Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > ספרות התנאים > כללי. מחקרים על המשנה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבלזון, יהודה זכרון יהודה, יכונה הוחק לזכר (כולל כללי דרכי המשנה וכללי הלכות) וילנא תרכ 72 עמ'  
2.אברמסון, שרגא על השימוש בלשון 'משנה' ו'תלמוד' (גמרא) בפי ראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' קצג-ריב; ספר דב סדן, ירושלים תשלז עמ' 43-23  
3.אונא, אביגדור כ"ף-האימות בפסוק ובמשנה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 223-220; על כף האימות בתנ"ך. עתים למשנה, ירושלים תשמג, עמ' 140-135; על כף האימות במשנה, בתוספתא ובגמרא. שם עמ' 148-141  
4.אונא, אביגדור וי"ו שי"ן מתחלפין במשנה סיני כרך פז תשם עמ' קה-קיח; חילופי וי"ו החיבור ושי"ן הזיקה. עתים למשנה, ירושלים תשמג עמ' 134-114  
5.אונא, אביגדור עתים למשנה: עיונים בששה סדרי משנה ירושלים תשמג 184 עמ'  
6.אונא, אביגדור ו' וש' המתחלפות במשנה סיני כרך נו תשכה עמ' ח-יב  
7.אופנהיים, חיים תולדות המשנה בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 151-142, 245-237,179-172, 269-273, 315-304, 355-343  
8.אופנהיים, חיים הכללים שבמשנה ובתוספתא כנסת ישראל שנה א תרמז עמ' 378-351  
9.אופנהיים, חיים חסורי מחסרא כנסת ישראל שנה ג תרמח עמ' 331-303  
10.אופנהיים, חיים תולדות המשנה ד"צ של מהדו' פרסבורג 1882, בתוך: מחקרים ומבואות לתלמודי ירושלים תשלא 52 עמ'  
11.אורבך, אפרים אלימלך משנה האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 649-640  
12.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
13.אלבק, חנוך נוסחאות במשנה של האמוראים מאמרים לזכרון צבי פרץ חיות, וינא תרצג עמ' א-כח  
14.אלבק, חנוך (מפרש): ששה סדרי משנה ירושלים תשיב-תשיט  
15.אלבק, חנוך מבוא למשנה ירושלים תשיט 295 עמ'  
16.אלון, גדליהו תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. א-ב ת"א תשכז-תשלא 383 + 279 עמ'  
17.אלון, גדליהו מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד. א-ב ת"א תשכז-תשל 328 + 352 עמ'  
18.אלוני, נחמיה אלפאט אלמשנה (מלות המשנה) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שלישי] ראשונים ואחרונים, הלכה מוסר אגדה ודרש, ירושלים תשמה עמ' יג-כו  
19.אנטוקולסקי, משה שמעון מנחת כהן; והוא ארבעה מאמרים במשנה... (א) שמות העיירות והנהרות ושמות אנשים פרטיים הנזכרים במשנה. (ב) ...חסורי מחסרא... (ג) שלא נוכל לפרש המשנה נגד מסקנת הגמרא.. ווילנא תרסב 16 עמ'  
20.אפרתי, יעקב א' 'אלא שאדם חייב לומר בלשון רבו' (גלגולה של הלכה או סגנון ושיטה) בר-אילן ט תשלב עמ' 238-221  
21.אפרתי, יעקב אליהו למקורות הספרותיים השקועים במשנתנו בר-אילן יא תשלג עמ' 68-49  
22.אפרתי, יעקב אליהו מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל') בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81  
23.אפשטיין, יעקב נחום אמרו חכמים ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' 261-252. נמושות ל'אמרו חכמים'. תרביץ שנה יד תשג עמ' 75-76; טו תשד עמ' 64  
24.אפשטיין, יעקב נחום למשנת רבי יהודה (לחקר מקורות המשנה) תרביץ שנה טו תשד עמ' 13-1, 64  
25.אפשטיין, יעקב נחום מבוא לנוסח המשנה. א-ב ירושלים תשח 1350 עמ'  
26.אפשטיין, יעקב נחום 'משנה, דפוס לא נודע' - '(קושטא רע"ו)' תרביץ שנה יז תשח עמ' 65-67  
27.אפשטיין, יעקב נחום תרגום ערבי של משניות ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי עמ' כג-מח  
28.אפשטיין, יעקב נחום מבואות לספרות התנאים (משנה, תוספתא ומדרשי הלכה); ערוך בידי עזרא ציון מלמד ירושלים תשיז  
29.ארזי, אברהם משנה ותלמוד מה קודם למה? סיני כרך סז תשל עמ' פ-פב  
30.בזק, יעקב סוד נוסף מסודות עריכת המשנה סיני כרך עט תשלו עמ' ח-יג  
31.ביאליק, חיים נחמן משנה לעם [הקדמה לששה סדרי משנה מנוקדים ומפורשים על ידי בעל המאמר, סדר ראשון, זרעים, תרצב] כל כתבי ח"נ ביאליק, ת"א תרצח עמ' דכב-רכז  
32.ביברפלד, שרגא צורת המשנה ביסודה ספר זכרון ליצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' רי-ריג  
33.בירנבוים, פלטיאל חיי היהודים בגליל בתקופת המשנה בצרון כרך נט תשכח עמ' 33-29  
34.בלידשטין, יעקב על חביבות המדרש ועל עריכת המשנה: הערה לדרכו של הרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' קעא-קעה   
35.בר, יצחק ישראל בעמים; עיונים בתולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה וביסודות ההלכה והאמונה ירושלים תשטו 144 עמ'  
36.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה לוח הארץ לשנת תשיג עמ' 148-130; ציון שנה יז תשיב עמ' 1-55, 173  
37.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים) ציון שנה כז תשכב עמ' 155-117  
38.בר, יצחק המשנה וההיסטוריה הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכח עמ' 41-40  
39.בר, יצחק המשנה וההיסטוריה מולד כרך כא תשכג-תשכד עמ' 323-308  
40.בר, משה תלמוד תורה ודרך ארץ (לשאלת קיומם הכלכלי של התנאים) בר-אילן ב תשכד עמ' 162-134  
41.בר-אילן, מאיר אופיה ומקורה של מגילת תענית סיני כרך צח תשמו עמ' קיד-קלז  
42.בר-אשר, משה צורות נדירות בלשון התנאים לשוננו כרך מ תשלו עמ' 102-83  
43.בר-אשר, משה נשכחות בלשון התנאים (בין הסופר לנקדן של כתב יד קאופמן של המשנה (בירור ראשון) מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 110-83  
44.בר-אשר, משה הטיפוסים השונים של לשון המשנה תרביץ שנה נג תשמד עמ' 220-187  
45.בר-אשר, משה המשקלים פולה, פעה בלשון המשנה - עיון מורפולוגי וסמנטי תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 403-421  
46.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
47.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
48.ברויאר, יוחנן פטרוה - פיטרוה: לשון בבל והשפעתה על פירוש המשנה בתקופת התנאים לשוננו שנה נו תשנב עמ' 11-21  
49.ברור, א"י האם סודר סדר נשים במשנה לפי א"ב? סיני כרך סט תשלא עמ' קב-קג  
50.בריל, יאקב מבוא המשנה; כולל תולדות גדולי תורה מימות עזרא עד סוף המשנה ודרכי למודיהם. א-ב פרנקפורט א"מ תרלו-תרמה 296 + 167 עמ'  
51.ברנד, יהושע הערות לחרסי ערד סיני כרך עב תשלג עמ' רנט-רסג  
52.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
53.גולדברג, אברהם לטיב ניב לשון המשנה 'כיצד' כמלת הגבלה. לשוננו כרך מ תשלו עמ' 20-6  
54.גולדברג, אברהם דרכו של ר' יהודה הנשיא בסידור המשנה תרביץ שנה כח תשיט עמ' 269-260  
55.גולדברג, אברהם 'וכולהו אליבא דרבי עקיבא' תרביץ שנה לח תשכט עמ' 254-231  
56.גולדברג, אברהם מבוא למשנה ותוספתא. בעריכת מיכאל אסולין ירושלים תשל 150 + סד עמ' (בהכפלה)  
57.גולדברג, אברהם סדר ההלכות במשנה ובתוספתא. האם נמצאים רישומים של 'סדר קדום' במקורותינו דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 81-94  
58.גינצבורג, לוי על היחס שבין המשנה והמכילתא קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 57-95; על הלכה ואגדה, ת"א תשך עמ' 103-66  
59.גפני, חנן פשט ודרש במשנה - לגלגוליה של מסורת מבית מדרשו של הגר"א סידרא כב תשסז עמ' 5-19  
60.גרץ, צבי דברי ימי ישראל ד"צ ירושלים תשלב, חלק ב 2 עמ' 317-148  
61.דה-פריס, בנימין תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב (עמ' 9-21: המדרש כגורם בהתפתחות ההלכה בתקופת התנאים. עמ' 50-68: תנאים ואמוראים. עמ' 128-115: הגלגול הספרותי כגורם בהתפתחות ההלכה)   
62.דה-פריס, בנימין לצורת ההלכות בתקופת התנאים סיני כרך נו תשכה עמ' ריב-רכה; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 81-95  
63.דה-פריס, בנימין מחקרים בספרות התלמוד (א: מחקרים בספרות התנאים. ב: בעיות בהתהוות התלמוד) ירושלים תשכח 305 עמ'  
64.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדורה ו ת"א 1958 כרך ג עמ' 3-85   
65.האוניברסיטה הפתוחה פרקי תלמוד; יחידות 2,1: מבוא לתורה שבעל פה ולמשנה מבוא לבריתות ולתלמודים. ת"א תשמא 164 עמ'  
66.האופטמן, יהודית המשנה כעיבוד של יצירה תנאית קדומה נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' סא-ע  
67.הופמן, דוד צבי המשנה הראשונה ופלוגתא דתנאי. תרגם שמואל גרינברג ברלין תרעד 60 עמ'  
68.הופמן, דוד צבי לחקר מדרשי התנאים. תרגם א"ז רבינוביץ מסלות לתורת התנאים, ת"א תרפח עמ' ג-81  
69.הופר, אברהם שמות ששה סדרי משנה הסוקר שנה ד תרצו-תרצז עמ' 156-153; זכרון יהודה, לכבוד י"א בלוי, בודפשט 1938 מדור עברי עמ' 156-153  
70.הורביץ, חיים שאול השלמה מסלות לתורת התנאים, ת"א תרפה עמ' 91-82  
71.היגר, מיכאל ספרי התנאים בתקופת הגאונים אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 95-120, 146-143, 175-167. הוצאה מיוחדת: הומנה תרצח. ד"צ ירושלים תשלא 59 עמ'  
72.הכהן, פנחס יעקב בדבר כתיבת המשנה המאור שנה ה חוב' ט אב תשיד עמ' 12-11  
73.הלבני (וייס), דוד 'שהיה ר' פלוני אומר' במשנה ובברייתא HUCA כרך 31 1960 עמ' טו-כב  
74.הלבני (וייס), דוד משנות חז"ל [על שינויי נוסחאות במשנה בפי אמוראים] סיני כרך נח תשכו עמ' ז-טז  
75.הלוי, א"א לבירורן של משניות מוקשות לאור מקורות יווניים ולאטיניים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 359-355  
76.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, חלק א כר' ג, ה ברלין תרפג 736 + 890 עמ'  
77.הנשקה, דוד פרשת המלך כיצד? - לדרכי עריכת המשנה סידרא טז תשס עמ' 5-16  
78.הר, ש'; שרירא, ש' תולדות הספרות התלמודית. ספר א: מראשית יצירתה של התורה שבעל פה עד חתימת המשנה ת"א תרצז 260 עמ'  
79.הרשקוביץ, יצחק משנה תורה והמשנה - השלמה תוכנית ומבנית מעליות כה תשסה עמ' 355-374  
80.ווליס, יהודה מאמרי האחרים ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 36-46  
81.וולף, ירון המשנה כדרכה משלב גל' כ שבט תשנב עמ' 33-47  
82.ויינברג, יעקב יחיאל מחקרים במשנה ובתלמוד. (1) מחקר המשנה בעבר. (2) שיטתו של רבי דוד צבי הופמן בשאלת סידור המשנה. (3) השגות על הדעה של רד"צ הופמן. (4) מקורות המשנה ודרך סידורה המעין כרך ב גל' א תשרי תשטו עמ' 23-13; גל' ב-ג אייר תשטו עמ' 55-43. לחקר המשנה. ספר יובל לש"ק מירסקי, ניו-יורק תשיח עמ' 247-222; שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' רכב-רלה  
83.ויינברג, יעקב יחיאל מחקרים על הפרשנות התלמודית למשנה [על ההלכה: כל השטרות העולים בערכאות של עכו"ם וכו'] תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 636-606  
84.ויינברג, יעקב יחיאל הפרשנות התלמודית למשנה שי לישעיהו, ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 105-86; שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' רלה-רמט  
85.ויינברג, יעקב יחיאל מקורות המשנה ודרך סידורה תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 72-88, 316-290  
86.ויינברג, יעקב יחיאל על דרכו של רי"א הלוי בחקר המשנה סיני כרך מו תשב עמ' רכב-רל; תלפיות כרך ח תשכא-תשכג עמ' 48-38; ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' קיט-קל; סורא ספר ד תשכד עמ' 136-105; שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' רמט-רסו  
87.וייס, אברהם לחקר הספרותי של המשנה HUCA כרך 16 1941 עמ' א-לג  
88.וייס, אברהם על המשנה (אוסף מאמרים) אוניברסיטה בר-אילן, ר"ג [תשלן] 295 עמ'  
89.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, וילנא תרסד. חלק א: מקדמתה עד חרבן הבית השני, חלק ב: מחרבן הבית השני עד אחר חתימת המשנה   
90.וייס, אייזק הירש אין המשנה יוצאת מידי פשוטה בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 128-121  
91.וייס, משה סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 336 עמ'  
92.וייס, משה על תלמודם של תנאים פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 37-30  
93.וייס, משה משניות 'ספורות' בראש מסכת סידרא א תשמה עמ' 44-34  
94.וייס, משה לשאלת האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 6-1  
95.וייס, משה שרידי שקלא וטריא מן התקופה שקדמה לבית שמאי ובית הלל סידרא ח תשנב עמ' 39-51  
96.וייס, משה סדר המשנה במסכת קינים: לשאלת פרקי משנה תוספתאיים סידרא יג תשנז עמ' 61-91  
97.זוסמן, יעקב כתבי-יד ומסורות - נוסח המשנה דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 250-215  
98.זילבר, אברהם מתי התחילו התארים אצל התנאים? המאור שנה ג חוב' א תשרי תשיב עמ' 19-17  
99.זק"ש, ניסן (עורך) משנה ששה סדרי משנה עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי-היד של המשנה... ודפוסים ראשונים, עם השוואות מתוך הבאות מהמשנה מכל ספרי חז"ל, גאונים וראשונים עם מראי מקומות, ציונים והערות... כרך א ברכות-כלאים, [ירושלים] תשלב; כרך ב שביעית-ביכורים תשלה  
100.זק"ש, ניסן (עורך) ששה סדרי משנה עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי-היד של המשנה. משנה זרעים. כרך א: זרעים - ברכות פאה דמאי וכלאים ירושלים תשלב שח עמ'  
101.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק ה ירושלים תרצג: מראשית שלטון הורדוס עד אחרי החורבן; חלק ו ת"א תרצד: מראשית נשיאות רבי יוחנן בן זכי עד אחרית ר' יהודה נשיאה   
102.כהנא, מנחם עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה תרביץ שנה עג תשסד עמ' 51-81  
103.כהנא, קלמן דרכי פירוש במשנה חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' קלב-קנב [מעמ' קמג ואילך על פירוש המשנה שלא כגמרא]  
104.כץ, אברהם יצחק גנזי משנה . מהגניזה הקהירית... ירושלים תשל שיט + 15 עמ'  
105.לוי, אליעזר (מפרש) משנה מפורשת. א-ו ת"א תשיב-תשיח  
106.לוי, ישראל קטעים ממשנת אבא שאול [תרגם א"ז רבינוביץ] מסלות לתורת התנאים, ת"א תרפח עמ' 133-92  
107.לויזון, אברהם קורות תנאים ואמוראים [בענין פרנסת חז"ל] ישרון שנה א מחברת ג תריז עמ' 81-86  
108.ליברמן, שאול תנא היכא קאי קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 188-183 [אוצר המשפט חלק א ערך 1523]. פרידמן, מרדכי עקיבא: עיונים במדרשו של ר' מאיר. תעודה כרך ד תשמו עמ' 92-79 
109.ליברמן, שאול תנא היכא קאי קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 188-183  
110.ליברמן, שאול יוונית ויוונות בארץ ישראל; מחקרים באורחות החיים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ירושלים תשכג 328 עמ'  
111.לייטר, משה משנתו של רבי סיני כרך נא תשכב עמ' קסז-קע  
112.ליפשיץ, א"מ המשנה יפו תרעד 55 עמ'  
113.לרנר, מאיר תורת המשנה; תכליתה לבאר תכונת המשנה ואמונתנו בתורה שבע"פ שהיא אבן פינה ויסוד מוסד של כל המשנה כולה. חוברת א: ראיות ברורות שנמצאו במשנה דינים מסורים לנו מזמנו של אברהם אבינו ברלין תרעה כח דפים. מהדו' חדשה: הדר הכרמל; תורת המשנה... חלק א נעתק ונסדר עם מראי מקומות ומפתחות ע"י יצחק דוב פעלד. לונדון 1970 קנו עמ'  
114.מור, שגית הצבתה של מסכת ברכות בראש הש"ס כביטוי לפרקטיקות שיוצרות 'מיתוס מכונן' מדעי היהדות 44 תשס"ז 79-104  
115.מורשת, מנחם חלופי גרסאות בין כתבי יד ובין נוסח א"י לבבל כעדות לשתי מסורות לשון סיני כרך פב תשלח עמ' סב-פא  
116.מירסקי, שמואל ק' סתם משנה חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 81-72  
117.מירסקי, שמואל ק' לראשית הישיבה ומהותה חורב כרך ה תרצט עמ' 142-133  
118.מירסקי, שמואל ק' הדרשה בתקופת המשנה והתלמוד חורב כרך ז תשג עמ' 75-91  
119.מירסקי, שמואל ק' פרשנות המקרא בספרות התנאים פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 9-43  
120.מלמד, עזרא ציון התקבולת במשנה (איידי דתנא רישא וכו' תנא סיפא וכו') דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 291-275  
121.מלמד, עזרא ציון קובצי מעשים של תנאים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 107-93  
122.מלמד, עזרא ציון לשון נקיה וכינויים במשנה לשוננו כרך מז תשמג עמ' 17-3  
123.מלמד, עזרא ציון מחלוקת תנאים בפירוש משנה קדומה ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 215-207  
124.מלמד, עזרא ציון מחלוקת התנאים בפירוש המשנה שלפניהם ובנוסחתה תרביץ שנה כא תשי עמ' 163-137  
125.מלמד, עזרא ציון 'מלאכת שלמה' לר' שלמה עדני סיני כרך מד תשיט עמ' שמו-שסג  
126.מלמד, עזרא ציון ה'מעשה' במשנה כמקור להלכה סיני כרך מו תשך עמ' קנב-קסו  
127.מלמד, עזרא ציון השלמות במשניות וסימניהן תרביץ שנה לא תשכב עמ' 326-356  
128.מלמד, עזרא ציון קצורים ואשגרות בברייתות ומשנה בר-אילן ו תשכח עמ' 42-52  
129.מלמד, עזרא ציון שילובים במשנה ('אתאן לתנא קמא') דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 258-249  
130.מרגליות, ראובן יסוד המשנה ועריכתה קוי אור, לבוב [חש"ד] עמ' ה-מ. יסוד המשנה ועריכתה; סקירה כללית על השתלשלותה מימות אנשי כנסת הגדולה עד חתימתה, ותכנית סדורה. הוצאה ד עם מלואים. ת"א תשטז פ עמ'  
131.מרמרשטיין, אברהם ארבעה מחקרים בתלמוד ובמדרש [ג: על משנת בר קפרא] הסוקר שנה ב תרצד עמ' 105-89  
132.ניוזנר, יעקב יהדות; עדותה של המשנה ת"א תשמז 432 עמ'  
133.נייהויזן, ח"ש איזהו מקומן של מסכות? אוצר החיים ספר י תרצד עמ' 25-30  
134.נתן, חיה המונחים המשפטיים בלשון התנאים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ד כרך ראשון תשמו עמ' 29-23  
135.סגל, בן-ציון הגיאוגרפיה במשנה; המקומות, טיבם וערכם ירושלים תשלט 187 + 14 עמ'  
136.ספראי, שמואל 'הכל לפי רוב המעשה' [אבות פ"ג מט"ו] תרביץ שנה נד תשמה עמ' 40-33  
137.ספראי, שמואל תקופת המשנה והתלמוד (640-70) תולדות עם ישראל, בעריכת ח"ה בן-ששון, ת"א תשכט עמ' 295-367  
138.עמינח, נח על מחקר נוסח המשנה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 353-343  
139.עמינח, נח על תולדות מחקר מקורות המשנה בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 234-221  
140.עמנואל, יונה פשט ומשמעותו במשנה המעין כרך יב גל' א תשרי תשלב עמ' 37-27  
141.פוגלמן, מרדכי רבי תנא הוא ופליג סיני כרך מב תשיח עמ' כה-ל; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כד עמ' רסב-רסד  
142.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
143.פיינברג, נ"ש מסלה לתלמוד ניו-יורק תרפז 96 עמ'  
144.פיינטוך, ישראל צבי הקדמות להוצאה בקרתית של המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 211 עמ'  
145.פיינטוך, ישראל צבי על המשנה שלפני הירושלמי כתב-יד ליידן תרביץ שנה מה תשלו עמ' 212-178; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 50-13  
146.פיינטוך, ישראל צבי על 'דפוס לא נודע' של המשנה עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 69-51; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 127-109  
147.פיינטוך, ישראל צבי הגהות ר' שמואל לירמה למשנה קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 186-173; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 142-129  
148.פיינטוך, ישראל צבי משהו על כתב יד פארמה (דה רוסי 138) בר-אילן יח-יט תשמא 217-196; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 108-87  
149.פיניליש, צבי מנחם דרכה של תורה; להצדיק התורה שבע"פ בכלל ולהגן על המשנה בפרט.. וינה 1861. ד"צ. 300 עמ'  
150.פינס, שלמה זלמן בנוגע לכתיבת המשנה ע"י רבי הפרדס שנה כה חוב' א תשרי תשיא עמ' 18-19  
151.פלדבלום, מאיר שמחה 'משנה יתירא'; סידור המשנה באספקלריה של החומר הסתמי בתלמוד ספר זכרון להרב יוסף חיים לוקשטיין, ניו-יורק 1980 עמ' ז-טו  
152.פלורסהיים, יואל הסתירה בין מקורות כצורה ספרותית של תנאים ואמוראים לחדש בהלכה סיני כרך פג תשלח עמ' רנב-רסו  
153.פליקס, יהודה הצומח והחי במשנה בליווי פרק על כלי החקלאות ומונחיה ירושלים תשמה 253 עמ'  
154.פליקס, יהודה החי במשנה; תיאורם וזיהויים של בעלי החיים שנזכרו במשנה מודגמים על ידי 84 תמונות ירושלים תשלב 200 עמ'  
155.פרידמן, שמא יהודה המונח "או כלך לדרך זו" ושמושו במדרשי התנאים סידרא ט תשנג עמ' 61-74  
156.פרנקל, זכריה דרכי המשנה, התוספתא, מכילתא, ספרא, וספרי (עם נוספות ומפתח לדרכי המשנה והוספות חדשות שנמצאו בכתובים בגנזי הרב מעובד ומתוקן בידי יצחק ניסנבוים) ת"א תשיט 392 עמ'  
157.צייטלין, שניאור זלמן המשנה שבירושלמי והמשנה שבבבלי (פירושים וחידושים) זר לגבורות, מוגש לזלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 548-539  
158.קאפח, יוסף מטרות המשנה ויעודה, במשנת הרמב"ם פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 17-14  
159.קהתי, פנחס (מפרש) משניות מבוארות. א-יב ירושלים תשכו-תשכז  
160.קוק, שאול חנא מסורה למשנה הצופה לחכמת ישראל שנה ח תרפד עמ' 320-317; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 25-28  
161.קוק, שאול חנא לשימוש 'תנא' ו'תני' עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 63-64  
162.קורמן, אברהם למהותה של מגילת תענית וזיקתה לגמרא שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח 35-33  
163.קמינקא, אהרן מחקרים ליסודי ההלכה הכתובה במשנה ובתוספתא הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 33-65. הוצאה מיוחדת: בודאפסט תרפה 33 עמ'  
164.קצוף, בנימין המקורות התנאים ונוסחם בספר הלכות פסוקות שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 199-216  
165.קרופ, מיכאל אביונה על היחס בין משנה כ"י פארמא דה רוסי 138 לבין ספרא וסדר אליהו רבה וזוטא כ"י ואטיקאן 31 תרביץ שנה מט תשם עמ' 196-194  
166.קרלין, אריה שמות הפרקים במשנה ובתלמוד אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 59-62; דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 54-59  
167.שביב, יהודה על כ"ד הפרקים של מסכת שבת שנה בשנה תשמג עמ' 276-270  
168.שביב, יהודה משמעותם של ניבי לשון במשנה שנה בשנה תשמה עמ' 200-194  
169.שור, י''ה שימת עין על המשנה והגמרא; במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי החלוץ מחברת א תריב עמ' 56-50  
170.שור, י''ה משניות [בבבלי ובירושלמי] החלוץ מחברת ו תרכב עמ' 32-47  
171.שטיינפלד, צבי אריה 'הודאה ממין הטענה' או 'הודאה מן הטענה' מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 76-68  
172.שכטר, אלימלך המשנה בבבלי ובירושלמי (השוואת נוסחאותיה) ירושלים תשיט שלו עמ'  
173.שפרבר, דניאל תנא, תנאים האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 941-938  
174.שפרבר, דניאל יוונית ולטינית בספרות התנאים והאמוראים ירושלים תשמב קיד + 194 עמ'  
175.שרביט, שמעון מסורות פירוש וזיקתן למסורות נוסח במשנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 134-115   
176. The Mishnah: methods of interpretation - symposium  Midstream 32,8 (1986), p. 38-42  
177. Albeck, Chanoch  Untersuchungen ?ber die Redaktion der Mischna  Berlin 1923, 9 + 165 p.; 2nd ed., Berlin 1936.   
178. Albeck, Chanoch  Die neueste Mischnaliteratur  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 401-421; 70, N.F. 34 (1926), p. 291-293; 73, N.F. 37 (1929), p. 4-25.   
