Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > ספרות התנאים > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסון, שרגא 'בית דין', 'אב בית דין' ופירוש משנה בעבודה זרה סיני כרך פ תשלז עמ' א-ט  
2.אופנהיימר, אהרן הגליל בתקופת המשנה ירושלים תשנא 208 עמ'; בקורת: לוין, ישראל: ציון שנה נז תשנב עמ' 213-216  
3.אורבך, אפרים א' מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל ציון שנה טז תשיא חוב' ג-ד עמ' 1-27  
4.אורבך, אפרים א' הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ציון שנה כה תשך עמ' 141-189  
5.אורבך, אפרים אלימלך מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערכים 5108 ,1558] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 124-97  
6.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
7.איילי-וינברג, אבישג מעמד האישה בעיני חז"ל - על פי ספורים במשנה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 27-45  
8.אלון, גדליהו מהילכות ראשונים [על הליכה לתיאטראות] תרביץ שנה ט תרצח עמ' 283-278  
9.באר, אילנה יחסים כלכליים בין יהודים לבין נוכרים בתקופת התנאים ודורות ראשונים של אמוראים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמג 77 עמ'  
10.בלוך, י"ש הפועל בימי התנאים (הרצאה) ההד שנה ט תרצד חוב' ד עמ' יז-כג  
11.בלומנפלד, שלמה המנהיגים והמוכיחים בתקופת התנאים לפי המקורות כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' קכג-קכד  
12.בן יעקב, מנחם בדינו של חצי עבד וחצי בן חורין לפי משנה ראשונה ולפי משנה אחרונה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קפג-קצד  
13.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 109-130  
14.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 109-130  
15.גוטמן, יחיאל מיכל היחס הדתי והמשפטי שבין ישראל לעמים בתקופת התנאים והאמוראים ידיעות המכון למדעי היהדות, חוב' א ניסן תרפה עמ' 60-66  
16.גילת, אריאל תוקפו של המושג ברירה במשנת התנאים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 123 עמ'  
17.גילת, יצחק ד' כוונה ומעשה במשנת תנאים בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 116-104  
18.גינצבורג, יהודה ליב מוסר המשנה כרך א: זרעים-מועד. כרך ב: נשים-נזיקין. סט. לואיס תרצט-תשג 390 + 368 עמ'  
19.גלברד, שמואל כפיית הבעל לגירושין בספרות התנאים והאמוראים חבור שהוגש כעבודת גמר בחוג לתלמוד אוניברסיטת תל-אביב תשלא 59 עמ'  
20.גרוסמן, אברהם דיני אונאה בספרות התנאים והאמוראים עבודת גמר בחוג לתלמוד האוניברסיטה העברית בירושלים תשכו  
21.דור, צבי הרכב בתי הדין השונים בספרות התנאים (לברור המקורות של המשנה והתוספתא) דעות גל' יד-טו תשרי תשכא עמ' 70-63  
22.דיינס, ח"ז המצב הרוחני והחנוך בארץ בימי התנאים והאמוראים שבילי החנוך שנה לג תשלג עמ' 212-206  
23.האופטמן, יהודית נשים במסכת פסחים עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 63-78  
24.הנשקה, דוד אימתי יושבים בסוכה? לשחזורה של משנה ראשונה עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 87-104  
25.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 145-218  
26.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
27.הרשברג, א"ש ממנהגי האירוסין והנשואין בתקופת המשנה והתלמוד הדאר שנה יא תרצב-תרצג עמ' 126-125  
28.הרשקוביץ, יהודה הכותים בדברי התנאים יבנה, מאסף ספר ב תש עמ' עא-קה  
29.וסטרייך, אבישלום דין שן ברשות הרבים - מגמות בתורת התנאים דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 59-94  
30.ינקלביץ, רפאל יהודים ונכרים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 282 עמ'  
31.כ"ץ, אליהו 'בני ברית' במשנה אח ומנורה ב פסח תשלג עמ' 7-9  
32.כהן, יחזקאל היחס אל הנכרי בהלכה ובמציאות בתקופת התנאים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 324 עמ'  
