Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > כללי. תורת המשפט

 מחברכותרתספרביקורת
1.אופנהיימר, בנימין זיקתנו לתורה שבכתב (בין אמת לאמונה) מולד כרך בב תשלד-תשכה עמ' 678-672  
2.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
3.איש שלום, מאיר נמוסן של אבות בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 81-73, 106-101, 138-142, 232-237, 264-268, 297-304, 321-325  
4.אלט, אלברכט מקורות החוק הישראלי ירושלים תשלט 60 עמ'  
5.אפרת, ישראל תורת המוסר המקראית: אבות- מדות מאסף לדברי ספרות ביקורתי והגות ג תשכג עמ' 192-179  
6.אררט, ניסן ואלה המשפטים מערכת של ערכים סמויים בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 65-73  
7.בזק, יעקב למשמעות הצמד 'משפט וצדקה' במקרא בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 148-135  
8.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
9.בכרך, י'; אייזנברג, יהודה התורה שבכתב שמעתין 7 כסלו תשכו עמ' 17-25  
10.בן-שמאי, מאיר הלל ההלכה הקדומה בסיפורי האבות בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 249-226, 403-339, 540-519; יז תשלב עמ' 70-96  
11.בריל, יאקב מתן תורה וכתיבתה בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 39-42  
12.ברין, גרשון שימושי 'או' בטקסטים במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 26-19  
13.ברקוביץ, א' משמעות המלה 'משפט' במקרא ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 134-115  
14.ברתור, אסנת לקרוא חוק כסיפור: עיון בחוקים הקזואיסטיים שבתורה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 51-84  
15.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
16.גבעתי, מאיר הספר החמישי; פרקי עיון בספר דברים ת"א תשלא 124 עמ'  
17.גברונסקי, אשר ברוך בנדט אוצר לשון המקרא (ערוך בידי חיים טשרנוביץ) מוסקבה-פריז 1924 520 עמ'  
18.גורן, שלמה מתן תורה כתיבתה ועריכתה לאור ההלכה מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 7-17; ע סילו תשכב עמ' 7-16; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 377-393  
19.גיפטר, מרדכי כתיבת תורה נביאים וכתובים (בבא בתרא יד, ב) ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' צה-קד  
20.גירשט, י"ל חיתום כתבי המקרא מחניים ע סיון תשכב עמ' 36-44  
21.דה-וו, ר' חיי יום יום בישראל בימי המקרא א-ב. ת"א 1969 280 + 337 עמ'  
22.דובשני, מנשה עיקרי המוסר במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267  
23.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
24.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חוקי משה וחוקי חמורבי מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150  
25.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
26.הברמן, א"מ התנ"ך בישראל ובעמים מחניים ע סיון תשכב עמ' 20-35  
27.הוכרמן, יעקב כלום יש צד זכות למושג שוחד? בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 220-222  
28.הופמן, יאיר משפט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 567-565  
29.היימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה; מראה מקומות על כל פסוקי התנ"ך הנמצאים בכל ספרי תורה שבע"פ .. חלק א: על התורה 352 עמ'; חלק ב: על נביאים. 324 עמ'; חלק ג: על כתובים 291 עמ'. ת"א תרצו-תרצח  
30.היינמן, יצחק מצוה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 235-229  
31.הכהן, שמואל חוקים ומשפטים בשדה חמ"ד שנה יג תשל עמ' 357-354  
32.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, כרך ו תקופת המקרא ירושלים תרצט פרקים יד-יז עמ' 58-94   
33.הלוי, רפאל משפט צדק בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 53-56  
34.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך; ליבוביץ, יהושע זקנה האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 966-970  
35.הרן, מנחם מבעיות הקנוניזציה של המקרא תרביץ שנה כה תשטז עמ' 271-245  
36.ויינפלד, משה מוצא ספר דברים והאסכולה הדבטרונומיסטית בית מקרא שנה יא חוב' א-ב חשון תשכח עמ' 51-42  
37.ויינפלד, משה למקורו של הדגם האפודיקטי בחוק המקרא (בעיית הניסוח של תקנונים ציבוריים מחייבים בימי הבית הראשון ובתחילת ימי הבית השני) תרביץ שנה מא תשלב עמ' 349-360  
38.וינד, ישראל כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה) עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא  
39.חזן, חיים אריה מבוא לחקר התורה השלח כרך ל תרעד עמ' 27-37, 341-330, 465-453, 528-539  
40.חכם, עמוס מסורת המקרא מחניים ע סיון תשכב עמ' 81-78  
41.חכם, עמוס; פלוסר, דוד מוסר האנציקלופדיה העברית כרך כב עמ' 615-609  
42.חשין, ש"ז התנ"ך ספר ספריו של המשפטן הד המשפט כרך א 19-20 אב תשיח עמ' 354-357  
43.יהושפט, י' המשפט בתפיסת המקרא המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 1-12  
44.ייבין, שמואל משפט התורה ביהודה ובישראל בימי המלוכה תרביץ שנה כ תשט עמ' 58-60; מחקרים בתולדות ישראל בארצו, ת"א תשך עמ' 244-240  
45.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק א מהד' ד ת"א תרצב עמ' 58-85: תורת משה  
46.יעקבסון, יששכר טעמי המצוות בתורה טעמי המקרא במקרא ובימינו, אמנה, תשיז עמ' 7-23  
47.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
48.ירון, ראובן יסודות המשפט העברי בתקופת המקרא האוניברסיטה, כתב-עת של האוניברסיטה העברית כרך 14 חוב' ג אדר תשכט עמ' 48-50  
49.כשר, מנחם מענדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... הנמצאים בכל ספרי חז"ל ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות והגהות... כה כר'. בראשית - ויקרא (פרק ד) ירושלים תרצו-תשלב  
50.להב, מרדכי הרפורמה המשפטית של יהושפט מלך יהודה ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 148-141  
51.ליונשטם, שמואל אפרים המשפט ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 190-188 ,145-128  
52.ליונשטם, שמואל אפרים משפט, משפט המקרא אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 637-614  
53.ליכט, יעקב שלום מוסר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 736-728  
54.ליכט, יעקב שלום צדק, צדקה, צדיק אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 685-679  
55.לילינבלום, משה ליב לתולדות התפתחות הדעות והמנהגים בישראל בימי קדם כל כתבי מ"ל ליליענבלום, חלק א קרקא תרע עמ' 252-238  
56.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
57.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
58.מלול, מאיר; דור, יונינה למשמעותו המשפטית של הצירוף "יש/אין לאל ידי" במקרא בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 31-51  
59.מרגליות, ראובן המקרא והמסורה - קובץ מחקרים ירושלים תשכד פ עמ'  
60.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
61.נר, ר' צדק ומשפט בתנ"ך רבעון משטרת ישראל כרך ג גל' 3 עמ' 55-61  
62.סגל, מ"צ לתולדות מסירת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' א-כב, רנד-רנה  
63.סגל, מ"צ אמונת ישראל מלפני סיני תרביץ שנה ל תשכא עמ' 230-215, 313-301  
64.סילבינג, הלן תורת המשפט שבתנ"ך הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 49-64  
65.סרנא, נחום מ' היבטים לא מצויים של פרשנות התנ"ך בימי הבינים הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 42-35  
66.פולק, פרנק 'לקח ונתן', הערות נוספות על הנוסחה וגלגוליה במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 186-179  
