Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלך. שופט. הנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, שמואל לתפיסת המלוכה בספר שמואל ולרקעה ההיסטורי בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 128-87  
2.אברמסקי, שמואל הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575  
3.אברמסקי, שמואל מלכות שאול ומלכות דוד, ראשית המלוכה בישראל והשפעתה לדורות ירושלים 1977 424 עמ'  
4.אברמסקי, שמואל שופט ומלך והנהגת משה זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 127-78  
5.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
6.אהוביה, אברהם ואין משתמשין בשרביטו [הדרכים אל כס המלוכה] בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 35-49  
7.אורבך, א' 'עם הארץ' הכינוס העולמי למדעי-היהדות (קיץ תשז), ירושלים תשיב עמ' 366-362  
8.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
9.אילת, משה השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10  
10.אישידה, טומואו שופט, שופטים אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 583-577  
11.אלטמן, אמנון קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11  
12.אלטמן, אמנון מוסד 'בעלי העיר' במקרא מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5  
13.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
14.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
15.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
16.בובר, מרדכי מרטין שמואל והשתלשלות הרשויות בישראל ציון שנה ד תרצט עמ' 1-29  
17.בובר, מרדכי מרטין מלכות שמים - עיונים בספרי שופטים ושמואל ירושלים תשכה 207 עמ'  
18.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
19.בן-ברק, צפרירה ברית מצפה - מקור ברית המלוכה בישראל (שמו"א י, כה) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 411-402  
20.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
21.בן-ברק, צפרירה פרשת מריבעל ושיטת הענקת אדמות בישראל בית מקרא שנה כה תשם עמ' 62-48  
22.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
23.בן-ברק, צפרירה 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' (קוי יסוד בכיניו מוסד המלוכה בישראל לאור המלוכה הכנענית) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניבסיטה העברית בירושלים תשלב 311 עמ'  
24.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
25.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
26.ברטל, אריה מלכות שאול, המלך הראשון בישראל ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196 
27.ברטל, אריה המסורת על שתי ההמלכות של שלמה ועל סידרי המינהל שבדברי הימים א כג-כט בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 506-500  
28.ברנפלד, ש' מבוא ספרותי-היסטורי לכתבי הקדש. כרך ד ספר ז: החברה המדינית בישראל. (א) יסודות החברה. (ב) המעמדים בחברה המדינית וחיי המשפחה. (ג) ההנהגה המדינית והתרבות הרוחנית... הערות נספחות: בתי אם, עם הארץ.. ת"א תרפט 187 עמ'  
29.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
30.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
31.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
32.גפני, חנן מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו מגדים גל' לא טבת תשס עמ' 87-94  
33.גרינברג, משה היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29  
34.גרינץ, יהושע מאיר ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17  
35.גרסיאל, משה המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325  
36.גרסיאל, משה  שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53 בית   
37.גרשוני, יהודה ההבדל בין מלך לשופט  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכא-תכה  
38.דה-וו, רולנד מובנו של הביטוי 'עם הארץ' במקרא ותפקידו המדיני של העם בישראל סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 68-74  
39.דובשני, מנשה נביאים ומנהיגים במקרא ת"א תשלח 204 עמ'  
40.האוניברסיטה העברית השופט בישראל (מבחר מחקרים) ירושלים תשכה 30 עמ'  
41.הלוי, א"א מינוי הזקנים האומה שנה ד תשכה-תשכו עמ' 87-89  
42.הלוי, א"א משפט המלך (מן ההגות המדינית בעולם העתיק בישראל ובעמים) תרביץ שנה לח תשכט עמ' 230-225  
43.הלוי, רפאל דמות המלך בישראל תרביץ שנה ל תשכא עמ' 340-314  
44.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך זקנים האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 972-970  
45.וולפנזון, אברהם התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא חיפה תשלה 87 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76 
46.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
47.ויזנברג, אפרים יהודה משפט שלמה ניב המדרשיה גל' תשלב-תשלג עמ' לט-נ  
48.וייזר, אשר דמות המנהיג במקרא מחניים חוב' קכח-קל תמוז תשלב עמ' צב-קכא  
49.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
50.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
51.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
52.וייסמן, זאב מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1  
53.וייסמן, זאב על החריזמה של השופטים - המושיעים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 121-115  
54.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
55.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
56.זהרי, מנחם משרה ושררה בארצות המקרא בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד  
57.זלבסקי, שאול עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים ירושלים תשמא 392 עמ'  
58.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
59.טולקובסקי-גולדברג, חנה התואר 'שופט' השלח כרך לח תרפא עמ' 171-165 עמ' 138-131  
60.טלמון, ש' 'משפט המלך' (שמואל א, פרק ח) ספר בירם, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים תשטז עמ' 45-56  
61.טלמון, שמריהו תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17  
62.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
63.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
64.טרואן, שאול דב השופט בהסטוריוגרפיה המקראית עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים 1961  
65.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
66.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
67.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
68.כהן, חיים ה' עיונים משפטיים בספר עזרא [(א) על פומביות החוק. (ב) על חופש התנועה וחופש הדת. (ג) על עונש המוות. (ד) השופטים והדיינים וסמכויותיהם. (ה) על הקודיפיקציה. (ו) על הוצאת הנשים הנוכריות] זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 401-371  
69.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
70.להב, מרדכי אחוזת המלך בישראל ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 245-207  
71.לוי, יצחק יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35  
72.ליבוביץ, אליה; ליבוביץ, גילה משפט שלמה בית מקרא שנה לה תשן עמ' 242-244 [תגובה: רחמן, גדליה; רחמן, יוספה. שם שנה לח תשנג עמ' 91-94]  
73.ליוור, יעקב מלך, מלוכה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1112-1080  
74.ליוור, יעקב; קפלן, צבי מלוכה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 557-552  
75.ליונשטם, שמואל אפרים עד אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 83-81  
76.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
77.לרנר, מ''ב דוד המלך ומפקד העם מחניים ע סיון תשכב עמ' 121-118  
78.לש, רם; דוד, אורן "שופטים ושוטרים תתן לך" אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
79.מזר, בנימין המלוכה בישראל טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא, ירושלים תשלג עמ' 27-35  
80.מירסקי, אהרן נבואה בנוסח פסק דין מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 183-180  
81.מלמד, עזרא ציון כינויו של הנשיא (המלך) במקרא תרביץ שנה טז תשה עמ' 1-7  
82.מלמט, אברהם המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128  
83.מלמט, אברהם מארי והמקרא; לדפוסי המשטר השבטי ספר סגל, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל יז תשכה עמ' 19-32   
84.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
85.נאמן, פנחס המלכת שאול בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 110-94  
86.נאמן, פנחס הקמת מלך והורשת המלוכה בישראל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 201-189  
87.נדל, מ' המלכות בעולם העתיק ובישראל ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 227-211  
88.נובק, ווילהלם הליכות המדינה של העברים בימי קדם עד ימי חרבן בית שני. [(א) המשטר. (ב) מעמד תורת-המשפטים. (ג) ברית ומלחמה] ווארשא תרסד 73 עמ'  
89.נות, מרטין השופט בישראל; מבחר מחקרים [תרגום מאמריהם של מארטין נות: המשרה של 'שופט ישראל', ושל ה' וו' הרצברג: השופטים הזעירים] ירושלים תשכה 30 דפים  
90.סגל, מ"צ הנביאים והמלוכה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 65-70  
91.סימון, אוריאל משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי' בר-אילן ז-ח תשל עמ' 9-37  
92.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
93.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
94.עמר, יצחק דוד המלך, גד החוזה ונתן הנביא, עיון ביחסי מלך ושני נביאים מגדים גל' מב אייר תשסה עמ' 39-48  
95.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
96.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
97.פיגין, שמואל י' ספר המשפטים של יתרו ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך ז תשה עמ' 89-125  
98.פינקלשטיין, ישראל ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי קתדרה חוב' 50 טבת תשמט עמ' 3-26  
99.פיש, הראל מנהיגות קנאית; הדגם המקראי מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32  
100.פלק, זאב שופט ושבט לשוננו כרך ל תשכו עמ' 247-243  
101.פלק, זאב הערות לפרשות יתרו ומשפטים דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 29-33  
102.פרוינד, יוסף 'לא תענה על רב לנטות .'. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 136-129  
103.צור, יחיאל מלכות בשר ודם מול מלכות שמים מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 142-150  
104.צמריון, צמח דעת הקהל במקרא בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430  
105.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
106.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
107.קופרמן, יהודה פרשת הנביא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ב ירושלים תשכב 40 עמ'  
108.קופרמן, יהודה פרשת המלך לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ג ירושלים תשכב 39 עמ'  
109.קופרמן, יהודה סוגית מינוי שופטים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ט ירושלים תשכג 43 עמ'  
110.קורנגרין, פ' עדות ועדה ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 19-26  
111.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
112.קסירר, מאיר 'ברית מלוכה' ו'ברית שושלת' - מלכות ישראל הצפונית רמת-גן תשמג 34 עמ'  
113.קרל, צבי סדרי מדינה בישראל בזמנים קדומים הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 73-75, 136-131  