179. Albeck, Chanoch  Aus der neuesten Mischnaliteratur  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 4-25  
180. Albeck, Chanoch  Einfuhrung in die Mischna  Berlin-N.Y. 1971, 7 + 493 p.   
181. Alexander, Levy  Hebrew ritual and doctrinal explanation of the whole ceremonial law, oral and traditional, of the Jewish community in England and foreign parts  London 1819, 7 + 309 p.; p. 155-173: Of marriages; p. 233-299: On the Mishna, or Oral Law  
182. Alon, Gedalyahu  On the Halakhot of the early sages  In: Jews, Judaism and the classical world, Jerusalem 1977, p. 138-145  
183. Ansbacher, Jonas  Mischnah Lemussar; moral principles derived from the Mischnah and its commentaries, Pt. 1.: Seraim and Maued.  London 1950, 154 p.  
184. Artom, Elia S.  Studi misnici  Annuario di Studi Ebraici (1935-37), p.23-64  
185. Bacher, Wilhelm  Vortragende Tradenten tannaitischer Lehrsatze in den amoraischen Schulen  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 1-16  
186. Baer, Yitzhak Fritz  Social ideals of the Second Jewish Commonwealth  Journal of World History 11 (1968), p. 69-91 = Jewish Society through the Ages, ed. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 69-91  
187. Barth, Jacob  Beitr?ge zum Lexicon der Mischna  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 7 (1909), p. 129-136  
188. Bassfreund, J.  Zur Redaktion der Mischna  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 51, N.F. 15 (1907), p. 291-322, 429-444, 590-608, 678-706  
189. Bennett, Ephraim  Mishnah  Universal Jewish Encyclopedia 7, p. 581-582  
190. Bennett, William Henry  The Mishna as illustrating the Gospels  Cambridge 1884, 6 + 116 p.  
191. Berliner, Abraham  Beitr?ge zur hebraischen Grammatik im Talmud und Midrasch  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin 1878-79, p. 1-59  
192. Blau, Ludwig  Tossefta, Mischna et Baraita dans leurs rapports reciproques, ou Halacha Palestinienne et Babylonienne  Revue des Etudes Juives 67 (1914), p. 1-23  
193. Blau, Ludwig  Ein Prinzip der Mischnaredaktion  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 78, N.F. 42 (1934), p. 119-126  
194. Bloch, Joseph Samuel  Einblicke in die Geschichte der Entstehung der talmudischen Literatur  Wien 1884, 10 + 139 p.   
195. Bokser, Baruch M.  Samuel's commentary on the Mishnah, its nature, forms and content. Part 1: Mishnayot in the Order of Zeraim  Leiden 1975, 16 + 257 p.  
196. Buddeus, Joh. Franciscus  Introductio ad historiam philosophiae Ebraeorum  Halle 1702, 14 + 564 + 28 p.; 2nd ed., Halle 1720, 24 + 736 + 20 p.  
197. Cohen, Boaz  Mishnah and Tosefta, a comparative study  Part I: Shabbat. N.Y. 1935, 9 + 160 p.  
198. Cohn, Tobias  Aufeinanderfolge der Mischnah-Ordnungen  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 4 (1866), p. 126-140  
199. Daube, David  Three notes having to do with Johanan ben Zaccai [on mishnaic terms: סמיכה, סמך, שים]  Journal of Theological Studies, N.S. 11 (1960), p. 53-62  
200. Derenbourg, Josef  Les sections et les traites de la Michnah  Revue des Etudes Juives 3 (1881), p. 205-210  
201. Duensing, Hugo  Verzeichnis der Personen und der geographischen Namen in der Mischna  Stuttgart 1960, 51 p.  
202. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Veranlassung, Zweck und Entwicklung der halachischen und halachisch-exegetischen Sammlungen wahrend der Tannaim-Periode  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 137-144, 158-173, 313-319, 363-377, 416-423, 449-454  
203. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  R. Juda ha-Nasi's Antheil an unserer Mischna  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 21 (1872), p.161-178, 218-235  
204. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Der Einfluss anderer Tannaiten auf R. Jehuda Hanassi's Halachah-Feststellung  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 321-332, 361-372  
205. Eisenstadt, Samuel  L'operaio ebreo all'epoca della Mishna  La Rassegna Mensile di Israel 12,1-2 (1937-38), p. 3-12  
206. Elbogen, Ismar  Mischna, Talmud und Midrasch  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 34-38  
207. Enciclopedia Judaica Castellana  Mishna  Vol. 7, p. 548-551  
208. Enciclopedia Judaica Castellana  Tana; Tanaitas  Vol. 10, p. 170-171  
209. Fishman, Isidore  שער למשנה Gateway to the Mishnah. An introduction to the contents and language of the Mishnah. A selection of texts, translation,..  London 1955, 29 + 213 p.  
210. Frank, Helmut  Mischna mit arabischen Glossen, Leningrader Fragment Antonin Nr. 262  Dissertation Bonn 1936, 68 p.  
211. Frankel, Zacharias  Erklarung der Schrift 'Hodogetik in die Mischna' (דרכי המשנה) betreffend  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 159-160  
212. Frankel, Zacharias  Die Redaction der Mischna schriftlich  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 11 (1862), p. 272-274  
213. Frankel, Zacharias  Traditionelle Erklarung der Mischna und des Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 11 (1862), p. 274-275  
214. Frankel, Zacharias  Zum Mischnatext  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 12 (1863), p. 71-72  
215. Frankel, Zacharias  Zur Kritik des Mischnatextes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 13 (1864), p. 71-72, 395-397  
216. Friedman, Shamma  Two early 'unknown' editions of the Mishna  Jewish Quarterly Review, N.S. 65 (1974-75), p. 115-121  
217. Friedmann, Aron  P'ne Hador. Zustande der talmudischen Literatur in der neuesten Zeit, enthaltend Recension der Schrift: Die Controversen der Schammaiten und Hilleliten von... Adolf Schwarz,  Wien 1893. 2 vols. in 1, Wien 1894, 1896, 39 + 72 p. + 8 p. (in Hebrew)  
218. Friedmann, Chaim Baruch  Zur Geschichte der altesten Mischna-Uberlieferung. Babylonische Mischna-Fragmente aus der Altkairoer Geniza  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 18 (1927), p. 265-289 = Frankf.a.M. 1927, 26 p.  
219. Gandz, Solomon  Kritische Studien ?ber das Verhaltnis der Misna zu den anderen tannaitischen Quellen  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 247-257  
220. Geiger, Abraham  Einiges ?ber Plan und Anordnung der Mischnah  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 474-492  
221. Gelbhaus, S.  Rabbi Jehuda Hanassi und die Redaktion der Mischna  Wien 1876, 97 p.  
222. Ginsberg, H.L.  New light on tannaic Jewry and on the state of Israel of the years 132-135 C.E  Proceedings, Rabbinical Assembly 25 (1961), p. 132-142 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 109-118; repr. New Haven-London 1976  
223. Ginzberg, Louis  Zur Entstehungsgeschichte der Mischnah  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 311-345  
224. Glatzer, Nahum Norbert  Untersuchungen zur Geschichtslehre der Tannaiten  Berlin 1933, 2 + 125 p.   
225. Goldberg, Abraham  The Mishnah of Rabbi Nehemiah in Rabbi's Compilation  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 15  
226. Goldberg, Abraham  The Mishna - a study book of Halakha  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 211-262  
227. Goldenberg, David G.  The Halakha in Josephus and in tannaitic literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 30-43.  
228. Graetz, Heinrich  Eine historische Kleinigkeit aus der tanaitischen Epoche  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 33-40  
229. Graetz, Heinrich  Beitr?ge zur Sacherklarung der Mischnah  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 228-232, 264-271, 494-501, 530-542  
230. Graetz, Heinrich  Die Mischnah in mundlicher Uberlieferung erhalten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 35-41  
231. Graetz, Heinrich  Ein Wink zur Mischna-Kritik  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 516-519  
232. Graetz, Heinrich  R. Akibas Mischna  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 397-398  
233. Graetz, Heinrich  Der Ehrentitel Rabbi  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 398  
234. Graetz, Heinrich  Die Mischna, ob niedergeschrieben oder mundlich  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 459-460  
235. Gruber, Mayer I.  The Mishnah as Oral Torah: a reconsideration  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 15 (1984), p. 112-122  
236. Grunwald, M.  Wer sind die דייני גזירות (Dajane Geseroth)?  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 18 (1891) p. 60-62  
237. Guttmann, Alexander  Das redaktionelle und sachliche Verhaltnis zwischen Misna und Tosephta  Breslau 1928, 8 + 194 p.  
238. Guttmann, Alexander  Das Problem der Misnaredaktion aus den Satzen Rabbis in Misna und Tosephta synoptisch beleuchtet  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 95-130  
239. Guttmann, Alexander  The problem of the anonymous Mishna, a study in the history of the Halakah  Hebrew Union College Annual 16 (1941), p. 137-155 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 1-19  
240. Guttmann, Alexander  The end of the 'Houses'  Abraham Weiss Jubilee volume, 1964, p. 88-105 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 184-200  
241. Hahn, Aaron  ספר עוקרי הרים The rabbinical dialectics, a history of the dialecticians and dialectes of the Mishnah and Talmud  Cincinnati 1879, 12 + 46 + 6 p.  
242. Halivni-Weiss, David  The reception accorded to Rabbi Judah's Mishnah  In: Jewish and Christian self-definition, ed. E.P. Sanders, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 202-212, 379-382  
243. Hartman, L.F.  Mishnah  New Catholic Encyclopedia 9, p. 897  
244. Heller, B.  Agadische Literatur  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 979-1036; p. 982-984: Mechilta; p. 987-989: Mechilta de R. Schimeon b. Joachai; p. 992-995: Mischna, Tosefta, Baraita; p. 995-997: Abot de R. Nathan; p. 997-999: Die Baraita des R. Elieser b. R. Josse des Galilae  
245. Hoffman, David  The first Mishna and the controversies of the tannaim; the highest court in the city of sanctuary  N.Y. 1977, 203 p.  
246. Hoffmann, David  Die erste Mischna und die Controversen der Tannaim  Jahresbericht, Rabbiner Seminar, Berlin 1881-82, 54 p.   
247. Hoffmann, David  Bemerkungen zur Kritik der Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 8 (1881), p. 121-130, 169-177; 9 (1882), p. 96-105, 152-163; 11 (1884), p. 17-30, 88-92, 126-127; repr. separately  
248. Hoffmann, David  Die Baraita ?ber die vier Sohne. Ein Beitrag zur Kritik der Mischnaliteratur  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 13 (1886), p. 191-202  
249. Kahle, Paul; Weinberg, Jechiel  The Mishna text in Babylonia, fragments from the Geniza  Hebrew Union College Annual 10 (1935), p. 185-223; 12-13 (1937-38), p. 275-325  
250. Klausner, Joseph  The origin of the Mishnaic language  Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum, Orient. e Jud., 1 (1923), 6 p.  
251. Kraemer, David  Tannaim  Encyclopedia of Religion 14, p. 271-272  
252. Krauss, Samuel  Die Kaufmann'sche Mischna-Handschrift  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 51, N.F. 15 (1907), p. 54-66, 142-163, 323-333, 445-461  
253. Krauss, Samuel  Die Mischna  Frankf.a.M. 1914, 57 p.  
254. Krauss, Samuel  Etudes sur la Mischna  Revue des Etudes Juives 67 (1914), p. 24-39  
255. Krauss, Samuel  Etudes de terminologie talmudique, 1: Rabban et Rabbi; 2: Mischna et Talmud, formes nominales  Revue des Etudes Juives 67 (1914), p. 170-177  
256. Krupp, Michael  Discussion of three text editions of mishnaic Geniza fragments  Immanuel 7 (1977), p. 68-77  
257. Landsberg, W.  Plan und System in der Aufeinanderfolge der einzelnen Mischnah's  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 208-215  
258. Lauterbach, Jacob Z.  Mishnah  Jewish Encyclopedia 8, p. 609-619  
259. Lauterbach, Jacob Z.  Midrash and Mishnah, a study in the early history of the Halakah  Jewish Quarterly Review, N.S. 5 (1914-15), p. 503-527; 6 (1915-16), p. 23-95, 313-329 = N.Y. 1916, 119 p. = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 163-256  
260. Lerner, M.  Die altesten Mischna-Compositionen  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 13 (1886), p. 1-39  
261. Lerner, M.  Mischna-Sammlungen aus der Zeit der Soferim  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 1 (1913-14), p. 23-25  
262. Lerner, M.  Grundlagen der Mischna  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 346-361  
263. Lesetre, Henri  Mischna  Dictionnaire de la Bible 4, p. 1127-1130  
264. Lichtenstein, Hans  Die Fastenrolle, מגילת תענית, eine Untersuchung zur j?disch-hellenistischen Geschichte  Hebrew Union College Annual 8-9 (1931-32), p. 257-351  
265. Lieberman, Saul  Greek in Jewish Palestine  Studies in the life and manners of Jewish Palestine in the 2nd-4th centuries C.E. N.Y. 1942, 9 + 207 p.  
266. Lieberman, Saul  Hellenism in Jewish Palestine  Studies in the literary transmission, beliefs and manners of Palestine in the 1st century B.C.E.-4th century C.E. N.Y. 1950, 14 + 231 p.   
267. Lieberman, Saul  How much Greek in Jewish Palestine?  In: Biblical and other studies, ed. Alex. Altmann, Cambridge, Mass. 1963, p. 123-141 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 325-343  
268. Lightstone, Jack  Sadducees versus Pharisees. The tannaitic sources.  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 3, 1975, p. 206-217  
269. Lightstone, Jack N.  Scripture and Mishnah in earliest rabbinic Judaism  Studies in Religion 15 (1986), p. 317-325  
270. Lipman, Eugene J. (ed.)  The Mishnah. Oral teachings of Judaism. Introduction: What is Mishnah  N.Y. 1970, 318 p.  
271. Lipschutz, E.M.  Die Mischna  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 522-554; 7 (1920), p. 126-153, 346-360, 426-437  
272. Llamas, J.  Misna, Talmud y literaturas afines  Sefarad 1 (1941), p. 369-378  
273. Low, Leopold  Der Titel Rabbi und Rabban  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p.221-226 = Gesammelte Schriften, vol. 4, Szegedin 1898, p.211-216  
274. Maass, Fritz  Formgeschichte der Mischna mit besonderer Berucksichtigung des Traktats Abot  Berlin 1937, 107 p.  
275. Marmorstein, Arthur  La reorganisation du doctorat en Palestine au troisieme si?cle  Revue des Etudes Juives 66 (1913), p. 44-53  
276. Melamed, E.Z.  Mishna and Tosefta as used by the halakhic Midrashim  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 266  
277. Mieses, Josef  Der Versuch eines Realworterbuches der Mischna  Dissertation Wien 1907  
278. Mirsky, Samuel K.  The formation of the Mishnah and the Babylonian Talmud  In: Tractate endings of the Mishnah and the Babylonian Talmud. N.Y. 1961, p. 9-52  
279. Mirsky, Samuel K.  The Mishnah as viewed by the Amoraim  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 155-173  
280. Moore, George Foot  The rise of normative Judaism. 1: To the reorganization of Jamnia. 2: To the close of the Mishnah  Harvard Theological Review 17 (1924), p. 307-373; ib. 18 (1925), p. 1-38  
281. Moore, George Foot  Judaism in the first centuries of the Christian Era. The Age of the Tannaim. 3 vols.,  Cambridge, Mass. 1927-30  
282. Morrison, W.D.  The Jews under Roman rule  3rd ed., N.Y. 1893, 30 + 426 p.  
283. Mulder, S.I.  קצור מבוא המשנה והגמרא ודרכי למוד התלמוד Iets over de Misna, de Gemara en de Methodologie des Talmuds  s'Gravenhage 1855, 6 + 48 p.  
284. Muller, Joel  Der Text der Fastenrolle  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 24 (1875), p. 43-48, 139-144  
285. Neusner, Jacob  Mishnah and Tosefta  Encyclopedia of Religion 9, p. 559-563  
286. Neusner, Jacob  Studies in the problem of Tannaim in Babylonia (ca. 130-160 C.E.)  Proceedings, American Academy for Jewish Research 30 (1962), p. 79-127  
287. Neusner, Jacob  Some aspects of the economic and political life of Babylonian Jewry, ca. 160-220 C.E  Proceedings, American Academy for Jewish Research 31 (1963), p. 165-196  
288. Neusner, Jacob  New perspectives on Babylonian Jewry in the tannaitic age  In: Perspectives in Jewish learning, vol. 1, ed. Monford Harris, Chicago 1965, p. 44-70  
289. Neusner, Jacob  New perspectives on Babylonian Jewry in the tannaitic age  Judaica 22 (1966), p. 82-113  
290. Neusner, Jacob  Development of a legend. Studies on the traditions concerning Yohanan ben Zakkai  Leiden 1970, 18 + 316 p.   
291. Neusner, Jacob  Babylonisches Judentum wahrend der Zeit des 2. Tempels  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier und Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 321-327  
292. Neusner, Jacob  The written tradition in the pre-rabbinic period  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 4 (1973), p. 56-65  
293. Neusner, Jacob  Early rabbinic Judaism; historical studies in religion, literature and art  Leiden 1975, 12 + 266 p.   
294. Neusner, Jacob  The idea of purity in ancient Judaism  Journal of the American Academy of Religion 43 (1975), p. 15-26  
295. Neusner, Jacob  Form and meaning in Mishnah  Journal of the American Academy of Religion 45 (1977), p. 27-54  
296. Neusner, Jacob  History and structure: the case of the Mishnah  Journal of the American Academy of Religion 45 (1977), p. 161-192  
297. Neusner, Jacob  Redaction, formulation and form: the case of Mishnah  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 131-152  
298. Neusner, Jacob  The formation of rabbinic Judaism: Yavneh (Jamnia) from A.D. 70 to 100  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/2, Berlin 1979, p. 3-42  
299. Neusner, Jacob  Method and meaning in ancient Judaism. Series 1-3  Missoula-Chico 1979-1981, 7 + 211, 223, 247 p.  
300. Neusner, Jacob  Form-analysis and exegesis: a fresh approach to the interpretation of the Mishnah  Minneapolis 1980, 12 + 215 p.  
301. Neusner, Jacob  Scriptural, Essenic and mishnaic approaches to civil law and government  Harvard Theological Review 73 (1980), p. 419-434  
302. Neusner, Jacob  Judaism: the evidence of the Mishnah  Chicago 1981, 14 + 419 p.   
303. Neusner, Jacob  Innovation through repetition: the role of Scripture in the Mishnah's division of appointed times  History of Religions 21 (1981-82), p. 48-76  
304. Neusner, Jacob  Ancient Israel after catastrophe: the religious world view of the Mishnah  Charlottesville 1983, 12 + 82 p.  
305. Neusner, Jacob  From Mishnah to Scripture: the problem of unattributed saying with special reference to the division of Purities  Chico 1984, 126 p.  
306. Neusner, Jacob  The memorized Torah; the mnemonic system of the Mishnah  Chico 1985, 138 p.  
307. Neusner, Jacob  The Mishnah and the smudgepots [answering his critics]  Midstream 31,6 (1985), p. 40-46  
308. Neusner, Jacob  The synoptic problem in rabbinic literature; the case of the Mishna, Tosepta, Sipra, and Leviticus Rabba  Journal of Biblical Literature 105 (1986), p. 499-507  
309. Neusner, Jacob (ed.)  The modern study of the Mishnah  Leiden 1973, 27 + 283 p.   
310. Oppenheim, D.  Die Etymologie und Bedeutung des Wortes Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 23-24  
311. Prevost, Marcel-Henri  Opinions des 'Tannaim' et 'responsa' des jurisconsultes classiques romains  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 17 (1970), p. 67-80  
312. Rackman, Emanuel  The legal mind and tannaitic law  Solomon Zeitlin, scholar laureate, 1971, p. 51-56  
313. Rengstorf, Karl Heinrich  Grundsatzliche und methodische Uberlegungen zur Bearbeitung von rabbinischen, insbesondere tannaitischen Texten  Theokratia 1 (1967-69), p. 76-87  
314. Rosenberg, H.  Un fragment de Mischna au British Museum (Harley 5794)  Revue des Etudes Juives 53 (1907), p. 212-219  
315. Rosenthal, Ludwig A.  ?ber den Zusammenhang der Mischna  2 vols. in 1, Strassburg 1890-92, 95 + 89 p.; Vol. 1: Die Sadduzaerkampfe und die Mischnasammlungen vor dem Auftreten Hillel's. Strassburg 1890, 94 p.; 2nd ed. Strassburg 1909 = ?ber den Zusammenhang, die Quellen und die Entstehung der Mischna, vol. 1. B  
316. Rosenthal, Ludwig A.  Der Rahmen der Mischna. Die jungste Mischnaquelle.  Berlin 1915, 10 + 57 p. + 17 p. (in Hebrew)  
317. Roth, Cecil  Historical implications of the Ethics of the Fathers  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 102-112  
318. Safrai, Shmuel  The Sanhedrin and the Diaspora in the Mishnaic period  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Hist., p. VIII,1-VIII,2  
319. Saldarini, Anthony J.  Apocalyptic and rabbinic literature  Catholic Biblical Quarterly 37 (1974), p. 348-358  
320. Saldarini, Anthony J.  The uses of Apocalyptic in Mishna and Tosephta  Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 396-409  
321. Saldarini, Anthony J.  'Form criticism' of rabbinic literature  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 257-274  
322. Saldarini, Anthony J.  Last words and deathbed scenes in rabbinic literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 78 (1977-78), p. 28-45  
323. Sandmel, Samuel  The rational denial of Jewish tradition in Philo  A rational faith; essays in honor of Levi A. Olan, 1977, p. 137-143  
324. Schachter, Melech  Babylonian-Palestinian variations in the Mishna  Jewish Quarterly Review, N.S. 42 (1951-52), p. 1-35  
325. Schafer, Peter  Die sogenannte Synode von Jabne  Judaica 31 (1975), p. 54-61, 116-124  
326. Schlesinger, Simon  Eine tannaitische Textdeutung aus vortannaitischer Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 277  
327. Schurer, Emil  Verzeichnis der Personennamen in der Mischna  Leipzig 1913, 4 + 23 p.  
328. Schwarz, Adolf  Die Tosifta des Traktates Sabbath in ihrem Verhaltnis zur Mischnah  Karslruhe 1879, 8 + 142 p.   
329. Schwarz, Adolf  Die erste halachische Kontroverse  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 37, N.F. 1 (1893), p. 164-169, 201-206.   
330. Schwarz, Adolf  Die Tosifta des Traktates Nesikin, Baba Kamma, geordnet und kommentiert mit einer Einleitung: Das Verhaltnis der Tosifta zur Mischnah  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 19 (1912), 40 p. + 126 p.  
331. Sekiya, Sadao  A short history of Jewish academy from the Tannaim to the Geonim period (Japanese)  Studies on Jewish Life and Culture 4 (1966)  
332. Shanks, Hershel  Is the title 'Rabbi' anachronistic in the Gospels?  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 337-345.   
333. Shanks, Hershel  Origins of the title 'Rabbi'  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 152-157 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 177-182  
334. Smith, Morton  Parallels between the Gospels and the tannaitic literature  Dissertation Jerusalem 1945; Engl. abstract  
335. Smith, Morton  Tannaitic parallels to the Gospels  Philadelphia 1951, 12 + 215 p.  
336. Smith, Morton  A comparison of early Christian and early rabbinic tradition  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 169-176  
337. Spanier, Arthur  Problem der Mischna-Kritik  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 2 (1921), p. 6-16  
338. Spanier, Arthur  Die Toseftaperiode in der tannaitischen Literatur  Berlin 1922, 159 p.   
339. Spanier, Arthur  Zur Frage des literarischen Verhaltnisses zwischen Mischna und Tosefta  Berlin 1931, 16 p.  
340. Sperber, Daniel  Tanna, Tannaim  Encyclopedia Judaica 15, p. 798-803  
341. Sperber, Daniel  On pubs and policemen in Roman Palestine  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 120 (1970), p. 257-263  
342. Tamari, Zvi  Tannaitic literature as a source for Jewish history from Simon the Just to Johanan b. Zakkai  Dissertation Dropsie 1972  
343. Thoma, Clemens  Auswirkungen des j?dischen Krieges gegen Rom (66-70/73 n. Chr.) auf das rabbinische Judentum  Biblische Zeitschrift, N.F. 12 (1968), p. 30-54, 186-210  
344. Urbach, Efraim E.  Mishnah  Encyclopedia Judaica 12, p. 93-109  
345. Waxman, Meyer  The development of the Halakah. Organization of the Halakah.  In: A history of Jewish literature, vol. 1, N.Y. 1930, p. 45-85  
346. Winter, Jakob; Wunsche, August (eds.)  Das talmudisch-midraschische Schrifttum  In: Die j?dische Litteratur seit Abschluss des Kanons, vol. 1, Trier 1894, p. 81-674  
347. Wotton, William  Miscellaneous discourses relating to the traditions and usages of the Scribes and Pharisees  Vol. 2, London 1718, 7 + 50 + 6 + 318 p.; p. 1-119: A discourse concerning the nature, authority and usefulness of the Misna, the body of the traditional laws of the Jews; p. 121-170: Table and contents of the Misnic titles  
348. Zeitlin, Solomon  Megillath Taanit as a source for Jewish chronology and history in the Hellenistic and Roman periods  Jewish Quarterly Review, N.S. 9 (1918-19), p. 71-102; 10 (1919-20), p. 49-86, 237-258 = Dissertation Philadelphia 1922, 11 + 118 p.  
