962), p. 82-104  
1800. Davies, T. Witton  Witch, witchcraft  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3097-3098  
1801. Denham, Joshua Fred.  Witchcraft  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1119-1122  
1802. Dion, P.  Deuteronome 21, 1-9: Miror du developpement legal et religieux d'Israel  Sciences Religieuses 11 (1982), p. 13-22  
1803. Driver, S.R.  Witchcraft in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London (1943), p. 6-16  
1804. Easton, Burton Scott  Thief  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2972  
1805. Eslinger, Lyle  The case of an immodest lady wrestler in Deuteronomy XXV 11-12  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 267-281  
1806. Fensham, F. Charles  Common trends in curses of the Near Eastern treaties and Kudurru-Inscriptions compared with maledictions of Amos and Isaiah  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 155-175  
1807. Forster, G.  Diebstahl und Raub im Gesetze Hammurabis  Zeitschrift fur Assyriologie und Verwandte Geberte 28 (1913-14), p. 337-340  
1808. Gamoran, Hillel  The Biblical law against loans on interest  Journal of Near Eastern Studies 30 (1971), p. 127-134  
1809. Gevirtz, Stanley  Curse  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 749-750  
1810. Gevirtz, Stanley  West-Semitic curses and the problem of the origins of Hebrew law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 137-158  
1811. Goldberg, Michael L.  The story of the moral: gifts and bribes in Deuteronomy  Interpretation 38 (1984), p. 15-25  
1812. Gordon, Cyrus H.  A new Akkadian parallel to Deuteronomy 25,11-12  Journal of the Palestine Oriental Society 15 (1935), p. 29-34  
1813. Gottstein, M.H.  Du sollst nicht stehlen  Theologische Zeitschrift 9 (1953), p. 394-395  
1814. Greenberg, Moshe  Bloodguilt  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 449  
1815. Guillaume, Alfred  Magical terms in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London 1942, p. 111-131; 1943, p. 251-254; 1946, p. 79-80.   
1816. Hirsch, Frank E.  Assassination  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 288  
1817. Hirsch, Frank E.  Murder  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2049  
1818. Horner, Tom. M.  Jonathan loved David; Homosexuality in biblical times  Philadelphia 1978, 161 p.   
1819. Horst, Friedrich  Der Diebstahl im Alten Testament  Festschrift P. Kahle, 1935, p. 19-28 = Gottes Recht, Munchen 1961, p. 167-175  
1820. Jackson, Bernard S.  Foreign influence in the early Jewish law of theft  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 18 (1971), p. 25-42 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 235-249  
1821. Jackson, Bernard S.  Theft in early Jewish law  Oxford 1972, 17 + 316 p.   
1822. Klopfenstein, Martin A.  Die Luge nach dem Alten Testament  Zurich 1964, 16 + 517 p.   
1823. Lagrange, M.J.  L'homicide d'apres le Code de Hammourabi et d'apres la Bible  Revue Biblique 25 (1916), p. 440-471  
1824. Lesetre, Henri  Fraude  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2398-2399  
1825. Lesetre, Henri  Homicide  Dictionnaire de la Bible 3, p. 740-743  
1826. Lesetre, Henri  Usure  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2365-2367  
1827. Levertoff, Paul  Homicide  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1418  
1828. Loewenstamm, Samuel E.  נשך and תרבית  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 78-80  
1829. Marcuse, Josef  Das biblisch-talmudische Zinsenrecht  Konigsberg 1895, 62 p.  
1830. McKeating, Henry  The development of the law on homicide in ancient Israel  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 46-68  
1831. Meislin, Bernard J.; Cohen, Morris L.  Backgrounds of the biblical law against usury  Comparative Studies in Society and History 6 (1963-64), p. 250-267  
1832. Milgrom, Jacob  The missing thief in Leviticus 5,20 ff  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 22 (1975), p. 71-85  
1833. Morris, J.V.  Curse (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 4, p. 547  
1834. Neufeld, Edward  The rate of interest and the text of Nehemiah 5,11  Jewish Quarterly Review, N.S. 44 (1953-54), p. 194-204  
1835. Neufeld, Edward  The prohibitions against loans at interest in ancient Hebrew laws  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 355-412  
1836. Paterson, W.P.  Lie, lying  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 112-113  
1837. Rosenbaum, Stanley  Israelite homicide law and the term 'enmity' in Genesis 3:15  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 145-151  
1838. Rosner, Fred  Suicide in biblical, talmudic and rabbinic writings  Tradition 11,2 (1970), p. 25-40  
1839. Roth, Ernest  Does the Torah punish impudence? Notes to Deuteronomy 25,11-12  Etudes orientales a la memoire de Paul Hirschler, 1950, p. 116-121  
1840. Siegfried, C.  Mord, Morder  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 442-443  
1841. Spath  Heuchelei  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 77  
1842. Sperling, S. David  Bloodguilt in the Bible and in ancient Near Eastern sources  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 19-25  
1843. Stein, Siegfried  The laws on interest in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 4 (1953), p. 161-170  
1844. Stein, Siegfried  The development of the Jewish law on interest from the biblical period to the expulsion of the Jews from England  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 17 (1955), p. 3-40  
1845. Tschernowitz, Chaim  Der Einbruch nach biblischem und talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 443-458  
1846. Tschernowitz, Chaim  Der Raub nach biblisch-talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 187-196  
1847. Vries, S.J. de  Sin, sinners  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 361-370  
1848. Winer, G.B.  Diebstahl  Biblisches Realworterbuch 1, p. 268-269  
1849. Winer, G.B.  Gotteslasterung  Biblisches Realworterbuch 1, p. 443  
1850. Winer, G.B.  Mord  Biblisches Realworterbuch 2, p. 105-106  
1851. Winer, G.B.  Zauberei  Biblisches Realworterbuch 2, p. 718-721  
1852. Young, F.W.  Suicide  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 453-454  
1853. Zentgraff, Joh. Joachim (praes.); Betz, Johannn Philipp (resp.)  Legum ebraeorum forensium contra magicum explicatio moralis  Argentorati (Strasbourg) 1693, 26 p.  
1854. Ziegen, J.  Die Sunde Mord in Bibel und Midrasch  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 75-88  
1855.[טור סיני] טורטשינר, נ"ה דרישה אל המתים בתקופת המקרא מנחה לדוד, ליובל דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' סט-עז  
1856.[ציפרוני] ציפרינוביץ, א' הגנבה והגזלה בכתבי הקודש השלח כרך כד תרעא עמ' 536-528  
1857.[ריג'יו, יצחק שמואל] י' ש' ר' על ענין בן סורר ומורה החלוץ מחברת ג תריז עמ' 37-46  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > משפחה. ירושה

 מחברכותרתספרביקורת
1858.אברמסקי, שמואל; שרשבסקי, בן-ציון; תא-שמע, ישראל; רבינוביץ, לוי יצחק ממזר האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 809-806  
1859.אושפיזאי, דבורה בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 212-26  
1860.אייזנשטט, שמואל קוי-יסודי בהתפתחותם של דיני המשפחה העברית הקדומים (מחקר הסטורי-משפטי) בצרון כרך לט תשיט עמ' 188-181  
1861.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה יח ירושלים תשלו עמ' 166-153  
1862.אליקים, נסים הבכור באדם ובבהמה בימי המקרא מורשתנו יג תשנט עמ' 101-117  
1863.אנציקלופדיה מקראית אנס כרך א עמ' 460-459  
1864.אנציקלופדיה מקראית אשה כרך א עמ' 754-753  
1865.אריאל, יעקב הפילגש ומעמדה ההלכתי במקרא מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 57-67  
1866.ארליך, צבי פרשת סוטה מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 48-60  
1867.ארן, אלישיב לענין 'שארה כסותה וענתה' (שמות כא י) תרביץ שנה לג תשכד עמ' 317  
1868.ביננפלד, מנשה הנשים הנכריות - יחס המקרא וחז"ל מורשתנו יב תשנח עמ' 147-161  
1869.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
1870.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
1871.בן-ברק, צפרירה פרשת בנות צלפחד בזיקה לתעודה חדשה מנוזי שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 123-116  
1872.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
1873.ברין, גרשון דיני מעבר ההגמוניה המשפחתית והקשר לסדרי הבכורה הצבי ישראל - אסופת מחקרים במקרא לזכרם של ישראל וצבי ברוידא, ת"א תשלו עמ' 55-47  
1874.ברין, גרשון דיני בכורות במקרא תרביץ שנה מו תשלז עמ' 7-1  
1875.ברין, גרשון מעמדו של הבכור ברשימות היחס בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 259-255  
1876.ברין, גרשון פרשת בכורתם של בני יעקב תרביץ שנה מח תשלט עמ' 8-1  
1877.ברין, גרשון בכור לאם ובכור לאב במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 50-31  
1878.ברין, גרשון הבכור בישראל בתקופת המקרא חבור לשם קבלת תואר דוקטור. אוניברסיטת תל-אביב תשלא 322 עמ'  
1879.ברנר, עתליה נשים זרות במקרא בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 185-179  
1880.ברסלבי (ברסלבסקי), יוסף 'כי שכור שכרתיך בדודאי בני' ו'עונתה לא יגרע' (בראשית ל, יד-טו; שמות כא, י) בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד עמ' 79-83  
1881.ברסלבי (ברסלבסקי), יוסף התורה נגד גירושין קדומים במזרח (גירושין שנשתמרו באיסלם) ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 44-56  
1882.גבריהו, חיים שיטות נישואין במקרא מחניים פג אב תשכג עמ' 16-17  
1883.גוטמן, יחיאל מיכל קנין אשה על פי המקרא והתלמוד ידיעות המכון למדעי היהדות חוב' א ירושלים תרפה עמ' 25-39  
1884.גרין, יוסי איך לא שלח כתב אחד לאביו? - על כיבוד אב ואם וגבולותיו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 236 מקץ תשסו 4 עמ'  
1885.גרינברגר, בן ציון למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו (עקרונות דיני הירושה) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 82 מטות-מסעי תשסב 4 עמ'  
1886.דאובה, ד' נשים מפירות חוק במקרא הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 63-62  
1887.דישון, יהודית דרגות הקרבה המשפחתית במקרא בית מקרא שנה יב חוב' א חשון תשכז עמ' 83-99  
1888.האנציקלופדיה העברית משפחה כרך כד עמ' 654-655  
1889.הופמן, יאיר אמוץ האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 78  
1890.הופמן, יאיר בכור, בכורה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 141-139  
1891.הורביץ, ש"י העבריה והיהודיה; משפטי הנשים בישראל בחיי המשפחה ובחיי החברה בתקופת כתבי הקודש והתלמוד מערכה לקראת מערכה בשני חלקים. ברדיטשוב תרנא 98 עמ'  
1892.הכהן, שמואל קרבן אשם של נושא נכריה (עיונים בעזרא ט-י) סיני כרך עג תשלג עמ' קנה-קסב  
1893.הר, משה דוד; וורמברנט, מרדכי זנות האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 926-921  
1894.הרטום, אליה שמואל בכור, בכורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 126-123  
1895.וולף, אודי; גפני, רוני ועד אין בה והיא לא נתפשה - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'  
1896.וייזר, אשר המשפחה במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 63-51  
1897.ויינפלד, משה שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית תרביץ שנה נב תשמג עמ' 642-639  
1898.וייס, מאיר; פריימן, אברהם חיים אבות ובנים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 18-14  
1899.ולדשטיין, א"ש מחקרים סוציולוגיים בחולדות העברים הקדמונים [מאמר א: 'בית אב' ו'משפחה'] השלח לט תרפא עמ' 391-385, 485-493  
1900.זמורה, ישראל נשים בתנ"ך ת"א תשכד 640 עמ'  
1901.זקוביץ, יאיר בין תמונת הגרן במגילת רות למעשה בנות לוט שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 33-29  
1902.זר-כבוד, מרדכי ענין נישואי תערובת אצל עזרא ומלאכי ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 167-161  
1903.טלמון, שמריהו משפחה לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 581-576  
1904.טשיל, אברהם בפרשת אליעזר ורבקה הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 167-166  
1905.יפת, שרה גירוש הנשים הנכריות (עזרא ט'-י') - המסגרת המשפטית, התקדימים, וההשלכות על קביעת הזהות היהודית תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 379-401  
1906.ירון, ר' בא נא אל שפחתי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 9-5  
1907.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
1908.כהנא, דוד כבוד אב ואם במקרא ובהלכה ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 140-137  
1909.לוריא, בן-ציון 'זרע קדש' או עם עולם בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 356-351  
1910.ליוור, יעקב משפחה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 588-582  
1911.ליונשטם, שמואל אפרים דוד, דודה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 628-627  
1912.ליונשטם, שמואל אפרים זנונים, זנות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 937-935  
1913.ליונשטם, שמואל אפרים יבום, יבם ויבמה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 447-444  
1914.ליונשטם, שמואל אפרים ירושה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 791-788  
1915.ליונשטם, שמואל אפרים מהר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 706-702  
1916.ליונשטם, שמואל אפרים ממזר אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 1-4  
1917.ליונשטם, שמואל אפרים סוטה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 1004-1003  
1918.ליונשטם, שמואל אפרים עריות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 390-388  
1919.ליונשטם, שמואל אפרים דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 59-55  
1920.ליכט, יעקב בדיקת הסוטה כאורדל מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 179-173  
1921.מיטלמן, יעקב היבום במקרא ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 140-134  
1922.מיקלישנסקי, י"ק לסוד מגילת רות: לדמותה של האשה בעולמה של היהדות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 436-435  
1923.מנדלסון, יצחק העברת נחלתו של יפתח לאור סעיף כז של חוקת לפית-עשתר ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 92-91  
1924.נאמן, פנחס ירושת הבת בתורה ובהלכה בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 476-489  
1925.נבל, מיכל הנשואין במקרא: ההכנות לטקס והמעבר לחיי הנשואין במקרא עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלח 211 עמ'  
1926.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
1927.סגל, מ"צ נעמי ונחלת בעלה תרביץ שנה יד תשג עמ' 78  
1928.סימון, אריאל 'וילך מנוח אחרי אשתו' - מקום האשה בחברה המקראית מסכת א תשסב עמ' 35-61  
1929.פולק, פרנק משפחה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 564-562  
1930.פייגין, שמואל נשואי אשה ואמתה בתקופת שושלת בבל הראשונה מנחה לדוד, ליובל דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' מה-סח  
1931.פינקלשטיין, איתן עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח צהר יז חורף תשסד עמ' 79-90  
1932.פליישמן, יוסף אספקטים משפטיים ביחסי הורים וילדים במקרא ובמזרח הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 248 עמ'  
1933.פלישמן, יוסף עוולה משפטית בתקופת השופטים ותיקונה (עיונים בספר שופטים יא-פרשת יפתח) בית מקרא שנה מג תשנח עמ' 129-141  
1934.פלק, זאב האסורים לבא בקהל בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 351-342  
1935.פלק, זאב על הנישואין בהושע ומלאכי בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 216-211; ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 195-188  
1936.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
1937.פלק, זאב נישואין אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 863-857  
1938.פלק, זאב פילגש אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 457-456  
1939.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 15-9  
1940.פלק, זאב נישואי-פנים [אנדוגאמיה] בישראל תרביץ שנה לב תשכג עמ' 34-19  
1941.פלק, זאב אירושין ונישואין במשפט העברי הקדום הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכד עמ' 127-125  
1942.פלק, זאב ירמיהו והנישואין בית מקרא שנה טו תשל עמ' 440-431  
1943.פריימן, אברהם חיים אח ואחות אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 193-189  
1944.פריימן, אברהם חיים אלמנה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 366-363  
1945.קאסוטו, משה דוד חתנה, חתן וכלה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 360-358  
1946.קאסוטו, משה דוד כיבוד אב ואם אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 78-79  
1947.קריב, אברהם שבעת עמודי התנ"ך; אישים ואידיאות בספר הספרים ת"א תשכח 264 עמ' [בעמ' 131-137 על קלסתר האשה בתנ"ך]  
1948.רבינוביץ, יעקב יוחנן בתולה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 381-384  
1949.רבינוביץ, יעקב יוחנן גרושין אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 551-554  
1950.רובין, ניסן למשמעותו החברתית של הבכור במקרא בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 170-155  
1951.רוזנטל, יהודה על הממזר בתנ"ך טורי ישורון גל' כה חשון תשלב עמ' 16-14  
1952.רופא, אלכסנדר סיפור אירוסי רבקה (בראשית כד) - מחקר ספרותי-היסטורי אשל באר שבע א תשלו עמ' 67-42   
1953.רופא, אלכסנדר דיני משפחה ואישות בספר דברים ובספר הברית בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 36-19; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 158-141  
1954.ריינס, חיים זאב המצב של האשה בתקופת המקרא והתלמוד באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 144-97  
1955.ריינס, חיים זאב קנין באשה במקרא ובתלמוד [האשה כקגין בעלה] סיני כרך ס תשכז עמ' רעו-רפב; מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קא-קי  
1956.שטרן, גרשון האשה במקרא והאשה באגדה השלח כרך כח תרעג עמ' 57-51  
1957. Concubine  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 553   
1958. Adeney, W.F.  Woman  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 933-936  
1959. Ahroni, Reuben  Why did Esau spurn the birthright? A study in biblical interpretation  Judaism 29 (1980), p. 323-331  
1960. Alberti, Angelo  Matrimonio e divorzio nella Bibbia  Milano 1962, 190 p.  
1961. Albertz, Rainer  Hintergrund und Bedeutung des Elterngebots im Dekalog  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978), p. 348-374.  
