Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלך. שופט. הנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
2.אברמסקי, שמואל לתפיסת המלוכה בספר שמואל ולרקעה ההיסטורי בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 128-87  
3.אברמסקי, שמואל הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575  
4.אברמסקי, שמואל מלכות שאול ומלכות דוד, ראשית המלוכה בישראל והשפעתה לדורות ירושלים 1977 424 עמ'  
5.אברמסקי, שמואל שופט ומלך והנהגת משה זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 127-78  
6.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
7.אהוביה, אברהם ואין משתמשין בשרביטו [הדרכים אל כס המלוכה] בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 35-49  
8.אורבך, א' 'עם הארץ' הכינוס העולמי למדעי-היהדות (קיץ תשז), ירושלים תשיב עמ' 366-362  
9.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
10.אילת, משה השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10  
11.אישידה, טומואו שופט, שופטים אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 583-577  
12.אלטמן, אמנון קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11  
13.אלטמן, אמנון מוסד 'בעלי העיר' במקרא מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5  
14.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
15.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
16.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
17.בובר, מרדכי מרטין שמואל והשתלשלות הרשויות בישראל ציון שנה ד תרצט עמ' 1-29  
18.בובר, מרדכי מרטין מלכות שמים - עיונים בספרי שופטים ושמואל ירושלים תשכה 207 עמ'  
19.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
20.בן-ברק, צפרירה ברית מצפה - מקור ברית המלוכה בישראל (שמו"א י, כה) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 411-402  
21.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
22.בן-ברק, צפרירה פרשת מריבעל ושיטת הענקת אדמות בישראל בית מקרא שנה כה תשם עמ' 62-48  
23.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
24.בן-ברק, צפרירה 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' (קוי יסוד בכיניו מוסד המלוכה בישראל לאור המלוכה הכנענית) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניבסיטה העברית בירושלים תשלב 311 עמ'  
25.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
26.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
27.ברטל, אריה מלכות שאול, המלך הראשון בישראל ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196 
28.ברטל, אריה המסורת על שתי ההמלכות של שלמה ועל סידרי המינהל שבדברי הימים א כג-כט בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 506-500  
29.ברנפלד, ש' מבוא ספרותי-היסטורי לכתבי הקדש. כרך ד ספר ז: החברה המדינית בישראל. (א) יסודות החברה. (ב) המעמדים בחברה המדינית וחיי המשפחה. (ג) ההנהגה המדינית והתרבות הרוחנית... הערות נספחות: בתי אם, עם הארץ.. ת"א תרפט 187 עמ'  
30.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
31.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
32.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
33.גפני, חנן מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו מגדים גל' לא טבת תשס עמ' 87-94  
34.גרינברג, משה היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29  
35.גרינץ, יהושע מאיר ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17  
36.גרסיאל, משה המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325  
37.גרסיאל, משה  שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53 בית   
38.גרשוני, יהודה ההבדל בין מלך לשופט  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכא-תכה  
39.דה-וו, רולנד מובנו של הביטוי 'עם הארץ' במקרא ותפקידו המדיני של העם בישראל סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 68-74  
40.דובשני, מנשה נביאים ומנהיגים במקרא ת"א תשלח 204 עמ'  
41.האוניברסיטה העברית השופט בישראל (מבחר מחקרים) ירושלים תשכה 30 עמ'  
42.הלוי, א"א מינוי הזקנים האומה שנה ד תשכה-תשכו עמ' 87-89  
43.הלוי, א"א משפט המלך (מן ההגות המדינית בעולם העתיק בישראל ובעמים) תרביץ שנה לח תשכט עמ' 230-225  
44.הלוי, רפאל דמות המלך בישראל תרביץ שנה ל תשכא עמ' 340-314  
45.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך זקנים האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 972-970  
46.וולפנזון, אברהם התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא חיפה תשלה 87 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76 
47.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
48.ויזנברג, אפרים יהודה משפט שלמה ניב המדרשיה גל' תשלב-תשלג עמ' לט-נ  
49.וייזר, אשר דמות המנהיג במקרא מחניים חוב' קכח-קל תמוז תשלב עמ' צב-קכא  
50.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
51.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
52.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
53.וייסמן, זאב מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1  
54.וייסמן, זאב על החריזמה של השופטים - המושיעים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 121-115  
55.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
56.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
57.זהרי, מנחם משרה ושררה בארצות המקרא בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד  
58.זלבסקי, שאול עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים ירושלים תשמא 392 עמ'  
59.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
60.טולקובסקי-גולדברג, חנה התואר 'שופט' השלח כרך לח תרפא עמ' 171-165 עמ' 138-131  
61.טלמון, ש' 'משפט המלך' (שמואל א, פרק ח) ספר בירם, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים תשטז עמ' 45-56  
62.טלמון, שמריהו תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17  
63.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
64.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
65.טרואן, שאול דב השופט בהסטוריוגרפיה המקראית עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים 1961  
66.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
67.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
68.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
69.כהן, חיים ה' עיונים משפטיים בספר עזרא [(א) על פומביות החוק. (ב) על חופש התנועה וחופש הדת. (ג) על עונש המוות. (ד) השופטים והדיינים וסמכויותיהם. (ה) על הקודיפיקציה. (ו) על הוצאת הנשים הנוכריות] זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 401-371  
70.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
71.להב, מרדכי אחוזת המלך בישראל ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 245-207  
72.לוי, יצחק יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35  
73.ליבוביץ, אליה; ליבוביץ, גילה משפט שלמה בית מקרא שנה לה תשן עמ' 242-244 [תגובה: רחמן, גדליה; רחמן, יוספה. שם שנה לח תשנג עמ' 91-94]  
74.ליוור, יעקב מלך, מלוכה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1112-1080  
75.ליוור, יעקב; קפלן, צבי מלוכה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 557-552  
76.ליונשטם, שמואל אפרים עד אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 83-81  
77.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
78.לרנר, מ''ב דוד המלך ומפקד העם מחניים ע סיון תשכב עמ' 121-118  
79.לש, רם; דוד, אורן "שופטים ושוטרים תתן לך" אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
80.מזר, בנימין המלוכה בישראל טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא, ירושלים תשלג עמ' 27-35  
81.מירסקי, אהרן נבואה בנוסח פסק דין מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 183-180  
82.מלמד, עזרא ציון כינויו של הנשיא (המלך) במקרא תרביץ שנה טז תשה עמ' 1-7  
83.מלמט, אברהם המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128  
84.מלמט, אברהם מארי והמקרא; לדפוסי המשטר השבטי ספר סגל, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל יז תשכה עמ' 19-32   
85.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
86.נאמן, פנחס המלכת שאול בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 110-94  
87.נאמן, פנחס הקמת מלך והורשת המלוכה בישראל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 201-189  
88.נדל, מ' המלכות בעולם העתיק ובישראל ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 227-211  
89.נובק, ווילהלם הליכות המדינה של העברים בימי קדם עד ימי חרבן בית שני. [(א) המשטר. (ב) מעמד תורת-המשפטים. (ג) ברית ומלחמה] ווארשא תרסד 73 עמ'  
90.נות, מרטין השופט בישראל; מבחר מחקרים [תרגום מאמריהם של מארטין נות: המשרה של 'שופט ישראל', ושל ה' וו' הרצברג: השופטים הזעירים] ירושלים תשכה 30 דפים  
91.סגל, מ"צ הנביאים והמלוכה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 65-70  
92.סימון, אוריאל משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי' בר-אילן ז-ח תשל עמ' 9-37  
93.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
94.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
95.עמר, יצחק דוד המלך, גד החוזה ונתן הנביא, עיון ביחסי מלך ושני נביאים מגדים גל' מב אייר תשסה עמ' 39-48  
96.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
97.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
98.פיגין, שמואל י' ספר המשפטים של יתרו ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך ז תשה עמ' 89-125  
99.פינקלשטיין, ישראל ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי קתדרה חוב' 50 טבת תשמט עמ' 3-26  
100.פיש, הראל מנהיגות קנאית; הדגם המקראי מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32  
101.פלק, זאב שופט ושבט לשוננו כרך ל תשכו עמ' 247-243  
102.פלק, זאב הערות לפרשות יתרו ומשפטים דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 29-33  
103.פרוינד, יוסף 'לא תענה על רב לנטות .'. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 136-129  
104.צור, יחיאל מלכות בשר ודם מול מלכות שמים מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 142-150  
105.צמריון, צמח דעת הקהל במקרא בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430  
106.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
107.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
108.קופרמן, יהודה פרשת הנביא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ב ירושלים תשכב 40 עמ'  
109.קופרמן, יהודה פרשת המלך לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ג ירושלים תשכב 39 עמ'  
110.קופרמן, יהודה סוגית מינוי שופטים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ט ירושלים תשכג 43 עמ'  
111.קורנגרין, פ' עדות ועדה ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 19-26  
112.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
113.קסירר, מאיר 'ברית מלוכה' ו'ברית שושלת' - מלכות ישראל הצפונית רמת-גן תשמג 34 עמ'  
114.קרל, צבי סדרי מדינה בישראל בזמנים קדומים הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 73-75, 136-131  
115.קרסנר, שמעון אישיותו ופעולותיו של שאול המלך ישורון יא אלול תשסב עמ' תשצא-תתד  
116.רביב, חנוך ההנהגה בתקופת השופטים באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204  
117.רביב, חנוך המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19  
118.רביב, חנוך מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)  
119.רביב, חנוך אספת כלל-הממלכה בישראל ארץ ישראל ספר טו תשמא עמ' 311-308  
120.רביב, חנוך אסיפות כלל-שבטיות במקרא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95  
121.רביב, חנוך מוסד הזקנים בישראל; לאור המקרא ותעודות חיצוניות ירושלים תשמג 193 עמ'. ביקורות: הלצר, מ': שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 276-275; לרנר, יואל: תקדים; עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח עמ' 80-78 
122.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319  
123.רביב, חנוך 'שרי שבטי ישראל' (דה"א כז, טז-כב) תרביץ שנה נג תשמד עמ' 9-1  
124.רבינוביץ, יוסף חק ומשפט (להבנת הכתובים שמות יח יז-כז) הבקר אור שנה א תרלו עמ' 334-331  
125.רבן, ג' שמואל והמלכת שאול ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 75-83  
126.רבנטלוב, הנינג רוזן משרת המזכיר (פרק במבנה המשפט של חיי הציבור בישראל) סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 18-33  
127.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
128.רוזנבוים, ש' המשפט המדיני בישראל בימי השופטים והמלכים הראשונים המשפט העברי ג תרפה עמ' 149-129  
129.רופא, אלכסנדר ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75  
130.רזין, מ'; בנדור, ש' מוצא המלוכה בישראל (מבוא לספר שמואל) ת"א 1959 (עמ' 363-359: משפט וצדקה. עמ' 370-364: 'משפט המלך')  
131.שביב, יהודה על מוסד הנשיאות שמעתין גל' 129-130 תשנז עמ' 17-23  
132.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
133.שטרנברג, עדינה מלך במשפט יעמיד ארץ מסכת ד תשסו עמ' 171-193  
134.שנפלד, ברוך מאמר ההנהגה; כולל יסודי ההנהגה אשר לעדת בני ישראל בארץ הקדושה על פי משה ביד ה' בכורי העתים ז תקפז עמ' 34-44  
135.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  
136.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער -השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
137. Abrahams, Israel  Am Ha-arec  In: The Synoptic Gospels, ed. Claude G. Montefiore, 2nd ed., vol. 2, London 1927, p. 647-669  
138. Abramski, Shmuel  The beginnings of the Israelite monarchy and its impact upon leadership in Israel  Immanuel 19 (1984-85), p. 7-21  
139. Adeney, W.F.  Governor  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 253  
140. Ahlstrom, G.W.  Royal administration and national religion in ancient Palestine  Leiden 1982, 14 + 112 p.   
141. Alexander, William Lindsay  Officer  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 358-359  
142. Alexander, William Lindsay  Prince  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 580  
143. Alt, Albrecht  Das Konigtum in den Reichen Israel und Juda  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 2-22 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 116-134  
144. Alt, Albrecht  The Monarchy in Israel and Judah  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 239-259  
145. Andersen, Francis I.  The socio-juridical background of the Naboth incident  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 46-57  
146. Anderson, George W.  Israel: Amphictyony: Am, Kahal, Edah  Translating and understanding the Old Testament, Essays in honor of H.G. May, 1970, p. 135-151  
147. Andreasen, Niels Erik A.  The role of the queen mother in Israelite society  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 179-194  
148. Astour, Michael C.  The Amarna Age forerunners of biblical anti-royalism  For Max Weinreich on his seventieth birthday, 1964, p. 6-17  
149. Auerbach, Elias  Biblische Quellen zur Staatsverwaltung im Alten Israel  In zwei Welten; Siegried Moses zum funfundsiebzigsten Geburtstag, 1962, p. 241-264  
150. Badt-Strauss, Bertha  Der Am Haarez  Der Morgen 14 (1938), p. 246-252  
151. Baron, Salo Wittmayer  Kings and prophets (monarchical powers and its drawbacks; governmental diffusion; religion and law...)  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 53-84; vol. 3, p. 16-22; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 1, p. 63-108, 320-340  
152. Baron, Salo Wittmayer  The Israelite population under the kings  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 22-73, 380-399  
153. Baron, Shimon  Why did Samuel initially reject monarchy  Dor le Dor 8 (1980), p. 171-180  
154. Bartal, Arye  The prophet and the king  Dor le Dor 8 (1980), p. 111-113  
155. Beard, J.R.  King  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 736-740  
156. Bennet, W.H.  Economic conditions of the Hebrew monarchy  Thinker 9*  
157. Bennett, William Henry  Elder (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 253-256  
158. Benzinger, Immanuel  Government  Encyclopedia Biblica 2, p. 1900-1915  
159. Bernhardt, Karl Heinz  Das Problem der altorientalischen Konigs-Ideologie im Alten Testament  Vetus Testamentum Supplement 8 (1961), 7 + 351 p.  
160. Bernhardt, Karl Heinz  Zur Konigsideologie in Israel  Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock 17 (1969), p. 421-426  
161. Bertheau, Ernst  Richter  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 89-92  
162. Bertram, Bonaventura Cornelio  De politia Judaica, tam civili quam Ecclesiastica  Geneve 1574; 2nd ed. Geneve 1580, 136 p. = De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque, illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden 1641, 48 + 452 + 22 p.  
163. Beyerlin, Walter  Das Konigscharisma bei Saul  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 186-201  
164. Bialoblocki, Samuel  Am Haarez  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 535-541  
165. Biberfeld, Abraham  Die Entwickelung des Konigtums im Alten Israel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 191-202  
166. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Polizeirecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1878-79, 43 p.  
167. Bloch, Moses  The Mosaic and talmudical police laws, translated by J.W. Lilienthal  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 54-71, 128-143 [also publ. in Hungarian, 1879]  
168. Boecker, Hans Jochen  Die Beurteilung der Anfange des Konigtums in den deuteronomistischen Abschnitten des 1. Samuelbuches  Neukirchen 1969, 100 p.   
169. Boer, P.A.H. de  'Vive le Roi!'  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 225-231  
170. Brueggemann, Walter  Kingship and chaos (a study in tenth century theology)  Catholic Biblical Quarterly 33 (1971), p. 317-332  
171. Brunner, Helmut  Gerechtigkeit als Fundament des Thrones  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 426-428  
172. Buccellati, Giorgio  Cities and nations of ancient Syria: an essay on political institutions, with special reference to the Israelite kingdom  Roma 1967, 264 p.  
173. Budde, Karl  Die Schatzung des Konigtums im Alten Testament  Marburg 1903, 33 p.  
174. Cadbury, Henry J.  National ideals in the Old Testament  N.Y. 1920, 12 + 269 p.  
175. Carpenter, S.C.  Politics and society in the Old Testament  London 1931, 182 p.  
176. Carroll, R.P.  Rebellion and dissent in ancient Israelite society  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 176-204  
177. Caspari, Wilhelm  Tronbesteigungen und Tronfolge der israelitischen Konige  Altorientalische Texte und Untersuchungen 1,3 (1917), p. 141-254  
178. Cazelles, Henri  Shiloh, the customary laws and the return of the ancient kings  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 239-251  
179. Cazelles, Henri  Droit public dans le Deuteronome  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 99-106  
180. Celsius, Olavus (praes.); Baeckner, A. (resp.)  De statu Judaeorum recedente sceptro  Upsala 1719, 5 + 32 p.  
181. Cogan, Morton  Sentencing at the gate in Jeremiah 1, 15-16  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 3-6  
182. Cohen, Simon  The political background of the words of Amos  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 153-160  
183. Cohn, Marcus  Richter  J?disches Lexikon 4, p. 1449-1451 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 186-188  
184. Cooke, Gerald  The Israelite King as Son of G-d  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 202-225  
185. Cossmann, Willi  Die Entwicklung des Gerichtsgedankens bei den alttestamentlichen Propheten  Giessen 1915, 8 + 231 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 29  
186. Cothenet, E.  L'onction dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 716-728  
187. Crusemann, Frank  Der Widerstand gegen das Konigstum. Die antikoniglichen Texte des Alten Testamentes und der Kampf um den fruhen israelitischen Staat.  Neukirchen-Vluyn 1978, 8 + 257 p.  
188. Daiches, Samuel  Exodus 5,4-5, the meaning of עם הארץ  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 33-34  
189. Daiches, Samuel  The meaning of עם הארץ in the Old Testament  Journal of Theological Studies 30 (1929), p. 245-249  
190. Davies, G. Henton  Elder in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 72-73  
191. Day, Edward  Was the Hebrew monarchy limited?  American Journal of Semitical Languages and Literature 40 (1923-24), p. 98-110  
192. Denham, Joshua Fred.  Elder (זקן) Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 757-758  
193. Deutsch, Emanuel  Governor  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 164-167  
194. Diestel, Ludwig  Konigtum (in Israel)  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 860-863  
195. Douglas, George C.M.  Samuel and his age  London-N.Y. 1901, 276 p.  
196. Dus, Jan  Die 'Sufeten Israels'  Archiv Orient lni 31 (1963), p. 444-469  
197. Eager, Geo. B.  Anointing  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 138  
198. Ehrlich, Ernst Ludwig  Der antike j?dische Staat  Hannover 1964, 76 p.  
199. Ehrlich, Moriz  Konigtum und Staatswesen der alten Hebraer, nach biblischen und talmudischen Quellen bearbeitet  Steinamanger 1885, 5 + 120 p.  
