Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > תלמוד > מסכתות. סוגיות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוחנה, דוד בענין מקיף וניקף קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 208-179  
2.אוירבך, בצלאל בסוגיא עדים זוממים ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' נד-עב  
3.אוירבך, שלמה זלמן סוגיא דסימנים (ב"מ כז) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' ע-עח  
4.אונטרמן, איסר יהודה בסוגיא דלשמה בגט [אוצר המשפט חלק א ערך 9391] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תיא-תיד  
5.אטלס, שמואל העדאת עדים והילך [לראש מסכת ב"מ] ספר היובל לא' וייס, ניו-יורק תשכד עמ' עג-צ [אוצר המשפט חלק א ערך 6294]. אטלס, שמואל; ויינברג, יחיאל יעקב: חילופי דעות בענייני משפט. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 155-130 
6.אטלס, שמואל לחקר התלמוד [על הסוגיות הראשונות במסכת בבא קמא] ספר היובל למשה שור, ורשה תרצה עמ' 19-35  
7.איבגי, ישראל מאיר ענינים בפרק איזהו נשך מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תלז-תמה  
8.איגוס, אהרן המקורות הספרותיים של התלמוד הבבלי, מסכת מועד קטן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1977 210 עמ'  
9.איגר, זאבל בהלכתא דביאת אונס באשת איש (יבמות כ"ד - כתובות ט') [ליאסר לבעלה] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' ב-ו  
10.אלבק, חנוך הערות לפרק שני בכתובות ספר היובל לא' ווייס, ניו-יורק תשכד עמ' צא-קח  
11.אלגרוד, אלחנן שלום שיטת רשב"ם בסוגית שיכוני גוואי אבני משפט י תשסט עמ' 223-240  
12.אליאש, בן-ציון כל שיש לו גורן קוצץ עמו כשער הגורן, וכל שאין לו גורן קוצץ עמו כל זמן שירצה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 191-185  
13.אלסטר, יצחק בסוגיא דשאלה בבעלים מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לה-לח  
14.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
15.אסאד, יהודה בסוגיא דיש לי בנים ויש לי אחים (קידושין דף ס"ד ע"א) מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לב-לו  
16.אפרתי, י"א דור אחר דור (ניתוח חומר הסוגיות ב'השוכר את האומנין') בר-אילן ו תשכח עמ' 100-75  
17.ארזי, אברהם ממעין ההלכה (מסכת סנהדרין) ירושלים תשכז 232 עמ'  
18.ארזי, אברהם חזקת הבתים (בבא בתרא פרק שלישי) ירושלים תשלב 224 עמ'  
19.אריה ליב ממיץ בענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' טו-יט  
20.בויארין, דניאל תמורות במשמעות מונחים - גורם קשיים בסוגיית 'משרת' (נזיר לה ע"ב ואילך, פסחים מג ע"ב ואילך) מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 213-200  
21.בורגנסקי, ישראל מסכת סוכה של התלמוד הבבלי, מקורותיה ודרכי עריכתה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 683 עמ'  
22.ביילין, ישעיהו בסוגיא דשיקול הדעת [בענין טעה בשיקול הדעת (סנהדרין דף לג)] בית יצחק תשיח עמ' 58-54  
23.בירנצויג, פנחס ניתוח סוגיית עבד עברי (קידושין י"ד) שמעתין שנה יט גל' 69 טבת-אדר תשמב עמ' 22-20  
24.ביתרון, איתי שומר שמסר לשומר מעליות יד תשנ"ד עמ' 41-57  
25.בלידשטיין, יעקב מחקרים במסכת עבודה זרה פרק א, וביחס חז"ל ליצירת צורות עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1968 494 עמ' [במספורים שונים]  
26.בן סימון, נוריאל בסוגית המוכר שט"ח [כתובות פה,ב] אבני משפט יא תשסט עמ' 105-122  
27.בן שחר, שמעון סיכום סוגיית קופצת מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 83-90  
28.בן-מנחם, חנינה 'הוא עשה שלא כהוגן' סיני כרך פא תשלז עמ' קנו-קנח  
29.בן-שלמה, אליעזר שעור בפרק החובל: משנה א שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 23-15  
30.בנגו, דוד היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות (בבא מציעא קא, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 188-208  
31.בנדיקט, ב"ז קובץ הרצאות בתלמוד במסכת שבועות פרק ז חיפה תשכג חוב' א-ב 62 עמ'  
32.בקון, יצחק סוגיית 'שנים אוחזין בטלית' תרביץ שנה לב תשכג עמ' 298-296  