33.כהן, יחזקאל חיי הנכרי - ערכם והיחס אליהם בתקופת התנאים הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 123-91; דמות הנכרי והערכת דמותו בתקופת התנאים. אשל באר שבע ב תשם עמ' 62-39  
34.כהן, יחזקאל פרקים בתולדות תקופת התנאים ירושלים תשלח; עמ' 79-47: בין יהודים לנכרים  
35.כהנא, טוביה להבנת הברייתא של הלכות ירושלים בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 192-182  
36.כץ, יעקב איסור רבית והיתרו בתקופת המשנה והתלמוד הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 237-236  
37.לורברבוים, יאיר אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 429-456  
38.ליבזון, גדעון נידוי וחרם בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלג  
39.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
40.מלמד, עזרא ציון התפתחות דיני האונאה במקורות המשנה והתלמוד יבנה, מאסף, ג תשב עמ' 35-54  
41.נאה, שלמה בחזקת שלא נתן': לנוסחה ולפירושה של משנת בבא בתרא פ"א מ"ד עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 145-162  
42.נאמן, יהודה היחסים בין היהודים ושאינם יהודים בגליל סיני כרך קו תשן עמ' קנב-קסו  
43.ספראי, שמואל קידוש ה' בתורתם של תנאים ציון שנה מד תשלט עמ' 42-28  
44.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 4194 ,1575] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 28-19  
45.ספראי, שמואל ארץ-ישראל בהלכה התנאית ישראל - עם וארץ ספר ב-ג (21-20) תשמה-תשמו עמ' 214-205  
46.ספראי, שמואל מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים בר אילן כו-כז תשנה עמ' 227-236  
47.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד העיר והקהילה, החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים תשכח עמ' 227-236  
48.עמינח, נח התפתחות בהלכות גטין בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בחוג לתלמוד אוניברסיטת תל-אביב תשכז  
49.פדר, יצחק  הלכות הטמאים בטומאת הגוף במגילות מדבר יהודה ובספרות התנאית עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן תשסו 150 עמ'  
50.פורת, ישראל טמאת ארץ העמים בתקופת חכמי המשנה בצרון כרך ד תשא עמ' 114-107  
51.פליקס, יהודה ערי מקלט - מקבילות תנאיות תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 241-254  
52.פרידהיים, עמנואל החגים הציבורים שבמשנת עבודה זרה א, ב והמציאות התרבותית בארץ-ישראל וסביבותיה בימי המשנה והתלמוד בד"ד 14 אדר תשס"ד עמ' 47-72  
53.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
54.צייטלין, שניאור זלמן הפקר ויאוש (מחקר משפטי עפ"י הספרות התנאית) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שסה-שפ [אוצר המשפט חלק א ערכים 10839 ,10821]; Studies in the early history of Judaism, Vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 438-453  
55.צייטלין, שניאור זלמן הפקר ויאוש (מחקר משפטי עפ"י הספרות התגאית) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שסה-שפ  
56.צייטלין, שניאור זלמן שמיטת קרקעות וכספים בימי הבית השני ובתקופת התנאים (מחקר משפטי היסטורי) הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 256-243  
57.רדזינר, עמיחי קנסות' כתשלומי נזק בספרות התנאים שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 287-350  
58.רוזן-צבי, ישי מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, חופש תנועה ופיקוח מיני JSIJ 5 (2006) עמ' 21-48  
59.רוזן-צבי, ישי "אפילו מצא אחרת נווה ממנה" - מבט נוסף על עילות הגירושין בספרות התנאית JSIJ 3 (2004) עמ' 1-11  
60.רוזן-צבי, ישי הגוף והמקדש: רשימת מומי הכוהנים במשנה ומקומו של המקדש בבית המדרש התנאי מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 49-87  
