Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה

 מחברכותרתספרביקורת
1.איטח, יהודה בשיטת הרמב"ם במתחייב על דבר שאינו קצוב והמסתעף מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' קנד-קעח  
2.בלידשטיין, יעקב ה"אמת" של הדיין ככלי פסיקה דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-160  
3.הבר, צבי מצוות חכמים [משמעות הלשון "ציוו חכמים" ברמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 248-268   
4.הרשקוביץ, יצחק משנה תורה והמשנה - השלמה תוכנית ומבנית מעליות כה תשסה עמ' 355-374  
5.כהן, כרמיאל המוכר קרקע לגוי - על שימוש בתשובות הרמב"ם כהשלמה לדבריו ב'משנה תורה' מעליות כו תשסו עמ' 23-31  
6.כהן, משה סוגית 'מתה מחמת מלאכה' [באור שיטת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 375-387  
7.ליבזון, גדעון; שטמפפר, צבי כמה הלכות במשנה תורה לרמב"ם וזיקתם לחבור רשב"ח מעליות כה תשסה עמ' 144-166  
8.סבתו, חיים על סוג אחד של השגה על דברי הרמב"ם המופיע ב'לחם משנה' מעליות כה תשסה עמ' 112-119  
9.סמט, אלחנן כיון דאמריתו 'הב לן וניבריך' - איתסרא לכו למישתי (שני פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה של מקור אחד) מעליות כה תשסה עמ' 120-143  
10.רבינוביץ, נחום אליעזר; שילת, יצחק דף חדש מטיוטת משנה תורה בעצם כתב יד קדשו של הרמב"ם ז"ל [הל' נזקי ממון ז, ו - ח, ד] מעליות כה תשסה עמ' 11-21  
11.רייף, אליעזר לשון "חייב" ו"פטור" בהלכות נזקי ממון - פרק בסמנטיקה ומשמעויותיה ב"משנה תורה" מעליות כה תשסה עמ' 293-319  
12.שטרית, גבריאל ביאור שיטת הרמב"ם באבידה בזוטו של ים מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכט-שלב  
13. Agus, Irving A.  The Code of Maimonides, Book Six, the Book of Asseverations  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 80-83  
14. Bacher, Wilhelm  Aus dem Worterbuche Tanchum Jeruschalmi's, nebst einem Anhange ?ber den sprachlichen Charakter des Maimunischen Mischne-Tora  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1902-03 (26), 146 p. + 38 p. (Hebrew sources from Sefer ha-Maspik)  
15. Bacher, Wilhelm  Zum sprachlichen Charakter des Mischne Thora  In: Moses ben Maimon, eds. J. Guttmann, a.o., vol. 2, Leipzig 1914, p. 280-305  
16. Bazak, Jacob  Maimonides on criminal responsibility and mental illness  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 175-180  
17. Bazak, Ya'akov  Maimonides' views on crime and punishment  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 121-126  
18. Berman, Lawrence V.  A reexamination of Maimonides 'Statement on political science'  Journal of the American Oriental Society 89 (1969), p. 106-111  
19. Berman, Lawrence V.  Maimonides on political leadership  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 113-125  
20. Birnbaum, Philip  Maimonides' Mishneh Torah (Yad Hazakah), ed. from rare MS and early texts (Hebr. and Engl. text)  N.Y. 1944, 83 p. (+ introduction) + 355 double p.; repr. 1967  
21. Blau, Ludwig  Das Gesetzbuch des Maimonides historisch betrachtet  In: Moses b. Maimon, eds. J. Guttmann, a.o., vol. 2, Leipzig 1914, p. 331-358  
22. Casper, Bernard M.  Judaism today and yesterday  N.Y.-London 1965, 128 p.; p. 17-32: Changes in Jewish law; p. 35-51: Maimonides and the Jewish national idea  
23. Chapira, Bernard  Textes inedits de Maimonide: 1. Un autographe de Maimonide, fragment d'un commentaire Arabe inedit sur le Michne Tora; 2. Lettre aux Juifs du Yemen (אגרת תימן)  Revue des Etudes Juives 99 (1935), p. 8-33 (includes Hebrew sources)  
24. Cohen, Boaz  The classification of the law in the Mishneh Torah  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 519-540  
25. Cohn, Haim H.  Maimonidean theories of codification  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 15-36  
26. Cronbach, Abraham  The Maimonidean Code of Benevolence  Hebrew Union College Annual 20 (1947), p. 471-540  
27. Cronbach, Abraham (ed.)  Moses Maimonides and Israel ibn al-Nakawa; the degrees of Jewish benevolence  N.Y. 1964, 50 p. (unn.)  
