Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > נושאים > ממונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, שמואל 'ונתן בפלילים' לאור החוק החיתי (שמות כא, כב) בית מקרא שנה ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 210-209  
2.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
3.אידלשטיין, יהודה מקראות במעבדה התלמודית ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 225-210 (בעמ' 225-220: שני השטרות של ירמיהו)  
4.אנציקלופדיה מקראית מסחר כרך ה עמ' 163-159  
5.אפשטין, יעקב מכירת הבכורה וסיטומתא חבל נחלתו ב תשסב עמ' 316-320  
6.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומינו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
7.בן שלמה, אליעזר דיני שכירות נכסים בתורה שמעתין גל' 100 תשן עמ' 243-255  
8.בר-דרומא, יהושע המדיניות הפיננסית של מדינת יהודה בימי הבית הראשון והשני ירושלים תשכז 65 עמ'  
9.ברגמן, ירחמיאל 'אם לא שלח ידו במלאכת רעהו' (שמות כב, ז, י) בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 228-225  
10.האנציקלופדיה העברית צואה, במקרא ובהלכה כרך כח עמ' 533-532  
11.הופמן, יאיר נשך ותרבית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 588  
12.הירשברג, חיים זאב; פריימן, אברהם חיים אבדה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 3-1  
13.ויס, אשר זליג בענין קנין שדה עפרון מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כה עמ' קנח-קסו  
14.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
15.זליגמן, יצחק אריה הלוואה, ערבות וריבית בחוקי המקרא ובעולם מחשבתו מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 205-183  
16.זר-כבוד, מרדכי ערבות במקרא בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 360-357  
17.טרופר, מרדכי לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23  
18.ייבין, שמואל מידות ומשקלות תקניות שונות בישראל בתקופת המקרא לשוננו כרך לא תשכז עמ' 250-243  
19.יעקובס, ירון ויוסף הוא השליט על כל הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ - כלכלה לאומית בשעת חירום פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 56 ויגש תשסב 4 עמ'  
20.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
21.ליבמן, מנחם קניני האבות בארץ ישראל עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 37-45  
22.ליונשטם, שמואל אפרים שור נגח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 607-602  
23.מלמד, ע"צ קניית מערת המכפלה תרביץ שנה יד תשג עמ' 18-11  
24.מרק, עידו כסף צרוף (כלכלה וכספים בתורה) ירושלים תשנ קכא עמ'  
25.נחשון (קופרמן), אברהם מי קנה את מערת המכפלה ממי מכלול יד סיון תשנז עמ' 37-40  
26.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
27.סיון, אברהם המשא-והמתן על מערת המכפלה ספר שלום סיון, ירושלים תשם עמ' 215-207  
28.סלטון, אביגדור וכי יגח שור את איש... ומת - בעלי חיים מזיקים-משפט המקרא ומשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 242 משפטים תשסו 4 עמ'  
29.פנטון, כרמית מה לי ולך כי באת אלי - לתורת ניהול משא ומתן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 128 חוקת תשסג 4 עמ'  
30.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
31.רבינוביץ, יעקב יוחנן בעלות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 298-295  
32.רבינוביץ, יעקב יוחנן הלואה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 816-813  
33.ריינס, חיים זאב הפועל במקרא ובתלמוד נויארק תרצד 77 עמ'  
34.שטרן, אפרים מידות ומשקלות אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 878-846  
35.שיף, משה; יעקובי, משה קניית מערת המכפלה (מקחו של צדיק) תלפיות, שנתון של סמינר 'תלפיות' תשמה עמ' 13-9   
36.שיפמן, י"ש יחסי מקרקעין בארץ ישראל במחצית הראשונה של האלף הא' לפני הספירה סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 67-41  
37.שמש, אברהם אופיר מקורות המים בארצות המקרא - בעלות ומאבקי שליטה, זכויות שימוש, תקצוב וסדרי שאיבה בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 55-73, 99-108  
38. Abeles, Armin  Der Burge nach biblischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 66, N.F. 30 (1922), p. 279-294; 67, N.F. 31 (1923), p. 35-53, 122-130, 170-186, 254-261  
39. Babelon, Jean  La monnaie chez les Juifs  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 1364-1375  
40. Bardtke, Hans  Die Latifundien in Juda wahrend der zweiten Halfte des achten Jahrhunderts vor Chr. (Zum Verstandnis von Jesaiah 5,8-10)  Hommages a Andre Dupont-Sommer, 1971, p. 235-254  
41. Barrois, G.A.  Debt, debtor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 809-810  
42. Barrois, G.A.  Surety  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 466  
43. Barrois, G.A.  Trade and commerce  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 677-683  