349. Zeitlin, Solomon  The Am haarez  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 45-61 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 210-224  
350. Zeitlin, Solomon  The Halaka, introduction to tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 39 (1948-49), p. 1-40 = Understanding the Talmud, ed. Allan David Corre, N.Y. 1975, p. 290-312 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 1-40  
351. Zeitlin, Solomon  Slavery during the Second Commonwealth and the tannaitic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 185-218 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 225-258   
352. Zeitlin, Solomon  The plague of pseudo-rabbinic scholarship  Jewish Quarterly Review, N.S. 63 (1972-73), p. 187-203  
353. Zlotnik, Dov  The commentary of Rabbi Abraham Azulai to the Mishnah  Proceedings, American Academy for Jewish Research 40 (1972), p. 147-168  
354. Zuckermandel, Moses Samuel  Zur Halachakritik  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 21 (1872), p. 474-476, 516-525; 22 (1873), p. 153-167, 520-528, 564-565  
355. Zuckermandel, Moses Samuel  Verhaltnis der Tosifta zur Mischna und der Jerusalemitischen Gemara zur Babylonischen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 23 (1874), p. 189-191, 223-230, 277-285, 318-324, 471-480, 525-528; 24 (1875), p. 38-42  
356. Zuckermandel, Moses Samuel  Tosefta, Mischna und Boraitha in ihrem Verhaltnis zu einander  2 vols., Frankf.a.M. 1908-09, 30 + 484, 16 + 508 p. + 8 p. suppl. + 26 p. index  
357. Zuckermandel, Moses Samuel  Zur Halachakritik, zugleich als dritter Band des Werkes: Tosefta, Mischna und Boraitha in ihrem Verhaltnis zu einander  Gesammelte Aufsatze 1, Frankf.a.M. 1912-13, 6 + 210, 28 + 386 p.   
358.[אמסל, מאיר] העורך רבי, רבי יוחנן ורב אשי, הרק סידרו או הגם כתבו? המאור שנה ד חוב' ח אייר-סיון תשיג עמ' 18-10  
359.תבורי, יוסף מבנה המשנה לעומת מבנה 'משנה תורה' על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 675-690  
360.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר משנה אחרונה קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 263-259  
361.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הזוגות ומקדש חוניו ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' רכג-רמז  

ב. מקורות > ספרות התנאים > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
362.אברמסון, שרגא 'בית דין', 'אב בית דין' ופירוש משנה בעבודה זרה סיני כרך פ תשלז עמ' א-ט  
363.אופנהיימר, אהרן הגליל בתקופת המשנה ירושלים תשנא 208 עמ'; בקורת: לוין, ישראל: ציון שנה נז תשנב עמ' 213-216  
364.אורבך, אפרים א' מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל ציון שנה טז תשיא חוב' ג-ד עמ' 1-27  
365.אורבך, אפרים א' הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ציון שנה כה תשך עמ' 141-189  
366.אורבך, אפרים אלימלך מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערכים 5108 ,1558] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 124-97  
367.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
368.איילי-וינברג, אבישג מעמד האישה בעיני חז"ל - על פי ספורים במשנה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 27-45  
369.אלון, גדליהו מהילכות ראשונים [על הליכה לתיאטראות] תרביץ שנה ט תרצח עמ' 283-278  
370.באר, אילנה יחסים כלכליים בין יהודים לבין נוכרים בתקופת התנאים ודורות ראשונים של אמוראים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמג 77 עמ'  
371.בלוך, י"ש הפועל בימי התנאים (הרצאה) ההד שנה ט תרצד חוב' ד עמ' יז-כג  
372.בלומנפלד, שלמה המנהיגים והמוכיחים בתקופת התנאים לפי המקורות כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' קכג-קכד  
373.בן יעקב, מנחם בדינו של חצי עבד וחצי בן חורין לפי משנה ראשונה ולפי משנה אחרונה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קפג-קצד  
374.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 109-130  
375.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 109-130  
376.גוטמן, יחיאל מיכל היחס הדתי והמשפטי שבין ישראל לעמים בתקופת התנאים והאמוראים ידיעות המכון למדעי היהדות, חוב' א ניסן תרפה עמ' 60-66  
377.גילת, אריאל תוקפו של המושג ברירה במשנת התנאים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 123 עמ'  
378.גילת, יצחק ד' כוונה ומעשה במשנת תנאים בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 116-104  
379.גינצבורג, יהודה ליב מוסר המשנה כרך א: זרעים-מועד. כרך ב: נשים-נזיקין. סט. לואיס תרצט-תשג 390 + 368 עמ'  
380.גלברד, שמואל כפיית הבעל לגירושין בספרות התנאים והאמוראים חבור שהוגש כעבודת גמר בחוג לתלמוד אוניברסיטת תל-אביב תשלא 59 עמ'  
381.גרוסמן, אברהם דיני אונאה בספרות התנאים והאמוראים עבודת גמר בחוג לתלמוד האוניברסיטה העברית בירושלים תשכו  
382.דור, צבי הרכב בתי הדין השונים בספרות התנאים (לברור המקורות של המשנה והתוספתא) דעות גל' יד-טו תשרי תשכא עמ' 70-63  
383.דיינס, ח"ז המצב הרוחני והחנוך בארץ בימי התנאים והאמוראים שבילי החנוך שנה לג תשלג עמ' 212-206  
384.האופטמן, יהודית נשים במסכת פסחים עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 63-78  
385.הנשקה, דוד אימתי יושבים בסוכה? לשחזורה של משנה ראשונה עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 87-104  
386.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 145-218  
387.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
388.הרשברג, א"ש ממנהגי האירוסין והנשואין בתקופת המשנה והתלמוד הדאר שנה יא תרצב-תרצג עמ' 126-125  
389.הרשקוביץ, יהודה הכותים בדברי התנאים יבנה, מאסף ספר ב תש עמ' עא-קה  
390.וסטרייך, אבישלום דין שן ברשות הרבים - מגמות בתורת התנאים דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 59-94  
391.ינקלביץ, רפאל יהודים ונכרים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 282 עמ'  
392.כ"ץ, אליהו 'בני ברית' במשנה אח ומנורה ב פסח תשלג עמ' 7-9  
393.כהן, יחזקאל היחס אל הנכרי בהלכה ובמציאות בתקופת התנאים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 324 עמ'  
394.כהן, יחזקאל חיי הנכרי - ערכם והיחס אליהם בתקופת התנאים הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 123-91; דמות הנכרי והערכת דמותו בתקופת התנאים. אשל באר שבע ב תשם עמ' 62-39  
395.כהן, יחזקאל פרקים בתולדות תקופת התנאים ירושלים תשלח; עמ' 79-47: בין יהודים לנכרים  
396.כהנא, טוביה להבנת הברייתא של הלכות ירושלים בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 192-182  
397.כץ, יעקב איסור רבית והיתרו בתקופת המשנה והתלמוד הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 237-236  
398.לורברבוים, יאיר אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 429-456  
399.ליבזון, גדעון נידוי וחרם בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלג  
400.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
401.מלמד, עזרא ציון התפתחות דיני האונאה במקורות המשנה והתלמוד יבנה, מאסף, ג תשב עמ' 35-54  
402.נאה, שלמה בחזקת שלא נתן': לנוסחה ולפירושה של משנת בבא בתרא פ"א מ"ד עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 145-162  
403.נאמן, יהודה היחסים בין היהודים ושאינם יהודים בגליל סיני כרך קו תשן עמ' קנב-קסו  
404.ספראי, שמואל קידוש ה' בתורתם של תנאים ציון שנה מד תשלט עמ' 42-28  
405.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 4194 ,1575] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 28-19  
406.ספראי, שמואל ארץ-ישראל בהלכה התנאית ישראל - עם וארץ ספר ב-ג (21-20) תשמה-תשמו עמ' 214-205  
407.ספראי, שמואל מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים בר אילן כו-כז תשנה עמ' 227-236  
408.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד העיר והקהילה, החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים תשכח עמ' 227-236  
409.עמינח, נח התפתחות בהלכות גטין בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בחוג לתלמוד אוניברסיטת תל-אביב תשכז  
410.פדר, יצחק  הלכות הטמאים בטומאת הגוף במגילות מדבר יהודה ובספרות התנאית עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן תשסו 150 עמ'  
411.פורת, ישראל טמאת ארץ העמים בתקופת חכמי המשנה בצרון כרך ד תשא עמ' 114-107  
412.פליקס, יהודה ערי מקלט - מקבילות תנאיות תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 241-254  
413.פרידהיים, עמנואל החגים הציבורים שבמשנת עבודה זרה א, ב והמציאות התרבותית בארץ-ישראל וסביבותיה בימי המשנה והתלמוד בד"ד 14 אדר תשס"ד עמ' 47-72  
414.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
415.צייטלין, שניאור זלמן הפקר ויאוש (מחקר משפטי עפ"י הספרות התנאית) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שסה-שפ [אוצר המשפט חלק א ערכים 10839 ,10821]; Studies in the early history of Judaism, Vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 438-453  
416.צייטלין, שניאור זלמן הפקר ויאוש (מחקר משפטי עפ"י הספרות התגאית) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שסה-שפ  
417.צייטלין, שניאור זלמן שמיטת קרקעות וכספים בימי הבית השני ובתקופת התנאים (מחקר משפטי היסטורי) הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 256-243  
418.רדזינר, עמיחי קנסות' כתשלומי נזק בספרות התנאים שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 287-350  
419.רוזן-צבי, ישי מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, חופש תנועה ופיקוח מיני JSIJ 5 (2006) עמ' 21-48  
420.רוזן-צבי, ישי "אפילו מצא אחרת נווה ממנה" - מבט נוסף על עילות הגירושין בספרות התנאית JSIJ 3 (2004) עמ' 1-11  
421.רוזן-צבי, ישי הגוף והמקדש: רשימת מומי הכוהנים במשנה ומקומו של המקדש בבית המדרש התנאי מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 49-87  
422.רוזנטל, יוסף רוח והצלה ממקום אחר [פירוש המשנה 'הכותב נכסיו לעבדו... שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין', ע"י המשפט הרומי] המליץ 1889 גל' 55 עמ' 7  
423.רוזנפלד, בן-ציון איזוהי אונאה? לשאלת שתות האונאה וחישובה בהלכות התנאים דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 151-175  
424.רוקח, דוד גויים וגרים בתקופת המשנה והתלמוד [לקט מקורות - בהכפלה] ירושלים תשלא 35 עמ'  
425.רוקח, דוד מוסדות בהנהגה הפנימית בישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה [לקט מקורות - בהכפלה] ירושלים תשלב 45 עמ'  
426.רייז, שניאור זישע גבולות ארץ ישראל ע"פ המשנה המאור שנה ד חוב' א תשרי תשיג עמ' 12-11  
427.שטיינפלד, צבי אריה 'דברים של גויים' המותרים והאסורים באכילה סיני כרך פו תשם עמ' קמט-קסו  
428.שמש, אהרן כמה מיתות נמסרו לבית דין ולמה המציאו חז"ל את מיתת החנק מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 509-529  
429.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
430.שמש, אהרן עונש המלקות במקורות התנאיים א-ב חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 321 ע'  
431.שפיגל, בעז קנאת הבעל בפרשת סוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
432.שפיגל, יעקב ש' קנאת הבעל בפרשת הסוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
433.שפיר, אברהם יחס היהודים לגויים בתקופה התנאית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת דרופסי תשלו 250 עמ'   
434.שרמר, עדיאל זכר ונקבה בראם (הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד) ירושלים תשסד 365 עמ'; ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: ציון שנה ע תשסה עמ' 404-413  
435. Aberbach, Moshe  Educational institutions and problems during the talmudic Age  Hebrew Union College Annual 37 (1966), p. 107-120, = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 343-356  
436. Avery-Peck, Alan J.  Law and society in early Judaism: Legal evolution in the mishnaic division of agriculture  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 3-18  
437. Braude, William G.  Jewish proselyting in the first five centuries of the Common Era, the ages of Tannaim and Amoraim  Providence, R.I., 1940, 8 + 142 p.  
438. Brauner, Ronald A.  Some aspects of local custom in tannaitic literature  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 43-54  
439. Brooks, Roger  Support for the poor in the mishnaic view of agriculture: Tractate Peah  Chicago 1983, 211 p.  
440. Buchler, Adolf  Das j?dische Verlobnis und die Stellung der Verlobten eines Priesters im 1. und 2. Jahrhundert  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 110-144  
441. Buchler, Adolf  The Jewish betrothal and the position of a woman betrothed to a priest in the first and second centuries  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 126-159  
442. Cohen, Yehezkel  The attitude to the gentile in the Halakhah and in reality in the tannaitic period  Immanuel 9 (1979), p. 32-41  
443. Daube, David  The civil law of the Mishnah; the arrangement of the three gates  Tulane Law Review 18 (1943-44), p. 351-407  
444. Drazin, Nathan  History of Jewish education from 515 B.C.E. to 220 C.E. (during the periods of the Second Commonwealth and the Tannaim)  Baltimore 1940, 10 + 161 p.  
445. Ebner, Eliezer  Elementary education in ancient Israel during the tannaitic period (10-220 C.E.)  N.Y. 1956, 128 p.  
446. Eilberg-Schwartz, Howard  The human will in Judaism; The Mishnah's philosophy of intention  Atlanta 1986, 14 + 250 p.  
447. Fischel, Walter  Die j?dische Padagogik in der tannaitischen Literatur  Dissertation Giessen 1926; Jerusalem 1928, 46 p.  
448. Flesher, Paul V.  Hierarchy and interstitiality: the bondman and the freedman in the mishnah's caste system  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner, a.o., Lanham 1987, p. 103-116   
449. Freistadt, Benedikt  Die Ethik der Pirque Aboth als Paradigma einer Ethik des Jundentums  Dissertation Wien 1940  
450. Guttmann, Alexander  Das Verhaltnis Praxis-Gesetz in der Mischna  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 115-128  
451. Halivni-Weiss, David  The location of the Bet Din in the early tannaitic period  Proceedings, American Academy for Jewish Research 29 (1960-61), p. 181-191  
452. Heinemann, Joseph H.  The status of the labourer in Jewish law and society in the tannaitic period  Hebrew Union College Annual 25 (1954), p. 263-325  
453. Iterson, Aart van  Armenzorg bij de Jooden in Palestina van 100 v. Chr.-200 n. Chr  Dissertation Leiden 1911, 5 + 126 p.  
454. Katz, Jacob  Laws regarding interest during the Mishnaic and Talmud periods  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Hist., p. VI,1-VI,3  
455. Kohler, Josef  Rechtsvergleichende Skizzen: 1.: Die Kaufehe nach dem Mischnatraktat Kidussin  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 26 (1911), p. 456-458  
456. Lewy, Heinrich  הינומא in der Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 133-134  
457. Neusner, Jacob  The description of formative Judaism: the social perspective of the Mishnah's system of civil law and government  Journal of the Association for Jewish Studies 5 (1980), p. 63-79  
458. Neusner, Jacob  Women in the system of Mishnah  Conservative Judaism 33,2 (1980), p. 3-13  
459. Neusner, Jacob  Mishnah on women: thematic or systemic description  Marxist Perspectives 3 (1980), p. 78-98  
460. Ostrow, Jonah  Tannaitic and Roman procedure in homicide  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 352-370; 52 (1961-62), p. 160-167, 245-263 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 211-229  
461. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 30 p.  
462. Safrai, Shmuel  The land of Israel in tannaitic Halacha  In: Das Land Israel in biblischer Zeit, Jerusalem-Symposium 1981, ed. Georg Strecker, Gottingen 1983, p. 201-215  
463. Schargorodska, Feiga  Die padagogischen Grundlagen des pharisaischen Judentums des tannaitischen Zeitalters in Palastina (nach den tannaitischen Quellen)  Dissertation Riga 1913, 83 p.  
464. Schiffman, Lawrence H.  The Samaritans in tannaitic Halakhah  Jewish Quarterly Review, N.S. 75 (1984-85), p. 323-350  
465. Schnabel, Eckhard J.  Law and wisdom in the mishnaic system  Biblical Theology Bulletin 17,3 (1987), p. 104-111  
466. Schwenger, Heinrich  Die Technologie und Terminologie des Beleuchtungswesens in der Misna  Dissertation Wien 1906, 113 p.  
467. Viviano, Benedict Thomas  Study as worship; Aboth and the New Testament  Leiden 1978, 11 + 227 p.  
468. Wahrmann, Nachum  Das Sotaverfahren in 4. Mose 5,11-31 in der tannaitischen Literatur  Part of Dissertation Giessen 1926, 14 p.  
469. Wahrmann, Nachum  Untersuchungen ?ber die Stellung der Frau im Judentum im Zeitalter der Tannaiten. Vol. 1: Das Ermittlungsverfahren gegen eine des Ehebruchs Verdachtigte  Breslau 1933, 14 + 54 p.   
470. Wegner, Judith Romney  Chattel or Person? the status of women in the system of the Mishnah  Dissertation Brown University 1986, 20 + 316 p.  
471. Wegner, Judith Romney  Dependency, autonomy and sexuality: woman as chattel and person in the system of the Mishnah  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 89-102   
472. Zeitlin, Solomon  Prosbol, a study in tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 37 (1946-47), p. 341-362 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 148-169   
473. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Befreiung der Frauen von bestimmten religiosen Pflichten nach Tosefta und Mischna  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 145-172  
474. שטרנברג, עדינה קידוש השם וחילול השם במקורות התנאיים  עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 148 עמ'  

ב. מקורות > ספרות התנאים > מסכתות. פרקים

 מחברכותרתספרביקורת
475.אגור, יוסף משנה אחרונה במסכת סוטה - עיון טקסטואלי ופרשני ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 78-72  
476.אדרת, אברהם מסכת עדויות כעדות לדרכי השיקום והתקומה לאחר חורבן בית שני יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 251-265  
477.אטלס, שמואל הערות למשנה [בעמ' 55 על משנה ב"ק א, א] הצופה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 68-51  
478.איגר, עקיבא תוספות רעק"א על המשניות קטעים חדשים מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' לח-מא  
479.אלדן, יאיר משנת תענית אקדמות גל' יט סיון תשסז עמ' 165-181  
480.אסף, שמחה לבאור המשנה: בתולה נשאת ליום הרביעי ספר זכרון לא"ז רבינוביץ, ת"א תרפד עמ' 44-49  
481.אפרתי, יעקב אליהו משנה כפשוטה [סוכה פ"ג מ"א] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 24-19  
482.אפשטיין, יעקב נחום כלים פרק כ"ד ספר היובל ללוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' סה-עד  
483.ארזי, אברהם שיחזור הגירסה המקורית במשנה לאור הגמרא והראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' כה-כז  
484.בלוי, יהודה אריה גופו של גט [פירוש למשנה גטין ט, ג] הסוקר שנה ב תרצד עמ' 111-106; ספר היובל לצ' העוועשי, בודאפסט תרצד מדור עברי עמ' 73-68  
485.בלידשטיין, יעקב מחקרים במסכת עבודה זרה פרק א, וביחוס חז"ל ליצירת צורות חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק 1968 56 + 438 עמ'  
486.בן-שלום, מנחם סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אבות דרבי נתן עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמז 170 עמ'  
487.בנטוב, חיים משנת מסכת כתובות: מתוך כת"י קופמן, עם שינויי נוסחאות עפ"י כתבי יד וקטעי גניזה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 452 עמ'  
488.ברגמן, ירחמיאל 'שלא יהיה דבר מדברי תורה דומה לחברו' גורם מרכזי לסידור ההלכות שבמסכת עדויות בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 341-325  
489.ברטורא, אברהם חיבור 'גמרא' למסכת מקואות להרב אליעזר ברגמן ז"ל סיני כרך עה תשלד עמ' קסט-קצב  
490.ברנד, יהושע פירוש חדש למשנה בבא בתרא ה, ב: המוכר את החמור סיני כרך מו תשך עמ' שכז-שלא  
491.גולדברג, אברהם פירוש חדש לפרק כירה ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 154-127  
492.גולדברג, אברהם גלגול נוסח במשנה [עירובין פ"א, ז] סיני כרך פג תשלח עמ' קצג-קצה  
493.גולדברג, אברהם פירוש למשנה מסכת שבת, נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון, רנ"ב, עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה ירושלים תשלו 496 + 30 עמ'; מסכת עירובין. ירושלים תשמו צט + 322 עמ'. ביקורת: שטיינפלד, צבי אריה: קרית ספר כרך נה תשם עמ' 583-571 
494.גולדברג, אברהם על שתי המשניות הראשונות של מסכת ראש השנה תרביץ שנה כט תשך עמ' 328-324  
495.גולדברג, אברהם (מהדיר) מסכת אהלות ירושלים תשטו 141 עמ'  
496.גולק, אשר 'כתובה פירות מזונות ובלאות' לפי דיני המשנה תרביץ שנה ג תרצב עמ' 257-249  
497.גולק, אשר פאה פרק ג משנה ז, בהשוואה אל Edictum de alterutro תרביץ שנה ד תרצג עמ' 126-121  
498.גינצבורג, לוי מסכת תמיד על הלכה ואגדה, ת"א תשך ענן' 65-41  
499.גרוזמן, מאיר 'כל היום שלה' (משנה נדה ט, ח-ט) בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 135-132  
500.גרוזמן, מאיר למשנת 'השופך מים ברשות הרבים' סיני כרך צח תשמו עמ' רלט-רמו  
501.גרינבאום, אהרן ביאורים לקטע משנה כתב יד מהגניזה עם ניקוד ארץ-ישראל ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 122-114  
502.דה-פריס, בנימין באורי משנה הצופה לחכמת ישראל שנה יג תרפט עמ' 214-212  
503.דה-פריס, בנימין צורתן הקדומה של אי-אלו הלכות אוצר החיים ספר ח תרצב עמ' 86-90; תרביץ שנה ה תרצד עמ' 256-247; כב תשיא עמ' 156-153; כד תשטו עמ' 405-392; כה תשטז עמ' 384-368; סיני כרך נג תשכג עמ' קיג-קכג; תרביץ שנה לג תשכד עמ' 19-8. נדפס מחדש: מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 11-80  
504.דה-פריס, בנימין משנה ותוספתא בבא מציעא תרביץ שנה כ תשט עמ' 83-79; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 96-101  
505.דה-פריס, בנימין משנה ותוספתא מכות תרביץ שנה כו תשיז עמ' 261-255; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 108-102  
506.דה-פריס, בנימין מסכת מעילה - משנה ותוספתא תרביץ שנה כט תשך עמ' 249-229; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 129-109  
507.דינור, בן-ציון למשמעותה של מסכת אבות כמקור היסטורי ציון שנה לה תשל עמ' 1-34  
508.דינור, בן-ציון (מפרש) מסכת אבות ירושלים תשלג 148 עמ'  
509.דנינו, שמחה מדרשי התנאים במשנת סדר נשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 202 עמ'  
510.היגר, מיכאל פרק קנין תורה חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 296-284  
511.היגר, מיכאל מסכת אבות וקנין תורה חורב כרך ז תשג עמ' 131-110  
512.היינמן, יוסף לפשוטן של משניות מספר בסדר מועד תרביץ שנה כט תשך עמ' 31-21  
513.היינמן, יוסף לבירור פשוטן של משניות אחדות [ד: אין אונאה לפרוטות] בר-אילן ג תשכה עמ' 9-24  
514.הכהן, מרדכי מסכת אבות בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 227-204  
515.הכהן, מרדכי פרק ממסכת יראת חטא [אוצר המשפט חלק א ערך 1607] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 195-173  
516.הכהן, מרדכי פרק ממסכת יראת חטא? סיני, ספר יובל, תשיח עמ' תיח-תלח  
517.הלבני, דוד על הרכבה של המשנה הראשונה בבא קמא עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 114-108  
518.הלבני, דוד פירושים במשנה ובברייתא [(א) משנה בבא קמא א, א. (ב) משנה כתובות ג, ד] תרביץ שנה כז תשיח עמ' 17-30  
519.הלבני, דוד פירושים במשנה ובברייתא: מסכת כתובות תרביץ שנה כט תשך עמ' 46-32  
520.הלבני, דוד סדרה ומחברה של משנה נזיר פרק א דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 156-153  
521.הנשקה, דוד אסטסיס היא זו" לפירושה של משנה סתומה [מכות א, ה] דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 31-58  
522.וייס, אברהם פרושים והערות לטקסט ולסדר המשנה של מסכת שבת חורב כרך ז תשג עמ' 1-74  
523.וייס, אברהם לחקר המשנה והתלמוד [סנהדרין א, א-ג] קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 148-127  
524.וייס, אברהם הצעת החומר במסכת קידושין, משנה ותוספתא ובירור הבעיות הכרוכות בפרק הקנינים חורב כרך יב תשיז עמ' 148-70  
525.וייס, אברהם לסדר משנת קידושין סיני כרך מח תשכא עמ' קסא-קסז  
526.וייס, אברהם המחלוקת של הת"ק ורבי יהודה במשנת ב"ק רפ"ג וכו' בר אילן ט תשלב עמ' 125-102  
527.וייס, משה סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 336 עמ'  
528.וייס, משה למשנת חזקת הבתים בר-אילן ו תשכח עמ' 116-101  
529.וייס, משה למשנת בבא בתרא פרק ב מ"ד בר אילן ט תשלב עמ' 239-248  
530.יערי, אברהם שינויי-נוסחאות במשנה פסחים [לפי משנה דפוס לא נודע] סיני כרך מד תשיט עמ' רלז-רמט  
531.כהן, י' יוסף מסכת אבות, פירושיה ותרגומיה באספקלריה הדורות קרית ספר שנה מ תשכה עמ' 104-117, 277-285  
532.כהן, יצחק יוסף מסכת אבות, פירושה ותרגומיה באספקלרית הדורות [אוצר המשפט חלק א ערך 1620] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 73-40  
533.לוין, חיים יצחק לביאור משנת ראיה אחרונה (סנהדרין פ"ג, מ"ח) בר-אילן יג תשלו עמ' 83-73; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 71-61  
534.לוין, חיים יצחק מחקרים במכילתא ובמשנה פסחים ובבא קמא ת"א תשלב 294 עמ'  
535.ליברמן, שאול פירושים במשניות תרביץ שנה מ תשלא עמ' 9-17  
536.מירסקי, שמואל ק' מקומה של מסכת ראש השנה בסדר מועד סיני כרך נו תשכח עמ' אלז  
537.מלכיאלי, ישראל א' למה 'נזיקין' (עיון במשנה הראשונה לסדר נזיקין - בבא קמא) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 101-98  
538.מלמד, עזרא ציון חיי התנאים ומאמריהם בפרקי אבות מנחה לאברהם (אלמאליח), ירושלים תשיט עמ' 49-55  
539.נחום, יהודה לוי סדר מועד של המשנה כתב-יד בנוסח תימן עם פירוש הרמב"ם בערבית . דברי מבוא בידי שלמה מורג. חולון תשלו כז + 328 עמ'  
540.סבתו, חיים משנת 'מי שמת והניח אשה בעל חוב ויורשין' (כתובות פד ע"א) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 6-1  
541.סבתו, מרדכי בית דין של בוררים (סנהדרין ג, א-ג) ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 463-479  
542.סבתו, מרדכי בית דין של בוררים (סנהדרין ג, א-ג) ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 463-479  
543.פוקס, מנחם צבי מהדורה ביקורתית של משניות מסכת סוכה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט קיט + 284 עמ'  
544.פיונטק, נחמיה לברור המקורות של מסכת מדות המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 20-10  
545.פינקלשטיין, אליעזר אריה שתי תעודות עתיקות במשנת אבות התקופה ספר לב-לג תשה עמ' 690-702  
546.פליקס, יהודה מראות המשנה. סדר זרעים בלויית צמחיית המשנה (תיאורם וזיהויים של הצמחים שנזכרו במשנה מודגמים על ידי 176 תמונות) ירושלים תשכז 190 עמ'  
547.פרנצוס, ישראל פירוש הגאונים לשתי משניות [יבמות פ"ד מ"ג וב"ב פ"ט מ"ט,בענין ירושה כשלא נודע מי נפטר תחילה] עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 475-490  
548.פרנצוס, ישראל לפירושן של משניות אחדות סיני כרך סו תשל עמ' רצב-שב  
549.פרנצוס, ישראל פירוש הגאונים לשתי משניות [יבמות פ"ד מ"ג וב"ב פ"ט מ"ט,בענין ירושה כשלא נודע מי נפטר תחילה] עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 475-490  
550.צייטלין, שניאור זלמן ברור הלכות; א: מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדין פאה (אם פאה היא הפקר או 'נכסי רבים'). ב: שלש הלכות שנתקשה בהן הלל, ועליתו לארץ-ישראל חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 283-280  
551.קופמן, אשר ז' מסכת מידות: שיחזור נוסח קדום אסופות ספר א תשמז עמ' ט-כח  
552.קליין, משה כל חלקי הבית אחוזים זה בזה; משנת עירובין פרק עשירי עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 28-5  
553.קליין, ש' קבוצת הלכות במ' סוטה פרק ז ח ט אוצר החיים ספר ו תרץ עמ' 9-12  
554.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48  
555.קרופ, מיכאל אביונה מסכת ערכין: מהדורה מדעית על ידי המחשב הילדסהיים תשלז 36 + 49 עמ'  
556.קרל, צבי הערות והארות לכמה משניות בבבא מציעא סיני כרך מא תשיז עמ' שעב-שעח  
557.קרל, צבי הערות למסכת ראש השנה תרביץ שנה כז תשיח עמ' 475-482  
558.רוזן צבי, ישי המדיר' והמודרת משנת כתובות פרק ז ותפיסת הנישואין התנאית דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 91-117  
559.רוזנטל, דוד משנה עבודה זרה - מהדורה ביקורתית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמא 367 עמ'. Gaylord, Harry E.: JSJ 14 (1983), p. 213-216 
560.רוזנטל, דוד 'נוסח ארץ ישראל' ו'נוסח בבל' במשנת עבודה זרה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 92-79  
561.שביב, יהודה למהותו של סדר נזיקין פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 109-105  
562.שביב, יהודה לסידורה של מסכת שביעית נטועים גל' ב כסלו תשנה עמ' 9-16  
563.שביב, יהודה קידושין פרק ראשון - סדר ותבנית נטועים גל' ג אייר תשנו עמ' 39-58  
564.שטולברג, אריה משניות מסכת הוריות (מהדורה בקורתית עם חלופי נוסחאאות) עבודת גמר בחוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלח 153 עמ'  
565.שטיינפלד, צבי אריה לבירורה של משנה במסכת הוריות בר-אילן יג תשלו עמ' 106-84  
566.שטיינפלד, צבי אריה לסדרן של ההלכות במשנה ובתוספתא הוריות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 12-9  
567.שמידע, שמואל משנה ותוספתא ריש עדויות ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 1-17  
568.שרביט, שמעון נוסחאותיה ולשונה של מסכת אבות והכנות למהדורה מדעית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 553 עמ'  
569. Amzalak, Moses Bensabat  פרקי אבות A Etica dos Pais  Lisbon 1927, 121 p. (includes the original)  
570. Aptowitzer, Victor  Le traite de 'Kalla'  Revue des Etudes Juives 57 (1909), p. 239-244  
571. Auerbach, Moses  ?ber das gegenseitige Verhaltnis der Mischnajot Nasir V, 1-3  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 256-260  
572. Avery-Peck, Alan J.  Mishnah's division of agriculture, a history and theology of Seder Zeraim  Chico 1985, 17 + 441 p.  