114.קרסנר, שמעון אישיותו ופעולותיו של שאול המלך ישורון יא אלול תשסב עמ' תשצא-תתד  
115.רביב, חנוך ההנהגה בתקופת השופטים באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204  
116.רביב, חנוך המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19  
117.רביב, חנוך מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)  
118.רביב, חנוך אספת כלל-הממלכה בישראל ארץ ישראל ספר טו תשמא עמ' 311-308  
119.רביב, חנוך אסיפות כלל-שבטיות במקרא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95  
120.רביב, חנוך מוסד הזקנים בישראל; לאור המקרא ותעודות חיצוניות ירושלים תשמג 193 עמ'. ביקורות: הלצר, מ': שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 276-275; לרנר, יואל: תקדים; עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח עמ' 80-78 
121.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319  
122.רביב, חנוך 'שרי שבטי ישראל' (דה"א כז, טז-כב) תרביץ שנה נג תשמד עמ' 9-1  
123.רבינוביץ, יוסף חק ומשפט (להבנת הכתובים שמות יח יז-כז) הבקר אור שנה א תרלו עמ' 334-331  
124.רבן, ג' שמואל והמלכת שאול ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 75-83  
125.רבנטלוב, הנינג רוזן משרת המזכיר (פרק במבנה המשפט של חיי הציבור בישראל) סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 18-33  
126.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
127.רוזנבוים, ש' המשפט המדיני בישראל בימי השופטים והמלכים הראשונים המשפט העברי ג תרפה עמ' 149-129  
128.רופא, אלכסנדר ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75  
129.רזין, מ'; בנדור, ש' מוצא המלוכה בישראל (מבוא לספר שמואל) ת"א 1959 (עמ' 363-359: משפט וצדקה. עמ' 370-364: 'משפט המלך')  
130.שביב, יהודה על מוסד הנשיאות שמעתין גל' 129-130 תשנז עמ' 17-23  
131.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
132.שטרנברג, עדינה מלך במשפט יעמיד ארץ מסכת ד תשסו עמ' 171-193  
133.שנפלד, ברוך מאמר ההנהגה; כולל יסודי ההנהגה אשר לעדת בני ישראל בארץ הקדושה על פי משה ביד ה' בכורי העתים ז תקפז עמ' 34-44  
134.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  
135.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער -השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
136. Abrahams, Israel  Am Ha-arec  In: The Synoptic Gospels, ed. Claude G. Montefiore, 2nd ed., vol. 2, London 1927, p. 647-669  
137. Abramski, Shmuel  The beginnings of the Israelite monarchy and its impact upon leadership in Israel  Immanuel 19 (1984-85), p. 7-21  
138. Adeney, W.F.  Governor  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 253  
139. Ahlstrom, G.W.  Royal administration and national religion in ancient Palestine  Leiden 1982, 14 + 112 p.   
140. Alexander, William Lindsay  Officer  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 358-359  
141. Alexander, William Lindsay  Prince  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 580  
142. Alt, Albrecht  Das Konigtum in den Reichen Israel und Juda  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 2-22 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 116-134  
143. Alt, Albrecht  The Monarchy in Israel and Judah  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 239-259  
144. Andersen, Francis I.  The socio-juridical background of the Naboth incident  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 46-57  
145. Anderson, George W.  Israel: Amphictyony: Am, Kahal, Edah  Translating and understanding the Old Testament, Essays in honor of H.G. May, 1970, p. 135-151  
146. Andreasen, Niels Erik A.  The role of the queen mother in Israelite society  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 179-194  
147. Astour, Michael C.  The Amarna Age forerunners of biblical anti-royalism  For Max Weinreich on his seventieth birthday, 1964, p. 6-17  
148. Auerbach, Elias  Biblische Quellen zur Staatsverwaltung im Alten Israel  In zwei Welten; Siegried Moses zum funfundsiebzigsten Geburtstag, 1962, p. 241-264  
149. Badt-Strauss, Bertha  Der Am Haarez  Der Morgen 14 (1938), p. 246-252  
150. Baron, Salo Wittmayer  Kings and prophets (monarchical powers and its drawbacks; governmental diffusion; religion and law...)  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 53-84; vol. 3, p. 16-22; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 1, p. 63-108, 320-340  
151. Baron, Salo Wittmayer  The Israelite population under the kings  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 22-73, 380-399  
152. Baron, Shimon  Why did Samuel initially reject monarchy  Dor le Dor 8 (1980), p. 171-180  
153. Bartal, Arye  The prophet and the king  Dor le Dor 8 (1980), p. 111-113  
154. Beard, J.R.  King  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 736-740  
155. Bennet, W.H.  Economic conditions of the Hebrew monarchy  Thinker 9*  
156. Bennett, William Henry  Elder (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 253-256  
157. Benzinger, Immanuel  Government  Encyclopedia Biblica 2, p. 1900-1915  
158. Bernhardt, Karl Heinz  Das Problem der altorientalischen Konigs-Ideologie im Alten Testament  Vetus Testamentum Supplement 8 (1961), 7 + 351 p.  
159. Bernhardt, Karl Heinz  Zur Konigsideologie in Israel  Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock 17 (1969), p. 421-426  
160. Bertheau, Ernst  Richter  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 89-92  
161. Bertram, Bonaventura Cornelio  De politia Judaica, tam civili quam Ecclesiastica  Geneve 1574; 2nd ed. Geneve 1580, 136 p. = De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque, illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden 1641, 48 + 452 + 22 p.  
162. Beyerlin, Walter  Das Konigscharisma bei Saul  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 186-201  
163. Bialoblocki, Samuel  Am Haarez  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 535-541  
164. Biberfeld, Abraham  Die Entwickelung des Konigtums im Alten Israel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 191-202  
165. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Polizeirecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1878-79, 43 p.  
166. Bloch, Moses  The Mosaic and talmudical police laws, translated by J.W. Lilienthal  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 54-71, 128-143 [also publ. in Hungarian, 1879]  
167. Boecker, Hans Jochen  Die Beurteilung der Anfange des Konigtums in den deuteronomistischen Abschnitten des 1. Samuelbuches  Neukirchen 1969, 100 p.   
168. Boer, P.A.H. de  'Vive le Roi!'  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 225-231  
169. Brueggemann, Walter  Kingship and chaos (a study in tenth century theology)  Catholic Biblical Quarterly 33 (1971), p. 317-332  
170. Brunner, Helmut  Gerechtigkeit als Fundament des Thrones  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 426-428  
171. Buccellati, Giorgio  Cities and nations of ancient Syria: an essay on political institutions, with special reference to the Israelite kingdom  Roma 1967, 264 p.  
172. Budde, Karl  Die Schatzung des Konigtums im Alten Testament  Marburg 1903, 33 p.  
173. Cadbury, Henry J.  National ideals in the Old Testament  N.Y. 1920, 12 + 269 p.  
174. Carpenter, S.C.  Politics and society in the Old Testament  London 1931, 182 p.  
175. Carroll, R.P.  Rebellion and dissent in ancient Israelite society  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 176-204  
176. Caspari, Wilhelm  Tronbesteigungen und Tronfolge der israelitischen Konige  Altorientalische Texte und Untersuchungen 1,3 (1917), p. 141-254  
177. Cazelles, Henri  Shiloh, the customary laws and the return of the ancient kings  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 239-251  
178. Cazelles, Henri  Droit public dans le Deuteronome  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 99-106  
179. Celsius, Olavus (praes.); Baeckner, A. (resp.)  De statu Judaeorum recedente sceptro  Upsala 1719, 5 + 32 p.  
180. Cogan, Morton  Sentencing at the gate in Jeremiah 1, 15-16  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 3-6  
181. Cohen, Simon  The political background of the words of Amos  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 153-160  
182. Cohn, Marcus  Richter  J?disches Lexikon 4, p. 1449-1451 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 186-188  
183. Cooke, Gerald  The Israelite King as Son of G-d  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 202-225  
184. Cossmann, Willi  Die Entwicklung des Gerichtsgedankens bei den alttestamentlichen Propheten  Giessen 1915, 8 + 231 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 29  
185. Cothenet, E.  L'onction dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 716-728  
186. Crusemann, Frank  Der Widerstand gegen das Konigstum. Die antikoniglichen Texte des Alten Testamentes und der Kampf um den fruhen israelitischen Staat.  Neukirchen-Vluyn 1978, 8 + 257 p.  
187. Daiches, Samuel  Exodus 5,4-5, the meaning of עם הארץ  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 33-34  
188. Daiches, Samuel  The meaning of עם הארץ in the Old Testament  Journal of Theological Studies 30 (1929), p. 245-249  
189. Davies, G. Henton  Elder in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 72-73  
190. Day, Edward  Was the Hebrew monarchy limited?  American Journal of Semitical Languages and Literature 40 (1923-24), p. 98-110  
191. Denham, Joshua Fred.  Elder (זקן) Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 757-758  
192. Deutsch, Emanuel  Governor  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 164-167  
193. Diestel, Ludwig  Konigtum (in Israel)  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 860-863  
194. Douglas, George C.M.  Samuel and his age  London-N.Y. 1901, 276 p.  
195. Dus, Jan  Die 'Sufeten Israels'  Archiv Orient lni 31 (1963), p. 444-469  
196. Eager, Geo. B.  Anointing  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 138  
197. Ehrlich, Ernst Ludwig  Der antike j?dische Staat  Hannover 1964, 76 p.  
198. Ehrlich, Moriz  Konigtum und Staatswesen der alten Hebraer, nach biblischen und talmudischen Quellen bearbeitet  Steinamanger 1885, 5 + 120 p.  
