Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > רמב"ם

 מחברכותרתספרביקורת
1.נהוראי, מיכאל צבי מושג התשובה בתורתו של הרמב"ם מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 187-193  

ב. מקורות > רמב"ם > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2.אבן שמואל (קופמן), יהודה על הרמב"ם ויצירתו אוצר יהודי ספרד ספר ו תשכג 1963 עמ' 34-39  
3.אברמסון, שרגא ארבעה פרקים בענין הרמב"ם סיני כרך ע תשלב עמ' בד-לג  
4.אונא, יוסף הרמב"ם (רבינו משה בן מימון) ת"א 1935 43 עמ'  
5.אורינובסקי א' רבנו משה בן מימון (רמב"ם) - חייו, מפעליו וספריו ת"א תרצה 42 עמ'  
6.אלטמן, יונתן התמודדות הרמב"ם עם מחלוקות ומתנגדים - בהלכה ובחייו האישיים ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 355-368  
7.אלפנט, ויליאם (זאב) מרעיונותיו החינוכיים-פוליטיים של הרמב"ם המורה לעם ולדורות בר-אילן, בטאון אוניברסיטת בר-אילן, קיץ תשלג 1973 עמ' 24-26  
8.אסף, שמחה יהודי מצרים בזמנו של הרמב"ם מאזנים כרך ג תרצה עמ' 414-432  
9.אסף, שמחה מכתב מן הרמב"ם לחותנו(?) סיני כרך יד תשד עמ' א-ג; מקורות ומחקרים, ירושלים תשו עמ' 165-163  
10.בידני, עובדיה ותנו כבוד לתורה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קיח-קכא  
11.בלידשטיין, יעקב הפצת הדת כמטרת המלחמה במשנת הרמב"ם שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 85-97  
12.בן-שבת, שמואל מימון (מחקר פילולוגי בתולדות שם זה) רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' שג-שה  
13.בן-ששון, חיים הלל הרמב"ם; הנהגת איש הרוח בדורו ולדורות האישיות ודורה, ירושלים תשכד עמ' 106-93  
14.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של חכם תורה שבעל פה כ תשלט עמ' צד-קז; הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, אסופת שיעורים. ירושלים תשמה עמ' רלב-רמה  
15.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם בפסיקה, בפרשנות, בהגות ובהנהגה - דרך אחת לו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' קיח-קל  
16.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם באספקלריית הרמב"ם שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 107-112  
17.בנעט, ד"צ הרמב"ם כמתרגם דברי עצמו בהשוואה עם מתרגמיו תרביץ שנה כג תשיב עמ' 191-170  
18.בנעט, ד"צ יוסף ן' שמעון התלמיד החשוב של הרמב"ם ויוסף ן' עקנין אוצר יהודי ספרד ספר ז תשכד-1954 עמ' 11-20  
19.ברגמן, יהודה הרמב"ם המורה לעמו מאזנים כרך ג תרצה עמ' 533-527  
20.ברגמן, יהודה רש"י והרמב"ם מאזנים כרך י תש עמ' 281-277  
21.ברגר, ישעיהו השפעתו של הרמב"ם הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 409-407  
22.ברודי, חיים מכתמים על הרמב"ם וספריו מאזנים כרך ג תרצה עמ' 413-402  
23.ברוור, מיכאל לבירור שנת לידתו של הרמב"ם ז"ל ההד שנה י תרצה חוב' ז עמ' כז  
24.ברנפלד, שמעון רמב"ם (למלאת שבע מאות שנה ליום מותו) אחיאסף שנה יב תרסה עמ' 227-207  
25.ברנפלד, שמעון בני עליה; קובץ מונוגרפיות. ספר א: רש"י, ראב"ע, רמב"ם, א' אבולעפיא, עמנואל הרומי, י' אברבנאל, עזריה מן האדומים ת"א תרצא 154 עמ'  
26.ברנפלד, שמעון ממשה עד משה רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 7-16  
27.גודמן, מיכה היסטוריה ומטא-היסטוריה בהגותו של הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 243-253  
28.גוטסדינר, א' 'המורה' רבנו משה בן-מימון, קובץ תורני-מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' צב-ק  
29.גוטפריד, מרדכי רש"י והרמב"ם (הצד השוה אשר בהם והבדלם) ת"א תשו 20 עמ'  
30.גויטיין, ש"ד חיי הרמב"ם לאור גילויים חדשים מן הגניזה הקהירית פרקים, ניו-יורק, כרך ד תשכו עמ' 29-42  
31.גליקסברג, ש"י הרמב"ם - הדרשן רבינו משה בן מימון, הארץ גל' 4797 תרצה חוב' ב עמ' 79-86  
32.גליקסון, מ' חייו ופעלו [של הרמב"ם] רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' א-סח  
33.גרויברט, יהודה ליב רבינו משה בן מיימון ז"ל ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 315-309  
34.גרוס, יהושע הרמב"ם - לאור תורת כ"ק אדמו"ר שליט"א [מליובביץ'] הדרת מלך ג ניסן תשמה עמ' ל-לז  
35.גרידי, שמעון הרמב"ם ויהודי תימן ניב הסטודנט סיון תרצה עמ' 38-33  
36.גרינשפן, אביגדור רבנו משה בן מימון הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 392-390  
37.גרץ, צבי דברי ימי ישראל, ד"צ ירושלים תשלב חלק ד (עמ' 406-367: רמב"ם) יצא גם בנפרד: הרמב"ם ודורו, ת"א תרצה 50 עמ'  
38.דינסטג, ישראל יעקב המחשבה החינוכית של הרמב"ם - ביבליוגרפיה פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב עמ' כט-לח  
39.דן, יוסף קובץ מעשיות בכתב-יד על הרמב"ם סיני כרך עה תשלד עמ' קיב-קיט  
40.דרעי, חנניה משפחת הרמב"ם מוצאה וצאצאיה הליכות שנה ז גל' ד תמוז תשכה עמ' 23-24  
41.הבלין, שלמה ז' חוקים ומשפטים - בתורה, בחז"ל ובמשנת הרמב"ם בר אילן כו-כז תשנה עמ' 135-166  
42.הבלין, שלמה זלמן לתולדות הרמב"ם דעת חוב' 15 קיץ תשמה עמ' 79-67  
43.הבלין, שלמה זלמן; דינסטג, יעקב י'; תא-שמע, ישראל; שביד, אליעזר; מוצקין, אריה ליאו; גרוסמן, אברהם; קופפר, אפרים; סרמונטה, יוסף ברוך; ליבוביץ, יהושע רבינו משה בן-מימון האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 565-536  
44.הורביץ, שמריהו ליב הרמב"ם הצדיק היהודי שנה א תרצו עמ' 6-9, 28-32  
45.הכהן, מרדכי אור חדש על ישיבת הרמב"ם במצרים שנה בשנה תשכג עמ' 344-325  
46.הלמן, י"ט בנבכי הזמנים הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 392-395  
47.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
48.הנשקה, דוד לשאלת אחדות הגותו של הרמב"ם דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 37-51  
49.הרברט, ל"מ אישיותו וסגנונו הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 412-411  
50.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
51.הרץ, י' הרמב"ם (הערכה כללית) רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 119-115  
52.הרצוג, יצחק אייזיק אנו זקוקים לרמב"ם חדש [האיש] אור המזרח שנה ב חוב' ב ניסן תשטו עמ' 4-6  
53.וולפסברג, ישעיה לאישיותו של הרמב"ם הרפואה כרך ח חוב' ב ניסן-אייר תרצה עמ' 87-90  
54.וולפסברג, ישעיה רבנו משה בן מימון גשר שנה א 1955-1954 חוב' 4-5 עמ' 71-76  
55.וולפסברג, ישעיה קוים לדיוקנו של הרמב"ם הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 59-65  
56.ויזל, אברהם חפיפת הניגודים במשנת ההלכה של הרמב"ם בד"ד 18 ניסן תשסז עמ' 47-68  
57.וייס, אייזק הירש תולדות הרב רבינו משה בן מימון בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 161-169, 193-200, 225-233, 257-265, 289-296, 330-325, 365-357  
58.וייסבליט, שלמה ערכים חינוכיים במשנתו של הרמב"ם האומה שנה יג אייר תשלה עמ' 225-221  
59.וינשטין, יהושע הרמב"ם מורה לדורות שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 159-152  
60.ולדמן, ידעאל אהבת ה' והפצת שמו במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 162 ניסן תשס"ג עמ' 137-  
61.ולקובסקי, אליהו מרדכי בעקבותיו [של הרמב"ם] ההד שנה י תרצה חוב' ז עמ' כו  
62.חבצלת, מאיר הרמב"ם כהומניסטן הדאר שנה נא תשלב-תשלג עמ' 278  
63.טולידאנו, יעקב משה משפחת המיימוני, מוצאה ושרידיה סיני כרך לח תשטז עמ' רפא-רפז  
64.טולידאנו, יעקב משה מאורות (למלאת שבע מאות וחמשים שנה לפטירת הרמב"ם ז"ל); יצא לאור ע"י חבר סופרים ת"א תשטז 36 עמ'  
65.טולידאנו, יעקב משה אבות הרמב"ם והשפעתם עליו אוצר גנזים, ירושלים תשו עמ' 23-27  
66.ילין, דוד רבנו משה בן מימון (רמב"ם); חייו ספריו ופעולותיו המדעיות והפילוסופיות ווארשא תרנח 108 עמ'  
67.ילין, דוד מהשקפות הרמב"ם ותכונותיו רבינו משה בן מימון, הארץ גל' 4797 תרצה חוב' ב עמ' 59-67  
68.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק יב ת"א תרצה (עמ' 1-53: רבנו משה בן מימון; עמ' 240-175: מלואים, נספחים)   
69.יעבץ, זאב רבנו משה בן מימון (הרמב"ם) (על 'המורה' ו'יד החזקה') ההד שנה י תרצה חוב' ה עמ' יז-כד  
70.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרמב"ם ומשמעותו בימינו גשר שנה 31 חוב' 113 חורף תשמו עמ' 104-95  
71.יערי, אברהם הרמב"ם באגרותיו מאזנים כרך ג תרצה עמ' 538-534  
72.כהנא, קלמן תאריך לידתו ופטירתו של הרמב"ם ספר הזכרון לריטב"א, ירושלים תשטז עמ' עא-עה  
73.כרמי, שלום שויתי ה' לנגדי תמיד וגו', לדרכו של הרמב"ם בהלכה ובמחשבה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תכז-תל  
74.כשר, חנה עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות' HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז  
75.לוי, ישעיהו אורך ימים בימינה: תחיית המתים לשיטת הרמב"ם ישורון יא אלול תשסב עמ' תשעד-תשצ, שם טז אלול תשסה עמ' תרסה-תרפח, שם יז ניסן תשסו עמ' תרלז-תרמח  
76.לוינגר, יעקב הרמב"ם כפוסק וכאיש מדע ספר זכרון לפרופ' זיסמן מונטנר ז"ל, ירושלים תשמג עמ' כט-לו  
77.ליפשיץ, אליעזר מאיר צרפתים וספרדים (לזכר רש"י ורמב"ם) השלח כרך טו תרסה עמ' 442-435  
78.לנדא, יהודה ליב רבנו משה בן מימון הסוקר שנה ג תרצו עמ' 62-65  
79.לסקר, דניאל י' השפעת הקראות על הרמב"ם ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 145-161  
80.מינץ, י' לדמותו הרוחנית של הרמב"ם רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 29-32  
81.מירסקי, שמואל ק' הרמב"ם ותורתו לאור ימינו פרקים כרך א ניסן תשטז עמ' 7-22  
82.מלאכי, א"ר הרמב"ם על פי אגרותיו הדאר שנה יד תרצה-תרצז עמ' 411-409  
83.מלאכי, מאיר 'ממשה ועד משה לא קם כמשה' כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רכג-רכד  
84.מלמד, אברהם הרמב"ם על האופי המדיני של האדם - צרכים ומחויבויות מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 292-333  
85.מלמד, עזרא ציון הרמב"ם כמפרש משנה ותלמוד משפט עברי ותרבות יהדות ספרד, ארבע הרצאות באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלד עמ' 48-39  
86.מרגלית, דוד בין הרמב"ן לרמב"ם קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 381-371  
87.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
88.נוישטדט, דוד בענין נגידותו של הרמב"ם ציון שנה יא תשו עמ' 148-147  
89.סגל, מ"צ הרמב"ם והמקרא רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 124-119  
90.סוקולוב, נחום תהלה למשה מאזנים כרך ג תרצה עמ' 461-456  
91.סוקולוב, נחום 'ממשה עד משה' רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 140-137  
92.סטולמן, יצחק תורה וחכמה במשנתו של הרמב"ם הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 143-137  
93.סיני, יובל סתירות פנימיות מדומות בדברי הרמב"ם הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 155-197  
94.סינקלר, דניאל חשיבה משפטית במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 349-355  
95.עוזיאל, בן-ציון חי כוכב המזהיר רבנו משה בן-מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' פב-צא  
96.עמיאל, משה אביגדור בעל ההגיון [הרמב"ם] רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' קכג-קמג  
97.פדרבוש, שמעון (עורך) הרמב"ם, תורתו ואישיותו; קובץ לרגל מלאת שבע מאות וחמישים שנה לפטירתו ניו-יורק תשטז 73+157 עמ'  
98.פיכמן, יעקב בשולי היריעה מאזנים כרך ג תרצה עמ' 550-547  
99.פרידמן, מרדכי עקיבא ר' משה בן מימון בתעודות משפטיות מן הגניזה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 177-188  
100.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
101.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם 'רייס אליהוד' (ראש היהודים) במצרים על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 413-435  
102.פריימן, א"ח שלשלת היחס של משפחת הרמב"ם אלמה תרצז עמ' 9-32, 158-157  
103.צוקר, משה לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל) ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט  
104.צינדר, ראובן בסוד הגאונות הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 405-404  
105.קאפח, יוסף מטרות המשנה ויעודה במשנת הרמב"ם פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 17-14  
106.קאפח, יוסף על דרכו ומשנתו של הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 520-511  
107.קוק, אברהם יצחק הרמב"ם [אוצר המשפט חלק א ערך 2667] זכרון ראי"ה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' א-ד  
108.קוק, אברהם יצחק הרמב"ם רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' א-ו  
109.קוק, אברהם יצחק לדמות דיוקנו של הרמב"ם ז"ל רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 1-6  
110.קלוזנר, יוסף רבינו משה בן מימון (למלאת שבע מאות שנה לפטירתו) השלח כרך יד תרסד-תרסה עמ' 487-495  
111.קלוזנר, יוסף הנשר הגדול רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4797 תרצה חוב' ב עמ' 5-22  
112.קליין-ברסלבי, שרה פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם ירושלים תשלח 276 עמ'  
113.קפלן, גדעון דת ומדע במשנת הרמב"ם תחומין כז (תשסז) עמ' 488-496  
114.קראוס, אדוניהו פנינים והברקות מכתבי הרמב"ם שנה בשנה תשלה עמ' 218-213  
115.קראוס, אדוניהו פנינים בכתבי הרמב"ם שנה בשנה תשלט עמ' 224-218  
116.קראוס, אדוניהו הרמב"ם והלכותיו ירושלים תשמו קה עמ'  
117.קרויס, שמואל היחוס המדעי בין הרמב"ן והרמב"ם הגרן ספר ה תרסו עמ' 117-78  
118.קרויס, שמואל שרידים מוחשיים מחיי חלדו של הרמב"ם רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 33-43  
119.קריסל, חיים גישתו של הרמב"ם לאסטרולוגיה דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 25-32  
120.קרל, צבי ר' משה בן מימון (רמב"ם) הפועל הצעיר שנה כח תרצה גל' 27-26, עמ' 6-11  
121.קשאני, ראובן הרמב"ם - שמונה מאות וחמישים שנה להולדתו ירושלים תשמו 40 עמ'  
122.רבינוביץ, חיים ראובן הרמב"ם כאיש ענווה ורחמים שנה בשנה תשלו עמ' 250-245  
123.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ן והרמב"ם במצות ירושת הארץ תחומין ה תשמד עמ' 186-180  
124.רבינוביץ, נחום אליעזר דרכו של הרמב"ם כפוסק ופרשן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קסג-קעג  
125.רבינוביץ, נחום אליעזר הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה (עיונים במשנת הרמב"ם) תחומין ח תשמז עמ' 453-435  
126.רביצקי, אביעזר (עורך) הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות. כרך א - היסטוריה והלכה. כרך ב - הגות וחדשנות. מכון שזר, ירושלים תשסט 618 עמ'.   