573. Avery-Peck, Alan J.  Scripture and Mishnah; the case of the mishnaic division of agriculture  Journal of Jewish Studies 38 (1987), p. 56-71  
574. B.  Erklarung zweier der Mischnajot Ediot I, 5 & 6  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 178-181.   
575. Bahr, Hans; Rosenthal, L.A.  Einleitung in den Traktat Sotah  Berlin 1916, 43 p.  
576. Beer, Georg  Der Mischnatractat Sabbat  T?bingen 1908, 12 + 120 p.   
577. Berliner, Abraham  Zur Mischna der Middot  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 428-429  
578. Bondi, Jonas  Die funfte und sechste Mischna in Edujoth  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 14 (1921), p. 241-247  
579. Brann, S.  Erklarung zu einer Mischna im Traktat Megilla [4,9]  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 313-315.   
580. Brody, A.  Der Mischna-Traktat Tamid  Uppsala 1936, 14 + 153 p.   
581. Brull, Nehemias  Entstehung und ursprunglicher Inhalt des Tractates Abot  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 7 (1885), p. 1-17  
582. Buchler, Adolf  Moed katan 3,7 in the interpretation of the Babylonian Geonim  Jewish studies in memory of George A. Kohut, N.Y. 1935, p. 114-144  
583. Bunim, Irving M.  פרקי אבות Ethics from Sinai, an eclectic, wide ranging commentary  3 vols., N.Y. 1964-66, 23 + 360, 228, 408 p.  
584. Carpzov, Jo. Benedictus  משניות מסכת עירובין hoc est Constitutiones Tractatus Talmudici dicti Erubhin, cum commentariis... Mosis fil Maimonides... et Obadjae de Bartenora, latine versae a Sebastiano Schmidt  Leipzig 1661, 10 + 176 p.  
585. Daube, David  One against ninety-nine  Niv Hamidrashia (Spring-summer 1971), Engl. sect. p. 43-46  
586. Derenbourg, Josef  Essai de restitution de l'ancienne redaction de Massechet Kippourim  Revue des Etudes Juives 6 (1883), p. 41-80.   
587. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Kritische Analyse einer Mischnah und Boraitha (Git. I, 6; Git. 13a)  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 75-80  
588. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Einiges ?ber Ursprung und Bedeutung des Traktates Edojoth  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 33-42, 59-77  
589. Ebner, David  The composition and structure of Mishnah 'Sotah'  Dissertation Yeshiva University 1980, 10 + 381 p.  
590. Faigen, David  Pirke Avot  Petach 2 (1975), p. 25-26  
591. Feinberg, David  An analysis of the Pirke Aboth  Jewish Institute of Religion, Quarterly 4,1 (1927), p. 27-32  
592. Feuchtwang, David  Der Zusammenhang der Mischnah im Traktate Edujoth  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 92-96  
593. Finkelstein, Louis  Introductory study to Pirke Abot  Journal of Biblical Literature 57 (1938), p. 13-50  
594. Finkelstein, Louis  Introduction to מסכת אבות דרבי נתן  N.Y. 1950, 48 (Engl. summary) + 261 p. (in Hebrew).   
595. Frankel, Zacharias  Zum Tractat Abot  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 7 (1858), p. 419-430  
596. Geiger, Abraham  Pirke Aboth  In: Nachgelassene Schr., vol. 4, Berlin 1876, p. 281-344  
597. Ginzberg, Louis  Tamid, the oldest treatise of the Mishnah  Journal of Jewish Lore and Philosophy 1 (1919), p. 33-44, 197-209, 265-295; printed sep. Cincinnati 1920; repr. 1969  
598. Glatt, Melvin Jay  Avot, the Ethics of the Fathers  N.Y. 1971, 22 p.  
599. Goldberg, Abraham  Nazir in the 'Giessen' Mishnah  Journal of Jewish Studies 17 (1966), p. 93-106  
600. Goldberger, Izidor  Misna-fordit s Berachoth (Hungarian translation)  Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 180-186  
601. Goldin, Judah  Avot de-Rabbi Nathan  Encyclopedia Judaica 3, p. 984-986  
602. Goldin, Judah  The two versions of Abot de Rabbi Nathan  Hebrew Union College Annual 19 (1945-46), p. 97-120  
603. Goldin, Judah  The first chapter of Abot de Rabbi Nathan  Mordecai M. Kaplan Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, Engl. sect., 1953, p. 263-280  
604. Goldin, Judah  The Fathers, according to Rabbi Nathan  New Haven 1956, 26 + 277 p.   
605. Goldin, Judah  The third chapter of Abot de-Rabbi Nathan  Harvard Theological Review 58 (1965), p. 365-386  
606. Goldschmid, Lipot  Tanulm nyok Parah III 5 hoz (Essays on Mishna Parah 5, 3)  Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 152-163  
607. Graubart, D.  Le veritable auteur du traite Kelim  Revue des Etudes Juives 32 (1896), p. 200-225  
608. Guttmann, Alexander  Tractate Abot - its place in rabbinic literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 41 (1950-51), p. 181-193 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 102-114  
609. Guttmann, J.  ?ber zwei dogmengeschichtliche Mischnastellen (Sanhedrin 10,1; Aboth 3,11)  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 42, N.F. 6 (1898), p. 289-305, 337-445.   
610. Herford, R. Travers  Pirke Aboth, its purpose and significance  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 244-252  
611. Hoelscher, Gustav  Sanhedrin und Makkot. Die Mischnatractate 'Sanhedrin' und 'Makkot'.  T?bingen 1910, 8 + 143 p.*  
612. Jaffee, Martin S.  Mishnah's law of tithes: a study of tractate Maaserot  Dissertation Brown University 1980, 78 + 306 p.  
613. Jaffee, Martin S.  Mishnah's theology of tithing; a study of tractate Maaserot  Chicago 1981, 27 + 214 p.  
614. Jaffee, Martin S.  Mishnaic literary history and the formation of a mishnaic idea; on the formation of the Mishnah's theory of intention, with special reference to tractate Maaserot  Journal of the Association for Jewish Studies 11 (1986), p. 135-155  
615. Jost, Isaac Marcus  ?ber den geschichtlichen Inhalt der Mischnah Rosch Haschanah 4,1  Ben Chananja 2 (1859), p. 442-449  
616. Kaatz, Saul  Mischna Ketuboth 10,4 ['One who had three wives']  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 10 (1922), p. 364-373  
617. Katsh, Abraham I.  'Ethics of the Fathers' - message for world leadership  Jewish Forum 35 (1952), p. 174-176  
618. Katz, Martin (Mordechai)  Commentarius in Mischnam ad Tract. Sabbath. [chapters] VIII-XII. Textum arabicum ed. adnotationibusque illustravit...  Budapest 1903, 12 + 20 p.  
619. Kirschner, Bruno; Ziegler, Ignaz  Awot (Pirke Awot)  J?disches Lexikon 1, p. 629-632  
620. Klueger, Hermann  ?ber Genesis und Composition der Halacha-Sammlung Edujot  Breslau 1895, 120 p.  
621. Kohut, Alexander  The Ethics of the Fathers  N.Y. 1920, 127 p.  
622. Krauss, Samuel  Le traite talmudique 'Derech Erec'  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 27-46, 205-221; 37 (1898), p. 45-61.   
623. Krauss, Samuel  The Mishnah treatise Sanhedrin  Leiden 1909, 13 + 61 p.  
624. L'Empereur, de Oppyck, Constantine  ,בבא קמא מסכת נזיקין De legibus Ebraeorum forensibus liber singularis. Ex Ebraeorum pandectis versus et commentariis illustratus..  Leiden 1637, 25 + 306 + 21 p.  
625. Lerner, M.B.  The tractate Avot  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 263-281  
626. Levy  ?ber drei Mischna's in Edujjot (א, 1,4-5-6) Orient 10 (1849), p. 600-603  
627. Mandelbaum, Irving Joel  Scripture and the interpretation of the Mishnah - the case of Tractate Kilayim  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. C: Jewish Thought and Literature, p. 15-22  
628. Marcinkowski, Roman  Traktat miszny Pesachim  Euhemer 27,3 (1983), p. 21-38  
629. Mielziner, Moses  Abot  Jewish Encyclopedia 1, p. 81-82  
630. Mielziner, Moses  Abot de Rabbi Nathan  Jewish Encyclopedia 1, p. 82  
631. Neusner, Jacob  Form criterias and exegesis; the case of Mishnah Ohalot 2,1  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 30-45  
632. Neusner, Jacob  From Scripture to Mishnah; the origins of Mishnah's division of Women  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 138-153  
633. Neusner, Jacob  From Scripture to Mishnah; the origins of Mishna's fifth division  Journal of Biblical Literature 98 (1979), p. 269-283  
634. Neusner, Jacob  Form analysis and exegesis: The case of Mishnah Tohorot 2: 2-8  Semeia 27 (1983), p. 5-21  
635. Neuwirth, Aron  Zur Mischnah Jadajim 4,8  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 257-264  
636. Newman, Louis E.  The sanctity of the seventh year: a study of Mishnah tractate Shebiit  Chicago 1983, 267 p.  
637. Ochser, Shulim  Awot de-Rabbi Natan  J?disches Lexikon 1, p. 632-633  
638. Rosenthal, Ludwig A.  Die Mischna, Aufbau und Quellenscheidung, vol. 1,2: Seraim, Maasseroth  Strassburg 1906, 3 + 64 p.  
639. Roth, Cecil  Historical implications of the Ethics of the Fathers  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 102-112  
640. Saldarini, Anthony J.  The Fathers according to Rabbi Nathan  Leiden 1975, 13 + 333 p.   
641. Sarason, Richard S.  A history of the mishnaic law of agriculture, Section three, a study of Tractate Demai, p. 1 commentary  Leiden 1979, 21 + 289 p.   
642. Schwarz, Adolf  Die Tosifta des Traktates Sabbath in ihrem Verhaltnis zur Mischnah  Karslruhe 1879, 8 + 142 p.   
643. Schwarz, Adolf  Beleuchtung einer dunklen Mischnah (Maasser Scheni 4,8b)  Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstage des...Heinrich Graetz, 1887, p. 57-80  
644. Schwarz, Adolf  Die Tosifta des Traktates Nesikin, Baba Kamma, geordnet und kommentiert mit einer Einleitung: Das Verhaltnis der Tosifta zur Mischnah  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 19 (1912), 40 p. + 126 p.  
645. Schwarz, Adolf  Eine angeblich abundante Mischnah [Shabbat 11,4]  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 65-71  
646. Schwarzauer, M.  Zur Kritik der Mischnot Edujot 1,3.4.5.u.b.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 320-324  
647. Shmidman, Michael A.  An excerpt from the Abot commentary of R. Mattathias ha-Yizhari  In: Studies in medieval Jewish history and literature, ed. I. Twersky, Cambridge, Mass., 1979, p. 315-336  
648. Simonson, Solomon  Violence: from the perspective of the Ethics of the Fathers  Tradition 10,2 (1968), p. 35-41  
649. Spanier, Arthur  Zum Mischnatraktat Tamid  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 271-275  
650. Spanier, Arthur  Zur Analyse des Mischnatraktats Middot  Festschrift fur Leo Baeck, Berlin 1938, p. 79-90  
651. Spitzer, Salomon  ,פרקי אבות Sentencje ocjow Synagogi  Krakow 1921, 48 p.  
652. Stieglitz, Markus  Die zerstreuten Baraitas der beiden Talmude zur Mischna Berachot  Dissertation Frankf.a.M. 1908, 9 + 31 p.  
653. Takahashi, Masashi  Pirke Aboth (Sayings of the Fathers) (Japanese)  Studies on Jewish Life and Culture 5-6 (1970), p. 28-33  
654. Vajda, Georges  Une copie non identfiee du commentaire de Rabbi Israel ben Joseph sur Abot  Revue des Etudes Juives 130 (1971), p. 99-102  
655. Wallach, Luitpold  A Palestinian polemic against idolatry  A study in rabbinic literary forms (Mishna Aboda Zarah and Mekilta). Hebrew Union College Annual 19 (1945-46), p. 389-401  
656. Weill, Ernest  Le traite des principes (Pirque Aboth)  Colmar 1928, 63 p.  
657. Weis, P.R.  Mishnah Horayoth, its history and exposition; text translated by Ed. Robertson  Manchester 1952, 37 + 111 p.   
658. Weiss-Halivni, David  The order and authorship of the first chapter of Mishna Nazir  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 265  
659. Wotton, William  Miscellaneous discourses relating to the traditions and usages of the Scribes and Pharisees  Vol. 1, London 1718, 14 + 279 + 22 p.: Shabbath and Eruvin  
660. Zeitlin, Solomon  The Mishna in Yadaim 4,8 and 'the Sectarians'  Jewish Quarterly Review, N.S. 43 (1952-53), p. 297-300  
661.תבורי, יוסף לסדרן של המשניות בפרק א של מסכת ביצה מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 67-55   
662.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר סדר נזיקין העולם א 1907 עמ' 87-88  

ב. מקורות > ספרות התנאים > תוספתא. ברייתא

 מחברכותרתספרביקורת
663.אברמסקי, מנחם עזרא התוספתא בדפוס [ביבליוגרפיה] קרית ספר שנה כט תשיג-תשיד עמ' 161-149  
664.אופנהיים, חיים הברייתות ויחוסן למשנתנו כנסת ישראל שנה ב תרמח מדור בית המדרש עמ' 82-98  
665.אלבק, חנוך מחקרים בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד ירושלים תשד 195 עמ'  
666.אפשטיין, יעקב נחום ה'תוספתא' בספר 'הלכות גדולות' מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 273-270  
667.בכר, בנימין זאב משניות חיצונות ומדרשי תנאים ירושלים כרך י תרעד עמ' 59-82  
668.בלאו, יצחק  תוספתא מסכת מועד-קטן פרק א': עיון השוואתי במקבילותיה במשניות ובברייתות עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר איל, תשסג 119 עמ'  
669.גולדברג, אברהם גישותיהם השונות של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לשאלת יחסה של המשנה אל התוספתא ואל הברייתא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 116-109  
670.גולדברג, אברהם תוספתא למסכת תמיד - מחקר בבעית היחס בין המשנה והתוספתא ספר זיכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 18-42  
671.גולדין, יהודה תוך כדי עיונים במסכת אבות דר' נתן Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 65-59  
672.דה-פריס, בנימין בעיית היחס בין התוספתא והתלמודים תרביץ שנה כח תשיט עמ' 170-158; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 160-148  
673.דה-פריס, בנימין הברייתות במדרש רבה חורב כרך יא תשיא עמ' 222-165  
674.דנציג, נחמן התפתחות המונח 'בריתא' ותירוץ התלמוד 'ברייתא לא שמיעא ליה' סיני כרך פה תשלט עמ' ריז-רכד  
675.דנציג, נחמן להתפתחות המונח 'ברייתא' סיני כרך פט תשמא עמ' רמ-רמז  
676.הבלין, שלמה זלמן תוספתא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 591-589  
677.היגר, מיכאל אוצר הברייתות. א-י נויארק תרצח-תשח  
678.וולפיש, אברהם איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של התוספתא היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 309-345  
679.וייס, משה סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 336 עמ'  
680.ורהפטיג, איתמר שומר בהמה שאבדה (ביאור בתוספתא ומקבילותיה) מגל יא תשנה עמ' 63-69  
681.זנה, ישעיהו התוספתא בייחודה חורב כרך יג תשיט עמ' 61-70  
682.ליברמן, שאול ליברמן, שאול: תוספתא כפשוטה; באור ארוך לתוספתא. ח כר'. זרעים-נשים [אוצר המשפט חלק א ערך 1644]  ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 595-594; דימיטרובסקי, חיים זלמן: דברים על גדול חכמי דורנו [שאול ליברמן]. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 228-227; פרשל, טוביה: ביבליוגרפיה של כתבי ר' שאול ליברמן. שם עמ' 232-229; גילת, יצחק ד': מפעל חייו של פ 
683.ליברמן, שאול תוספת ראשונים; פירוש מיוסד על כתבי יד התוספתא וספרי ראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים ישנים. א-ג ירושלים תרצז-תרצט  
684.ליברמן, שאול תוספתא ע"פ כתב יד ווינא... בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר ג כר'. זרעים-נשים (יבמות-נזיר) ניו-יורק תשטו-תשכז 293 + 394 + 149 עמ'  
685.ליברמן, שאול תוספתא כפשוטה; באור ארוך לתוספתא. ח כר' זרעים-נשים (יבמות-נזיר) ניו-יורק תשטו-תשכז  
686.מיליקובסקי, חיים סדר עולם והתוספתא תרביץ שנה מט תשם עמ' 263-246  
687.סרנה, דוד אלישע יצחק; שפמן, יהודה לייב; סיקטברג, דוד ווילים; שטרספלד, משה יהודה תוספתא מסכת סוטה ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט ודפוס ויניציה רפ"א בסיוע המחשב האלקטרוני. בוסטון תשל  
688.פרידלנדר, שלמה ליב [מבוא לתוספתא]. ששה סדרי תוספתא סדר זרעים, פרסבורג תרמט עמ' ז-ל; סדר נשים, פרסבורג תרג עמ' ה-יז  
689.פרידמן, שמא יהודה הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתא עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 163-201  
690.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
691.צוקרמנדל, משה שמואל תוספתא על פי כתב יד ערפורט ווינה עם מראה מקומות וחלופי גרסאות ומפתחות הדפסה ג תשכג [עם תשלום תוספתא מאת שאול ליברמן. מהדורה חדשה עם הוספות ותיקונים ירושלים תשל]  
692.קפלן, יחיאל לחקרי התפתחות הברייתות ניר סיון תרצב עמ' ח-ט  
693.שוורץ, אריה התוספתא לפי סדר המשניות דמסכת הוריות (מעורכת ומסודרת עם פירוש הגיון אריה) ספר היובל לסמינר לרבנים בברסלוי, ברסלוי תרפט כרך ב עמ' 1-33  
694.שוורץ, אריה התוספתא לפי סדר המשניות דמסכת מועד קטן עם פירוש הגיון אריה מאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות, וינא תרצג עמ' שב-שכב  
695.שטיינפלד, צבי אריה לסדרן של ההלכות במשנה ובתוספתא הוריות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 12-9  
696.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'   
697.שרמר, עדיאל למסורת נוסח התוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן JSIJ 1 (2002) עמ' 11-43  
698. Albeck, Chanoch  Die Herkunft des Toseftamaterials  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 311-328  
699. Aptowitzer, Victor  Das Alter der Baraita der 32 Normen fur die agadische Auslegung der Heiligen Schrift  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 121-132  
700. Bietenhard, Hans  Das Tosefta-Traktat Sota; hebraischer Text mit kritischem Apparat, Ubersetzung, Kommentar  Bern 1986, 332 p.  
701. Blau, Ludwig  Tossefta, Mischna et Baraita dans leurs rapports reciproques, ou Halacha Palestinienne et Babylonienne  Revue des Etudes Juives 67 (1914), p. 1-23  
702. Brull, Nehemias  Verschollene Baraitas und Midraschim  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 2 (1876), p. 124-133  
703. Brull, Nehemias  Begriff und Ursprung der Tosefta  Jubelschrift zum neunzigsten Geburtstag des... L. Zunz, 1884, p. 92-110  
704. Cohen, Boaz  Mishnah and Tosefta, a comparative study. Part I: Shabbat  N.Y. 1935, 9 + 160 p.  
705. Danby, Herbert (tr.)  Tractate Sanhedrin, Mishnah and Tosefta  London 1919, 21 + 148 p.  
706. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Beitr?ge zur Ermittlung der Entstehungsweise und Abfassungszeit der Tosephtha, des Siphra und Siphre  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 298-308, 355-364.   
707. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Die Theorien ?ber Wesen und Ursprung der Tosephta. Zur Geschichte der Halachaliteratur wahrend der ersten funf Jahrhunderte der ublichen Zeitrechnung.  Amsterdam 1874, 4 + 95 p.   
708. Enciclopedia Judaica Castellana  Baraita  Vol. 2, p. 80-81  
709. Enciclopedia Judaica Castellana  Tosefta  Vol. 10, p. 278-279  
710. Epstein, Jacob Nahum  Die תוספתא in den Halachot Gedolot. Aruch  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 61, N.F. 25 (1917), p. 127-132  
711. Gandz, Solomon  Kritische Studien ?ber das Verhaltnis der Misna zu den anderen tannaitischen Quellen  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 247-257  
712. Ginzberg, Louis  Baraita  Jewish Encyclopedia 2, p. 513-516  
713. Goldberg, Abraham  The Tosefta - companion to the Mishna  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 283-302  
714. Gordis, Robert  Baraitha  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 76-79  
715. Guttmann, Alexander  Das redaktionelle und sachliche Verhaltnis zwischen Misna und Tosephta  Breslau 1928, 8 + 194 p.  
