Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > נושאים > משפחה. ירושה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, שמואל; שרשבסקי, בן-ציון; תא-שמע, ישראל; רבינוביץ, לוי יצחק ממזר האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 809-806  
2.אושפיזאי, דבורה בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 212-26  
3.אייזנשטט, שמואל קוי-יסודי בהתפתחותם של דיני המשפחה העברית הקדומים (מחקר הסטורי-משפטי) בצרון כרך לט תשיט עמ' 188-181  
4.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה יח ירושלים תשלו עמ' 166-153  
5.אליקים, נסים הבכור באדם ובבהמה בימי המקרא מורשתנו יג תשנט עמ' 101-117  
6.אנציקלופדיה מקראית אנס כרך א עמ' 460-459  
7.אנציקלופדיה מקראית אשה כרך א עמ' 754-753  
8.אריאל, יעקב הפילגש ומעמדה ההלכתי במקרא מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 57-67  
9.ארליך, צבי פרשת סוטה מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 48-60  
10.ארן, אלישיב לענין 'שארה כסותה וענתה' (שמות כא י) תרביץ שנה לג תשכד עמ' 317  
11.ביננפלד, מנשה הנשים הנכריות - יחס המקרא וחז"ל מורשתנו יב תשנח עמ' 147-161  
12.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
13.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
14.בן-ברק, צפרירה פרשת בנות צלפחד בזיקה לתעודה חדשה מנוזי שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 123-116  
15.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
16.ברין, גרשון דיני מעבר ההגמוניה המשפחתית והקשר לסדרי הבכורה הצבי ישראל - אסופת מחקרים במקרא לזכרם של ישראל וצבי ברוידא, ת"א תשלו עמ' 55-47  
17.ברין, גרשון דיני בכורות במקרא תרביץ שנה מו תשלז עמ' 7-1  
18.ברין, גרשון מעמדו של הבכור ברשימות היחס בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 259-255  
19.ברין, גרשון פרשת בכורתם של בני יעקב תרביץ שנה מח תשלט עמ' 8-1  
20.ברין, גרשון בכור לאם ובכור לאב במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 50-31  
21.ברין, גרשון הבכור בישראל בתקופת המקרא חבור לשם קבלת תואר דוקטור. אוניברסיטת תל-אביב תשלא 322 עמ'  
22.ברנר, עתליה נשים זרות במקרא בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 185-179  
23.ברסלבי (ברסלבסקי), יוסף 'כי שכור שכרתיך בדודאי בני' ו'עונתה לא יגרע' (בראשית ל, יד-טו; שמות כא, י) בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד עמ' 79-83  
24.ברסלבי (ברסלבסקי), יוסף התורה נגד גירושין קדומים במזרח (גירושין שנשתמרו באיסלם) ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 44-56  
25.גבריהו, חיים שיטות נישואין במקרא מחניים פג אב תשכג עמ' 16-17  
26.גוטמן, יחיאל מיכל קנין אשה על פי המקרא והתלמוד ידיעות המכון למדעי היהדות חוב' א ירושלים תרפה עמ' 25-39  
27.גרין, יוסי איך לא שלח כתב אחד לאביו? - על כיבוד אב ואם וגבולותיו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 236 מקץ תשסו 4 עמ'  
28.גרינברגר, בן ציון למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו (עקרונות דיני הירושה) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 82 מטות-מסעי תשסב 4 עמ'  
29.דאובה, ד' נשים מפירות חוק במקרא הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 63-62  
30.דישון, יהודית דרגות הקרבה המשפחתית במקרא בית מקרא שנה יב חוב' א חשון תשכז עמ' 83-99  
31.האנציקלופדיה העברית משפחה כרך כד עמ' 654-655  
32.הופמן, יאיר אמוץ האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 78  
33.הופמן, יאיר בכור, בכורה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 141-139  
34.הורביץ, ש"י העבריה והיהודיה; משפטי הנשים בישראל בחיי המשפחה ובחיי החברה בתקופת כתבי הקודש והתלמוד מערכה לקראת מערכה בשני חלקים. ברדיטשוב תרנא 98 עמ'  
35.הכהן, שמואל קרבן אשם של נושא נכריה (עיונים בעזרא ט-י) סיני כרך עג תשלג עמ' קנה-קסב  
36.הר, משה דוד; וורמברנט, מרדכי זנות האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 926-921  
37.הרטום, אליה שמואל בכור, בכורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 126-123  
38.וולף, אודי; גפני, רוני ועד אין בה והיא לא נתפשה - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'  
39.וייזר, אשר המשפחה במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 63-51  
40.ויינפלד, משה שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית תרביץ שנה נב תשמג עמ' 642-639  
41.וייס, מאיר; פריימן, אברהם חיים אבות ובנים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 18-14  
42.ולדשטיין, א"ש מחקרים סוציולוגיים בחולדות העברים הקדמונים [מאמר א: 'בית אב' ו'משפחה'] השלח לט תרפא עמ' 391-385, 485-493  
43.זמורה, ישראל נשים בתנ"ך ת"א תשכד 640 עמ'  
44.זקוביץ, יאיר בין תמונת הגרן במגילת רות למעשה בנות לוט שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 33-29  
45.זר-כבוד, מרדכי ענין נישואי תערובת אצל עזרא ומלאכי ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 167-161  
46.טלמון, שמריהו משפחה לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 581-576  
47.טשיל, אברהם בפרשת אליעזר ורבקה הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 167-166  
48.יפת, שרה גירוש הנשים הנכריות (עזרא ט'-י') - המסגרת המשפטית, התקדימים, וההשלכות על קביעת הזהות היהודית תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 379-401  
49.ירון, ר' בא נא אל שפחתי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 9-5  
50.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
51.כהנא, דוד כבוד אב ואם במקרא ובהלכה ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 140-137  
52.לוריא, בן-ציון 'זרע קדש' או עם עולם בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 356-351  
53.ליוור, יעקב משפחה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 588-582  
54.ליונשטם, שמואל אפרים דוד, דודה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 628-627  
55.ליונשטם, שמואל אפרים זנונים, זנות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 937-935  
56.ליונשטם, שמואל אפרים יבום, יבם ויבמה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 447-444  
57.ליונשטם, שמואל אפרים ירושה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 791-788  
58.ליונשטם, שמואל אפרים מהר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 706-702  
59.ליונשטם, שמואל אפרים ממזר אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 1-4  
60.ליונשטם, שמואל אפרים סוטה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 1004-1003  
61.ליונשטם, שמואל אפרים עריות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 390-388  
62.ליונשטם, שמואל אפרים דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 59-55  
63.ליכט, יעקב בדיקת הסוטה כאורדל מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 179-173  
64.מיטלמן, יעקב היבום במקרא ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 140-134  
65.מיקלישנסקי, י"ק לסוד מגילת רות: לדמותה של האשה בעולמה של היהדות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 436-435  
66.מנדלסון, יצחק העברת נחלתו של יפתח לאור סעיף כז של חוקת לפית-עשתר ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 92-91  
67.נאמן, פנחס ירושת הבת בתורה ובהלכה בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 476-489  
68.נבל, מיכל הנשואין במקרא: ההכנות לטקס והמעבר לחיי הנשואין במקרא עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלח 211 עמ'  
69.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