127.רוזנפלד, ש' רבנו משה בן מימון (הרמב"ם) ספר השנה ליהודי אמריקה ניו-יורק תרצה עמ' 168-152  
128.רייכר, ישעיה אור פני משה [הרמב"ם] רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' קמד-רי  
129.רייפמן, יעקב לקוטי תולדות חכמים: רמב"ם ראב"ד בעל השגות בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 302-299, 382-380  
130.שבייד, אליעזר הרמב"ם וחוג השפעתו  ירושלים תשן 267 עמ'  
131.שוורץ, ל"ב תולדות רבנו משה בן מימון הרופא העברי תרצז עמ' 113-110  
132.שורין, ישראל יחסו של הרמב"ם אל מנהגים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 31-34  
133.שחראי, א"י נצח ישראל (ליום הולדתו השמונה מאות של הרמב"ם ז"ל) ההד שנה י תרצה חוב' ז עמ' ב-כב  
134.שפרן, יוסף הרמב"ם - מחנך רב אנפין פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' קי-קעב   
135.שפרן, יוסף הרמב"ם - המחנך לדורות הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 172-154  
136. Maimonides y su epoca  Cordoba 1986, 183 p.  
137. Maimonides y su munde  n.p. 1986, 127 p.  
138. Abelson, Joshua  Maimonides  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 340-344  
139. Adler, Herbert M.  An outline of the life and works of Maimonides  London 1935, 23 p.  
140. Aguinis, Marcos  Maimonides, un sabio de avanzada  Buenos Aires 1963, 104 p.  
141. Alexandrie, Communaute israelite, Grand Rabbinat  Huitieme Centenaire de Maimonide  Alexandrie 1935, 138 p.  
142. Alhmonn, A.  Rambam und die Halacha  Central Verein Zeitung 14 (1935), 112-114*  
143. Arusi, Ratzon  Maimonides as binding authority Mara de'atra in Eretz-Yisrael and Yemen  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 83-104  
144. Asch, A.  Maimonides' Lebensgeschichte  Berlin 1816, 16 p.  
145. Auerbach, Moses  Die Ansichten des Maimonides und Nachmanides ?ber die Bedeutung des Midrasch fur die Halacha  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 356-363  
146. Auerbach, Moses  Eine ungerechte Beschuldigung gegen R. Mose ben Maimon (sein angeblicher Ubertritt zum Islam)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 596-603.   
147. Awigdor, Jakob  Rabbi Mojzesz ben Majmon - R.M.B.M  Drohobycz 1935, 69 p.  
148. Bacher, Wilhelm  Raschi und Maimuni  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 49, N.F. 13 (1905), p. 1-11  
149. Bacher, Wilhelm, a.o.  Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluss  2 vols., Leipzig 1908-1914, 8 + 495, 8 + 358 p.   
150. Baeck, Leo  Maimonides, der Mann, sein Werk und seine Wirkung  Dusseldorf 1954, 31 p.  
151. Baeck, Leo  Maimonide  Evidences 47 (1955), p. 36-39  
152. Bamberger, Fritz  Maimonides und seine Wirkung in die Zeit  Der Morgen 11 (1935-36), p. 5-10  
153. Baron, S.W.  Maimonides, Guia y legislador de su pueblo  Revista Hispanica moderna (Columbia University) 1 (1935), p. 303-307*  
154. Baron, Salo Wittmayer  The historical outlook of Maimonides  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 5-113  
155. Baron, Salo Wittmayer  Moses Maimonides  In: Great Jewish personalities in ancient and medieval times, ed. Simon Noveck, N.Y. 1959, p. 204-231  
156. Baron, Salo Wittmayer  The economic views of Maimonides  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 149-235, 493-501  
157. Baron, Salo Wittmayer (ed.)  Essays on Maimonides: an octocentennial volume  N.Y. 1941, 316 p.   
158. Baruch, Bernardo  Maimonides-Rambam  San Jose de Costa Rica 1985 (26 p.)  
159. Baruk, Henri  La sagesse de Maimonide  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 31 (1956), p. 53-63  
160. Beer, Peter  Leben und Wirken des Rabbi Moses ben Maimon  Prag 1834, 2 + 94 p.   
161. Ben-Sasson, H.H.  Maimonidean controversy  Encyclopedia Judaica 11, p. 745-754  
162. Ben-Sasson, Jonah  Law and justice in the thought of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 129-141  
163. Benchetrit, Aaron  Maimonides  Bogota 1935, 26 p.  
164. Benedikt, B.Z.  Het wezen van Rambam en zijn werk  Bijdragen 7 (1956), p. 185-186  
165. Benisch, Abraham  Two lectures on the life and writings of Maimonides  London 1847, 6 + 56 p.  
166. Bergmann, Jehuda  Maimonides als Erzieher  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 89-101  
167. Berliner, Abraham  Zur Ehrenrettung des Maimonides, Moses ben Maimon  Schriften der Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft des Judentums 2 (1914), p. 104-130  
168. Bernhard, Joseph  Die beiden grossen Lichter Maimonides und Nachmenides  Berlin 1835, 22 p. + 11 p. (in Hebrew) שארית יוסף]history of the Jewish people, a continuation of the book Yosifon]  
169. Bernstein, Mordechai  Seltene Handschriften von Werken des Maimonides  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 395-400  
170. Besso, Henry V.  Vida y obra de Maimonides  Hispania 19 (1936), p. 441-450  
171. Biach, Adolf  Maimonides  Wien 1900, 23 p.  
172. Blidstein, Gerald J.  Maimonides on 'Oral Law'  Jewish Law Annual 1 (1978), p.108-122  
173. Bloch, Philipp  Der Streit um den Moreh des Maimonides in der Gemeinde Posen um die Mitte des 16. Jahrhunderts  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 47, N.F. 11 (1903), p. 153-169, 263-279, 346-356 (includes sources in Hebrew)  
174. Blumenfield, Samuel M.  Towards a study of Maimonides the educator  Hebrew Union College Annual 23,2 (1950-51), p. 555-591  
175. Blumenthal, David R.  Was there an eastern tradition of Maimonidean scholarship?  Revue des Etudes Juives 138 (1979), p. 57-68  
176. Bokser, Ben Zion  The legacy of Maimonides  N.Y. 1950, 9 + 128 p.   
177. Bokser, Ben Zion  Maimonides' response to the challenge of his time  Judaism 1 (1952), p. 366-371  
178. Bokser, Ben Zion  Morality and religion in the theology of Maimonides  Essays on Jewish life and thought, presented in honor of Salo Wittmayer Baron, N.Y. 1959, p. 139-157  
179. Bouthoul, Gaston  La philosophie de la guerre chez Maimonide  Evidences 6 (1949), p. 14-16  
180. Broyde, Isaac; Lauterbach, Jacob Z.  Moses ben Maimon  Jewish Encyclopedia 9, p. 73-86  
181. Cahan, Jacob M.; Wendkos, Martin H.  Moses Maimonides Octocentenary Memorial  Phi Lanbda Kappa Quarterly (April 1935), 76 p.  
182. Call, J.C.  Maimonides  Copenhagen 1744*  
183. Castiglioni, Arturo  Mose Maimonide, medico e filosofo  Rassegno Clinico Scientifica 13 (1935), 23 p.  
184. Chicago Hebrew Theological College  Moses Maimonides  Chicago 1955, 23 p.; p. 8-10: Fasman, Oscar Z., Maimonides in Jewish history; p. 11-17: Sola Pool, David de, The Mishnah Torah of Maimonides; p. 18-23: Frimen, Norman E., Maimonides for our age  
185. Cohen, Abraham  The teachings of Maimonides  London 1927, 44 + 339 p.; repr. N.Y. 1968, with proleg. by Marvin Fox  
186. Cohen, Albert  Maimonides, su vida y sus obras  Istanbul 1935, 56 p.  
187. Cohen, Boaz  Maimonides' theory concerning the nature and purpose of Jewish law  Jewish Forum 31 (1948), p. 159-160, 163  
188. Cohen, Dov  Pourquoi Maimonide s'est-il etabli en Egypte?  Traite d'Union Israelite 11,108 (1963), p. 7-11  
189. Cohen, Hermann  Caracteres de la etica de Maimonides  In: Maimonides, Buenos Aires 1935, p. 131-150  
190. Cohen, Hermann  Maimonides und der Geist der j?dischen Gesetze  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 55-62  
191. Cohen, M.M.  Maimonides  Assen 1860, 8 + 92 p.  
192. Cohn, Zalman  Quelques aspects de l'oeuvre de Maimonide, et en particulier sa lutte contre l'idolatrie  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 31 (1956), p. 81-86  
193. Cordoba, Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes  Moses ben Maimon  Boletin 14,46 (1935), 233 p.; p. 5-22: Baumgardt, David, La mision historico-mundial de Maimonides; p. 23-40: Camecho Padillo, Jose M., Nuevos estudios Cordobenses; p. 43-85: Gonz lez Quijano, F., Biografia de Maimonides; p. 86-88: Bauer, Ignacio, La fig  
194. Cori y Roditti, Rafael  Rambam, Moses Cordubensis (medico del cuerpo del alma) 1135  Madrid 1935, 15 p.  
195. Daiches, Samuel  Biblical exegesis in the work of Maimonides  In: Essays and Addresses, Newport 1955, p. 103-111  
196. David, Moritz  Moses Maimonides  Bochum 1905, 7 p. (unn.)  
197. Davidson, Herbert  The middle way in Maimonides' ethics  Proceedings, American Academy for Jewish Research 54 (1987), p. 31-72  
198. Davidson, Israel  Mnemonic verses concerning the works of Maimonides  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 429-439  
199. Dujovne, Leon  Le vida y la obra de Maimonides  In: Maimonides, Buenos Aires 1935, p. 9-67  
200. Eisenstein, Aron  Moses Maimonides' Begrundung der biblischen Gesetzgebung  Cieszyn 1935, 47 p.  
201. Eisler, M ty s  Maimuni es az agada (מיימוני והאגדה) Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 125-140  
202. Elbogen, Ismar  Das Leben des Rabbi Mosche ben Maimon, aus seinen Briefen und anderen Quellen  Berlin 1935, 40 p.  
203. Elbogen, Ismar  Moses ben Maimons Personlichkeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 65-80  
204. Elbogen, Ismar  Zum Ruhme des Maimonides  Bayrisch-Israelitische Gemeinde-Zeitung 11 (1935), p. 145-146  
205. Elbogen, Ismar  La vita e l'opera di Mose Maimonide  La Rassegna Mensile di Israel 10 (1935-36), p. 3-10  
206. Elfenbein, Israel S.  Maimonides, the man  Jewish Forum 14 (1931), p. 75-76  
207. Enciclopedia Judaica Castellana  Maimonides (Moshe ben Maimon)  Vol. 7, p. 242-247  
208. Englard, Izhak  The problem of equity in Maimonides  Israel Law Review 21 (1986), p. 296-332  
209. Eppenstein, Simon  Moses ben Maimon, ein Lebens-und Charakterbild  In: Moses ben Maimon, eds. J. Guttmann, a.o., vol. 2, Leipzig 1914, p. 1-103.   
210. Epstein, Isidore  Maimonides' conceptions of the law and the ethical trend of his Halachah  In: Moses Maimonides, ed. Is. Epstein, London 1935, p. 57-82  
211. Epstein, Isidore  The distinctiveness of Maimonides' Halakhah  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 65-75  
212. Epstein, Isidore (ed.)  Moses Maimonides, 1135-1204. Anglo-Jewish Papers in connection with the eighth centenary of his birth  London 1935, 6 + 248 p.   
213. Faur, Jose  Freedom and linguistic expression in Maimonides  Semiotica 46,1 (1983), p. 61-77.  
214. Federbush, Simon (ed.)  Maimonides, his teachings and personality [English part of a Hebrew book = Otzar Ha-mishpat no. 2663]  N.Y. 1956, 2 + 73 p.; p. 31-34: Federbush, S., Maimonides and his critics  
215. Feliu, Eduard (ed.)  Maimonides; De la Guia dels Perplexos i altres escrits  Barcelona 1986, 346 p.  
216. Felshin, Max  Moses Maimonides (Rambam)  N.Y. 1956, 16 + 205 p.  
217. Feuchtwang, David; Krauss, Samuel  Moses ben Maimon  Wien 1935, 46 p.  
218. Finkelstein, Louis  Can Maimonides still guide us?  Proceedings, Rabbinical Assembly (1928), p. 84-102  
219. Fox, Marvin  Maimonides and Aquinas on natural law  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 5-36  
220. Fox, Marvin  Law and morality in the thought of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 105-120  
221. Friedlander, Israel  Der Sprachgebrauch des Maimonides. 1. Lexikalischer Teil.  Frankf.a.M. 1901, 19 + 67 p.  
222. Friedlander, Israel  Moses Maimonides  N.Y. 1905, 63 p.  
223. Friedlander, Israel  Ein Autograph des Maimonides  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 52, N.F. 16 (1908), p. 621-625  
224. Friedlander, Israel  Moses Maimonides  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 258-273, 367-377  
225. Friedlander, Israel (ed.)  Selections from the Arabic writings of Maimonides  Leiden 1909, 23 + 130 p.   
226. Friedman, Mordechai Akiva  Geniza sources for the crusader period and for Maimonides and his descendents  Community and culture: essays in Jewish studies in honor of the ninetieth anniversary of the founding of Gratz College, p. 51-66  
227. Fuld, Ludwig  Das Asylrecht im Alterthum und Mittelalter  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 7 (1887), p. 102-157, 285-296  
228. Galston, Miriam  The purpose of the law according to Maimonides  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-79), p. 27-51.  
229. Geiger, Abraham  Moses ben Maimon  Studien, 1. Breslau 1850, 75 p. = Nachgelassene Schr., vol. 3, Berlin 1876, p. 34-96  
230. Gershenfeld, Louis (ed.)  Moses Maimonides  Medical Life, Maimonides number to mark the octocentennial of his birth, (Jan. 1935), 42 p.  
231. Ginsburg, Christian D.  Maimonides  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 32-34  
232. Ginsburg, Philip  Moses Maimonides - his life and letters  L'eylah (New Year 5746), p. 28-31  
233. Glatzer, Nahum Norbert (ed.)  Rabbi Mosche ben Maimon. Ein systematischer Querschnitt durch sein Werk.  Berlin 1935, 160 p.  
