Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > מקרא > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אונטרמן, איסר יהודה בירור עיוני במגילת רות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יג-יח  
2.אלטמן, אמנון על טיבו המשפטי של "המבוא ההיסטורי" בחוזי מדינה חיתיים ובמקרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 65-72  
3.אליצור (פוקסמן), עידית לבירור עניין הגורל במקרא מכלול כב סיון תשסא עמ' 29-38  
4.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
5.אמיתי, מאירה כבוד האדם במקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 13-25  
6.אקרט, אוטו 'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 27-47  
7.בהט, דן מדות ומשקלות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 435-434  
8.בורנובסקי, משה משפט המקרא במשפט מדינת ישראל דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 22-5  
9.בורנשטין, אריה במקום הרשע שמה המשפט מקומו של כרם נבות ומקום העונש של בית אחאב מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 69-77  
10.בלוך, חיים אם שמע משה טענות בנות צלפחד שלא בפני צד השני? בית הלל, ליובל הרב הלל פוסק, ת"א תשיא עמ' 87-89  
11.בלומנפלד, מאיר הפרשה בתורה שציינה גבולי ארץ ישראל אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 163-161; אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' רסא-רסד  
12.בן-שם, מאיר דוד תורת הרמב"ם על התנ"ך; פירושי רבינו משה בן מימון לתורה נביאים וכתובים מתוך כל ספריו שבידינו והמיוחסים לו והמובאים בשמו . ירושלים תשלה-תשלח א. בראשית, עב עמ'; ב. שמות, קכ עמ'; ו. נביאים וכתובים, כח עמ'  
13.בנר, אוריאל עיון הלכתי בפרשת פילגש בגבעה נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 7-11  
14.ברקוביץ, אהרן זכריה ביאור הקניינים שעשה בועז (במגילת רות) בית אהרן וישראל גל' נט סיון תמוז תשנה עמ' כט-ל  
15.גבריהו, חיים משה יצחק 'מתיר אסורים'; מעשה חנינה לאסירים בארצות המקרא ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 152-137  
16.גבריהו, חיים משה יצחק; ליונטשם, שמואל אפרים גורל, גורלות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 461-459  
17.גוטל, נריה הטלת יונה הנביא אל הים [היבטים הלכתיים] המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 29-39, שם כרך לא גל' א תשרי תשנא עמ' 34-48  
18.גורדון, בנימין ל' תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109  
19.גורדון, כורש חוקי התורה ולוחות אשור הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 747-748  
20.גזונדהייט, בנימין שאילת כלי כסף וכלי זהב מגדים גל' לג שבט תשסא עמ' 9-12  
21.גיל, יעקב מגילת רות, חוקיה ומנהגיה (גאולת קרקע, ייבום, שליפת נעל) ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 153-160  
22.האנציקלופדיה העברית משטרה [במקרא] כרך כד עמ' 606  
23.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
24.הנשקה, דוד הבא במחתרת - יחסו של המדרש לפשט מגדים גל' ז שבט תשמט עמ' 9-15  
25.הרצוג, יצחק אייזיק פתרון חדש לחידת ספר יחזקאל סיני כרך לא תשיג עמ' שכא-שכט  
26.הרשקוביץ, מאיר משמעות השם 'עברי' בתנ"ך ובמקורות תלמודיים אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 25-33; כב תשלג עמ' 29-38  
27.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
28.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
29.ויס, אשר זליג שמעון ולוי ומעשה שכם מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' מח עמ' שיא-שטז  
30.זהרי, מנחם מגלת רות הדאר שנה לג תשיד-תשטו עמ' 583-584  
31.זהרי, מנחם תגליות מארי והמקרא [אורחות חברה וכלכלה. (1) תעודות חתומות; חותם כנף הבגד. (2) פקדון, משכון, מלוה ולוה. (3) טקסי מכירה ודיני ממכר. (4) ממון וחליפין. (5) דיני בכורה, אימוץ בנים] בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 93-104  