200. Eissfeldt, Otto  The Hebrew kingdom  Cambridge 1965, 81 p. = Cambridge Ancient History, vol. 2, Ch. 34  
201. Eissfeldt, Otto  Rechtskundige und Richter in Esther 1, 13-22  Festschrift fur Wilhelm Eilers, 1967, p. 164-166 = Kleine Schr. vol. 5, T?bingen 1973, p. 31-33  
202. Elat, M.  The monarchy and the development of trade in ancient Israel  In: International conference on state and temple economy in the ancient Near East, ed. Edward Lipinski, Leuven 1979, p. 527-546  
203. Elazar, Daniel J.  Government in biblical Israel  Tradition 13,4 (1973), p. 105-123  
204. Elazar, Daniel J.; Schalit, Abraham  Government, biblical and Second Temple period  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 210-219  
205. Enciclopedia Judaica Castellana  Ancianos (Hebr. Zekenim)  Vol. 1, p. 302  
206. Ercole, Guiseppe d'  The juridical structure of Israel from the time of her origin to the period of Hadrian  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 389-461  
207. Evans, D. Geoffrey  Rehobam's advisers at Shechem, and political institutions in Israel and Sumer  Journal of Near Eastern Studies 25 (1966), p. 273-279  
208. Flanagan, James William  A study of the biblical traditions pertaining to the foundation of the monarchy in Israel  Dissertation Notre Dame University 1971, 6 + 193 p.  
209. Fohrer, Georg  Der Vertrag zwischen Konig und Volk in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959), p. 1-22  
210. Fraine, J. de  L'aspect religieux de la royaute israelite. L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mesopotamiens,  Rome 1954, 425 p.  
211. Fraine, J. de  Teocrazia e monarchia in Israele  Bibbia e Oriente 1 (1959), p. 4-11  
212. Frick, Frank Smith  The city in the Old Testament  Dissertation Princeton 1970, 36 + 326 p.  
213. Galling, Kurt  Die israelitische Staatsverfassung in ihrer vorderorientalischen Umwelt  Leipzig 1929, 64 p. = AO 28 (1929)  
214. Galling, Kurt; Marmorstein, A.  Das Konigsgesetz im Deuteronomium  Theologische Literaturzeitung 76 (1951), p. 133-138  
215. Galling, Kurt; Marmorstein, Arthur  Beamte - in der Bibel, in der nachbiblischen Zeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 1196-1201  
216. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Dissertation Union Theological Seminary in Virginia 1980, 8 + 305 p.  
217. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Atlanta 1986, 15 + 229 p.  
218. Gillischewski, Eva  Der Ausdruck עם הארץ im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 137-142  
219. Gluck, J.J.  Nagid-Shepherd  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 144-150  
220. Good, Robert M.  The Israelite royal steward in the light of Ugaritic '1 bt  Revue Biblique 86 (1979), p. 580-582  
221. Goodenough, Erwin R.  Kingship in early Israel  Journal of Biblical Literature 48 (1929), p. 169-205  
222. Gordis, Robert  Sectional rivalry in the Kingdom of Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 237-259  
223. Gordis, Robert  The biblical basis of democracy  Conservative Judaism 4,4 (1948), p. 1-12  
224. Gordis, Robert  Democratic origins in ancient Israel, the biblical Edah  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 369-388  
225. Gordon, Cyrus H.  Fratriarchy in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 54 (1935), p. 223-231  
226. Graetz, Heinrich  Die sogenannten Richter, ihre Bedeutung und ihre Zahl  Geschichte der Juden, vol. 1, Leipzig 1874, p. 407-415  
227. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
228. Greenberg, Moshe; Oppenheimer, Ahron  Am Ha-arez  Encyclopedia Judaica 2, p. 833-836  
229. Grether, Oskar  Die Bezeichnung 'Richter' fur die charismatischen Helden der vorstaatlichen Zeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 57 (1939), p. 110-121  
230. Guttmann, Jehoshua; Bornstein, David Josef  Konigtum  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 256-267  
231. Halpern, Baruch  The Constitution of the monarchy in Israel  Chicago 1981, 28 + 410 p.   
232. Haran, Menahem  The law code of Ezekiel XL-XLVIII and its relation to the Priestly School  Hebrew Union College Annual 50 (1979), p. 45-72  
233. Heidel, William Arthur  Government, Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1287-1290  
234. Heidel, William Arthur  Government  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1287-1289  
235. Heinemann, Heinrich  Das Konigtum nach biblisch-talmudischer Rechtsauffassung  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 115-140  
236. Hempel, Johannes  Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum  Der Alte Orient 38,1 (1938), 48 p.  
237. Hershberger, Guy Franklin  Biblical nonresistance and modern pacifism  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa., 1946, p. 202-252  
238. Hooke, S.H. (ed.)  Myth, ritual, and kingship: essays on the theory and practice of kingship in the ancient Near East and in Israel  Oxford 1958, 11 + 308 p.  
239. Houtuyn, Adrian  Monarchia Hebraeorum, quae est de imperio monarchico in populum Hebraeum probatio ab Abrahamo ad dispersam gentem  Lugdunum Batavorum (Leiden) 1685, 22 + 256 p.  
240. Hullmann, Karl Dietrich  Staatsverfassung der Israeliten  Leipzig 1834, 227 p.  
241. Ihromi  Die Koniginmutter und der Amm-haarez im Reich Juda  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 421-429  
242. Ishida, Tomoo  The royal dynasties in ancient Israel. A study on the formation and development of royal-dynastic ideology  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 142 (1977), 12 + 211 p.  
243. Jansen, Albrecht  ?ber die Voraussetzung und Ursprung des j?dischen Konigtums  Brandenburg 1863*  
244. Johnson, Aubrey R.  Hebrew conceptions of kingship  In: Myth, ritual and kingship, ed. S. H. Hooke, Oxford 1958, p. 204-235  
245. Johnson, Aubrey R.  Sacral kingship in ancient Israel  Cardiff 1955, 13 + 155 p. 2nd ed., Cardiff 1967, 14 + 167 p.  
246. Jordahl, Roger Steen  The anti-monarchic motif in the Old Testament  Dissertation Chicago 1967*  
247. Joseph, Morris  Old age (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 471-473  
248. Kahlberg, A.  Der Schwiegervater des Moses. Ein Beitrag zum Bestehen von Resten des Matriarchats in der Bibel  Der Morgen 5 (1929), p. 65-72  
249. Kallai, Z.  Organizational and administrative frameworks in the kingdom of David and Solomon  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), 1, p. 213-220  
250. Kalthoff, Joh. Heinr.  Staatsrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.281-316  
251. Katsh, Abraham I.  The biblical heritage of American democracy  N.Y. 1977, 9 + 244 p.; p. 91-110: Legislation and justice; p. 111-138: Biblical background of American legislation  
252. Kaupel, Heinrich  Die Beziehungen des alttestamentlichen Konigtums zum Kult  Hamburg 1930, 32 p.  
253. Kautsch, E.  Richter, Sofetim  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 546-547  
254. Kennedy, G.T.  Anointing in the Bible  New Catholic Encyclopedia 1, p. 565-566  
255. King, N.Q.  Kingship as communication and accommodation  Promise and fulfilment; essays presented to Samuel Henry Hooke in celebration of his ninetieth birthday, 1963, p. 142-162  
256. Kirschner, Bruno  Aelteste (זקנים)  J?disches Lexikon 1, p. 255-256  
257. Kitto, John  Anointing  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 150-152  
258. Knierim, Rolf  מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
259. Knierman, Rolf P.  Customs, judges and legislators in ancient Israel  Early Jewish and Christian exegesis, studies in memory of William Hugh Brownlee, 1987, p. 3-15  
260. Koolhaas, A.A.  Theocratie en Monarchie in Israel  Wageningen 1957, 159 p. (with Engl. summary)  
261. Kroeker, Jakob  Das Konigtum und die Theokratie in Israel  Giessen 1931, 16 + 380 p.  
262. Kuchler, F.  Die Stellung des Propheten Jesaja zur Politik seiner Zeit  T?bingen 1906, 12 + 57 p.  
263. Kutsch, Ernst  Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im alten Orient  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 87 (1963), 78 p.  
264. Kutsch, Ernst  Wie David Konig wurde; Beobachtungen zu 2.Samuel 2,4a und 5,3  Textgemass; Aufsatze und Beitr?ge zur Hermeneutik des Alten Testaments; Festschrift fur Ernst Wurthwein zum 70. Geburtstag, 1979, p. 75-93  
265. Landman, Isaac  Am Haaretz  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
266. Lesetre, Henri  Anciens (Zeqenim)  Dictionnaire de la Bible 1, p. 554-556  
267. Lesetre, Henri  Justification  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1877-1878  
268. Lesetre, Henri  Roi  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1114-1123  
269. Lesetre, Henri  Sedition (Mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  
270. Lesetre, Henri  Vieillard, vieillesse  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2419-2421  
271. Levertoff, Paul  Judge (שופט)  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1771-1772  
272. Levitats, Isaac  Nasi  Encyclopedia Judaica 12, p. 833-836  
273. Levy, Emile  La monarchie chez les Juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud  Paris 1885, 5 + 89 p.  
274. Lieber, David  Modes of biblical leadership  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 269-274  
275. Liedke, G.  שפט  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 999-1009  
276. Lind, Milliard C.  The concept of political power in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 7 (1970), p. 4-24  
277. Liptzin, Sol.  The biblical tradition of popular democracy  Dor le Dor 8 (1980), p. 161-170  
278. Liver, Jacob; Rabinowitz, Louis I.  King, kingship  Encyclopedia Judaica 10, p. 1011-1021  
279. Livneh, Eliezer  Prophecy and monarchy  Religion and state in the biblical era. Tradition 2 (1959-60), p. 262-272  
280. Lohfink, Norbert  Melek, Salit und Mosel bei Kohelet und die Abfassungszeit des Buchs  Biblica 62 (1981), p. 535-543  
281. Lowman, Moses  A dissertation on the civil government of the Hebrews  London 1740, 5 + 293 p.; 2nd ed. 1745, 8 + 366 p.  
282. Lowman, Moses  Abhandlung von der burgerlichen Regimentsverfassung der Hebraer. Translated from the Engl. by Joh. Heinr. Meyenberg, with introduction by Lorenz Hagemann  Zelle 1756, 8 + 405 p.  
283. Lund, Daniel (praes.); Justus, Christopher (resp.)  משחת מלכי העברים, sive unctio regum hebraeorum  Dissertation Upsala 1707, 30 p.  
284. Mabee, Charles  David's judicial exoneration  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 92 (1980), p. 89-107  
285. Macalister, A.  Anointing  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 100-102  
286. Macholz, Georg Christian  Die Stellung des Konigs in der israelitischen Gerichtsverfassung  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 157-182  
287. Mackie, G.M.  Age, aged, old age  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 46-48  
288. Malamat, Abraham  Kingship and council in Israel and Sumer: a parallel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 247-253  
289. Malamat, Abraham  Organs of statecraft in the Israelite monarchy  Biblical Archaeologist 28,2 (1965), p. 34-65  
290. Marsh, J.  Authority  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 319  
291. Massie, J.  Officer  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 589  
292. Maurice, F.D.  The Patriarchs and lawgivers of the Old Testament  London 1878  
293. Mazar, Benjamin  King David's scribe and the high officialdom of the united monarchy of Israel  In: The early biblical period; historical studies. Jerusalem 1986, p. 126-138  
294. McCarthy, Dennis J.  The inauguration of monarchy in Israel; a form-critical study of I Samuel 8-12  Interpretation 27 (1973), p. 401-412  
295. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the Period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
296. McCullough, W. Stewart  Israel's kings, sacral and otherwise  Expository Times 68 (1956-57), p. 144-148.   
297. McKenzie, Donald A.  The judge of Israel  Vetus Testamentum 17 (1967), p. 118-121  
298. McKenzie, John L.  The elders in the Old Testament  Biblica 40 (1959), p. 522-540  
299. Mendelsohn, Isaac  Authority and law in Canaan-Israel  Journal of the American Oriental Society, Suppl. 17 (1954), p. 25-33  
300. Mendenhall, George E.  The monarchy  Interpretation 29 (1975), p. 155-170  
301. Menes, A.  Aelteste  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 505-507  
302. Mettinger, Tryggve N.D.  Salomonic state officials: a study of the civil government officials of the Israelite monarchy  Lund 1971, 13 + 186 p.  
303. Mettinger, Tryggve N.D.  King and Messiah: the civil and sacral legitimation of Israelite kings  Lund 1976, 342 p.   
304. Milgrom, Jacob  The ideological and historical importance of the office of the judge in Deuteronomy  Isac Leo Seeligmann volume; Essays on the Bible and the ancient world, Engl. sect. 1983, p. 129-139  
305. Milne, Nicol  Prophet, priest and king and their effect on religion in Israel  Abr Nahrain 2 (1961-62), p. 55-67  
306. Montgomery, James A.  The year-eponymate in the Hebrew monarchy  Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 311-319  
307. Morgenstern, Julian  The new year for kings  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 439-456  
308. Moriarty, J.  Judges (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 19-20  
309. Muntingh, L.M.  Some aspects of West-Semitic kingship in the period of the Hebrew Patriarchs  Ou-Testamentiese Werkgemeenshap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th Meeting (1966), p. 106-115  
310. Naumann, O.  Das Deuteronomium - das prophetische Staatsgesetz des theokratischen Konigtums  Guetersloh 1897, 12 + 252 p.  
311. Neufeld, Edward  The emergence of a royal-urban society in ancient Israel  Hebrew Union College Annual 31 (1960), p. 31-53  
312. Nicholson, E.W.  The meaning of the expression עם הארץ in the Old Testament  Journal of Semitic Studies 10 (1965), p. 59-66  
313. Niehr, Herbert  Herrschen und Richten; Die Wurzel spt im Alten Orient und im Alten Testament  Wurzburg 1986, 12 + 458 p.  
314. Niehr, Herbert  Grundzuge der Forschung zur Gerichtsorganisation Israels  Biblische Zeitschrift N.F. 31 (1987), p. 206-227  
315. North, C.R.  The Old Testament estimate of the monarchy  American Journal of Semitical Languages and Literature 48 (1931-32), p. 1-19  
316. North, Robert  Civil authority in Ezra  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 337-404  
317. North, Robert  Reges  Roma 1971, 200 p.  
318. Noth, Martin  Das Krongut der israelitischen Konige und seine Verwaltung  Zeitschrift der Deutschen Palastina-Vereins 50 (1927), p. 211-244  
319. Noth, Martin  Das Amt des 'Richters Israels'  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 404-417 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 71-85  
320. Oettli, Samuel  Das Konigsideal des Alten Testaments  Greifswald 1899, 26 p.  
321. Orelli, C.v.  Konigtum in Israel  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 10, p. 628-633  
322. Orelli, C.v.  Richter in Israel (und Buch der Richter)  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 762-771  
323. Philippson, Ludwig  Der platonische und der mosaische Staat  Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1911, vol. 1, p. 132-144  
324. Pirenne, Jacques  Les institutions du peuple hebreu  Archives d'histoire du Droit Oriental 4 (1949), p. 51-75; 5 (1950-51), p. 99-132; Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 2nd ser. 1 (1952), p. 33-86; 2 (1953), p. 109-149; 3rd ser. 1 (1954), p. 195-255  
325. Pirenne, Jacques  La societe hebraique d'apres la Bible  Paris 1965, 228 p.  
326. Ploeg, J.P.M. van der  Les chefs du peuple d'Israel et leurs titres  Revue Biblique 57 (1950), p. 40-61  
327. Ploeg, J.P.M. van der  Les 'nobles' israelites  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 49-64  
328. Ploeg, J.P.M. van der  Les anciens dans l'Ancien Testament  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 175-191  
329. Ploeg, J.P.M. van der  Les juges en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 463-507  
330. Ploeg, J.P.M. van der  Le pouvoir executif en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 509-519  
331. Pope, M.H.  Am Haarez  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 106-107  
332. Porter, J.R.  Moses and monarchy  Oxford 1963, 28 p.  
333. Press, S.D.  King, kingdom  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1799-1802  
334. Pritsch, Erich  Ein Beitrag zum orientalischen Konigsrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 388-403  
335. Procksch, Otto  Konig und Prophet in Israel  Greifswald 1924, 23 p.  
336. Procksch, Otto  Der Staatsgedanke in der Prophetie  Gutersloh 1933, 61 p.  
337. Purves, G.T.  Crown  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 529-531  
338. Rabin, Arthur  Democracy in ancient Israel  Jewish Forum 32 (1949), p. 95-96  
339. Rabinowitz, J.  Government  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 451-462  
340. Rabinowitz, Raphael  Das Staatsrecht des Alten Testaments  Dissertation Konigsberg 1922, 194 p. (stenc.)  
341. Reventlow, Henning Graf  Das Amt des Mazkir. Zur Rechtsstruktur des offentlichen Lebens in Israel.  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 161-175  
342. Reviv, Hanoch  The government of Shechem in the El-Amarna period and in the days of Abimelech  Israel Exploration Journal 16 (1966), p. 252-257  
343. Richter, Wolfgang  Die Nagid-Formel, ein Beitrag zur Erhellung des Nagid-Problems  Biblische Zeitschrift, N.F. 9 (1965), p. 71-84  
344. Richter, Wolfgang  Zu den 'Richtern Israels'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 77 (1965), p. 40-72  
345. Riehm, Eduard  Aelteste bei den Israeliten  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 76-77  
346. Roberts, J.J.M.  In defence of the monarchy: the contribution of Israelite kingship to biblical theology  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 377-396  
347. Rosel, Hartmut N.  Jephtah und das Problem der Richter  Biblica 61 (1980), p. 251-255  
348. Rosel, Hartmut N.  Die 'Richter Israels' Ruckblick und neuer Ansatz  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 180-203  
349. Rosenbloom, Joseph R.  Social science concepts of modernization and biblical history; the development of the Israelite monarchy  Journal of the American Academy of Religion 40 (1972), p. 437-444  
350. Rosenthal, Erwin I.J.  Some aspects of the Hebrew monarchy  Journal of Jewish Studies 9 (1958), p. 1-18  
351. Rosenwasser, Abraham  Politica y religion en la historia antigua de Egipto e Israel  Buenos Aires 1973, 25 p.  
352. Roshwald, Mordecai  Ancient Hebrews and government  Judaism 4 (1955), p. 167-174  
353. Roshwald, Mordecai  Theocracy in Israel in antiquity and today  Jewish Journal of Sociology 14 (1972), p. 5-42  
354. Roskoff  Amt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 122-127  
355. Rosler, E.  Richten  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 732-734  
356. Rosler, E.; Kirn, O.  Richter  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 734-736  
357. Rozenberg, Martin S.  The Sofetim in the Bible  Eretz Israel 12 (1975), Engl. sect., p. 77-86  
358. Ruger, Hans Peter  'Das Tor des Konigs' - der konigliche Hof  Biblica 50 (1969), p. 247-250  
359. Saalschutz, Joseph Levin  Die hochsten Gewalten im biblischen Staate  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 81-93  
360. San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna  Monarchia Hebrea  2 vols. in 1, Genoa 1719, 10 + 16 + 16 + 315; 26 + 390 p.; 2nd ed., 2 vols., Hague 1745, 4 + 485; 426 + 27 p.; 3rd ed., 2 vols., Madrid 1761, 11 + 470 + 10; 396 + 8 p.  