44. Barrois, G.A.  Wages  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 795  
45. Barton, George Aaron  Possession - Israel  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 134-135  
46. Beard, J.R.  Loan  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 840-841  
47. Beard, J.R.  Wages  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1073-1074  
48. Bell, G.M.  Commerce  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 548-550  
49. Ben-Barak, Zafrira  Meribaal and the system of land grants in ancient Israel  Biblica 62 (1981), p. 73-91  
50. Bennett, William Henry  Debt, debtor  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 579-580  
51. Bennett, William Henry  Trade and commerce  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 802-806  
52. Bennett, William Henry  Wages  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 357-359  
53. Blank, Sheldon H.; Krauss, Samuel  Agrarian laws - in the Bible; the talmudic period  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 124-126  
54. Bloch, Moses  Die Civilprocess-Ordnung nach mosaisch-rabbinischem Rechte  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1881-82, 4 + 108 p.; Hungarian trans. publ. 1882  
55. Bloch, Moses  Der Vertrag nach mosaisch-talmudischem Rechte  Programm, Rabbiner-Seminar Budapest, 1892-93, 10 + 108 p.; Hungarian trans. publ. 1893.   
56. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Besitzrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1896-97, 2 + 60 p.; Hungarian trans. publ. 1897  
57. Bornstein, David Josef  Kauf - in der Bibel, in der Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 1090-1094  
58. Brink, H. van den  Genesis 23: Abrahams koop  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 37 (1969), p. 469-488  
59. Daube, David  How Esau sold his birthright  Cambridge Law Journal 8 (1942-44), p. 70-75  
60. Daube, David  Direct and indirect causation in biblical law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 246-269  
61. David, Martin  Deux anciens termes bibliques pour le gage (עבוט, חבל)  Oudtestamentusche Studien 2 (1943), p. 79-86  
62. Dearman, John Andrew  Property rights in the eighth-century prophets, the conflict and its background  Dissertation Atlanta 1981, 301 p.  
63. Dearman, John Andrew  Property rights in the eighth-century prophets  Atlanta 1988, 10 + 171 p.  
64. Deutsch, Emanuel  Gift  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 125-128  
65. Eager, Geo. B.  Bank, banking  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 383  
66. Eager, Geo. B.  Buying  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 533-535  
67. Easton, Burton Scott  Trade  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3002-3004  
68. Elliger, Karl  Allotment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 85-86  
69. Evans, William  Debt, debtor  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 814-815  
70. Fassel, Hirsch B.  משפטי א-ל Das mosaisch-rabbinische Civilrecht  2 vols., Wien 1852, Gross-Kanizsa 1854, 436, 462 p.  
71. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
72. Finkelstein, Louis  An old Babylonian contract and Genesis 31,38f  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 30-36  
73. Fischer, Leopold  Die Urkunden in Jeremiah 32,11-14, nach den Ausgrabungen und dem Talmud  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 30 (1910), p. 136-142  
74. Galewski, Paul  Der Rechtserwerb durch einen unbeauftragten Geschaftsfuhrer nach biblisch-talmudischen Recht  Nachalath Z'wi 6 (1935-36), p. 41-43; 7 (1936-37), p. 36-50, 156-167, 222-232  
75. Gamoran, Hillel  The Jewish view of lending money in biblical and talmudic times  Dissertation College of Jewish Studies 1965  
76. Garland, David D.  The prophets and property rights  Dissertation Louisville, Kt. 1955, 212 p. (typewritten)  
77. Gordis, Robert  Love, marriage and business in the Book of Ruth: a chapter in Hebrew customary law  A light unto my path, Old Testament studies in honor of Jacob K. Myers, 1974, p. 241-264  
78. Graf, Martin  Das Eigentum und sein Gebrauch im Lichte der alttestamentalischen Lehrbucher  Dortmund 1907, 15 p.  
79. Hastings, J.  Good, goods  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 229-230  
80. Hejcl, Johann  Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens  Biblische Studien, ed. O. Bardenhewer, vol. 12, part 4 = Freiburg i.Br. 1907, 8 + 98 p.  