32.זהרי, מנחם השבועה בחיי המלך [במקרא ובכתבי מארי] בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד עמ' 144-145  
33.זילבר, יצחק  בענין מספר הפסוקים, התיבות והאותיות שבתורה מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צג-צח   
34.זלקין, אברהם יששכר וזבולון - דיון פרשני וערכי קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 344-351  
35.זר כבוד, מרדכי מה בין משפטי התורה לבין חוקי עמורבי ספר זיידל, ירושלים תשכב עמ' 18-22  
36.זר כבוד, מרדכי מעמדם (סטטוס) המשפטי של הגולים בבבל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 14-18  
37.זר-כבוד, מרדכי זיקת ספר משלי לתורה שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 108-101  
38.חכם, נח פרשיות החוקים בספר יחזקאל סיני כרך יב תשג עמ' לד-מה  
39.טלזנר, דוד תיקון סופרים, האם הוא סגנון ראשוני שנה בשנה תשלה עמ' 227-219  
40.טשרנא, ש"י התנוך בישראל בתקופת המקרא השלח כרך לד תרעח עמ' 273-257, 431-417  
41.טשרנא, ש"י לתולדות החנוך בישראל. חוב' א: תקופת המקרא וילנא תרפט 31 עמ'  
42.יהלום-קלפר, מאיר מנהגים קדומים במגילת רות (עיון ודיון) נר למאיר, ירושלים תשיג עמ' לא-מג  
43.ינאי, מרדכי גבולות ארצנו במקרא שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 44-41  
44.יעקבסון, אפרת הגורל בלכידת עכן מכלול ד סיון תשנב עמ' 43-52  
45.יפת, שרה גבולות א"י וכיבושה לפי ספר דברי הימים הגות במקרא כרך ג תשם עמ' 180-168  
46.ירון, ר' צורות ניסוח בחוקי בבל העתיקה (בהשוואה לחוקי המקרא) הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 63-64  
47.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
48.לבנון, אברהם מראי מקום מתאימים בספרים שמואל א ב מלכים א ב: דברי הימים א ב. נוספו עליהם (א) מראי מקום מסייעים דומים בספרים אחרים למקרא. (ב) מראי מקום בספרו של יוסיפוס פלביוס 'קדמוניות היהודים'. (ג) ביבליוגרפיה נבחרת בספרות המדעית העברית לנושאים השונים חיפה [חש"ד] 30 עמ' (בהכפלה)  
49.ליונשטם, שמואל אפרים שבועה אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 491-479  
50.מלול, מאיר עיונים בסימבוליקה משפטית מקראית - דיון במושגים כנף הבגד, החיק והח[ככ]צן/ח[הה]צן, משמעותם ושימושיהם המשפטיים במקרא ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 210-191  
51.מלול, מאיר בידוי ראיות במקרא; התחזות יעקב וכתונת יוסף המוכתמת בדם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 203-220  
52.מלמד, ע"צ מגלת רות לאור ההלכה (יבום, ירושה וכו') סיני כרך מח תשכא עמ' קנב-קס  
53.מלמד, עזרא ציון מפרשי המקרא, דרכיהם ושיטותיהם א-ב. ירושלים תשלה 1057 + 6 עמ'. מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1087 עמ'  
54.מלק, בנימין שמעון ולוי אחי דינה, עיון במעשה שכם ובברכת יעקב לשמעון וללוי מגדים גל' כג שבט תשנה עמ' 9-29  
55.נגה, רבקה חוקת התורה בדברי נביאים וכתובים בית מקרא שנה כה תשם עמ' 320-313  
56.סגל, משה צבי לבנית פסוקי השבועה והנדר בעברית לשוננו כרך א תרפח-תרפט עמ' 215-227  
57.סגל, משה צבי ספר רות ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' 132-119  
58.סגל, משה צבי ישראל וארץ ישראל במקרא מחניים לח ערב פסח תשיט עמ' 19-22  
59.סגל, משה צבי בועז ורות [בהלכה] מחניים ע סיון תשכב עמ' 117-114  
60.סוחטובר, מרדכי עדים זוממים (פרשת שופטים יט, טו-כ) המצפה שנה א תרמו עמ' 2-4  
61.פאול, שלום תקופת האבות לאור לוחות נחי דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 23-28  
62.פינקלשטיין, אליעזר אריה שיטות עתיקות בה' עדים זוממים ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' רפא-רצה  
63.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
64.פלק, זאב התנאי במשפט המקראי תרביץ שנה לח תשכט עמ' 321-318  
65.קורמן, אברהם מספר הפסוקים בתורה שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 9-3  
66.קורנגרין, פ' חוקי המזרח הקדמון (מחקר-השוואה במשפטי ישראל, בבל, אשור וחת) ת"א תשד 288 עמ'  