1962. Amalric, Jean  La condition de la femme dans le Code d'Hammourabi et le Code de Moise  Montauban 1907, 73 p.  
1963. Amram, David Werner  The Jewish law of divorce, according to Bible and Talmud.  Philadelphia 1896, 224 p.; repr. N.Y. 1968.   
1964. Amram, David Werner  A lawyer's study in biblical law: The patriarchal family; The powers of the Patriarchs; The position of women; Family solidarity  Green Bag 14 (1902), p. 83-85, 231-233, 343-346  
1965. Andersen, Francis I.  Israelite kinship terminology and social structure  Bible Translator 20 (1969), p. 29-39  
1966. Asensio, Felix  El feminismo en el Antiguo Testamento  Burgos 1980, 305 p.  
1967. Baab, O.J.  Adultery  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 51  
1968. Baab, O.J.  Birthright (בכרה) The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440-441  
1969. Baab, O.J.  Children  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 558  
1970. Baab, O.J.  Family  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 238-240  
1971. Baab, O.J.  Fatherless (יתום) The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 245-246  
1972. Baab, O.J.  Father's house (בית אב) The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 246  
1973. Baab, O.J.  Inheritance  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 701-703  
1974. Baab, O.J.  Prostitution  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 931-934  
1975. Baab, O.J.  Sex, sexual behavior  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 296-301  
1976. Baab, O.J.  Virgin (בתולה) The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 787-788  
1977. Baab, O.J.  Widow  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 842-843  
1978. Baab, O.J.  Woman  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 864-867  
1979. Baab, O.J.  Marriage  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 278-287  
1980. Bader, Clarisse  La femme biblique, son influence religieuse, sa vie morale et sociale  Paris 1866, 8 + 471 p.; 2nd ed. 1873  
1981. Bakan, David  And they took themselves wives; the emergence of patriarchy in western civilization  San Francisco 1979, 186 p.  
1982. Barton, George Aaron  Marriage (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 466-471  
1983. Beard, J.R.  Inheritance  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 386-388  
1984. Beitzel, Barry J.  The right of the firstborn (Pi Snayim) in the Old Testament (Deuteronomy 21:15-17)  A tribute to Gleason Archer, 1986, p. 179-190  
1985. Benary, Ferdinand  De Hebraeorum Leviratu  Berlin 1835, 70 p.  
1986. Bennett, William Henry  Family  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 846-850  
1987. Bennett, William Henry  Heir  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 341-342  
1988. Bennett, William Henry  Widow  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 916-917  
1989. Benzinger, Immanuel  Family  Encyclopedia Biblica 2, p. 1498-1505  
1990. Benzinger, Immanuel  Kinship  Encyclopedia Biblica 2, p. 2672-2676  
1991. Benzinger, Immanuel  Marriage  Encyclopedia Biblica 3, p. 2942-2951  
1992. Benzinger, Immanuel  Familie und Ehe bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 5, p. 738-750  
1993. Bergel, Joseph  Die Eheverhaltnisse der alten Juden im Vergleiche mit den Griechischen und Romischen  Leipzig 1881, 33 p.  
1994. Bergman, J.; Ringgren, Helmer; Tsevat, Matitiahu  בתולה  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 872-877  
1995. Bialoblocki, Samuel  Erbrecht, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 701-711  
1996. Bialoblocki, Samuel  Familie, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 917-922  
1997. Bigger, S.F.  The family laws of Leviticus 18, in their setting  Journal of Biblical Literature 98 (1979), p. 187-203.  
1998. Bird, Phyllis A.  Images of women in the O.T  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 252-288  
1999. Bird, Phyllis A.  The place of women in the Israelite cultus  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross 1987, p. 397-419  
2000. Blau, Ludwig  Die alteste Ehereform. Ein Beitrag zur Bibel-und Talmudexegese.  Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez Chajes, 1933, p. 6-21  
2001. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Erbrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1889-90, 5 + 70 p. (Hungarian translation publ. 1890)  
2002. Bloch, Moses  Die Vormundschaft nach mosaisch-talmudischem Rechte  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1903-04, 51 p. (Hungarian translation publ. 1905).   
2003. Boecker, Hans Jochen  Anmerkungen zur Adoption im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974), p. 86-89  
2004. Boerner, Christian Friedrich (praes.); Wolf, Christian Gottlob Friedrich (resp.)  Schediasma philologicum de divortio Judaeorum ex varia loca Vet. et Nova Testam  Dissertation Leipzig 1739, 16 p.  
2005. Bohmerle, Th.  Die Frauenfrage im Lichte der Bibel  Wernigerode n.d., 56 p.  
2006. Bonsirven, J.  Judaisme (VIII: Vie morale particuliere; La famille; Devoirs envers les autres hommes)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1219-1225  
2007. Brav, Stanley R.  Since Eve; a Bible-inspired sex ethic for today  N.Y. 1959, 204 p.  
2008. Brav, Stanley R. (ed.)  Marriage and the Jewish tradition  N.Y. 1951, 13 + 218 p.  
2009. Bremer, Margot  La mujer en la Biblia  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 16-17,2 (1967-68), p. 35-51  
2010. Breyfogle, Caroline M.  The social status of women in the Old Testament  Biblical World 35 (1910), p. 106-116  
2011. Brichto, Herbert Chanan  The case of the Sota and a reconsideration of biblical 'law'  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 55-70  
2012. Brovender, Herbert  The Mohar as a biblical institution  Master Thesis, Yeshiva University 1964  
2013. Brown, Arthur Mason  The concept of inheritance in the Old Testament  Dissertation Columbia University 1965, 36 + 369 p.  
2014. Brown, John Pairman  The role of women and the treaty in the ancient world  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 1-28  
2015. Buchholz, Peter  Die Familie in rechtlicher und moralischer Beziehung nach mosaisch-talmudischer Lehre  Breslau 1867, 138 p.  
2016. Bulmerincq, Alexander von  Die Mischehen im Buche Malachi  Oriental studies dedicated to Paul Haupt, 1926, p. 31-42  
2017. Burns, Warren William  A study of regulations in Leviticus regarding sex behaviour  Master Thesis, Dallas Theological Seminary 1971  
2018. Burrows, Millar  The basis of Israelite marriage  New Haven, Conn. 1938, 8 + 72 p.   
2019. Burrows, Millar  Levirate marriage in Israel  Journal of Biblical Literature 59 (1940), p. 23-33  
2020. Burrows, Millar  The marriage of Boaz and Ruth  Journal of Biblical Literature 59 (1940), p. 445-454  
2021. Candlish, J.S.  Adoption  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 40-42  
2022. Canellas, Gabriel  El celibate en el Antiguo Testamento  Biblia y Fe 5 (1979), p. 241-253.  
2023. Canonge, A.  La femme dans l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897  
2024. Carmichael, Calum M.  Women, law and the Genesis traditions  Edinburgh 1979, 110 p.   
2025. Caverno, C.  Family  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1094-1096  
2026. Caverno, C.  Polygamy  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2416-2417  
2027. Cleeve, L.  Woman and Moses  London 1902, 299 p.  
2028. Cook, Stanley Arthur  Adultery (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 1, p. 135-137  
2029. Criado, Rafael  La mujer en el Antiguo Testamento  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 11,2 (1962), p. 19-42  
2030. Crusemann, F.  'Er aber soll dein Herr sein'. Die Frau in der patriarchalischen Welt des Alten Testaments  In: Als Mann und Frau geschaffen, ed. F. Crusemann and H. Thyen, Gelnhausen 1978, p. 13-106.  
2031. Cruveilhier, P.  Le droit de la femme dans la Genese et dans le recueil des lois assyriennes  Revue Biblique 36 (1927), p. 350-376  
2032. Daube, David  How Esau sold his birthright  Cambridge Law Journal 8 (1942-44), p. 70-75  
2033. Daube, David  Origen and the punishment of adultery in Jewish law  Studia Patristica, vol. 2, presented to the Second International Conference on Patristic Studies, 1955, Berlin 1957, p. 109-113  
2034. Daube, David  Lawless women in the Bible  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Bible Stud., p. 7  
2035. Daube, David  'Repudium' in Deuteronomy  Neotestamentica et Semitica in honour of Matth. Black, 1969, p. 236-239  
2036. Daube, David  Biblical landmarks in the struggle for women's rights  Juridical Review, N.S. 23 (1978), p. 177-197  
2037. Daube, David  Sons and strangers [inheritance of offices]  Boston 1984*  
2038. David, Martin  Het huwelijk van Ruth  Leiden 1941, 25 p.  
2039. David, Martin  Adoptie in het Oude Israel  Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, N.R. 18,4 (1955), p. 85-103  
2040. Davidovic, Emil  Die mosaisch-talmudischen Ehehindernisse  Festschrift, Dr. I.E. Lichtigfeld...zum 70. Geburtstag, 1964, p. 50-75  
2041. Davidson, Samuel  Birth-right (בכורה) Kitto 1, p. 365-366  
2042. Davies, Eryl W.  Inheritance rights and the Hebrew Levirate marriage  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 138-144, 257-268  
2043. Davies, Eryl W.  Ruth IV 5 and the duties of the Goel  Vetus Testamentum 33 (1983), p. 231-234  
2044. Davies, Eryl W.  The meaning of Pi Senayim in Deuteronomy XXI 17  Vetus Testamentum 36 (1986), p. 341-345  
2045. Davies, W.W.  The codes of Hammurabi and Moses  N.Y. 1905, 126 p.; repr. 1916, 126 p.  
2046. Davies, W.W.  Divorce in OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 863-865  
2047. Davis, J.J.  Adultery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 1, p. 151-152  
2048. Davis, J.J.  Incest (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 7, p. 419-420  
2049. Davis, J.J.  Prostitution (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 11, p. 881  
2050. Deen, Edith  Family living in the Bible  N.Y. 1963, 14 + 274 p.  
2051. Deuter  Das sexuelle Wahlrecht der Frau im biblischen Lichte  Dresden (c. 1930), 94 p.  
2052. Doller, Johannes  Das Weib im Alten Testament  Munster 1920, 84 p.  
2053. Donner, H.  Adoption oder Legitimation? Erwagungen zur Adoption im Alten Testament auf dem Hintergrund der altorientalischen Rechte  Oriens Antiquus 8 (1969), p. 87-125  
2054. Dosker, Henry B.  Mother, her position in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2092  
2055. Dronkert, K.  Het huwelijk in het Oude Testament  Leiden 1957, 112 p.  
2056. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Eherecht  Wien 1864, 10 + 146 + 4 p.   
2057. D[avis], M[er.]  Hagar, or Scripture facts concerning marriage, especially... polygamy, concubinage, divorce, marriage authority  London 1881, 8 + 206 p.  
2058. Eager, Geo. B.  Harlot  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1339-1340  
2059. Eager, Geo. B.  Marriage  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1996-1999  
2060. Easton, Burton Scott  Virgin, virginity  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3051-3052  
2061. Eberharter, Andreas  Das Ehe- und Familienrecht der Hebraer  Munster i.W. 1914, 10 + 205 p.  
2062. Elimelej, Shlomo  La familia en el Antiguo Testamento  Santiago de Chile 1986, 158 p.  
2063. Elkaim, Haim  La droit d'ainesse d'apres la Bible et la legislation rabbinique  Paris 1952, 143 p.  
2064. Elliger, Karl  Das Gesetz Leviticus 18  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 67 (1955), p. 1-25  
2065. Epstein, Louis M.  Marriage laws in the Bible and the Talmud  Cambridge, Mass. 1942, 10 + 362 p.   
2066. Eschelbacher, Max  Zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eherechts  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 65, N.F. 29 (1921), p. 299-322  
2067. Falk, Zeev W.  Engagement and marriage in ancient Hebrew law  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. XII,1-XII,3  
2068. Feigin, Samuel  Some cases of adoption in Israel  Journal of Biblical Literature 50 (1931), p. 186-200  
2069. Feis, Leopold de  Del 'libello del ripudio' nella legge mosaica  Giornale della societa Asiatica Italiana 19,1 (1906), p. 51-81  
2070. Fensham, F. Charles  Aspects of family law in the Covenant Code in light of ancient Near Eastern parallels  Dine Israel 1 (1969), Engl. sect., p. 5-19  
2071. Fishbane, Michael  Accusations of adultery; a study of law and scribal practice in Numbers 5,11-31  Hebrew Union College Annual 45 (1974), p. 25-45  
2072. Frankel, Zacharias  Grundlinien des mosaisch-talmudischen Eherechts  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1860, Leipzig 1860, 48 p.; author's introductory remarks: Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 75-78.   
2073. Frazier, Max  Backgrounds to the marriage customs in the Old Testament  Master Thesis, Wheaton College 1972  
2074. Freund, Lewi  ?ber Genealogien und Familienreinheit in biblischer und talmudischer Zeit  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 163-192  
2075. Friedenthal, Marcus Beer  Das Erstgeburtsrecht, durch biblische Ansichten erlautert  ,יסודי הדת ועקרי האמונה oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 57-79  
2076. Friedenthal, Marcus Beer  Die j?dische Ehe nach der Bibel  Orient 5 (1844), p. 565-568, 582-585, 609-615, 633-638, 753-758  
2077. Friedman, Mordechai Akiva  Israel's response in Hosea 2,17b: 'You are my husband'  Journal of Biblical Literature 99 (1980), p. 199-204  
2078. Frymer-Kensky, Tikva  The strange case of the suspected Sotah (Numbers V11-31)  Vetus Testamentum 34 (1984), p. 11-26  
2079. Galin, A.  Le mariage dans l'Ancien Testament  Lumiere et vie 4 (1952)*  
2080. Galling, Kurt  Das Gemeindegesetz in Deuteronomium 23  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 176-191  
2081. Gamberoni, Johann  Das Elterngebot im Alten Testament  Biblische Zeitschrift, N.F. 8 (1964), p. 161-190  
2082. Gans, Eduard  Die Grundzuge des mosaisch-talmudischen Erbrechts  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 419-471  
2083. Gaster, Moses  Birth (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 652-659  
2084. Geller, Merkham J.  The Elephantine Papyri and Hosea, 2,3. Evidence for the form of the early Jewish divorce writ  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 139-148  
2085. Gerster, Thomas Villanova  Familia veteris foederis  Taurini (Torino) 1931, 263 p.  
2086. Gilmer, David Jonathan  The legal status of women in the Pentateuch  Dissertation Emory University 1972  
2087. Ginsburg, Christian D.  First-born  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 16-18  
2088. Ginsburg, Christian D.  Marriage  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 75-90  
2089. Goldin, Judah  The youngest son or where does Genesis 38 belong  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 27-44.  
2090. Gordis, Robert  Love, marriage and business in the Book of Ruth: a chapter in Hebrew customary law  A light unto my path, Old Testament studies in honor of Jacob K. Myers, 1974, p. 241-264  
2091. Gordis, Robert  On adultery in biblical and babylonian law - a note  Judaism 33 (1984), p. 210-211  
2092. Gordon, Cyrus H.  Hosea 2,4-5 in the light of new Semitic inscriptions  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 54 (1936), p. 277-280  
2093. Grayson, A.K.; Seters, John van  The childless wife in Assyria and the stories of Genesis  Orientalia 44 (1975), p. 485-486  
2094. Greengus, Samuel  Sisterhood adoption at Nuzi and the 'wife-sister' in Genesis  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 5-31  
2095. Greenspahn, Frederick E.  A Typology of biblical women  Judaism 32 (1983), p. 43-50  
2096. Grelot, Pierre  Man and wife in Scripture  London 1964, 127 p.  
2097. Grelot, Pierre  Mann und Frau nach der heiligen Schrift  Mainz 1964, 126 p.  
2098. Harrington, Wilfred J.  The Bible on marriage  Dublin 1963, 38 p.  
2099. Harvey, J.  Inheritance (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 7, p. 515-516  
2100. Hayden, M.P.  The Bible and women  Cincinnati 1902, 10 + 74 p.  
2101. Heinisch, P.  Ehe (in der Bibel)  Studia Cathol. 12 (1936)*  
2102. Heister, Maria-Sybilla  Frauen in der biblischen Glaubensgeschichte  Gottingen 1984, 226 p.  
2103. Hendricks, H.J.  Judicial aspects of the marriage metaphor in Hosea and Jeremiah  1976*  
2104. Henninger, Joseph  Zum Erstgeborenenrecht bei den Semiten  Verner-Festschrift Werner Caskel zum siebzigsten Geburtstag, 1968, p. 162-183  
2105. Herbert, A.S.  Marriage in the Bible and the Early Christian Church  Expository Times 59 (1947-48), p. 12-13  
2106. Hirsch, Frank E.  Brother's wife ((יבמת  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 526  
2107. Hobbes, T.R.  Jeremiah 3:1-5 and Deuteronomy 24:1-4  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974), p. 23-29  
2108. Hoffmann, Nathan  Der Erb-Acker. Ein Beitrag zum mosaisch-talmudischen Erbrecht.  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 14 (1887), p. 41-59  
2109. Hoffner, H.A.  אלמנה  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 308-313  
2110. Hoffner, Harry A.  Incest, sodomy and bestiality in the ancient Near East  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 81-90  
2111. Holzinger, Heinrich  Ehe und Frau im vordeuteronomischen Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 27 (1914), p. 229-241  
2112. Jacob, Benno  Mischehen  Eine biblische Studie, zu 1. Buch Moses, c. 36-38. Berlin 1930, 24 p.  
2113. Jacob, Benno  The Jewish woman in the Bible  In: The Jewish Library, ed. Leo Jung, 3rd ser., N.Y. 1934, p. 3-26  
2114. Jacobi, Hosea  ?ber die Stellung des Weibes im Judenthum, mit besonderer Berucksichtigung der Eheschliessung, wie sie uns in den Schriften des Alten Testaments vorliegt  Berlin 1865, 39 p.  