33.בר-אשר, אליצור אברהם עיון מחדש בסוגית "תקפו כהן" סיני כרך קכה תשס עמ' מח-פ  
34.בראון, מיכאל; גרינולד, עמיחי ביאור בסוגית הגמרא משארסתני נאנסתי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 72-80  
35.ברהום, גבריאל בדין הרחקת נזיקין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שפ-שפד  
36.ברודי, רוברט שלשה שהטילו לכיס - לבירור שיטות התנאים הגיון א תשמט עמ' 101-95  
37.ברזון, עזריה ביאור סוגיות 'העדים שאמרו אמנה היו דברינו' (כתובות י"ט) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 20-7  
38.ברזל, ברוך באר שבע: באור מדוקדק בשבועות דאורייתא לאור סוגיית רבי חייא קמייתא (ב"מ ג.) משלב גל' לג חורף תשנט עמ' 43-62  
39.ברזל, ברוך בין כד לחבית (ב"ק כז.) משלב גל' לו חורף תשסא עמ' 57-75  
40.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים  משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
41.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
42.ברנדס, יהודה כריתות, פתיחתא דמסכת גיטין אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 147-160  
43.ברנדס, יהודה כריתות, פתיחתא דמסכת גיטין אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 147-160  
44.ברצלר, אסף תרי ותרי [כתובות כב, ב; יבמות פח, ב; בבא בתרא לא, ב] מעליות כט תשסט עמ' 53-76  
45.גברא, אברהם ביאור פלוגתת רבה ורב יוסף בדין שומר אבידה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שלג-שלח  
46.גולדבלט, דוד לפירושו של רב האי גאון לסוגית פרדכת-אנדיסקי ורקעו ההיסטורי סיני כרך פג תשלח עמ' יד-כג  
47.גורטלר, נחום שמואל ביאור הסוגיא קדשה ע"ת שאין בה מומין ואח"כ כנסה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' קנט-קעט  
48.גילת, יצחק ד' 'אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' (הערות לכתובות פ"ד מ"ז-מ"ט) בר-אילן יג תשלו עמ' 72-58  
49.גמזו, יצחק שמואל בסוגיא דבתר מעיקרא אזלינא או בתר תבר מנא בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' לג-לז  
50.גפני, חנן פרשת מוציא שם רע מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 9-31  
51.גפני, חנן סוגיית 'שכוני גוואי' כבבואה לתפיסות שונות של חזקת ג שנים מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 9-25  
52.גפני, ישעיהו הישיבה הבבלית לאור סוגיית ב"ק קיז ע"א תרביץ שנה מט תשם עמ' 301-292  
53.גרבר, מיכאל לבירור סוגיית כיבוד אב ואם (עיונים במס' קידושין דף לא-לב) שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 42-38  
54.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
55.גרינברג, מרדכי בסוגיא דפלגינן ולאו כרות גיטא [ גיטין ח, ב] בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 17-24  
56.דה-פריס, בנימין מסכת מעילה - בבלי תרביץ שנה ל תשכא עמ' 378-370; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 238-230  
57.דה-פריס, בנימין זמן חיבורה של מסכת כלה רבתי דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 132-131; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 259-262  
58.דומוביץ, עדיאל סוגית חלונות ניצני ארץ אייר תשנח עמ' 133-144  
59.דור, צבי מסכת גיטין של הבבלי, הרכבה ודרכי עריכתה חיבור לשם קבלת תואר דוקטור באוניברסיטה העברית ירושלים תשך 138 עמ'  
60.דור, צבי המקורות הארצישראליים בבבלי גיטין בר-אילן א תשכג עמ' 142-120   
61.דור, צבי לחקר המקורות בבבלי גיטין (היחס בין בבלי גיטין לבבלי כתובות, קידושין ובבא בתרא) בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 89-103  
62.דנטלסקי, דוד ביאורים במחלוקת רבן גמליאל ור' יהושע [בכתובות פרק ראשון] מעליות כט תשסט עמ' 17-52  
63.הבר, צבי ההוא ארוס וארוסתו מעליות כג תשסב עמ' 14-32  
64.הורביץ, אלעזר שרידים מפירושי הגאונים למסכת שבת (חלק שני) הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 118-67  
65.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
66.הכהן, שלמה בסוגיא דאי עביד לא מהני ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שס-שסה  
