Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > תלמוד > כללי. מבואות. עריכת התלמוד. שיטת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
1.תשובת הרבנים בוויען על דבר התלמוד אשר השיבו על שאלת פקידי הממשלה יר"ה בדבר המשפט נגד הקירכנצייטונג בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 33-39  
2.אבולאפיא, חזקיה דוד בן זקונים; החלק הא' נקרא יסוד עולם כולל ששה פרקים על כללי התלמוד.. ליוורנו תקנג לג דפים  
3.אבן עקנין, יוסף בן יהודה מבוא התלמוד; חלק ממאמר על המדות והמשקלות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה.. (ונלוה אליו סדר תנאים ואמוראים). ד"צ ממהדו' ברסלוי תרלב ירושלים תשכז 13+18+37 עמ'  
4.אברמסון, שרגא על השימוש בלשון 'משנה' ו'תלמוד' (גמרא) בפי ראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' קצג-ריב; ספר דב סדן, ירושלים תשלז עמ' 43-23  
5.אברמסון, שרגא על שני לשונות של הבאה מן המשנה (א תניא. ב. בריתא). סיני כרך עט תשלו עמ' ריא-רכה  
6.אברמסון, שרגא אינו דין, אינו בדין, בדין, דין הוא לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 279-275  
7.אברמסון, שרגא על ספר 'דרכי התלמוד' שמיוחס לרב סעדיה גאון קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 382-381  
8.אברמסון, שרגא מן הפרק החמישי של 'מבוא התלמוד' לרב שמואל בן חפני סיני כרך פח תשמא עמ' קצג-ריח  
9.אברמסון, שרגא כללים בתלמוד סיני כרך קה תשן עמ' כב-לב  
10.אברמסון, שרגא למבוא התלמוד לרב שמואל בר חפני תרביץ שנה כו תשיז עמ' 423-421  
11.אברמסון, שרגא כללי התלמוד בדברי הרמב"ן סיני כרך סח תשלא עמ' קה-קלז, רלה-רסט  
12.אברמסון, שרגא כללי התלמוד בדברי הרמב"ן; ... ונלוו עליהם חמשה פרקים על הרמב"ן ירושלים תשלא 112 עמ'  
13.אוליבירה, שלמה דרכי נועם; הם אמרות טהורות ומפתח הכללים לבא אל פתח שער לימוד התלמוד.. אמשטרדם תמח. מח + לא דפים (מח דפים גם בד"צ ישראל תשכט)  
14.אוסטרובסקי, משה מבוא לתלמוד תרצה קעד עמ'  
15.אטלס, שמואל לחקר התלמוד ספר היובל למשה שור, ורשה תרצה עמ' 35-19  
16.אטלס, שמואל להתפתחות הסוגיא וההלכה HUCA כרך 17 1943-1942 עמ' א-יב  
17.אטלס, שמואל לתולדות הסוגיא קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 1-11; HUCA כרך 24 1953-1952 עמ' א-כא  
18.אידלשטיין, יהודה מקראות במעבדה התלמודית ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 225-210 [בעמ' 225-220: שני השטרות של ירמיהו]  
19.אילני, צבי מפתחות הש"ס: מפתח של כמאה ספרים ראשונים ואחרונים על מסכת כתובות. ת"א תשלו 27 עמ'; על מסכת בבא קמא. ת"א תשלז 24 עמ'; על מסכת בבא בתרא. ת"א תשלז 28 עמ'; על מסכת יבמות. ת"א תשלט 48 עמ'; על מסכת גיטין. ת"א תשלט מב עמ'; על מסכתות נדרים, נזיר, סוטה. [חמוש"ד] 40 עמ'; על מסכת קידושין. [חמוש"ד] 39 עמ'  
20.אלבום, נפתלי אהרן ניבי נפתלי ('כולל בתוכו כללים מש"ס ופוסקים וגם חדושים...') ירושלים תשך קיט עמ'  
21.אלבק, חנוך לחקר התלמוד תרביץ שנה ג תרצב עמ' 1-14; ט תרצח עמ' 163-178  
22.אלבק, חנוך לעריכת התלמוד הבבלי (עריכות ראשונות) ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' -1 12  
23.אלבק, חנוך לעריכת התלמוד הבבלי תרביץ שנה טו תשד עמ' 26-14  
24.אלבק, חנוך סוף ההוראה וסיום התלמוד סיני, ספר יובל, תשיח עמ' עג-עט  
25.אלבק, חנוך בדיקת המקורות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 391-385  
26.אלבק, חנוך מבוא לתלמודים ת"א תשכט 694 עמ'  
27.אלבק, שלום ההלכה והמציאות בתלמוד משפט עברי ותרבות יהדות ספרד, ארבע הרצאות באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלד עמ' 37-1  
28.אלבק, שלום סוף ההוראה ואחרוני האמוראים סיני, ספר יובל, תשיח עמ' נז-עג  
29.אלגאזי, שלמה יבין שמועה; והוא ביאור ותוספת טובה על ספר הליכות עולם וכללי הגמרא לרב... מוהרר"י קארו.. ויניציאה שצט קכט דפים + מפתחות  
30.אלגאזי, שלמה הליכות אלי; חבור על כללי התלמוד.. איזמיר תכג פ דפים. ד"צ  
31.אלגאזי, שלמה גופי הלכות; חלק שני מספר הליכות אלי יסודתו בהררי קדש על כללי התלמוד... על סדר אלפא ביתא.. איזמיר תמ קג עמ'  
32.אלון, גדליהו העריכה של התלמוד הבבלי [בקורת על ספרו של קפלן (באנגלית)] מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 310-303  
33.אליאס בר-לבב, ליאורה עריכה, מסירה ופרשנות בתלמודים: המחלוקת על אש קודחת ונכפפת תרביץ שנה עא תשסב עמ' 371-389  
34.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
35.אנציקלופדיה תלמודית אמוראים כרך ב עמ' לז-לט  
36.אסף, שמחה דרכי התלמוד וכללי ההוראה בתשובות הגאונים ספר היובל להרב פישמן, ירושלים תרפו עמ' מו-סח; תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים תשטז עמ' רכג-רמה  
37.אפרתי, יעקב אליהו סוגיות 'זה הכלל, לאתויי מאי' (טיבן, מגמתן, ומקורותיהן על פי ניתוח הסוגיות בתלמוד הבבלי) עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1966 110 + כג עמ'  
38.אפרתי, יעקב אליהו תקופת הסבוראים וספרותה בבבל ובארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 1789]  ביקורת: טל, שלמה: סיני כרך עד תשלד עמ' קפג-קפו 
39.אפרתי, יעקב אליהו על היחס שבין התלמודים בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 342-331  
40.אפרתי, יעקב אליהו מיזוגי סוגיות בשדה חמ"ד חוב' כה תשמב עמ' 214-210  
41.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
42.אפרתי, יעקב אליהו לבעיית ההערכה של המקורות התלמודיים שמעתין שנה כג גל' 84 טבת-אדר ב תשמו עמ' 37-29  
43.אפרתי, יעקב אליהו תקופת הסבוראים וספרותה בבבל ובארץ ישראל פ"ת תשלג שלב עמ'  
44.אפשטיין, אברהם הספרא והתלמוד הבבלי, הספרי והתלמוד הירושלמי כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך ב [מקדמוניות היהודים] ירושלים תשיז עמ' מז-נג  
45.אפשטיין, יעקב נחום מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד 436 עמ'  ביקורת: בלאו, יהושע: שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 273-271 
46.אפשטיין, יעקב נחום המדע התלמודי וצרכיו ידיעות המכון למדעי היהדות חוב' ב אב תרפה עמ' 5-22  
47.אפשטיין, יעקב נחום שרידי סוגיא בבלית וברייתות מוחלפות תרביץ שנה יז תשו עמ' 21-27  
48.אפשטיין, יעקב נחום מבואות לספרות האמוראים, בבלי וירושלמי. ערוך בידי עזרא ציון מלמד ת"א תשכג 620 עמ'  
49.ארזי, אברהם הפרובלמטיקה של דו-משמעות בתלמוד סיני כרך עו תשלה עמ' טו-כג  
50.ארזי, אברהם 'איכא דאמרי' סיני כרך פג תשלח עמ' רו-רי; כרך פט תשמא עמ' קנא-קנו  
51.ארזי, אברהם מבוא לתורה שבעל-פה ת"א תשמד 390 עמ'. ביקורת: אריאל, יהודה: בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 200-199 
52.ארזי, אברהם שערי התלמוד ירושלים תשכא  
53.ארזי, אברהם שיגרא דלישנא וגררא דלישנא בר-אילן ו תשכח עמ' 126-117  
54.ארזי, אברהם משנה ותלמוד מה קודם למה? סיני כרך סז תשל עמ' פ-פב  
55.ארזי, אברהם דו-משמעות כמקור לבעיות בתלמוד וכמפתח לפתרונן סיני כרך סט תשלא עמ' ריג-רכד  
56.ארנרייך, חיים יהודה לשאלת התוצאה החדשה של התלמוד בבלי אוצר החיים ספר ז תרצא עמ' 29-31, 65-61  
57.ארנרייך, חיים יהודה משדה החקירה המדעית בספרות התלמודית אוצר החיים ספר ט תרצג עמ' 11-3  
58.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד ספונות סדרה חדשה ספר שני (יז) תשמג עמ' 184-165  
59.ביאליק, חיים נחמן חקר מדעי של התלמוד העולם יט 1931 עמ' 50-49  
60.ביידא, יששכר דוב ענינים תלמודיים לקורות הזמן ספר היובל לר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 67-75  
61.בלוך, חיים מבוא התלמוד. חוברת א מדברת בתכונת התנאים והאמוראים והאחדות שבדבריהם ברלין תריג 76 עמ'. ד"צ, בתוך: מחקרים ומבואות לתלמוד. ירושלים תשלא  
62.בן-שלום, ישראל מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה מלאת ספר ב תשמד עמ' 171-149  
63.בר, משה מבעיות התהוותה של המתיבתא בבבל דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 101-99  
64.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
65.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
66.ברודי, ירחמיאל למונח התלמודי 'ותו לא מידי' סיני כרך צב תשמג עמ' נא-נז  
67.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
68.ברודי, ירחמיאל סתם התלמוד ודברי האמוראים איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 213-232  
69.בריל, יאקב גמרא [הוראת המלה] בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 245-248, 387  
70.ברמן, נדב  אם כן - אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסו 111 עמ'  
71.ברנשטיין, שלמה חיים; בן-אבו, דוד לפירוש המונח 'תנא אקרא קאי' שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 25-22  
72.גבירצמן, משה המונח: 'יתיב' ומשמעותו סיני כרך סה תשכט עמ' ט-כ  
73.גבירצמן, משה ציטוטים בעזרת 'איתמר' סיני כרך סז תשל עמ' מג-נה  
74.גבירצמן, משה 'אלא אי איתמר הכי איתמר' בתלמוד הבבלי סיני כרך סט תשלא עמ' קי-קכב  
75.גוטל, נריה רבדים ב'רבדים': שיקולי הוראה וחינוך בדרך הוראת התלמוד - בין עולם המחקר ועולם הישיבה בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 5-20  
76.גולדברג, אברהם להתפתחות הסוגיא בתלמוד הבבלי (השימוש בביטויים 'גזירת שמא', 'גזירת דילמא' ו'גזירה משום') ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 113-101  
77.גולדברג, אברהם התפתחות הסוגייא בתלמוד הבבלי ומקורותיה תרביץ שנה לב תשכג עמ' 152-143  
78.גולדברג, אברהם חדירת ההלכה של ארץ ישראל לתוך מסורת בבל כפי שהיא משתקפת מתוך פרק ערבי פסחים תרביץ שנה לג תשכד עמ' 348-337  
79.גולדברג, אברהם שימוש של רבא ב'תוספתא' וב'תנא דבי שמואל' תרביץ שנה מ תשלא עמ' 157-144  
80.גורדיס, דוד משה על פרשנות רב ושמואל למשנה וברייתא: חלק ראשון: נימוקי הלכה ואוקימתות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה תשם 370 עמ'  
81.גילת, יצחק ד' לתקפן של חרישה וזריעה ומלאכות אחרות בשביעית סיני כרך ע תשלב עמ' ר-רי  
82.גפני, ישעיהו מעשי בית דין בתלמוד הבבלי, תורות ספרותיות והשלכות היסטוריות Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 40-23  
83.גפני, ישעיהו לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון ציון שנה נב תשמז עמ' 24-1  
84.גצוב, נחמן צבי מוסבי שם הכרם ורשא תרמח עמ' 162-158  
85.גרוזמן, מאיר 'בפירוש אמר רבא' המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 31-25  
86.גרינולד, יקותיאל יהודה הראו מסדרי הבבלי את הירושלמי ירושלים-ניו-יורק תשיד 160 עמ'  
87.גרץ, צבי דברי ימי ישראל, ד"צ ירושלים תשלב חלק ב 3 עמ' 458-318; חלק ג 1 עמ' 11-41   
88.דה-פריס, בנימין מבוא לתלמוד ת"א תשיב 40 עמ'. ת"א תשכב 46 עמ'  
89.דה-פריס, בנימין תולדות ההלכה התלמודית ת"א תשכב 180 עמ'  