2115. Jacobs, Joseph  Junior right in Genesis  In: Studies in Biblical Archaeology, London 1894, p. 46-63  
2116. Jenni, E. אב  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 1-17  
2117. Jenni, E.  אח  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 98-104  
2118. Juynboll, Th. W.  Opmerkingen over het familierecht bij de oude Hebreen  Leiden 1917, 21 p.  
2119. Kaiser, Otto  Den Erstgeborenen deiner Sohne sollst du mir geben  Erwagungen zum Kinderopfer im Alten Testament. Denkender Glaube; Festschrift Carl Heinz Ratschow zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, 1976, p. 24-48  
2120. Kalthoff, Joh. Heinr.  Eherecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 349-385  
2121. Kardimon, Samson  Adoption as a remedy for infertility in the period of the Patriarchs  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 123-126  
2122. Kautschansky, David M.  Die Unterhaltungspflicht der Ehegatten nach biblischem, talmudischem und rabbinischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 44 (1929), p. 390-396  
2123. Kellermann, Ulrich  Erwagungen zum deuteronomischen Gemeindegesetz Deuteronomy 23,2-9  Biblische Notizen 2 (1977), p. 33-47  
2124. Kennett, Robert Hatch  Ancient Hebrew social life and custom, as indicated in law, narrative and metaphor  London 1933, 114 p.; p. 16-21: Marriage; p. 89-98: Administration of justice and law  
2125. Kirsch, Rafael  Der Erstgeborene nach mosaisch-talmudischem Recht. Vol. 1: Die Stellung, Rechte und Pflichten des Erstgeborenen  Frankf.a.M. 1901, 48 p.  
2126. Kirschner, Bruno  Unzucht  J?disches Lexikon 5, p. 1125-1128  
2127. Kisch, I.  Kinderen en ouders naar Bijbelse opvatting  Jeugdrecht op een keerpunt; essays in honour of J. Wiarda, Groningen, 1974, p. 3-18*  
2128. Kitto, John  Adultery  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 73-75  
2129. Kitto, John  Affinity  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 78  
2130. Kitto, John  Father  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 2, p. 8-9  
2131. Kitto, John  Mother  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 239-240  
2132. Kitto, John  Woman  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 1124-1128  
2133. Kleeberg, Julius  The birthright story of Esau and Jacob (from a medical, legalistic and psychological point of view)  Koroth 9,3-4 (1986), Engl. sect., p. 303-315  
2134. Klopfenstein, Martin A. בגד Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 261-264  
2135. Koetsveld, C.E. van  Die Frau in der Bibel. Translated from the Dutch,  Leipzig 1898, 332 p.  
2136. Kohler, Ludwig  Ehe und Hochzeit im A T. Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 25-27  
2137. Kohler, Ludwig  Familie im Alten Testament und Neuen Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 509  
2138. Kohler, Ludwig  Frau im Alten Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 718-719  
2139. Kohn, Pinchas  Spuren des Mutterrechts in der Bibel  Nachalath Z'wi 5 (1934-35), p. 7-13  
2140. Kolatch, Arthur J.  The status of women in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1954, 120 p.  
2141. Kooy, V.H.  First-born  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 270-272  
2142. Kornfeld, Walter  Mariage dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 905-926  
2143. Kornfeld, Walter  Parente (en Israel)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 1261-1291  
2144. Kornfeld, Walter  L'adultere dans l'Orient antique  Revue Biblique 57 (1950), p. 92-109; p. 93-96: La legislation dans l'Ancien Testament  
2145. Koshland, Walter  Mother-right and biblical Judaism  Jerusalem 1943, 125 p.  
2146. Krenkel  Ehe (im A.T.)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 57-61  
2147. Kronholm, Tryggve  Polygami och monogami i Gamla Testamentet  Svensk Exegetisk Arsbok 47 (1982), p. 48-92*  
2148. Kruijf, T.C. de  De Bijbel over Sexualiteit  Roermond 1963, 103 p.  
2149. Kruijf, T.C. de  La sessualita nella Bibbia  2nd ed., Bari 1968, 114 p.  
2150. Kuhlewein, J. אלמנה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 169-173  
2151. Kuhlewein, J. אם  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 173-177  
2152. Kuhlewein, J. ארש  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 240-242  
2153. Kuhlewein, J. אשה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 247-251  
2154. Kuhlewein, J. בן  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 316-325  
2155. Kuhlewein, J. זנה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 518-520  
2156. Leggett, Donald A.  The levirate and Goel institutions in the Old Testament, with special attention to the Book of Ruth  Dissertation Cherry Hill, N.J. 1974, 9 + 351 p.   
2157. Lehmann, Manfred R.  Genesis 2,24 as the basis for divorce in Halakhah and New Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 72 (1960), p. 263-267  
2158. Lesetre, Henri  Divorce  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1448-1453  
2159. Lesetre, Henri  Famille, la - sous la loi mosaique  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2171-2172  
2160. Lesetre, Henri  Femme adultere  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2199-2202  
2161. Lesetre, Henri  Fiancailles  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2230-2232  
2162. Lesetre, Henri  Fils  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2252-2253  
2163. Lesetre, Henri  Fornication  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2314-2317  
2164. Lesetre, Henri  Frere  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2402-2403  
2165. Lesetre, Henri  Heritage  Dictionnaire de la Bible 3, p. 610-612  
2166. Lesetre, Henri  Inceste  Dictionnaire de la Bible 3, p. 864-867  
2167. Lesetre, Henri  Levirat  Dictionnaire de la Bible 4, p. 213-216  
2168. Lesetre, Henri  Mariage  Dictionnaire de la Bible 4, p. 758-770  
2169. Lesetre, Henri  Mere  Dictionnaire de la Bible 4, p. 993-996  
2170. Lesetre, Henri  Pere  Dictionnaire de la Bible 5, p. 128-131  
2171. Lesetre, Henri  Polygamie  Dictionnaire de la Bible 5, p. 508-512  
2172. Lesetre, Henri  Premier-ne (Bekor)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 602-605  
2173. Lesetre, Henri  Prostitution  Dictionnaire de la Bible 5, p. 765-773  
2174. Lesetre, Henri  Soeur  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1820-1821  
2175. Lesetre, Henri  Veuve (almanah)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2411-2413  
2176. Lesetre, Henri  Virginite  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2438-2439  
2177. Levin, S.  The judgment of Solomon: Legal and medical  Judaism 32 (1983), p. 463-465  
2178. Levine, Baruch A.  In praise of the Israelite Mispaha: Legal themes in the Book of Ruth  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 95-106  
2179. Levy, Louis-Germain  La famille dans l'antiquite israelite  Paris 1905, 296 p.  
2180. Lewis, T.  Firstborn, firstling (בכור)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1113-1114  
2181. Lichtschein, Ludwig  Die Ehe nach mosaisch-talmudischer Auffassung und das mosaisch-talmudische Eherecht  Leipzig 1879, 10 + 172 p.  
2182. Locher, Clemens  Die Ehre einer Frau in Israel; Exegetische und rechtsvergleichende Studien zu Deuteronomium 22,13-21  Gottingen 1986, 18 + 464 p.  
2183. Loeckle, W.  Ehe  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 160-162  
2184. Lublinski, Ida  Jacob und Esau. Ein Beitrag zum Erstgeburtsrecht der Juden.  Der Morgen 3 (1927), p. 396-401  
2185. Luria, Salomo  Tochterschandung in der Bibel  Archiv Orient lni 33 (1965), p. 207-208  
2186. Maarsingh, B.  Het huwelijk in het Oude Testament  Baarn 1963, 159 p.  
2187. Mace, David R.  Hebrew marriage, a sociological study  N.Y. 1953, 15 + 271 p. London dto.  
2188. Mackie, G.M.  Child, children  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 381-382  
2189. Mangel, L. Ahouva  La formation du mariage en droit biblique et talmudique  Paris 1935, 139 p.  
2190. Mangenot, E.  Enfant; droits du pere sur l'enfant  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1788-1789  
2191. Manley, J.G.  Widow  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1103-1104  
2192. Manor, Dale W.  A brief history of Levirate marriage as it relates to the Bible  Near East Archaeological Society Bulletin 20 (1982), p. 33-52  
2193. Many, S.  Adoption  Dictionnaire de la Bible 1, p. 228-231  
2194. Many, S.  Adultere  Dictionnaire de la Bible 1, p. 242-245  
2195. Many, S.  Affinite  Dictionnaire de la Bible 1, p. 246-254  
2196. Many, S.  Ainesse, droit d'  Dictionnaire de la Bible 1, p. 317-322  
2197. Many, S.  Batard  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1502-1505  
2198. Many, S.  Bigamie  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1791-1793  
2199. Margolis, Max Leopold  Adultery  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 63-64  
2200. Margolius, Alexander  Mutter und Kind im altbiblischen Schrifttum  Berlin 1936, 46 p.  
2201. Martin, Alexander  Inheritance  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 470-473  
2202. Martin, James D.  The forensic background to Jeremiah 3,1  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 82-92  
2203. Mattioli, Anselmo  La realta sessuali nella Bibbia; storia e dottrina  Casale Monferrato 1987, 262 p.   
2204. Maybaum, Sigmund  Die Stellung der Frau im biblischen Altertum  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 97-100, 123-126, 149-152, 174-177  
2205. McComiskey, Thomas Eduard  The status of the secondary wife, its development in ancient Near Eastern law  Dissertation N.Y. 1965, 9 + 198 p.  
2206. McGrath, R.H.  Divorce (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 4, p. 930-931  
2207. McGrath, R.H.  Levirate marriage (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 683  
2208. McGrath, R.H.  Matrimony (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 9, p. 467-468  
2209. McKeating, Henry  Sanctions against adultery in ancient Israeli society, with some reflections on methodology in the study of Old Testament ethics  Journal for the Study of the Old Testament 11 (1979), p. 57-72  
2210. Mendenhall, George E.  Testament  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 575  
2211. Mercurius, Francisco  Quaedam praemeditatae et consideratae cogitationes super quatuor priora capita libri primi Moysis Genesis nominati  Amsterdam 1697, 6 + 115 p.  
2212. Meyers, Carol L.  The roots of restriction: women in early Israel  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 289-306  
2213. Michaelis, Johann David  Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis welche die Heyrathen in die nahe Freundschaft untersagen  2nd ed., Gottingen 1768, 16 + 366 + 17 p.  
2214. Michaelis, Johann David  Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis  2nd ed., Frankf.a.M.-Leipzig 1786, 16 + 484 + 20 p.  
2215. Mink, Hans-Aage  Indtil doden skiller jer ad. Aegteskab of skilsmisse i den antike judendom of kristendommen  In: Tekster of Tolkhinger, ti studier; Det Gamla Testamente, ed. Kund Jeppesen and Frederick H. Cryer, Anis 1986, p. 155-174*  
2216. Mirabeau, Honore Gabriel R. de  Erotika Biblion  Bruxelles 1881, 29 + 267 p.  
2217. Mitchell, T.C.  The meaning of the noun HTN in the Old Testament  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 93-112  
2218. Mittelmann, Jacob Marcus  Der altisraelitische Levirat  Eine rechtshistorische Studie. Dissertation Leipzig 1934, 11 + 50 p.   
2219. Morgenstern, Julian  Inheritance  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 565-566  
2220. Morgenstern, Julian  Beena marriage (matriarchat) in ancient Israel and its historical implications  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 47 (1929), p. 91-110; 49 (1931), p. 46-58  
2221. Moule, C.F.D.  Adoption  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 48  
2222. Muntner, Sussmann  Sexology in the Bible and Talmud  Medicinea Contemporana 79 (1961), p. 63-74  
2223. Napier, Davie  The inheritance and the problem of adjacency; an essay on I Kings 21  Interpretation 30 (1976), p. 3-11  
2224. Negwer, Joseph  Die Ehe und die Familie in der heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testaments  Leipzig 1956, 190 p.  
2225. Nembach, Ulrich  Ehescheidung nach alttestamentalichem und j?dischem Recht  Theologische Zeitschrift 26 (1970), p. 161-171  
2226. Neubauer, Jakob  Beitr?ge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschliessungsrechts. Eine rechtsvergleichend-historische Studie  Leipzig 1920, 16 + 249 p.   
2227. Neufeld, Edward  Ancient Hebrew marriage laws, with special references to general Semitic laws and customs  London 1944, 19 + 304 p.   
2228. O'Connor, M.  The women in the Book of Judges  Hebrew Annual Review 10 (1986), p. 277-293  
2229. Otto, E.  Zur Stellung der Frau in den altesten Rechtstexten des Alten Testaments (Exodus 20,14; 22,15f.) - wider die hermeneutische Naivitat im Umgang mit dem Alten Testament  Zeitschrift fur Evangelische Ethik 26 (1982), p. 279-305  
2230. Otwell, John H.  And Sarah laughed. The status of women in the Old Testament  Philadelphia 1977, 222 p.  
2231. Patai, Raphael  Sex and family in the Bible and the Middle East  N.Y. 1959, 282 p.   
2232. Patai, Raphael  Family, love and the Bible  London 1960, 255 p.  
2233. Patai, Raphael  L'amour et le couple aux temps bibliques  Tours 1967, 274 p.  
2234. Paterson, John  Divorce and desertion in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 51 (1932), p. 161-170  
2235. Paterson, W.P.  Marriage  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 262-275  
2236. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
2237. Paul, Shalom M.; Rabinowitz, Louis I.  Virgin, virginity  Encyclopedia Judaica 16, p. 160-162  
2238. Peters, Norbert  Die Frau im Alten Testamente  Dusseldorf 1926, 52 p.  
2239. Phillips, Anthony  Some aspects of family law in pre-exilic Israel  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 349-361.   
2240. Phillips, Anthony  Uncovering the father's skirt  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 38-43  
2241. Piatelli, Daniela  The marriage contract and bill of divorce in ancient Hebrew law  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 66-78  
2242. Plautz, Werner  Zur Frage des Mutterrechts im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 74 (1962), p. 9-30  
2243. Plautz, Werner  Monogamie und Polygynie im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 3-27  
2244. Plautz, Werner  Die Form der Eheschliessung im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 76 (1964), p. 298-318  
2245. Plummer, A.  Bride  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 326-327  
2246. Plummer, A.  Bridegroom  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 327  
2247. Polan, S.M.  Adoption (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 1, p. 136  
2248. Polcyn (Polayn), Richard Peter  The doctrine of marriage in Genesis  Dissertation Dallas Theological Seminary 1971  
2249. Pratt, Dwight M.  Woman  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3100-3102  
2250. Preuss, Julius  Sexuelles in Bibel und Talmud  Allgemeine Medicinische Central Zeitung 73 (1906), 37 p.  
2251. Prevost, Marcel-Henri  Remarques sur l'adoption dans la Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 14 (1967), p. 67-77  
2252. Randenborgh, Gottfried van; Randenborgh, Elisabeth van  Von der Ordnung der Ehe. Ein biblisches Studium ?ber das Bild der Ehe im Alten Testament und ?ber die Ehe im Neuen Testament  Berlin 1938, 177 p.  
2253. Rauch, Sigismund  Hebraisches Familienrecht in vorprophetischer Zeit  Dissertation Berlin 1907, 46 p.  
2254. Ravenna, Alfredo  La poligamia presso gli ebrei  Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 3rd ser. 17-21 (1963-67), p. 377-379  
2255. Redslob, Gustav Moritz  Die Levirats-Ehe bei den Hebraern  Leipzig 1836, 52 p.  
2256. Renard, P.  Concubine (Pileges)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 906-907  
2257. Rhee, Song Nai  'Fear God' and 'Honor your father and mother'. Two injunctions in the Book of Proverbs and the Confucian classics  Encounter 26 (1965), p. 207-214  
2258. Richter  Ehe bei den Hebraern  Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 1st Sect., vol. 31, p. 386-387  
2259. Richter, Hans-Friedemann  Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt  Bern-Frankf.a.M. 1978, 2 pts., 204 + 162 p.   
2260. Richter, Hans-Friedemann  Zum Levirat im Buch Ruth  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 95 (1983), p. 123-126  
2261. Riehm, Eduard  Ehe  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 349-355  
2262. Riehm, Eduard  Erbrecht, Erbtochter  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 406-408  
2263. Riehm, Eduard  Erstgeburt  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 411-413  
2264. Ringgren, Helmer אב  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 2-19  
2265. Rodd, Cyril S.  The family in the Old Testament  Bible Translator 18 (1967), p. 19-26  
2266. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 30 p.  
2267. Rost, Leonhard  Fragen zum Scheidungsrecht in Genesis 12,10-20  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 186-192  
2268. Rowley, H.H.  The marriage of Ruth  Harvard Theological Review 40 (1947), p. 77-99  
2269. Saalschutz, Joseph Levin  Die Ehe nach biblischer Vorstellung von dem Werthe des Weibes  Konigsberg 1858, 8 p.  
2270. Saiz Munoz, Guadalupe  La mujer israelita en la legislacion mosaica  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 20,2 (1971), p. 39-48  
2271. Sasson, J.M.  Numbers 5 and the 'Waters of Judgement'  Biblische Zeitschrift, N.F. 16 (1972), p. 249-251  
2272. Schenkel, Daniel  Geschlechtsverkehr (ehelicher)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 430-431  
2273. Scheunevogel, David  Beantwortung der Fragen; 1: Ob das mosaische Gesetz, welches die Ehe mit des Bruders Weib verbietet, zum allgemeinen Moralgesetze gehore; 2: Was es mit der Ausnahme desselben 5. B. Moses 25 fur eine Bewandniss gehabt; 3: Ob die Ehe mit des Bruders Weib,   Danzig 1768, 77 p.  