67.קפלן, מאיר האמנת נחמיה בן חכליה כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל  
68.קרויס, שמואל חקי יחזקאל ביחוסם אל תורת משה השלח כרך ח תרסח-תרסט עמ' 109-118, 306-300  
69.קרני, פנחס שבועה, אלה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 761-758  
70.רביב, חנוך שכיר אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 287-285  
71.רבן, נ' גבולותיה של מדינת ישראל לפי המקרא בצרון כרך יח תשה עמ' 348-343  
72.רופא, אלכסנדר הדיבר העשירי וחוקי 'רעך' בספר דברים עשרת הדברות בראי הדורות, בעריכת בן ציון סגל, ירושלים תשמו עמ' 51-35; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 126-110  
73.רופא, אלכסנדר סידורם של החוקים בספר דברים מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 235-217; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 177-159  
74.ריינס, חיים זאב המוסר והחנוך בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה לג תשלג עמ' 76-71  
75.רקובר, נחום גבולות הארץ בתנ"ך מחניים גל' כה ערב פסח תשטו עמ' 98  
76.ש"ב תורת משה ותורת המורבי הזמן 1903 גל' 42 עמ' 9-12  
77.שפירא, דוד שלמה המקורות הספרותיים של ספר יחזקאל סיני כרך פד תשלט עמ' ריד-רכז   
78. Rechtsgeschichte  Internationale Zeitschrift fur Bibelwissenschaft und Grenzgebiete 13 (1966-67), p. 222-225; Bund-Gesetz. 15 (1968-69), p. 128-130  
79. Almond, David M.  Hebrew religious education (treated historically)  n.p., 1922, 95 p.  
80. Baab, O.J.  Birth  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440  
81. Bachi, Riccardo  L'economia politica nella Bibbia  Torino 1936, 27 p.; repr. from Rivista di Storia Economica 14 (1936); La Rassegna Mensile di Israel 11 (1936-37), p. 179-200  
82. Baginsky, Adolf  Die hygienischen Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung  2nd ed., Braunschweig 1895, 27 p.  
83. Ballon, Jeffrey Lewis  Some rabbinical implications and consequences of the sale of Joseph  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1970, 77 p.  
84. Beattie, D.R.G.  The Book of Ruth as evidence for Israelite legal practice  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 251-267  
85. Bernstein, Moshe J.  Midrash Halakhah at Qumran.11Q: Temple 64,6-13 and Deuteronomy 21,22-23.  Gesher 7 (1979), p. 145-166  
86. Blank, Sheldon H.  Age, old  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 54-55  
87. Bloom, Alfred  Human rights in Israel's thought. A study of Old Testament doctrine.  Interpretation 8 (1954), p. 422-432  
88. Boecker, Hans Jochen  Redeformen des israelitischen Rechtslebens  Dissertation Bonn 1959, 229 p.; 2nd ed. 1970  
89. Boecker, Hans Jochen  Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament  Neukirchen 1964, 182 p.  
90. Boss, S.W.  Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung  Zurich 1952, 32 p.  
91. Brav, Aaron  The biblical sanitary code to prevent the spread of contagious diseases  American Medicine (Sept. 1917), p. 637-644  
92. Brim, Charles J.  Medicine in the Bible, vol. 1. The Pentateuch: Torah  N.Y. 1936, 19 + 384 p.  
93. Brovender, Chaim  Notes on the first chapter of the laws of Torah education  Petach 1 (1974), p. 11-22  
94. Brueggemann, Walter  Trajectories in Old Testament literature and the sociology of ancient Israel  Journal of Biblical Literature 98 (1979), p. 161-185  
95. Caprona, Pierre de  Moise dans l'Islam  In: La figure de Moise, eds. Robert Martin-Achard a.o., Geneve 1978, p. 129-141  
96. Carmichael, Calum M.  A common element in five supposedly disparate laws (Deuteronomy XXI)  Vetus Testamentum 29 (1979), p. 129-142.   