67.פיגקלשטיין, יעקב י' משפט, המשפט במזרח הקדמון אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 614-588  
68.פינס, שלמה זלמן מוסר המקרא והתלמוד ירושלים תשה קסט עמ'  
69.פלוסר, דוד המקרא אצל אומות העולם מחניים ע סיון תשכב עמ' 105-100  
70.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
71.פלק, זאב מבוא היסטורי למשפט העברי (תקופת המקרא) (רשימות לפי הרצאות) ירושלים תשך 72 עמ' (בהכפלה)  
72.פלק, זאב המשפט המקראי לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 625-610  
73.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
74.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53  
75.פרידמן, יהושע חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות ירושלים תשלו 70 עמ'  
76.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
77.פרת, מ"י מנין עשרת הדיברות בית מקרא שנה א תשטז עמ' 102-100  
78.צמריון, צמח האחריות האישית במקרא ובספר יחזקאל ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 92-79  
79.קויפמן, יחזקאל תולדות האמונה הישראלית מימי קדם עד סוף בית שני. א-ד ירושלים תשטו-תשטז  
80.קופרמן, יהודה סוגית בל תוסיף לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' י ירושלים תשכב 40 עמ'  
81.קופרמן, יהודה הוראת החלק ההלכתי של התורה (בבתי"ס תיכוניים-דתיים ובישיבות תיכוניות) בשדה חמד שנה ה תשכב עמ' 273-268; ח תשכה עמ' 61-64  
82.קוק, שלמה עשרת הדברות ותרי"ג מצוות מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 83-88  
83.קירשנבאום, אהרן תביעה והגנה במקרא: בין התורה הכתובה לתורה המסורה ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 164-188  
84.קמינקא, אהרן תרי"ג מצוות לפי פשט הכתובים ושיטת הרמב"ם בי"ג העקרים הסוקר שנה ג תרצו עמ' 66-74 ו  
85.רבינוביץ, י"י ביאורים במקרא ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 134-133  
86.רופא, אלכסנדר מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית-היסטורית משפטים כרך יג תשמג-תשמד עמ' 496-477. אנגלרד, יצחק: מעשה נבות הישראלי. שם כרך יד תשמה עמ' 526-521  
87.רפל, דב טיבם של טעמי המצוות במקרא טעמי המקרא במקרא ובימינו, אמנה, תשיז עמ' 32-24  
88.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
89.שפי, אלישע חוקי ספר דברים (בהשוואה ליתר חוקי התורה) מטכ"ל, קצין חינוך ראשי. 56 עמ'  
90.שפירא, דוד שלמה ההלכה בדברי הנביאים תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 431-418; ה תשכא-תשכג עמ' 85-98  
91. Abbott, Lyman  The life and literature of the ancient Hebrews  Boston-London 1901, 13 + 408 p.; p. 81-115: The Book of the Covenant; p. 116-128: The Deuteronomic Code; p. 129-163: The Canon Law  
92. Achtemeier, E.R.  Righteousness in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 80-85  
93. Addis, W.E.  Right, Righteousness  Encyclopedia Biblica 4, p. 4102-4110  
94. Adeney, W.F.  Decision  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 583-584  
95. Adler, L.  Moses und Lykurg  Achawa 2 (1866), p. 202-218  
96. Albright, William F.  The judicial reform of Jehoshaphat  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, Engl sect., p. 61-82  
97. Alexander, Archibald  Ethics of the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1020-1022  
98. Alexander, William Lindsay  Judicature  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1167-1168  
99. Alt, Albrecht  Die Ursprunge des israelitischen Rechts  Verhandl. d. Sachsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, 86 (1934), 71 p. = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 278-337.   
100. Alt, Albrecht  The origins of Israelite law  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 79-132  
101. Amram, David Werner  Jewish law, Ancient  Green Bag 3 (1891), p. 381-383; 4 (1892), p. 36-38, 493-495; 6 (1894), p. 407-409; 8 (1896), p. 253-298  
102. Amram, David Werner  Chapters from the biblical law: I. The case of Zelophehad's daughters; II. The purchase of the Cave of Machpelah; III. The 'coroner's' inquest and the ceremony of expiation; IV. The manslayer in the city of refuge; V. The judgement of Solomon; VI. The ca Green Bag 12 (1900), p. 5-9, 89-92, 196-203, 384-387, 483-486, 504-507, 585-589, 659-661  
103. Amram, David Werner  The case of Jephtha's daughter  Green Bag 13 (1901), p. 37-40  
104. Amram, David Werner  The case of Joab, or the right of Sanctuary  Green Bag 13 (1901), p. 70-73  
105. Amram, David Werner  The case of Adam and Eve  Green Bag 13 (1901), p. 198-202  
106. Amram, David Werner  The case of Boaz and Ruth  Green Bag 13 (1901), p. 313-316  
107. Amram, David Werner  The case of the Blasphemer  Green Bag 13 (1901), p. 493-496  
108. Amram, David Werner  The murder of Abel  Green Bag 13 (1901), p. 592-594  
109. Amram, David Werner  Leading cases in the Bible  Philadelphia 1905, 9 + 220 p.   
110. Andre-Vincent, Ph. I.  Le language du droit dans la Bible  Archives de Philosophie de Droit et de Sociologie Juridique 19 (1974), p. 89-102  
111. Angel, Moses  The law of Sinai and its appointed times  London 1858, 7 + 388 p.  
112. Appel, Gersion  A philosophy of Mizvot: the religious-ethical concepts of Judaism, their roots in biblical law and the oral tradition  N.Y. 1975, 11 + 288 p.   
113. Arnd, Josua  Manuale legum mosaicarum in quo catalogus legum ex partitione Judaeorum et Christianorum  Gustrovi (Gustrow) 1663, 3 vols. in 1, 456 p.  
114. Auerbach, Elias  Das Zehngebot-allgemeine Gesetzesform in der Bibel  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 255-276  
115. Bach, Robert  Gottesrecht und weltliches Recht in der Verkundigung des Propheten Amos  Festschrift fur Gunther Dehn, 1957, p. 23-34  
116. Banks, J.S.  Justice  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 825-826  
117. Barclay, William  Law in the Old Testament  Expository Times 86 (1974-75), p. 68-71  
118. Barnard, J.  The Bible and modern law  Washington Law Reporter 42 (1914), p. 770 ff = Chicago Legal News 47 (1915), p. 170 ff*  
119. Barriobero y Herr n, E.  La legislacion de Moises  Madrid n.d., 160 p.  
120. Barton, John  Natural law and poetic justice in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 30 (1979), p. 1-14  
121. Baruk, Henri; Bachet, Maurice  Le test 'Tsedek'. Le jugement moral et la delinquance  Paris 1950, 88 p.  
122. Bauer, Georg Lorenz  Beschreibung der gottesdienstlichen Verfassung der alten Hebraer  2 vols., Leipzig 1805-06, 16 + 432, 4 + 394 p.; vol. 1, p. 261-278: (Von dem) Zehnten; p. 314-348: Von den Gelubden; vol. 2, p. 277-283: Das Jubeljahr; p. 284-382: Von den Priestern... und Leviten; p. 384-394: Die Proselyten  
123. Beard, J.R.  Weights and measures  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1096-1100  
124. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  A study of ancient Israelite laws and their function as covenant stipulations  Dissertation Univers. of Notre Dame 1973, 8 + 260 p.  
