Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > תרגומי המקרא

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלבק, חנוך הלכה חיצונה בתרגומי א"י ובאגדה ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' צג-קד  
2.אנציקלופדיה מקראית תנ"ך, תרגומים כרך ח עמ' 870-737  
3.גושן-גוטשטיין, משה לקראת חקר השקיעין של מסורת התרגומים הארמיים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 47-43  
4.גושן-גוטשטיין, משה שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים רמת-גן תשמג 23 + 168 עמ'. ביקורת: שנאן, אביגדור: תרביץ שנה נד תשמה עמ' 641-635 
5.גייגר, אברהם המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות ירושלים תשט 368 עמ'  
6.גייגר, אברהם ההלכה הקדומה והתרגום הירושלמי אוצר נחמד מחברת ג תרד עמ' 15-12; המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות, ירושלים תשט עמ' 348-343  
7.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
8.היינמן, יוסף תרגום שמות כב, ד וההלכה הקדומה תרביץ שנה לח תשכט עמ' 296-294  
9.היינמן, יוסף מסורות פרשניות קדומות באגדה ובתרגומים [בקורת על ספרו של G. Vermes: Scripta and Tradition in Judaism 1961 ] תרביץ שנה לה תשכו עמ' 84-94  
10.הרשקוביץ, מאיר יחס חז"ל לתרגום אונקלוס על התורה, שההלכה קבעה לו ברכה לעצמו ספר היובל לכבוד י' פינקל, ניו-יורק 1974 עמ' 176-169  
11.חורגין, פנחס ההלכה בתרגום אונקלוס [אוצר המשפט חלק א ערך 1383] חזון ומורשת, רמת-גן תשמח עמ' 124-113  
12.חורגין, פנחס ההלכה בתרגום אונקלוס תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 430-417; חורב כרך ט תשו עמ' 79-93  
13.חיות, צבי הירש אגרת בקורת; כולל ענינים על התרגומים... זאלקווא תר ח דפים. הוצאה חדשה עם הערות מאת יאקב ברילל פרעססבורג תריג מג דפים, ד"צ. נדפס גם בתוך: כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשיח כרך ב עמ' תצג-תקמח  
14.חיות, צבי הירש אמרי בינה: מענה על השגות על מאמר אגרת בקורת. סי' ד - חקירות על כל התרגומים כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשיח עמ' תתקא-תתקכח  
15.טוב, עמנואל מסורת חז"ל על השנויים בתרגום השבעים לתורה ושאלת הנוסח המקורי של תרגום זה ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 393-371  
16.טוויג, א' סוגית המבעה - הנוסח והדין בדאי העדויות הקדומות תרביץ שנה לט תשל עמ' 231-223, 419  
17.יצחקי, אפרים דרכו של תרגום ירושלמי א בפרשנות ובדרשת המקרא סיני כרך צט תשמו עמ' ו-כא  
18.יצחקי, אפרים תרגום ירושלמי א ודבי ר' ישמעאל סידרא א תשמה עמ' 57-45  
19.יצחקי, אפרים ההלכה בתרגום ירושלמי א המכונה יונתן בן עוזיאל ודרכו בדרשת המקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 862 עמ'  
20.כשר, מנחם מנדל תרגומי המקרא תורה שלמה, חלק כד, ירושלים תשלה רפ עמ'. ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך טו גל' ג ניסן תשלה עמ' 75-70 
21.כשר, רמון תוספתא תרגומית לבראשית ב, א-ג סיני כרך עח תשלו עמ' ט-יז  
22.מאורי, ישעיהו על יחסו של תרגום התורה המיוחס ליונתן בן עוזיאל למקורות ההלכה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 250-235  
23.מאורי, ישעיהו תרגום הפשיטתא לתורה בזיקתו למקורות הפרשנות היהודית חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 308 עמ'  
24.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
25.צפור, משה התרגומים הקדמונים של ספרי שמואל ומלכים: דרכי פתרונם למונחי ריאליה - בהשוואה לתרגומי דברי הימים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 324 עמ'  
26.צפרוני, א' השפעת האגדה על התרגום הלטיני של התנ"ך: וולגטה ספר זכרון לא"ז רבינוביץ, ת"א תרפד עמ' 27-20  
27.קדרי, מנחם צבי מחקר תרגום אנקלוס בימינו: מעמד המחקר ותפקידיו המקרא ותולדות ישראל, מחקרים לזכרו של יעקב ליוור, ת"א תשלב עמ' 374-341  
28.קומלוש, יהודה המקרא באור התרגום ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1389]. ביקורת: קרסל, גצל: המקרא לאור התרגום. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 107-105 
29.קומלוש, יהודה הלכה ואגדה בתרגום אונקלוס המקרא באור התרגום, ת"א תשלג עמ' 156-207  
30.ראבילו, מרדכי אלפרדו על ה-Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 262-231.  