716. Guttmann, Alexander  Das Problem der Misnaredaktion aus den Satzen Rabbis in Misna und Tosephta synoptisch beleuchtet  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 95-130  
717. Heller, B.  Baraita  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 1055-1057  
718. Higger, Michael  The identification and classification of the Baraitot  Proceedings, American Academy for Jewish Research 9 (1938-39), p. 51-55  
719. Higger, Michael  A Yerushalmi view of the authorship of the Tosefta  Proceedings, American Academy for Jewish Research 11 (1941), p. 43-46  
720. Holtzmann, Oscar  Der Tosephtatraktat Berakot  Giesen 1912, 16 + 99 p., Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 23  
721. Hoofien, Jacob  Het Tosephta-Probleem  Israelitische Letterbode 1 (1875), No. 3, 8, 11  
722. Huttenmeister, Frowald  Zwei 'schwierige' Lesarten im Tosefta-Traktat Sota  Theokratia 1 (1967-69), p. 188-191  
723. Jacobs, Louis  Are there fictitious Baraitot in the Babylonian talmud?  Hebrew Union College Annual 42 (1971), p. 185-196  
724. Kittel, Gerhard; Rengstorf, Karl Heinrich (eds.)  Die Tosefta, Text, Ubersetz., Erklarung  Stuttgart 1933-1976. vol. 1, P. 1, Heft 1-3, Berakot, 1958; vol. 1, P. 2, Demai-Schebiit, 1971; vol. 3, Seder Naschim (H. 1-3), 1953; vol. 4, P. 3, Sanhedrin-Makkot, 1976; vol. 6, Toharot, P. 1, Kelim Baba Kamma-Nega'im, 1960; P. 2, Para-Mikwaot, 1965; P  
725. Krengel, Johann  Tossefta  J?disches Lexikon 5, p. 1000-1003  
726. Krengel, Johann  Tosefta  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 283-284  
727. Krengel, Johann  Variae lectiones zur Tosefta  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1901), p. 20-44  
728. Lauterbach, Jacob Z.  Tosefta  Jewish Encyclopedia 12, p. 207-209  
729. Luzzatto, Samuel David  ?ber die Barajta des Samuel und ?ber die des Rab Adda  Orient 11 (1850), p. 689-693, 721-724  
730. Mayer, Gunter  Ein Zaun um die Tora. Tradition und Interpretation im rabbinischen Recht, dargestellt am Toseftatraktat Kil'ajim.  Stuttgart 1973, 83 p.  
731. Melamed, E.Z.  Mishna and Tosefta as used by the halakhic Midrashim  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 266  
732. Neudecker, Reinhard  Fruhrabbinisches Ehescheidungsrecht; der Tosefta Traktat Gittin  Rome 1982, 17 + 133 p.   
733. Ochser, Shulim  Barajta  J?disches Lexikon 1, p. 713-717  
734. Rabin, Jacob  Medical folklore in the Baraita and Tosefta  Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 191-189  
735. Rousselle, Erwin Arthur  Historisch-kritische Einfuhrung in den Tosephtatraktat Pesachim  Dissertation Dresden 1916, 54 p.  
736. Saldarini, Anthony J.  The uses of Apocalyptic in Mishna and Tosephta  Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 396-409  
737. Schwarz, Adolf  Studien ?ber die Tosifta  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 23 (1874), p. 464-470, 561-568; 24 (1875), p. 25-31, 87-91, 126-139, 274-281, 325-330, 351-366, 460-472, 492-500  
738. Schwarz, Adolf  Die Tosifta des Traktates Sabbath in ihrem Verhaltnis zur Mischnah  Karslruhe 1879, 8 + 142 p.   
739. Schwarz, Adolf  Die Tosefta des Tractates Erubin in ihrem Verhaltnis zur Mischna, kritisch untersucht, nebst einem Anhange: Der Toseftatext zu den Mischnajot der Tractate Sabbath und Erubin  Karlsruhe 1882, 122 p. + 40 p. (in Hebrew).   
740. Schwarz, Adolf  Die Tosifta des Traktates Nesikin, Baba Kamma, geordnet und kommentiert mit einer Einleitung: Das Verhaltnis der Tosifta zur Mischnah  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 19 (1912), 40 p. + 126 p.  
741. Schwarz, Adolf  Le 'Probleme de la Tosifta'  Revue des Etudes Juives 82 (1926) = M?langes offerts a M. Israel Levi, p. 287-299  
742. Spanier, Arthur  Die Toseftaperiode in der tannaitischen Literatur  Berlin 1922, 159 p.   
743. Spanier, Arthur  Das Berliner Baraita-Fragment (Ms. Or. Fol. 4179)  Berlin 1931, 24 p.  
744. Spanier, Arthur  Zur Frage des literarischen Verhaltnisses zwischen Mischna und Tosefta  Berlin 1931, 16 p.  
745. Stieglitz, Markus  Die zerstreuten Baraitas der beiden Talmude zur Mischna Berachot  Dissertation Frankf.a.M. 1908, 9 + 31 p.  
746. Ugolinus, Blasius  Codex de siclis, Sekalim. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana illustratus  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 2-154  
747. Ugolinus, Blasius  Codex de die Expiationum, Tractatus Joma. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 153[=155]-370  
748. Ugolinus, Blasius  Codex de Tabernaculis, Tractatus Succah. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 371-494  
749. Ugolinus, Blasius  Tractatus de principio anni, Tractatus Rosch-Hasana. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 541-650  
750. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Jejuniis, Tractatus Taanith. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 651-814  
751. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Volumine Esther, Tractatus Megillah. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 815-980  
752. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Sacrificio solenni, Tractatus Chagigah. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 981-1104  
753. Ugolinus, Blasius  Tractatus de die festo, Tractatus Betza. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 1105-1214  
754. Ugolinus, Blasius  Tractatus de festo parvo, Tractatus Moed Katon. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, Venice 1755, p. 1215-1316  
755. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de primogenitis  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 19*  
756. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de rerum votarum aestimatione  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 19*  
757. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de decimis  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
758. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de separationibus  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
759. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de anno septimo  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
760. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de re dubia  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
761. Ugolinus, Blasius  Additamento ad tractatum de angulo  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
762. Ugolinus, Blasius  Additamenta ad tractatum de primitivis  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
763. Vries, Benjamin de  Baraita, Baraitot  Encyclopedia Judaica 4, p. 189-193  
764. Vries, Benjamin de  The problem of the relationship of the two Talmuds to the Tosefta  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 4-5  
765. Weis, P.R.  The Tosephta of Rabbi Hiyya and the Tosephta  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 3  
766. Weis, P.R.  The controversies of Rab and Samuel and the Tosefta  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 288-297  
767. Zeitlin, Solomon  The Tosefta  Jewish Quarterly Review, N.S. 47 (1956-57), p. 382-399 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 319-336  
768. Zuckermandel, Moses Samuel  Verhaltnis der Tosifta zur Mischna und der Jerusalemitischen Gemara zur Babylonischen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 23 (1874), p. 189-191, 223-230, 277-285, 318-324, 471-480, 525-528; 24 (1875), p. 38-42  
769. Zuckermandel, Moses Samuel  Der Erfurter Tosifta-Codex  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1875), p. 65-67, 69-71, 73-75, 77-78, 81-84, 86-87, 89-90, 93-95.   
770. Zuckermandel, Moses Samuel  Der Wiener Tosefta-Codex  Magdeburg 1877, 15 p.  
771. Zuckermandel, Moses Samuel  Tosefta-Varianten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 29 (1880), p. 45-47, 139-141, 178-180, 234-238; 322-328, 30 (1881), p. 25-37, 65-77  
772. Zuckermandel, Moses Samuel  Prospectus zu einer correcten Separat-Ausgabe von Tosefta unter Zugrundelegung der Erfurter und Wiener Handschriften  Wien 1881, 94 p.  
773. Zuckermandel, Moses Samuel  Nachtrag zu meiner Tosefta Ausgabe  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 43, N.F. 7 (1899), p. 289-293  
774. Zuckermandel, Moses Samuel  Tosefta, Mischna und Boraitha in ihrem Verhaltnis zu einander  2 vols., Frankf.a.M. 1908-09, 30 + 484, 16 + 508 p. + 8 p. suppl. + 26 p. index  
775. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Befreiung der Frauen von bestimmten religiosen Pflichten nach Tosefta und Mischna  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 145-172  
776. Zuckermandel, Moses Samuel  Zur Halachakritik, zugleich als dritter Band des Werkes: Tosefta, Mischna und Boraitha in ihrem Verhaltnis zu einander  Gesammelte Aufsatze 1, Frankf.a.M. 1912-13, 6 + 210, 28 + 386 p.  
777. Zuckermandel, Moses Samuel  Zur Tosefta und Anderes. Abdruck aus verschiedenen Zeitschriften, zugleich als vierter Band des Werkes: Tosefta, Mischna und Boraitha in ihrem Verhaltnis zu einander.  Gesammelte Aufsatze 2, Frankf.a.M. 1912, 8 + 202 p.  

ב. מקורות > ספרות התנאים > מדרשי הלכה

 מחברכותרתספרביקורת
778.אברמסון, שרגא ארבעה עניינות במדרשי הלכה [מכילתא פסחא פט"ז; מכילתא בחודש פ"ה; ספרי דברים פיסקא לו; שם פיסקא קמג] סיני כרך עד תשלד עמ' א-יג. ליברמן, שאול: פיסקא חדשה במכילתא ופירושה. שם כרך עה תשלד עמ' א-ג 
779.אברמסון, שרגא קטע חדש ממכילתא דרשב"י תרביץ שנה מא תשלב עמ' 372-361  
780.איש שלום, מאיר ספרי דבי רב, עם תוספות מאיר עין ווינא תרכד קג דפים. ד"צ  
781.איש שלום, מאיר מכילתא דרבי ישמעאל, עם תוספות מאיר עין ווינא תרל. ד"צ תשכא  
782.איש שלום, מאיר ספרא דבי רב; כולל מדרשי התנאים לספר ויקרא. מתוקן על פי כתבי יד ומבואר ברעסלויא תרעה 144 עמ'. ד"צ ירושלים תשכז  
783.אפנשטיין, שמעון הפעילות הרוחנית בארץ ישראל עד לתחילת המאה העשירית - טיפוח מדרשי ההלכה בארץ ישראל עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 46-41  
784.אפרתי, יאיר  מבנה, פרשנות ועריכה במכילתא דר' ישמעאל, מסכתא ד'ויהי בשלח' עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסד 103 עמ'  
785.אפשטיין, יעקב נחום ספרי זוטא פרשת פרה תרביץ שנה א ספר א תרץ עמ' 46-78  
786.אפשטיין, יעקב נחום ממכילתא לפרשת ראה מאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות, וינא תרצג עמ' ס-עה  
787.אפשטיין, יעקב נחום שרידים מדבי רבי ישמעאל לספר ויקרא ספר היובל לשמואל קרויס, ירושלים תרצז עמ' 19-35  
788.אפשטיין, יעקב נחום; מלמד, עזרא ציון מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי (עפ"י כתבי יד מן הגניזה וממדרש הגדול עם מבוא, חלופי גרסאות והערות) ירושלים תשטו  
789.בויארין, דניאל מן האור הגנוז; לנוסח המקורי של המכילתא דר' ישמעאל סידרא ב תשמו עמ' 13-5  
790.בורגנסקי, אברהם חיים מסוגיות עריכתה של המכילתא דר' שמעון בן יוחאי - הצמדת דרשות סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 5-22  
791.בר לבב, ליאורה אליאס מכילתא דרשב"י פרשת נזיקין: בין יצירה ערוכה לעריכה יצירתית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסז 369 עמ'  
792.בראון, רונלד נ' התגבשותו הספרותית של מדרש הסיפרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 39-46  
793.גולדברג, אברהם המדרש הקדום והמדרש המאוחר תרביץ שנה נ תשמא עמ' 106-94  
794.גולדברג, אברהם לשונות 'דבר אחר' במדרשי ההלכה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 107-99  
795.גולדברג, אברהם דבי ר' עקיבא ודבי ר' ישמעאל בספרי דברים א-נד תעודה ג ת"א תשמג עמ' 16-9  
796.גולדברג, אברהם גישות שונות בסידורם של קובצי ההלכה בתוך אסכולת מדרשי דבי רבי עקיבא ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יג-יח  
797.גייגר, אברהם המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות ירושלים תשט (עמ' 289-279: נספח א מכילתא וספרי)  
798.גילץ, שרגא תורת כהנים: דיבורא דנדבה, פרק ב ופרק ג, מדרש אחיד או לקט סידרא יב תשנו עמ' 25-37  
799.גילת, ישראל צבי "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" - על דרשה תנאית בדבר ההפעלה המושכלת של הדין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 558 תשסד 4 עמ'  
800.גילת, ישראל צבי "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" - על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 408 תשסא 4 עמ'  
801.גליק, אהרן קטע נוסף ממכילתא דרשב"י לשוננו כרך מח-מט תשמד-תשמה עמ' 215-210  
802.דביר, גיל ונתן בידה - לרבות גגה חצרה וחורבתה (עיון במדרש הלכה ספרי דברים פ' רסט) פתוחי חותם א תשסד עמ' 169-181  
803.דה-פריס, בנימין שימושו של עורך מכילתא דרשב"י במכילתא דר"י סיני כרך נא תשכב עמ' רצ-רצד; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 147-142  
804.דנינו, שמחה מדרשי התנאים במשנת סדר נשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 202 עמ'  
805.הולנדר, אביעד יחיאל  פירושי חכמים למושג "מקום רחוק" - מקרה בוחן לדרכי הפירוש של התנאים את התורה בדרשותיהם ההלכתיות  עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 116 עמ'  
806.הופמן, דוד צבי מדרש תנאים על ספר דברים; מלוקט מתוך מדרש הגדול... ונלוו אליו הערות.. ברלין תרסח 263 עמ'  
807.הורביץ, חיים שאול ספרי דבי רב. מחברת א: ספרי על ספר במדבר וספרי זוטא (עם חלופי גרסאות והערות) לייפציג תרעז 338 עמ'  
808.הורביץ, חיים שאול; רבין, ישראל אברהם מכילתא דרבי ישמעאל (עם חילופי גרסאות והערות) פרנקפורט ענ"מ תרצא  
809.הר, משה דוד ספרא וספרי האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 323-320  
810.הר, משה דוד מכילתא האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 430-428  
811.זהרי, חיים מדרשי אגדה והלכה בפירוש רש"י לתורה [בהשוואה למקורות] א-ב. ירושלים תשלח 73 + 142 עמ'  
812.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
813.יהודה, צבי אריה המכילתות על עבד עברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1974 444 עמ'  
814.יצחקי, אפרים תרגום ירושלמי א ודבי ר' ישמעאל סידרא א תשמה עמ' 57-45  
815.כהנא, מנחם למי נחלקה הארץ להארת הצורך במהדורות חדשות לספרי במדבר ונושאי כליו. ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 273-249  
816.כהנא, מנחם אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 459 עמ'  
817.כהנא, מנחם קטעים חדשים מהמכילתא לדברים תרביץ שנה נד תשמה עמ' 551-485  
818.כהנא, מנחם פירושים לספרי הגנוזים בכתובי-יד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' צה-קיח  
819.כהנא, מנחם מהדורות המכילתא דרבי ישמעאל לשמות בראי קטעי הגניזה תרביץ שנה נה תשמו עמ' 524-489  
820.כהנא, מנחם מובאות מהמכילתא לדברים פרשת עקב והאזינו תרביץ שנה נו תשמז עמ' 59-19  
821.כהנא, מנחם מדרשי תימן ושימושם במדרשי ההלכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 31-38  
822.כהנא, מנחם דרישה וחקירה' לאור חקירתה של דרשה חדשה בספרי זוטא לדברים עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 112-128  
823.כשר, מנחם מנדל הרמב"ם והמכילתא דרשב"י; הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות [אוצר המשפט ערך 2732] מהד' חדשה ירושלים תשם רמ עמ'  
824.לויטרבך, יעקב בצלאל מבאורי המכילתא ספר קלוזנר, ת"א תרצז עמ' 188-181  
825.לוין, חיים יצחק פירושי המשנה במכילתא דרשב"י ותורת האמוראים בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 69-59; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 171-161  
826.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
827.לוין, חיים יצחק פרשת נזקי בור לאור המכילתא דרשב"י עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 98-80; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 159-141  
828.לוין, חיים יצחק פרשת מפתה לאור המכילתא דרשב"י מלאת ספר ב תשמד עמ' 109-97; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 139-127  
829.לוין, חיים יצחק מחקרים במכילתא ובמשנה פסחים ובבא קמא ת"א תשלב 294 עמ'  
830.ליברמן, שאול מכילתא מהדו' לויטערבאך ספר ג [בקורת] קרית ספר שנה יב תרצה-תרצו עמ' 54-65  
831.ליברמן, שאול ספרי זוטא (מדרשה של לוד) ניו-יורק תשכח 166 עמ'  
832.לרנר, מירון ביאליק לחקר הכינויים והתארים תעודה כרך 3 תשמו עמ' 113-93  
833.מור, אורי הרי אתה דן - מילות ההצגה "הרי" ו"הלא" בלשון חז"ל ע"פ כתב יד וטיקן 32 לספרי במדבר לשוננו שנה סח תשסו עמ' 209-242  
834.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
835.מלמד, עזרא ציון מדרשי-הלכה של התנאים בתלמוד הבבלי [אוצר המשפט חלק א ערך 400] מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת ירושלים תשמח 614 עמ'  
836.מלמד, עזרא ציון מכילתא דפוס קושטא ודפוס וויניציא תרביץ שנה ו תרצה עמ' 509-498  
837.מלמד, עזרא ציון מדרשי הלכה במשנה ובתוספתא בר אילן ב תשכד עמ' 84-99  
838.מלמד, עזרא ציון היחס שבין מדרשי-הלכה למשנה ולתוספתא ירושלים תשכז 198 עמ'  
839.נאה, שלמה מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כוהנים; א, מגילות (לקודיקולוגיה התלמודית הקדומה). ב, פרשות, פרקים, הלכות תרביץ שנה סו תשנז עמ' 483-515; שם שנה סט תשס עמ' 59-104   
840.פוקס, מנחם צבי הגהות הגר"א למדרשי הלכה כיסוד לתפיסת עולמו הרוחני סידרא טו תשנט עמ' 111-117  
841.פינקלשטיין, אליעזר אריה קטעים ממכילתא דרשב"י מחקרים לזכרון ר' עמרם קאהוט, מדור עברי. ניו-יורק תרצו עמ' קב-קכ  
842.פינקלשטיין, אליעזר אריה ספרי על ספר דברים; עם חילופי גרסאות והערות בהשתמשות עזבונו של חיים שאול האראוויטץ ברלין תש. מהדו' ב: ניו-יורק תשכט 431 עמ'  
843.פינקלשטיין, אליעזר אריה תקוני גרסה בתורת כהנים קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 247-241  
844.פינקלשטיין, אליעזר אריה הערות ותקוני-נוסח בתורת כהנים ספר היובל ללוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שה-שכב  
845.פינקלשטיין, אליעזר אריה השפעת בית שמאי על ספרי דברים ספר אסף, ירושלים תשיג עמ' 426-415  
846.פינקלשטיין, אליעזר אריה תורת כהנים (על פי כתב יד רומי מנוקד) ניו-יורק תשיז  
847.פיקסלר, אלישע לא תגנוב (דיון בפיסקה מתוך מכילתא דר"י) ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 83-101  
848.קוסובסקי, בנימין אוצר לשון התנאים; ספר המתאימות (קונקורדנציא) לספרי (במדבר-דברים) [אוצר המשפט חלק א ערך 11579] א-ה. ירושלים תשלא-תשלה  
849.קוק, שאול חנא שאר ספרי דבי רב עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 238-240  
850.קרופ, מיכאל אביונה על היחס בין משנה כ"י פארמא דה רוסי 138 לבין ספרא וסדר אליהו רבה וזוטא כ"י ואטיקאן 31 תרביץ שנה מט תשם עמ' 196-194  
851.רבינוביץ, צבי מאיר גנזי מדרש לצורתם הקדומה של מדרשי חז"ל לפי כתבי יד מן הגניזה. ת"א תשלז 323 עמ'  
852.רחמן, יוספה ביאור דרך הלימוד של המדרש בפירוש רש"י לתורה תעודה ב ת"א תשמב עמ' 127-111  
853.ריבלין, יוסף "כל המוסיף גורע" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 540 תשסד 3 עמ'  
854.ריבלין, יוסף "שיהא הן שלך צדק" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 546 תשסד 3 עמ'  
855.שוורץ, חיים הונאת הגר - עיון במקרא ובמכילתות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 183-195  
856.שטיינזלץ, עדין נוסחאות הספרא במדרש הגדול סיני כרך נו תשכה עמ' קכז-קלח  
857.שריקי, רונן על גברים ועל נשים: קטטה ואישה הרה, לדרכם של חז"ל בפרשיות נגישת אשה הרה (שמות, כא, כב) ו "כי ינצו אנשים" (דברים כה,יא) משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 17-36  
858. Albeck, Chanoch  Die halachischen Midraschim  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 8 (1927), p. 7-17  
859. Albeck, Chanoch  Untersuchungen ?ber die halachischen Midraschim  Berlin 1927, 10 + 163 p.   
860. Albeck, Chanoch  Zu den neueren Ausgaben halachischer Midraschim  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 75, N.F. 39 (1931), p. 401-412  
861. Auerbach, Moses  Worterbuch zur Mechilta des R. Ismael (Buchstabe ,(א nebst Einleitung  Berlin 1905, 115 p.  
862. Bietenhard, Hans  Der tannaitische Midrasch Sifre Deuteronomium  Bern 1984, 8 + 943 p.   
863. Blau, Ludwig  Beitr?ge zur Erklarung der Mechilta und des Sifre  Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider's, 1896, p. 21-40  
864. Blau, Ludwig  Neue Beitr?ge zur Erklarung der Mechilta  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 54-65  
865. Chernick, Michael  איש as man and adult in the halakic Midrashim  Jewish Quarterly Review, N.S. 73 (1982-83), p. 254-280  
866. Davies, W.D.  Reflections on the spirit in the Mekilta: a suggestion  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), 3, p. 159-173  
867. Dunner, Joseph Tsevi Hirsch  Beitr?ge zur Ermittlung der Entstehungsweise und Abfassungszeit der Tosephtha, des Siphra und Siphre  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 298-308, 355-364.   
868. Finkelstein, Louis  Prolegomena to an edition of the Sifre on Deuteronomy  Proceedings, American Academy for Jewish Research 3 (1931-32), p. 3-42  
869. Finkelstein, Louis  Improved readings in the Sifre  Proceedings, American Academy for Jewish Research 4 (1932-33), p. 43-51  
870. Finkelstein, Louis  The Mekilta and its text  Proceedings, American Academy for Jewish Research 5 (1933-34), p. 3-54  
871. Finkelstein, Louis  Maimonides and the tannaitic Midrashim  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 469-517  
872. Finkelstein, Louis  Studies in the tannaitic Midrashim  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 189-228  
873. Finkelstein, Louis  The sources of the tannaitic Midrashim  Jewish Quarterly Review, N.S. 31 (1940-41), p. 211-243  
874. Geiger, Abraham  Urschrift und Ubersetzungen der Bibel in ihrer Abhangigkeit von der inneren Entwicklung des Judenthums  Breslau 1857, 8 + 500 p.; p. 434-450: Mechiltha und Sifre  
875. Ginzberg, Louis  Der Anteil Rabbi Simons an der ihm zugeschriebenen Mechilta  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 403-436  
876. Halivni-Weiss, David  The early period of halakhic Midrash  Tradition 22,1 (1986), p. 37-58  
877. Halivni-Weiss, David  Midrash, Mishnah and Gemara; The Jewish predilection for justified law  Cambridge, Mass. 1986, 164 p.   
878. Hammer, Reuven  A rabbinic response to the post Bar Kochba era: the Sifre to Ha-azinu  Proceedings, American Academy for Jewish Research 52 (1985), p. 37-53  
879. Heller, B.  Agadische Literatur  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 979-1036; p. 982-984: Mechilta; p. 987-989: Mechilta de R. Schimeon b. Joachai; p. 992-995: Mischna, Tosefta, Baraita; p. 995-997: Abot de R. Nathan; p. 997-999: Die Baraita des R. Elieser b. R. Josse des Galilae  
880. Herr, Moshe David  Mekhilta of R. Ishmael  Encyclopedia Judaica 11, p. 1267-1269  
881. Herr, Moshe David  Mekhilta of R. Simeon ben Yohai  Encyclopedia Judaica 11, p. 1269-1270  
882. Herr, Moshe David  Midreshei Halakhah  Encyclopedia Judaica 11, p. 1521-1523  
883. Hoffmann, David  Zur Einleitung in die halachischen Midraschim  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin 1886-87, 92 p.; Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 15 (1888), p. 181-184  
884. Hoffmann, David  Zur Einleitung in die Mechilta de Rabbi Simon ben Jochai  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 3 (1905), p. 191-205  
885. Holtz, Barry W.  Midrash  In: Back to the sources, reading the classic Jewish texts, ed. Barry W. Holtz, N.Y. 1984, p. 177-211  
886. Horovitz, Saul  Beitr?ge zur Erklarung und Textkritik der Mechilta des R. Simon  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 64 (1919), 34 p.  
887. H[irschfeld], S.  Der Geist der talmudischen Auslegung der Bibel, 1. Th. מדות ודרשות ההלכה Halachische Exegese  Berlin 1840, 10 + 481 p.   
888. Kadushin, Max  Aspects of the rabbinic concept of Israel, a study in the Mekilta  Hebrew Union College Annual 19 (1945-46), p. 57-96  
889. Kadushin, Max  A conceptual approach to the Mekilta  N.Y. 1969*  
890. Kittel, Gerhard; Rengstorf, Karl Heinrich; Marmorstein, A. (eds.)  Tannaitische Midraschim  Vol. 3: Sifre zu Numeri, Stuttgart 1933-37, 22 + 831 p.; 2nd ed. 1959; vol. 4: Sifre zu Deuteronomium, vol. 1, Par. 1-31 (Deuteronomium 1,1-6,4), Stuttgart 1964, 80 p.  