234. Goitein, Shlomo Dov  Moses Maimonides, man of action: a version of the master's biography in the light of Geniza documents  Hommage a Georges Vajda; etudes d'histoire et de pensee juives, 1980, p. 155-167  
235. Goldman, Eliezer  Political and legal philosophy in the 'Guide for the perplexed'  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 155-164  
236. Goldman, S.  The halachic foundation of Maimonides' Thirteen Principles  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 111-118  
237. Goldman, Solomon  The Jew and the universe  N.Y. 1936, 11 + 257 p.; repr., N.Y. 1973; p. 54-66: the purpose of Maimonides; p. 76-79: The methods of Maimonides; p. 80-86: Maimonides' central thesis  
238. Goldstein, Israel  Maimonides' approach to the Bible  In: Maimonides, his teachings and personality, ed. World Jewish Congress and Jewish Agency, p. 17-21  
239. Goodhill, Victor  Maimonides on moral deafness  Jewish Spectator 40,4 (1975), p. 20-24  
240. Goodman, Lenn Evan  Maimonides' philosophy of law  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 72-107  
241. Graetz, Heinrich  Maimuni (Maimonides)  Geschichte der Juden, vol. 5, Leipzig 1860, p. 310-387, 461-462; 3rd ed., 1895, vol. 6, p. 261-326, 389-390  
242. Grossman, Louis  Maimonides  N.Y.-London 1890, 38 p.  
243. Gudemann, Moritz  Moses Maimonides  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 8 (1905), p. 93-106  
244. Guttmann, J.  Maimonides, Moses  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3, p. 1859-1861  
245. Guttmann, Julius  Maimonides, Moses  Encyclopedia of Social Sciences 10, p. 48-49  
246. Guttmann, Julius, a.o.  Maimonides  J?disches Lexikon 3, p. 1306-1328  
247. Guttmann, Michael  Maimonides als Dezisor  In: Moses ben Maimon, eds. J. Guttmann, a.o., vol. 2, Leipzig 1914, p. 306-330  
248. Guttmann, Michael  Maimonide sur l'universalite de la morale religieuse  Revue des Etudes Juives 99 (1935), p. 34-43  
249. Guttmann, Michael  Die Bedeutung der Tradition fur die halachische Bibelexegese bei Maimonides  Isaak Heinemann Zum 60. Geburtstage, 1936, p. 206-215  
250. Guttmann, Michael  Maimonides ?ber das biblische 'Jus Talionis'  Budapest 1937, 14 p.  
251. Hartman, David  Maimonides: Torah and philosophical quest  Philadelphia 1976, 15 + 296 p.  
252. Havazelet, Meir  Maimonides as a young man  Judaism 22 (1973), p. 79-83  
253. Hayoun, Maurice-Ruben  Maimonide  Paris 1987, 127 p.  
254. Heinemann, Isaac  Die Einheit in Maimunis Personlichkeit  Bayrisch-Israelitische Gemeinde-Zeitung 11 (1935), p. 171-174  
255. Heinemann, Isaac  Maimonides und Rambam  Breslauer Jud. Gemeindeblatt 12,7 (1935), p. 6-7  
256. Herst, Roger E.  Maimonides as a physician  Judaism 22 (1973), p. 84-91  
257. Hertz, Joseph H.  Moses Maimonides, a general estimate  In: Moses Maimonides, ed. Is. Epstein, London 1935, p. 3-10.  
258. Herzog, Isaac  Maimonides as Halachist  In: Moses Maimonides, ed. Is. Epstein, London 1935, p. 135-153  
259. Herzog, Isaac  Maimonides  In: Maimonides, ed. S. Federbush, N.Y. 1956, p. 1-21  
260. Heschel, Abraham Joshua  Maimonides, eine Biographie  Berlin 1935, 288 p.   
261. Heschel, Abraham Joshua  Maimonide  Paris 1936, 267 p.; repr. 1982  
262. Heschel, Abraham Joshua  Maimonides: a biography  N.Y. 1982, 10 + 273 p.   
263. Hirschhorn, Solomon  The life and career of Moses ben Maimon  n.p. (1935), 10 p. (typewritten)  
264. Jacob, Isaac H.  Comparative study of Gratian and Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 285-292  
265. Jakobovits, Immanuel  Maimonides and his meaning today  Jewish Quarterly 32,3 (1985), p. 7-12  
266. Jolowicz, Heimann  ?ber das Leben und die Schriften Musa ben Maimun's (Maimonides)  Konigsberg 1857, 25 p.  
267. Jost, Isaac Marcus  Maimonides  In: Geschichte des Judenthums und seiner Secten, vol. 2, Leipzig 1858, p. 428-460  
268. Jung, Leo  The Rambam in true perspective  Jewish Forum 18 (1935), p. 74, 91  
269. Jung, Leo  Rambam in richtiger Perspektive  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 23-29  
270. Kaatz, Saul  Maimonides und das Talionsprinzip  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 43-50  
271. Kalir, Joseph  Maimonides: after 850 years  Jewish Spectator 50,3 (1985), p. 40-42  
272. Kaminka, Armand  Moses Maimonides als geistiger Fuhrer  Wien 1926, 32 p.  
273. Kaufmann, David  Zur Biographie Maimni's  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 41, N.F. 5 (1897), p. 460-464  
274. Kirschenbaum, Aaron  Maimonides and equity  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 143-153  
275. Klein, A.  Rambam oder Maimonides  Festschrift fur Jacob Rosenheim anlasslich der Vollendung seines 60. Lebensjahres, 1931, p. 212-226  
276. Klein, Hermann  Die Gestalt des Maimonides  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 17-22  
277. Kluxen, Wolfgang  Die Geschichte des Maimonides im lateinischen Abendland, als Beispiel einer christlich-j?dischen Begegnung  In: Judentum im Mittelalter, ed. Paul Wilpert, Berlin 1966, p. 146-166  
278. Kraemer, Joel L.  Alfarabi's opinions of the people of the virtuous city and Maimonides' foundations of the law  Memorial vol. Baneth, 1979, p. 107-153  
279. Kreisel, Howard  Maimonides on Christianity and Islam  In: Jewish civilization: Essays and studies: Judaism and Christianity, ed. Ronald A. Brauner, vol. 3, Philadelphia 1985, p. 153-162  
280. Kroner, [Hermann]  Der Mediciner Maimonides im Kampfe mit dem Theologen  Oberdorf-Bopfingen 1924, 15 p.  
281. Laks, H. Joel  Re-appraising Maimonides  Judaism 23 (1974), p. 183-192  
282. Lazerson, Max  La philosophie du droit de Maimonide  Archives de Philosophie de Droit et de Sociologie Juridique 7 (1937), p. 190-219  
283. Leibovitz, Yeshayahu  Maimonides - the Abrahamic man  Judaism 6 (1957), p. 148-154  
284. Lemans, Moses  Levensbeschrijving van... Moses Majemonides  Amsterdam 1815, 8 + 71 p.  
285. Lesetre, Henri  Maimouni  Dictionnaire de la Bible 4, p. 579-580  
286. Levey, Irving M.  Maimonides as codifier  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 45 (1935), p. 386-396  
287. Levinger, Jacob S.  Maimonides as philosopher and codifier  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 133-145  
288. Levy, Louis-Germain  Maimonide  Paris 1911, 284 p.; 2nd ed. Paris 1932, 2 + 286 p.   
289. Lewis, Rose  Maimonides and the Muslims  Midstream 25,9 (1979), p. 16-22  
290. Llamas, P. Jose (ed.)  Maimonides  Siglo XII. Madrid (1935?), 284 p.  
291. Low, Immanuel  Notizen zu Realien bei Maimuni  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 159-168  
292. Low, Leopold  Zur Maimonidesfrage  Ben Chananja 1 (1858), p. 145-157 = Gesammelte Schriften, vol. 1, Szegedin 1889, p. 319-331  
293. Luque-Morata, Emilio  Moises-ben-Maimon (Maimonides)  Cordoba 1918, 50 p.  
294. Maassen, I.  Etwas ?ber den Stil des Rambam  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 576-579  
295. Maccoby, Hyam  Maimonides then and now  Commentary 71,1 (1981), p. 53-61  
296. Macht, David Israel  Moses Maimonides  John Hopkins Hospital Bulletin 17 (1906), 15 p.  
297. Macht, David Israel  Moses Maimonides, physician and scientist  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 3 (1935), p. 585-597  
298. Macy, Jeffrey  The rule of law and the rule of wisdom in Plato, al Farabi, and Maimonides  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 205-232  
299. Margoliouth, D.S.  The legend of the apostasy of Maimonides  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 539-541  
300. Margulies, S.H.  Zwei autographische Urkunden von Moses und Abraham Maimuni  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 44, N.F. 8 (1900), p. 8-13  
301. Martini, Umberto de (ed.)  Maimonide segreto dei segreti  Roma 1960, 84 p.  
302. Marx, Alexander  The correspondence between the rabbis of southern France and Maimonides about astrology  Hebrew Union College Annual 3 (1926), p. 311-358  
303. Marx, Alexander  Maimonides and the scholars of southern France  Hebrew Union College Annual 3 (1926), p. 325-335 = Studies in Jewish history and booklore, N.Y. 1944, p. 48-62  
304. Marx, Alexander  Texts by and about Maimonides  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 371-428  
305. Marx, Alexander  Moses Maimonides  N.Y. 1935, 27 p. = Studies in Jewish history and booklore, N.Y. 1944, p. 26-47  
306. Meisels, Samuel  Mose ben Maimon  Verwaltungsblatt, Preussischer Landesverband, 13,3 (1935), p. 13-14; 13,4 (1935), p. 3-5  
307. Meisels, Samuel  Mose ben Maimon  Berlin 1935, 15 p.  
308. Meislin, Bernard J.  Maimonides and American case law  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 269-283  
309. Melkman, J.  Rambam  Bijdragen 7 (1956), p. 187-193  
310. Mendelson, Walter  Maimonides, a twelfth century physician  Annals of Medical History 5 (1923), p. 250-282  
311. Meyerhof, Max  The medical work of Maimonides  In: Essays on Maimonides, ed. Salo Wittmayer Baron, N.Y. 1941, p. 265-299  
312. Mihaly, Eugene  Moses Maimonides, author and teacher for the ages  Central Conference of American Rabbis, Journal 11 (1955), p. 19-27  
313. Mikliszanski, J.K.  Maimonides the man and his work  In: Maimonides, ed. S. Federbush, N.Y. 1956, p. 35-49  
314. Millikowsky, Gil  Quelques commentaires concernant 'la priere medicale' attribuee a Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 131 (1979), p. 81-84  
315. Minkin, Jacob S.  The world of Moses Maimonides, with selections from his writings  N.Y.-London 1957, 448 p.; repr. Northave, N.J.-London 1987, 14 + 448, under name: The teachings of Maimonides (with introduction by Arthur Hertzberg)  
316. Molho, Isaac R.  La vida y obra de Rambam, la aquila de la Synagoga  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 12-13,2 (1963-64), p. 237-243  
317. Molho, Michael  Der Stil des Maimonides in Mischne Torah  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 49-53  
318. Munk, Elie  Maimonide, docteur de la loi  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 31 (1956), p. 65-69  
319. Muntner, Sussmann  Aus der arztlichen Geisteswerkstatte des Maimonides  In: Judentum im Mittelalter, ed. Paul Wilpert, Berlin 1966, p. 128-145  
320. Munz, Isak  Maimonides als medizinische Autoritat  Trier 1895, 49 p.  
321. Munz, Isak  Rabbi Moses ben Maimon (Maimonides), vol. 1,  Mainz 1902, 4 + 155 p.  
322. Munz, Isak  Moses ben Maimon (Maimonides)  Frankf.a.M. 1912, 335 p.   
323. Munz, Isak  Maimonides (the Rambam), the story of his life and genius  Boston 1935, 30 + 238 p.  
324. Neher, Andre  Meta-ethics in the theory of morals of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 121-127  
325. Neubauer, Adolf  Erganzungen zur Epistolarliteratur ?ber Maimonides  Israelitische Letterbode 2 (1876-77), p. 172-173  
326. Neubauer, Adolf  Pseudo-Biografie von Maimonides (ms. des Beth ham-Midrasch in London no. 1767).  Israelitische Letterbode 7 (1881-84), p. 14-37  
327. Neubauer, Adolf  Une pseudo-biographie de Moise Maimonide  Revue des Etudes Juives 4 (1882), p. 173-188  
328. Neuburger, Chaim  Das Wesen des Gesetzes in der Philosophie des Maimonides  Dissertation Danzig 1933, 163 p.  
329. Neumann, Ede  Maimuni es a Karaitak [Maimonides and the Karaites]  Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 164-170  
330. Newman, Aryeh (ed.)  Six talks on Maimonides  Jerusalem 1955, 44 p. + 12 p. (in Hebrew)  
331. Novak, David  The treatment of Islam and Muslims in the legal writings of Maimonides  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 233-250  
332. Oppenheim, David  R. Salomon Luria ?ber Maimuni und dessen Epistel an seinen Sohn  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 35-38  
333. Oppenheimer, Josef  ?ber Maimonides als Erzieher  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 31-48  
334. Orian, Meir  Maimonnides; Vida, Pensamiento y obra  Barcelona 1984, 430 p.  
335. Ornstein, Jakob  Moses Maimonides, sein Leben und Schaffen  Wien 1935, 59 p.  
336. Pagel, J.  Maimuni als medizinischer Schriftsteller  In: Moses ben Maimon, vol. 1, eds. J. Guttman, a.o., Leipzig 1908, p. 231-247  
337. Peppercorn, James W.  The laws of the Hebrews, relating to the poor and the stranger, from the 'Mischna-Hathora' of the Rabbi Maimonides. With introduction: The rights of necessity and the treatment of the necessities by various nations. And some account of the life and writi  London 1840, 71, 54, 38 p.  
338. Perles, Felix  Maimonides  Ost und West 5 (1905), p. 289-300, 379-388 = J?dische Skizzen, Leipzig 1912, p. 9-25  
339. Pines, Shlomo  The philosophical purport of Maimonides' halachic works and the purport of the 'Guide of the Perplexed'  In: Maimonides and philosophy, eds. Shlomo Pines and Yirmiyahu Yovel, Dordrecht 1986, p. 1-14  
340. Pittsburgh Young Men and Women's Hebrew Association (ed.)  Maimonides Octocentennial Anniversary  Pittsburgh 1935, 35 p.; p. 3-8: Abrams, Israel A., Life and works of Maimonides; p. 9-13: Barach, Joseph A., Maimonides in medicine; p. 14-18: Leiter, Wolf, Maimonides the halachist  
341. Posen, Jacob  Die Einstellung des Maimonides zum Islam und zum Christentum  Judaica 42 (1986), p. 66-71  
342. Praag, J.A. van  Maimonides  Bijdragen 7 (1956), p. 179-184  
343. Rabin, Israel  Moses ben Maimon und die Gestaltung des j?dischen Religions-Gesetzes  Breslauer J?dische Gemeindeblatt 12,7 (1935), p. 3-5  
344. Rabinowitz, Louis I.; Dienstag, Jacob I.  Moses Maimonides  Encyclopedia Judaica 11, p. 754-768  
345. Rakover, Nahum  Maimonides as codifier of Jewish law  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 21-29  
346. Reisel, M.  Maimonides  Den Haag 1963, 78 p.  
347. Revel, Hirschel  Studies in Maimonides  N.Y. 1942*  
348. Rosenthal, Erwin I.J.  Maimonides' conception of state and society  In: Moses Maimonides, ed. Is. Epstein, London 1935, p. 191-206 = Rosenthal, Erwin I.J., Studia Semitica 1, Cambridge 1971, p. 275-288  
349. Rosin, David  Die Ethik des Maimonides  Jahresbericht, Jud.-theol. Seminar, Breslau 1876, 150 p.  
350. Rosner, Fred  Maimonides the physician: a bibliography  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 43 (1969), p. 221-235  
351. Roth, Norman  Maimonides  Essays and texts; 850th anniversary. Madison 1985, 169 p.  
352. Salomon, G.  Rabbi Moses ben Maimon  Sulamith 2,2 (1809), p. 376-402.   
353. Samuel, S.  Maimonides  J?disch-Liberale Zeitung 13.3.1935, 2 p.  
354. Sanez-Badillos, A.  Biblical foundation of Jewish law according to Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 61-73  
355. Sarajevo, Jevrejsko Kulturno- Prosvjetno Druztvo 'La Benevolencia' (ed.)  Maimonides - Rambam, 1135-1935  Sarajevo 1935, 137 p.  