61.רוזנטל, יוסף רוח והצלה ממקום אחר [פירוש המשנה 'הכותב נכסיו לעבדו... שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין', ע"י המשפט הרומי] המליץ 1889 גל' 55 עמ' 7  
62.רוזנפלד, בן-ציון איזוהי אונאה? לשאלת שתות האונאה וחישובה בהלכות התנאים דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 151-175  
63.רוקח, דוד גויים וגרים בתקופת המשנה והתלמוד [לקט מקורות - בהכפלה] ירושלים תשלא 35 עמ'  
64.רוקח, דוד מוסדות בהנהגה הפנימית בישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה [לקט מקורות - בהכפלה] ירושלים תשלב 45 עמ'  
65.רייז, שניאור זישע גבולות ארץ ישראל ע"פ המשנה המאור שנה ד חוב' א תשרי תשיג עמ' 12-11  
66.שטיינפלד, צבי אריה 'דברים של גויים' המותרים והאסורים באכילה סיני כרך פו תשם עמ' קמט-קסו  
67.שמש, אהרן כמה מיתות נמסרו לבית דין ולמה המציאו חז"ל את מיתת החנק מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 509-529  
68.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
69.שמש, אהרן עונש המלקות במקורות התנאיים א-ב חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 321 ע'  
70.שפיגל, בעז קנאת הבעל בפרשת סוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
71.שפיגל, יעקב ש' קנאת הבעל בפרשת הסוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
72.שפיר, אברהם יחס היהודים לגויים בתקופה התנאית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת דרופסי תשלו 250 עמ'   
73.שרמר, עדיאל זכר ונקבה בראם (הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד) ירושלים תשסד 365 עמ'; ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: ציון שנה ע תשסה עמ' 404-413  
74. Aberbach, Moshe  Educational institutions and problems during the talmudic Age  Hebrew Union College Annual 37 (1966), p. 107-120, = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 343-356  
75. Avery-Peck, Alan J.  Law and society in early Judaism: Legal evolution in the mishnaic division of agriculture  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 3-18  
76. Braude, William G.  Jewish proselyting in the first five centuries of the Common Era, the ages of Tannaim and Amoraim  Providence, R.I., 1940, 8 + 142 p.  
77. Brauner, Ronald A.  Some aspects of local custom in tannaitic literature  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 43-54  
78. Brooks, Roger  Support for the poor in the mishnaic view of agriculture: Tractate Peah  Chicago 1983, 211 p.  
79. Buchler, Adolf  Das j?dische Verlobnis und die Stellung der Verlobten eines Priesters im 1. und 2. Jahrhundert  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 110-144  
80. Buchler, Adolf  The Jewish betrothal and the position of a woman betrothed to a priest in the first and second centuries  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 126-159  
81. Cohen, Yehezkel  The attitude to the gentile in the Halakhah and in reality in the tannaitic period  Immanuel 9 (1979), p. 32-41  
82. Daube, David  The civil law of the Mishnah; the arrangement of the three gates  Tulane Law Review 18 (1943-44), p. 351-407  
83. Drazin, Nathan  History of Jewish education from 515 B.C.E. to 220 C.E. (during the periods of the Second Commonwealth and the Tannaim)  Baltimore 1940, 10 + 161 p.  
84. Ebner, Eliezer  Elementary education in ancient Israel during the tannaitic period (10-220 C.E.)  N.Y. 1956, 128 p.  
85. Eilberg-Schwartz, Howard  The human will in Judaism; The Mishnah's philosophy of intention  Atlanta 1986, 14 + 250 p.  
86. Fischel, Walter  Die j?dische Padagogik in der tannaitischen Literatur  Dissertation Giessen 1926; Jerusalem 1928, 46 p.  