125. Benzinger, Immanuel  Gericht und Recht bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 572-585  
126. Benzinger, Immanuel  Hebraische Archaologie  3 ed., Leipzig 1927; photo-repr. Hildesheim-N.Y. 1974, 24 + 437 p.; p. 112-130: Die Familie und ihre Sitte; p. 130-133: Die Sklaven; p. 138-140: Die sozialen Verhaltnisse; p. 148-157: Die Handwerke; p. 157-161: Der Handel; p. 187-190: Die Heilkunde; p. 1  
127. Benzinger, Immanuel  Law and justice  Encyclopedia Biblica 3, p. 2714-2730  
128. Bergren, Richard Victor  The prophets and the law  Cincinnati 1974, 15 + 231 p.   
129. Berkovits, Eliezer  The biblical meaning of justice  Judaism 18 (1969), p. 188-209  
130. Bialloblotzky, Christopher Henr. Friedr.  Law  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 794-795  
131. Bissell, E.C.  The independent legislation of Deuteronomy  Journal of Biblical Literature 3 (1883), p. 67-89  
132. Blau, Ludwig  Torah, laws of  Jewish Encyclopedia 12, p. 198-199  
133. Blenkinsopp, Joseph  Wisdom and law in the Old Testament: the ordering of life in Israel and early Judaism  Oxford 1983, 9 + 172 p.  
134. Blume, Fridericus  Lex Dei, sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio  Bonn 1833, 48 + 208 p.  
135. Boecker, Hans Jochen  Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient  Neukirchen-Vluyn 1970, 206 p.   
136. Boecker, Hans Jochen  Law and the administration of justice in the O.T. and ancient East  Minneapolis 1980, 224 p.   
137. Bonsirven, J.  Judaisme (V: La Tora-loi ecrite, loi orale; La Tora et la vie)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1187-1194  
138. Booth, Osborne  The semantic development of the term Mishpat in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 61 (1942), p. 105-110  
139. Bose, Horace M. du  The law and the prophets  Aftermath Series 1,9 (1924), p. 383-427  
140. Braulik, Georg  Bedeutungsnuancen der Ausdrucke fur 'Gesetz' im deuteronomischen Sprachgebrauch  17. Deutscher Orientalistentag, Vortrage, Wiesbaden 1969, p. 343-344  
141. Braulik, Georg  Die Ausdrucke fur 'Gesetz' im Buch Deuteronomium  Biblica 51 (1970), p. 39-66  
142. Bright, J.  The place of the law in Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 569-570  
143. Bright, John  The apodictic prohibition: some observations  Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 185-204  
144. Brueck, M.  Der mosaische Gesetzescodex  Ofen 1847, 9 + 78 p.  
145. Brunner, Robert  Gesetz und Gnade im Alten Testament und im j?dischen Denken  Zurich 1969, 176 p.  
146. Budde, Karl  Die Gesetzgebung der mittleren Bucher des Pentateuchs, insbesondere der Quellen J und E  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 11 (1891), p. 193-234  
147. Burrows, Millar  Old Testament ethics and the ethics of Jesus  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 227-243  
148. Cameron, Thomas  The kindly laws of the Old Testament  London 1945, 67 p.  
149. Carmichael, Calum M.  Deuteronomic laws, wisdom and historical traditions  Journal of Semitic Studies 12 (1967), p. 198-206  
150. Carmichael, Calum M.  A singular method of codification of law in the Mishpatim  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 19-25  
151. Carmichael, Calum M.  The law of Deuteronomy  Ithaca 1974, 277 p.   
152. Carmichael, Calum M.  Law and narrative in the Bible  Ithaca-London 1985, 356 p.   
153. Cazelles, Henri  Loi israelite  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 487-530  
154. Cazelles, Henri  Pentateuque, etude juridique des textes  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 751-759  
155. Cazelles, Henri  A propos de quelques textes difficiles relatifs a la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Revue Biblique 58 (1951), p. 169-188  
156. Cazelles, Henri  Le sens religieux de la Loi  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 177-194  
157. Cazelles, Henri  La Loi, code moral  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 195-200  
158. Cazelles, Henri  La transgression de la Loi en tant que crime et delit  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 521-528  
159. Cazelles, Henri  Droit public et droit prive dans l'Israel biblique  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 17-22  
160. Cellerier, J.E.  Esprit de la legislation mosaique  2 vols. in 1, Paris 1837, 354 + 359 p.  
161. Chaud, J.B.C.  Morale et la Bible  2 vols., Versailles 1817, 28 + 487, 440 p.  
162. Clark, Harold Ballard  Biblical law  2nd ed., Portland, Or. 1944, 22 + 338 p.  
163. Cohen, Hermann  Das soziale Ideal bei Plato und den Propheten  Der Jude 7 (1923), p. 618-636 = J?dische Schriften, vol. 1, Berlin 1924, p. 306-330  
164. Cohn, Haim H. (ed.)  Jewish law in ancient and modern Israel, selected essays with an introduction  N.Y. 1971, 34 + 259 p.   
165. Consejo superior de investigaciones cientificos, Instituto 'Francisco Su rez'  La tica Biblica  Madrid 1971, 331 p.  
166. Cramer, Karl  Der Begriff צדקה bei Trito-Jesaia  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 27 (1907), p. 79-99  
167. Crossan, D.M.  Justice of men in the Bible  New Catholic Encyclopedia 8, p. 75-76  
168. Crusemann, Frank  '...Und die Gesetze des Konigs halten sie nicht' (Esther 3,8); Widerstand und Recht im Alten Testament  Wort und Dienst 17 (1983), p. 9-25  
169. Daube, David  ?ber die Umbildung biblischen Rechtsgutes  Symbolae Friburgensis in honorem Ottonis Lenel, n.d., p. 245-258  
170. Daube, David  Codes and codas in the Pentateuch  Juridical Review 53 (1941), p. 242-261  
171. Daube, David  Some forms of Old Testament legislation  Oxford Society of Historical Theology, Abstracts of Proceedings (1944-45), p. 36-46  
172. Daube, David  Studies in biblical law  Cambridge 1947, 8 + 328 p.; repr. N.Y. 1969.   
173. Daube, David  Rechtsgedanken in Erzahlungen des Pentateuchs  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 77 (1958), p. 32-41 = Von Ugarit nach Qumran, Otto Eissfeldt dargebracht..., 1958, p. 32-41  