70.סגל, מ"צ נעמי ונחלת בעלה תרביץ שנה יד תשג עמ' 78  
71.סימון, אריאל 'וילך מנוח אחרי אשתו' - מקום האשה בחברה המקראית מסכת א תשסב עמ' 35-61  
72.פולק, פרנק משפחה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 564-562  
73.פייגין, שמואל נשואי אשה ואמתה בתקופת שושלת בבל הראשונה מנחה לדוד, ליובל דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' מה-סח  
74.פינקלשטיין, איתן עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח צהר יז חורף תשסד עמ' 79-90  
75.פליישמן, יוסף אספקטים משפטיים ביחסי הורים וילדים במקרא ובמזרח הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 248 עמ'  
76.פלישמן, יוסף עוולה משפטית בתקופת השופטים ותיקונה (עיונים בספר שופטים יא-פרשת יפתח) בית מקרא שנה מג תשנח עמ' 129-141  
77.פלק, זאב האסורים לבא בקהל בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 351-342  
78.פלק, זאב על הנישואין בהושע ומלאכי בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 216-211; ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 195-188  
79.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
80.פלק, זאב נישואין אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 863-857  
81.פלק, זאב פילגש אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 457-456  
82.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 15-9  
83.פלק, זאב נישואי-פנים [אנדוגאמיה] בישראל תרביץ שנה לב תשכג עמ' 34-19  
84.פלק, זאב אירושין ונישואין במשפט העברי הקדום הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכד עמ' 127-125  
85.פלק, זאב ירמיהו והנישואין בית מקרא שנה טו תשל עמ' 440-431  
86.פריימן, אברהם חיים אח ואחות אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 193-189  
87.פריימן, אברהם חיים אלמנה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 366-363  
88.קאסוטו, משה דוד חתנה, חתן וכלה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 360-358  
89.קאסוטו, משה דוד כיבוד אב ואם אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 78-79  
90.קריב, אברהם שבעת עמודי התנ"ך; אישים ואידיאות בספר הספרים ת"א תשכח 264 עמ' [בעמ' 131-137 על קלסתר האשה בתנ"ך]  
91.רבינוביץ, יעקב יוחנן בתולה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 381-384  
92.רבינוביץ, יעקב יוחנן גרושין אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 551-554  
93.רובין, ניסן למשמעותו החברתית של הבכור במקרא בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 170-155  
94.רוזנטל, יהודה על הממזר בתנ"ך טורי ישורון גל' כה חשון תשלב עמ' 16-14  
95.רופא, אלכסנדר סיפור אירוסי רבקה (בראשית כד) - מחקר ספרותי-היסטורי אשל באר שבע א תשלו עמ' 67-42   
96.רופא, אלכסנדר דיני משפחה ואישות בספר דברים ובספר הברית בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 36-19; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 158-141  
97.ריינס, חיים זאב המצב של האשה בתקופת המקרא והתלמוד באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 144-97  
98.ריינס, חיים זאב קנין באשה במקרא ובתלמוד [האשה כקגין בעלה] סיני כרך ס תשכז עמ' רעו-רפב; מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קא-קי  
99.שטרן, גרשון האשה במקרא והאשה באגדה השלח כרך כח תרעג עמ' 57-51  
100. Concubine  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 553   
101. Adeney, W.F.  Woman  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 933-936  
102. Ahroni, Reuben  Why did Esau spurn the birthright? A study in biblical interpretation  Judaism 29 (1980), p. 323-331  
103. Alberti, Angelo  Matrimonio e divorzio nella Bibbia  Milano 1962, 190 p.  
104. Albertz, Rainer  Hintergrund und Bedeutung des Elterngebots im Dekalog  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978), p. 348-374.  
105. Amalric, Jean  La condition de la femme dans le Code d'Hammourabi et le Code de Moise  Montauban 1907, 73 p.  
106. Amram, David Werner  The Jewish law of divorce, according to Bible and Talmud.  Philadelphia 1896, 224 p.; repr. N.Y. 1968.   
107. Amram, David Werner  A lawyer's study in biblical law: The patriarchal family; The powers of the Patriarchs; The position of women; Family solidarity  Green Bag 14 (1902), p. 83-85, 231-233, 343-346  
108. Andersen, Francis I.  Israelite kinship terminology and social structure  Bible Translator 20 (1969), p. 29-39  
109. Asensio, Felix  El feminismo en el Antiguo Testamento  Burgos 1980, 305 p.  
110. Baab, O.J.  Adultery  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 51  
111. Baab, O.J.  Birthright (בכרה) The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440-441  
112. Baab, O.J.  Children  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 558  
113. Baab, O.J.  Family  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 238-240  
114. Baab, O.J.  Fatherless (יתום) The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 245-246  
115. Baab, O.J.  Father's house (בית אב) The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 246  
116. Baab, O.J.  Inheritance  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 701-703  
117. Baab, O.J.  Prostitution  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 931-934  
118. Baab, O.J.  Sex, sexual behavior  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 296-301  
119. Baab, O.J.  Virgin (בתולה) The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 787-788  
120. Baab, O.J.  Widow  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 842-843  
121. Baab, O.J.  Woman  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 864-867  
122. Baab, O.J.  Marriage  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 278-287  
123. Bader, Clarisse  La femme biblique, son influence religieuse, sa vie morale et sociale  Paris 1866, 8 + 471 p.; 2nd ed. 1873  
124. Bakan, David  And they took themselves wives; the emergence of patriarchy in western civilization  San Francisco 1979, 186 p.  
125. Barton, George Aaron  Marriage (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 466-471  
126. Beard, J.R.  Inheritance  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 386-388  
127. Beitzel, Barry J.  The right of the firstborn (Pi Snayim) in the Old Testament (Deuteronomy 21:15-17)  A tribute to Gleason Archer, 1986, p. 179-190  
128. Benary, Ferdinand  De Hebraeorum Leviratu  Berlin 1835, 70 p.  
129. Bennett, William Henry  Family  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 846-850  
130. Bennett, William Henry  Heir  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 341-342  
131. Bennett, William Henry  Widow  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 916-917  
132. Benzinger, Immanuel  Family  Encyclopedia Biblica 2, p. 1498-1505  
133. Benzinger, Immanuel  Kinship  Encyclopedia Biblica 2, p. 2672-2676  
134. Benzinger, Immanuel  Marriage  Encyclopedia Biblica 3, p. 2942-2951  
135. Benzinger, Immanuel  Familie und Ehe bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 5, p. 738-750  
136. Bergel, Joseph  Die Eheverhaltnisse der alten Juden im Vergleiche mit den Griechischen und Romischen  Leipzig 1881, 33 p.  
