Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > תלמוד > כללי. מבואות. עריכת התלמוד. שיטת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
1.תשובת הרבנים בוויען על דבר התלמוד אשר השיבו על שאלת פקידי הממשלה יר"ה בדבר המשפט נגד הקירכנצייטונג בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 33-39  
2.אבולאפיא, חזקיה דוד בן זקונים; החלק הא' נקרא יסוד עולם כולל ששה פרקים על כללי התלמוד.. ליוורנו תקנג לג דפים  
3.אבן עקנין, יוסף בן יהודה מבוא התלמוד; חלק ממאמר על המדות והמשקלות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה.. (ונלוה אליו סדר תנאים ואמוראים). ד"צ ממהדו' ברסלוי תרלב ירושלים תשכז 13+18+37 עמ'  
4.אברמסון, שרגא על השימוש בלשון 'משנה' ו'תלמוד' (גמרא) בפי ראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' קצג-ריב; ספר דב סדן, ירושלים תשלז עמ' 43-23  
5.אברמסון, שרגא על שני לשונות של הבאה מן המשנה (א תניא. ב. בריתא). סיני כרך עט תשלו עמ' ריא-רכה  
6.אברמסון, שרגא אינו דין, אינו בדין, בדין, דין הוא לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 279-275  
7.אברמסון, שרגא על ספר 'דרכי התלמוד' שמיוחס לרב סעדיה גאון קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 382-381  
8.אברמסון, שרגא מן הפרק החמישי של 'מבוא התלמוד' לרב שמואל בן חפני סיני כרך פח תשמא עמ' קצג-ריח  
9.אברמסון, שרגא כללים בתלמוד סיני כרך קה תשן עמ' כב-לב  
10.אברמסון, שרגא למבוא התלמוד לרב שמואל בר חפני תרביץ שנה כו תשיז עמ' 423-421  
11.אברמסון, שרגא כללי התלמוד בדברי הרמב"ן סיני כרך סח תשלא עמ' קה-קלז, רלה-רסט  
12.אברמסון, שרגא כללי התלמוד בדברי הרמב"ן; ... ונלוו עליהם חמשה פרקים על הרמב"ן ירושלים תשלא 112 עמ'  
13.אוליבירה, שלמה דרכי נועם; הם אמרות טהורות ומפתח הכללים לבא אל פתח שער לימוד התלמוד.. אמשטרדם תמח. מח + לא דפים (מח דפים גם בד"צ ישראל תשכט)  
14.אוסטרובסקי, משה מבוא לתלמוד תרצה קעד עמ'  
15.אטלס, שמואל לחקר התלמוד ספר היובל למשה שור, ורשה תרצה עמ' 35-19  
16.אטלס, שמואל להתפתחות הסוגיא וההלכה HUCA כרך 17 1943-1942 עמ' א-יב  
17.אטלס, שמואל לתולדות הסוגיא קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 1-11; HUCA כרך 24 1953-1952 עמ' א-כא  
18.אידלשטיין, יהודה מקראות במעבדה התלמודית ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 225-210 [בעמ' 225-220: שני השטרות של ירמיהו]  
19.אילני, צבי מפתחות הש"ס: מפתח של כמאה ספרים ראשונים ואחרונים על מסכת כתובות. ת"א תשלו 27 עמ'; על מסכת בבא קמא. ת"א תשלז 24 עמ'; על מסכת בבא בתרא. ת"א תשלז 28 עמ'; על מסכת יבמות. ת"א תשלט 48 עמ'; על מסכת גיטין. ת"א תשלט מב עמ'; על מסכתות נדרים, נזיר, סוטה. [חמוש"ד] 40 עמ'; על מסכת קידושין. [חמוש"ד] 39 עמ'  
20.אלבום, נפתלי אהרן ניבי נפתלי ('כולל בתוכו כללים מש"ס ופוסקים וגם חדושים...') ירושלים תשך קיט עמ'  
21.אלבק, חנוך לחקר התלמוד תרביץ שנה ג תרצב עמ' 1-14; ט תרצח עמ' 163-178  
22.אלבק, חנוך לעריכת התלמוד הבבלי (עריכות ראשונות) ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' -1 12  
23.אלבק, חנוך לעריכת התלמוד הבבלי תרביץ שנה טו תשד עמ' 26-14  
24.אלבק, חנוך סוף ההוראה וסיום התלמוד סיני, ספר יובל, תשיח עמ' עג-עט  
25.אלבק, חנוך בדיקת המקורות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 391-385  
26.אלבק, חנוך מבוא לתלמודים ת"א תשכט 694 עמ'  
27.אלבק, שלום ההלכה והמציאות בתלמוד משפט עברי ותרבות יהדות ספרד, ארבע הרצאות באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלד עמ' 37-1  
28.אלבק, שלום סוף ההוראה ואחרוני האמוראים סיני, ספר יובל, תשיח עמ' נז-עג  
29.אלגאזי, שלמה יבין שמועה; והוא ביאור ותוספת טובה על ספר הליכות עולם וכללי הגמרא לרב... מוהרר"י קארו.. ויניציאה שצט קכט דפים + מפתחות  
30.אלגאזי, שלמה הליכות אלי; חבור על כללי התלמוד.. איזמיר תכג פ דפים. ד"צ  
31.אלגאזי, שלמה גופי הלכות; חלק שני מספר הליכות אלי יסודתו בהררי קדש על כללי התלמוד... על סדר אלפא ביתא.. איזמיר תמ קג עמ'  
32.אלון, גדליהו העריכה של התלמוד הבבלי [בקורת על ספרו של קפלן (באנגלית)] מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 310-303  
33.אליאס בר-לבב, ליאורה עריכה, מסירה ופרשנות בתלמודים: המחלוקת על אש קודחת ונכפפת תרביץ שנה עא תשסב עמ' 371-389  
34.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
35.אנציקלופדיה תלמודית אמוראים כרך ב עמ' לז-לט  
36.אסף, שמחה דרכי התלמוד וכללי ההוראה בתשובות הגאונים ספר היובל להרב פישמן, ירושלים תרפו עמ' מו-סח; תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים תשטז עמ' רכג-רמה  
37.אפרתי, יעקב אליהו סוגיות 'זה הכלל, לאתויי מאי' (טיבן, מגמתן, ומקורותיהן על פי ניתוח הסוגיות בתלמוד הבבלי) עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1966 110 + כג עמ'  
38.אפרתי, יעקב אליהו תקופת הסבוראים וספרותה בבבל ובארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 1789]  ביקורת: טל, שלמה: סיני כרך עד תשלד עמ' קפג-קפו 
39.אפרתי, יעקב אליהו על היחס שבין התלמודים בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 342-331  
40.אפרתי, יעקב אליהו מיזוגי סוגיות בשדה חמ"ד חוב' כה תשמב עמ' 214-210  
41.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
42.אפרתי, יעקב אליהו לבעיית ההערכה של המקורות התלמודיים שמעתין שנה כג גל' 84 טבת-אדר ב תשמו עמ' 37-29  
43.אפרתי, יעקב אליהו תקופת הסבוראים וספרותה בבבל ובארץ ישראל פ"ת תשלג שלב עמ'  
44.אפשטיין, אברהם הספרא והתלמוד הבבלי, הספרי והתלמוד הירושלמי כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך ב [מקדמוניות היהודים] ירושלים תשיז עמ' מז-נג  
45.אפשטיין, יעקב נחום מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד 436 עמ'  ביקורת: בלאו, יהושע: שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 273-271 
46.אפשטיין, יעקב נחום המדע התלמודי וצרכיו ידיעות המכון למדעי היהדות חוב' ב אב תרפה עמ' 5-22  
47.אפשטיין, יעקב נחום שרידי סוגיא בבלית וברייתות מוחלפות תרביץ שנה יז תשו עמ' 21-27  
48.אפשטיין, יעקב נחום מבואות לספרות האמוראים, בבלי וירושלמי. ערוך בידי עזרא ציון מלמד ת"א תשכג 620 עמ'  
49.ארזי, אברהם הפרובלמטיקה של דו-משמעות בתלמוד סיני כרך עו תשלה עמ' טו-כג  
50.ארזי, אברהם 'איכא דאמרי' סיני כרך פג תשלח עמ' רו-רי; כרך פט תשמא עמ' קנא-קנו  
51.ארזי, אברהם מבוא לתורה שבעל-פה ת"א תשמד 390 עמ'. ביקורת: אריאל, יהודה: בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 200-199 
52.ארזי, אברהם שערי התלמוד ירושלים תשכא  
53.ארזי, אברהם שיגרא דלישנא וגררא דלישנא בר-אילן ו תשכח עמ' 126-117  
54.ארזי, אברהם משנה ותלמוד מה קודם למה? סיני כרך סז תשל עמ' פ-פב  
55.ארזי, אברהם דו-משמעות כמקור לבעיות בתלמוד וכמפתח לפתרונן סיני כרך סט תשלא עמ' ריג-רכד  
56.ארנרייך, חיים יהודה לשאלת התוצאה החדשה של התלמוד בבלי אוצר החיים ספר ז תרצא עמ' 29-31, 65-61  
57.ארנרייך, חיים יהודה משדה החקירה המדעית בספרות התלמודית אוצר החיים ספר ט תרצג עמ' 11-3  
58.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד ספונות סדרה חדשה ספר שני (יז) תשמג עמ' 184-165  
59.ביאליק, חיים נחמן חקר מדעי של התלמוד העולם יט 1931 עמ' 50-49  
60.ביידא, יששכר דוב ענינים תלמודיים לקורות הזמן ספר היובל לר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 67-75  
61.בלוך, חיים מבוא התלמוד. חוברת א מדברת בתכונת התנאים והאמוראים והאחדות שבדבריהם ברלין תריג 76 עמ'. ד"צ, בתוך: מחקרים ומבואות לתלמוד. ירושלים תשלא  
62.בן-שלום, ישראל מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה מלאת ספר ב תשמד עמ' 171-149  
63.בר, משה מבעיות התהוותה של המתיבתא בבבל דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 101-99  
64.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
65.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
66.ברודי, ירחמיאל למונח התלמודי 'ותו לא מידי' סיני כרך צב תשמג עמ' נא-נז  
67.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
68.ברודי, ירחמיאל סתם התלמוד ודברי האמוראים איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 213-232  
69.בריל, יאקב גמרא [הוראת המלה] בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 245-248, 387  
70.ברמן, נדב  אם כן - אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסו 111 עמ'  
71.ברנשטיין, שלמה חיים; בן-אבו, דוד לפירוש המונח 'תנא אקרא קאי' שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 25-22  
72.גבירצמן, משה המונח: 'יתיב' ומשמעותו סיני כרך סה תשכט עמ' ט-כ  
73.גבירצמן, משה ציטוטים בעזרת 'איתמר' סיני כרך סז תשל עמ' מג-נה  
74.גבירצמן, משה 'אלא אי איתמר הכי איתמר' בתלמוד הבבלי סיני כרך סט תשלא עמ' קי-קכב  
75.גוטל, נריה רבדים ב'רבדים': שיקולי הוראה וחינוך בדרך הוראת התלמוד - בין עולם המחקר ועולם הישיבה בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 5-20  
76.גולדברג, אברהם להתפתחות הסוגיא בתלמוד הבבלי (השימוש בביטויים 'גזירת שמא', 'גזירת דילמא' ו'גזירה משום') ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 113-101  
77.גולדברג, אברהם התפתחות הסוגייא בתלמוד הבבלי ומקורותיה תרביץ שנה לב תשכג עמ' 152-143  
78.גולדברג, אברהם חדירת ההלכה של ארץ ישראל לתוך מסורת בבל כפי שהיא משתקפת מתוך פרק ערבי פסחים תרביץ שנה לג תשכד עמ' 348-337  
79.גולדברג, אברהם שימוש של רבא ב'תוספתא' וב'תנא דבי שמואל' תרביץ שנה מ תשלא עמ' 157-144  
80.גורדיס, דוד משה על פרשנות רב ושמואל למשנה וברייתא: חלק ראשון: נימוקי הלכה ואוקימתות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה תשם 370 עמ'  
81.גילת, יצחק ד' לתקפן של חרישה וזריעה ומלאכות אחרות בשביעית סיני כרך ע תשלב עמ' ר-רי  
82.גפני, ישעיהו מעשי בית דין בתלמוד הבבלי, תורות ספרותיות והשלכות היסטוריות Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 40-23  
83.גפני, ישעיהו לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון ציון שנה נב תשמז עמ' 24-1  
84.גצוב, נחמן צבי מוסבי שם הכרם ורשא תרמח עמ' 162-158  
85.גרוזמן, מאיר 'בפירוש אמר רבא' המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 31-25  
86.גרינולד, יקותיאל יהודה הראו מסדרי הבבלי את הירושלמי ירושלים-ניו-יורק תשיד 160 עמ'  
87.גרץ, צבי דברי ימי ישראל, ד"צ ירושלים תשלב חלק ב 3 עמ' 458-318; חלק ג 1 עמ' 11-41   
88.דה-פריס, בנימין מבוא לתלמוד ת"א תשיב 40 עמ'. ת"א תשכב 46 עמ'  
89.דה-פריס, בנימין תולדות ההלכה התלמודית ת"א תשכב 180 עמ'  
90.דה-פריס, בנימין מבוא כללי לספרות התלמודית ת"א 1966 114 עמ'  
91.דה-פריס, בנימין מבוא לתלמוד ולהלכה ת"א 1967 103 עמ'  
92.דה-פריס, בנימין עריכת התלמוד מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 43-41  
93.דה-פריס, בנימין המונח 'לא שנו' בספרות התלמודית סיני כרך מט תשכא עמ' רכז-רלד; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 141-129  
94.דה-פריס, בנימין צורתן המקורית של סוגיות בבליות אחדות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 492-483; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 258-249  
95.דה-פריס, בנימין גלגול ספרותי כגורם בהתפתחות ההלכה בר-אילן א תשכג עמ' 164-156  
96.דה-פריס, בנימין והוינן בה תרביץ שנה לה תשכו עמ' 268-254; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 214-200  
97.דה-פריס, בנימין מקומו המקורי של סוגיות בבליות מסויימות סיני כרך נח חשכו עמ' יז-כד; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 239-248  
98.דה-פריס, בנימין על צורת הסוגיה הקדומה בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 88-67; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 199-181  
99.דה-פריס, בנימין ותו לא מידי תרביץ שנה לז תשכח עמ' 38-30; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 222-215  
100.דה-פריס, בנימין המינוח בתלמוד בבלי מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 229-223  
101.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדורה ו ת"א 1958 כרך ג עמ' 86-188   
102.דוידוביץ, מיכאל דוד שלמה הנגודים בין חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 109-101  
103.דור, צבי לצורתם המקורית של מאמרי אמוראי ארץ ישראל הראשונים תרביץ שנה כד תשיז עמ' 369-357  
104.דור, צבי המקורות הארצישראליים בבית מדרשו של רבא (הזיקה בין רבא ובית מדרשו לבין ר' יוחנן ובית מדרשו) סיני כרך נב תשכג עמ' קכח-קמד; נג תשכג עמ' לא-מט; נד תשכד עמ' שו-שטז  
105.דור, צבי עונשי ממון ומלקות בספרות התלמוד (לחקר המסורות הארצישראליות בתלמוד הבבלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קכ-קלט  
106.דור, צבי המסורות הארצישראליות במשנתו ההלכתית של רב פפא (תורת אמוראי ארץ ישראל בתלמודו של רב פפא) דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 162-157  
107.דור, צבי תורת ארץ ישראל בבבל ת"א 1971 260 עמ'  
108.דיימונד, אליעזר משמעותו של 'מאי משמע' עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 50-62  
109.דימיטרובסקי, חיים זלמן (עורך) מחקרים ומקורות מאסף למדעי היהדות ספר א ניו-יורק תשלח 511 עמ'. ביקורת: ליפשיץ, ברכיהו: דעות גל' מח תשם עמ' 209-204 
110.דינרי, ידידיה ליחסם של הגאונים והראשונים אל בעיית ה'שינויא' בתלמוד בר-אילן יב תשלד עמ' 117-108  
111.דנציג, נחמן 'חיסורי מחסרא' - סגנון הסבוראים סיני כרך פ תשלז עמ' רמה-רנב  
112.דנציג, נחמן התפתחות המונח 'בריתא' ותירוץ התלמוד 'ברייתא לא שמיעא ליה' סיני כרך פה תשלט עמ' ריז-רכד  
113.האוניברסיטה הפתוחה פרקי תלמוד; יחידות 2,1: מבוא לתורה שבעל פה ולמשנה מבוא לבריתות ולתלמודים. ת"א תשמא 164 עמ'  
114.האנציקלופדיה העברית אמורא כרך ג עמ' 913  
115.האנציקלופדיה העברית אמוראים כרך ג עמ' 916-913  
116.הבלין, שלמה זלמן תלמוד בבלי האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 895-857  
117.הילביץ, אלתר 'מקום הניחו לי אבותי' [דברי תלמיד מפי רבו; סדר הסוגיא] הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 55-47  
118.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 187-177  
119.הלבני, דוד ספק דגברי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 83-67  
120.הלבני, דוד משנות שזזו ממקומן סידרא ה תשמט עמ' 63-88  
121.הלבני, דוד עיונים בהתהוות התלמוד סידרא כ תשסה עמ' 69-117  
122.הלבני, דוד סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא בר אילן כו-כז תשנה עמ' 167-184  
123.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
124.הלבני, דוד משהו על פסקאות שבגמרא סיני כרך נו תשכה עמ' רנה-רנח  
125.הלבני, דוד גילגולי נוסחאות סיני כרך נט תשכו עמ' קצה-רב  
126.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
127.הלוי, א"א סוגיות 'פשיטא' בתלמוד הבבלי שאינן פשוטות כל עיקר דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 140-129  
128.הלוי, א"א האירוניה במשא-ומתן התלמודי (פרק בדרכי התלמוד) דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 142-135  
129.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, ברלין תרפג חלק ב: 618 עמ'; חלק ג: עמ' 1-146   
130.הר, נעם מקרא, משנה ומחשבה: עריכה ומשמעות בראש מסכת נזיקין על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 195-208  
131.הרשלר, משה מבוא התלמוד להר' יהודה ן' כלאץ סיני כרך נד תשכד עמ' כה-לו  
132.וייזר, שמעון על 'קראות' תלמודית המעין כרך יא גל' ד תמוז תשלא עמ' 19-27  
133.ויינברג, יחיאל יעקב המדע החדיש והלמדנות הישנה בספרותנו התלמודית הפרדס שנה כז חוב' ג כסלו תשיג עמ' 31-28  
134.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851] Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
135.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית. ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851]  Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
136.וייס, אברהם לחקר התלמוד חלק א ניו-יורק תשטו 446 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1854] Jacobs, Louis: JJS 7 (1956), p. 114-117 
137.וייס, אברהם מחקרים בתלמוד ירושלים תשלה יא + 261 עמ'  
138.וייס, אברהם שיטות שונות שנתאחדו ע"י מסדר הש"ס הצופה לחכמת ישראל שנה ז תרפג עמ' 158-154  
139.וייס, אברהם לשאלת מקורות הסוגיות הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה 203-177  
140.וייס, אברהם לשאלת סדור התלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה יב תרפח עמ' 226-197  
141.וייס, אברהם לקורות התהוות הבבלי (גופא ואמר מר) כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, ורשה 1929 155 עמ'  
142.וייס, אברהם הערות לבבלי וירושלמי כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, 4, 11, ורשה תרצא עמ' 135-125  
143.וייס, אברהם התלמוד ואנו ורשא תרצד 24 עמ'  
144.וייס, אברהם מקומה הקדום של המימרא ספר היובל למשה שור, ורשה תרצה עמ' 37-75  
145.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית, חלק א: המימרא, קורות התהוותה והתפתחותה, צורתה ומקומה הקדומים כתבי המכון למדעי היהדות בורשה, 8 ורשה 1937 196 עמ'  
146.וייס, אברהם התהוות התלמוד בשלמותו ניו-יורק תשג 257 עמ'  
147.וייס, אברהם היצירה של הסבוראים (חלקם ביצירת התלמוד) ירושלים תשיג 18 עמ'  
148.וייס, אברהם לחקר התלמוד חלק א ניו-יורק תשטו 446 עמ'  
149.וייס, אברהם על היצירה הספרותית של האמוראים ניו-יארק תשכב 358 עמ'  
150.וייס, אברהם סוגית הבבלי והירושלמי שלמשנת ב"מ רפ"ו [השוכר את האומנין והטעו...] תפארת ישראל, ספר היובל להרב ברודי, החלק העברי לונדון תשכז עמ' 149-137  
151.וייס, אייזק הירש תלמוד לומד ומלמד (דבר בעתו על דבר הענינים הנחוצים לשום עין בוחנת עליהם בלמוד התלמוד) בכורים שנה ב תרכה עמ' 58-46  
152.וייס, אייזק הירש תכונת התלמוד בכלל בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 2-9  
153.וייס, אייזק הירש מבואות התלמוד ותולדותיהם בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 30-26, 53-60, 85-89, 122-115, 159-153, 184-181; שנה ב תרמב עמ' 1-8  
154.וייס, אייזק הירש כלי אומנותם בבנין התלמוד בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 33-39, 71-65  
155.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, וילנא תרסד חלק ג: מחתימת המשנה עד שנסתיים התלמוד   
156.וייס, משה 'אמר רבא' 'מתניתין קשיתיה', 'מאי איריא' לחקר המונחים ולשונות הצעה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 566-543  
157.וייס, משה ואזדו לטעמיהו, לחקר המונחים ולשונות הצעה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 127-102  
158.וייסברג, אליקים לבירור הביטויים 'תלמוד' ו'תלמוד לומר' לשוננו כרך לט תשלה עמ' 152-147  
159.וייסברג, אליקים הלשון הארמית של היצירה הארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי לשוננו שנה סו תשסד עמ' 243-282. שם שנה סז תשסה עמ' 301-326. שם שנה סח תשסו עמ' 31-61  
160.וייסברג, אליקים תצורה ומשמעות בסוגיות תלמודיות - ישום במערכת הזמנים בארמית הבבלית לשוננו שנה נט תשנו עמ' 119-149  
161.וינד, שלמה הגישה לספרות התלמודית בתור מקור הלכה למעשה בשו"ת נודע ביהודה הדרום חוב' ה-ו ניסן תשיח עמ' 153-146  
162.וירגא, יוסף ן' שארית יוסף; יבאר בו רבים מכללי הגמרא אשר לא הביאו הראשונים.. מנטובה שנג מד דפים  
163.ולר, שולמית מחקר התלמוד והוראת התלמוד נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' פז-צח  
164.ורהפטיג, זרח הערות על שלשה כללי גמרא: תא שמע, אם תמצא לומר, גופא סידרא י תשנד עמ' 61-67  
165.ורטהיים, נח מבוא לתלמוד (מעזרא הסופר עד רבנן סבוראי) מהדורה ב מורחבת ומתוקנת. ת"א תשכב 214 עמ'  
166.ורטהיימר, שלמה אהרן דרכה של תורה; מורה דרך ונתיב התלמוד בכללים ויסודות בהלכה ואגדה ירושלים תרנא כד דפים  
167.ורמן, נחום עיקרי המבוא לתלמוד ת"א תשטז 46 עמ'  
168.זוסמן, יעקב 'והיכא איתמר דרב פלוני' דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 184-175  
169.זייני, אליהו רחמים רבנן סבוראי והכרעותיהם סיני כרך קא תשמח עמ' קצג-ריט  
170.זלוטניק, ישעיהו הכרונולוגיה של התלמוד והבנת התלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה יב תרפה עמ' 48-50  
171.זמרא, דוד ן' כללי הגמרא זולקווא(?) תקט 8 דפים  
172.זק"ש, מרדכי יהודה ליב סדר לתלמוד סיני כרך כח תשיא עמ' רלט-רמ  
173.חמיאל, חיים פולמוס מ"ל לילינבלום (הויכוח בין מל"ל ובין רבני דורו) [בענין ההלכה והתלמוד] סיני כרך ס תשכז עמ' רצט-שי  
174.טביוב, י"ח תלמודה של בבל ותלמודה של ארץ ישראל התקופה ספר א תרעח עמ' 561-546  
175.טלמון, צבי בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'  
176.טננבלט, מ"א התלמוד הבבלי בהתהוותו ההיסטורית (יצירה עריכה וסידור) ת"א תשלג 316 עמ'  
177.טשרנוביץ, חיים מלחמה על השכל [בקורת על דעותיו של ש"א הורודצקי] השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 173-165, 356-346  
178.טשרנוביץ, חיים מבוא התלמוד מאת מ' מילצינר (הוצ' ג עם הוספות ותקונים מאת יהושע בלוך וא"ל פינקלשטיין, באנגלית) [בקורת] שבילי החנוך שנה ג תרפז-תרפח עמ' קלז-קמ  
179.יעבץ, זאב תולדות ישראל, מהד' ג חלק ח ת"א תרצח (עמ' 180-149: סדור התלמוד וחתומו)   
180.יפה, משולם זלמן הגיון התלמוד; יאיר נתיב בהבנת ההגיונות והשיטות של חכמי התלמוד בתקופות שונות קיידאן תרצב צ עמ'  
181.ירושלימסקי, ישראל יהונתן תורה מציון [על השאלה אם הבבלי ראה את ירושלמי] הכרם ורשא תרמח עמ' 154-144  
182.ירחי, אהרן המשל התלמודי כשיטה חינוכית וכמעביר תכנים חינוכיים עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלז 211 עמ'  
183.ישר, ברוך 'אחרים' ו'יש אומרים' סיני כרך מב תשיח עמ' שפ-שפא  
184.כהן, אבינועם על מטבע הלשון 'לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי' בתלמוד הבבלי תרביץ שנה נג תשמד עמ' 472-467  
185.כהן, אבינועם לבעיית זיהויים של קטעים סבוראיים בבבלי ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 96-83  
186.כהן, אבינועם על המיקום הבלתי כרונולוגי של דברי מר בר רב אשי בסוגיות הבבלי והשלכותיו סידרא ב תשמו עמ' 66-49  
187.כהן, אבינועם למשמעות ההיסטורית הגלומה במונח "איקלע רב פלוני" סידרא טו תשנט עמ' 51-64  
188.כהן, אבינועם לזיהויין של תוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי באמצעות ניתוח משפטי של מקורות הסוגיה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 93-100  
189.כהן, יעקב משנה ראשונה לא זזה ממקומה מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 150-156  
190.כרמל, אריה מבנה מספרי בסוגיות הש"ס המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 24-19  
191.לוין, בנימין מנשה רבנן סבוראי ותלמודם אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ד עמ' קמה-רח. גם בהוצאה מיוחדת: ירושלים תרצו  
192.לוצטו, משה חיים דרך תבונות;... כל דרכי התבוננות וההשכלה להבין בנקל דרכי התלמוד ויסודות הפלפול.. אמשטרדם תקב מא דפים. מהדו' חדשה, מסר לדפוס והוסיף אחרית דבר ישראל זמורה. ירושלים-ת"א תשיא 93 עמ'  
193.לייטר, משה זוטו של ים; באורים ודברי מחקר בתלמוד ומדריך בדבדי חכמים והגיונם בילגוריי תרצב 433 עמ'  
194.לרנר, מ"ב הגוזמא אצל חז"ל מחניים עט אדר תשכג עמ' 68-3ד  
195.מוסקוביץ, ליב אמרו דבר אחד בבבלי בר אילן ל-לא תשסו עמ' 251-268  
196.מילדולה, דוד הנהגת ולימוד התלמידים ודרכי יסוד הלימוד אמשטרדם תקיד כ דפים  
197.מילזיינר, משה הקדמה לתורת הפרשנות בתלמוד תרגום עריכה והוספות ע"י מרדכי יוסף הוברמן, ירושלים תשמו 366 עמ'  
198.מירסקי, שמואל ק' לשאלת הסוגיות המתחלפות בש"ס ניר סיון תרצב עמ' י-יב  
199.מירסקי, שמואל ק' לסדר תלמודם של האמוראים חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 59-56  
200.מירסקי, שמואל ק' ישיבות בבל והשפעתן על חיי עמנו שנה בשנה תשכד עמ' 220-200  
201.מלאכי בן יעקב יד מלאכי; כללי הגמרא וכללי הפוסקים וכללי הדינים. ['נדפס ראשונה בליוורנו בשנת תבענה ועתה נדפס שנית עם כמה הוספות ותיקונים'] ברלין תרטז קם דפים  
202.מלחי, ירמיהו 'דורשי חמורות' באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואות לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 139-131  
203.מלמד, עזרא ציון פרקי מבוא לספרות התלמוד ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1896]. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: ספר מועיל ללומדי תורה. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 204-203 
204.מלמד, עזרא ציון מדרשי הלכה בתלמודים, א: מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד בבלי ירושלים תשג 602 עמ'  
205.מלמד, עזרא ציון מבוא לספרות התלמוד (ופרקי-מקורות מפורשים) ירושלים תשיד 152 עמ'. מהדו' ב ירושלים תשיז  
206.מלמד, עזרא ציון אשנב התלמוד (חוברת עזר לתלמידים ולמתלמדים) ירושלים תשכג 124 עמ' [מהדו' ה]  
207.מלמד, עזרא ציון לישנא מעליא וכינויי סופרים בספרות התלמוד ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 148-119  
208.מלמד, עזרא ציון פרקי מבוא לספרות התלמוד ירושלים תשלג 655 עמ'  
209.מרגליות, ראובן שתיקה לחכמים אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ג עמ' ריא-רכ  
210.מרגליות, ראובן לחקר שמות וכנויים בתלמוד סיני כרך י תשב עמ' פב-צא  
211.מרגליות, ראובן דיוני הפוסקים בתלמוד ובמדרש סיני, ספר יובל, תשיח עמ' רכו-רלו  
212.מרגליות, ראובן לחקר שמות וכנויים בתלמוד ירושלים תשך עב עמ'  
213.מרגליות, ראובן שם עולם; להכריע ולסיים שמעתתא בכל מקום שהובא בתלמוד... חד אמר הכי וחד אמר הכי ולא סיימו בתסתיים, עם מבוא מקיף לברר ענין אמירת דבר בשם אומרו ודרכי ההכרעות לבוב 66 עמ'; ירושלים תשכב קמב עמ'  
214.מרגליות, ראובן מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו ירושלים תשכז קד עמ'  
215.מרגליות, ש"צ ה'אשגרה' (מאמר בקורת) הצופה לחכמת ישראל שנה ז תרפג עמ' 228-193  
216.מרכס, אלכסנדר כללי התלמוד לד' בצלאל אשכנזי לדוד צבי, לכבוד רד"צ הופמן, ברלין תרעד עמ' 217-179  
217.מרמרשטיין, אברהם ארבעה מחקרים בתלמוד ובמדרש [(ב) לברר כי כל 'במאי קמיפלגי' שבבבלי מדברי הסבוראים הם. (ג) משנת בר קפרא. (ד) תיקון בספרי, פסקא קנג] ספר היובל לצדוק העוועשי, בודאפשט תרצד מדור עברי עמ' 51-67  
218.מרמרשטיין, אברהם לאילו 'איתמר נמי' בתלמוד תרביץ שנה יז תשו עמ' 68-73  
219.נייהויזן, ח"ש איזהו מקומן של מסכות (בבבלי, ירושלמי וזוהר); רשימה מפורטת מן המקומות בשני התלמודים והמדרשים שנזכרו בהם מסכות הש"ס בשמן בלטימור תרצד 9 עמ'  
220.נפתל, אברהם התלמוד ויוצריו [אוצר המשפט חלק א ערך 1908] ג-ה. ת"א תשלה-תשם. ביקורת: סרבר, נ"ד: התרומה היצירתית שב'תלמוד ויוצריו'. בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 373-372 
221.נפתל, אברהם משה התלמוד ויוצריו; ספרות התלמוד בהתהוותה, הרקע הרוחני... ישיבות בבל... מעצבי רוח הדורות.. ת"א תשלב [מהדורה ב מתוקנת]. כרך א: 265 עמ'. כרך ב: 385 עמ'  
222.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
223.סוחר, ש"ז רב אשי האחרון, מסדר הש"ס מצפה שנה א תרמו חוב' 3 עמ' 1-4  
224.סיגרון, מיכאל בענין "גופא" שבש"ס ויען שמואל י תשסז עמ' תשו-תשטז  
225.סירילייו, שמואל כללי שמואל; כללי התלמוד דרכי הגמרא וביאורי המדות שהתורה נדרשת בהן חברו... רבי שמואל ן' סיד המכונה ר' שמואל סירילייו... וכעת נדפס מחדש מעובד עם הערות ומראה מקומות מאת שמחה בונם סופר ירושלים תשלב קסו עמ'  
226.סתיו, שמואל 'הרובים' סיני כרך צג תשמג עמ' קעג-קפ  
227.עמינח, נח על תולדות מחקר עריכת הבבלי בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 414-401  
228.עמינח, נח לדרכי השתלשלות לשונות האמוראים בבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 56-39  
229.עמינח, נח על אופיה של הסוגיה בתלמוד הבבלי בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 220-212  
230.עמינח, נח הנטייה לאחידות הסגנון בתלמוד הבבלי והשפעותיה על גרסאותיו דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 21-15  
231.עמינח, נח סגנונות השמעתתא בתלמודים והשתפעתם על חילופי גירסאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 77-84  
232.עמית, אהרן שני ענפי הנוסח של פרק "היה קורא" בבלי ברכות ותרומתם להבנת תולדות העריכה של הבבלי תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 223-267  
233.עמרם, חיים ספר דרך מבוא התלמוד [כללי הש"ס מלוקטים מדברי רבותינו בעלי התוספות] מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' מד-נ  
234.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות במסכת נזיקין (ב"ק; ב"ק; ב"ב) עצמה ובינה לבין שאר התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 174 עמ'  
235.עץ-חיים, יהונתן חומר סבוראי כגורם לסוגיות מוחלפות מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 152-137  
236.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות המיצגות מחלוקת אמוראים סיני כרך פח תשמא עמ' יח-לא  
237.עץ-חיים, יהונתן שינויים בעמדה ההלכתית שהולידו סוגיות מוחלפות סיני כרך פט תשמא עמ' קעו-קפג  
238.עץ-חיים, יהונתן סיבות לשוניות שגרמו לסוגיות מוחלפות בביאור המשנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 204-198  
239.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות כ'תרי אמוראי' ו'אליבא דר' פלוני' סיני כרך צד תשמד עמ' קמט-קס  
240.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות ברצף אחד ונראות כסוגיה אחת סידרא טו תשנט עמ' 65-93  
241.עקרא, אברהם מהררי נמרים; ... נקבצו... כללי הגמרא ממוהר"ר עמנואל ספרדי, וכללי הגמרא מהר"ר דוד ן' זמרא, וק"ו מהר"ר שמואל אלבלנסי, וק"ו מהר"ר ן' מוסא.. ויניציאה שנט נח + ו דפים. ד"צ ירושלים תשלא  
242.פדרבוש, שמעון חקרי תלמודי ירושלים תרצח קעג עמ'  
243.פדרבוש, שמעון השטה המדעית בתלמוד סיני כרך כ תשז עמ' צ-קג; כב תשח עמ' רע-רעו; הדאר שנה כו תשז-תשח עמ' 815-810; כח תשט-תשי עמ' 545-539  
244.פדרבוש, שמעון עלומי שם בתלמוד הדאר שנה לב תשיג-תשיד עמ' 333, 355-354, 488  
245.פדרבוש, שמעון בנתיבות התלמוד ירושלים תשיז  
246.פדרבוש, שמעון היתכן קנה-מדה אמנותי בפילפול? ספר היובל למאיר וכסמן, ירושלים ת"א תשכז עמ' 149-143  
247.פוגלמן, מרדכי אידי ואידי בעו הסיבה (לשיטת קביעת ההלכה הפסוקה בתלמוד בבלי) סיני כרך יב תשג עמ' תלט-תמג  
248.פונק, ש' התלמוד. תרגום: א' צפרוני ת"א תרצא 125 עמ'  
249.פורת, ישראל הבדל שבין 'הלכה' ו'הלכתא' הפרדס שנה לו חוב' ב חשון תשכב עמ' 17-16  
250.פורת, ישראל החוויות ['מחוי ליה'] ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' רכב-רבג  
251.פיינשטיין, אריה ליב דברי חכמים (ביאור ויחס מאמרי חז"ל ותפלותיהם עם קורותם תכונתם ודעותיהם) הכרם ורשא תרמח עמ' 137-120  
252.פינס, ש"ז הערות להגיון ושיטת התלמוד ומפרשיו סיני כרך יט תשו עמ' רג-רנז  
253.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
254.פלדבלום, מאיר שמחה פסקיו של הרמב"ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 120-111  
255.פלדבלום, מאיר שמחה 'משנה יתירא'; סידור המשנה באספקלריה של החומר הסתמי בתלמוד ספר זכרון להרב יוסף חיים לוקשטיין, ניו-יורק 1980 עמ' ז-טו  
256.פלדבלום, מאיר שמחה פרופ' אברהם ווייס - הערכת דרכו בחקר התלמוד וסיכום מסקנותיו ספר היובל לא' ווייס, ניו-יורק תשכד מדור עברי עמ' יג-עב  
257.פלורסהיים, י' רב חסדא ופרשנותו למקורות תנאיים בסדר מועד בבלי וירושלמי תרביץ שנה מא תשלב עמ' 48-24  
258.פלורסהיים, יואל הסתירה בין מקורות כצורה ספרותית של תנאים ואמוראים לחדש בהלכה סיני כרך פג תשלח עמ' רנב-רסו  
259.פרומן, יהודה השפעת מבנה הסוגיה על פירושה ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 14-35  
260.פרידמן, מרדכי עקיבא על מוקדם ומאוחר בלשון בספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 68-59  
261.פרידמן, שמא יהודה מבנה ספרותי בסוגיות הבבלי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 402-389  
262.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
263.פרידמן, שמא יהודה איחוי פרשיות סמוכות בסוגיות הבבלי דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 255-251  
264.פרידמן, שמא יהודה הוספות וקטעי 'סברא' בפרק החובל (ב"ק פ"ח) תרביץ שנה מ תשלא עמ' 443-418  
265.פרנצוס, ישראל הוספות והעברות בבבא קמא פ"ז בר-אילן יב תשלד עמ' 63-43  
266.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בתלמוד מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 166-123  
267.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים לסוגיית 'אחת בחייו ואחת במותו' [בעיית זמנה של ה'סתמא' בתלמוד] סיני כרך פט תשמא עמ' רמח-רנה  
268.פרנצוס, ישראל קביעת מקורן של סוגיות כפולות תרביץ שנה לח תשכט עמ' 353-338  
269.פרנקל, יונה הא גופה קשיא תרביץ שנה מב תשלג עמ' 301-266  
270.צביאלי, בנימין אמרי נהרדעי סיני כרך נה תשכד עמ' מו-נה  
271.צוקר, משה ה'חסורי מחסרא' בתלמוד מנחת בכורים, לכבוד הרב אריה שווארץ, וינא תרפו עמ' 47-53  
272.צור, אורי השפעת שיקול הדעת ההלכתי בעריכת סוגיות הבבלי והשלכותיו בהלכה דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' ריז-רלז  
273.צורי-שיזק, יעקב שמואל תולדות דרכי הלמוד בישיבות דרום, גליל, סורא ונהרדעא חלק ראשון ירושלים תרעד 160 עמ'  
274.צורי-שיזק, יעקב שמואל תרבות הדרומים ורשה תרפד 290 עמ'  
275.קאפח, יוסף על שמות בעלי שמועה הזהים עם שמועתם סיני כרך נז תשכה עמ' קנט-קס  
276.קארה, יחיאל מסורות תימניות בלשון חכמים על פי כתב-יד מן המאה השש עשרה לשוננו כרך מד תשם עמ' 42-24  
277.קדרי, מנחם צבי "דווקא" בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי מורשת יעקב ד תשן עמ' 126-144  
278.קוילעי, א' אלמדכל אלי אל תלמוד לרב שמואל בן חפני זכרון לאברהם אליהו [הרכבי], פטרבורג תרפט עמ' 163-161  
279.קוסובסקי, בנימין אמר רבא מתניתין קשיתיה סיני כרך עה תשלד עמ' רפח-רפט  
280.קוסובסקי, בנימין תא שמע (ת"ש) סיני כרך נ תשכב עמ' תע-תעד  
281.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון התלמוד; ספר המתאימות (קונקורדנציה) לתלמוד בבלי... [אוצר המשפט חלק א ערך 11582]. א-מא ירושלים תשיד-תשמב ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הקונקורדנציה לתלמוד של הרב בנימין קוסובסקי. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 696-695 
282.קוסמן, אדמיאל ה"שיטה" כשיטה - היווצרותה ואופן התקבלותה בבתי המדרש בארץ-ישראל ובבבל סידרא ז תשנא עמ' 103-123  
283.קוק, שאול חנא לשמוש 'תנא' ו'תני' סיני כרך טז תשה עמ' ריד-רטו  
284.קורמן, א' ברור המושג 'רבינא ור"א סוף הוראה' שמעתין שנה ד תשכז חוב' 14 עמ' 32-39  
285.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
286.קליין, חיים משמעותו של המונח 'אלא אי איתמר הכי איתמר' בתלמוד הבבלי תרביץ שנה לא תשכב עמ' 23-42  
287.קמינקא, אהרן מחקרים במקרא ובתלמוד ובספרות הרבנית ספר א: מחקרים במקרא. ת"א תרצח 196 עמ'. ספר ב: מחקרים בתלמוד. ת"א תשיא 214 עמ'  
288.קמלהר, יקותיאל אריה התלמוד ומדעי התבל (והוא מבוא התלמוד ע"פ נתיבות החכמה) לבוב 1928 קכו עמ'  
289.קנפנטון, יצחק דרכי הגמרא; דרכי עיון והעמקה בתלמוד ומפרשיו ובסוף הספר קצת דרכי עיון מהגאון מרן בעל 'חזון איש'. ירושלים [תשכד] מד עמ'  
290.קפלן, אברהם אליהו פרוש ערוך לתלמוד בבלי (צרכו ודרכו) ספר היובל של בית המדרש לרבנים בברלין תרפד עמ' א-מט; ישרון ברלין שנה ה תרפד-תרפה עמ' כה-נו, סו-פג; דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' ט-פח  
291.קפלן, אברהם אליהו בירורי שמות (בברור ענין בתקופת הסבוראים) ספר זכרון לי"א הלוי, ת"א תשכד עמ' רג-רט  
292.קפלן, יחיאל לחקרי הטרמינולוגיה בתלמוד [על הביטוי תני כמקור תנאי] ניר סיון תרצא עמ' 17-19  
293.קפלן, צבי סוגיות מוחלפות סיני כרך עב תשלג עמ' רנו-רנח  
294.קרו, יוסף כללי התלמוד להגאון... יוסף קארו... וספר הליכות עולם שאלוניקי שנח קי דפים  
295.קרלין, אריה דרכי הספור בשני התלמודים מאזנים כרך י תש עמ' 414-407; כרך יא תש-תשא עמ' 408-399; דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 5-42  
296.ראק, יהודה דרכה של גמרא עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 21-34; יניר, צבי. דרכו של תלמוד. שם גל' 154 תשרי תשס עמ' 131-137  
297.רבינוביץ, זאב וואלף פליטת סופרים ירושלים כרך ט תרעא עמ' 408-398  
298.רבינוביץ, זאב וואלף התפשטות למוד התלמוד בבלי בא"י וענין לשונות הירושלמי שבמסכת תמורה ירושלים כרך י תרעד עמ' 254-233  
299.רבינוביץ, זאב וואלף פליטת סופרים ושלוח הלשון הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 66-75  
300.רבינוביץ, זאב וואלף שערי תורת בבל; פירושים, הערות והגהות על תלמוד בבלי והערות לסדר דורות התנאים והאמוראים. ערוך בידי ע"צ מלמד ירושלים תשכא  
301.רבינוביץ, ישראל יחיאל מיכל מבוא התלמוד [שער ג: העובדי אלילים. שער ד: הגרים והעבדים. שער ה: הנשים. שער ו: בבא קמא. שער ז: בבא מציעא. שער ח: בבא בתרא. שער. ט: סנהדרין ומכות] ווילנא תרנד 180 עמ'. ד"צ  
302.רגנשברג, חיים דוד על עריכת התלמודים גבעת שאול, ספר יובל להרב שאול זילבער, שיקאגו תרצו עמ' 138-124  
303.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' (+ פח עמ': רובין, יהושע: הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס)  
304.רובינשטיין, יעקב ר' פלוני לטעמיה דאמר סידרא י תשנד עמ' 111-129  
305.רובינשטיין, יעקב (ג'פרי) פירושי מקורות תנאיים על ידי עקרונות כלליים ומופשטים נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' רעה-שד  
306.רובינשטיין, שמואל משה לחקר סדור התלמוד (כולל (א) חלוקי המקורים בתלמוד. (ב) המלאכותיות בתלמוד) קובנה תרצב 64 עמ'  
307.רוזנטל, אליעזר ש' עיונים בתולדות הנוסח של התלמוד הבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 571-591  
308.רוזנטל, אליעזר ש' עיונים בתולדות הנוסח של התלמוד הבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 571-591  
309.רוזנטל, אליעזר שמשון תולדות הנוסח ובעיות-עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה נז תשמח עמ' 36-1  
310.רוזנטל, אליעזר שמשון רב בן-אחי ר' חייה גם בן-אחותו (פרט אחד לתולדות הנוסח של הבבלי) ספר חנוך ילון, ירושלים תשכג עמ' 337-281  
311.רוזנטל, דוד 'רבנן דסיומא' ו'בני סיומי' תרביץ שנה מט תשם עמ' 61-52  
312.רוזנטל, דוד 'לא איתפרש לן מאי בעי הכא' (על 'גופים זרים' בבבלי) בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 169-150  
313.רוזנטל, דוד 'לישנא דכלה' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 308-273  
314.רוזנטל, דוד עריכות קדומות המשוקעות בתלמוד הבבלי דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 14-7  
315.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
316.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
317.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
318.רות, אברהם נפתלי צבי כתב יד למבוא התלמוד קרית ספר שנה ל תשטו עמ' 256-254  
319.ריבקין, שלום אופיו המיוחד של התלמוד בבלי בניגוד להתלמוד הירושלמי אור המזרח שנה מג תשנה עמ' 36-38  
320.רקובר, נחום ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט ירושלים תשנ"א 442 עמ'; בקורת: גרוס יהושע: הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 361-362  
321.שבט, עזרא מספר המסכתות בש"ס מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צט-קו   
322.שביב, יהודה מדוע סודרה מסכת יבמות בתחילת סדר נשים עלון שבות גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 7-12  
323.שוחטמן, אליאב גברא אגברא קא רמית - לבירור שימושו של התלמוד במימרא כבסיס לקושיה סידרא ו תשן עמ' 93-107  
324.שור, י"ה שמות אנשים בספרי רז"ל [(א) כנוים עפ"י איזה ספור או מעשה שהיה או על שם אומנות והתמנות וכדומה. (ב) כנויי אנשים לתכלית ספורם] החלוץ מחברת ט מחלקה ב תרלד עמ' 83-1; מחברת י תרלח עמ' 1-46  
325.שור, י"ה ירושלמי ובבלי החלוץ מחברת יא תרם עמ' 7-1  
326.שור, י"ה חלופי גברי [החלפת שמות אמוראים] החלוץ מחברת יא תרס עמ' 7-26  
327.שור, יצחק וועד חכמים; אסף המזכיר בסדר אלפא ביתא כל תנא ואמורא... מי שאב מימי תורתו... [מאיר עיני חכמים מבן המחבר יעקב שור] למברג 1871  
328.שטיינברגר, נפתלי ביבליוגרפיה למורי התלמוד [מתודיקה של הוראת התלמוד; מבואות וספרי עזר; חוברות לעבודה; קטעי תלמוד מבוארים; ליקוטים מהתלמוד; תרגומים; הוראת המשנה]. בעריכת יצחק רפאל עציון ירושלים תשל 104 עמ'  
329.שטיינברגר, נפתלי תדריך לביבליוגרפיה למורי התלמוד בשדה חמ"ד שנה יד תשלא עמ' 490-482  
330.שטיינזלץ, עדין התלמוד לכל ירושלים 1977 203 עמ'  
331.שטיינזלץ, עדין מדריך לתלמוד, מושגי יסוד והגדרות ירושלים 1984 290 עמ'  
332.שטיינזלץ, עדין משמעותו של התואר 'הגדול' תרביץ שנה לב תשכג עמ' 400-397  
333.שטיינמן, אליעזר באר התלמוד. א-ד ת"א 1965-1963, 328 + 357 + 253 + 295 עמ'  
334.שטיינפלד, צבי אריה המימרא ומסגרתה - עיונים בסוגיות מקבילות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 162-154  
335.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34  
336.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'  
337.שטרק, הירמאן מבוא התלמוד (מתורגם מגרמנית) ווילנה תרעג. ד"צ ירושלים תשלא 160 עמ'  
338.שילה, יואל כללי התלמוד ושיטת לימוד התלמוד של ר' דוד בן זמרא (הרדב"ז) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 236, עמ'  
339.שיף, משה חלקו של רב פפא בסידור התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלט 243 עמ'  
340.שכטר, יוסף התלמוד מבחינת ההגיון של הלשון כנסת ספר ג תרצח עמ' 338-328  
341.שכטר, יוסף מבוא לתלמוד; ובו מבוארת השתלשלות ההלכה מתקופת המקרא דרך תקופות עזרא, אנשי כנסת הגדולה, הזוגות, בית שמאי ובית הלל, עד עריכת הגמרא ת"א תשטו 90 עמ'  
342.שלזינגר, יצחק מ' ליפלוג וליתני בדידה: פרק בהרמנויטיקה של הבבלי סידרא כ תשסה עמ' 211-240  
343.שפיגל, בעז מילתא אגב אורחיה קמל" - המונח ומאפייניו בסוגיות הבבלי סידרא כא תשסו עמ' 113-132  
344.שפיגל, יעקב שמואל הוספות מאוחרות (סבוראיות) בתלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלו 258 עמ'  
345.שפיגל, יעקב שמואל 'אמר רבא הלכתא' - פסקי הלכה מאוחרים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 214-206  
346.שפיגל, יעקב שמואל לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 112-91  
347.שפיגל, יעקב שמואל לדרך הציון וההפניה בשמות מסכות ופרקים אצל הראשונים עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 53-29   
348.שפירא, דוד שלמה על בקרת התלמוד החדשה [בקורת על ספרו של בוקסר (באנגלית): היהדות הפרושית בתקופת המעבר (1935)] בצרון כרך ח תשג עמ' 314-302  