174. Daube, David  The Exodus pattern in the Bible  London 1963, 94 p.  
175. David, Martin  Zur Forschungsmethode auf dem Gebiete des biblischen Rechts  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 6 (1925), p. 26-42  
176. David, Martin  De codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 17 (1941-45), p. 73-98  
177. David, Martin  The Codex Hammurabi and its relation to the provisions of law in Exodus  Oudtestamentusche Studien 7 (1950), p. 149-178  
178. Descamps, A.  Justice et justification. 1: L'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1417-1460  
179. Diamond, A.S.  Primitive law, past and present  London 1971, 25 + 410 p.; p. 124-138: The law of the Hebrews; p. 139-154: The Hebrew code  
180. Dillmann, August  Gesetz und Gesetzgebung  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 436-449  
181. Driver, S.R.  Law (in the Old Testament)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 64-73  
182. Dumont, E.  La ley mosaica y su abolicion  Rivista Biblica 22 (1960), p. 1-7, 82-88  
183. Duncan, David  The law of Moses, its character and design  Edinburgh 1851, 2 + 411 p.  
184. Dunner, Alfred  Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament  Bonn 1663, 5 + 139 p.  
185. Dupin, Andre Marie  Regles de droit et de morale tirees de l'Ecriture Sainte  Paris 1858, 24 + 376 p.*  
186. Durr, Lorenz  Altorientalisches Recht bei den Propheten Amos und Hosea  Biblische Zeitschrift, N.F. 23 (1935), p. 150-157  
187. Duschak, Moritz  Umriss des biblisch-talmudischen Synagogenrechts mit Ruecksicht auf die jetzige Stellung der oesterreichischen Juden  Olmutz 1853, 88 p.  
188. Edwards, Chilperic  The Hammurabi Code and the Sinaitic legislation  London 1904, 13 + 168 p.; 3rd ed. 1921; repr. Port Washington 1971  
189. Edwards, Chilperic  The world's earliest laws  London 1934, 152 p.  
190. Ehrlich, Ernst Ludwig  Tora im Judentum  Evangelische Theologie 37 (1977), p. 536-549  
191. Ehrlich, J.W.  The Holy Bible and the law  N.Y. 1962, 240 p.  
192. Eisenstadt, S.  Early history and principles of Jewish family law  Juridical Review 60 (1948), p. 48-53  
193. Ellul, Jacques  Le droit biblique d'apres l'exemple de la royaute et les cultures orientales  M?langes offerts a Jean Brethe de la Gressaye, Bordeaux 1967, p. 253-273*  
194. Ercole, Giuseppe d'  La struttura giuridica di Israele dalle origini ad Adriano  Studia et Documenta Historiae et Iuris 31 (1965), p. 246-304  
195. Ercole, Giuseppe d'  La rilevanza dell'ordinamento dogmatico-cultuale e dell'ordinamento morale nella struttura organica di Israele  Studia et Documenta Historiae et Iuris 32 (1966), p. 185-233  
196. Ercole, Guiseppe d'  The organic structure of Israel in terms of her moral order and dogmatic order of cult  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 557-613  
197. Fahlgren, K. Hj.  Sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im Alten Testament  Dissertation Uppsala 1932, 4 + 270 p.  
198. Falk, Zeev W.  Two symbols of justice  Vetus Testamentum 10 (1960), p. 72-74  
199. Falk, Zeev W.  Hebrew law in biblical times  Jerusalem 1964, 179 p.; Addenda: Dine Israel 8 (1977), Engl. sect. p. 33-48.   
200. Falk, Zeev W.  'Words of G-d' and 'Judgments'  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 155-159  
201. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
202. Fensham, F. Charles  The role of the L-rd in the legal sections of the Covenant Code  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 262-274.  
203. Fischer, Thomas S.  Lex Mosaica  1898*  
204. Fletcher, Verne H.  The fundamental shape of Old Testament ethics  Scottish Journal of Theology 24 (1971), p. 47-73  
205. Fluegel, Maurice  Spirit of the biblical legislation, in parallel with Talmud, Moralists, Casuists, New Testament, ancient and modern law, especially the social and political institutions  Baltimore 1893, 6 + 248 p.   
206. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
207. Fohrer, Georg  Das sogenannte apodiktisch formulierte Recht und der Dekalog  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 115 (1969), p. 120-148  
208. French, Richard V. (ed.)  Lex Mosaica, or the Law of Moses and the higher criticism  London 1894, 36 + 652 p.  
209. Friedenthal, Marcus Beer  Die Legitimitat nach dem Alten Testament, aus mehreren hebr. Werken M.B. Friedenthals ubers. v. R. Furstenthal  יסודי הדת ועקרי האמונה, oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 1-56  
210. Gaudemet, Jean  Institutions de l'antiquite  Paris 1967; p. 96-124: les Hebreux  
211. Gehman, Henry S.  Natural law and the Old Testament  Biblical studies in memory of H.C. Alleman, 1960, p. 109-122  
212. George, Henry  Moses der Gesetzgeber  Berlin 1920, 53 p.  
213. Gershfield, Edward M.; Fuss, Abraham M. (eds.)  Studies in Jewish jurisprudence  4 vols., N.Y. 1971-76  
214. Gerstenberger, Erhard  Wesen und Herkunft des 'Apodiktischen Rechts'  Neukirchen-Vluyn 1965, 8 + 162 p.   
215. Gilmer, Garry Wesley  The if-you form in Israelite law  Dissertation Missoula, Mont., 1975, 8 + 139 p.   
216. Goldstein, Mateo  Derecho hebreo a traves de la Biblia y el Talmud  Buenos Aires 1947, 499 p.  
217. Gordon, A.  Die Bezeichnungen der pentateuchischen Gesetze; ein Beitrag zur Charakteristik der verschiedenen Gesetzesklassen des Mosaismus  Frankf.a.M. 1906, 4 + 187 p.  
218. Gordon, Alexander Reid  Righteousness (in the OT)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 780-784  
219. Graetz, Heinrich  Der Abschluss des Kanons des Alten Testaments und die Differenz von kanonischen und extrakanonischen Buchern nach Josephus und Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 281-298  
220. Gray, G.B.  Law literature  Encyclopedia Biblica 3, p. 2730-2744  
221. Grebot, Pierre  A tradicao, fonte e meio da Escritura  Revista de Cultura Biblica 4 (1967), p. 47-69  
222. Greenstein, Edward L.  Biblical law  In: Back to the sources, reading the classic Jewish texts, ed. Barry W. Holtz, N.Y. 1984, p. 83-103  
223. Greidanus, Sidney  The universal dimension of law in the scriptures  Studies in Religion 14 (1985), p. 39-51  
224. Gutbrod, W.  Law in the Old Testament  In: Law, eds. Herman Kleinknecht and W. Gutbrod. London 1962, p. 23-49  
225. Halperin, Jean  La Thora: un pedagogie de l'intelligence, de la liberte et de la responsabilite  In: Universalite des droits de l'homme et diversite des cultures, eds. Louis Vellez-Serrano and Patrice Meyer-Bisch, Fribourg 1984, p. 37-88  
226. Hammerschaimb, E.  On the ethics of the Old Testament prophets  Vetus Testamentum Supplement 7 (1960), p. 75-101  
227. Harrelson, W.J.  Law in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 77-89  
228. Harrelson, W.J.  Ten commandments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 569-573  
229. Harvey, Warren Zev  Torah  Encyclopedia Judaica 15, p. 1235-1246 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 3-18  
230. Hauser, Richard; Hyatt, Donald B.  The law and the prophets, ed. by Robin Fox  N.Y. (after 1970), 364 p.  
231. Heinemann, Gunter  Untersuchungen zum apodiktischen Recht  Dissertation Hamburg 1958, 2 + 104 p.*  
232. Hempel, Johannes  Das Ethos des Alten Testaments  Berlin 1964, 12 + 343 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 67  
233. Hempel, Johannes  Ethics in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 153-161  
234. Hertz, J.H.  Ancient semitic codes and the Mosaic legislation  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 10 (1928), p. 207-221 = Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. branch 6 (1928), p. 207-221 = Studies in Jewish Jurisprudence, 2 (1972).   