137. Bergman, J.; Ringgren, Helmer; Tsevat, Matitiahu  בתולה  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 872-877  
138. Bialoblocki, Samuel  Erbrecht, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 701-711  
139. Bialoblocki, Samuel  Familie, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 917-922  
140. Bigger, S.F.  The family laws of Leviticus 18, in their setting  Journal of Biblical Literature 98 (1979), p. 187-203.  
141. Bird, Phyllis A.  Images of women in the O.T  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 252-288  
142. Bird, Phyllis A.  The place of women in the Israelite cultus  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross 1987, p. 397-419  
143. Blau, Ludwig  Die alteste Ehereform. Ein Beitrag zur Bibel-und Talmudexegese.  Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez Chajes, 1933, p. 6-21  
144. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Erbrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1889-90, 5 + 70 p. (Hungarian translation publ. 1890)  
145. Bloch, Moses  Die Vormundschaft nach mosaisch-talmudischem Rechte  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1903-04, 51 p. (Hungarian translation publ. 1905).   
146. Boecker, Hans Jochen  Anmerkungen zur Adoption im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974), p. 86-89  
147. Boerner, Christian Friedrich (praes.); Wolf, Christian Gottlob Friedrich (resp.)  Schediasma philologicum de divortio Judaeorum ex varia loca Vet. et Nova Testam  Dissertation Leipzig 1739, 16 p.  
148. Bohmerle, Th.  Die Frauenfrage im Lichte der Bibel  Wernigerode n.d., 56 p.  
149. Bonsirven, J.  Judaisme (VIII: Vie morale particuliere; La famille; Devoirs envers les autres hommes)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1219-1225  
150. Brav, Stanley R.  Since Eve; a Bible-inspired sex ethic for today  N.Y. 1959, 204 p.  
151. Brav, Stanley R. (ed.)  Marriage and the Jewish tradition  N.Y. 1951, 13 + 218 p.  
152. Bremer, Margot  La mujer en la Biblia  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 16-17,2 (1967-68), p. 35-51  
153. Breyfogle, Caroline M.  The social status of women in the Old Testament  Biblical World 35 (1910), p. 106-116  
154. Brichto, Herbert Chanan  The case of the Sota and a reconsideration of biblical 'law'  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 55-70  
155. Brovender, Herbert  The Mohar as a biblical institution  Master Thesis, Yeshiva University 1964  
156. Brown, Arthur Mason  The concept of inheritance in the Old Testament  Dissertation Columbia University 1965, 36 + 369 p.  
157. Brown, John Pairman  The role of women and the treaty in the ancient world  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 1-28  
158. Buchholz, Peter  Die Familie in rechtlicher und moralischer Beziehung nach mosaisch-talmudischer Lehre  Breslau 1867, 138 p.  
159. Bulmerincq, Alexander von  Die Mischehen im Buche Malachi  Oriental studies dedicated to Paul Haupt, 1926, p. 31-42  
160. Burns, Warren William  A study of regulations in Leviticus regarding sex behaviour  Master Thesis, Dallas Theological Seminary 1971  
161. Burrows, Millar  The basis of Israelite marriage  New Haven, Conn. 1938, 8 + 72 p.   
162. Burrows, Millar  Levirate marriage in Israel  Journal of Biblical Literature 59 (1940), p. 23-33  
163. Burrows, Millar  The marriage of Boaz and Ruth  Journal of Biblical Literature 59 (1940), p. 445-454  
164. Candlish, J.S.  Adoption  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 40-42  
165. Canellas, Gabriel  El celibate en el Antiguo Testamento  Biblia y Fe 5 (1979), p. 241-253.  
166. Canonge, A.  La femme dans l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897  
167. Carmichael, Calum M.  Women, law and the Genesis traditions  Edinburgh 1979, 110 p.   
168. Caverno, C.  Family  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1094-1096  
169. Caverno, C.  Polygamy  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2416-2417  
170. Cleeve, L.  Woman and Moses  London 1902, 299 p.  
171. Cook, Stanley Arthur  Adultery (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 1, p. 135-137  
172. Criado, Rafael  La mujer en el Antiguo Testamento  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 11,2 (1962), p. 19-42  
173. Crusemann, F.  'Er aber soll dein Herr sein'. Die Frau in der patriarchalischen Welt des Alten Testaments  In: Als Mann und Frau geschaffen, ed. F. Crusemann and H. Thyen, Gelnhausen 1978, p. 13-106.  
174. Cruveilhier, P.  Le droit de la femme dans la Genese et dans le recueil des lois assyriennes  Revue Biblique 36 (1927), p. 350-376  
175. Daube, David  How Esau sold his birthright  Cambridge Law Journal 8 (1942-44), p. 70-75  
176. Daube, David  Origen and the punishment of adultery in Jewish law  Studia Patristica, vol. 2, presented to the Second International Conference on Patristic Studies, 1955, Berlin 1957, p. 109-113  
177. Daube, David  Lawless women in the Bible  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Bible Stud., p. 7  
178. Daube, David  'Repudium' in Deuteronomy  Neotestamentica et Semitica in honour of Matth. Black, 1969, p. 236-239  
179. Daube, David  Biblical landmarks in the struggle for women's rights  Juridical Review, N.S. 23 (1978), p. 177-197  
180. Daube, David  Sons and strangers [inheritance of offices]  Boston 1984*  
181. David, Martin  Het huwelijk van Ruth  Leiden 1941, 25 p.  
182. David, Martin  Adoptie in het Oude Israel  Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, N.R. 18,4 (1955), p. 85-103  
183. Davidovic, Emil  Die mosaisch-talmudischen Ehehindernisse  Festschrift, Dr. I.E. Lichtigfeld...zum 70. Geburtstag, 1964, p. 50-75  
184. Davidson, Samuel  Birth-right (בכורה) Kitto 1, p. 365-366  
185. Davies, Eryl W.  Inheritance rights and the Hebrew Levirate marriage  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 138-144, 257-268  
186. Davies, Eryl W.  Ruth IV 5 and the duties of the Goel  Vetus Testamentum 33 (1983), p. 231-234  
187. Davies, Eryl W.  The meaning of Pi Senayim in Deuteronomy XXI 17  Vetus Testamentum 36 (1986), p. 341-345  
188. Davies, W.W.  The codes of Hammurabi and Moses  N.Y. 1905, 126 p.; repr. 1916, 126 p.  
189. Davies, W.W.  Divorce in OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 863-865  
190. Davis, J.J.  Adultery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 1, p. 151-152  
191. Davis, J.J.  Incest (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 7, p. 419-420  
192. Davis, J.J.  Prostitution (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 11, p. 881  
193. Deen, Edith  Family living in the Bible  N.Y. 1963, 14 + 274 p.  
194. Deuter  Das sexuelle Wahlrecht der Frau im biblischen Lichte  Dresden (c. 1930), 94 p.  
195. Doller, Johannes  Das Weib im Alten Testament  Munster 1920, 84 p.  
196. Donner, H.  Adoption oder Legitimation? Erwagungen zur Adoption im Alten Testament auf dem Hintergrund der altorientalischen Rechte  Oriens Antiquus 8 (1969), p. 87-125  
197. Dosker, Henry B.  Mother, her position in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2092  
198. Dronkert, K.  Het huwelijk in het Oude Testament  Leiden 1957, 112 p.  
199. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Eherecht  Wien 1864, 10 + 146 + 4 p.   