67.הלבני, דוד מקורות ומסורות; באורים בתלמוד... [אוצר המשפט חלק א ערך 2074] סדר מועד: יומא-חגיגה. ירושלים תשלה 12 + תרכד עמ'; שבת. ירושלים תשמב תיז עמ'; עירובין ופסחים. ירושלים תשמב תרז עמ' ביקורות: שפירא, דוד שלמה: הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 628-625; Haut, Irving: The Talmud as law or literature; an analysis of David W. Halivni's Mekorot umasorot. N.Y. 1982, 83 p. ; מיקלישנסקי, י"ק: מימד חדש בחקר התלמוד. הדאר שנה נט תשם-תשמא עמ' 429; בין מקו 
68.הלבני, דוד לפירושה של המשנה הראשונה בפרק חזקת הבתים בר אילן ל-לא תשסו עמ' 113-118  
69.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
70.הלבני, דוד מקורות ומסורות; ביאורים בתלמוד לסדר נשים ת"א תשכט תשכח עמ'  
71.הנשקה, דוד סוגיות בדיני שומרים; ניתוח מקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמו 761 + 6 עמ'  
72.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 145-219  
73.הרשלר, יהודה בסוגיא דמכירי כהונה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 47-44  
74.הרשלר, משה בסוגיא דנתאכלו המעות מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנ-רנג  
75.הרשקוביץ, צחי ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי מעליות כא תשנט עמ' 53-62  
76.ויינברג, יחיאל יעקב מחקרים בתלמוד, ספר ראשון (רובו בהלכות נזיקין) ברלין תרצז-תרצח 196 עמ'. חקירת המקורות להלכת עידית (מחקרים בתלמוד). אמת ליעקב, ספר יובל לרבי יעקב פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 171-196; שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' ט-קלז  
77.וייס, אברהם הערות לבבלי וירושלמי [במסכת פסחים] כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, ספר היובל למרדכי זאב ברודא, ורשה תרצא עמ' 125-135  
78.וייס, אברהם הערות לגיטין פ"א מ"א ולסוגית הבבלי שם ב,א- ה,ב ספר היובל לאהרן קמינקא. וינא תרצז המדור העברי עמ' 21-30  
79.וייס, אברהם הערות [למסכת ברכות פרק ז] חורב כרך ו תשב עמ' 163-170  
80.וייס, אברהם הערות למסכת קידושין חורב כרך ח תשד עמ' 17-27; ט תשו עמ' 38-49  
81.וייס, אברהם לחקר המשנה והתלמוד [סנהדרין פ"א א-ג] קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 127-148  
82.וייס, אברהם הערות לברכות פרק ו חורב כרך י תשח עמ' 1-26  
83.וייס, אברהם פירושים והארות במשנה ובתלמוד [הערות לברכות פרק ו] חורב כרך יא תשיא עמ' 85-122; יג תשיט עמ' 122-147; יד-טו תשך עמ' 127-156  
84.וייס, אברהם דיונים וברורים בב"ק (לחקר משפט התלמוד) ירושלים-ניו-יורק תשכז 396 עמ'  
85.וייס, אברהם יסוד מחלוקת רב נחמן ורב ששת בביטול גט בפני שנים או שלושה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 355-358  
86.וינער, שמעון בשמעתתא דשור פסולי המוקדשין [ב"ק י, ע"א] מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' מ-מב  
87.וינר, צוריאל פרק אלו מציאות קטורת הלבונה תשנח עמ' 124-147  
88.ולד, שמואל יוסף שנאה ושלום בתודעה הרבנית: עיונים בבבלי בבא בתרא ח ע"א (מעשה ברבי ורבי יונתן בן עמרם) שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 35-65  
89.ולר, שולמית הפרק החמישי (אף-על-פי) במסכת כתובות בתלמוד הבבלי: נוסח ופרשנות חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה ניו-יורק תשמז 397 + 14 עמ'  
90.ולר, שולמית מחלוקות האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בענין אי גביית תוספת כתובה מן הארוסין (סוגיית הבבלי בכתובות דף נ"ה ע"א- דף נ"ו ע"ב) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' קסז-קפא  
91.ולר, שולמית גביית מסי בטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
92.זילבר, עזריאל חיים נאמנות אשה להינשא לכהן על פי הבבלי והירושלמי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 24-34  
93.זפרני, צחי בסוגיא דההוא גברא (יבמות קטו, א) אבני משפט ח תשסח עמ' 78-89  
94.חפוטא, אברהם בשמעתתא דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים בכורים חוב' טז אדר תשלה עמ' ז-כ  