235. Hertzberg, H.W.  Die Entwicklung des Begriffes משפט im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 256-287; 41 (1923), p. 16-76  
236. Hirschberg, Samuel  Jurisprudence among the ancient Hebrews  Marquette Law Review 2 (1926), p. 25-31*  
237. Holmes, Peter  Moses, law of  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 222-238  
238. Horst, Friedrich  Das Privilegrecht Jakob's. Rechtsgeschichtliche Untersuchung zum Deuteronomium.  Gottingen 1930, 124 p. = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 17-154  
239. Horst, Friedrich  Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 49-75 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 260-263, 266-291 = Koch, Klaus: Um das Prinzip der Vergeltung, Darmstadt 1972, p. 181-212  
240. Horst, Friedrich  Gottes Recht. Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament.  Munchen 1961, 344 p.   
241. Huberman Scholnick, Sylvia  The meaning of Mispat in the Book of Job  Journal of Biblical Literature 101 (1982), p. 521-529  
242. Husik, Isaac  The law of nature, Hugo Grotius, and the Bible  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 381-417.   
243. Hyatt, J. Philip  Moses and the ethical Decalogue  Encounter 26 (1965), p. 199-206  
244. Iken, Conrad  Antiquitates hebraicae secundum triplicem judaeorum statum, ecclesiasticum, politicum et oeconomicum  Bremen 1732, 10 + 618 + 86 p.; p. 347-484: De statu politico; p. 371-384: De regibus; p. 385-397: De Synedris; p. 397-420: De judiciis; p. 437-454: De mensuris et nummis; p. 455-465: De militibus et armis; p. 466-483: De bello; p. 484-618: De statu oecon  
245. Iken, Conrad  De lege Mosis, Prophetis et Psalmis ad Luc. XXIV, 44.  In: Dissertationes philologico-theologicae, vol. 1, Leiden 1749, p. 419-433  
246. Iken, Conrad (praes.); Douglas, Georg (resp.)  De institutis et cerimoniis legis Mosaicae ante Mosem  2 vols. in 1, Dissertation Bremen 1751, 44 + 52 p. = Dissertationes philologico-theologicae, vol. 2, ed. Joh. Herm. Schacht, Traiecti Batavorum (Utrecht) 1770, p. 1-94  
247. Ilbert, Courtenay  Early Jewish law and custom  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, N.S. 16 (1916), p. 140-145  
248. Isaacs, Nathan  'The law' and the law of change. A tentative study in comparative jurisprudence.  Cincinnati 1917, 38 p. (reprinted from University of Pennsylvania Law Review 65)  
249. Isaacs, Nathan  The common law of the Bible  American Bar Association Journal 7 (1921), p. 117-119  
250. Jackson, Bernard S.  Structuralism and the notion of religious law  Investigaciones Semioticas 2,3 (1982-83), p. 1-43*  
251. Jackson, Bernard S.  The ceremonial and the judicial; biblical law as sign and symbol  Journal for the Study of the Old Testament 30 (1984), p. 25-50  
252. Jacobus, Adolf  Der Gottesstaat  Berlin 1923, 165 p.; p. 70-101: Das Rechtswesen; p. 102-135: Die volkswirtschaftlichen Grundgesetze  
253. Jaeger, Nicola  Il diritto nella Bibbia  Giustizia individuale e sociale nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Assisi 1960, 245 p.  
254. Jennings, David  Jewish antiquities  London 1808, 8 + 434 p.; 2nd ed. 1823  
255. Jepsen, Alfred  Die 'Hebraer' und ihr Recht  Archiv fur Orientforschung 15 (1945-51), p. 55-68  
256. Jepsen, Alfred  צדק und צדקה im A.T  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 78-89  
257. Jepsen, Alfred  Israel und das Gesetz  Theologische Literaturzeitung 93 (1968), p. 85-94  
258. Jirku, Anton  Das weltliche Recht im Alten Testament  Gutersloh 1927, 160 p.  
259. Jocz, J.  Law and grace, with special reference to the fourth Commandment  Judaica 21 (1965), p. 166-177  
260. Jouanen, J.  Apercu sur les legislations de l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897, 98 p.  
261. Kaiser, Walter C.  Toward Old Testament ethics  Grand Rapids 1983, 12 + 345 p.   
262. Kalthoff, Joh. Heinr.  Handbuch der hebraischen Alterthumer  Munster 1840, 14 + 456 p.  
263. Kaufman, Stephen A.  The structure of the Deuteronomic law  Maarav, a journal for the study of Northwest Semitic Languages and Literatures 1 (1978-79), p. 105-158  
264. Kent, Charles Foster  Law (Biblical, O.T.)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 823-824  
265. Kent, Charles Foster  The message of Israel's lawgivers; the laws of the Old Testament codified  N.Y. 1907, 34 + 386 p.  
266. Kent, Charles Foster  Israel's laws and legal precedents from the days of Moses to the closing of the legal canon  N.Y. 1907, 35 + 301 p.  
267. Kilian, Rudolf  Apodiktisches und kasuistisches Recht im Licht agyptischer Analogien  Biblische Zeitschrift, N.F. 7 (1963), p. 185-202  
268. Kingsbury, Edwin C.  Law as compact: Ancient Israel's contribution to the understanding of law  Journal of Human Relations 15 (1967), p. 411-422  
269. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences Historiques (n.d.), p. 473-475  
270. Kisch, Guido  The science of biblical, talmudic and rabbinical law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 245-258 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 113-126  
271. Kleinert, Paul  Das Deuteronomium und der Deuteronomiker. Untersuchungen zur alttestamentlichen Rechts- und Literaturgeschichte  Bielefeld-Leipzig 1872, 267 p.  
272. Klumel, Meir  Mischpatim, ein samaritanisch-arabischer Commentar zu Exodus 21-22,15, von Ibrahim ibn Jakub. Nach einer Berliner Handschrift hrsg  Dissertation Berlin 1902, 13 (+ 1) + 34 p.   