200. D[avis], M[er.]  Hagar, or Scripture facts concerning marriage, especially... polygamy, concubinage, divorce, marriage authority  London 1881, 8 + 206 p.  
201. Eager, Geo. B.  Harlot  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1339-1340  
202. Eager, Geo. B.  Marriage  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1996-1999  
203. Easton, Burton Scott  Virgin, virginity  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3051-3052  
204. Eberharter, Andreas  Das Ehe- und Familienrecht der Hebraer  Munster i.W. 1914, 10 + 205 p.  
205. Elimelej, Shlomo  La familia en el Antiguo Testamento  Santiago de Chile 1986, 158 p.  
206. Elkaim, Haim  La droit d'ainesse d'apres la Bible et la legislation rabbinique  Paris 1952, 143 p.  
207. Elliger, Karl  Das Gesetz Leviticus 18  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 67 (1955), p. 1-25  
208. Epstein, Louis M.  Marriage laws in the Bible and the Talmud  Cambridge, Mass. 1942, 10 + 362 p.   
209. Eschelbacher, Max  Zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eherechts  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 65, N.F. 29 (1921), p. 299-322  
210. Falk, Zeev W.  Engagement and marriage in ancient Hebrew law  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. XII,1-XII,3  
211. Feigin, Samuel  Some cases of adoption in Israel  Journal of Biblical Literature 50 (1931), p. 186-200  
212. Feis, Leopold de  Del 'libello del ripudio' nella legge mosaica  Giornale della societa Asiatica Italiana 19,1 (1906), p. 51-81  
213. Fensham, F. Charles  Aspects of family law in the Covenant Code in light of ancient Near Eastern parallels  Dine Israel 1 (1969), Engl. sect., p. 5-19  
214. Fishbane, Michael  Accusations of adultery; a study of law and scribal practice in Numbers 5,11-31  Hebrew Union College Annual 45 (1974), p. 25-45  
215. Frankel, Zacharias  Grundlinien des mosaisch-talmudischen Eherechts  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1860, Leipzig 1860, 48 p.; author's introductory remarks: Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 75-78.   
216. Frazier, Max  Backgrounds to the marriage customs in the Old Testament  Master Thesis, Wheaton College 1972  
217. Freund, Lewi  ?ber Genealogien und Familienreinheit in biblischer und talmudischer Zeit  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 163-192  
218. Friedenthal, Marcus Beer  Das Erstgeburtsrecht, durch biblische Ansichten erlautert  ,יסודי הדת ועקרי האמונה oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 57-79  
219. Friedenthal, Marcus Beer  Die j?dische Ehe nach der Bibel  Orient 5 (1844), p. 565-568, 582-585, 609-615, 633-638, 753-758  
220. Friedman, Mordechai Akiva  Israel's response in Hosea 2,17b: 'You are my husband'  Journal of Biblical Literature 99 (1980), p. 199-204  
221. Frymer-Kensky, Tikva  The strange case of the suspected Sotah (Numbers V11-31)  Vetus Testamentum 34 (1984), p. 11-26  
222. Galin, A.  Le mariage dans l'Ancien Testament  Lumiere et vie 4 (1952)*  
223. Galling, Kurt  Das Gemeindegesetz in Deuteronomium 23  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 176-191  
224. Gamberoni, Johann  Das Elterngebot im Alten Testament  Biblische Zeitschrift, N.F. 8 (1964), p. 161-190  
225. Gans, Eduard  Die Grundzuge des mosaisch-talmudischen Erbrechts  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 419-471  
226. Gaster, Moses  Birth (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 652-659  
227. Geller, Merkham J.  The Elephantine Papyri and Hosea, 2,3. Evidence for the form of the early Jewish divorce writ  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 139-148  
228. Gerster, Thomas Villanova  Familia veteris foederis  Taurini (Torino) 1931, 263 p.  
229. Gilmer, David Jonathan  The legal status of women in the Pentateuch  Dissertation Emory University 1972  
230. Ginsburg, Christian D.  First-born  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 16-18  
231. Ginsburg, Christian D.  Marriage  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 75-90  
232. Goldin, Judah  The youngest son or where does Genesis 38 belong  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 27-44.  
233. Gordis, Robert  Love, marriage and business in the Book of Ruth: a chapter in Hebrew customary law  A light unto my path, Old Testament studies in honor of Jacob K. Myers, 1974, p. 241-264  
234. Gordis, Robert  On adultery in biblical and babylonian law - a note  Judaism 33 (1984), p. 210-211  
235. Gordon, Cyrus H.  Hosea 2,4-5 in the light of new Semitic inscriptions  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 54 (1936), p. 277-280  
236. Grayson, A.K.; Seters, John van  The childless wife in Assyria and the stories of Genesis  Orientalia 44 (1975), p. 485-486  
237. Greengus, Samuel  Sisterhood adoption at Nuzi and the 'wife-sister' in Genesis  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 5-31  