199. Eissfeldt, Otto  The Hebrew kingdom  Cambridge 1965, 81 p. = Cambridge Ancient History, vol. 2, Ch. 34  
200. Eissfeldt, Otto  Rechtskundige und Richter in Esther 1, 13-22  Festschrift fur Wilhelm Eilers, 1967, p. 164-166 = Kleine Schr. vol. 5, T?bingen 1973, p. 31-33  
201. Elat, M.  The monarchy and the development of trade in ancient Israel  In: International conference on state and temple economy in the ancient Near East, ed. Edward Lipinski, Leuven 1979, p. 527-546  
202. Elazar, Daniel J.  Government in biblical Israel  Tradition 13,4 (1973), p. 105-123  
203. Elazar, Daniel J.; Schalit, Abraham  Government, biblical and Second Temple period  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 210-219  
204. Enciclopedia Judaica Castellana  Ancianos (Hebr. Zekenim)  Vol. 1, p. 302  
205. Ercole, Guiseppe d'  The juridical structure of Israel from the time of her origin to the period of Hadrian  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 389-461  
206. Evans, D. Geoffrey  Rehobam's advisers at Shechem, and political institutions in Israel and Sumer  Journal of Near Eastern Studies 25 (1966), p. 273-279  
207. Flanagan, James William  A study of the biblical traditions pertaining to the foundation of the monarchy in Israel  Dissertation Notre Dame University 1971, 6 + 193 p.  
208. Fohrer, Georg  Der Vertrag zwischen Konig und Volk in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959), p. 1-22  
209. Fraine, J. de  L'aspect religieux de la royaute israelite. L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mesopotamiens,  Rome 1954, 425 p.  
210. Fraine, J. de  Teocrazia e monarchia in Israele  Bibbia e Oriente 1 (1959), p. 4-11  
211. Frick, Frank Smith  The city in the Old Testament  Dissertation Princeton 1970, 36 + 326 p.  
212. Galling, Kurt  Die israelitische Staatsverfassung in ihrer vorderorientalischen Umwelt  Leipzig 1929, 64 p. = AO 28 (1929)  
213. Galling, Kurt; Marmorstein, A.  Das Konigsgesetz im Deuteronomium  Theologische Literaturzeitung 76 (1951), p. 133-138  
214. Galling, Kurt; Marmorstein, Arthur  Beamte - in der Bibel, in der nachbiblischen Zeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 1196-1201  
215. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Dissertation Union Theological Seminary in Virginia 1980, 8 + 305 p.  
216. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Atlanta 1986, 15 + 229 p.  
217. Gillischewski, Eva  Der Ausdruck עם הארץ im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 137-142  
218. Gluck, J.J.  Nagid-Shepherd  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 144-150  
219. Good, Robert M.  The Israelite royal steward in the light of Ugaritic '1 bt  Revue Biblique 86 (1979), p. 580-582  
220. Goodenough, Erwin R.  Kingship in early Israel  Journal of Biblical Literature 48 (1929), p. 169-205  
221. Gordis, Robert  Sectional rivalry in the Kingdom of Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 237-259  
222. Gordis, Robert  The biblical basis of democracy  Conservative Judaism 4,4 (1948), p. 1-12  
223. Gordis, Robert  Democratic origins in ancient Israel, the biblical Edah  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 369-388  
224. Gordon, Cyrus H.  Fratriarchy in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 54 (1935), p. 223-231  
225. Graetz, Heinrich  Die sogenannten Richter, ihre Bedeutung und ihre Zahl  Geschichte der Juden, vol. 1, Leipzig 1874, p. 407-415  
226. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
227. Greenberg, Moshe; Oppenheimer, Ahron  Am Ha-arez  Encyclopedia Judaica 2, p. 833-836  
228. Grether, Oskar  Die Bezeichnung 'Richter' fur die charismatischen Helden der vorstaatlichen Zeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 57 (1939), p. 110-121  
229. Guttmann, Jehoshua; Bornstein, David Josef  Konigtum  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 256-267  
230. Halpern, Baruch  The Constitution of the monarchy in Israel  Chicago 1981, 28 + 410 p.   
231. Haran, Menahem  The law code of Ezekiel XL-XLVIII and its relation to the Priestly School  Hebrew Union College Annual 50 (1979), p. 45-72  
232. Heidel, William Arthur  Government, Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1287-1290  
233. Heidel, William Arthur  Government  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1287-1289  
234. Heinemann, Heinrich  Das Konigtum nach biblisch-talmudischer Rechtsauffassung  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 115-140  
235. Hempel, Johannes  Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum  Der Alte Orient 38,1 (1938), 48 p.  
236. Hershberger, Guy Franklin  Biblical nonresistance and modern pacifism  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa., 1946, p. 202-252  
237. Hooke, S.H. (ed.)  Myth, ritual, and kingship: essays on the theory and practice of kingship in the ancient Near East and in Israel  Oxford 1958, 11 + 308 p.  
238. Houtuyn, Adrian  Monarchia Hebraeorum, quae est de imperio monarchico in populum Hebraeum probatio ab Abrahamo ad dispersam gentem  Lugdunum Batavorum (Leiden) 1685, 22 + 256 p.  
239. Hullmann, Karl Dietrich  Staatsverfassung der Israeliten  Leipzig 1834, 227 p.  
240. Ihromi  Die Koniginmutter und der Amm-haarez im Reich Juda  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 421-429  
241. Ishida, Tomoo  The royal dynasties in ancient Israel. A study on the formation and development of royal-dynastic ideology  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 142 (1977), 12 + 211 p.  
242. Jansen, Albrecht  ?ber die Voraussetzung und Ursprung des j?dischen Konigtums  Brandenburg 1863*  
243. Johnson, Aubrey R.  Hebrew conceptions of kingship  In: Myth, ritual and kingship, ed. S. H. Hooke, Oxford 1958, p. 204-235  
244. Johnson, Aubrey R.  Sacral kingship in ancient Israel  Cardiff 1955, 13 + 155 p. 2nd ed., Cardiff 1967, 14 + 167 p.  
245. Jordahl, Roger Steen  The anti-monarchic motif in the Old Testament  Dissertation Chicago 1967*  
246. Joseph, Morris  Old age (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 471-473  
247. Kahlberg, A.  Der Schwiegervater des Moses. Ein Beitrag zum Bestehen von Resten des Matriarchats in der Bibel  Der Morgen 5 (1929), p. 65-72  
248. Kallai, Z.  Organizational and administrative frameworks in the kingdom of David and Solomon  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), 1, p. 213-220  
249. Kalthoff, Joh. Heinr.  Staatsrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.281-316  
250. Katsh, Abraham I.  The biblical heritage of American democracy  N.Y. 1977, 9 + 244 p.; p. 91-110: Legislation and justice; p. 111-138: Biblical background of American legislation  
251. Kaupel, Heinrich  Die Beziehungen des alttestamentlichen Konigtums zum Kult  Hamburg 1930, 32 p.  
252. Kautsch, E.  Richter, Sofetim  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 546-547  
253. Kennedy, G.T.  Anointing in the Bible  New Catholic Encyclopedia 1, p. 565-566  
254. King, N.Q.  Kingship as communication and accommodation  Promise and fulfilment; essays presented to Samuel Henry Hooke in celebration of his ninetieth birthday, 1963, p. 142-162  
255. Kirschner, Bruno  Aelteste (זקנים)  J?disches Lexikon 1, p. 255-256  
256. Kitto, John  Anointing  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 150-152  
257. Knierim, Rolf  מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
258. Knierman, Rolf P.  Customs, judges and legislators in ancient Israel  Early Jewish and Christian exegesis, studies in memory of William Hugh Brownlee, 1987, p. 3-15  
259. Koolhaas, A.A.  Theocratie en Monarchie in Israel  Wageningen 1957, 159 p. (with Engl. summary)  
260. Kroeker, Jakob  Das Konigtum und die Theokratie in Israel  Giessen 1931, 16 + 380 p.  
261. Kuchler, F.  Die Stellung des Propheten Jesaja zur Politik seiner Zeit  T?bingen 1906, 12 + 57 p.  
262. Kutsch, Ernst  Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im alten Orient  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 87 (1963), 78 p.  