891. Koenigsberger, Bernhard  Die Quellen der Halacha. 1: Der Midrasch  Berlin 1890, 131 p.  
892. Kuhn, Karl Georg  Tannaitische Midraschim  Stuttgart 1959, 22 + 831 p.  
893. Lauterbach, Jacob Z.  Mekilta de-Rabbi Shim'on  Jewish Encyclopedia 8, p. 446-447  
894. Lauterbach, Jacob Z.  Midrash Halakah  Jewish Encyclopedia 8, p. 569-572  
895. Lauterbach, Jacob Z.  The name of the Mekilta  Jewish Quarterly Review, N.S. 11 (1920-21), p. 169-196  
896. Lauterbach, Jacob Z.  The arrangement and the division of the Mekilta  Hebrew Union College Annual 1 (1924), p. 427-466  
897. Lauterbach, Jacob Z.  The two Mekiltas  Proceedings, American Academy for Jewish Research 4 (1932-33), p. 113-129  
898. Lauterbach, Jacob Z.  Mekilta de Rabbi Ishmael. A critical edition, text and Engl. translation 3 vols.,  Philadelphia 1933-35, 44 + 255, 292, 272 p.; New ed. 1976  
899. Lewy, J.  Ein Wort ?ber die 'Mechilta des R. Simon'  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1889, p. 1-40.   
900. Lightstone, Jack N.  Form as meaning in halakic Midrash; a programmatic statement  Semeia 27 (1983), p. 23-35  
901. Melamed, E.Z.  Mishna and Tosefta as used by the halakhic Midrashim  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 266  
902. Neusner, Jacob  Midrash in context  Philadelphia 1983, 21 + 217 p.  
903. Plank, Karl A.  Reigning victim, threatened king; an exploration of the king parables of Shirta (in the Mekilta de Rabbi Ishmael)  Judaica 35 (1979), p. 172-183  
904. Porton, Gary G.  Understanding rabbinic Midrash  Hoboken 1985, 24 + 232 p.  
905. Stern, David  Midrash  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 613-620  
906. Sternberger, Gunther  Die Datierung der Mekhilta  Kairos 21 (1979), p. 81-118  
907. Wacholder, Ben Zion  The date of the Mekilta de-Rabbi Ishmael  Hebrew Union College Annual 39 (1968), p. 117-144  
908. Zeitlin, Solomon  Midrash, a historical study  Jewish Quarterly Review, N.S. 44 (1953-54), p. 21-36 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 41-56.   
909. Ziegler, Ignaz  Mechilta des Rabbi Simon  J?disches Lexikon 4, p. 3   
910.תא-שמע, ישראל פירוש אשכנזי-צרפתי קדום למדרשי בראשית וויקרא רבה, מכילתא וספרי, בכתב יד תרביץ שנה נה תשמו עמ' 75-61   
911.תא-שמע, ישראל מ' לבירורו של קטע סתום במכילתא שנה בשנה תשסב עמ' 69-72  
912. גרינברגר, דן  הפורמולה "אין זה אלא זה" במכילתא דר' ישמעאל: תרגום מלים מלשון המקרא ללשון חז"ל עבודת גמר בחוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית תשסה 101 עמ'  
913. יונגסטר, יהודה  מדרשי הלכה לפרשת סוטה: עיונים בעריכה ופרשנות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה [254] עמ'  

ב. מקורות > ספרות התנאים > אישים ושיטותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
914.אופנהיים, חיים רבי אליעזר בן הורקנוס בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 311-316, 332-338, 360-366  
915.אופנהיים, חיים רבי יוסי הגלילי בית תלמוד שנה ה תרמו-תרמט עמ' 138-145, 172-176  
916.אורטנר, נתן עשרת הרוגי מלכות מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 45-38  
917.אורמן, דן רבי אליעזר הקפר ובר קפרא - האומנם אב ובנו באר שבע כרך ב תשמה עמ' 25-7  
918.אורנשטיין, א' לדמות דיוקנו של רבי טרפון סיני כרך לט תשטז עמ' קפב-קפח  
919.איזנברג, יהודה תורתו של אלישע בן אבויה מכלול א כסלו תשנא עמ' 94-109  
920.איזנברג, יהודה אלישע בן אבויה: תלמיד חכם שסרח בשדה חמ"ד שנה מא חוב' ג תשנח עמ' 13-25  
921.אלבק, שלום בן יחזקאל משפחות סופרים; הוא אוצר שמות תנאים ואמוראים... עם קורות ימי חייהם... על פי סדר א"ב... חלק א: מערכת אות אלף חוב' א (ר' אבא - ר' אבדימי דמן חיפה) וארשא תרסג 112+46 עמ'  
922.אלון, גדליהו נשיאותו של רבן יוחנן בן זכאי ספר קלוזנר ת"א תרצז עמ' 154-170  
923.אלון, גדליהו הליכתו של רבן יוחנן בן זכאי ליבנה ציון שנה ג תרצח עמ' 214-183  
924.אנקר, אבישי ר' יהודה בן אילעי האיש ותקופתו חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז כב + 317 עמ'  
925.אפרון, יהושע שמעון בן שטח וינאי המלך ספר זכרון לגדליהו אלון, ת"א תשל עמ' 132-69  
926.אפרתי, יהונתן ר' מאיר "משכין שלום" - עיון בשלוש גרסאות של אגדה המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 41-54  
927.אפרתי, יעקב א' לבירור זמנו של עקביא בן מהללאל בר אילן ל-לא תשסו עמ' 21-36  
928.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס שנה בשנה תשמו עמ' 187-177  
929.בארי, נורית יצא לתרבות רעה (אלישע בן אבויה) תל אביב תשסז 212 עמ'  
930.ביטמן, אביגדור יצחק משנתו של רבן גמליאל דיבנה ומקומו בתולדות ההלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1974 341 עמ'  
931.ביכלר, אברהם הלכה למעשה כבית שמאי בזמן הבית ואחר החורבן ספר היובל למשה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 21-30  
932.ביכלר, אברהם אגרות רבן שמעון בן גמליאל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי על ביעור מעשר בזמן הבית הסוקר שנה ד תרצו-ז 169-157; זכרון יהודה, לי"א בלוי, בודפשט 1938 מדור עברי עמ' 169-157  
933.בכר, בנימין זאב אגדות התנאים. מתורגם ע"י א"ז רבינוביץ. א-ד יפו-ירושלים-ת"א תרפ-תרפח  
934.בן חורים, נחום חכמי התלמוד ספר א: רבן יוחנן בן זכאי, קבץ דבריו ותורותיו. ירושלים תרפב לב עמ'. חכמי התלמוד; אנציקלופדיה תלמודית בעשרה כרכים... קונטרס מהחלק הראשון: רבן יוחנן בן זכאי. ניו-יורק תרפה מא עמ'  
935.בן-שלום, ישראל רבי יהודה בר אילעאי ויחסו אל רומי ציון שנה מט תשמד עמ' 24-9. רוקח, דוד: שם שנה נב תשמז עמ' 110-107 
936.בן-שלום, ישראל בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי ירושלים תשנד 366 עמ'; בקורת: שוורץ, יהושע: ציון שנה נט תשנד עמ' 515-520  
937.בנוביץ, משה שינון: קריאת שמע במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי סידרא כ תשסה עמ' 25-56  
938.בנט, נעמי דמותו של רבי שמעון בן יוחאי בקובץ הסיפורים במסכת שבת גרנות חוב' 2 תמוז תשס"ב עמ' 103-112  
939.בר אילן, שאול בביאור מעלת נחום איש גמזו אור תורה שנה לז תשסה עמ' תתקנט-תתקפא  
940.בר, עודד רבי שמעון בן יוחאי ומקומו בחיי הציבור חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2002 [446] עמ'  
941.גולדברג, אברהם תנאים בדור רבי בשיכבה האחרונה של משנתו וסוף סידור המשנה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 94-83  
942.גולדברג, ישראל המקורות בדבר עליית הלל לנשיאות ישראל הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו עמ' 68-76  
943.גולדין, יהודה משהו על בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי ספר היובל לצבי וולפסון, ירושלים תשכה מדור עברי עמ' סט-צב  
944.גולומב, דוד הלל, תקנותיו והפרזותיו על מדותיו אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 125-144  
945.גושן-גוטשטין, אלון ר' אלעזר בן ערך: סמל ומציאות יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 173-197  
946.גיליס, מיכאל 'ומה היה תחילתו של רבי עקיבא?' ממחקר לתכנית לימודים שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 159-187  
947.גילת, יצחק ד' גילת, יצחק ד': משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס... [אוצר המשפט חלק א ערך 1696]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: בין מקור למסורת. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 479-475 
948.גילת, יצחק ד' משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה ת"א תשכח 342 עמ'  
949.גילת, יצחק ד' על ר' אליעזר בן הורקנוס ומשנתו בשדה חמד כרך טו תשלב עמ' 201-211  
950.גלעד, נאור ר' חנינא בן דוסא שיר למעלות ב תשס עמ' 161-174  
951.גלעדי, י"מ רבן שמעון בן הלל הזקן סיני כרך נ תשכב עמ' קפג-קפד  
952.גרשוני, יהודה על ר' עקיבא חכמת גרשון ירושלים תשנז עמ' תלא-תלח  
953.הגר, יוסף בחינות היסטוריות ת"א תשיא (עמ' 73-103: בית שמאי ובית הלל, רבן גמליאל ורבי יהושע)  
954.הוניג, שמחה בנימין אלפים שנה למינוי הלל הזקן לנשיאות בצרון כרך נט תשכט עמ' 108-102  
955.הורביץ, ש"י, איש ר' עקיבא ומשפט האישות בישראל השחר שנה יב תרמד עמ' 377-384, 433-423  
956.הורביץ, ש"י, איש גבורי ישראל; שמעון בן-שטח 'ברוטוס העברי' מליץ אחד מני אלף, פטרבורג תרמה עמ' 1-18  
957.היימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים (מסודר ע"פ א"ב עם באורים והגהות וגרסאות שונות). א-ג לונדון תרע 1245 עמ'  
958.הילביץ, אלתר יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, נשיאותם ופעולותיהם וזמן מחלוקת הסמיכה ביניהם סיני כרך פט תשמא עמ' רסו-רפג  
959.הילביץ, אלתר עוד לפעילות יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח משום שהיתה השעה צריכה לכך סיני כרך צב תשמג עמ' קצג-רב  
960.הימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים [אוצר המשפט חלק א ערך 1702] הדפסה חדשה, ירושלים תשמז; תוכן ענינים לספר תולדות תנאים ואמוראים. ירושלים תשמז 40 עמ'  
961.הירשמן, מנחם לדמותו של שמואל הקטן יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 165-172  
962.הירשמן, מנחם חביבים ישראל': תפיסות חלוקות בבתי המדרש של ר' ישמעאל ור' עקיבא עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 79-86  
963.הכהן, מרדכי תולדות התנא איסי בן יהודה סיני כרך לג תשיג עמ' שנה-שסד; כרך לד תשיד עמ' שכה-שלד  
964.הלוי, יצחק אייזיק מנהיגי הדור דורות ראשונים, חלק א כרך ד ב"ב תשכד עמ' 163-130  
965.הרצוג, יצחק אייזיק שמעון הצדיק ספר היובל להרב י"צ הרץ, לונדון תשג מדור עברי עמ' 74-71  
966.וזנברג, מיכל דרכי ידיעת האל במשנתו של ר' עקיבא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 308 עמ'  
967.וחולדר, בן ציון סיפורי רבן גמליאל במשנה ובתוספתא דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 144-143  
968.וידר, נפתלי לפרשת העברתו של רבן גמליאל מנשיאותו סיני כרך סג תשכח עמ' קפז-קפט  
969.וייס, אייזק הירש שלש מחלוקות של שמאי והלל בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 62-63, 139-135  
970.וייס, אייזק הירש רבן גמליאל השני והבית דין יבנה השחר שנה ה תרלד עמ' 225-233, 292-280, 352-359, 430-422  
971.וייס, משה לשיטת ר' יוסי ב'הרחקה בשכנים' בר-אילן יב תשלד עמ' 107-64  
972.וייס, משה האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל סידרא ד תשמח עמ' 66-53  
973.וייס, משה הגזירה-שווה והקל-חומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל סידרא ו תשן עמ' 41-61  
974.ולר, שולמית אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'  
975.ורד, נעם בית שמאי וההלכה הכיתתית מדעי היהדות 41 תשסב עמ' 45-67  
976.זוין, שלמה יוסף קו חדש בשיטות בית-שמאי ובית-הלל [אוצר המשפט חלק א ערך 967] סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' נד-ס; לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שב-שט  
977.זולאי, מנחם הלל ושמאי אחים? (מגילויי המכון לחקר השירה העברית) מלילה 5 תשטו עמ' 63-81  
978.חבס (פרדקין), אפרת ה'זוגות' האחרונים מלאת ספר א תשמג עמ' 128-121  
979.חבס (פרדקין), אפרת רבי חנינא בן גמליאל מלאת ספר ב תשמד עמ' 150-143  
980.חיון, אריה  בית שמאי ובית הלל: חקר משנתם ההלכתית והרעיונית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 2 כר'  
981.חכם, נח רבן שמעון בן גמליאל בביתר תרביץ שנה עד תשסה עמ' 547-564  
982.יעבץ, זאב תולדות ישראל, מהדו' ג חלק ה ת"א תרצג (עמ' 199-194: זקני בית שמאי וזקני בית הלל, מנחם ואלעזר); חלק ו ת"א תרצד (עמ' 244-211: סדור המשנה וחתומה)   
983.כהנא, קלמן סדר תנאים ואמוראים; מוגה עפ"י כ"י שונים ובאור פרנקפורט ענ"מ תרצה 61+33 + 40 עמ'  
984.כץ, אליהו מי היה יוחנן כהן גדול שנה בשנה תשלט עמ' 373-368  
985.לוגסי, נעם; בר-אילן, יאיר חוני המעגל שיר למעלות ג תשסא עמ' 285-309  
986.לוצטו, שמואל דוד [על בית שמאי ובית הלל] כרם חמד חלק ג תקצח עמ' 223-219  
987.לוריא, ב"צ מיהו מנחם? סיני כרך נה תשכד עמ' רצט-שה  
988.לייטר, משה היחס שבין ר"ג ורבי יהושע סיני כרך נב תשכג עמ' נד-סג  
989.לפיד, יהושע משנתו של ר' נחמיה; מחקר על מאמריו ההלכתיים עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלו  
990.לרנר, ביאליק מ' צוואתו של ר' יהודה הנשיא בצרון כרך נא תשכה עמ' 14-21  
991.מאיר, עפרה רבי יהודה הנשיא: דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל תל אביב 1999 438 ע'; ביקורת: לוין דוד: דמות תלמודית והשתקפותה, קתדרה חוב' 106 טבת תשס"ג עמ' 177-185  
992.מברך, אברהם סדר חכמי התורה שבעל פה בפרקי אבות שנה בשנה תשלח עמ' 275-267  
993.מימון, יהודה ליב יחוסי תנאים ואמוראים, מאת רבי יהודה ברבי קלונימוס משפירא (אותיות ב-ט), יו"ל עפ"י שלושה כתבי יד עם הערות וציונים ירושלים תשכג תפח עמ'  
994.מירקין, יצחק הלל וקנט השלח כרך לח תרפא עמ' 230-224, 492-477  
995.מצגר, אפרים ר' חנינא (חנניה) בן גמליאל נשיא ישראל נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קסג-קפ  
996.מצגר, אפרים רבן גמליאל (דיבנה) על גב מעלה בהר הבית לחי ראי, לזכר א"י רענן, תשכא עמ' קיח-קכה  
997.מרגליות, מרדכי (עורך) אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים. א-ב ירושלים תשיט  
998.מרגליות, ראובן לתולדות רבי יהודה הנשיא סיני כרך לט תשטז עמ' קד-קה  
999.מרחביה, חן מלך רבי יוחנן בן זכאי - מה היה ומה לא היה האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 277-265; ירושלים תשמב 15 עמ'  
1000.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
1001.סופר, יוחנן ביאור ענינא דרבי אליעזר שמותי הוא האהל שנה א תשטו עמ' קכ-קכד; ב תשטז עמ' יח-יט  
1002.ספראי, שמואל בחינות חדשות לבעיות מעמדו ומעשיו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן [אוצר המשפט חלק א ערך 1724] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 208-181  
1003.ספראי, שמואל בחינות חדשות לבעית מעמדו ומעשיו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן ספר זכרון לגדליהו אלון, ת"א תשל עמ' 226-203  
1004.ספראי, שמואל ר' עקיבא בן יוסף; חייו ומשנתו (פרקי הלכה ואגדה מלוקטים ומבוארים בצירוף מבוא) ירושלים תשלא 267 עמ'  
1005.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שמעון בן שטח ותורתו סיני כרך לב תשיג עמ' שמג-שנ  
1006.ערן, עמירה מקומו של גבול הידע באפיון דמותו של אלישע בן אבויה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 113-142  
1007.פוגלמן, מרדכי תודוס איש דומי בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' יד עמ' ריט-רכא  
1008.פוגלמן, מרדכי 'תלמיד אחד' בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' לד עמ' רצה-רצו  
1009.פוקס, דוד הנך כולהו ברכתא נינהו (עיון במשנת רשב"י) המעין כרך כד גל' ד תמוז תשמד עמ' 9-1  
1010.פינקלשטיין, אליעזר אריה עוד מתורתו של ר' נחוניה בן הקנה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 93-88  
1011.פינקלשטיין, אליעזר אריה עוד מתורתו של ר' נחוניא בן הקנה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 260-257  
1012.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
1013.פלק, זאב על מדרש ומשנה של רבי עקיבא מלאת ספר ב תשמד עמ' 96-93  
1014.פרנקל, יעקב י' תורת הנפש של הלל הזקן ומשמעותה הפסיכולוגית ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' קמז-קסג  
1015.פרנקל, שמעון רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו (סמכות לתקן או לבטל תקנות) כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכא-רכז  
1016.פתחי, דוד תפיסות עולמם של רבי יהושע ורבי אליעזר - חסד ודין המאיר לארץ גל' 26 תשרי תשס עמ' 36-48  
1017.ציפרינוביטש, א' אנטונינוס ורבי השלח כרך כג תרע-תרעא עמ' 255-246  
1018.קהת, חנה בין אריסטוקרטיה לדמוקרטיה - רבן גמליאל ורבי יהושע ספר ישרון, במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנט עמ' 213-228  
1019.קוליץ, חיים עמנואל ראש לחכמים: רבי עקיבא בפולמוס בר-כוכבא במשנת הגאולה וקידוש השם ת"א תשם 303 עמ'. ביקורת: בן-ישר, מנחם: דעות גל' מט תשמב עמ' 287-285 
1020.קוליץ, חיים עמנואל בן-העליה; רבי שמעון בר-יוחאי במשנתו ירושלים תשמו 279 עמ'  
1021.קלוזנר, יוסף הילל ושמאי היסטוריה של הבית השני, כרך ג ירושלים תשי עמ' 152-125  
1022.קמינקא, אהרן עקביא בן מהללאל וארבעה דברים אשר אמר ספר זכרון לא"ז רבינוביץ, ת"א תרפד עמ' 65-72  
1023.קמינקא, אהרן תכונת משנתו של ר' אלעזר בן הרקנוס ישרון ברלין שנה ה תרפד-תרפה עמ' קט-קיג  
1024.קמינקא, אהרן הלל הזקן ומפעלו ציון שנה ד תרצט עמ' 258-266  
1025.קמינקא, אהרן פרצופו המוסרי של שמאי בצרון כרך ב תש עמ' 204-197  
1026.קמינקא, אהרן בית שמאי ובית הלל בהלכה בצרון כרך ה תשב עמ' 124-111  
1027.קמינקא, אהרן ר' יוחנן בן זכאי ותלמידיו ציון שנה ט תשד עמ' 70-83  
1028.קמינקא, אהרן הלל מצודה ספר ג-ד תשה עמ' 134-125  
1029.קמינקא, אהרן רבי מאיר; פעולתו היסודית בקביעת חוקי הדת, חידת חייו וסוף ימיו הדאר שנה כז תשח-תשט עמ' 922-920  
1030.קמינקא, אהרן ר' טרפון; השפעתו על קביעת דיני ישראל ושיחתו על הדת עם הנוצרי יוסטינוס מארטיר הדאר שנה כח תשט-תשי עמ' 638-644  
1031.קמינקא, אהרן נסיעות רבי עקיבא לארצות המזרח הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 159-158  
1032.קמינקא, אהרן ר' עקיבא בכרכי הים הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 542-540  
1033.קנוביץ, ישראל בית שמאי ובית הלל (אוסף שלם של מאמריהם בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכה קנה עמ'  
1034.קנוביץ, ישראל רבי אליעזר (אוסף שלם של מאמריו בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכה רכח עמ'  
1035.קנוביץ, ישראל רבי יהושע (אוסף שלם של מאמריו בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכה קכב עמ'  
1036.קנוביץ, ישראל רבי עקיבא (אוסף שלם של דברי רבי עקיבא בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכה תצז עמ'  
1037.קנוביץ, ישראל רבי מאיר (אוסף שלם של דבריו ומאמריו בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכז רסא עמ'  
1038.קנוביץ, ישראל רבי שמעון בר יוחאי (אוסף שלם של דבריו ומאמריו בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכו שכט עמ'  
1039.קנוביץ, ישראל רבי יוסי בר חלפתא (אוסף שלם של דבריו ומאמריו בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים 1966 רלב עמ'  
1040.קנוביץ, ישראל רבי יהודה בר אלעאי (אוסף שלם של משנתו ומאמריו בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכה שלה עמ'  
1041.קנוביץ, ישראל רבי יהודה הנשיא (רבי) (אוסף שלם של דברי רבי בספרות התלמודית והמדרשית) ירושלים תשכח רי עמ'  
1042.קנוביץ, ישראל מערכות תנאים (אוסף שלם של משנתם ומאמריהם בספרות התלמודית והמדרשית): ר' אבא - רבן גמליאל בר' יהודה הנשיא. ירושלים תשכז שב עמ'. ר' דוסא בן הרכינס - ר' טרפון. ירושלים תשכז רל עמ'. ר' יאשיה - ר' ישמעאל בי רבי. ירושלים תשכח שצ עמ'. ר' לויטס איש יבנה - שמעיה איש כפר עונתי. ירושלים תשכט רפח עמ'  
1043.קפלן, צבי חכמת אילפא סיני כרך מד תשיט עמ' תמד-תמז  
1044.קצוף, רונן הלכות רבי אליעזר ברומא העתיקה תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 344-357  
1045.קצנלסון, י"ל הלל ובית מדרשו (סקירה תלמודית והסטורית) התקופה ספר ג תרעח עמ' 301-267  
1046.קרוכמל, אברהם תולדות רבי יהודה הנשיא החלוץ מחברת ב תריג עמ' 63-93  
1047.קרל, צבי יבנה ובית הלל העולם שנה יג 1925 עמ' 960-958, 980-979  
1048.קרני, בלהה רבי יהודה בן אילעי עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 124 עמ'  
1049.רבין, יהודה הכהן משנת ראב"י (מבאר צפונות בכל מאמרי התנא רבי אליעזר בן יעקב המפוזרים בכל הש"ס...) ירושלים תשכט קנח עמ'  
1050.רוזנפלד, בן ציון ר' יוסף הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר כוכבא סידרא יא תשנה עמ' 89-111  
1051.רוזנפלד, בן-ציון דמותו ופעילותו של רבי שמלאי כפרק בתולדות הקשרים בין א"י לתפוצות במאה השלישית ציון שנה מח תשמג עמ' 239-228  
1052.רוזנפלד, בן-ציון מעמדו ופועלו של רבן גמליאל לפני הליכתו ליבנה ציון שנה נה תשן עמ' 151-169  
1053.רוזנשטיין, אברהם משה; קרלין, אריה התנאים ומשנתם: רבן יוחנן בן זכאי ת"א תשיא פ עמ'  
1054.רומנוב, פנחס תולדות משפחה של תנאים בארץ ישראל חורב כרך ג תרצו-תרצז עמ' 142-125  
1055.רוקח, אפרים הלל ושמאי שנה בשנה תשנו עמ' 456-464  
1056.שושני, רונית רבי אליעזר בן רבי שמעון והגנבים - סיפור על חטא וכפרתו JSIJ 4 (2005) עמ' 1-25  
1057.שטינברג, יואל את לרבות: שני בתי מדרש של תנאים ושיטתם בתורה שבעל פה בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 11-23  
1058.שלם, חיים רבי שמעון בן אלעזר, תולדותיו ופעלו הציבורי עבודת גמר בחוג לתולדות ישראל אוניברסיטת בר-אילן תשמה 131 עמ'  
1059.שנור, חיים מעיין חיים; אוצר אגדות חז"ל ליקט, תירגם וביאר חיים שנור. כרכים א-ב: תנאים. ירושלים תשלט-תשמב רצב + שע עמ'  
1060.שפירא, חיים הדחת רבן גמליאל - בין היסטוריה ואגדה ציון שנה סד תשנט עמ' 5-38  
1061.שפירא, חיים; פיש, מנחם המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל עיוני משפט כר' כב חוב' 2 תשנט עמ' 461-497  
1062.שציפנסקי, ישראל יוחנן כהן גדול ותקנותיו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34  
1063.שציפנסקי, ישראל תקנות רבן יוחנן בן זכאי אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23  
1064. Dottori e scrittori ebrei  Mose 1 (1878), p. 214-217, 249-251, 384-386; 2 (1879), p. 10-13, 59-62, 131-136, 174-177, 254-260, 407-410; 3 (1880), p. 37-42, 407-413; 4 (1881), p. 203-207, 410-415; 5 (1882), p. 36 (1883), p. 5-8; 7 (1884), p. 212-218, 271-275, 369-373; 8 (1885), p. 2  
1065. Abelson, Joshua  Shammai  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 11, p. 447-448  
1066. Aberbach, Moshe  Did Rabban Gamliel II impose the ban on Rabbi Eliezer ben Hyrcanus?  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 201-207  
1067. Abrams, Israel A.  Rabbi Akiba  Baltimore 1913, 11 p.  
1068. Adler, Elkan Nathan  Akiba ben Joseph  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 1, p. 274-276  
1069. Albeck, Chanoch  Gamaliel I; II  J?disches Lexikon 2, p. 888-892  
1070. Alon, Gedalyahu  Rabban Johanan b. Zakkai's removal to Jabneh; the patriarchate of Rabban Johanan ben Zakkai  In: Jews, Judaism and the classical world, Jerusalem 1977, p. 269-343  
1071. Avery-Peck, Alan J.; Neusner, Jacob  Die Suche nach dem historischen Hillel  Judaica 38 (1982), p. 194-214  
1072. Bacher, Wilhelm  Bar He He - Ben Bag Bag  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 8 (1881), p. 117-118  
1073. Bacher, Wilhelm  Etude critique sur quelques traditions etranges relatives a Rabbi Meir  Revue des Etudes Juives 5 (1882), p. 178-187  
1074. Bacher, Wilhelm  Die Agada der Tannaiten  Vol. 1: Von Hillel bis Akiba. Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 31 (1882), p. 97-121, 145-166, 208-235, 241-267, 289-315, 337-359, 433-464, 481-496, 529-554; 32 (1883), p. 6-27, 63-78, 116-124, 254-270, 347-372, 419-421, 432-459  
1075. Bacher, Wilhelm  Der Tannait Ben Jasjan  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 46, N.F. 10 (1902), p. 83-84  
1076. Bader, Gershon  The Jewish spiritual heroes  3 vols., N.Y. 1940; vol. 1: The creators of the 'Mishna', 7 + 463 p.; vol. 2: The 'Amoraim' of Palestine and the Jerusalem Talmud, 5 + 220 p.; vol. 3: The 'Amoraim' of Babylon and the Babylonian Talmud, 5 + 200 p.  