81. Henrey, K.H.  Land tenure in the Old Testament  Palestine Exploration Quarterly 86 (1954), p. 5-15  
82. Hoffmann, Mendel  Die Arbeiterfrage in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 577-600  
83. Holmes, Peter  Deposit  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 664-666  
84. Horst, Friedrich  Das Eigentum nach dem Alten Testament  In: Kirche im Volk, 2nd part, Essen 1949, p. 87-102 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 203-221  
85. Horst, Friedrich  Zwei Begriffe fur Eigentum (Besitz): נחלה und אחזה  Verbannung und Heimkehr; Beitr?ge zur Geschichte und Theologie Israels im 6. und 5. Jahrhundert vor Chr.; Wilhelm Rudolph zum 70. Geburtstage, 1961, p. 135-156  
86. Jackson, Bernard S.  The fence-breaker and the actio de pastu pecoris in early Jewish law  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 123-136 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 250-267  
87. Jackson, Bernard S.  The goring ox  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 108-152  
88. Jackson, Bernard S.  A note on Exodus 22,4  Journal of Jewish Studies 27 (1976), p. 138-141  
89. Jackson, Bernard S.  On the origins of scienter  Law Quarterly Review 94 (1978), p. 85-102  
90. Jackson, Bernard S.  Travels and travails of the goring ox; The biblical text [Exodus 21,35-36] in British sources  Studies in Bible and the ancient Near East presented to Samuel E. Lowenstamm on his seventieth birthday, 1978, Engl. sect., p. 41-56  
91. Jay, William  An examination of the Mosaic laws of servitude  N.Y. 1854, 56 p.  
92. Kennedy, A.R.S.  Money  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 417-432  
93. Kitto, John  Property  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 582-584  
94. Klingenberg, Eberhard  Das israelitische Zinsverbot in Torah, Misnah und Talmud  Mainz 1977, 102 p.   
95. Krauss, Samuel  Agrargesetzgebung in Palastina (Biblische Zeit und talm. Zeit)  J?disches Lexikon 1, p. 120-122  
96. Kuhlewein, J.  ) בעל Besitzer)  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 327-333  
97. Kurrein, Adolf  Die Pflichten des Besitzer nach Bibel und Talmud  Frankf.a.M. 1892, 28 p.  
98. Laure, Martin John  The property concepts of the early Hebrews  Bulletin of the State University of Iowa, Studies in Sociology, Economics, Politics and History, N.S. 91 (1915), 91 p.  
99. Lauterbach, Werner  Der Arbeiter in Recht und Rechtspraxis des Alten Testaments und des alten Orients  Dissertation Heidelberg 1936, 7 + 91 p.  
100. Lesetre, Henri  Commerce, legislation commerciale  Dictionnaire de la Bible 2, p. 888-890  
101. Lesetre, Henri  Contrat  Dictionnaire de la Bible 2, p. 928-931  
102. Lesetre, Henri  Propriete  Dictionnaire de la Bible 5, p. 748-758  
103. Lesetre, Henri  Vente (Mimkar)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2393-2394  
104. Levine, Baruch A.  Mulugu/Melug: the origins of a talmudic legal institution  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 271-285  
105. Levy, Jean Philippe  Les ventes dans la Bible, le transfert de propriete et le 'Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit'  M?langes Philippe Meylan, Lausanne 1963, p. 157-167; publ. separately Lausanne 1963, 11 p.  