361. Sauer, Georg  Die Bedeutung des Konigtums fur den Glauben Israel  Theologische Zeitschrift 27 (1971), p. 1-15  
362. Schafer-Lichtenberger, C.  Exodus 18 - Zur Begrundung der koniglichen Gerichtsbarkeit in Israel-Juda  Dielheimer Blatter zum Alten Testament 21 (1985), p. 61-85  
363. Scharbert, Josef  Das Alter und die Alten in der Bibel  Saeculum 30 (1979), p. 338-354  
364. Schickard, Wilhelm  משפט המלך; jus regium hebraeorum, e tenebris rabbinicis erutum, et luci donatum. Cum animadversionibus et notis Jo. Benedicti Carpzovi.  Leipzig 1674, 7 + 482 + 50 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 24  
365. Schmid, Herbert  Prophet und Konig im Alten Testament  Judaica 24 (1968), p. 152-166  
366. Schmidt, Werner H.  Kritik am Konigtum  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 440-461  
367. Seebass, Horst  Die Vorgeschichte der Konigserhebung Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 155-171  
368. Seesemann, Otto  Die Aeltesten im Alten Testament  Dissertation Leipzig 1895, 57 p.  
369. Selbie, J.A.  Elder (in OT)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 676-677  
370. Selbie, J.A.  Prince  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 100-102  
371. Seybold, Klaus  Das davidische Konigtum im Zeugnis der Propheten  Gottingen 1972, 183 p.   
372. Siegfried, C.  Alter  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 27-28  
373. Siegfried, C.  Konig, Konigreich  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 370-371  
374. Silver, Daniel Jeremy  Monarchy  In the time of harvest, essays in honor of Abba Hillel Silver, 1963, p. 421-432  
375. Simon, Uriel  The poor man's ewe-lamb. An example of a juridical parable  Biblica 48 (1967), p. 207-242  
376. Soggin, J. Alberto  ,מלך Konig  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 908-920  
377. Soggin, J. Alberto  משל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 930-933  
378. Soggin, J. Alberto  Zur Entwicklung des alttestamentlichen Konigtums  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 401-418.   
379. Soggin, J. Alberto  Der judaische Am-haares und das Konigtum in Juda  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 187-195  
380. Soggin, J. Alberto  Charisma und Institution im Konigtum Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 54-65  
381. Soggin, J. Alberto  Das Konigtum in Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 104 (1967), 10 + 167 p.   
382. Soggin, J. Alberto  Il regno di Abimelek in Sichem (Giudici 9) e le istituzioni della citta-stato siro-palestinese nei secoli XV-XI Av. Cr.  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6, 1971, p. 161-189  
383. Soggin, J. Alberto  Der Beitrag des Konigtums zur israelitischen Religion  Vetus Testamentum Supplement 23 (1972), p. 9-26  
384. Solove, Ronald L.  Criticism of the state in ancient Jewish tradition  Ohio State Law Journal 31 (1970), p. 322-332  
385. Speiser, E.A.  Background and function of the biblical Nasi  In: Oriental and biblical studies, Philadelphia 1967, p. 113-122  
386. Staerk, Willy  Religion und Politik im alten Israel  T?bingen 1905, 25 p.  
387. Stearns, W.N.  Elders in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 923-924  
388. Sulzberger, Mayer  The Am Haarez, the ancient Hebrew parliament. A chapter in the constitutional history of ancient Israel.  Philadelphia 1909, 96 p.   
389. Sulzberger, Mayer  The polity of the ancient Hebrews  Jewish Quarterly Review, N.S. 3 (1912-13), p. 1-81  
390. Szikszai, S.  Anoint  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 138-139  
391. Szikszai, S.  King, kingship  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 11-17  
392. Tadmor, Hayim  'The People' and the kingship in ancient Israel: the role of political institutions in the biblical period  Journal of World History 11 (1968), p. 46-68 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 46-68  
393. Tadmor, Hayim  Traditional institutions and the monarchy: Social and political tensions in the time of David and Solomon  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 239-257  
394. Talmon, Shemaryahu  The Judean Am Ha'ares in historical perspective  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 71-76  
395. Talmon, Shemaryahu  Kingship and ideology of the state  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 3-26 = King, cult and calender in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 9-38  
396. Talmon, Shemaryahu  In those days there was no מלך in Israel; Judges 18-21  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 39-52  
397. Talmon, Shemaryahu  'The rule of the king', I Samuel 8:4-22  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 53-67  
398. Thatcher, G.W.  Government  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 250-253  
399. Thompson, J.A.  Ointment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 593-595  
400. Thomson, H.C.  Shophet and Mishpat in the Book of Judges  Glasgow University Oriental Society, Transactions 19 (1961-62), p. 74-85  
401. Thornton, T.C.G.  Charismatic kingship in Israel and Judah  Journal of Theological Studies, N.S. 14 (1963), p. 1-11  
402. Toorn, K. Van der  From patriarchs to prophets; a reappraisal of charismatic leadership in ancient Israel  Journal of Northwest Semitic Languages 13 (1987), p. 191-218  
403. Tritton, A.S.  King (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 725-728  
404. Tsevat, Matitiahu  Marriage and monarchical legitimacy in Ugarit and Israel  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 237-243  
405. Vitta, Cino  Il diritto pubblico degli antichi Ebrei  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 6 (1951), p. 109-119  
406. Wagenseil, Joh. Christoph  De loco classico Gen. 49,10 לא יסור שבט מיהודה.. Dissertation Altdorf 1676, 132 p.  
407. Waters, John  The political development and significance of the Shepherd-King symbol in the ancient Near East and the Old Testament  Dissertation Boston 1970  
408. Weber-Mockl, Annette.  'Das Recht des Konigs, der ?ber euch herrschen soll'  Berlin 1986, 214 p.  
409. Weinfeld, Moshe  Judge and officer in ancient Israel and in the Near East  Israel Oriental Studies 7 (1977), p. 65-88  
410. Weinfeld, Moshe  The king as the servant of the people: the source of the idea  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 189-194  
411. Weinfeld, Moshe  The transition from tribal rule to monarchy and its impact on the history of Israel  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 151-166  
412. Weinfeld, Moshe; Rabinowitz, Louis I.; Ben Sasson, H.H.  Elder  Encyclopedia Judaica 6, p. 578-581  
413. Weingreen, J.  The rebellion of Absalom  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 263-266  
414. Weisberg, Stephen Elliot  Some characteristics of early Israel monarchy  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1963, 72 p.  
415. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
416. Wendeler, Michael (praes.); Frenzel, Sim. Fred. (resp.)  Disputatio politica de regis judaeorum juribus  Wittenberg 1656, 14 p. (unn.)  
417. Whitelam, Keith W.  The just king: Monarchical judicial authority in ancient Israel  Sheffield 1979, 320 p. (Journal for the Study of the O.T., Supplement series 12).   
418. Whitelocke, Lester Theofilius  The rib-pattern and the concept of judgement in the Book of Psalms  Dissertation Boston 1967  
419. Widengren, Geo  The king and the tree of life in ancient Near Eastern religion (king and saviour)  Uppsala 1951, 79 p.  
420. Widengren, Geo  Sakrales Konigtum im Alten Testament und im Judentum  Stuttgart 1955, 127 p.  
421. Widengren, Geo  King and covenant  Journal of Semitic Studies 2 (1957), p. 1-32  
422. Williams, A. Lukyn  King (the office of, in Israel)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 840-844  
423. Wilson, Robert R.  Enforcing the Covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
424. Winer, G.B.  Konig, Konigthum, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 666-670  
425. Winer, G.B.  Regierung der Israeliten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 309-310  
426. Winer, G.B.  Richter  Biblisches Realworterbuch 2, p. 323-329  
427. Wittichen, (Karl)  Konigthum, israelitisches  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 557-564  
428. Wolf, C.U.  Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 462-463  
429. Wolf, C.U.  Judge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1012-1013  
430. Wolf, C.U.  Traces of primitive democracy in ancient Israel  Journal of Near Eastern Studies 6 (1947), p. 98-108  
431. Wood, H.  Hebrew monarchy, its history and purpose  London 1900*  
432. Wurthwein, Ernst  Der 'Amm Ha'arez im Alten Testament  Stuttgart 1936, 10 + 71 p.  
433. Yeivin, S.  Administration (in the age of monarchies)  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 147-171  
434. [Goodwyn, Thomas] Godwin, Thomas; Wits, Herman  Dissertatio de theocratia israelitarum a Mose presertium usque ad Saulem  In: Moses et Aaron, seu civiles et ecclesiastici ritus antiquorum Hebraeorum, ed. Thomas Godwin, Bremen 1710, p. 22-50 = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 3  
435.תא-שמע, ישראל נשיא, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך כה עמ' 384-383   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
436.אברמסקי, שמואל; ליוור, יעקב; שטרן, מנחם כהן, כהנה האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 589-597  
437.אפרתי, יעקב אליהו 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא) בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423  
438.גבריהו, חיים מ"י חוק הכהנים במצרים ובישראל ספר טור סיני, פרסומי החברה לחקר המקרא - בישראל, ספר ח ירושלים תשך עמ' 47-59  
439.גוטל, נריה מגרשי ערי הלויים נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 7-15  
440.הלצר, מ' הממצאים האפיגרפיים כעדות לארגון הכהונה בתקופת בית ראשון שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 59-54  
441.הרן, מנחם הכהן, המקדש והעבודה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176  
442.הרן, מנחם כהנה; כהנים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 45-14  
443.הרן, מנחם ערי הלויים: אוטופיה ומציאות היסטורית תרביץ שנה כז תשיח עמ' 421-439  
444.והל, ז' הכהנים והלויים השלח כרך לה תרעח-תרעט עמ' 313-301  
445.טור-סיני (טורטשיני), נפתלי הרץ אורים ותמים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 183-179  
446.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
447.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
448.לוריא, בן-ציון משבר בכהונה ופתרונו בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 16-13  
449.ליוור, יעקב פרקים בתולדות הכהונה והלוויה (עיונים ברשימות שבדברי הימים עזרא ונחמיה) ירושלים תשכט 136 עמ'  
450.ליכט, יעקב שלום לוי, לויים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 485-460  
451.מרגליות, אליעזר חוקי הכהנים והקרבנות ביחזקאל תרביץ שנה כב תשיא עמ' 27-21  
452.סגל, פרץ נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265  
453.פלק, זאב משפט המקדש והכהנים בהלכה דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 109-105  
454.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
455.קויפמן, יחזקאל מתנות הקודש ציונים, קובץ לזכרונו של י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 115-101  
456.קופרמן, יהודה סוגית הכוהנים-הלווים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ה ירושלים  
457.קנוהל, ישראל השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109  
458.קרל, צבי הכהנים והלוויים בתקופת המקרא כנסת ספר ז תשב עמ' 366-348  
459.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319   
460. Abba, Raymond  Priests and levites  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 876-889  
461. Abba, Raymond  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 257-267  
462. Abba, Raymond  Priests and Levites in Ezekiel  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 1-9  
463. Allon, Nigel  Some levitical traditions considered with reference to the status of Levites in pre-exile Israel  Heythrop Journal 21 (1980), p. 1-13  
464. Auerbach, Elias  Der Aufstieg der Priesterschaft zur Macht im Alten Israel  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 236-249  
465. Auerbach, Elias; Guttmann, J.; Bornstein, David Josef  Levi (Leviten)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 833-843  
466. Auld, A. Greene  The 'Levitical cities', texts and history  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 194-206  
467. Baudissin, Wolf Wilhelm  Priests and Levites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 67-97  
468. Baudissin, Wolf Wilhelm  Die Geschichte des alttestamentlichen Priesterthums  Leipzig 1889, 15 + 312 p.  
469. Berry, George Ricker  Priests and Levites  Journal of Biblical Literature 42 (1923), p. 227-238  
470. Bucher, O.  Levites  New Catholic Encyclopedia 8, p. 684-685  
471. Cohen, Martin A.  The role of the Shilonite priesthood in the united monarchy of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 59-98  
472. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
473. Dassov, Theodor (praes.); Krumbholtz, Jonas (resp.)  De rebus in agris relictis Hebraeorum veterum, ad illustranda varia Sacrae S(cripturae) commata  Dissertation 1697, Wittenberg 1714, 40 p.  
474. Denham, Joshua Fred.  Priest  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 569-579  
475. Emerton, J.A.  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 12 (1962), p. 129-138  
476. Gardiner, Frederic  The relation of Ezekiel to the levitical law  Journal of Biblical Literature 1 (1881), p. 172-205  
477. Ginsburg, Christian D.  Levites  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 819-829  
478. Graetz, Heinrich  Eine Strafmassregel gegen die Leviten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 97-108  
479. Graf  Levi, Leviten  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 29-32  
480. Graf  Priester  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 594-605  
481. Gross, H.  Das Priestertum des Alten Testament  In: Freude am Gottesdienst, ed. J. Schreiner, Stuttgart 1983, p. 373-381*  
482. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
483. Gunneweg, Antonius H.J.  Leviten und Priester  Gottingen 1965, 225 p. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 89  
484. Harvey, A.E.  Priest  Expository Times 84 (1972-73), p. 200-203  
485. Hirschfeld, Hartwig  Priest, priesthood (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 322-325  
486. Hummelauer, Franz von  Das vormosaische Priesterthum in Israel  Freiburg im Breisgau 1899, 106 p.  
487. Kalthoff, Joh. Heinr.  Der Priesterstamm, die Leviten, die Priester  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.187-196  
488. Kegel, Martin  The history of the Israelitish priesthood  Aftermath Series 1,2 (1923), p. 44-84  
489. Koberle, J.  Priestertum im Alten Testament  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 32-47  
490. Lefevre, A.  Levitique (organisation)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 389-397  
491. Maybaum, Sigmund  Die Entwicklung des altisraelitischen Priesterthums  Breslau 1880, 8 + 126 p.  
492. Milgrom, Jacob  The priestly doctrine of repentance  Revue Biblique 82 (1975), p. 186-205  
493. Moorhead, William G.  Priest  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2439-2441  
494. Moorhead, William G.  Priesthood in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2444  
495. Mowinckel, S.  Priestertum, in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1488-1492  
496. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 3 (1964), p. 16-27  
497. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  In: Law, history and tradition, Kobenhaven 1983, p. 71-81  
498. Riehm, Eduard  Priester  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1233-1246  
499. Rost, Leonhard  Der Status des Priesters in der Konigszeit  Wort und Geschichte; Festschrift Fur Karl Elliger zum 70. Geburtstag, 1973, p. 151-156  
500. Schmitt, Gotz  Der Ursprung des Levitentums  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 575-599  
501. Siegfried, C.  Priester  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 524-526  
502. Smith, Henry Preserved  Priest, priesthood  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 307-311  
503. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Levites  Encyclopedia Biblica 3, p. 2770-2776  
504. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Priest  Encyclopedia Biblica 3, p. 3837-3847  
505. Van Hoonacker, Albin  Le sacerdoce levitique dans la loi et dans l'histoire des Hebreux  Louvain 1899*  
506. Walker, A.  The levitical priesthood, a study in social development  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 124-131  
507. Westphal, [G.]  Aaron und die Aaroniden  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 26 (1906), p. 201-230  
508. White, H.A.  Aaronites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 3  
509. Wiener, Harold Marcus  Priests and Levites  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2446-2452  
510. Wiener, Max  Priester  J?disches Lexikon 4, p. 1120-1122  
511. Winer, G.B.  Leviten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 20-22  
512. Winer, G.B.  Priester  Biblisches Realworterbuch 2, p. 269-274  
513. Wright, G. Ernest  The Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 4 (1954), p. 325-330.   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > בריתות

 מחברכותרתספרביקורת
514.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
515.אריאל, יגאל הברית עם צור תחומין ד תשמג עמ' 276-267  
516.הירשנזון, חיים אלה דברי הברית; מתבארות בו כל הבריתות בישראל הנזכרות בתנ"ך ותנאיהן, כחן הדתי, המוסרי, ההלכותי וההיסטורי, א-ג ירושלים תרפ-תרפח 136+190 +136 עמ'  
517.ויינפלד, משה 'הברית והחסד' - המונחים וגלגולי התפתחותם בישראל ובעולם העתיק לשוננו כרך לו תשלב עמ' 105-85  
518.חרל"פ, יעקב ח' הברית עם הגבעונים והברית בין שלמה לחירם מלך צור שנה בשנה תשסב עמ' 17-31  
519.קירשנבאום, אהרן ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31  
520.רוזנטל, יוסף ברית, אלה ושבועה המליץ 1889 גל' 51 עמ' 3-4; 53 עמ' 6-7  
521. Alexander, William Lindsay  Covenant  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 565-567  
522. Amram, David Werner  The covenant of Jacob and Laban  Green Bag 13 (1901), p. 406-409  
523. Auer, Franz  Das Alte Testament in der Sicht des Bundesgedankens  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 1-15  
524. Balscheit, Bruno  Gottesbund und Staat  Zollikon-Zurich 1940, 83 p.  
525. Baltzer, Klaus  The covenant formulary in Old Testament, Jewish and early Christian writings (Translated from 'Das Bundesformular', Neukirchen 1960)  Oxford 1971, 13 + 221 p.  