2274. Schollmeyer, Elisabeth  Frauenfrage und Bibel  Halle 1904, 48 p.  
2275. Schrader, E.  Erbe  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 137-138  
2276. Schreiner, Stefan  Mischehen - Ehebruch - Ehescheidungen. Betrachtungen zu Malachi 2,10-16  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 207-228  
2277. Schwarz, Adolf  Die Ehe im biblischen Alterthum  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1901), p. 278-291 = Memorial vol. Frankel, 1901, p. 86-99  
2278. Scorer, C.G.  The Bible and sex ethics today  London 1966, 124 p.  
2279. Secretan, D.  Dissertation sur le divorce, selon la Loi de Moyse et selon l'Evangile  n.p. 1808, 80 p.  
2280. Selden, Joannis  De successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificatum, libri duo  Leiden 1638, 58 + 528 p.; Frankf.a.O. 1674, 1 + 248 + 8 p.; idem 1695, 11 + 248 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 12  
2281. Selden, Joannis  Uxor Ebraica, seu De nuptiis et divortiis ex jure civili, id est Divino et Talmudico, veterum Ebraeorum, libri tres. Ejusdem de successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificato, libri duo.  London 1646; New ed., Frankf.a.O. 1673, 22 + 456 + 14; 248 + 8 p. -, Frankf.a.O. 1695; Joannis Seldeni Opera omnia, London 1726, vol. 2  
2282. Sellar, David  Leviticus XVIII, the forbidden degrees and the law of incest in Scotland  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 229-232  
2283. Seters, John van  The problem of childlessness in Near Eastern law and the Patriarchs of Israel  Journal of Biblical Literature 87 (1968), p. 401-408  
2284. Seters, John van  Jacob's marriages and ancient Near Eastern customs  Harvard Theological Review 62 (1969), p. 377-395  
2285. Siegfried, C.  Ehe  Guthe, p. 140-144  
2286. Siegfried, C.  Unzucht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 696-697  
2287. Simeon, I.  Women of the Old Testament  London 1907, 319 p.  
2288. Simon, Jocelyn  The biblical background to marriage and divorce  Law Society's Gazette 62 (1965), p. 80-84  
2289. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of womanhood  London 1923, 128 p.  
2290. Smith, Henry Preserved  Inheritance (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 306-308  
2291. Smith, Neil G.  Family ethics in the Wisdom literature  Interpretation 4 (1950), p. 453-457  
2292. Spath  Keuschheit, Keuschheitsgesetze  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 524-526  
2293. Spira, Moses A.  Die Wertung des Sexus im Alten Testament  Dissertation Munchen 1964, 142 p.  
2294. Spitzer, Samuel  Die j?dische Ehe nach mosaisch-talmudischen und den in Oesterreich bestehenden, besonders neuesten Ehegesetzen  Essek 1869, 26 p.  
2295. Stier, Josef  Die Stellung der Frau in der Bibel und bei Herbert Spencer  Allgemeine Zeitung des Judenthums 68 (1904), p. 77-80, 91-94  
2296. Strahan, James  First-born (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 35-36  
2297. Stubbe, Christian  Die Ehe im Alten Testament  Jena 1868, 71 p.  
2298. Tangberg, K. Arvid  Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im alten Orient  Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1987), p. 51-65  
2299. Throckmorton, B.H.  Certificate of divorce  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 549  
2300. Thurnwald  Mutterrecht  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 323-324  
2301. Toeg, A.  Does Deuteronomy 24,1-4 incorporate a general law of divorce?  Dine Israel 2 (1970), Engl. sect., p. 5-24  
2302. Trible, Phyllis  The Bible without sexism  Jewish Spectator 40,1 (1975), p. 49-53  
2303. Trible, Phyllis  Gegen das patriarchalische Prinzip in Bibelinterpretationen  In: Frauenbefreiung, biblische und theologische Argumente, ed. Elisabeth Moltmann-Wendel, 2nd ed. Munchen-Mainz 1978, p. 93-117  
2304. Tschernowitz, Chaim  Das Dotalsystem nach der mosaisch-talmudischen Gesetzgebung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 29 (1912-13), p. 445-473  
2305. Tsevat, Matitiahu בכר, בכרה, בכורים Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 643-650  
2306. Ulmer, Stephen Terry  A study of widowhood in the Old Testament  Master Thesis, Dallas Theological Seminary 1972  
2307. Valone, Ciancarlo  Norme matrimoniali e Giubilei IV, 15-33  Annali di Instituto Universitario Orientali, Napoli 43 (1983), p. 202-215  
2308. Vigouroux, F.  Femmes  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2187-2198  
2309. Vollebregt, Godefridus N.  De Bijbel over het huwelijk  Roermund 1961, 111 p.  
2310. Vollebregt, Godefridus N.  Die Ehe im Zeugnis der Bibel  Salzburg 1965, 104 p.  
2311. Vollebregt, Godefridus N.  Il matrimonio nella Bibbia  Bari 1968, 117 p.  
2312. Wahrmann, Nachum  Das Sotaverfahren in 4. Mose 5,11-31 in der tannaitischen Literatur  Part of Dissertation Giessen 1926, 14 p.  
2313. Wakeman, Mary K.  Biblical prophecy and modern feminism  American Academy of Religion 6 (1977), p. 67-86  
2314. Wambacq, Benjamin N.  Le mariage de Ruth  M?langes Eugene Tisserant, vol. 1 (1964), p. 449-459  
2315. Webber, George J.  The recognition of polygamous marriage in Mosaic law  Law Quarterly Review 49 (1933), p. 19-20  
2316. Weill, Emmanuel  La femme juive, sa condition legale d'apres la Bible et le Talmud  Paris 1874, 126 p. 2nd ed., 1907  
2317. Weiller, Silvana; Jacur, Romanin  Il concetto di femminilita e la donna nel contesto biblico  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 357-363  
2318. Weingreen, J.  The case of the daughters of Zelophchad  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 518-522  
2319. Weiss-Halivni, David  A note on אשר לא ארשה  Journal of Biblical Literature 81 (1962), p. 66-69  
2320. Weissbrodt, Karl  Gattespflichten nach Bibel und Talmud  Berlin 1891, 171 p.; 2nd ed. Berlin 1906, 144 p.  
2321. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
2322. Wenham, Gordon J.  Betla, 'a girl of marriageable age'  Vetus Testamentum 22 (1972), p. 326-348  
2323. Wenham, Gordon J.  The restoration of marriage reconsidered  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 36-40  
2324. Westbrook, Raymond  Law of the biblical levirate  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3rd ser. 24 (1977) p. 65-87  
2325. Wilke, Fritz  Das Frauenideal und die Schatzung des Weibes im Alten Testament  Leipzig 1907, 62 p.  
2326. Wilson, J. Macartney  Birthright (בכורה)  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 478  
2327. Winer, G.B.  Ehe  Biblisches Realworterbuch 1, p. 296-299  
2328. Winer, G.B.  Ehebruch  Biblisches Realworterbuch 1, p. 299-301  
2329. Winer, G.B.  Ehescheidung  Biblisches Realworterbuch 1, p. 301-302  
2330. Winer, G.B.  Eltern  Biblisches Realworterbuch 1, p. 324-325  
2331. Winer, G.B.  Erbschaft  Biblisches Realworterbuch 1, p. 335-336  
2332. Winer, G.B.  Erstgeburt  Biblisches Realworterbuch 1, p. 341-342  
2333. Winer, G.B.  Frauen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 377-378  
2334. Winer, G.B.  Hochzeit (חתנה)  Biblisches Realworterbuch 1, p. 499-500  
2335. Winer, G.B.  Hure  Biblisches Realworterbuch 1, p. 517-518  
2336. Winer, G.B.  Kinder  Biblisches Realworterbuch 1, p. 656-658  
2337. Winer, G.B.  Leviratsehe  Biblisches Realworterbuch 2, p. 19-20  
2338. Winer, G.B.  Vielweiberei  Biblisches Realworterbuch 2, p. 661-663  
2339. Wright, William  Primogeniture (בכורה)  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto 3, p. 579-580  
2340. Yaron, Reuven  On divorce in Old Testament times  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 4 (1957), p. 117-128  
2341. Zagouri, M.  De l'ordre des successions en droit mosaique  Revue Marrocaine de Droit 14 (1962), p. 765-770  
2342. Zakovitch, Yair  The woman's rights in the biblical law of divorce  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 28-46  
2343. Zingg, Ernst  Ehe und Familie nach den Gesetzen Moses  Judaica 20 (1964), p. 121-128  
2344. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Familie in moralischer und rechtlicher Beziehung nach pentateuchischen Prinzipien  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 71-76  
2345.תא-שמע, ישראל 'ממזר אינו חי'? בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 33-36  
2346.[איש שלום, מאיר] מא"ש נמוסן של אבות בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 73-81, 106-101, 232-237, 264-268, 297-304  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > ממונות

 מחברכותרתספרביקורת
2347.אברמסקי, שמואל 'ונתן בפלילים' לאור החוק החיתי (שמות כא, כב) בית מקרא שנה ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 210-209  
2348.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
2349.אידלשטיין, יהודה מקראות במעבדה התלמודית ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 225-210 (בעמ' 225-220: שני השטרות של ירמיהו)  
2350.אנציקלופדיה מקראית מסחר כרך ה עמ' 163-159  
2351.אפשטין, יעקב מכירת הבכורה וסיטומתא חבל נחלתו ב תשסב עמ' 316-320  
2352.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומינו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
2353.בן שלמה, אליעזר דיני שכירות נכסים בתורה שמעתין גל' 100 תשן עמ' 243-255  
2354.בר-דרומא, יהושע המדיניות הפיננסית של מדינת יהודה בימי הבית הראשון והשני ירושלים תשכז 65 עמ'  
2355.ברגמן, ירחמיאל 'אם לא שלח ידו במלאכת רעהו' (שמות כב, ז, י) בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 228-225  
2356.האנציקלופדיה העברית צואה, במקרא ובהלכה כרך כח עמ' 533-532  
2357.הופמן, יאיר נשך ותרבית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 588  
2358.הירשברג, חיים זאב; פריימן, אברהם חיים אבדה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 3-1  
2359.ויס, אשר זליג בענין קנין שדה עפרון מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כה עמ' קנח-קסו  
2360.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
2361.זליגמן, יצחק אריה הלוואה, ערבות וריבית בחוקי המקרא ובעולם מחשבתו מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 205-183  
2362.זר-כבוד, מרדכי ערבות במקרא בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 360-357  
2363.טרופר, מרדכי לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23  
2364.ייבין, שמואל מידות ומשקלות תקניות שונות בישראל בתקופת המקרא לשוננו כרך לא תשכז עמ' 250-243  
2365.יעקובס, ירון ויוסף הוא השליט על כל הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ - כלכלה לאומית בשעת חירום פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 56 ויגש תשסב 4 עמ'  
2366.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
2367.ליבמן, מנחם קניני האבות בארץ ישראל עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 37-45  
2368.ליונשטם, שמואל אפרים שור נגח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 607-602  
2369.מלמד, ע"צ קניית מערת המכפלה תרביץ שנה יד תשג עמ' 18-11  
2370.מרק, עידו כסף צרוף (כלכלה וכספים בתורה) ירושלים תשנ קכא עמ'  
2371.נחשון (קופרמן), אברהם מי קנה את מערת המכפלה ממי מכלול יד סיון תשנז עמ' 37-40  
2372.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
2373.סיון, אברהם המשא-והמתן על מערת המכפלה ספר שלום סיון, ירושלים תשם עמ' 215-207  
2374.סלטון, אביגדור וכי יגח שור את איש... ומת - בעלי חיים מזיקים-משפט המקרא ומשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 242 משפטים תשסו 4 עמ'  
2375.פנטון, כרמית מה לי ולך כי באת אלי - לתורת ניהול משא ומתן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 128 חוקת תשסג 4 עמ'  
2376.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
2377.רבינוביץ, יעקב יוחנן בעלות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 298-295  
2378.רבינוביץ, יעקב יוחנן הלואה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 816-813  
2379.ריינס, חיים זאב הפועל במקרא ובתלמוד נויארק תרצד 77 עמ'  
2380.שטרן, אפרים מידות ומשקלות אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 878-846  
2381.שיף, משה; יעקובי, משה קניית מערת המכפלה (מקחו של צדיק) תלפיות, שנתון של סמינר 'תלפיות' תשמה עמ' 13-9   
2382.שיפמן, י"ש יחסי מקרקעין בארץ ישראל במחצית הראשונה של האלף הא' לפני הספירה סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 67-41  
2383.שמש, אברהם אופיר מקורות המים בארצות המקרא - בעלות ומאבקי שליטה, זכויות שימוש, תקצוב וסדרי שאיבה בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 55-73, 99-108  
2384. Abeles, Armin  Der Burge nach biblischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 66, N.F. 30 (1922), p. 279-294; 67, N.F. 31 (1923), p. 35-53, 122-130, 170-186, 254-261  
2385. Babelon, Jean  La monnaie chez les Juifs  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 1364-1375  
2386. Bardtke, Hans  Die Latifundien in Juda wahrend der zweiten Halfte des achten Jahrhunderts vor Chr. (Zum Verstandnis von Jesaiah 5,8-10)  Hommages a Andre Dupont-Sommer, 1971, p. 235-254  
2387. Barrois, G.A.  Debt, debtor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 809-810  
2388. Barrois, G.A.  Surety  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 466  
2389. Barrois, G.A.  Trade and commerce  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 677-683  
2390. Barrois, G.A.  Wages  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 795  
2391. Barton, George Aaron  Possession - Israel  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 134-135  
2392. Beard, J.R.  Loan  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 840-841  
2393. Beard, J.R.  Wages  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1073-1074  
2394. Bell, G.M.  Commerce  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 548-550  
2395. Ben-Barak, Zafrira  Meribaal and the system of land grants in ancient Israel  Biblica 62 (1981), p. 73-91  
2396. Bennett, William Henry  Debt, debtor  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 579-580  
2397. Bennett, William Henry  Trade and commerce  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 802-806  
2398. Bennett, William Henry  Wages  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 357-359  
2399. Blank, Sheldon H.; Krauss, Samuel  Agrarian laws - in the Bible; the talmudic period  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 124-126  
2400. Bloch, Moses  Die Civilprocess-Ordnung nach mosaisch-rabbinischem Rechte  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1881-82, 4 + 108 p.; Hungarian trans. publ. 1882  
2401. Bloch, Moses  Der Vertrag nach mosaisch-talmudischem Rechte  Programm, Rabbiner-Seminar Budapest, 1892-93, 10 + 108 p.; Hungarian trans. publ. 1893.   
2402. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Besitzrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1896-97, 2 + 60 p.; Hungarian trans. publ. 1897  
2403. Bornstein, David Josef  Kauf - in der Bibel, in der Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 1090-1094  
2404. Brink, H. van den  Genesis 23: Abrahams koop  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 37 (1969), p. 469-488  
2405. Daube, David  How Esau sold his birthright  Cambridge Law Journal 8 (1942-44), p. 70-75  
2406. Daube, David  Direct and indirect causation in biblical law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 246-269  
2407. David, Martin  Deux anciens termes bibliques pour le gage (עבוט, חבל)  Oudtestamentusche Studien 2 (1943), p. 79-86  
2408. Dearman, John Andrew  Property rights in the eighth-century prophets, the conflict and its background  Dissertation Atlanta 1981, 301 p.  
2409. Dearman, John Andrew  Property rights in the eighth-century prophets  Atlanta 1988, 10 + 171 p.  
2410. Deutsch, Emanuel  Gift  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 125-128  
2411. Eager, Geo. B.  Bank, banking  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 383  
2412. Eager, Geo. B.  Buying  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 533-535  
2413. Easton, Burton Scott  Trade  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3002-3004  
2414. Elliger, Karl  Allotment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 85-86  
2415. Evans, William  Debt, debtor  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 814-815  
2416. Fassel, Hirsch B.  משפטי א-ל Das mosaisch-rabbinische Civilrecht  2 vols., Wien 1852, Gross-Kanizsa 1854, 436, 462 p.  
2417. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
2418. Finkelstein, Louis  An old Babylonian contract and Genesis 31,38f  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 30-36  
2419. Fischer, Leopold  Die Urkunden in Jeremiah 32,11-14, nach den Ausgrabungen und dem Talmud  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 30 (1910), p. 136-142  
2420. Galewski, Paul  Der Rechtserwerb durch einen unbeauftragten Geschaftsfuhrer nach biblisch-talmudischen Recht  Nachalath Z'wi 6 (1935-36), p. 41-43; 7 (1936-37), p. 36-50, 156-167, 222-232  
2421. Gamoran, Hillel  The Jewish view of lending money in biblical and talmudic times  Dissertation College of Jewish Studies 1965  
2422. Garland, David D.  The prophets and property rights  Dissertation Louisville, Kt. 1955, 212 p. (typewritten)  
2423. Gordis, Robert  Love, marriage and business in the Book of Ruth: a chapter in Hebrew customary law  A light unto my path, Old Testament studies in honor of Jacob K. Myers, 1974, p. 241-264  
2424. Graf, Martin  Das Eigentum und sein Gebrauch im Lichte der alttestamentalischen Lehrbucher  Dortmund 1907, 15 p.  
2425. Hastings, J.  Good, goods  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 229-230  
2426. Hejcl, Johann  Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens  Biblische Studien, ed. O. Bardenhewer, vol. 12, part 4 = Freiburg i.Br. 1907, 8 + 98 p.  