349. Abrahams, Israel  Talmud  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 185-187  
350. Adler, Morris  The world of the Talmud  Washington 1958, 148 p.; 2nd ed., N.Y. 1963, 156 p.  
351. Adler, Rudolph J.  A new inquiry into the Mishnah (typewritten copy)  N.Y. 1971, 46 p.  
352. Adler, S.  Tenets of faith and their authority in the Talmud  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 193-205  
353. Albeck, Chanoch  Talmudische Wissenschaft  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 3 (1922), p. 20-30  
354. Albeck, Chanoch  Zur neueren Talmudforschung  49. Bericht, Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums (1932), p. 66-72  
355. Albrecht, Karl, a.o.  Monumenta Talmudica (Hebr. & Germ. text). Vol. 1: Bibel und Babel  Wien-Leipzig 1913, 7 + 347 p.; vol. 2: Recht. 7 + 154 p.; vol. 4: Volksuberlieferungen, pt. 2: Aberglauben. Wien-Berlin 1923, 15 + 67 p.; vol. 5: Geschichte. Wien-Leipzig 1914, 11 + 166 p.   
356. Alexander, H.A.; Halivni-Weiss, David; Friedman, Shamma  Conflicting trends in Talmud criticism  Conservative Judaism 39,3 (1987), p. 45-57  
357. Aminoah, Noah  L'attitude des Amoraim a l'egard des sources talmudiques anterieures  Revue des Etudes Juives 145 (1986), p. 5-19  
358. Angel, Marc D.  Understanding and misunderstanding talmudic sources  Judaism 26 (1977), p. 436-442 = The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 35-42  
359. Auerbach, Charles  The Talmud - a gateway to the Common Law  Western Reserve Law Review 3 (1951), p. 5-49; repr. Cleveland 1952, 49 p.  
360. Auerbach, Moses  Die Enstehung des Babylonischen Talmuds  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 305-318; 17 (1930), p. 280-292  
361. Babo, Joseph Marius  Vollstandige Darstellung der Gebrauche, Vorschriften und Ceremonien der Israeliten und der Meinungen der Rabbiner, historisch bearbeitet  Strassburg 1824, 8 + 112 p.; p. 9-13 Von dem Talmud; Sanhedrin 34-45 Von dem Heurathen und ehelichen Dingen  
362. Bacher, Wilhelm  Sabora  Jewish Encyclopedia 10, p. 610-612  
363. Bacher, Wilhelm  Talmud  Jewish Encyclopedia 12, p. 1-27  
364. Bacher, Wilhelm  Die Gelehrten von Caesarea (רבנן דקיסרין ) Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1901), p. 298-310; repr. in: Z. Frankel Gedenkblatter, Breslau 1901, p. 118-130  
365. Bacher, Wilhelm  Essai d'une nouvelle explication de l'expression ואיתימא  Revue des Etudes Juives 54 (1907), p. 273-275  
366. Bacher, Wilhelm  Rabbanan et Rabbanin  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 32-39  
367. Bacher, Wilhelm  Rabbanan, die Gelehrten der Tradition, Beitrag zur Geschichte der anonymen Agada  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1913-14 (37), 7 + 104 p.  
368. Bacher, Wilhelm  Tradition und Tradenten in den Schulen Palastinas und Babyloniens. Studien und Materialien zur Entstehungsgeschichte des Talmuds  Leipzig 1914, 11 + 704 p.   
369. Barclay, Joseph  The Talmud  London 1878, 8 + 389 p.  
370. Baron, Salo Wittmayer  World of the Talmud  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 241-306; vol. 3, p. 64-74; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 2, p. 215-292, 408-424  
371. Baron, Salo Wittmayer  Talmudic law and religion  In: A social and religious history of the Jews, 2nd ed., vol. 2, N.Y. 1952, p. 293-321, 425-436  
372. Bashuysen, Heinrich Jakob van, ed.; Yeshu'ah ben Joseph ha-Levi; Shmuel ha-nagid; L'Empereur, de Oppyck, Constantin  ,מפתח התלמוד הגדולsive clavis talmudica maxima, constans ex R. Josuae Levitae libro הליכות עולם et R. Samuelis מבוא הגמרא..  Hannover 1714, 4 + 552 p.  
373. Beer, B., a.o.,  Beitr?ge zur Thalmudischen Sprachforschung und Alterthumskunde  Ben Chananja 1 (1858), p. 81-84, 129-130, 165-169, 313-317, 363-365, 453-455; 2 (1859), p. 169-171, 218-220, 322-328, 465-468, 520-521; 3 (1860), p. 79-84, 237-241, 392-394, 420-422, 578-581, 646-649; 4 (1861), p. 72, 122-123, 182, 211-212, 253-254, 305,  
374. Bercovy, D.  L'hygiene dans l'esprit du Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 15-18  
375. Bergman, Meir Zvi  ,מבוא השערים Gateway to the Talmud  N.Y. 1985, 156 p.  
376. Berkovits, Eli L.  Was ist der Talmud?  Berlin 1935; 2nd ed. Berlin 1938 (was burned after publication); 3rd ed. Frankf.a.M. 1963, 80 p.  
377. Berkovits, Eliezer  Talmud  Encyclopedia Judaica 15, p. 750-751  
378. Berkovits, Eliezer  Babylonian Talmud  Encyclopedia Judaica 15, p. 755-768  
379. Berliner, Abraham  Beitr?ge zur hebraischen Grammatik im Talmud und Midrasch  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin 1878-79, p. 1-59  
380. Berliner, Abraham  Zur Lexicographie des Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 7 (1880), p. 49-58; 9 (1882), p. 163-170  
381. Bernfeld, Immanuel  Einfuhrung in das Wesen der talmudischen Discussion  Berlin 1925, 21 p.  
382. Bernfeld, Simon  Der Talmud, sein Wesen, seine Bedeutung und seine Geschichte  Berlin 1900, 4 + 120 p.  
383. Bernfeld, Simon  Der Talmud  Frank.a.M. 1914, 55 p.  
384. Bischoff, Erich  Talmud-Katechismus  Leipzig 1904, 12 + 112 p.  
385. Blank, Sheldon H.; Krauss, Samuel  Agrarian laws - in the Bible; The talmudic period  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 124-126  
386. Blau, Ludwig  Talmudic law  Jewish Encyclopedia 12, p. 33-37  
387. Blau, Ludwig  Papyri und Talmud in gegenseitiger Beleuchtung  Leipzig 1913, 27 p.  
388. Boerman, Charles M.  The science of the Talmud  Philadelphia 1891, 18 p.  
389. Bokser, Baruch M.  Amoraim  Encyclopedia of Religion 1, p. 239-240  
390. Bokser, Baruch M.  Talmudic form criticism  Journal of Jewish Studies 31 (1980), p. 46-60  
391. Bokser, Ben Zion  The wisdom of the Talmud  N.Y. 1951, 20 + 180 p.  
392. Bowker, John  The Targum and rabbinic literature  Cambridge 1969, 21 + 379 p.   
393. Brenier, Flavien  Les Juifs et le Talmud  Paris 1813, 85 p.  
394. Brull, Nehemias  Die Entstehungsgechichte des babylonischen Talmuds als Schriftwerk  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 2 (1876), p.1-123  
395. Buchholz, Peter  Historischer Uberblick ?ber die mannigfachen Codificationen des Halachastoffes, von ihren ersten Anfangen bis zu ihrem letzten Abschlusse  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 13 (1864), p. 201-217, 241-259  
396. Burak, Moshe Arie  Studies in introduction to the Talmud  Dissertation Dropsie 1958  
397. Buxtorf, Johannes  De abbreviaturis hebraicis, liber novus et copiosus cui accesserunt operis talmudici... cum eiusdem Bibliotheca Rabbinica  Basel 1613, 12 + 335 p.; Basel 1640, 14 + 472 + 8 p.; Frankf.a.M. 1696, 22 + 304 + 216 p; Herborn 1708, 26 + 304 + 217 + 10 p.  
398. Carmell, Aryeh  סייעתא לגמרא Aids to Talmud study  London 1970, 36 p.; 2nd ed. Jerusalem 1974, 66 p.; 3rd ed. Jerusalem 5735, 66 p.; 4th ed. Jerusalem 1980, 84 p.  
399. Castelli, David  Leggende talmudiche. Saggio di traduzione dal testo originale  Pisa 1869, 10 + 207 p.  
400. Chajes, Zvi Hirsch  The student's guide through the Talmud  Translated from the Hebrew and annotated by Jac. Shachter. London 1952, 28 + 290 p.  
401. Cohen, Abraham  Everyman's Talmud  London 1932 (1934, 1937, 1943, 1949, 1970, 1975, 1978), 41 + 403 p.  
402. Cohen, Abraham  Le Talmud  Paris 1933, 470 p.; repr. 1970  
403. Cohen, Abraham  Il Talmud; trad. di Alfredo Toaff  Bari 1935, 16 + 479 p.  
404. Cohen, Gerson D.  The talmudic age: Talmudic society; the rabbinic heritage  In: Great ages of the Jewish people, ed. Leo W. Schwartz, N.Y. 1956, p. 141-212  
405. Cohen, Hermann  Die Nachstenliebe im Talmud  In: Jud. Schr., vol. 1, Berlin 1924, p. 145-174  
406. Cohn, Tobias  Der Talmud  Wien 1866, 20 p.  
407. Cook, Stanley Arthur  Talmud  Encyclopedia Britannica 21 (ed. 1947), p. 769-772  
408. Corre, Alan David (ed.)  Understanding the Talmud  N.Y. 1975, 12 + 468 p.  
409. Creizenach, D.  Beitr?ge zur Beurtheilung des Thalmuds  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 22-50, 255-284; 3 (1837), p. 171-180  
410. Daab, H.  Der Thalmud  Leipzig 1883, 2 + 204 p.  
411. Darmesteter, Arsene  Le Talmud  Revue des Etudes Juives 18 (1889), Suppl. p. 331-442; repr. separately Paris 1970  
412. Darmesteter, Arsene; Blondheim, D.S.  Les gloses francaises dans les commentaires talmudiques de Raschi  2 vols. Paris 1929-37, 56 + 212, 172 p.  
413. Darmstetter, Arsene  The Talmud  Philadelphia 1897, 97 p.*  
414. Daube, David  Zur fruhtalmudischen Rechtspraxis  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 50 (1932), p. 148-159  
415. Deutsch, Emanuel  Le Talmud  London-Paris 1868, 7 + 98 p.  
416. Deutsch, Emanuel  Der Talmud  3rd ed., Berlin 1880, 77 p.  
417. Deutsch, Emanuel  The Talmud  Philadelphia 1895, 107 p.  
418. Deutsch, Emanuel  Co to jest Talmud  Warsaw 1905, 156 p.  
419. Deutsch, Emanuel  Essay on the Talmud  In: Tales and maxims from the Talmud, 1st ser., ed. Samuel Rapaport, London 1910, p. 1-71  
420. Deutsch, Heinrich  Die 'Institution der Vorlesungen' bei den Juden des Alterthums  Ben Chananja 8 (1865), p. 258-265, 279-282, 295-299  
421. Duschak, Moritz  Umriss des biblisch-talmudischen Synagogenrechts mit Ruecksicht auf die jetzige Stellung der oesterreichischen Juden  Olmutz 1853, 88 p.  
422. Ehrentreu, Heinrich  Sprachliches und Sachliches zum Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 20 (1893), p. 204-223  
423. Eisenmenger, Johann Andreas  Von dem Talmud  In: Entdecktes Judenthum, vol. 1, Frankf.a.M. 1700, p. 293-453  
424. Enciclopedia Judaica Castellana  Saboraitas  Vol. 9, p. 391  
425. Enciclopedia Judaica Castellana  Talmud  Vol. 10, p. 150-166  
426. Encyclopedia Talmudica  Amoraim אמוראים  Vol. 2, p. 345-347  
427. Epstein, Abraham  Les Saboraim  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 222-236  
428. Epstein, Isidore  Talmud  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 511-515  
429. Eschelbacher, Max  Der Talmud als Bildungsmittel  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 13 (1910), p. 159-177  
430. Eschelbacher, Max  Probleme der talmudischen Dialektik  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 68, N.F. 32 (1924), p. 47-66, 126-150  
431. Fabian, A.  The Babylonian Talmud  St. Lucia 1963, 19 p.  
432. Fiebig, Paul  Der Talmud, seine Entstehung, sein Wesen, sein Inhalt  Leipzig 1929, 140 p.  
433. Fink, Daniel  The nature of Talmud  Petach 1 (1974), p. 33-37  
434. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
435. Forster, Paul  Talmud und Schulchan-Aruch  Berlin 1892, 2 + 54 p.  
436. Frankel, Zacharias  Skizzen zu einer Einleitung in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1852), p. 36-40, 70-80  
437. Frankel, Zacharias  Beitr?ge zu einer Einleitung in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 186-194, 205-212, 258-272  
438. Frankel, Zacharias  Die Massoretenschule zu Tiberias  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 15 (1866), p. 273-278  
439. Frankel, Zacharias  Das Talmudstudium  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 347-357  
440. Friedman, Shamma  New bibliographic and textual tools for talmudic research  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. C: Jewish thought and literature, p. 31-37  
441. Fritsch, Paul  Handbuch der Judenfrage  Hamburg 1910, 261 p.   
442. Fromer, Jacob  Der Organismus des Judentums (Der Babylonische Talmud zur Herstellung einer Realkonkordanz, Einleitung)  Charlottenburg 1909, 13 + 336 p.; p. 91-149: Die Entstehung der talmudischen Literatur; p. 151-159: Die rabbinische Literatur; p. 197-231: Die Parteien der hellenistischen oder talmudischen Periode; p. 235-264: Inhalt der Mischna; p. 265-330: Der talmudi  
443. Fromer, Jacob  Der Talmud  Berlin 1920, 16 + 348 p.   
444. Funk, Salomon  Das literarische Leben der babylonischen Juden im vierten Jahrhundert  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 50, N.F. 14 (1906), p. 385-405  
445. Funk, Salomon  Die Entstehung des Talmuds  Berlin-Leipzig 1910, 125 p.; 2nd ed. 1919  
446. Furst, Julius (-)  Geschichte der j?dischen Literatur in Babylonien  Orient 7 (1846), p. 801-807, 819-826; 8 (1847), p. 5-9, 17-22, 39-46, 68-74, 100-107, 129-136, 180-184, 210-215, 228-234, 323-325, 371-374, 387-393, 407-412, 449-455, 500-508, 714-717, 721-729; 9 (1848), p. 17-21, 39-45, 99-109, 182-185, 474-478, 515-522  
447. Furst, Julius (-)  Der Talmud. Eine literatur-geschichtliche Skizze  Orient 10 (1849), p. 65-70  
448. Furst, Julius (-)  Die literarischen Vorlagen des Talmud  Orient 11 (1850), p. 1-4, 17-21, 53-56, 81-86, 97-101, 129-133, 163-166, 177-180, 225-230, 273-277, 294-296, 580-585, 599-602  
449. Furst, Julius (-)  Zur Kultur- und Literaturgeschichte der Juden in Asien: die ersten drei Jahrhunderte nach Abschluss des Talmud  Orient 12 (1851), p. 177-182, 196-200, 214-218, 232-238, 248-254, 275-280, 289-294, 312-316, 321-327, 337-351  
450. Gaster, Moses  O poveste Talmudica in literatura romana. Studiu comparativ  Anuar pentru Israeliti 6 (1883-84), p. 62-66  
451. Geis, Robert Raphael  Das Geschichtsbild des Talmud  Saeculum 6 (1955), p. 119-124  
452. Gifter, Mordecai  Talmudic jurisprudence  In: Law in a troubled world., Cleveland, Ohio 1958, p. 1-19 = Torah perspectives, N.Y. 1986, p. 57-67  
453. Ginsburg, Christian D.  Talmud  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 938-945  
454. Ginzburg, Iser  El Talmud  Buenos Aires 1937, 190 p.; 2nd ed. 1943, 173 p.  
455. Goldberg, Abraham  The Babylonian Talmud  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 323-345  
456. Goldberg, Arnold  Der Diskurs im Babylonischen Talmud; Anregungen fur eine Diskursanalyse  Frankfurter Judaistische Beitr?ge 11 (1983), p. 1-45  
457. Goldenberg, Robert  Talmud  Encyclopedia of Religion 14, p. 256-260  
458. Goldenberg, Robert  Commandment and consciousness in talmudic thought  Harvard Theological Review 68 (1975), p. 261-272.  
459. Goldenberg, Robert  Talmud  In: Back to the sources, reading the classic Jewish texts, ed. Barry W. Holtz, N.Y. 1984, p. 129-175  
460. Goldenberg, Robert  Law and spirit in talmudic religion  In: Jewish spirituality, ed. Arthur Green, N.Y. 1986, p. 232-252  
461. Goldmann, Felix  Der Talmud, sein Werden, sein Wesen, sein Wert!  Leipzig (1932), 71 p.  
462. Goldstein, Mateo  Derecho hebreo a traves de la Biblia y el Talmud  Buenos Aires 1947, 499 p.  
463. Goodblatt, David M.  Local traditions in the Babylonian Talmud  Hebrew Union College Annual 48 (1977), p. 187-217  
464. Gossel, J.  Was ist und was enthalt der Talmud?  Frankf.a.M. 1907, 78 p.  
465. Gottlieb, Daniel (ed.)  Le Talmud  Traite d'Union Israelite 10,97-98 (1962), p. 1-44  
466. Gradwohl, Roland  Was ist der Talmud: Einfuhrung in die 'mundliche Tradition' Israels  Stuttgart 1983, 80 p.  
467. Graetz, Heinrich  Einleitungsschriften in den Talmud  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 270-273, 307-312, 349-352  
468. Graetz, Heinrich  Zeit und Bedeutung der Saboraer (סבוראי) und palastinensische Halachasammlungen  Geschichte der Juden, vol. 5, Leipzig 1860, p. 422-428; 3rd ed., 1895, p. 347-353  
469. Greenstone, Julius H.  The Pilpul system in the Talmud  Journal of Theological Studies Students' Annual 1 (1914), p. 152-162  
470. Greive, Hermann  Der 'Umgekehrte Talmud' des volkischen Nationalismus  Judaica 23 (1967), p. 1-27  
471. Grill, Severin  Der Talmud und Schulchan Aruch  Graz-Leipzig 1934, 96 p.  
472. Gudemann, Moritz  Joseph Kolon ?ber die Methodik des Talmuds  In: Geschichte des Erziehungswesens... in Deutschland, Wien 1888, p. 298-299  
473. Gugenheim, Ernest  Le Talmud ou l'enseignement  Evidences 14 (1950), p. 39-43  
474. Guggenheimer, Heinrich  ?ber ein bemerkenswertes logisches System aus der Antike (Logik in der talmudischen Literatur)  Methodos 1951, p. 150-164  
475. Guttmann, Alexander  Talmud and Midrash, a selective bibliography 1925-67  In: Introduction to the Talmud, ed. Moses Mielziner, 4th ed., N.Y. 1968, p. 397-415  
476. Guttmann, Michael  Zur Entstehung des Talmuds  Vortrage des Institutum Judaicum an der Universitat Berlin 1, Gussen 1927, p. 43-60  
477. Guttmann, Michael  Zur wissenschaftlichen Talmudpflege der neueren Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 74, N.F. 38 (1930), p. 172-184; 75, N.F. 39 (19-31), p. 241-258  
478. Halevi, Isaac  La clture du Talmud et les Saboraim  Revue des Etudes Juives 33 (1896), p. 1-17; 34 (1897), p. 241-250  
479. Halivni-Weiss, David  Contemporary methods of the study of Talmud  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 192-201  
480. Halpern, Alter  Talmud without tears  Intercom 7,2 (1966), p. 7-8  
481. Hansel, Georges  Le Talmud, le folklore et le symbole  In: Israel, le juda?sme et l'Europe, eds. Jean Halperin and Georges Levitte, Paris 1984, p. 81-99  
482. Hauptman, Judith R.  Determination of the chronology of the sugia in which 'Tania nami hachi' appears  Thesis Jewish Theological Seminary 1973*  
483. Hauptman, Judith R.  An alternative solution to the redundancy associated with the phrase Tanya Nami Hakhi  Proceedings, American Academy for Jewish Research 51 (1984), p. 73-104  
484. Herford, R. Travers  Some ancient safeguards of civilisation (the closing of the Talmud, etc.)  London 1933, 46 p.  
485. Herford, R. Travers  Talmud and apocrypha. A comparative study of the Jewish ethical teaching in the rabbinical and the non-rabbinical sources in the early centuries  N.Y. 1933, 323 p.; repr. N.Y. 1971.   
486. Herlitz, Georg  Traktate (מסכתות) J?disches Lexikon 5, p. 1029-1030  
487. Herzog, Isaac  The Talmud as a source for the history of ancient science  Jewish Forum 12 (1929), p. 441-447, 514-519, 549-551 = Judaism, law and ethics, London-Jerusalem-N.Y. 1974, p. 147-177  
488. Hochmuth, Abraham  Der Talmud  Wien 1885, 40 p.  
489. Hodes, Zusman  'From Alpha to Talmud'  Birmingham 1929, 14 p.  
490. Hoffmann, David  Kritische Bemerkungen zur talmudischen Literatur  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 7 (1909), p. 303-324; repr. separately  
491. Hoffmann, David  Stellung des heutigen Judentums zu der aus Talmud und Schulchan-Aruch zu entnehmenden Ethik  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 298-312  
492. Holzer, Jekutiel S.  Geheimnisvolle Welt des Talmud  Bne-Berak-Wellington-Jerusalem 1968, 362 p.  
493. Horovitz, Markus  Der Talmud  Frankf.a.M. 1883, 30 p.  
494. Horovitz, Saul  Die Komposition des Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 122-130  
495. Ibn-Aknin, Joseph  Einleitung in den Talmud, ein Theil der Abhandlung ?ber Maasse und Gewichte in Pentateuch und Talmud, aus dem Arabischen in's Hebraische ubersetzt... nebst Seder Tanaim w'Amoraim  Breslau 1871, 18 p. + 37 p. (in Hebrew); repr. Jerusalem 1967  
496. Isaacs, Abraham Samuel  The Talmud in history  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 438-445  
497. Iusim, Enrique  El Talmud  Buenos Aires 1966, 25 p.  
498. Jacobi, Hosea  Was ist der Talmud?  Zagreb 1880, 15 p.  
499. Jacobs, Louis  Evidence of literary device in the Babylonian Talmud  Journal of Jewish Studies 3 (1952), p. 157-161; 9 (1958), p. 139-147 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 53-69  
500. Jacobs, Louis  Studies in talmudic logic and methodology  London 1961, 7 + 164 p.   
501. Jacobs, Louis  How much of the Babylonian Talmud is pseudepigraphic  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 46-59  
502. Jacobs, Louis  Teyku: the unsolved problem in the Babylonian Talmud: a study in the literary analysis and form of the talmudic argument  London 1981, 312 p.  
503. Jacobs, Louis  The numbered sequence as a literary device in the Babylonian Talmud  Hebrew Annual Review 7 (1983), p. 137-149  
504. Jacobs, Louis  The talmudic arguments; a study in talmudic reasoning and methodology  Cambridge 1984, 16 + 220 p.   
505. Jellinek, Adolf  Der Talmud: Das Wesen und die Wirkungen des Talmuds; die Antwort des Talmuds auf wichtige Zeitfragen  Wien 1865, 32 p.  
506. Jellinek, Adolf  Der Talmudjude. Reden: Womit beginnt und womit schliesst der Talmud; Die Lebensfulle des Talmud; Wozu und von wem wurde der Talmud studirt; Die Rede und Vortragsweise der Talmudlehrer, zunachst Adam betreffend. 5 vols.,  Wien 1882-83, 14, 14, 15, 15, 15 p.  
507. Joel, Manuel  Meine in Veranlassung eines Processes abgegebenen Gutachten ?ber den Talmud  Breslau 1877, 33 p.  
508. Kagan, Solomon R.  Researches in Hebrew literature. Vol. 1,  Spokane, Wash. 1929; p. 1-17: The Talmud, its influence and value; p. 21-60: Medicine according to the ancient Hebrew literature = Medical Life, N.S. 117 (1930), p. 309-334  
509. Kalmin, Richard  The Post-Rav Ashi Amoraim - transition or continuity? A study of the role of the final generations of Amoraim in the redaction of the Talmud  Journal of the Association for Jewish Studies 11 (1986), p. 157-187  
510. Kaplan, Julius  The redaction of the Babylonian Talmud  N.Y. 1933, 356 p.; repr. Jerusalem 1973.   
511. Kirschenbaum, Aaron  The Talmud and you. A series of four units  N.Y. 1967, 9 + 49 p.; Pt. 1, p. 6-23: Under the canopy - the Jewish wedding ceremony; Pt. 2, p. 24-49: How to quarrel constructively - the talmudic concept and practice  
512. Kittseer, Jakob  Inhalt des Talmuds und seine Autoritat  Pressburg 1857, 205 p. + 12 p. (in Hebrew)  
513. Klein, Hyman  Gemara and Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 38 (1947-48), p. 67-91  
514. Klein, Hyman  Gemara quotations in Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 43 (1952-53), p. 341-363  
515. Klein, Hyman  The systematic differentiation between Gemara and Sebara in the Babylonian Talmud  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 16-17  
516. Klein, Hyman  Some general results of the separation of Gemara from Sebara in the Babylonian Talmud  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 363-372 = Collected talmudic scientific writings, Jerusalem 1978-79, p. 113-121  
517. Klein, Hyman  Some methods of Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 50 (1959-60), p. 124-146  
518. Klein, Hyman  Collected talmudic scientific writings, with an introduction by Abraham Goldberg  Jerusalem 1978-79, 166 p.  
519. Klein, Samuel; Guttmann, Michael; Bialoblocki, Samuel  Akademien, talmudische  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 1171-1216  
520. Kohler, Josef  Darstellung des talmudischen Rechts  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 161-264 = Anhang zu: Der Babylonische Talmud, ed. Goldschmidt, Lazarus: Die rechtswissenschaftliche Sektion des Babylonischen Talmud, vol. 2, 1907, p. 1197-1232.   
521. Kohut, Alexander  The genius of the Talmud  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 373-385  
522. Konig, Eduard  Talmud und Neues Testament  Berlin 1907, 56 p.   
523. Kraemer, David C.  The scientific study of Talmud  Judaism 36 (1987), p. 471-478  
524. Kraemer, David C.  The origins of the sugya as a literary unit  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. C: Jewish thought and literature, p. 23-30  
525. Krengel, Johann  Gesetze, talmudische  J?disches Lexikon 2, p. 1108-1112  
526. Krengel, Johann  Talmud  J?disches Lexikon 5, p. 835-855  
527. Kuhn, Karl Georg  Die Entstehung des talmudischen Denkens  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 64-80  
528. Landau, Judah L.  The Talmud  Johannesburg 1914, 45 p.  
529. Langer, Jiri [Mordecai]  Talmud. Uk zky a dejiny [a hundred citations and history]  Praha 1938, 47 p.   
530. Lauterbach, Jacob Z.  An introduction to the Talmud. Preliminary issue  Cincinnati 1925, 47 p.  
531. Lazarus, L.  Zur Charakteristik der talmudischen Ethik  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1877, 48 p.  
532. Lederer, Ph.  ,תלמודה של בבל Lehrbuch... im babylonischen Talmud  Pressburg 1881-87; 3 vols. in 1, Frankf.a.M. 1888, 96 + 104 + 96 p.  
533. Lesetre, Henri  Talmud  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1977-1978  
534. Levy, Marc  Essai sur la morale du Talmud  Bruxelles 189?, 136 p.  
535. Levy, Solomon (ed.)  Treasures of the Talmud, being an account of the Talmud with classified selections from rabbinic literature  London 1925, 163 p.  
536. Loeb, Isidore  Les quatre Sedarim du Talmud  Revue des Etudes Juives 16 (1888), p. 282-286  
537. Lothringer, Nehemjas  Der Talmud in Wort und Bild  Drohobycz 1900, 87 p.  
538. Low, Leopold  ?ber den Geist des Talmuds  Gesammelte Schriften vol. 1, Szegedin 1889, p. 1-13  
539. Macintosh, William  Gleanings from the Talmud  London 1905, 16 + 136 p.  
540. Malter, Henry  A talmudic problem and proposed solutions  Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1911-12), p. 75-95  
541. Margulies, S.H.  L''Ashgara' nella letteratura talmudica  Rivista Israelitica 1 (1904), p. 3-10, 58-65, 85-88, 163-170, 207-214; 2 (1905), p. 3-9; 3 (1906), p. 1-6, 45-48  
542. Marmorstein, Arthur  Talmud und Neues Testament  n.p. 1908, 54 p.  
543. Marx, Alexander  Die כללי התלמוד des R. Bezalel Aschkenasi, nach der einzigen HS des New-Yorker Rabbinerseminars  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 369-382 + Hebrew sect., p. 179-217  
544. Maybaum, Sigmund  Die altesten Phasen der Entwicklung der j?dischen Predigt  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 19 (1901), 44 p.  