28. Fabricius, Franciscus (praes.); Eskers, Joh. (resp.)  Dissertatio philologico-theologica, quae exhibet R. Mosis Maimonidis constitutiones de siclis  Lugduni Batavorum (Leiden) 1717, 146 + 7 p.  
29. Frank, Edgar  Eine unklare Rambam-Stelle [Hilchot Shmitah chap. 10]  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 82, N.F. 46 (1938), p. 263-268  
30. Friedman, Mordechai Akiva  Social realities in Egypt and Maimonides' ruling in family law  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 225-236  
31. Friedman, Shamma  The organizational pattern of the Mishneh Torah  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 37-41.  
32. Frimer, Dov I.  Israel, the Noahide laws and Maimonides: Jewish gentile legal relations in Maimonidean thought  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 89-102  
33. Funk, Salomon  Das Grundprincip des biblischen Strafrechts nach Maimonides und Hofrat Muller  Berlin 1904, 8 p.  
34. Gandz, Solomon  Date of composition of Maimonides' Code  Proceedings, American Academy for Jewish Research 17 (1947-48), p. 1-7  
35. Harvey, Warren Zev  The obligation of Talmud on women according to Maimonides  Tradition 19 (1981), p. 122-130  
36. Herzog, Isaac  Order and sequence in Maimonides' Code  Jewish Forum 18 (1935), p. 77-78, 83, 99 = Judaism, law and ethics, London 1974, p. 43-51  
37. Hildesheimer, Israel  Die astronomischen Kapitel in Maimonidis' Abhandlung ?ber die Neumondsheiligung  Jahresbericht, Rabbinerseminar Berlin 1880-81, 64 p.  
38. Hyamson, Moses (ed.)  Mishneh Torah by Maimonides, Book 1, edited according to the Bodleian Codex with introduction, bibliography and talmudic references, notes and Engl. translation  N.Y. 1937, 13 + 93 p. + 93 f.   
39. Hyamson, Moses (ed.)  Mishneh Torah: 1. The Book of Knowledge, 2. The Book of Adoration, ed. acc. to the Bodleian (Oxford) Codex, with introduction, references, notes and Engl. translation 2 vols.,  Jerusalem 1965, 15 + 165 double p.  
40. Hyman, Arthur  A note on Maimonides' classification of law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 46-47 (1979-80), p. 323-343  
41. Jackson, Bernard S.  Maimonides' definitions of 'Tam' and 'Mu'ad'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 168-176  
42. Jakobovits, Immanuel  La posizione dello Shulhan Arukh in confronto al Talmud e a Maimonide in questioni mediche  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 234-247  
43. Jakobovits, Immanuel  Extra legal elements in the Code of Law of Maimonides  In: Niemand als Mozes, Leiden 1987, p. 1-11  
44. Jost, Isaac Marcus  Der Streit ?ber die Bucher Moreh und Madda (des Maimonides)  In: Geschichte des Judenthums und seiner Secten, vol. 3, Leipzig 1859, p. 7-19  
45. Kafah, Yoseph  Secular studies in the Rambam  Crossroads 1 (1987), p. 109-116  
46. Kaufmann, David  Un manuscrit du Mischne Tora  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 65-74  
47. Kottek, Samuel  Quelques principes d'hygiene dans l'enseignement de Maimonide (...4e chapitre des Hilhot Deoth...)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 83 (1969), p. 23-30  
48. Kottek, Samuel  L'art de conserver sa sante. Essai de comparaison entre un texte de Maimonide (Hilchot Deot, chap. 4) et le 'Regimen Sanitatis' de Salerne  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 5-9  
49. Lifshitz, Berahyahu  The rules governing conflict of laws between a Jew and a gentile according to Maimonides  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 180-189  
50. Margoliouth, G.  A Muhammedan commentary on Maimonides' Mishneh Torah [Hilchot Yesodei Hatorah] ch. I-IV  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 488-507  
51. Mihaly, Eugene  Reform Judaism and Halacha: the contemporary relevance of the Mishneh Torah  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 64 (1954), p. 214-226  
52. Munz, Isak  Maimuni's Religionskodex Mischneh Thora  Israelitische Monatsschrift, Beilage zu J?dische Presse 13 (1882), p. 26, 30  
53. Pearl, Chaim  Maimonides' Mishneh Torah  Jewish Spectator 33,9 (1968), p. 26-28  
54. Peppercorn, James W.  The laws of the Hebrews, relating to the poor and the stranger, from the 'Mischna-Hathora' of the Rabbi Maimonides. With introduction: The rights of necessity and the treatment of the necessities by various nations. And: some account of the life and writ  London 1840, 71, 54, 38 p.  