97. Castiglioni, Arturo  The medicine of the people of Israel. Theurgic medicine, canonical codification of sanitary laws.  In: A history of medicine, translated by E.B. Krumbhaar, N.Y. 1941, p. 64-79  
98. Coats, George W.  Strife without reconciliation, a narrative theme in the Jacob tradition  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 82-106  
99. Colombo, Yoseph  Il concetto del lavoro nella Bibbia  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 275-286  
100. Colorni, Vittore  Spunti giuridici nel libro di Ruth  La Rassegna Mensile di Israel 17 (1951), p. 195-204  
101. Daube, David  Dividing a child in antiquity  California Law Review 54,2 (1966), p. 1630-1637  
102. Daube, David  Dissent in Bible and Talmud  California Law Review 59 (1971), p. 784-794  
103. Daube, David; Yaron, Reuven  Jacob's reception by Laban  Journal of Semitic Studies 1 (1956), p. 60-62  
104. Dement, Byron H.  Teach, teacher, teaching  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2921-2923  
105. Demsky, Aaron; Moriel, Yehuda  Education (in the biblical period and in the Talmud)  Encyclopedia Judaica 6, p. 381-403  
106. Dick, Michael Brennan  The legal metaphor in Job 31  Catholic Biblical Quarterly 41 (1979), p. 37-50  
107. Diestel, Ludwig  Erziehung bei den Hebraern  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 166-174  
108. Dietrich, W.  Josia und das Gesetzbuch (2. Regum XXII).  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 13-35  
109. Duschak, Moritz  Schulgesetzgebung und Methodik der alten Israeliten  Wien 1872, 9 + 179 p.  
110. Falk, Zeev W.  Gestures expressing affirmation  Journal of Semitic Studies 4 (1959), p. 268-269  
111. Falk, Zeev W.  Las personas en el derecho hebreo de los tempos biblicos  Temis 21 (1967), p. 341-347  
112. Fraine, J. de  Adam et son lignage: Etudes sur la notion de 'personnalite corporative' dans la Bible  Bruges (?) (1959), 319 p.  
113. Frankel, Zacharias  Mosaisches Recht und Hindurecht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 321-331, 365-380, 406-416, 445-454  
114. Freedman, David Noel  The law and the prophets  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 250-265  
115. Fries, S.A.  Die Gesetzesschrift des Konigs Josia  Leipzig 1903, 78 p.  
116. Gamoran, Emanuel  Education... in Bible times, in talmudic times, in gaonic times  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 629-632  
117. Gemser, B.  The importance of the motive clause in Old Testament law  Vetus Testamentum Supplement 1 (1953), p. 50-66.   
118. Gese, Hartmut  Beobachtungen zum Stil alttestamentlicher Rechtssatze  Theologische Literaturzeitung 85 (1960), p. 147-150  
119. Ginsburg, Christian D.  Education (from the Exodus of Egypt to the close of the Talmud)  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 726-732  
120. Ginsburg, Christian D.  Tithe (מעשר) Kitto 3, p. 1010-1013  
121. Ginzberg, Eli  Studies in the economics of the Bible  Jewish Quarterly Review, N.S. 22 (1931-32), p. 343-408  
122. Golka, Friedemann H.  Keine Gnade fur Kain (Genesis 4, 1-16)  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 58-73  
123. Gordon, Benjamin Lee  Ancient medical jurisprudence with special reference to the eye  Archive of Ophthalmology 28 (1942), p. 860-881 = Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 230-210; also publ. sep.  
124. Gordon, Cyrus H.  Paralleles nouziens aux lois et coutumes de l'Ancien Testament  Revue Biblique 44 (1935), p. 34-41  
125. Hamshere, David  We need mosaic law now  London 1935, 221 p.  
126. Haran, Menahem  Seething a kid in its mother's milk  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 23-35  
127. Horst, Friedrich  Naturrecht und Altes Testament  Evangelische Theologie 10 (1950-51), p. 253-273 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 235-259  
128. Horton, F.  A reassessment of the legal forms in the Pentateuch and their functions  Society of Biblical Literature Seminar Papers 2 (1973), p. 347 ff.*  