545. Mayer, Reinhold  Zum sachgemassen Verstehen talmudischer Texte  Abraham unser Vater: Juden und Christen im Gesprach ?ber die Bibel. Festschrift fur Otto Michel zum 60. Geburtstag, 1963, p. 346-355  
546. Mayer, Reinhold (ed.)  Der Talmud  6th ed. Munchen 1981, 680 p.  
547. Mendelsohn, S.  שאילתא, שאל et שאלתות  Revue des Etudes Juives 32 (1896), p. 56-62  
548. Mendes, A.P.  The Talmud  Jewish Forum 13 (1930), p. 127-131, 178-181  
549. Merchavia, Ch.  The Talmud in the Additiones of Paul of Burgos  Journal of Jewish Studies 16 (1965), p. 115-134  
550. Messinger, Eugen  Der Talmud - kein Buch mit sieben Siegeln  Judaica 16 (1960), p. 65-71  
551. Mielziner, Moses  Amora  Jewish Encyclopedia 1, p. 527-528  
552. Mielziner, Moses  Ethics of the Talmud  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 107-113  
553. Mielziner, Moses  Introduction to the Talmud  Cincinnati 1894, 12 + 293 p.; 2nd ed., N.Y. 1903, 297 p.; 3rd ed., N.Y. 1925, 14 + 395 p.; 4th ed., N.Y. 1968, 14 + 494 p.  
554. Mirsky, Samuel K.  The Mishnah as viewed by the Amoraim  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 155-173  
555. Moyse, Gabrielle; Klein, Alexandre  Le Talmud de Babylone, ses lois morales et sociales, avec articles compares des codes francais, choisis par A. Klein  Paris 1926, 12 + 137 p.   
556. Mulder, S.I.  קצור מבוא המשנה והגמרא ודרכי למוד התלמוד Iets over de Misna, de Gemara en de Methodologie des Talmuds  s'Gravenhage 1855, 6 + 48 p.  
557. Muller, Fr. H.  Ubersicht ?ber die wichtigsten Lehren des Talmud  Berlin 1827, 6 + 105 p.  
558. Munk, Leo  Der Talmud  Marburg 1887, 14 p.  
559. Nador, Georg  Die Logik des Talmud: ein Versuch  London 1982, 15 p.  
560. Netter, Nathan  Israel et son Talmud a travers l'histoire  Paris 1926, 5 + 177 p.  
561. Neusner, Jacob  Rabbis and community in third century Babylonia  Religions in antiquity, essays in memory of Erwin Ramsdell Goodenough, 1968, p. 438-459 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 128-149  
562. Neusner, Jacob  The formation of the Babylonian Talmud. Studies in the achievements of late 19th and 20th century historical and literary-critical research  Leiden 1970, 12 + 187 p.   
563. Neusner, Jacob  There we sat down: Talmudic Judaism in the making  Nashville 1972, 158 p.; repr. 1978  
564. Neusner, Jacob  In praise of the Talmud  Tradition 13,3 (1973), p. 16-35  
565. Neusner, Jacob  Invitation to the Talmud  N.Y. 1973, 22 + 263 p.; revised and expanded ed., San Fransisco 1984, 31 + 359 p.  
566. Neusner, Jacob  Die Verwendung des spateren rabbinischen Materials fur die Erforschung des Pharisaismus im 1. Jahrhundert nach Chr  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 76 (1979), p. 292-309  
567. Neusner, Jacob  In search of talmudic biography; the problem of the attributed saying  Chico 1984, 8 + 139 p.  
568. Neusner, Jacob  Why the Talmud of Babylonia won  Midstream 31,3 (1985), p. 18-23  
569. Neusner, Jacob  When tales travel; the interpretation of multiple appearances of a single saying or story in talmudic literature  Journal for the Study of the New Testament 27 (1986), p. 69-88  
570. Neusner, Jacob  Judaism the classical statement; the evidence of the Bavli  Chicago-London 1986, 17 + 270 p.  
571. Neusner, Jacob  The wonder-working lawyers of talmudic Babylonia; the theory and practice of Judaism in its formative stage  Lanham-N.Y.-London 1987, 10 + 361 p.   
572. Ochser, Shulim  Amoraer, Amora  J?disches Lexikon 1, p. 281-284  
573. Oppenheim, D.  Die Bedeutung des Namens der Saburaer סבוראי Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 3 (1876), p. 21-26; 4 (1877), p. 153-154.   
574. Oppenheim, David  Bibliographisches zu den altesten Einleitungen in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 547-550  
575. Palache, J.L.  Inleiding in den Talmoed  Haarlem 1922, 234 p. 2nd ed. 1954  
576. Perles, Felix  Entstehung und Bedeutung des Talmuds  In: J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 105-113  
577. Perles, Felix  Zur Wurdigung der Sittenlehre des Talmuds: a) der Begriff des Kiddusch Haschem; b) die Wahrheitsliebe  In: J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 114-124  
578. Perles, Felix  Die religionsgeschichtliche Erforschung der talmudischen Literatur  Archiv fur Religionwissenschaft 16 (1913), p. 580-597  
579. Peters, Madison C.  Wit and wisdom of the Talmud  N.Y. 1914, 169 p.  
580. Pfeiffer, August  De Talmude  In: Critica sacra de sacris codicis partitione, Dresden 1680, p. 496-553; 2nd ed. Leipzig 1702, p. 360-405; 6th ed. Dresden-Leipzig 1721, p. 309-347  
581. Pfeiffer, August (praes.); Stockfleth, Eccardus (resp.)  De Talmude judaeorum  In: Fasciculus Dissertationum... Wittenberg 1665, p. 1-19 = Theologiae Judaicae atque Mohammedicae... Leipzig 1687, p. 1-36  
582. Philippson, Ludwig  Zur Charakteristik des Talmuds  Allgemeine Zeitung des Judenthums 30 (1866), p. 273-277, 289-291, 307-310, 341-344, 371-373, 387-389, 404-407, 467-471, 483-484, 501-503, 516-518, 533-534  
583. Philippson, Ludwig  Il Secondo Tempio. L'origine del Talmudismo.  La Rassegna Mensile di Israel 19 (1953), p. 243-253  
584. Philippson, Ludwig  L'idea del Talmudismo  La Rassegna Mensile di Israel 21 (1955), p. 313-322  
585. Pick, Bernhard  The Talmud, what it is, and what it knows about Jesus and his followers  N.Y. 1887, 9 + 147 p.  
586. Pick, Hermann  Assyrisches und Talmudisches  Berlin 1903, 33 p.  
587. Pinner, M.  Compendium des hierosolymitanischen und babylonischen Thalmud. Vol. 1: Entstehung, Sprache... des Thalmud, Leben und Thaten des Rabbi Simon, des Sohnes des Jochai  Berlin 1831, 48 + 132 p.  
588. Posner, A.  An introduction to the Talmud  Jewish Forum 12 (1929), p. 120-125, 186-189, 228-230  
589. R.  Christliche Talmudforschung  Freie j?dische Lehrerstimme 2 (1913-14), p. 101-103  
590. Rabbinowicz, Israel Michael  Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin des Thalmuds, translated from the French by Sigm. Mayer  Leipzig 1883, 23 + 272 p.  
591. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Der Talmud und sein Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 14 (1900), p. 1-148; 15 (1902), p. 161-209; 16 (1903), p. 40-107; publ. sep. Berlin 1912, 5 + 148 p. + 69 p. (in Hebrew)  
592. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  L'esprit du Talmud et son influence sur le droit judaique  Paris 1905, 9 p.  
593. Rapaport, Samuel  Tales and maxims from the Talmud  2 vols., London 1910-12, 237, 6 + 165 p.  
594. Reich, Heinrich L.  Zur Genesis des Talmud. Der Talmud und die Romer.  Wien 1892, 8 + 132 p.; 2nd ed. 1893, 2 + 135 p.  
595. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
596. Reichler, Max  What is the Talmud?  Cincinnati [193-?], 31 p.  
597. Revel, Hirschel  Talmud  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 160-165  
598. Rodkinson, Michael Levy  The history of the Talmud  2 vols. in 1, Boston 1918, 9 + 160, 5 + 106 p. + Synopsis of subjects (introduction to various tractates). In: Talmud, new ed., Boston 1918, vol. 19-20; first ed., N.Y. 1903  
599. Romano, David  O que e o Talmud  Rio de Janeiro 1962, 118 p.  
600. Rosenberg, Alfons (ed.)  Weisheit des Talmud. Mit Einleitung: Der Talmud, seine Geschichte und Bedeutung  Munchen 1955, 135 p.  
601. Rosenmann, M.  Ein historisch bedeutsamer Leitfaden zur Einfuhrung der Jugend in das Talmudstudium (on 'Darkhe Ha-gemara' or 'Darkhe Ha-talmud' by Isaac Kampanton)  Freie j?dische Lehrerstimme 1 (1912-13), p. 39-40.   
602. Rosenthal, A.S.  'Lishna aharina', questions in the transmission of the text of the Babylonian Talmud  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 18-19  
603. Rosenthal, Ludwig A.  Hamurabigesetz, Thora und Talmud  Mainz 1903, 44 p.  
604. Rudnitzky, Naphtali  Der Talmud und das ihm verwandte rabbinische Schrifttum  Pforzheim (1925), 52 p.  
605. Saalschutz, Joseph Levin  Das mosaische Recht, mit Berucksichtigung des spateren j?dischen  2 vols., Berlin 1846-48, 34 + 879 + 16 p.; 2nd ed.: Das mosaische Recht, nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 1853, 34 + 879 + 44 p.   
606. Safrai, Shmuel  Amora, Amoraim  Encyclopedia Judaica 2, p. 863-875  
607. Sammter, Ascher  Das Niederschreiben des Talmuds  In: Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, Berlin 1876, p. 120-124  
608. Schechter, Solomon  Talmud  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 57-66  
609. Schechter, Solomon  On the study of the Talmud  In: Studies in Judaism, 2nd ser. 1908, p. 102-125, 311-313; 3rd ser. 1924, p. 143-193, 291-296  
610. Schechter, Solomon  The Talmud  In: Studies in Judaism, 3rd ser., Philadelphia 1924, p. 194-237, 296-300  
611. Schechter, Solomon  The Talmud  In: Selected writings, Oxford 1946, p. 109-111  
612. Scheid, Balth.; Meuschen, Johann Gerhard; Danz, Johann Andreas; Rhenferd, Jakob  Novum Testamentum ex Talmude et antiquitatibus Hebraeorum illustratum  Leipzig 1736, 15 p.l. + 1216 + [96] p.  
613. Schlesinger, Simon  Beitr?ge zur talmudischen Methodologie  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 232-240, 379-389; 15 (1928), p. 226-233  
614. Schubert, K.  Talmud  New Catholic Encyclopedia 13, p. 922-927  
615. Schurtzfleisch, Konrad Samuel (praes.); Meelfuhrer, Rudolf Martin (resp.)  Ex historia Hebraeorum literaria: de Talmudis versionibus  Dissertation Wittenberg 1699, 4 p.  
616. Schwarz, Adolf  Der Talmud  Wien 1901, 17 p.  
617. Schwarzauer, M.  Methodik des Talmuds  Orient 5 (1844), p. 291-294, 313-316, 331-336  
618. Schwenter, Daniel  De Talmudh [sic!] judaeorum oratio  Nurnberg 1623, 27 p.  
619. Segal, Eliezer Lorne  The terminology of case citation in the Babylonian Talmud. A study in the limitations of form criticism  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 9 (1978), p. 205-211  
620. Segal, Eliezer Lorne  Variant traditions of cases (עובדא) in the Babylonian Talmud  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 1-27  
621. Shiber, Baruch  The Albeck system in talmudic research  Jewish Law Annual suppl. 1 (1980), p. 112-122*  
622. Silberg, Moshe  Talmudic law and the modern state, translated from the Hebrew by B.Z. Bokser,  N.Y. 1973, 13 + 224 p.  
623. Silverstone, Harry  A guide to the Talmud  Baltimore 1942, 144 p.  
624. Stein, Salomon  Motive talmudischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 265-278, 342-355  
625. Steinsalz, Adin  The essential Talmud  London 1976, 6 + 296 p.; N.Y. 1977, 6 + 293 p.  
626. Steinsalz, Adin  Talmud  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 953-957  
627. Stemberger, Gunter (ed.)  Der Talmud: Einfuhrung, Texte, Erlauterunger  Munchen 1982, 324 p.  
628. Stern, Ludwig  ?ber den Talmud  Wurzburg 1875, 40 p.  
629. Stern, Tibor H.  The composition of the Talmud. A complete analysis of the relationship between the Babylonian and the Talmud Yerushalmi  N.Y. 1959, 8 + 159 p.  
630. Strack, Hermann L.  Talmud  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 19, p. 313-334  
631. Strack, Hermann L.  Talmud  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2904-2907  
632. Strack, Hermann L.  Einleitung in Talmud und Midras  4th ed., Leipzig 1908, 8 + 182 p.; 5th ed., 1921, 12 + 233 p.; new rev. ed., Munchen 1920; ed. Gunter Stemberger: 6th ed., 1976; 7th ed., 1982, 341 p.   
633. Strack, Hermann L.  Introduction to the Talmud and Midrash  Philadelphia 1931, 17 + 362 p.; new ed. 1974, 15 + 364 p.  
634. Strack, Hermann L.; Stemberger, Gunter  Introduction au Talmud et au Midrash  Paris 1986, 432 p.  
635. Todos, Schulim Abi  Amoraim, Amora  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 277-278  
636. Touati, Charles  Judaisme talmudique et rabbinique  Annuaire de l'Ecole Pratiques des Hautes Etudes, 5 eme sect., Sciences Religieuses 83 (1977), p. 161-167  
637. Trattner, Ernest R.  Understanding the Talmud  N.Y. 1955, 6 + 211 p.  
638. Unterman, Isaac  The Talmud  N.Y. 1952, 15 + 351 p.  
639. Venetianer, Lajos  Babyloniai legenda befoly sa a talmudi exegezisre  Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 56-62  
640. Vogelstein, Hermann  Die Anfange des Talmuds und die Entstehung des Christentums  Konigsberg 1902, 28 p.   
641. Vogler, Hubert  Rabbinische Voraussetzungen und Parallelen der urkirchlichen Tradition  Bibel und Leben 12 (1971), p. 105-117  
642. Vries, Benjamin de  The problem of the relationship of the two Talmuds to the Tosefta  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 4-5  
643. Wagenaar, L.  Algemeene talmudische Principien  Amsterdam 1925, 33 p.; repr. from: Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, 2  
644. Waxman, Meyer  The Talmud  In: A history of Jewish literature, vol. 1, N.Y. 1930, p. 120-137  
645. Wegner, Judith Romney  Islamic and talmudic jurisprudence: The four roots of Islamic law and their talmudic counterparts  American Journal of Legal History 26 (1982), p. 25-71  
646. Weill, Alexandre  Moise et le Talmud  Paris 1864, 54 + 349 p.  
647. Weingreen, J.  From Bible to Mishna. The continuity of tradition.  Manchester 1976, 12 + 164 p.  
648. Weiss, Abraham  Studien zur Redaktion des babylonischen Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 131-143  
649. Weiss, Abraham  Le probleme de la redaction du Talmud de Babylone par R. Asi a la lumiere de la Lettre de Serira  Revue des Etudes Juives 102 (1937), p. 105-114  
650. Wertheimer, Jos.  Le Talmud; vol. 1: Histoire de la formation du Talmud  Geneve 1880, 32 p.  
651. Winer, Georg Benedict  Chrestomathia talmudica et rabbinica  Leipzig 1822, 6 + 54 p.  
652. Wright, Dudley  The Talmud  London 1932, 141 p.   
653. Wunsche, August  Der Talmud; eine Skizze  Zurich 1879, 40 p.  
654. Wunsche, August  Die Zahlenspruche in Talmud und Midrasch  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 65 (1911), p. 57-100; 66 (1912), p. 414-459  
655. Zaderecki, Taddaus  Der Talmud im Feuer der Jahrhunderte  Wien 1937, 141 + 7 p.  
656. Zeitlin, Solomon  Talmud  Encyclopedia Britannica 21 (1963), p. 768-770   
657. [Richter, Johann Paul Friedrich] Jean Paul (pseud.); Osmund, Emanuel  Briefe ?ber den Talmud (from 1795)  Berlin 1931, 22 p.  
658.[טשרנוביץ, חיים] תלמודי התלמוד (סקירה כללית) השלח כרך ז תרסא עמ' 212-205, 289-298, 481-496; ח תרסא-תרסב עמ' 154-141, 299-289, 485-481; י תרסב-תרסג עמ' 1-11, 502-492  
659.[לשם] לשץ, חיים שאל, שאילתא, שאילתות בירושלמי ובבבלי סיני כרך לד תשיד עמ' שלח-שמב; שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 325-318  
660.[מימון] פישמן, יהודה ליב הנותן בים דרך; והוא וכוח חריף בין חריף ובקי איזו היא דרך ישרה בדרכי הלמוד.. ברדיטשוב תרסג 94 עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
661.אברבך, משה בעיות משמעת וענשין בתקופה המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה כז תשכז עמ' 246-242; כח תשכח עמ' 165-157, 218-213; כט תשכט עמ' 33-41, 133-105, 181-173, 244-236; ל תשל עמ' 244-236  
662.אברבך, משה מידות רעות בתלמידים בתקופת התלמוד ספר שרפשטיין, תשל עמ' 218-201  
663.אברבך, משה המורה העברי בתקופת התלמוד שבילי החנוך שנה לא תשלא עמ' 6-15, 87-94, 144-140, 205-200; לב תשלב עמ' 5-13, 69-78, 141-135, 204-196  
664.אברבך, משה היחסים בין הרב והתלמיד בתקופת התלמוד שבילי החנוך שנה לג תשלג עמ' 6-12, 77-81  
665.אברמסקי, יחזקאל בענין פלוגתא דר"י ור' יאשיה אי בעינן שניהם כא' או כ"א בפנ"ע קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' כד-כו  
666.אוירבך, שלמה זלמן בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' לו-נד  
667.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
668.אוסטרזצר, ישראל מוסד האפותיקי בדיני התלמוד (מתוך השואה עם משפט הפפירים) הצפה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 194-185  
669.אוסטרזצר, ישראל מוסד ה'נמוס' בדיני המשכון עפ"י משפט התלמוד תרביץ שנה ח תרצז עמ' 315-301  
670.אוסטרזצר, ישראל למוסד ה'פרכוריסים' תרביץ שנה ט תרצח עמ' 397-395  
671.אוסטרזצר, ישראל ה'דיוקני' בתעודות המשפטיות בדיני התלמוד תרביץ שנה יא תש עמ' 39"55  
672.איילי, מאיר מעמדו של הפועל השכיר ויחסי עובדים ומעבידים בספרות התלמוד והמדרש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 19 + 208 עמ'  
673.איילי, מאיר היחס אל העבודה והמלאכה בספרות התלמודית עתון 77 גל' 53-52 תשמד עמ' 48-46  
674.איילי, מאיר אוצר כינויי עובדים בספרות התלמוד והמדרש ת"א תשמה 157 עמ'  
675.איילי, מאיר פועלים ואומנים, מלאכתם ומעמדם בספרות חז"ל גבעתיים 1987 257 עמ'  
676.אילני, צבי מודלים בכלכלת אי ודאות, מחיר כניסה לעסקה מותנית על פי התלמוד וספרות ההלכה עיונים בכלכלה, ירושלים 1979 עמ' 261-246  
677.אלבק, שלום פשר דיני הנזיקין בתלמוד ת"א תשכה [אוצר המשפט חלק א ערך 9900]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: דיני נזיקין בתלמוד; שיטה חדשה שושלת וותיקה. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 538-536 
678.אלבק, שלום רוב, מיעוט ויחידים במשפט התלמודי - דיני הקטן כמלמדים עיקרי יסוד של דיני ממונות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 44-21  
679.אלבק, שלום דיני הממונות בתלמוד ת"א תשלו 664 עמ'. ביקורת: כהן, ידידיה: עמודים שנה כו תשלח עמ' 54-52 
680.אלבק, שלום מהותו של החוזה במשפט התלמודי עיוני משפט כרך ו 1979-1978 עמ' 525-513  
681.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
682.אלבק, שלום בתי הדין בימי התלמוד רמת-גן 1980 156 עמ'. הדפסה שניה תשמז. ביקורת: אריאל, י': בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 91-90 
683.אלבק, שלום הדיינים בימי התלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 56-40  
684.אלבק, שלום דין ודיין בתלמוד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' קעה-קצג  
685.אלבק, שלום הראיות בדיני התלמוד רמת-גן תשמז 356 עמ'  
686.אלבק, שלום דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 29-37  
687.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  
688.אלבק, שלום דינים של נוכרים בדיני הממונות בתלמוד סיני כרך קד תשמט עמ' כט-סה  
689.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  
690.אלבק, שלום על העברת חובות בתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
691.אלבק, שלום השתלשלותה של העברת חובות בתלמוד תרביץ שנה כו תשיז עמ' 262-286  
692.אלבק, שלום פשיעה ו'גרמא בנזיקין' תרביץ שנה כח תשיט עמ' 278-270; כט תשך עמ' 56-70, 145-135  
693.אלבק, שלום פשר דיני נזיקין בתלמוד ת"א תשכה  
694.אלבק, שלום קנין בשינוי בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 131-117  
695.אלבק, שלום נזקי שכנים בתלמוד סיני כרך ס תשכז עמ' צז-קכג  
696.אלבק, שלום רשותו של אדם במשפט התלמוד סיני כרך סב תשכח עמ' רכט-רסא  
697.אלבק, שלום הבעלות בנכסים והדרכים לסיומה בר-אילן ז-ח תשל עמ' 85-116  
698.אלבק, שלום זכויות הקנין בתלמוד למיניהן סיני כרך סח תשלא עמ' ח-לא  
699.אלבק, שלום הפרת התחייבות במשפט התלמודי סיני כרך סט תשלא עמ' כב-מא  
700.אלבק, שלום מקומה של גמירת הדעת בקניין תרביץ שנה מ תשלא עמ' 177-158  
701.אלבק, שלום לענין הבעלות בתלמוד לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 41-43  
702.אלבק, שלום תולדות דרכי הקנין בתלמוד בר-אילן ט תשלב עמ' 278-249  
703.אלבק, שלום העושה טובה לחברו שלא מדעתו סיני כרך עא תשלב עמ' צט-קיא  
704.אלבק, שלום טיבה של השותפות במשפט התלמודי עיוני משפט כרך ב 1972 עמ' 290-301, 626-615  
705.אלבק, שלום התנאים בדיני התלמוד משפטים כרך ד 1973-1972 עמ' 104-77  
706.אלבק, שלום האונס בדיני הממונות בתלמוד סיני כרך עג תשלג עמ' ו-יז  
707.אלבק, שלום עקרונות הטעות בדיני ממונות של המשפט העברי משפטים כרך ה 1974-1973 עמ' 61-90  
708.אליאש, בן-ציון שורשיה הרעיוניים של ההלכה - פרק בהלכות ריבית במשנה ובתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 78-7  
709.אלינסון, אליקים גציל הגבלות חז"ל בגירושין - תוקפן וטיבן דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 48-37  
710.אנסבכר, אהרן בסוגית מוציא שם רע בנתיבות ים יא תשם עמ' מב-מח  
711.ארזי, אברהם בעיות בתלמוד סיני כרך סו תשל עמ' קכט-קלט  
712.ארמן, צבי אנטיכריסים בתלמוד סיני כרך נד תשכד עמ' קעז-קפד  
713.ארנון, יגאל דיני קטן בתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
714.בן פזי, ישעיהו אבן טועים ומעשה חוני המעגל סידרא יח תשסג עמ' 5-26  
715.בן פזי, ישעיהו מסירת יהודי לנכרים במקורות התלמודיים - עיון מחודש במליצה התלמודית "קוצין כסוחין כסחתי" דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 1-30  
716.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
717.בן-פזי, ישעיהו השתלשלות הלכתית בדרכי הקנין בקרקעות במקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 369 עמ'  
718.בן-צור, חיים מדה כנגד מדה בפי חכמי התלמוד בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 259-251  
719.בנוביץ, משה על שעות סכנה בארץ ישראל ובבבל תרביץ שנה עד תשסה עמ' 5-20  
720.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
721.בר, משה רכיבה על סוסים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד קתדרה חוב' 60 תמוז תשנא עמ' 17-35  
722.גוטמן, אלכסנדר לשאלת היחס: מנהג-הלכה בתקופת התלמוד בצרון כרך יד תשו עמ' 95-103, 192-198  
723.גוטמן, יחיאל מיכל שאלות אקדמיות בתלמוד דביר ספר א תרפג עמ' 38-87; ב תרפד עמ' 164-101  
724.גוטמן, יחיאל מיכל קנין אשה על פי המקרא והתלמוד ידיעות המכון למדעי היהדות חוב' א ירושלים תרפה עמ' 25-39  
725.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
726.גולדווסר, מאיר בפלוגתא דהבבלי וירושלמי בקנין כפל והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכו-תקלה  
727.גולינקין, דוד לפירוש המונחים "ותיקין", "ותיק", ו"תלמיד ותיק" בספר בן סירא ובספרות התלמודית סידרא יג תשנז עמ' 47-60  
728.גולק, אשר לחקר תולדות המשפט בתקופת התלמוד. חלק א: דיני קרקעות ירושלים תרפט 145 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 2000, 11172] Webber, George J.: Gulak's history of the Jewish law of property. Publications, Society for Jewish Jurisprudence 1933, No. 1, 12 p.; Journal of Comparative Legislation 3rd Series 15 (1933), p. 100 ff; אסף, שמחה: לזכרו של פרופסור אשר גולאק. מאה שנה להולדתו 
729.גולק, אשר השטרות בתלמוד (לאור הפפירוסים היוונים ממצרים ולאור המשפט היווני והרומי) ירושלים תשנד 231 עמ'  
730.גולק, אשר לחקר תולדות המשפט בתקופת התלמוד חלק א: דיני קרקעות. ירושלים תרפט 145 עמ'  
731.גולק, אשר משכנתא של קרקעות בדיני התלמוד תרביץ שנה א תרץ ספר ג עמ' 92-81  
732.גולק, אשר קניינו של עבד כנעני ונכסיו המיוחדים לפי דיני התלמוד תרביץ שנה א תרצ ספר ד עמ' 20-26; שנה ב תרצא עמ' 246  
733.גולק, אשר עסקי שולחני לפי דיני התלמוד תרביץ שנה ב תרצא עמ' 171-154  
734.גולק, אשר צאן ברזל בדיני התלמוד תרביץ שנה ג תרצב עמ' 146-137  
735.גולק, אשר שטר אירוסין ודברים הנקנים באמירה בדיני התלמוד תרביץ שנה ג תרצב עמ' 376-361  
736.גולק, אשר סיקריקון תרביץ שנה ה תרצד עמ' 23-27  
737.גולק, אשר תולדות המשפט בישראל בתקופת התלמוד. א: החיוב ושעבודיו ירושלים תרצט 158 עמ'  
738.גולק, אשר ביצוע בדיני התלמוד יבנה, מאסף, ספר ג תשב עמ' 19-34  
739.גורדון, ח"ל 'מי שאחזו קורדייקוס' בתלמוד ובמדע הרפואי פרקים כרך ג תשכג עמ' 130-117  
740.גלובוס, אלעזר ל' רבית (עד חתימת התלמוד) המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 23-43  
741.גליק, מ' חנוך והוראה על פי תלמוד בבלי הדאר שנה יא תרצב-תרצג עמ' 220-219, 236-238  
742.גליק, מ' חנוך והוראה על פי תלמוד בבלי בצרון כרך כד תשיא עמ' 255-244; כו תשיב עמ' 170-158; כט תשיד עמ' 177-166  
743.גלצר, אהרן צריכא?! - ביאורו של מושג מעליות כז-כח תשסח עמ' 11-117  
744.גפני, ישעיהו 'שבט ומחוקק'; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ ישראל ובבבל כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 91-79  
745.גפני, ישעיהו שבט ומחוקק; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ-ישראל ובבבל כהונה ומלוכה (תשמז) 79-91  
746.גרינשפן, נ"ש לתכונת הלמוד בתלמוד איים קובץ א לונדון תרפח מחלקה ד עמ' 35-37  
747.דור, צבי עונשי ממון ומלקות בספרות התלמוד (לחקר המסורות הארצי-ישראליות בתלמוד הבבלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קכ-קלט  
748.דיימונד, אליעזר אמרי שפר בלשון חז"ל - לחקרן של יפה, נאה, שפיר ויאות תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 422-469  
749.האנציקלופדיה העברית עבדות, בתקופת הבית השני והתלמוד כרך כו עמ' 585-582  
750.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
751.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
752.הלבני, אפרים בצלאל כללי פסק ההלכה בתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנב 131 עמ'  
753.הלוי, יצחק ברוך חקור דין; מאמר על דיני נפשות עד גמר דין כפי המכוון בהלכות חכמי התלמוד [לביטול עונש מוות] פדואה תרלז נד עמ'  
754.הלפרין, מרדכי מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 90-102  
755.הרמן, דב 'דביומוי אישתני עלמא' - על פעלם של רבי יוחנן וחכמי דורו לנוכח המשבר הכלכלי בא"י סיני כרך קיד תשנד עמ' קכ-קל  
756.הרשקוביץ, יצחק בראשונה היו מייחדין את החתן ואת הכלה (פשר מנהג יהודה הראשון) פתוחי חותם א תשסד עמ' 43-53  
757.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
758.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
759.וייס, אברהם על כינויי נדרים.. ספר הזכרון לבית המדרש לרבנים בווינה, ירושלים תשו עמ' 138-125  
760.וייס, אברהם סדר הדיון (מחקרים במשפט התלמוד) ניו-יורק תשיח 257 עמ'  
761.וייס, מאיר אלעזר בסוגיא דחצי שיעור בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' עז-פג  
762.וייסבורג, יעקב אריה אודות בתי הדין בזמן התלמוד ספר היובל למ"א בלאך, בודפעשט תרסה עמ' 76-82  
763.וייסברג, יצחק יעקב התלמוד והחנוך האסיף שנה ב תרמו עמ' 352-343  
764.וילפנד (בן-שלום), יעל יחסם של חז"ל לעוני ולעניים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית 94 עמ'  
765.ולר, שולמית מעשה הקידושין במקורות התלמודיים - ביטוי לעליונות גברית או לשוויון בין המינים? הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 79-95  
766.וסטרייך, אבישלום גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים סידרא יט תשסד עמ' 77-100  
767.וסטרייך, אבישלום לתולדותיהם של דיני הנזיקין בתלמוד: עיון בדיני שן ורגל ברשות הרבים איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 265-275  
768.וסטריך, אבישלום התפתחות ומגמות פרשניות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסז 319 עמ'  
769.ורהפטיג, שילם הסמיכה בזמן התלמוד סיני כרך מה תשיט עמ' קמ-קעו  
770.ורסטייך, אבישלום התפתחות ומגמות פרשניות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסז 131 עמ'  
771.טור פז, משה עקרון פיקוח נפש דוחה שבת: בכתבי כת קומראן, בספרות הבית השני ובחז"ל עבודת גמר במכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשסג 119 עמ'  
772.טשרנא, ש"י לתולדות החנוך בישראל חוב' א: תקופת המקרא. וילנא תרפט 31 עמ'. חוב' ב: תקופת התלמוד. וילנא תרץ 48 עמ'  
773.ילון, שבח מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות: עיון במקורות התנאיים ובסוגיות האמוראיות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשן 167 עמ'  
774.ינקלביץ, רפאל שיקולים וגורמים בקביעת יחסם של חז"ל לגויים ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 160-152  
775.כהנא, טוביה מצות ישוב א"י במדרשי חז"ל המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 17-7  
776.כהנא, יצחק זאב 'כללי הפסק' בתלמוד הבבלי מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 1-7  
777.לוי, אבנר התרגום הראשון של שולחן ערוך ללדינו יצירה ותולדות, ירושלים תשנד עמ' 71-55  
778.לוי, י' איך התיחסו התלמוד והמדרש לגרות הגרן ספר ט תרפג עמ' 5-30  
779.לוי, יהודה מהו קורדייקוס? אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 45-44  
780.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
781.לוי, רפאל איכות ובטיחות אצל חז"ל שנה בשנה תשנג עמ' 334-342  
782.לוין, חיים יצחק השתלשלות המושג 'אשו משום חציו' בר-אילן יא תשלג עמ' 48-26; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 117-95  
783.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
784.ליבזון, גדעון על מה מנדין (עילות הנידוי בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד) שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 342-292  
785.ליבזון, גדעון נידוי ומנודה בעיני התנאים והאמוראים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 202-177  
786.ליברמן, יהושע שוק ההון: פרק במחשבה הכלכלית שבתלמוד דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 123-109  
787.ליברמן, יהושע מחשבה כלכלית בתלמוד ר"ג תשלג 112 עמ'  
788.ליפשיץ, נפתלי עורך הדין - מעמדו ותפקידו לפי התלמוד יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 235-224  
789.לרנר, מירון ביאליק על היחס לגרים ולגירות בימי חז"ל הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 65-55  
790.מדר, שלום היבום בתלמוד ובספרות הגאונים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 99 עמ'  
791.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
792.מוריס, נתן הוראה ולמידה בביה"ס היהודי בתקופת התלמוד מצודה ספר ג-ד תשה עמ' 157-151  
793.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
794.מינקוביץ, מאיר מהותו של המושג 'עם הארץ' בתלמוד הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 704-703  
795.מרגליות, ראובן רופאים ורפואות בתלמוד קוי אור, לבוב [תרפא] עמ' נד-סד  
796.מרגליות, ראובן לחקר המספרים בתלמוד סיני כרך מד תשיט עמ' לא-לח  
797.מרגליות, ראובן הרפואה בתלמוד עומר שנה ו תשך עמ' 6-12  
798.מרצבך, עלי תהליכים מקריים לפי תפיסת חז"ל הגיון א תשמט עמ' 101-95  
799.נאמן, יהודה היחסים בין היהודים ושאינם יהודים בגליל סיני כרך קו תשן עמ' קנב-קסו  
800.נאמן, יהודה הנחותא/הנחותי [מי הם ומתי והיכן פעלו] סיני כרך קמ תמוז - אלול תשסז עמ' לח-סז  
801.נובל, נחמיה צבי עיונים בחוק המשכון התלמודי הגות והלכה, ירושלים תשל עמ' 205-198  
802.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
803.ניומן, י' יעקב מושגים של 'לפנים משורת הדין' בתלמוד שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' ריד-רכה  
804.סובלסקי, יצחק חיי היהודי על פי התלמוד. הוצאה ב עם תקונים והוספות וורשא תרנג 160 עמ'  
805.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
806.סמט, משה הערות לבעיות הגיור בתקופה העתיקה גבורות הרמח... לר' משה חיים ויילר בהגיעו לגבורות, ירושלים תשמז עמ' 308-293  
807.ספראי, זאב מבנה המשפחה בתקופת המשנה והתלמוד מלאת ספר א תשמג עמ' 156-129  
808.ספראי, שמואל פסולי עדות; פרק בתולדות החברה היהודית מלאת ספר א תשמג עמ' 106-99  
809.ספראי, שמואל סיקריקון [אוצר המשפט חלק א ערכים 11199 ,2034] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 70-57  
810.ספראי, שמואל סיקריקון ציון שנה יז תשיב עמ' 56-64  
811.עמיאל, משה אביגדור דרכי משה; דרכים ונתיבות מקוריים בעזרת החונן לאדם דעת בכמה מקצועות התורה ספר א: דרך הקודש. א-ב. אנטוורפן תרפב-תרפה 202 + 196 עמ'. ספר ב: דרכי הקנינים. א-ב. אנטוורפן תרפח-תרצא 208 + 229 עמ'  
812.עמינח, נח מומחים במסורת ההלכה התלמודית דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קמא-קע  
813.עמית, אהרן "תגרי סימטא" ו"אבן הלקח": עיון בלקסיקוגרפיה תלמודית לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 227-238 [תגובה: ברביאן, אהרן. שם שנה סו תשסד עמ' 145-156]  
814.פוזן, רפאל בנימין תרגום מסיני סיני טו תשנט עמ' 95-110  
815.פייגין, שמואל הערות בתלמוד [(1) תנא ירושלמי. (2) חייב אדם לומר בשם רבו] גבעת שאול, לכבוד הרב שאול זילבר, שיקאגו תרצו עמ' 111-103  
816.פינס, שלמה זלמן מוסר המקרא והתלמוד ירושלים תשה קסט עמ'  
817.פירון, מרדכי העבדות בישראל בתקופת התלמוד ובימי הביניים מחניים לב ערב פסח תשיז עמ' 63-57  
818.פירון, מרדכי המצוות בספרות התלמודית מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 61-66  
819.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 9-15  
820.פלק, זאב 'צאן ברזל' בתלמוד תרביץ שנה כו תשיז עמ' 291-287  
821.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
822.פרנצוס, ישראל בירורים וביאורים בתלמוד [תקנו משיכה בשומרים] סיני כרך עא תשלב עמ' לב-מה  
823.פרץ, מיכאל האם אפשר לסמוך על רפואות שבש"ס אור תורה שנה לה תשסג עמ' תתב-תתז  
824.צורי, י"ש משפט התלמוד.[י"ב ספרים: קודמות. משפט הנפשות. משפט המשפחה. משפט הירושה. משפט הנכסים. משפט ההתחייבות, משפט החברה. משפט הכהנים. משפט המקדש] ורשה תרפא-תרפב  
825.קהת, ברוך  המוציא מחברו עליו הראיה - במקורות התנאיים ובפרשנותם בתלמודים עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 146 עמ'  
826.קהתי, אבשלום ביטול גט אישה - בבלי וירושלמי המאיר לארץ גל' 29 טבת תשס עמ' 22-41  
827.קורמן, אברהם המשנה התלמוד ופסקי הלכה שמעתין שנה ה גל' 19 כסלו-שבט תשכט עמ' 29-24  
828.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
829.קליין, שמואל הערות לדברי חז"ל [בענינים שונים] סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' תה-תיז  
830.קצלנסון, י"ל (בוקי בן יגלי) התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ'  
831.קרויס, שמואל 'לשון חכמה' בתלמוד הדאר שנה כו תשז-תשח עמ' 810-808  
832.רבינזון, מ' המיסטיציסמוס בתלמוד השלח כרך יח תרסח עמ' 433-424  
833.רבינזון, מ' הבקורת החפשית בתלמוד השלח כרך כ תרסט עמ' 239-230  
834.רדזינר, עמיחי הפקר בית-דין הפקר - במקורות התלמודיים סידרא טז תשס עמ' 111-133  
835.רדזינר, עמיחי יסודות 'דיני קנסות' במשפט התלמודי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 395 עמ'  
836.רובין, ניסן שמחת החיים (טקסי אירוסים ונישואים במקורות חז"ל) תל אביב תשסד 428 עמ'; ביקורת: ציון שנה עא תשסו עמ' 225-227  
837.רודי, צבי התפיסה הכלכלית של היהדות התנכית-תלמודית משפט וכלכלה כרך ג תשיז 1957-1956 עמ' 161-168  
838.רוזן, שבתאי משפט הים בתלמוד דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 180-177  
839.רות, אברהם נפתלי צבי להגדרת קטן וגדול בספרות התלמודית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 34-29; אודים 12-11 (1982-1981), חלק עברי עמ' 12-4   
840.רייניץ, יעקב ק' סמכות השיפוט של בתי הדין שאינם סמוכים בא"י ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד שמעתין שנה טו גל' 51 שבט תשלח עמ' 28-17  
841.ריינס, חיים זאב הפועל במקרא ובתלמוד נויארק תרצה 77 עמ'  
842.ריינס, חיים זאב הערות סוציולוגיות ופסיכולוגיות בספרות התלמודית שבילי החנוך שנה יח תשיח חוב' ב עמ' 67-76  
843.ריינס, חיים זאב המצב של האשה בתקופת המקרא והתלמוד באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 144-97  
844.ריינס, חיים זאב גמילות חסדים וצדקה בתקופת התלמוד באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 254-240  
845.ריינס, חיים זאב קנין באשה במקרא ובתלמוד סיני כרך ס תשכז עמ' רעו-רפב; מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קא-קי  
846.ריינס, חיים זאב נישואי קטנים בתלמוד ספר שרפשטיין, תשל עמ' 200-191  
847.ריינס, חיים זאב יציאת האשה בתקופת התלמוד מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' סד-סח  
848.ריינס, חיים זאב המוסר והחנוך בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה לג תשלג עמ' 71-76  
849.שוחטמן, אליאב אמורא בארץ ישראל קאי; לבירור דעתו של ר' יוחנן בענין חובת ההשבה של רבית קצוצה פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 62-50  
850.שחור, דב מעמד המומר בספרות התלמוד תלפיות, שנתון המכללה, תשמז עמ' 107-95  
851.שטיינפלד, צבי אריה 'בית דין שריא' דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח  
852.שטיינפלד, צבי אריה לדינם של דברים שנשתנו על ידי גויים סיני כרך ק תשמז עמ' תתסו-תתפא  
853.שילה, שמואל ההערמה בתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 355-309  
854.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
855.שפירא, יצחק המתת חסד במקורות הספרות התלמודית והרבנית לאורה של תפיסה הלכתית עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א 1984 242 עמ'  
856.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז  
857.שפרבר, דניאל אמברוקולון תרביץ שנה מ תשלא עמ' 449-444  
858.שפרן, יוסף דרכי חינוך ולימוד - לאור התלמוד והמדרשים אור המזרח שנה ט חוב' א-ב תשרי תשכב עמ' 64-55; חוב' ג-ד שבט תשכב עמ' 46-54; שנה י חוב' א-ב ניסן תשכב עמ' 51-43; חוב' ג-ד תשרי תשכג עמ' 47-52  
859.שרבט, ענת הומוסקסואליות במקורות התלמודיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 131 עמ'  
860. Aberbach, Moshe  The relations between master and disciple in the talmudic age  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 1-24 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N. Y. 1976, p. 202-225  
861. Abrahams, Israel  Adultery (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 130-131  
862. Adam  Der Talmud und die Folter (Von talmudischen Gerichtsverfahren bis zu Simon von Trient)  Die Welt 3,44 (1899), p. 6-7  
863. Amram, David Werner  The Jewish law of divorce, according to Bible and Talmud.  Philadelphia 1896, 224 p.; repr. N.Y. 1968.   