95.חפוטא, אברהם בסוגייא דבפני נכתב ובפני נחתם ובגדרי ערעור הבעל בכורים חוב' יח ניסן תשלז עמ' ז-כ  
96.חרל"פ, יחיאל מיכל בסוגיא תן כזכי ובענין צדקה תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' שמה-תכז  
97.טרויבע, יצחק מאיר מחקרים במסכת קידושין לאור הגירסאות בכתבי יד וראשונים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1975 426 + 37 עמ'  
98.טשרנוביץ, חיים שעורים בתלמוד כרך א חלק א: מבוא למסכת בבא קמא. ורשה תרעג 121 עמ'. חלק ב: באורים למסכת בבא קמא פרקים א-ד. ורשה תרעג 71 עמ'  
99.טשרנוביץ, חיים קצור התלמוד מסכת בבא קמא [מבוא: נזקין, גניבה, חבלה, גזלה]. לייפציג תרפג קח עמ'  
100.יגל, יהושע סוגיא דהיזק ראיה (ב"ב ב . ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 24-11  
101.יגל, יהושע גדרי חיוב השומרים, בסוגיא דכיצד הלה עושה שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 488-469  
102.יגל, יהושע סוגיות במסכת קידושין ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 50-15  
103.יסלזון, שמואל דור דור ופרשניו (עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה") אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 31-44  
104.יפרח, שילה בסוגית קידושי אשה בחליפין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שלג-שלה  
105.כהן, אבינועם הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - אפילו בעל כורחו? (עיון ספרותי משפטי) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 553-589  
106.כהן, אבינועם לאופיה של ההלכה הסבוראית: סוגית הבבלי ריש קידושין ומסורת הגאונים דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 161-214  
107.כהן, אריאל סוגיית קופצת מעליות יח תשנז עמ' 65-79  
108.כהן, כרמיאל 'לוקח' שהפך ל'מוכר' - בירור נוסחה של משנה אחת בבא בתרא מעליות יט תשנז עמ' 41-55  
109.כהן, מרדכי דוד סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55  
110.כץ, אהרן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב מגל יג תשסב עמ' יא-טז  
111.לורינץ, נפתלי בסוגיא דמרי בר איסק [ב"מ לט, ב ; חובת הראיה בנתבע אלים] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנא-שנב  
112.ליכטנשטיין, מאיר אליהו לשמועת הפתיחה של פרק מרובה משלב גל' לה חורף תשס עמ' 53-74  
113.לינדר, יחזקאל בסוגיא דלאבי הנערה ולא לאבי מתה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קעה-קעח  
114.ליפשיץ, אברהם מודל לוגי לייצוג סוגיית החליל בשבת ויום טוב בד"ד 20 אייר תשסח עמ' 37-54   
115.לרנר, מ"ב מחקרי תלמוד (בעא מיניה רב חסדא מרב הונא - ב"מ לג, א) סיני כרך נח תשכו עמ' טו-כב  
116.מאוזר, יעקב סוגיות לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר בתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסד 153 עמ'  
117.מדן, יעקב נאמנותה של אשה לטעון לכשר נבעלתי במשנת "ראוה מדברת" עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 24-35, שם גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 48-61  
118.מוצרי, משה בטעם חיוב הבאת עדים [דדר בה חד יומא, בסוגית ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שני (ב"ב מא, ב) מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תב-תיג  
119.מישקובסקי, אליהו ביאור שיטת בעל המאור ב'ולחזי זוזי ממאן נקט' מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' מא-מה  
120.מכון משפטי ארץ מסכת מכות - תלמוד דרך ארץ (קובץ מאמרים) תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח 406 עמ'  
121.מלחי, ירמיהו על פירושים שונים או סותרים של רש"י במסכת ברכות סיני כרך צח תשמו עמ' רכג-רלא  
122.מרינברג, איתי; בר-אילן, שמואל נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק 'המפקיד' משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 49-78  
123.נאה, שלמה שתי פרשות שהן אחת - עיון במשנה מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ("הרגו אין נהרגין") נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' קט-קכה  