2427. Henrey, K.H.  Land tenure in the Old Testament  Palestine Exploration Quarterly 86 (1954), p. 5-15  
2428. Hoffmann, Mendel  Die Arbeiterfrage in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 577-600  
2429. Holmes, Peter  Deposit  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 664-666  
2430. Horst, Friedrich  Das Eigentum nach dem Alten Testament  In: Kirche im Volk, 2nd part, Essen 1949, p. 87-102 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 203-221  
2431. Horst, Friedrich  Zwei Begriffe fur Eigentum (Besitz): נחלה und אחזה  Verbannung und Heimkehr; Beitr?ge zur Geschichte und Theologie Israels im 6. und 5. Jahrhundert vor Chr.; Wilhelm Rudolph zum 70. Geburtstage, 1961, p. 135-156  
2432. Jackson, Bernard S.  The fence-breaker and the actio de pastu pecoris in early Jewish law  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 123-136 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 250-267  
2433. Jackson, Bernard S.  The goring ox  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 108-152  
2434. Jackson, Bernard S.  A note on Exodus 22,4  Journal of Jewish Studies 27 (1976), p. 138-141  
2435. Jackson, Bernard S.  On the origins of scienter  Law Quarterly Review 94 (1978), p. 85-102  
2436. Jackson, Bernard S.  Travels and travails of the goring ox; The biblical text [Exodus 21,35-36] in British sources  Studies in Bible and the ancient Near East presented to Samuel E. Lowenstamm on his seventieth birthday, 1978, Engl. sect., p. 41-56  
2437. Jay, William  An examination of the Mosaic laws of servitude  N.Y. 1854, 56 p.  
2438. Kennedy, A.R.S.  Money  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 417-432  
2439. Kitto, John  Property  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 582-584  
2440. Klingenberg, Eberhard  Das israelitische Zinsverbot in Torah, Misnah und Talmud  Mainz 1977, 102 p.   
2441. Krauss, Samuel  Agrargesetzgebung in Palastina (Biblische Zeit und talm. Zeit)  J?disches Lexikon 1, p. 120-122  
2442. Kuhlewein, J.  ) בעל Besitzer)  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 327-333  
2443. Kurrein, Adolf  Die Pflichten des Besitzer nach Bibel und Talmud  Frankf.a.M. 1892, 28 p.  
2444. Laure, Martin John  The property concepts of the early Hebrews  Bulletin of the State University of Iowa, Studies in Sociology, Economics, Politics and History, N.S. 91 (1915), 91 p.  
2445. Lauterbach, Werner  Der Arbeiter in Recht und Rechtspraxis des Alten Testaments und des alten Orients  Dissertation Heidelberg 1936, 7 + 91 p.  
2446. Lesetre, Henri  Commerce, legislation commerciale  Dictionnaire de la Bible 2, p. 888-890  
2447. Lesetre, Henri  Contrat  Dictionnaire de la Bible 2, p. 928-931  
2448. Lesetre, Henri  Propriete  Dictionnaire de la Bible 5, p. 748-758  
2449. Lesetre, Henri  Vente (Mimkar)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2393-2394  
2450. Levine, Baruch A.  Mulugu/Melug: the origins of a talmudic legal institution  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 271-285  
2451. Levy, Jean Philippe  Les ventes dans la Bible, le transfert de propriete et le 'Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit'  M?langes Philippe Meylan, Lausanne 1963, p. 157-167; publ. separately Lausanne 1963, 11 p.  
2452. Loeb, Moritz A.  Bodenrecht und Bibel  Der Morgen 3 (1927), p. 620-630  
2453. Madden, Frederick W.  Money  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 198-209  
2454. McGlothlie, William Joseph  Hire, hireling  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1395  
2455. Meislin, Bernard J.  United States usury laws: The Bible, Bentham and the Jews  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 143-171  
2456. Menes, A.; Krauss, S.; Bornstein, David Josef  Boden in biblischer Zeit, in talmudischer Zeit, in der Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 907-908  
2457. Menes, A.; Krauss, S.; Wischnitzer, M.  Handel in biblischer Zeit, in talmudischer Zeit, im Mittelalter und der Neuzeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 910-934  
2458. Neufeld, Edward  Inalienability of mobile and immobile pledges in the laws of the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 9 (1962), p. 33-44  
2459. Nooman, John T.  The muzzled ox  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 172-175  
2460. Perrin, Bernard  Trois textes bibliques sur les techniques d'acquisition immobilieres (Genesis 23; Ruth 4; Jeremiah 32,8-15)  Revue Historique de Droit Francais et Etranger, Ser. 4,41 (1963), p. 5-19, 177-195, 387-417  
2461. Petschov, Herbert  Die neubabylonische Zwiegesprachsurkunde und Genesis 23  Journal of Cuneiform Studies 19 (1965), p. 103-120  
2462. Piatelli, Daniela  'Spr hhtwm' e 'Spr hglwy' (ספר החתום וספר הגלוי) di Ger. 32,7-14, nell'interpretazione dei Padri della Chiesa  Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 3rd ser. 11 (1963-67), p. 381-386  
2463. Porter, H.  Money  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2076-2081  
2464. Prenzel, Gisela  ?ber die Pacht im antiken hebraischen Recht  Stuttgart 1971, 16 + 77 p.   
2465. Price, Ira M.  The laws of deposit in early Babylonia and the Old Testament  Journal of the American Oriental Society 47 (1927), p. 250-255  
2466. Raffety, William Edward  Wages  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3063  
2467. Riehm, Eduard  Burgschaft  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 244-245  
2468. Riehm, Eduard  Eigentum  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 364-367  
2469. Riehm, Eduard  Handel  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 576-580  
2470. Riehm, Eduard  Schuld- und Pfandwesen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1457-1458  
2471. Schmidt, Werner H.  קנה - erwerben  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 650-659  
2472. Schmitt, Gotz  Exodus 21,18f. und das rabbinische Recht  Theokratia 2 (1970-72), p. 7-15  
2473. Schulz, Fritz  Rechtsvergleichende Forschungen ?ber die Zufallshaftung in Vertragsverhaltnissen, 3: Bundesbuch und Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 150-173  
2474. Siegfried, C.  Geld  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 201-202  
2475. Sikkema, Romko Koert  De lening in het Oude Testament  Dissertation s'Gravenhage 1957, 123 p.  
2476. Simonis, Henry S.  Zum alten j?dischen Zivilrecht  Berlin 1922, 87 p.  
2477. Simonis, Henry S.  Some aspects of the ancient Jewish civil law  Publications of the Society for Jewish Jurisprudence 7 (1928), Engl. branch, 8 p. = Law Journal (10. and 17.11.1928), p. 309, 329-330.   
2478. Socin, A.  Munzen  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 451-454  
2479. Tucker, Gene M.  Contracts in the Old Testament  Dissertation Ann Arbor University 1963  
2480. Tucker, Gene M.  The legal background of Genesis 23  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 77-84  
2481. Wanke, G. נחלה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 55-59  
2482. Weil, H.M.  Gage et cautionnement dans la Bible  Archives d'Histoire du Droit Oriental 2 (1938), p. 171-241  
2483. Weisfeld, Israel H.  Labor legislation in the Bible and Talmud  N.Y. 1974, 108 p.   
2484. Westbrook, Raymond  Aspects of the law of real property in the Bible  Dissertation Hebrew University 1970, 84 p. (stenc.)  
2485. Westbrook, Raymond  Purchase of the Cave of Machpelah  Israel Law Review 6 (1971), p. 29-38  
2486. Wiener, Harold Marcus  Agrarian laws  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 74-75  
2487. Williams, Charles B.  Lend, loan  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1865-1866  
2488. Winer, G.B.  Besitz  Biblisches Realworterbuch 1, p. 165-166  
2489. Winer, G.B.  Burgschaft (ערב)  Biblisches Realworterbuch 1, p. 200  
2490. Winer, G.B.  Darlehen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 251-252  
2491. Winer, G.B.  Handel  Biblisches Realworterbuch 1, p. 458-460  
2492. Winer, G.B.  Pfand  Biblisches Realworterbuch 2, p. 239-240  
2493. Wolf, C.U.  Labor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 51-52  
2494. Zingg, Ernst  Das Schuld-und Vollstreckungsrecht (Obligationen- und Exekutionsrecht) nach Moses  Judaica 16 (1960), p. 72-90, 156-171, 207-215  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שבועה

 מחברכותרתספרביקורת
2495. Benzinger, Immanuel  Eid bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 5, p. 242-244  
2496. Blumenstein, J.  Die verschiedenen Eidesarten nach mosaisch- talmudischem Recht  Frankf.a.M. 1883, 31 p.  
2497. Brichto, Herbert Chanan  The problem of 'curse' in the Hebrew Bible  Philadelphia 1963, 10 + 232 p.  
2498. Bruch  Eid  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 67-70  
2499. Buhl, Frants  Gelubde im Alten Testament  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 485-487  
2500. Canney, Maurice A.; Chenney, T.K.  Oath  Encyclopedia Biblica 3, p. 3451-3454  
2501. Celsius, Olavus (praes.); Boje, Ericus (resp.)  De voto Jephtae  Upsala 1715, 9 + 16 p.  
2502. Coffin, F.J.  The third Commandment  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 166-188  
2503. Davies, G. Henton  Vows  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 792-793  
2504. Ferries, G.  Oath  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 575-577  
2505. Ginsburg, Christian D.  Oath  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 347-349  
2506. Happel, Julius  Der Eid im Alten Testament, vom Standpunkt der vergleichenden Religionsgeschichte aus betrachtet  Leipzig n.d., 4 + 72 p.  
2507. Horst, Friedrich  Der Eid im Alten Testament  Evangelische Theologie 17 (1957), p. 366-384 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 292-314  
2508. Keller, C.A. נדר  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 39-42  
2509. Lehmann, Manfred R.  Biblical oaths  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 81 (1969), p. 74-92  
2510. Lesetre, Henri  Jurement (Sebuah, Alah)  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1868-1869  
2511. Levertoff, Paul  Oath  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2172-2173  
2512. Magnetti, Donald Louis  The oath in the Old Testament in the light of related terms and in the legal and covenantal context of the ancient Near East  Dissertation Ann Arbor, 1969, 238 p.  
2513. Mathisen, James  Jephthah's vow and Jephthah's daughter's fate  Dissertation Wheaton College 1969  
2514. McFadyen, John E.  Vows (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 654-656  
2515. Pope, M.H.  Oaths  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 575-577  
2516. Price, Ira M.  The oath in court procedure in early Babylonia and the Old Testament  Journal of the American Oriental Society 49 (1929), p. 22-29  
2517. Richter, Wolfgang  Das Gelubde als theologische Rahmung der Jakobsuberlieferungen  Biblische Zeitschrift, N.F. 11 (1967), p. 21-52  
2518. Riehm, Eduard  Eid  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 358-361  
2519. Riehm, Eduard  Gelubde  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 498-500  
2520. Schrader, E.  Gelubde  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 373-375  
2521. Siegfried, C.  Gelubde  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 202  
2522. Wendel, Adolf  Das israelitisch-j?dische Gelubde  Berlin 1931, 157 p.  
2523. Winer, G.B.  Eid  Biblisches Realworterbuch 1, p. 303-305  
2524. Winer, G.B.  Gelubde  Biblisches Realworterbuch 1, p. 405-407  
2525. Winer, G.B.  Meineid  Biblisches Realworterbuch 2, p. 78  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > סדרי דין

 מחברכותרתספרביקורת
2526. Delcor, M.  Les attaches litteraires, l'origine et la signification de l'expression biblique 'Prendre a temoin le ciel et la terre'  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 8-25  
2527. Denham, Joshua Fred.  Witness  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1122-1123  
2528. Dubarle, Andre-Marie  Le jugement de Salomon; un coeur a l'ecoute  Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques 63 (1979), p. 419-427  
2529. Falk, Zeev W.  Forms of testimony  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 88-91  
2530. Fassel, Hirsch B.  עשות משפט Das mosaisch-rabbinische Gerichtsverfahren in civilrechtlichen Sachen  Gross-Kanizsa 1859, 10 + 295 p.  
2531. Frankel, Zacharias  ?ber Oeffentlichkeit und Mundlichkeit des Gerichtsverfahrens nach mosaisch-talmudischem Rechte  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 1 (1844), p. 141-158, 169-190  
2532. Frankel, Zacharias  Der gerichtliche Beweis nach mosaisch-talmudischem Rechte. Ein Beitrag zur Kenntniss des mosaisch-talmudischen Criminal- und Civilrechts.  Berlin 1846, 8 + 543 p.; 2nd ed., 1847, 12 + 263 p.   
2533. Greenstone, Julius H.  Criminal procedure in Jewish courts (in the Bible)  Green Bag 15 (1903), p. 333-335*  
2534. Kennett, Robert Hatch  Ancient Hebrew social life and custom, as indicated in law, narrative and metaphor  London 1933, 114 p.; p. 16-21: Marriage; p. 89-98: Administration of justice and law  
2535. Klein, Jacob  Das Gesetz ?ber das gerichtliche Beweisverfahren nach mosaisch-talmudischem Rechte  Dissertation Halle 1885, 31 p.  
2536. Knierim, Rolf  Exodus 18 und die Neuordnung der mosaischen Gerichtsbarkeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 146-171  
2537. Kohler, Ludwig  Gericht und Gerichtsverfassung in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1051-1053  
2538. Kolichen, Johann-Christian von  Der 'Lehrer der Gerechtigkeit' und Hosea 10,12 in einer rabbinischen Handschrift des Mittelalters  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 74 (1962), p. 324-327  
2539. Leeuwen, C. van עד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 209-221  
2540. Lesetre, Henri  Juge (Sofet, Dayyan, Palil)  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1833-1836  
2541. Lesetre, Henri  Jugement judiciaire (Mispat, Din, Pelili)  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1843-1845  
2542. Lesetre, Henri  Plaideur  Dictionnaire de la Bible 5, p. 448-449  
2543. Lesetre, Henri  Procedure  Dictionnaire de la Bible 5, p. 680-681  
2544. Lesetre, Henri  Temoin (ed)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2020-2021  
2545. Levertoff, Paul  Witness  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3099  
2546. Liedke, G. דין  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 445-448  
2547. Limburg, James  The root ריב and the prophetic lawsuit speeches  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 291-304  
2548. Loewenthal, Ernst  Vollstreckungsschutz und mosaisches Recht  Frankfurter Israelitisches Gemeindeblatt 12 (1933-34), p. 54-56  
2549. Macholz, Georg Christian  Zur Geschichte der Justizorganisation in Juda  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 314-340  
2550. Many, S.  Accusateur  Dictionnaire de la Bible 1, p. 115-118  
2551. Many, S.  Appel des sentences  Dictionnaire de la Bible 1, p. 787-793  
2552. Many, S.  Avocat  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1292-1293  
2553. McKay, J.W.  Exodus XXIII 1-3,6-8: a decalogue for the administration of justice in the city gate  Vetus Testamentum 21 (1971), p. 311-325  
2554. McKenzie, Donald A.  Judicial procedure at the town gate  Vetus Testamentum 14 (1965), p. 100-104  
2555. Pautrel, R.  Jugement dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1321-1344  
2556. Ploeg, J.P.M. van der  Sapat et Mispat  Oudtestamentusche Studien 2 (1943), p. 144-155  
2557. Ravenna, Alfredo  Nota sul concetto di testimonianza nella Bibbia e nell'ebraismo  Archivio di Filosofia 1972, p. 349-350  
2558. Riehm, Eduard  Gerichtswesen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 503-507  
2559. Schunck, K.D.  Die Richter Israels und ihr Amt  Vetus Testamentum Supplement 15 (1966), p. 252-262  
2560. Schwarz, Gunther  'Begunstige nicht...'? (Leviticus 19,15b)  Biblische Zeitschrift, N.F. 19 (1975), p. 100  
2561. Seeligmann, I.L.  Zur Terminologie fur das Gerichtsverfahren im Wortschatz des biblischen Hebraisch  Vetus Testamentum Supplement 16 (1967), p. 251-278  
2562. Selden, Joannis  De Synedriis et praefecturis juridicis Veterum Ebraeorum  2 vols. in 1, Frankf.a.M. 1696, 32 + 1383 + 56 p.; Frankf.-Leipzig 1734  
2563. Siegfried, C.  Gericht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 205-206  
2564. Sinclair, Lawrence A.  The courtroom motif in the Book of Amos  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 351-353  
2565. Tonelis, Handl J.  Die Zulassigkeit zur Zeugenaussage und zur Eidesablegung nach mosaisch-rabbinischem Rechte  Wien 1866, 10 p. + 12 p. (in Hebrew: עדות לישראל).  
2566. Vliet, H. van  No single testimony: a study on the adoption of the law of Deuteronomy 19,15 par. into the New Testament.  Utrecht 1958, 9 + 162 p.  