90.דה-פריס, בנימין מבוא כללי לספרות התלמודית ת"א 1966 114 עמ'  
91.דה-פריס, בנימין מבוא לתלמוד ולהלכה ת"א 1967 103 עמ'  
92.דה-פריס, בנימין עריכת התלמוד מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 43-41  
93.דה-פריס, בנימין המונח 'לא שנו' בספרות התלמודית סיני כרך מט תשכא עמ' רכז-רלד; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 141-129  
94.דה-פריס, בנימין צורתן המקורית של סוגיות בבליות אחדות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 492-483; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 258-249  
95.דה-פריס, בנימין גלגול ספרותי כגורם בהתפתחות ההלכה בר-אילן א תשכג עמ' 164-156  
96.דה-פריס, בנימין והוינן בה תרביץ שנה לה תשכו עמ' 268-254; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 214-200  
97.דה-פריס, בנימין מקומו המקורי של סוגיות בבליות מסויימות סיני כרך נח חשכו עמ' יז-כד; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 239-248  
98.דה-פריס, בנימין על צורת הסוגיה הקדומה בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 88-67; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 199-181  
99.דה-פריס, בנימין ותו לא מידי תרביץ שנה לז תשכח עמ' 38-30; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 222-215  
100.דה-פריס, בנימין המינוח בתלמוד בבלי מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 229-223  
101.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדורה ו ת"א 1958 כרך ג עמ' 86-188   
102.דוידוביץ, מיכאל דוד שלמה הנגודים בין חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 109-101  
103.דור, צבי לצורתם המקורית של מאמרי אמוראי ארץ ישראל הראשונים תרביץ שנה כד תשיז עמ' 369-357  
104.דור, צבי המקורות הארצישראליים בבית מדרשו של רבא (הזיקה בין רבא ובית מדרשו לבין ר' יוחנן ובית מדרשו) סיני כרך נב תשכג עמ' קכח-קמד; נג תשכג עמ' לא-מט; נד תשכד עמ' שו-שטז  
105.דור, צבי עונשי ממון ומלקות בספרות התלמוד (לחקר המסורות הארצישראליות בתלמוד הבבלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קכ-קלט  
106.דור, צבי המסורות הארצישראליות במשנתו ההלכתית של רב פפא (תורת אמוראי ארץ ישראל בתלמודו של רב פפא) דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 162-157  
107.דור, צבי תורת ארץ ישראל בבבל ת"א 1971 260 עמ'  
108.דיימונד, אליעזר משמעותו של 'מאי משמע' עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 50-62  
109.דימיטרובסקי, חיים זלמן (עורך) מחקרים ומקורות מאסף למדעי היהדות ספר א ניו-יורק תשלח 511 עמ'. ביקורת: ליפשיץ, ברכיהו: דעות גל' מח תשם עמ' 209-204 
110.דינרי, ידידיה ליחסם של הגאונים והראשונים אל בעיית ה'שינויא' בתלמוד בר-אילן יב תשלד עמ' 117-108  
111.דנציג, נחמן 'חיסורי מחסרא' - סגנון הסבוראים סיני כרך פ תשלז עמ' רמה-רנב  
112.דנציג, נחמן התפתחות המונח 'בריתא' ותירוץ התלמוד 'ברייתא לא שמיעא ליה' סיני כרך פה תשלט עמ' ריז-רכד  
113.האוניברסיטה הפתוחה פרקי תלמוד; יחידות 2,1: מבוא לתורה שבעל פה ולמשנה מבוא לבריתות ולתלמודים. ת"א תשמא 164 עמ'  
114.האנציקלופדיה העברית אמורא כרך ג עמ' 913  
115.האנציקלופדיה העברית אמוראים כרך ג עמ' 916-913  
116.הבלין, שלמה זלמן תלמוד בבלי האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 895-857  
117.הילביץ, אלתר 'מקום הניחו לי אבותי' [דברי תלמיד מפי רבו; סדר הסוגיא] הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 55-47  
118.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 187-177  
119.הלבני, דוד ספק דגברי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 83-67  
120.הלבני, דוד משנות שזזו ממקומן סידרא ה תשמט עמ' 63-88  
121.הלבני, דוד עיונים בהתהוות התלמוד סידרא כ תשסה עמ' 69-117  
122.הלבני, דוד סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא בר אילן כו-כז תשנה עמ' 167-184  
123.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
124.הלבני, דוד משהו על פסקאות שבגמרא סיני כרך נו תשכה עמ' רנה-רנח  
125.הלבני, דוד גילגולי נוסחאות סיני כרך נט תשכו עמ' קצה-רב  
126.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
127.הלוי, א"א סוגיות 'פשיטא' בתלמוד הבבלי שאינן פשוטות כל עיקר דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 140-129  
128.הלוי, א"א האירוניה במשא-ומתן התלמודי (פרק בדרכי התלמוד) דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 142-135  
129.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, ברלין תרפג חלק ב: 618 עמ'; חלק ג: עמ' 1-146   
130.הר, נעם מקרא, משנה ומחשבה: עריכה ומשמעות בראש מסכת נזיקין על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 195-208  
131.הרשלר, משה מבוא התלמוד להר' יהודה ן' כלאץ סיני כרך נד תשכד עמ' כה-לו  
132.וייזר, שמעון על 'קראות' תלמודית המעין כרך יא גל' ד תמוז תשלא עמ' 19-27  
133.ויינברג, יחיאל יעקב המדע החדיש והלמדנות הישנה בספרותנו התלמודית הפרדס שנה כז חוב' ג כסלו תשיג עמ' 31-28  
134.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851] Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
135.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית. ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851]  Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
136.וייס, אברהם לחקר התלמוד חלק א ניו-יורק תשטו 446 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1854] Jacobs, Louis: JJS 7 (1956), p. 114-117 
137.וייס, אברהם מחקרים בתלמוד ירושלים תשלה יא + 261 עמ'  
138.וייס, אברהם שיטות שונות שנתאחדו ע"י מסדר הש"ס הצופה לחכמת ישראל שנה ז תרפג עמ' 158-154  
139.וייס, אברהם לשאלת מקורות הסוגיות הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה 203-177  
140.וייס, אברהם לשאלת סדור התלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה יב תרפח עמ' 226-197  
141.וייס, אברהם לקורות התהוות הבבלי (גופא ואמר מר) כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, ורשה 1929 155 עמ'  
142.וייס, אברהם הערות לבבלי וירושלמי כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, 4, 11, ורשה תרצא עמ' 135-125  
143.וייס, אברהם התלמוד ואנו ורשא תרצד 24 עמ'  
144.וייס, אברהם מקומה הקדום של המימרא ספר היובל למשה שור, ורשה תרצה עמ' 37-75  
145.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית, חלק א: המימרא, קורות התהוותה והתפתחותה, צורתה ומקומה הקדומים כתבי המכון למדעי היהדות בורשה, 8 ורשה 1937 196 עמ'  
146.וייס, אברהם התהוות התלמוד בשלמותו ניו-יורק תשג 257 עמ'  
147.וייס, אברהם היצירה של הסבוראים (חלקם ביצירת התלמוד) ירושלים תשיג 18 עמ'  
148.וייס, אברהם לחקר התלמוד חלק א ניו-יורק תשטו 446 עמ'  
149.וייס, אברהם על היצירה הספרותית של האמוראים ניו-יארק תשכב 358 עמ'  
150.וייס, אברהם סוגית הבבלי והירושלמי שלמשנת ב"מ רפ"ו [השוכר את האומנין והטעו...] תפארת ישראל, ספר היובל להרב ברודי, החלק העברי לונדון תשכז עמ' 149-137  
151.וייס, אייזק הירש תלמוד לומד ומלמד (דבר בעתו על דבר הענינים הנחוצים לשום עין בוחנת עליהם בלמוד התלמוד) בכורים שנה ב תרכה עמ' 58-46  
152.וייס, אייזק הירש תכונת התלמוד בכלל בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 2-9  
153.וייס, אייזק הירש מבואות התלמוד ותולדותיהם בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 30-26, 53-60, 85-89, 122-115, 159-153, 184-181; שנה ב תרמב עמ' 1-8  
154.וייס, אייזק הירש כלי אומנותם בבנין התלמוד בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 33-39, 71-65  
155.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, וילנא תרסד חלק ג: מחתימת המשנה עד שנסתיים התלמוד   
156.וייס, משה 'אמר רבא' 'מתניתין קשיתיה', 'מאי איריא' לחקר המונחים ולשונות הצעה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 566-543  
157.וייס, משה ואזדו לטעמיהו, לחקר המונחים ולשונות הצעה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 127-102  
158.וייסברג, אליקים לבירור הביטויים 'תלמוד' ו'תלמוד לומר' לשוננו כרך לט תשלה עמ' 152-147  
159.וייסברג, אליקים הלשון הארמית של היצירה הארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי לשוננו שנה סו תשסד עמ' 243-282. שם שנה סז תשסה עמ' 301-326. שם שנה סח תשסו עמ' 31-61  
160.וייסברג, אליקים תצורה ומשמעות בסוגיות תלמודיות - ישום במערכת הזמנים בארמית הבבלית לשוננו שנה נט תשנו עמ' 119-149  
161.וינד, שלמה הגישה לספרות התלמודית בתור מקור הלכה למעשה בשו"ת נודע ביהודה הדרום חוב' ה-ו ניסן תשיח עמ' 153-146  
162.וירגא, יוסף ן' שארית יוסף; יבאר בו רבים מכללי הגמרא אשר לא הביאו הראשונים.. מנטובה שנג מד דפים  
163.ולר, שולמית מחקר התלמוד והוראת התלמוד נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' פז-צח  
164.ורהפטיג, זרח הערות על שלשה כללי גמרא: תא שמע, אם תמצא לומר, גופא סידרא י תשנד עמ' 61-67  
165.ורטהיים, נח מבוא לתלמוד (מעזרא הסופר עד רבנן סבוראי) מהדורה ב מורחבת ומתוקנת. ת"א תשכב 214 עמ'  
166.ורטהיימר, שלמה אהרן דרכה של תורה; מורה דרך ונתיב התלמוד בכללים ויסודות בהלכה ואגדה ירושלים תרנא כד דפים  
167.ורמן, נחום עיקרי המבוא לתלמוד ת"א תשטז 46 עמ'  
168.זוסמן, יעקב 'והיכא איתמר דרב פלוני' דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 184-175  
169.זייני, אליהו רחמים רבנן סבוראי והכרעותיהם סיני כרך קא תשמח עמ' קצג-ריט  
170.זלוטניק, ישעיהו הכרונולוגיה של התלמוד והבנת התלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה יב תרפה עמ' 48-50  
171.זמרא, דוד ן' כללי הגמרא זולקווא(?) תקט 8 דפים  
172.זק"ש, מרדכי יהודה ליב סדר לתלמוד סיני כרך כח תשיא עמ' רלט-רמ  
173.חמיאל, חיים פולמוס מ"ל לילינבלום (הויכוח בין מל"ל ובין רבני דורו) [בענין ההלכה והתלמוד] סיני כרך ס תשכז עמ' רצט-שי  
174.טביוב, י"ח תלמודה של בבל ותלמודה של ארץ ישראל התקופה ספר א תרעח עמ' 561-546  
175.טלמון, צבי בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'  
176.טננבלט, מ"א התלמוד הבבלי בהתהוותו ההיסטורית (יצירה עריכה וסידור) ת"א תשלג 316 עמ'  
177.טשרנוביץ, חיים מלחמה על השכל [בקורת על דעותיו של ש"א הורודצקי] השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 173-165, 356-346  
178.טשרנוביץ, חיים מבוא התלמוד מאת מ' מילצינר (הוצ' ג עם הוספות ותקונים מאת יהושע בלוך וא"ל פינקלשטיין, באנגלית) [בקורת] שבילי החנוך שנה ג תרפז-תרפח עמ' קלז-קמ  
179.יעבץ, זאב תולדות ישראל, מהד' ג חלק ח ת"א תרצח (עמ' 180-149: סדור התלמוד וחתומו)   