263. Kutsch, Ernst  Wie David Konig wurde; Beobachtungen zu 2.Samuel 2,4a und 5,3  Textgemass; Aufsatze und Beitr?ge zur Hermeneutik des Alten Testaments; Festschrift fur Ernst Wurthwein zum 70. Geburtstag, 1979, p. 75-93  
264. Landman, Isaac  Am Haaretz  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
265. Lesetre, Henri  Anciens (Zeqenim)  Dictionnaire de la Bible 1, p. 554-556  
266. Lesetre, Henri  Justification  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1877-1878  
267. Lesetre, Henri  Roi  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1114-1123  
268. Lesetre, Henri  Sedition (Mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  
269. Lesetre, Henri  Vieillard, vieillesse  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2419-2421  
270. Levertoff, Paul  Judge (שופט)  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1771-1772  
271. Levitats, Isaac  Nasi  Encyclopedia Judaica 12, p. 833-836  
272. Levy, Emile  La monarchie chez les Juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud  Paris 1885, 5 + 89 p.  
273. Lieber, David  Modes of biblical leadership  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 269-274  
274. Liedke, G.  שפט  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 999-1009  
275. Lind, Milliard C.  The concept of political power in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 7 (1970), p. 4-24  
276. Liptzin, Sol.  The biblical tradition of popular democracy  Dor le Dor 8 (1980), p. 161-170  
277. Liver, Jacob; Rabinowitz, Louis I.  King, kingship  Encyclopedia Judaica 10, p. 1011-1021  
278. Livneh, Eliezer  Prophecy and monarchy  Religion and state in the biblical era. Tradition 2 (1959-60), p. 262-272  
279. Lohfink, Norbert  Melek, Salit und Mosel bei Kohelet und die Abfassungszeit des Buchs  Biblica 62 (1981), p. 535-543  
280. Lowman, Moses  A dissertation on the civil government of the Hebrews  London 1740, 5 + 293 p.; 2nd ed. 1745, 8 + 366 p.  
281. Lowman, Moses  Abhandlung von der burgerlichen Regimentsverfassung der Hebraer. Translated from the Engl. by Joh. Heinr. Meyenberg, with introduction by Lorenz Hagemann  Zelle 1756, 8 + 405 p.  
282. Lund, Daniel (praes.); Justus, Christopher (resp.)  משחת מלכי העברים, sive unctio regum hebraeorum  Dissertation Upsala 1707, 30 p.  
283. Mabee, Charles  David's judicial exoneration  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 92 (1980), p. 89-107  
284. Macalister, A.  Anointing  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 100-102  
285. Macholz, Georg Christian  Die Stellung des Konigs in der israelitischen Gerichtsverfassung  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 157-182  
286. Mackie, G.M.  Age, aged, old age  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 46-48  
287. Malamat, Abraham  Kingship and council in Israel and Sumer: a parallel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 247-253  
288. Malamat, Abraham  Organs of statecraft in the Israelite monarchy  Biblical Archaeologist 28,2 (1965), p. 34-65  
289. Marsh, J.  Authority  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 319  
290. Massie, J.  Officer  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 589  
291. Maurice, F.D.  The Patriarchs and lawgivers of the Old Testament  London 1878  
292. Mazar, Benjamin  King David's scribe and the high officialdom of the united monarchy of Israel  In: The early biblical period; historical studies. Jerusalem 1986, p. 126-138  
293. McCarthy, Dennis J.  The inauguration of monarchy in Israel; a form-critical study of I Samuel 8-12  Interpretation 27 (1973), p. 401-412  
294. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the Period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
295. McCullough, W. Stewart  Israel's kings, sacral and otherwise  Expository Times 68 (1956-57), p. 144-148.   
296. McKenzie, Donald A.  The judge of Israel  Vetus Testamentum 17 (1967), p. 118-121  
297. McKenzie, John L.  The elders in the Old Testament  Biblica 40 (1959), p. 522-540  
298. Mendelsohn, Isaac  Authority and law in Canaan-Israel  Journal of the American Oriental Society, Suppl. 17 (1954), p. 25-33  
299. Mendenhall, George E.  The monarchy  Interpretation 29 (1975), p. 155-170  
300. Menes, A.  Aelteste  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 505-507  
301. Mettinger, Tryggve N.D.  Salomonic state officials: a study of the civil government officials of the Israelite monarchy  Lund 1971, 13 + 186 p.  
302. Mettinger, Tryggve N.D.  King and Messiah: the civil and sacral legitimation of Israelite kings  Lund 1976, 342 p.   
303. Milgrom, Jacob  The ideological and historical importance of the office of the judge in Deuteronomy  Isac Leo Seeligmann volume; Essays on the Bible and the ancient world, Engl. sect. 1983, p. 129-139  
304. Milne, Nicol  Prophet, priest and king and their effect on religion in Israel  Abr Nahrain 2 (1961-62), p. 55-67  
305. Montgomery, James A.  The year-eponymate in the Hebrew monarchy  Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 311-319  
306. Morgenstern, Julian  The new year for kings  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 439-456  
307. Moriarty, J.  Judges (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 19-20  
308. Muntingh, L.M.  Some aspects of West-Semitic kingship in the period of the Hebrew Patriarchs  Ou-Testamentiese Werkgemeenshap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th Meeting (1966), p. 106-115  
309. Naumann, O.  Das Deuteronomium - das prophetische Staatsgesetz des theokratischen Konigtums  Guetersloh 1897, 12 + 252 p.  
310. Neufeld, Edward  The emergence of a royal-urban society in ancient Israel  Hebrew Union College Annual 31 (1960), p. 31-53  
311. Nicholson, E.W.  The meaning of the expression עם הארץ in the Old Testament  Journal of Semitic Studies 10 (1965), p. 59-66  
312. Niehr, Herbert  Herrschen und Richten; Die Wurzel spt im Alten Orient und im Alten Testament  Wurzburg 1986, 12 + 458 p.  
313. Niehr, Herbert  Grundzuge der Forschung zur Gerichtsorganisation Israels  Biblische Zeitschrift N.F. 31 (1987), p. 206-227  
314. North, C.R.  The Old Testament estimate of the monarchy  American Journal of Semitical Languages and Literature 48 (1931-32), p. 1-19  
315. North, Robert  Civil authority in Ezra  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 337-404  
316. North, Robert  Reges  Roma 1971, 200 p.  
317. Noth, Martin  Das Krongut der israelitischen Konige und seine Verwaltung  Zeitschrift der Deutschen Palastina-Vereins 50 (1927), p. 211-244  
318. Noth, Martin  Das Amt des 'Richters Israels'  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 404-417 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 71-85  
319. Oettli, Samuel  Das Konigsideal des Alten Testaments  Greifswald 1899, 26 p.  
320. Orelli, C.v.  Konigtum in Israel  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 10, p. 628-633  
321. Orelli, C.v.  Richter in Israel (und Buch der Richter)  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 762-771  
322. Philippson, Ludwig  Der platonische und der mosaische Staat  Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1911, vol. 1, p. 132-144  
323. Pirenne, Jacques  Les institutions du peuple hebreu  Archives d'histoire du Droit Oriental 4 (1949), p. 51-75; 5 (1950-51), p. 99-132; Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 2nd ser. 1 (1952), p. 33-86; 2 (1953), p. 109-149; 3rd ser. 1 (1954), p. 195-255  
324. Pirenne, Jacques  La societe hebraique d'apres la Bible  Paris 1965, 228 p.  
325. Ploeg, J.P.M. van der  Les chefs du peuple d'Israel et leurs titres  Revue Biblique 57 (1950), p. 40-61  
326. Ploeg, J.P.M. van der  Les 'nobles' israelites  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 49-64  
327. Ploeg, J.P.M. van der  Les anciens dans l'Ancien Testament  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 175-191  
328. Ploeg, J.P.M. van der  Les juges en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 463-507  
329. Ploeg, J.P.M. van der  Le pouvoir executif en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 509-519  
330. Pope, M.H.  Am Haarez  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 106-107  
331. Porter, J.R.  Moses and monarchy  Oxford 1963, 28 p.  
332. Press, S.D.  King, kingdom  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1799-1802  
333. Pritsch, Erich  Ein Beitrag zum orientalischen Konigsrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 388-403  
334. Procksch, Otto  Konig und Prophet in Israel  Greifswald 1924, 23 p.  
335. Procksch, Otto  Der Staatsgedanke in der Prophetie  Gutersloh 1933, 61 p.  
336. Purves, G.T.  Crown  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 529-531  
337. Rabin, Arthur  Democracy in ancient Israel  Jewish Forum 32 (1949), p. 95-96  
338. Rabinowitz, J.  Government  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 451-462  
339. Rabinowitz, Raphael  Das Staatsrecht des Alten Testaments  Dissertation Konigsberg 1922, 194 p. (stenc.)  
340. Reventlow, Henning Graf  Das Amt des Mazkir. Zur Rechtsstruktur des offentlichen Lebens in Israel.  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 161-175  
341. Reviv, Hanoch  The government of Shechem in the El-Amarna period and in the days of Abimelech  Israel Exploration Journal 16 (1966), p. 252-257  
342. Richter, Wolfgang  Die Nagid-Formel, ein Beitrag zur Erhellung des Nagid-Problems  Biblische Zeitschrift, N.F. 9 (1965), p. 71-84  
343. Richter, Wolfgang  Zu den 'Richtern Israels'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 77 (1965), p. 40-72  
344. Riehm, Eduard  Aelteste bei den Israeliten  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 76-77  
345. Roberts, J.J.M.  In defence of the monarchy: the contribution of Israelite kingship to biblical theology  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 377-396  
346. Rosel, Hartmut N.  Jephtah und das Problem der Richter  Biblica 61 (1980), p. 251-255  
347. Rosel, Hartmut N.  Die 'Richter Israels' Ruckblick und neuer Ansatz  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 180-203  
348. Rosenbloom, Joseph R.  Social science concepts of modernization and biblical history; the development of the Israelite monarchy  Journal of the American Academy of Religion 40 (1972), p. 437-444  