129. Husslein, Joseph  Bible and labour  London 1924, 10 + 221 p.  
130. Ibn-Aknin, Joseph  Einleitung in den Talmud, ein Theil der Abhandlung ?ber Maasse und Gewichte in Pentateuch und Talmud, aus dem Arabischen in's Hebraische ubersetzt... nebst Seder Tanaim w'Amoraim  Breslau 1871, 18 p. + 37 p. (in Hebrew); repr. Jerusalem 1967  
131. Jacob, Ernst  Die altassyrischen Gesetze und ihr Verhaltnis zu den Gesetzen des Pentateuch  Breslau 1921, 64 p.  
132. Jacobson, Howard  A legal note on Potiphar's wife  Harvard Theological Review 69 (1976), p. 177  
133. James, J. Brindley  The medical aspect of Scripture  London 1903, 12 p.  
134. Jeremias, Jorg  Die Deutung der Gerichtsworte Michas in der Exilzeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 83 (1971), p. 330-354  
135. Jeremias, Jorg  משפט im ersten Gottesknechtslied (Jesaiah 42,1-4)  Vetus Testamentum 22 (1972), p. 31-42  
136. Johnson, Bo  Rattffardigheten i Bibeln  Goteborg 1985, 135 p.*  
137. Kalischer, S.  Die Wertschatzung der Arbeit in Bibel und Talmud  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 579-608  
138. Kellermann, Ulrich  Erwagungen zum Esragesetz  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 80 (1968), p. 373-385  
139. Kennedy, A.R.S.  Weights and measures  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 901-913  
140. Kleeberg, Julius  A medical study of the story of Samson and Delilah  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 195-202  
141. Kohler, Ludwig  Die hebraische Rechtsgemeinde  Festrede. Zurich 1931, 23 p. = Der hebraische Mensch, T?bingen 1953, p. 143-171  
142. Krause, Louis A.M.  A biblical portrait of old age  Bulletin of the School of Medicine, University of Maryland 27 (1942), p. 117-120  
143. Laserson, Max  Power and justice: Hobbes versus Job  Judaism 2 (1953), p. 52-60  
144. Lattes, Dante  Amos, il profeta della giustizia  La Rassegna Mensile di Israel 14 (1948), p. 130-138  
145. Lattes, Giuseppe  La legge Mosaica e la societa protettrice degli animali  Mose 1 (1878), p. 193-194, 349-350  
146. Laurentin, Andre  We'attah - Kai nun, formule caracteristique des textes juridiques et liturgiques (a propos de Jean 17,5)  Biblica 45 (1964), p. 168-195  
147. Levine, Baruch A.  The Netinim  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 207-212  
148. Levine, M. Herschel  A biblical protest against the violation of women  Dor le Dor 8 (1980), p. 194-196  
149. Liedke, Gerhard  Gestalt und Bezeichnung alttestamentlicher Rechtssatze  Neukirchen 1971, 234 p.  
150. Lindars, Barnabas  Ezekiel and individual responsibility  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 452-467  
151. Lipinski, E.  Le mariage de Ruth  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 124-127  
152. Lippe, K.  Die gerichtliche Medizin in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jassy 1910, 30 p.  
153. Loewenstein, Susan Fleiss  The urban experiment in the Old Testament  Dissertation Syracuse, N.Y. 1971, 157 p.  
154. Low, Albert  Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud  Budapest 1890, 37 p.  
155. Lundbom, Jack R.  The lawbook of the Josianic reform  Catholic Biblical Quarterly 38 (1976), p. 293-302  
156. Mabee, Charles  Jacob and Laban; the structure of judicial proceedings (Genesis 31, 25-42)  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 192-207  
157. Mabee, Charles  Judicial instrumentality in the Ahimelech story  Early Jewish and Christian exegesis, studies in memory of William Hugh Brownlee, 1987, p. 17-30  
158. Mackie, G.M.  City (עיר) Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 445-446  
159. Mackie, G.M.  Neighbour  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 511-512  
160. Magonet, Jonathan  Violence in the Bible  Patterns 4,6 (1970), p. 25-27  
161. Manley, G.T.  The Book of the Law. Studies in the date of Deuteronomy  London 1957, 192 p.  
162. Margoliouth, G.  Games (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 171-175  
163. Marti, Karl  Day  Encyclopedia Biblica 1, p. 1036-1038  
164. Marti, Karl  Year  Encyclopedia Biblica 4, p. 5363-5370  
165. McCown, C.C.  City  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 632-638  
166. McKane, William  Ruth and Boaz  Glasgow University Oriental Society, Transactions 19 (1961-62), p. 29-40  
167. Medvei, Bela  Az o-testamentumi egeszsegugy jelenkori vil git sban (Die alttestamentliche Hygiene im Spiegel der Gegenwart)  [Budapest] 1904, 23 p.  