180.יפה, משולם זלמן הגיון התלמוד; יאיר נתיב בהבנת ההגיונות והשיטות של חכמי התלמוד בתקופות שונות קיידאן תרצב צ עמ'  
181.ירושלימסקי, ישראל יהונתן תורה מציון [על השאלה אם הבבלי ראה את ירושלמי] הכרם ורשא תרמח עמ' 154-144  
182.ירחי, אהרן המשל התלמודי כשיטה חינוכית וכמעביר תכנים חינוכיים עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלז 211 עמ'  
183.ישר, ברוך 'אחרים' ו'יש אומרים' סיני כרך מב תשיח עמ' שפ-שפא  
184.כהן, אבינועם על מטבע הלשון 'לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי' בתלמוד הבבלי תרביץ שנה נג תשמד עמ' 472-467  
185.כהן, אבינועם לבעיית זיהויים של קטעים סבוראיים בבבלי ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 96-83  
186.כהן, אבינועם על המיקום הבלתי כרונולוגי של דברי מר בר רב אשי בסוגיות הבבלי והשלכותיו סידרא ב תשמו עמ' 66-49  
187.כהן, אבינועם למשמעות ההיסטורית הגלומה במונח "איקלע רב פלוני" סידרא טו תשנט עמ' 51-64  
188.כהן, אבינועם לזיהויין של תוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי באמצעות ניתוח משפטי של מקורות הסוגיה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 93-100  
189.כהן, יעקב משנה ראשונה לא זזה ממקומה מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 150-156  
190.כרמל, אריה מבנה מספרי בסוגיות הש"ס המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 24-19  
191.לוין, בנימין מנשה רבנן סבוראי ותלמודם אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ד עמ' קמה-רח. גם בהוצאה מיוחדת: ירושלים תרצו  
192.לוצטו, משה חיים דרך תבונות;... כל דרכי התבוננות וההשכלה להבין בנקל דרכי התלמוד ויסודות הפלפול.. אמשטרדם תקב מא דפים. מהדו' חדשה, מסר לדפוס והוסיף אחרית דבר ישראל זמורה. ירושלים-ת"א תשיא 93 עמ'  
193.לייטר, משה זוטו של ים; באורים ודברי מחקר בתלמוד ומדריך בדבדי חכמים והגיונם בילגוריי תרצב 433 עמ'  
194.לרנר, מ"ב הגוזמא אצל חז"ל מחניים עט אדר תשכג עמ' 68-3ד  
195.מוסקוביץ, ליב אמרו דבר אחד בבבלי בר אילן ל-לא תשסו עמ' 251-268  
196.מילדולה, דוד הנהגת ולימוד התלמידים ודרכי יסוד הלימוד אמשטרדם תקיד כ דפים  
197.מילזיינר, משה הקדמה לתורת הפרשנות בתלמוד תרגום עריכה והוספות ע"י מרדכי יוסף הוברמן, ירושלים תשמו 366 עמ'  
198.מירסקי, שמואל ק' לשאלת הסוגיות המתחלפות בש"ס ניר סיון תרצב עמ' י-יב  
199.מירסקי, שמואל ק' לסדר תלמודם של האמוראים חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 59-56  
200.מירסקי, שמואל ק' ישיבות בבל והשפעתן על חיי עמנו שנה בשנה תשכד עמ' 220-200  
201.מלאכי בן יעקב יד מלאכי; כללי הגמרא וכללי הפוסקים וכללי הדינים. ['נדפס ראשונה בליוורנו בשנת תבענה ועתה נדפס שנית עם כמה הוספות ותיקונים'] ברלין תרטז קם דפים  
202.מלחי, ירמיהו 'דורשי חמורות' באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואות לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 139-131  
203.מלמד, עזרא ציון פרקי מבוא לספרות התלמוד ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1896]. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: ספר מועיל ללומדי תורה. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 204-203 
204.מלמד, עזרא ציון מדרשי הלכה בתלמודים, א: מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד בבלי ירושלים תשג 602 עמ'  
205.מלמד, עזרא ציון מבוא לספרות התלמוד (ופרקי-מקורות מפורשים) ירושלים תשיד 152 עמ'. מהדו' ב ירושלים תשיז  
206.מלמד, עזרא ציון אשנב התלמוד (חוברת עזר לתלמידים ולמתלמדים) ירושלים תשכג 124 עמ' [מהדו' ה]  
207.מלמד, עזרא ציון לישנא מעליא וכינויי סופרים בספרות התלמוד ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 148-119  
208.מלמד, עזרא ציון פרקי מבוא לספרות התלמוד ירושלים תשלג 655 עמ'  
209.מרגליות, ראובן שתיקה לחכמים אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ג עמ' ריא-רכ  
210.מרגליות, ראובן לחקר שמות וכנויים בתלמוד סיני כרך י תשב עמ' פב-צא  
211.מרגליות, ראובן דיוני הפוסקים בתלמוד ובמדרש סיני, ספר יובל, תשיח עמ' רכו-רלו  
212.מרגליות, ראובן לחקר שמות וכנויים בתלמוד ירושלים תשך עב עמ'  
213.מרגליות, ראובן שם עולם; להכריע ולסיים שמעתתא בכל מקום שהובא בתלמוד... חד אמר הכי וחד אמר הכי ולא סיימו בתסתיים, עם מבוא מקיף לברר ענין אמירת דבר בשם אומרו ודרכי ההכרעות לבוב 66 עמ'; ירושלים תשכב קמב עמ'  
214.מרגליות, ראובן מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו ירושלים תשכז קד עמ'  
215.מרגליות, ש"צ ה'אשגרה' (מאמר בקורת) הצופה לחכמת ישראל שנה ז תרפג עמ' 228-193  
216.מרכס, אלכסנדר כללי התלמוד לד' בצלאל אשכנזי לדוד צבי, לכבוד רד"צ הופמן, ברלין תרעד עמ' 217-179  
217.מרמרשטיין, אברהם ארבעה מחקרים בתלמוד ובמדרש [(ב) לברר כי כל 'במאי קמיפלגי' שבבבלי מדברי הסבוראים הם. (ג) משנת בר קפרא. (ד) תיקון בספרי, פסקא קנג] ספר היובל לצדוק העוועשי, בודאפשט תרצד מדור עברי עמ' 51-67  
218.מרמרשטיין, אברהם לאילו 'איתמר נמי' בתלמוד תרביץ שנה יז תשו עמ' 68-73  
219.נייהויזן, ח"ש איזהו מקומן של מסכות (בבבלי, ירושלמי וזוהר); רשימה מפורטת מן המקומות בשני התלמודים והמדרשים שנזכרו בהם מסכות הש"ס בשמן בלטימור תרצד 9 עמ'  
220.נפתל, אברהם התלמוד ויוצריו [אוצר המשפט חלק א ערך 1908] ג-ה. ת"א תשלה-תשם. ביקורת: סרבר, נ"ד: התרומה היצירתית שב'תלמוד ויוצריו'. בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 373-372 
221.נפתל, אברהם משה התלמוד ויוצריו; ספרות התלמוד בהתהוותה, הרקע הרוחני... ישיבות בבל... מעצבי רוח הדורות.. ת"א תשלב [מהדורה ב מתוקנת]. כרך א: 265 עמ'. כרך ב: 385 עמ'  
222.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
223.סוחר, ש"ז רב אשי האחרון, מסדר הש"ס מצפה שנה א תרמו חוב' 3 עמ' 1-4  
224.סיגרון, מיכאל בענין "גופא" שבש"ס ויען שמואל י תשסז עמ' תשו-תשטז  
225.סירילייו, שמואל כללי שמואל; כללי התלמוד דרכי הגמרא וביאורי המדות שהתורה נדרשת בהן חברו... רבי שמואל ן' סיד המכונה ר' שמואל סירילייו... וכעת נדפס מחדש מעובד עם הערות ומראה מקומות מאת שמחה בונם סופר ירושלים תשלב קסו עמ'  
226.סתיו, שמואל 'הרובים' סיני כרך צג תשמג עמ' קעג-קפ  
227.עמינח, נח על תולדות מחקר עריכת הבבלי בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 414-401  
228.עמינח, נח לדרכי השתלשלות לשונות האמוראים בבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 56-39  
229.עמינח, נח על אופיה של הסוגיה בתלמוד הבבלי בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 220-212  
230.עמינח, נח הנטייה לאחידות הסגנון בתלמוד הבבלי והשפעותיה על גרסאותיו דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 21-15  
231.עמינח, נח סגנונות השמעתתא בתלמודים והשתפעתם על חילופי גירסאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 77-84  
232.עמית, אהרן שני ענפי הנוסח של פרק "היה קורא" בבלי ברכות ותרומתם להבנת תולדות העריכה של הבבלי תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 223-267  
233.עמרם, חיים ספר דרך מבוא התלמוד [כללי הש"ס מלוקטים מדברי רבותינו בעלי התוספות] מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' מד-נ  
234.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות במסכת נזיקין (ב"ק; ב"ק; ב"ב) עצמה ובינה לבין שאר התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 174 עמ'  
235.עץ-חיים, יהונתן חומר סבוראי כגורם לסוגיות מוחלפות מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 152-137  
236.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות המיצגות מחלוקת אמוראים סיני כרך פח תשמא עמ' יח-לא  
237.עץ-חיים, יהונתן שינויים בעמדה ההלכתית שהולידו סוגיות מוחלפות סיני כרך פט תשמא עמ' קעו-קפג  
238.עץ-חיים, יהונתן סיבות לשוניות שגרמו לסוגיות מוחלפות בביאור המשנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 204-198  
239.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות כ'תרי אמוראי' ו'אליבא דר' פלוני' סיני כרך צד תשמד עמ' קמט-קס  
240.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות ברצף אחד ונראות כסוגיה אחת סידרא טו תשנט עמ' 65-93  
241.עקרא, אברהם מהררי נמרים; ... נקבצו... כללי הגמרא ממוהר"ר עמנואל ספרדי, וכללי הגמרא מהר"ר דוד ן' זמרא, וק"ו מהר"ר שמואל אלבלנסי, וק"ו מהר"ר ן' מוסא.. ויניציאה שנט נח + ו דפים. ד"צ ירושלים תשלא  
242.פדרבוש, שמעון חקרי תלמודי ירושלים תרצח קעג עמ'  
243.פדרבוש, שמעון השטה המדעית בתלמוד סיני כרך כ תשז עמ' צ-קג; כב תשח עמ' רע-רעו; הדאר שנה כו תשז-תשח עמ' 815-810; כח תשט-תשי עמ' 545-539  
244.פדרבוש, שמעון עלומי שם בתלמוד הדאר שנה לב תשיג-תשיד עמ' 333, 355-354, 488  
245.פדרבוש, שמעון בנתיבות התלמוד ירושלים תשיז  
246.פדרבוש, שמעון היתכן קנה-מדה אמנותי בפילפול? ספר היובל למאיר וכסמן, ירושלים ת"א תשכז עמ' 149-143  
247.פוגלמן, מרדכי אידי ואידי בעו הסיבה (לשיטת קביעת ההלכה הפסוקה בתלמוד בבלי) סיני כרך יב תשג עמ' תלט-תמג  
248.פונק, ש' התלמוד. תרגום: א' צפרוני ת"א תרצא 125 עמ'  
249.פורת, ישראל הבדל שבין 'הלכה' ו'הלכתא' הפרדס שנה לו חוב' ב חשון תשכב עמ' 17-16  
250.פורת, ישראל החוויות ['מחוי ליה'] ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' רכב-רבג  
251.פיינשטיין, אריה ליב דברי חכמים (ביאור ויחס מאמרי חז"ל ותפלותיהם עם קורותם תכונתם ודעותיהם) הכרם ורשא תרמח עמ' 137-120  
252.פינס, ש"ז הערות להגיון ושיטת התלמוד ומפרשיו סיני כרך יט תשו עמ' רג-רנז  
253.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
254.פלדבלום, מאיר שמחה פסקיו של הרמב"ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 120-111  
255.פלדבלום, מאיר שמחה 'משנה יתירא'; סידור המשנה באספקלריה של החומר הסתמי בתלמוד ספר זכרון להרב יוסף חיים לוקשטיין, ניו-יורק 1980 עמ' ז-טו  
256.פלדבלום, מאיר שמחה פרופ' אברהם ווייס - הערכת דרכו בחקר התלמוד וסיכום מסקנותיו ספר היובל לא' ווייס, ניו-יורק תשכד מדור עברי עמ' יג-עב  
257.פלורסהיים, י' רב חסדא ופרשנותו למקורות תנאיים בסדר מועד בבלי וירושלמי תרביץ שנה מא תשלב עמ' 48-24  
258.פלורסהיים, יואל הסתירה בין מקורות כצורה ספרותית של תנאים ואמוראים לחדש בהלכה סיני כרך פג תשלח עמ' רנב-רסו  
259.פרומן, יהודה השפעת מבנה הסוגיה על פירושה ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 14-35  
260.פרידמן, מרדכי עקיבא על מוקדם ומאוחר בלשון בספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 68-59  
261.פרידמן, שמא יהודה מבנה ספרותי בסוגיות הבבלי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 402-389  