526. Barucq, A.  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament et les debuts du Judaisme  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 5-110  
527. Berry, George Ricker  Covenant (in the OT) (ברית)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 727-729  
528. Bickerman, Elias Joseph  'Couper une alliance'  Archives d'Histoire du Droit Oriental 5 (1950-51), p. 133-156 = Studies in Judaism and Christianity, pt. 1, Leiden 1974, p. 1-32  
529. Bright, John  Covenant and promise  London 1977, 207 p.  
530. Brown, John Pairman  The role of women and the treaty in the ancient world  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 1-28  
531. Buis, Pierre  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament  Paris 1976, 213 p.  
532. Buss, Martin J.  The covenant theme in historical perspective  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 502-504  
533. Cazelles, Henri  La rupture de la Berit selon les prophetes  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 133-144  
534. Cohon, Samuel S.  Alliance  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 98-99  
535. Davidson, A.B.  Covenant (ברית)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 509-515  
536. Dillmann, August  Bund  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 489-494  
537. Eichrodt, Walther  Bund und Gesetz  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 30-49  
538. Eichrodt, Walther  Covenant and law  Interpretation 20 (1966), p. 302-321  
539. Eisen, Arnold  Covenant  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 107-112  
540. Elazar, Daniel J.  Covenant as the basis of the Jewish political tradition  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 21-56  
541. Elazar, Daniel J.  Covenant and freedom in the Jewish political tradition  Philadelphia 1981, 24 p.  
542. Faur, Jose  Understanding the Covenant  Tradition 9,4 (1968), p. 33-55  
543. Fensham, F. Charles  The possibility of the pressure of casuistic legal material at the making of the Covenant at Sinai  Palestine Exploration Quarterly 93 (1961), p. 143-146  
544. Fensham, F. Charles  Father and son as terminology for treaty and covenant  Near Eastern Studies in honor of W.F. Albright, 1971, p. 121-137  
545. Fohrer, Georg  Altes Testament - 'Amphiktion' und 'Bund'  Theologische Literaturzeitung 91 (1966), p. 801-816, 893-904  
546. Freeman, Gordon M.  The rabbinic understanding of covenant as a political idea  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 59-86  
547. Gaffney, Edward McGlynn  Of covenants ancient and new; the influence of secular law on biblical religion  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 117-144  
548. Gerhard, J.E. (praes.); Vogelhaupt, J. (resp.)  Ritus foederum gentis Hebrae  Dissertation Wittenberg 1650*  
549. Gerstenberger, Erhard  Covenant and commandment  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 38-51  
550. Gracia-Treto, Francisco O.  Genesis 31,44 and 'Gilead'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 13-17  
551. Greenfield, Jonas C.  Some aspects of treaty terminology in the Bible  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 117-119  
552. Greenfield, Jonas C.  An ancient treaty ritual and its targumic echo  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 391-397  
553. Grintz, Jehoshua M.  The treaty of Joshua with the Gibeonites  Journal of the American Oriental Society 86 (1966), p. 113-126  
554. Harvey, Julien  Le 'Rib-pattern' requisitoire prophetique sur la rupture de l'alliance  Biblica 43 (1962), p. 172-196  
555. Hillers, Delbert R.  A note on some treaty terminology in the Old Testament  Bulletin of the American School of Oriental Research 176 (1964), p. 46-47  
556. Hillers, Delbert R.  Treaty-curses and the Old Testament prophets  Rome 1964, 19 + 101 p.  
557. Huffmon, Herbert B.  The Covenant lawsuit in the Prophets  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 285-295  
558. Jaubert, Annie  La notion de l'alliance dans le Judaisme aux abords de l'ere chretienne  Dissertation Paris 1963, 542 p. = Patristica Sorbonensia 6.   
559. Jones, William Edward  A study of the convenant concept in ancient Israel  Dissertation Southwestern Baptistic Theological Seminary 1966  
560. Kalluveettil, Paul  Declaration and covenant: a comprehensive review of covenant formulae from the Old Testament and the ancient Near East  Rome 1982, 11 + 284 p.   
561. Kautsch, E.  Bund  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 99-100  
562. Kirschner, Bruno; Joseph, Max  Bund (ברית)  J?disches Lexikon 1, p. 1231-1234  
563. Kitto, John  Alliances  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 113-114  
564. L'Hour, Jean  La morale de l'alliance  Cahiers de la Revue biblique 5 (1966), 125 p.  
565. McCarthy, Dennis J.  Covenant and law in Chronicles-Nehemiah  Catholic Biblical Quarterly 44 (1982), p. 25-44  
566. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
567. McCarthy, Dennis J.  Covenant in narratives from late OT times  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 77-94  
568. Mckenzie, Steven L.; Wallace, Howard N.  Covenant themes in Malachi  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 549-563  
569. Mendenhall, George E.  Covenant in the ancient world, in the OT, OT covenant traditions, covenant in post-biblical Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 714-722  
570. Mendenhall, George E.  Law and covenant  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46; 17,3, p. 49-76  
571. Mendenhall, George E.  Law and covenant in Israel and the ancient Near East  Pittsburgh 1955, 50 p.  
572. Mendenhall, George E.  Recht und Bund in Israel und dem alten Vorderen Orient  Zurich 1960, 63 p.  
573. Millar, J.  Alliance  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 66  
574. Miller, John Michael, Jr.  The concept of covenant in Deutero-Isaiah, its forms and sources  Dissertation Boston 1971, 8 + 256 p.  
575. Muilenberg, James  The form and structure of the covenant formulations  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 347-365  
576. Polzin, Robert  'Hwqy' and covenantal institutions in early Israel  Harvard Theological Review 62 (1969), p. 227-240  
577. Priest, John  The covenant of brothers  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 400-406  
578. Reeve, James Josiah  Treaty  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3008-3009  
579. Sacchi, Paolo  Sul significato della parola berit  Henoch 7 (1985), p. 67-73  
580. Scharbert, Josef  Berit in Pentateuch  De la Torah au Messie; M?langes Henri Cazelles, Paris 1981, p. 163-170  
581. Schiffman, Lawrence H.  The rabbinic understanding of covenant  Review and Expositor 84 (1987), p. 289-298  
582. Schmitt, Gotz  Du sollst keinen Frieden schliessen mit den Bewohnern des Landes  Dissertation Stuttgart 1970, 174 p.  
583. Segal, Alan F.  Covenant in rabbinic writings  Studies in Religion 14 (1985), p. 53-62  
584. Taubes, Zwie Chajjim  Die Idee des Bundes im Pentateuch  Littera Judaica in memoriam Edwin Guggenheim, (1964?), p. 11-28  
585. Testa, P.E.  De foedere Patriarcharum  Studii Biblici Franciscani Liber Annuus 15 (1964-65), p. 5-73  
586. Thompson, J.A.  The ancient Near Eastern treatises and the Old Testament  London 1964, 39 p.  
587. Tucker, Gene M.  Covenant forms and contract forms  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 487-503  
588. Vigouroux, F.  Alliances entre les hommes  Dictionnaire de la Bible 1, p. 383-387  
589. Weinfeld, Moshe ברית  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 781-808  
590. Weinfeld, Moshe  Covenant  Encyclopedia Judaica 5, p. 1012-1022  
591. Weinfeld, Moshe  Traces of Assyrian treaty formulae in Deuteronomy  Biblica 46 (1965), p. 417-427  
592. Weinfeld, Moshe  The covenant of grant in the Old Testament and in the ancient Near East  Journal of the American Oriental Society 90 (1970), p. 184-203  
593. Whitley, C.F.  Covenant and commandment in Israel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 37-48  
594. Wilson, Robert R.  Enforcing the covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
595. Winer, G.B.  Bund, Bundnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 201  
596. Wiseman, D.J.  'Is it peace?' - Covenant and diplomacy  Vetus Testamentum 32 (1982), p. 311-326  
597. Yonick, A.  Covenant in the Old Testament  New Catholic Encyclopedia 4, p. 402-404  
598. Zimmerli, Walther  Erwagungen zum 'Bund'. Die Aussagen... in Exodus 19-34  Wort-Gebet-Glaube; Beitr?ge zur Theologie des Alten Testaments, Walther Eichrodt zum 80.Geburtstag, 1970, p. 171-190  
599. Ziskind, Jonathan R.  The oral agreement in ancient Israelite public law  Hebrew Studies 19 (1978), p. 88-89  
600.תדמור, חיים ברית ושבועת אמונים במזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 173-149   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מס

 מחברכותרתספרביקורת
601.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
602.אברמסקי, שמואל; בזק, יעקב מס, מסים האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 1081-1079  
603.אילת, משה מס ושלל בחיי הכלכלה בתקופת המלוכה; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניברסיטה העברית תשלא 303+כה עמ' (במכונה)  
604.בירם, א' מס עובד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 142-137; ספר היובל לכבוד א"ג וייל, ירושלים תשיג עמ' 1-6  
605.מנדלסון, יצחק מס, מסים אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 55-51  
606.פוטשבוצקי, יעקב וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם - מניעים לא פיסקליים להטלת מסים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 58 שמות תשסב 4 עמ'  
607.קוכמן, מיכאל מס האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 489-486  
608.שטרן, מרדכי ח' השפעת מלכות ישראל הראשונה על חיי הכלכלה של העם ת"א תשלג 134 עמ' (+ 42 עמ': תקציר באנגלית)   
609. Benzinger, Immanuel  Taxation and tribute  Encyclopedia Biblica 4, p. 4905-4916  
610. Buhl, Frants  Die socialen Verhaltnisse der Israeliten  Berlin 1899, 130 p.  
611. D'Amati, Nicola  Le 'decime' ebraiche e il problema dell 'imposta nel Mondo Antico  Rivista di Diritto Civile 9,2 (1963), p. 303-308  
612. Sanders, J.A.  Tax, taxes  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 520-522  
613. Sweet, Louis Matthews  Tax, taxing  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2918-2921  
614. Wischnitzer, M., a.o.  Abgaben und Steuern  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 247-300   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
615.אברמסקי, שמואל; הר, משה דוד מלחמה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 646-641  
616.אליצור, יהודה ישראל ואויביו, מלחמה ושלום במחשבת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 395-385  
617.אפל, ישראל דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות מחניים סט אייר תשכב עמ' 53-50  
618.בנטויץ, נורמן התנ"ך כמקור לדיני מלחמה של העמים המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 150-147  
619.גפני, שרגא מלחמות השופטים מחניים סט אייר תשכב עמ' 74-77  
620.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
621.דבשני, מנשה התנ"ך והמלחמה מלחמתנו שנה ג 1945 חוב' ט עמ' 35-33  
622.דרורי, משה המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'  
623.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
624.הר, משה דוד פרשת כהן משוח מלחמה בתקופת המקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 36-39  
625.הרטום, א"ש על המלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 17-16  
626.וייזר, אשר שלום ומלחמה במקרא מחניים גל' קכא אדר תשכט עמ' כ-כז  
627.חכם, עמוס מהליכות צבא ישראל בימי קדם מחניים סט אייר תשכב עמ' 49-48  
628.טברסקי, שמעון מוסר ומלחמה בכתבי הקודש הלולים, מסכת לחג השבועות, ערב שבועות תשיב גל' יד עמ' 31-28  
629.יוגב, מרדכי מיקום המפקד בקרב המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 199-215  
630.כהן, אמוץ נשק וכלי מלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 22-29  
631.ליכט, יעקב שלום מלחמה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1064-1057  
632.לשם, חיים גיוס ומערך המלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 42-47  
633.מחניים סט אייר תשכב מוקדש לנושא 'המלחמה במקרא'   
634.מקלישנסקי, י"ק צבא ישראל בימי קדם (פרק במשפט המלחמה) ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קמה-קנג  
635.פינקלשטיין, מנחם ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'  
636.קופרמן, יהודה סוגית המלחמה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ח ירושלים תשכג 48 עמ'  
637.קיל, יהודה בין ישראל ובין גויי הארץ בספר שמואל ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 104-88  
638.רופא, אלכסנדר חוקי המלחמה בספר דברים מוצאם, מגמתם וחיוביותם. ציון שנה לט תשלד עמ' 156-143; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 140-127   
639.שוורץ, מלכה מלחמות וכיבושי יהושע בן-נון מחניים סט אייר תשכב עמ' 54-73  
640. Bach, Robert  Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen Prophetenspruch  Neukirchen 1962, 112 p.   
641. Barnes, W. Emery  Army  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 155-156  
642. Barnes, W. Emery  War  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 892-895  
643. Carmichael, Calum M.  A time for war and a time for peace: the influence of the distinction upon some legal and literary material  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 50-63  
644. Craigie, Peter C.  The problem of war in the Old Testament  Grand Rapids, Mi. 1978, 125 p.   
645. Danz, Joh. Andr. (praes.); Gleichgross, Georg Ferd. (resp.)  ענין מלחמות העברים h.e. De Ebraeorum re militari ad Deuteronomium 20 et 21.  Dissertation Jena 1690, 48 p.  
646. Dunkmann, Karl  Die Bibel und der Krieg  Berlin-Lichterfelde 1915, 38 p.  
647. Eissfeldt, Otto  Krieg und Bibel  T?bingen 1915, 84 p.  
648. Enelow, Heyman G.  The war and the Bible  N.Y. 1918, 115 p.  
649. Gowan, Anthony T.  Army, Hebrew  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 229-231  
650. Grunewald, Max  'Constructive assistance' in warfare  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 7 (1945), p. 1-12  
651. Hanson, Paul D.  War, peace and justice in early Israel  Bible Review 3,3 (1987), p. 32-45  
652. Hershberger, Guy Franklin  Peace and war in the Old Testament  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa. 1946, p. 14-39  
653. Jampel, Sigmund  Vom altisraelitischen Kriegswesen  Mitteilungen des Verbandes der j?dischen Jugendvereine Deutschlands 8 (1917), p. 70-80  
654. Janzen, Waldemar  War in the Old Testament  Mennonite Quarterly Review 46 (1972), p. 155-166  
655. Jenni, E.  איב  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 118-122  
656. Kalthoff, Joh. Heinr.  Kriegswesen  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 316-325  
657. Lesetre, Henri  Guerre, la legislaton mosaique  Dictionnaire de la Bible 3, p. 363-364  
658. Lind, Millard C.  Y-hweh is a warrior: The theology of warfare in ancient Israel  Scottsdale, Pa. 1980, 232 p.   
659. Lowy, Daniel  Israel's attitude toward war in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1953, 165 p.  
660. Malamat, Abraham  Conquest of Canaan; Israelite conduct of war according to biblical tradition  Revue Internationale d'Histoire Militaire 42 (1979), p. 25-51  
661. Mazar, Benjamin  The military elite of King David  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 310-320  
662. McCosland, S. Vernon  'Soldiers on service': the draft among the Hebrews  Journal of Biblical Literature 62 (1943), p. 59-71  
663. Mikliszanski, Jacques K.  Military life among the ancient Hebrews  Jewish Review, London, 1 (1943), p. 169-186  
664. Miller, Patrick D.  The divine warrior in early Israel  Cambridge, Mass., 1973, 279 p.  
665. Muffs, Yochanan  Abraham the noble warrior: Patriarchal politics and laws of war in ancient Israel  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 81-107  
666. Nicol, Thomas  Army  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 254-257  
667. Nicol, Thomas  War, warfare  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3069-3072  
668. Rad, Gerhard von  Der heilige Krieg im alten Israel  Zurich 1951, 84 p.  
669. Riehm, Eduard  Krieg, Kriegsherr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 881-891  
670. Ringgren, Helmer  איב  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 228-235  
671. Rose, Martin  'Entmilitarisierung des Krieges'? (Erwagungen zu den Patriarchen-Erzahlungen der Genesis)  Biblische Zeitschrift, N.F. 20 (1976), p. 197-211  
672. Rosenthal, L.  Die biblische Vorschrift ?ber Militarpflicht und Kriegsfuhrung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 368-372  
673. Roskoff  Beute  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 433-434  
674. Schulz, Alfons  Die sittliche Wertung des Krieges im Alten Testament  Munster 1915, 46 p.  
675. Schwally, F.  Semitische Kriegsaltertumer. Vol. 1: Der heilige Krieg im alten Israel  Leipzig 1901, 8 + 111 p.  
676. Siegfried, C.  Krieg  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 378-379  
677. Smith, Ch. Hamilton  War  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1086-1088  
678. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, im Vergleich zu den in Ungarn-Oesterreich bestehenden diesfalligen Bestimmungen  Pest 1869, 56 p.  
679. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, Griechen und Romer  2nd ed., Vinkovce 1879, 109 p.  