168. Meislin, Bernard J.  The Ten Commandments in American law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 109-120  
169. Merendico, Rosario Pius  Das deuteronomische Gesetz  Bonn 1969, 13 + 458 p.  
170. Meyer, Eduard  Das Gesetzbuch Esras  In: Die Entstehung des Judentums, Halle 1896, p. 199-234  
171. Meyer, H.H.  Education, in early Israel, in later Israel  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 900-903  
172. Milch, Robert J.  Korah's revolt  Commentary 69,2 (1980), p. 52-56  
173. Milgrom, Jacob  The legal terms slm and br'sw in the Bible  Journal of Near Eastern Studies 35 (1976), p. 271-273.  
174. Miller, Charles H.  The infinitive construct in the lawbooks of the Old Testament, a statistical study  Catholic Biblical Quarterly 32 (1970), p. 222-226  
175. Miller, Larry Elenore  Instruction regarding the training of children in Deuteronomy  Dissertation Dallas Theological Seminary 1971  
176. Morgenstern, Julian  The Book of the Covenant  Hebrew Union College Annual 5 (1928), p. 1-151; 7 (1930), p. 19-258; 8-9 (1931-32), p. 1-150, 741-745; 33 (1962), p. 59-105  
177. Morgenstern, Julian  Supplementary studies in the calendars of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 10 (1935), p. 1-148  
178. Morgenstern, Julian  The Decalogue of the Holiness Code  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 1-27  
179. Muller, Ernst  Zum padagogischen Problem der Bibel  Der Jude 9,2 (1927), p. 120-124  
180. Muller, H.P. קהל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 609-619  
181. Nahmani, Hayim Simha  Human rights in the O.T  Tel Aviv 1964, 146 p.  
182. Neher, Richard  La conception de l'etat dans la Bible  Evidences 6 (1949), p. 32-34  
183. Nelson, Thomas Hiram  The mosaic law in the light of modern science  Philadelphia 1926, 190 p.  
184. Nicholson, E.W.  The Decalogue as the direct address of G-d  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 422-433  
185. Niditch, Susan  The wronged woman righted; an analysis of Genesis 38  Harvard Theological Review 72 (1979), p. 143-149  
186. Nikel, Johannes  Das alte Testament und die Nachstenliebe  Aschendorff 1913, 79 p.  
187. Orlinsky, Harry M.  Old Testament studies: social, economic and legal institutions (bibliography)  In: Religion, ed. P. Ramsey, Englewood Clifts, N.J. 1965, p. 86-92  
188. Palmer, Bernard (ed.)  Medicine and the Bible  Exter 1986, 272 p.  
189. Parry, Edward  The Gospel and the Law  London 1928, 4 + 323 p.  
190. Patterson, David  Ancient Hebrew law in modern Hebrew literature  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 169-180  
191. Paul, S.M.  I Samuel 9,7; an interview fee  Biblica 59 (1978), p. 542-544  
192. Paul, Shalom M.  Studies in the Book of Covenant in the light of cuneiform and biblical law  Vetus Testamentum Supplement 18 (1970), 12 + 149 p.   