2567. Winer, G.B.  Gericht (משפט) Winer 1, p. 408-410  
2568. Wittichen, (Karl)  Gerichte (bei den Israeliten)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 402-403  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
2569.גרוזמן, מאיר על שתי פרשיות התשובה שבתורה ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 262-249  
2570.הוכרמן, יעקב תוכחת הרע באספקלריה של המקרא ושל מקורות חז"ל בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 146-140  
2571.ליפשיץ, ברכיהו אנכי אערבנו מידי תבקשהו - בין קדושת החוזים לחירות האדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 7 מקץ תשסא 4 עמ'  
2572.סולברג, נעם ויגש אליו יהודה - משפט או חסד וחנינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 8 ויגש תשסא 4 עמ'  
2573.פישביין, מיכאל תשובה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 962-949   
2574.רייך, רחל קנאותו של פינחס קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 59-64  

ב. מקורות > מקרא > תרגומי המקרא

 מחברכותרתספרביקורת
2575.אלבק, חנוך הלכה חיצונה בתרגומי א"י ובאגדה ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' צג-קד  
2576.אנציקלופדיה מקראית תנ"ך, תרגומים כרך ח עמ' 870-737  
2577.גושן-גוטשטיין, משה לקראת חקר השקיעין של מסורת התרגומים הארמיים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 47-43  
2578.גושן-גוטשטיין, משה שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים רמת-גן תשמג 23 + 168 עמ'. ביקורת: שנאן, אביגדור: תרביץ שנה נד תשמה עמ' 641-635 
2579.גייגר, אברהם ההלכה הקדומה והתרגום הירושלמי אוצר נחמד מחברת ג תרד עמ' 15-12; המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות, ירושלים תשט עמ' 348-343  
2580.גייגר, אברהם המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות ירושלים תשט 368 עמ'  
2581.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
2582.היינמן, יוסף מסורות פרשניות קדומות באגדה ובתרגומים [בקורת על ספרו של G. Vermes: Scripta and Tradition in Judaism 1961 ] תרביץ שנה לה תשכו עמ' 84-94  
2583.היינמן, יוסף תרגום שמות כב, ד וההלכה הקדומה תרביץ שנה לח תשכט עמ' 296-294  
2584.הרשקוביץ, מאיר יחס חז"ל לתרגום אונקלוס על התורה, שההלכה קבעה לו ברכה לעצמו ספר היובל לכבוד י' פינקל, ניו-יורק 1974 עמ' 176-169  
2585.חורגין, פנחס ההלכה בתרגום אונקלוס [אוצר המשפט חלק א ערך 1383] חזון ומורשת, רמת-גן תשמח עמ' 124-113  
2586.חורגין, פנחס ההלכה בתרגום אונקלוס תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 430-417; חורב כרך ט תשו עמ' 79-93  
2587.חיות, צבי הירש אגרת בקורת; כולל ענינים על התרגומים... זאלקווא תר ח דפים. הוצאה חדשה עם הערות מאת יאקב ברילל פרעססבורג תריג מג דפים, ד"צ. נדפס גם בתוך: כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשיח כרך ב עמ' תצג-תקמח  
2588.חיות, צבי הירש אמרי בינה: מענה על השגות על מאמר אגרת בקורת. סי' ד - חקירות על כל התרגומים כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשיח עמ' תתקא-תתקכח  
2589.טוב, עמנואל מסורת חז"ל על השנויים בתרגום השבעים לתורה ושאלת הנוסח המקורי של תרגום זה ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 393-371  
2590.טוויג, א' סוגית המבעה - הנוסח והדין בדאי העדויות הקדומות תרביץ שנה לט תשל עמ' 231-223, 419  
2591.יצחקי, אפרים ההלכה בתרגום ירושלמי א המכונה יונתן בן עוזיאל ודרכו בדרשת המקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 862 עמ'  
2592.יצחקי, אפרים תרגום ירושלמי א ודבי ר' ישמעאל סידרא א תשמה עמ' 57-45  
2593.יצחקי, אפרים דרכו של תרגום ירושלמי א בפרשנות ובדרשת המקרא סיני כרך צט תשמו עמ' ו-כא  
2594.כשר, מנחם מנדל תרגומי המקרא תורה שלמה, חלק כד, ירושלים תשלה רפ עמ'. ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך טו גל' ג ניסן תשלה עמ' 75-70 
2595.כשר, רמון תוספתא תרגומית לבראשית ב, א-ג סיני כרך עח תשלו עמ' ט-יז  
2596.מאורי, ישעיהו תרגום הפשיטתא לתורה בזיקתו למקורות הפרשנות היהודית חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 308 עמ'  
2597.מאורי, ישעיהו על יחסו של תרגום התורה המיוחס ליונתן בן עוזיאל למקורות ההלכה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 250-235  
2598.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
2599.צפור, משה התרגומים הקדמונים של ספרי שמואל ומלכים: דרכי פתרונם למונחי ריאליה - בהשוואה לתרגומי דברי הימים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 324 עמ'  
2600.צפרוני, א' השפעת האגדה על התרגום הלטיני של התנ"ך: וולגטה ספר זכרון לא"ז רבינוביץ, ת"א תרפד עמ' 27-20  
2601.קדרי, מנחם צבי מחקר תרגום אנקלוס בימינו: מעמד המחקר ותפקידיו המקרא ותולדות ישראל, מחקרים לזכרו של יעקב ליוור, ת"א תשלב עמ' 374-341  
2602.קומלוש, יהודה המקרא באור התרגום ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1389]. ביקורת: קרסל, גצל: המקרא לאור התרגום. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 107-105 
2603.קומלוש, יהודה הלכה ואגדה בתרגום אונקלוס המקרא באור התרגום, ת"א תשלג עמ' 156-207  
2604.ראבילו, מרדכי אלפרדו על ה-Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 262-231.  
2605.רבל, דוב תרגום יהונתן על התורה נר מערבי ניו-יורק כרך ב טבת תרפה עמ' 122-77  
2606.רוזנטל, יהודה בענין תרגום הארמי על רות הדרום חוב' ל תשרי תשל עמ' 172  
2607.רוזנטל, פייש זמן הולדת תרגום אונקלוס בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 285-274, 341-333; שנה ג תרמג עמ' 23-16  
2608.רייפמן, יעקב דברים אחדים על אודות תרגום הסורי אשר על התורה בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 387-383  
2609.רפל, דב תרגום אונקלוס כפירוש לתורה ת"א תשמה 219 עמ' (עמ' 130-92: ההלכה בתרגום אונקלוס)  
2610.רפפורט, שלמה יהודה ליב [הלכה בתרגום אונקלוס] כרם חמד מחברת ה תרא עמ' 226-223  
2611.רפפורט, שלמה יהודה ליב [הלכה בתרגום הסורי] בכורי השנה תרד עמ' 38-36  
2612.רפפורט, שלמה יהודה ליב על אונקלס ועקילס זכרון לראשונים וגם לאחרונים, חלק ב מחברת א ווילנא תרמא עמ' 63-56 (בעמ' 62-61 על ההלכה בתרגום)  
2613.שלזינגר, עקיבא התרגום לספר רות - חיבור כיתתי כתבי עקיבא שלזינגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ט ירושלים תשכב עמ' 17-12  
2614. Bamberger, Bernard J.  Halakic elements in the Neofiti Targum: a preliminary statement  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 27-38  
2615. Bickerman, Elias Joseph  Two legal interpretations of the Septuagint  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 3 (1956), p. 81-104 = Studies in Jewish and Christian History, Leiden 1976, p. 201-224  
2616. Blank, Sheldon H.  The LXX renderings of Old Testament terms of law  Hebrew Union College Annual 7 (1930), p. 259-283  
2617. Bowker, John  The Targum and rabbinic literature  Cambridge 1969, 21 + 379 p.   
2618. Cohn, Abraham  Onkelos und die Halacha  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 110; 2 (1875), p. 62-63  
2619. Faur, Jose  The Targumim and Halakha  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 19-26  
2620. Geiger, Abraham  Urschrift und Ubersetzungen der Bibel in ihrer Abhangigkeit von der inneren Entwicklung des Judenthums  Breslau 1857, 8 + 500 p.; p. 434-450: Mechiltha und Sifre  
2621. Graetz, Heinrich; Frankel, Zacharias  Die Septuaginta im Talmud  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 2 (1845), p. 429-441  
2622. Greenfield, Jonas C.  An ancient treaty ritual and its targumic echo  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 391-397  
2623. Hausdorff, Louis  Zur Geschichte der Targumim nach talmudischen Quellen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 38, N.F. 2 (1894), p. 203-213, 241-251, 289-304  
2624. Heinemann, Joseph  Early Halakhah in the Palestinian Targumim  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 114-122  
2625. Hershkovics, Mayer  Halakah and Agadah in Unkelos  Dissertation Yeshiva University 1949  
2626. Kohn, Samuel  Das samaritanische Targum  In: Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner, Leipzig 1876, p. 99-223  
2627. Ohana, Moise  Agneau pascal et circoncision: Le probleme de la Halakha premishnaique dans le Targum Palestinien  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 385-399  
2628. Segal, Eliezer Lorne  The use of the formula ki ha de in the citations of cases in the Babylonian Talmud  Hebrew Union College Annual 50 (1979), p. 199-218  
2629. Singer, Salomon  Onkelos und das Verhaltnis seines Targums zur Halacha  Dissertation Halle 1881, 60 p. = Berlin 1881, 4 + 60 p.  
2630. Smolar, Leivy; Aberbach, Moses  The Halacha in Targum Jonathan  In: Studies in Targum Jonathan to the Prophets, N.Y.-Baltimore 1983, p. 1-61  

ב. מקורות > מקרא > מקרא אצל חכמי התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
2631.אדלמן, שמחה ראובן המסילות לשר בן-חיל העדלמי וילנא 228 + 20 1875 עמ'. עמ' 57-1: חילופי נוסחאות כתבי הקודש אשר לחכמינו התלמודיים בשוני מנוסחאות הספרים  
2632.אושרי, יגאל בין משמעו של כתוב לבין מדרשו ("ופורץ גדר ישכנו נחש" - קהלת י', ח') מורשת יעקב ה תשנא עמ' 21-29  
2633.ארנד, משה פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59  
2634.ארנרייך, חיים יהודה על השנויים בפסוקי המקרא בין תלמוד ירושלמי למסורתנו אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 3-6, 29-30, 40-42  
2635.ביברפלד, חיים על המיתודולוגיה של פרשנות המקרא התלמודית הנאמן שנה יא תשיט גל' יג עמ' 15-19  
2636.בצרי, עזרא אם אפשר לפרש בתנ"ך פירוש שאינו תואם את ההלכה המאסף שנה ה תשמג עמ' 665-663. שחיבר, יצחק משה: שם עמ' 666-668 
2637.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
2638.בר-מגן, מ' מובאות מהמקרא במשנה ובהלכות פסוקות בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 100-94. ויס, רפאל: לעניין מובאות מקראיות בספרות הבתר-מקראית. שם שנה ב תשלה עמ' 401-397 
2639.ברויאר, מרדכי למוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 13-1. קובר, מאיר: שם כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 76-73 
2640.ברומברג, אברהם יצחק הגאון מאיר שמחה והתנ"ך אור המזרח שנה ו חוב' א טבת תשיט עמ' 40-41, 59  
2641.ברומברג, אברהם יצחק פסקי ר' יוסף שאול נתנזון על פי התנ"ך סיני כרך מה תשיט עמ' שע-שעו  
2642.הימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים: מראי מקומות על כל פסוקי התנ"ך המובאים ברוב ספרי תורה שבעל פה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11560 ,1086] מהד' ב, עם תוספות, תיקונים ושינויים בדרכי הציון. ע"י דוב הימן. חלק א: תורה כז + 338 עמ'; חלק ב: נביאים 309 עמ'; חלק ג: כתובים 272 עמ'. ת"א תשלט. הימן, דוב: ספר ההשלמות לחיבור תורה הכתובה והמסורה. ירושלים תשמה 201 עמ'. |ביקורת: מאורי, ישעיהו: קרית ספר נה תשם עמ' 590-584; Tabory, Joseph: A key to the rabbinic Bible. Immanuel 13 (1981), p. 15-19 
2643.הלבני, דוד מי היה הראשון שהשתמש במימרה 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו' סידרא ג תשמז עמ' 51-43  
2644.הנשקה, דוד פשוטו של מקרא כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143  
2645.הנשקה, דוד אין מקרא יוצא מידי פשוטו המעין כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 19-7; גל' ד תמוז תשלז עמ' 69-52; כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 85-83  
2646.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
2647.ויטמן, זאב על היחס שבין המדרש והפשט המעין כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 50-26  
2648.ורגון, שמואל יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל הנוגדת את פשוטו של מקרא JSIJ 2 (2003) עמ' 97-122  
2649.טביוב, י"ח פסוקי המקרא שבתלמוד השלח כרך כט תרעג-תרעד עמ' 28-20, 148-142  
2650.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק ט לונדון תרפב (עמ' 115-159: משמרת המקרא ותקוני מכשיריה עד ראשית המאה הארבעים ושש)   
2651.יעקובי, רפאל "והפדה לא נפדתה" - על פרשנות ועל דרשנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 283 אחרי מות-קדושים תשסז 4 עמ'  
2652.כשר, מנחם מנדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל-פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות, והגהות... [אוצר המשפט חלק א ערכים 11564 ,1103]. מ כר'. בראשית - במדבר (פרשת קרח) ירושלים תרפז-תשמח חיגר, משה: מפעל חייו של הרב מ' כשר. נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' קנ-קצ 
2653.מאורי, ישעיהו מובאות מקראיות בספרות חז"ל [על השינויים מנוסח המקרא] מחניים ע סיון תשכב עמ' 99-90  
2654.מדיני, חיים חזקיהו בקיאות האמוראים במקרא כנסת הגדולה ספר ב תרן עמ' 84-87  
2655.מירסקי, שמואל ק' פרשנות המקרא בספרות התנאים פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 9-43  
2656.מירסקי, שמואל ק' י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן ופרשנות המקרא פרקים כרך ג תשכג עמ' 50-13  
2657.מירסקי, שמואל ק' המקרא בימי התנאים והאמוראים שנה בשנה תשכז עמ' 152-145  
2658.מרגליות, אליעזר חז"ל והמקרא בית מקרא שנה ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 121-108  
2659.מרגליות, ראובן הבקיאות במקרא סיני כרך לח תשטז עמ' רמא-רמב  
2660.מרגליות, ראובן בקיאות במקרא. בקיאות חכמי ישראל בחסידות ויתירות המקרא והמסורה, ירושלים תשכד עמ' יא-טז  
2661.מרגליות, ראובן חכמי התלמוד והמסורה לתנ"ך הדרום חוב' יז ניסן תשכז עמ' 37-36  
2662.נייהויזן, ח"ש 'רשע' שלא לצורך [על הבאת פסוקים שלא כצורתם] אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 94-91  
2663.נצר, ניסן לשון המקרא באורה של לשון חז"ל - לתרומתו של ר' שלמה פרחון, בעל "מחברת הערוך" לשוננו שנה נב תשמח עמ' 26-67  
2664.סבתו, חיים האם יש רשות לדרוש דרשות הלכתיות מן הפסוקים אף שלא נאמרו בתלמוד? תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 499-519  
2665.קוק, שאול חנא לבקיאות חכמי התלמוד בתנ"ך בית הלל, ליובל הרב הלל פוסק, ת"א תשיא עמ' 148-146; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 61-58  
2666.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' + הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס, פח עמ'  
2667.רוזנברג, א' פסוקי המקרא שבתלמוד ישרון ברלין שנה ד תרפג-תרפד עמ' מג-מז  
2668.רוזנטל, דוד על דרך טיפולם של חז"ל בחילופי נוסח המקרא ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 417-395  
2669.שוחטמן, אליאב "לא תאכלו על הדם" - פשט ודרש בפרשנות המקרא - פרק בתורת המשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 317 קדושים תשסח 4 עמ'  
2670.שזר, זלמן דברי בקורת בתלמוד על המסורת המקראית האומה שנה יג טבת תשלה עמ' 69-64  
2671.שטיינזלץ, עדין פירוש המקרא בספרות השאלות והתשובות ירושלים 1978 172 עמ'. ביקורת: פריש, עמוס: בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 190 ,187-185  
2672.שטרן, מנחם זאב תורה שבעל פה; כולל דרשות ומאמרי חז"ל המפוזרים בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים . עם ביאור. כרכים א-ה, יהושע-מלכים. ירושלים תשלט-תשמה  
2673.שפירא, רות  תפיסת המקרא של חז"ל לאור דרשות הסמוכין בספרות התלמודית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 202 עמ'  
2674. Aicher, Georg  Das Alte Testament in der Mischna  Freiburg i. Br. 1906, 17 + 181 p.  
2675. Alexander, Isaac  Verein der mosaischen Gesetze mit dem Talmud  Regensburg 1786, 55 p.  
2676. Aptowitzer, Victor  Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur  1-2: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historischen Classe, Wien, 153 (1906) & 160 (1908); 3-4: 18. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien (1911), 7 + 173 p.; 5: dto., 22 (1915), 82 p.  
2677. Blau, Ludwig  Das Alte Testament in der Mischna  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 51, N.F. 15 (1907), p. 569-589  
2678. Daiches, Samuel  Biblical exegesis in the work of Maimonides  In: Essays and Addresses, Newport 1955, p. 103-111  
2679. Dobschutz, L.  Die einfache Bibelexegese der Tannaim  Dissertation Halle a.s. 1893, 51 p.  
2680. Duschak, Moritz  Zur Einleitung in den Talmud. Die Bibelinterpretation der Rabbinen  Ben Chananja 1 (1858), p. 116-129  
2681. Eisenstadt, M.  ?ber Bibelkritik in der talmudischen Literatur  Berlin 1894, 54 p.  
2682. Epstein, Abraham  Biblische Textkritik bei den Rabbinen  Recueil des travaux rediges en memoire de M. Daniel Chwolson, 1899, p. 42-56  
2683. Geiger, Abraham  Das Verhaltnis des naturlichen Schriftsinnes zur thalmudischen Schriftdeutung  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 5 (1844), p. 53-81.   
2684. Geiger, Abraham  Der Thalmud als bibelkritisches Hulfsmittel  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 4 (1866), p. 165-171  
2685. Guttmann, Alexander  Der Minhag der Bibel im Spiegelbild des Talmuds  Festschrift fur Leo Baeck, Berlin 1938, p. 55-65  
2686. Hershon, Paul Isaac  The Pentateuch according to the Talmud, vol. 1: Genesis  London (1880), 4 + 496 p.  
2687. Horovitz, Markus  Halacha und Schrifterklarung  Festschrift zum 70. Geburtstage Abraham Berliners, 1903, p. 180-189  
2688. Hruby, Kurt  Exegese rabbinique et exegese patristique  Revue des Sciences Religieuses 47 (1973), p. 341-372  
2689. Jeiteles, Berthold  Die Bibel im babylonischen Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 21 (1930), p. 1-18  
2690. Lieberman, Saul  Rabbinic interpretation of Scripture  In: Hellenism in Jewish Palestine, N.Y. 1950, p. 47-82 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 289-324  
2691. Loewe, Raphael  The 'plain' meaning of Scripture in early Jewish exegesis  Institute of Jewish Studies, London, Bulletin and Papers 1 (1964), p. 140-185  
2692. Maass, Fritz  Von den Ursprungen der rabbinischen Schriftauslegung  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 52 (1955), p. 129-161  
2693. Mirsky, Samuel K.  The schools of Hillel, R. Ishmael and R. Akiba in Pentateuchal interpretation  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 291-299  
2694. Paskow, Shimon  Some abnegations of biblical law in the Babylonian Talmud  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1959, 104 p.  