55. Prideaux, Humphridus  R. Moses Maimonides de jure pauperis et peregrini apud Judaeos  Oxford 1679, 30 + 168 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 8  
56. Rabinovitch, Nachum L.  Mishneh Torah - code and commentary  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 61-71  
57. Rawidowicz, Simon  On Maimonides' 'Sefer Ha-Madda'  Essays in honour of... J.H. Hertz, 1942, p. 331-339  
58. Schwarz, Adolf  Der Mischneh Thorah, ein System der mosaisch-talmudischen Gesetzeslehre  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 12 (1905), p. 1-299.   
59. Schwarz, Adolf  Das Verhaltnis Maimuni's zu den Gaonen  Leipzig 1908, 79 p.  
60. Schwarzfuchs, Simon  Les lois royales de Maimonide  Revue des Etudes Juives 111 (1951-52), p. 63-86  
61. Sidersky, David  Introduction au קידוש החודש de Maimonide  Revue des Etudes Juives 99 (1935), p. 48-55  
62. Silver, Daniel Jeremy  'Moses our teacher was a king'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 123-132  
63. Sinclair, Daniel B.  Treatment of fatally ill patient (Terefah) in Maimonides' law of homicide  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 181-194  
64. Sonne, I.  La grande composition de Maimonide  Cahiers Juives 3,2 (1935), p. 25-36  
65. Strauss, Leo  Notes on Maimonides' Book of Knowledge  Studies in mysticism and religion, presented to Gershom G. Scholem, 1967, p. 269-283  
66. Tchernowitz, Gershon  Maimonides and the gentiles  Dissertation N.Y. 1927, 76 p.  
67. Twersky, Isadore  The beginnings of Mishne Torah criticism  In: Biblical and other studies, ed. Alexander Altmann, Cambridge, Mass. 1963, p. 161-182 = Studies in Jewish law and Philosophy, N.Y. 1982, p. 30-51  
68. Twersky, Isadore  Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah)  New Haven-London 1980, 641 p.   
69. Weidler, Jo. Fried. (praes.); Roemhild, Joannes Christ. (resp.)  De corruptis legum ebraeorum rationibus apud ipsos Ebraeos contra Mosem Maimonides et talmudistas  Dissertation Wittenberg 1713*  
70. Ziemlich, Bernhard  Anlage des Jad Hachasaka von Moses Maimonides  Memorial vol. Frankel, 1901, p. 130-144 = Leipzig 1908, 71 p.; partly repr. in: Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 45, N.F. 9 (1921), p. 322-336  
71. Zolli, Israel  In margine a Hilkot 'Abodat Kokabim del Maimonide  Annuario di Studi Ebraici 2 (1935-37), p. 87-97  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מחקרים

 מחברכותרתספרביקורת
72.אבידע, יהודה סימנים לי"ד ספרי המימוני סיני כרך לה תשיד עמ' קד-קח  
73.אבידע, יהודה מספר הפרקים שבספר 'משנה תורה' להרמב"ם ז"ל סורא ספר ב תשטו-תשטז עמ' 267-275  
74.אדלר, אהרן העקרונות השיטתיים כיסוד ל'חזרותיו' של הרמב"ם (מפירוש המשנה למשנה תורה) חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ג + 4 + 250 עמ'  
75.אוקס, דוד שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25  
76.בירנבוים, פלטיאל אוצר היהדות [=משנה תורה] פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 198-190  
77.בלידשטיין, יעקב עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם: עיון במשנתו ההלכתית רמת-גן תשמג 283 עמ'  
78.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד; אסופת שעורים ירושלים תשמה שח עמ'  
79.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
80.גליק, אהרן עיונים בדרכו של הרמב"ם בספר הי"ד נטעי נעמנים תשס עמ' תרעח-תרפ  
81.הבלין, שלמה זלמן לחקר הרמב"ם חקר התורה שבעל פה בחמישים שנות המדינה (הרצאות שניתנו בכנס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן, אייר תשנ"ח), ירושלים תשסב עמ' 23-37  