680. Walzer, Michael  Exodus 32 and the theory of holy war: the history of a citation  Harvard Theological Review 61 (1968), p. 1-14  
681. Wevers, J.W.  Army  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 228-230  
682. Wevers, J.W.  Spoil (שלל)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 437-438  
683. Wevers, J.W.  War, methods of  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 801-805  
684. Wevers, J.W.  Weapons and implements of war  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 820-825  
685. Whitehouse, Owen C.  War  Encyclopedia Biblica 4, p. 5261-5270  
686. Winer, G.B.  Krieg  Biblisches Realworterbuch 1, p. 680-682  
687. Winer, G.B.  Kriegsheer, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 682-685   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
688.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה יח ירושלים תשלו עמ' 166-153  
689.בנדור, צבי בית האב הישראלי למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 346 עמ'  
690.בנדור, שוניא בית האב בישראל למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה; מבנה החברה הקדומה בישראל אורנים תשמז 192 עמ'  
691.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
692.גץ, מאיר פיבל המשטר החברתי והכלכלי ביהודה העתיקה על פי התורה והעתיד שלו פרנקפורט ענ"מ תרפו 36 עמ'  
693.גרנות, משה דמות האשה במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 132-127  
694.גשורי, מ"ש הסוציולוגיה בישראל; המוסר הכלכלי, המדיני והסוציאלי בספרות היהדות ירושלים תרצג 305 עמ'  
695.הוטנר, יהושע מרכז ולא ריכוז (הרהורים על המדיניות האגררית-תרבותית במקרא ובימינו) גוילין גל' ג תשרי תשיח עמ' 18-11  
696.הופמן, יאיר מפקד האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 495-494  
697.הרן, מנחם מתנות עניים אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 675-674  
698.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
699.חבצלת, מאיר כבוד האדם במקרא הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 199-198  
700.חכם, נח הפעולה הסוציאלית של הנביאים התור י תרפו גל' ז עמ' 8-10; ח עמ' 5-8  
701.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
702.לוין, משה הסוציאליזם הממשי בתורת משה ירושלים תרצט 82 עמ'  
703.לוין, שלום רעיון הצדק החברתי בנבואות עמוס וישעיהו א ספר גייגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ז ירושלים תשיט עמ' 133-120  
704.ליוור, יעקב קהל אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 70-66  
705.ליונשטם, שמואל אפרים יתום אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 953-952  
706.מוטעי, יהודה 'עדה' ו'קהל' במקרא חיפה חש"ד 18 עמ'  
707.ענת, מ"א ליישוב הסתירה בפרשת שמיטת החובות בספר דברים;... להוכיח כי אין סתירה בין הכתוב 'אפס כי לא יהיה בך אביון' לבין הכתוב 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ' בית מקרא שנה יא חוב' ג אדר תשכו עמ' 9-19  
708.פלק, זאב זכויות האזרח בישראל הקדומה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 227-231  
709.פריש, עמוס יגיע כפיך: יחס המקרא אל העבודה תל-אביב תשנט 168 עמ'. בקורת: בן ישר, מנחם, בית מקרא שנה מה תשס עמ' 378-387  
710.פריש, עמוס היחס לעבודה במזמורי תהלים בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 317-328  
711.צונציגר, מ' המחשבה הכלכלית בארץ ישראל הקדומה חיפה 1958 16 עמ'  
712.קורץ, משה א' לברור המונח 'זקן' במקרא דפי עיון, מכון הג'וינט לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה בישראל על שם ברוקדייל מס' 17-16 פברואר 1977 20 עמ' (בהכפלה)  
713.קראוס, נתן זקן, זיקנה ואריכות ימים במקרא בית מקרא שנה מו תשסא עמ' 41-61  
714.רביב, חנוך העדה - בין היסטוריה לבין היסטוריוגרפיה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 155-145   
715.רודי, צבי התפיסה הכלכלית של היהדות התנכית תלמודית משפט וכלכלה ג תשיז 1956-1957 עמ' 161-168  
716.רזין, מרדכי מפקדים ומגילות-יחס ומשמעותן ההיסטורית לימי שאול ודוד חיפה תשלז 164 עמ'  
717.שלמה, דוד על עבודה יחסי עבודה ויחסי אנוש בתורה קרית ביאליק תשמב 127 עמ'   
718.שפירא, אמנון על מעמדה השוויוני של האשה במקרא - מיתווה בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 309-337  
719.שפירא, אמנון על "כבוד האדם" במקרא בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 128-145  
720. Alt, Albrecht  Die Staatenbildung der Israeliten im Altertum  Leipzig 1930, 78 p. = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 1-65  
721. Alt, Albrecht  The formation of the Israelite State in Palestine  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 171-237  
722. Amsler, Samuel  Amos et les droits de l'homme  De la Torah au Messie; M?langes Henri Cazelles, Paris 1981, p. 181-187  
723. Balscheit, B.; Eichrodt, W.  Die soziale Botschaft des Alten Testaments fur die Gegenwart  Basel n.d., 59 p.  
724. Benjamin, Don Carlos  Deuteronomy and city life  Dissertation Claremont 1981, 11 + 462 p.  
725. Botterweck, G. Joh. אביון  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 28-43  
726. Bowman, John Wick  Response in fellowship: devotional life in the Bible  Interpretation 6 (1952), p. 279-289  
727. Box, George Herbert  Education  Encyclopedia Biblica 2, p. 1189-1202  
728. Bruppacher, Hans  Die Beurteilung der Armut im Alten Testament  Gotha-Stuttgart 1924, 12 + 120 p.  
729. Bruppacher, Hans  Die Motive der alttestamentlichen Armutsbeurteilung  Dissertation Zurich 1924, 6 + 51 p.  
730. Buhl, Frants  Die sozialen Verhaltnisse der Israeliten  Berlin 1899, 130 p.  
731. Cassin, Rene  From the Ten Commandments to the rights of man  Of law and man, essays in honor of Haim H. Cohn, 1971, p. 13-25  
732. Cazelles, Henri  Bible et politique  Recherches de Science Religieuse 59 (1971), p. 497-530  
733. Clauss, M.  Gesellschaft und Staat in Juda und Israel  (Eichstadter Hochschulreden 48), Munchen 1985*  
734. Cohen, Martin A.  The prophets as revolutionaries: a socio-political analysis  Biblical Archaeology Review 5,3 (1979), p. 12-19  
735. Conring, Herman (praes.); Muller, Martin (resp.)  De politia sive republica hebraeorum exercitatio  Dissertation Helmstadt 1648, [52] p.  
736. Cronbach, Abraham  The Bible and our social outlook  Cincinnati 1941, 8 + 383 p.  
737. Cunaeus, Petrus  De republica Hebraeorum libri III  Leiden 1631, 24 + 416 p.; 1632, 24 + 502 p.; Amsterdam 1666, 32 + 372 p.; Leipzig 1696, 32 + 502 + 21 p.; Leiden 1703, with annotations by Johann Nicolai, 18 + 482 + 18 p.  
738. Cunaeus, Petrus  De Republyk der Hebreen  3 pts. in 1 vol., Amsterdam 1682, 28 + 518 + 26 p.  
739. Damaschke, Adolf  Bibel und Bodenreform  Berlin 1924, 14 p.  
740. Davies, G. Henton  Alms  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 87-88  
741. Day, Edward  The social life of the Hebrews  N.Y. 1901, 8 + 255 p.; repr. 1908  
742. Diamond, A.S.  Law and everyday life in the Hebrew Kingdoms and 12th century England  Remember the days; essays on Anglo-Jewish history presented to Cecil Roth, 1966, p. 1-22  
743. Didiot, Jules  Le pauvre dans l'Ancien Testament  Lille 1896, 94 p.  
744. Donner, H.  Die soziale Botschaft der Propheten im Lichte der Gesellschaftsordnung in Israel  Oriens Antiquus 2 (1963), p. 229-245  
745. Dormoy, P.A.  Du patriotisme chez les prophetes hebreux  Geneve 1874, 46 p.  
746. Dulin, Rachel Zohar  Old age in the Hebrew scriptures: a phenomenological study  Dissertation Cleveland 1982, 7 + 161 p.  
747. Dulin, Rachel Zohar  The elderly in biblical tradition  Journal of Aging and Judaism 1,1 (1986), p. 49-56  
748. Durr, Lorenz  Das Erziehungswesen im Alten Testament und im antiken Orient  Mitteilungen der Vorderasiatisch-agyptischen Gesellschaft 36,2 (1932), 7 + 159 p.  
749. Dusterdieck, Friedrich  Sociales aus dem Alten Testamente  Hannover 1893, 31 p.  
750. Eager, Geo. B.  Alms, almsgiving  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 101-102  
751. Ebach, Jurgen  Sozialethische Erwagungen zum alttestamentlichen Bodenrecht  Biblische Notizen 1 (1976), p. 31-46  
752. Eberharter, Andreas  Die soziale und politische Wirksamkeit des alttestamentlichen Prophetentums  Salzburg 1924, 11 + 159 p.  
753. Ellguther, Max  Die soziale Gesetzgebung der Bibel  Neisse 1902, 23 p.  
754. Epsztein, Leon  La justice sociale dans le Proche-Orient ancien et le peuple de la Bible  Paris 1983, 272 p.; p. 171-216: Les lois sociales du Pentateuque.   
755. Epsztein, Leon  The social law of the Pentateuch  In: Social justice in the ancient Near East and the people of the Bible, London 1986, p. 104-134  
756. Falk, Zeev W.  Sociological notes on Deuteronomy  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 37-43  
757. Fensham, F. Charles  Clauses of protection in Hittite vassal-treaties and the Old Testament  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 133-143  
758. Flight, J.W.  Man and society  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 250-251  
759. Fraine, J. de  Individu et societe dans la religion de l'Ancien Testament  Biblica 33 (1952), p. 324-355, 445-475  
760. Fried, Haya Rachel  Education in the Bible, the Talmud and the prayer book  Dissertation Stanford University 1981, 6 + 237 p.  
761. Friedlander, Markus Hirsch  Die wichtigsten Institutionen des Judenthums nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Wien 1892, 72 p.; p. 13-26: Die Schule; p. 36-46, 66-72: Die Wohltatigkeit  
762. Frisch, Ephraim  Jewish philanthropy in the biblical era  Jewish Tracts 23, n.d., 31 p.  
763. Gasper, Joseph W.  Social ideas in the Wisdom literature of the Old Testament  Dissertation Washington 1947, 14 + 207 p.  
764. Gelbhaus, S.  Nehemias und seine social-politischen Bestrebungen  Wien 1902, 51 p.  
765. Gemser, B.  The importance of the motive clause in Old Testament law  Vetus Testamentum Supplement 1 (1953), p. 50-66.   
766. George, A.  Pauvre  Dans l'Ancien Testament. Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 387-395  
767. George, Henry  Moses; The crime of poverty  N.Y. 1918, 62 p.  
768. Giordani, I.  Social thought - in the Bible  New Catholic Encyclopedia 13, p. 343-346  
769. Goetz, Faywel  Die sozialokonomische Verfassung im antiken Judaa nach der Thora und ihre Zukunft  Frankf.a.M. 1923, 43 p.  
770. Gordis, Robert  The social background of Wisdom literature  Hebrew Union College Annual 18 (1943-44), p. 77-118  
771. Goslar, Hans  Die Sozial- und Wirtschaftsethik des Alten Testaments  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 22 (1932), p. 235-239  
772. Gottwald, Norman K.; Frick, Frank Smith  The social world of ancient Israel  Society of Biblical Literature, Seminary Papers 1 (1975), p. 165-178  
773. Gray, John  Feudalism in Ugarit and early Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 64 (1952), p. 49-55  
774. Gray, John  Social aspects of Canaanite religion  Vetus Testamentum Supplement 15 (1966), p. 170-192  
775. Greenberg, Simon  Introduction to aspects of Jewish nationalism in the Bible  Proceedings, Rabbinical Assembly (1928), p. 103-113  
776. Gross, Heinrich (II)  Tora und Gnade im Alten Testament  Kairos 14 (1972), p. 220-231  
777. Hassfeld, F.L.; Meyer, J.  Der Prophet vor dem Tribunal. Neuer Auslegungsversuch von Jeremiah 26  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974), p. 30-50  
778. Hastings, J.  Education  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 646-652  
779. Heinemann, H.  La Thora et l'ordre social  n.p., n.d., 42 p.  
780. Heinemann, H.  Torah and social order  London n.d., 12 p.; London n.d., 20 p.  
781. Heller, Joseph; Marmorstein, A.  Armut - in der Bibel; im Talmud (und Armenrecht)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 368-374  
782. Herrmann, Johannes  Die soziale Predigt der Propheten  In: Biblische Zeit- und Streitfragen, 6. Ser., 12.H. (1911), p. 433-464  
783. Hertzler, Joyce O.  The social thought of the Hebrews  In: The social thought of the ancient civilizations. N.Y.-London 1936, p. 256-334  
784. Hessler, Bertram  Social thought in the Old Testament  Bridge, a Year Book of Judeo-Christian Studies 3 (1958), p. 31-53  
785. Holm-Nielsen, Svend  Die Sozialkritik der Propheten  Denkender Glaube; Festschrift Carl Heinz Ratschow zur Vollendung seines 65. Lebensjahres 1976, p. 7-23  
786. Isaacs, Asher  The social legislation of the Bible  Jewish Forum 11 (1928), p. 241-247  
787. Jacobson, David  The social background of the Old Testament  Cincinnati 1942, 11 + 327 p.  
788. Jaeger, Nicola  L'insegnamento sociale della Bibbia  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 227-239  
789. Joseph, Morris  The place of charity and almsgiving in the Old Testament  Expository Times 21 (1909)*  
790. Kaplan, Jacob  Le vrai visage du Judaisme  Paris 1987, 234 p.; p. 55-71: Le Judaisme et la justice sociale; p. 72-81: L'esprit de charite dans la Bible  
791. Kaplan, Julius  The two methods of religious education in the Bible and in the Talmud  Jewish Theological Seminary Students' Annual 2 (1915), p. 122-133  
792. Karp, Harry  Social justice in ancient Judea  Jewish Forum 6 (1923), p. 374-380  
793. Kaster, J.  Education, OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 27-34  
794. Kippenberg, Hans Gerhard  Religion und Klassenbildung im antiken Judaa. Einereligionssoziologische Studie zum Verhaltnis von Tradition und gesellschaftlicher Entwicklung  Gottingen 1978, 186 p.   
795. Kirschner, Bruno  Soziale Gesetzgebung der Juden in der Bibel  J?disches Lexikon 5, p. 501-509  
796. Kleinert, Paul  Die Propheten Israels in sozialer Beziehung  Leipzig 1905, 5 + 168 p.  
797. Klostermann, August  Schulwesen im alten Israel  Leipzig 1908, 40 p.  
798. Koberle, Justus  Soziale Probleme im alten Israel und in der Gegenwart  Wismar 1907, 37 p.  
799. Koch, Klaus  Die Entstehung der sozialen Kritik bei den Propheten  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 236-257  
800. Kohler, Kaufmann  Human brotherhood as taught by the religions based on the Bible  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 164-171  
801. Kovacs, Brian W.  Is there a class-ethic in Proverbs?  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 171-189  
802. Kuebel, Franz Eberhard  Die sociale und volkswirtschaftliche Gesetzgebung des Alten Testaments unter Berucksichtigung moderner Anschauungen  2nd ed., Stuttgart 1891, 107 p.  
803. Lefmann, Salomon  Bibel und Menschenrechte  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 4 (1906), p. 275-282  
804. Levene, Moses  Realistic socialism of the Mosaic law  London 1938, 102 p.  
805. Levenson, Jon D.  Poverty and the state in biblical thought  Judaism 25 (1976), p. 230-241  
806. Liano, Jesus Mario  Los pobres en el Antiguo Testamento  Estudios Biblicos 25 (1966), p. 117-167  
807. Loeb, Isidore  La litterature des pauvres dans la Bible  Revue des Etudes Juives 20 (1890), p. 161-198; 21 (1890), p. 4-42, 161-206; 23 (1891), p. 4-31, 161-193; 24 (1892), p. 196-224 = Paris 1892, 15 + 280 p.   
808. Lohfink, Norbert  Die segmentaren Gesellschaften Afrikas als neue Analogie fur das vorstaatliche Israel  Bibel und Kirche 38 (1983), p. 69-72*  
809. Lohr, Max  Sozialismus und Individualismus im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 10 (1906), 36 p.  
810. Lurje, M.  Studien zur Geschichte der wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse im israelitisch-j?dischen Reiche  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 45 (1927), 64 p.  
811. Mangenot, E.  Ecole  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1563-1570  
812. Many, S.  Aumne  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1244-1249  
813. Marcus, Samuel  Die Padagogik des israelitischen Volkes von der Patriarchenzeit bis auf den Talmud  2 vols., Wien 1877, 53 + 55 p.  
814. Mendelsohn, Isaac  Society and economic conditions (in Canaan in the Egyptian New Kingdom period)  In: World history of the Jewish people, vol. 3, Tel Aviv 1971, p. 39-51  
815. Milgrom, Jacob  Priestly terminology and the political and social structure of premonarchic Israel  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-9), p. 65-81  
816. Neher, Andre  Rabbinic adumbrations of non-violence: Israel and Canaan  Studies in rationalism, Judaism, and universalism, in memory of Leon Roth, 1966, p. 169-196  
817. Patrick, Dale  The rights of the underprivileged  Society of biblical literature, Seminary Papers, 1 (1975), p. 1-6  
818. Patterson, Richard D.  The widow, the orphan,and the poor in the Old Testament and the extra-biblical literature  Bibliotheca Sacra 130 (1973), p. 223-234  
819. Pedersen, Johannes  Seelenleben und Gemeinschaftsleben  In: Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 8-86  
820. Peritz, Ismar J.  The new biblical approach to social problems  Journal of Bible and Religion 5 (1937), p. 107-116  
821. Perles, Felix  Social justice in ancient Judaism  Jewish Review, London, 1 (1910-11), p. 403-421  
822. Perles, Felix  Soziale Gerechtigkeit im alten Judentum  Ost und West 11 (1911), p. 513-528 = J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 169-187  
823. Petersen, David L.  Max Weber and the sociological study of ancient Israel  Sociological Inquiry 49 (1979), p. 117-149  
824. Pfluger, Paul  Der Sozialismus der israelitischen Propheten  Berlin 1914, 39 p.  
825. Pons, Jacques  L'oppression dans l'Ancien Testament  Paris 1981, 250 p.  
826. Porteus, Norman W.  The care of the poor in the Old Testament  In: Living the mystery, Oxford 1967, p. 143-155; repr. from: Service in Christ, eds. J.I. McCord and T.H.L. Parker, London 1966  
827. Prevost, Marcel-Henri  L'oppression dans la Bible  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 3-16  
828. Rabello, Alfredo Mordechai (ed.)  La Tora ed i problemi sociali  Jerusalem 1964, 17 + 218 p.  
829. Radmacher, Earl D.  Liberty and freedom in the Old Testament  In: America in history and Bible prophecy, ed. Thomas S. McCall, 1976, p. 128-143  
830. Reviv, Hanoch  The structure of society (in the age of monarchies)  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 125-146  
831. Riber, Margarita  Le classi sociali nella Bibbia  [Roma] 1973, 124 p.  
832. Ring, Emanuel  Israels sociala lagstiftning  Dissertation Stockholm 1922, 34 + 515 p.  
833. Roberts, Robert  The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes  London 1925, 10 + 126 p.; 2nd ed. London 1971; repr. New Delhi 1977  
834. Rosenfeld, Henrik  A szocialismus a bibli ban es a Talmudban  n.p., n.d., 16 p.  
835. Salomon, Kurt  Die Losung des sozialen Problems: die Bibel  Breslau 1931, 74 p.  
836. Schenkel, Daniel  Gemeinde  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 375-380  
837. Schmid, Hans Heinrich  Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Alten Testament  Wort und Dienst, N.F. 12 (1973), p. 31-41  
838. Schmid, Herbert  Gesetz und Gnade im Alten Testament  Judaica 25 (1969), p. 3-29  
839. Schwantes, Milton  Das Recht der Armen  Bern-Frankf.a.M. 1977, 312 p.   
840. Selbie, J.A.  Congregation  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 466-467  
841. Sibley, Mulford Q.  Political science, Moses, and ancient Hebrews  Western Political Quarterly 32 (1979), p. 148-149  
842. Sicre, Jose L.  'Con los pobres de la tierra'; La justicia social en los profetas de Israel  Madrid 1984, 506 p.   
843. Siegfried, C.  Arme  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 41-42  
844. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of society  Edinburgh 1920, 18 + 400 p.  
845. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of wealth and work  London 1924, 282 p.  
846. Soares, Theodore Gerald  The social institutions and ideals of the Old Testament  N.Y. 1915, 385 p.  
847. Spath  Barmherzigkeit  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 357-359  
848. Spooner, William Archibald  Charity, almsgiving (biblical)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 3, p. 380-381  
849. Stanton, V.H.  Almsgiving  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 67-69  
850. Stein, Salomon  Der soziale Geist und die sozialen Einrichtungen des Judentums nach Bibel und Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 16 (1924), p. 87-121  
851. Stern, Eva L.  Charity as taught by the Mosaic law  Papers of the Jewish Women's Congress 1893, Philadelphia 1894, p. 133-144  
852. Sternberg, G.  Der Sozialismus der mosaischen Gesetzgebung  Central Verein Zeitung 3 (1924), p. 461-467  
853. Vawter, Bruce  De iustitia sociali apud prophetas praeexilicos  VD 36 (1958), p. 93-97  
854. Wahrmann, Nachum  Die weltkulturelle Bedeutung der Bibel, insbesondere ihrer sozialen Gesetze  Jerusalem 1960, 28 p.  
855. Waldow, Eberhard von  Social responsibility and social structure in early Israel  Catholic Biblical Quarterly 32 (1970), p. 182-204  
856. Walter, Franz  Die Propheten in ihrem sozialen Beruf und das Wirtschaftsleben ihrer Zeit. Beitrag zur Geschichte der Sozialethik  Freiburg i.Br. 1900, 16 + 288 p.  
857. Weinfeld, Moshe  Congregation  Encyclopedia Judaica 5, p. 893-896  
858. Weisser, I.  Der soziale Gedanke in der Bibel  Wernigerode 1923*  
859. Wilke, Fritz  Soziale Fragen in der Bibel  Jubilee vol. Evangelisch-theologischen Fakultat der Universtat Wien 1921*  
860. Willink, M.D.R.  Utopia according to Moses; a study in the special teachings of the Old Testament  London 1919, 4 + 184 p.  
861. Winer, G.B.  Abgaben  Biblisches Realworterbuch 1, p. 4-6  
862. Winer, G.B.  Almosen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 45-46  
863. Yeivin, S.  Social, religious and cultural trends in Jerusalem under the Davidic dynasty  Vetus Testamentum 3 (1953), p. 149-166   
864. Zentgraff, Johann J. (praes.); Gerber, Johann Daniel (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus, de jure egenorum in specie..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1695   
865. Zentgraff, Johann J. (praes.); Reinwald, Johann Christoph (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus, de jure egenorum in specie..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1695   
866. Zentgraff, Johann J. (praes.); Schoenlaub, Johann Tobias (resp.)  Ex legibus Ebraeorum forensibus, de jure egenorum ad l. de non mendicando..  Dissertation Argentorati (Strasbourg) 1695   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > שמיטה ויובל. גאולת שדה

 מחברכותרתספרביקורת
867.אברמסקי, שמואל; ספראי, שמואל יובל האנציקלופדיה העברית כרך יט עמ' 283-281  
868.אופנהיימר, בנימין שבת, שמיטה, יובל בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 40-28  
869.אמית, יאירה יובל האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 308-307  
870.אמית, יאירה שמיטה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 821-820  
871.בלידשטין, יעקב יובל: אידיאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 15-25  
872.בן-שחר, זאב מצות הקהל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 104-101  
873.הופמן, דוד צבי השמיטה במקרא שמיטה- מקורות הגות מחקר, ירושלים תשלג עמ' 83-97  
874.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
875.וסטברוק, ריימונד שמיטה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 119-112  
876.ז'בוטינסקי, זאב (א) רעיון היובל. (ב) פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של התנ"ך ירושלים תשכד 12 עמ'  
877.זקוביץ, יאיר מגמתם של ספורי קנית הנחלות במקרא בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 21-17  
878.טימור, עדנה בין אימוץ לגאולה במקרא (מבט נוסף על הגאולה לאור מסמך אימוץ מנוזי) בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 143-151  
879.כהן, אמוץ שמיטת הארץ בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 49-45  
880.לוי-פלדבלום, אילה איסור ריבית בזיקה לדיני גאולה ויובל - בירור לשוני ומשפטי (ויקרא כה, 38-35) עיוני מקרא ופרשנות ב תשמו עמ' 44-29  
881.ליבר, דוד שמיטה, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 69  
882.ליונשטם, שמואל יובל אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 582-578  
883.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  
884.רבינוביץ, יעקב יוחנן גאלת שדה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 394  
885. Bewer, Julius A.  The Geullah in the Book of Ruth  American Journal of Semitical Languages and Literature 19 (1902-03), p. 143-148  
886. Carpzov, Jo. Gottlob (praes.); Stemler, Christophorus Gotthelf  יובל Commentatio de anno Iobelaeo secundum disciplinam hebraeorum ex Leviticus XXV et antiquis iudaeorum monumentis  Leipzig 1730, 50 p.  
887. Denton, R.C.  The legal concept of redemption in the OT (גאל, פדה, כפר)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 21-22  
888. Enciclopedia Judaica Castellana  Ano sabatico (Hebr. Shemita)  Vol. 1, p. 357-358  
889. Enciclopedia Judaica Castellana  Jubileo (Hebr. Yovel)  Vol. 6, p. 323  
890. Erbt, Wilhelm  Das Jobeljahr  Orientalistische Literaturzeitung 10 (1907), p. 636-638  
891. Ginsburg, Christian D.  Jubilee, the year of  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 664-668  
892. Ginsburg, Christian D.  Sabbatical year  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 723-724  
893. Gnuse, Robert  Jubilee legislation in Leviticus; Israel's vision of social reform  Biblical Theology Bulletin 15,2 (1985), p. 43-48  
894. Harford-Battersby, G.  Sabbatical year  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 323-326  
895. Jensen, J.  Redemption (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 12, p. 136-139  
896. Jirku, Anton  Das israelitische Jobeljahr  Reinhold Seebald Festschrift, 1929, p. 169-179  
897. Kennedy, A.R.S.  Goel  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 222-224  
898. Lambert, G.  Jubile hebreu et jubile chretien  Nouvelle Revue Theologique 82 (1950), p. 234-251  
899. Leggett, Donald A.  The levirate and Goel institutions in the Old Testament, with special attention to the Book of Ruth  Dissertation Cherry Hill, N.J. 1974, 9 + 351 p.   
900. Lemche, N.P.  The manumission of slaves - the fallow year - the sabbatical year - the Jobel year  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 38-59  
901. Lesetre, Henri  Jubilaire (annee)  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1750-1754  
902. Lesetre, Henri  Sabbatique (annee)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1302-1306  
903. Levi, Leo  Shmittah; its meaning, laws and history  Jewish Observer 14,4 (1979), p. 3-7  
904. Levy, Julius  The biblical institution of Deror in the light of Akkadian documents  Eretz Israel 5 (1958), Engl. sect., p. 21-31  
905. Meinhold, Arndt  Zur Beziehung G-ott, Volk, Land im Jubel-Zusammenhang  Biblische Zeitschrift, N.F. 29 (1985), p. 245-261  
906. Morgenstern, Julian  Jubilee, year of  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1001-1002  
907. Morgenstern, Julian  Sabbatical year  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 141-144  
908. North, Robert  Jubilee year  New Catholic Encyclopedia 7, p. 1141  
909. North, Robert  Sabbath year  New Catholic Encyclopedia 12, p. 782-783  
910. North, Robert  Sociology of the biblical Jubilee  Roma 1954, 46 + 254 p. = AB 4  
911. North, Robert  Yad in the Shemitta-law  Vetus Testamentum 4 (1954), p. 196-199  
912. Riehm, Eduard  Jobeljahr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 751-753  
913. Riehm, Eduard  Sabbathjahr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1330-1334  
914. Ringgren, Helmer גאל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 884-890  
915. Salomon, Kurt (Natan)  The forgotten human right of everybody to land (the biblical law of the jubilee year)  Haifa 1958, 59 p.  
916. Sarna, Nahum  Zedekiah's emancipation of slaves and the sabbatical year  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 143-149  
917. Stamm, J.J.  גאל g'l, erlosen  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 383-395  
918. Steiner  Jubel- oder Jobeljahr  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 408-412  
919. Warren, C.  Fenced cities  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 3-4  
920. Winer, G.B.  Jubeljahr  Biblisches Realworterbuch 1, p. 623-626  
921. Winer, G.B.  Sabbatsjahr  Biblisches Realworterbuch 2, p. 349-350  
922. Woldius, Georg  De anno Hebraeorum Jubilaeo  Gottingen 1837, 8 + 69 p.  
923. Zuckermann, B.  A treatise on the sabbatical cycle and the Jubilee  Translated by A. Lowy. London 1866, 64 p.; reprinted N.Y. 1974.   
924. Zuckermann, B.  ?ber Sabbatjahrcyclus und Jobelperiode  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1857, 45 p.  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > עבד. עבדות

 מחברכותרתספרביקורת
925.אברהם, נחום לבעית מעמדה של האמה בספר הברית (שמות כא, ז-יא) בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 289-301  
926.אברמסקי, שמואל עבדות, במזרח הקדום ובמקרא האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 580-577  
927.אברמסקי, שמואל עבדות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 615-613  
928.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
929.ברויאר, מרדכי אמה עברייה ושפחה חרופה מגדים גל' טז אדר ב תשנב עמ' 19-36  
930.ברנפלד, ש' דיני עבדות בתורה ובנימוס חמורבי מבוא לכתבי הקודש, כרך א ספר ב ברלין תרפג עמ' שנג-שנד  
931.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
932.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיצויי-פיטורין ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 296-275  
933.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
934.הנשקה, דוד לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא - עוד לפרשת אמה עברייה מגדים גל' כ תמוז תשנג עמ' 21-34  
935.טלמון, שמריהו עבדות לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 682-680  
936.יפת, שרה חוקי שחרור עבדים ושאלת היחס בין קבצי החוקים במקרא מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 249-231  
937.כ"ץ, אברהם יצחק משמעותה של המלה 'עבד' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 467-470  
938.כהן, צדוק העבדות על פי התורה והתלמוד [תרגום מצרפתית עם הערות והוספות מאת יצחק שלמה פוכס] קרקא תרנב 82 עמ'  
939.לוי, חנה העבדות בתורה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ה-ו תשנד עמ' 29-34  
940.לוי-פלדבלום, אילה משפט עבד עברי; מה בין דיני העבד העברי שבשמות (כא 6-2) ובין אלו שבדברים (טו 18-12) עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלד 84 עמ'  
941.לוי-פלדבלום, אילה דין עבד עברי; הבדלי סגנון ומשמעותם בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 359-348  
942.לשם, חיים הענק-תעניק ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 232-210  
943.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
944.מנדלסון, יצחק; אחיטוב, שמואל; ליונשטם, שמואל אפרים עבד, עבדות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 14-1  
945.פולסקי, יחזקאל העבדות בתורה ובהלכה ניו-יורק 1959 50 עמ'  
946.קורנגרין, פ' השוואת חוקי העבדות שבתורתי משה עם חוקי הבבלים, האשורים והחתים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 9-26  
947.קפלן, ישראל יעקב מעמד העבד העברי (פרק בפרשנות המקרא) אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 279-274  
948.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32   
949. Andre, Tony  L'esclavage chez les anciens Hebreux  Paris 1892, 197 p.  
950. Baltzer, Klaus  Liberation from debt slavery after the exile in second Isaiah and Nehemiah  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 477-484  
951. Bell, Morris H.  Slavery in the Talmud and the Tractate Abadim  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1949, 102 p.  
952. Benzinger, Immanuel  Slavery  Encyclopedia Biblica 4, p. 4653-4658  
953. Bienert, Walther  Die Arbeit nach der Lehre der Bibel. Eine Grundlegung evangelischer Sozialethik.  Stuttgart 1954, 13 + 452 p.  
954. Blumenfield, Samuel M.  Labor in the Bible  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1930, 56 p.  
955. Cardellini, Innocenzo  Die biblischen 'Sklaven'-Gesetze im Lichte des keilschriftlichen Sklavenrechts  Konigstein 1981, 27 + 441 p.   
956. Daube, David  Two early patterns of manumission  Journal of Roman Studies 36 (1946), p. 57-75  
957. David, Martin  The manumission of slaves under Zedekiah  Oudtestamentusche Studien 5 (1948), p. 63-79  
958. Falk, Zeev W.  Exodus XXI,6  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 86-88  
959. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
960. Fensham, F. Charles  The son of a handmaid in Northwest Semitic  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 312-321  
961. Fontela, Carlos Alouso  La esclavitud a traves de la Biblia  Estudios Biblicos 43 (1985), p. 89-124, 237-274; repr. sep. Madrid 1986, 98 p.  
962. Franco, H.C.  Slavery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 280-281  
963. Friedlander, Markus Hirsch  Die Arbeit nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Pisek 1890, 53 p.  
964. Ginsburg, Christian D.  Labour (עבדה, מלאכה) Kitto 2, p. 767-768  
965. Gomez de Morales, Jose Luis  El trabajo en la Biblia  Madrid 1966, 61 p.  
966. Heinisch, P.  Sklavenrecht (in der Bibel)  Studia Cathol. 11 (1934)*  
967. Jakobovits, Immanuel  The Jewish 'Eved' legislation; a guide to treating social diseases  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 86-105  
968. Japhet, Sara  The relationship between the legal corpora in the Pentateuch in light of manumission laws  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 63-89  
969. Jepsen, A.  Amah und Schiphcha  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 293-297, 425  
970. Kahn, Zadoc  L'esclavage selon la Bible et le Talmud  Rapport sur la situation morale du Seminaire Israelite, Paris 1867, p. 61-203  
971. Kahn, Zadoc  Die Sklaverei nach Bibel und Talmud  Prag 1888, 133 p.  
972. Kehnscherper, Gerhard  Die Stellung der Bibel und der alten christlichen Kirche zur Sklaverei  Halle 1957, 187 p.  
973. Kessler, Martin  The law of manumission in Jeremiah 34  Biblische Zeitschrift, N.F. 15 (1971), p. 105-108  
974. Konig, Arthur  Die Bibel und die Sklaverei  Programm der Realschule... zu Neisse, 1873-74, p. 1-17  
975. Lang, Bernhard  Sklaven und Unfreie im Buch Amos (II6, VIII6)  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 482-486  
976. Lemche, N.P.  The 'Hebrew slave'. Comments on the slave law Exodus 21,2-11  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 129-144  
977. Lemche, N.P.  The manumission of slaves - the fallow year - the sabbatical year - the Jobel year  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 38-59  
978. Lesetre, Henri  Esclavage, esclave  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1918-1926  
979. Lesetre, Henri  Serviteur (bed)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1676-1677  
980. Lipinski, E.  L'esclave hebreu  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 120-124  
981. Mandl, Max  Das Sklavenrecht des Alten Testaments  Hamburg 1886, 32 p.  
982. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 383-391  
983. Mendelsohn, Isaac  Legal aspects of slavery in Babylonia, Assyria and Palestine; a comparative study (3000-500 B.C.)  Williamsport, Pa. 1932, 4 + 72 p.  
984. Mendelsohn, Isaac  The conditional sale into slavery of free-born daughters in Nuzi and the law of Exodus 21,7-11  Journal of the American Oriental Society 55 (1935), p. 190-195  
985. Mendelsohn, Isaac  State slavery in ancient Palestine  Bulletin of the American School of Oriental Research 85 (1942), p. 14-17  
986. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the ancient Near East, a comparative study of slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine from the middle of the third Millenium to the end of the first Millenium  N.Y. 1949, 6 + 162 p.   
987. Mendelsohn, Isaac  A re-examination of the economic role of forced labor in ancient Israel  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Near East, p. V,1-V,2  
988. Mielziner, Moses  Die Verhaltnisse der Sklaven bei den alten Hebraern, nach biblischen und talmudischen Quellen  Kopenhagen 1859, 68 p.  
989. Mielziner, Moses  The institution of slavery among the ancient Hebrews, according to Bible and Talmud  Cincinnati 1894, 31 p.  
990. Milgrom, Jacob  The bethrothed slave-girl, Leviticus 19, 20-22  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 43-50  
991. Noth, Martin  Von der Knechtgestalt des Alten Testaments  Evangelische Theologie 6 (1946-47), p. 302-310 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 62-70  
992. Orelli, C.v.  Sklaverei bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 18, p. 417-423  
993. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
994. Phillips, Anthony  The laws of slavery; Exodus 21, 2-11  Journal for the study of the Old Testament 30 (1984), p. 51-66  
995. Piattelli, Daniela  Lo status dello schiavo liberato in Israele  Atti del convegno tenuto a Idice, nel Novembre 1982, Roma 1984, p. 1-10  
996. Ploeg, J.P.M. van der  Slavery in the Old Testament  Vetus Testamentum Supplement 22 (1972), p. 72-87  
997. Raffety, William Edward  Slave, slavery  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2815-2817  
998. Richardson, Alan  The biblical doctrine of work  London 1952, 80 p.; repr. 1954  
999. Richardson, Alan  Die biblische Lehre von der Arbeit  Zurich 1953, 52 p.  
1000. Riehm, Eduard  Sklaven  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1521-1527  
1001. Riesener, Ingrid  Der Stamm עבד im Alten Testament. Eine Wortuntersuchung unter Berucksichtigung neuerer sprachwissenschaftlicher Methoden  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 149 (1979), 8 + 294 p.  
1002. Ring, Emanuel  Den mosaiska slavrattens fortbildning i Talmud  Stockholm 1923, 115 p.  
1003. Rubensohn, B.J.  Die Sklaven der alten Israeliten  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 5 (1859), p. 141-151  
1004. Sarna, Nahum  Zedekiah's emancipation of slaves and the sabbatical year  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 143-149  
1005. Siegfried, C.  Sklaven, Sklaverei  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 630  
1006. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im alten Testament.  Bern-Frankf.a.M. 1978, 334 p.   