2695. Ring, Emanuel  Den mosaiska slavrattens fortbildning i Talmud  Stockholm 1923, 115 p.  
2696. Rosenblatt, Samuel  The interpretation of the Bible in the Mishnah  Baltimore 1935, 13 + 93 p.  
2697. Schmid, Herbert  Die christlich-j?dische Auseinandersetzung um das Alte Testament in hermeneutischer Sicht  Judaica 26 (1970), p. 129-177  
2698. Towner, Wayne Sibley  Form-criticism of rabbinic literature. A: The problem of the 'laws of transmission' governing oral literature; B: 'Laws of transmission' in rabbinic literature; C: Three illustrations of the 'law of rectification' at work in rabbinic literature  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 101-118  
2699. Towner, Wayne Sibley  The rabbinic 'enumeration of scripture examples'. A study of rabbinic pattern of discourse with special reference to Mekhilta de R. Ishmael  Leiden 1973, 12 + 276 p.  
2700. Trepp, Leo  Die Schrift im Lichte des Talmuds  Emuna 7 (1972), p. 330-338  
2701. Urbach, Efraim E.  Scriptural interpretation as one of the foundations of the Halakah and the problem of the period of the Sopherim  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 9-11  
2702. Weill, Alexandere  Moses und der Talmud  Berlin 1864, 302 p.  
2703. Wiesner, J.  Abravanels Thorakommentar, namentlich in seinem Verhaltnisse zur Halacha  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 237-239, 253-256, 274-275, 297-299, 309-312   

ב. מקורות > מקרא > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
2704.אונטרמן, איסר יהודה בירור עיוני במגילת רות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יג-יח  
2705.אלטמן, אמנון על טיבו המשפטי של "המבוא ההיסטורי" בחוזי מדינה חיתיים ובמקרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 65-72  
2706.אליצור (פוקסמן), עידית לבירור עניין הגורל במקרא מכלול כב סיון תשסא עמ' 29-38  
2707.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
2708.אמיתי, מאירה כבוד האדם במקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 13-25  
2709.אקרט, אוטו 'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 27-47  
2710.בהט, דן מדות ומשקלות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 435-434  
2711.בורנובסקי, משה משפט המקרא במשפט מדינת ישראל דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 22-5  
2712.בורנשטין, אריה במקום הרשע שמה המשפט מקומו של כרם נבות ומקום העונש של בית אחאב מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 69-77  
2713.בלוך, חיים אם שמע משה טענות בנות צלפחד שלא בפני צד השני? בית הלל, ליובל הרב הלל פוסק, ת"א תשיא עמ' 87-89  
2714.בלומנפלד, מאיר הפרשה בתורה שציינה גבולי ארץ ישראל אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 163-161; אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' רסא-רסד  
2715.בן-שם, מאיר דוד תורת הרמב"ם על התנ"ך; פירושי רבינו משה בן מימון לתורה נביאים וכתובים מתוך כל ספריו שבידינו והמיוחסים לו והמובאים בשמו . ירושלים תשלה-תשלח א. בראשית, עב עמ'; ב. שמות, קכ עמ'; ו. נביאים וכתובים, כח עמ'  
2716.בנר, אוריאל עיון הלכתי בפרשת פילגש בגבעה נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 7-11  
2717.ברקוביץ, אהרן זכריה ביאור הקניינים שעשה בועז (במגילת רות) בית אהרן וישראל גל' נט סיון תמוז תשנה עמ' כט-ל  
2718.גבריהו, חיים משה יצחק 'מתיר אסורים'; מעשה חנינה לאסירים בארצות המקרא ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 152-137  
2719.גבריהו, חיים משה יצחק; ליונטשם, שמואל אפרים גורל, גורלות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 461-459  
2720.גוטל, נריה הטלת יונה הנביא אל הים [היבטים הלכתיים] המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 29-39, שם כרך לא גל' א תשרי תשנא עמ' 34-48  
2721.גורדון, בנימין ל' תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109  
2722.גורדון, כורש חוקי התורה ולוחות אשור הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 747-748  
2723.גזונדהייט, בנימין שאילת כלי כסף וכלי זהב מגדים גל' לג שבט תשסא עמ' 9-12  
2724.גיל, יעקב מגילת רות, חוקיה ומנהגיה (גאולת קרקע, ייבום, שליפת נעל) ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 153-160  
2725.האנציקלופדיה העברית משטרה [במקרא] כרך כד עמ' 606  
2726.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
2727.הנשקה, דוד הבא במחתרת - יחסו של המדרש לפשט מגדים גל' ז שבט תשמט עמ' 9-15  
2728.הרצוג, יצחק אייזיק פתרון חדש לחידת ספר יחזקאל סיני כרך לא תשיג עמ' שכא-שכט  
2729.הרשקוביץ, מאיר משמעות השם 'עברי' בתנ"ך ובמקורות תלמודיים אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 25-33; כב תשלג עמ' 29-38  
2730.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
2731.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
2732.ויס, אשר זליג שמעון ולוי ומעשה שכם מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' מח עמ' שיא-שטז  
2733.זהרי, מנחם מגלת רות הדאר שנה לג תשיד-תשטו עמ' 583-584  
2734.זהרי, מנחם תגליות מארי והמקרא [אורחות חברה וכלכלה. (1) תעודות חתומות; חותם כנף הבגד. (2) פקדון, משכון, מלוה ולוה. (3) טקסי מכירה ודיני ממכר. (4) ממון וחליפין. (5) דיני בכורה, אימוץ בנים] בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 93-104  
2735.זהרי, מנחם השבועה בחיי המלך [במקרא ובכתבי מארי] בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד עמ' 144-145  
2736.זילבר, יצחק  בענין מספר הפסוקים, התיבות והאותיות שבתורה מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צג-צח   
2737.זלקין, אברהם יששכר וזבולון - דיון פרשני וערכי קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 344-351  
2738.זר כבוד, מרדכי מה בין משפטי התורה לבין חוקי עמורבי ספר זיידל, ירושלים תשכב עמ' 18-22  
2739.זר כבוד, מרדכי מעמדם (סטטוס) המשפטי של הגולים בבבל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 14-18  
2740.זר-כבוד, מרדכי זיקת ספר משלי לתורה שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 108-101  
2741.חכם, נח פרשיות החוקים בספר יחזקאל סיני כרך יב תשג עמ' לד-מה  
2742.טלזנר, דוד תיקון סופרים, האם הוא סגנון ראשוני שנה בשנה תשלה עמ' 227-219  
2743.טשרנא, ש"י התנוך בישראל בתקופת המקרא השלח כרך לד תרעח עמ' 273-257, 431-417  
2744.טשרנא, ש"י לתולדות החנוך בישראל. חוב' א: תקופת המקרא וילנא תרפט 31 עמ'  
2745.יהלום-קלפר, מאיר מנהגים קדומים במגילת רות (עיון ודיון) נר למאיר, ירושלים תשיג עמ' לא-מג  
2746.ינאי, מרדכי גבולות ארצנו במקרא שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 44-41  
2747.יעקבסון, אפרת הגורל בלכידת עכן מכלול ד סיון תשנב עמ' 43-52  
2748.יפת, שרה גבולות א"י וכיבושה לפי ספר דברי הימים הגות במקרא כרך ג תשם עמ' 180-168  
2749.ירון, ר' צורות ניסוח בחוקי בבל העתיקה (בהשוואה לחוקי המקרא) הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 63-64  
2750.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
2751.לבנון, אברהם מראי מקום מתאימים בספרים שמואל א ב מלכים א ב: דברי הימים א ב. נוספו עליהם (א) מראי מקום מסייעים דומים בספרים אחרים למקרא. (ב) מראי מקום בספרו של יוסיפוס פלביוס 'קדמוניות היהודים'. (ג) ביבליוגרפיה נבחרת בספרות המדעית העברית לנושאים השונים חיפה [חש"ד] 30 עמ' (בהכפלה)  
2752.ליונשטם, שמואל אפרים שבועה אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 491-479  
2753.מלול, מאיר עיונים בסימבוליקה משפטית מקראית - דיון במושגים כנף הבגד, החיק והח[ככ]צן/ח[הה]צן, משמעותם ושימושיהם המשפטיים במקרא ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 210-191  
2754.מלול, מאיר בידוי ראיות במקרא; התחזות יעקב וכתונת יוסף המוכתמת בדם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 203-220  
2755.מלמד, ע"צ מגלת רות לאור ההלכה (יבום, ירושה וכו') סיני כרך מח תשכא עמ' קנב-קס  
2756.מלמד, עזרא ציון מפרשי המקרא, דרכיהם ושיטותיהם א-ב. ירושלים תשלה 1057 + 6 עמ'. מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1087 עמ'  
2757.מלק, בנימין שמעון ולוי אחי דינה, עיון במעשה שכם ובברכת יעקב לשמעון וללוי מגדים גל' כג שבט תשנה עמ' 9-29  
2758.נגה, רבקה חוקת התורה בדברי נביאים וכתובים בית מקרא שנה כה תשם עמ' 320-313  
2759.סגל, משה צבי לבנית פסוקי השבועה והנדר בעברית לשוננו כרך א תרפח-תרפט עמ' 215-227  
2760.סגל, משה צבי ספר רות ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' 132-119  
2761.סגל, משה צבי ישראל וארץ ישראל במקרא מחניים לח ערב פסח תשיט עמ' 19-22  
2762.סגל, משה צבי בועז ורות [בהלכה] מחניים ע סיון תשכב עמ' 117-114  
2763.סוחטובר, מרדכי עדים זוממים (פרשת שופטים יט, טו-כ) המצפה שנה א תרמו עמ' 2-4  
2764.פאול, שלום תקופת האבות לאור לוחות נחי דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 23-28  
2765.פינקלשטיין, אליעזר אריה שיטות עתיקות בה' עדים זוממים ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' רפא-רצה  
2766.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
2767.פלק, זאב התנאי במשפט המקראי תרביץ שנה לח תשכט עמ' 321-318  
2768.קורמן, אברהם מספר הפסוקים בתורה שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 9-3  
2769.קורנגרין, פ' חוקי המזרח הקדמון (מחקר-השוואה במשפטי ישראל, בבל, אשור וחת) ת"א תשד 288 עמ'  
2770.קפלן, מאיר האמנת נחמיה בן חכליה כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל  
2771.קרויס, שמואל חקי יחזקאל ביחוסם אל תורת משה השלח כרך ח תרסח-תרסט עמ' 109-118, 306-300  
2772.קרני, פנחס שבועה, אלה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 761-758  
2773.רביב, חנוך שכיר אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 287-285  
2774.רבן, נ' גבולותיה של מדינת ישראל לפי המקרא בצרון כרך יח תשה עמ' 348-343  
2775.רופא, אלכסנדר הדיבר העשירי וחוקי 'רעך' בספר דברים עשרת הדברות בראי הדורות, בעריכת בן ציון סגל, ירושלים תשמו עמ' 51-35; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 126-110  
2776.רופא, אלכסנדר סידורם של החוקים בספר דברים מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 235-217; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 177-159  
2777.ריינס, חיים זאב המוסר והחנוך בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה לג תשלג עמ' 76-71  
2778.רקובר, נחום גבולות הארץ בתנ"ך מחניים גל' כה ערב פסח תשטו עמ' 98  
2779.ש"ב תורת משה ותורת המורבי הזמן 1903 גל' 42 עמ' 9-12  
2780.שפירא, דוד שלמה המקורות הספרותיים של ספר יחזקאל סיני כרך פד תשלט עמ' ריד-רכז   
2781. Rechtsgeschichte  Internationale Zeitschrift fur Bibelwissenschaft und Grenzgebiete 13 (1966-67), p. 222-225; Bund-Gesetz. 15 (1968-69), p. 128-130  
2782. Almond, David M.  Hebrew religious education (treated historically)  n.p., 1922, 95 p.  
2783. Baab, O.J.  Birth  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440  
2784. Bachi, Riccardo  L'economia politica nella Bibbia  Torino 1936, 27 p.; repr. from Rivista di Storia Economica 14 (1936); La Rassegna Mensile di Israel 11 (1936-37), p. 179-200  
2785. Baginsky, Adolf  Die hygienischen Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung  2nd ed., Braunschweig 1895, 27 p.  
2786. Ballon, Jeffrey Lewis  Some rabbinical implications and consequences of the sale of Joseph  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1970, 77 p.  
2787. Beattie, D.R.G.  The Book of Ruth as evidence for Israelite legal practice  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 251-267  
2788. Bernstein, Moshe J.  Midrash Halakhah at Qumran.11Q: Temple 64,6-13 and Deuteronomy 21,22-23.  Gesher 7 (1979), p. 145-166  
2789. Blank, Sheldon H.  Age, old  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 54-55  
2790. Bloom, Alfred  Human rights in Israel's thought. A study of Old Testament doctrine.  Interpretation 8 (1954), p. 422-432  
2791. Boecker, Hans Jochen  Redeformen des israelitischen Rechtslebens  Dissertation Bonn 1959, 229 p.; 2nd ed. 1970  
2792. Boecker, Hans Jochen  Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament  Neukirchen 1964, 182 p.  
2793. Boss, S.W.  Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung  Zurich 1952, 32 p.  
2794. Brav, Aaron  The biblical sanitary code to prevent the spread of contagious diseases  American Medicine (Sept. 1917), p. 637-644  
2795. Brim, Charles J.  Medicine in the Bible, vol. 1. The Pentateuch: Torah  N.Y. 1936, 19 + 384 p.  
2796. Brovender, Chaim  Notes on the first chapter of the laws of Torah education  Petach 1 (1974), p. 11-22  
2797. Brueggemann, Walter  Trajectories in Old Testament literature and the sociology of ancient Israel  Journal of Biblical Literature 98 (1979), p. 161-185  
2798. Caprona, Pierre de  Moise dans l'Islam  In: La figure de Moise, eds. Robert Martin-Achard a.o., Geneve 1978, p. 129-141  
2799. Carmichael, Calum M.  A common element in five supposedly disparate laws (Deuteronomy XXI)  Vetus Testamentum 29 (1979), p. 129-142.   
2800. Castiglioni, Arturo  The medicine of the people of Israel. Theurgic medicine, canonical codification of sanitary laws.  In: A history of medicine, translated by E.B. Krumbhaar, N.Y. 1941, p. 64-79  
2801. Coats, George W.  Strife without reconciliation, a narrative theme in the Jacob tradition  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 82-106  
2802. Colombo, Yoseph  Il concetto del lavoro nella Bibbia  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 275-286  
2803. Colorni, Vittore  Spunti giuridici nel libro di Ruth  La Rassegna Mensile di Israel 17 (1951), p. 195-204  
2804. Daube, David  Dividing a child in antiquity  California Law Review 54,2 (1966), p. 1630-1637  
2805. Daube, David  Dissent in Bible and Talmud  California Law Review 59 (1971), p. 784-794  
2806. Daube, David; Yaron, Reuven  Jacob's reception by Laban  Journal of Semitic Studies 1 (1956), p. 60-62  
2807. Dement, Byron H.  Teach, teacher, teaching  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2921-2923  
2808. Demsky, Aaron; Moriel, Yehuda  Education (in the biblical period and in the Talmud)  Encyclopedia Judaica 6, p. 381-403  
2809. Dick, Michael Brennan  The legal metaphor in Job 31  Catholic Biblical Quarterly 41 (1979), p. 37-50  
2810. Diestel, Ludwig  Erziehung bei den Hebraern  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 166-174  
2811. Dietrich, W.  Josia und das Gesetzbuch (2. Regum XXII).  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 13-35  
2812. Duschak, Moritz  Schulgesetzgebung und Methodik der alten Israeliten  Wien 1872, 9 + 179 p.  
2813. Falk, Zeev W.  Gestures expressing affirmation  Journal of Semitic Studies 4 (1959), p. 268-269  
2814. Falk, Zeev W.  Las personas en el derecho hebreo de los tempos biblicos  Temis 21 (1967), p. 341-347  
2815. Fraine, J. de  Adam et son lignage: Etudes sur la notion de 'personnalite corporative' dans la Bible  Bruges (?) (1959), 319 p.  
2816. Frankel, Zacharias  Mosaisches Recht und Hindurecht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 321-331, 365-380, 406-416, 445-454  
2817. Freedman, David Noel  The law and the prophets  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 250-265  
2818. Fries, S.A.  Die Gesetzesschrift des Konigs Josia  Leipzig 1903, 78 p.  
2819. Gamoran, Emanuel  Education... in Bible times, in talmudic times, in gaonic times  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 629-632  
2820. Gemser, B.  The importance of the motive clause in Old Testament law  Vetus Testamentum Supplement 1 (1953), p. 50-66.   
2821. Gese, Hartmut  Beobachtungen zum Stil alttestamentlicher Rechtssatze  Theologische Literaturzeitung 85 (1960), p. 147-150  
2822. Ginsburg, Christian D.  Education (from the Exodus of Egypt to the close of the Talmud)  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 726-732  
2823. Ginsburg, Christian D.  Tithe (מעשר) Kitto 3, p. 1010-1013  
2824. Ginzberg, Eli  Studies in the economics of the Bible  Jewish Quarterly Review, N.S. 22 (1931-32), p. 343-408  
2825. Golka, Friedemann H.  Keine Gnade fur Kain (Genesis 4, 1-16)  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 58-73  
2826. Gordon, Benjamin Lee  Ancient medical jurisprudence with special reference to the eye  Archive of Ophthalmology 28 (1942), p. 860-881 = Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 230-210; also publ. sep.  