356. Sassoon, David S.  Some Maimonides manuscripts  Jewish Chronicle Suppl. (31.5.1929), p. 1-2.   
357. Sassoon, David S.  Notes on some Rambam manuscripts  In: Moses Maimonides, ed. Is. Epstein, London 1935, p. 217-228  
358. Scheiber, Alexander   Autograph manuscripts of Maimonides from the Leningrad Geniza  Acta Orientalia (Hung.) 33 (1979), p. 187-195  
359. Schwartz, Leo B.  A short biographical sketch of Maimonides  Hebrew Physician (1936), p. 246-250  
360. Schwarzshild, S.  Moral radicalism in Maimonides  Medieval Culture 11 (1977), p. 65 ff.*  
361. Seligmann, Casar  Das Leben des Maimonides  Mitteilungsblatt, Landesverband isr. Religionsgemeinden Hessen 9 (1935), p. 84-85  
362. Serouya, Henri  Maimonide, sa vie, son oeuvre  Paris 1964, 156 p.  
363. Shilo, Shmuel  Maimonides on 'Dina de-Malkhuta Dina (The law of the state is law)'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 146-167  
364. Sidersky, David  Maimonide  Le Rayon 16 (1934-35), p. 7-16  
365. Simmons, L.M.  Maimonides and Islam  Jewish Chronicle (27.1.1888), p. 15-16; (10.2.1888), p. 15-16  
366. Simon, Isidore  La notion de medecine psychosomatique dans l'oeuvre de Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 109 (1974), p. 103-111  
367. Slotki, Israel W.  Moses Maimonides, his life and times  London 1952, 44 p.  
368. Sociedad Hebraica, Argentina (ed.)  Maimonides, Moises ben Maimon 1135-1935  Buenos Aires 1935, 441 p.  
369. Soffer, Alfred  Maimonides, the devout iconoclast  Medica Judaica 1,4 (1971), p. 39-40  
370. Solis-Cohen, Solomon  The significance of Maimonides  In: Judaism and science, Philadelphia 1940, p. 267-268  
371. Steinberg, Aaron  The Maimonides Anniversary (1135-1935)  In: History as experience, N.Y. 1983, p. 235-243  
372. Stern, Josef  The idea of a Hoq in Maimonides' explanation of the law  In: Maimonides and philosophy, eds. Shlomo Pines and Yirmiyahu Yovel, Dordrecht 1986, p. 92-130  
373. Stoll, Jakob  Bemerkungen ?ber die Padagogik des Maimonides  In: Mitteilungen des Jud. Lehrervereins fur Bayern 1935, p.11, 15  
374. Strassburger, Bert W.  A Rambam elete es muvei  Tel Aviv 1985, 19 + 2 p.  
375. Strauss, Leo  Quelques remarques sur la science politique de Maimonide et de Farabi  Revue des Etudes Juives 100 (1936), p. 1-37  
376. Strauss, Leo  Maimonides' statement on political science  Proceedings, American Academy for Jewish Research 22 (1953), p. 115-130 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 355-370  
377. Surenhusius, Guilielmus (tr.)  Mischna, sive totius Hebraeorum juris... cum clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenorae commentariis integris. Cum praefatio: Pocock, Cl. Eduardo: Rabbi Moses Maimonides  Amsterdam 1698-1703, 6 parts in 1 (זרעים, מועד, נשים)  
378. Swift, Isaac L.  The relevance of Maimonides  Jewish Heritage (Winter 1962-63), p. 49-55  
379. Synan, E.A.  Maimonides (Moses ben Maimon)  New Catholic Encyclopedia 9, p. 79-81  
380. Townley, James  The reasons of the Laws of Moses, from the 'More Nevochim' of Maimonides  London 1827, 11 + 451 p.  
381. Tschernowitz, Chaim  Maimonides as codifier  N.Y. 1935, 32 p.  
382. Twersky, Isadore  Maimonides, Moses  Encyclopedia of Religion 9, p. 131-136  
383. Twersky, Isadore  Maimonides  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 187-212  
384. Twersky, Isadore (ed.)  A Maimonides Reader  N.Y. 1972, 17 + 494 p.   
385. Unna, Joseph  Maimonides; ein Lebensbild fur die j?dische Jugend  Berlin 1914, 64 p.  
386. Ventura, David Romano  On the life and work of Maimonides  In: The Jews of Cordoba (X-XII centuries), ed. Jesus Pelaez del Rosal, Cordoba 1987, p. 139-153  
387. Vogelstein, Hermann  Maimonides, der Mann und sein Werk  Breslauer J?disches Gemeindeblatt 12,7 (1935), p. 1-3  
388. Vorstius, Guilielmus  R. Mosis Maimonidis theoremata de principis juris Divini  Amsterdam 1680, 6 + 148 p.  
389. Wagenseil, Joh. Christoph  Maimonides, apologus de iureiurando  Altdorf 1687*  
390. Waxman, Meyer  The influence of Maimonides on the Jewish world  Jewish Forum 18 (1935), p. 125-127, 131, 135, 157-159, 162  
391. Wechsler, Israel S.  Maimonides the physician  Menorah Journal 24 (1936), p. 44-52  
392. Weil, A.  Moses Maimonides (Rambam), 1135-1204/4895-4965  Basel 1954, 40 p.  
393. Weill, Julien  Maimonide (1135-1204)  Paris 1935, 15 p.  
394. Weill, Julien  Hommage a Maimonide  Revue des Etudes Juives 99 (1935), p. 1-7  
395. Weiss, Samson R.  Rabbi Mosche ben Maimon  Mitteilungen des J?dischen Lehrervereins fur Bayern 1935, p. 10-11  
396. Weyl, Herman (German) (ed.)  Maimonides, ein Gedenkbuch  Buenos Aires 1956, 413 + 12 p.  
397. Wolf, Abraham  Des Rambam Theorie der mundlichen Lehre und ihr weltanschaulicher Sinn  Nachalath Z'wi 7 (1936-37), p. 232-238, 295-304  
398. Yellin, David; Abrahams, Israel  Maimonides  Philadelphia 1903, 12 + 239 p.; repr. 1936, 1946  
399. Yellin, David; Abrahams, Israel  Maimonide (in Italian)  Roma 1928, 200 p.  
400. Zac, Sylvain  Maimonide  Paris 1965, 192 p.  
401. Zakon, Samuel J.  Maimonides 1135-1204  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 16-21  
402. Zeitlin, Solomon  Maimonides, a biography  N.Y. 1935, 10 + 234 p.  
403. Zeitlin, Solomon  Maimonides  American Jewish Year Book 37 (1935), p. 61-97  
404.[בר-אילן] ברלין, מאיר מורה הדור רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' רמא-רנו  
405.[דינור] דינבורג, בן-ציון רבנו משה בן מימון; חייו וספריו, פעולותיו והשקפותיו, מקורות ותעודות בתוספת ביאורים והערות ת"א תרצה 108 עמ'  
406.[דינור] דינבורג, בן-ציון ישראל בגולה, כרך ב ספר ד ת"א תשל (עמ' 1-274: רבי משה בן מימון)   
407.[מימון] פישמן, יהודה ליב חיי הרמב"ם, ספריו ופעולותיו רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' ז-קס  
408.[מימון] פישמן, יהודה ליב דמות דיוקנו של הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' יח-מד  
409.[מימון] פישמן, יהודה ליב הרמב"ם, אילן שענפיו מרובים הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 35-11  
410.[מימון] פישמן, יהודה ליב רבי משה בו-מימון (תולדות חייו ויצירתו הספרותית) ירושלים תשך שנא עמ'  
411.[מימון] פישמן, יהודה ליב (עורך) רבנו משה בן-מימון (חייו ספריו פעולותיו ודעותיו); קובץ תורני-מדעי ירושלים תרצה  
412.[מימון] פישמן, יהודה ליב (עורך) הר"מ במז"ל; קובץ תורני-מדעי ירושלים תשטו רסח עמ'  

ב. מקורות > רמב"ם > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
413.אלדר, שלומי הלכה למשה מסיני [במשנת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 320-342  
414.ארנברג, יונתן שעבוד הערב לשיטת הרמב"ם חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 180-190  
415.בלאוגרונד, איתמר שיטת הרמב"ם בנזקי שכנים חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 191-199  
416.בלידשטיין, יעקב הצעת הרמב"ם לחידוש הסמיכה: הלכה, אידיאולוגיה, פרשנות דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 241-252  
417.גיל, יואל ארץ ישראל במשנת הרמב"ם מעליות כט תשסט עמ' 175-199  
418.דהן, יהודה שיטת הרמב"ם במכירת שטרות חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 53-59  
419.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן [בהקשר לבעית הסמיכה, וקידוש החודש בזה"ז] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 177-197  
420.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
421.הנשקה, דוד לחשיבתו ההלכתית של הרמב"ם: בין דינמיות פנימית לשמרנות ממסדית - לטיבה של ההלכה השקועה בספר המצוות הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 119-153  
422.ולדמן, ידעאל אהבת ה' ויראתו במשנת הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 15-120  
423.ורהפטיג, איתמר יחסו ההלכתי של הרמב"ם למוסלמים מעליות כז-כח תשסח עמ' 151-188  
424.טרנר, יוסי תורת המדינה של הרב חיים הירשנזון וזיקתה למשנת הרמב"ם וברוך שפינוזה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 381-396  
425.טרנר, יוסי תורת המדינה של הרב חיים הירשנזון וזיקתה למשנת הרמב"ם וברוך שפינוזה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 381-396  
426.כץ, אריה שיטת הרמב"ם בצורך בהנחת הגט חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 269-283  
427.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על אגדה, הלכה ו'חוק אלוהי' דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 253-297  
428.לסקר, דניאל ' מסורת וחידוש ביחסו של הרמב"ם לדתות אחרות הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 79-94  
429.מכמן, עודד שיטת הרמב"ם בפסול קרובים לעדות חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 235-240  
430.סיני, יובל כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 269-292  
431.פרידמן, שמא יהודה הרמב"ם והתלמוד [על הגדרת המושג 'תלמוד' במשנת הרמב"ם, ועל הצורך ללמוד את התלמוד הבבלי והירושלמי לאחר כתיבת ה"משנה תורה"] דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 221-239  
432.פריימן, יחיאל חיים שיטת הרמב"ם וה"בית יוסף" בגדרי הרשאה חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 157-173  
433.פרנצוס, ישראל פירוש הרמב"ם וגירסת הגאונים בביאורה של סוגיא תלמודית [כתובות צד, א - 'הני תרי אחי ותרי שותפי'] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 518-528  
434.קופרמן, מנחם הכרעה הלכתית וקביעת המעמד האישי ביוחסין - עיון בפסקי הרמב"ם בדיני היוחסין חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 94-114  
435.קליין, אלכסנדר שיטת הדרך האמצעית של הרמב"ם כדוגמא לגישתו בנושא תורה ומדע בד"ד 6 תשנ"ח עמ' 87-100  
436.רבינוביץ, נחום אליעזר אחריות על ממון שהזיק מעליות כה תשסה עמ' 71-88  
437.שביט, ארי שורשי השקפתו המשיחית של הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 121-128  
438.שטרן, אריה סגולת ישראל לדעת הרמב"ם צהר כה אביב תשסו עמ' 31-37  
439.תא-שמע, ישראל מ' האומנם נקט הרמב"ם עמדה מהפכנית כלפי לימוד התלמוד הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 111-117  

ב. מקורות > רמב"ם > משפט ומוסר

 מחברכותרתספרביקורת
440.אייזנשטט, שמואל עם יובל הרמב"ם הפועל הצעיר שנה כח תרצה גל' 27-26 עמ' 11  
441.אייזנשטט, שמואל רבי משה בן מימון כמשפטן וכפוסק דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 12-7; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 200-192  
442.אנגלרד, יצחק על דרך הרוב ובעיית היושר במשנתו של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 31-59  
443.בלומנפלד, שלמה האמונה והפילוסופיה ברמב"ם כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רכא-רכב  
444.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
445.בן-ששון, יונה תורת הצדקה במשנתו העיונית של הרמב"ם ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 110-101   
446.בראור (ברויאר), יעקב חיבור הרמב"ם באספקלריה משפטית המעין כרך ב גל' ב-ג אייר תשטו עמ' 83-88  
447.גולק, אשר גדרים משפטיים ב'יד החזקה' להרמב"ם תרביץ שנה ו תרצה עמ' 395-383  
448.גרייבסקי, א"ל הרמב"ם בתור קודיפיקטור המשפט כרך ה חוב' ד כסלו תרצה עמ' 6-8; חוב' ה אדר א תרצה עמ' 6-7  
449.גרייבסקי, א"ל הרמב"ם - קודיפיקטור חוק ומשפט שנה א גל' 19 יג תשרי תשטז עמ' 5-8  
450.וכסמן, מאיר מסדר התורה שבעל-פה הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 400-402, 432-430, 457-455  
451.זצר, ש"צ מדת הרחמים; פרקים בתורת המוסר העברי עפ"י התלמוד והמדרש, הרמב"ם והזוהר חולון תשכב קמח עמ'  
452.טברסקי, יוחנן הרמב"ם גזית כרך כד ה-יב אב תשכו - אדר ב תשכז עמ' 155-162; כרך כה א-ח ניסן תשכז - חשון תשכח עמ' 32-37; ט-יב כסלו-אדר תשכח עמ' 10-14  
453.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) משנתו של הרמב"ם בהלכה מקלט א תרפ עמ' 385-348  
454.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) לו? לא קם כמשה מאזנים כרך ג תרצה עמ' 401-381  
455.לזרסון, מ' הפילוסופיה המשפטית של הרמב"ם ת"א תרצט 62 עמ'  
456.מלאכי, מאיר יחס הרמב"ם לקבלה וחסידות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' פא-פב  
457.פלדמן, ש"ב הרמב"ם גאון התחוקה רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' קא-קכב  
458.פלדמן, ש"ב 'תקנת העולם' או הרמב"ם כמורה דרך להשלטת המשפט העברי ההד שנה כד תשט חוב' י עמ' ח-ט  
459.קרל, צבי הרמב"ם כפרשן המקרא תרביץ שנה ו תרצה עמ' 407-396  
460.[באב"ד, יוסף] הבבלי הרמב"ם בתור בעל הלכה השלח כרך טו תרסה עמ' 221-212  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה

 מחברכותרתספרביקורת
461.איטח, יהודה בשיטת הרמב"ם במתחייב על דבר שאינו קצוב והמסתעף מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' קנד-קעח  
462.בלידשטיין, יעקב ה"אמת" של הדיין ככלי פסיקה דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-160  
463.הבר, צבי מצוות חכמים [משמעות הלשון "ציוו חכמים" ברמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 248-268   
464.הרשקוביץ, יצחק משנה תורה והמשנה - השלמה תוכנית ומבנית מעליות כה תשסה עמ' 355-374  
465.כהן, כרמיאל המוכר קרקע לגוי - על שימוש בתשובות הרמב"ם כהשלמה לדבריו ב'משנה תורה' מעליות כו תשסו עמ' 23-31  
466.כהן, משה סוגית 'מתה מחמת מלאכה' [באור שיטת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 375-387  
467.ליבזון, גדעון; שטמפפר, צבי כמה הלכות במשנה תורה לרמב"ם וזיקתם לחבור רשב"ח מעליות כה תשסה עמ' 144-166  
468.סבתו, חיים על סוג אחד של השגה על דברי הרמב"ם המופיע ב'לחם משנה' מעליות כה תשסה עמ' 112-119  
469.סמט, אלחנן כיון דאמריתו 'הב לן וניבריך' - איתסרא לכו למישתי (שני פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה של מקור אחד) מעליות כה תשסה עמ' 120-143  
470.רבינוביץ, נחום אליעזר; שילת, יצחק דף חדש מטיוטת משנה תורה בעצם כתב יד קדשו של הרמב"ם ז"ל [הל' נזקי ממון ז, ו - ח, ד] מעליות כה תשסה עמ' 11-21  
471.רייף, אליעזר לשון "חייב" ו"פטור" בהלכות נזקי ממון - פרק בסמנטיקה ומשמעויותיה ב"משנה תורה" מעליות כה תשסה עמ' 293-319  
472.שטרית, גבריאל ביאור שיטת הרמב"ם באבידה בזוטו של ים מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכט-שלב  
473. Agus, Irving A.  The Code of Maimonides, Book Six, the Book of Asseverations  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 80-83  
474. Bacher, Wilhelm  Aus dem Worterbuche Tanchum Jeruschalmi's, nebst einem Anhange ?ber den sprachlichen Charakter des Maimunischen Mischne-Tora  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1902-03 (26), 146 p. + 38 p. (Hebrew sources from Sefer ha-Maspik)  
475. Bacher, Wilhelm  Zum sprachlichen Charakter des Mischne Thora  In: Moses ben Maimon, eds. J. Guttmann, a.o., vol. 2, Leipzig 1914, p. 280-305  
476. Bazak, Jacob  Maimonides on criminal responsibility and mental illness  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 175-180  
477. Bazak, Ya'akov  Maimonides' views on crime and punishment  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 121-126  
478. Berman, Lawrence V.  A reexamination of Maimonides 'Statement on political science'  Journal of the American Oriental Society 89 (1969), p. 106-111  
479. Berman, Lawrence V.  Maimonides on political leadership  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 113-125  
480. Birnbaum, Philip  Maimonides' Mishneh Torah (Yad Hazakah), ed. from rare MS and early texts (Hebr. and Engl. text)  N.Y. 1944, 83 p. (+ introduction) + 355 double p.; repr. 1967  
481. Blau, Ludwig  Das Gesetzbuch des Maimonides historisch betrachtet  In: Moses b. Maimon, eds. J. Guttmann, a.o., vol. 2, Leipzig 1914, p. 331-358  
482. Casper, Bernard M.  Judaism today and yesterday  N.Y.-London 1965, 128 p.; p. 17-32: Changes in Jewish law; p. 35-51: Maimonides and the Jewish national idea  
483. Chapira, Bernard  Textes inedits de Maimonide: 1. Un autographe de Maimonide, fragment d'un commentaire Arabe inedit sur le Michne Tora; 2. Lettre aux Juifs du Yemen (אגרת תימן)  Revue des Etudes Juives 99 (1935), p. 8-33 (includes Hebrew sources)  
484. Cohen, Boaz  The classification of the law in the Mishneh Torah  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 519-540  
485. Cohn, Haim H.  Maimonidean theories of codification  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 15-36  
486. Cronbach, Abraham  The Maimonidean Code of Benevolence  Hebrew Union College Annual 20 (1947), p. 471-540  
487. Cronbach, Abraham (ed.)  Moses Maimonides and Israel ibn al-Nakawa; the degrees of Jewish benevolence  N.Y. 1964, 50 p. (unn.)  