273. Kohler, Josef  Israelitisches und j?disches Recht  In: Kultur der Gegenwart, vol. 2,7,1, Leipzig-Berlin 1914, p. 71-82  
274. Kohler, Josef  Israeliten  In: Grundlagen des Volkerrechts, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Stuttgart 1918, p. 21-23  
275. Konig, E.  Essai sur l'evolution de l'idee de justice chez les prophetes hebreux  Paris 1894*  
276. Kraus, Hans Joachim  Die prophetische Verkundigung des Rechts in Israel  Zollikon 1957, 38 p.  
277. Kubel, Robert  Das alttestamentliche Gesetz und seine Urkunde  Stuttgart 1867, 80 p.  
278. Lazarus, Joseph  Die alten Gesetze  Prag 1928, 26 p.  
279. Leathes, Stanley  The law in the prophets  London 1891, 16 + 312 p.  
280. Leiman, Sid Z.  The canonization of Hebrew Scripture: the talmudic and midrashic evidence  Hamden, Conn. 1976, 234 p. = Dissertation 1970.   
281. Lemaire, A.  Vengeance et justice dans l'Ancien Israel  In: La Vengeance, eds. R. Verdier and J.P. Poly, vol. 3, Paris 1984, p. 13-33*  
282. Lesetre, Henri  Injustice  Dictionnaire de la Bible 3, p. 878-879  
283. Lesetre, Henri  Loi mosaique  Dictionnaire de la Bible 4, p. 329-347  
284. Lesetre, Henri  Morale  Dictionnaire de la Bible 4, p. 1260-1266  
285. Levenson, Jon D.  The theologies of commandments in biblical times  Harvard Theological Review 73 (1980), p. 17-33  
286. Lightner, Clarence A.  The Mosaic law  Michigan Law Review 10 (1911), p. 108-119  
287. Lind, M.  Law in the Old Testament  Christian Legal Society Quarterly 4 (1983), p. 32-34*  
288. Linton, I.H.  A legal man and the Bible  London n.d., 8 + 179 p.  
289. Lipman, Armand  תורת משה Le loi de Moise, commentee par un croyant  Paris 1926, 13 + 228 p.  
290. Lobingier, Charles Summer  The Bible as a law book  American Law Review 47 (1913), p. 556-560*  
291. Locher, Clemens  Wie einzigartig war das altisraelitische Recht?  Judaica 38 (1982), p. 130-140  
292. Loewenstamm, Samuel E.  Law (in the Israelite society... in the settlement period).  In: World History of the Jewish People, vol. 3, Tel Aviv 1971, p. 231-267  
293. Luzzatto, Samuel David  Breve prospetto dell legislazione Mosaica  L'Educatore Israelita 1 (1853), p. 68-77, 104-106, 135-138, 161-166, 229-232, 291-295, 321-324; 2 (1854), p. 15-18  
294. Marsden, John Benjamin  The influence of the Mosaic Code upon subsequent legislation  London 1862, 8 + 303 p.  
295. Mays, James Luther  Justice; perspectives from the prophetic traditions  Interpretation 37 (1983), p. 5-16  
296. McConnell, Francis J.  Righteousness  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2591-2592  
297. McKeating, Henry  Justice and truth in Israel's legal practice  Church Quarterly 3 (1970), p. 51-56  
298. Mendenhall, George E.  Ancient oriental and biblical law  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46  
299. Menes, A.  Die vorexilischen Gesetze Israels  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 50 (1928), 6 + 141 p.   
300. Menes, A.; Bialoblocki, Samuel  Gesetze der Bibel; die Darstellung der Gesetze im nachbiblischen Judentum; die 613 Gebote  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 355-377  
301. Michaelis, Johann David  Mosaisches Recht. 2nd ed., 6 vols. in 3,  Frankf.a.M. 1775-1778, 399, 480, 352, 382, 310, 419 p.  
302. Michaelis, Johann David  Commentaries on the laws of Moses, translated from the German by Sir Alexander Smith  4 vols., London 1814  
303. Mitchell, Hinchley G.  The ethics of the Old Testament  Chicago 1912, 8 + 417 p.  
304. Mongiorgio, Nicolo  Codex de Mosaico, et vetere iure enucleando  Bonania (Bologna) 1573, 4 + 291 + 16 p.  
305. Morgenstern, J.  Das Justizwesen bei den alten Hebraern  Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage 44 (1879), 46-49  
306. Nadel, Arno  Das Wesen des mosaischen Sittengesetzes  Der Jude 1 (1916-17), p. 419-424  
307. Napier, B.D.  Community under law: on Hebrew law and its theological presuppositions  Interpretation 7 (1953), p. 404-417  
308. Nasuti, Harry P.  Identity, identification and imitation: the narrative hermeneutics of biblical law  Journal of Law and Religion 4 (Winter 1986), p. 9-23*  
309. Neusner, Jacob  Does Torah mean law?  Central Conference of American Rabbis, Journal 27 (1959), p. 42-45  
310. Nicholson, E.W.  Deuteronomy and tradition  Oxford 1967, 12 + 145 p.  
311. Niehr, Herbert  Rechtsprechung in Israel; Untersuchungen zur Geschichte der Gerichtsorganisation im Alten Testament  Stuttgart 1987, 144 p.  
312. Nielsen, Kirsten  J-hweh as prosecutor and judge. An investigation of the prophetic lawsuit (Rib-pattern)  Sheffield 1978, 104 p.  
313. Nielsen, Kirsten  Das Bild des Gerichts (Rib-pattern) in Jesaiah I-XII. Eine Analyse der Beziehungen zwischen Bildsprache und dem Anliegen der Verkundigung.  Vetus Testamentum 29 (1979), p. 309-324  
314. North, C.R.  The place of oral tradition in the growth of the Old Testament  Expository Times 61 (1949-50), p. 292-296  
315. Noth, Martin  Das Gesetz im Pentateuch  Schriften d. Konigsberger Gelehrten-Gesellschft, Geisteswiss. Klasse, 17 (1940), p. 49-138  
316. Noth, Martin  The laws in the Pentateuch and other studies  Edinburgh 1966; repr. 1967, 14 + 289 p.; 2nd. ed. London 1984  
317. Oehler, Th.  Gesetz, Gesetzgebung  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 277-282  
318. Oort, Henricus  Oud-Israels Rechtswezen  Leiden 1892, 35 p.  
319. Orlinsky, Harry M.  The tribal system of Israel and related groups in the period of the Judges  Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman, 1962, p. 375-387  
320. Oyen, Hendrik van  Ethik des Alten Testaments  Gutersloh 1967, 208 p.  
321. Oyen, Hendrik van  Ethique de l'Ancien Testament  Geneve 1974, 210 p.  
322. Parker, Martha E.  A study of the law from nature and the Bible  Richmond, Calif. 1926, 2 + 333 p.  
323. Pastoret, M. de  Moyse, considere comme legislateur et comme moraliste  Paris 1788, 4 + 599 p.  
324. Patrick, Dale  Casuistic law governing primary rights and duties  Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 180-184  
325. Patrick, Dale  The Covenant Code source  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 145-157  
326. Patrick, Dale  Old Testament law  Atlanta 1985, 4 + 278 p.  
327. Peters, Norbert  Die soziale Fursorge im Alten Testament  Paderborn 1936, 92 p.  
328. Pfeiffer, August  Specimen antiquitatum sacrarum... de antiquis Ebraeorum ritibus et moribus  Wittenberg 1687, 80 p.  