2827. Gordon, Cyrus H.  Paralleles nouziens aux lois et coutumes de l'Ancien Testament  Revue Biblique 44 (1935), p. 34-41  
2828. Hamshere, David  We need mosaic law now  London 1935, 221 p.  
2829. Haran, Menahem  Seething a kid in its mother's milk  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 23-35  
2830. Horst, Friedrich  Naturrecht und Altes Testament  Evangelische Theologie 10 (1950-51), p. 253-273 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 235-259  
2831. Horton, F.  A reassessment of the legal forms in the Pentateuch and their functions  Society of Biblical Literature Seminar Papers 2 (1973), p. 347 ff.*  
2832. Husslein, Joseph  Bible and labour  London 1924, 10 + 221 p.  
2833. Ibn-Aknin, Joseph  Einleitung in den Talmud, ein Theil der Abhandlung ?ber Maasse und Gewichte in Pentateuch und Talmud, aus dem Arabischen in's Hebraische ubersetzt... nebst Seder Tanaim w'Amoraim  Breslau 1871, 18 p. + 37 p. (in Hebrew); repr. Jerusalem 1967  
2834. Jacob, Ernst  Die altassyrischen Gesetze und ihr Verhaltnis zu den Gesetzen des Pentateuch  Breslau 1921, 64 p.  
2835. Jacobson, Howard  A legal note on Potiphar's wife  Harvard Theological Review 69 (1976), p. 177  
2836. James, J. Brindley  The medical aspect of Scripture  London 1903, 12 p.  
2837. Jeremias, Jorg  Die Deutung der Gerichtsworte Michas in der Exilzeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 83 (1971), p. 330-354  
2838. Jeremias, Jorg  משפט im ersten Gottesknechtslied (Jesaiah 42,1-4)  Vetus Testamentum 22 (1972), p. 31-42  
2839. Johnson, Bo  Rattffardigheten i Bibeln  Goteborg 1985, 135 p.*  
2840. Kalischer, S.  Die Wertschatzung der Arbeit in Bibel und Talmud  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 579-608  
2841. Kellermann, Ulrich  Erwagungen zum Esragesetz  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 80 (1968), p. 373-385  
2842. Kennedy, A.R.S.  Weights and measures  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 901-913  
2843. Kleeberg, Julius  A medical study of the story of Samson and Delilah  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 195-202  
2844. Kohler, Ludwig  Die hebraische Rechtsgemeinde  Festrede. Zurich 1931, 23 p. = Der hebraische Mensch, T?bingen 1953, p. 143-171  
2845. Krause, Louis A.M.  A biblical portrait of old age  Bulletin of the School of Medicine, University of Maryland 27 (1942), p. 117-120  
2846. Laserson, Max  Power and justice: Hobbes versus Job  Judaism 2 (1953), p. 52-60  
2847. Lattes, Dante  Amos, il profeta della giustizia  La Rassegna Mensile di Israel 14 (1948), p. 130-138  
2848. Lattes, Giuseppe  La legge Mosaica e la societa protettrice degli animali  Mose 1 (1878), p. 193-194, 349-350  
2849. Laurentin, Andre  We'attah - Kai nun, formule caracteristique des textes juridiques et liturgiques (a propos de Jean 17,5)  Biblica 45 (1964), p. 168-195  
2850. Levine, Baruch A.  The Netinim  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 207-212  
2851. Levine, M. Herschel  A biblical protest against the violation of women  Dor le Dor 8 (1980), p. 194-196  
2852. Liedke, Gerhard  Gestalt und Bezeichnung alttestamentlicher Rechtssatze  Neukirchen 1971, 234 p.  
2853. Lindars, Barnabas  Ezekiel and individual responsibility  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 452-467  
2854. Lipinski, E.  Le mariage de Ruth  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 124-127  
2855. Lippe, K.  Die gerichtliche Medizin in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jassy 1910, 30 p.  
2856. Loewenstein, Susan Fleiss  The urban experiment in the Old Testament  Dissertation Syracuse, N.Y. 1971, 157 p.  
2857. Low, Albert  Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud  Budapest 1890, 37 p.  
2858. Lundbom, Jack R.  The lawbook of the Josianic reform  Catholic Biblical Quarterly 38 (1976), p. 293-302  
2859. Mabee, Charles  Jacob and Laban; the structure of judicial proceedings (Genesis 31, 25-42)  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 192-207  
2860. Mabee, Charles  Judicial instrumentality in the Ahimelech story  Early Jewish and Christian exegesis, studies in memory of William Hugh Brownlee, 1987, p. 17-30  
2861. Mackie, G.M.  City (עיר) Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 445-446  
2862. Mackie, G.M.  Neighbour  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 511-512  
2863. Magonet, Jonathan  Violence in the Bible  Patterns 4,6 (1970), p. 25-27  
2864. Manley, G.T.  The Book of the Law. Studies in the date of Deuteronomy  London 1957, 192 p.  
2865. Margoliouth, G.  Games (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 171-175  
2866. Marti, Karl  Day  Encyclopedia Biblica 1, p. 1036-1038  
2867. Marti, Karl  Year  Encyclopedia Biblica 4, p. 5363-5370  
2868. McCown, C.C.  City  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 632-638  
2869. McKane, William  Ruth and Boaz  Glasgow University Oriental Society, Transactions 19 (1961-62), p. 29-40  
2870. Medvei, Bela  Az o-testamentumi egeszsegugy jelenkori vil git sban (Die alttestamentliche Hygiene im Spiegel der Gegenwart)  [Budapest] 1904, 23 p.  
2871. Meislin, Bernard J.  The Ten Commandments in American law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 109-120  
2872. Merendico, Rosario Pius  Das deuteronomische Gesetz  Bonn 1969, 13 + 458 p.  
2873. Meyer, Eduard  Das Gesetzbuch Esras  In: Die Entstehung des Judentums, Halle 1896, p. 199-234  
2874. Meyer, H.H.  Education, in early Israel, in later Israel  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 900-903  
2875. Milch, Robert J.  Korah's revolt  Commentary 69,2 (1980), p. 52-56  
2876. Milgrom, Jacob  The legal terms slm and br'sw in the Bible  Journal of Near Eastern Studies 35 (1976), p. 271-273.  
2877. Miller, Charles H.  The infinitive construct in the lawbooks of the Old Testament, a statistical study  Catholic Biblical Quarterly 32 (1970), p. 222-226  
2878. Miller, Larry Elenore  Instruction regarding the training of children in Deuteronomy  Dissertation Dallas Theological Seminary 1971  
2879. Morgenstern, Julian  The Book of the Covenant  Hebrew Union College Annual 5 (1928), p. 1-151; 7 (1930), p. 19-258; 8-9 (1931-32), p. 1-150, 741-745; 33 (1962), p. 59-105  
2880. Morgenstern, Julian  Supplementary studies in the calendars of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 10 (1935), p. 1-148  
2881. Morgenstern, Julian  The Decalogue of the Holiness Code  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 1-27  
2882. Muller, Ernst  Zum padagogischen Problem der Bibel  Der Jude 9,2 (1927), p. 120-124  
2883. Muller, H.P. קהל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 609-619  
2884. Nahmani, Hayim Simha  Human rights in the O.T  Tel Aviv 1964, 146 p.  
2885. Neher, Richard  La conception de l'etat dans la Bible  Evidences 6 (1949), p. 32-34  
2886. Nelson, Thomas Hiram  The mosaic law in the light of modern science  Philadelphia 1926, 190 p.  
2887. Nicholson, E.W.  The Decalogue as the direct address of G-d  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 422-433  
2888. Niditch, Susan  The wronged woman righted; an analysis of Genesis 38  Harvard Theological Review 72 (1979), p. 143-149  
2889. Nikel, Johannes  Das alte Testament und die Nachstenliebe  Aschendorff 1913, 79 p.  
2890. Orlinsky, Harry M.  Old Testament studies: social, economic and legal institutions (bibliography)  In: Religion, ed. P. Ramsey, Englewood Clifts, N.J. 1965, p. 86-92  
2891. Palmer, Bernard (ed.)  Medicine and the Bible  Exter 1986, 272 p.  
2892. Parry, Edward  The Gospel and the Law  London 1928, 4 + 323 p.  
2893. Patterson, David  Ancient Hebrew law in modern Hebrew literature  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 169-180  
2894. Paul, S.M.  I Samuel 9,7; an interview fee  Biblica 59 (1978), p. 542-544  
2895. Paul, Shalom M.  Studies in the Book of Covenant in the light of cuneiform and biblical law  Vetus Testamentum Supplement 18 (1970), 12 + 149 p.   
2896. Paul, Shalom M.  Unrecognized biblical legal idioms in the light of comparative Akkadian expressions  Revue Biblique 86 (1979), p. 231-239  
2897. Pedersen, Johannes  Israel, its life and culture  2 vols., London-Copenhagen 1926-1940; vol. 1, p. 263-310: Peace and covenant; p. 336-377: Righteousness and truth; p. 378-410: Maintenance of justice; repr. 1946, 1954, 1959, 1973  
2898. Pfeiffer, Izsak  A prfetakes a halacha (Halakha at the Prophets)  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 333-354  
2899. Ploeg, J.P.M. van der  Le rle de la tradition orale dans la transmission du texte de l'Ancien Testament  Revue Biblique 54 (1947), p. 5-41  
2900. Pollard, Edward Bagby  Usury  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3041-3042  
2901. Poltin, Milton H.  Genesis as a source of Jewish law  Tradition 4 (1961-62), p. 36-43  
2902. Porter, H.  Time  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2981-2982  
2903. Porter, H.  Weights, weights and measures  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3079-3081  
2904. Porter, J.R.  The legal aspects of the concept of 'corporate personality' in the Old Testament  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 361-380  
2905. Porteus, Norman W.  The basis of the ethical teaching of the prophets  In: Living the mystery, Oxford 1967, p. 47-60; repr. from: Studies in Old Testament prophecy, ed. H.H. Rowley, Edinburgh 1950  
2906. Preuss, Julius  Mental disorders in the Bible and Talmud  Israel Annals of Psychiatry and Related Sciences 13 (1975), p. 222-238  
2907. Procksch, D.O.  Furst und Priester bei Hesekiel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 58 (1940-41), p. 99-133  
2908. Rabast, Karl Heinz  Das apodiktische Recht im Deuteronium und im Heiligkeitsgesetz  Berlin 1948, 48 p.  
2909. Rabinowitz, Jacob J.  A legal formula in the Susa tablets, in the Egyptian documents of the 12th dynasty... and in the Book of Daniel  Biblica 36 (1955), p. 74-77  
2910. Rabinowitz, Jacob J.  A biblical parallel to a legal formula from Ugarit  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 95  
2911. Ramsay, W.M.  Numbers, hours, years and dates  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 473-484  
2912. Rendtorff, Rolf  Die Gesetze in der Priesterschrift  Gottingen 1954, 80 p.  
2913. Rhymer, Joseph  The prophets and the law  London 1964, 10 + 194 p.; Dayton, Ohio 1968  
2914. Riehm, Eduard  Burgerrecht  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 244  
2915. Riehm, Eduard  Stadt  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1557-1561  
2916. Ringgren, Helmer  Oral and written transmission in the Old Testament  Studia Theologica, Riga 3 (1949), p. 34-59  
2917. Roberts, Robert  The law of Moses as a rule of national and individual life and the enigmatical enunciation of divine principles and purposes  Birmingham 1924, 16 + 328 p.  
2918. Robinson, Gnana  The prohibition of strange fire in ancient Israel; A new look at the case of gathering wood and kindling fire on the Sabbath  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 301-317  
2919. Robinson, Ira  'Bepetah 'enayim' in Genesis 38:14  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 569  
2920. Rofe, Alexander  The strata of the law about the centralization of worship in Deuteronomy and the history of the Deuteronomic movement  Vetus Testamentum Supplement 22 (1971), p. 221-226  
2921. Rosenthal, L.  Die Bibel im Lichte altbabylonischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 682-688  
2922. Roth, Cecil  The Teacher of Righteousness and the prophecy of Joel  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 91-95  
2923. Rothstein, J.W.  Moses und das Gesetz, vol. 1: Gesetzgebung in Israel und Babel (Moses und Hammurabi)  Berlin 1911, 46 p. = Bibl. Zeit- und Streitfragen, 6th Ser., vol. 9, p. 315-358  
2924. Schmidt, Hans  Das Bodenrecht im Verfassungsentwurf des Esra  Halle 1932, 29 p.   
2925. Schreiner, Josef  Hoseas Ehe, ein Zeichen des Gerichts (zu Hosea 1,2-2,3; 3,1-5)  Biblische Zeitschrift, N.F. 21 (1977), p. 163-183  
2926. Scott, R.B.Y.  Weights and measures of the Bible  Biblical Archaeologist 22,2 (1959), p. 22-40  
2927. Seebass, H.  Der Fall Naboth in I. Regum XXI  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 474-488  
2928. Sellers, O.R.  Weights and measures  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 828-839  
2929. Short, Arthur Rendle  The Bible and modern medicine  London 1953, 142 p.  
2930. Siegfried, C.  Gewichte  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 213-214  
2931. Simon, Isidore  Les maladies nerveuses et mentales dans la Bible... et dans le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 7 (1950), p. 27-54  
2932. Smith, Woodrow Michael  'Hesed' in the Old testament  Master Thesis 1971  
2933. Soggin, J. Alberto  Das Amt der 'Kleinen Richter' in Israel  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 245-247  
2934. Soggin, J. Alberto  Compulsory labor under David and Solomon  In: Studies in the Period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 259-267  
2935. Sonsino, Rifat  Motive clauses in Hebrew law; Biblical forms and Near Eastern parallels  Chicago 1980, 20 + 336 p.   
2936. Spadafora, Francesco  Collettivismo e individualismo nel Vecchio Testamento  Rovigo 1953, 24 + 398 p.  
2937. Stroes, H.R.  Does the day begin in the evening or morning? Some biblical observations  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 460-475  
2938. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het O.T  Kampen 1968, 464 p.  
2939. Thal, Lennard R.  The legal terminology and context of the Book of Job  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 4 + 170 p.  
2940. Thompson, Thomas; Thompson, Dorothy  Some legal problems in the Book of Ruth  Vetus Testamentum 18 (1968), p. 79-99  
2941. Vernes, Maurice  Jephte, le droit de gens et la distribution des tribus israelites  In: Essais bibliques, Paris 1891, p. 275-320  
2942. Volkwein, Bruno  Massoretisches 'edut', 'edwot', 'edot'-'Zeugnis' oder 'Bundesbestimmungen'?  Biblische Zeitschrift, N.F. 13 (1969), p. 18-40  
2943. Vries, S.J. de  Lying  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 192-193  
2944. Wagner, Volker  Der bisher unbeachtete Rest eines hebraischen Rechtskodex  Biblische Zeitschrift, N.F. 19 (1975), p. 234-240  
2945. Wahrmann, Nachum  Die Entwicklung der Bedingungsformeln im biblisch-talmudischen Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der Halacha.  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 377-391  
2946. Wahrmann, Nachum  Die Bedingung im biblisch-talmudischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 45 (1930), p. 219-239  
2947. Waldow, Eberhard von  Der traditionsgeschichtliche Hintergrund der prophetischen Gerichtsreden  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 85 (1963), 53 p.  
2948. Wallis, Gerhard  Die Stadt in den Uberlieferungen der Genesis  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 78 (1966), p. 133-148  
2949. Wallis, Gerhard  Der Vollburgereid in Deuteronomium 27,15-26  Hebrew Union College Annual 45 (1974), p. 47-63  
2950. Wallis, Louis  Sociological study of the Bible  Chicago 1912, 35 + 308 p.  
2951. Warren, C.  Fenced cities  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 3-4  
2952. Weill, Alexandre  Moise, le Talmud, et l'Evangile  4 vols. in 1, Paris 1875, 96 + 96 + 88 + 88 p.  
2953. Weindling, Gerard  Alcohol and drunkenness in the Bible and in the Talmud  Koroth 9,1-2 (1985), p. 230-241  
2954. West, Stuart A.  The rape of Dinah and the conquest of Shechem  Dor le Dor 8 (1980), p. 144-156  
2955. Wiener, Harold Marcus  The law of change in the Bible  Bibliotheca Sacra (1921), p. 73-102 = Early Hebrew History, London 1924, p. 51-78  
2956. Williams, Walter G.  Tension and harmony between classical prophecy and classical law  In: Transitions in biblical scholarship, ed. J. Coert Rylaardsdam, Chicago-London 1968, p. 71-91  
2957. Wilson, Elise Bristol  Rib in Israel's historical and legal traditions  Dissertation Madison, N.J., 1970, 2 + 355 p.  
2958. Winer, G.B.  Burgerrecht  Biblisches Realworterbuch 1, p. 200  
2959. Winer, G.B.  Stadte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 507-512  
2960. Yaron, Reuven  Forms of ancient Babylonian legislation (compared with biblical laws)  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Ancient Near East, p. VIII,1-VIII,3  
2961. Zakovitch, Yair  Some remnants of ancient laws in the Deuteronomic Code  Israel Law Review 9 (1974), p. 346-351  
2962. Zeitlin, Solomon  Takkanot Ezra  Jewish Quarterly Review, N.S. 8 (1917-18), p. 61-74 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 116-129.   
2963. Zimmerli, Walther  Das Gottesrecht bei den propheten Amos, Hosea und Jesaja  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 216-235  
2964. Zingg, Ernst  Israels Privatrecht nach den Gesetzen Moses  Judaica 18 (1962), p. 129-139