124.נורדמן, מרדכי ברוך בדין פריעת חוב מנכסי יתומים ע"י טענת מגו [סוגיא דרבא בר שרשום ב"ב לב, ב] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שנ-שנד  
125.סבתו, חיים בביאור הסוגיה דזה וזה גורם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 236-231  
126.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
127.סבתו, מרדכי סוגית בבלי סנהדרין כג ע"א "מאי זה בורר לו אחד" ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 480-485  
128.סבתו, מרדכי סוגית בבלי סנהדרין כג ע"א "מאי זה בורר לו אחד" ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 480-485  
129.סופר, אברהם שמואל בנימין סוגיא דזמן בגיטין [גיטין כו, ב] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לז-מד  
130.סופר, יוחנן בירור הלכה במלוה על המשכון ואינו יכול להשבע שאינו ברשותו וביאור מקיף בסוגיא דסלע הלויתני מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קנט-קסה  
131.סופר, יוחנן בענין שתיקה אחר מתן מעות (קידושין י"ב ע"ב) חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' כז-לה  
132.סופר, משה סוגיא דהרהינו מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' ל-לז  
133.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 329-368  
134.עיר-שי, שמעון סוגית תקפו כהן לפי שיטות הראשונים השונות מעליות עלון ב תשמא עמ' 29-25  
135.עמינח, נח עריכת מסכת קידושין בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי ת"א תשלז טו + 396 עמ'  
136.עמינח, נח קטעי בבלי מסידור קדום במסכת ראש השנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 198-185  
137.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
138.עמינח, נח עריכת מסכת קדושין בתלמוד הבבלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור אוניברסיטת תל-אביב תשלג 521 עמ'  
139.פוקס, עוזיאל המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים? - ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג נטועים גל' ד כסלו תשנח עמ' 53-67  
140.פייגין, שמואל י' הערות בתלמוד [(1) תנא ירושלמי. (2) 'חייב אדם לומר בלשון רבו'] גבעת שאול, ספר יובל להרב ש' זילבער, שיקאגו תרצו מדור עברי עמ' 103-111  
141.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 73-84  
142.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 73-84  
143.פיינשטיין, יחיאל, מיכל חידושים בסוגיא דהגרלה (יומא לט.-מ:) ישורון יח כסלו תשסז עמ' תקע-תקפא  
144.פינטו, משה בסוגיא דכיפי (ב"מ לה.) אור תורה שנה לה תשסג עמ' ח-טו  
145.פיק, שלמה זאב בסוגיה דהכישה במקל (ב"מ צט, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 161-187  
146.פישר, ישראל בסוגיות תרי ותרי מעליות עלון א חורף תשם עמ' 37-32  
147.פלדבלום, מאיר שמחה לשמה בגט בר אילן כו-כז תשנה עמ' 237-248  
148.פלדבלום, מאיר שמחה פירושים ומחקרים בתלמוד מסכת גיטין, עם מבוא כללי על המשנה, התוספתא ושני התלמודים ניו-יורק תשכט 223 עמ'  
149.פרידמן, דוד סוגיית פי פרה מעליות יח תשנז עמ' 54-64  
150.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
151.פרידמן, שמא יהודה לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי תרביץ שנה מז תשלח עמ' 29-20. ליפשיץ, ברכיהו: שם שנה מח תשלט עמ' 363-356; ברודי, רוברט: שם עמ' 369-364; פרידמן, שמא יהודה [תשובה]: שם עמ' 373-370 
152.פרידמן, שמא יהודה ראש פרק המפקיד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 218-209  
153.פרידמן, שמא יהודה לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין (בבלי מכות ה ע"ב) - משפח או משפט? סידרא כ תשסה עמ' 171-194  
154.פרנצוס, ישראל מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה (שיטת הרי"ף, הר"י מיגאש והרמב"ם בפירוש הסוגיה)  בר אילן כו-כז תשנה עמ' 289-299  
155.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בסוגיית "שנים שהטילו לכיס" סיני כרך קה תשן עמ' לז-נב  
156.פרנצוס, ישראל המובן של "מרענא שטרא" בסוגיית "קים לי בגווה" סיני כרך קז תשנא עמ' ריג-רל  