82.הבלין, שלמה זלמן 'משנה תורה' לרמב"ם - סוף גאונות המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 41-59. מלואים והשמטות. שם כרך ו גל' ד תמוז תשכו עמ' 60-62  
83.הלברטל, משה מהו 'משנה תורה'? על קודיפיקציה ואמביוולנטיות על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 123-150  
84.הלקין, א"ש סניגוריה על ספר 'משנה תורה' תרביץ שנה כה תשטז עמ' 413-428  
85.הרצוג, יצחק אייזיק סדר ורצף במשנה תורה של הרמב"ם יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 42-49  
86.הרצוג, יצחק אייזיק סדר הספרים ב'משנה תורה' להרמב"ם רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' רנז-רעה  
87.וילמן, פנחס על השמטה אחת בדברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] סיני כרך צ תשמב עמ' רנד-רנט  
88.חיות, צבי הירש מאמר דרכי משה רבינו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק ב עמ' א-עח  
89.חרל"פ, זבולון עיון וחקר בלשון הרמב"ם במנין המצות על סדר הלכותיו שהן משמשות ככותרי וציוני חבורו הגדול היד החזקה בית יצחק כרך כז תשנה עמ' 265-284  
90.טברסקי, יצחק ספר משנה תורה לרמב"ם - מגמתו ותפקידיו דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ה חוב' 1 תשלב 22-1 [אוצר המשפט חלק א ערך 2703]. ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: למהותה של יצירת הרמב"ם. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 511-506 
91.טברסקי, יצחק ר' יוסף אשכנזי וספר משנה תורה לרמב"ם ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קפג-קצד  
92.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
93.טברסקי, יצחק ספר משנה תורה לרמב"ם - מגמתו ותפקידיו דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ה חוב' 1 תשלב עמ' 22-1  
94.כהן, מרדכי ד' 'משנה תורה' נתיבה שנה י גל' כו-כח ט ניסן תרצה עמ' 19  
95.מובחר, שלמה בן שמואל ן' חזק יד; הוא פסקי רבנו משה ב"ר מימון ז"ל בידו החזקה מיוסד בדרך שיר.. אדעסא תרכו 228 עמ'  
96.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
97.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
98.פאור, יוסף עיונים במשנה תורה להרמב"ם ירושלים תשלח 315 עמ'  
99.פויכטוונג, דוד הליכות עולם לו - אל תקרי הליכות אלא הלכות (על דבר משנה תורה לרמב"ם) רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 130-125  
100.פיקסלר, דרור אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם תחומין יט (תשנט) 439-447  
101.פלדבלום, מאיר שמחה פסקיו של הרמב"ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 120-111  
102.רבינוביץ, חיים ראובן פרשנות המקרא ב'משנה תורה' להרמב"ם שנה בשנה תשכז עמ' 223-232  
103.רבינוביץ, נחום אליעזר צווים, חיובים, ומטרות במשנת הרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקצט-תריב   
104.תבורי, יוסף מבנה המשנה לעומת מבנה 'משנה תורה' על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 675-690  
105.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר משנה תורה להרמב"ם הזמן וילנה שנה א תרסה חוב' ב עמ' 213-203; ג עמ' 381-371  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מקורותיו והשפעתו

 מחברכותרתספרביקורת
106.אדלר, צבי יצחק ספר הלכות הלכות כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מה-מז  
107.אסף, שמחה ספרי רב האי ותשובותיו כמקור לרמב"ם סיני כרך ב תרצח עמ' תקכב-תקכו  
108.אפשטיין, יעקב נחום מכילתא וספרי בספרי הרמב"ם תרביץ שנה ו תרצה עמ' 382-343  
109.ארנרייך, חיים יהודה בית אב - ביאורים לספר יד החזקה להרמב"ם (ליחוסו של הרמב"ם הפוסק אל התלמוד ירושלמי) אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 164-152  
110.בנדיקט, בנימין זאב מדרשי הרמב"ם - מדרשי חז"ל תורה שבעל פה לג: עמ' קטז-קכא, תשנב  
111.בנדיקט, בנימין זאב משנת קדמוני אשכנזי - מקור לגילוי מקורותיו או עקבות מקורותיו של הרמב"ם תורה שבעל פה לד: עמ' פז-צא, תשנג  
