Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > עבירות מיוחדות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
2.אהוביה, אברהם מה היא 'הונאה' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 57-51  
3.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
4.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
5.אנציקלופדיה מקראית גזל, גזילה כרך ב עמ' 465-464  
6.אנציקלופדיה מקראית גנבת נפשות כרך ב עמ' 539-538  
7.ארצי, פנחס כשפים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 348-365  
8.בכרך, יהושע עיון בפרשת עגלה ערופה אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 243-257  
9.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
10.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
11.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
12.גרובר, מאיר ההאשמות כנגד שכם בן חמור - דיון חוזר בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 119-127  
13.דרשוביץ, אלן מ' על האונס ועל העונש - מעשה שכם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 100 וישלח תשסג 4 עמ'  
14.הרטום, אליה שמואל; רבינוביץ, יעקב יוחנן גבול, הסגת גבול אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 397-395  
15.חכם, עמוס; בזק, יעקב כשפים האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 1089-1088  
16.טשרנוביץ, חיים שיטת גנבה וגזלה על פי דיני ישראל בתורה ובתלמוד (פרקים מתוך השעורים שנקראו בישיבה הגדולה באודיסה) אודיסה תרסה 54 עמ'  
17.ירון, ראובן 'להבחין בין יום ובין לילה' הפרקליט כרך י תשיד עמ' 155-152  
18.ליונשטם, שמואל אפרים רכילות אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 372-371  
19.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
20.ליונשטם, שמואל אפרים גנבה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 536-537  
21.ליונשטם, שמואל אפרים מכה אביו ואמו אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 952-951  
22.סינקלר, דניאל ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה - ההפלה במקרא ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 195 משפטים תשסה 4 עמ'  
23.פייגין, שמואל י' הרוצח בתורה התקופה ספר ל-לא תשו עמ' ן74-764  
24.פייגין, שמואל י' רצח בחוקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740  
25.פייגין, שמואל י' זלזול הורים בתורה ובחוקי המזרח ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך י-יא תשט עמ' 315-301  
26.פריימן, אברהם חיים אונאה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 150-149  
27.פריימן, אברהם חיים בן סורר ומורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 162-160  
28.פרנס, משה 'ותכתוב ספרים בשם אחאב ותחתום בחתמו' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 158-154  
29.קופרמן, יהודה פרשת עדים זוממים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' א ירושלים 40 עמ'  
30.קופרמן, יהודה פרשת המקושש עצים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' יג ירושלים 54 עמ'  
31.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
32.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
33.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
34.רופא, אלכסנדר לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 133-110; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 109-86   
35.ריינס, חיים זאב התאבדות מדעת במקרא ובספרות הרבנית באהלי שם, ירושלים - ניו-יורק תשכג עמ' 82-96  
36.ריינס, חיים זאב מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 (עמ' לא-לט: לשון הרע במקרא ובאגדה. עמ' מה-סג: הכבוד במקרא ובספרות חז"ל. עמ' קיא-קכב: העלבון; במקרא ובאגדה)   
37.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  
38. Alt, Albrecht  Das Verbot des Diebstahls im Dekalog  Kleine Schr. zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 333-340.   
39. Anbar (Bernstein), M.  Le chatiment du crime de sacrilege d'apres la Bible et un texte hepatoscopique paleo-babylonien  Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale 68 (1974), p. 172-173  
40. Bamberger, Moses Loeb (II)  ?ber Tierschutz nach den Lehren der Thora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 80-86.   
41. Bennett, William Henry  Usury (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 555-556  
42. Christ, Hieronymus  Blutvergiessen im Alten Testament: Der gewaltsame Tod des Menschen untersucht am hebraischen Wort dam  Basel 1977, 236 p.   
43. Daube, David  Death as a release in the Bible  Novum Testamentum 5 (1962), p. 82-104  
44. Davies, T. Witton  Witch, witchcraft  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3097-3098  
45. Denham, Joshua Fred.  Witchcraft  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1119-1122  
46. Dion, P.  Deuteronome 21, 1-9: Miror du developpement legal et religieux d'Israel  Sciences Religieuses 11 (1982), p. 13-22  
47. Driver, S.R.  Witchcraft in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London (1943), p. 6-16  
48. Easton, Burton Scott  Thief  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2972  
49. Eslinger, Lyle  The case of an immodest lady wrestler in Deuteronomy XXV 11-12  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 267-281  
50. Fensham, F. Charles  Common trends in curses of the Near Eastern treaties and Kudurru-Inscriptions compared with maledictions of Amos and Isaiah  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 155-175  
51. Forster, G.  Diebstahl und Raub im Gesetze Hammurabis  Zeitschrift fur Assyriologie und Verwandte Geberte 28 (1913-14), p. 337-340  
52. Gamoran, Hillel  The Biblical law against loans on interest  Journal of Near Eastern Studies 30 (1971), p. 127-134  
53. Gevirtz, Stanley  Curse  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 749-750  
54. Gevirtz, Stanley  West-Semitic curses and the problem of the origins of Hebrew law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 137-158  
55. Goldberg, Michael L.  The story of the moral: gifts and bribes in Deuteronomy  Interpretation 38 (1984), p. 15-25  
56. Gordon, Cyrus H.  A new Akkadian parallel to Deuteronomy 25,11-12  Journal of the Palestine Oriental Society 15 (1935), p. 29-34  
57. Gottstein, M.H.  Du sollst nicht stehlen  Theologische Zeitschrift 9 (1953), p. 394-395  
58. Greenberg, Moshe  Bloodguilt  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 449  
59. Guillaume, Alfred  Magical terms in the Old Testament  Journal of the Royal Asiatic Society, London 1942, p. 111-131; 1943, p. 251-254; 1946, p. 79-80.   