157.פרנצוס, ישראל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול: בירור שיטות הקדמונים סיני כרך קיח תשנו עמ' קנו-קע  
158.פרנצוס, ישראל פירוש הרמב"ם וגירסת הגאונים בביאורה של סוגיא תלמודית [כתובות צד, א - 'הני תרי אחי ותרי שותפי'] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 518-528  
159.פרנצוס, ישראל בירורים וביאורים במסכת כתובות סיני כרך עג תשלג עמ' כד-מט  
160.פרנקוס, ישראל מחקרים בהרכבה של מסכת ביצה שבתלמוד הבבלי ובדרכי עריכתה חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשכא 7 + 346 עמ'  
161.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
162.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
163.פתחי, דוד ניתוח הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין ומקבילותיה המאיר לארץ גל' 60 טבת-שבט תשסג עמ' 26-47  
164.קהת, ברוך ההוא ארבא - אם תפסינן ואם מפקינן אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 70-76  
165.קהתי, אבשלום המקורות התנאיים ואמוראיים ל"תנאי בני גד ובני ראובן" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 39-54  
166.קוטלר, אריה מלכיאל בענין שנים אדוקים בשטר מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצט-רג  
167.קופרמן, אילן שעבודא דאורייתא - בירור בדעת רב פפא אבני משפט א תשסב עמ' 43-20  
168.קימלמן, אריה דיני ממונות הנובעים ממעשים שהיו המובאים בשלשת הפרקים הראשונים של מסכת בבא בתרא עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
169.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
170.קמלהר, יקותיאל אריה נתיבות התלמוד (...נתיב הראשון מערכת כללים עקרים ושרשים, כללים מחודשים היוצאים מגמרא רש"י ותוספת...) ספר א: מסכת ברכות בבלי. לבוב תרפח לט דפים. ספר ב: מסכת ברכות ירושלמי. לבוב תרפח כח עמ'  
171.קרל, צבי הערות למסכת כתובות (דפים ב-פב) הצופה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 247-287  
172.קרל, צבי הערות למס' בבא קמא תרביץ שנה כג תשיב עמ' 65-71  
173.קרניאלי, דוד הלכות נבחרות הנובעות ממעשים-שהיו במסכת 'בבא מציעא' עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים  
174.קרצ'מר, יואל "שתי תקנות" - לגלגוליה של שיטה פרשנית בתלמוד הבבלי משלב גל' לג חורף תשנט עמ' 63-87  
175.קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53  
176.רביב, ערן 'מאי מבעה' עלון שבות גל' 110 טבת תשמה עמ' 73-63  
177.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
178.רוזנבוים, ירמיה בסוגיא שור שהיה רודף אחר חברו (ב"ק לה,א) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' כט-לו  
179.רוזנברג, ברוך בסוגיא דמשארסתני נאנסתי מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' פו-צ   
180.רוזנטל, אליעזר שמשון לשמועת הפתיחה של בבלי תענית ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 248-237  
181.רוזנטל, דוד פרקא דאביי (פרק שני של בבלי ראש השנה) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 109-97. ליברמן, שאול: שם שנה מז תשלח עמ' 239-238 
182.רונן, מאיר סוגיית "בנן נוקבן" מעליות טו תשנה עמ' 19-25  
183.רושנייבסקי, יעקב 'לפי שאין בקיאין לשמה' ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 53-51  
184.רייניץ, יעקב קאפל על משנה אחת במסכת גיטין (פ"ה מ"ד) נטועים גל' א טבת תשנד עמ' 19-31  
185.שאכירלס, יצחק בסוגיא דהניח להם אביהן אחריות נכסים מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קט-קי  
186.שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים סוגיית רבא בר שרשום מעליות יא תשנא עמ' 111-122  
187.שוורץ, אריה הערות והארות למסכת גיטין פ"ב ופ"ג הצפה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 31-51  
188.שוורץ, דב פרק הכונס: נוסח ופרשנות למבחר סוגיות בנושא 'אב הניזקין' אש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 276 עמ'  
189.שור, גדליה בסוגיה דעד א' ביבמה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' סח-ע  
190.שור, י''ה מסכת נדרים ונזיר החלוץ מחברת יא תרם עמ' 26-32  