193. Paul, Shalom M.  Unrecognized biblical legal idioms in the light of comparative Akkadian expressions  Revue Biblique 86 (1979), p. 231-239  
194. Pedersen, Johannes  Israel, its life and culture  2 vols., London-Copenhagen 1926-1940; vol. 1, p. 263-310: Peace and covenant; p. 336-377: Righteousness and truth; p. 378-410: Maintenance of justice; repr. 1946, 1954, 1959, 1973  
195. Pfeiffer, Izsak  A prfetakes a halacha (Halakha at the Prophets)  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 333-354  
196. Ploeg, J.P.M. van der  Le rle de la tradition orale dans la transmission du texte de l'Ancien Testament  Revue Biblique 54 (1947), p. 5-41  
197. Pollard, Edward Bagby  Usury  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3041-3042  
198. Poltin, Milton H.  Genesis as a source of Jewish law  Tradition 4 (1961-62), p. 36-43  
199. Porter, H.  Time  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2981-2982  
200. Porter, H.  Weights, weights and measures  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3079-3081  
201. Porter, J.R.  The legal aspects of the concept of 'corporate personality' in the Old Testament  Vetus Testamentum 15 (1965), p. 361-380  
202. Porteus, Norman W.  The basis of the ethical teaching of the prophets  In: Living the mystery, Oxford 1967, p. 47-60; repr. from: Studies in Old Testament prophecy, ed. H.H. Rowley, Edinburgh 1950  
203. Preuss, Julius  Mental disorders in the Bible and Talmud  Israel Annals of Psychiatry and Related Sciences 13 (1975), p. 222-238  
204. Procksch, D.O.  Furst und Priester bei Hesekiel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 58 (1940-41), p. 99-133  
205. Rabast, Karl Heinz  Das apodiktische Recht im Deuteronium und im Heiligkeitsgesetz  Berlin 1948, 48 p.  
206. Rabinowitz, Jacob J.  A legal formula in the Susa tablets, in the Egyptian documents of the 12th dynasty... and in the Book of Daniel  Biblica 36 (1955), p. 74-77  
207. Rabinowitz, Jacob J.  A biblical parallel to a legal formula from Ugarit  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 95  
208. Ramsay, W.M.  Numbers, hours, years and dates  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 473-484  
209. Rendtorff, Rolf  Die Gesetze in der Priesterschrift  Gottingen 1954, 80 p.  
210. Rhymer, Joseph  The prophets and the law  London 1964, 10 + 194 p.; Dayton, Ohio 1968  
211. Riehm, Eduard  Burgerrecht  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 244  
212. Riehm, Eduard  Stadt  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1557-1561  
213. Ringgren, Helmer  Oral and written transmission in the Old Testament  Studia Theologica, Riga 3 (1949), p. 34-59  
214. Roberts, Robert  The law of Moses as a rule of national and individual life and the enigmatical enunciation of divine principles and purposes  Birmingham 1924, 16 + 328 p.  
215. Robinson, Gnana  The prohibition of strange fire in ancient Israel; A new look at the case of gathering wood and kindling fire on the Sabbath  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 301-317  
216. Robinson, Ira  'Bepetah 'enayim' in Genesis 38:14  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 569  
217. Rofe, Alexander  The strata of the law about the centralization of worship in Deuteronomy and the history of the Deuteronomic movement  Vetus Testamentum Supplement 22 (1971), p. 221-226  
218. Rosenthal, L.  Die Bibel im Lichte altbabylonischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 682-688  
219. Roth, Cecil  The Teacher of Righteousness and the prophecy of Joel  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 91-95  
220. Rothstein, J.W.  Moses und das Gesetz, vol. 1: Gesetzgebung in Israel und Babel (Moses und Hammurabi)  Berlin 1911, 46 p. = Bibl. Zeit- und Streitfragen, 6th Ser., vol. 9, p. 315-358  
221. Schmidt, Hans  Das Bodenrecht im Verfassungsentwurf des Esra  Halle 1932, 29 p.   
222. Schreiner, Josef  Hoseas Ehe, ein Zeichen des Gerichts (zu Hosea 1,2-2,3; 3,1-5)  Biblische Zeitschrift, N.F. 21 (1977), p. 163-183  
223. Scott, R.B.Y.  Weights and measures of the Bible  Biblical Archaeologist 22,2 (1959), p. 22-40  
224. Seebass, H.  Der Fall Naboth in I. Regum XXI  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 474-488  
225. Sellers, O.R.  Weights and measures  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 828-839  
226. Short, Arthur Rendle  The Bible and modern medicine  London 1953, 142 p.  
227. Siegfried, C.  Gewichte  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 213-214  
228. Simon, Isidore  Les maladies nerveuses et mentales dans la Bible... et dans le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 7 (1950), p. 27-54  
229. Smith, Woodrow Michael  'Hesed' in the Old testament  Master Thesis 1971  
230. Soggin, J. Alberto  Das Amt der 'Kleinen Richter' in Israel  Vetus Testamentum 30 (1980), p. 245-247  
231. Soggin, J. Alberto  Compulsory labor under David and Solomon  In: Studies in the Period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 259-267  
232. Sonsino, Rifat  Motive clauses in Hebrew law; Biblical forms and Near Eastern parallels  Chicago 1980, 20 + 336 p.   
233. Spadafora, Francesco  Collettivismo e individualismo nel Vecchio Testamento  Rovigo 1953, 24 + 398 p.  
234. Stroes, H.R.  Does the day begin in the evening or morning? Some biblical observations  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 460-475  
235. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het O.T  Kampen 1968, 464 p.  