262.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
263.פרידמן, שמא יהודה איחוי פרשיות סמוכות בסוגיות הבבלי דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 255-251  
264.פרידמן, שמא יהודה הוספות וקטעי 'סברא' בפרק החובל (ב"ק פ"ח) תרביץ שנה מ תשלא עמ' 443-418  
265.פרנצוס, ישראל הוספות והעברות בבבא קמא פ"ז בר-אילן יב תשלד עמ' 63-43  
266.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בתלמוד מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 166-123  
267.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים לסוגיית 'אחת בחייו ואחת במותו' [בעיית זמנה של ה'סתמא' בתלמוד] סיני כרך פט תשמא עמ' רמח-רנה  
268.פרנצוס, ישראל קביעת מקורן של סוגיות כפולות תרביץ שנה לח תשכט עמ' 353-338  
269.פרנקל, יונה הא גופה קשיא תרביץ שנה מב תשלג עמ' 301-266  
270.צביאלי, בנימין אמרי נהרדעי סיני כרך נה תשכד עמ' מו-נה  
271.צוקר, משה ה'חסורי מחסרא' בתלמוד מנחת בכורים, לכבוד הרב אריה שווארץ, וינא תרפו עמ' 47-53  
272.צור, אורי השפעת שיקול הדעת ההלכתי בעריכת סוגיות הבבלי והשלכותיו בהלכה דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' ריז-רלז  
273.צורי-שיזק, יעקב שמואל תולדות דרכי הלמוד בישיבות דרום, גליל, סורא ונהרדעא חלק ראשון ירושלים תרעד 160 עמ'  
274.צורי-שיזק, יעקב שמואל תרבות הדרומים ורשה תרפד 290 עמ'  
275.קאפח, יוסף על שמות בעלי שמועה הזהים עם שמועתם סיני כרך נז תשכה עמ' קנט-קס  
276.קארה, יחיאל מסורות תימניות בלשון חכמים על פי כתב-יד מן המאה השש עשרה לשוננו כרך מד תשם עמ' 42-24  
277.קדרי, מנחם צבי "דווקא" בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי מורשת יעקב ד תשן עמ' 126-144  
278.קוילעי, א' אלמדכל אלי אל תלמוד לרב שמואל בן חפני זכרון לאברהם אליהו [הרכבי], פטרבורג תרפט עמ' 163-161  
279.קוסובסקי, בנימין אמר רבא מתניתין קשיתיה סיני כרך עה תשלד עמ' רפח-רפט  
280.קוסובסקי, בנימין תא שמע (ת"ש) סיני כרך נ תשכב עמ' תע-תעד  
281.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון התלמוד; ספר המתאימות (קונקורדנציה) לתלמוד בבלי... [אוצר המשפט חלק א ערך 11582]. א-מא ירושלים תשיד-תשמב ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הקונקורדנציה לתלמוד של הרב בנימין קוסובסקי. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 696-695 
282.קוסמן, אדמיאל ה"שיטה" כשיטה - היווצרותה ואופן התקבלותה בבתי המדרש בארץ-ישראל ובבבל סידרא ז תשנא עמ' 103-123  
283.קוק, שאול חנא לשמוש 'תנא' ו'תני' סיני כרך טז תשה עמ' ריד-רטו  
284.קורמן, א' ברור המושג 'רבינא ור"א סוף הוראה' שמעתין שנה ד תשכז חוב' 14 עמ' 32-39  
285.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
286.קליין, חיים משמעותו של המונח 'אלא אי איתמר הכי איתמר' בתלמוד הבבלי תרביץ שנה לא תשכב עמ' 23-42  
287.קמינקא, אהרן מחקרים במקרא ובתלמוד ובספרות הרבנית ספר א: מחקרים במקרא. ת"א תרצח 196 עמ'. ספר ב: מחקרים בתלמוד. ת"א תשיא 214 עמ'  
288.קמלהר, יקותיאל אריה התלמוד ומדעי התבל (והוא מבוא התלמוד ע"פ נתיבות החכמה) לבוב 1928 קכו עמ'  
289.קנפנטון, יצחק דרכי הגמרא; דרכי עיון והעמקה בתלמוד ומפרשיו ובסוף הספר קצת דרכי עיון מהגאון מרן בעל 'חזון איש'. ירושלים [תשכד] מד עמ'  
290.קפלן, אברהם אליהו פרוש ערוך לתלמוד בבלי (צרכו ודרכו) ספר היובל של בית המדרש לרבנים בברלין תרפד עמ' א-מט; ישרון ברלין שנה ה תרפד-תרפה עמ' כה-נו, סו-פג; דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' ט-פח  
291.קפלן, אברהם אליהו בירורי שמות (בברור ענין בתקופת הסבוראים) ספר זכרון לי"א הלוי, ת"א תשכד עמ' רג-רט  
292.קפלן, יחיאל לחקרי הטרמינולוגיה בתלמוד [על הביטוי תני כמקור תנאי] ניר סיון תרצא עמ' 17-19  
293.קפלן, צבי סוגיות מוחלפות סיני כרך עב תשלג עמ' רנו-רנח  
294.קרו, יוסף כללי התלמוד להגאון... יוסף קארו... וספר הליכות עולם שאלוניקי שנח קי דפים  
295.קרלין, אריה דרכי הספור בשני התלמודים מאזנים כרך י תש עמ' 414-407; כרך יא תש-תשא עמ' 408-399; דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 5-42  
296.ראק, יהודה דרכה של גמרא עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 21-34; יניר, צבי. דרכו של תלמוד. שם גל' 154 תשרי תשס עמ' 131-137  
297.רבינוביץ, זאב וואלף פליטת סופרים ירושלים כרך ט תרעא עמ' 408-398  
298.רבינוביץ, זאב וואלף התפשטות למוד התלמוד בבלי בא"י וענין לשונות הירושלמי שבמסכת תמורה ירושלים כרך י תרעד עמ' 254-233  
299.רבינוביץ, זאב וואלף פליטת סופרים ושלוח הלשון הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 66-75  
300.רבינוביץ, זאב וואלף שערי תורת בבל; פירושים, הערות והגהות על תלמוד בבלי והערות לסדר דורות התנאים והאמוראים. ערוך בידי ע"צ מלמד ירושלים תשכא  
301.רבינוביץ, ישראל יחיאל מיכל מבוא התלמוד [שער ג: העובדי אלילים. שער ד: הגרים והעבדים. שער ה: הנשים. שער ו: בבא קמא. שער ז: בבא מציעא. שער ח: בבא בתרא. שער. ט: סנהדרין ומכות] ווילנא תרנד 180 עמ'. ד"צ  
302.רגנשברג, חיים דוד על עריכת התלמודים גבעת שאול, ספר יובל להרב שאול זילבער, שיקאגו תרצו עמ' 138-124  
303.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' (+ פח עמ': רובין, יהושע: הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס)  
304.רובינשטיין, יעקב ר' פלוני לטעמיה דאמר סידרא י תשנד עמ' 111-129  
305.רובינשטיין, יעקב (ג'פרי) פירושי מקורות תנאיים על ידי עקרונות כלליים ומופשטים נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' רעה-שד  
306.רובינשטיין, שמואל משה לחקר סדור התלמוד (כולל (א) חלוקי המקורים בתלמוד. (ב) המלאכותיות בתלמוד) קובנה תרצב 64 עמ'  
307.רוזנטל, אליעזר ש' עיונים בתולדות הנוסח של התלמוד הבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 571-591  
308.רוזנטל, אליעזר ש' עיונים בתולדות הנוסח של התלמוד הבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 571-591  
309.רוזנטל, אליעזר שמשון תולדות הנוסח ובעיות-עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה נז תשמח עמ' 36-1  
310.רוזנטל, אליעזר שמשון רב בן-אחי ר' חייה גם בן-אחותו (פרט אחד לתולדות הנוסח של הבבלי) ספר חנוך ילון, ירושלים תשכג עמ' 337-281  
311.רוזנטל, דוד 'רבנן דסיומא' ו'בני סיומי' תרביץ שנה מט תשם עמ' 61-52  
312.רוזנטל, דוד 'לא איתפרש לן מאי בעי הכא' (על 'גופים זרים' בבבלי) בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 169-150  
313.רוזנטל, דוד 'לישנא דכלה' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 308-273  
314.רוזנטל, דוד עריכות קדומות המשוקעות בתלמוד הבבלי דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 14-7  
315.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
316.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
317.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
318.רות, אברהם נפתלי צבי כתב יד למבוא התלמוד קרית ספר שנה ל תשטו עמ' 256-254  
319.ריבקין, שלום אופיו המיוחד של התלמוד בבלי בניגוד להתלמוד הירושלמי אור המזרח שנה מג תשנה עמ' 36-38  
320.רקובר, נחום ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט ירושלים תשנ"א 442 עמ'; בקורת: גרוס יהושע: הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 361-362  
321.שבט, עזרא מספר המסכתות בש"ס מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צט-קו   
322.שביב, יהודה מדוע סודרה מסכת יבמות בתחילת סדר נשים עלון שבות גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 7-12  
323.שוחטמן, אליאב גברא אגברא קא רמית - לבירור שימושו של התלמוד במימרא כבסיס לקושיה סידרא ו תשן עמ' 93-107  
324.שור, י"ה שמות אנשים בספרי רז"ל [(א) כנוים עפ"י איזה ספור או מעשה שהיה או על שם אומנות והתמנות וכדומה. (ב) כנויי אנשים לתכלית ספורם] החלוץ מחברת ט מחלקה ב תרלד עמ' 83-1; מחברת י תרלח עמ' 1-46  
325.שור, י"ה ירושלמי ובבלי החלוץ מחברת יא תרם עמ' 7-1  
326.שור, י"ה חלופי גברי [החלפת שמות אמוראים] החלוץ מחברת יא תרס עמ' 7-26  
327.שור, יצחק וועד חכמים; אסף המזכיר בסדר אלפא ביתא כל תנא ואמורא... מי שאב מימי תורתו... [מאיר עיני חכמים מבן המחבר יעקב שור] למברג 1871  
328.שטיינברגר, נפתלי ביבליוגרפיה למורי התלמוד [מתודיקה של הוראת התלמוד; מבואות וספרי עזר; חוברות לעבודה; קטעי תלמוד מבוארים; ליקוטים מהתלמוד; תרגומים; הוראת המשנה]. בעריכת יצחק רפאל עציון ירושלים תשל 104 עמ'  
329.שטיינברגר, נפתלי תדריך לביבליוגרפיה למורי התלמוד בשדה חמ"ד שנה יד תשלא עמ' 490-482  
330.שטיינזלץ, עדין התלמוד לכל ירושלים 1977 203 עמ'  
331.שטיינזלץ, עדין מדריך לתלמוד, מושגי יסוד והגדרות ירושלים 1984 290 עמ'  
332.שטיינזלץ, עדין משמעותו של התואר 'הגדול' תרביץ שנה לב תשכג עמ' 400-397  
333.שטיינמן, אליעזר באר התלמוד. א-ד ת"א 1965-1963, 328 + 357 + 253 + 295 עמ'  
334.שטיינפלד, צבי אריה המימרא ומסגרתה - עיונים בסוגיות מקבילות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 162-154  
335.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34  
336.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'  
337.שטרק, הירמאן מבוא התלמוד (מתורגם מגרמנית) ווילנה תרעג. ד"צ ירושלים תשלא 160 עמ'  
338.שילה, יואל כללי התלמוד ושיטת לימוד התלמוד של ר' דוד בן זמרא (הרדב"ז) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 236, עמ'  
339.שיף, משה חלקו של רב פפא בסידור התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלט 243 עמ'  
340.שכטר, יוסף התלמוד מבחינת ההגיון של הלשון כנסת ספר ג תרצח עמ' 338-328  
341.שכטר, יוסף מבוא לתלמוד; ובו מבוארת השתלשלות ההלכה מתקופת המקרא דרך תקופות עזרא, אנשי כנסת הגדולה, הזוגות, בית שמאי ובית הלל, עד עריכת הגמרא ת"א תשטו 90 עמ'  
342.שלזינגר, יצחק מ' ליפלוג וליתני בדידה: פרק בהרמנויטיקה של הבבלי סידרא כ תשסה עמ' 211-240  
343.שפיגל, בעז מילתא אגב אורחיה קמל" - המונח ומאפייניו בסוגיות הבבלי סידרא כא תשסו עמ' 113-132  
344.שפיגל, יעקב שמואל הוספות מאוחרות (סבוראיות) בתלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלו 258 עמ'  
345.שפיגל, יעקב שמואל 'אמר רבא הלכתא' - פסקי הלכה מאוחרים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 214-206  
346.שפיגל, יעקב שמואל לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 112-91  
347.שפיגל, יעקב שמואל לדרך הציון וההפניה בשמות מסכות ופרקים אצל הראשונים עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 53-29   
348.שפירא, דוד שלמה על בקרת התלמוד החדשה [בקורת על ספרו של בוקסר (באנגלית): היהדות הפרושית בתקופת המעבר (1935)] בצרון כרך ח תשג עמ' 314-302  
