Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > עבד. עבדות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברהם, נחום לבעית מעמדה של האמה בספר הברית (שמות כא, ז-יא) בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 289-301  
2.אברמסקי, שמואל עבדות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 615-613  
3.אברמסקי, שמואל עבדות, במזרח הקדום ובמקרא האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 580-577  
4.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
5.ברויאר, מרדכי אמה עברייה ושפחה חרופה מגדים גל' טז אדר ב תשנב עמ' 19-36  
6.ברנפלד, ש' דיני עבדות בתורה ובנימוס חמורבי מבוא לכתבי הקודש, כרך א ספר ב ברלין תרפג עמ' שנג-שנד  
7.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
8.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיצויי-פיטורין ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 296-275  
9.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
10.הנשקה, דוד לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא - עוד לפרשת אמה עברייה מגדים גל' כ תמוז תשנג עמ' 21-34  
11.טלמון, שמריהו עבדות לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 682-680  
12.יפת, שרה חוקי שחרור עבדים ושאלת היחס בין קבצי החוקים במקרא מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 249-231  
13.כ"ץ, אברהם יצחק משמעותה של המלה 'עבד' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 467-470  
14.כהן, צדוק העבדות על פי התורה והתלמוד [תרגום מצרפתית עם הערות והוספות מאת יצחק שלמה פוכס] קרקא תרנב 82 עמ'  
15.לוי, חנה העבדות בתורה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ה-ו תשנד עמ' 29-34  
16.לוי-פלדבלום, אילה דין עבד עברי; הבדלי סגנון ומשמעותם בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 359-348  
17.לוי-פלדבלום, אילה משפט עבד עברי; מה בין דיני העבד העברי שבשמות (כא 6-2) ובין אלו שבדברים (טו 18-12) עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלד 84 עמ'  
18.לשם, חיים הענק-תעניק ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 232-210  
19.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
20.מנדלסון, יצחק; אחיטוב, שמואל; ליונשטם, שמואל אפרים עבד, עבדות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 14-1  
21.פולסקי, יחזקאל העבדות בתורה ובהלכה ניו-יורק 1959 50 עמ'  
22.קורנגרין, פ' השוואת חוקי העבדות שבתורתי משה עם חוקי הבבלים, האשורים והחתים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 9-26  
23.קפלן, ישראל יעקב מעמד העבד העברי (פרק בפרשנות המקרא) אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 279-274  
24.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32   
25. Andre, Tony  L'esclavage chez les anciens Hebreux  Paris 1892, 197 p.  
26. Baltzer, Klaus  Liberation from debt slavery after the exile in second Isaiah and Nehemiah  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 477-484  
27. Bell, Morris H.  Slavery in the Talmud and the Tractate Abadim  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1949, 102 p.  
28. Benzinger, Immanuel  Slavery  Encyclopedia Biblica 4, p. 4653-4658  
29. Bienert, Walther  Die Arbeit nach der Lehre der Bibel. Eine Grundlegung evangelischer Sozialethik.  Stuttgart 1954, 13 + 452 p.  
30. Blumenfield, Samuel M.  Labor in the Bible  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1930, 56 p.  
31. Cardellini, Innocenzo  Die biblischen 'Sklaven'-Gesetze im Lichte des keilschriftlichen Sklavenrechts  Konigstein 1981, 27 + 441 p.   
32. Daube, David  Two early patterns of manumission  Journal of Roman Studies 36 (1946), p. 57-75  
33. David, Martin  The manumission of slaves under Zedekiah  Oudtestamentusche Studien 5 (1948), p. 63-79  
34. Falk, Zeev W.  Exodus XXI,6  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 86-88  
35. Fensham, F. Charles  The son of a handmaid in Northwest Semitic  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 312-321  
36. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
37. Fontela, Carlos Alouso  La esclavitud a traves de la Biblia  Estudios Biblicos 43 (1985), p. 89-124, 237-274; repr. sep. Madrid 1986, 98 p.  
38. Franco, H.C.  Slavery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 280-281  
39. Friedlander, Markus Hirsch  Die Arbeit nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Pisek 1890, 53 p.  
40. Ginsburg, Christian D.  Labour (עבדה, מלאכה) Kitto 2, p. 767-768  
41. Gomez de Morales, Jose Luis  El trabajo en la Biblia  Madrid 1966, 61 p.  
42. Heinisch, P.  Sklavenrecht (in der Bibel)  Studia Cathol. 11 (1934)*  
43. Jakobovits, Immanuel  The Jewish 'Eved' legislation; a guide to treating social diseases  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 86-105  
44. Japhet, Sara  The relationship between the legal corpora in the Pentateuch in light of manumission laws  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 63-89  
45. Jepsen, A.  Amah und Schiphcha  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 293-297, 425  
46. Kahn, Zadoc  Die Sklaverei nach Bibel und Talmud  Prag 1888, 133 p.  
47. Kahn, Zadoc  L'esclavage selon la Bible et le Talmud  Rapport sur la situation morale du Seminaire Israelite, Paris 1867, p. 61-203  