60. Hirsch, Frank E.  Assassination  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 288  
61. Hirsch, Frank E.  Murder  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2049  
62. Horner, Tom. M.  Jonathan loved David; Homosexuality in biblical times  Philadelphia 1978, 161 p.   
63. Horst, Friedrich  Der Diebstahl im Alten Testament  Festschrift P. Kahle, 1935, p. 19-28 = Gottes Recht, Munchen 1961, p. 167-175  
64. Jackson, Bernard S.  Foreign influence in the early Jewish law of theft  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 18 (1971), p. 25-42 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 235-249  
65. Jackson, Bernard S.  Theft in early Jewish law  Oxford 1972, 17 + 316 p.   
66. Klopfenstein, Martin A.  Die Luge nach dem Alten Testament  Zurich 1964, 16 + 517 p.   
67. Lagrange, M.J.  L'homicide d'apres le Code de Hammourabi et d'apres la Bible  Revue Biblique 25 (1916), p. 440-471  
68. Lesetre, Henri  Fraude  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2398-2399  
69. Lesetre, Henri  Homicide  Dictionnaire de la Bible 3, p. 740-743  
70. Lesetre, Henri  Usure  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2365-2367  
71. Levertoff, Paul  Homicide  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1418  
72. Loewenstamm, Samuel E.  נשך and תרבית  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 78-80  
73. Marcuse, Josef  Das biblisch-talmudische Zinsenrecht  Konigsberg 1895, 62 p.  
74. McKeating, Henry  The development of the law on homicide in ancient Israel  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 46-68  
75. Meislin, Bernard J.; Cohen, Morris L.  Backgrounds of the biblical law against usury  Comparative Studies in Society and History 6 (1963-64), p. 250-267  
76. Milgrom, Jacob  The missing thief in Leviticus 5,20 ff  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 22 (1975), p. 71-85  
77. Morris, J.V.  Curse (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 4, p. 547  
78. Neufeld, Edward  The rate of interest and the text of Nehemiah 5,11  Jewish Quarterly Review, N.S. 44 (1953-54), p. 194-204  
79. Neufeld, Edward  The prohibitions against loans at interest in ancient Hebrew laws  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 355-412  
80. Paterson, W.P.  Lie, lying  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 112-113  
81. Rosenbaum, Stanley  Israelite homicide law and the term 'enmity' in Genesis 3:15  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 145-151  
82. Rosner, Fred  Suicide in biblical, talmudic and rabbinic writings  Tradition 11,2 (1970), p. 25-40  
83. Roth, Ernest  Does the Torah punish impudence? Notes to Deuteronomy 25,11-12  Etudes orientales a la memoire de Paul Hirschler, 1950, p. 116-121  
84. Siegfried, C.  Mord, Morder  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 442-443  
85. Spath  Heuchelei  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 77  
86. Sperling, S. David  Bloodguilt in the Bible and in ancient Near Eastern sources  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 19-25  
87. Stein, Siegfried  The laws on interest in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 4 (1953), p. 161-170  
88. Stein, Siegfried  The development of the Jewish law on interest from the biblical period to the expulsion of the Jews from England  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 17 (1955), p. 3-40  
89. Tschernowitz, Chaim  Der Einbruch nach biblischem und talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 443-458  
90. Tschernowitz, Chaim  Der Raub nach biblisch-talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 187-196  
91. Vries, S.J. de  Sin, sinners  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 361-370  
92. Winer, G.B.  Diebstahl  Biblisches Realworterbuch 1, p. 268-269  
93. Winer, G.B.  Gotteslasterung  Biblisches Realworterbuch 1, p. 443  
94. Winer, G.B.  Mord  Biblisches Realworterbuch 2, p. 105-106  
95. Winer, G.B.  Zauberei  Biblisches Realworterbuch 2, p. 718-721  
96. Young, F.W.  Suicide  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 453-454  
97. Zentgraff, Joh. Joachim (praes.); Betz, Johannn Philipp (resp.)  Legum ebraeorum forensium contra magicum explicatio moralis  Argentorati (Strasbourg) 1693, 26 p.  
98. Ziegen, J.  Die Sunde Mord in Bibel und Midrasch  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 75-88  
99.[טור סיני] טורטשינר, נ"ה דרישה אל המתים בתקופת המקרא מנחה לדוד, ליובל דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' סט-עז  
100.[ציפרוני] ציפרינוביץ, א' הגנבה והגזלה בכתבי הקודש השלח כרך כד תרעא עמ' 536-528  
101.[ריג'יו, יצחק שמואל] י' ש' ר' על ענין בן סורר ומורה החלוץ מחברת ג תריז עמ' 37-46