349. Rosenthal, Erwin I.J.  Some aspects of the Hebrew monarchy  Journal of Jewish Studies 9 (1958), p. 1-18  
350. Rosenwasser, Abraham  Politica y religion en la historia antigua de Egipto e Israel  Buenos Aires 1973, 25 p.  
351. Roshwald, Mordecai  Ancient Hebrews and government  Judaism 4 (1955), p. 167-174  
352. Roshwald, Mordecai  Theocracy in Israel in antiquity and today  Jewish Journal of Sociology 14 (1972), p. 5-42  
353. Roskoff  Amt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 122-127  
354. Rosler, E.  Richten  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 732-734  
355. Rosler, E.; Kirn, O.  Richter  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 734-736  
356. Rozenberg, Martin S.  The Sofetim in the Bible  Eretz Israel 12 (1975), Engl. sect., p. 77-86  
357. Ruger, Hans Peter  'Das Tor des Konigs' - der konigliche Hof  Biblica 50 (1969), p. 247-250  
358. Saalschutz, Joseph Levin  Die hochsten Gewalten im biblischen Staate  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 81-93  
359. San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna  Monarchia Hebrea  2 vols. in 1, Genoa 1719, 10 + 16 + 16 + 315; 26 + 390 p.; 2nd ed., 2 vols., Hague 1745, 4 + 485; 426 + 27 p.; 3rd ed., 2 vols., Madrid 1761, 11 + 470 + 10; 396 + 8 p.  
360. Sauer, Georg  Die Bedeutung des Konigtums fur den Glauben Israel  Theologische Zeitschrift 27 (1971), p. 1-15  
361. Schafer-Lichtenberger, C.  Exodus 18 - Zur Begrundung der koniglichen Gerichtsbarkeit in Israel-Juda  Dielheimer Blatter zum Alten Testament 21 (1985), p. 61-85  
362. Scharbert, Josef  Das Alter und die Alten in der Bibel  Saeculum 30 (1979), p. 338-354  
363. Schickard, Wilhelm  משפט המלך; jus regium hebraeorum, e tenebris rabbinicis erutum, et luci donatum. Cum animadversionibus et notis Jo. Benedicti Carpzovi.  Leipzig 1674, 7 + 482 + 50 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 24  
364. Schmid, Herbert  Prophet und Konig im Alten Testament  Judaica 24 (1968), p. 152-166  
365. Schmidt, Werner H.  Kritik am Konigtum  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 440-461  
366. Seebass, Horst  Die Vorgeschichte der Konigserhebung Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 155-171  
367. Seesemann, Otto  Die Aeltesten im Alten Testament  Dissertation Leipzig 1895, 57 p.  
368. Selbie, J.A.  Elder (in OT)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 676-677  
369. Selbie, J.A.  Prince  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 100-102  
370. Seybold, Klaus  Das davidische Konigtum im Zeugnis der Propheten  Gottingen 1972, 183 p.   
371. Siegfried, C.  Alter  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 27-28  
372. Siegfried, C.  Konig, Konigreich  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 370-371  
373. Silver, Daniel Jeremy  Monarchy  In the time of harvest, essays in honor of Abba Hillel Silver, 1963, p. 421-432  
374. Simon, Uriel  The poor man's ewe-lamb. An example of a juridical parable  Biblica 48 (1967), p. 207-242  
375. Soggin, J. Alberto  ,מלך Konig  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 908-920  
376. Soggin, J. Alberto  משל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 930-933  
377. Soggin, J. Alberto  Zur Entwicklung des alttestamentlichen Konigtums  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 401-418.   
378. Soggin, J. Alberto  Der judaische Am-haares und das Konigtum in Juda  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 187-195  
379. Soggin, J. Alberto  Charisma und Institution im Konigtum Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 54-65  
380. Soggin, J. Alberto  Das Konigtum in Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 104 (1967), 10 + 167 p.   
381. Soggin, J. Alberto  Il regno di Abimelek in Sichem (Giudici 9) e le istituzioni della citta-stato siro-palestinese nei secoli XV-XI Av. Cr.  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6, 1971, p. 161-189  
382. Soggin, J. Alberto  Der Beitrag des Konigtums zur israelitischen Religion  Vetus Testamentum Supplement 23 (1972), p. 9-26  
383. Solove, Ronald L.  Criticism of the state in ancient Jewish tradition  Ohio State Law Journal 31 (1970), p. 322-332  
384. Speiser, E.A.  Background and function of the biblical Nasi  In: Oriental and biblical studies, Philadelphia 1967, p. 113-122  
385. Staerk, Willy  Religion und Politik im alten Israel  T?bingen 1905, 25 p.  
386. Stearns, W.N.  Elders in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 923-924  
387. Sulzberger, Mayer  The Am Haarez, the ancient Hebrew parliament. A chapter in the constitutional history of ancient Israel.  Philadelphia 1909, 96 p.   
388. Sulzberger, Mayer  The polity of the ancient Hebrews  Jewish Quarterly Review, N.S. 3 (1912-13), p. 1-81  
389. Szikszai, S.  Anoint  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 138-139  
390. Szikszai, S.  King, kingship  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 11-17  
391. Tadmor, Hayim  'The People' and the kingship in ancient Israel: the role of political institutions in the biblical period  Journal of World History 11 (1968), p. 46-68 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 46-68  
392. Tadmor, Hayim  Traditional institutions and the monarchy: Social and political tensions in the time of David and Solomon  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 239-257  
393. Talmon, Shemaryahu  The Judean Am Ha'ares in historical perspective  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 71-76  
394. Talmon, Shemaryahu  Kingship and ideology of the state  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 3-26 = King, cult and calender in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 9-38  
395. Talmon, Shemaryahu  In those days there was no מלך in Israel; Judges 18-21  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 39-52  
396. Talmon, Shemaryahu  'The rule of the king', I Samuel 8:4-22  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 53-67  
397. Thatcher, G.W.  Government  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 250-253  
398. Thompson, J.A.  Ointment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 593-595  
399. Thomson, H.C.  Shophet and Mishpat in the Book of Judges  Glasgow University Oriental Society, Transactions 19 (1961-62), p. 74-85  
400. Thornton, T.C.G.  Charismatic kingship in Israel and Judah  Journal of Theological Studies, N.S. 14 (1963), p. 1-11  
401. Toorn, K. Van der  From patriarchs to prophets; a reappraisal of charismatic leadership in ancient Israel  Journal of Northwest Semitic Languages 13 (1987), p. 191-218  
402. Tritton, A.S.  King (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 725-728  
403. Tsevat, Matitiahu  Marriage and monarchical legitimacy in Ugarit and Israel  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 237-243  
404. Vitta, Cino  Il diritto pubblico degli antichi Ebrei  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 6 (1951), p. 109-119  
405. Wagenseil, Joh. Christoph  De loco classico Gen. 49,10 לא יסור שבט מיהודה.. Dissertation Altdorf 1676, 132 p.  
406. Waters, John  The political development and significance of the Shepherd-King symbol in the ancient Near East and the Old Testament  Dissertation Boston 1970  
407. Weber-Mockl, Annette.  'Das Recht des Konigs, der ?ber euch herrschen soll'  Berlin 1986, 214 p.  
408. Weinfeld, Moshe  Judge and officer in ancient Israel and in the Near East  Israel Oriental Studies 7 (1977), p. 65-88  
409. Weinfeld, Moshe  The king as the servant of the people: the source of the idea  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 189-194  
410. Weinfeld, Moshe  The transition from tribal rule to monarchy and its impact on the history of Israel  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 151-166  
411. Weinfeld, Moshe; Rabinowitz, Louis I.; Ben Sasson, H.H.  Elder  Encyclopedia Judaica 6, p. 578-581  
412. Weingreen, J.  The rebellion of Absalom  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 263-266  
413. Weisberg, Stephen Elliot  Some characteristics of early Israel monarchy  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1963, 72 p.  
414. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
415. Wendeler, Michael (praes.); Frenzel, Sim. Fred. (resp.)  Disputatio politica de regis judaeorum juribus  Wittenberg 1656, 14 p. (unn.)  
416. Whitelam, Keith W.  The just king: Monarchical judicial authority in ancient Israel  Sheffield 1979, 320 p. (Journal for the Study of the O.T., Supplement series 12).   
417. Whitelocke, Lester Theofilius  The rib-pattern and the concept of judgement in the Book of Psalms  Dissertation Boston 1967  
418. Widengren, Geo  The king and the tree of life in ancient Near Eastern religion (king and saviour)  Uppsala 1951, 79 p.  