238. Greenspahn, Frederick E.  A Typology of biblical women  Judaism 32 (1983), p. 43-50  
239. Grelot, Pierre  Man and wife in Scripture  London 1964, 127 p.  
240. Grelot, Pierre  Mann und Frau nach der heiligen Schrift  Mainz 1964, 126 p.  
241. Harrington, Wilfred J.  The Bible on marriage  Dublin 1963, 38 p.  
242. Harvey, J.  Inheritance (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 7, p. 515-516  
243. Hayden, M.P.  The Bible and women  Cincinnati 1902, 10 + 74 p.  
244. Heinisch, P.  Ehe (in der Bibel)  Studia Cathol. 12 (1936)*  
245. Heister, Maria-Sybilla  Frauen in der biblischen Glaubensgeschichte  Gottingen 1984, 226 p.  
246. Hendricks, H.J.  Judicial aspects of the marriage metaphor in Hosea and Jeremiah  1976*  
247. Henninger, Joseph  Zum Erstgeborenenrecht bei den Semiten  Verner-Festschrift Werner Caskel zum siebzigsten Geburtstag, 1968, p. 162-183  
248. Herbert, A.S.  Marriage in the Bible and the Early Christian Church  Expository Times 59 (1947-48), p. 12-13  
249. Hirsch, Frank E.  Brother's wife ((יבמת  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 526  
250. Hobbes, T.R.  Jeremiah 3:1-5 and Deuteronomy 24:1-4  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974), p. 23-29  
251. Hoffmann, Nathan  Der Erb-Acker. Ein Beitrag zum mosaisch-talmudischen Erbrecht.  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 14 (1887), p. 41-59  
252. Hoffner, H.A.  אלמנה  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 308-313  
253. Hoffner, Harry A.  Incest, sodomy and bestiality in the ancient Near East  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 81-90  
254. Holzinger, Heinrich  Ehe und Frau im vordeuteronomischen Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 27 (1914), p. 229-241  
255. Jacob, Benno  Mischehen  Eine biblische Studie, zu 1. Buch Moses, c. 36-38. Berlin 1930, 24 p.  
256. Jacob, Benno  The Jewish woman in the Bible  In: The Jewish Library, ed. Leo Jung, 3rd ser., N.Y. 1934, p. 3-26  
257. Jacobi, Hosea  ?ber die Stellung des Weibes im Judenthum, mit besonderer Berucksichtigung der Eheschliessung, wie sie uns in den Schriften des Alten Testaments vorliegt  Berlin 1865, 39 p.  
258. Jacobs, Joseph  Junior right in Genesis  In: Studies in Biblical Archaeology, London 1894, p. 46-63  
259. Jenni, E. אב  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 1-17  
260. Jenni, E.  אח  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 98-104  
261. Juynboll, Th. W.  Opmerkingen over het familierecht bij de oude Hebreen  Leiden 1917, 21 p.  
262. Kaiser, Otto  Den Erstgeborenen deiner Sohne sollst du mir geben  Erwagungen zum Kinderopfer im Alten Testament. Denkender Glaube; Festschrift Carl Heinz Ratschow zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, 1976, p. 24-48  
263. Kalthoff, Joh. Heinr.  Eherecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 349-385  
264. Kardimon, Samson  Adoption as a remedy for infertility in the period of the Patriarchs  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 123-126  
265. Kautschansky, David M.  Die Unterhaltungspflicht der Ehegatten nach biblischem, talmudischem und rabbinischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 44 (1929), p. 390-396  
266. Kellermann, Ulrich  Erwagungen zum deuteronomischen Gemeindegesetz Deuteronomy 23,2-9  Biblische Notizen 2 (1977), p. 33-47  
267. Kennett, Robert Hatch  Ancient Hebrew social life and custom, as indicated in law, narrative and metaphor  London 1933, 114 p.; p. 16-21: Marriage; p. 89-98: Administration of justice and law  
268. Kirsch, Rafael  Der Erstgeborene nach mosaisch-talmudischem Recht. Vol. 1: Die Stellung, Rechte und Pflichten des Erstgeborenen  Frankf.a.M. 1901, 48 p.  
269. Kirschner, Bruno  Unzucht  J?disches Lexikon 5, p. 1125-1128  
270. Kisch, I.  Kinderen en ouders naar Bijbelse opvatting  Jeugdrecht op een keerpunt; essays in honour of J. Wiarda, Groningen, 1974, p. 3-18*  
271. Kitto, John  Adultery  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 73-75  
272. Kitto, John  Affinity  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 78  
273. Kitto, John  Father  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 2, p. 8-9  
274. Kitto, John  Mother  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 239-240  
275. Kitto, John  Woman  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 1124-1128  
276. Kleeberg, Julius  The birthright story of Esau and Jacob (from a medical, legalistic and psychological point of view)  Koroth 9,3-4 (1986), Engl. sect., p. 303-315  
277. Klopfenstein, Martin A. בגד Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 261-264  
278. Koetsveld, C.E. van  Die Frau in der Bibel. Translated from the Dutch,  Leipzig 1898, 332 p.  
279. Kohler, Ludwig  Ehe und Hochzeit im A T. Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 25-27  
280. Kohler, Ludwig  Familie im Alten Testament und Neuen Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 509  
281. Kohler, Ludwig  Frau im Alten Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 718-719  
282. Kohn, Pinchas  Spuren des Mutterrechts in der Bibel  Nachalath Z'wi 5 (1934-35), p. 7-13  
283. Kolatch, Arthur J.  The status of women in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1954, 120 p.  
284. Kooy, V.H.  First-born  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 270-272  
285. Kornfeld, Walter  Mariage dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 905-926  
286. Kornfeld, Walter  Parente (en Israel)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 1261-1291  
287. Kornfeld, Walter  L'adultere dans l'Orient antique  Revue Biblique 57 (1950), p. 92-109; p. 93-96: La legislation dans l'Ancien Testament  
288. Koshland, Walter  Mother-right and biblical Judaism  Jerusalem 1943, 125 p.  
289. Krenkel  Ehe (im A.T.)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 57-61  
290. Kronholm, Tryggve  Polygami och monogami i Gamla Testamentet  Svensk Exegetisk Arsbok 47 (1982), p. 48-92*  
291. Kruijf, T.C. de  De Bijbel over Sexualiteit  Roermond 1963, 103 p.  
292. Kruijf, T.C. de  La sessualita nella Bibbia  2nd ed., Bari 1968, 114 p.  
293. Kuhlewein, J. אלמנה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 169-173  
294. Kuhlewein, J. אם  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 173-177  
295. Kuhlewein, J. ארש  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 240-242  
296. Kuhlewein, J. אשה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 247-251  
297. Kuhlewein, J. בן  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 316-325  
298. Kuhlewein, J. זנה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 518-520  
299. Leggett, Donald A.  The levirate and Goel institutions in the Old Testament, with special attention to the Book of Ruth  Dissertation Cherry Hill, N.J. 1974, 9 + 351 p.   
300. Lehmann, Manfred R.  Genesis 2,24 as the basis for divorce in Halakhah and New Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 72 (1960), p. 263-267  
301. Lesetre, Henri  Divorce  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1448-1453  
302. Lesetre, Henri  Famille, la - sous la loi mosaique  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2171-2172  
303. Lesetre, Henri  Femme adultere  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2199-2202  
304. Lesetre, Henri  Fiancailles  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2230-2232  
305. Lesetre, Henri  Fils  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2252-2253  
306. Lesetre, Henri  Fornication  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2314-2317  
307. Lesetre, Henri  Frere  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2402-2403  
308. Lesetre, Henri  Heritage  Dictionnaire de la Bible 3, p. 610-612  
309. Lesetre, Henri  Inceste  Dictionnaire de la Bible 3, p. 864-867  
310. Lesetre, Henri  Levirat  Dictionnaire de la Bible 4, p. 213-216  
311. Lesetre, Henri  Mariage  Dictionnaire de la Bible 4, p. 758-770  
312. Lesetre, Henri  Mere  Dictionnaire de la Bible 4, p. 993-996  
313. Lesetre, Henri  Pere  Dictionnaire de la Bible 5, p. 128-131  
314. Lesetre, Henri  Polygamie  Dictionnaire de la Bible 5, p. 508-512  
315. Lesetre, Henri  Premier-ne (Bekor)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 602-605  
316. Lesetre, Henri  Prostitution  Dictionnaire de la Bible 5, p. 765-773  
317. Lesetre, Henri  Soeur  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1820-1821  
318. Lesetre, Henri  Veuve (almanah)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2411-2413  
319. Lesetre, Henri  Virginite  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2438-2439  
320. Levin, S.  The judgment of Solomon: Legal and medical  Judaism 32 (1983), p. 463-465  
321. Levine, Baruch A.  In praise of the Israelite Mispaha: Legal themes in the Book of Ruth  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 95-106  