488. Fabricius, Franciscus (praes.); Eskers, Joh. (resp.)  Dissertatio philologico-theologica, quae exhibet R. Mosis Maimonidis constitutiones de siclis  Lugduni Batavorum (Leiden) 1717, 146 + 7 p.  
489. Frank, Edgar  Eine unklare Rambam-Stelle [Hilchot Shmitah chap. 10]  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 82, N.F. 46 (1938), p. 263-268  
490. Friedman, Mordechai Akiva  Social realities in Egypt and Maimonides' ruling in family law  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 225-236  
491. Friedman, Shamma  The organizational pattern of the Mishneh Torah  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 37-41.  
492. Frimer, Dov I.  Israel, the Noahide laws and Maimonides: Jewish gentile legal relations in Maimonidean thought  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 89-102  
493. Funk, Salomon  Das Grundprincip des biblischen Strafrechts nach Maimonides und Hofrat Muller  Berlin 1904, 8 p.  
494. Gandz, Solomon  Date of composition of Maimonides' Code  Proceedings, American Academy for Jewish Research 17 (1947-48), p. 1-7  
495. Harvey, Warren Zev  The obligation of Talmud on women according to Maimonides  Tradition 19 (1981), p. 122-130  
496. Herzog, Isaac  Order and sequence in Maimonides' Code  Jewish Forum 18 (1935), p. 77-78, 83, 99 = Judaism, law and ethics, London 1974, p. 43-51  
497. Hildesheimer, Israel  Die astronomischen Kapitel in Maimonidis' Abhandlung ?ber die Neumondsheiligung  Jahresbericht, Rabbinerseminar Berlin 1880-81, 64 p.  
498. Hyamson, Moses (ed.)  Mishneh Torah by Maimonides, Book 1, edited according to the Bodleian Codex with introduction, bibliography and talmudic references, notes and Engl. translation  N.Y. 1937, 13 + 93 p. + 93 f.   
499. Hyamson, Moses (ed.)  Mishneh Torah: 1. The Book of Knowledge, 2. The Book of Adoration, ed. acc. to the Bodleian (Oxford) Codex, with introduction, references, notes and Engl. translation 2 vols.,  Jerusalem 1965, 15 + 165 double p.  
500. Hyman, Arthur  A note on Maimonides' classification of law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 46-47 (1979-80), p. 323-343  
501. Jackson, Bernard S.  Maimonides' definitions of 'Tam' and 'Mu'ad'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 168-176  
502. Jakobovits, Immanuel  La posizione dello Shulhan Arukh in confronto al Talmud e a Maimonide in questioni mediche  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 234-247  
503. Jakobovits, Immanuel  Extra legal elements in the Code of Law of Maimonides  In: Niemand als Mozes, Leiden 1987, p. 1-11  
504. Jost, Isaac Marcus  Der Streit ?ber die Bucher Moreh und Madda (des Maimonides)  In: Geschichte des Judenthums und seiner Secten, vol. 3, Leipzig 1859, p. 7-19  
505. Kafah, Yoseph  Secular studies in the Rambam  Crossroads 1 (1987), p. 109-116  
506. Kaufmann, David  Un manuscrit du Mischne Tora  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 65-74  
507. Kottek, Samuel  Quelques principes d'hygiene dans l'enseignement de Maimonide (...4e chapitre des Hilhot Deoth...)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 83 (1969), p. 23-30  
508. Kottek, Samuel  L'art de conserver sa sante. Essai de comparaison entre un texte de Maimonide (Hilchot Deot, chap. 4) et le 'Regimen Sanitatis' de Salerne  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 5-9  
509. Lifshitz, Berahyahu  The rules governing conflict of laws between a Jew and a gentile according to Maimonides  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 180-189  
510. Margoliouth, G.  A Muhammedan commentary on Maimonides' Mishneh Torah [Hilchot Yesodei Hatorah] ch. I-IV  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 488-507  
511. Mihaly, Eugene  Reform Judaism and Halacha: the contemporary relevance of the Mishneh Torah  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 64 (1954), p. 214-226  
512. Munz, Isak  Maimuni's Religionskodex Mischneh Thora  Israelitische Monatsschrift, Beilage zu J?dische Presse 13 (1882), p. 26, 30  
513. Pearl, Chaim  Maimonides' Mishneh Torah  Jewish Spectator 33,9 (1968), p. 26-28  
514. Peppercorn, James W.  The laws of the Hebrews, relating to the poor and the stranger, from the 'Mischna-Hathora' of the Rabbi Maimonides. With introduction: The rights of necessity and the treatment of the necessities by various nations. And: some account of the life and writ  London 1840, 71, 54, 38 p.  
515. Prideaux, Humphridus  R. Moses Maimonides de jure pauperis et peregrini apud Judaeos  Oxford 1679, 30 + 168 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 8  
516. Rabinovitch, Nachum L.  Mishneh Torah - code and commentary  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 61-71  
517. Rawidowicz, Simon  On Maimonides' 'Sefer Ha-Madda'  Essays in honour of... J.H. Hertz, 1942, p. 331-339  
518. Schwarz, Adolf  Der Mischneh Thorah, ein System der mosaisch-talmudischen Gesetzeslehre  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 12 (1905), p. 1-299.   
519. Schwarz, Adolf  Das Verhaltnis Maimuni's zu den Gaonen  Leipzig 1908, 79 p.  
520. Schwarzfuchs, Simon  Les lois royales de Maimonide  Revue des Etudes Juives 111 (1951-52), p. 63-86  
521. Sidersky, David  Introduction au קידוש החודש de Maimonide  Revue des Etudes Juives 99 (1935), p. 48-55  
522. Silver, Daniel Jeremy  'Moses our teacher was a king'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 123-132  
523. Sinclair, Daniel B.  Treatment of fatally ill patient (Terefah) in Maimonides' law of homicide  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 181-194  
524. Sonne, I.  La grande composition de Maimonide  Cahiers Juives 3,2 (1935), p. 25-36  
525. Strauss, Leo  Notes on Maimonides' Book of Knowledge  Studies in mysticism and religion, presented to Gershom G. Scholem, 1967, p. 269-283  
526. Tchernowitz, Gershon  Maimonides and the gentiles  Dissertation N.Y. 1927, 76 p.  
527. Twersky, Isadore  The beginnings of Mishne Torah criticism  In: Biblical and other studies, ed. Alexander Altmann, Cambridge, Mass. 1963, p. 161-182 = Studies in Jewish law and Philosophy, N.Y. 1982, p. 30-51  