419. Widengren, Geo  Sakrales Konigtum im Alten Testament und im Judentum  Stuttgart 1955, 127 p.  
420. Widengren, Geo  King and covenant  Journal of Semitic Studies 2 (1957), p. 1-32  
421. Williams, A. Lukyn  King (the office of, in Israel)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 840-844  
422. Wilson, Robert R.  Enforcing the Covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
423. Winer, G.B.  Konig, Konigthum, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 666-670  
424. Winer, G.B.  Regierung der Israeliten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 309-310  
425. Winer, G.B.  Richter  Biblisches Realworterbuch 2, p. 323-329  
426. Wittichen, (Karl)  Konigthum, israelitisches  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 557-564  
427. Wolf, C.U.  Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 462-463  
428. Wolf, C.U.  Judge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1012-1013  
429. Wolf, C.U.  Traces of primitive democracy in ancient Israel  Journal of Near Eastern Studies 6 (1947), p. 98-108  
430. Wood, H.  Hebrew monarchy, its history and purpose  London 1900*  
431. Wurthwein, Ernst  Der 'Amm Ha'arez im Alten Testament  Stuttgart 1936, 10 + 71 p.  
432. Yeivin, S.  Administration (in the age of monarchies)  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 147-171  
433. [Goodwyn, Thomas] Godwin, Thomas; Wits, Herman  Dissertatio de theocratia israelitarum a Mose presertium usque ad Saulem  In: Moses et Aaron, seu civiles et ecclesiastici ritus antiquorum Hebraeorum, ed. Thomas Godwin, Bremen 1710, p. 22-50 = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 3  
434.תא-שמע, ישראל נשיא, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך כה עמ' 384-383   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
435.אברמסקי, שמואל; ליוור, יעקב; שטרן, מנחם כהן, כהנה האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 589-597  
436.אפרתי, יעקב אליהו 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא) בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423  
437.גבריהו, חיים מ"י חוק הכהנים במצרים ובישראל ספר טור סיני, פרסומי החברה לחקר המקרא - בישראל, ספר ח ירושלים תשך עמ' 47-59  
438.גוטל, נריה מגרשי ערי הלויים נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 7-15  
439.הלצר, מ' הממצאים האפיגרפיים כעדות לארגון הכהונה בתקופת בית ראשון שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 59-54  
440.הרן, מנחם הכהן, המקדש והעבודה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176  
441.הרן, מנחם כהנה; כהנים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 45-14  
442.הרן, מנחם ערי הלויים: אוטופיה ומציאות היסטורית תרביץ שנה כז תשיח עמ' 421-439  
443.והל, ז' הכהנים והלויים השלח כרך לה תרעח-תרעט עמ' 313-301  
444.טור-סיני (טורטשיני), נפתלי הרץ אורים ותמים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 183-179  
445.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
446.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
447.לוריא, בן-ציון משבר בכהונה ופתרונו בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 16-13  
448.ליוור, יעקב פרקים בתולדות הכהונה והלוויה (עיונים ברשימות שבדברי הימים עזרא ונחמיה) ירושלים תשכט 136 עמ'  
449.ליכט, יעקב שלום לוי, לויים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 485-460  
450.מרגליות, אליעזר חוקי הכהנים והקרבנות ביחזקאל תרביץ שנה כב תשיא עמ' 27-21  
451.סגל, פרץ נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265  
452.פלק, זאב משפט המקדש והכהנים בהלכה דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 109-105  
453.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
454.קויפמן, יחזקאל מתנות הקודש ציונים, קובץ לזכרונו של י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 115-101  
455.קופרמן, יהודה סוגית הכוהנים-הלווים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ה ירושלים  
456.קנוהל, ישראל השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109  
457.קרל, צבי הכהנים והלוויים בתקופת המקרא כנסת ספר ז תשב עמ' 366-348  
458.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319   
459. Abba, Raymond  Priests and levites  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 876-889  
460. Abba, Raymond  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 257-267  
461. Abba, Raymond  Priests and Levites in Ezekiel  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 1-9  
462. Allon, Nigel  Some levitical traditions considered with reference to the status of Levites in pre-exile Israel  Heythrop Journal 21 (1980), p. 1-13  
463. Auerbach, Elias  Der Aufstieg der Priesterschaft zur Macht im Alten Israel  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 236-249  
464. Auerbach, Elias; Guttmann, J.; Bornstein, David Josef  Levi (Leviten)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 833-843  
465. Auld, A. Greene  The 'Levitical cities', texts and history  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 194-206  
466. Baudissin, Wolf Wilhelm  Priests and Levites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 67-97  
467. Baudissin, Wolf Wilhelm  Die Geschichte des alttestamentlichen Priesterthums  Leipzig 1889, 15 + 312 p.  
468. Berry, George Ricker  Priests and Levites  Journal of Biblical Literature 42 (1923), p. 227-238  
469. Bucher, O.  Levites  New Catholic Encyclopedia 8, p. 684-685  
470. Cohen, Martin A.  The role of the Shilonite priesthood in the united monarchy of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 59-98  
471. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
472. Dassov, Theodor (praes.); Krumbholtz, Jonas (resp.)  De rebus in agris relictis Hebraeorum veterum, ad illustranda varia Sacrae S(cripturae) commata  Dissertation 1697, Wittenberg 1714, 40 p.  
473. Denham, Joshua Fred.  Priest  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 569-579  
474. Emerton, J.A.  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 12 (1962), p. 129-138  
475. Gardiner, Frederic  The relation of Ezekiel to the levitical law  Journal of Biblical Literature 1 (1881), p. 172-205  
476. Ginsburg, Christian D.  Levites  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 819-829  
477. Graetz, Heinrich  Eine Strafmassregel gegen die Leviten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 97-108  
478. Graf  Levi, Leviten  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 29-32  
479. Graf  Priester  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 594-605  
480. Gross, H.  Das Priestertum des Alten Testament  In: Freude am Gottesdienst, ed. J. Schreiner, Stuttgart 1983, p. 373-381*  
481. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
482. Gunneweg, Antonius H.J.  Leviten und Priester  Gottingen 1965, 225 p. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 89  
483. Harvey, A.E.  Priest  Expository Times 84 (1972-73), p. 200-203  
484. Hirschfeld, Hartwig  Priest, priesthood (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 322-325  
485. Hummelauer, Franz von  Das vormosaische Priesterthum in Israel  Freiburg im Breisgau 1899, 106 p.  
486. Kalthoff, Joh. Heinr.  Der Priesterstamm, die Leviten, die Priester  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.187-196  
487. Kegel, Martin  The history of the Israelitish priesthood  Aftermath Series 1,2 (1923), p. 44-84  
488. Koberle, J.  Priestertum im Alten Testament  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 32-47  
489. Lefevre, A.  Levitique (organisation)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 389-397  
490. Maybaum, Sigmund  Die Entwicklung des altisraelitischen Priesterthums  Breslau 1880, 8 + 126 p.  
491. Milgrom, Jacob  The priestly doctrine of repentance  Revue Biblique 82 (1975), p. 186-205  
492. Moorhead, William G.  Priest  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2439-2441  
493. Moorhead, William G.  Priesthood in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2444  
494. Mowinckel, S.  Priestertum, in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1488-1492  
495. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 3 (1964), p. 16-27  
496. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  In: Law, history and tradition, Kobenhaven 1983, p. 71-81  
497. Riehm, Eduard  Priester  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1233-1246  
498. Rost, Leonhard  Der Status des Priesters in der Konigszeit  Wort und Geschichte; Festschrift Fur Karl Elliger zum 70. Geburtstag, 1973, p. 151-156  
499. Schmitt, Gotz  Der Ursprung des Levitentums  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 575-599  
500. Siegfried, C.  Priester  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 524-526  
501. Smith, Henry Preserved  Priest, priesthood  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 307-311  
502. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Levites  Encyclopedia Biblica 3, p. 2770-2776  
503. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Priest  Encyclopedia Biblica 3, p. 3837-3847  
504. Van Hoonacker, Albin  Le sacerdoce levitique dans la loi et dans l'histoire des Hebreux  Louvain 1899*  
505. Walker, A.  The levitical priesthood, a study in social development  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 124-131  
506. Westphal, [G.]  Aaron und die Aaroniden  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 26 (1906), p. 201-230  
507. White, H.A.  Aaronites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 3  
508. Wiener, Harold Marcus  Priests and Levites  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2446-2452  
509. Wiener, Max  Priester  J?disches Lexikon 4, p. 1120-1122  
510. Winer, G.B.  Leviten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 20-22  
511. Winer, G.B.  Priester  Biblisches Realworterbuch 2, p. 269-274  
512. Wright, G. Ernest  The Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 4 (1954), p. 325-330.   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > בריתות

 מחברכותרתספרביקורת
513.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
514.אריאל, יגאל הברית עם צור תחומין ד תשמג עמ' 276-267  
515.הירשנזון, חיים אלה דברי הברית; מתבארות בו כל הבריתות בישראל הנזכרות בתנ"ך ותנאיהן, כחן הדתי, המוסרי, ההלכותי וההיסטורי, א-ג ירושלים תרפ-תרפח 136+190 +136 עמ'  
516.ויינפלד, משה 'הברית והחסד' - המונחים וגלגולי התפתחותם בישראל ובעולם העתיק לשוננו כרך לו תשלב עמ' 105-85  
517.חרל"פ, יעקב ח' הברית עם הגבעונים והברית בין שלמה לחירם מלך צור שנה בשנה תשסב עמ' 17-31  
518.קירשנבאום, אהרן ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31  
519.רוזנטל, יוסף ברית, אלה ושבועה המליץ 1889 גל' 51 עמ' 3-4; 53 עמ' 6-7  
520. Alexander, William Lindsay  Covenant  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 565-567  
521. Amram, David Werner  The covenant of Jacob and Laban  Green Bag 13 (1901), p. 406-409  
522. Auer, Franz  Das Alte Testament in der Sicht des Bundesgedankens  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 1-15  
523. Balscheit, Bruno  Gottesbund und Staat  Zollikon-Zurich 1940, 83 p.  
524. Baltzer, Klaus  The covenant formulary in Old Testament, Jewish and early Christian writings (Translated from 'Das Bundesformular', Neukirchen 1960)  Oxford 1971, 13 + 221 p.  