322. Levy, Louis-Germain  La famille dans l'antiquite israelite  Paris 1905, 296 p.  
323. Lewis, T.  Firstborn, firstling (בכור)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1113-1114  
324. Lichtschein, Ludwig  Die Ehe nach mosaisch-talmudischer Auffassung und das mosaisch-talmudische Eherecht  Leipzig 1879, 10 + 172 p.  
325. Locher, Clemens  Die Ehre einer Frau in Israel; Exegetische und rechtsvergleichende Studien zu Deuteronomium 22,13-21  Gottingen 1986, 18 + 464 p.  
326. Loeckle, W.  Ehe  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 160-162  
327. Lublinski, Ida  Jacob und Esau. Ein Beitrag zum Erstgeburtsrecht der Juden.  Der Morgen 3 (1927), p. 396-401  
328. Luria, Salomo  Tochterschandung in der Bibel  Archiv Orient lni 33 (1965), p. 207-208  
329. Maarsingh, B.  Het huwelijk in het Oude Testament  Baarn 1963, 159 p.  
330. Mace, David R.  Hebrew marriage, a sociological study  N.Y. 1953, 15 + 271 p. London dto.  
331. Mackie, G.M.  Child, children  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 381-382  
332. Mangel, L. Ahouva  La formation du mariage en droit biblique et talmudique  Paris 1935, 139 p.  
333. Mangenot, E.  Enfant; droits du pere sur l'enfant  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1788-1789  
334. Manley, J.G.  Widow  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1103-1104  
335. Manor, Dale W.  A brief history of Levirate marriage as it relates to the Bible  Near East Archaeological Society Bulletin 20 (1982), p. 33-52  
336. Many, S.  Adoption  Dictionnaire de la Bible 1, p. 228-231  
337. Many, S.  Adultere  Dictionnaire de la Bible 1, p. 242-245  
338. Many, S.  Affinite  Dictionnaire de la Bible 1, p. 246-254  
339. Many, S.  Ainesse, droit d'  Dictionnaire de la Bible 1, p. 317-322  
340. Many, S.  Batard  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1502-1505  
341. Many, S.  Bigamie  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1791-1793  
342. Margolis, Max Leopold  Adultery  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 63-64  
343. Margolius, Alexander  Mutter und Kind im altbiblischen Schrifttum  Berlin 1936, 46 p.  
344. Martin, Alexander  Inheritance  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 470-473  
345. Martin, James D.  The forensic background to Jeremiah 3,1  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 82-92  
346. Mattioli, Anselmo  La realta sessuali nella Bibbia; storia e dottrina  Casale Monferrato 1987, 262 p.   
347. Maybaum, Sigmund  Die Stellung der Frau im biblischen Altertum  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 97-100, 123-126, 149-152, 174-177  
348. McComiskey, Thomas Eduard  The status of the secondary wife, its development in ancient Near Eastern law  Dissertation N.Y. 1965, 9 + 198 p.  
349. McGrath, R.H.  Divorce (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 4, p. 930-931  
350. McGrath, R.H.  Levirate marriage (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 683  
351. McGrath, R.H.  Matrimony (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 9, p. 467-468  
352. McKeating, Henry  Sanctions against adultery in ancient Israeli society, with some reflections on methodology in the study of Old Testament ethics  Journal for the Study of the Old Testament 11 (1979), p. 57-72  
353. Mendenhall, George E.  Testament  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 575  
354. Mercurius, Francisco  Quaedam praemeditatae et consideratae cogitationes super quatuor priora capita libri primi Moysis Genesis nominati  Amsterdam 1697, 6 + 115 p.  
355. Meyers, Carol L.  The roots of restriction: women in early Israel  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 289-306  
356. Michaelis, Johann David  Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis welche die Heyrathen in die nahe Freundschaft untersagen  2nd ed., Gottingen 1768, 16 + 366 + 17 p.  
357. Michaelis, Johann David  Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis  2nd ed., Frankf.a.M.-Leipzig 1786, 16 + 484 + 20 p.  
358. Mink, Hans-Aage  Indtil doden skiller jer ad. Aegteskab of skilsmisse i den antike judendom of kristendommen  In: Tekster of Tolkhinger, ti studier; Det Gamla Testamente, ed. Kund Jeppesen and Frederick H. Cryer, Anis 1986, p. 155-174*  
359. Mirabeau, Honore Gabriel R. de  Erotika Biblion  Bruxelles 1881, 29 + 267 p.  
360. Mitchell, T.C.  The meaning of the noun HTN in the Old Testament  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 93-112  
361. Mittelmann, Jacob Marcus  Der altisraelitische Levirat  Eine rechtshistorische Studie. Dissertation Leipzig 1934, 11 + 50 p.   
362. Morgenstern, Julian  Inheritance  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 565-566  
363. Morgenstern, Julian  Beena marriage (matriarchat) in ancient Israel and its historical implications  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 47 (1929), p. 91-110; 49 (1931), p. 46-58  
364. Moule, C.F.D.  Adoption  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 48  
365. Muntner, Sussmann  Sexology in the Bible and Talmud  Medicinea Contemporana 79 (1961), p. 63-74  
366. Napier, Davie  The inheritance and the problem of adjacency; an essay on I Kings 21  Interpretation 30 (1976), p. 3-11  
367. Negwer, Joseph  Die Ehe und die Familie in der heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testaments  Leipzig 1956, 190 p.  
368. Nembach, Ulrich  Ehescheidung nach alttestamentalichem und j?dischem Recht  Theologische Zeitschrift 26 (1970), p. 161-171  
369. Neubauer, Jakob  Beitr?ge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschliessungsrechts. Eine rechtsvergleichend-historische Studie  Leipzig 1920, 16 + 249 p.   
370. Neufeld, Edward  Ancient Hebrew marriage laws, with special references to general Semitic laws and customs  London 1944, 19 + 304 p.   