1007. Wacholder, Ben Zion  The Halakah and the proselyting of slaves during the gaonic era  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 18 (1956), p. 89-106  
1008. Weld, Theodore Dwight  The Bible against slavery  N.Y. 1838, 4 + 74 p.; 5th ed. Pittsburgh 1864, 154 p.  
1009. Wenham, Gordon J.  Leviticus 27:2-8 and the price of slaves  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978), p. 264-265  
1010. Westermann, C. עבד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 182-200  
1011. Whitehouse, Owen C.  Servant, slave, slavery  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 461-469  
1012. Winer, G.B.  Sklaven  Biblisches Realworterbuch 2, p. 475-478  
1013. Wolf, C.U.  Servant  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 291-292  
1014. Wolff, Hans Walter  Masters and slaves. An overcoming class-struggle in the Old Testament  Interpretation 27 (1973), p. 259-272  
1015. Wright, William  Slave  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 858-862  
1016. Zevit, Ziony  The use of עבד as a diplomatic term in Jeremiah  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 74-77  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > גר. נכרי

 מחברכותרתספרביקורת
1017.    
1018.אחיטוב, שמואל תושב אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 508-507  
1019.אמסל, מאיר דינה ובתה אסנת ובנה שאול בן הכנענית המאור שנה נא חוב' ב כסלו-טבת תשנח עמ' 15-18  
1020.ברגמן, יעקב משה גיורה של איזבל צהר יד אביב תשסג עמ' 139-144  
1021.גבריהו, חיים משה יצחק ראשית ההתקרבות של נכרים ליהדות במקרא ובתקופת החשמונאים ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 97-65  
1022.הרטום, א"ש על גרים וגיור במקרא מחניים צב תשכד עמ' 20-21  
1023.הרטמן, יוסף מגילת רות כמקור לגיור כהלכה (בירור הלכי-עיוני) בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 203-197  
1024.זליגמן, יצחק אריה גר אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 546-549  
1025.זעפרני, שלמה גירותה של רות - אמה של מלכות ובדין קבלת תורה ומצוות בגירות אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתכ-תתלד  
1026.זר-כבוד, מרדכי הנכרי והגר במקרא עז לדוד, קובץ מחקרים מוגש לדוד בן-גוריון, ירושלים תשכד עמ' 567-550  
1027.לייבל, דניאל למעמד הגרים בישראל בית מקרא שנה יא חוב' א-ב חשון תשכו עמ' 114-111  
1028.מברך, אברהם על 'הנתינים' שעשו עבודה במקדש שנה בשנה תשמב עמ' 272-261  
1029.מרקוס, ספי ריבית לנכרי במקרא ובחז"ל עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 129-139  
1030.נמיר, רבקה גיור וגרים בתנ"ך מכלול ח סיון תשנד עמ' 49-60  
1031.נפחא, יצחק לשאלת גיורן של רות וערפה קודם נישואיהן למחלון ולכליון בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 458-453  
1032.נפחא, יצחק גיורה של רות בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 481-477  
1033.נשר, שמשון שלש דמויות של גרי צדק במקרא שנה בשנה תשמב עמ' 287-281  
1034.רוזיליו, ירון מעמדם ההלכתי של הנתינים אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
1035.רוזנבוים, ש' רבית ממי שאינו יהודי בתקופת המקרא המשפט העברי ב תרפז עמ' 194-191  
1036.רוקח, דוד הגיור היהודי בעת העתיקה להלכה ולמעשה בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 135-152  
1037.שוורץ, חיים הונאת הגר - עיון במקרא ובמכילתות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 183-195  
1038.שוורצפלד, וו' הגרים והנוכרים בתורת משה המליץ 1890 גל' 176 עמ' 7  
1039. Amusin, Joseph D.  Die Gerim in der sozialen Legislatur des Alten Testaments  Klio 63 (1981), p. 15-23  
1040. Bachli, Otto  Zur Aufnahme von Fremden in die altisraelitische Kultgemeinde  Wort-Gebet-Glaube; Beitr?ge zur Theologie des Alten Testaments, Walther Eichrodt zum 80. Geburtstag, 1970, p. 21-26  
1041. Bennett, William Henry  Gentiles  Encyclopedia Biblica 2, p. 1679-1686  
1042. Bennett, William Henry  Stranger and sojourner  Encyclopedia Biblica 4, p. 4814-4818  
1043. Benzinger, Immanuel  Fremdlinge bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 262-265  
1044. Bickerman, Elias Joseph  The altars of gentiles, a note on the Jewish 'ius sacrum'  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 137-164  
1045. Brandt, Wilhelm  Baptism (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 408-409  
1046. Buddeus, Joh. Franciscus  Antiquitas baptismi initationis israelitarum vindicata  Dissertation Jena 1710, 36 + 2 p.  
1047. Ciuba, E.J.  Stranger (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 729-730  
1048. Cruickshank, W.  Proselyte, Proselytism  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 400-403  
1049. Encyclopedia Judaica, Editor; Eichhorn, David Max; Urbach, Efraim E.  Proselytes  Encyclopedia Judaica 13, p. 1182-1193; repr. after compilation by J.L. Rabinowitz, in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem, 1974, p. 176-187  
1050. Fallon, J.E.  Enmity in the Old Testament  New Catholic Encyclopedia 5, p. 443-444  
1051. Farrar, Frederic W.  Gentiles  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 105-106  
1052. Feigin, Samuel I.  Haggarim, 'the castrated one'  Hebrew Union College Annual 21 (1948), p. 355-364  
1053. Graetz, Heinrich  Das Clientelverhaltniss im hebraischen Alterthume  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 289-306  
1054. Grau, James  The gentiles in Genesis, Israel and the nations in the primeval and patriarchal histories  Dissertation Southern Methodist University 1980, 194 p.  
1055. Hamlin, E.J.  Foreigner (זר) The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 310-311  
1056. Harland, J.R.  Goiim  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 437  
1057. Holtzmann, H.J.  Proselyten  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 528-529  
1058. Kellermann, D.  גר, גור  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 979-991  
1059. Kurrein, Adolf  Bibel und Heidenthum  Heidenbekehrung. Frankf.a.M. 1898, 36 p.  
1060. Lesetre, Henri  Etranger (Ger)  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2039-2041  
1061. Lesetre, Henri  Proselyte  Dictionnaire de la Bible 5, p. 758-764  
1062. Levertoff, Paul  Proselyte  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2467-2468  
1063. Lichtenstein, Aharon (N.Y.)  The seven Noahide laws and their mosaic counterparts  Dissertation N.Y. 1966, 156 p.  
1064. Martin-Achard, R. גור  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 409-412  
1065. Martin-Achard, R.  זר  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 520-522  
1066. Martin-Achard, R.  נכר  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 66-69  
1067. Mauch, T.M.  Sojourner  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 397-399  
1068. Mceleney, Neil J.  Conversion, circumcision and the law. 1: Proselytism in biblical times  New Testament Studies 20 (1974), p. 320-334  
1069. Neustadt, P.  Die j?dische Feindesliebe  Breslau 1879, 16 p.  
1070. Noldeke, Theodor  Fremde, Fremdlinge  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 298-302  
1071. Peters, John P.  Nethinim (Nethunim)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 332-334  
1072. Pope, M.H.  Proselyte  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 921-931  
1073. Porter, F.C.  Proselyte  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 132-137  
1074. Porter, H.  Gentiles  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1215  
1075. Riehm, Eduard  Fremde, Fremdlinge  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 463-465  
1076. Rosenbloom, Joseph R.  Conversion to Judaism: from the biblical period to the present  Cincinnati 1978, 13 + 178 p.   
1077. Schmidt, Karl Ludwig  Israels Stellung zu den Fremdlingen und Beisassen und Israels Wissen um seine Fremdling-und Beisassenschaft  Judaica 1 (1945-46), p. 269-296  
1078. Schmitt, Gotz  Du sollst keinen Frieden schliessen mit den Bewohnern des Landes  Dissertation Stuttgart 1970, 174 p.  
1079. Schurer, Emil  Proselyten  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1258-1261  
1080. Selbie, J.A.  Foreigner  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 49-51  
1081. Selbie, J.A.  Gentiles  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 149  
1082. Selbie, J.A.  Ger  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 156-157  
1083. Selbie, J.A.  Strange, stranger  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 622-623  
1084. Selden, Joannis  De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum  London 1640, 20 + 847 p.; Leipzig-Frankf.a.M. 1695, 44 + 892 + 25 p.  
1085. Sieffert, Friedrich  Die Heidenbekehrung im Alten Testament und im Judentum  Berlin 1908, 48 p.  
1086. Smith, W.R.; Bennett, William Henry  Proselyte  Encyclopedia Biblica 3, p. 3901-3905  
1087. Snijders, L.A.  The meaning of זר in the Old Testament; an exegetical study  Oudtestamentusche Studien 10 (1954), p. 1-154; p. 60-78: The parallel use of זר and ;נכרי p. 88-104: The passages concerning אשה זרה  
1088. Weil, Isaac  Le proselytisme chez les Juifs selon la Bible et le Talmud  Strasbourg 1880, 109 p.  
1089. Wiener, Harold Marcus  Stranger and sojourner  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2865-2866  
1090. Wiener, Max  Gesetze, noachidische  J?disches Lexikon 2, p. 1107  
1091. Winer, G.B.  Proselyten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 285-287  
1092. Wright, G. Ernest  The nations in Hebrew prophecy  Encounter 26 (1965), p. 225-237  
1093.תיבון, אליעזר הגרים בתקופת המקרא והגיור שלאחריה האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 149-145   
1094.[שניאורסון, מנחם מנדל] עיונים בעניני גרות לאור מגילת רות (על יסוד שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א ליובאוויטש, שבועות תשלא) שמעתין שנה ט גל' 31 תשרי-חשון תשלא עמ' 22-26  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > כללי. ענישה

 מחברכותרתספרביקורת
1095.אברבך, משה בעיות משמעת וענשין בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה כז תשכז עמ' 242-246; כח תשכח עמ' 165-157, 218-213; כט תשכט עמ' 33-41, 113-105, 181-173, 244-236; ל תשל עמ' 244-236  
1096.אברמסקי, שמואל; אלון, מנחם מעצר ומאסר האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 58-60  
1097.אורן, אלשיב שמות כב, א-ב [אם במחתרת ימצא הגנב וכו'] תרביץ שנה לב תשכג עמ' 393-394  
1098.אייכלר, אליהו דב שוגג, מזיד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 531-529  
1099.אליצור, יואל פשט חדש לדין הבא במחתרת מגדים גל' ו אלול תשמח עמ' 11-9  
1100.בזק, יעקב בית הסוהר במקרא חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 111-107  
1101.בן ישר, מנחם "נפש תחת נפש, עין תחת עין" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 481 תשסג 3 עמ'  
1102.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
1103.בן-שמאי, מאיר הלל; ליכט, יעקב שלום כפרה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 236-233  
1104.ברויאר, מרדכי עין תחת עין מגדים גל' כד סיון תשנה עמ' 21-25  
1105.גבריהו, חיים מ"י עונשו של קין והעיר אשר בנה בית מקרא שנה יג חוב' א תשרי תשכח עמ' 27-36  
1106.גבריהו, חיים מ"י מבקשי חסות הטובח והמקדש ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 152-135  
1107.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי תורה נדרשת, ת"א תשמד עמ' 37-13  
1108.גרינברג, משה ערי מקלט אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 388-383  
1109.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי ירושלים תשלא 26 עמ' (בהכפלה)  
1110.גרינץ, יהושע מאיר הרפורמה הראשונה בישראל - לזיקה שבין מעשה העגל במדבר לחטאות ירבעם בן נבט ציון שנה מא תשלו עמ' 126-109  
1111.האנציקלופדיה העברית מקלט כרך כד עמ' 271-270  
1112.היינמן, יצחק חטא אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 99-103  
1113.הירשברג, חיים זאב גאלת הדם אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 394-392  
1114.וייזר, אשר נחל איתן בית מקרא שנה א תשטז עמ' 14-15  
1115.ויינפלד, משה גירוש, הורשה והחרמה של האוכלוסייה הקדם-ישראלית בחוקי המקרא ציון שנה נג תשמח עמ' 147-135  
1116.זלבסקי, שאול ערי מקלט עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים תשכב  
1117.זר-כבוד, מרדכי הטוב לפני האלו-הים והחוטא בספר קהלת בר-אילן ט תשלב עמ' 7-17  
1118.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
1119.טור-סיני (טורטשינר), נפתלי הרץ אלה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 294  
1120.יעקבסון, אפרת העונש כגורם מחנך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 101-108  
1121.כהן, חיים ה' חרון אף אלוהי ישראל Ira Dei Iudaeorum עיוני משפט כרך א 1971 עמ' 24-13  
1122.כהנא, קלמן ארבעים חסר אחת המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 25-18  
1123.לביא, שי צדק בלוע באדמה: על חוק טבעי, חוק פוזיטיבי וענישה אלוהית ספר דניאל, עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, תל אביב תשסח עמ' 1079-1108  
1124.לוין, עמית "וימכרו את יוסף לישמעאלים" - מכירת יוסף - "משפט שדה"? פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 271 וישב תשסז 4 עמ'  
1125.לוינגר, יעקב רעיון התשובה בספר ירמיהו ספר זיידל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר יא ירושלים תשכב עמ' 185-165  
1126.לוינסון, יעקב דרכה של תורה [ג: גר עמלקי שהרג דוד על ידי הודאת פיו] אור המזרח שנה ב חוב' א טבת תשטו עמ' 36-37, 53  
1127.ליונשטם, שמואל אפרים חרם אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 292-290  
1128.ליונשטם, שמואל אפרים כפר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 233-231  
1129.ליונשטם, שמואל אפרים כרת, הכרת אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 332-330  
1130.ליונשטם, שמואל אפרים מידה כנגד מידה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 846-840  
1131.ליונשטם, שמואל אפרים מיתות בית דין אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 950-946  
1132.ליונשטם, שמואל אפרים מלקות אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1161-1160  
1133.ליונשטם, שמואל אפרים עגלה ערופה אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 79-77  
1134.ליכט, יעקב שלום שכר ועונש אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 306-287  
1135.ליפקין, י' על רוח הענשין-בתורה (בהשואה לחוקי בבלי, אשור וחת) העולם שנה טז 1928 עמ' 281-283  
1136.מישלוב, עלי עונש בית עלי מידה כנגד מידה קטורת הלבונה תשנט עמ' 130-135  
1137.מלמד, ע"צ הכפרה במקרא סיני כרך מד תשיט עמ' תכו-תלו  
1138.מלמט, אברהם החרם במארי ובמקרא ספר היובל ליחזקאל קויפמן, ירושלים תשכא עמ' קמט-קנח  
1139.סולה, מ"ז החטא ועונשו - במקרא טורי ישורון גל' לד כסלו-טבת תשלג עמ' 31-28  
1140.פולק, פרנק חרם האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 273  
1141.פומרנץ, אשר השקפה חדשה על חוקי העונשין שבתורת משה המשפט כרך ג תרפה עמ' 23-27  
1142.פלק, זאב האחריות ההדדית במקרא ובאגדה תרביץ שנה ל תשכא עמ' 20-16  
1143.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  
1144.צמריון, צמח מהות העונשים במקרא ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 224-221   
1145.צפרי, ראם היבטים הלכתיים בהכאת משרע"ה את המצרי ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 127-134  
1146.קופרמן, יהודה פרשת זקן ממרא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ד ירושלים תשכב 52 עמ'  
1147.קופרמן, יהודה סוגית ערי מקלט לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ו ירושלים  
1148.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ז ירושלים תשכג 40 עמ'  
1149.קופרמן, יהודה פרשת עגלה ערופה; דרך בפרשנות המקרא (דברים פרק כא, א-ט) שמעתין 5 סיון תשכה עמ' 9-16  
1150.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
1151.קליין, ש' ערי הכהנים והלויים וערי מקלט קובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ג תרצה עמ' 81-107  
1152.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
1153.קרל, צבי הערות אחדות על דבר רוח העונשים במשפט העברי כפי שהוא מופיע בתורת משה בהשואה לתורת המורבי ספר זכרון למשה פרימן, לבוב 1926 עמ' 51-62  
1154.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
1155.רוזנבוים, ש' ההוכחות בדיני עונשים לפי התורה [תמצית הרצאה] המשפט העברי ב תרפז עמ' 231-230  
1156.רוזנבוים, ש' ההוכחות במשפטים פליליים בתקופת המקרא המשפט כרך א תרפז 280-290  
1157.רופאר, אלכסנדר עגלה ערופה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 143-119  
1158.שמש, אהרן עונשים וחטאים - מן המקרא לספרות חז"ל ירושלים תשסג 250 עמ'. ביקורת: אחיטוב, יוסקה: אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 209-218  
1159. Bailey, Lloyd R.  Capital punishment; what the Bible says  Nashville 1987, 112 p.  
1160. Beaucamp, E.  La peche dans l'Ancien Testament  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 299-334  
1161. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  Deuteronomy 21,18-21: Reviewing the case of the rebellious son  Journal for the Study of the Old Testament 13 (1979), p. 13-31  
1162. Bennett, William Henry  Crimes and punishments (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 280-283  
1163. Bennett, William Henry  Prison  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 103  
1164. Beurlier, E.  Flagellation  Vigouroux 2, p. 2281-2283  
1165. Blau, Ludwig  Ordeal  Jewish Encyclopedia 9, p. 427-428  
1166. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Strafgerichtsverfahren  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1900-01, 71 p.; Hungarian translation publ. 1901.   
1167. Brauner, Ronald A.  Some aspects of offence and penalty in the Bible and the literature of the ancient Near East  Gratz College Annual of Jewish Studies 3 (1974), p. 9-18  
1168. Brekelmans, C.H.W. חרם  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 635-639  
1169. Brekelmans, C.H.W.  De Herem in het Oude Testament  Dissertation Nijmegen 1959, 203 p.   
1170. Brown, W. Adams  Excommunication  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 800-801  
1171. Buchler, Adolf  Die Todesstrafen der Bibel und der j?disch-nachbiblischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 50, N.F. 14 (1906), p. 539-562, 664-706  
1172. Buis, Pierre  Notification de jugement et confession nationale  Biblische Zeitschrift, N.F. 11 (1967), p. 193-205  
1173. Carmichael, Calum M.  Biblical laws of talion  Hebrew Annual Review 9 (1985), p. 107-126 = Oxford Centre Papers 1986, p. 21-39  
1174. Channell, Philip Wendell  Excommunication  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1050-1051  
1175. Crusemann, Frank  'Auge um Auge'... (Exodus 21,24f); zum sozialgeschichtichen Sinn des Taliongesetzes im Bundesbuch  Evangelische Theologie 47 (1987), p. 411-426  
1176. Daube, David  Error and accident in the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 189-213  
1177. Denham, Joshua Fred.  Punishments  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 615-618  
1178. Denney, J.  Curse  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 534-535  
1179. Doron, Pinchas  A new look on old lex  Journal of the Ancient Near Eastern Oriental Society 1,2 (1969), p. 21-27  
1180. Driver, S.R.  Expiation and atonement (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 653-659  
1181. Duschak, Moritz  Zu dem mosaisch-talmudischen Strafrechte  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 315-316  
1182. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Strafrecht  Wien 1869, 15 + 95 p.  