349. Abrahams, Israel  Talmud  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 185-187  
350. Adler, Morris  The world of the Talmud  Washington 1958, 148 p.; 2nd ed., N.Y. 1963, 156 p.  
351. Adler, Rudolph J.  A new inquiry into the Mishnah (typewritten copy)  N.Y. 1971, 46 p.  
352. Adler, S.  Tenets of faith and their authority in the Talmud  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 193-205  
353. Albeck, Chanoch  Talmudische Wissenschaft  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 3 (1922), p. 20-30  
354. Albeck, Chanoch  Zur neueren Talmudforschung  49. Bericht, Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums (1932), p. 66-72  
355. Albrecht, Karl, a.o.  Monumenta Talmudica (Hebr. & Germ. text). Vol. 1: Bibel und Babel  Wien-Leipzig 1913, 7 + 347 p.; vol. 2: Recht. 7 + 154 p.; vol. 4: Volksuberlieferungen, pt. 2: Aberglauben. Wien-Berlin 1923, 15 + 67 p.; vol. 5: Geschichte. Wien-Leipzig 1914, 11 + 166 p.   
356. Alexander, H.A.; Halivni-Weiss, David; Friedman, Shamma  Conflicting trends in Talmud criticism  Conservative Judaism 39,3 (1987), p. 45-57  
357. Aminoah, Noah  L'attitude des Amoraim a l'egard des sources talmudiques anterieures  Revue des Etudes Juives 145 (1986), p. 5-19  
358. Angel, Marc D.  Understanding and misunderstanding talmudic sources  Judaism 26 (1977), p. 436-442 = The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 35-42  
359. Auerbach, Charles  The Talmud - a gateway to the Common Law  Western Reserve Law Review 3 (1951), p. 5-49; repr. Cleveland 1952, 49 p.  
360. Auerbach, Moses  Die Enstehung des Babylonischen Talmuds  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 305-318; 17 (1930), p. 280-292  
361. Babo, Joseph Marius  Vollstandige Darstellung der Gebrauche, Vorschriften und Ceremonien der Israeliten und der Meinungen der Rabbiner, historisch bearbeitet  Strassburg 1824, 8 + 112 p.; p. 9-13 Von dem Talmud; Sanhedrin 34-45 Von dem Heurathen und ehelichen Dingen  
362. Bacher, Wilhelm  Sabora  Jewish Encyclopedia 10, p. 610-612  
363. Bacher, Wilhelm  Talmud  Jewish Encyclopedia 12, p. 1-27  
364. Bacher, Wilhelm  Die Gelehrten von Caesarea (רבנן דקיסרין ) Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1901), p. 298-310; repr. in: Z. Frankel Gedenkblatter, Breslau 1901, p. 118-130  
365. Bacher, Wilhelm  Essai d'une nouvelle explication de l'expression ואיתימא  Revue des Etudes Juives 54 (1907), p. 273-275  
366. Bacher, Wilhelm  Rabbanan et Rabbanin  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 32-39  
367. Bacher, Wilhelm  Rabbanan, die Gelehrten der Tradition, Beitrag zur Geschichte der anonymen Agada  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1913-14 (37), 7 + 104 p.  
368. Bacher, Wilhelm  Tradition und Tradenten in den Schulen Palastinas und Babyloniens. Studien und Materialien zur Entstehungsgeschichte des Talmuds  Leipzig 1914, 11 + 704 p.   
369. Barclay, Joseph  The Talmud  London 1878, 8 + 389 p.  
370. Baron, Salo Wittmayer  World of the Talmud  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 241-306; vol. 3, p. 64-74; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 2, p. 215-292, 408-424  
371. Baron, Salo Wittmayer  Talmudic law and religion  In: A social and religious history of the Jews, 2nd ed., vol. 2, N.Y. 1952, p. 293-321, 425-436  
372. Bashuysen, Heinrich Jakob van, ed.; Yeshu'ah ben Joseph ha-Levi; Shmuel ha-nagid; L'Empereur, de Oppyck, Constantin  ,מפתח התלמוד הגדולsive clavis talmudica maxima, constans ex R. Josuae Levitae libro הליכות עולם et R. Samuelis מבוא הגמרא..  Hannover 1714, 4 + 552 p.  
373. Beer, B., a.o.,  Beitr?ge zur Thalmudischen Sprachforschung und Alterthumskunde  Ben Chananja 1 (1858), p. 81-84, 129-130, 165-169, 313-317, 363-365, 453-455; 2 (1859), p. 169-171, 218-220, 322-328, 465-468, 520-521; 3 (1860), p. 79-84, 237-241, 392-394, 420-422, 578-581, 646-649; 4 (1861), p. 72, 122-123, 182, 211-212, 253-254, 305,  
374. Bercovy, D.  L'hygiene dans l'esprit du Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 15-18  
375. Bergman, Meir Zvi  ,מבוא השערים Gateway to the Talmud  N.Y. 1985, 156 p.  
376. Berkovits, Eli L.  Was ist der Talmud?  Berlin 1935; 2nd ed. Berlin 1938 (was burned after publication); 3rd ed. Frankf.a.M. 1963, 80 p.  
377. Berkovits, Eliezer  Talmud  Encyclopedia Judaica 15, p. 750-751  
378. Berkovits, Eliezer  Babylonian Talmud  Encyclopedia Judaica 15, p. 755-768  
379. Berliner, Abraham  Beitr?ge zur hebraischen Grammatik im Talmud und Midrasch  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin 1878-79, p. 1-59  
380. Berliner, Abraham  Zur Lexicographie des Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 7 (1880), p. 49-58; 9 (1882), p. 163-170  
381. Bernfeld, Immanuel  Einfuhrung in das Wesen der talmudischen Discussion  Berlin 1925, 21 p.  
382. Bernfeld, Simon  Der Talmud, sein Wesen, seine Bedeutung und seine Geschichte  Berlin 1900, 4 + 120 p.  
383. Bernfeld, Simon  Der Talmud  Frank.a.M. 1914, 55 p.  
384. Bischoff, Erich  Talmud-Katechismus  Leipzig 1904, 12 + 112 p.  
385. Blank, Sheldon H.; Krauss, Samuel  Agrarian laws - in the Bible; The talmudic period  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 124-126  
386. Blau, Ludwig  Talmudic law  Jewish Encyclopedia 12, p. 33-37  
387. Blau, Ludwig  Papyri und Talmud in gegenseitiger Beleuchtung  Leipzig 1913, 27 p.  
388. Boerman, Charles M.  The science of the Talmud  Philadelphia 1891, 18 p.  
389. Bokser, Baruch M.  Amoraim  Encyclopedia of Religion 1, p. 239-240  
390. Bokser, Baruch M.  Talmudic form criticism  Journal of Jewish Studies 31 (1980), p. 46-60  
391. Bokser, Ben Zion  The wisdom of the Talmud  N.Y. 1951, 20 + 180 p.  
392. Bowker, John  The Targum and rabbinic literature  Cambridge 1969, 21 + 379 p.   
393. Brenier, Flavien  Les Juifs et le Talmud  Paris 1813, 85 p.  
394. Brull, Nehemias  Die Entstehungsgechichte des babylonischen Talmuds als Schriftwerk  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 2 (1876), p.1-123  
395. Buchholz, Peter  Historischer Uberblick ?ber die mannigfachen Codificationen des Halachastoffes, von ihren ersten Anfangen bis zu ihrem letzten Abschlusse  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 13 (1864), p. 201-217, 241-259  
396. Burak, Moshe Arie  Studies in introduction to the Talmud  Dissertation Dropsie 1958  
397. Buxtorf, Johannes  De abbreviaturis hebraicis, liber novus et copiosus cui accesserunt operis talmudici... cum eiusdem Bibliotheca Rabbinica  Basel 1613, 12 + 335 p.; Basel 1640, 14 + 472 + 8 p.; Frankf.a.M. 1696, 22 + 304 + 216 p; Herborn 1708, 26 + 304 + 217 + 10 p.  
398. Carmell, Aryeh  סייעתא לגמרא Aids to Talmud study  London 1970, 36 p.; 2nd ed. Jerusalem 1974, 66 p.; 3rd ed. Jerusalem 5735, 66 p.; 4th ed. Jerusalem 1980, 84 p.  
399. Castelli, David  Leggende talmudiche. Saggio di traduzione dal testo originale  Pisa 1869, 10 + 207 p.  
400. Chajes, Zvi Hirsch  The student's guide through the Talmud  Translated from the Hebrew and annotated by Jac. Shachter. London 1952, 28 + 290 p.  
401. Cohen, Abraham  Everyman's Talmud  London 1932 (1934, 1937, 1943, 1949, 1970, 1975, 1978), 41 + 403 p.  
402. Cohen, Abraham  Le Talmud  Paris 1933, 470 p.; repr. 1970  
403. Cohen, Abraham  Il Talmud; trad. di Alfredo Toaff  Bari 1935, 16 + 479 p.  
404. Cohen, Gerson D.  The talmudic age: Talmudic society; the rabbinic heritage  In: Great ages of the Jewish people, ed. Leo W. Schwartz, N.Y. 1956, p. 141-212  
405. Cohen, Hermann  Die Nachstenliebe im Talmud  In: Jud. Schr., vol. 1, Berlin 1924, p. 145-174  
406. Cohn, Tobias  Der Talmud  Wien 1866, 20 p.  
407. Cook, Stanley Arthur  Talmud  Encyclopedia Britannica 21 (ed. 1947), p. 769-772  
408. Corre, Alan David (ed.)  Understanding the Talmud  N.Y. 1975, 12 + 468 p.  
409. Creizenach, D.  Beitr?ge zur Beurtheilung des Thalmuds  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 22-50, 255-284; 3 (1837), p. 171-180  
410. Daab, H.  Der Thalmud  Leipzig 1883, 2 + 204 p.  
411. Darmesteter, Arsene  Le Talmud  Revue des Etudes Juives 18 (1889), Suppl. p. 331-442; repr. separately Paris 1970  
412. Darmesteter, Arsene; Blondheim, D.S.  Les gloses francaises dans les commentaires talmudiques de Raschi  2 vols. Paris 1929-37, 56 + 212, 172 p.  