371. O'Connor, M.  The women in the Book of Judges  Hebrew Annual Review 10 (1986), p. 277-293  
372. Otto, E.  Zur Stellung der Frau in den altesten Rechtstexten des Alten Testaments (Exodus 20,14; 22,15f.) - wider die hermeneutische Naivitat im Umgang mit dem Alten Testament  Zeitschrift fur Evangelische Ethik 26 (1982), p. 279-305  
373. Otwell, John H.  And Sarah laughed. The status of women in the Old Testament  Philadelphia 1977, 222 p.  
374. Patai, Raphael  Sex and family in the Bible and the Middle East  N.Y. 1959, 282 p.   
375. Patai, Raphael  Family, love and the Bible  London 1960, 255 p.  
376. Patai, Raphael  L'amour et le couple aux temps bibliques  Tours 1967, 274 p.  
377. Paterson, John  Divorce and desertion in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 51 (1932), p. 161-170  
378. Paterson, W.P.  Marriage  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 262-275  
379. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
380. Paul, Shalom M.; Rabinowitz, Louis I.  Virgin, virginity  Encyclopedia Judaica 16, p. 160-162  
381. Peters, Norbert  Die Frau im Alten Testamente  Dusseldorf 1926, 52 p.  
382. Phillips, Anthony  Some aspects of family law in pre-exilic Israel  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 349-361.   
383. Phillips, Anthony  Uncovering the father's skirt  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 38-43  
384. Piatelli, Daniela  The marriage contract and bill of divorce in ancient Hebrew law  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 66-78  
385. Plautz, Werner  Zur Frage des Mutterrechts im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 74 (1962), p. 9-30  
386. Plautz, Werner  Monogamie und Polygynie im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 3-27  
387. Plautz, Werner  Die Form der Eheschliessung im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 76 (1964), p. 298-318  
388. Plummer, A.  Bride  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 326-327  
389. Plummer, A.  Bridegroom  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 327  
390. Polan, S.M.  Adoption (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 1, p. 136  
391. Polcyn (Polayn), Richard Peter  The doctrine of marriage in Genesis  Dissertation Dallas Theological Seminary 1971  
392. Pratt, Dwight M.  Woman  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3100-3102  
393. Preuss, Julius  Sexuelles in Bibel und Talmud  Allgemeine Medicinische Central Zeitung 73 (1906), 37 p.  
394. Prevost, Marcel-Henri  Remarques sur l'adoption dans la Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 14 (1967), p. 67-77  
395. Randenborgh, Gottfried van; Randenborgh, Elisabeth van  Von der Ordnung der Ehe. Ein biblisches Studium ?ber das Bild der Ehe im Alten Testament und ?ber die Ehe im Neuen Testament  Berlin 1938, 177 p.  
396. Rauch, Sigismund  Hebraisches Familienrecht in vorprophetischer Zeit  Dissertation Berlin 1907, 46 p.  
397. Ravenna, Alfredo  La poligamia presso gli ebrei  Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 3rd ser. 17-21 (1963-67), p. 377-379  
398. Redslob, Gustav Moritz  Die Levirats-Ehe bei den Hebraern  Leipzig 1836, 52 p.  
399. Renard, P.  Concubine (Pileges)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 906-907  
400. Rhee, Song Nai  'Fear God' and 'Honor your father and mother'. Two injunctions in the Book of Proverbs and the Confucian classics  Encounter 26 (1965), p. 207-214  
401. Richter  Ehe bei den Hebraern  Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 1st Sect., vol. 31, p. 386-387  
402. Richter, Hans-Friedemann  Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt  Bern-Frankf.a.M. 1978, 2 pts., 204 + 162 p.   
403. Richter, Hans-Friedemann  Zum Levirat im Buch Ruth  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 95 (1983), p. 123-126  
404. Riehm, Eduard  Ehe  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 349-355  
405. Riehm, Eduard  Erbrecht, Erbtochter  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 406-408  
406. Riehm, Eduard  Erstgeburt  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 411-413  
407. Ringgren, Helmer אב  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 2-19  
408. Rodd, Cyril S.  The family in the Old Testament  Bible Translator 18 (1967), p. 19-26  
409. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 30 p.  
410. Rost, Leonhard  Fragen zum Scheidungsrecht in Genesis 12,10-20  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 186-192  
411. Rowley, H.H.  The marriage of Ruth  Harvard Theological Review 40 (1947), p. 77-99  
412. Saalschutz, Joseph Levin  Die Ehe nach biblischer Vorstellung von dem Werthe des Weibes  Konigsberg 1858, 8 p.  
413. Saiz Munoz, Guadalupe  La mujer israelita en la legislacion mosaica  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 20,2 (1971), p. 39-48  
414. Sasson, J.M.  Numbers 5 and the 'Waters of Judgement'  Biblische Zeitschrift, N.F. 16 (1972), p. 249-251  
415. Schenkel, Daniel  Geschlechtsverkehr (ehelicher)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 430-431  
416. Scheunevogel, David  Beantwortung der Fragen; 1: Ob das mosaische Gesetz, welches die Ehe mit des Bruders Weib verbietet, zum allgemeinen Moralgesetze gehore; 2: Was es mit der Ausnahme desselben 5. B. Moses 25 fur eine Bewandniss gehabt; 3: Ob die Ehe mit des Bruders Weib,   Danzig 1768, 77 p.  
417. Schollmeyer, Elisabeth  Frauenfrage und Bibel  Halle 1904, 48 p.  
418. Schrader, E.  Erbe  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 137-138  
419. Schreiner, Stefan  Mischehen - Ehebruch - Ehescheidungen. Betrachtungen zu Malachi 2,10-16  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 207-228  
420. Schwarz, Adolf  Die Ehe im biblischen Alterthum  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1901), p. 278-291 = Memorial vol. Frankel, 1901, p. 86-99  
421. Scorer, C.G.  The Bible and sex ethics today  London 1966, 124 p.  
422. Secretan, D.  Dissertation sur le divorce, selon la Loi de Moyse et selon l'Evangile  n.p. 1808, 80 p.  
423. Selden, Joannis  De successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificatum, libri duo  Leiden 1638, 58 + 528 p.; Frankf.a.O. 1674, 1 + 248 + 8 p.; idem 1695, 11 + 248 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 12  
424. Selden, Joannis  Uxor Ebraica, seu De nuptiis et divortiis ex jure civili, id est Divino et Talmudico, veterum Ebraeorum, libri tres. Ejusdem de successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificato, libri duo.  London 1646; New ed., Frankf.a.O. 1673, 22 + 456 + 14; 248 + 8 p. -, Frankf.a.O. 1695; Joannis Seldeni Opera omnia, London 1726, vol. 2  
425. Sellar, David  Leviticus XVIII, the forbidden degrees and the law of incest in Scotland  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 229-232  
426. Seters, John van  The problem of childlessness in Near Eastern law and the Patriarchs of Israel  Journal of Biblical Literature 87 (1968), p. 401-408  
427. Seters, John van  Jacob's marriages and ancient Near Eastern customs  Harvard Theological Review 62 (1969), p. 377-395  
428. Siegfried, C.  Ehe  Guthe, p. 140-144  
429. Siegfried, C.  Unzucht  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 696-697  
430. Simeon, I.  Women of the Old Testament  London 1907, 319 p.  
431. Simon, Jocelyn  The biblical background to marriage and divorce  Law Society's Gazette 62 (1965), p. 80-84  
432. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of womanhood  London 1923, 128 p.  