1077. Baeck, Samuel (-)  Elischa ben Abuja - Acher, quellenmassig dargestellt  Frankf.a.M. 1891, 37 p.  
1078. Baer, B.  Leben und Wirken des Tannaiten Chija  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 17 (1890), p. 28-49, 119-135  
1079. Bank, L.  Rabbi Zeira et Rab Zeira  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 47-63  
1080. Barylke, Jaime  Rabi Akiva  Buenos Aires 1968, 32 p.  
1081. Bassfreund, J.  Der Bann gegen R. Elieser und die veranderte Haltung gegenuber den Schammaiten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 42, N.F. 6 (1898), p. 49-57  
1082. Baumgarten, Albert I.  Rabbi Judah I and his opponents  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 12 (1981), p. 135-172  
1083. Beer, B.  Akabja ben Mahalallel  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 5 (1856), p. 146-160  
1084. Ben Horim, Nahum  Hachme haTalmud: 4th section from vol. 1: Rabban Jochanan ben Zakkai,  N.Y. 1928, 55 p. + 41 p. (in Hebrew) (only one volume published)   
1085. Benoit, P.  Rabbi Aquiba ben Joseph, sage et heros du Judaisme  Revue Biblique 54 (1947), p. 54-89  
1086. Bernstein, Michael  Aspects of the lives of R. Jochanan b. Zaccai and R. Yehoshua b. Hananiah  Dissertation Yeshiva University 1948  
1087. Biesenthal, J.H.L.  Biographien der Talmudisten, Hillel der Aeltere  Orient 9 (1848), p. 680-685, 691-694, 721-727.   
1088. Blidstein, Gerald J.  R. Yohanan, idolatry and public privilege  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 5 (1974), p. 154-161  
1089. Bloch, Philipp  Rabbi Simon ben Gamaliel II, nach seinen Lebensverhaltnissen und seiner geistigen Wirksamkeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 13 (1864), p. 81-97, 121-133  
1090. Blumenthal, Adolf  Rabbi Meir, Leben und Wirken eines j?dischen Weisen  Frankf.a.M. 1888, 8 + 142 p.  
1091. Bokser, Ben Zion  Pharisaic Judaism in transition: R. Eliezer the Great and Jewish reconstruction after the war with Rome  N.Y. 1935, 10 + 195 p. repr. 1973  
1092. Bondi, Jonas  Rabbi Jochanan  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 233-268  
1093. Bondi, Jonas  Simon der Gerechte. Eine Richtigstellung nach Halevys Doroth Harischonim.  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 245-277  
1094. Bornstein, David Josef  Gamliel I,II,III  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 80-90  
1095. Bornstein, David Josef  Ismael (רבי ישמעאל)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 592-596  
1096. Bornstein, David Josef  Jochanan ben Sakkai  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 222-227  
1097. Bosseck, Johann Gottlieb  De חברים professoribus extraordinariis in academiis Judaeorum  Oratio inauguralis, Leipzig [1745], 28 p.  
1098. Braunschweiger, Moses  Die Lehrer der Mischnah  Frankf.a.M. 1890; 2nd ed. Frankf.a.M. 1903, 9 + 318 p.  
1099. Breyer, Ed. A.  R. Akiba  Berlin 1868, 56 p.  
1100. Brull, Nehemias  Mischnalehrer von heidnischer Abkunft (שמעיה, אבטליון, ר' עקיבא, ר' מאיר)  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 2 (1876), p. 154-156  
1101. Buchler, Adolf  La conspiration de R. Nathan et R. Meir contre le Patriarche Simon ben Gamaliel  Revue des Etudes Juives 28 (1894), p. 60-74  
1102. Buchler, Adolf  Der Patriarch R. Jehuda I. und die griechisch- romischen Stadte Palastinas  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 683-740  
1103. Buchler, Adolf  Die Schammaiten und die levitische Reinheit des עם הארץ  Festschrift...Jakob Freimann zum 70. Geburtstag, 1937, p. 21-37  
1104. Buchler, Adolf  The conspiracy of R. Nathan and R. Meir against the Patriarch Simon ben Gamaliel  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 160-178  
1105. Carlebach, Alexander  Rabbi Judah ha-Nasi, his life and times  London (1953), 28 p.  
1106. Chajes, Hirsch Perez  Adda b. Ahaba e Rabbi  Rivista Israelitica 4 (1907), p. 137-139, 166-167.   
1107. Christie, W.M.  The Jamnia period in Jewish history  Journal of Theological Studies 26 (1925), p. 347-364  
1108. Cohen, Bernard M.  Rabbi Jose ben Chalafta, a study of his life and Halacha  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1956, 77 p.  
1109. Cohen, Naomi G.  Rabbi Meir, a descendant of Anatolian proselytes  Journal of Jewish Studies 23 (1972), p. 51-59  
1110. Cohen, Simon  Akiba ben Joseph  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 144-150  
1111. Cohon, B.D.  Saint Paul and Rabbi Akiba  Central Conference of American Rabbis, Journal 69 (1970), p. 38-41  
1112. Cutter, Allan Harris  Do the Zugot represent opposing left and right wing factions within the Pharisaic party?  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 61-81  
1113. Daube, David  Johanan ben Beroqua and women's rights  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 55-60 = Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung 99 (1982), p. 22-31  
1114. Derenbourg, Josef  Rabbi Jochanan ben Sakkai in Berur Chajil  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 178-180  
1115. Derenbourg, Josef  Drei Tanaiten, die wahrscheinlich von heidnischen Vatern abstammen  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 189-190  
1116. Dougherty, J.J.  Hillel and Shammai  New Catholic Encyclopedia 6, p. 1119  
1117. Elbogen, Ismar  Akiba, Rabbi  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 1, p. 183-184  
1118. Elbogen, Ismar  Hillel  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 42-51  
1119. Elbogen, Ismar  Die Uberlieferung von Hillel  Festschrift fur Leo Baeck, Berlin 1938, p. 67-78  
1120. Elsass, B.  Rabbi Akiba  In: Gossel, J., Popular-wissenschaftliche Vortrage ?ber j?dische Geschichte und Literatur, vol. 1, Frankf.a.M. 1902, p. 166-188  
1121. Enciclopedia Judaica Castellana  Bet Hilel y Bet Shamai  Vol. 2, p. 193  
1122. Enciclopedia Judaica Castellana  Gamaliel I,II,III  Vol. 5, p. 38-39  
1123. Enciclopedia Judaica Castellana  Hilel I,II,III  Vol. 5, p. 425-427  
1124. Enciclopedia Judaica Castellana  Yehuda Ha-Nasi  Vol. 10, p. 513-514  
1125. Engle, Anita  Rabbi Hiyya, the great - halachist and travelling salesman  Niv Hamidrashia (1972-73), Engl. sect., p. 63-72  
1126. Epstein, Abraham  Das talmudische Lexicon יחוסי תנאים ואמוראים und Jehuda b. Kalonymos aus Speyer  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 39, N.F. 3 (1895), p. 398-403, 447-460, 507-513  
1127. Fiebig, Paul  Gamaliel, I,II  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 855  
1128. Fiebig, Paul  Hillel, der Alte  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1891-1892  
1129. Fiebig, Paul  Jochanan ben Zakkai  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3, p. 310-311  
1130. Finkelstein, Louis  Akiba, scholar, saint and martyr  N.Y. 1936, 24 + 363 p.; new ed. 1962, 20 + 301 p.; repr. 1970.   
1131. Finkelstein, Louis  Akiba  In: Great Jewish personalities in ancient and medieval times, ed. Simon Noveck, N.Y. 1959, p. 121-152  
1132. Flusser, David  Hillel's self-awareness and Jesus  Immanuel 4 (1974), p. 31-36  
1133. Freudenberger, Rudolf  Die delatio nominis causa gegen Rabbi Elieser ben Hyrkanos  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 15 (1968), p. 11-19  
1134. Friedlander, Markus Hirsch  Geschichtsbilder aus der Zeit der Tanaiten und Amoraer  Brunn 1879, 148 p.  
1135. Friedmann, Ignatz  Simon ben Schetach  In: Charakterbilder aus der j?dischen Geschichte, Pest 1860, p. 35-43  
1136. Funk, Salomon  Akiba, ein palastinischer Gelehrter... nach zeitgenossischen Quellen  Dissertation Jena 1896, 36 p.  
1137. Furst, Julius (-)  Rabbi Meir und seine Schriften  Orient 9 (1848), p. 554-559  
1138. Furst, Julius (-)  Antoninus und Rabbi  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 41-45; 17 (1890), p. 92-93  
1139. Geiger, Abraham  Griechenthum. Sadducaer und Pharisaer. Zukunftige Welt. Hillel.  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 1-29  
1140. Geiger, Abraham  Samuel der Kleine (שמואל הקטן) Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 69-73  
1141. Geiger, Abraham  Jochanan ben Sakkai und Elieser ben Hyrkan  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 6 (1868), p. 131-136  
1142. Gereboff, Joel  Rabbi Tarfon: the tradition, the man and early rabbinism  Dissertation Brown University 1977, 27 + 663 p.  
1143. Gereboff, Joel  Rabbi Tarfon: the tradition, the man and early rabbinic Judaism  Missoula 1979, 23 + 483 p.  
1144. Gershenfeld, Louis  Hillel  Jewish Forum 24 (1941), p. 143-144, 161  
1145. Gershfield, Edward M.  Hillel, Shammai and the three proselytes  Conservative Judaism 21,3 (1967), p. 29-39  
1146. Gilat, Yitzchak D.  R. Eliezer ben Hyrcanos: a scholar outcast  Ramat Gan 1984, 536 p.   
1147. Ginsburg, Christian D.  Hillel I; Hillel II  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 303-306  
1148. Ginsburg, Christian D.  Ishmael b. Elisa  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 431-433  
1149. Ginzberg, Louis  Tannaim and Amoraim  Jewish Encyclopedia 12, p. 49-54  
1150. Glatzer, Nahum Norbert  Hillel the Elder  N.Y. 1956, 100 p.; rev. ed. N.Y. 1966.   
1151. Glatzer, Nahum Norbert  Hillel, Reprasentant des klassischen Judentums  Frankf.a.M. 1966, 104 p.  
1152. Goitein, Gabor  Das Leben und Wirken des Patriarchen Hillel  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 11 (1884), p. 1-16, 49-87  
1153. Goldberg, Abraham  The Mishnah of Rabbi Nehemiah in Rabbi's Compilation  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 15  
1154. Goldenberg, Robert  The deposition of Rabban Gamliel II: an examination of the sources  Journal of Jewish Studies 23 (1972), p. 167-190  
1155. Goldenberg, Robert  The Sabbath-law of Rabbi Meir  Missoula, Mo. 1978, 9 + 297 p.  
1156. Goldin, Judah  Hillel (the Elder)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 605  
1157. Goldin, Judah  The three pillars of Simeon the Righteous  Proceedings, American Academy for Jewish Research 27 (1958), p. 43-58  
1158. Goldin, Judah  The first pair (Yose ben Yoezer and Yose ben Yochanan), or, the home of the Pharisees  Journal of the Association for Jewish Studies 5 (1980), p. 41-62  
1159. Goldin, Judah  On the account of the banning of R. Eliezer ben Hyrcanus; an analysis and proposal  Journal of Ancient Near Eastern Society, Columbia University 16-17 (1987), p. 85-97  
1160. Gollancz, Hermann  Rabbi Akiba  London 1904, 12 p.  
1161. Gordon, Hirsch Loeb  Mattia ben Haresh, medico romano del primo secolo  Policlinico (sezione pratica), Rome 1934, 7 p.  
1162. Gorelik, Morris Simon  Legal traditions of Eleazar ben Azaryah  Dissertation N.Y. 1973, 9 + 315 p.  
1163. Graaf, Hendrik Tjakko de  De joodsche Wetgeleerden in Tiberias van 70-400 n C. Groningen 1902, 15 + 175 p.  
1164. Graetz, Heinrich  Geschichte der Juden, vol. 4: Vom Untergang des j?dischen Staates bis zum Abschluss des Talmud  Berlin 1853.   
1165. Graetz, Heinrich  Simon der Gerechte und seine Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 6 (1857), p. 45-56  
1166. Graetz, Heinrich  Juda ben Tabbai und Simon ben Schetachs Verordnungen  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1876, p. 665-669; 5th ed., 1906, p. 707-710  
1167. Graetz, Heinrich  Schemaja und Abtalion  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1878, p. 671-672; 5th ed., 1906, p. 711-713  
1168. Graetz, Heinrich  Hillel's babylonische Tradition  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1878, p. 672-673; 5th ed., 1906: Hillel, Rabban Gamliel I, p. 713-716  
1169. Graetz, Heinrich  Hillel, der Patriarchensohn  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 30 (1881), p. 433-443  
1170. Graetz, Heinrich  Die Chronologie der tannaitischen und amoraischen Zeitepoche  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 381-386  
1171. Graetz, Heinrich  Die mundliche Lehre und die Mischna  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 386-389  
1172. Graetz, Heinrich  Rabban Gamaliel  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 391-392  
1173. Graetz, Heinrich  Rabbi Elieser ben Hyrkanos  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 392-393  
1174. Graetz, Heinrich  Rabbi Josua ben Chananja  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 393-394  
1175. Graetz, Heinrich  Die Theorie R. Akibas und R. Ismaels  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 394-397  
1176. Graetz, Heinrich  R. Simon ben Gamaliel nach dem Betarschen Kriege  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 433  
1177. Graetz, Heinrich  R. Meir  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 433-436  
1178. Graetz, Heinrich  Der Aufstand der Juden unter Antonius Pius und R. Simon b. Jochai  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 436-441  
1179. Graetz, Heinrich  Die Reihenfolge der Patriarchen aus dem Hillelschen Hause  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 444-451  
1180. Graetz, Heinrich  R. Jochanan  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 452-453  
1181. Green, William Scott  Redactional techniques in the legal traditions of Joshua ben Hananiah  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 1-17  
1182. Green, William Scott  The traditions of Joshua ben Hananiah. Vol. 1: The early legal traditions  Leiden 1981, 18 + 333 p.  
1183. Green, William Scott (ed.)  Persons and institutions in early rabbinic judaism  Missoula, Mo. 1977, 17 + 298 p.   
1184. Greenberg, David  Rabbi Joshua ben Hananiah; the interrelationship of law and life  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 237 p.  
1185. Gross, Heinrich  Hillel und seine Zeit  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 8 (1905), p. 52-64  
1186. Guttmann, Alexander  Akiba, 'Rescuer of the Torah'  Hebrew Union College Annual 17 (1942-43), p. 395-421 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 20-46  
1187. Guttmann, Alexander  The Patriarch Judah I - his birth and his death. A glimpse into the chronology of the talmudic period.  Hebrew Union College Annual 25 (1954), p. 239-261 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 140-162  
1188. Guttmann, Alexander  Hillelites and Shammaites - a classification  Hebrew Union College Annual 28 (1957), p. 115-126 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 163-174  
1189. Guttmann, Alexander  Eliezer ben Hyrcanos - a Shammaite?  Ignace Goldziher memorial volume, vol. 2, 1958, p. 100-110  
1190. Helman, Reyfield  Hillel and Shammai, a study in origins  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1947, 57 p.  
1191. Herford, R. Travers  Elisha ben Abujah  Essays in honour of... J.H. Hertz... on the occasion of his seventieth birthday, 1942, p. 215-225  
1192. Herzfeld, L.  Chronologische Ansetzung der Schriftgelehrten von Antigonus aus Socho bis R. Akiba  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 3 (1854), p. 221-229, 273-277  
1193. Herzog, Isaac  R. Johanan b. Zakkai and R. Akiba  Jewish Forum 19 (1936), p. 79-80  
1194. Heschel, Abraham Joshua  Elischa ben Abuja  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 26, 17 (1936), p. 16 = J?disches Gemeindeblatt fur die Israelitische Gemeinde zu Frankf.a.M. 16,9 (1938), p. 4-5  
1195. Heschel, Abraham Joshua  Rabbi Gamliel II  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 26, 10 (1936), p. 15 = J?disches Gemeindeblatt fur die Israelitische Gemeinde zu Frankf.a.M. 16,4 (1938), p. 5-6  
1196. Heschel, Abraham Joshua  Rabbi Chija  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 26, 33 (1936), p. 15 = J?disches Gemeindeblat furt die Israelitische Gemeinde zu Frankf.a.M. 17,2 (1938), p. 5-6  
1197. Heschel, Abraham Joshua  Rabbi Jehuda Hanassi  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 26, 22 (1936), p. 16  
1198. Heschel, Abraham Joshua  Rabbi Meir  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 26, 20 (1936), p. 16  
1199. Heschel, Abraham Joshua  Rabbi Schimon ben Gamliel II  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 26, 15 (1936), p. 15 = J?disches Gemeindeblatt fur die Israelitische Gemeinde zu Frankf.a.M. 16,6 (1938), p. 5-6  
1200. Hirsch, Emil G.  Hillel  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 681-684  
1201. Hoenig, Sidney B.  New light on the epoch of Akabiah b. Mahalalel  Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman, 1962, p. 291-298  
1202. Hoffmann, David  Eine geanderte Mischna R. Akiba's [that which was stolen from a proselyte - Baba Kama 110a]  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 15 (1888), p. 174-178  
1203. Hoffmann, M.D.  Elischa b. Abujah, genannt 'Acher' und seine zeit  Wien 1880, 52 p.  
1204. Hollander, J.  Die Institutionen des R. Gamaliel הזקן  Dritter Bericht ?ber die offentl. Rabbinatsschule zu Eisenstadt, Tamus 5629, Halberstadt 1869, p. 1-6  
1205. Honan, Bernard M.  The social and legal philosophy of Rabbi Meir  Dissert Hebrew Union College, N.Y. 1951, 2 + 227 p.  
1206. Horodezky, S.A.  Jehuda Ha-nassi  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 1023-1036  
1207. Horowitz, Markus  Jose b. Joeser  J?dische Presse, Lit. bl. 3, No. 3*  
1208. Hyamson, Moses  'Golden rule' Hillel  N.Y. 1915, 9 p. (repr. from Menorah Journal, vol. 1,2)  
1209. Israelstam, I.  Rabbi Johanan b. Zakkai, his conversation with non-Jews  Jewish Forum 11 (1928), p. 297-300  
1210. Jakab, Jeno  Hillel babiloniai tanlm nyairol  Memorial vol. Blau, 1938, p. 147-150  
1211. Joel, Manuel  Rabbi Meir  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 4 (1855), p. 88-101, 125-131  
1212. Joel, Manuel  Rabbi Simon ben Jochai  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 5 (1856), p. 365-376, 401-407  
1213. Joel, Manuel  Die hervorragendsten Vertreter der Akiba'schen Schule (R. Jose ben Chalafta, R. Jehuda ben Ilai)  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 6 (1857), p. 81-91, 125-134  
1214. Joseph, Morris  Meir, Rabbi  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 523-525  
1215. Jost, Isaac Marcus  Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabaer. vol. 3-4,  Berlin 1822-24 (incl. biographies of Tanaim and Amoraim)  
1216. Jost, Isaac Marcus  Das Zeitalter der alteren Thanaim (70-140); das Zeitalter der jungeren Thanaim (140-220)  In: Geschichte des Judenthums und seiner Secten, vol. 2, Leipzig 1858, p. 13-126  
1217. Kaatz, Saul  Die Ausspruche R. Ilaa's  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 187-189  
1218. Kaatz, Saul  Zur Schriftauslegung R. Akiba's  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 584-595  
1219. Kaatz, Saul  R. Ismaels Satz הלכה עוקבת מקרא Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 184  
1220. Kaatz, Saul  Hillel und die Bne Batyra  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 9 (1922), p. 247-257  
1221. Kaempf, J.  Genealogisches und Chronologisches bezuglich der Patriarchen aus dem Hillel'schen Hause bis auf Rabbi Jehuda ha-Nassi, Redacteur der Mischna  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 201-207, 231-236  
1222. Kaempf, Saul Isaac  Die vier in's Paradies eingedrungenen Mischna-Lehrer (ארבעה נכנסו לפרדס)  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1852), p. 555-559  
1223. Kaempf, Saul Isaac  Akabjah ben Mahalallel  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 5 (1856), p. 146-158  
1224. Kaminka, Armand  Hillel's life and work  Jewish Quarterly Review, N.S. 30 (1939-40), p. 107-122 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 78-93  
1225. Kanter, Shammai  Rabban Gamaliel II: the legal traditions  Chico 1980, 22 + 310 p.   
1226. Kastein, Josef  Rabbi Akiba und das talmudische Judentum  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 23 (1933), p. 10-11  
1227. Kirchheim, Raphael  Biographien der Talmudisten: Rabbi Chijja  Orient 9 (1848), p. 611-614, 637-646  
1228. Kisch, Alexander  Hillel der Alte  2nd ed., Prag 1889, 14 p.  
1229. Kohn, I.  Elieser ben Hyrkanos  Israelitische Letterbode 7 (1881-82), p. 161-165; 8 (1882-83), p. 91-99  
1230. Konigsberger, Bernhard  R. Ismael ben R. Jose  Pleschen 1902, 28 p.  
1231. Kraemer, David  El'azar ben 'Azaryah  Encyclopedia of Religion 5, p. 74  
1232. Kraemer, David  Eli'ezer ben Hyrcanus  Encyclopedia of Religion 5, p. 90-91  
1233. Kraemer, David  Gamli'el of Yavneh I  Encyclopedia of Religion 5, p. 479-480  
1234. Krauss, Samuel  Le traite talmudique 'Derech Erec'  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 27-46, 205-221; 37 (1898), p. 45-61.   
1235. Krauss, Samuel  La legende de la naissance de Rabbi  Revue des Etudes Juives 58 (1909), p. 65-74  
1236. Krauss, Samuel  Antoninus und Rabbi  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 17 (1910), 8 + 148 p.   
1237. Krengel, Johann  Gesetzeslehrer  J?disches Lexikon 2, p. 1114-1117  
1238. Krengel, Johann  Tannaiten  J?disches Lexikon 5, p. 865-866  
1239. Ladier, Salomon  Rabi Akiba  Lwow 1938, 73 p.  
1240. Landau, W.  Bilder aus dem Leben und Wirken der Rabbiner  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1852), p. 163-176, 283-295, 323-325; 2 (1853), p. 161-180; 3 (1854), p. 45-51, 81-93, 130-148  
1241. Landau, W.  Schemaja und Abtalion  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 7 (1858), p. 317-329  
1242. Leszynsky, Rudolf  Simon ben Schetah  Revue des Etudes Juives 63 (1912), p. 216-231  
1243. Levesque, E.  Akiba ben Joseph  Dictionnaire de la Bible 1, p. 329-330  
1244. Levey, Samson H.  The best kept secret of the rabbinic tradition [on Shimon ben Zoma]  Judaism 21 (1972), p. 454-469  
1245. Levi, Guiseppe  Rabbi Johanan ben Sacai  L'Educatore Israelita 18 (1870), p. 204-212  
1246. Levi, Israel  L'origine Davidique de Hillel  Revue des Etudes Juives 31 (1895), p. 202-211  
1247. Levy, Max  Brief Jewish biographies in biblical, post-biblical and talmudical times  Bayonne, N.J., 1934, 8 + 182 p.  
1248. Levy, Raphael  Un Tanah. Etude sur la vie et l'enseignement d'un docteur juif du 2eme si?cle (R. Meir).  Paris 1883, 3 + 166 p.  
1249. Lewin, Louis  Rabbi Simon ben Jochai  Dissertation Heidelberg, Frankf.a.M. 1892, 41 p.; 2nd ed. 1893, 2 + 94 p.  
1250. Lewy, Israel  ?ber einige Fragmente aus der Mischna des Abba Saul  Bericht, Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums Berlin, 2 (1876), p. 3-34.   
1251. Lightstone, Jack N.  Jose the Galilean in Mishnah-Tosefta and the history of early rabbinic Judaism  Journal of Jewish Studies 31 (1980), p. 37-45  
1252. Loeb, Isidore  La chaine de la tradition dans le premier chapitre des Pirke Abot  Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sect. des Sciences religieuses 1 (1889), p. 307-322  
1253. Loewe, Raphael  Rabbi Joshua ben Hananiah; Ll.D. or D.Litt.?  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 137-154  
1254. Mahler, Eduard  Handbuch der j?dischen Chronologie  Leipzig 1916, 439 p.; repr. Hildesheim 1967; p. 336-439: Vom babylonischen Exil bis zum Abschluss der Mischnah  
1255. Malki, David  Le Talmud et ses maitres  Vol. 1: Paris 1972, 270 p. = Le Talmud et sa personnalite, Paris 1964. Vol. 2: Les sages de Yabneh, Paris 1983, 246 p.   