1183. Fassel, Hirsch B.  ושפטו והצילו Das mosaisch-rabbinische Strafgesetz und strafrechtliche Gerichtsverfahren  Gross-Kanizsa 1870, 7 + 13 + 137 p.  
1184. Fensham, F. Charles  Transgression and penalty in the Book of the Covenant  Journal of Northwest Semitic Languages 5 (1977), p. 23-41.  
1185. Fernandez, A.  El Herem Biblico  Biblica 5 (1924), p. 3-25  
1186. Forster, Gerhard  Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung  Dissertation Leipzig 1900, 91 p.  
1187. Frymer-Kensky, Tikva  Tit for Tat: the principle of equal retribution in Near Eastern and biblical law  Biblical Archaeologist 43 (1980), p. 230-234  
1188. Funk, Salomon  Das Grundprincip des biblischen Strafrechts nach Maimonides und Hofrat Muller  Berlin 1904, 8 p.  
1189. Gemser, Berend  Het object van het zedelijk ordeel in het Oude Testament  Homiletica en Biblica 20 (1961), p. 2-9, 35-39 = The object of moral judgment in the Old Testament. In: Adhuc Coquitur, Leiden 1968, p. 78-95  
1190. Goitein, E.  Das Vergeltungsprinzip im biblischen und talmudischen Strafrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 1-32, 188-204; 20 (1893), p. 33-49, 83-104 (also printed sep.)  
1191. Greenberg, Moshe  Crimes and punishments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 733-742  
1192. Greenberg, Moshe  Hanging  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 522  
1193. Greenberg, Moshe  Prison  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 891-892  
1194. Greenberg, Moshe  Some postulates of biblical criminal law  Yeheskel Kaufmann Jubilee volume, 1960, p. 5-28 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 18-37; repr. New Haven-London 1976.   
1195. Greenberg, Moshe  More reflections on biblical criminal law  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 1-17  
1196. Hirsch, Frank E.  Crime, crimes  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 745-748  
1197. Hirsch, Frank E.  Punishments  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2504-2506  
1198. Hirschfeld, H.  Die Todesstrafe bei den alten Juden  Israelitische Reichsbote 7 (1882)*  
1199. Horovitz, Jacob  Auge um Auge, Zahn um Zahn  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 609-658  
1200. Horovitz, Jacob  Zur rabbinischen Deutung von Deuteronomium 25,12  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 10 (1912), p. 34-48  
1201. Hoyles, J. Arthur  Punishment in the Bible  London 1986, 11 + 148 p.  
1202. Jackson, Bernard S.  Liability for mere intention in early Jewish law  Hebrew Union College Annual 42 (1971), p. 197-225 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 202-234  
1203. Jackson, Bernard S.  Reflections on biblical criminal law  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 8-38 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 25-63  
1204. Jackson, Bernard S.  The problem of Exodus 21,22-25 (ius talionis)  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 273-304 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 75-107  
1205. Jackson, Bernard S.  Principles and cases: the theft law of Hammurabi  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 64-74  
1206. Jacob, Benno  Auge um Auge. Untersuchungen zum Alten und Neuen Testament  Berlin 1929, 6 + 144 p.   
1207. Jirku, Anton  Drei Falle von Haftpflicht im altorientalischen Palastina-Syrien und Deuteronomium cap. 21  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 359-360  
1208. Jungling, Hans-Winfeld  'Auge fur Auge, Zahn fur Zahn': Bemerkungen zu sinn und Geltung der altestamenlichen Talionsformeln  Theologie und Philosophie 59 (1984), p. 1-38  
1209. Kalthoff, Joh. Heinr.  Strafrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.325-348  
1210. Kennedy, G.T.  Flagellation (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 5, p. 955-956  
1211. Kennedy, G.T.  Stoning (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 725-726  
1212. Kirschner, Bruno  Auge um Auge, Zahn um Zahn  J?disches Lexikon 1, p. 571-572  
1213. Koch, Klaus  Gibt es ein Vergeltungsprinzip im Alten Testament?  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 52 (1955), p. 1-42  
1214. Koch, Klaus  Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments  Darmstadt 1972, 14 + 458 p.   
1215. Kohler, Kaufmann  Die Bibel und die Todesstrafe  Leipzig 1868, 7 + 47 p.  
1216. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
1217. L'Hour, Jean  Une legislation criminelle dans le Deuteronome  Biblica 44 (1963), p. 1-28  
1218. L'Hour, Jean  Les interdits To'eba dans le Deuteronome  Revue Biblique 71 (1964), p. 481-503  
1219. Lattey, Cuthbert  Vicarious solidarity in the Old Testament  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 267-274  
1220. Lefevre, A.  Une ordalie en milieu biblique  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 803-806  
1221. Lesetre, Henri  Excommunication (כרת) Dictionnaire de la Bible 2, p. 2132-2134  
1222. Lesetre, Henri  Penalites  Dictionnaire de la Bible 5, p. 31-33  
1223. Lesetre, Henri  Prison  Dictionnaire de la Bible 5, p. 678-680  
1224. Lesetre, Henri  Talion  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1975-1976  
1225. Lillie, W.  Towards a biblical doctrine of punishment  Scottish Journal of Theology 21 (1968), p. 449-461  
1226. Loewe, Herbert  Crimes and punishments (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 288-290  
1227. Loewenstamm, Samuel E.  Exodus XXI,22-25  Vetus Testamentum 27 (1979), p. 352-360  
1228. Malamat, Abraham  The ban in Mari and in the Bible  Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th Meeting (1966), p. 40-49  
1229. Mandl, Simon  Das Anathema im alttestamentlichen Schrifttum. Der Bann im Alten Testament  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 41-42, 45-46, 50-52, 54-55  
1230. Mandl, Simon  Der Bann im talmudischen Schrifttum  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 110, 114, 118, 130, 134-135  
1231. Mandl, Simon  Der Bann. Ein Beitrag zum mosaisch-rabbinischen Strafrecht  Brunn 1898, 51 p.   
1232. Many, S.  Bannissement  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1430-1432  
1233. May, Herbert G.  Individual responsibility and retribution  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 107-120  
1234. Mayer, Rudolf  Sunde und Gericht in der Bildersprache der vorexilischen Prophetie  Biblische Zeitschrift, N.F. 8 (1964), p. 22-44  
1235. McCarter, P. Kyle  The river ordeal in Israelite literature  Harvard Theological Review 66 (1973), p. 403-412  
1236. McKane, W.  Poison, trial by ordeal and the cup of wrath  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 474-492  
1237. Melinek, A.  The doctrine of reward and punishment in biblical and early rabbinical writings  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 275-290  
1238. Mendelsohn, S.  The criminal jurisprudence of the ancient Hebrews  Baltimore 1891, 8 + 270 p.; new ed., N.Y. 1968.   
1239. Merr  Bann  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 351-354  
1240. Michaelis, Christ. Bened. (praes.); Vetter, Joh. Fried. (resp.)  Dissertatione inaugurali de poenis capitalibus in S. Scriptura commemoratis.  Halle-Magdeburg 1730, 6 + 40 p.  
1241. Mikliszanski, J.K.  The law of retaliation and the Pentateuch  Journal of Biblical Literature 66 (1947), p. 295-303  
1242. Murphy, Russell C.  The concept of sin in the priestly and prophetic writings of the Old Testament  Dissertation Boston 1952  
1243. Neufeld, Edward  Self-help in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 291-298  
1244. Phillips, Anthony  Ancient Israel's criminal law  Oxford 1970, 8 + 218 p.   
1245. Phillips, Anthony  Nebalah - a term for serious disorderly and unruly conduct  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 237-242  
1246. Phillips, Anthony  The Decalogue - ancient Israel's criminal law  Journal of Jewish Studies 34 (1983), p. 1-20  
1247. Piatelli, Daniela  L'offesa alla Divinita negli ordinamenti giuridici del mondo antico  Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie 8th Ser., 21 (1977), p. 401-449  
1248. Pope, M.H.  Excommunication  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 183-185  
1249. Poucher, J.  Crimes and punishments  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 520-527  
1250. Preiser, Wolfgang  Vergeltung und Suhne im altisraelitischen Strafrecht  Festschrift fur Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, 1961, p. 7-38 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 236-277  
1251. Press, Richard  Das Ordal im alten Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 51 (1933), p. 121-140, 227-255  
1252. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
1253. Remy, P.  Peine de mort et vengeance dans la Bible  Science et Esprit, Revue Theologique et Philosophique 19 (1967), p. 323-350  
1254. Riehm, Eduard  Bann  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 182-185  
1255. Riehm, Eduard  Korperverletzung (jus talionis)  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 863-864  
1256. Riehm, Eduard  Strafrecht  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1591-1596  
1257. Riehm, Eduard  Todesstrafen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1702-1704  
1258. Rodriguez, M.  Collective responsibility (Semitic attitude, coll. resp. in OT)  New Catholic Encyclopedia 3, p. 1002-1003  
1259. Roskoff  Strafen  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 420-423  
1260. Schmidt, Hans  Das Gebet der Angeklagten im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 49 (1928), 46 p.  
1261. Schulz, Hermann  Das Todesrecht im Alten Testament  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 114 (1969), 7 + 208 p.   
1262. Selbie, J.A.  Ordeal (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 521  
1263. Siegfried, C.  Strafen, Strafrecht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 643-644  
1264. Skweres, Dieter Eduard  Das Motiv der Strafgrunderfragung in biblischen und neuassyrischen Texten  Biblische Zeitschrift, N.F. 14 (1970), p. 181-197  
1265. Speiser, E.A.  The stem p l l in Hebrew  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 301-306  
1266. Tullock, John Harrison  Blood-vengeance among the Israelites in the light of its Near Eastern background  Dissertation Nashville, Tenn. 1966, 320 p.  
1267. Vargha, Julius  Defense in criminal cases with the ancient Hebrews  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 254-268  
1268. Verdam, P.J.  'On ne fera point mourir les enfants pour les peres' en droit biblique  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3 (1949), p. 393-416  
1269. Vogelstein, Hermann  ?ber die Abschaffung der Todesstrafe vom mosaisch-talmudischen Standpunkte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 87-97  
1270. Vogelstein, Hermann  Notwehr nach mosaisch-talmudischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 513-553  
1271. Wachter, Oscar; Moser, Praelat von; Nordlingen, Leop.  Mord und Todesstrafe nach dem Alten Testament  Stuttgart 1865, 24 p.  
1272. Wagner, Volker  Umfang und Inhalt der Mot-jumat-Reihe  Orientalistische Literaturzeitung 63 (1968), p. 325-328  
1273. Weismann, Jakob  Talion und offentliche Strafe im mosaischen Rechte  Festschrift fur Adolf Wach, vol. 1, 1913, p. 1-12, 22-56, 64-100 = Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, ed. Klaus Koch, Darmstadt 1972, p. 325-406  
1274. Westbrook, Raymond  Lex talionis and Exodus 21,22-25  Revue Biblique 93 (1986), p. 52-69  
1275. Wiener, Harold Marcus  The biblical doctrine of joint, hereditary and individual responsibility  In: Early Hebrew History, London 1924, p. 79-109  
1276. Wildeboer, G.  De Pentateuchkritiek en het mosaische strafrecht  Tijdschrift fur Strafrecht V-VI*  
1277. Winer, G.B.  Bann  Biblisches Realworterbuch 1, p. 134-137  
1278. Winer, G.B.  Gefangnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 402-403  
1279. Winer, G.B.  Lebensstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 11-13  
1280. Winer, G.B.  Leibesstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 14-15  
1281. Winer, G.B.  Steinigung  Biblisches Realworterbuch 2, p. 521-523  
1282. Winer, G.B.  Strafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 536-538  
1283. Wittichen, (Karl)  Rache  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 31-34  
1284. Zepper, Wilhelm  Legum Mosaicarum forensium explanatio  2nd ed., Hubornae Nassoviorum (Herborn) 1614, 57 + 821 p.  
1285. Zingg, Ernst  Das Strafrecht nach den Gesetzen Moses  Judaica 17 (1961), p. 106-119   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > ערי מקלט

 מחברכותרתספרביקורת
1286. Alt, Albrecht  Festungen und Levitenorte im Lande Juda  Kleine Schr. zur Geschichte des Volkes Israel, vol. 2, Munchen 1959, p. 306-315  
1287. Baeck, Samuel (-)  Die Asyle der Griechen und Romer, verglichen mit der Zufluchtsstatte des pentateuchischen Gesetzes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 307-312, 565-572  
1288. Bammel, Ernst  Die Blutgerichtsbarkeit in der romischen Provinz Judaa vor dem ersten j?dischen Aufstand  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 35-49.  
1289. Beard, J.R.  Cities of refuge  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 526-528  
1290. Bissel, Allen Page  The law of asylum in Israel  Dissertation Leipzig 1884, 88 p.  
1291. Ciuba, E.J.  Blood vengeance  New Catholic Encyclopedia 2, p. 621-622  
1292. David, Martin  Die Bestimmungen ?ber die Asylstadte in Josua XX. Ein Beitrag zur Geschichte des biblischen Asylrechts.  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 30-48  
1293. Davies, G. Henton  Levitical cities  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 116-117  
1294. Delekat, L.  Asylie und Schutzorakel am Zionheiligtum  Leiden 1967, 8 + 432 p.   
1295. Ewing, W.  Refuge, cities of  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2545-2546  
1296. Farrar, Frederic W.  Asylum  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 255-257  
1297. Graf  Leviterstadte  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 32-33  
1298. Greenberg, Moshe  Avenger of blood  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 321  
1299. Greenberg, Moshe  Banishment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 346  
1300. Greenberg, Moshe  City of refuge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 638-639  
1301. Greenberg, Moshe  The biblical conception of asylum  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 125-132  
1302. Gressmann, Hugo  Blutrache  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1, p. 1159-1160  
1303. Haran, Menahem  Studies in the account of the Levitical cities  Journal of Biblical Literature 80 (1961), p. 45-54, 156-165  
1304. Hastings, S.R.  Goel  Encyclopedia Biblica 2, p. 1745-1747  
1305. Kennedy, A.R.S.  Goel  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 222-224  
1306. Lesetre, Henri  Refuge (villes de)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1018-1020  
1307. Lohr, Max  Das Asylwesen im Alten Testament  Schriften d. Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswiss. Klasse 7,3 (1930), p. 177-214; repr. separately  
1308. Merz, Erwin  Die Blutrache bei den Israeliten  Leipzig 1916, 137 p.  
1309. Moore, G.F.  Asylum  Encyclopedia Biblica 1, p. 377-378  
1310. Neufeld, Edward  Ius redemptionis in ancient Hebrew law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 8 (1961), p. 29-40  
1311. Nicolsky, N.M.  Das Asylrecht in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 48 (1930), p. 146-175  
1312. Oeveren, Benjamin van  De vrijsteden in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 284 p.  
1313. Ohlenburg, Salomon  Die biblischen Asyle in talmudischem Gewande  Dissertation Munchen 1895, 54 p.  
1314. Riehm, Eduard  Priesterstadte  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1246  
1315. Ringgren, Helmer  גאל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 884-890  
1316. Rofe, Alexander  The history of the cities of refuge in biblical law  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 205-239  
1317. Schrader, E.  Freistatt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 297-298  
1318. Siegfried, C.  Freistatt  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 185-186  
1319. Stamm, J.J.  גאל g'l, erlosen  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 383-395  
1320. Steinmuller, J.E.  Asylum, cities of  New Catholic Encyclopedia 1, p. 993-994  
1321. Steinmuller, J.E.  Levitical cities  New Catholic Encyclopedia 8, p. 685  
1322. Vigouroux, F.  Goel  Dictionnaire de la Bible 3, p. 260-265  
1323. Wiener, Harold Marcus  Levitical cities  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1869-1870  
1324. Winer, G.B.  Blutracher  Biblisches Realworterbuch 1, p. 189  
1325. Winer, G.B.  Freistatt (מקלט) Winer 1, p. 379-380  
1326. Winer, G.B.  Levitenstadte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 22-23  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > עבירות מיוחדות

 מחברכותרתספרביקורת
1327.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
1328.אהוביה, אברהם מה היא 'הונאה' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 57-51  
1329.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
1330.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
1331.אנציקלופדיה מקראית גזל, גזילה כרך ב עמ' 465-464  
1332.אנציקלופדיה מקראית גנבת נפשות כרך ב עמ' 539-538  
1333.ארצי, פנחס כשפים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 348-365  
1334.בכרך, יהושע עיון בפרשת עגלה ערופה אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 243-257  
1335.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
1336.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
1337.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
1338.גרובר, מאיר ההאשמות כנגד שכם בן חמור - דיון חוזר בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 119-127  
1339.דרשוביץ, אלן מ' על האונס ועל העונש - מעשה שכם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 100 וישלח תשסג 4 עמ'  
1340.הרטום, אליה שמואל; רבינוביץ, יעקב יוחנן גבול, הסגת גבול אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 397-395  
1341.חכם, עמוס; בזק, יעקב כשפים האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 1089-1088  
1342.טשרנוביץ, חיים שיטת גנבה וגזלה על פי דיני ישראל בתורה ובתלמוד (פרקים מתוך השעורים שנקראו בישיבה הגדולה באודיסה) אודיסה תרסה 54 עמ'  
1343.ירון, ראובן 'להבחין בין יום ובין לילה' הפרקליט כרך י תשיד עמ' 155-152  
1344.ליונשטם, שמואל אפרים רכילות אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 372-371  
1345.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
1346.ליונשטם, שמואל אפרים גנבה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 536-537  
1347.ליונשטם, שמואל אפרים מכה אביו ואמו אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 952-951  
1348.סינקלר, דניאל ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה - ההפלה במקרא ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 195 משפטים תשסה 4 עמ'  
1349.פייגין, שמואל י' הרוצח בתורה התקופה ספר ל-לא תשו עמ' ן74-764  
1350.פייגין, שמואל י' רצח בחוקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740