413. Darmstetter, Arsene  The Talmud  Philadelphia 1897, 97 p.*  
414. Daube, David  Zur fruhtalmudischen Rechtspraxis  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 50 (1932), p. 148-159  
415. Deutsch, Emanuel  Le Talmud  London-Paris 1868, 7 + 98 p.  
416. Deutsch, Emanuel  Der Talmud  3rd ed., Berlin 1880, 77 p.  
417. Deutsch, Emanuel  The Talmud  Philadelphia 1895, 107 p.  
418. Deutsch, Emanuel  Co to jest Talmud  Warsaw 1905, 156 p.  
419. Deutsch, Emanuel  Essay on the Talmud  In: Tales and maxims from the Talmud, 1st ser., ed. Samuel Rapaport, London 1910, p. 1-71  
420. Deutsch, Heinrich  Die 'Institution der Vorlesungen' bei den Juden des Alterthums  Ben Chananja 8 (1865), p. 258-265, 279-282, 295-299  
421. Duschak, Moritz  Umriss des biblisch-talmudischen Synagogenrechts mit Ruecksicht auf die jetzige Stellung der oesterreichischen Juden  Olmutz 1853, 88 p.  
422. Ehrentreu, Heinrich  Sprachliches und Sachliches zum Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 20 (1893), p. 204-223  
423. Eisenmenger, Johann Andreas  Von dem Talmud  In: Entdecktes Judenthum, vol. 1, Frankf.a.M. 1700, p. 293-453  
424. Enciclopedia Judaica Castellana  Saboraitas  Vol. 9, p. 391  
425. Enciclopedia Judaica Castellana  Talmud  Vol. 10, p. 150-166  
426. Encyclopedia Talmudica  Amoraim אמוראים  Vol. 2, p. 345-347  
427. Epstein, Abraham  Les Saboraim  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 222-236  
428. Epstein, Isidore  Talmud  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 511-515  
429. Eschelbacher, Max  Der Talmud als Bildungsmittel  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 13 (1910), p. 159-177  
430. Eschelbacher, Max  Probleme der talmudischen Dialektik  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 68, N.F. 32 (1924), p. 47-66, 126-150  
431. Fabian, A.  The Babylonian Talmud  St. Lucia 1963, 19 p.  
432. Fiebig, Paul  Der Talmud, seine Entstehung, sein Wesen, sein Inhalt  Leipzig 1929, 140 p.  
433. Fink, Daniel  The nature of Talmud  Petach 1 (1974), p. 33-37  
434. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
435. Forster, Paul  Talmud und Schulchan-Aruch  Berlin 1892, 2 + 54 p.  
436. Frankel, Zacharias  Skizzen zu einer Einleitung in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1852), p. 36-40, 70-80  
437. Frankel, Zacharias  Beitr?ge zu einer Einleitung in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 186-194, 205-212, 258-272  
438. Frankel, Zacharias  Die Massoretenschule zu Tiberias  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 15 (1866), p. 273-278  
439. Frankel, Zacharias  Das Talmudstudium  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 347-357  
440. Friedman, Shamma  New bibliographic and textual tools for talmudic research  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. C: Jewish thought and literature, p. 31-37  
441. Fritsch, Paul  Handbuch der Judenfrage  Hamburg 1910, 261 p.   
442. Fromer, Jacob  Der Organismus des Judentums (Der Babylonische Talmud zur Herstellung einer Realkonkordanz, Einleitung)  Charlottenburg 1909, 13 + 336 p.; p. 91-149: Die Entstehung der talmudischen Literatur; p. 151-159: Die rabbinische Literatur; p. 197-231: Die Parteien der hellenistischen oder talmudischen Periode; p. 235-264: Inhalt der Mischna; p. 265-330: Der talmudi  
443. Fromer, Jacob  Der Talmud  Berlin 1920, 16 + 348 p.   
444. Funk, Salomon  Das literarische Leben der babylonischen Juden im vierten Jahrhundert  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 50, N.F. 14 (1906), p. 385-405  
445. Funk, Salomon  Die Entstehung des Talmuds  Berlin-Leipzig 1910, 125 p.; 2nd ed. 1919  
446. Furst, Julius (-)  Geschichte der j?dischen Literatur in Babylonien  Orient 7 (1846), p. 801-807, 819-826; 8 (1847), p. 5-9, 17-22, 39-46, 68-74, 100-107, 129-136, 180-184, 210-215, 228-234, 323-325, 371-374, 387-393, 407-412, 449-455, 500-508, 714-717, 721-729; 9 (1848), p. 17-21, 39-45, 99-109, 182-185, 474-478, 515-522  
447. Furst, Julius (-)  Der Talmud. Eine literatur-geschichtliche Skizze  Orient 10 (1849), p. 65-70  
448. Furst, Julius (-)  Die literarischen Vorlagen des Talmud  Orient 11 (1850), p. 1-4, 17-21, 53-56, 81-86, 97-101, 129-133, 163-166, 177-180, 225-230, 273-277, 294-296, 580-585, 599-602  
449. Furst, Julius (-)  Zur Kultur- und Literaturgeschichte der Juden in Asien: die ersten drei Jahrhunderte nach Abschluss des Talmud  Orient 12 (1851), p. 177-182, 196-200, 214-218, 232-238, 248-254, 275-280, 289-294, 312-316, 321-327, 337-351  
450. Gaster, Moses  O poveste Talmudica in literatura romana. Studiu comparativ  Anuar pentru Israeliti 6 (1883-84), p. 62-66  
451. Geis, Robert Raphael  Das Geschichtsbild des Talmud  Saeculum 6 (1955), p. 119-124  
452. Gifter, Mordecai  Talmudic jurisprudence  In: Law in a troubled world., Cleveland, Ohio 1958, p. 1-19 = Torah perspectives, N.Y. 1986, p. 57-67  
453. Ginsburg, Christian D.  Talmud  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 938-945  
454. Ginzburg, Iser  El Talmud  Buenos Aires 1937, 190 p.; 2nd ed. 1943, 173 p.  
455. Goldberg, Abraham  The Babylonian Talmud  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 323-345  
456. Goldberg, Arnold  Der Diskurs im Babylonischen Talmud; Anregungen fur eine Diskursanalyse  Frankfurter Judaistische Beitr?ge 11 (1983), p. 1-45  
457. Goldenberg, Robert  Talmud  Encyclopedia of Religion 14, p. 256-260  
458. Goldenberg, Robert  Commandment and consciousness in talmudic thought  Harvard Theological Review 68 (1975), p. 261-272.  
459. Goldenberg, Robert  Talmud  In: Back to the sources, reading the classic Jewish texts, ed. Barry W. Holtz, N.Y. 1984, p. 129-175  
460. Goldenberg, Robert  Law and spirit in talmudic religion  In: Jewish spirituality, ed. Arthur Green, N.Y. 1986, p. 232-252  
461. Goldmann, Felix  Der Talmud, sein Werden, sein Wesen, sein Wert!  Leipzig (1932), 71 p.  
462. Goldstein, Mateo  Derecho hebreo a traves de la Biblia y el Talmud  Buenos Aires 1947, 499 p.  
463. Goodblatt, David M.  Local traditions in the Babylonian Talmud  Hebrew Union College Annual 48 (1977), p. 187-217  
464. Gossel, J.  Was ist und was enthalt der Talmud?  Frankf.a.M. 1907, 78 p.  
465. Gottlieb, Daniel (ed.)  Le Talmud  Traite d'Union Israelite 10,97-98 (1962), p. 1-44  
466. Gradwohl, Roland  Was ist der Talmud: Einfuhrung in die 'mundliche Tradition' Israels  Stuttgart 1983, 80 p.  
467. Graetz, Heinrich  Einleitungsschriften in den Talmud  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 270-273, 307-312, 349-352  
468. Graetz, Heinrich  Zeit und Bedeutung der Saboraer (סבוראי) und palastinensische Halachasammlungen  Geschichte der Juden, vol. 5, Leipzig 1860, p. 422-428; 3rd ed., 1895, p. 347-353  
469. Greenstone, Julius H.  The Pilpul system in the Talmud  Journal of Theological Studies Students' Annual 1 (1914), p. 152-162  
470. Greive, Hermann  Der 'Umgekehrte Talmud' des volkischen Nationalismus  Judaica 23 (1967), p. 1-27  
471. Grill, Severin  Der Talmud und Schulchan Aruch  Graz-Leipzig 1934, 96 p.  
472. Gudemann, Moritz  Joseph Kolon ?ber die Methodik des Talmuds  In: Geschichte des Erziehungswesens... in Deutschland, Wien 1888, p. 298-299  
473. Gugenheim, Ernest  Le Talmud ou l'enseignement  Evidences 14 (1950), p. 39-43  
474. Guggenheimer, Heinrich  ?ber ein bemerkenswertes logisches System aus der Antike (Logik in der talmudischen Literatur)  Methodos 1951, p. 150-164  
475. Guttmann, Alexander  Talmud and Midrash, a selective bibliography 1925-67  In: Introduction to the Talmud, ed. Moses Mielziner, 4th ed., N.Y. 1968, p. 397-415  
476. Guttmann, Michael  Zur Entstehung des Talmuds  Vortrage des Institutum Judaicum an der Universitat Berlin 1, Gussen 1927, p. 43-60  
477. Guttmann, Michael  Zur wissenschaftlichen Talmudpflege der neueren Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 74, N.F. 38 (1930), p. 172-184; 75, N.F. 39 (19-31), p. 241-258  
478. Halevi, Isaac  La clture du Talmud et les Saboraim  Revue des Etudes Juives 33 (1896), p. 1-17; 34 (1897), p. 241-250  
479. Halivni-Weiss, David  Contemporary methods of the study of Talmud  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 192-201  
480. Halpern, Alter  Talmud without tears  Intercom 7,2 (1966), p. 7-8  
481. Hansel, Georges  Le Talmud, le folklore et le symbole  In: Israel, le juda?sme et l'Europe, eds. Jean Halperin and Georges Levitte, Paris 1984, p. 81-99  
482. Hauptman, Judith R.  Determination of the chronology of the sugia in which 'Tania nami hachi' appears  Thesis Jewish Theological Seminary 1973*  
483. Hauptman, Judith R.  An alternative solution to the redundancy associated with the phrase Tanya Nami Hakhi  Proceedings, American Academy for Jewish Research 51 (1984), p. 73-104  
484. Herford, R. Travers  Some ancient safeguards of civilisation (the closing of the Talmud, etc.)  London 1933, 46 p.  
485. Herford, R. Travers  Talmud and apocrypha. A comparative study of the Jewish ethical teaching in the rabbinical and the non-rabbinical sources in the early centuries  N.Y. 1933, 323 p.; repr. N.Y. 1971.   