112.בנדיקט, בנימין זאב מדרש הרמב"ם - שיחזור מדרש חז"ל תורה שבעל פה לה: עמ' קט-קיג, תשנד  
113.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם באספקלרית הרמב"ם [האם הרמב"ם הסמיך מדעתו הלכות לפסוקים שחז"ל לא הסמיכום להם] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 107-112  
114.ברודי, ירחמיאל השפעת כתבי ההלכה של רב סעדיה גאון על משנה תורה של הרמב"ם הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 211-222  
115.ברומברג, אברהם יצחק רבינו חננאל והרמב"ם סיני כרך כב תשח עמ' זי-יג  
116.ברומברג, אברהם יצחק השפעת רבנו חננאל על הרמב"ם סיני כרך לג תשיג עמ' מג-נה  
117.גוטמן, יחיאל מיכל יסודי היהדות בפסקי הרמב"ם (בצירוף סקירה כללית על השקפת עולמו של הרמב"ם [פרק א: על יחם הרמב"ם למקורותיו התלמודיים] הסוקר שנה ג תרצו עמ' 3-74  
118.גרליצקי, יוסף שמואל ממשה עד משה לא קם כמשה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יג-יח  
119.דה-פריס, בנימין מקומו של הרמב"ם בהלכה שלוחות כרך ה גל' ל טבת תשטו עמ' 5-7  
120.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב"ם (ביבליוגרפיה מוערת) דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 53-84; שם חוב' 26 חורף תשנא 61-96  
121.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 36 חורף תשנו עמ' 97-106  
122.דינסטג, ישראל יעקב הרמב"ם לאור חכמי הקבלה הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 99-135  
123.דינסטג, ישראל יעקב יחסם של בעלי התוספות להרמב"ם ספר יובל לש"ק מירסקי, ניו-יורק תשיח עמ' 379-350  
124.דינסטג, ישראל יעקב לייחס מרן אל משנת הרמב"ם סיני כרך נט תשכו עמ' נד-עה; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קנו-קעז  
125.הורביץ, יעקב למשנה תורה ולפירוש המשניות של הרמב"ם סיני כרך טו תשד-תשה עמ' רעט-רפח  
126.הורודצקי, ש"א השפעת הרמב"ם על הרמ"א אמת ליעקב, ספר יובל לי' פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 42-57  
127.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
128.ושופסקי, מרק ר' נסים בן ראובן גירונדי ומשנה תורה לרמב"ם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 187-194  
129.חבצלת, מאיר יחס הרמב"ם לתקנות הגאונים תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 125-99  
130.חבצלת, מאיר יחס הרמב"ם לגאונים סיני כרך נג תשכג עמ' קכב-קלז  
131.חבצלת, מאיר לקט מלשונות הגאונים שבפי הרמב"ם לשוננו כרך כז-כח תשכג-תשכד עמ' 317-314  
132.חבצלת, מאיר השפעת הגאונים על הרמב"ם במבנה חיבורו ובסידורו סיני כרך נו תשכח עמ' קמט-קנח  
133.חבצלת, מאיר ספר המקח והממכר לרב האיי גאון והלכות מכירה להרמב"ם תרביץ ישנה לה תשכו עמ' 39-47  
134.חבצלת, מאיר יחס 'המחבר' ו'מגדולי המחברים' לגאוני בבל סיני כרך נט תשכו עמ' כג-כח; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קל-קלה  
135.חבצלת, מאיר עקבות פירושי הגאונים בחיבור משנה תורה להרמב"ם HUCA כרך 37 1966 עמ' מה-סד  
136.חבצלת, מאיר עקבות סידור רס"ג במשנה תורה לרמב"ם סיני כרך ס תשכז עמ' ריא-ריז  
137.חבצלת, מאיר הרמב"ם והגאונים ירושלים-ניו-יורק תשכז 222 עמ'  
138.יעקובוביץ, עמנואל יחס ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בענינים רפואיים סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג  
139.כהנא, יצחק זאב הפולמוס סביב קביעת ההכרעה כרמב"ם סיני כרך לו תשטו עמ' שצא-תיא, תקל-תקלז; לז תשטו עמ' נא-סא, קנז-קסד, רכ-רכז, שפא-שפה; לח תשטו עמ' מו-נג, רמג-רמו. הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רטו-רמז. מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 8-88  
140.כשר, מנחם מקורי הרמב"ם הרמב"ם והמכילתא דרשב"י ('מאה הלכות במשנה תורה שמקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות...'). ניו-יארק תשג קפג עמ'  
141.כשר, מנחם מנדל הרמב"ם והמכילתא דרשב"י; הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות [אוצר המשפט חלק א ערך 2732] מהד' חדשה ירושלים תשם רמ עמ'  