864. Arzt, Max  The teacher in Talmud and Midrash  Mordecai M. Kaplan Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, Engl. sect., 1953, p. 35-47 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowski, N.Y. 1976, p. 189-201  
865. Auerbach, Moses  Die Einstellung der Amoraim des dritten Jahrhunderts zu den Nichtjuden  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 12 (1925), p. 429-444  
866. Aumann, Robert J.; Maschler, Michael  Game theoretic analysis of a bankruptcy problem from the Talmud  Journal of Economic Theory 36 (1985), p. 195-213  
867. Ayali, Meir  Labor and work in the Talmud and Midrash; selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 13-16, 97  
868. Bamberger, Bernard J.  Proselytism in the talmudic period  Cincinnati 1939, 18 + 310 p.; photo-repr. N.Y. 1968, 33 + 310 p.   
869. Bamberger, Moses Loeb (II)  Spielverbote in talmudischer und nachtalmudischer Zeit  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 516-521  
870. Baneth, Eduard  Hermeneutik, Talmudische  J?disches Lexikon 2, p. 1550-1554  
871. Belkin, Samuel  Levirate and agnate marriage in rabbinic and cognate literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 60 (1969-70), p. 275-329  
872. Bergel, Joseph  Studien ?ber die naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Talmudisten  Leipzig 1880, 4 + 102 p.  
873. Bergel, Joseph  Die Medizin der Talmudisten  Leipzig-Berlin 1885, 6 + 88 p.  
874. Berger, Julius  Elementary education in the Talmud  Montreal 1929, 99 p.  
875. Bernat, Haskell M.  Punitive damage for theft in the Talmud  Dissertation N.Y. 1961, 4 + 69 p.  
876. Bernfeld, Immanuel  Eid und Gelubde nach Talmud und Schulchan Aruch  Berlin 1924, 19 p. Berlin 1930, 24 p.  
877. Bernfeld, Immanuel  Das Zinsverbot bei den Juden nach talmudisch rabbinischem Recht  Berlin 1924, 20 p.  
878. Bialoblocki, Samuel  Erbrecht, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 701-711  
879. Bialoblocki, Samuel  Familie, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 917-922  
880. Billauer, A.  Grundzuge des babylonisch-talmudischen Eherechts  Berlin 1910, 78 p.  
881. Blach, Josef  Das Padagogische im Talmud  Halberstadt (1880), 26 p.  
882. Blau, Ludwig  Die Strafklauseln der griechischen Papyrusurkunden, beleuchtet durch die aramaischen Papyri und durch den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 138-155  
883. Blau, Ludwig  Die alteste Ehereform. Ein Beitrag zur Bibel-und Talmudexegese.  Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez Chajes, 1933, p. 6-21  
884. Blidstein, Gerald J.  The sale of animals to gentiles in talmudic law  Jewish Quarterly Review, N.S. 61 (1970-71), p. 188-198  
885. Blidstein, Gerald J.  Notes on Hefker Bet-Din in talmudic and medieval law  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 35-49  
886. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Polizeirecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1878-79, 43 p.; Hungarian translation publ. 1879  
887. Bloch, Moses  The Mosaic and talmudical police laws, translated by J.W. Lilienthal  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 54-71, 128-143  
888. Bloch, Moses  Die Civilprocess-Ordnung nach mosaisch-rabbinischem Rechte  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1881-82, 4 + 108 p.; Hungarian translation publ. 1882  
889. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Erbrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1889-90, 5 + 70 p.; Hungarian translation publ. 1890  
890. Bloch, Moses  Der Vertrag nach Mosaisch-Talmudischem Rechte  Jahresbericht, Rabbiner-Seminar Budapest, 1892-93, 10 + 108 p.; Hungarian translation publ. 1893.   
891. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Besitzrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1896-97, 2 + 60 p.; Hungarian translation publ. 1897  
892. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Strafgerichtsverfahren  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1900-01, 71 p.; Hungarian translation publ. 1901.   
893. Bloch, Moses  Die Vormundschaft nach mosaisch-talmudischem Rechte  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1903-04, 51 p.; Hungarian translation publ. 1904.   
894. Blumenstein, J.  Die verschiedenen Eidesarten nach mosaisch- talmudischem Recht  Frankf.a.M. 1883, 31 p.  
895. Boss, S.W.  Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung  Zurich 1952, 32 p.  
896. Buchholz, Peter  Die Familie in rechtlicher und moralischer Beziehung nach mosaisch-talmudischer Lehre  Breslau 1867, 138 p.  
897. Buchler, Adolf  L'enterrement des criminels d'apres le Talmud et le Midrasch  Revue des Etudes Juives 46 (1903), p. 74-88  
898. Buchler, Adolf  Du sens de נימוס dans le Talmud Babylonien (Guittin 43b)  Revue des Etudes Juives 48 (1904), p. 132-136  
899. Buchler, Adolf  The political and the social leaders of the Jewish community of Sephoris in the second and third centuries  Jews' College Publications 1 (1909), 92 p. תורגם לעברית: סגל, ב"צ: המנהיגים המדיניים והחברתיים של היהודים בציפורי בתקופת המשנה והתלמוד. מחקרים בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשכח, עמ' 83-9  
900. Chideckel, Morris  What did the talmudists really know about medicine?  Medical Record, May 4, (1938), p. 391-394  
901. Chononowicz, Szmuel  Das Arbeitsrecht im Talmud  Dissertation Berlin 1933, 6 + 55 p.  
902. Cohen, Avinoam  The development of the prohibition against usury in Jewish law during the mishnaic and talmudic periods  Master Thesis, Montreal 1974, 3 + 163 p.  
903. Cohen, Benjamin  The talmudic law concerning the alteration of objects obtained by robbery  Jewish Forum 10 (1927), p. 348-353; also publ. separately   
904. Cohen, Henry  The hygiene and medicine of the Talmud  University of Texas Record 3,4, 16 p.  
905. Cohn, Emil  Der Wucher im Talmud, seine Theorie und ihre Entwicklung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 18 (1905), p. 37-75  
906. Cohn, Haim H.  The penology of the Talmud  Israel Law Review 5 (1970), p. 53-74 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. H.H. Cohn, N.Y. 1971, p. 61-82 = Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 8-13 (abridged)  
907. Cohn, Sigismund  De Medicina Talmudica  Dissertation Breslau 1846, 28 p.  
908. Cohn, Tobias  Die Frauen im Talmud  Allgemeine Zeitung des Judenthums 63 (1899), p. 524-526, 538-539, 547-548, 559-560, 571-573  
909. Danz, Joh. Andr. (praes.); Velten, Jacob (resp.)  ,טבילת הגרsive baptismus proselytorum Judaicus, e monumentis ebraeo-talmudicis erutus: quem ad illustrandum Baptismum Johannis  Dissertation Jena 1699, 2 + 76 p.  
910. Daube, David  Negligence in the early talmudic law of contract (Peshiah)  Festschrift fur Fritz Schulz, vol. 1, 1951, p. 124-147  
911. Daube, David  Collaboration with tyranny in rabbinic law  Oxford 1965, 104 p.   
912. Davidovic, Emil  Die mosaisch-talmudischen Ehehindernisse  Festschrift, Dr. I.E. Lichtigfeld...zum 70. Geburtstag, 1964, p. 50-75  
913. Demsky, Aaron; Moriel, Yehuda  Education (in the biblical period and in the Talmud)  Encyclopedia Judaica 6, p. 381-403  
914. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Eherecht  Wien 1864, 10 + 146 + 4 p.   
915. Duschak, Moritz  Zu dem mosaisch-talmudischen Strafrechte  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 315-316  
916. Duschak, Moritz  Das mosaisch-talmudische Strafrecht  Wien 1869, 15 + 95 p.  
917. Duschak, Moritz  Die Moral der Evangelien und des Talmud  Breslau 1885, 10 + 58 p.  
918. Ehrentheil, Moritz  Der Geist des Talmud. Quellengemasse Darstellung der talmudischen Anschauung uber... Staat, Justizwesen, Nachstenliebe, Wohltatigkeit...  Breslau 1887, 236 p.; Budapest 1887, 240 p.  
919. Ehrlich, Moriz  Konigtum und Staatswesen der alten Hebraer, nach biblischen und talmudischen Quellen bearbeitet  Steinamanger 1885, 5 + 120 p.  
920. Ehrman, A.  Law and equity in the talmudic concept of sale  Journal of Jewish Studies 8 (1957), p. 177-186  
921. Ejges, S.  Das Geld im Talmud  Wilna 1930, 96 p.  
922. Epstein, Isidore  Social legislation in the Talmud  London n.d., 19 p.  
923. Epstein, Isidore  Zur Gesellschaftsordnung und sozialen Gesetzgebung im Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 206-225  
924. Epstein, Louis M.  Marriage laws in the Bible and the Talmud  Cambridge, Mass. 1942, 10 + 362 p.   
925. Eschelbacher, Max  Recht und Billigkeit in der Jurisprudenz des Talmud  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 501-514  
926. Eschelbacher, Max  Zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eherechts  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 65, N.F. 29 (1921), p. 299-322  
927. Falk, Zeev W.  On talmudic vows  Harvard Theological Review 59 (1966), p. 309-312  
928. Falk, Zeev W.  On the historical background of the talmudic laws regarding gentiles  Immanuel 14 (1982), p. 102-113  
929. Farbstein, David  Das Recht der unfreien und der freien Arbeiter nach j?disch-talmudischem Recht, verglichen mit dem antiken, speziell mit dem romischen Recht  Frankf.a.M. 1896, 7 + 97 p.  
930. Feilchenfeld, Ludwig  Die Zeugen im Strafprozess des Talmud  Dissertation Koln, Berlin 1933, 4 + 31 p.  
931. Florsheim, Michael Jacob  Die Pfandhaftung nach talmudischem Rechte  Dissertation Hamburg, Borna-Leipzig 1914, 12 + 120 p.  
932. Florsheim, Michael Jacob  Das Pfand nach Talmudrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 32 (1915), p. 103-185  
933. Foltin, Richard  Legal reasoning in Talmud and Common law  Nitzanim 2 (1983), p. 85-97  
934. Frank, Edgar  Talmudic and rabbinical chronology. The systems of counting years in Jewish literature  N.Y. 1956, 80 p.   
935. Frankel, Zacharias  ?ber Oeffentlichkeit und Mundlichkeit des Gerichtsverfahrens nach mosaisch-talmudischem Rechte  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 1 (1844), p. 141-158, 169-190  
936. Frankel, Zacharias  Der gerichtliche Beweis nach mosaisch-talmudischem Rechte. Ein Beitrag zur Kenntniss des mosaisch-talmudischen Criminal- und Civilrechts  Berlin 1846, 8 + 543 p.; 2nd ed., 1847, 12 + 263 p.   
937. Frankel, Zacharias  ?ber manches Polizeiliche des talmudischen Rechts  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1852), p. 243-261  
938. Frankel, Zacharias  Die Essaer nach talmudischen Quellen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 30-40, 61-73  
939. Frankel, Zacharias  Die Gemeindeordnung nach talmudischem Rechte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 289-304, 329-344  
940. Frankel, Zacharias  Grundlinien des mosaisch-talmudischen Eherechts  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1860, Leipzig 1860, 48 p.; author's introductory remarks: Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 75-78.   
941. Frankel, Zacharias  Zur Charakteristik der talmudischen Rechtspflege  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 16 (1867), p. 24-26, 70-72  
942. Freeman, Gordon M.  The heavenly kingdom; aspects of political thought in the Talmud and Midrash  Lanham 1986, 8 + 187 p.  
943. Freudenthal, J.  ?ber Prinzip und Gebiet der Prasumptionen nach talmudischer Lehre  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 161-175, 230-234, 251-271, 298-305  
944. Freund, Lewi  ?ber Genealogien und Familienreinheit in biblischer und talmudischer Zeit  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 163-192  
945. Friedell, Steven F.  Some observations on the talmudic law of torts  Rutgers Law Journal 15 (1983-84), p. 897-925  
946. Friedlander, Markus Hirsch  Die Arbeit nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Pisek 1890, 53 p.  
947. Friedlander, Markus Hirsch  Die wichtigsten Institutionen des Judenthums nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Wien 1892, 72 p.; p. 13-26: Die Schule; p. 36-46, 66-72: Die Wohltatigkeit  
948. Friedman, Mordechai Akiva  Marriage and the family in the Talmud. Selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 29-36, 99-100  
949. Fuchs, S.  Talmudische Rechtsurkunden  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 30 (1913), p. 269-317 = Mitteilungen des Seminars fur orientalische Sprachen, Berlin 18 (1915)  
950. Galewski, Paul  Der Rechtserwerb durch einen unbeauftragten Geschaftsfuhrer nach biblisch-talmudischen Recht  Nachalath Z'wi 6 (1935-36), p. 41-43; 7 (1936-37), p. 36-50, 156-167, 222-232  
951. Gamoran, Emanuel  Education... in Bible times, in talmudic times, in gaonic times  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 629-632  
952. Gamoran, Hillel  The Jewish view of lending money in biblical and talmudic times  Dissertation College for Jewish Studies 1965  
953. Gamoran, Hillel  Talmudic controls on the purchase of futures  Jewish Quarterly Review, N.S. 64 (1973-74), p. 48-66  
954. Gamoran, Hillel  Talmudic usury laws and business loans  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 129-142  
955. Gans, Eduard  Die Grundzuge des mosaisch-talmudischen Erbrechts  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 419-471  
956. Gassman, B.  Talmudic law and procedure  Criminal Law Review 5 (1958), p. 36-42*  
957. Gelder, Elias van  Die Volksschule des j?dischen Alterthums nach talmudischen und rabbinischen Quellen  Dissertation Berlin 1872, 31 p.  
958. Genauer, Marvin  The treatment of homicide in the Talmud  Dissertation Seattle, Wash. 1970, 2 + 160 p.  
959. Ginsburg, Christian D.  Education (from the Exodus of Egypt to the close of the Talmud)  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 726-732  
960. Goitein, E.  Das Vergeltungsprinzip im biblischen und talmudischen Strafrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 1-32, 188-204; 20 (1893), p. 33-49, 83-104; also printed sep.  
961. Goldfahn, A.H.  ?ber den Ursprung und die Bedeutung des Ausdrucks 'מין' im babylonischen und jerusalemitischen Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 163-177  
962. Goldman, Gavriel T.  A textual study of Jewish education; Pedagogic principles and policies in Torah and Talmud  Dissertation Connecticut 1985, 6 + 187 p.  
963. Gollancz, Hermann  Pedagogics of the Talmud and that of modern times  London 1924, 8 + 120 p.  
964. Gradwohl, Roland  Das Land Israel in der talmudischen Literatur  In: J?disches Volk - gelobtes Land, eds. W.P. Eckert, N.P. Levinson and M. Stohr, Munchen 1970, p. 52-61  
965. Granek, M.  Le concept de fou et ses implications dans la litterature talmudique et ses exegeses  Annales Medico Psychologiques 1 (1976), p. 17-36  
966. Gronemann, Sammy  Abschnitte aus dem talmudischen Strafrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 13 (1899), p. 415-450  
967. Gruber, Mayer I.  The meaning of אורייתא in the Babylonian Talmud  Hebrew Studies 22 (1981), p. 25-33  
968. Grunwald, Seligmann  Glaubens-und Sittenlehren des Talmuds in talmudischen Auszugen  Prag n.d., 248 p.  
969. Gudemann, Moritz  Das Leben des j?dischen Weibes. Sittengeschichtliche Skizzen aus der mischnish-talmudischen Epoche.  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 1-28  
970. Guggenheimer, J.  ?ber die talmudischen Vorbeugungsgesetze und Anordnungen  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 4 (1858), p. 510-525; 5 (1859), p. 243-249, 344-354, 578-586  
971. Guggenheimer, J.  Die soziale Frage im Talmud  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 21 (1888), p. 115-116, 146-148, 163-165, 180-181  
972. Gulak, Ascher  Rechtsvergleichende Studien zu Talmud und Papyri  Etudes de Papyrologie 1 (1932), p. 97-104  
973. Gulak, Ascher  Das Urkundenwesen im Talmud, im Lichte der griechisch-agyptischen Papyri und des griechischen und romischen Rechts  Jerusalem 1935, 162 p.  
974. Guttmann, Alexander  Dezisionsmotive im Talmud  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin, 51 (1938), 47 p.  
975. Guttmann, Alexander  Die Stellung des Minhag im Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 226-238  
976. Hamburger, J.  The non-Jews as treated of in the talmudic literature, translated by Henry Berkowitz  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 144-164  
977. Hauptman, Judith R.  Women's liberation in the talmudic period: an assessment  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 22-28  
978. Heinemann, Heinrich  Das Konigtum nach biblisch-talmudischer Rechtsauffassung  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 115-140  
979. Helfer, Siegfried  Geld und Kredit bei den Juden der talmudischen Zeit  Dissertation Berlin 1922, 4 + 122 p.  
980. Heller, Joseph; Marmorstein, A.  Armut - in der Bibel; im Talmud (und Armenrecht)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 368-374  
981. Higger, Michael  Intention in talmudic law  Dissertation N.Y. 1927, 65 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1971), p. 235-293.   
982. Hirsch, Samson Raphael  Das j?dische Weib in der Uberlieferung des Talmuds  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 11 (1865), p. 69-76 = Gesammelte Schriften, vol. 4, Frankf.a.M. 1908, p. 202-208; 2nd ed., 1922, p. 212-218  
983. Hirsch, Samson Raphael  ?ber die Beziehung des Talmuds zum Judenthum und zu der sozialen Stellung seiner Bekenner  Frankf.a.M. 1884, 38 p.  
984. Hirsch, Samson Raphael  The Talmud, its relation to Judaism and the attitude of the Jews toward society  Jewish Standard, London, 15.2.(1889), p. 8; 22.2., p. 5; 1.3., p. 4; 8.3., p. 5; 22.3, p. 5; 5.4., p. 7; 12.4., p. 4; 26.4., p. 4; 3.5., p. 5; 17.5., p. 13; 31.5., p. 4; 14.6., p. 5; 21.6., p. 5; 28.6., p. 6-7; also printed separately  
985. Hirschberg, A.  Die j?dische Schule zur Zeit des Talmuds  Erziehung und Lehre, Padag. Beilage zu 'Der Israelit', 75 (1934), Nr. 18, Nr. 23, 2 p.  
986. Hoffmann, Mendel  Die Arbeiterfrage in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 577-600  
987. Hoffmann, Nathan  Der Erb-Acker. Ein Beitrag zum mosaisch-talmudischen Erbrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 14 (1887), p. 41-59  
988. Holdheim, Samuel  Die religiose Stellung des weiblichen Geschlechts im talmudischen Judenthum  Schwerin 1846, 77 p.  
989. Horovitz, Samuel  The law of majority in the Talmud  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1930, 54 p.  
990. Hurewitsch, Nathan  Die Haftung des Verwahrers nach talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 425-439  
991. Imber, Naphtali Herz  Education and the talmud  U.S. Bureau of Education. Report of the Commissioner of education for 1894-95, ch. 46, p. 1795-1820  
992. Jeiteles, Isidor  Fremdes Recht im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 21 (1930), p. 109-128  
993. Joel, J.  Etwas ?ber die Selbsttotung nach dem Talmud  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 18 (1889), p. 45.   
994. Jurkowitz, Jed. W.  Talmudic and American tort  Arizona Law Journal 10 (1968), p. 473-483  
995. Kahane, B.  Die rechtlichen Folgen der Begattungslosen Befruchtung im Talmud und in der nachtalmudischen Literatur  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 30 (1913), p. 148-160  
996. Kahn, Zadoc  L'esclavage selon la Bible et le Talmud  Rapport sur la situation morale du Seminaire Israelite, Paris 1867, p. 61-203  
997. Kahn, Zadoc  Die Sklaverei nach Bibel und Talmud  Prag 1888, 133 p.  
998. Kalischer, S.  Die Wertschatzung der Arbeit in Bibel und Talmud  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 579-608  
999. Kantor, Leo  Beitr?ge zur Lehre von der strafrechtlichen Schuld im Talmud (Kippahstrafe)  Marburg 1926, 7 + 103 p.   
1000. Kaplan, Julius  The two methods of religious education in the Bible and in the Talmud  Jewish Theological Seminary Students' Annual 2 (1915), p. 122-133  
1001. Katz, Simcha  Die Strafe im talmudischen Recht  Berlin 1936, 127 p.   
1002. Kaufman, Robert A.  The priesthood in the talmudic period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1955, 73 p.  
1003. Kautschansky, David M.  Die Unterhaltungspflicht der Ehegatten nach biblischem, talmudischem und rabbinischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 44 (1929), p. 390-396  
1004. Kirsch, Rafael  Der Erstgeborene nach mosaisch-talmudischem Recht. Vol. 1: Die Stellung, Rechte und Pflichten des Erstgeborenen.  Frankf.a.M. 1901, 48 p.  
1005. Kisch, Guido  The science of biblical, talmudic and rabbinical law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 245-258 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 113-126  
1006. Kleiman, Ephraim  'Just price' in talmudic literature  History of Political Economy 19 (1987), p. 23-45  
1007. Kleiman, Ephraim  Opportunity cost, human capital, and some related economic concepts in talmudic literature  History of Political Economy 19 (1987), p. 261-287  
1008. Klein, Hyman  The sale of res mobiles between gentiles and Jews in the Talmud  Jewish Quarterly Review, N.S. 28 (1937-38), p. 189-216  
1009. Klein, Isaac  Business ethics in the Talmud  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 147-158  
1010. Klein, Jacob  Das Gesetz ?ber das gerichtliche Beweisverfahren nach mosaisch-talmudischem Rechte  Dissertation Halle 1885, 31 p.  
1011. Klingenberg, Eberhard  Das israelitische Zinsverbot in Torah, Misnah und Talmud  Mainz 1977, 102 p.   
1012. Klugman, Naum  Vergleichende Studien zur Stellung der Frau im Altertum, vol. 1: Die Frau im Talmud  Wien 1898, 82 p.  
1013. Kohn, A.  Die Etiquette der thalmudischen Zeit  Ben Chananja 2 (1859), p. 66-68, 167-168, 210-211, 258-264  
1014. Kohn, Jakob Pinchas; Kristianpoller, Alexander  Tempel im Talmud und Midrasch  J?disches Lexikon 5, p. 917-920  
1015. Koschland, Max  Das Sachenrecht im Talmud  Zurich 1960, 15 p.  
1016. Koschland, Max  Die Stellvertretung im Talmud  Zurich 1964, 18 p.  
1017. Kramer, Marcus  Chazaka as a juridical principle in the Talmud  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1930, 69 p.  
1018. Krauss, Samuel  Agrargesetzgebung in Palastina (Biblische Zeit und talmudische Zeit)  J?disches Lexikon 1, p. 120-122  
1019. Kurrein, Adolf  Die Pflichten des Besitzers nach Bibel und Talmud  Frankf.a.M. 1892, 28 p.  
1020. Leiter, W.  Die Stellung der Frau im Talmud  Amsterdam 1918, 61 p.  
1021. Levi, Augusto Joel  La dignita dell'uomo nel diritto talmudico: Il concetto di 'Bosheth'  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 152-157  
1022. Levine, Aaron  Opportunity cost as treated in talmudic literature  Tradition 15,1-2 (1975), p. 153-172  
1023. Levine, Aaron  Value theory in talmudic literature  Tradition 17,3 (1978), p. 23-34  
1024. Levy, Emile  La monarchie chez les juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud  Paris 1885, 5 + 89 p.  
1025. Levy, Louis-Germain  La procedure criminelle dans la legislation talmudique  Revue des Etudes Juives 82 (1926), p. 173-181  
1026. Lewin, Isay  Die Chasaka des talmudischen Rechts  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 29 (1912-13), p. 151-298.   
1027. Lewit, Julius  Darstellung der theoretischen und praktischen Padagogik im j?dischen Altertume nach talmudischen Quellen  Berlin 1896, 78 p.  
1028. Lewysohn, L.  Die Konigslehre des Talmuds  Orient 11 (1850), p. 513-515, 573-574, 659-663, 740-742  
1029. Lichtschein, Ludwig  Die Ehe nach mosaisch-talmudischer Auffassung und das mosaisch-talmudische Eherecht  Leipzig 1879, 10 + 172 p.  
1030. Linfield, Harry S.  The dependence of the talmudic principle of Asmakhta on Babylonian law  Journal of the American Oriental Society 40 (1920), p. 126-133  
1031. Lipman, Eugene J.  Mipne Tikkun Ha'olam in the Talmud: a preliminary exploration  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 97-110  
1032. Lippe, K.  Die gerichtliche Medizin in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jassy 1910, 30 p.  
1033. Low, Albert  Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud  Budapest 1890, 37 p.  
1034. Lowy, S.  The extent of Jewish polygamy in talmudic times  Journal of Jewish Studies 9 (1958), p. 115-138  
1035. Magnus, Ph.  Wohltatigkeit im talmudischen Zeitalter  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 3 (1900), p. 61-74  
1036. Mandl, Simon  Der Bann. Ein Beitrag zum mosaisch-rabbinischen Strafrecht  Brunn 1898, 51 p.   
1037. Mangel, L. Ahouva  La formation du mariage en droit biblique et talmudique  Paris 1935, 139 p.  
1038. Mann, Louis L.  Freedom of the will in talmudic literature  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 27 (1917), p. 301-337  
1039. Marcus, Samuel  Die Padagogik des israelitischen Volkes von der Patriarchenzeit bis auf den Talmud  2 vols., Wien 1877, 53 + 55 p.  
1040. Marcuse, Josef  Das biblisch-talmudische Zinsenrecht  Konigsberg 1895, 62 p.  
1041. Melinek, A.  The doctrine of reward and punishment in biblical and early rabbinical writings  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 275-290  
1042. Menes, A.; Krauss, S.; Bornstein, David Josef  Boden in biblischer Zeit, in talmudischer Zeit, in der Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 907-908  
1043. Menes, A.; Krauss, S.; Wischnitzer, M.  Handel in biblischer Zeit, in talmudischer Zeit, im Mittelalter und der Neuzeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 910-934  
1044. Meschelsohn, S.  Die Minhagim; oder, rabbinische Ceremonialgebrauche aus den Quellen des Talmuds  Berlin 1852, 30 p.  
1045. Meyer, Seligmann  Arbeit und Handwerk im Talmud  Hamburg 1878; 2nd ed. c. 1935, 46 p.  
1046. Michel, A.  Le maitre de justice d'apres les documents de la Mer Morte, la litterature apocryphe et rabbinique  Paris 1954, 23 + 335 p.  
1047. Mielziner, Moses  Die Verhaltnisse der Sklaven bei den alten Hebraern, nach biblischen und talmudischen Quellen  Kopenhagen 1859, 68 p.  
1048. Mielziner, Moses  The institution of slavery among the ancient Hebrews, according to Bible and Talmud  Cincinnati 1894, 31 p.  
1049. Mielziner, Moses  Legal maxims and fundamental laws of the civil and criminal code of the Talmud  Cincinnati 1898, 37 p.  
1050. Muntner, Sussmann  Sexology in the Bible and Talmud  Medicinea Contemporana 79 (1961), p. 63-74  
1051. Neubauer, Jacob  Beitr?ge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschliessungsrechts. Eine rechtsvergleichend-historische Studie.  Leipzig 1920, 16 + 249 p.   
1052. Neufeld, Edward  The status of the male minor in the Talmud  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 6 (1951), p. 121-140  
1053. Neusner, Jacob  Politics and theology in talmudic Babylonia  In: Tradition and change in Jewish experience, ed. A. Leland Jamison, Syracuse, N.Y. 1978, p. 46-74  
1054. Neusner, Jacob  School, court, public administration: Judaism and its institutions in talmudic Babylonia  Atlanta 1987, 15 + 306 p.  
1055. Nobel, Nehemias Anton  Zur talmudischen Auffassung des concursus delictorum  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage Jakob Guttmanns, 1905, p. 143-147  
1056. Nobel, Nehemias Anton  Studien zum talmudischen Pfandrecht  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 659-668  
1057. Ohlenburg, Salomon  Die biblischen Asyle in talmudischem Gewande  Dissertation Munchen 1895, 54 p.  
1058. Ohrenstein, Roman A.  Economic thought in talmudic literature in the light of modern economics  American Journal of Economics and Sociology 27 (1968), p. 185-196  
1059. Ohrenstein, Roman A.  Economic self-interest and social progress in talmudic literature: a further study of ancient economic thought and its modern significance  American Journal of Economics and Sociology 29 (1970), p. 59-69  
1060. Perlow, Towa  L'education et l'enseignement chez les juifs a l'epoque talmudique  Paris 1931, 124 p.  
1061. Perls, Armin  Der Minhag im Talmud  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 66-75  
1062. Preuss, Julius  Sexuelles in Bibel und Talmud  Allgemeine Medicinische Central Zeitung 73 (1906), 37 p.  
1063. Preuss, Julius  Mental disorders in the Bible and Talmud  Israel Annals of Psychiatry and Related Sciences 13 (1975), p. 222-238  
1064. Price, Julius Joseph  The laws of barter and sale according to Talmud  Toronto 1915, 16 p.  
1065. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
1066. Rabinowitz, Louis I.  The talmudic basis of the Herem Ha-Yishub  Jewish Quarterly Review, N.S. 28 (1937-38), p. 217-223  
1067. Rackman, Emanuel  Talmudic insights on human rights  Judaism 1 (1952), p. 158-163 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 96-106  
1068. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Biblisch-talmudisches-rabbinisches Recht der Juden  Lemberg (c. 1912), 24 p.  
1069. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Vom talmudischen Rechte  Freie j?dische Lehrerstimme 1 (1912-13), p. 145-147  
1070. Rappaport, Josef H.  Das Darlehen nach talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 47 (1932-33), p. 256-378; repr. separately Stuttgart 1932, 171 p.  
1071. Rosenfeld, Henrik  A szocialismus a bibliaban es a Talmudban  n.p. n.d., 16 p.  
1072. Rosenne, Shabtai  The concept of 'Territorial Sea' in the Talmud  Israel Law Review 10 (1975), p. 503-508  
1073. Rosner, Fred  Suicide in biblical, talmudic and rabbinic writings  Tradition 11,2 (1970), p. 25-40  
1074. Roth, Alvin S.  Rabbinic foundations of Jewish education as reflected in talmudic literature, 10 C.E. to 499 C.E.  Dissertation Evanstone, Ill. 1957, 8 + 166 p.  
1075. Rubin, Simon  Der 'Nasciturus' als Rechtssubjekt im talmudischen und romischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 119-156  
1076. Rubin, Simon  Berichtigungen zum Sklavenrechte in der talmudischen Archaologie von S. Krauss  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 59, N.F. 23 (1915), p. 268-277  
1077. Rubin, Simon  Ein Kapitel aus der Sklaverei im talmudischen und romischen Rechte  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 211-229; repr. separately   
1078. Rubin, Simon  Das talmudische Recht. Vol. 1: Personenrecht, die Sklaverei  Wien 1920, 137 p.  
1079. Rubin, Simon  Das talmudische Recht; auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung mit dem romischen verglichen und dargestellt: Sachenrecht  Wien 1938, 253 p.  
1080. Rubinstein, R.  Die Hazaqa im talmudischen Vermogensrecht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 76, N.F. 40 (1932), p. 42-73, 106-120; repr. separately  
1081. Sachs, Salomon  Die Prinzipien des Talmuds in Bezug auf Reformen im Judenthum  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 133-138, 161-176, 204-213  
1082. Safrai, Shmuel  The avoidance of public office in Papyrus Oxy. 1477 and in talmudic sources  Journal of Jewish Studies 14 (1963), p. 67-70; 15 (1964), p. 81  
1083. Safrai, Shmuel  Elementary education, its religious and social significance in the talmudic period  Journal of World History 11 (1968), p. 148-169 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 148-169  
1084. Savitz, Harry A.  Modern psychology in the Talmud  Jewish Forum 2 (1919), p. 1223-1233, 1287-1292; 3 (1920), p. 36-44  
1085. Schaffer, S.  Das Recht und seine Stellung zur Moral nach talmudischen Sitten und Rechtslehre  Frankf.a.M. 1889, 131 p.  
1086. Schroeder, Johann Friedrich  Satzungen und Gebrauche des talmudisch-rabbinischen Judenthums. Ein Handbuch fur Juristen..  Bremen 1851, 12 + 678 p.; p. 365-367: Erziehung der Kinder; p. 450-455: Von den Gelubden; p. 456-539: Von Ehesachen; p. 602-604: Die zehnten von Fruchen - Von den alten Rechten des Schalt- und Jubeljahres; p. 611-630: Vom Eidschwure  
1087. Schulz, Fritz  Rechtsvergleichende Forschungen ?ber die Zufallshaftung in Vertragsverhaltnissen, 3: Bundesbuch und Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 150-173  
1088. Segel, Binjamin  Die Stellung der Frau nach talmudisch-rabbinischem Rechte  Die Wahrheit 45,9 (1929), p. 7-8; 45, 10, p. 6-7; 45,11, p. 6  
1089. Selden, Joannis  Uxor Ebraica, seu De nuptiis et divortiis ex jure civili, id est Divino et Talmudico, veterum Ebraeorum, libri tres. Ejusdem de successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificato, libri duo.  London 1646; New ed., Frankf.a.O. 1673, 22 + 456 + 14; 248 + 8 p. -, Frankf.a.O. 1695; Joannis Seldeni Opera omnia, London 1726, vol. 2  
1090. Silberberg, M.  Padagogie aus dem Talmud  Festschrift Wolf Feilchenfeld, 1907, p. 12-20  
1091. Silberg, Moshe  Dienstvertrag und Werkvertrag im talmudischen Rechte  Dissertation Frankf.a.M. 1927, 50 p.  
1092. Simmons, L.M.  The talmudical law of agency  Jewish Quarterly Review 8 (1896), p. 614-631  
1093. Sobel, Henry I.  The non-existent in talmudic law  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1970, 3 + 72 p.  
1094. Spector, Samuel J.  The Talmud and the search for security  Tradition 8,3 (1966), p. 40-46  
1095. Sperber, Daniel  Flight and the talmudic law of usucaption: a study in the social history of third century Palestine  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 3rd. ser. 19 (1972), p. 29-42  
1096. Sperber, Daniel  Laesio enormis and the talmudic law of Ona'ah  Israel Law Review 8 (1973), p. 254-274  
1097. Sperber, Daniel  On the transfer of property from Jew to non-Jew in amoraic Palestine (200-400)  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 17-34  
1098. Spitzer, Samuel  Die j?dische Ehe nach mosaisch-talmudischen und den in Oesterreich bestehenden, besonders neuesten Ehegesetzen  Essek 1869, 26 p.  
1099. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
1100. Stein, Salomon  Der soziale Geist und die sozialen Einrichtungen des Judentums nach Bibel und Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 16 (1924), p. 87-121  
1101. Steinberg, Isaak  Die Lehre vom Verbrechen im Talmud  Dissertation Stuttgart 1910, 6 + 134 p.  
1102. Steinberg, Isaak  Rechtswidrigkeit und Schuld im Strafrecht des Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 140-197 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 153-210  
1103. Stern, Jakob (-)  Die Frau im Talmud  Zurich 1879, 47 p.  
1104. Stier, Josef  Die Ehre im Talmud  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 15 (1912), p. 63-145; 17 (1914), p. 65-96; 19 (1916), p. 87-111  
1105. Stoessel, D.  Von den Abanderungsmoglichkeiten im rabbinischen Schrifttum unter besonderer Berucksichtigung des - האידנא Prinzips  Festschrift zum 70. Geburtstage des...Dr. Kroner, 1917, p. 27-66  
1106. Thonissen, J.J.  La peine de mort dans le Talmud  Bruxelles 1866, 77 p.  
1107. Tonelis, Handl J.  Die Zulassigkeit zur Zeugenaussage und zur Eidesablegung nach mosaisch-rabbinischem Rechte  Wien 1866, 10 p. + 12 p. (in Hebrew: עדות לישראל).  
1108. Tschernowitz, Chaim  Der Einbruch nach biblischem und talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 443-458  
1109. Tschernowitz, Chaim  Der Raub nach biblisch-talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 187-196  
1110. Tschernowitz, Chaim  Das Dotalsystem nach der mosaisch-talmudischen Gesetzgebung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 29 (1912-13), p. 445-473  
1111. Tschernowitz, Chaim  Die Neziqinlehre im Talmud  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 38 (1920), p. 241-253; 40 (1923), p. 259-289  
1112. Urbach, Efraim E.  The laws regarding slavery as a source for social history of the period of the Second Temple, the Mishnah and Talmud  Institute of Jewish Studies, London, Bulletin and Papers 1 (1964), p. 1-94; reprinted separately   
1113. Vogelstein, Hermann  ?ber die Abschaffung der Todesstrafe vom mosaisch-talmudischen Standpunkte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 87-97  
1114. Vogelstein, Hermann  Notwehr nach mosaisch-talmudischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 513-553  
1115. Wagner, Stanley M.  The Meshumad and Mumar in talmudic literature  The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 198-227  
1116. Wahrmann, Nachum  Die Entwicklung der Bedingungsformeln im biblisch-talmudischen Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der Halacha  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 377-391  
1117. Wahrmann, Nachum  Zur Geschichte der Halacha. Die Entwicklung der Asmachta im talmudischen Recht.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 292-295  
1118. Wahrmann, Nachum  Die Bedingung im biblisch-talmudischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 45 (1930), p. 219-239  
1119. Weidler, Jo. Fried. (praes.); Roemhild, Joannes Christ. (resp.)  De corruptis legum ebraeorum rationibus apud ipsos Ebraeos contra Mosem Maimonides et talmudistas  Dissertation Wittenberg 1713*  
1120. Weil, Isaac  Le proselytisme chez les Juifs selon la Bible et le Talmud  Strasbourg 1880, 109 p.  
1121. Weill, Alexandre  Moise, le Talmud, et l'Evangile  4 vols. in 1, Paris 1875, 96 + 96 + 88 + 88 p.  
1122. Weill, Emmanuel  La femme juive, sa condition legale d'apres la Bible et le Talmud  Paris 1874, 126 p.; 2nd ed., 1907  
1123. Weindling, Gerard  Alcohol and drunkenness in the Bible and in the Talmud  Koroth 9,1-2 (1985), p. 230-241  
1124. Weingort, Abraham  Interet et credit dans le droit talmudique  Paris 1979, 38 + 492 p.   
1125. Weingort, Abraham  Volonte et acte formel dans la structure juridique de l'obligation contractuelle en droit talmudique  Revue Historique de Droit Francais et Etranger, Ser. 4, 64 (1986), p. 191-203  
1126. Weisfeld, Israel H.  Labor legislation in the Bible and Talmud  N.Y. 1974, 108 p.   
1127. Weissbrodt, Karl  Gattespflichten nach Bibel und Talmud  Berlin 1891, 171 p.; 2nd ed. Berlin 1906, 144 p.  
1128. Wiesner, J.  Die Hochzeitsfeier in thalmudischer und nachthalmudischer Zeit  Ben Chananja 4 (1861), p. 73-77.   
1129. Wiesner, L.  Etwas ?ber Kinderlosigkeit und Kinderreichtum im Talmud  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 26-27 (Jahrbuch 1924-25), p. 73-79  
1130. Wind, Leon  Historia studiorum talmudicarum  Dissertation Jewish Theological Seminary 1958  
1131. Winter, Jacob  Die Stellung der Sklaven bei den Juden in rechtlicher und gesellschaftlicher Beziehung nach talmudischen Quellen  Breslau 1886, 66 p.  