236. Thal, Lennard R.  The legal terminology and context of the Book of Job  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 4 + 170 p.  
237. Thompson, Thomas; Thompson, Dorothy  Some legal problems in the Book of Ruth  Vetus Testamentum 18 (1968), p. 79-99  
238. Vernes, Maurice  Jephte, le droit de gens et la distribution des tribus israelites  In: Essais bibliques, Paris 1891, p. 275-320  
239. Volkwein, Bruno  Massoretisches 'edut', 'edwot', 'edot'-'Zeugnis' oder 'Bundesbestimmungen'?  Biblische Zeitschrift, N.F. 13 (1969), p. 18-40  
240. Vries, S.J. de  Lying  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 192-193  
241. Wagner, Volker  Der bisher unbeachtete Rest eines hebraischen Rechtskodex  Biblische Zeitschrift, N.F. 19 (1975), p. 234-240  
242. Wahrmann, Nachum  Die Entwicklung der Bedingungsformeln im biblisch-talmudischen Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der Halacha.  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 377-391  
243. Wahrmann, Nachum  Die Bedingung im biblisch-talmudischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 45 (1930), p. 219-239  
244. Waldow, Eberhard von  Der traditionsgeschichtliche Hintergrund der prophetischen Gerichtsreden  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 85 (1963), 53 p.  
245. Wallis, Gerhard  Die Stadt in den Uberlieferungen der Genesis  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 78 (1966), p. 133-148  
246. Wallis, Gerhard  Der Vollburgereid in Deuteronomium 27,15-26  Hebrew Union College Annual 45 (1974), p. 47-63  
247. Wallis, Louis  Sociological study of the Bible  Chicago 1912, 35 + 308 p.  
248. Warren, C.  Fenced cities  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 3-4  
249. Weill, Alexandre  Moise, le Talmud, et l'Evangile  4 vols. in 1, Paris 1875, 96 + 96 + 88 + 88 p.  
250. Weindling, Gerard  Alcohol and drunkenness in the Bible and in the Talmud  Koroth 9,1-2 (1985), p. 230-241  
251. West, Stuart A.  The rape of Dinah and the conquest of Shechem  Dor le Dor 8 (1980), p. 144-156  
252. Wiener, Harold Marcus  The law of change in the Bible  Bibliotheca Sacra (1921), p. 73-102 = Early Hebrew History, London 1924, p. 51-78  
253. Williams, Walter G.  Tension and harmony between classical prophecy and classical law  In: Transitions in biblical scholarship, ed. J. Coert Rylaardsdam, Chicago-London 1968, p. 71-91  
254. Wilson, Elise Bristol  Rib in Israel's historical and legal traditions  Dissertation Madison, N.J., 1970, 2 + 355 p.  
255. Winer, G.B.  Burgerrecht  Biblisches Realworterbuch 1, p. 200  
256. Winer, G.B.  Stadte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 507-512  
257. Yaron, Reuven  Forms of ancient Babylonian legislation (compared with biblical laws)  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Ancient Near East, p. VIII,1-VIII,3  
258. Zakovitch, Yair  Some remnants of ancient laws in the Deuteronomic Code  Israel Law Review 9 (1974), p. 346-351  
259. Zeitlin, Solomon  Takkanot Ezra  Jewish Quarterly Review, N.S. 8 (1917-18), p. 61-74 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 116-129.   
260. Zimmerli, Walther  Das Gottesrecht bei den propheten Amos, Hosea und Jesaja  Werden und Wirken des Alten Testaments; Festschrift fur Claus Westermann zum 70. Geburtstag, 1980, p. 216-235  
261. Zingg, Ernst  Israels Privatrecht nach den Gesetzen Moses  Judaica 18 (1962), p. 129-139