528. Twersky, Isadore  Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah)  New Haven-London 1980, 641 p.   
529. Weidler, Jo. Fried. (praes.); Roemhild, Joannes Christ. (resp.)  De corruptis legum ebraeorum rationibus apud ipsos Ebraeos contra Mosem Maimonides et talmudistas  Dissertation Wittenberg 1713*  
530. Ziemlich, Bernhard  Anlage des Jad Hachasaka von Moses Maimonides  Memorial vol. Frankel, 1901, p. 130-144 = Leipzig 1908, 71 p.; partly repr. in: Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1921), p. 322-336  
531. Zolli, Israel  In margine a Hilkot 'Abodat Kokabim del Maimonide  Annuario di Studi Ebraici 2 (1935-37), p. 87-97  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מחקרים

 מחברכותרתספרביקורת
532.אבידע, יהודה סימנים לי"ד ספרי המימוני סיני כרך לה תשיד עמ' קד-קח  
533.אבידע, יהודה מספר הפרקים שבספר 'משנה תורה' להרמב"ם ז"ל סורא ספר ב תשטו-תשטז עמ' 267-275  
534.אדלר, אהרן העקרונות השיטתיים כיסוד ל'חזרותיו' של הרמב"ם (מפירוש המשנה למשנה תורה) חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ג + 4 + 250 עמ'  
535.אוקס, דוד שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25  
536.בירנבוים, פלטיאל אוצר היהדות [=משנה תורה] פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 198-190  
537.בלידשטיין, יעקב עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם: עיון במשנתו ההלכתית רמת-גן תשמג 283 עמ'  
538.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד; אסופת שעורים ירושלים תשמה שח עמ'  
539.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
540.גליק, אהרן עיונים בדרכו של הרמב"ם בספר הי"ד נטעי נעמנים תשס עמ' תרעח-תרפ  
541.הבלין, שלמה זלמן לחקר הרמב"ם חקר התורה שבעל פה בחמישים שנות המדינה (הרצאות שניתנו בכנס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן, אייר תשנ"ח), ירושלים תשסב עמ' 23-37  
542.הבלין, שלמה זלמן 'משנה תורה' לרמב"ם - סוף גאונות המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 41-59. מלואים והשמטות. שם כרך ו גל' ד תמוז תשכו עמ' 60-62  
543.הלברטל, משה מהו 'משנה תורה'? על קודיפיקציה ואמביוולנטיות על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 123-150  
544.הלקין, א"ש סניגוריה על ספר 'משנה תורה' תרביץ שנה כה תשטז עמ' 413-428  
545.הרצוג, יצחק אייזיק סדר ורצף במשנה תורה של הרמב"ם יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 42-49  
546.הרצוג, יצחק אייזיק סדר הספרים ב'משנה תורה' להרמב"ם רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' רנז-רעה  
547.וילמן, פנחס על השמטה אחת בדברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] סיני כרך צ תשמב עמ' רנד-רנט  
548.חיות, צבי הירש מאמר דרכי משה רבינו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' א-עח  
549.חרל"פ, זבולון עיון וחקר בלשון הרמב"ם במנין המצות על סדר הלכותיו שהן משמשות ככותרי וציוני חבורו הגדול היד החזקה בית יצחק כרך כז תשנה עמ' 265-284  
550.טברסקי, יצחק ספר משנה תורה לרמב"ם - מגמתו ותפקידיו דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ה חוב' 1 תשלב 22-1 [אוצר המשפט חלק א ערך 2703]. ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: למהותה של יצירת הרמב"ם. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 511-506 
551.טברסקי, יצחק ר' יוסף אשכנזי וספר משנה תורה לרמב"ם ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קפג-קצד  
552.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
553.טברסקי, יצחק ספר משנה תורה לרמב"ם - מגמתו ותפקידיו דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ה חוב' 1 תשלב עמ' 22-1  
554.כהן, מרדכי ד' 'משנה תורה' נתיבה שנה י גל' כו-כח ט ניסן תרצה עמ' 19  
555.מובחר, שלמה בן שמואל ן' חזק יד; הוא פסקי רבנו משה ב"ר מימון ז"ל בידו החזקה מיוסד בדרך שיר.. אדעסא תרכו 228 עמ'  
556.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
557.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
558.פאור, יוסף עיונים במשנה תורה להרמב"ם ירושלים תשלח 315 עמ'  
559.פויכטוונג, דוד הליכות עולם לו - אל תקרי הליכות אלא הלכות (על דבר משנה תורה לרמב"ם) רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 130-125  
560.פיקסלר, דרור אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם תחומין יט (תשנט) 439-447  
561.פלדבלום, מאיר שמחה פסקיו של הרמב"ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 120-111  
562.רבינוביץ, חיים ראובן פרשנות המקרא ב'משנה תורה' להרמב"ם שנה בשנה תשכז עמ' 223-232  
563.רבינוביץ, נחום אליעזר צווים, חיובים, ומטרות במשנת הרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקצט-תריב   
564.תבורי, יוסף מבנה המשנה לעומת מבנה 'משנה תורה' על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 675-690  
565.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר משנה תורה להרמב"ם הזמן וילנה שנה א תרסה חוב' ב עמ' 213-203; ג עמ' 381-371  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מקורותיו והשפעתו

 מחברכותרתספרביקורת
566.אדלר, צבי יצחק ספר הלכות הלכות כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מה-מז  
567.אסף, שמחה ספרי רב האי ותשובותיו כמקור לרמב"ם סיני כרך ב תרצח עמ' תקכב-תקכו  
568.אפשטיין, יעקב נחום מכילתא וספרי בספרי הרמב"ם תרביץ שנה ו תרצה עמ' 382-343  
569.ארנרייך, חיים יהודה בית אב - ביאורים לספר יד החזקה להרמב"ם (ליחוסו של הרמב"ם הפוסק אל התלמוד ירושלמי) אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 164-152  
570.בנדיקט, בנימין זאב מדרשי הרמב"ם - מדרשי חז"ל תורה שבעל פה לג: עמ' קטז-קכא, תשנב  
571.בנדיקט, בנימין זאב משנת קדמוני אשכנזי - מקור לגילוי מקורותיו או עקבות מקורותיו של הרמב"ם תורה שבעל פה לד: עמ' פז-צא, תשנג  
572.בנדיקט, בנימין זאב מדרש הרמב"ם - שיחזור מדרש חז"ל תורה שבעל פה לה: עמ' קט-קיג, תשנד  
573.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם באספקלרית הרמב"ם [האם הרמב"ם הסמיך מדעתו הלכות לפסוקים שחז"ל לא הסמיכום להם] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 107-112  
574.ברודי, ירחמיאל השפעת כתבי ההלכה של רב סעדיה גאון על משנה תורה של הרמב"ם הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 211-222  
575.ברומברג, אברהם יצחק רבינו חננאל והרמב"ם סיני כרך כב תשח עמ' זי-יג  
576.ברומברג, אברהם יצחק השפעת רבנו חננאל על הרמב"ם סיני כרך לג תשיג עמ' מג-נה  
577.גוטמן, יחיאל מיכל יסודי היהדות בפסקי הרמב"ם (בצירוף סקירה כללית על השקפת עולמו של הרמב"ם [פרק א: על יחם הרמב"ם למקורותיו התלמודיים] הסוקר שנה ג תרצו עמ' 3-74  
578.גרליצקי, יוסף שמואל ממשה עד משה לא קם כמשה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יג-יח  
579.דה-פריס, בנימין מקומו של הרמב"ם בהלכה שלוחות כרך ה גל' ל טבת תשטו עמ' 5-7  
580.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב"ם (ביבליוגרפיה מוערת) דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 53-84; שם חוב' 26 חורף תשנא 61-96  
581.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 36 חורף תשנו עמ' 97-106  
582.דינסטג, ישראל יעקב הרמב"ם לאור חכמי הקבלה הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 99-135  
583.דינסטג, ישראל יעקב יחסם של בעלי התוספות להרמב"ם ספר יובל לש"ק מירסקי, ניו-יורק תשיח עמ' 379-350  
584.דינסטג, ישראל יעקב לייחס מרן אל משנת הרמב"ם סיני כרך נט תשכו עמ' נד-עה; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קנו-קעז  
585.הורביץ, יעקב למשנה תורה ולפירוש המשניות של הרמב"ם סיני כרך טו תשד-תשה עמ' רעט-רפח  
586.הורודצקי, ש"א השפעת הרמב"ם על הרמ"א אמת ליעקב, ספר יובל לי' פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 42-57  
587.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
588.ושופסקי, מרק ר' נסים בן ראובן גירונדי ומשנה תורה לרמב"ם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 187-194  
589.חבצלת, מאיר יחס הרמב"ם לתקנות הגאונים תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 125-99  
590.חבצלת, מאיר יחס הרמב"ם לגאונים סיני כרך נג תשכג עמ' קכב-קלז  
591.חבצלת, מאיר לקט מלשונות הגאונים שבפי הרמב"ם לשוננו כרך כז-כח תשכג-תשכד עמ' 317-314  
592.חבצלת, מאיר השפעת הגאונים על הרמב"ם במבנה חיבורו ובסידורו סיני כרך נו תשכח עמ' קמט-קנח  
593.חבצלת, מאיר ספר המקח והממכר לרב האיי גאון והלכות מכירה להרמב"ם תרביץ ישנה לה תשכו עמ' 39-47  
594.חבצלת, מאיר יחס 'המחבר' ו'מגדולי המחברים' לגאוני בבל סיני כרך נט תשכו עמ' כג-כח; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קל-קלה  
595.חבצלת, מאיר עקבות פירושי הגאונים בחיבור משנה תורה להרמב"ם HUCA כרך 37 1966 עמ' מה-סד  
596.חבצלת, מאיר עקבות סידור רס"ג במשנה תורה לרמב"ם סיני כרך ס תשכז עמ' ריא-ריז  
597.חבצלת, מאיר הרמב"ם והגאונים ירושלים-ניו-יורק תשכז 222 עמ'  
598.יעקובוביץ, עמנואל יחס ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בענינים רפואיים סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג  
599.כהנא, יצחק זאב הפולמוס סביב קביעת ההכרעה כרמב"ם סיני כרך לו תשטו עמ' שצא-תיא, תקל-תקלז; לז תשטו עמ' נא-סא, קנז-קסד, רכ-רכז, שפא-שפה; לח תשטו עמ' מו-נג, רמג-רמו. הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רטו-רמז. מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 8-88  
600.כשר, מנחם מקורי הרמב"ם הרמב"ם והמכילתא דרשב"י ('מאה הלכות במשנה תורה שמקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות...'). ניו-יארק תשג קפג עמ'  
601.כשר, מנחם מנדל הרמב"ם והמכילתא דרשב"י; הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות [אוצר המשפט חלק א ערך 2732] מהד' חדשה ירושלים תשם רמ עמ'  
602.ליבזון, גדעון זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 247-294  
603.מרגליות, ראובן הרמב"ם והזוהר סיני כרך לב תשיג עמ' רסג-רעד; לג תשיג עמ' ט-טו, קכח-קלה, ריט-רכד, שמט-שנד; לד תשיד עמ' רכז-רל, שפו-שצה  
604.נייהויזן, ח"ש שמות חכמי התלמוד ברמב"ם היהודי שנה ב תרצז עמ' 64-60  
605.סייקס, דוד סטיותיו של הרמב"ם ממקורותיו בהלכה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קיג-קנא  
606.ספטימוס, דב מאבק על שלטון ציבורי בבארצלונה בתקופת הפולמוס על ספרי הרמב"ם תרביץ שנה מב תשלג עמ' 400-389  
607.עמינח, נח הרמב"ם בפסיקת הרשב"ש דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' ריג-רל  
608.פולינסקי, אלימלך שאול השפעות על דרכי הרמב"ם בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 34-45  
609.פורת, ישראל 'בינה במקרא ושום שכל' (מתוך עיון בפסקי הלכות של הרמב"ם ז"ל) [ראיותיו של הרמב"ם מן המקרא ומן הסברא] אור המזרח שנה יג חוב' ג-ד תשרי תשכד עמ' 37-36  
610.פרידלנדר, יהודה מקומה של ההלכה בספרות ה'השכלה', היחס לרמב"ם כפוסק מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה תשמו עמ' 362-349  
611.פרידמן, שמא יהודה כלום לא נצנץ פירוש רש"י בבית מדרשו של הרמב"ם? רש"י - דמותו ויצירתו כרך ב ירושלים תשסט עמ' 403-464  
612.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג   
613.קלנר, מרדכי דור דור ורמב"םיו: הרמב"ם של הרב אהרן קוטלר על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 463-486  
614.רבינוביץ, נחום אליעזר לשון ערומים (הבחנת הרמב"ם באופיים הלשוני של מקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 11-18  
615.שבייד, אליעזר הרמב"ם וחוג השפעתו  ירושלים תשן 267 עמ'  
616.שוורץ, א' יחסו של הרמב"ם אל הגאונים תרגום מאיר חבצלת. סורא ספר ד תשכד עמ' 156-191  
617.שטמפפר, יהודה צבי השפעת כתבי ההלכה של רב שמואל בן חפני גאון על הרמב"ם הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 199-209  
618.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
619. Dienstag, Jacob I.  The relationship of Maimonides to his predecessors. Sources and possible sources for the Mishneh Torah. An alphabetical survey.  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 42-60  
620. Finkelstein, Louis  Maimonides and the tannaitic Midrashim  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 469-517  
621. Greenbaum, Aaron  Surety for the person of the debtor: Maimonides' geonic sources  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 75-81  
622. Guttmann, Michael  Zur Quellenkritik des Mischneh Thora  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 148-159  
623. Havazelet, Meir  Traces of geonic influence in the composition of Maimonides' Mishne Torah  Dissertation Jewish Theological Seminary, 1963  
624. Hoffer, Armin  Majmuni Kodexe es a Sulchan Aruch  Jubilee Volume in honour of... Bernhard Heller on the occasion of his seventieth birthday, 1941, p. 192-199  
625. Katchen, Aaron L.  Christian hebraists and Dutch rabbis; seventeenth century apologetics and the study of Maimonides' Mishneh Torah  Cambridge, Mass.-London 1984, 17 + 391 p.  
626. Marmorstein, Arthur  The place of Maimonides' Mishne Torah in the history and development of the Halachah  In: Moses Maimonides, ed. Isidore Epstein, London 1935, p. 159-174  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
627.אבינר, שלמה מצות כיבוש הארץ לרמב"ם שנה בשנה תשנח עמ' 253-266  
628.אבן-ספיר, ישעיה בענין העמדת המלך (ביאור ברמב"ם) אור המזרח שנה ו חוב' ב ניסן תשיט עמ' 16-14  
629.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
630.אברמסקי, יחזקאל שיטת הרמב"ם בעניני שביעית ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' סא-סג  
631.אוליפנט, זאב ה'אני מאמין' החינוכי של הרמב"ם שבילי חינוך שנה מ תשמא עמ' 245-238  
632.אופענהיים, חיים דברי סופרים ישרון שנה ה תרכה עמ' יז-ל  
633.אוקס, דוד הגדרת המושג חינוך מפי הרמב"ם ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' רלז-רמ  
634.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
635.אטינגר, שמשון שתי הערות לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה (i. לדרכו של הרמב"ם בהגדרת המצוות ii. על "דברי סופרים" וחזרותיו של הרמב"ם במשנה תורה) סיני כרך קו תשן עמ' רכט-רמב  
636.אלבק, חנוך קצת מקורות והערות לס' יד החזקה לרמב"ם ספר היובל לש' קרויס, ירושלים תרצז עמ' 155-145  
637.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות  סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
638.אלון, מנחם לבירורה של הלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם (הלכות מלוה ולוה פרק כה הלכות ג-ד) ניב המדרשיה גל' חורף תשכו עמ' כט-לו  
639.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
640.אלסטר, יצחק ביאור ברמב"ם שפושע מזיק הוא מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' סג-סה  
641.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
642.אלפסי, יצחק שליחות בגט ע"י גוי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעה-קעז  
643.אלפסי, יצחק בירור פסקי הרמב"ם בהלכות אישות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קס-קסו  
644.אלפסי, יצחק שיטות ברמב"ם [עניינים שונים] כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קסט-קעו  
645.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
646.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
647.אסף, מנחם הפועל בהלכה; ליקוטי הלכות מהרמב"ם ומקורותיהן עבודה וביטוח לאומי כרך כט תשלז עמ' 175-172; כרך ל תשלח עמ' 278-274  
648.אפטוביצר, אביגדור חקר הלכה ב'משנה תורה' רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 136-131  
649.אפשטיין, יעקב שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים אמונת עתיך 77 סיון-תמוז תשסח עמ' 35-41  
650.ארזי, אברהם הערות להלכות קדוש החודש להרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רסו-רסח  
651.ארזי, אברהם הרמב"ם כפשוטו שנה בשנה תשכז עמ' 215-210  
652.אריאל, יעקב הנגב הדרומי - שיטת הרמב"ם אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 33-35  
653.ארליך, מיכאל טומאת כהן לאשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ריח-רכ  
654.אשכנזי, מאיר חידושים על הרמב"ם הלכות מלכים מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' יד-טז  
655.בהרב, יהודה שיטת הרמב"ם בענין חזקת ג' שנים אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 32-41  
656.בוטשקו, אליהו בירור בשיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' קיג-קכ  
657.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
658.ביברפלד, חיים באור בדברי הרמב"ם בענין חזקת הבתים הנאמן שנה יח תשכז גל' לג עמ' 1-2  
659.ביין, שמעון שיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 45-42  
660.ביניק, משה ביאור שיטת הרמב"ם בתקפו כהן בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' מח-נ  
661.ביסטון, שמעון שלום בגדרי תנאי קודם למעשה ובשיטת הרמב"ם זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קטו-קכה  
662.בלוך, חיים הלכות באיסורי ביאה להרמב"ם הצריכות פתרון המאור שנה ב חוב' ג כסלו תשיא עמ' 6-7  
663.בלום, אליהו שיטת הרמב"ם בדין נתינת קידושין מאורות אמנה א תשנז עמ' 69-75  
664.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
665.בלומנפילד, שמואל מ' למשנתו החינוכית של הרמב"ם החינוך 28 תשטז עמ' 155-144; חברה וחינוך ביהדות אמריקה, ירושלים-ת"א תשכה עמ' 162-143  
666.בלומנפלד, יוסף בדיני גניבה [הערות בדברי הרמב"ם] הפרדס שנה כד חוב' א תשרי תשי עמ' 6-5  
667.בלומנפלד, יחיאל מאיר אנציקלופדיה כל המצוה (ספר על תרי"ג מצות וביאור להשקפת הרמב"ם בהלכותיו). כרך א ורשה תרצה רד עמ'  
668.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
669.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11. ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
670.בלידשטיין, יעקב הגישה לקראים במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 510-501  