486. Herlitz, Georg  Traktate (מסכתות) J?disches Lexikon 5, p. 1029-1030  
487. Herzog, Isaac  The Talmud as a source for the history of ancient science  Jewish Forum 12 (1929), p. 441-447, 514-519, 549-551 = Judaism, law and ethics, London-Jerusalem-N.Y. 1974, p. 147-177  
488. Hochmuth, Abraham  Der Talmud  Wien 1885, 40 p.  
489. Hodes, Zusman  'From Alpha to Talmud'  Birmingham 1929, 14 p.  
490. Hoffmann, David  Kritische Bemerkungen zur talmudischen Literatur  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 7 (1909), p. 303-324; repr. separately  
491. Hoffmann, David  Stellung des heutigen Judentums zu der aus Talmud und Schulchan-Aruch zu entnehmenden Ethik  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 298-312  
492. Holzer, Jekutiel S.  Geheimnisvolle Welt des Talmud  Bne-Berak-Wellington-Jerusalem 1968, 362 p.  
493. Horovitz, Markus  Der Talmud  Frankf.a.M. 1883, 30 p.  
494. Horovitz, Saul  Die Komposition des Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 122-130  
495. Ibn-Aknin, Joseph  Einleitung in den Talmud, ein Theil der Abhandlung ?ber Maasse und Gewichte in Pentateuch und Talmud, aus dem Arabischen in's Hebraische ubersetzt... nebst Seder Tanaim w'Amoraim  Breslau 1871, 18 p. + 37 p. (in Hebrew); repr. Jerusalem 1967  
496. Isaacs, Abraham Samuel  The Talmud in history  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 438-445  
497. Iusim, Enrique  El Talmud  Buenos Aires 1966, 25 p.  
498. Jacobi, Hosea  Was ist der Talmud?  Zagreb 1880, 15 p.  
499. Jacobs, Louis  Evidence of literary device in the Babylonian Talmud  Journal of Jewish Studies 3 (1952), p. 157-161; 9 (1958), p. 139-147 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 53-69  
500. Jacobs, Louis  Studies in talmudic logic and methodology  London 1961, 7 + 164 p.   
501. Jacobs, Louis  How much of the Babylonian Talmud is pseudepigraphic  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 46-59  
502. Jacobs, Louis  Teyku: the unsolved problem in the Babylonian Talmud: a study in the literary analysis and form of the talmudic argument  London 1981, 312 p.  
503. Jacobs, Louis  The numbered sequence as a literary device in the Babylonian Talmud  Hebrew Annual Review 7 (1983), p. 137-149  
504. Jacobs, Louis  The talmudic arguments; a study in talmudic reasoning and methodology  Cambridge 1984, 16 + 220 p.   
505. Jellinek, Adolf  Der Talmud: Das Wesen und die Wirkungen des Talmuds; die Antwort des Talmuds auf wichtige Zeitfragen  Wien 1865, 32 p.  
506. Jellinek, Adolf  Der Talmudjude. Reden: Womit beginnt und womit schliesst der Talmud; Die Lebensfulle des Talmud; Wozu und von wem wurde der Talmud studirt; Die Rede und Vortragsweise der Talmudlehrer, zunachst Adam betreffend. 5 vols.,  Wien 1882-83, 14, 14, 15, 15, 15 p.  
507. Joel, Manuel  Meine in Veranlassung eines Processes abgegebenen Gutachten ?ber den Talmud  Breslau 1877, 33 p.  
508. Kagan, Solomon R.  Researches in Hebrew literature. Vol. 1,  Spokane, Wash. 1929; p. 1-17: The Talmud, its influence and value; p. 21-60: Medicine according to the ancient Hebrew literature = Medical Life, N.S. 117 (1930), p. 309-334  
509. Kalmin, Richard  The Post-Rav Ashi Amoraim - transition or continuity? A study of the role of the final generations of Amoraim in the redaction of the Talmud  Journal of the Association for Jewish Studies 11 (1986), p. 157-187  
510. Kaplan, Julius  The redaction of the Babylonian Talmud  N.Y. 1933, 356 p.; repr. Jerusalem 1973.   
511. Kirschenbaum, Aaron  The Talmud and you. A series of four units  N.Y. 1967, 9 + 49 p.; Pt. 1, p. 6-23: Under the canopy - the Jewish wedding ceremony; Pt. 2, p. 24-49: How to quarrel constructively - the talmudic concept and practice  
512. Kittseer, Jakob  Inhalt des Talmuds und seine Autoritat  Pressburg 1857, 205 p. + 12 p. (in Hebrew)  
513. Klein, Hyman  Gemara and Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 38 (1947-48), p. 67-91  
514. Klein, Hyman  Gemara quotations in Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 43 (1952-53), p. 341-363  
515. Klein, Hyman  The systematic differentiation between Gemara and Sebara in the Babylonian Talmud  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 16-17  
516. Klein, Hyman  Some general results of the separation of Gemara from Sebara in the Babylonian Talmud  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 363-372 = Collected talmudic scientific writings, Jerusalem 1978-79, p. 113-121  
517. Klein, Hyman  Some methods of Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 50 (1959-60), p. 124-146  
518. Klein, Hyman  Collected talmudic scientific writings, with an introduction by Abraham Goldberg  Jerusalem 1978-79, 166 p.  
519. Klein, Samuel; Guttmann, Michael; Bialoblocki, Samuel  Akademien, talmudische  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 1171-1216  
520. Kohler, Josef  Darstellung des talmudischen Rechts  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 161-264 = Anhang zu: Der Babylonische Talmud, ed. Goldschmidt, Lazarus: Die rechtswissenschaftliche Sektion des Babylonischen Talmud, vol. 2, 1907, p. 1197-1232.   
521. Kohut, Alexander  The genius of the Talmud  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 373-385  
522. Konig, Eduard  Talmud und Neues Testament  Berlin 1907, 56 p.   
523. Kraemer, David C.  The scientific study of Talmud  Judaism 36 (1987), p. 471-478  
524. Kraemer, David C.  The origins of the sugya as a literary unit  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. C: Jewish thought and literature, p. 23-30  
525. Krengel, Johann  Gesetze, talmudische  J?disches Lexikon 2, p. 1108-1112  
526. Krengel, Johann  Talmud  J?disches Lexikon 5, p. 835-855  
527. Kuhn, Karl Georg  Die Entstehung des talmudischen Denkens  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 64-80  
528. Landau, Judah L.  The Talmud  Johannesburg 1914, 45 p.  
529. Langer, Jiri [Mordecai]  Talmud. Uk zky a dejiny [a hundred citations and history]  Praha 1938, 47 p.   
530. Lauterbach, Jacob Z.  An introduction to the Talmud. Preliminary issue  Cincinnati 1925, 47 p.  
531. Lazarus, L.  Zur Charakteristik der talmudischen Ethik  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1877, 48 p.  
532. Lederer, Ph.  ,תלמודה של בבל Lehrbuch... im babylonischen Talmud  Pressburg 1881-87; 3 vols. in 1, Frankf.a.M. 1888, 96 + 104 + 96 p.  
533. Lesetre, Henri  Talmud  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1977-1978  
534. Levy, Marc  Essai sur la morale du Talmud  Bruxelles 189?, 136 p.  
535. Levy, Solomon (ed.)  Treasures of the Talmud, being an account of the Talmud with classified selections from rabbinic literature  London 1925, 163 p.  
536. Loeb, Isidore  Les quatre Sedarim du Talmud  Revue des Etudes Juives 16 (1888), p. 282-286  
537. Lothringer, Nehemjas  Der Talmud in Wort und Bild  Drohobycz 1900, 87 p.  
538. Low, Leopold  ?ber den Geist des Talmuds  Gesammelte Schriften vol. 1, Szegedin 1889, p. 1-13  
539. Macintosh, William  Gleanings from the Talmud  London 1905, 16 + 136 p.  
540. Malter, Henry  A talmudic problem and proposed solutions  Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1911-12), p. 75-95  
541. Margulies, S.H.  L''Ashgara' nella letteratura talmudica  Rivista Israelitica 1 (1904), p. 3-10, 58-65, 85-88, 163-170, 207-214; 2 (1905), p. 3-9; 3 (1906), p. 1-6, 45-48  
542. Marmorstein, Arthur  Talmud und Neues Testament  n.p. 1908, 54 p.  
543. Marx, Alexander  Die כללי התלמוד des R. Bezalel Aschkenasi, nach der einzigen HS des New-Yorker Rabbinerseminars  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 369-382 + Hebrew sect., p. 179-217  
544. Maybaum, Sigmund  Die altesten Phasen der Entwicklung der j?dischen Predigt  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 19 (1901), 44 p.  
545. Mayer, Reinhold  Zum sachgemassen Verstehen talmudischer Texte  Abraham unser Vater: Juden und Christen im Gesprach ?ber die Bibel. Festschrift fur Otto Michel zum 60. Geburtstag, 1963, p. 346-355  
546. Mayer, Reinhold (ed.)  Der Talmud  6th ed. Munchen 1981, 680 p.  
547. Mendelsohn, S.  שאילתא, שאל et שאלתות  Revue des Etudes Juives 32 (1896), p. 56-62  
548. Mendes, A.P.  The Talmud  Jewish Forum 13 (1930), p. 127-131, 178-181  
549. Merchavia, Ch.  The Talmud in the Additiones of Paul of Burgos  Journal of Jewish Studies 16 (1965), p. 115-134  
550. Messinger, Eugen  Der Talmud - kein Buch mit sieben Siegeln  Judaica 16 (1960), p. 65-71  
551. Mielziner, Moses  Amora  Jewish Encyclopedia 1, p. 527-528  
552. Mielziner, Moses  Ethics of the Talmud  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 107-113  
553. Mielziner, Moses  Introduction to the Talmud  Cincinnati 1894, 12 + 293 p.; 2nd ed., N.Y. 1903, 297 p.; 3rd ed., N.Y. 1925, 14 + 395 p.; 4th ed., N.Y. 1968, 14 + 494 p.  
554. Mirsky, Samuel K.  The Mishnah as viewed by the Amoraim  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 155-173  
555. Moyse, Gabrielle; Klein, Alexandre  Le Talmud de Babylone, ses lois morales et sociales, avec articles compares des codes francais, choisis par A. Klein  Paris 1926, 12 + 137 p.   
556. Mulder, S.I.  קצור מבוא המשנה והגמרא ודרכי למוד התלמוד Iets over de Misna, de Gemara en de Methodologie des Talmuds  s'Gravenhage 1855, 6 + 48 p.  
557. Muller, Fr. H.  Ubersicht ?ber die wichtigsten Lehren des Talmud  Berlin 1827, 6 + 105 p.  
558. Munk, Leo  Der Talmud  Marburg 1887, 14 p.  
559. Nador, Georg  Die Logik des Talmud: ein Versuch  London 1982, 15 p.  
560. Netter, Nathan  Israel et son Talmud a travers l'histoire  Paris 1926, 5 + 177 p.  
561. Neusner, Jacob  Rabbis and community in third century Babylonia  Religions in antiquity, essays in memory of Erwin Ramsdell Goodenough, 1968, p. 438-459 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 128-149  
562. Neusner, Jacob  The formation of the Babylonian Talmud. Studies in the achievements of late 19th and 20th century historical and literary-critical research  Leiden 1970, 12 + 187 p.   
563. Neusner, Jacob  There we sat down: Talmudic Judaism in the making  Nashville 1972, 158 p.; repr. 1978  
564. Neusner, Jacob  In praise of the Talmud  Tradition 13,3 (1973), p. 16-35  
565. Neusner, Jacob  Invitation to the Talmud  N.Y. 1973, 22 + 263 p.; revised and expanded ed., San Fransisco 1984, 31 + 359 p.  
566. Neusner, Jacob  Die Verwendung des spateren rabbinischen Materials fur die Erforschung des Pharisaismus im 1. Jahrhundert nach Chr  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 76 (1979), p. 292-309  
567. Neusner, Jacob  In search of talmudic biography; the problem of the attributed saying  Chico 1984, 8 + 139 p.  
568. Neusner, Jacob  Why the Talmud of Babylonia won  Midstream 31,3 (1985), p. 18-23  
569. Neusner, Jacob  When tales travel; the interpretation of multiple appearances of a single saying or story in talmudic literature  Journal for the Study of the New Testament 27 (1986), p. 69-88  
570. Neusner, Jacob  Judaism the classical statement; the evidence of the Bavli  Chicago-London 1986, 17 + 270 p.  
571. Neusner, Jacob  The wonder-working lawyers of talmudic Babylonia; the theory and practice of Judaism in its formative stage  Lanham-N.Y.-London 1987, 10 + 361 p.   
572. Ochser, Shulim  Amoraer, Amora  J?disches Lexikon 1, p. 281-284  
573. Oppenheim, D.  Die Bedeutung des Namens der Saburaer סבוראי Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 3 (1876), p. 21-26; 4 (1877), p. 153-154.   