433. Smith, Henry Preserved  Inheritance (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 306-308  
434. Smith, Neil G.  Family ethics in the Wisdom literature  Interpretation 4 (1950), p. 453-457  
435. Spath  Keuschheit, Keuschheitsgesetze  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 524-526  
436. Spira, Moses A.  Die Wertung des Sexus im Alten Testament  Dissertation Munchen 1964, 142 p.  
437. Spitzer, Samuel  Die j?dische Ehe nach mosaisch-talmudischen und den in Oesterreich bestehenden, besonders neuesten Ehegesetzen  Essek 1869, 26 p.  
438. Stier, Josef  Die Stellung der Frau in der Bibel und bei Herbert Spencer  Allgemeine Zeitung des Judenthums 68 (1904), p. 77-80, 91-94  
439. Strahan, James  First-born (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 35-36  
440. Stubbe, Christian  Die Ehe im Alten Testament  Jena 1868, 71 p.  
441. Tangberg, K. Arvid  Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im alten Orient  Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1987), p. 51-65  
442. Throckmorton, B.H.  Certificate of divorce  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 549  
443. Thurnwald  Mutterrecht  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 323-324  
444. Toeg, A.  Does Deuteronomy 24,1-4 incorporate a general law of divorce?  Dine Israel 2 (1970), Engl. sect., p. 5-24  
445. Trible, Phyllis  The Bible without sexism  Jewish Spectator 40,1 (1975), p. 49-53  
446. Trible, Phyllis  Gegen das patriarchalische Prinzip in Bibelinterpretationen  In: Frauenbefreiung, biblische und theologische Argumente, ed. Elisabeth Moltmann-Wendel, 2nd ed. Munchen-Mainz 1978, p. 93-117  
447. Tschernowitz, Chaim  Das Dotalsystem nach der mosaisch-talmudischen Gesetzgebung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 29 (1912-13), p. 445-473  
448. Tsevat, Matitiahu בכר, בכרה, בכורים Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 643-650  
449. Ulmer, Stephen Terry  A study of widowhood in the Old Testament  Master Thesis, Dallas Theological Seminary 1972  
450. Valone, Ciancarlo  Norme matrimoniali e Giubilei IV, 15-33  Annali di Instituto Universitario Orientali, Napoli 43 (1983), p. 202-215  
451. Vigouroux, F.  Femmes  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2187-2198  
452. Vollebregt, Godefridus N.  De Bijbel over het huwelijk  Roermund 1961, 111 p.  
453. Vollebregt, Godefridus N.  Die Ehe im Zeugnis der Bibel  Salzburg 1965, 104 p.  
454. Vollebregt, Godefridus N.  Il matrimonio nella Bibbia  Bari 1968, 117 p.  
455. Wahrmann, Nachum  Das Sotaverfahren in 4. Mose 5,11-31 in der tannaitischen Literatur  Part of Dissertation Giessen 1926, 14 p.  
456. Wakeman, Mary K.  Biblical prophecy and modern feminism  American Academy of Religion 6 (1977), p. 67-86  
457. Wambacq, Benjamin N.  Le mariage de Ruth  M?langes Eugene Tisserant, vol. 1 (1964), p. 449-459  
458. Webber, George J.  The recognition of polygamous marriage in Mosaic law  Law Quarterly Review 49 (1933), p. 19-20  
459. Weill, Emmanuel  La femme juive, sa condition legale d'apres la Bible et le Talmud  Paris 1874, 126 p. 2nd ed., 1907  
460. Weiller, Silvana; Jacur, Romanin  Il concetto di femminilita e la donna nel contesto biblico  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 357-363  
461. Weingreen, J.  The case of the daughters of Zelophchad  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 518-522  
462. Weiss-Halivni, David  A note on אשר לא ארשה  Journal of Biblical Literature 81 (1962), p. 66-69  
463. Weissbrodt, Karl  Gattespflichten nach Bibel und Talmud  Berlin 1891, 171 p.; 2nd ed. Berlin 1906, 144 p.  
464. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
465. Wenham, Gordon J.  Betla, 'a girl of marriageable age'  Vetus Testamentum 22 (1972), p. 326-348  
466. Wenham, Gordon J.  The restoration of marriage reconsidered  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 36-40  
467. Westbrook, Raymond  Law of the biblical levirate  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3rd ser. 24 (1977) p. 65-87  
468. Wilke, Fritz  Das Frauenideal und die Schatzung des Weibes im Alten Testament  Leipzig 1907, 62 p.  
469. Wilson, J. Macartney  Birthright (בכורה)  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 478  
470. Winer, G.B.  Ehe  Biblisches Realworterbuch 1, p. 296-299  
471. Winer, G.B.  Ehebruch  Biblisches Realworterbuch 1, p. 299-301  
472. Winer, G.B.  Ehescheidung  Biblisches Realworterbuch 1, p. 301-302  
473. Winer, G.B.  Eltern  Biblisches Realworterbuch 1, p. 324-325  
474. Winer, G.B.  Erbschaft  Biblisches Realworterbuch 1, p. 335-336  
475. Winer, G.B.  Erstgeburt  Biblisches Realworterbuch 1, p. 341-342  
476. Winer, G.B.  Frauen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 377-378  
477. Winer, G.B.  Hochzeit (חתנה)  Biblisches Realworterbuch 1, p. 499-500  
478. Winer, G.B.  Hure  Biblisches Realworterbuch 1, p. 517-518  
479. Winer, G.B.  Kinder  Biblisches Realworterbuch 1, p. 656-658  
480. Winer, G.B.  Leviratsehe  Biblisches Realworterbuch 2, p. 19-20  
481. Winer, G.B.  Vielweiberei  Biblisches Realworterbuch 2, p. 661-663  
482. Wright, William  Primogeniture (בכורה)  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto 3, p. 579-580  
483. Yaron, Reuven  On divorce in Old Testament times  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 4 (1957), p. 117-128  
484. Zagouri, M.  De l'ordre des successions en droit mosaique  Revue Marrocaine de Droit 14 (1962), p. 765-770  
485. Zakovitch, Yair  The woman's rights in the biblical law of divorce  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 28-46  
486. Zingg, Ernst  Ehe und Familie nach den Gesetzen Moses  Judaica 20 (1964), p. 121-128  
487. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Familie in moralischer und rechtlicher Beziehung nach pentateuchischen Prinzipien  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 71-76  
488.תא-שמע, ישראל 'ממזר אינו חי'? בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 33-36  
489.[איש שלום, מאיר] מא"ש נמוסן של אבות בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 73-81, 106-101, 232-237, 264-268, 297-304