106. Loeb, Moritz A.  Bodenrecht und Bibel  Der Morgen 3 (1927), p. 620-630  
107. Madden, Frederick W.  Money  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 198-209  
108. McGlothlie, William Joseph  Hire, hireling  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1395  
109. Meislin, Bernard J.  United States usury laws: The Bible, Bentham and the Jews  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 143-171  
110. Menes, A.; Krauss, S.; Bornstein, David Josef  Boden in biblischer Zeit, in talmudischer Zeit, in der Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 907-908  
111. Menes, A.; Krauss, S.; Wischnitzer, M.  Handel in biblischer Zeit, in talmudischer Zeit, im Mittelalter und der Neuzeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 910-934  
112. Neufeld, Edward  Inalienability of mobile and immobile pledges in the laws of the Bible  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 9 (1962), p. 33-44  
113. Nooman, John T.  The muzzled ox  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 172-175  
114. Perrin, Bernard  Trois textes bibliques sur les techniques d'acquisition immobilieres (Genesis 23; Ruth 4; Jeremiah 32,8-15)  Revue Historique de Droit Francais et Etranger, Ser. 4,41 (1963), p. 5-19, 177-195, 387-417  
115. Petschov, Herbert  Die neubabylonische Zwiegesprachsurkunde und Genesis 23  Journal of Cuneiform Studies 19 (1965), p. 103-120  
116. Piatelli, Daniela  'Spr hhtwm' e 'Spr hglwy' (ספר החתום וספר הגלוי) di Ger. 32,7-14, nell'interpretazione dei Padri della Chiesa  Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 3rd ser. 11 (1963-67), p. 381-386  
117. Porter, H.  Money  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 2076-2081  
118. Prenzel, Gisela  ?ber die Pacht im antiken hebraischen Recht  Stuttgart 1971, 16 + 77 p.   
119. Price, Ira M.  The laws of deposit in early Babylonia and the Old Testament  Journal of the American Oriental Society 47 (1927), p. 250-255  
120. Raffety, William Edward  Wages  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3063  
121. Riehm, Eduard  Burgschaft  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 244-245  
122. Riehm, Eduard  Eigentum  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 364-367  
123. Riehm, Eduard  Handel  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 576-580  
124. Riehm, Eduard  Schuld- und Pfandwesen  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1457-1458  
125. Schmidt, Werner H.  קנה - erwerben  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 650-659  
126. Schmitt, Gotz  Exodus 21,18f. und das rabbinische Recht  Theokratia 2 (1970-72), p. 7-15  
127. Schulz, Fritz  Rechtsvergleichende Forschungen ?ber die Zufallshaftung in Vertragsverhaltnissen, 3: Bundesbuch und Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 150-173  
128. Siegfried, C.  Geld  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 201-202  
129. Sikkema, Romko Koert  De lening in het Oude Testament  Dissertation s'Gravenhage 1957, 123 p.  
130. Simonis, Henry S.  Zum alten j?dischen Zivilrecht  Berlin 1922, 87 p.  
131. Simonis, Henry S.  Some aspects of the ancient Jewish civil law  Publications of the Society for Jewish Jurisprudence 7 (1928), Engl. branch, 8 p. = Law Journal (10. and 17.11.1928), p. 309, 329-330.   
132. Socin, A.  Munzen  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 451-454  
133. Tucker, Gene M.  Contracts in the Old Testament  Dissertation Ann Arbor University 1963  
134. Tucker, Gene M.  The legal background of Genesis 23  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 77-84  
135. Wanke, G. נחלה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 55-59  
136. Weil, H.M.  Gage et cautionnement dans la Bible  Archives d'Histoire du Droit Oriental 2 (1938), p. 171-241  
137. Weisfeld, Israel H.  Labor legislation in the Bible and Talmud  N.Y. 1974, 108 p.   
138. Westbrook, Raymond  Aspects of the law of real property in the Bible  Dissertation Hebrew University 1970, 84 p. (stenc.)  
139. Westbrook, Raymond  Purchase of the Cave of Machpelah  Israel Law Review 6 (1971), p. 29-38  
140. Wiener, Harold Marcus  Agrarian laws  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 74-75  
141. Williams, Charles B.  Lend, loan  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1865-1866  
142. Winer, G.B.  Besitz  Biblisches Realworterbuch 1, p. 165-166  
143. Winer, G.B.  Burgschaft (ערב)  Biblisches Realworterbuch 1, p. 200  
144. Winer, G.B.  Darlehen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 251-252  
145. Winer, G.B.  Handel  Biblisches Realworterbuch 1, p. 458-460  
146. Winer, G.B.  Pfand  Biblisches Realworterbuch 2, p. 239-240  
147. Wolf, C.U.  Labor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 51-52  
148. Zingg, Ernst  Das Schuld-und Vollstreckungsrecht (Obligationen- und Exekutionsrecht) nach Moses  Judaica 16 (1960), p. 72-90, 156-171, 207-215