1132. Wischnitzer, M., a.o.  Abgaben und Steuern  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 247-300  
1133. Zeitlin, Solomon  Studies in talmudic jurisprudence: Possession, pignus and hypothec  Jewish Quarterly Review, N.S. 60 (1969-70), p. 89-111 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 170-192  
1134. Zuckermandel, Moses Samuel  ?ber Beurtheilung von Zweck und Absicht bei Ubertretung religioser Verbote nach dem Talmud מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שאינו מתכוון  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 542-546; 21 (1872), p. 37-43, 76-87, 155-160  
1135. Zwiebel, Salomon  Die Arbeit... nach talmudisch-rabbinischer Auffassung  Lemberg 1903, 15 p.   
1136.[דייקן] דיקשטיין, פ' בתי הדין הארעיים [בזמן הבית השני והתלמוד - תמצית הרצאה] המשפט העברי א תרפו עמ' 199  
1137.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר פרקים בהלכות אישות על פי התלמוד התקופה יא תרפא עמ' 318-261  
1138.תמרי, מאיר פירושים של ימי הבינים לחוקי הכלכלה שבתלמוד רבעון לבנקאות כרך כ חוב' 77 שבט תשמא עמ' 99-88   
1139. לביא-לבקוביץ, משה "גר שנתגייר כקטן שנולד" -הביטוי והשלכותיו בספרות חז"ל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסד 320 עמ'  
1140. מור, שגית תיקון העולם במחשבת חז"ל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג 333 עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > מסכתות. סוגיות

 מחברכותרתספרביקורת
1141.אוחנה, דוד בענין מקיף וניקף קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 208-179  
1142.אוירבך, בצלאל בסוגיא עדים זוממים ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' נד-עב  
1143.אוירבך, שלמה זלמן סוגיא דסימנים (ב"מ כז) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' ע-עח  
1144.אונטרמן, איסר יהודה בסוגיא דלשמה בגט [אוצר המשפט חלק א ערך 9391] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תיא-תיד  
1145.אטלס, שמואל העדאת עדים והילך [לראש מסכת ב"מ] ספר היובל לא' וייס, ניו-יורק תשכד עמ' עג-צ [אוצר המשפט חלק א ערך 6294]. אטלס, שמואל; ויינברג, יחיאל יעקב: חילופי דעות בענייני משפט. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 155-130 
1146.אטלס, שמואל לחקר התלמוד [על הסוגיות הראשונות במסכת בבא קמא] ספר היובל למשה שור, ורשה תרצה עמ' 19-35  
1147.איבגי, ישראל מאיר ענינים בפרק איזהו נשך מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תלז-תמה  
1148.איגוס, אהרן המקורות הספרותיים של התלמוד הבבלי, מסכת מועד קטן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1977 210 עמ'  
1149.איגר, זאבל בהלכתא דביאת אונס באשת איש (יבמות כ"ד - כתובות ט') [ליאסר לבעלה] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' ב-ו  
1150.אלבק, חנוך הערות לפרק שני בכתובות ספר היובל לא' ווייס, ניו-יורק תשכד עמ' צא-קח  
1151.אלגרוד, אלחנן שלום שיטת רשב"ם בסוגית שיכוני גוואי אבני משפט י תשסט עמ' 223-240  
1152.אליאש, בן-ציון כל שיש לו גורן קוצץ עמו כשער הגורן, וכל שאין לו גורן קוצץ עמו כל זמן שירצה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 191-185  
1153.אלסטר, יצחק בסוגיא דשאלה בבעלים מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לה-לח  
1154.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
1155.אסאד, יהודה בסוגיא דיש לי בנים ויש לי אחים (קידושין דף ס"ד ע"א) מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לב-לו  
1156.אפרתי, י"א דור אחר דור (ניתוח חומר הסוגיות ב'השוכר את האומנין') בר-אילן ו תשכח עמ' 100-75  
1157.ארזי, אברהם ממעין ההלכה (מסכת סנהדרין) ירושלים תשכז 232 עמ'  
1158.ארזי, אברהם חזקת הבתים (בבא בתרא פרק שלישי) ירושלים תשלב 224 עמ'  
1159.אריה ליב ממיץ בענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' טו-יט  
1160.בויארין, דניאל תמורות במשמעות מונחים - גורם קשיים בסוגיית 'משרת' (נזיר לה ע"ב ואילך, פסחים מג ע"ב ואילך) מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 213-200  
1161.בורגנסקי, ישראל מסכת סוכה של התלמוד הבבלי, מקורותיה ודרכי עריכתה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 683 עמ'  
1162.ביילין, ישעיהו בסוגיא דשיקול הדעת [בענין טעה בשיקול הדעת (סנהדרין דף לג)] בית יצחק תשיח עמ' 58-54  
1163.בירנצויג, פנחס ניתוח סוגיית עבד עברי (קידושין י"ד) שמעתין שנה יט גל' 69 טבת-אדר תשמב עמ' 22-20  
1164.ביתרון, איתי שומר שמסר לשומר מעליות יד תשנ"ד עמ' 41-57  
1165.בלידשטיין, יעקב מחקרים במסכת עבודה זרה פרק א, וביחס חז"ל ליצירת צורות עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1968 494 עמ' [במספורים שונים]  
1166.בן סימון, נוריאל בסוגית המוכר שט"ח [כתובות פה,ב] אבני משפט יא תשסט עמ' 105-122  
1167.בן שחר, שמעון סיכום סוגיית קופצת מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 83-90  
1168.בן-מנחם, חנינה 'הוא עשה שלא כהוגן' סיני כרך פא תשלז עמ' קנו-קנח  
1169.בן-שלמה, אליעזר שעור בפרק החובל: משנה א שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 23-15  
1170.בנגו, דוד היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות (בבא מציעא קא, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 188-208  
1171.בנדיקט, ב"ז קובץ הרצאות בתלמוד במסכת שבועות פרק ז חיפה תשכג חוב' א-ב 62 עמ'  
1172.בקון, יצחק סוגיית 'שנים אוחזין בטלית' תרביץ שנה לב תשכג עמ' 298-296  
1173.בר-אשר, אליצור אברהם עיון מחדש בסוגית "תקפו כהן" סיני כרך קכה תשס עמ' מח-פ  
1174.בראון, מיכאל; גרינולד, עמיחי ביאור בסוגית הגמרא משארסתני נאנסתי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 72-80  
1175.ברהום, גבריאל בדין הרחקת נזיקין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שפ-שפד  
1176.ברודי, רוברט שלשה שהטילו לכיס - לבירור שיטות התנאים הגיון א תשמט עמ' 101-95  
1177.ברזון, עזריה ביאור סוגיות 'העדים שאמרו אמנה היו דברינו' (כתובות י"ט) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 20-7  
1178.ברזל, ברוך באר שבע: באור מדוקדק בשבועות דאורייתא לאור סוגיית רבי חייא קמייתא (ב"מ ג.) משלב גל' לג חורף תשנט עמ' 43-62  
1179.ברזל, ברוך בין כד לחבית (ב"ק כז.) משלב גל' לו חורף תשסא עמ' 57-75  
1180.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים  משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
1181.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
1182.ברנדס, יהודה כריתות, פתיחתא דמסכת גיטין אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 147-160  
1183.ברנדס, יהודה כריתות, פתיחתא דמסכת גיטין אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 147-160  
1184.ברצלר, אסף תרי ותרי [כתובות כב, ב; יבמות פח, ב; בבא בתרא לא, ב] מעליות כט תשסט עמ' 53-76  
1185.גברא, אברהם ביאור פלוגתת רבה ורב יוסף בדין שומר אבידה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שלג-שלח  
1186.גולדבלט, דוד לפירושו של רב האי גאון לסוגית פרדכת-אנדיסקי ורקעו ההיסטורי סיני כרך פג תשלח עמ' יד-כג  
1187.גורטלר, נחום שמואל ביאור הסוגיא קדשה ע"ת שאין בה מומין ואח"כ כנסה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' קנט-קעט  
1188.גילת, יצחק ד' 'אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' (הערות לכתובות פ"ד מ"ז-מ"ט) בר-אילן יג תשלו עמ' 72-58  
1189.גמזו, יצחק שמואל בסוגיא דבתר מעיקרא אזלינא או בתר תבר מנא בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' לג-לז  
1190.גפני, חנן פרשת מוציא שם רע מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 9-31  
1191.גפני, חנן סוגיית 'שכוני גוואי' כבבואה לתפיסות שונות של חזקת ג שנים מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 9-25  
1192.גפני, ישעיהו הישיבה הבבלית לאור סוגיית ב"ק קיז ע"א תרביץ שנה מט תשם עמ' 301-292  
1193.גרבר, מיכאל לבירור סוגיית כיבוד אב ואם (עיונים במס' קידושין דף לא-לב) שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 42-38  
1194.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
1195.גרינברג, מרדכי בסוגיא דפלגינן ולאו כרות גיטא [ גיטין ח, ב] בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 17-24  
1196.דה-פריס, בנימין מסכת מעילה - בבלי תרביץ שנה ל תשכא עמ' 378-370; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 238-230  
1197.דה-פריס, בנימין זמן חיבורה של מסכת כלה רבתי דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 132-131; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 259-262  
1198.דומוביץ, עדיאל סוגית חלונות ניצני ארץ אייר תשנח עמ' 133-144  
1199.דור, צבי מסכת גיטין של הבבלי, הרכבה ודרכי עריכתה חיבור לשם קבלת תואר דוקטור באוניברסיטה העברית ירושלים תשך 138 עמ'  
1200.דור, צבי המקורות הארצישראליים בבבלי גיטין בר-אילן א תשכג עמ' 142-120   
1201.דור, צבי לחקר המקורות בבבלי גיטין (היחס בין בבלי גיטין לבבלי כתובות, קידושין ובבא בתרא) בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 89-103  
1202.דנטלסקי, דוד ביאורים במחלוקת רבן גמליאל ור' יהושע [בכתובות פרק ראשון] מעליות כט תשסט עמ' 17-52  
1203.הבר, צבי ההוא ארוס וארוסתו מעליות כג תשסב עמ' 14-32  
1204.הורביץ, אלעזר שרידים מפירושי הגאונים למסכת שבת (חלק שני) הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 118-67  
1205.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
1206.הכהן, שלמה בסוגיא דאי עביד לא מהני ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שס-שסה  
1207.הלבני, דוד מקורות ומסורות; באורים בתלמוד... [אוצר המשפט חלק א ערך 2074] סדר מועד: יומא-חגיגה. ירושלים תשלה 12 + תרכד עמ'; שבת. ירושלים תשמב תיז עמ'; עירובין ופסחים. ירושלים תשמב תרז עמ' ביקורות: שפירא, דוד שלמה: הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 628-625; Haut, Irving: The Talmud as law or literature; an analysis of David W. Halivni's Mekorot umasorot. N.Y. 1982, 83 p. ; מיקלישנסקי, י"ק: מימד חדש בחקר התלמוד. הדאר שנה נט תשם-תשמא עמ' 429; בין מקו 
1208.הלבני, דוד לפירושה של המשנה הראשונה בפרק חזקת הבתים בר אילן ל-לא תשסו עמ' 113-118  
1209.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
1210.הלבני, דוד מקורות ומסורות; ביאורים בתלמוד לסדר נשים ת"א תשכט תשכח עמ'  
1211.הנשקה, דוד סוגיות בדיני שומרים; ניתוח מקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמו 761 + 6 עמ'  
1212.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 145-219  
1213.הרשלר, יהודה בסוגיא דמכירי כהונה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 47-44  
1214.הרשלר, משה בסוגיא דנתאכלו המעות מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנ-רנג  
1215.הרשקוביץ, צחי ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי מעליות כא תשנט עמ' 53-62  
1216.ויינברג, יחיאל יעקב מחקרים בתלמוד, ספר ראשון (רובו בהלכות נזיקין) ברלין תרצז-תרצח 196 עמ'. חקירת המקורות להלכת עידית (מחקרים בתלמוד). אמת ליעקב, ספר יובל לרבי יעקב פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 171-196; שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' ט-קלז  
1217.וייס, אברהם הערות לבבלי וירושלמי [במסכת פסחים] כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, ספר היובל למרדכי זאב ברודא, ורשה תרצא עמ' 125-135  
1218.וייס, אברהם הערות לגיטין פ"א מ"א ולסוגית הבבלי שם ב,א- ה,ב ספר היובל לאהרן קמינקא. וינא תרצז המדור העברי עמ' 21-30  
1219.וייס, אברהם הערות [למסכת ברכות פרק ז] חורב כרך ו תשב עמ' 163-170  
1220.וייס, אברהם הערות למסכת קידושין חורב כרך ח תשד עמ' 17-27; ט תשו עמ' 38-49  
1221.וייס, אברהם לחקר המשנה והתלמוד [סנהדרין פ"א א-ג] קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 127-148  
1222.וייס, אברהם הערות לברכות פרק ו חורב כרך י תשח עמ' 1-26  
1223.וייס, אברהם פירושים והארות במשנה ובתלמוד [הערות לברכות פרק ו] חורב כרך יא תשיא עמ' 85-122; יג תשיט עמ' 122-147; יד-טו תשך עמ' 127-156  
1224.וייס, אברהם דיונים וברורים בב"ק (לחקר משפט התלמוד) ירושלים-ניו-יורק תשכז 396 עמ'  
1225.וייס, אברהם יסוד מחלוקת רב נחמן ורב ששת בביטול גט בפני שנים או שלושה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 355-358  
1226.וינער, שמעון בשמעתתא דשור פסולי המוקדשין [ב"ק י, ע"א] מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' מ-מב  
1227.וינר, צוריאל פרק אלו מציאות קטורת הלבונה תשנח עמ' 124-147  
1228.ולד, שמואל יוסף שנאה ושלום בתודעה הרבנית: עיונים בבבלי בבא בתרא ח ע"א (מעשה ברבי ורבי יונתן בן עמרם) שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 35-65  
1229.ולר, שולמית הפרק החמישי (אף-על-פי) במסכת כתובות בתלמוד הבבלי: נוסח ופרשנות חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה ניו-יורק תשמז 397 + 14 עמ'  
1230.ולר, שולמית מחלוקות האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בענין אי גביית תוספת כתובה מן הארוסין (סוגיית הבבלי בכתובות דף נ"ה ע"א- דף נ"ו ע"ב) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' קסז-קפא  
1231.ולר, שולמית גביית מסי בטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
1232.זילבר, עזריאל חיים נאמנות אשה להינשא לכהן על פי הבבלי והירושלמי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 24-34  
1233.זפרני, צחי בסוגיא דההוא גברא (יבמות קטו, א) אבני משפט ח תשסח עמ' 78-89  
1234.חפוטא, אברהם בשמעתתא דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים בכורים חוב' טז אדר תשלה עמ' ז-כ  
1235.חפוטא, אברהם בסוגייא דבפני נכתב ובפני נחתם ובגדרי ערעור הבעל בכורים חוב' יח ניסן תשלז עמ' ז-כ  
1236.חרל"פ, יחיאל מיכל בסוגיא תן כזכי ובענין צדקה תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' שמה-תכז  
1237.טרויבע, יצחק מאיר מחקרים במסכת קידושין לאור הגירסאות בכתבי יד וראשונים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1975 426 + 37 עמ'  
1238.טשרנוביץ, חיים שעורים בתלמוד כרך א חלק א: מבוא למסכת בבא קמא. ורשה תרעג 121 עמ'. חלק ב: באורים למסכת בבא קמא פרקים א-ד. ורשה תרעג 71 עמ'  
1239.טשרנוביץ, חיים קצור התלמוד מסכת בבא קמא [מבוא: נזקין, גניבה, חבלה, גזלה]. לייפציג תרפג קח עמ'  
1240.יגל, יהושע סוגיא דהיזק ראיה (ב"ב ב . ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 24-11  
1241.יגל, יהושע גדרי חיוב השומרים, בסוגיא דכיצד הלה עושה שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 488-469  
1242.יגל, יהושע סוגיות במסכת קידושין ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 50-15  
1243.יסלזון, שמואל דור דור ופרשניו (עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה") אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 31-44  
1244.יפרח, שילה בסוגית קידושי אשה בחליפין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שלג-שלה  
1245.כהן, אבינועם הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - אפילו בעל כורחו? (עיון ספרותי משפטי) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 553-589  
1246.כהן, אבינועם לאופיה של ההלכה הסבוראית: סוגית הבבלי ריש קידושין ומסורת הגאונים דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 161-214  
1247.כהן, אריאל סוגיית קופצת מעליות יח תשנז עמ' 65-79  
1248.כהן, כרמיאל 'לוקח' שהפך ל'מוכר' - בירור נוסחה של משנה אחת בבא בתרא מעליות יט תשנז עמ' 41-55  
1249.כהן, מרדכי דוד סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55  
1250.כץ, אהרן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב מגל יג תשסב עמ' יא-טז  
1251.לורינץ, נפתלי בסוגיא דמרי בר איסק [ב"מ לט, ב ; חובת הראיה בנתבע אלים] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנא-שנב  
1252.ליכטנשטיין, מאיר אליהו לשמועת הפתיחה של פרק מרובה משלב גל' לה חורף תשס עמ' 53-74  
1253.לינדר, יחזקאל בסוגיא דלאבי הנערה ולא לאבי מתה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קעה-קעח  
1254.ליפשיץ, אברהם מודל לוגי לייצוג סוגיית החליל בשבת ויום טוב בד"ד 20 אייר תשסח עמ' 37-54   
1255.לרנר, מ"ב מחקרי תלמוד (בעא מיניה רב חסדא מרב הונא - ב"מ לג, א) סיני כרך נח תשכו עמ' טו-כב  
1256.מאוזר, יעקב סוגיות לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר בתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסד 153 עמ'  
1257.מדן, יעקב נאמנותה של אשה לטעון לכשר נבעלתי במשנת "ראוה מדברת" עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 24-35, שם גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 48-61  
1258.מוצרי, משה בטעם חיוב הבאת עדים [דדר בה חד יומא, בסוגית ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שני (ב"ב מא, ב) מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תב-תיג  
1259.מישקובסקי, אליהו ביאור שיטת בעל המאור ב'ולחזי זוזי ממאן נקט' מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' מא-מה  
1260.מכון משפטי ארץ מסכת מכות - תלמוד דרך ארץ (קובץ מאמרים) תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח 406 עמ'  
1261.מלחי, ירמיהו על פירושים שונים או סותרים של רש"י במסכת ברכות סיני כרך צח תשמו עמ' רכג-רלא  
1262.מרינברג, איתי; בר-אילן, שמואל נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק 'המפקיד' משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 49-78  
1263.נאה, שלמה שתי פרשות שהן אחת - עיון במשנה מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ("הרגו אין נהרגין") נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' קט-קכה  
1264.נורדמן, מרדכי ברוך בדין פריעת חוב מנכסי יתומים ע"י טענת מגו [סוגיא דרבא בר שרשום ב"ב לב, ב] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שנ-שנד  
1265.סבתו, חיים בביאור הסוגיה דזה וזה גורם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 236-231  
1266.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
1267.סבתו, מרדכי סוגית בבלי סנהדרין כג ע"א "מאי זה בורר לו אחד" ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 480-485  
1268.סבתו, מרדכי סוגית בבלי סנהדרין כג ע"א "מאי זה בורר לו אחד" ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 480-485  
1269.סופר, אברהם שמואל בנימין סוגיא דזמן בגיטין [גיטין כו, ב] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לז-מד  
1270.סופר, יוחנן בירור הלכה במלוה על המשכון ואינו יכול להשבע שאינו ברשותו וביאור מקיף בסוגיא דסלע הלויתני מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קנט-קסה  
1271.סופר, יוחנן בענין שתיקה אחר מתן מעות (קידושין י"ב ע"ב) חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' כז-לה  
1272.סופר, משה סוגיא דהרהינו מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' ל-לז  
1273.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 329-368  
1274.עיר-שי, שמעון סוגית תקפו כהן לפי שיטות הראשונים השונות מעליות עלון ב תשמא עמ' 29-25  
1275.עמינח, נח עריכת מסכת קידושין בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי ת"א תשלז טו + 396 עמ'  
1276.עמינח, נח קטעי בבלי מסידור קדום במסכת ראש השנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 198-185  
1277.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
1278.עמינח, נח עריכת מסכת קדושין בתלמוד הבבלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור אוניברסיטת תל-אביב תשלג 521 עמ'  
1279.פוקס, עוזיאל המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים? - ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג נטועים גל' ד כסלו תשנח עמ' 53-67  
1280.פייגין, שמואל י' הערות בתלמוד [(1) תנא ירושלמי. (2) 'חייב אדם לומר בלשון רבו'] גבעת שאול, ספר יובל להרב ש' זילבער, שיקאגו תרצו מדור עברי עמ' 103-111  
1281.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 73-84  
1282.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 73-84  
1283.פיינשטיין, יחיאל, מיכל חידושים בסוגיא דהגרלה (יומא לט.-מ:) ישורון יח כסלו תשסז עמ' תקע-תקפא  
1284.פינטו, משה בסוגיא דכיפי (ב"מ לה.) אור תורה שנה לה תשסג עמ' ח-טו  
1285.פיק, שלמה זאב בסוגיה דהכישה במקל (ב"מ צט, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 161-187  
1286.פישר, ישראל בסוגיות תרי ותרי מעליות עלון א חורף תשם עמ' 37-32  
1287.פלדבלום, מאיר שמחה לשמה בגט בר אילן כו-כז תשנה עמ' 237-248  
1288.פלדבלום, מאיר שמחה פירושים ומחקרים בתלמוד מסכת גיטין, עם מבוא כללי על המשנה, התוספתא ושני התלמודים ניו-יורק תשכט 223 עמ'  
1289.פרידמן, דוד סוגיית פי פרה מעליות יח תשנז עמ' 54-64  
1290.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
1291.פרידמן, שמא יהודה לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי תרביץ שנה מז תשלח עמ' 29-20. ליפשיץ, ברכיהו: שם שנה מח תשלט עמ' 363-356; ברודי, רוברט: שם עמ' 369-364; פרידמן, שמא יהודה [תשובה]: שם עמ' 373-370 
1292.פרידמן, שמא יהודה ראש פרק המפקיד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 218-209  
1293.פרידמן, שמא יהודה לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין (בבלי מכות ה ע"ב) - משפח או משפט? סידרא כ תשסה עמ' 171-194  
1294.פרנצוס, ישראל מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה (שיטת הרי"ף, הר"י מיגאש והרמב"ם בפירוש הסוגיה)  בר אילן כו-כז תשנה עמ' 289-299  
1295.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בסוגיית "שנים שהטילו לכיס" סיני כרך קה תשן עמ' לז-נב  
1296.פרנצוס, ישראל המובן של "מרענא שטרא" בסוגיית "קים לי בגווה" סיני כרך קז תשנא עמ' ריג-רל  
1297.פרנצוס, ישראל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול: בירור שיטות הקדמונים סיני כרך קיח תשנו עמ' קנו-קע  
1298.פרנצוס, ישראל פירוש הרמב"ם וגירסת הגאונים בביאורה של סוגיא תלמודית [כתובות צד, א - 'הני תרי אחי ותרי שותפי'] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 518-528  
1299.פרנצוס, ישראל בירורים וביאורים במסכת כתובות סיני כרך עג תשלג עמ' כד-מט  
1300.פרנקוס, ישראל מחקרים בהרכבה של מסכת ביצה שבתלמוד הבבלי ובדרכי עריכתה חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשכא 7 + 346 עמ'  
1301.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
1302.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
1303.פתחי, דוד ניתוח הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין ומקבילותיה המאיר לארץ גל' 60 טבת-שבט תשסג עמ' 26-47  
1304.קהת, ברוך ההוא ארבא - אם תפסינן ואם מפקינן אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 70-76  
1305.קהתי, אבשלום המקורות התנאיים ואמוראיים ל"תנאי בני גד ובני ראובן" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 39-54  
1306.קוטלר, אריה מלכיאל בענין שנים אדוקים בשטר מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצט-רג  
1307.קופרמן, אילן שעבודא דאורייתא - בירור בדעת רב פפא אבני משפט א תשסב עמ' 43-20  
1308.קימלמן, אריה דיני ממונות הנובעים ממעשים שהיו המובאים בשלשת הפרקים הראשונים של מסכת בבא בתרא עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
1309.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
1310.קמלהר, יקותיאל אריה נתיבות התלמוד (...נתיב הראשון מערכת כללים עקרים ושרשים, כללים מחודשים היוצאים מגמרא רש"י ותוספת...) ספר א: מסכת ברכות בבלי. לבוב תרפח לט דפים. ספר ב: מסכת ברכות ירושלמי. לבוב תרפח כח עמ'  
1311.קרל, צבי הערות למסכת כתובות (דפים ב-פב) הצופה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 247-287  
1312.קרל, צבי הערות למס' בבא קמא תרביץ שנה כג תשיב עמ' 65-71  
1313.קרניאלי, דוד הלכות נבחרות הנובעות ממעשים-שהיו במסכת 'בבא מציעא' עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים  
1314.קרצ'מר, יואל "שתי תקנות" - לגלגוליה של שיטה פרשנית בתלמוד הבבלי משלב גל' לג חורף תשנט עמ' 63-87  
1315.קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53  
1316.רביב, ערן 'מאי מבעה' עלון שבות גל' 110 טבת תשמה עמ' 73-63  
1317.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
1318.רוזנבוים, ירמיה בסוגיא שור שהיה רודף אחר חברו (ב"ק לה,א) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' כט-לו  
1319.רוזנברג, ברוך בסוגיא דמשארסתני נאנסתי מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' פו-צ   
1320.רוזנטל, אליעזר שמשון לשמועת הפתיחה של בבלי תענית ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 248-237  
1321.רוזנטל, דוד פרקא דאביי (פרק שני של בבלי ראש השנה) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 109-97. ליברמן, שאול: שם שנה מז תשלח עמ' 239-238 
1322.רונן, מאיר סוגיית "בנן נוקבן" מעליות טו תשנה עמ' 19-25  
1323.רושנייבסקי, יעקב 'לפי שאין בקיאין לשמה' ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 53-51  
1324.רייניץ, יעקב קאפל על משנה אחת במסכת גיטין (פ"ה מ"ד) נטועים גל' א טבת תשנד עמ' 19-31  
1325.שאכירלס, יצחק בסוגיא דהניח להם אביהן אחריות נכסים מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קט-קי  
1326.שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים סוגיית רבא בר שרשום מעליות יא תשנא עמ' 111-122  
1327.שוורץ, אריה הערות והארות למסכת גיטין פ"ב ופ"ג הצפה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 31-51  
1328.שוורץ, דב פרק הכונס: נוסח ופרשנות למבחר סוגיות בנושא 'אב הניזקין' אש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 276 עמ'  
1329.שור, גדליה בסוגיה דעד א' ביבמה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' סח-ע  
1330.שור, י''ה מסכת נדרים ונזיר החלוץ מחברת יא תרם עמ' 26-32  
1331.שטיין, דב ביאור בסוגייא דחלוקה חד מצרא עם התורה מהד' ג חוב' ז תשנב עמ' לז-מ  
1332.שטיינפלד, צבי אריה בירורי סוגיות (על שבועת מודה במקצת) בר-אילן יא תשלג עמ' 96-81  
1333.שטיינפלד, צבי אריה מודה במקצת; מחקר בסוגיות המשפט התלמודי ת"א תשלט 12 + 188 עמ'  
1334.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
1335.שטיינפלד, צבי אריה 'בהוראה - עד שהורו כולן': לבירורה של סוגיית הבבלי הוריות ג ע"ב בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 131-118  
1336.שטיינפלד, צבי אריה 'אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו' לקורותיה של מימרת רב נחמן בן יצחק בבבלי שבת טז ב. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 184-170  
1337.שטיינפלד, צבי אריה לסוגי הרוב בהוראה סידרא א תשמה עמ' 90-69  
1338.שטיינפלד, צבי אריה לדינו של שבט שעשה בהוראה ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שע-שפד  
1339.שטיינפלד, צבי אריה סוגיות מוחלפות בפירושה של ברייתא [הוריות ו ע"א-ע"ב] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 358-380  
1340.שטרית, גבריאל בגדרי השבה בגניבה וביאור פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל בשומר שגנב [ב"ק קיח, א] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלו-שמג  
1341.שטרן, חיים בסוגית כופר הכל [ ב"מ, ג] אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רסו-רסט  
1342.שיף, משה לסוגיות מקבילות ומוחלפות במסכת 'בבא קמא' עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלב 122 דפים (בהכפלה)  
1343.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' פז-צ  
1344.שלנגר, אליהו אליעזר בשמעתא דההוא דגחין ולחיש לרבא [בב"ב לב, א - בגדרי מיגו] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלא-שלה  
1345.שמעונוביץ, ישעיהו כתובות דף צב ע"א [גבייה מקרקע משועבדת לבעל חוב] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לב-לד  
1346.שמעונוביץ, נח שיראי צריכי שומא מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לב-לו  
1347.שמש, אהרן "שוגג קרוב למזיד": לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
1348.שניאורסון, ברוך שמעון בסוגיא דההוא רעיא ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרמא-תרמד  
1349.שפיגל, בעז היין וסעודת הפורים: היבטים הלכתיים וספרותיים בסוגיית הבבלי, מגילה ז ע"ב בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 43-63  
1350.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  
1351.שקופ, שמעון יהודה עוד בסוגיא דידות ודין ספק ממון עניים ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תט-תיב  
1352.שקופ, שמעון יהודה סוגיה דמשפטי התנאים בנדר ותנאי קיום או ביטול ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תכב-תכה  
1353.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דמסירת מודעה בנדר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלה-תלט  
1354.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
1355.שקופ, שמעון יהודה בסוגיא דפשיעה מטעם מזיק מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לט-מג  
1356.שקלאר, אברהם בפלוגתא דר"ע ובן פטורא בדינא דחייך קודמין (בבא מציעא סב, א) מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שח-שיב  
1357.שרמר, עדיאל 'תרי לישאני' - מסורות הנוסח של בבלי מועד קטן אסופות ספר שני תשמח עמ' יז-כח   
1358.שרמר, עדיאל 'אם מתי [...] אם לא אעמוד': לשונות תנאי עתידי ופשרה של סוגיה אחת בבבלי גיטין תרביץ שנה סה תשנו עמ' 417-438  
1359. Bardtke, Hans  Das Traktat der Schreiber (Sofrim) in Auswahl ubersetzt  Festschrift...Albrecht Alt, 1953, p. 13-31 = Karl Marx Universitat Wissenschaftliche Zeitschrift 3 (1953-54), p. 31-49  
1360. Bell, Morris H.  Slavery in the Talmud and the Tractate Abadim  Dissertation N.Y. 1949, 102 p.  
1361. Benny, Philip Berger  The criminal code of the Jews according to the Talmud, Massecheth Synhedrin  London 1880, 10 + 133 p.  
1362. Brull, Nehemias  Die talmudischen Tractate ?ber Trauer um Verstorbene  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 1 (1874), p. 1-57, 238-241; 2 (1876), p. 208-220  
1363. Cavaletti, Sofia  Il trattato delle benedizioni (Berakhot) del Talmud babilonese  Torino 1968, 11 + 474 p.  
1364. Cohen, Abraham (ed.)  The minor tractates of the Talmud  2 vols., London 1965, 844 p.; 2nd ed., 1971  
1365. Cohen, Boaz  Three Arabic halakic discussions of Alfasi [Ketubot 94b: the mother of Rami bar Hama; Mishnah Ketubot 8,1: A woman who inherited before being engaged; Mishnah Ketubot 10,4: One who had three wives]  Jewish Quarterly Review, N.S. 19 (1928-29), p. 355-410  
1366. Dassov, Theodor (praes.); Koenig, Joh. Adam (resp.)  Disputatio philologica de jure finium ex pandectis talmudicis, titulo Hammecabbel  Wittenberg 1676  
1367. Gordis, Robert  'Increasing peace in the world': a note on a talmudic passage  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 44-46  
1368. Gradwohl, Roland  Zwei Beispiele der talmudischen Kasuistik [Sanhedrin 27, on testimony of a slave; ib. 35, trial in court]  Emuna 7 (1972), p. 348-352  
1369. Gunzbourg, David de  Une citation inconnue dans מסכת סופרים  Revue des Etudes Juives 40 (1900), p. 258-259  
1370. Hoffmann, David  ?ber den letzten Abschnitt vom Traktat Baba Mezia  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 6 (1879), p. 116-117  
1371. Iken, Conrad  מסכת תמיד seu Tractatus talmudicus de cultu quotidiano templi, quem versione latina donation a notis illustratum..  Bremen 1736, 6 + 132 p.  
1372. Jacobs, Louis  The talmudic Sugya as a literary unit. An analysis of Baba Kamma 2a-3b  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 119-126  
1373. Jacobs, Louis  A study of four parallel Sugyot in the Babylonian Talmud (Nedarim 27a-b; Ketubot 2b-3a; Gittin 30a,34a)  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 398-411  
1374. Lerner, M.B.  The external tractates  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 367-403  
1375. Levinas, Emmanuel  Quatre lectures talmudiques: texte du traite 'Yoma' (85a-85b); 'Chabat' (88a-88b), 'Sota' (34b-35a), 'Sanhedrin' (36b-37a)  Paris 1968, 189 p.  
1376. Levinas, Emmanuel  Lecon talmudique; extrait du traite Makkoth 10a  In: Jerusalem: l'unique et l'universel, donnees et debats. 19e Colloque d'Intellectuels Juifs de Langue Francaise... du Congres Juif Mondial, Paris 1979, p. 35-51  
1377. Muller, Joel  Masechet Soferim, der talmudische Traktat der Schreiber... nach HS herausgeg. und commentiert  Leipzig 1878, 305 + 94 p.   
1378. Neusner, Jacob  The Bavli and its sources; the question of tradition in the case of tractate Sukkah  Atlanta 1987, 16 + 209 p.  
1379. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Minor Tractates  Encyclopedia Judaica 12, p. 49-51  
1380. Rosenthal, Ludwig A.  Talmudtraktate, kleine  J?disches Lexikon 5, p. 859-860  
1381. Spiers, B. החוט המשולש , the threefold cord, being sketches of three treatises of the Talmud, Sanhedrin, Baba Metsia and Baba Bathra, with... a lecture on.שמונה פרקים להרמב"ם   London 1891, 7 + 127 p.  
1382. Stein, Kenneth E.  Introduction to Jewish jurisprudence (based on Seder Nezikin)  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 169 p.  
1383. Stemler, Christophorus Gotthelf; Bermann, Christian Nicolaus  שבועות seu de iureiurando secundum disciplinam hebraeorum  Dissertation Leipzig 1736, 62 p.  
1384. Strickman, Hermann Norman  A note on the text of Babylonian Talmud Gittin 6a  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 173-175  
1385. Vries, Benjamin de  The date of compilation of the tractate 'Kalla Rabbati'  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 262-263  
1386. Weiss, Abraham  Die Herkunft und Entstehungszeit des Talmudtraktats Tamid  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 261-276  
1387. Wiesner, J.  Scholien zum babylonischen Talmud: Berachoth, Sabbath, Erubin und Pesachim  3 vols. in 1, Prag 1859-67, 159, 278, 176 p.   