191.שטיין, דב ביאור בסוגייא דחלוקה חד מצרא עם התורה מהד' ג חוב' ז תשנב עמ' לז-מ  
192.שטיינפלד, צבי אריה בירורי סוגיות (על שבועת מודה במקצת) בר-אילן יא תשלג עמ' 96-81  
193.שטיינפלד, צבי אריה מודה במקצת; מחקר בסוגיות המשפט התלמודי ת"א תשלט 12 + 188 עמ'  
194.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
195.שטיינפלד, צבי אריה 'בהוראה - עד שהורו כולן': לבירורה של סוגיית הבבלי הוריות ג ע"ב בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 131-118  
196.שטיינפלד, צבי אריה 'אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו' לקורותיה של מימרת רב נחמן בן יצחק בבבלי שבת טז ב. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 184-170  
197.שטיינפלד, צבי אריה לסוגי הרוב בהוראה סידרא א תשמה עמ' 90-69  
198.שטיינפלד, צבי אריה לדינו של שבט שעשה בהוראה ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שע-שפד  
199.שטיינפלד, צבי אריה סוגיות מוחלפות בפירושה של ברייתא [הוריות ו ע"א-ע"ב] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 358-380  
200.שטרית, גבריאל בגדרי השבה בגניבה וביאור פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל בשומר שגנב [ב"ק קיח, א] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלו-שמג  
201.שטרן, חיים בסוגית כופר הכל [ ב"מ, ג] אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רסו-רסט  
202.שיף, משה לסוגיות מקבילות ומוחלפות במסכת 'בבא קמא' עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלב 122 דפים (בהכפלה)  
203.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' פז-צ  
204.שלנגר, אליהו אליעזר בשמעתא דההוא דגחין ולחיש לרבא [בב"ב לב, א - בגדרי מיגו] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלא-שלה  
205.שמעונוביץ, ישעיהו כתובות דף צב ע"א [גבייה מקרקע משועבדת לבעל חוב] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לב-לד  
206.שמעונוביץ, נח שיראי צריכי שומא מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לב-לו  
207.שמש, אהרן "שוגג קרוב למזיד": לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
208.שניאורסון, ברוך שמעון בסוגיא דההוא רעיא ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרמא-תרמד  
209.שפיגל, בעז היין וסעודת הפורים: היבטים הלכתיים וספרותיים בסוגיית הבבלי, מגילה ז ע"ב בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 43-63  
210.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  
211.שקופ, שמעון יהודה עוד בסוגיא דידות ודין ספק ממון עניים ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תט-תיב  
212.שקופ, שמעון יהודה סוגיה דמשפטי התנאים בנדר ותנאי קיום או ביטול ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תכב-תכה  
213.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דמסירת מודעה בנדר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלה-תלט  
214.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
215.שקופ, שמעון יהודה בסוגיא דפשיעה מטעם מזיק מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לט-מג  
216.שקלאר, אברהם בפלוגתא דר"ע ובן פטורא בדינא דחייך קודמין (בבא מציעא סב, א) מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שח-שיב  
217.שרמר, עדיאל 'תרי לישאני' - מסורות הנוסח של בבלי מועד קטן אסופות ספר שני תשמח עמ' יז-כח   
218.שרמר, עדיאל 'אם מתי [...] אם לא אעמוד': לשונות תנאי עתידי ופשרה של סוגיה אחת בבבלי גיטין תרביץ שנה סה תשנו עמ' 417-438  
219. Bardtke, Hans  Das Traktat der Schreiber (Sofrim) in Auswahl ubersetzt  Festschrift...Albrecht Alt, 1953, p. 13-31 = Karl Marx Universitat Wissenschaftliche Zeitschrift 3 (1953-54), p. 31-49  
220. Bell, Morris H.  Slavery in the Talmud and the Tractate Abadim  Dissertation N.Y. 1949, 102 p.  
221. Benny, Philip Berger  The criminal code of the Jews according to the Talmud, Massecheth Synhedrin  London 1880, 10 + 133 p.  