671.בלידשטיין, יעקב למעמדו של גר תושב במשנת הרמב"ם, שתי הערות להל' מלכים י, יא סיני כרך קא תשמח עמ' מד-נב  
672.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
673.בלידשטיין, יעקב לאופיה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
674.בלידשטין, יעקב השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 89-95  
675.בלידשטין, יעקב אופייה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
676.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
677.בלידשטין, יעקב הורים ובנים במשנת הרמב"ם - הגות והלכה דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 27-36  
678.בלידשטין, יעקב על מינוי בתי דין בהלכת הרמב"ם (עיון בהל' סנהדרין א, א-ד) סיני כרך קטו תשנה עמ' קלח-קמח   
679.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
680.בלייך, משה אהרן ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג ואל יעבור בשלש העבירות אור המזרח כרך לח תשן עמ' 232-235  
681.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
682.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
683.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
684.בנדיקט, בנימין זאב על לשונות הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קלא-קמג  
685.בנדיקט, בנימין זאב יהודי לחצאין [ישראל מומר לעבודה זרה במשנת הרמב"ם] תורה שבעל פה כט תשמח עמ' פח-צד  
686.בנדיקט, בנימין זאב אתחלתא דגאולה לאור משנת הרמב"ם תורה שבעל פה ל: עמ' פא-צא, תשמט  
687.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם בפסק הלכה [בענין הזק ראיה] סיני כרך נ תשכב עמ' רכט-רלח  
688.בנדיקט, בנימין זאב על דרכו של הרמב"ם בהדגמה ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 70-52  
689.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם ב'יד החזקה' סיני כרך נב תשכג עמ' רעט-רפו  
690.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם בטעמו של דין תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' פז-קח  
691.בנדיקט, בנימין זאב ללא סטיה מן הגמרא תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' קיז-קלג  
692.בנדיקט, בנימין זאב על דרך ההגדרה במשנת הרמב"ם שנה בשנה תשכה 223-236  
693.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי ההכרעה של הרמב"ם [בענין המלוה על המשכון אינו משמט] תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' פד-קח  
694.בנדיקט, בנימין זאב לדרכם של חז"ל בהבאת טעמו של דין לאור תמוהות במשנת הרמב"ם תורה שבעל-פה י תשכח עמ' קט-קטז  
695.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הכרעתו של הרמב"ם בענין קדושת הארץ תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' כז-לד  
696.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם והפסיקה התלמודית בענין גט מעושה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' פה-קז  
697.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות חז"ל - אחד ממקורות ההכרעה של הרמב"ם בפסק ההלכה [בענין מלחמת מנע] תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' קנז-קעד  
698.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות הרמב"ם והעיון במקורות לשונותיו - מפתח לגילוי מקור הכרעתו בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קא-קז  
699.בנדיקט, בנימין זאב פרשנות הרמב"ם - פרשנות התלמוד תורה שבעל-פה טו תשלג עמ' קח-קכ  
700.בנמלך, מוטי בדברי הרמב"ם בדין עיר נידחת עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 89-98  
701.בצלאל, שמואל בדין משחק בקוביא בשיטת הרמב"ם מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קכח-קלג  
702.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
703.ברוידא, שמחה זיסל בענין "כל הדבר הגדול יביאון אליך" [באור דברי הרמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"א] מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קא-קח  
704.ברונשפיגל, אבא שיטת הרמב"ם בהפרשת צדקה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תסו-תסח; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ניו יורק תשמד עמ' 89-87  
705.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
706.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
707.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
708.ברנדס, יהודה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26  
709.ברקוביץ, מאיר רשע דחמס - בין אביי לרבא (שיטת הרמב"ם) אבני משפט ב תשסג עמ' 144-138  
710.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
711.גוטל, נריה מ' בענין 'קיבוץ נדחי ישראל'; שיטת הרמב"ם אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 213-209  
712.גולדשמיד, נחום בענין עשה דוחה לא תעשה ועשה דוחה עשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכו-קכז  
713.גורדין, עמיחי שיטת הרמב"ם בתנאים עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 119-124  
714.גורטלר, נחום שמואל חלות הקנין בתנאי בלשון אם, ובתנאי מעכשיו (שיטת הרמב"ם) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תנו-תעו  
715.גילת, ישראל צבי חובות ההורים לילדיהם: פשר סטיית הרמב"ם מן ההלכות התלמודיות מאזני משפט ד תשסה עמ' 815-864  
716.גינצבורג, יעקב משלם מקורות וביאורים לדברי הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קצח-ריא  
717.גלינסקי, אליעזר הצעה למקור שיטת הרמב"ם בקנסות הקצובים קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 94-89  
718.גמליאל, חנוך; כץ, מנחם "עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו": על הלכה אחת במשנה תורה להרמב"ם (הל' מלכים פרק ט, א), מקורה ועיצובה משלב גל' לז אלול תשסב עמ' 31-42  
719.גרינבלט, אפרים הערות ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' מב-מו  
720.גרינברג, שמואל באור בדברי הרמב"ם [בענין פסול רשע לעדות] סיני כרך יא תשב-תשג עמ' רצב-רצח  
721.גרינברג, שמואל באור ברמב"ם לענין סנהדרין בחו"ל התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסא-קסב  
722.גרינפלד, ברוך חנה בביאור שיטת הרמב"ם בדינא דבר מצרא עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' מג-נ  
723.גרליצקי, יוסף שמואל מצוות קידוש ה' לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' נח-סא  
724.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
725.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
726.גרשוני, יהודה בענין מכחיש נבואתו של משה רבינו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רפו-רצ  
727.גרשוני, יהודה בענין שיטת הרמב"ם בנבואה דלטובה אינו חוזר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רצ-רצג  
728.גרשוני, יהודה שיטת הרמב"ם במשפט המלוכה חכמת גרשון ירושלים תשנז עמ' תכז-תכח  
729.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תלמוד תורה להרמב"ם בתולדות החינוך בישראל תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קכח-קמו  
730.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
731.דינסטג, ישראל יעקב בריאת העולם במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 32-33 תשנד עמ' 247-267  
732.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
733.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תפלה להרמב"ם: ציונים והערות לפי סדר תהליכים תורה שבעל פה לז: עמ' קמד-קסג, תשנה  
734.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
735.הורביץ, ש"י איש הרמב"ם ומשפט האישות בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 659-666  
736.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
737.הילביץ, אלתר עיונים בהקדמת הרמב"ם לחיבורו "משנה תורה" סיני כרך קי תשנב עמ' קצג-רט"ו   
738.הילביץ, אלתר ללשונות הרמב"ם; מחקרים ובירורים ירושלים תשי  
739.הילמן, א' הערה ברמב"ם הלכות סנהדרין י, ה [בענין מנין הקולות] סיני כרך כח תשיא עמ' שסח  
740.הכהן, אביעד "ואהבתם את הגר" - על יחסו של הרמב"ם לגר ול"אחר" פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 294 עקב תשסז 4 עמ'  
741.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
742.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
743.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
744.הלוי, חיים דוד מצות התשובה במשנתו של הרמב"ם אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 149-145  
745.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
746.הלוי, חיים דוד דבר המשפט; בירורים וחקרי הלכות על סדר הלכות סנהדרין להרמב"ם. א-ג ת"א תשכג-תשכה 251+227 + 196 עמ'  
747.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
748.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
749.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
750.הלר, חיים קונטרס בירורים בכמה ענינים ברמב"ם ובפוסקים בהלכות מלוה ולוה ואבזרייהו מוסף להפרדס שנה כ חוב' ה מנחם-אב תשו 32 עמ'  
751.הנשקה, דוד עדות לקיום הדבר לשיטת הרמב"ם מעליות עלון ב תשמא עמ' 8-4  
752.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
753.הנשקה, דוד לאוין שאין לוקים עליהם לשיטות הרמב"ם המעין כרך כד גל' ב טבת תשמד עמ' 40-33  
754.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
755.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197  
756.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
757.הנשקה, דוד 'לנוכרי תשיך', לתולדות שיטת הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 565-579  
758.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' יא-יב   
759.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' י-יא  
760.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
761.הרצוג, יצחק אייזיק הרמב"ם בהלכה סיני כרך לו תשטו עמ' תלט-תמו  
762.הרשטיק, משה בדין זמן ערב ובין השמשות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קכז-קמט  
763.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
764.הרשקוביץ, צחי פסיקת הרמב"ם בדין ברירה מעליות טז תשנה עמ' 135-139  
765.וולף, אברהם י' מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענין הדרשות וההלכות ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' רלג-רמו  
766.ויגודה, מיכאל על מקומה של החרטה בהלכות תשובה לרמב"ם על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשסח עמ' 25-37  
767.ויידמן, יחיאל שמיטה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 103-100  
768.וייס, יעקב גרשון הבטוי 'חכמים ראשונים' במשנה תורה לרמב"ם דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 141-125  
769.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
770.וייסבליט, שלמה על קראים, ישמעאלים וגרים במשנת הרמב"ם האומה שנה כג תשמה-תשמו עמ' 72-69  
771.וייסבליט, שלמה דרכי הוראה - במשנת הרמב"ם מחניים קח אב תשכו עמ' מ-מג  
772.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
773.ויסבליט, שלמה עיון בהלכות צדקה להרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127  
774.וכטפויגל, נחום אליהו הערות בהלכות מלכים התורה והמדינה קובץ ג תשיא קסה-קסח  
775.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
776.ולדמן, צבי ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 77-65  
777.וסינג, ב' בביאור ד' הרמב"ם בקידושין מדין ערב ועבד כנעני הבאר חוב' יב אלול תשכו עמ' 32-34  
778.ורדי, דב ברכת אירוסין לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 143-141  
779.ורהפטיג, איתמר גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 411-398  
780.ורהפטיג, איתמר שיטת הרמב"ם בדינא דגרמי מגל ז תשן עמ' 75-84  
781.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
782.זסלנסקי, אהרן יצחק בהלכות גזילה (מחידושי על הרמב"ם) פחד יצחק, ירושלים תשט עמ' סב-סד  
783.זסלנסקי, אהרן יצחק קובץ על יד (הערות ובאורים ליד החזקה של רבנו משה בן מימון). א-ג ירושלים תשטז-תשכא  
784.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין חיובי מצוות לשיטת הרמב"ם אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קי-קיג  
785.זסלנסקי, אהרן יצחק בדיני מלחמה בשבת (מחדושי על הרמב"ם) יחי ראובן, ירושלים תשך עמ' לו-לח  
786.זק"ש, זבולון עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגוזלו ובחובלו מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קיד-קיח  
787.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מצות ישוב ארץ ישראל לדעת הרמב''ם סיני כרך מט תשכא עמ' רז-רי  
788.זקס, חיים ליב שיטת הרמב"ם במלקות ארבעים הפרדס שנה לג חוב' ח אייר תשיט עמ' 13-15  
789.זקס, חיים ליב עין תחת עין - ממון לשיטת הרמב"ם הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 8-10  
790.חבצלת, מאיר זיקת הרמב"ם לארץ ישראל והשפעתו על העולים אליה פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 86-65  
791.חבצלת, מאיר יחס הגאונים והרמב"ם אל המנהג סיני כרך נד תשכד עמ' קנה-קסג  
792.חבצלת, מאיר הרמב"ם והגאונים על המנהג תלפיות כרך ט תשכה עמ' 276-261  
793.חבצלת, מאיר על מנהגים אחדים בספרי הרמב"ם והגאונים פרקים, ניו-יורק, כרך ד תשכו עמ' 57-70  
794.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
795.חנניא, אשר שיטת הרמב"ם בדין בית דין מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קה-קט  
796.חפץ, זאב  דין טביעת אצבעות לשיטת הרמב"ם  מגל י תשנד עמ' 173-184  
797.חרל"פ, זבולון כסף קידושין: שיטות רש"י, רבותיו של רש"י, והרמב"ם בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 305-319  
798.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
799.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
800.טיילור, עקיבא המקור לטבילת גר לשיטת הרמב"ם כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 141-138  
801.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
802.טכורש, כתריאל פישל הערות בהלכות מלכים להרמב"ם אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 24-27  
803.טכורש, כתריאל פישל בענין גואל הדם (באור ברמב"ם) אור המזרח כרך יט תשל עמ' 35-31  
804.טל, אלכס להבנת הכרעת הרמב"ם בפסקו (עיון בסוגיית המלוה את חברו בעדים) עלון שבות גל' 117 ניסן תשמז עמ' 51-39   
805.טשרנוביץ, גרשון היחס בין ישראל לגויים לפי הרמב"ם ניו-יורק תשי 62 עמ'  
806.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) הקונסטיטוציה של מלכות ישראל העתידה עפ"י רבי משה בן מימון ז"ל אוצר יהודי ספרד ספר י תשכז-תשכח עמ' 17-19  
807.ישראלי, שאול שיטת הרמב"ם בכיבוש רבים וכיבוש יחיד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' טו-כו  
808.ישראלי, שאול על שביעית בזמן הזה בשיטת הרמב"ם תורה שבעל פה כח תשמז עמ' מב-נ  
809.ישראלי, שאול לבירור שיטת הרמב"ם בחידוש הסנהדרין עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ג עמ' כח-לז  
810.כ"ץ, יחיאל מיכל ביאור בדברי הרמב"ם בענין אשת מלך והגדרת דיני חליצה בית יצחק תשיז עמ' 29-39  
811.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
812.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
813.כהן, דב פסול קרובים מצד האם לשיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 53-65  
814.כהן, דב הצעת מקור לשיטת הרמב"ם בדין זוטו של ים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 236-44  
815.כהן, יעקב ביאור בשיטת הרמב"ם בהתראת ספק הדרום חוב' יז ניסן תשכג עמ' 151-147  
816.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
817.כהן, כרמיאל מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה (ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה) מעליות כ תשנט עמ' 217-227  
818.כהן, רפאל צבי בדברי הרמב"ם דחופה הוי יחוד בני שלמה תשנח עמ' קג-קו  
819.כהן, שלום יוסף יחזקאל שי' הרמב"ם דחופת נידה אינה קונה קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קלט-קמד  
820.כהנא, אברהם דובר ביאור בדברי הרמב"ם [בענין השוכר את הפועלים והטעו את בעה"ב] סיני כרך ב תרצח עמ' שעא-שעב  
821.כהנא, אסף דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה מעליות כא תשנט עמ' 63-72  
822.כהנא, קלמן התורה המסורה לשיטת הרמב"ם יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' רעט-שב; חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' ז-לז  
823.כהנא, קלמן 'ארבעים יכנו' לפי הרמב"ם המעין כרך י גל' ג ניסן תשל עמ' 19-22  
824.כץ, יוסף עדים זוממים כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רטו-ריז  
825.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  
826.לוין, בנימין מנשה מדרשי הלכה ופסקי הרמב"ם לפי סדר התורה רבינו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' קא-קמה  
827.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
828.לוינגר, יעקב על העיון והדקדוק בדברי הרמב"ם ומגבלותיהם בר-אילן א תשכג עמ' 246-269  
829.לוינגר, יעקב דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם (מחקר על המיתודה של משנה תורה) ירושלים תשכה 233 עמ'  
830.לוינגר, יעקב על תורה שבעל-פה בהגותו של הרמב"ם תרביץ שנה לז תשכח עמ' 293-282  
831.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
832.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
833.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82   
834.ליאור, דב ביאור שיטת הרמב"ם בענין מצות ישיבת ארץ ישראל שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 496-495  
835.ליבוביץ, יהודה להבנת יסודו של רמב"ם בקידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכא-תכו  
836.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
837.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
838.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
839.לייטר, זאב הגהות וציונים על הרמב"ם הל' מלכים אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 136-125  
840.ליינר, ירוחם הערות ברמב"ם ונושאי-כליו הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רמח-רנא  
841.ליינר, ירוחם הלכה ואגדה בסופי הספרים שב'משנה תורה' תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 222-214  
842.ליפקין, חיים יצחק גדרי תשובה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' נה-נז  