329. Pfeiffer, August  Antiquitates Ebraicae selectae, unde quamplurimis Scripturae locis faccula accenditur  Leipzig 1692, 20 + 216 p.  
330. Phelps, Lilburn  Moses and his laws  Kentucky State Bar Journal 8 (1944), p. 19-24*  
331. Philippson, Ludwig  La morale sociale del Mosaismo  La Rassegna Mensile di Israel 18 (1952), p. 51-65  
332. Piattelli, Daniela  Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali  Milano 1981, 194 p.  
333. Ploeg, J.P.M. van der  Studies in Hebrew law  Catholic Biblical Quarterly 12 (1950), p. 248-259, 416-427; 13 (1951), p. 28-43, 164-171, 296-307  
334. Ploeg, J.P.M. van der  Law, mosaic  New Catholic Encyclopedia 8, p. 554-556  
335. Pope, M.H.  Congregation, assembly  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 669-670  
336. Rad, Gerhard von  'Gerechtigkeit' und 'Leben' in der Kultsprache der Psalmen  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 418-437  
337. Rapaport, J.  The origins of Hebrew law  Palestine Exploration Quarterly 73 (1941), p. 158-167  
338. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Biblisch-talmudisches-rabbinisches Recht der Juden  Lemberg 1912 (?), 24 p.  
339. Reckenberger, Joannes Leonhard  Sacri Judaeorum ritus antiqui secundum res gestas et dogmata illorum ad Codicis Sacri  Jena 1740, 14 + 730 + 52 p.  
340. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
341. Reimarus, Hermann Samuel  Cogitationes de legibus Mosaicis ante Mosem  Hamburg 1741; Commentatione theologicae, ed. Johann Kaspar Velthusen, vol. 6, Leipzig 1799  
342. Rendtorff, Rolf  Das uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 147 (1977), 8 + 177 p.   
343. Reviv, Hanoch  The traditions concerning the inception of the legal system in Israel: significance and dating  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 566-575  
344. Richter, Wolfgang  Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches.  Munchen 1966, 217 p.  
345. Riehm, Eduard  Gesetz, Gesetzbuch  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 515-521  
346. Riehm, Eduard  Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab  Gotha 1854, 12 + 136 p.  
347. Ring, Emanuel  Israels Rechtsleben im Lichte der neuentdeckten assyrischen und hethitischen Gesetzesurkunden  Stockholm-Leipzig 1926, 205 p.   
348. Robbins, Alexander H.  The Pentateuch as a book of common law  Central Law Journal St. Louis 84 (1917)*  
349. Robinson, H. Wheeler  Law and religion in Israel  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938, p. 47-66; repr. 1969  
350. Rofe, Alexander  Methodological aspects of the study of biblical law  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 1-16  
351. Rosenthal, Ludwig A.  Hamurabigesetz, Thora und Talmud  Mainz 1903, 44 p.  
352. Rule, Ulric Z.  Old Testament institutions, their origin and development  London 1910, 15 + 448 p.  
353. Rule, Ulric Z.  Law in the Old Testament  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1852-1858  
354. Rushdoony, Rousas John  The institutes of biblical law, with three appendices by Gary North  N.Y. 1973, 7 + 890 p.  
355. Saalschutz, Joseph Levin  Das mosaische Recht, mit Berucksichtigung des spateren j?dischen  2 vols., Berlin 1846-48, 34 + 879 + 16 p.; 2nd ed.: Das mosaische Recht, nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 1853, 34 + 879 + 44 p.   
356. Salvador, J.  Geschichte der mosaischen Institutionen und des j?dischen Volks  3 vols., Hamburg 1836, 72 + 258, 6 + 336, 3 + 464 p.  
357. Salvador, Joseph  Loi de Moise, ou systeme religieux et politique des Hebreux  Paris 1822, 14 + 611 p.  
358. Salvador, Joseph  Histoire des institutions de Moise et du peuple hebreu  3 vols., Paris 1828, 20 + 414, 457, 455 p.; 2nd ed., 4 vols., Bruxelles 1829-30; 3rd. ed., 2 vols., Paris 1862  
359. Sanchez del Rio y Peguero, Carlos  La teoria general del derecho en el antiguo Israel  Temis 7 (1960), p. 87-107  
360. Schall, Eduard  Die Staatsverfassung der Juden auf Grund des Alten Testamentes und namentlich der funf Bucher Moses, mit fortlaufen der Beziehung auf die Gegenwart. vol. 1: Mosaisches Recht, Staat, Kirche und Eigentum in Israel. 2. ed.,  Leipzig 1896, 382 p.  
361. Scharbert, Josef  J-hwe im fruhisraelitischen Recht  In: G-t, der einzige: zur Entstehung des Monotheismus in Israel, ed. E. Haag, Freiburg 1985, p. 160-183*  
362. Schenkel, Daniel  Gerechtigkeit (des Menschen)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 394-399  
363. Schmokel, Hartmut  Das angewandte Recht im Alten Testament. Eine Untersuchung seiner Beziehungen zum kodifizierten Recht Israels und des alten Orients  Borna-Leipzig 1930, 4 + 134 p.   
364. Schofield, J.N.  Law, prophets and writings  London 1969, 13 + 386 p.; p. 60-74: Mosaic religion: institutions  
365. Schottroff, W.  Zum alttestamentlichen Recht  Beihefte z. Evangelischen Theologie 22 (1977), p. 3-29  
366. Schrey, Heinz-Horst; Walz, Hans Hermann; Whitehouse, W.A.  The biblical doctrine of justice and law  London 1955, 208 p.  
367. Schweitzer, Wolfgang  The Bible and the problem of human law and justice  Interpretation 5 (1951), p. 46-59  
368. Seeger  Gesetz im AT  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1125-1127  
369. Senger, M.  L'esprit des loix mosaiques  Bordeaux 1785, 16 + 270 p.  
370. Siegfried, C.  Gesetz, Gesetze  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 211  
371. Silving, Helen  The jurisprudence of the Old Testament  New York University Law Review 28 (1953), p. 1129-1148  
372. Skinner, J.  Righteousness in O.T  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 272-281  
373. Soggin, J. Alberto  Ancient Israelite poetry and ancient 'Codes' of law and the sources 'J' and 'E' in the Pentateuch  Vetus Testamentum Supplement 28 (1975), p. 185-195  
374. Sonsino, Rifat  Toward a definition of law in the Pentatuech  Journal of Reform Judaism 26,3 (1979), p. 117-123  
375. Sonsino, Rifat  Characteristics of biblical law  Judaism 33 (1984), p. 202-209  
376. Sorg, Theo (ed.)  Dekalog heute; Predigthilfen zu den Zehn Geboten  Stuttgart 1979, 160 p.  
377. Spencer, Joannes  De legibus Hebraeorum ritualibus et earum rationibus libri tres  Cambridge 1685, 3 vols. in 1; 2nd ed. Hague-Comitum 1686, 30 + 476 + 28; 504 + 18 p.; 3rd ed. Leipzig 1705, 2 vols.; Cambridge 1727, 10 + 635 p.; T?bingen 1732, 35 + 232 + [30] p.  