87. Flesher, Paul V.  Hierarchy and interstitiality: the bondman and the freedman in the mishnah's caste system  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner, a.o., Lanham 1987, p. 103-116   
88. Freistadt, Benedikt  Die Ethik der Pirque Aboth als Paradigma einer Ethik des Jundentums  Dissertation Wien 1940  
89. Guttmann, Alexander  Das Verhaltnis Praxis-Gesetz in der Mischna  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 115-128  
90. Halivni-Weiss, David  The location of the Bet Din in the early tannaitic period  Proceedings, American Academy for Jewish Research 29 (1960-61), p. 181-191  
91. Heinemann, Joseph H.  The status of the labourer in Jewish law and society in the tannaitic period  Hebrew Union College Annual 25 (1954), p. 263-325  
92. Iterson, Aart van  Armenzorg bij de Jooden in Palestina van 100 v. Chr.-200 n. Chr  Dissertation Leiden 1911, 5 + 126 p.  
93. Katz, Jacob  Laws regarding interest during the Mishnaic and Talmud periods  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Hist., p. VI,1-VI,3  
94. Kohler, Josef  Rechtsvergleichende Skizzen: 1.: Die Kaufehe nach dem Mischnatraktat Kidussin  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 26 (1911), p. 456-458  
95. Lewy, Heinrich  הינומא in der Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 133-134  
96. Neusner, Jacob  The description of formative Judaism: the social perspective of the Mishnah's system of civil law and government  Journal of the Association for Jewish Studies 5 (1980), p. 63-79  
97. Neusner, Jacob  Women in the system of Mishnah  Conservative Judaism 33,2 (1980), p. 3-13  
98. Neusner, Jacob  Mishnah on women: thematic or systemic description  Marxist Perspectives 3 (1980), p. 78-98  
99. Ostrow, Jonah  Tannaitic and Roman procedure in homicide  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 352-370; 52 (1961-62), p. 160-167, 245-263 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 211-229  
100. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 30 p.  
101. Safrai, Shmuel  The land of Israel in tannaitic Halacha  In: Das Land Israel in biblischer Zeit, Jerusalem-Symposium 1981, ed. Georg Strecker, Gottingen 1983, p. 201-215  
102. Schargorodska, Feiga  Die padagogischen Grundlagen des pharisaischen Judentums des tannaitischen Zeitalters in Palastina (nach den tannaitischen Quellen)  Dissertation Riga 1913, 83 p.  
103. Schiffman, Lawrence H.  The Samaritans in tannaitic Halakhah  Jewish Quarterly Review, N.S. 75 (1984-85), p. 323-350  
104. Schnabel, Eckhard J.  Law and wisdom in the mishnaic system  Biblical Theology Bulletin 17,3 (1987), p. 104-111  
105. Schwenger, Heinrich  Die Technologie und Terminologie des Beleuchtungswesens in der Misna  Dissertation Wien 1906, 113 p.  
106. Viviano, Benedict Thomas  Study as worship; Aboth and the New Testament  Leiden 1978, 11 + 227 p.  
107. Wahrmann, Nachum  Das Sotaverfahren in 4. Mose 5,11-31 in der tannaitischen Literatur  Part of Dissertation Giessen 1926, 14 p.  
108. Wahrmann, Nachum  Untersuchungen ?ber die Stellung der Frau im Judentum im Zeitalter der Tannaiten. Vol. 1: Das Ermittlungsverfahren gegen eine des Ehebruchs Verdachtigte  Breslau 1933, 14 + 54 p.   
109. Wegner, Judith Romney  Chattel or Person? the status of women in the system of the Mishnah  Dissertation Brown University 1986, 20 + 316 p.  
110. Wegner, Judith Romney  Dependency, autonomy and sexuality: woman as chattel and person in the system of the Mishnah  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 89-102   
111. Zeitlin, Solomon  Prosbol, a study in tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 37 (1946-47), p. 341-362 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 148-169   
112. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Befreiung der Frauen von bestimmten religiosen Pflichten nach Tosefta und Mischna  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 145-172  
113. שטרנברג, עדינה קידוש השם וחילול השם במקורות התנאיים  עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 148 עמ'