525. Barucq, A.  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament et les debuts du Judaisme  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 5-110  
526. Berry, George Ricker  Covenant (in the OT) (ברית)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 727-729  
527. Bickerman, Elias Joseph  'Couper une alliance'  Archives d'Histoire du Droit Oriental 5 (1950-51), p. 133-156 = Studies in Judaism and Christianity, pt. 1, Leiden 1974, p. 1-32  
528. Bright, John  Covenant and promise  London 1977, 207 p.  
529. Brown, John Pairman  The role of women and the treaty in the ancient world  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 1-28  
530. Buis, Pierre  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament  Paris 1976, 213 p.  
531. Buss, Martin J.  The covenant theme in historical perspective  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 502-504  
532. Cazelles, Henri  La rupture de la Berit selon les prophetes  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 133-144  
533. Cohon, Samuel S.  Alliance  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 98-99  
534. Davidson, A.B.  Covenant (ברית)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 509-515  
535. Dillmann, August  Bund  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 489-494  
536. Eichrodt, Walther  Bund und Gesetz  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 30-49  
537. Eichrodt, Walther  Covenant and law  Interpretation 20 (1966), p. 302-321  
538. Eisen, Arnold  Covenant  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 107-112  
539. Elazar, Daniel J.  Covenant as the basis of the Jewish political tradition  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 21-56  
540. Elazar, Daniel J.  Covenant and freedom in the Jewish political tradition  Philadelphia 1981, 24 p.  
541. Faur, Jose  Understanding the Covenant  Tradition 9,4 (1968), p. 33-55  
542. Fensham, F. Charles  The possibility of the pressure of casuistic legal material at the making of the Covenant at Sinai  Palestine Exploration Quarterly 93 (1961), p. 143-146  
543. Fensham, F. Charles  Father and son as terminology for treaty and covenant  Near Eastern Studies in honor of W.F. Albright, 1971, p. 121-137  
544. Fohrer, Georg  Altes Testament - 'Amphiktion' und 'Bund'  Theologische Literaturzeitung 91 (1966), p. 801-816, 893-904  
545. Freeman, Gordon M.  The rabbinic understanding of covenant as a political idea  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 59-86  
546. Gaffney, Edward McGlynn  Of covenants ancient and new; the influence of secular law on biblical religion  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 117-144  
547. Gerhard, J.E. (praes.); Vogelhaupt, J. (resp.)  Ritus foederum gentis Hebrae  Dissertation Wittenberg 1650*  
548. Gerstenberger, Erhard  Covenant and commandment  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 38-51  
549. Gracia-Treto, Francisco O.  Genesis 31,44 and 'Gilead'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 13-17  
550. Greenfield, Jonas C.  Some aspects of treaty terminology in the Bible  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 117-119  
551. Greenfield, Jonas C.  An ancient treaty ritual and its targumic echo  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 391-397  
552. Grintz, Jehoshua M.  The treaty of Joshua with the Gibeonites  Journal of the American Oriental Society 86 (1966), p. 113-126  
553. Harvey, Julien  Le 'Rib-pattern' requisitoire prophetique sur la rupture de l'alliance  Biblica 43 (1962), p. 172-196  
554. Hillers, Delbert R.  A note on some treaty terminology in the Old Testament  Bulletin of the American School of Oriental Research 176 (1964), p. 46-47  
555. Hillers, Delbert R.  Treaty-curses and the Old Testament prophets  Rome 1964, 19 + 101 p.  
556. Huffmon, Herbert B.  The Covenant lawsuit in the Prophets  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 285-295  
557. Jaubert, Annie  La notion de l'alliance dans le Judaisme aux abords de l'ere chretienne  Dissertation Paris 1963, 542 p. = Patristica Sorbonensia 6.   
558. Jones, William Edward  A study of the convenant concept in ancient Israel  Dissertation Southwestern Baptistic Theological Seminary 1966  
559. Kalluveettil, Paul  Declaration and covenant: a comprehensive review of covenant formulae from the Old Testament and the ancient Near East  Rome 1982, 11 + 284 p.   
560. Kautsch, E.  Bund  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 99-100  
561. Kirschner, Bruno; Joseph, Max  Bund (ברית)  J?disches Lexikon 1, p. 1231-1234  
562. Kitto, John  Alliances  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 113-114  
563. L'Hour, Jean  La morale de l'alliance  Cahiers de la Revue biblique 5 (1966), 125 p.  
564. McCarthy, Dennis J.  Covenant and law in Chronicles-Nehemiah  Catholic Biblical Quarterly 44 (1982), p. 25-44  
565. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
566. McCarthy, Dennis J.  Covenant in narratives from late OT times  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 77-94  
567. Mckenzie, Steven L.; Wallace, Howard N.  Covenant themes in Malachi  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 549-563  
568. Mendenhall, George E.  Covenant in the ancient world, in the OT, OT covenant traditions, covenant in post-biblical Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 714-722  
569. Mendenhall, George E.  Law and covenant  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46; 17,3, p. 49-76  
570. Mendenhall, George E.  Law and covenant in Israel and the ancient Near East  Pittsburgh 1955, 50 p.  
571. Mendenhall, George E.  Recht und Bund in Israel und dem alten Vorderen Orient  Zurich 1960, 63 p.  
572. Millar, J.  Alliance  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 66  
573. Miller, John Michael, Jr.  The concept of covenant in Deutero-Isaiah, its forms and sources  Dissertation Boston 1971, 8 + 256 p.  
574. Muilenberg, James  The form and structure of the covenant formulations  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 347-365  
575. Polzin, Robert  'Hwqy' and covenantal institutions in early Israel  Harvard Theological Review 62 (1969), p. 227-240  
576. Priest, John  The covenant of brothers  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 400-406  
577. Reeve, James Josiah  Treaty  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3008-3009  
578. Sacchi, Paolo  Sul significato della parola berit  Henoch 7 (1985), p. 67-73  
579. Scharbert, Josef  Berit in Pentateuch  De la Torah au Messie; M?langes Henri Cazelles, Paris 1981, p. 163-170  
580. Schiffman, Lawrence H.  The rabbinic understanding of covenant  Review and Expositor 84 (1987), p. 289-298  
581. Schmitt, Gotz  Du sollst keinen Frieden schliessen mit den Bewohnern des Landes  Dissertation Stuttgart 1970, 174 p.  
582. Segal, Alan F.  Covenant in rabbinic writings  Studies in Religion 14 (1985), p. 53-62  
583. Taubes, Zwie Chajjim  Die Idee des Bundes im Pentateuch  Littera Judaica in memoriam Edwin Guggenheim, (1964?), p. 11-28  
584. Testa, P.E.  De foedere Patriarcharum  Studii Biblici Franciscani Liber Annuus 15 (1964-65), p. 5-73  
585. Thompson, J.A.  The ancient Near Eastern treatises and the Old Testament  London 1964, 39 p.  
586. Tucker, Gene M.  Covenant forms and contract forms  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 487-503  
587. Vigouroux, F.  Alliances entre les hommes  Dictionnaire de la Bible 1, p. 383-387  
588. Weinfeld, Moshe ברית  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 781-808  
589. Weinfeld, Moshe  Covenant  Encyclopedia Judaica 5, p. 1012-1022  
590. Weinfeld, Moshe  Traces of Assyrian treaty formulae in Deuteronomy  Biblica 46 (1965), p. 417-427  
591. Weinfeld, Moshe  The covenant of grant in the Old Testament and in the ancient Near East  Journal of the American Oriental Society 90 (1970), p. 184-203  
592. Whitley, C.F.  Covenant and commandment in Israel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 37-48  
593. Wilson, Robert R.  Enforcing the covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
594. Winer, G.B.  Bund, Bundnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 201  
595. Wiseman, D.J.  'Is it peace?' - Covenant and diplomacy  Vetus Testamentum 32 (1982), p. 311-326  
596. Yonick, A.  Covenant in the Old Testament  New Catholic Encyclopedia 4, p. 402-404  
597. Zimmerli, Walther  Erwagungen zum 'Bund'. Die Aussagen... in Exodus 19-34  Wort-Gebet-Glaube; Beitr?ge zur Theologie des Alten Testaments, Walther Eichrodt zum 80.Geburtstag, 1970, p. 171-190  
598. Ziskind, Jonathan R.  The oral agreement in ancient Israelite public law  Hebrew Studies 19 (1978), p. 88-89  
599.תדמור, חיים ברית ושבועת אמונים במזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 173-149   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מס

 מחברכותרתספרביקורת
600.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
601.אברמסקי, שמואל; בזק, יעקב מס, מסים האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 1081-1079  
602.אילת, משה מס ושלל בחיי הכלכלה בתקופת המלוכה; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניברסיטה העברית תשלא 303+כה עמ' (במכונה)  
603.בירם, א' מס עובד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 142-137; ספר היובל לכבוד א"ג וייל, ירושלים תשיג עמ' 1-6  
604.מנדלסון, יצחק מס, מסים אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 55-51  
605.פוטשבוצקי, יעקב וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם - מניעים לא פיסקליים להטלת מסים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 58 שמות תשסב 4 עמ'  
606.קוכמן, מיכאל מס האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 489-486  
607.שטרן, מרדכי ח' השפעת מלכות ישראל הראשונה על חיי הכלכלה של העם ת"א תשלג 134 עמ' (+ 42 עמ': תקציר באנגלית)   