ב. מקורות > תלמוד > התלמוד הירושלמי

 מחברכותרתספרביקורת
1388. תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית עם פירוש קב ונקי. ירושלם תשלט ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 73-65 
1389.איזנשטין, ל' ה"ירושלמי" המזויף סיני כרך קי תשנב עמ' רעח-רפד  
1390.אלבק, שלום על פשוטה של מחלוקת אחת בירושלמי הדאר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 395  
1391.אלטשולר, ירוחם חדושים ובאורים לתלמוד ירושלמי אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ג עמ' ג-קסב  
1392.אלינסון, אליקים ג' הפלגשות בספרות התלמודית - האם מסתמנות מסורות סותרות בא"י ובבבל? סיני כרך עג תשלג עמ' קכז-קלו  
1393.אמיר, אברהם שאול מי הוסמך, ר' שמעון בן אליקים או ר' יוסי בר-חנינא (מחקר השואתי - בבלי, ירושלמי) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 119-116  
1394.אפרתי, י"א תולדותיה של סוגיא בבלית במסכת שקלים שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח עמ' 56-49  
1395.אפרתי, יעקב אליהו על היחס שבין התלמודים בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 342-331  
1396.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
1397.אפשטיין, יעקב נחום לשרידי ירושלמי תרביץ שנה ג תרצב עמ' 15-26, 136-121, 248-237  
1398.אריאלי, יצחק עינים למשפט, על תלמוד ירושלמי ועל מסכתות קטנות, עם השלמות ותיקונים לתלמוד בבלי ירושלים תשכו רעה עמ'  
1399.ארנסט, יוסף ליב בענין אינו בתורת גיטין וקידושין (במחלוקת הבבלי והירושלמי בפסול אינו בתורת וליתיה בדנפשיה לענין שליחות) בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 12-31. שם שנה ט תשך עמ' 53-12  
1400.ארנרייך, חנוך דב בדין מצוה הבאה בעבירה (שיטת הירושלמי) נר מערבי א תשנ עמ' ריט-רכח  
1401.בובר, שלמה אם נסדר תלמוד ירושלמי לסדר קדשים הבקר אור שנה ב תרלז עמ' 211-207  
1402.בכר, בנימין זאב תלמוד ירושלמי על מסכת חולין ומסכת בכורות הקדם שנה א תרסז-תרסח עמ' 20-40, 85-70  
1403.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
1404.גוגנהיימר, חיים הירושלמי כבסיס לבבלי סיני כרך פג תשלח עמ' קצא-קצב  
1405.גורן, שלמה הכתובה בתלמוד בבלי וירושלמי תורה שבעל-פה ג תשכא עמ' קיז-קל  
1406.גזיאל, תמיר התלמוד הירושלמי בראי פוסקי ההלכה (א: עיון בסוגיות ברכת התורה במסכת ברכות - חובת לימוד תורה מיד לאחר אמירת ברכותיה) מגל יב תשנח עמ' 191-253  
1407.גינצבורג, לוי פירושים וחידושים בירושלמי, ניו-יורק תשא-תשכב [אוצר המשפט חלק א ערך 2109]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: על תלמודה של ארץ ישראל. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 355-337 
1408.גינצבורג, לוי שרידי הירושלמי מן הגניזה אשר במצרים (חלק א: גוף הירושלמי אשר נמצא בהגניזה... ועוד נוסף (א) מאמרי הירושלמי שבקונדריס אחרון לילקוט שמעוני. (ב) שנויי נוסחאות לירושלמי סדר זרעים מן כ"י רומי) ניו-יורק תרסט 372 עמ'  
1409.גינצבורג, לוי פירושים וחדושים בירושלמי (מיוסדים על מחקרים בהשתלשלות ההלכה וההגדה בארץ ישראל ובבבל). א-ד. ברכות פרקים א-ה. חלק ד סודר וערוך מעזבונו של המחבר ע"י דוד הלבני נויארק תשא-תשכא  
1410.גליק, מ' מסכת ברכות מתלמוד א"י, מתרגמת ומפורשת ע"י יעקב ניומן [בקורת] בצרון כרך י תשד עמ' 390-387  
1411.גליק, מ' הירושלמי על קדשים (פרק מזכרונותי) ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 349-345  
1412.גליק, מ' לגורל תלמוד ירושלמי ומי חברו? הפרדס שנה כז חוב' ח אייר תשיג עמ' 13-10  
1413.גרבר, דוד פסק רבינו אפרים מקילעא בעניין "עושה אדם דין לעצמו" וזיקתה לירושלמי סיני כרך קכה תשס עמ' קפב-קפה  
1414.גרטנר, יעקב מחקרים במסכת תענית - תלמוד ירושלמי: ניתוח השוואתי של מקורות מקבילים בספרות התלמודית והמדרשית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1976 54 + 204 עמ'  
1415.גרינולד, יקותיאל יהודה בבלי וירושלמי (דוגמא מספרי הגדול 'הבבליים בירושלמי', ו'הירושלמיים בבבלי') אוצר החיים שנה ו תרצ עמ' 44-50  
1416.דימיטרובסקי, חיים זלמן פשוט, פשוש ביאור לסוגיה בירושלמי חגיגה. ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' לג-מז  
1417.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בדור הגירוש ולאחריו חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 139-163  
1418.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשונים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 113-116  
1419.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
1420.הכהן, אביעד מידת שימושו של ר' יוסף קארו בתלמוד הירושלמי דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 209-216  
1421.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשונים. שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 113-176   
1422.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
1423.הלר, חיים ע"ד מסורת הש"ס בירושלמי לדוד צבי, לכבוד רד"צ הופמן, ברלין תרעד עמ' 54-68. יצא גם בנפרד 14 עמ'  
1424.וידר, שלמה קטע ירושלמי; מבין כתבי הגניזה בבודאפשט [ממסכת מכות] תרביץ שנה יז תשו עמ' 135-129. העורך [י"נ אפשטיין]: לקטע ירושלמי. שם עמ' 137-136  
1425.ויזנר, יונה אליהו גבעת ירושלים (חקירה על התלמוד הירושלמי ענינו ומקורו, זמנו ומחברו) השחר שנה ב תרלא עמ' 84-1  
1426.ויינגרטן, שמואל ירושלמי על סדר קדשים (הודאת בעל דין על הזיוף) סיני כרך סב תשכח עמ' רפא-רפז  
1427.זוסמן, יעקב מסורת-לימוד ומסורת-נוסח של התלמוד הירושלמי; לבירור נוסחאותיה של ירושלמי מסכת שקלים מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 76-12  
1428.זוסמן, יעקב כתב-יד ליידן של הירושלמי: לפניו ולאחריו בר אילן כו-כז תשנה עמ' 203-220  
1429.זיויץ, משה שמעון משבי"ח על תלמוד ירושלמי (יכלכל תיקונים מצוינים הגהות נפלאות, ביאורים יקרים...) מהדו' ג ירושלים תרפט 338 עמ'. מהדורא ארבעתאה [חש"ד] 13 עמ'  
1430.זילבר, עזריאל חיים נאמנות אשה להינשא לכהן על פי הבבלי והירושלמי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 24-34  
1431.זילברשטיין, ירון  דרכיהן והתהוותן של סוגיות הירושלמי הדנות במשנה במסכת סנהדרין חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 328 עמ'  
1432.זילברשטין, יהודה אריה ליב בענין שיעורין הלל"מ לדעת הירושלמי והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שג-שז  
1433.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין קביעת הלכה לפי הירושלמי כפי אהרן תנינא, ירושלים תשכג עמ' טו  
1434.זק"ש, מרדכי יהודה ליב דקדוקי סופרים לתלמוד הירושלמי (כולל השוואת הנוסחא שבדפוס לנוסחא שבכתב יד ליידן...). חלק א: מסכת ברכות ירושלים תשג מב עמ'  
1435.זק, רועי נזק בלתי ישיר: עיון מחודש בסוגיית התלמוד הירושלמי במסכת כלאיים מגל יד תשס"ד עמ' 221-243  
1436.יהלום, שלם הקבלה נקבל - הרמב"ן והתלמוד הירושלמי שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 25-71  
1437.יהלום, שלם הקבלה נקבל - הרמב"ן והתלמוד הירושלמי שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 25-71  
1438.יונג, אליהו הערות בבבלי לאור הירושלמי ספר יובל, לש"ק מירסקי, ניו-יורק תשיח עמ' 255-251  
1439.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
1440.יניר, צבי מימרות מקבילות של רבי יוחנן וריש לקיש בבבלי ובירושלמי: בפרקים ראשון שני ושמיני ממסכת יומא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 147 עמ'  
1441.יצחקי, אפרים על שימושו של בעל השאילתות בירושלמי מורשת יעקב ה תשנא עמ' 128-132  
1442.ישראל, ידידיה הארמית הירושלמית - הארמית הארץ ישראלית אור תורה שנה לח תשסו עמ' תשט-תשיג  
1443.ישראלי, מ"ד לגורל תלמוד ירושלמי ומי חיברו? המאור שנה ד חוב' ז ניסן תשיג עמ' 20-19  
1444.כ"ץ, מנחם תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק ראשון: נוסח, פירוש ותופעות עריכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 3 חל' ב-2 כר'  
1445.כץ, מנחם הירושלמי בכתבי היד של התלמוד הבבלי - האם לפנינו עדויות ממסורת נוסח תימן של התלמוד הירושלמי? סידרא ז תשנא עמ' 21-44  
1446.כץ, מנחם ירושלמי סוף מסכת עבודה זרה - שוב על "חסרונות הירושלמי" סידרא יב תשנו עמ' 79-111  
1447.לוי, ישראל מבוא ופרוש לתלמוד ירושלמי (בבא קמא פרקים א-ו) נדפס לראשונה בהמשכים בתוך הדו"ח השנתי של בית המדרש לרבנים בברסלאו 1895-1914. ירושלים תשל קפו + 23 עמ'  
1448.לוין, אהרון האם תלמוד ירושלמי שלפנינו הי' לפני רש"י בשלמותו נר מערבי א תשנ עמ' שפט-שצג  
1449.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
1450.לוינגר, ד"ש שרידים חדשים מירושלמי פסחים פרק ה, ו, ז ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי חלק עברי עמ' רלז-רפג  
1451.ליברמן, שאול הלכות הירושלמי לרבינו משה בן מימון ז"ל... [אוצר המשפט חלק א ערכים 2932 ,2131]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: חיבור חדש לרמב"ם. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 393-386 
1452.ליברמן, שאול על הירושלמי [(א) לתקון נוסח הירושלמי. (ב) נוסחאות כת"י רומא למס' סוטה עם פתיחות, הערות והשואות] ירושלים תרפט 84 עמ'  
1453.ליברמן, שאול תלמודה של קיסרין (ירושלמי מסכת נזיקין) מוסף התרביץ ב שנה ב ספר ד תרצא 108 עמ'  
1454.ליברמן, שאול תיקוני ירושלמי תרביץ שנה ב תרצא עמ' 114-106, 240-235, 380; שנה ג תרצב עמ' 212-205, 339-337, 452-457; שנה ד תרצג עמ' 379-377; שנה ה תרצד עמ' 110-97  
1455.ליברמן, שאול הירושלמי כפשוטו; פירוש מיוסד על כתבי יד של הירושלמי וספרי רבותינו הראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים עתיקים. חלק א כרך א: שבת עירובין פסחים ירושלים תרצה  
1456.ליברמן, שאול הלכות הירושלמי לרבינו משה בן מימון ז"ל מעצם כי"ק ז"ל, עם מבוא פירוש והערות ניוארק תשה עו עמ'  
1457.ליברמן, שאול שוב על כת"י ליידן של הירושלמי תרביץ שנה כ תשט עמ' 117-107  
1458.ליברמן, שאול משהו על מפרשים קדמונים לירושלמי ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי חלק עברי עמ' רפז-שיט  
1459.ליברמן, שאול ירושלמי הוריות ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 305-283  
1460.ליברמן, שאול (מפרש) ירושלמי נזיקין, יו"ל על פי כתב-יד אסקוריאל בצירוף מבוא על ידי אליעזר שמשון רוזנטל, הוסיף מבוא ופירוש שאול ליברמן ירושלים תשמד לט + 225 עמ'  
1461.ליפשיץ, יעקב הלוי ידיעות נכבדות [על ירושלמי לסדר קדשים, על נוסחאות רש"י כתב יד למסכת זבחים, ועל "תוספות שאנץ", עדויות ומכות] מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קיג-קיח  
1462.לנדוי, בצלאל תלמוד הירושלמי, מעמדו, סידורו וחתימתו, לעומת הבבלי בטאון מכון התלמוד הירושלמי גל' 2 חש"ד  
1463.לשם, חיים הירושלמי לקדשים [של פרידלנדר] מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 399-397  
1464.לשם, חיים התלמוד הירושלמי שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 317-311  
1465.מוסקוביץ, ליב לישני אחריני בירושלמי סידרא ח תשנב עמ' 63-75  
1466.מוסקוביץ, ליב "עשו אותו" [ביאור הצורה בתלמוד הירושלמי] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 205-222  
1467.מוסקוביץ, ליב ויידא אמרה דא' [באור המונח, בתלמוד הירושלמי] עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 129-144  
1468.מיזליש, מאיר הערוך על התלמוד הירושלמי לרבינו נתן בן רבינו יחיאל (מסודר לפי סדר דפי התלמוד) 2 כר' בני ברק תשנד  
1469.מלמד, עזרא ציון הגהות בירושלמי כתב-יד ליידן על פי כתב יד רומי תרביץ שנה נ תשמא עמ' 127-107  
1470.מנדלבוים, דוד אברהם בענין הלכה כר"י או כר"ל במחלוקתם בירושלמי בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רלד-רלט  
1471.מצגר, דוד רש"י והירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב. [תגובות]: שם ד אדר שני תשנב עמ' צה-צו  
1472.נוסבוים, אפרים ביאור בשיטת הירושלמי בקידושי שטר של איסה"נ בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תו-תט  
1473.סופר, אליהו הגאון רבי מאיר מארים ויצירתו על הירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' פה-צב  
1474.סופר, יעקב חיים מחלוקת ר"י ור"ל בירושלמי כמאן פסקינן נר מערבי ב תשנא עמ' רנה-רסז  
1475.סוקולוף, מיכאל הערות אפיגרפיות לירושלמי בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 220-218  
1476.סמואל, עמוס במערבא אמרי (בירורים בשיטתו של התלמוד הירושלמי והפרשנות עליו) המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 71-73 - גל' (ברציפות)  
1477.עמינח, נח עריכת מסכת קידושין בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי ת"א תשלז טו + 396 עמ'  
1478.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
1479.עסיס, משה תלמוד ירושלמי האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 906-895  
1480.עסיס, משה סוגיות מקבילות בירושלמי (במסכתות ביכורים, שבת, סוטה, מכות ונידה) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 160 עמ'  
1481.עסיס, משה הגהות ופירושים בירושלמי שבת HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 48 1977 חלק עברי עמ' א-יא  
1482.עסיס, משה קטע של ירושלמי סנהדרין (פ"ה ה"א, כב ע"ג - פ"ו ה"ט, כג ע"ג) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 329-326 ,90-29. ליברמן, שאול: הערות לקטע ירושלמי סנהדרין. שם עמ' 96-91 
1483.עסיס, משה לתולדות הנוסח של מסכת שקלים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 141-156  
1484.עסיס, משה 'ואפילו על דר' . לית היא פליגא'. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 162-143  
1485.עסיס, משה למקורה של סוגיא אחת בירושלמי סוטה סיני כרך צג תשמג עמ' קי-קיז  
1486.עסיס, משה להגהות הגר"א על מסכת שקלים תרביץ שנה נג תשמד עמ' 115-97  
1487.עסיס, משה 'ואפילו על דר' .לית היא מקשייא'. ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' מט-סו  
1488.עסיס, משה לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קיט-קנט  
1489.עסיס, משה לפירושה של סוגיא אחת בירושלמי סנהדרין סיני כרך צט תשמו עמ' קי-קכז  
1490.עסיס, משה לפירושן של שתי סוגיות בירושלמי פסחים אסופות ספר א תשמז עמ' כט-מה  
1491.עסיס, משה לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי תרביץ שנה נו תשמז עמ' 170-147  
1492.פיינטוך, ישראל צבי על המשנה שלפני הירושלמי כתב-יד ליידן תרביץ שנה מה תשלו עמ' 212-178; מסורות ונוסחאות בתלמוד; מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 50-13  
1493.פיינטוך, ישראל צבי על תלמוד ירושלמי דפוס ויניציאה קרית ספר כרך נט תשמד עמ' 270-268; מסורות ונוסחאות בתלמוד; מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 178-171  
1494.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
1495.פינקל, נתן צבי בענין ביטול שליחות להבבלי ולהירושלמי תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קכב-קכו  
1496.פינר, אפרים משה קצור תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי בלשון הקדש ובלשון אשכנזי. חלק א כולל ימי חיי ומעשה התנא הגדול רבי שמעון בן יוחאי זכרונו לברכה וההבדל ויתרון הגדול אשר בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי ברלין תקצא 46 + 132 עמ'  
1497.פלורסהיים, יואל לעריכת התלמוד הירושלמי סיני כרך עט תשלו עמ' ל-מג  
1498.פליקס, יהודה תלמוד ירושלמי מסכת שביעית מפורשת ומבוארת הטקסט על פי כתב יד ליידן עם שינויי נוסחאות מכתבי יד, קטעי גניזה ודפוס ונציה. א-ב. ירושלים תשם-תשמז  
1499.פנוש, אבנר ביאור שיטת הירושלמי בקנין ד' אמות בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תמד -תמו  
1500.פרוינד, שמואל הערות על ירושלמי נזיקין קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' יז-כ  
1501.פרידמן, מרדכי עקיבא על טענת פרקוי בן באבוי בדבר מציאת ספרים גנוזים של הירושלמי סיני כרך פג תשלח עמ' רנ-רנא  
1502.פרייזלר, אברהם יעקב 'המפקיד פירות והרקיבו', שיטת הירושלמי ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 53-48. וייזר, שמעון: שם עמ' 55-53 
1503.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
1504.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג  
1505.פרנקל, זכריה מבוא הירושלמי ברעסלויא תרל. ד"צ ירושלים תשכז קנח דפים  
1506.פרנקל, ידידיה הירושלמי "זרעים" של רבינו הגר"א מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' כ-מ  
1507.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
1508.קהתי, אבשלום ביטול גט אישה - בבלי וירושלמי המאיר לארץ גל' 29 טבת תשס עמ' 22-41  
1509.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי: קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי א-ג. ירושלים תשם-תשמד  
1510.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי; קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי, אוצר השמות ירושלים תשמה 705 עמ'  
1511.קמינקא, אהרן על דבר השאילתות דרב אחאי ויחוסן לירושלמי הקדם שנה ב תרסח-תרסט עמ' 20-23  
1512.רבינוביץ, זאב וואלף ע"ד חבורו של התלמוד הירושלמי ירושלים כרך ח תרסט עמ' 352-331  
1513.רבינוביץ, זאב וואלף שערי תורת ארץ ישראל; כולל פירושים הערות והגהות על הירושלמי ירושלים תש  
1514.רבל, דוב נאמנות עדים לדעת הרמב"ם ועדות עד אחד להבבלי והירושלמי כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעוונטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צח-קט  
1515.רוזנברג, א' לחקר התלמוד הירושלמי ישרון ברלין שנה ד תרפג-תרפד עמ' קט-קיב; ה תרפד-תרפה עמ' יח-כ  
1516.רוזנטל, אליעזר שמשון 'שני דברים' ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 481-463   
1517.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
1518.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
1519.רטנר, בער אהבת ציון וירושלים; כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים, בדפוסים ישנים ופראגמענטין כתבי יד, עם הערות ותקונים. א-י ווילנא תרסא-תרעג  
1520.רטנר, בער ירושלמי סדר קדשים הקדם שנה א תרסז-תרסח עמ' 108-89  
1521.שור, י"ה תלמוד הירושלמי ותלמוד הבבלי החלוץ מחברת ו תרכב עמ' 55-47  
1522.שור, י"ה ירושלמי סדר קדשים החלוץ מחברת יא תרם עמ' 33-46  
1523.שלזינגר, משה בעיא דלא איפשיטא בתלמוד בבלי ואיפשיטא בתלמוד ירושלמי אי הוי פשיטותא? ישרון ברלין שנה ז תרפו-תרפז עמ' כ-כד  
1524.שפרבר, דניאל פלטירא בפורא [ירושלמי בבא קמא פ"ב ה"ה] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 470-476  
1525. Aptowitzer, Victor  Unechte Jeruschalmizitate  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 419-425  
1526. Avery-Peck, Alan J.  Yerushalmi's commentary to Mishnah Terumot; from theology to legal code  Approaches to Ancient Judaism 4 (1983), p. 113-136  
1527. Bacher, Wilhelm  Die Agada der palastinensischen Amoraer  3 vols., Strassburg 1892-1899, 16 + 587, 6 + 545, 12 + 803 p.   
1528. Bacher, Wilhelm  Zur Geschichte der Schulen Palastina's im 3 und 4. Jahrhundert  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 43, N.F. 7 (1899), p. 345-360.   
1529. Ben Chorin, Schalom  Der Jerusalemische Talmud  Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte 35 (1983), p. 67-68  
1530. Bokser, Baruch M.  An annotated bibliographical guide to the study of the Palestinian Talmud  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/2, Berlin 1979, p. 139-256  
1531. Buber, S.  Die angebliche Existenz eines Jerusalemischen Talmuds zur Ordnung Kodaschim  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 5 (1878), p. 100-105  
1532. Cohen, Richard Eric  The Yerushalmi and its critics  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 3-18  
1533. Dor, Tsevi  The Palestinian tradition and the halakhic teaching of Rabbi Pappa  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 265-266  
1534. Funk, Salomon  Ein angeblicher Widerspruch zwischen dem babylonischen und dem jerusalemischen Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 14 (1921), p. 239-240  
1535. Geiger, Abraham  Die jerusalemische Gemara im Gesammtorganismus der thalmudischen Literatur  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 8 (1870), p. 278-306  
1536. Ginzberg, Louis  Some abbreviations, unrecognized or misunderstood, in the text of the Jerusalem Talmud  Jewish Theological Seminary Students' Annual, 1 (1914), p. 138-151  
1537. Ginzberg, Louis  An introduction to the Palestinian Talmud  In: On Jewish law and lore, Philadelphia 1955, p. 3-57; repr. 1961, 1962  
1538. Goldberg, Abraham  The Palestinian Talmud  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 303-322  
1539. Goldman, Edward A.  A critical edition of Palestinian Talmud Tractate Rosh Hashana, chapter one  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 219-268; 47 (1976), p. 191-216; 48 (1977), p. 219-241; 49 (1978), p. 205-226  
1540. Graetz, Heinrich  Zeit und Bedeutung der Saboraer (סבוראי) und palastinensische Halachasammlungen  Geschichte der Juden, vol. 5, Leipzig 1860, p. 422-428; 3rd ed., 1895, p. 347-353  
1541. Greenstone, Julius H.  Popular proverbs in the Jerusalem Talmud  Essays in honour of... J.H. Hertz, 1942, p. 187-201  
1542. Grunhut, L.  Our edition of the Palestinian Talmud, compared with the Leyden MS  Jewish Quarterly Review, N.S. 4 (1913-14), p. 107-110  
1543. Heide, A. van der; Koningsveld, P.S.J. van  Het Leidse handschrift van de Jeruzalemse Talmud. Een recente restauratie door Zr. Lucie M. Gimbrere te Oosterhout (the MS of the Jerusalem Talmud of Leyden. A recent restoration by Sister Lucie M. Grimbere of Oosterhout)  Studia Rosenthaliana 7 (1973), p. 258-265  
1544. Higger, Michael  The Yerushalmi quotations in Rashi  In: Rashi anniversary vol., N.Y. 1941, p. 191-217  
1545. Hoofien, Jacob  Een literarisch wonder [If the Jerusalem Talmud was known in the time of the Geonim]  Israelitische Letterbode 1,1 (1875), p. 1-2  
1546. Hopkins, Simon  A new autograph fragment of Maimonides' Hilkhot ha-Yerushalmi  Journal of Semitic Studies 28 (1983), p. 273-296  
1547. Horowitz, Charles  Jeruschalmi; Der Palastinische Talmud: Nedarim-Gelubde  2nd ed. T?bingen 1983, 134 p.  
1548. Horowitz, Charles  Jeruschalmi; Der Palastinische Talmud: Sukkah-Die Festhutte  T?bingen 1983, 103 p.  
1549. Jacobs, Louis  The economic conditions of the Jews in Babylon in talmudic times compared with Palestine  Journal of Semitic Studies 2 (1957), p. 349-359  
1550. Jaffee, Martin S.  The Mishnah in talmudic exegesis: observations on Tractate Maaserot of the Talmud Yerushalmi  Approaches to Ancient Judaism 4 (1983), p. 137-157  
1551. Jaffee, Martin S.  Oral Torah in theory and practice; aspects of Mishnah-exegesis in the Palestinian Talmud  Religion 15 (1985), p. 387-410  
1552. Katsh, Abraham I.  A Genizah fragment of Talmud Yerushalmi in the Antonin collection of the Saltykov-Shchedrin Library in Leningrad  Jewish Quarterly Review, N.S. 71 (1980-81), p. 181-184  
1553. Kwasman, T.  Untersuchung zu Einbandfragmenten und ihre Beziehung zum Palastinischen Talmud  Heidelberg 1986, 34 p. (Veroffentlichungen der Hochschule fur J?dische Studien Heidelberg, 1)  
1554. Lewy, J.  Interpretation des I-VI Abschnittes des Palastinensischen Talmud - Traktats Nesikin  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1895-1913, 23 p. + 186 p. (in Hebrew)  
1555. Lieberman, Saul  Jewish life in Eretz Yisrael as reflected in the Palestinian Talmud  In: Israel, its role in civilization, ed. M. Davis, N.Y. 1956, p. 82-91 = Lieberman, Saul: Texts and studies, N.Y. 1974, p. 180-189  
1556. Neusner, Jacob  Toward the national history of a religion. The case of the Palestinian Talmud  Religion 13 (1983), p. 19-36  
1557. Neusner, Jacob  Redaction and formulation: the Talmud of the Land of Israel and the Mishnah  Semeia 27 (1983), p. 117-145  
1558. Neusner, Jacob  Judaism in society; the evidence of the Yerushalmi  Chicago-London 1983, 24 + 270 p.  
1559. Neusner, Jacob (ed.)  In the margins of the Yerushalmi; Glosses on the English translation  Chicago 1983, V + 153 p.   
1560. Pinner, M.  Compendium des Hierosolymitanischen und Babylonischen Thalmud. Vol. 1: Entstehung, Sprache... des Thalmud, Leben und Thaten des Rabbi Simon, des Sohnes des Jochai.  Berlin 1831, 48 + 132 p.  
1561. Polano, Hymen  The Talmud of Jerusalem  N.Y. 1956, 160 p.  
1562. Rabinowitz, Louis I.  Talmud, Jerusalem  Encyclopedia Judaica 15, p. 772-779  
1563. Safrai, Shmuel  Tales of the Sages in the Palestinian tradition and the Babylonian Talmud  Scripta Hierosolymitana 22 (1971), p. 209-232  
1564. Schiller-Szinessy, S.M.  והמה בכתובים Occasional notices of Hebrew manuscripts: description of the Leyden MS of the Palestinian Talmud  Cambridge 1878, p. 5-16  
1565. Schlesinger, Moses  Das aramaische Verbum im jerusalemischen Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 1-40, 84-116, 156-168  
1566. Stern, Tibor H.  The composition of the Talmud. A complete analysis of the relationship between the Babylonian and the Talmud Yerushalmi  N.Y. 1959, 8 + 159 p.  
1567. Wewers, Gerd A.  Probleme der Bavot-Traktate; Ein redaktionskritischer und theologischer Beitrag zum Talmud Yerushalmi  T?bingen 1984, 8 + 360 p.  
1568. Wewers, Gerd A.  Die Erforschung des Talmud Yerushalmi  Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte 37 (1985), p. 322-330  
1569. Zomber, B.  Ein Commentar des Jeruschalmi [von R. Jehuda ben Jakar]  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 421-426  
1570. Zuckermandel, Moses Samuel  Verhaltnis der Tosifta zur Mischna und der Jerusalemitischen Gemara zur Babylonischen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 23 (1874), p. 189-191, 223-230, 277-285, 318-324, 471-480, 525-528; 24 (1875), p. 38-42  
1571.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הבבלי והירושלמי, דרכי למודיהם ויסודי ההבדלים שביניהם בצרון כרך ו תשב עמ' 560-572, 699-686  
1572.[כהנא, קלמן] ק"כ לדפוסי הירושלמי המעין כרך א גל' ב תשרי תשיד עמ' 62-64  
1573. בארי, נורית  מסכת תענית בירושלמי: דרכי עיצוב המסורות ועריכתן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2005 2 כר'  

ב. מקורות > תלמוד > התלמוד הירושלמי > תרגומים

 מחברכותרתספרביקורת
1574. Neusner, Jacob  The Talmud of the Land of Israel: A preliminary translation and explanation  18 vols., Chicago 1982-1987; Vol. 18: Besa, Taanit, 313 p.; Vol. 27: Sotah, 287 p.; Vol. 19: Megillah, 187 p.; Vol. 28: Baba Qamma, 241 p.; Vol. 20: Hagigah, Moed Qatan, 242 p.; Vol. 29: Baba Mesia, 232 p.; Vol. 21: Yebamot, 514 p.; Vol. 30: Baba Batra,   
1575. Schwab, Moise  Le Talmud de Jerusalem. Traduction  11 vols., Paris 1871-1889  
1576. Ugolinus, Blasius  Codex de siclis, Sekalim. Tosaphta, Gemara Hieroslymitana illustratus.  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 2-154  
1577. Ugolinus, Blasius  Codex de die Expiationum, Tractatus Joma, Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 153[=155]-370  
1578. Ugolinus, Blasius  Codex de Tabernaculis, Tractatus Succah. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 371-494  
1579. Ugolinus, Blasius  Tractatus de principio anni, Tractatus Rosch-Hasana, Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 541-650  
1580. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Jejuniis, Tractatus Taanith. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 651-814  
1581. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Volumine Esther, Tractatus Megillah. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 815-980  
1582. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Sacrificio solenni, Tractatus Chagigah. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 981-1104  
1583. Ugolinus, Blasius  Tractatus de die festo, Tractatus Betza. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 1105-1214  
1584. Ugolinus, Blasius  Tractatus de festo parvo, Tractatus Moed Katon. Tosaphta, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 18, p. 1215-1316  
1585. Ugolinus, Blasius  Tractatus de decima secunda Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
1586. Ugolinus, Blasius  Tractatus de placenta... Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
1587. Ugolinus, Blasius  Tractatus de primitivis Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
1588. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Synhedriis. Gemara Hierosolymitana, Gemara Babylonica. With: Vorstius, Johannes: Dissertatio de Synhedriis Hebraeorum; Bucherus, Samuel Frider.: Synhedrium magnum; Witsius, Hermannus: Dissertatio de Synhedriis Hebraeorum.  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 25, p. 2-1234  
1589. Ugolinus, Blasius  Tractatus Chetuboth seu de dotibus, Gemara Hierosolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 30*  
1590. Ugolinus, Blasius  Tractatus Sotah, seu de muliere adulterii suspecta, Gemara Hiersolymitana  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 30*  
1591. Wewers, Gerd A. (tr.)  Ubersetzung des Talmud Yerushalmi  T?bingen 1981-1986. Sanhedrin, Gerichtshof, 14 + 341 p.; Bavot, Pforten, 17 + 533 p.; Hagiga, Festopfer, 14 + 119 p.; Makkot, Geisselung; Shevuot, Schwure, 14 + 283 p.; Horayot, Entscheidungen, 13 + 133 p.; Terumot, Priesterhebe, 11 + 240 p.; Pea, Ackere  
1592. Wunsche, August  Der Jerusalemische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen zum ersten Male in's Deutsche ubertragen  Zurich 1880, 8 + 297 p.   

ב. מקורות > תלמוד > אישים ושיטותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
1593.א"פ שמואל ושיטתו בכל הש"ס (מסודר ומתוקן עם הוספות ושינויים מאת המו"ל [נחום סוקולוב]) האסיף שנה ב תרמו עמ' 274-262  
1594.אברמסון, שרגא לתולדות נוסח 'סדר תנאים ואמוראים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 247-215  
1595.אברמסון, שרגא ר' יוחנן תנא ופליג סיני כרך קג תשמט עמ' קפה-קפז  
1596.אדרי, יהודה בנתיב האמוראים: תקופתם, דמותם ומדבריהם ירושלים תשם 318 עמ'  
1597.אומנסקי, יוסף חכמי התלמוד; תולדותיהם ומאמריהם מלוקטים ומסדרים עפ"י א"ב עם הערות ובאורים ספר לוי בן סיסי. טרנוב תרפט 52 עמ'. ספר 'רב'. טרנוב תרצא 488 עמ'  
1598.אומנסקי, יוסף חכמי התלמוד; רשימת כל התנאים והאמוראים שבתלמוד בבלי... אגב ציון כל המקומות שבהם נזכרו שמותיהם ירושלים תשט  
1599.אומנסקי, יוסף חכמי התלמוד; רשימת כל התנאים והאמוראים שבתלמוד ירושלמי... אגב ציון כל המקומות שבהם נזכרו שמותיהם ירושלים תשיב  
1600.אלבק, חנוך רבא השני אמת ליעקב, ספר יובל לרבי יעקב פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 1-7  
1601.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
1602.אלמן, יעקב רבא ודרכי העיון הארץ ישראליות במדרש ההלכה מרכז ותפוצה; ארץ ישראל והתפוצות בימי בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים תשסד עמ' 217-242  
1603.אלמן, יעקב מעשה בשתי עירות: מחוזא ופומבדיתא כמיצגות שתי תרבויות הלכתיות תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 3-38  
1604.אמיר, אברהם ר' יהושע בן לוי וקשריו עם אליהו הנביא, ר' שמעון בר יוחאי ומלאך המות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 141-146  
1605.אמיר, אברהם שאול מי הוסמך, ר' שמעון בן אליקים או ר' יוסי בר-חנינא (מחקר השואתי - בבלי, ירושלמי) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 119-116  
1606.אנקר, אבישי ראשי ישיבת טבריה במאות ה-3 וה-4 אחה"ס עבודת גמר בחוג להיסטוריה ישראלית, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 237 עמ'  
1607.אפשטיין, י' הגורמים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם של רבי יוחנן וריש לקיש הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכד עמ' 106-105  
1608.אפשטיין, יחזקאל המניעים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם ההלכתית של רבי יוחנן וריש לקיש קול מהיכל ח אלול תשנח עמ' 81-93  
1609.בכר, בנימין זאב אגדת אמוראי ארץ ישראל מתורגם מגרמנית ע"י א"ז רבינוביץ. א-ז. ת"א תרפה-תרצח  
1610.בר, משה הרקע המדיני לפעילותו של רב בבבל ציון שנה נ תשמה עמ' 172-155  
1611.ברבי, ניסים רבי יהודה נשיאה (נכדו של רבי) זהויו, הגדרת זמנו ופעלו בהנהגה הציבורית והדתית עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 152 עמ'  
1612.ברנדס, יהודה מהפכת הפסיקה של רבי יוחנן בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 515-535  
1613.גוטליב, זאב מצות ישוב א"י באספקלריא של רבי יוחנן ובית מדרשו בטבריא תפארת ישראל, ספר היובל להרב בדודי, החלק העברי לונדון תשכז עמ' 105-79  
1614.גולדברג, אברהם גישותיהם השונות של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לשאלת יחסה של המשנה אל התוספתא ואל הברייתא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 116-109  
1615.גולדברג, אברהם ר' זירא ומנהג בבל בארץ ישראל תרביץ שנה לו תשכז עמ' 341-319  
1616.גורדיס, דוד משה על פרשנות רב ושמואל למשנה וברייתא: חלק ראשון: נימוקי הלכה ואוקימתות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה ניו-יורק תשם 370 עמ'  
1617.גרוס, משה דוד אבות הדורות; מונוגרפיות על אבות המשנה והתלמוד ת"א תשיז 414 עמ'  
1618.הימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים [אוצר המשפט חלק א ערך 1702] הדפסה חדשה, ירושלים תשמז; תוכן ענינים לספר תולדות תנאים ואמוראים. ירושלים תשמז 40 עמ'  
1619.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
1620.הנשקה, דוד אביי ורבא - שתי גישות למשנת התנאים תרביץ שנה מט תשם עמ' 193-187  
1621.הרמן, ג'פרי היחסים בין רב הונא לרב חסדא ציון שנה סא תשנו עמ' 263-279; פלורסהיים, יואל, שם שנה סג תשנח עמ' 75-80; הרמן, ג'פרי (תגובה), שם עמ' 81-87  
1622.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 219-241  
1623.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 219-242  
1624.הרפז, משה רבי יוחנן בר נפחא: האיש ופעלו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 370 עמ'  
1625.הרצוג, יצחק אייזיק מר שמואל ושיטתו בקשר עם גאולת ישראל חמדת ישראל, לזכר חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 17-21  
1626.ווייס, אייזק הירש רבנן דאגדתא ומורי הכניסיה בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 97-102, 134-129  
1627.ווייס, אייזק הירש רבי שמעון בן לקיש בית תלמוד שנה ג תרמג עמ' 5-1  
1628.ווייס, אייזק הירש תולדות רב כוכבי יצחק מחברת ח 1847 עמ' 22-30; ט 1847 עמ' 49-55; י 1847 עמ' 16-21; יא 1847 עמ' 49-54  
1629.וייסברג, אליקים לענין הקשר האישי בין אביי ובין רבא בר יוסף לשוננו שנה נח תשנה עמ' 257-258  
1630.ולנר, אלתר על דרכי שמאי והלל בהכנות לקראת שבת בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 71-80  
1631.זיו, תמר רבי שמעון בן לקיש: האיש ופעלו עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמא 130 עמ'  
1632.זיידה, יעקב שמואל ירחינאה - הרופא סיני כרך ח תשא עמ' לח-מג  
1633.זילברג, משה קושיותיו של ר' ירמיהו - שיטה או אופי? [אוצר המשפט חלק א ערך 2163] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 159-151  
1634.זילברג, משה קושיותיו של ר' ירמיה - שיטה או אופי? סיני כרך נו תשכב עמ' יג-יט; תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' כו-לב  
1635.זלוטניק, יעקב בן שלמה זהוי אנטונינוס ידיד רבי סיני כרך כא תשז עמ' קלו-קנז; כרך כב תשח עמ' כא-כז  
1636.טננבלט, מ"א רב מקים מרכז רוחני מחוץ לארץ-ישראל (פרקים ממחקר על בבל ותלמודה ומלחמת הקיום של ארץ ישראל) ספר היובל לנתן מיכאל גלבר, ת"א תשכג עמ' 57-77  
1637.ייטלס, יששכר בער אוצר תנאים ואמוראים - קונקורדנציה תלמודית (כל מאמרי התנאים והאמוראים הנמצאים בתלמוד בבלי וירושלמי, בספרא, בספרי ובכל המדרשים). כרך א: רב לונדון תשכא 336 עמ'  
1638.יניב, חניא לדרכם של אביי ורבא שיר למעלות א תשנח עמ' 9-27  
1639.יניר, צבי  מימרות מקבילות של רבי יוחנן וריש לקיש בבבלי ובירושלמי: בפרקים ראשון שני ושמיני ממסכת יומא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 147 עמ'  
1640.יפה, אברהם יהושע לתולדות האמוראים (תולדות רבא בר יוסף בר חמאי) כנסת ישראל שנה א תרמז עמ' 898-890  
1641.כהן, אבינועם מר בר רב אשי: האיש במסגרת תקופתו ותרומתו הספרותית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1980 346 עמ'  
1642.כהן, אבינועם מר זוטרא האמורא - ראש ישיבת פומבדיתא? בר אילן ל-לא תשסו עמ' 201-232  
1643.כהן, ברק שלמה ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד (רב אדא בר אהבה,רב ששת ורב המנונא) ציון שנה ע תשסה עמ' 448-471  
1644.כהן, ברק שלמה רב ששת ודרכי לימודו במסגרת תקופתו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסג 309 עמ'  
1645.כהן, ברק שלמה רמי בר חמא: דרכי לימודו וביקורתו של רבא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 134 עמ'  
1646.כהן, ברק שלמה לבחינת ההערות ההיסטוריוגרפיות של רש"י על אמוראי בבל בפירושו לתלמוד הבבלי JSIJ 6 (2007) עמ' 55-73  
1647.כהן, ברק שלמה רמי בר חמא לעומת רבא: אנלוגיות פרשניות ופסיקתיות בתלמוד דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 149-184  
1648.כהנא, יחיאל מיכל רבי יוחנן מסדר הירושלמי וזמנו הכרם ורשא תרמח עמ' 106-103  
1649.לוי, י' תולדות שמואל כוכבי יצחק מחברת טז 1852 20-24  
1650.לוין, בנימין מנשה אגרת רב שרירא גאון; מסדרת בשני נוסחאות נוסח ספרד ונוסח צרפת חיפה תרפא לו דפים+32+136 עמ'  
1651.לוין, חיים יצחק שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יט-לא; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 25-13  
1652.לוין, ישראל ל' רבי אבהו מקיסריה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ב תשלז עמ' 60-47  
1653.לוין, ישראל ל' מעמד החכמים בארץ ישראל במאה השלישית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 8-5  
1654.לוינזון, אברהם תולדות רב ישרון שנה ו תרכח עמ' 120-114; ז תרלא עמ' 6-16  
1655.לייטר, משה ר' יוחנן בשיטת בית-שמאי? הפרדס שנה מג תשכט חוב' ז עמ' 34-31  
1656.לפידות, אברהם לתולדות רב הונא בבלאה כנסת ישראל שנה ג תרמח עמ' 303-297  
1657.לרנר, מ"ב מחקרי תלמוד (בעא מיניה רב חסדא מרב הונא - ב"מ לג, א) סיני כרך נט תשכו עמ' טו-כב  
1658.מימון, יהודה ליב לתולדות אביי (מתוך ספר אביי ורבא) ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 323-306  
1659.מימון, יהודה ליב אביי ורבא; תולדותיהם ומסכת מאמריהם וסוגיותיהם בהלכה ובאגדה ירושלים תשכה תרצז עמ'  
1660.מלר, חיה ר' אמי עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 163 עמ'  
1661.מרגליות, מרדכי (עורך) אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים. א-ב ת"א 1964 893 עמ'  
1662.סטזגובסקי, פינחס בית שמאי - כח, בית הלל - פועל אור תורה שנה לב תשס עמ' תיד-תיז  
1663.עמיאור, צוריאל ואת עפרה יחוננו, משנתו של ר' יוחנן פרי עץ הגן א תשנח עמ' 253-265  
1664.עמינח, נח 'מנאי ומינך תסתיים שמעתתא' - עיון במסורת התלמודית של ר' יוסי בר' בון דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 18-13  
1665.עמנואל, שמחה תשובות רב האיי גאון; על תנאים ואמוראים ועל תנאים בישיבות הגאונים תרביץ שנה סט תשס עמ' 105-126  
1666.ערמון, מנחם אביי ורבא ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 304-274  
1667.פאדווא, אהרן משה; וויטקינד, חיים נחמן חוט המשלש; או שלשה תולדות חכמי ישראל... תולדות ר' לוי בן סיסי מאת... אהרן משה פאדווא... ותולדות ר' עקיבא ור' יוחנן... מאת... חיים נחמן וויטקינד וילנא תרלז 152 עמ'  
1668.פוגלמן, מרדכי ר' יוחנן תנא הוא ופליג בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' לא עמ' רפה  
1669.פוקס, מנחם צבי מר זוטרא סיני כרך קד תשמט עמ' קמג-קמז  
1670.פורטנוי, דוד רבי נחוניה בן הקנה מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 174-194  
1671.פיקסלר, צבי ד' שמואל; האיש ופעלו עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמב 123 עמ'  
1672.פלורסהיים, י' לתולדות חייו של רב חסדא סיני כרך עא תשלב עמ' קכא-קלא  
1673.פלורסהיים, יואל מדעותיו העיוניות של רבא והשפעתן על פסיקתו ההלכתית דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 128-117  
1674.פלורסהיים, יואל היחסים בין חכמי הדור השני של אמוראי בבל ציון שנה נא תשמו עמ' 293-259  
1675.פרומן, יהודה רבי יוחנן וריש לקיש - יסוד ומלכות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 178-206  
1676.צורי, י"ש רב אשי בילגורייא תרפד 129 עמ'  
1677.צורי, י"ש רב ירושלים תרפה 390 עמ'  
1678.צורי, י"ש רבי יוסי בר חנינא מקסרין ירושלים תרפו 194 עמ'  
1679.צורי, י"ש רבי הונא בר אבין הכהן ספרא דסידרא סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' תמ-תנט  
1680.קוסובסקי, בנימין לזהותם של שני אמוראים סיני כרך עט תשלו עמ' ס-סב  
1681.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
1682.קוק, הרצל שמואל הרופא ולא שמואל הרב (על שום מה לא הוסמך שמואל אסיא) קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 113-109  
1683.קימלמן, ראובן ר' יוחנן ומעמד הרבנות שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 358-329  
1684.קליין, אלכסנדר לדמותו של ר' ירמיה הגיון ג תשנו עמ' 151-154  
1685.קנוביץ, ישראל מערכות האמוראים כרך ב: רב; אוסף שלם של מאמריו בהלכה ובאגדה, שמואל; אוסף שלם של מאמריו בהלכה ובאגדה. ירושלים תשלד רע + רטו עמ'. כרך ג: רב הונא [כנ"ל], רב חסדא [כנ"ל]. ירושלים תשלז צא + צט עמ'  
1686.קנוביץ, ישראל רבי יוחנן; אוסף שלם של מאמריו בהלכה ובאגדה ירושלים תשלג רצב עמ'  
1687.קנוביץ, ישראל ריש לקיש; אוסף שלם של מאמריו בהלכה ובאגדה ירושלים תשלג קמג עמ'  
1688.קרוכמל, אברהם תולדות שמואל ירחינאי החלוץ מחברת א תריב עמ' 66-89, 143-133  
1689.רבינוביץ, זאב וואלף על דבר ר' מני סתם שבירושלמי ובבלי ירושלים כרך ט תרעא עמ' 185-183  
1690.רבינוביץ, מרדכי שמואל ושיטתו בחכמת הרפואה האסיף שנה ג תרמז מדור אוצר הספרות עמ' 291-287  
1691.רוזנברג, שלום על הוויות אביי ורבא עלי שפר, מחקרים מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, רמת גן תשן עמ' 133-144  
1692.רוזנטל, אליעזר שמשון רב בן-אחי ר' חייה גם בן-אחותו? (פרט אחד לתולדות הנוסח של הבבלי) ספר חנוך ילון, ירושלים תשכג עמ' 337-281  
1693.רוזנפלד, בן-ציון ר' יהושע בן לוי: תולדותיו ופעלו הציבורי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 533 עמ'  
1694.רוזנפלד, בן-ציון תולדות רבי אבון ופעלו הציבורי סיני כרך צג תשמג עמ' רי-קלג  
1695.ריא"ף רבי יוחנן - גדול אמוראי ארץ ישראל וראש ישיבת טבריה הליכות גל' 113-112 ניסן תשמז עמ' 30 ,28  
1696.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
1697.שטיינזלץ, עדין אישים בתלמוד ת"א תשמז 83 עמ'  
1698.שטיינזלץ, עדין מדוע הוצא רבי ירמיה מבית המדרש? סיני כרך נד תשכד עמ' שלט-שמא  
1699.שיף, משה חלקו של רב פפא בסידור התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלט 243 עמ'  
1700.שנור, חיים מעיין חיים; אוצר אגדות חז"ל ליקט, תירגם וביאר חיים שנור. כרכים ג-ד: אמוראים. ירושלים תשמה-תשמז שכח + שצב עמ'   
1701.שפירא, דוד שלמה ריש לקיש ראש המורדים? הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 175  
1702.שפרבר, דניאל האם עלה רבה לארץ ישראל סיני כרך עא תשלב עמ' קמ-קמה  
1703. Bacher, Wilhelm  Die Agada der babylonischen Amoraer  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1877-1878, 16 + 151 p. (also separately reprint) Strassburg 1878; Erganzungen und Berichtigungen, Frankf.a.M. 1913, 14 p.; repr. 1967; Hungarian translation published 1878.   