48. Kehnscherper, Gerhard  Die Stellung der Bibel und der alten christlichen Kirche zur Sklaverei  Halle 1957, 187 p.  
49. Kessler, Martin  The law of manumission in Jeremiah 34  Biblische Zeitschrift, N.F. 15 (1971), p. 105-108  
50. Konig, Arthur  Die Bibel und die Sklaverei  Programm der Realschule... zu Neisse, 1873-74, p. 1-17  
51. Lang, Bernhard  Sklaven und Unfreie im Buch Amos (II6, VIII6)  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 482-486  
52. Lemche, N.P.  The 'Hebrew slave'. Comments on the slave law Exodus 21,2-11  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 129-144  
53. Lemche, N.P.  The manumission of slaves - the fallow year - the sabbatical year - the Jobel year  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 38-59  
54. Lesetre, Henri  Esclavage, esclave  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1918-1926  
55. Lesetre, Henri  Serviteur (bed)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1676-1677  
56. Lipinski, E.  L'esclave hebreu  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 120-124  
57. Mandl, Max  Das Sklavenrecht des Alten Testaments  Hamburg 1886, 32 p.  
58. Mendelsohn, Isaac  The conditional sale into slavery of free-born daughters in Nuzi and the law of Exodus 21,7-11  Journal of the American Oriental Society 55 (1935), p. 190-195  
59. Mendelsohn, Isaac  A re-examination of the economic role of forced labor in ancient Israel  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Near East, p. V,1-V,2  
60. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the ancient Near East, a comparative study of slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine from the middle of the third Millenium to the end of the first Millenium  N.Y. 1949, 6 + 162 p.   
61. Mendelsohn, Isaac  State slavery in ancient Palestine  Bulletin of the American School of Oriental Research 85 (1942), p. 14-17  
62. Mendelsohn, Isaac  Legal aspects of slavery in Babylonia, Assyria and Palestine; a comparative study (3000-500 B.C.)  Williamsport, Pa. 1932, 4 + 72 p.  
63. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 383-391  
64. Mielziner, Moses  Die Verhaltnisse der Sklaven bei den alten Hebraern, nach biblischen und talmudischen Quellen  Kopenhagen 1859, 68 p.  
65. Mielziner, Moses  The institution of slavery among the ancient Hebrews, according to Bible and Talmud  Cincinnati 1894, 31 p.  
66. Milgrom, Jacob  The bethrothed slave-girl, Leviticus 19, 20-22  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 43-50  
67. Noth, Martin  Von der Knechtgestalt des Alten Testaments  Evangelische Theologie 6 (1946-47), p. 302-310 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 62-70  
68. Orelli, C.v.  Sklaverei bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 18, p. 417-423  
69. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
70. Phillips, Anthony  The laws of slavery; Exodus 21, 2-11  Journal for the study of the Old Testament 30 (1984), p. 51-66  
71. Piattelli, Daniela  Lo status dello schiavo liberato in Israele  Atti del convegno tenuto a Idice, nel Novembre 1982, Roma 1984, p. 1-10  
72. Ploeg, J.P.M. van der  Slavery in the Old Testament  Vetus Testamentum Supplement 22 (1972), p. 72-87  
73. Raffety, William Edward  Slave, slavery  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2815-2817  
74. Richardson, Alan  The biblical doctrine of work  London 1952, 80 p.; repr. 1954  
75. Richardson, Alan  Die biblische Lehre von der Arbeit  Zurich 1953, 52 p.  
76. Riehm, Eduard  Sklaven  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1521-1527  
77. Riesener, Ingrid  Der Stamm עבד im Alten Testament. Eine Wortuntersuchung unter Berucksichtigung neuerer sprachwissenschaftlicher Methoden  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 149 (1979), 8 + 294 p.  
78. Ring, Emanuel  Den mosaiska slavrattens fortbildning i Talmud  Stockholm 1923, 115 p.  
79. Rubensohn, B.J.  Die Sklaven der alten Israeliten  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 5 (1859), p. 141-151  
80. Sarna, Nahum  Zedekiah's emancipation of slaves and the sabbatical year  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 143-149  
81. Siegfried, C.  Sklaven, Sklaverei  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 630  
82. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im alten Testament.  Bern-Frankf.a.M. 1978, 334 p.   
83. Wacholder, Ben Zion  The Halakah and the proselyting of slaves during the gaonic era  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 18 (1956), p. 89-106  
84. Weld, Theodore Dwight  The Bible against slavery  N.Y. 1838, 4 + 74 p.; 5th ed. Pittsburgh 1864, 154 p.  
85. Wenham, Gordon J.  Leviticus 27:2-8 and the price of slaves  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978), p. 264-265  
86. Westermann, C. עבד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 182-200  
87. Whitehouse, Owen C.  Servant, slave, slavery  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 461-469  
88. Winer, G.B.  Sklaven  Biblisches Realworterbuch 2, p. 475-478  
89. Wolf, C.U.  Servant  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 291-292  
90. Wolff, Hans Walter  Masters and slaves. An overcoming class-struggle in the Old Testament  Interpretation 27 (1973), p. 259-272  
91. Wright, William  Slave  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 858-862  
92. Zevit, Ziony  The use of עבד as a diplomatic term in Jeremiah  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 74-77