1256. Marmorstein, Arthur  L'opposition contre le Patriarche R. Juda II  Revue des Etudes Juives 64 (1912), p. 59-66  
1257. Marmorstein, Arthur  Les enseignements d'Akabia ben Mahalalel  Revue des Etudes Juives 81 (1925), p. 181-187  
1258. Mendelsohn, S.  Bet Hillel and Bet Shammai  Jewish Encyclopedia 3, p. 115-116  
1259. Mendelsohn, S.  Akabia et sa generation  Revue des Etudes Juives 41 (1900), p. 31-44  
1260. Mendl, C.  Jehuda Hanassi  In: Charakterbilder aus der j?dischen Geschichte, ed. Ignatz Friedmann, Pest 1860, p. 73-84  
1261. Mihalovici, Ionah  Hillel y Sammay: dos maestros y dos escuelas  El Olivo 12 (1980), p. 5-22  
1262. Milch, Robert J.  Elisha ben Abuya  Midstream 33,8 (1987), p. 31-35  
1263. Miller, Stuart S.  Beit Hillel and Beit Shammai  Encyclopedia of Religion 2, p. 90-91  
1264. Miller, Stuart S.  Gamli'el the Elder  Encyclopedia of Religion 5, p. 480-481  
1265. Mirsky, Samuel K.  The schools of Hillel, R. Ishmael and R. Akiba in Pentateuchal interpretation  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 291-299  
1266. Moore, George Foot  Simeon the Righteous  Jewish studies in memory of Israel Abrahams, 1927, p. 348-364  
1267. Neher, Andre  Aquabia ben Mahalalel, un heros meconnu de l'epoque talmudique  Revue des Etudes Juives 133 (1974), p. 225-233  
1268. Neusner, Jacob  Yohanan ben Zakk'ai  Encyclopedia of Religion 15, p. 529-530  
1269. Neusner, Jacob  The last link: Rabbi Ishmael the son of Rabbi Jose. A bibliographical essay.  Judaica 16 (1960), p. 6-23  
1270. Neusner, Jacob  A life of Rabbi Tarfon, ca  50-130 C.E. Judaica 17 (1961), p. 141-167  
1271. Neusner, Jacob  A life of Rabban Yohanan ben Zakkai  Leiden 1962, 10 + 200 p.; 2nd rev. ed., Leiden 1970, 20 + 279 p.   
1272. Neusner, Jacob  Zacceus - Zakkai  Harvard Theological Review 57 (1964), p. 57-59  
1273. Neusner, Jacob  History and Torah. Essays in Jewish learning.  London 1965, 127 p.; p. 76-102: Learning and deeds: a life of Rabbi Tarfon; p. 103-121: An aristocrat of the intellect: Rabbi Ishmael the son of Rabbi Yosi  
1274. Neusner, Jacob  In quest of the historical Rabban Yohanan ben Zakkai  Harvard Theological Review 59 (1966), p. 391-413  
1275. Neusner, Jacob  Priestly views of Yochanan ben Zakkai  Kairos 11 (1969), p. 306-312  
1276. Neusner, Jacob  Development of a legend. Studies on the traditions concerning Yohanan ben Zakkai  Leiden 1970, 18 + 316 p.   
1277. Neusner, Jacob  Shammai and Jonathan b. Uzziel  Kairos 12 (1970), p. 309-312  
1278. Neusner, Jacob  Studies on the Taqqanot of Yavneh  Harvard Theological Review 63 (1970), p. 183-198  
1279. Neusner, Jacob  Some early traditions concerning Yohanan ben Zakkai  Studies in Jewish bibliography, history and literature, in honor of I. Edward Kiev, 1971, p. 333-345  
1280. Neusner, Jacob  Eliezer ben Hyrcanus, the tradition and the man  2 vols., Leiden 1973, 17 + 500, 11 + 528 p.   
1281. Neusner, Jacob  The traditions concerning Yohanan ben Zakkai; reconsiderations  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 65-73  
1282. Neusner, Jacob  The present state of rabbinic biography  Hommage a Georges Vajda; etudes d'histoire et de pensee juives, 1980, p. 85-91  
1283. Neusner, Jacob  First-century Judaism in crisis. Yohanan ben Zakkai and the renaissance of Torah.  Augmented ed. N.Y. 1982, 6 + 235 p.  
1284. Newman, Aryeh  Hillel and Shammai  Jewish Spectator 29,2 (1964), p. 23-26  
1285. Otth, Johann Heinrich  שלשלת חכמי המשנה Historia doctorum Misnicorum, qua opera etiam Synedrii magni Hierosolymitani  Oxford 1672, 4 + 140 p.; 2nd ed., Amsterdam 1699, 12 + 164 + 16 p.; 3rd ed., Amsterdam 1706, 164 p.  
1286. Petuchowski, Marcus  Der Tanna Rabbi Ismael  Dissertation Halle 1892, 48 p. Frankf.a.M. 1894, 116 p.  
1287. Podro, Joshua  A first-century Jewish sage: the life and teachings of Rabbi Joshua ben Hananiah  Commentary 26 (1958), p. 31-41  
1288. Podro, Joshua  The last Pharisee: the life and times of Rabbi Joshua ben Hananyah, a first century idealist  London 1959, 128 p.  
1289. Porton, Gary G.  'Aqiva ben Yosef  Encyclopedia of Religion 1, p. 361-363  
1290. Porton, Gary G.  Yehudah ha-Nasi  Encyclopedia of Religion 15, p. 508-509  
1291. Porton, Gary G.  Yishma'el ben Elisha  Encyclopedia of Religion 15, p. 516-517  
1292. Porton, Gary G.  The legal traditions of R. Ishmael  Dissertation Providence, R.I. 1973, 2 vols. in 1, 13 + 499 p.; enlarged ed., Leiden 1976, 13 + 229, 5 + 213 p.   
1293. Porton, Gary G.  The artificial dispute: Ishmael and Aquiba  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 18-29  
1294. Porton, Gary G.  The traditions of Rabbi Ishmael  4 vols. Leiden 1976-1982  
1295. Raphael, Chaim  Akiba in aspic  Midstream 23,1 (1977), p. 33-41  
1296. Rash, Yehoshua  Rabbi liezer et son fourneau; les debats des sages de Yabne  Recherches de science religieuse 74 (1986), p. 483-509  
1297. Rengstorf, Karl Heinrich  Der Glanz von Jabne. Rabban Jochanan ben Zakkai und die Rettung des Judentums nach der Zerstorung Jerusalems  Verner-Festschrift Werner Caskel zum siebzigsten Geburtstag, 1968, p. 233-244  
1298. Rosenthal, Ludwig A.  Bet Hillel und Bet Schammaj  J?disches Lexikon 1, p. 942-943  
1299. Rosenthal, Ludwig A.  Beth Hillel and Beth Shammai  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 251-252  
1300. Rubinstein, Peter  Yochanan ben Zakkai, a new analysis of his life and time  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1969, 8 + 134 p.  
1301. Sadowsky, Solomon  Rabbi Akiba ben Joseph  Rochester 1927, 33 p.  
1302. Sadowsky, Solomon  Hillel; Rabbi Jochanan ben Zakkai  Rochester 1932, 95 p.  
1303. Sadowsky, Solomon  Rabbi Joshua ben Chanania  St. Louis 1932, 108 p.  
1304. Sadowsky, Solomon  Rabban Gamaliel ben Simeon  N.Y. 1941, 33 + 90 p.  
1305. Safrai, Shmuel  Bet Hillel and Bet Shammai  Encyclopedia Judaica 4, p. 737-741  
1306. Saldarini, A.J.  Johanan ben Zakkai's escape from Jerusalem  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 6 (1975), p. 189-204  
1307. Saldarini, Anthony J.  The adoption of a dissident: Akabya ben Mahalaleel in rabbinic tradition  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 547-556  
1308. Salomon, G.  Hillel  המאסף תקע (1810), מוסף מיוחד, 18 p.  
1309. Sands, Melvin Sidney  Rabbi Eliezer ben Hyrcanus  Dissertation Hebrew Union College 1966  
1310. Schafer, Peter  Die Flucht Johanan ben Zakkais aus Jerusalem und die Grundung des 'Lehrhauses' in Jabne  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/2, Berlin 1979, p. 43-101  
1311. Scheinin, Albert  Die Hochschule zu Jamnia (יבנה) und ihre bedeutendsten Lehrer  Halberstadt 1878, 95 p.  
1312. Schenk, Max  An inquiry into the history, composition and the principles of Beth Shammai and Beth Hillel  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1928, 84 p.  
1313. Schlesinger, Kalman  Die Gesetzeslehrer von Schimon dem Wahrhaftigen bis zum Auftreten Hillels  Berlin 1936, 87 p.  
1314. Schneeberger, H.W.  The life and works of Rabbi Jehuda Ha-Nasi (Rabbi)  Berlin 1870, 63 p.  
1315. Schrenk, Gottlob  Rabbinische Charakterkopfe im urchristlichen Zeitalter  Judaica 1 (1945-46), p. 117-156  
1316. Schwarz, Adolf  Die Erleichterungen der Schammaiten und die Erschwerungen der Hilleliten. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halachah  Wien 1893, 110 p. = Die Controversen der Schammaiten und Hilleliten I  
1317. Sed, Nicolas  Les traditions secretes et les disciples de Rabban Yohanan ben Zakkai  Revue de l'Histoire des Religions 184 (1973), p. 49-66  
1318. Segal, Samuel M.  The story of Elisha ben Abuiah  N.Y. 1935, 23 p.  
1319. Sodden, Jesse  The Talmud, Rabbi Johanan ben Zakkai and Jewish education  Jewish Forum 34 (1951), p. 11-12, 15, 43-45, 92-94, 191, 211; 35 (1952), p. 2, 4, 102-103  
1320. Sonne, Isaiah  The schools of Shammai and Hillel seen from within  Louis Ginzberg Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, 1945, p. 275-291 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 94-110  
1321. Spitz, Joseph  Rabban Jochanan ben Sakkai  Dissertation Berlin 1883, 48 p.  
1322. Spivack, Jerome  Rabbi Jose ben Halafta, a study of his Halacha  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 61 p.  
1323. Stein, Leopold  Rabbi Akiba und seine Zeit  Berlin 1913, 110 p.  
1324. Stein, Salomon  Der Patriarch Hillel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 12 (1918), p. 132-164  
1325. Stiassny, M.J.  Judah ha-nassi  New Catholic Encyclopedia 8, p. 3  
1326. Sulzbach, A.  R. Gamliel und R. Joshua  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 75-90  
1327. Swidler, Leonard  Beruria, her word became law  Lilith 1 (1977), p. 9-12  
1328. Toaff, Ariel  Matia ben Cheresch e la sua accademia rabbinica di Roma  Annuario di Studi Ebraici (1964-65), p. 69-80  
1329. Trenel, Isaac  La vie de Hillel l'Ancien  In: Rapport sur la situation morale du Seminaire Israelite, Paris 1867, p. 21-60  
1330. Vermes, Geza  Hanina ben Dosa  Journal of Jewish Studies 23 (1972), p. 28-50; 24 (1973), p. 51-64  
1331. Wacholder, Ben Zion  Tales about Rabban Gamliel in the Mishna and Tosefta  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 263-264  
1332. Weill, Emmanuel  Rabbi Akiba  In: Juda Maccabee, Rabbi Akiba, Paris 1900, p. 193-273  
1333. Wiesner, L.  Die Jugendlehrer der talmudischen Zeit  Wien 1914, 58 p.  
1334. Ydit, Meir  An obscure Mishnah and Haggadah text [R. Elazar b. Azariah, I am as seventy years old]  Journal of Reform Judaism 27,2 (1980), p. 76-80  
1335. Zahavy, Tzvee  Me'ir  Encyclopedia of Religion 9, p. 347-348  
1336. Zahavy, Tzvee  Shim'on bar Yohai  Encyclopedia of Religion 13, p. 270-271  
1337. Zahavy, Tzvee  Shim'on ben Gamli'el II  Encyclopedia of Religion 13, p. 271-272  
1338. Zahavy, Tzvee  Tarfon  Encyclopedia of Religion 14, p. 341-342  
1339. Zahavy, Tzvee  Yehoshu'a ben Hananyah  Encyclopedia of Religion 15, p. 503-504  
1340. Zahavy, Tzvee  Yehudah bar Il'ai  Encyclopedia of Religion 15, p. 504-505  
1341. Zahavy, Tzvee  Yose ben Halafta  Encyclopedia of Religion 15, p. 538-539  
1342. Zahavy, Tzvee  The tradition of Eleazar ben Azariah  Missoula 1977, 15 + 365 p.  
1343. Zeitlin, Solomon  The Semikah controversies between the Zugoth  Jewish Quarterly Review, N.S. 7 (1916-17), p. 499-517; repr. separately = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 92-110  
1344. Zeitlin, Solomon  Les principes des controverses halachiques entre les ecoles de Schammai et de Hillel. Etude sur la jurisprudence tannaique  Revue des Etudes Juives 93 (1932), p. 73-83 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 427-437  
1345. Zeitlin, Solomon  Intention as one of the controversial points between Jose and Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 369-371 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 83-85  
1346. Zeitlin, Solomon  Hillel and the hermeneutic rules  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 161-173  
1347. Zeitlin, Solomon  The Takkanot of Rabban Jochanan ben Zakkai  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 288-310 = Studies in the early history of Judaism, vol. 1, N.Y. 1973, p. 352-374  
1348. Zeitlin, Solomon  The Semikah controversy between the school of Shammai and Hillel  Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 240-244 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 111-115  
1349. Zeitlin, Solomon  A life of Yohanan ben Zakkai  Jewish Quarterly Review, N.S. 62 (1971-72), p. 145-155  
1350. Zipser, M.  ?ber das Lebensende der Martyrer R. Simeon und R. Ismael  Ben Chananja 9 (1866), p. 482-484  
1351. Zipser, M.  ?ber die Familie des Patriarchen R. Gamliel I oder des Aelteren הזקן  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 53-57  
1352. Zipser, M.  R. Jochanan ben Sakkai  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 234-236  
1353. Zipser, M.  Hillel der Aeltere  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 269-274, 291-297, 301-308, 312-313  
1354. Zuckerbram, Joseph S.  Rabbi Akiba, the national hero  Jewish Forum 2 (1919), p. 738-744   
1355. [Mandelstam, L.J.]  Rabbi Joschua ben Hanania  Berlin 1860, 48 p.  
1356.[אטלס, אלעזר] הכורם הלל הזקן הכרם ורשא תרמח עמ' 163-164  
1357.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הלל הבבלי בצרון כרך ט תשד עמ' 282-275, 342-335  
1358.[פרנקל, ש"ב] בר-טוביה לתולדות חצאי התנאים [א: רבי שמעון החסיד. ב: אבא דורש וברדלא] ציונים, קובץ לזכר י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 193-190  

ב. מקורות > ספרות התנאים > תרגומים

 מחברכותרתספרביקורת
1359. La Misna. Edicion preparada por Carlos del Valle  Madrid 1981, 1442 p.   
1360. Baneth, Eduard, a.o.  Mischnajot. Hebr. Text mit Punktation, ubersetzt und erklart  Berlin 1887-1918; 2nd ed. Wiesbaden 1924-1933; repr. Basel 1968  
1361. Barslai, Benjamin Z.  Der Mishna Traktat Nidda (Unreinheit der Frau)  Dissertation Universitat des Saarlands 1974  
1362. Barslai, Benjamin Z. (ed.)  Die Mischnah. Text Ubersetzung und ausfuhrliche Erklarung... Nidda (Unreinheit der Frau).  Berlin 1980, 10 + 193 p.   
1363. Beer, Georg, a.o.  Die Mischna, Text, Ubersetzt und erlaut  Giessen 1912-1972  
1364. Blackman, Philip (Shalom Shraga)  Mishnayoth, Hebr. text with Engl. translation, introduction, notes,... 7 vols.,  N.Y. 1951-1956; 2nd ed. 1963-64  
1365. Castiglioni, Victor  משניות ששה סדרי משנה Mishnaiot exemplum Hebraicum, testo ebraico punteggiato con traduzione italiana proemio e note illustrative  Vol. 1- (?); Vol. 2 (מועד, ח"א), Cracow 1899, 198 p.; Vol. 3 ((יבמות Drohobycz 1902, 80 p.; Vol. 4- (?); Vol. 5 (זבחים) Trieste 1933, 61 p.  
1366. Danby, Herbert (tr.)  Tractate Sanhedrin, Mishnah and Tosefta  London 1919, 21 + 148 p.  
1367. Danby, Herbert (tr.)  The Mishnah, translated from the Hebrew  Oxford 1933, 32 + 844 p.   
1368. Forchheimer, Paul (ed.)  Living Judaism: the Mishna of Avoth, with the commentary and selected other chapters of Maimonides  Jerusalem-N.Y. 1974, 241 p.  
1369. Goldin, Hyman E.  Hebrew criminal law and procedure. Mishnah: Sanhedrin-Makkot.  N.Y. 1952, 308 p.  
1370. Goldin, Hyman E. (ed.)  Mishnah: a digest of the basic principles of the early Jewish jurisprudence. Baba Meziah (Middle Gate), Order 4, Treatise 2  N.Y. 1913, 8 + 205 p.  
1371. Gorfinkle, Joseph I.  The Sayings of the Jewish Fathers  N.Y. 1913, 100 p + 30 p. (in Hebrew); 2nd ed. 1916; 3rd ed. 1923  
1372. Haas, Peter Jerome  A history of the mishnaic law of agriculture, Mishnah-Tosefta tractate Maaser Sheni: translation and exegesis  Dissertation Brown University 1981, 328 p.  
1373. Hammer, Reuven (tr.)  Sifre; a tannaitic commentary on the Book of Deuteronomy  New Haven 1986, 14 + 576 p.  
1374. Herford, R. Travers  Pirke Abot, the tractat Fathers from the Mishnah commonly called Sayings of the Fathers ,פרקי אבות ed. with introduction, translation and commentary  N.Y. 1925, 8 + 176 p.; 3rd ed. 1945.   
1375. Hertz, Joseph H.  פרקי אבות Sayings of the Fathers. Hebrew text with a new English translation and a commentary.  N.Y. 1945, 128 p.  
1376. Higger, Michael (ed.)  The treatises Derek Erez: Masseket Derek Erez, Pirke ben Azzai, Tosefta Derek Erez, edit. from Mss. with introduction, notes,...  N.Y. 1935, 120 + 320 p.  
1377. Hoffmann, David; Cohn, John; Auerbach, Moses, a.o.  Mischnaiot. Die sechs Ordnungen der Mischna. Hebr. Text mit Punktation, deutscher Ubersetzung und Erklarung. 6 vols.,  Wiesbaden 1924-1933  
1378. Holtzmann, Oscar  Der Tosephtatraktat Berakot  Giesen 1912, 16 + 99 p., Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 23  
1379. Kittel, Gerhard; Rengstorf, Karl Heinrich (eds.)  Die Tosefta, Text, Ubersetz., Erklarung  Stuttgart 1933-1976; vol. 1, P. 1, Heft 1-3 Berakot 1958; vol. 1, P. 2 Demai-Schebiit, 1971; vol. 3, Seder Naschim (H.1-3), 1953; vol. 4, P. 3, Sanhedrin-Makkot, 1976; vol. 6, Teharot, P. 1, Kelim Baba Kamma-Nega'im (1960); P. 2, Para-Mikwaot, 1965; P. 3  
1380. L'Empereur, de Oppyck, Constantine  ,מסכת מדות מתלמוד בבלי hoc est Talmudicis Babylonici Codex Middoth, sive De mensuris Templi, una cum versione Latina, additis, praeter accurates figuras, commentariis..  Leiden 1630, [38] + 194 + [14] p.  
1381. Lehmann, Meir  Spruche der Vater פרקי אבות  Mainz 1895-1900, 6 vols. in 2, 1383 p.  
1382. Mandelbaum, Irving Joel  A history of the mishnaic law of agriculture: Kilayim, translation and exegesis  Dissertation Brown University 1981, 29 + 607 p.  
1383. Mandelbaum, Irving Joel  A history of the mishnaic law of agriculture: Kilayim, translation and exegesis  Chicago 1982, 30 + 417 p.  
1384. Neusner, Jacob  A history of the Mishnaic law of Purities  22 vols. Leiden 1974-1977.   
1385. Neusner, Jacob  The Tosefta, translated from the Hebrew  6 vols. N.Y. 1977-1986. Division 1: Zeraim, 29 + 373 p.; Division 2: Moed, 19 + 348 p.; Division 3: Nashim, 20 + 279 p.; Division 4: Neziqin, 25 + 374 p.; Division 5: Qodoshim, 15 + 282 p.; Division 6: Tohorot, 22 + 366 p.   
1386. Neusner, Jacob  A history of the mishnaic law of Holy Things. Translation and explanation. 6 vols  Leiden 1978-1980; pt. 1: Zebahim, 18 + 262 p.; pt. 2: Menahot, 16 + 210 p.; pt. 3: Hulin, Bekhorot, 16 + 250 p.; pt. 4: Arakhin, Temurah, 16 + 158 p.; pt. 5: Keritot, Meilah, Tamid, Middot, Quinnim, 16 + 225 p.; pt. 6: The Mishnaic system of sacrifice an  
1387. Neusner, Jacob  A history of the mishnaic law of women, translation and explanation  5 vols. Leiden 1980; pt. 1: Yebamot, 21 + 220 p.; pt. 2: Ketubot, 19 + 204 p.; pt. 3: Nedarim, Nazir, 19 + 204 p.; pt. 4: Sotah, Gittin, Qiddushin, 19 + 281 p.; pt. 5: The mishnaic system of women, 23 + 281 p.   
1388. Neusner, Jacob  A history of the mishnaic law of appointed times  5 vols. Leiden 1981-1983; vol. 1: Shabbat, 24 + 217 p.; vol. 2: Erubin, Pesahim, 24 + 281 p.; vol. 3: Sheqolim, Yoma, Sukkah, 24 + 189 p.; vol. 4: Besa, Rosh Hashanah, Taanit, Megillah, Moed Qatan, Hagigah, 24 + 262 p.; vol. 5: The mishnaic system of app  
1389. Neusner, Jacob  The history of the mishnaic law of damages  Leiden 1983-1985, 5 vols.; Vol. 1: Baba Qamma, 33 + 164 p.; Vol. 2: Baba Mesia, 29 + 123 p.; Vol. 3: Baba Batra, Sanhedrin, Makkot, 29 + 293 p.; Vol. 4: Shebuot, Eduyot, Abodah Zarah, Abot, Horayot, 31 + 275 p.; Vol. 5: The mishnaic system of damages, 31  
1390. Neusner, Jacob; Brooks, Roger (tr.)  Sifra: The rabbinic commentary on Leviticus. An American translation.  Chicago 1985, 162 p.  
1391. Peringer, Gustav  ,מסכתות עבודה זרה ותמיד id est: Duo codices Talmudici Avoda Sara et Tamid  Altdorf 1680, 6 + 78 p.  
1392. Rabbinowitz, Joseph (ed.)  Mischna Megillah, with introduction, translation, comment. and critical notes  Oxford 1931, 142 p.  
1393. Rabe, Johann Jacob  Mischnah oder der Text des Talmuds, das ist Sammlung der Aufsatze der Aeltesten, und mundliche Uberlieferungen oder Traditionen, als der Grund des heutigen pharisaischen Judentums  Onolzbach 1761, 3 vols. in 1 (Seraim, Moed, Naschim)   
1394. Rabe, Johann Jacob  Der talmudische Tractat Brachoth... nach der Hierosolymitanischen und Babylonischen Gemara, ubers. und erlaut  Halle 1777, 10 + 18 + 382 p.  
1395. Rabe, Johann Jacob  Der talmudische Tractat Peah, von dem Ackerwinkel, aus der hierosolymitanischen Gemara, ubers. und erlaut  Ansbach 1781, 8 + 10 + 155 p.  
1396. Schlogl, Nivard  Der babylonische Talmud ubers. und kurz erlaut. (Zeraim).  Wien 1921, 4 + 476 p.; Wien 1926  
1397. Sola, D.A. de; Raphall, M.J.  משניות, יח' מסכתות מששה סדרי משנה , eighteen treatises from the Mishna  2nd ed., London 1845, 368 p.  
1398. Stern, Jakob (-)  Das Mischnatraktat Qiddusin  Dissertation Zurich-Jerusalem 1948, 72 p.  
1399. Strack, Hermann L.  ,פרקי אבות die Spruche der Vater, mit Einleitungen und Anmerkungen  Karlsruhe-Leipzig 1882, 58 p.; repr. 1888, 1901, 1915  
1400. Strack, Hermann L.  Aboda Zara, der Mischnatraktat 'Gotzendienst'  Leipzig 1888, 20 + 31 p.; repr. 1909.   
1401. Strack, Hermann L.  Joma, der Mischnatraktat 'Versohnungstag'  Berlin 1888, 40 p.; 2nd ed. 1904; repr. 1912  
1402. Strack, Hermann L.  Schabbath, der Mischnatraktat 'Sabbath'  Leipzig 1890, 78 p.  
1403. Strack, Hermann L.  Sanhedrin-Makkoth... nach Handschriften... herausgegeben in  Leipzig 1910, 60 + 56 p.  
1404. Strack, Hermann L.  Pesahim, der Misnatraktat Passahfest  Leipzig 1911, 48 + 40 p.  
1405. Strack, Hermann L.  Berakhot, der Misnatraktat 'Lobsagungen'  Leipzig 1915, 24 + 32 p.  
1406. Surenhusius, Guilielmus (tr.)  Mischna, sive totius Hebraeorum juris... cum clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenorae commentariis integris. Cum praefatio: Pocock, Cl. Eduardo: Rabbi Moses Maimonides  Amsterdam 1698-1703, 6 parts in 1 (זרעים ,מועד ,נשים)  
1407. Unterman, Isaac (ed.)  Pirke Aboth; Sayings of the Fathers  N.Y. 1964, 408 p.  
1408. Valle, Carlos del (tr.)  Le Misna  Madrid 1981, 1436 p.  
1409. Wagenseil, Joh. Christoph  Sota, hoc est liber Mischnicus de uxore adulterii suspecta, una cum libri En Jacob excerptis Gemarae, versione latina et commentario... accedunt correctiones Lipmannianae  Altdorf 1674, 30 + 1234 + 88 + 15 p.  
1410. Weis, P.R.  Mishnah Horayoth, its history and exposition; text translated by Ed. Robertson  Manchester 1952, 37 + 111 p.   
1411. Windfuhr, Walter  Die Mischna mit dem Kommentar des Obadja von Bertinoro  Leipzig-Giessen 1910-1925; Makkot, Leipzig (1910); Baba qamma, Giessen (1913); Horajot, Giessen (1914); Baba messia, Giessen (1923); Baba batra, Giessen (1925)  
1412. Zlotnik, Dov  The tractate 'Mourning' (Semahot), translated with introduction and notes  New Haven-London 1966, 286 p.