574. Oppenheim, David  Bibliographisches zu den altesten Einleitungen in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 547-550  
575. Palache, J.L.  Inleiding in den Talmoed  Haarlem 1922, 234 p. 2nd ed. 1954  
576. Perles, Felix  Entstehung und Bedeutung des Talmuds  In: J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 105-113  
577. Perles, Felix  Zur Wurdigung der Sittenlehre des Talmuds: a) der Begriff des Kiddusch Haschem; b) die Wahrheitsliebe  In: J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 114-124  
578. Perles, Felix  Die religionsgeschichtliche Erforschung der talmudischen Literatur  Archiv fur Religionwissenschaft 16 (1913), p. 580-597  
579. Peters, Madison C.  Wit and wisdom of the Talmud  N.Y. 1914, 169 p.  
580. Pfeiffer, August  De Talmude  In: Critica sacra de sacris codicis partitione, Dresden 1680, p. 496-553; 2nd ed. Leipzig 1702, p. 360-405; 6th ed. Dresden-Leipzig 1721, p. 309-347  
581. Pfeiffer, August (praes.); Stockfleth, Eccardus (resp.)  De Talmude judaeorum  In: Fasciculus Dissertationum... Wittenberg 1665, p. 1-19 = Theologiae Judaicae atque Mohammedicae... Leipzig 1687, p. 1-36  
582. Philippson, Ludwig  Zur Charakteristik des Talmuds  Allgemeine Zeitung des Judenthums 30 (1866), p. 273-277, 289-291, 307-310, 341-344, 371-373, 387-389, 404-407, 467-471, 483-484, 501-503, 516-518, 533-534  
583. Philippson, Ludwig  Il Secondo Tempio. L'origine del Talmudismo.  La Rassegna Mensile di Israel 19 (1953), p. 243-253  
584. Philippson, Ludwig  L'idea del Talmudismo  La Rassegna Mensile di Israel 21 (1955), p. 313-322  
585. Pick, Bernhard  The Talmud, what it is, and what it knows about Jesus and his followers  N.Y. 1887, 9 + 147 p.  
586. Pick, Hermann  Assyrisches und Talmudisches  Berlin 1903, 33 p.  
587. Pinner, M.  Compendium des hierosolymitanischen und babylonischen Thalmud. Vol. 1: Entstehung, Sprache... des Thalmud, Leben und Thaten des Rabbi Simon, des Sohnes des Jochai  Berlin 1831, 48 + 132 p.  
588. Posner, A.  An introduction to the Talmud  Jewish Forum 12 (1929), p. 120-125, 186-189, 228-230  
589. R.  Christliche Talmudforschung  Freie j?dische Lehrerstimme 2 (1913-14), p. 101-103  
590. Rabbinowicz, Israel Michael  Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin des Thalmuds, translated from the French by Sigm. Mayer  Leipzig 1883, 23 + 272 p.  
591. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Der Talmud und sein Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 14 (1900), p. 1-148; 15 (1902), p. 161-209; 16 (1903), p. 40-107; publ. sep. Berlin 1912, 5 + 148 p. + 69 p. (in Hebrew)  
592. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  L'esprit du Talmud et son influence sur le droit judaique  Paris 1905, 9 p.  
593. Rapaport, Samuel  Tales and maxims from the Talmud  2 vols., London 1910-12, 237, 6 + 165 p.  
594. Reich, Heinrich L.  Zur Genesis des Talmud. Der Talmud und die Romer.  Wien 1892, 8 + 132 p.; 2nd ed. 1893, 2 + 135 p.  
595. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
596. Reichler, Max  What is the Talmud?  Cincinnati [193-?], 31 p.  
597. Revel, Hirschel  Talmud  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 160-165  
598. Rodkinson, Michael Levy  The history of the Talmud  2 vols. in 1, Boston 1918, 9 + 160, 5 + 106 p. + Synopsis of subjects (introduction to various tractates). In: Talmud, new ed., Boston 1918, vol. 19-20; first ed., N.Y. 1903  
599. Romano, David  O que e o Talmud  Rio de Janeiro 1962, 118 p.  
600. Rosenberg, Alfons (ed.)  Weisheit des Talmud. Mit Einleitung: Der Talmud, seine Geschichte und Bedeutung  Munchen 1955, 135 p.  
601. Rosenmann, M.  Ein historisch bedeutsamer Leitfaden zur Einfuhrung der Jugend in das Talmudstudium (on 'Darkhe Ha-gemara' or 'Darkhe Ha-talmud' by Isaac Kampanton)  Freie j?dische Lehrerstimme 1 (1912-13), p. 39-40.   
602. Rosenthal, A.S.  'Lishna aharina', questions in the transmission of the text of the Babylonian Talmud  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 18-19  
603. Rosenthal, Ludwig A.  Hamurabigesetz, Thora und Talmud  Mainz 1903, 44 p.  
604. Rudnitzky, Naphtali  Der Talmud und das ihm verwandte rabbinische Schrifttum  Pforzheim (1925), 52 p.  
605. Saalschutz, Joseph Levin  Das mosaische Recht, mit Berucksichtigung des spateren j?dischen  2 vols., Berlin 1846-48, 34 + 879 + 16 p.; 2nd ed.: Das mosaische Recht, nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 1853, 34 + 879 + 44 p.   
606. Safrai, Shmuel  Amora, Amoraim  Encyclopedia Judaica 2, p. 863-875  
607. Sammter, Ascher  Das Niederschreiben des Talmuds  In: Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, Berlin 1876, p. 120-124  
608. Schechter, Solomon  Talmud  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 57-66  
609. Schechter, Solomon  On the study of the Talmud  In: Studies in Judaism, 2nd ser. 1908, p. 102-125, 311-313; 3rd ser. 1924, p. 143-193, 291-296  
610. Schechter, Solomon  The Talmud  In: Studies in Judaism, 3rd ser., Philadelphia 1924, p. 194-237, 296-300  
611. Schechter, Solomon  The Talmud  In: Selected writings, Oxford 1946, p. 109-111  
612. Scheid, Balth.; Meuschen, Johann Gerhard; Danz, Johann Andreas; Rhenferd, Jakob  Novum Testamentum ex Talmude et antiquitatibus Hebraeorum illustratum  Leipzig 1736, 15 p.l. + 1216 + [96] p.  
613. Schlesinger, Simon  Beitr?ge zur talmudischen Methodologie  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 232-240, 379-389; 15 (1928), p. 226-233  
614. Schubert, K.  Talmud  New Catholic Encyclopedia 13, p. 922-927  
615. Schurtzfleisch, Konrad Samuel (praes.); Meelfuhrer, Rudolf Martin (resp.)  Ex historia Hebraeorum literaria: de Talmudis versionibus  Dissertation Wittenberg 1699, 4 p.  
616. Schwarz, Adolf  Der Talmud  Wien 1901, 17 p.  
617. Schwarzauer, M.  Methodik des Talmuds  Orient 5 (1844), p. 291-294, 313-316, 331-336  
618. Schwenter, Daniel  De Talmudh [sic!] judaeorum oratio  Nurnberg 1623, 27 p.  
619. Segal, Eliezer Lorne  The terminology of case citation in the Babylonian Talmud. A study in the limitations of form criticism  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 9 (1978), p. 205-211  
620. Segal, Eliezer Lorne  Variant traditions of cases (עובדא) in the Babylonian Talmud  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 1-27  
621. Shiber, Baruch  The Albeck system in talmudic research  Jewish Law Annual suppl. 1 (1980), p. 112-122*  
622. Silberg, Moshe  Talmudic law and the modern state, translated from the Hebrew by B.Z. Bokser,  N.Y. 1973, 13 + 224 p.  
623. Silverstone, Harry  A guide to the Talmud  Baltimore 1942, 144 p.  
624. Stein, Salomon  Motive talmudischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 265-278, 342-355  
625. Steinsalz, Adin  The essential Talmud  London 1976, 6 + 296 p.; N.Y. 1977, 6 + 293 p.  
626. Steinsalz, Adin  Talmud  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 953-957  
627. Stemberger, Gunter (ed.)  Der Talmud: Einfuhrung, Texte, Erlauterunger  Munchen 1982, 324 p.  
628. Stern, Ludwig  ?ber den Talmud  Wurzburg 1875, 40 p.  
629. Stern, Tibor H.  The composition of the Talmud. A complete analysis of the relationship between the Babylonian and the Talmud Yerushalmi  N.Y. 1959, 8 + 159 p.  
630. Strack, Hermann L.  Talmud  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 19, p. 313-334  
631. Strack, Hermann L.  Talmud  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2904-2907  
632. Strack, Hermann L.  Einleitung in Talmud und Midras  4th ed., Leipzig 1908, 8 + 182 p.; 5th ed., 1921, 12 + 233 p.; new rev. ed., Munchen 1920; ed. Gunter Stemberger: 6th ed., 1976; 7th ed., 1982, 341 p.   
633. Strack, Hermann L.  Introduction to the Talmud and Midrash  Philadelphia 1931, 17 + 362 p.; new ed. 1974, 15 + 364 p.  
634. Strack, Hermann L.; Stemberger, Gunter  Introduction au Talmud et au Midrash  Paris 1986, 432 p.  
635. Todos, Schulim Abi  Amoraim, Amora  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 277-278  
636. Touati, Charles  Judaisme talmudique et rabbinique  Annuaire de l'Ecole Pratiques des Hautes Etudes, 5 eme sect., Sciences Religieuses 83 (1977), p. 161-167  
637. Trattner, Ernest R.  Understanding the Talmud  N.Y. 1955, 6 + 211 p.  
638. Unterman, Isaac  The Talmud  N.Y. 1952, 15 + 351 p.  
639. Venetianer, Lajos  Babyloniai legenda befoly sa a talmudi exegezisre  Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 56-62  
640. Vogelstein, Hermann  Die Anfange des Talmuds und die Entstehung des Christentums  Konigsberg 1902, 28 p.   
641. Vogler, Hubert  Rabbinische Voraussetzungen und Parallelen der urkirchlichen Tradition  Bibel und Leben 12 (1971), p. 105-117  
642. Vries, Benjamin de  The problem of the relationship of the two Talmuds to the Tosefta  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 4-5  
643. Wagenaar, L.  Algemeene talmudische Principien  Amsterdam 1925, 33 p.; repr. from: Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, 2  
644. Waxman, Meyer  The Talmud  In: A history of Jewish literature, vol. 1, N.Y. 1930, p. 120-137  
645. Wegner, Judith Romney  Islamic and talmudic jurisprudence: The four roots of Islamic law and their talmudic counterparts  American Journal of Legal History 26 (1982), p. 25-71  
646. Weill, Alexandre  Moise et le Talmud  Paris 1864, 54 + 349 p.  
647. Weingreen, J.  From Bible to Mishna. The continuity of tradition.  Manchester 1976, 12 + 164 p.  
648. Weiss, Abraham  Studien zur Redaktion des babylonischen Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 131-143  
649. Weiss, Abraham  Le probleme de la redaction du Talmud de Babylone par R. Asi a la lumiere de la Lettre de Serira  Revue des Etudes Juives 102 (1937), p. 105-114  
650. Wertheimer, Jos.  Le Talmud; vol. 1: Histoire de la formation du Talmud  Geneve 1880, 32 p.  
651. Winer, Georg Benedict  Chrestomathia talmudica et rabbinica  Leipzig 1822, 6 + 54 p.  
652. Wright, Dudley  The Talmud  London 1932, 141 p.   
653. Wunsche, August  Der Talmud; eine Skizze  Zurich 1879, 40 p.  
654. Wunsche, August  Die Zahlenspruche in Talmud und Midrasch  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 65 (1911), p. 57-100; 66 (1912), p. 414-459  
655. Zaderecki, Taddaus  Der Talmud im Feuer der Jahrhunderte  Wien 1937, 141 + 7 p.  
656. Zeitlin, Solomon  Talmud  Encyclopedia Britannica 21 (1963), p. 768-770   
657. [Richter, Johann Paul Friedrich] Jean Paul (pseud.); Osmund, Emanuel  Briefe ?ber den Talmud (from 1795)  Berlin 1931, 22 p.  
658.[טשרנוביץ, חיים] תלמודי התלמוד (סקירה כללית) השלח כרך ז תרסא עמ' 212-205, 289-298, 481-496; ח תרסא-תרסב עמ' 154-141, 299-289, 485-481; י תרסב-תרסג עמ' 1-11, 502-492  
659.[לשם] לשץ, חיים שאל, שאילתא, שאילתות בירושלמי ובבבלי סיני כרך לד תשיד עמ' שלח-שמב; שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 325-318  
660.[מימון] פישמן, יהודה ליב הנותן בים דרך; והוא וכוח חריף בין חריף ובקי איזו היא דרך ישרה בדרכי הלמוד.. ברדיטשוב תרסג 94 עמ'