608. Benzinger, Immanuel  Taxation and tribute  Encyclopedia Biblica 4, p. 4905-4916  
609. Buhl, Frants  Die socialen Verhaltnisse der Israeliten  Berlin 1899, 130 p.  
610. D'Amati, Nicola  Le 'decime' ebraiche e il problema dell 'imposta nel Mondo Antico  Rivista di Diritto Civile 9,2 (1963), p. 303-308  
611. Sanders, J.A.  Tax, taxes  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 520-522  
612. Sweet, Louis Matthews  Tax, taxing  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2918-2921  
613. Wischnitzer, M., a.o.  Abgaben und Steuern  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 247-300   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
614.אברמסקי, שמואל; הר, משה דוד מלחמה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 646-641  
615.אליצור, יהודה ישראל ואויביו, מלחמה ושלום במחשבת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 395-385  
616.אפל, ישראל דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות מחניים סט אייר תשכב עמ' 53-50  
617.בנטויץ, נורמן התנ"ך כמקור לדיני מלחמה של העמים המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 150-147  
618.גפני, שרגא מלחמות השופטים מחניים סט אייר תשכב עמ' 74-77  
619.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
620.דבשני, מנשה התנ"ך והמלחמה מלחמתנו שנה ג 1945 חוב' ט עמ' 35-33  
621.דרורי, משה המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'  
622.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
623.הר, משה דוד פרשת כהן משוח מלחמה בתקופת המקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 36-39  
624.הרטום, א"ש על המלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 17-16  
625.וייזר, אשר שלום ומלחמה במקרא מחניים גל' קכא אדר תשכט עמ' כ-כז  
626.חכם, עמוס מהליכות צבא ישראל בימי קדם מחניים סט אייר תשכב עמ' 49-48  
627.טברסקי, שמעון מוסר ומלחמה בכתבי הקודש הלולים, מסכת לחג השבועות, ערב שבועות תשיב גל' יד עמ' 31-28  
628.יוגב, מרדכי מיקום המפקד בקרב המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 199-215  
629.כהן, אמוץ נשק וכלי מלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 22-29  
630.ליכט, יעקב שלום מלחמה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1064-1057  
631.לשם, חיים גיוס ומערך המלחמה במקרא מחניים סט אייר תשכב עמ' 42-47  
632.מחניים סט אייר תשכב מוקדש לנושא 'המלחמה במקרא'   
633.מקלישנסקי, י"ק צבא ישראל בימי קדם (פרק במשפט המלחמה) ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קמה-קנג  
634.פינקלשטיין, מנחם ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'  
635.קופרמן, יהודה סוגית המלחמה לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ח ירושלים תשכג 48 עמ'  
636.קיל, יהודה בין ישראל ובין גויי הארץ בספר שמואל ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 104-88  
637.רופא, אלכסנדר חוקי המלחמה בספר דברים מוצאם, מגמתם וחיוביותם. ציון שנה לט תשלד עמ' 156-143; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 140-127   
638.שוורץ, מלכה מלחמות וכיבושי יהושע בן-נון מחניים סט אייר תשכב עמ' 54-73  
639. Bach, Robert  Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen Prophetenspruch  Neukirchen 1962, 112 p.   
640. Barnes, W. Emery  Army  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 155-156  
641. Barnes, W. Emery  War  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 892-895  
642. Carmichael, Calum M.  A time for war and a time for peace: the influence of the distinction upon some legal and literary material  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 50-63  
643. Craigie, Peter C.  The problem of war in the Old Testament  Grand Rapids, Mi. 1978, 125 p.   
644. Danz, Joh. Andr. (praes.); Gleichgross, Georg Ferd. (resp.)  ענין מלחמות העברים h.e. De Ebraeorum re militari ad Deuteronomium 20 et 21.  Dissertation Jena 1690, 48 p.  
645. Dunkmann, Karl  Die Bibel und der Krieg  Berlin-Lichterfelde 1915, 38 p.  
646. Eissfeldt, Otto  Krieg und Bibel  T?bingen 1915, 84 p.  
647. Enelow, Heyman G.  The war and the Bible  N.Y. 1918, 115 p.  
648. Gowan, Anthony T.  Army, Hebrew  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 229-231  
649. Grunewald, Max  'Constructive assistance' in warfare  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 7 (1945), p. 1-12  
650. Hanson, Paul D.  War, peace and justice in early Israel  Bible Review 3,3 (1987), p. 32-45  
651. Hershberger, Guy Franklin  Peace and war in the Old Testament  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa. 1946, p. 14-39  
652. Jampel, Sigmund  Vom altisraelitischen Kriegswesen  Mitteilungen des Verbandes der j?dischen Jugendvereine Deutschlands 8 (1917), p. 70-80  
653. Janzen, Waldemar  War in the Old Testament  Mennonite Quarterly Review 46 (1972), p. 155-166  
654. Jenni, E.  איב  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 118-122  
655. Kalthoff, Joh. Heinr.  Kriegswesen  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 316-325  
656. Lesetre, Henri  Guerre, la legislaton mosaique  Dictionnaire de la Bible 3, p. 363-364  
657. Lind, Millard C.  Y-hweh is a warrior: The theology of warfare in ancient Israel  Scottsdale, Pa. 1980, 232 p.   
658. Lowy, Daniel  Israel's attitude toward war in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1953, 165 p.  
659. Malamat, Abraham  Conquest of Canaan; Israelite conduct of war according to biblical tradition  Revue Internationale d'Histoire Militaire 42 (1979), p. 25-51  
660. Mazar, Benjamin  The military elite of King David  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 310-320  
661. McCosland, S. Vernon  'Soldiers on service': the draft among the Hebrews  Journal of Biblical Literature 62 (1943), p. 59-71  
662. Mikliszanski, Jacques K.  Military life among the ancient Hebrews  Jewish Review, London, 1 (1943), p. 169-186  
663. Miller, Patrick D.  The divine warrior in early Israel  Cambridge, Mass., 1973, 279 p.  
664. Muffs, Yochanan  Abraham the noble warrior: Patriarchal politics and laws of war in ancient Israel  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 81-107  
665. Nicol, Thomas  Army  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 254-257  
666. Nicol, Thomas  War, warfare  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3069-3072  
667. Rad, Gerhard von  Der heilige Krieg im alten Israel  Zurich 1951, 84 p.  
668. Riehm, Eduard  Krieg, Kriegsherr  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 881-891  
669. Ringgren, Helmer  איב  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 228-235  
670. Rose, Martin  'Entmilitarisierung des Krieges'? (Erwagungen zu den Patriarchen-Erzahlungen der Genesis)  Biblische Zeitschrift, N.F. 20 (1976), p. 197-211  
671. Rosenthal, L.  Die biblische Vorschrift ?ber Militarpflicht und Kriegsfuhrung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 368-372  
672. Roskoff  Beute  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 433-434  
673. Schulz, Alfons  Die sittliche Wertung des Krieges im Alten Testament  Munster 1915, 46 p.  
674. Schwally, F.  Semitische Kriegsaltertumer. Vol. 1: Der heilige Krieg im alten Israel  Leipzig 1901, 8 + 111 p.  
675. Siegfried, C.  Krieg  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 378-379  
676. Smith, Ch. Hamilton  War  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1086-1088  
677. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, im Vergleich zu den in Ungarn-Oesterreich bestehenden diesfalligen Bestimmungen  Pest 1869, 56 p.  
678. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, Griechen und Romer  2nd ed., Vinkovce 1879, 109 p.  
679. Walzer, Michael  Exodus 32 and the theory of holy war: the history of a citation  Harvard Theological Review 61 (1968), p. 1-14  
680. Wevers, J.W.  Army  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 228-230  
681. Wevers, J.W.  Spoil (שלל)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 437-438  
682. Wevers, J.W.  War, methods of  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 801-805  
683. Wevers, J.W.  Weapons and implements of war  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 820-825  
684. Whitehouse, Owen C.  War  Encyclopedia Biblica 4, p. 5261-5270  
685. Winer, G.B.  Krieg  Biblisches Realworterbuch 1, p. 680-682  
686. Winer, G.B.  Kriegsheer, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 682-685