378. Spinetoli, Ortensio da  La 'giustizia' nella Bibbia  Bibbia e Oriente 13 (1971), p. 241-254  
379. Steinwenter, Arthur  Bibel und Rechtsgeschichte  Journal of Juristic Papyrology 15 (1965), p. 1-19  
380. Stoderl, Wenzel  Das Gesetz Israels nach Inhalt und Ursprung  Marienbad 1933, 6 + 72 p.  
381. Stone, Wilbur F.  The oldest laws  Lawyer and Banker 5 (1912), p. 132-139*  
382. Strong, T.B.  Ethics (in the OT and Apocrypha)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 777-783  
383. Stuhlmacher, Peter  Das Gesetz als Thema biblischer Theologie  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 75 (1978), p. 251-280  
384. Stylianopoulos, Theodore  Justin Martyr and the Mosaic law  Dissertation Cambridge, Mass., 1975, 11 + 204 p.   
385. Toombs, Lawrence E.  Love and justice in Deuteronomy  Interpretation 19 (1965), p. 399-411  
386. Tresmontant, Claude  La doctrine morale des prophetes d'Israel  Paris 1958, 198 p.  
387. Tresmontant, Claude  Sittliche Existenz bei den Propheten Israels  Freiburg 1962, 204 p.  
388. Troeltsch, Ernst  Das Ethos der hebraischen Propheten  Logos 16 (1916-17), p. 1-28  
389. Vaux, Roland de  Les institutions de l'Ancien Testament  2 vols., Paris 1958-60, 347 + 541 p.   
390. Vaux, Roland de  Hoe het Oude Israel leefde  2 vols., Roermond-Maaseik 1960-61, 411 + 602 p.  
391. Vaux, Roland de  Das Alte Testament und seine Lebensordnungen  2 vols., Freiburg 1960-62, 370 + 467 p.  
392. Vaux, Roland de  Instituciones del Antiguo Testamento  Barcelona 1964, 772 p.  
393. Vaux, Roland de  Le roi d'Israel, vassal de ה'  M?langes Eugene Tisserant, vol. 1, 1964, p. 119-133  
394. Vaux, Roland de  Ancient Israel; its life and institutions  2nd ed., London 1965, 23 + 592 p.  
395. Vawter, B.  Mosaic law  New Catholic Encyclopedia 7, p. 696-697  
396. Verdam, P.J.  Mosaic law in practice and study throughout the ages  Kampen 1959, 52 p.   
397. Victor, Peddi  A note on חק in the Old Testament  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 358-361  
398. Vitta, Edoardo  Pace e giustizia nell'Ebraismo  La Rassegna Mensile di Israel 36, 2 (1970), p. 465-471  
399. Vorwahl, H.  Texte zur biblischen und babylonischen Urgeschichte und Gesetzgebung  Leipzig 1926, 41 p.  
400. Wagner, Gaston  La justice dans l'Ancien Testament et le Coran, aux niveaux des mariages et des echanges des biens  Neuchatel 1977, 279 p.  
401. Wagner, Volker  Rechtssatze in gebundener Sprache und Rechtssatzreihen im israelitischen Recht  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 127 (1972), 5 + 72 p.   
402. Walz, Hans Hermann; Schrey, Heinz Horst  Gerechtigkeit in biblischer Sicht  Zurich-Frankf.a.M. 1955, 164 p.  
403. Webber, George  Law in the life of Abraham  Juridical Review 49 (1937), p. 282-300  
404. Weill, Alexandre  Moise et le Talmud  Paris 1864, 54 + 349 p.  
405. Weinfeld, Moshe  The origin of the apodictic law  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 63-75  
406. Weingreen, J.  The Deuteronomic legislator - a proto-rabbinic type  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 76-89  
407. Welch, Adam C.  The Code of Deuteronomy  London 1924, 2 + 224 p.  
408. Welch, Adam C.  Deuteronomy, the framework of the code  London 1932, 6 + 215 p.  
409. Westbrook, Raymond  Biblical and cuneiform law codes  Revue Biblique 92 (1985), p. 247-264  
410. Wharton, J.A.  Ordinance (חוקה, חק, משפט)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 607-608  
411. Wheeler, E.P.  A lawyer's study of the bible  Central Law Journal 89 (1919), p. 434 ff*  
412. White, Edw. J.  The law in the Scripture  St. Louis, Mo. 1935, 24 + 422 p.  
413. Wiener, Harold Marcus  Studies in biblical law  London 1904, 8 + 128 p.  
414. Wiener, Harold Marcus  The legal study of the Pentateuch  Review and Expositor 8 (1910), p. 214-228  
415. Wiener, Max  Gesetze, mosaische  J?disches Lexikon 2, p. 1106-1107  
416. Wienes, E. C.  Commentaries on the laws of the ancient Hebrews with an introductory essay on civil society and government  Philadelphia 1869*  
417. Wildeboer, G.  Die alteste Bedeutung des Stammes צדק  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 22 (1902), p. 167-169  
418. Williams, James G.  Concerning one of the apodictic formulas  Vetus Testamentum 14 (1964), p. 484-489; 15 (1965), p. 113-115  
419. Willis, Hugh Evander  The historical development of Hebrew law  Indiana University Studies 11,61 (1924), 29 p.  
420. Wilson, Robert R.  Israel's judicial system in the preexilic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 74 (1983-84), p. 229-248  
421. Winer, G.B.  Gesetz, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 415-422  
422. Wines, E.C.  Commentaries on the laws of the ancient Hebrews, with an introductory essay on civil society and government  N.Y. 1853; 5th ed. Philadelphia 1861, 640 p.  
423. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Religionsgesetz in j?discher Beleuchtung: das 'Gesetz' und das Christentum; Das Wesen der pentateuchischen Gesetzgebung nach dem Wortlaut des Pentateuch; ?ber die Einteilung der pentateuchischen Gesetze; Begrundung der Gebote  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin, 1910-11, p. 1-96; 1918-19, p. 1-116  
424. Wurthwein, Ernst  Der Ursprung der prophetischen Gerichtsrede  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 49 (1952), p. 1-16  
425. Wurthwein, Ernst  Der Sinn des Gesetzes im Alten Testament  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 55 (1958), p. 255-270  
426. Yaron, Reuven  Biblical law: prolegomena  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 27-44  
427. Zimmerli, Walther  Das Gesetz im Alten Testament  Theologische Literaturzeitung 85 (1960), p. 481-498  
428. Zimmerli, Walther  Das Gesetz und die Propheten  Zum Verstandnis des Alten Testamentes. Gottingen 1963, 154 p.  
429. Zimmerli, Walther  The law and the prophets  Oxford 1965, 9 + 101 p.   
430.תא-שמע, ישראל ענין שמיטה אצל הר סיני מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 89-92