1704. Bank, L.  Rabbi Zeira et Rab Zeira  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 47-63  
1705. Baumgarten, Albert I.  R. Yohanan and Resh Lakish on anonymous Mishnayot  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 75-88  
1706. Bokser, Baruch M.  Two traditions of Samuel, evaluating alternative versions  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 46-55  
1707. Bokser, Baruch M.  Abbaye  Encyclopedia of Religion 1, p. 2-3  
1708. Bokser, Baruch M.  Ashi  Encyclopedia of Religion 1, p. 457-458  
1709. Bokser, Baruch M.  Huna'  Encyclopedia of Religion 6, p. 529-530  
1710. Bokser, Baruch M.  Rabbah bar Nahmani  Encyclopedia of Religion 12, p. 181  
1711. Bokser, Baruch M.  Rav  Encyclopedia of Religion 12, p. 219  
1712. Bokser, Baruch M.  Rava'  Encyclopedia of Religion 12, p. 219-220  
1713. Bokser, Baruch M.  Shemu'el the Amora  Encyclopedia of Religion 13, p. 240-241  
1714. Bokser, Baruch M.  Yehudah bar Yehezqel  Encyclopedia of Religion 15, p. 505  
1715. Bornstein, David Josef  Huna (different people bearing this name)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 269-274  
1716. Bornstein, David Josef  Jochanan (רבי יוחנן)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 203-208  
1717. Chajes, Hirsch Perez  Rab Huna e Samuel  Rivista Israelitica 4 (1907), p. 140-142  
1718. Chajes, Hirsch Perez  La lettera dei fratelli a Rabba  Rivista Israelitica 4 (1907), p. 215-217  
1719. Dor, Tsevi  The Palestinian tradition and the halakhic teaching of Rabbi Pappa  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 265-266  
1720. Epstein, Abraham  Le retour de Rab en Babylonie d'apres M. Issac Halevy  Revue des Etudes Juives 44 (1902), p. 45-62  
1721. Epstein, Isidore  The religious and psychological motives in the Halacha of Rabbi Yohanan and Resh Lakish  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 82-101  
1722. Fessler, Sigmund  Mar Samuel, der bedeutendste Amora  Dissertation Halle 1879, 68 p.; Breslau 1879, 68 p.  
1723. Friedlander, Markus Hirsch  Geschichtsbilder aus der Zeit der Tanaiten und Amoraer  Brunn 1879, 148 p.  
1724. Friedman, D.A.  Rabbis of ancient times; biographical sketches of the talmudic period  Rochester, N.Y. (1896), 16 + 135 p.  
1725. Funk, Salomon  Raba  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 4 (1906), p. 204-213  
1726. Ginsburg, Christian D.  Cahana b. Tachlifa  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 410-411  
1727. Ginzberg, Louis  Tannaim and Amoraim  Jewish Encyclopedia 12, p. 49-54  
1728. Goldberger, Isidor  Abba (Rab רב or ר' אבא)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 130-138  
1729. Goldberger, Isidor  Abbaje  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 162-168  
1730. Goldenberg, Robert  Abbahu  Encyclopedia of Religion 1, p. 2  
1731. Goldenberg, Robert  El'azar ben Pedat  Encyclopedia of Religion 5, p. 74-75  
1732. Goldenberg, Robert  Shim'on ben Laqish  Encyclopedia of Religion 13, p. 272  
1733. Goldenberg, Robert  Yehoshu'a ben Levi  Encyclopedia of Religion 15, p. 504  
1734. Goldenberg, Robert  Yohanan bar Nappaha  Encyclopedia of Religion 15, p. 529  
1735. Graaf, Hendrik Tjakko de  De joodsche Wetgeleerden in Tiberias van 70-400 n C. Groningen 1902, 15 + 175 p.  
1736. Graetz, Heinrich  Die Chronologie der tannaitischen und amoraischen Zeitepoche  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 381-386  
1737. Graetz, Heinrich  Rabba ben Nachmani  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 456-457  
1738. Graetz, Heinrich  R. Papa  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 457  
1739. Graetz, Heinrich  Die letzten Amoraer und Halbamoraer  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 462-463  
1740. Guttmann, Michael; Bornstein, J.D.  Amoraer  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 631-686  
1741. Hoffmann, David  Mar Samuel, Rektor der j?dischen Akademie zu Nehardea in Babylonien  Leipzig 1873, 6 + 79 p. = Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 422-448; 9 (1922), p. 20-47, 129-137, 218-229  
1742. Honig, Emanuel  Rabbi Johanan  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1939, 112 p.  
1743. Honig, Jacob J.  Rabbi Simeon ben Lakish  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1939, 101 + 4 + 2 + 7 p.  
1744. Horovitz, Jacob  Mar Samuel und Schabur I. Zur Erklarung der letzten Zeilen des Talmudtraktats Baba Mezia  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 80, N.F. 44 (1936), p. 215-231 = Isaak Heinemann Zum 60. Geburtstage, 1936, p. 215-231  
1745. Horowitz, Markus  R. Jochanan  J?dische Presse, Lit. Bl. 2, No. 11-13; 3, No. 1-4, 6; 4?*  
1746. Jaffe, Abraham Joshua  Beitr?ge zur Geschichte der Amoraim  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 12 (1885), p. 217-224  
1747. Jordan, Samuel Alexander  Rabbi Jochanan bar Nappacha  Vol. 1, Budapest 1895, 15 + 100 p.   
1748. Jost, Isaac Marcus  Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabaer  Vol. 3-4, Berlin 1822-24 (incl. biographies of Tanaim and Amoraim)  
1749. Jost, Isaac Marcus  Zeitalter der Amoraim (220-500)  In: Geschichte des Judenthums und seiner Secten, vol. 2, Leipzig 1858, p. 127-222  
1750. Kanter, Felix  Beitr?ge zur Kenntniss des Rechtssystems und der Ethik Mar Samuels, Rectors der Hochschule zu Nehardea in Babylonien  Dissertation Bern 1895, 47 p.  
1751. Kimelman, Reuven  Problems in late rabbinic 'biography'; the case of the Amora Rabbi Yohanan  Society of Biblical Literature, Seminary Papers 2 (1979), p. 35-42  
1752. Kimelman, Reuven  The conflict between R. Yohanan and Resh Laqish on the supremacy of the Patriarchate  Proceedings, 7th WCJS, vol. 3 (1981), p. 1-20  
1753. Kolatch, Alfred J.  Who's who in the Talmud  N.Y. 1964, 315 p.  
1754. Kronberg, N.  Die Amoraer in neuer Beleuchtung  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 46, N.F. 10 (1902), p. 439-450  
1755. Levine, Leo  R. Abbahu of Caesarea  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 56-76  
1756. Levy, Max  Brief Jewish biographies in biblical, post-biblical and talmudical times  Bayonne, N.J., 1934, 8 + 182 p.  
1757. Lowenmeyer, M.  R. Jochanan ben Napcha  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 4 (1855), p. 285-294, 321-328  
1758. Malki, David  Le Talmud et ses maitres  Vol. 1: Paris 1972, 270 p. = Le Talmud et sa personnalite, Paris 1964. Vol. 2: Les Sages de Yabneh, Paris 1983, 246 p.   
1759. Margalith, David  Rabbi Samuel, medecin, talmudiste du IIIe si?cle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 32 (1956), p. 143-154  
1760. Margalith, David  Shmuel the physician  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 160-157; 29,2 (1956), p. 155-148  
1761. Marmorstein, Arthur  Vier Probleme des R. Jose B. Chanina  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 15 (1928), p. 387-400.   
1762. Marmorstein, Arthur  R. Josue b. Hanania et la sagesse grecque  Revue des Etudes Juives 87 (1929), p. 200-208.   
1763. Muhlfelder, M.J.  Rabh, ein Lebensbild zur Geschichte des Talmud  Leipzig 1871, 11 + 83 p.  
1764. Perlitz, G.  Rabbi Abahu. Charakter- und Lebensbild eines palastinensischen Amoraers  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 60-88, 119-126, 177-183, 269-274, 310-320  
1765. Rosner, Fred  Mar Samuel the Physician  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 3-4 (1976), p. 157-170  
1766. Safrai, Shmuel  Tales of the Sages in the palestinian tradition and the Babylonian Talmud  Scripta Hierosolymitana 22 (1971), p. 209-232  
1767. Sammter, Ascher  Biographische Skizzen der Talmudisten  In: Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, Berlin 1876, p. 160-172  
1768. Savitz, Harry A.  Samuel Nehardea  Tradition 14,2 (1973), p. 81-89  
1769. Schatz, Morris  The life of Rav  Jewish Forum 11 (1928), p. 388-392  
1770. Sonne, Isaiah  The use of rabbinic literature as historical sources: 1: R. Abbahu; 2: the final break between Jews and Samaritans  Jewish Quarterly Review, N.S. 36 (1945-46), p. 147-162  
1771. Sulzbach, A.  Zur Charakteristik der Weisen des Talmud  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 124-132  
1772. Unna, Isak  R. Simon ben Lakisch als Lehrer der Halacha und Agada  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 14 (1921), p. 85-154; repr. separately  
1773. Weis, P.R.  The controversies of Rab and Samuel and the Tosefta  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 288-297  
1774. Wiesner, L.  Die Jugendlehrer der talmudischen Zeit  Wien 1914, 58 p.  
1775. Zeitlin, Solomon  Mar Samuel and manumission of slaves  Jewish Quarterly Review, N.S. 55 (1964-65), p. 267-269 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 259-261  
1776. Zuri, J.S.  Rab, sein Leben und seine Anschauungen  Zurich 1918, 151 p.  
1777. Zuri, J.S.  Rabbi Jochanan, der erste Amoraer Galilaas  Berlin 1918, 176 p.  
1778.[שכביץ, יעקב] יה"ש לדרכי הלמוד של שמואל ירחינאה ותוצאותיהן ירושלים מאסף כרך ח תרסט עמ' 304-295  

ב. מקורות > תלמוד > היסטוריה. ריאליה

 מחברכותרתספרביקורת
1779.. [ליכטנשטין] הירשענזאן, יחיאל צבי שבע חכמות, או הגיאוגרפיה של התלמוד לעמבערג תרמג רמ עמ'. מהדו' ב לונדון תרעב רמ עמ'  
1780.אברבך, משה היחסים בין הרב לתלמיד בתקופת התלמוד [אוצר המשפט חלק א ערך 5191] שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 213-207 ,75-69 ,10-5; לה תשלה עמ' 77-70; לו תשלו עמ' 59-51; לז תשלח עמ' 253-244 ,192-187 ,127-121 ,49-41; לח תשלט עמ' 256-251 ,191-186 ,128-122 ,58-55; לט תשם עמ' 179-174 ,122-115 ,64-61  
1781.אברבך, משה החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד, מחקרים ועיונים ירושלים תשמג 334 עמ'. ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: מחקר מעמיק על החינוך היהודי בתקופת התלמוד. שבילי חינוך שנה מב תשמג עמ' 220-216; ספר חשוב על החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד. הדאר שנה סג תשמד-תשמה עמ' 189-188 
1782.אברמסון, שרגא משיחתם של בני ארץ ישראל סיני כרך סג תשכח עמ' כ-לא  
1783.אדן-בוביץ, דוד מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית א': הכבכב סיני כרך צט תשמו עמ' קסד-קעז  
1784.אדן-בוביץ, דוד מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית - קרוזין סידרא ה תשמט עמ' 5-16  
1785.אדן-ביוביץ, דוד  ארכיאולוגיה תלמודית: גישה ארכיאולוגית - ארכיאומטרית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 37-43  
1786.אופנהימר, אהרן יחסי יהודים וערבים בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 17-22  
1787.אורבך, אפרים אלימלך 'מיהודה לגליל' ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 75-59; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 346-330  
1788.אלון, גדליהו אילין דמתמנין בכסף (לתולדות רשויות הדינים בארץ ישראל בתקופה התלמודית) ציון שנה יב תשז עמ' 135-101, 193; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 57-15  
1789.אמיר, א' הכלה שמעתין שנה י גל' 37-36 אייר תשלג עמ' 66-82  
1790.אמיר, אברהם שאול התנא, האמורא, הסדרא, הפרקא והכלה (בשנים 300-200 אחה"ס) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1972 335 עמ'  
1791.אמיר, אברהם שאול מוסד הפירקא בתקופת התלמוד אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 112-98  
1792.אמיר, אברהם שאול הסדרא בשדה חמ"ד חוב' יז תשלד עמ' 39-31  
1793.אמיר, אברהם שאול מוסדות ותארים בספרות התלמוד ירושלים תשלז 212 עמ'. ביקורות: רבי, משה: בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 256-255; כהן, ידידיה: עמודים שנה כז תשלט עמ' 142 ,133 
1794.אמיר, אברהם שאול על סדרי ישיבה ולימוד - במוסדות החינוך הגבוה בתקופת המשנה והתלמודים (סוגיות ומשמעותן) בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 53-46  
1795.בודנהימר, יוסף; רותנברג, בנו; פיזנטי, דוד מטלורגיה של תקופת התלמוד: הברזל במקורות תלמודיים בד"ד 4 תשנז עמ' 5-21  
1796.בלומברג, יונה דב אמוראי בבל בארץ ישראל סיני כרך מג תשיח עמ' פח-פט  
1797.בן-דוד, אריה פרקי כלכלה בתלמוד בטרם שנה טז 1958 חוב' א-ג עמ' 32-30  
1798.בן-דוד, אריה ירידים בישראל בתקופת התלמוד בטרם שנה טז 1958 חוב' ח-ט עמ' 31-29  
1799.בן-שלום, מנחם סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אבות דרבי נתן עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמז 170 עמ'  
1800.בנוביץ, משה בשעת חירום שנו: המעשה הראשון של הקיסר פרנקוס (193 לספירה) ועקבותיו בהלכה התנאית סידרא יט תשסד עמ' 7-23  
1801.בר, משה אמוראי בבל; פרקים בחיי הכלכלה רמת-גן תשלה 440 עמ'; מהד' ב מורחבת תשמב 446 עמ'. ביקורת: כהן, ידידיה: עמודים שנה כג תשלה עמ' 245-244 
1802.בר, משה מנהיגות רוחנית אצל חכמי המשנה והתלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 62-57  
1803.בר, משה על החברייא; מעולמן של הישיבות בא"י במאות השלישית והרביעית בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 95-76  
1804.בר, משה ריבו של גניבא בימי עוקבא (פרק מתוך יחסי החכמים לראשי הגולה) תרביץ שנה לא תשכב עמ' 286-281  
1805.בר, משה מעמדם הכלכלי והחברתי של אמוראי בבל חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית ירושלים תשכג 189 עמ' (בהכפלה)  
1806.בר, משה לשאלת שחרורם של אמוראי בבל מתשלום מסים ומכס תרביץ שנה לג תשכד עמ' 247-258  
1807.בר, משה על הדחתו של רבה בר נחמני מראשות הישיבה (פרק מתוך יחסי החכמים לראשי הגולה) תרביץ שנה לג תשכד עמ' 357-349  
1808.בר, משה עיונים באגרת רב שרירא גאון בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 196-181  
1809.בר, משה יששכר וזבולון; לשאלת קיומם הכלכלי של אמוראי א"י בר אילן ו תשכח עמ' 180-167  
1810.בר, משה ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד תל-אביב תשל 260 עמ'  
1811.ברנד, יהושע כלי זכוכית בספרות התלמוד ירושלים תשלח 404 עמ'. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה סב תשמג-תשמד עמ' 359-358 
1812.ברנד, יהושע ערך ההלכה במדע [להבנת התלמוד] אמנה, מאסף, ירושלים תרצט עמ' רפא-רצא  
1813.ברנד, יהושע כלי החרס בספרות התלמוד ירושלים תשיג תרלד עמ'  
1814.ברנד, יהושע על התרבות היוונית בארץ ישראל בתקופת התלמוד תרביץ שנה לח תשכט עמ' 13-17  
1815.גודבלט, דוד התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל ציון שנה מו תשמא עמ' 38-14  
1816.גוטמן, יחיאל מיכל קדמוניות שבקדושה וקדמוניות של חולין (סקירה קצרה על קדמוניות שבהלכה) בודפסט תרצח 15 עמ'  
1817.גוטמן, יחיאל מיכל יסודות ארכיאולוגיים שבארץ ובחו"ל אצל הפוסקים ספר היובל לבנימין מנשה לוין, עמ' עז-פה  
1818.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
1819.גולדברגר, ישראל רשימת האמוראים הצופה לחכמת ישראל שנה ז תרפג עמ' 192-163, 338-321  
1820.גולדברגר, ישראל מספר האמוראים (שטטיסטיקא) הסוקר שנה ד תרצו-תרצז עמ' 152-146; זכרון יהודה, לכבוד י"א בלוי, בודפסט 1938 מדור עברי עמ' 152-146  
1821.גולדברגר, ישראל אמוראים שונים בשם אחד הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 87-95  
1822.גולק, אשר לסדרי המסים הרומאים בארץ ספר מאגנס, ירושלים תרצח עמ' 104-97  
1823.גולק, אשר בולי ואיסטרטיגי (לסדרי המסים הרומאים בארץ) תרביץ שנה יא תש עמ' 122-119  
1824.גיגר, יצחק ישיבת פומבדיתא מראשיתה ועד לימי אביי: פרקים בהתמסדותו של מוסד חינוכי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסו 267 עמ'  
1825.גינצבורג, יקותיאל מדות ומספרים בתלמוד הדאר שנה ז תרפח-תרפט עמ' 512-510, 528-527, 544-543  
1826.גיקובס, י"ל החיים הכלכליים של יהודי בבל בתקופת התלמוד (משנת 300 ועד 600 לספה"נ) מלילה קובץ מחקרים 5 תשטו עמ' 83-100  
1827.גליקסברג, ש"י המתורגמנים בתקופת התלמוד סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' ריח-רכא  
1828.גפני, ישעיהו 'ישיבה' ו'מתיבתא' ציון שנה מג תשלח עמ' 37-12  
1829.גפני, ישעיהו הישיבה הבבלית לאור סוגיית ב"ק קיז ע"א תרביץ שנה מט תשם עמ' 301-292  
1830.גפני, ישעיהו היסטוריה דתית-חברתית ואינטלקטואלית של היהודים בבבל: הישיבות יד לתלמוד [רמת-גן תשמב] עמ' 94 ,82-77  
1831.גפני, ישעיהו יהודי בבל בתקופת התלמוד - חיי החברה והרוח ירושלים תשנא 312 עמ'; בקורת: שוורץ, יהושע: ציון שנה נו תשנא עמ' 209-212  
1832.גפני, ישעיהו ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (חקר שנות דור - הישגים ותהיות) קתדרה חוב' 100 מנחם אב תשסא עמ' 199-226  
1833.גצוב, נחמן צבי על נהרות בבל; דברי ימי בבל ועתותיה ווארשא תרמז 152 עמ'  
1834.גרוסמרק, ציונה אירגונים של צורפי כסף וזהב בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 31-38  
1835.גרינברג, שמואל חדשי 'כלה' ורישי 'כלה' אור המאיר, ליובל ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' רז-ריב  
1836.גרינולד, יקותיאל יהודה תלמוד בבלי וירושלמי. ספר א: ארץ ישראל, בבל, וארצות הגולה. ספר ב: המצב הכלכלי של חז"ל ניו-יורק תרצו 167 עמ'  
1837.גרינץ, יהושע מאיר בבל האנציקלופדיה העברית כרך ז עמ' 584-567  
1838.גרינשפן, נחמן שלמה לחקר השתלשלות למוד התלמוד אוצר החיים שנה ו תרץ עמ' 93-79  
1839.דינור, ב' הפרגמנטים ההיסטוריוגרפיים בספרות התלמודית ובעיות החקר בהם דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 146-137  
1840.הופמן, שלמה המוסיקה בתלמוד ת"א תשלד 108 עמ'; מהד' ב תשלו 123 עמ'  
1841.הרשברג, א"ש מנהגי האירוסין והנשואין בזמן התלמוד העתיד ספר ה תרפג עמ' 104-75  
1842.ויינברגר, אפרים ירחי דכלה השר רבי דוד צבי פנקס, ת"א [תשיד] עמ' קח-קיח  
1843.ורנה, יצחק כלה וחדשי כלה הפרדס חלק ב חוב' ט-י כסלו-טבת תרפט עמ' 29-27  
1844.חיות, צבי פרץ הלשון העברית בימי האמוראים השלח כרך טו תרסה עמ' 354-350  
1845.טננבלט, מ"א פרקים חדשים לתולדות ארץ-ישראל ובבל בתקופת התלמוד ת"א תשכו 406 עמ'  
1846.יודילוביץ, מרדכי דוב חיי היהודים בזמן התלמוד. ספר נהרדעא [עם הערות ומלואים מאת א"א הרכבי] ווילנא תרסו 85 עמ'  
1847.יודילוביץ, מרדכי דוב יד ישיבת פומבדיתא; על אודות החיים בישיבת פומבדיתא ותכנית למודיה ת"א תרצה 54 עמ'  
1848.יודילוביץ, מרדכי דוב העיר סורא סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' קסח-קעד, רסח-רעה; כרך ב תרצח עמ' קנו-קסב, שיז-שכד, תיח-תכב; כרך ג תרצח-תרצט עמ' קל-קלב  
1849.יודילוביץ, מרדכי דוב חיי היהודים בזמן התלמוד: עיר פומבדיתא בימי האמוראים ירושלים תרצט 143 עמ'  
1850.יודילוביץ, מרדכי דוב העיר קיסרין; רשימת החכמים גרי קיסרין סיני כרך ט תשא-תשב עמ' רכא-רכו  
1851.יודילוביץ, מרדכי דוב העיר לוד סיני כרך יא תשב-תשג עמ' לב-מ  
1852.יודילוביץ, מרדכי דוב העיר נרש (בבבל) בזמן התלמוד סיני כרך יד תשד עמ' צד-צט; כרך טו תשד-תשה עמ' צג-צח  
1853.יודילוביץ, מרדכי דוב מחוזא (מחיי היהודים בזמן התלמוד) ירושלים תשז 100 עמ'  
1854.יודילוביץ, מרדכי דוב טבריה (מחיי היהודים בזמן התלמוד) ירושלים תשי 104 עמ'  
1855.ינקלביץ, רפאל אוצרות מזון בארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד מלאת ספר א תשמג עמ' 119-107  
1856.כהן, יחזקאל האם ומתי עברה הנשיאות לטבריה ציון שנה לט תשלד עמ' 122-114  
1857.כהנא, טוביה טבע א"י בזמן התנאים והאמוראים המעין כרך טו גל' ג ניסן תשלה עמ' 65-51  
1858.כהנא, טוביה מקומות ישוב בא"י בתלמוד ובמדרשים סיני כרך עח תשלו עמ' קמו-קנו; כרך פ תשלז עמ' לח-נ  
1859.כסלו, מרדכי מדוע התירו חכמים לאנשי יריחו להאביק תמרים בערב פסח? קתדרה חוב' 72 תמוז תשנד עמ' 13-22  
1860.לוין, דוד מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר? (תענית הציבור בארץ ישראל במאה השלישית והרביעית) קתדרה חוב' 94 טבת תשס עמ' 33-54  
1861.לוין, דוד תעניות הציבור ודרשות החכמים - הלכה ומעשה בתקופת התלמוד תל אביב תשסא 269 עמ'; בקורת: שרמר, עדיאל: ציון שנה סח תשסג עמ' 369-274  
1862.לוריא, ב"צ שמה של אורפה בתלמוד סיני כרך עב תשלג עמ' שכט-שלב  
1863.ליברמן, שאול רדיפת דת ישראל ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' ריג-רמה  
1864.מאיר, זאב דב אלטר מחוזא ברטיסלבה 1920 20 עמ'  
1865.מירסקי, שמואל ק' לסדרי הישיבות בבבל בתקופת האמוראים חורב כרך ג תרצו-תרצז עמ' 124-109  
1866.מלכא, שאול הלכה ומעשה בתולדות הלבוש בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 114 עמ'  
1867.מלמד, ע"צ הלכות א"י באור התנאים בבבל שדה אילן, ספר זכרון לרמ"צ אילן, ירושלים תשיט עמ' 71-84  
1868.מנירב, יוסף מאיר מערכת השיווק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 365 עמ'  
1869.מרגליות, דוד הקפדת חכמי ארץ ישראל על ההגמוניה של ירושלים על הגולה (פרשת שמואל הרופא שלא רצו להסמיכו) קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 207-197  
1870.מרגליות, ראובן שמות וכינויים בתלמוד סיני כרך כב תשח עמ' כדל  
1871.נאמן, פנחס אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית (בצירוף מפות, צילומים ולוחות). א-ב ת"א תשלא-תשלב 492 + 540 עמודות  
1872.נצר, אמנון הסאסאנים בתלמוד הבבלי (שאפור הראשון, שאפור השני ויזדגרד הראשון) שבט ועם סדרה שניה ב (ז) ניסן תשלג עמ' 262-251  
1873.סגל, דורית החצר ומתקניה בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 184 עמ'  
1874.ספראי, זאב 'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234  
1875.ספראי, שמואל לבעיית השימוש בספרות התלמודית כמקור ללימוד היסטוריה ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 215-209  
1876.עמר, זהר; שוויקי, אביבית במה מדליקין אלקנה תשסג 134 עמ'  
1877.פוס, יואל בעולמם של חז"ל; לקט סיפורים מחיי התנאים והאמוראים ירושלים תשמח 235 עמ'  
1878.פוקס, עוזיאל המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים? - ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג נטועים גל' ד כסלו תשנח עמ' 53-67  
1879.פייג, פ' לדרכם של חז"ל בזיהוי מקומות בתנ"ך אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 81-92  
1880.פירוז, מרדכי ירידה מא"י בזמן התלמוד מחניים לח ערב פסח תשיט עמ' 87-92  
1881.פלג (פרנקל), יהושע המטרולוגיה של מידת האמה מהתקופה ההרודיאנית ועד תקופת המשנה (37 לפני הספירה - 200 לספירה) עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 93 עמ'  
1882.פלורסהיים, יואל ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל - סורא ופומבדיתא ציון שנה לט תשלד עמ' 197-183  
1883.פליקס, יהודה צמחי התנ"ך וחז"ל 2 כר' [כר' א: עצי פרי למיניהם. כר' ב: עצי בשמים יער ונוי] ירושלים תשנד-תשנו. בקורת: זהר, עמר. בין עצי בשמים. לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 151-153  
1884.פליקס, יהודה החקלאות בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (הלכה ומעשה בעבודות¬ יסוד חקלאיות) ירושלים-ת"א תשכג 368 עמ'  
1885.פרידהיים, עמנואל יהודים עובדי עבודה זרה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 21-44  
1886.פרידהיים, עמנואל עיון ריאלי-היסטורי מחודש במשנה הראשונה דפרק 'לפני אידיהן' ציון שנה ע תשסה עמ' 273-300  
1887.פרידהיים, עמנואל מעשה רבן גמליאל במרחץ של אפרודיטי בעכו- עיון בריאליה ארץ-ישראלית קתדרה חוב' 105 תשרי תשסג עמ' 7-32  
1888.צורי, י"ש תולדות המשפט הצבורי כרך א: שלטון הנשיאות והועד - תקופת התלמוד. ספר א: פאריס תרצא 355 עמ'; ספר ב: פאריס תרצא 174 עמ'; ספר ג חלק א: לונדון תרצג 254 עמ'; ספר ג חלק ב: לונדון תרצד 200 עמ'. שלטון ראשות הגולה והישיבה (תקופת רב נחמן בר יצחק). ת"א תרצט 256 עמ'  
1889.צורי, י"ש התפקידים בוועד ר' אמי ור' אסי סיני כרך ו תש עמ' כו-לה, קצג-רא  
1890.קוסובסקי, מ' הישיבה ב'ישיבה' ספר יובל לש"ק מירסקי, ניו-יורק תשיח עמ' 327-313  
1891.קימלמן, ראובן האוליגארכיה הכוהנית ותלמידי החכמים בתקופת התלמוד ציון שנה מח תשמג עמ' 147-135  
1892.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48  
1893.קליינמן, רון ש' האי סיטומתא קניא (ב"מ עד ע"א) - פרשנות המימרה וריאליה תלמודית סידרא יח תשסג עמ' 103-118  
1894.קפלן, יחיאל לחקרי מאורעות בתקופת האמוראים חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 32-48  
1895.קרויס, שמואל היופי והבריאות בזמן התלמוד השלח כרך כא תרסט-תרע עמ' 360-354  
1896.קרויס, שמואל הכרך, העיר והכפר בתלמוד העתיד ספר ג הוצאה ב תרפג עמ' 50-1  
1897.קרויס, שמואל קדמוניות התלמוד כרך א חלק א ברלין-וינה תרפד 213 עמ'. חלק ב ברלין-וינה תרפד 452 עמ'. כרך ב חלק א ת"א-תרפט 276 עמ'. חלק ב ת"א תשה 324 עמ'  
1898.קרויס, שמואל 'כלה' ו'חדשי כלה' השלח כרך מג תרפה עמ' 71-65  
1899.רבינוביץ, לוי יצחק שמיטה וארנונה תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' קנו-קסא  
1900.רוזנפלד, בן ציון; מינרב, יוסף שווקים קבועים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ביחס למקביליהם באימפריה הרומית סידרא יט תשסד עמ' 161-175  
1901.רומנוב, פנחס תולדות משפחה אחת של אמוראים בארץ ישראל [משפחת ר' יצחק מכפר עכוס] חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 178-167  
1902.רייך, שמואל זאב מסורת השקל טורונטו תשמח 130 עמ'  
1903.ריינס, חיים זאב הכינוי 'בטלנים' במקורות התלמוד סיני כרך מא תשיז עמ' פא-פט  
1904.ריינס, חיים זאב היחסים האישים בין חכמי התלמוד באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 189-178  
1905.שור, י"ה שמות אנשים בספרי רז"ל החלוץ מחברת ט תרלג עמ' 1-38; מחברת י תרלח עמ' 1-32  
1906.שחר, יובל הר המלך - לפתרונה של חידה ציון שנה סה תשס עמ' 275-306  
1907.שטיינזלץ, עדין הקשרים בין בבל לארץ ישראל (על יסוד רשימת שמות אמוראי בבל בתלמוד ירושלמי ואמוראי א"י בתלמוד בבלי) תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 306-294  
1908.שמש, אברהם אופיר הרקע לכמה זיהויים מסופקים של רש"י למונחי צומח בספרות חז"ל סידרא יח תשסג עמ' 177-192  
1909.שמש, אברהם אופיר דטרגנטים, חומרי-ניקוי וסבונים במקורות היהודיים - מציאות היסטוריה והלכה מעשית בד"ד 17 אלול תשסו עמ' 51-91  
1910.שפירא, חיים בית-המדרש בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד - המושג והמוסד דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 45-60  
1911.שפירא, חיים בית המדרש בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 338 עמ'  
1912.שפרבר, דניאל הספינה, האסקופה והדוגית - הערה במכר התלמודי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קפז-קפח  
1913.שפרבר, דניאל מחקרים בכרונולוגיה תלמודית א מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 85-77   
1914.שפרבר, דניאל מחקרים בריאליה התלמודית סיני כרך צג תשמג עמ' לט-מב; שם כרך צד תשמד עמ' רלג-רלו; שם כרך צה תשמד עמ' קעד-קעח; שם כרך צו תשמה עמ' רנ-רנט; שם כרך צח תשמו עמ' כג-לח; שם עמ' רלב-רלח  
1915.שפרבר, דניאל פילולוגיה וריאליה בחקר ספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 143-131  
1916.שפרבר, דניאל הנר, המסרק, הטבעת והשלשלת סידרא ב תשמו עמ' 150-145  
1917.שפרבר, דניאל מסחיט של דלת (מחקרים בריאליה תלמודית) סיני כרך קג תשמט עמ' קלב-קלז  
1918.שפרבר, דניאל המספרת של פרקים (מחקרים בריאליה תלמודית) סיני כרך קד תשמט עמ' י-טו  
1919.שפרבר, דניאל הערה: על הסובב של גלגל סיני כרך קד תשמט עמ' קפט-קצ  
1920.שפרבר, דניאל על הלגיטימיות והצורך בשיטות מדעיות לשם הבנה נכונה של סוגיות בתלמוד בד"ד 6 תשנח עמ' 21-38  
1921.שפרבר, דניאל תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד 2 כר' רמת גן תשנד-תשסו  
1922.שפרבר, דניאל המצב הכלכלי בארץ ישראל במאה השלישית לסה"נ דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 374-369  
1923. Alexander the Great in the Talmud  Jewish Standard, London, 3.8.(1888), p. 3; 10.8., p. 10; 17.8., p. 9-10  
1924. Agassi, Joseph  Conventions of knowledge in talmudic law  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 16-34  
1925. Alon, Gedalyahu  Jews, Judaism and the classical world  Studies in Jewish history in the times of the Second Temple and Talmud. Jerusalem 1977, 3 + 499 p.  
1926. Alon, Gedalyahu  The Jews in their land in the talmud age  2 vols. Jerusalem 1980-84, 801 p.  
1927. Amir, Abraham  The Tanna, Amora, Sidra, Pirka and Kallah in the years 200-300 C.E  Dissertation Yeshiva University 1972  
1928. Bacher, Wilhelm  Contribution a l'onomatologie talmudique  Revue des Etudes Juives 42 (1901), p. 43-47  
1929. Bank, L.  Une agada provenant de l'entourage du Resch-Galoutha Houna bar Nathan et dirigee contre R. Aschi  Revue des Etudes Juives 32 (1896), p. 51-55  
1930. Bank, L.  חריפי דפומבדיתא'Les gens subtils de Poumbedita'  Revue des Etudes Juives 39 (1899), p. 191-198  
1931. Beer, Moshe  Exilarchs of the talmudic epoch, mentioned in R. Sherira's Responsum  Proceedings, American Academy for Jewish Research 35 (1967), p. 43-74  
1932. Ben David, Arye  Talmudische Oekonomie: Die Wirtschaft des j?dischen Palastina zur Zeit der Mischna und des Talmud  Vol. 1, Hildesheim-N.Y. 1974, 25 + 454 p.   
1933. Berliner, Abraham  Beitr?ge zur Geographie und Ethnographie Babyloniens im talmudischen Midrasch  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin 1882-83, p. 3-71.   