31.רבל, דוב תרגום יהונתן על התורה נר מערבי ניו-יורק כרך ב טבת תרפה עמ' 122-77  
32.רוזנטל, יהודה בענין תרגום הארמי על רות הדרום חוב' ל תשרי תשל עמ' 172  
33.רוזנטל, פייש זמן הולדת תרגום אונקלוס בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 285-274, 341-333; שנה ג תרמג עמ' 23-16  
34.רייפמן, יעקב דברים אחדים על אודות תרגום הסורי אשר על התורה בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 387-383  
35.רפל, דב תרגום אונקלוס כפירוש לתורה ת"א תשמה 219 עמ' (עמ' 130-92: ההלכה בתרגום אונקלוס)  
36.רפפורט, שלמה יהודה ליב [הלכה בתרגום אונקלוס] כרם חמד מחברת ה תרא עמ' 226-223  
37.רפפורט, שלמה יהודה ליב [הלכה בתרגום הסורי] בכורי השנה תרד עמ' 38-36  
38.רפפורט, שלמה יהודה ליב על אונקלס ועקילס זכרון לראשונים וגם לאחרונים, חלק ב מחברת א ווילנא תרמא עמ' 63-56 (בעמ' 62-61 על ההלכה בתרגום)  
39.שלזינגר, עקיבא התרגום לספר רות - חיבור כיתתי כתבי עקיבא שלזינגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ט ירושלים תשכב עמ' 17-12  
40. Bamberger, Bernard J.  Halakic elements in the Neofiti Targum: a preliminary statement  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 27-38  
41. Bickerman, Elias Joseph  Two legal interpretations of the Septuagint  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 3 (1956), p. 81-104 = Studies in Jewish and Christian History, Leiden 1976, p. 201-224  
42. Blank, Sheldon H.  The LXX renderings of Old Testament terms of law  Hebrew Union College Annual 7 (1930), p. 259-283  
43. Bowker, John  The Targum and rabbinic literature  Cambridge 1969, 21 + 379 p.   
44. Cohn, Abraham  Onkelos und die Halacha  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 110; 2 (1875), p. 62-63  
45. Faur, Jose  The Targumim and Halakha  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 19-26  
46. Geiger, Abraham  Urschrift und Ubersetzungen der Bibel in ihrer Abhangigkeit von der inneren Entwicklung des Judenthums  Breslau 1857, 8 + 500 p.; p. 434-450: Mechiltha und Sifre  
47. Graetz, Heinrich; Frankel, Zacharias  Die Septuaginta im Talmud  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 2 (1845), p. 429-441  
48. Greenfield, Jonas C.  An ancient treaty ritual and its targumic echo  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 391-397  
49. Hausdorff, Louis  Zur Geschichte der Targumim nach talmudischen Quellen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 38, N.F. 2 (1894), p. 203-213, 241-251, 289-304  
50. Heinemann, Joseph  Early Halakhah in the Palestinian Targumim  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 114-122  
51. Hershkovics, Mayer  Halakah and Agadah in Unkelos  Dissertation Yeshiva University 1949  
52. Kohn, Samuel  Das samaritanische Targum  In: Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner, Leipzig 1876, p. 99-223  
53. Ohana, Moise  Agneau pascal et circoncision: Le probleme de la Halakha premishnaique dans le Targum Palestinien  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 385-399  
54. Segal, Eliezer Lorne  The use of the formula ki ha de in the citations of cases in the Babylonian Talmud  Hebrew Union College Annual 50 (1979), p. 199-218  
55. Singer, Salomon  Onkelos und das Verhaltnis seines Targums zur Halacha  Dissertation Halle 1881, 60 p. = Berlin 1881, 4 + 60 p.  
56. Smolar, Leivy; Aberbach, Moses  The Halacha in Targum Jonathan  In: Studies in Targum Jonathan to the Prophets, N.Y.-Baltimore 1983, p. 1-61