843.לם, נחום קיום מצוות ע"י גויים לפי הרמב"ם הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קעו-קעט  
844.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קצב-רא  
845.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
846.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
847.לפיד, שמעון בחריש ובקציר תשבות בשיטת הרמב"ם אורות עציון כד אדר תשנ"ד עמ' 18-35  
848.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
849.מאיר, איתן שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות קול צבי ב תשס עמ' 251-268  
850.מאיר, יששכר בביאור שיטת הרמב"ם שחופה היא יחוד חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' נג-סב  
851.מאיר, משה שיטת הרמב"ם בדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 51-33  
852.מגנצא, צבי כבוש הארץ, באור בשיטת הרמב"ם והרמב"ן מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' נה-עב  
853.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
854.מונדרי, יוסף חיים צבי בשיטת הרמב"ם בדין התורם שלא ברשות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמז-קנב  
855.מונדרי, יוסף חיים צבי דין תפיסה פחות משלשה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ר-רז  
856.מוסקוביץ, יחיאל מיכל בדין הבא על הכותית הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 37-38  
857.מזרחי, מרדכי בדין חופה קונה או יחוד קונה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכח-קלא  
858.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
859.מייקל, זנוויל שיטת הרמב"ם בדין תקרובת עבודה זרה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעט-קפב  
860.מימון, אברהם חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם סיני כרך לו תשטו עמ' תמז-תנא, תקמו-תקנב; לז תשטו עמ' לו-מ, קו-קיד, רד-ריד, רסא-רסו, שסג-שסז, תכח-תלט; לח תשטז עמ' כב-לב. יצא גם כספר: חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם. ירושלים תשיז קיח עמ'  
861.מינקוביץ, מאיר מחקרים במשפט התלמודי; מיוסדים על פסקי הרמב"ם ירושלים תשטז 180 עמ'  
862.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
863.מירסקי, שמואל ק' הרמב"ם ויחסו אל הפשט והדרש הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 77-84  
864.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
865.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
866.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
867.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
868.מנהיים, מרדכי אלעזר בביאור שיטת הרמב"ם בדיני אסמכתא דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קפג-קצב  
869.מצגר, יונה ביאור שיטת הרמב"ם בדין היזק ראיה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קיז-קכא  
870.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
871.מרצבך, יונה על מידת אצבע לדעת הרמב"ם נועם ספר ז תשכד עמ' רפג-רפו  
872.מרק, יוחנן בירור דעת הרמב"ם בקידושי כסף מדברי סופרים בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' נג-נו  
873.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
874.נאור, בצלאל תשובה ומנהגו של עולם במשנת הרמב"ם הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 34-36   
875.נבנצל, אביגדור בענין שיטת הפסיקה של הרמב"ם כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 42-40  
876.נבנצל, אביגדור בשיטת הרמב"ם בספיקות כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 24-25  
877.נויבואר, יקותיאל יעקב הרמב"ם על דברי סופרים (שיטתו ושיטת מפרשיו) ירושלים תשיז 173 עמ'  
878.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
879.נייהויזן, חיים שמעון תורה אור להרמב"ם (מראה מקומות כל הפסוקים אשר ב'יד החזקה'. מעיר על שנויי נוסחאות...) בלטימור מרילנד תשב קט עמ'  
880.נריה, נחום כיתור עיר אויב ומצור מלחמה (בירור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן) כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 60-56  
881.סגל, ברק בירור שיטת הרמב"ם בעניין אונס ופיתוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 15-19  
882.סגל, זרחיה יהודה כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד בתנאי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רח-ריד  
883.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
884.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
885.סולובייצ'יק, יוסף דוב ישוב לדברי הרמב"ם פ"ז ה"א מהלכות מלכים כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעווינטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צה-צז  
886.סולוביצ'יק, חיים  ביאור שיטת הרמב"ם במוכר עבדו לקנס מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נב-נג  
887.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
888.סיימון, ברוך חיים שיטת הרמב"ם בענין לאו שאין בו מעשה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 341-346  
889.סילבר, יהודה לענין שיטת הרמב"ם בפסק בסוגיא דתקפו כהן הפרדס שנה סא חוב' ו אדר תשמז עמ' 28 ,25-23  
890.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
891.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
892.סיני, יובל חקירות, "בדיקות" ו"דרישות" - פרק בדרכי גיבוש הלכות הרמב"ם סידרא כא תשסו עמ' 35-50  
893.סיני, יובל תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149  
894.סיני, יובל  שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת מעליות טו תשנה עמ' 67-78  
895.סלימן, אבוד הנזירות במשנת הרמב"ם מעליות יד תשנד עמ' 319-326  
896.סמט, אלחנן עיונים בהלכות דעות מעליות כ תשנט עמ' 243-270  
897.סמט, אלחנן התקדשי לי במנה - תנם על גבי סלע - בסלע של שניהם, שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד מעליות כא תשנט עמ' 22-43  
898.עהרנפלד, יצחק יחיאל בענין הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תרח-תריד  
899.עוזר, משה ליב שיטת הרמב"ם בדין רוב וקרוב בנתיבות ים י תשלט עמ' יט-כה  
900.עמיטל, יהודה מלחמות ישראל על-פי הרמב"ם עלון שבות גל' 116 חנוכה תשמז עמ' 37-23; תחומין ח תשמז עמ' 461-454  
901.עמיטל, יהודה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 221-232  
902.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
903.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
904.ערוסי, רצון צנעת הפרט במשנת הרמב"ם שערי צדק ו תשסה עמ' 56-72  
905.פאוער, יוסף עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם סיני כרך סא תשכז עמ' רנט-רסו  
906.פאוער, יוסף 'דאורייתא', 'דרבנן' ו'דינים מופלאים' במשנתו של הרמב"ם סיני כרך סז תשל עמ' כ-לה  
907.פדרבוש, שמעון שלושה דיונים ברמב"ם חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 175-160  
908.פוגלמן, מרדכי ברורים ל'משנה תורה' של הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קצא-קצח  
909.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
910.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  
911.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
912.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
913.פורת, ישראל שיטות הרמב"ם והרמב"ן במצוות ירושת הארץ אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשטז עמ' 20-17  
914.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עח-פ  
915.פינקלשטיין, אליעזר אריה תקוני גרסה בספרי במדבר על פי הרמב"ם [על 'וישב שם' בהורג בשגגה] הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 75-76  
916.פיצ'ניק, שלום שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתיא' הדרום חוב' ג אלול תשיז עמ' 43-45  
917.פיק, שלמה זאב מצוות תפילה - עיונים בשיטת הרמב"ם מגל יג תשסב עמ' 65-88  
918.פיקסלר, אלישע נסיון לשחזור שיטת הרמב"ם בענין קידושי כסף ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 30-137  
919.פיקסלר, דרור המחלוקות המובאות ב"משנה תורה" להרמב"ם מעליות יג תשנג עמ' 189-194  
920.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
921.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
922.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
923.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג  
924.פרידמן, נתן צבי גדר 'לפני עוור' לפי שיטת הרמב"ם קול תורה שנה כ תשכו חוב' ה עמ' ו-ז  
925.פרל, גדעון שיטות הרמב"ם והראב"ד בדיני תנאים הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 131-128  
926.פרנקל, איסר "שליח בית דין" [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו  
927.פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד  
928.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
929.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
930.פרנקל, שמעון קדושה ראשונה וקדושה שנייה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפא-קפג  
931.ציון, אברהם ביאור בשיטת הרמב"ם בדין אלה שלא תקנו להם נישואין חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' עג-עט  
932.קאפח, יוסף לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 251-242  
933.קאפח, יוסף התשובה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך צא תשמב עמ' צז-קח  
934.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 255-248  
935.קאפח, יוסף 'ופליגא' במשנת הרמב"ם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101  
936.קדרי, עדיאל דברים המעכבים את התשובה, עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם שפע טל, עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשסד עמ' 113-129  
937.קדרי, עדיאל תורתם של יחידים (לימוד תורה בזמן הזה על-פי הרמב"ם) אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 175-186  
938.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
939.קליין, אלכסנדר יוזמה אישית והתערבות אלוקית במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 133-134תשנח עמ' 125-135  
940.קליין, יעקב גבולות ארץ ישראל לפי הרמב"ם המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 54-52  
941.קלין, אלכסנדר שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע בד"ד 6 תשנח עמ'87-100  
942.קמפינסקי, יהושע החסיד והחכם במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 132 תשנח עמ' 87-92  
943.קפלין, כתריאל דוד בדיני כובש שכר שכיר בירושלמי וברמב"ם הדרום חוב' כג ניסן תשכו עמ' 62-70  
944.קפלן, צבי ספינה שחישבה להישבר - לשיטת הרמב"ם בדין רודף [אוצר המשפט חלק א ערכים 6750 ,2829] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' סג-סט  
945.קפלן, צבי ספינה שחישבה להשבר... (לשיטת הרמב"ם בדין רודף) סיני כרך סז תשל עמ' לח-מב  
946.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
947.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
948.קריססל, חיים אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב"ם דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 127-151  
949.קריצר, יוסף י"ג עיקרים של הרמב"ם והחולקים עליו ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 28-31  
950.קרליץ, מאיר ביאור ברמב"ם (בענין 'מדין ערב' ו'מדין עבד כנעני') הפרדס שנה יג חוב' ד תמוז תרצט עמ' 8-9  
951.קרלמן, אורי חיוב בור לשיטת הרמב"ם מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' צב-צה  
952.ראק, יהודה מצות קידושין אליבא דהרמב"ם עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 107-118  
953.רבידוביץ, שמעון עיוני רמב"ם א: על המדע ב'ספר המדע'. מצודה ספר ב תשד עמ' 143-132. ב: ספר המצוות וספר המדע לרמב"ם. שם ספר ג-ד תשה עמ' 212-181  
954.רבידוביץ, שמעון פרק בתורת המוסר לרמב"ם [הלכות דעות] ספר היובל לר"מ קפלן, חלק עברי ניו-יורק תשיג עמ' רה-רלו  
955.רבידוביץ, שמעון ספר הפתיחה ל'משנה תורה' מצודה ספר ז תשיד עמ' 196-125  
956.רבינוביץ, אהרון גדליה בירור בשי' רש"י ורמב"ם בדין ברירה הפרדס שנה מו תשלב חוב' ד עמ' 17-20  
957.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ם בענין קדושת הארץ והמקדש תחומין ו תשמה עמ' 444-439  
958.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפם דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
959.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
960.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
961.רבל, אליעזר צבי לבירור דעת הרמב"ם בענין שכר ועונש [על חסידי אומות העולם] חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 116-112  
962.רבל, אליעזר צבי המסורת בספרי הרמב"ם (פרק: הלכה למשה מסיני) ניו-יארק תשב 28 עמ'  
963.רבל, אליעזר צבי ביאור שיטת הרמב"ם בטעם אחד ממקרא אחד הפרדס שנה יז חוב' ב אייר תשג עמ' 41-38  
964.רבל, דוב נאמנות עדים לדעת הרמב"ם ועדות עד אחד להבבלי והירושלמי כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעוונטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צח-קט  
965.רבל, דוב עונש שבועת שקר לדעת פילון והרמב"ם חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 5-1  
966.רבל, דוב דעת הרמב"ם בחדוש הסמיכה הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 23-25  
967.רוזין, יונתן סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה, בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם מעליות יז תשנו עמ' 28-65  
968.רוזן, ישראל הרמב"ם ויחסו למדרשות שמעתין שנה ו חוב' 23 תשרי-חשון תשל עמ' 48-59  
969.רוזנברג, ישראל שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה מעליות כ תשנט עמ' 213-216  
970.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
971.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
972.רוזנטל, אליעזר שמשון על 'דרך הרוב' פרקים, ירושלים, כרך א תשכז-תשכח עמ' 183-224  
973.רוזנטל, דב קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמ-קמג  
974.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
975.רוזנטל, י' הרמב"ם על הנצרות (בשולי פרסומת מתעה) הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 18  
976.רוזנצויג, מיכאל בענין שיטת הרמב"ם במצות קידושין חזון נחום, מחקרים מוגשים לד"ר נחום לאם בהגיעו לשיבה, ניו יורק תשנח חלק עברי עמ' לה-מה  
977.רוזנצוייג, יוסף בענין מצוות ישוב א"י - לדעת הרמב"ם בלכתך בדרך אייר-סיון תשלה עמ' 14-11  
978.רוט, משלם שיטת הרמב"ם בדרשות חז"ל ואסמכתות ופשוטו של מקרא הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קפז-קצ  
979.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
980.ריינס, חיים זאב האדם במשנתו של הרמב"ם פרקים, ניו-יורק, כרך ג תשכג עמ' 115-109  
981.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
982.רפל, דב הרמב"ם כמחנך על פי 'משנה תורה' חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 251 עמ'  
983.רפפורט, שבתי שיטת הרמב"ם בדין עדי חתימה בגט בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 50-47  
984.רקובר, נחום הרמב"ם והחוק במדינת ישראל לקט הלכות מתוך 'משנה תורה' בזיקה לסעיפי החוק של מדינת ישראל, דיני ממונות. ירושלים תשמה 563 עמ'  
985.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
986.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
987.שדמי (פשדמייסקי), זבולון מעמד החולה ביום הכיפורים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צט-קה  
988.שדמי, זבולון האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62  
989.שוול, חיים דוב ביאור בשיטת הרמב"ם בדין סדר ישיבת חכמים בסנהדרין מוריה שנה א גל' ה-ו אייר-סיון תשכט עמ' כב-כה  
990.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
991.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
992.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
993.שוחטמן, אליאב מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם תחומין כ (תשס) 38-50  
994.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  
995.שוחטמן, אליאב  לבירור שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח" מגל ח-ט תשנב עמ' 51-67  
996.שופטל, דוד בענין שיטת הרמב"ם בחיוב שבועת מודה במקצת בממון שאינו יכול לכפור מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' רד-רי  
997.שחם, יואב שיטת הרמב"ם בסוגיית הוציא שינו ועינו עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 75-89  
998.שטיינהרץ, יעקב צבי הערה על הרמב"ם בדין עין תחת עין וגומר הצופה מארץ הגר ג תרעד עמ' 56-55  
999.שטינמץ, חיים ביאור שיטת הרמב"ם בשבועת רב הונא הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 65-69  
1000.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
1001.שטרנפלד, יעקב מקומם של טורי אמנון לשיטת הרמב"ם המעין כרך כב גל' א תשרי תשמב עמ' 51-39. שורק, שמואל: שם גל' ג ניסן תשמב עמ' 52; שטרנפלד, יעקב: כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 52-50; ורהפטיג, איתמר: על מקומם של טורי אמנון לפי הרמב"ם. שם כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 49-47 
1002.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
1003.שיין, חיים הרהורים במעמדו של הדיין; בין הרמב"ם ובעלי התוספות דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רכט-רמ  
1004.שילה, דרור קניין גוי מיד ישראל על פי הרמב"ם עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 60-64  
1005.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
1006.שילת, יצחק בענין תוקפם של קידושי כסף לשיטת הרמב"ם ורבותיו של רש"י כתלנו יג תשן עמ' 104-107  
1007.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
1008.שינדלר, יונה מצות יום הכיפורים לפי שיטת הרמב"ם שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' סו-סט  
1009.שינמן, פנחס קדושת המקדש, ירושלים והארץ לשעתה ולעתיד לבוא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קעה-קפ  
1010.שינמן, פנחס  איזהו עשיר - המסתפק במועט והשמח בחלקו (הל' דעות פ"א ה"ד) כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מא-מד  
1011.שלוש, דוד חיים דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מז-נ