1934. Bokser, Baruch M.  Todos and rabbinic authority in Rome  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 117-130  
1935. Bubis, M.  Petroleum in talmudic sources  Koroth 8,1-2 (1981), Engl. sect. p. 41-44  
1936. Buchler, Adolf  ?ber die Minim von Sephoris und Tiberias im zweiten und dritten Jahrhundert  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 271-295  
1937. Buchler, Adolf  The Minim of Sepphoris and Tiberias in the second and third centuries  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 245-274  
1938. Chajes, Hirsch Perez  Les juges juifs en Palestine, de l'an 70 a l'an 500  Revue des Etudes Juives 39 (1899), p. 39-52  
1939. Fein, M.  Die Anforderungen an den Kanzelredner im thalmudischen Zeitalter  Ben Chananja 3 (1860), p. 370-374  
1940. Feliks, Jehuda  Animals of the Bible and Talmud  Encyclopedia Judaica 3, p. 7-19  
1941. Frank  Das Gesetz der Warmeleitung der Farben im Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869),p. 548-550  
1942. Frankel, Zacharias  Zur talmudischen Munzkunde  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 15 (1866), p. 153-155  
1943. Funk, Salomon  Die Stadt Nehardea und ihre Hochschule  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 97-104  
1944. Gafni, Isaiah  Die j?dische Gemeinde in Babylonien und ihre Institutionen  Freiburger Rundbrief 30 (1978), p. 204-210  
1945. Gafni, Isaiah  The Jewish community of Babylonia  Immanuel 8 (1978), p. 58-68  
1946. Glatzer, Nahum Norbert  Geschichte der talmudischen Zeit  Berlin 1937, 178 p.  
1947. Goldin, Judah  The period of the Talmud (135 B.C.E.-1035 C.E.)  In: The Jews, their history, culture and religion, ed. Louis Finkelstein, N.Y. 1960, p. 115-215  
1948. Goldschmidt, Leopold  Impts et droits de douane en Judee sous les Romains  Revue des Etudes Juives 34 (1897), p. 192-217  
1949. Goodblatt, David M.  Rabbinic instruction in Sasanian Babylonia  Leiden 1975, 16 + 322 p.  
1950. Goodblatt, David M.  The Babylonian Talmud  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/2, Berlin 1979, p. 257-336  
1951. Goodblatt, David M.  The poll tax in Sasanian Babylonia; the talmudic evidence  Journal of the Economic and Social History of the Orient 22 (1979), p. 233-295  
1952. Gorlin, Morris  Mathematics and mathematicians in talmudic literature - source material  Intercom 9,2 (1968), p. 9-12  
1953. Graetz, Heinrich  Die talmudische Chronologie und Topographie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1852), p. 509-521; 2 (1853), p. 106-113, 145-152, 190-201  
1954. Graetz, Heinrich  Die talmudische Topographie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 106-113, 145-152, 190-201  
1955. Gudemann, Moritz  ?ber talmudische Termini zur Bezeichnung anonymer Autoritaten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 220-224, 263-268  
1956. Joel, J.  Beitr?ge zur Geographie des Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 16 (1867), p. 330-343, 375-387  
1957. Klein, Samuel  Zum j?dischen Heerwesen in der mischnischen Zeit  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 10 (1923), p. 88-90  
1958. Kottek, Heiman  Die Hochschulen in Palastina und Babylonien  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 3 (1905), p. 131-190  
1959. Krauss, Samuel  Les antiquites gauloises dans le Talmud  Revue des Etudes Juives 25 (1892), p. 14-29  
1960. Krauss, Samuel  Talmudische Archaologie  3 vols., Leipzig 1910-12, 13 + 720, 7 + 722, 7 + 491 p.   
1961. Krauss, Samuel  Die Versammlungsstatten der Talmudgelehrten  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 17-35  
1962. Krauss, Samuel  A misunderstood word  Jewish Quarterly Review, N.S. 4 (1913-14), p. 111-114.   
1963. Krauss, Samuel  Outdoor teaching in talmudic times  Journal of Jewish Studies 1 (1948-49), p. 82-84 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 333-335  
1964. Landman, Leo  R. Shila and the informer  Jewish Quarterly Review, N.S. 63 (1972-73), p. 136-144  
1965. Lauterbach, Jacob Z.  Megillat Setarim [of R. Hiya]  Jewish Encyclopedia 8, p. 427  
1966. Lauterbach, Jacob Z.  The name of the rabbinical schools and assemblies in Babylonia  Jubilee vol. Hebrew Union College Annual (1875-1925), 1925, p. 211-222 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 321-332  
1967. Lauterbach, Jacob Z.  Misunderstood chronological statements in the talmudic literature  Proceedings, American Academy for Jewish Research 5 (1933-34), p. 77-84  
1968. Lerner, Bialik  Bet Knesset and Bet Midrash in talmudic literature  Niv Hamidrashia (1966), Engl. sect., p. 76-80  
1969. Levi, Israel  Les sources talmudiques de l'histoire juive; 1: Alexandre Jannee et Simon ben Schetah; 2: La rupture de Jannee avec les Pharisiens  Revue des Etudes Juives 35 (1897), p. 213-223  
1970. Levine, Leo  R. Simeon b. Yohai and the purification of Tiberias: history and tradition  Hebrew Union College Annual 49 (1978), p. 143-186  
1971. Levine, Leo I.  The Jewish Patriarchate (Nasi) in third century Palestine  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/2, Berlin 1979, p. 649-688  
1972. Lewysohn, L.  Proben aus einer 'Zoologie des Talmuds'  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 5 (1856), p. 111-115  
1973. Lewysohn, L.  Die Zoologie des Talmuds  Frankf.a.M. 1858, 12 + 400 p.  
1974. Lewysohn, L.  Einiges ?ber die Farbenlehre des Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 7 (1858), p. 447-453  
1975. Lieberman, Saul  Jewish life in Eretz Yisrael as reflected in the Palestinian Talmud  In: Israel, its role in civilization, ed. M. Davis, N.Y. 1956, p. 82-91 = Lieberman, Saul: Texts and studies, N.Y. 1974, p. 180-189  
1976. Liebermann, Yehoshua  Elements in talmudic monetary thought  History of Political Economy 11 (1979), p. 254-270  
1977. Low, Immanuel  Plants (in the Bible, in the Mischna and Talmud, at the Geonim,...)  Jewish Encyclopedia 10, p. 72-85  
1978. Low, Leopold  Geographisches und Geschichtliches ?ber Palastina in der talmudischen Literatur  Ben Chananja 6 (1863), p. 924-926; 7 (1864), p. 20-22, 37-40, 81-83  
1979. Low, Leopold  Die Pflege der talmudischen Alterthumskunde  Ben Chananja 8 (1865), p. 839-847 = Gesammelte Schriften, vol. 3, Szegedin 1893, p. 1-11  
1980. Low, Leopold  Graphische Requisiten und Erzeugnisse bei den Juden  2 vols. Leipzig 1870-71, 12 + 240 + 189 p.  
1981. Lowy, Alfred  Zur Mathematik in Bibel und Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 224-238  
1982. Mahan, W.D.  The archaeological and the historical writings of the Sanhedrin and Talmuds of the Jews  Chicago 1923, 313 p.  
1983. Maier, J.  Jesus von Nazareth in der talmudischen Uberlieferung  Darmstadt 1978, 17 + 367 p.  
1984. Medalie, Hilel  The talmudical college of Pumbaditha (Babylonia)  Leeds Jewish Annual (1949), p. 45-50  
1985. Mirsky, Samuel K.  Types of lectures in the Babylonian academies  Essays on Jewish life and thought, presented in honor of Salo Wittmayer Baron, N.Y. 1959, p. 375-402  
1986. Neubauer, Adolphe (Adolf)  La geographie du Talmud  Paris 1868, 40 + 468 p.; repr. 1965  
1987. Neusner, Jacob  A history of the Jews in Babylonia  5 vols., Leiden 1965-70.   
1988. Neusner, Jacob  The rabbi and the community in talmudic times  Central Conference of American Rabbis, Journal 57 (1967), p. 67-76  
1989. Neusner, Jacob  The phenomenon of the Rabbi in late antiquity  Numen 16 (1969), p. 1-20; 17 (1970), p. 1-18  
1990. Neusner, Jacob  Israel and the nations. From the dialogue between Judaism and Christianity in talmudic Babylonia  Central Conference of American Rabbis, Journal 70 (1970), p. 31-40  
1991. Neusner, Jacob  The Babylonian Talmud as a historical document  Conservative Judaism 24,4 (1970), p. 48-57  
1992. Neusner, Jacob  Babylonisches Judentum wahrend der Zeit des 2. Tempels  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier und Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 321-327  
1993. Neusner, Jacob  Early rabbinic Judaism; historical studies in religion, literature and art  Leiden 1975, 12 + 266 p.   
1994. Neusner, Jacob  Talmudic Judaism in Sasanian Babylonia  Leiden 1976, 11 + 187 p.  
1995. Neusner, Jacob  From 'talmudic history' to 'Judaism in late antiquity'  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 283-299.  
1996. Neusner, Jacob  Israel's politics in Sasanian Iran; Jewish self-government in talmudic times  Lanham 1986, 12 + 190 p.  
1997. Nothmann, Hugo  Zu Erubin 76a  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 82, N.F. 46 (1938), p. 268-269  
1998. Obermeyer, Jacob  Die Landschaft Babylonien im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats  Frankf.a.M. 1929, 8 + 362 p.  
1999. Oppenheim, J.  Zur talmudischen Geographie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 264-270, 379-385  
2000. Rabello, Alfredo Mordechai  The legal condition of the Jews in the Roman Empire  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 13, Berlin 1980, 662-762; Ch. III (p. 713-718): The central organization of Jews in the Roman Empire; Ch. IV (p. 719-724): Local organization; Ch. XIV (p. 731-741): Jurisdiction  
2001. Rapoport, S.L.  Beitrag zur Sacherklarung des Thalmuds  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 51-67  
2002. Resnikoff, Moses B.  Social aspects of Jewish elementary education in the first centuries of the Christian Era  Dissertation Columbia Univerity 1965  
2003. Safrai, Shmuel  Monetary development in the third and fourth century as reflected in talmudic literature  International Numismatic Convention, Jerusalem 1967, p. 251-261  
2004. Schwarz, Adolf  Die Hochschulen in Palastina und Babylon  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1899), p. 83-106  
2005. Schwarz, Adolf  Eine vorubergehende Spannung zwischen den Hochschulen Judaas und Babylons  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 25-33  
2006. Sperber, Daniel  Titles (in the Talmud)  Encyclopedia Judaica 15, p. 1163-1164  
2007. Sperber, Daniel  On social and economic conditions in third-century Palestine  Archiv Orient lni 38 (1970), p. 1-25  
2008. Sperber, Daniel  Roman Palestine, 200-400: money and prices  Ramat Gan 1974, 331 p.   
2009. Sperber, Daniel  Drought, famine and pestilence in amoraic Palestine  Journal of the Economic and Social History of the Orient 17 (1974), p. 272-298  
2010. Sperber, Daniel  On the office of the Agoranomos in Roman Palestine  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 127 (1977), p. 227-243  
2011. Sperber, Daniel  Roman Palestine 200-400: The land; crisis and change in agrarian society as reflected in rabbinic sources  Ramat-Gan 1978, 5 + 249 p.   
2012. Sperber, Daniel  On conscription (Angareia) of ships in the fourth century C.E  Bar Ilan Annual 18-19 (1981), Engl. sect., p. 9-13  
2013. Spero, Samuel W.  Mathematics in the Talmud  Intercom 7,1 (1965), p. 3-8  
2014. Spicehandler, Ezra  The local community in talmudic Babylonia, its institutions, leaders and ministrants  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 249 p.  
2015. Spicehandler, Ezra  בי דואר and ,דינא דמגיסטא notes on gentile courts in talmudic Babylonia  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 333-354  
2016. Sternberger, Gunther  Die Beurteilung Roms in der rabbinischen Literatur  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/2, Berlin 1979, p. 338-396  
2017. Unna, Isak  Babylonien um das Ende der Tannaitenzeit  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 269-277  
2018. Unna, Isak  Zeitbestimmungen in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 267-271  
2019. Urbach, Efraim E.  The rabbinical laws of idolatry in the second and third centuries in the light of archaeological and historical facts  Israel Exploration Journal 9 (1959), p. 149-165, 229-245  
2020. Vilnay, Zev  Identification of talmudic place names  Jewish Quarterly Review, N.S. 45 (1954-55), p. 130-140  
2021. Vogelstein, Hermann  Die Landwirtschaft in Palastina zur Zeit der Mischnah, l.T.: Der Getreidebau  Berlin 1894, 3 + 79 p.  
2022. Wagenaar, L.  De Talmud en de oudste geschiedenis van het Christendom  Israelitische Letterbode 9 (1883-84), p. 65-145; 10 (1884-85), p. 1-72  
2023. Weiss, Abraham  The third-century seat of calendar regulation  Proceedings, American Academy for Jewish Research 14 (1944), p. 267-276  
2024. Wiesner, J.  Einiges ?ber die innere Einrichtung der Synagoge zur Zeit des Thalmud  Ben Chananja 3 (1860), p. 479-482  
2025. Wunsche, August; Neumann, Wilh.; Altschuler, Mor. (eds.)  Monumenta Judaica, altera pars: Monumenta Talmudica. 1st ser.: Bibel und Babel.  Wien-Leipzig 1906, 69 + 242 p.; repr. Darmstadt 1972.   
2026. Zuckermandel, Moses Samuel  Lexicalisches und Archaologisches im Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 421-430, 475-477; 23 (1874), p. 30-44, 130-138, 183-189, 213-222  
2027. Zuckermann, B.  Das Mathematische im Talmud Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1878, 64 p., 34 fig.   
2028.[גולדברגר, ישראל] יש-גב חשבון הזכרת האמוראים מחקרים בחכמת ישראל לזכר י"ט גוטמן, א בודפשט תשו חלק עברי עמ' 113-93  
2029. הדר, דבי  זמן מרחב בראליה תלמודית: לסדר היום של המשפחה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 300 עמ'  
2030. הרמן, ג'פרי  ראשות הגולה בבבל בתקופת התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית 2005 [449] עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > נוסחאות. מהדורות

 מחברכותרתספרביקורת
2031.קונטרס למלאות חסרונות הש"ס אשר יחסר בדפוסים החדשים, בגמרא רש"י ותוס'.. [חמ"ד] תרך 108 עמ'  
2032.אבינרי, יצחק עקרי תכנית למהדורה חדשה של התלמוד (לקראת 'התלמוד השלם') בצרון כרך ט תשד עמ' 391-389; י תשד עמ' 67-70  
2033.אברמסון, שרגא מסכת עבודה זרה; כתב יד בית המדרש לרבנים בניו-יורק הוכן לדפוס בצירוף מבוא והערות ניו-יורק תשיז 36 + 248 עמ'  
2034.אברמסון, שרגא תלמוד בבלי עם תרגום עברי ופירוש חדש חלופי גרסאות ומראי מקומות בעריכת י"נ אפשטיין. מסכת בבא בתרא ירושלים 1958  
2035.אפשטיין, יעקב נחום מסכת בבא קמא... [אוצר המשפט חלק א ערך 2271]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: התלמוד בלבוש עברי. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 399-394 
2036.ארנד, אהרן עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש השנה סידרא כ תשסה עמ' 5-24  
2037.בירנבוים, פלטיאל פעילותם של חוקרי הטכסט התלמודי הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 580-579  
2038.בנוביץ, משה נוסח פרק שבועות שתים בתרא בבבלי: מהד' ביקורתית של בבלי שבועות פרק ג עם מבוא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 206 עמ'  
2039.בנוביץ, משה שני ענפי הנוסח של פרק שבועות שתים בתרא בבלי סידרא י תשנד עמ' 5-38  
2040.בניהו, מאיר הגהותיהם של רבי בצלאל אשכנזי ורבי יהוסף אשכנזי וטופס האב שלהם אסופות ספר א תשמז עמ' מז-קד  
2041.בעדני, נתנאל נוסח פרק "היו בודקין" תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי  עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 204 עמ'  
2042.בעדני, נתנאל  פירוש לפרק היו בודקין: תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 326 עמ'  
2043.ברויאר, יוחנן העברית בתלמוד הבבלי: לפי כתבי היד של מסכת פסחים ירושלים תשסד 370 עמ'. בקורת: מישור, מרדכי. לשוננו שנה סז תשסה עמ' 93-99  
2044.ברנשטיין, שלמה חיים קיום גירסות מקוריות בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 266-261  
2045.גולדשמידט, אליעזר תרגום התלמוד הבבלי לגרמנית ארשת ב תשך עמ' 330-309  
2046.דימיטרובסקי, ח"ז לחקר התלמוד [בקורת על מסכת שקלים עם פי' רבינו משולם הוצ' אברהם סופר, ניו-יורק תשיד] הדאר שנה לג תשיד-תשטו עמ' 666-667  
2047.דימיטרובסקי, חיים זלמן שרידי בבלי: שרידי גמרות והלכות הרי"ף שנדפסו על ידי יהודי ספרד ופורטוגל לפני הגירוש ובדור שלאחריו כרך מבוא, וכרך א-ב. ניו-יורק תשלט 500 עמ'. ביקורות: בויארין, דניאל: תלמודם של בני ספרד. פעמים חוב' 5 תשם עמ' 99-94; שדמות גל' עז טבת תשמא עמ' 117-115 
2048.דנציג, נחמן לתלמודם של הגאונים: נוסח התלמוד שבספר הלכות גדולות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 155-162  
2049.היימן, מרדכי אריה דקדוקי סופרים; נערך ונסדר על שתי מסכתות נדרים ונזיר שיקאגא-אילינאיס תשג  
2050.הרשלר, משה (עורך) תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי יד של התלמוד מסכת כתובות. כרך א פרקים א-ד דפים ב-נד ירושלים תשלב תיב עמ'  
2051.וייסברג, אליקים הצורות "ר' שמעון בן לקיש" ו"באיזה צד" ותרומתן למיון כתבי-יד של התלמוד הבבלי לשוננו שנה נה תשנא עמ' 367-382  
2052.זוסמן, יעקב שרידי תלמוד בגניזה תעודה א ת"א תשם עמ' 31-21  
2053.טביוב, י"ח רעיונות על התלמוד ותרגומיו ספר השנה שנה ב תרסא עמ' 211-203  
2054.יהלום, שלם להגיה הספרים אי אפשר: עיונים בביקורת הנוסח של הרמב"ן JSIJ 6 (2007) עמ' 189-217  
2055.יואל, יששכר קטע ממסכת יומא מתוך כתב-יד תימני(?) של הבבלי קרית ספר שנה לא תשטז עמ' 264-259  
2056.ירחי, אהרן  פרק משוח מלחמה, בבלי סוטה פרק שמיני: נוסח ופרשנות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 227 עמ'  
2057.כהן, ידידיה דקדוקי סופרים עמודים כרך כא תשלג עמ' 33-36  
2058.כץ, אברהם יצחק מסכת ברכות מן הגניזה חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 91-83  
2059.כץ, אברהם יצחק גנזי תלמוד בבלי... מהגניזה הקהירית... א-ב ירושלים תשלו-לט ביקורות: גלבוע, יהושע א': אלומות אור על הגניזה הקאהירית. הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 523-522; קומלוש, יהודה: בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 611-609 
2060.כשר, מנחם מנדל על דבר הוצאה חדשה של תלמוד בבלי תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 496-475. יצא גם בנפרד: על דבר הוצאה חדשה של תלמוד בבלי (עם רשימה מכתבי יד ודפוסים עתיקים של תלמוד בבלי). ניו-יורק תשח  
2061.ליפשיץ, ברכיהו מנוסחאות הגאונים ומפירושיהם (בפ"ג של מסכת כתובות) ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתרלו-תתרנה  
2062.מורל, שמואל סוגיות התלמוד בספר הלכות פסוקות: מסורות ועריכות חולקות HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' יא-לב  
2063.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה' מסכת ביצה - ירושלים תשא. מהד' שניה ירושלים תשלא. מסכת סוכה - ירושלים תשלה. מסכת פסחים - ירושלים תשלט-תשמג. [ראה אוצר המשפט חלק א ערכים 11955 ,11954]. ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
2064.מכון התלמוד הישראלי השלם תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות . ועם מסורת הש"ס השלם ועם ציונים לראשונים... [אוצר המשפט חלק א ערך 2278]. כתובות א-ב, ירושלים תשלב-תשלז 52 + תקפה עמ'. סוטה א-ב. תשלז-תשלט. יבמות א (פרקים א-ג) - ב (פרקים ד-ו). תשמג-תשמו. נדרים א (פרקים א-ד). תשמה שצג עמ'  
2065.מלטר, צבי מסכת תענית מן תלמוד בבלי; הוצאה מדויקת על פי עשרים וארבעה כתבי יד... עם מראי מקומות.. ניו-יורק תרץ טז+147 עמ'  
2066.מלמד, עזרא ציון תלמוד בבלי עם תרגום עברי ופירוש חדש חלופי גרסאות ומראי-מקומות בעריכת י"נ אפשטיין. מסכת בבא קמא ירושלים תשיג  
2067.מרגולין, יצחק משמעויות ביוגרפיות, מתודולוגיות והלכתיות בין כתבי היד במסכת ראש השנה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשמג 180 עמ'  
2068.נאה, ברוך גמרא שלמה מסכת פסחים... [אוצר המשפט חלק א ערך 2285]. חלק ב (דפים ט-טו) ירושלים תשמו רכ עמ'  
2069.נאה, ברוך גמרא שלמה מסכת פסחים [דפים ב-ח] עם שלש מערכות: חלופי נוסחאות, באור נוסחאות... אוצר הראשונים, חלק א. העורך הראשי של מערכת באור נוסחאות ומחבר המבוא מנחם מ' כשר ירושלים תשב קנח עמ'  
2070.נעם, ורד מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י לתלמוד סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 109-150  
2071.סגל, אליעזר 'עיזא דבי טבחא' - לגלגוליו של נוסח בתלמוד הבבלי תרביץ שנה מט תשם עמ' 51-43  
2072.סגל, אליעזר מסורות הנוסח של בבלי מגילה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 290 עמ'  
2073.סגל, אליעזר מסורת הנוסח של כ"י אוניברסיטת קולומביה למסכת מגילה תרביץ שנה נג תשמד עמ' 69-42  
2074.עמנואל, יונה על הדפסת התלמוד ותעלולי הצנזורה המעין כרך טז גל' א תשרי תשלו עמ' 38-21  
2075.פוקס, עזיאל  מקומם של הגאונים במסורת הנוסח של התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג 2 כר'  
2076.פיינטוך, ישראל צבי מסורות ונוסחאות בתלמוד רמת-גן תשמה 198 עמ'  
2077.פלדבלום, מאיר שמחה דקדוקי סופרים מסכת גיטין; כולל שינויי גירסאות והערות לכל המסכת עפ"י כתבי יד... וספרי הגאונים והראשונים ניו-יורק תשכו  
2078.פרידמן, שמא יהודה שיירי כתבי-יד קדומים למסכתא בבא מציעא עלי ספר חוב' ט תשמא עמ' 55-5  
2079.פרידמן, שמא יהודה לתלמודם של גאונים; קטע קדום של תלמוד עם גליונות נוסח תרביץ שנה נא תשמב עמ' 48-37  
2080.פרידמן, שמא יהודה לאילן-היוחסין של נוסחי בבא מציעא; פרק בחקר נוסח הבבלי מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 147-93  
2081.פרידמן, שמא יהודה להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי סידרא ז תשנא עמ' 67-102  
2082.פרידמן, שמא יהודה קבוצותיהם של כתבי-היד מן התלמוד הבבלי על פי כתיב ולשון לשוננו שנה נז תשנג עמ' 123-124  
2083.פרייס, י"י מסכת מגילה ומסכת מועד קטן (יוצאות לאור על פי כתב יד תימני שבספרית קולומביה) צילום דפוסי ליפציג 1920 וטורנטו 1916 ירושלים תשל 52 + 35 עמ'  
2084.פרפרקוביץ, נ' תלמוד בבלי על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים מסכת ברכות. סט. פטרסבורג 1909 8 + 244 + 136 עמ'  
2085.פרשל, טוביה קונטרס דקדוקי סופרים סיני כרך סט תשלא עמ' ק-קב; שם כרך עב תשלג עמ' רצח-רצט  
2086.צובל, משה נחום; דימיטרובסקי, חיים זלמן תלמוד בבלי עם תרגום עברי ופרוש חדש חלופי גרסאות ומראי מקומות בעריכת י"נ אפשטיין. מסכת בבא מציעא. ערך ע"צ מלמד ירושלים 1960  
2087.קארה, יחיאל לשונם הארמית של כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי: הכתיב, תורת ההגה והפועל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 407 עמ'  
2088.קוק, שאול חנא דוגמאות לחקירת גירסאות ע"פ 'אוצר הגאונים' ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' קכז-קלא  
2089.רבינוביץ, צבי מאיר ערכם של קטעי הגניזה לחקר התלמוד והמדרש תעודה א ת"א תשם עמ' 39-33  
2090.רבינוביץ, רפאל נתן נטע דקדוקי סופרים; כולל נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף השישי המונח בעיר מינכען... א-טז מינכען תרכח-תרנז  
2091.רבינוביץ, רפאל נתן נטע מאמר על הדפסת התלמוד; תולדות הדפסת התלמוד. הובא לבית הדפוס עם תיקונים והשלמות ומפתחות על ידי א"מ הברמן ירושלים תשיב רפח עמ'  
2092.רבינוביץ, רפאל נתן נטע; ליטש-רוזנבוים, גרשון בירורים בנוסחאות התלמוד מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' נח-סו  
2093.רוזנטל, יואב  מסכת כריתות (בבלי) - לחקר מסורותיה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסד [283] עמ'  
2094.רון, יצחק בקורת נוסח התלמוד הבבלי של ר' שלמה לוריא (המהרש"ל) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמט 377 עמ'  
2095.רות, אברהם נפתלי צבי כתבי-יד לתלמוד בבלי בהונגריה קרית ספר שנה לא תשטז עמ' 482-472  
2096.רפאל, שילה ליקוט מאמרי חז"ל או זיוף תלמוד בבלי לזרעים סיני כרך עח תשלו עמ' מז-סה  
2097.שבט, עזרא שינויי נוסחאות במסכת כריתות עלון שבות גל' 128 אדר תש"ן עמ' 7-34  
2098.שטיינזלץ, עדין תלמוד בבלי מנוקד ומבואר. ז-יח. פסחים-יבמות, ירושלים תשלג-תשמו [אוצר המשפט חלק א ערך 2295]  ביקורות: גולדברג, דוד: התלמוד בפנים חדשות. בצרון כרך סח תשלז-תשלח עמ' 77-74; זמורה, י': שם עמ' 85-83 
2099.שטיינזלץ, עדין תלמוד בבלי מנוקד ומבואר. א-ו. ברכות-פסחים ירושלים תשכז-תשלב  
2100.שטיינזלץ, עדין על נוסחאות יסוד של הגמרא מתתיה, ספר העשור לישיבת בני עקיבא נתניה, תשלא עמ' 137-131  
2101.שישא הלוי, אברהם עלים למבחן מספר 'דקדוקי סופרים' ארשת ג תשכא עמ' 391-376  
2102.שכנאי, דוד מסכת שבועות; שינויי נוסחאות, עדויות ונספחים ירושלים תשלג 121 + 127 עמ'  
2103.שפיגל, יעקב שמואל מסכת חגיגה - דפוס ספרדי מלפני הגירוש קרית ספר כרך נז תשמב עמ' 726-725  
2104.שרמר, עדיאל משפחות כתבי-יד ומסורות-נוסח של מסכת מועד קטן סידרא ו תשן עמ' 121-150  
2105.שרמר, עדיאל לישנא אחרינא למסכת מועד קטן מן הגניזה סידרא ט תשנג עמ' 117-161  
2106. Adler, Elkan Nathan  Talmud printing before Bomberg  Festskrift in anledning of... David Simonsens 70-aarige Fodselstag, 1923, p. 81-84  
2107. Adler, Elkan Nathan  Les editions du Talmud de Pesaro  Revue des Etudes Juives 89 (1930), p. 98-103  
2108. Adler, Elkan Nathan  Talmud incunables of Spain and Portugal  Jewish studies in memory of George A. Kohut, 1935, p. 1-4  
2109. Adler, Elkan Nathan  Talmud manuscripts and editions  Essays in honour of... J.H. Hertz, 1942, p. 15-17  
2110. Coccejus, Johannes  Duo tituli Thalmudici Sanhedrin et Maccoth... cum excerptis et utriusque Gemara versa... et illustrata  Opera, vol. 9, 2 Amsterdam 1701, p. 135-266  
2111. Hoenig, Sidney B.  The latest critical editions of talmudic texts  Jewish Quarterly Review, N.S. 64 (1973-74), p. 322-330  
2112. Katsh, Abraham I.  Unpublished Geniza talmudic fragments from the Antonin collection  Jewish Quarterly Review, N.S. 58 (1967-68), p. 297-309 = The Gaster Festschrift [Theodor Herzl] N.Y. 1974 = Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University 5 (1973), p. 213-223  
2113. Katsh, Abraham I.  Unpublished Geniza talmudic fragments of Tractate Shabbath in the Antonin collection in the U.S.S.R  Jewish Quarterly Review, N.S. 63 (1972-73), p. 39-47  
2114. Katsh, Abraham I.  Unpublished Geniza talmudic fragments of tractates Baba Mezia, Baba Bathra and Sanhedrin in the Antonin collection in the Leningrad Library in the U.S.S.R  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 129-142  
2115. Katsh, Abraham I.  Unpublished Genizah fragments of the Tractate Shabbat in the Dropsie University collection  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-9), p. 16-26  
2116. Katsh, Abraham I.  Unpublished talmudic Genizah fragments in the Antonin collection of the Saltykov-Shchedrin Library in Leningrad  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-79), p. 193-207  
2117. Lebrecht, Fr.  Handschriften und erste Ausgaben des Babylonischen Talmud  Berlin 1862, 8 + 114 p.   
2118. Lebrecht, Fr.  Scholien und Emendationen zum Texte des Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 13 (1864), p. 264-272  
2119. Loewe, Herbert  Some talmudic fragments from the Cairo Genizah in the British Museum  Jewish Quarterly Review 17 (1905), p. 456-474  
2120. Pick, Hermann  Aktenstucke zur Geschichte der Talmud-Ausgaben Berlin-Frankf.a.O  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 175-190  
2121. Sammter, Ascher  Die Hamburger Handschrift  In: Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, Berlin 1876, p. 154-156  
2122. Schwab, Moise  Une edition rarissime du Talmud  Revue des Etudes Juives 63 (1912), p. 300-303  
2123. Zeitlin, Solomon  Some reflections on the text of the Talmud  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 1-8 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 340-347  
2124.[איש שלום, מאיר] מא"ש דבר על אודות התלמוד; אם יכול הוא להתרגם כל צרכו וינה תרמה טו עמ'  
2125.[איש שלום, מאיר] מא"ש תלמוד בבלי מסכת מכות [מהדו' מדעית] ווינה 1888. ד"צ ירושלים תשל 68 עמ'  
2126.[איש שלום, מאיר] מא"ש בסיס היהדות [על עריכה חדשה של התלמוד] השלח כרך ב תרנז עמ' 1-12, 289-294  
2127.תוראן, סיני  פרק שלישי (אלו הן הלוקין) של מסכת מכות מן התלמוד הבבלי: מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי  חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית מדרש לרבנים באמריקה תשסד 401 עמ'  
2128. טל, אלכסנדר י'  תלמוד בבלי מסכת ביצה: עיונים במסורות הנוסח ובשאלות עריכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסז 2007 345 עמ'  
2129. קולפ, יהושע מנחם מהדורה עם פירוש הסוגיות לפרק 'בתולה נשאת': תלמוד בבלי, מסכת כתובות, פרק ראשון חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג [461] עמ'  
2130. שושטרי, רבין נוסח פרק 'הישן' בבבלי (מסכת סוכה) עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 2 כר'  

ב. מקורות > תלמוד > תרגומים

 מחברכותרתספרביקורת
2131. Auerbach, Leo (ed.)  The Babylonian Talmud in selection  London n.d., 151 p.  
2132. Bacher, Wilhelm  Gemara, translated by Harry G. Friedman  Hebrew Union College Annual 1904, p. 26-36  
2133. Cavaletti, Sofia  Il trattato delle benedizioni (Berakhot) del Talmud babilonese  Torino 1968, 11 + 474 p.  
2134. Cohen, Abraham  The Babylonian Talmud: Tractate Berakot. Translated,with introduction, comment.,..  Cambridge 1921, 40 + 460 p.  
2135. Edzardus, Georg Eliezer (tr.)  Tractatus Talmudici Avoda Sara, sive de idoloatria... e Gemara babylonica. 2 vols.,  Hamburg 1705-10, 346 + 6 p., 579 + 16 p.  
2136. Epstein, Isidore (ed.)  The Babylonian Talmud, translated into English, with notes, glossary and indices. 34 vols.,  London 1935-1948  
2137. Epstein, Isidore (ed.)  Hebrew-English edition of the Babylonian Talmud translated into English with notes, glossary and indices  London 1960-1976: Berakhot, Shabbath (2 vols.), Yoma, Pesahim, Ketuboth, Gittin, Kiddushin, Baba Kamma, Baba Mezia, Baba Bathra, Sanhedrin.   
2138. Ewald, Ferdinand Chris.  Abodah Sarah, oder der Gotzendienst. Ein Traktat aus dem Talmud, die Mischna und die Gemara... ubersetzt mit Einleitung und Anmerkungen begleitet.  Nurnberg 1856; 2nd ed., Nurnberg 1868, 25 + 546 p.  
2139. Faust, Johann Friedrich (tr.)  Tractatus de contractibus Judaeorum matrimonialibus Thalmudicus [Mishnayot from Tractate Ketubot]  Basel 1699, 48 p.  
2140. Feinsilver, Alexander (ed. and tr.)  The Talmud for today; selections  N.Y. 1980, 10 + 307 p.  
2141. Fiebig, Paul  Talmud Babli, Traktat 'Gotzendienst', Kap. 3 Mischna und Gemara 1 und 2  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 57 (1903), p. 581-604  
2142. Fromer, Jacob  Der Babylonische Talmud in Auswahl  Berlin 1924, 170 p.  
2143. Fromer, Jacob  Der Babylonische Talmud  Berlin 1925, 581 p.  
2144. Funk, Salomon  Talmudproben  Leipzig 1912; 2nd ed. Berlin 1921, 140 p.  
2145. Goldschmidt, Lazarus  Die rechtswissenschaftliche Sektion des babylonischen Talmuds (Seder Nezikin)  2 vols. in 3, Berlin 1907, 44 + 1219 + 31 + 1193 p. Mit Anhang: Kohler, Josef: Darstellung des talmudischen Rechtes, vol. 2, p. 1195-1252  
2146. Goldschmidt, Lazarus  Der Babylonische Talmud, mit Einschluss der vollstandigen Misnah, hrsg. nach der ersten zensurfreien Bombergschen Ausgabe (Venedig 1520-23), nebst Varianten der spateren... revidierten Ausgaben und der Munchener Talmud-Handschrift... ubersetzt und mit ku  Berlin-Wien-Haag 1897-1935.   
2147. Goldschmidt, Lazarus  Der Babylonische Talmud (without original text)  12 vols., Berlin 1930.   
2148. Hershon, Paul Isaac  אוצרות התלמוד Treasures of the Talmud, being a series of classified subjects, compilated from the Talmud  London 1882, 14 + 330 p.  
2149. Hershon, Paul Isaac (ed.)  A talmudic miscellany,... extracts from the Talmud, the Midrashim and the Kabbalah  London 1880, 27 + 361 p.  
2150. Hirschfeld, Hirsch S.  Talmud Babylonicum, cum scholiis. hermeneuticis, glossario nec non indicibus adjectis. 1. Tractatus Macot, Hebrew text and Latin commentary  Berlin 1842, 6 + 173 p.   
2151. Kertesz, Istvan  A Talmud magyarul [on a plan to translate the Talmud into Hungarian, 1913-14; with a bibliography of Hungarian translations and works on the Talmud]  In: Evkonyv (1981-82), ed. Sandor Scheiber, Budapest 1982, p. 262-287  
2152. Klein, C.H. von  Jewish hygiene and diet, the Talmud and various other Jewish writings heretofore untranslated  Washington, D.C. 1884, 22 p.  
2153. Loewe, Heinr. Georg Friedr. sen  Der erste Abschnitt des ersten Traktats vom Babylonischen Talmud, betitelt Berachoth... ubers.... 2 vols  Hamburg 1836-39, 44 + 107 p.; 7 + 56 p.  
2154. Malter, Henry  The treatise Taanit of the Babylonian Talmud (text, translation and notes)  Philadelphia 1928, 47 + 240 double p.; reprinted Philadelphia 1967, 43 + 484 p.  
2155. Merchavia, Ch.  Talmudic terms and idioms in the Latin manuscript Paris B.N. 16558  Journal of Semitic Studies 11 (1966), p. 175-201  
2156. Mielziner, Moses  On translations of the Talmud  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 280-285  
2157. Millas Vallicrosa, Jose Maria  Extractos del Talmud y allusiones polemicas en un Manuscrito de la Biblioteca Catedral de Gerona  Sefarad 20 (1960), p. 17-49  
2158. Munk, Elie (ed.)  La Guemara; le Talmud de Babylone. Traduits... 4 vols.,  Paris 1968  
2159. Neusner, Jacob  The Talmud of Babylonia: an American translation  8 vols., Chico-Atlanta 1984-1986. Vol. 1: Berakhot, 435 p.; Vol. 6: Sukkah, 285 p.; Vol. 7: Besa, 19 + 378 p.; Vol. 17: Sotah, 291 p.; Vol. 23A: Sanhedrin chap. 1-3, 208 p.; Vol. 23B: Sanhedrin chap. 4-8, 259 p.; Vol. 23C: Sanhedrin chap. 9-11, 237 p.; V  
2160. Pavly, Jean de  Le Talmud de Babylone. Texte complet conforme a la premiere edition de Daniel Bomberg (Venise 1520).  Orleans 1900, var. pag.  
2161. Polano, Hymen  The Talmud. Selections  London-N.Y. 1876, 6 + 359 p.  
2162. Polano, Hymen  Selections from the Talmud... also brief sketches of the men who made and commented upon it  Philadelphia 1876, 8 + 382 p.; London 1907, 11 + 359 p.; London n.d., 11 + 372 p.; repr. 1973  
2163. Rabbinowicz, Israel Michael  Legislation civile du Thalmud. Part 1: Traite Kethuboth  Paris 1873, 24 + 136 p.  
2164. Rabbinowicz, Israel Michael  Legislation criminelle du Talmud. Organisation de la magistrature rabbinique (Synhedrin et Makkoth)  Paris 1876, 40 + 231 p.  
2165. Rabbinowicz, Israel Michael  Legislation civile du Thalmud  5 vols., Paris 1877-80; 1: Berakhoth, jusqu'a Khetouboth, Ghitin, Kidoushin, comment. et trad. de tous les passages des 26 traites des 3 premieres divisions, 11 + 466 p.; 2: Baba Kama, 84 + 510 p.; 3: Baba Metzia, 52 + 486 p.; 4: Baba Bathra, 51 + 420 p.  
2166. Rawicz, M.  Der Traktat Megilla  Frankf.a.M. (1883), 117 p.  
2167. Rawicz, M.  Der Traktat Rosch ha-Schanah  Frankf.a.M. 1886, 176 p.  
2168. Rawicz, M.  Der Traktat Sanhedrin ins Deutsche ubertragen und mit erlauternden Anmerkungen versehen  Frankf.a.M. 1892, 5 + 543 + 18 p.  
2169. Rawicz, M.  Der Traktat Kethuboth... ins Deutsche ubertragen und kommentiert. 2 pts.,  Frankf.a.M. 1898-1900, 18 + 261, 335 + 3 p.  
2170. Rawicz, M.  Der talmudische Traktat 'Chulin'... ins Deutsche ubertragen und kommentiert, vol. 1,  Frankf.a.M. 1908, 333 p.  
2171. Rodkinson, Michael Levy  Talmud, a new edition, translated, etc. (selection). 18 vols. in 15,  N.Y. 1896-1903; new ed., 20 vols. in 10, 1918.   
2172. Sammter, Ascher  Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, hebraischer Text m. dtsch. Ubersetz. u. Erklarung.  Berlin 1876, 5 p. + 119 p. (in Hebrew) + Notae, p. 120-174  
2173. Straschun, D.O.  Der Tractat Taanit des babylonischen Talmud  Halle 1883, 19 + 185 p.  
2174. Streane, A.W.  ,חגיגה a translation of the treatise Chagigah from the Babylonian Talmud  Cambridge 1891, 16 + 166 p.  
2175. Susannis, Marquardus de  Tractatus de Judaeis et aliis infidelibus circa concernentia originem contractuum, bella, foedera, ultimas voluntates; judicia et delicta Judaeorum et aliorum infidelium et eorum conversiones ad fidem  Venice 1558, 15 + 148 + 12 p.*  
2176. Ugolinus, Blasius  Tractatus de Synhedriis. Gemara Hierosolymitana, Gemara Babylonica. With: Vorstius, Johannes: Dissertatio de Synhedriis Hebraeorum; Bucherus, Samuel Frider.: Synhedrium magnum; Witsius, Hermannus: Dissertatio de Synhedriis Hebraeorum.  Thesaurus Antiquitatum Sacrum 25, p. 2-1234  
2177. Wunsche, August  Der Babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen  2 vols. in 5 pts., Leipzig 1886-89.