222. Brull, Nehemias  Die talmudischen Tractate ?ber Trauer um Verstorbene  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 1 (1874), p. 1-57, 238-241; 2 (1876), p. 208-220  
223. Cavaletti, Sofia  Il trattato delle benedizioni (Berakhot) del Talmud babilonese  Torino 1968, 11 + 474 p.  
224. Cohen, Abraham (ed.)  The minor tractates of the Talmud  2 vols., London 1965, 844 p.; 2nd ed., 1971  
225. Cohen, Boaz  Three Arabic halakic discussions of Alfasi [Ketubot 94b: the mother of Rami bar Hama; Mishnah Ketubot 8,1: A woman who inherited before being engaged; Mishnah Ketubot 10,4: One who had three wives]  Jewish Quarterly Review, N.S. 19 (1928-29), p. 355-410  
226. Dassov, Theodor (praes.); Koenig, Joh. Adam (resp.)  Disputatio philologica de jure finium ex pandectis talmudicis, titulo Hammecabbel  Wittenberg 1676  
227. Gordis, Robert  'Increasing peace in the world': a note on a talmudic passage  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 44-46  
228. Gradwohl, Roland  Zwei Beispiele der talmudischen Kasuistik [Sanhedrin 27, on testimony of a slave; ib. 35, trial in court]  Emuna 7 (1972), p. 348-352  
229. Gunzbourg, David de  Une citation inconnue dans מסכת סופרים  Revue des Etudes Juives 40 (1900), p. 258-259  
230. Hoffmann, David  ?ber den letzten Abschnitt vom Traktat Baba Mezia  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 6 (1879), p. 116-117  
231. Iken, Conrad  מסכת תמיד seu Tractatus talmudicus de cultu quotidiano templi, quem versione latina donation a notis illustratum..  Bremen 1736, 6 + 132 p.  
232. Jacobs, Louis  The talmudic Sugya as a literary unit. An analysis of Baba Kamma 2a-3b  Journal of Jewish Studies 24 (1973), p. 119-126  
233. Jacobs, Louis  A study of four parallel Sugyot in the Babylonian Talmud (Nedarim 27a-b; Ketubot 2b-3a; Gittin 30a,34a)  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 398-411  
234. Lerner, M.B.  The external tractates  In: The Literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 367-403  
235. Levinas, Emmanuel  Quatre lectures talmudiques: texte du traite 'Yoma' (85a-85b); 'Chabat' (88a-88b), 'Sota' (34b-35a), 'Sanhedrin' (36b-37a)  Paris 1968, 189 p.  
236. Levinas, Emmanuel  Lecon talmudique; extrait du traite Makkoth 10a  In: Jerusalem: l'unique et l'universel, donnees et debats. 19e Colloque d'Intellectuels Juifs de Langue Francaise... du Congres Juif Mondial, Paris 1979, p. 35-51  
237. Muller, Joel  Masechet Soferim, der talmudische Traktat der Schreiber... nach HS herausgeg. und commentiert  Leipzig 1878, 305 + 94 p.   
238. Neusner, Jacob  The Bavli and its sources; the question of tradition in the case of tractate Sukkah  Atlanta 1987, 16 + 209 p.  
239. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Minor Tractates  Encyclopedia Judaica 12, p. 49-51  
240. Rosenthal, Ludwig A.  Talmudtraktate, kleine  J?disches Lexikon 5, p. 859-860  
241. Spiers, B. החוט המשולש , the threefold cord, being sketches of three treatises of the Talmud, Sanhedrin, Baba Metsia and Baba Bathra, with... a lecture on.שמונה פרקים להרמב"ם   London 1891, 7 + 127 p.  
242. Stein, Kenneth E.  Introduction to Jewish jurisprudence (based on Seder Nezikin)  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 169 p.  
243. Stemler, Christophorus Gotthelf; Bermann, Christian Nicolaus  שבועות seu de iureiurando secundum disciplinam hebraeorum  Dissertation Leipzig 1736, 62 p.  
244. Strickman, Hermann Norman  A note on the text of Babylonian Talmud Gittin 6a  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 173-175  
245. Vries, Benjamin de  The date of compilation of the tractate 'Kalla Rabbati'  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 262-263  
246. Weiss, Abraham  Die Herkunft und Entstehungszeit des Talmudtraktats Tamid  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 261-276  
247. Wiesner, J.  Scholien zum babylonischen Talmud: Berachoth, Sabbath, Erubin und Pesachim  3 vols. in 1, Prag 1859-67, 159, 278, 176 p.