142.ליבזון, גדעון זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 247-294  
143.מרגליות, ראובן הרמב"ם והזוהר סיני כרך לב תשיג עמ' רסג-רעד; לג תשיג עמ' ט-טו, קכח-קלה, ריט-רכד, שמט-שנד; לד תשיד עמ' רכז-רל, שפו-שצה  
144.נייהויזן, ח"ש שמות חכמי התלמוד ברמב"ם היהודי שנה ב תרצז עמ' 64-60  
145.סייקס, דוד סטיותיו של הרמב"ם ממקורותיו בהלכה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קיג-קנא  
146.ספטימוס, דב מאבק על שלטון ציבורי בבארצלונה בתקופת הפולמוס על ספרי הרמב"ם תרביץ שנה מב תשלג עמ' 400-389  
147.עמינח, נח הרמב"ם בפסיקת הרשב"ש דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' ריג-רל  
148.פולינסקי, אלימלך שאול השפעות על דרכי הרמב"ם בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 34-45  
149.פורת, ישראל 'בינה במקרא ושום שכל' (מתוך עיון בפסקי הלכות של הרמב"ם ז"ל) [ראיותיו של הרמב"ם מן המקרא ומן הסברא] אור המזרח שנה יג חוב' ג-ד תשרי תשכד עמ' 37-36  
150.פרידלנדר, יהודה מקומה של ההלכה בספרות ה'השכלה', היחס לרמב"ם כפוסק מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה תשמו עמ' 362-349  
151.פרידמן, שמא יהודה כלום לא נצנץ פירוש רש"י בבית מדרשו של הרמב"ם? רש"י - דמותו ויצירתו כרך ב ירושלים תשסט עמ' 403-464  
152.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג   
153.קלנר, מרדכי דור דור ורמב"םיו: הרמב"ם של הרב אהרן קוטלר על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 463-486  
154.רבינוביץ, נחום אליעזר לשון ערומים (הבחנת הרמב"ם באופיים הלשוני של מקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 11-18  
155.שבייד, אליעזר הרמב"ם וחוג השפעתו  ירושלים תשן 267 עמ'  
156.שוורץ, א' יחסו של הרמב"ם אל הגאונים תרגום מאיר חבצלת. סורא ספר ד תשכד עמ' 156-191  
157.שטמפפר, יהודה צבי השפעת כתבי ההלכה של רב שמואל בן חפני גאון על הרמב"ם הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 199-209  
158.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
159. Dienstag, Jacob I.  The relationship of Maimonides to his predecessors. Sources and possible sources for the Mishneh Torah. An alphabetical survey.  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 42-60  
160. Finkelstein, Louis  Maimonides and the tannaitic Midrashim  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 469-517  
161. Greenbaum, Aaron  Surety for the person of the debtor: Maimonides' geonic sources  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 75-81  
162. Guttmann, Michael  Zur Quellenkritik des Mischneh Thora  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 148-159  
163. Havazelet, Meir  Traces of geonic influence in the composition of Maimonides' Mishne Torah  Dissertation Jewish Theological Seminary, 1963  
164. Hoffer, Armin  Majmuni Kodexe es a Sulchan Aruch  Jubilee Volume in honour of... Bernhard Heller on the occasion of his seventieth birthday, 1941, p. 192-199  
165. Katchen, Aaron L.  Christian hebraists and Dutch rabbis; seventeenth century apologetics and the study of Maimonides' Mishneh Torah  Cambridge, Mass.-London 1984, 17 + 391 p.  
166. Marmorstein, Arthur  The place of Maimonides' Mishne Torah in the history and development of the Halachah  In: Moses Maimonides, ed. Isidore Epstein, London 1935, p. 159-174  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
167.אבינר, שלמה מצות כיבוש הארץ לרמב"ם שנה בשנה תשנח עמ' 253-266  
168.אבן-ספיר, ישעיה בענין העמדת המלך (ביאור ברמב"ם) אור המזרח שנה ו חוב' ב ניסן תשיט עמ' 16-14  
169.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
170.אברמסקי, יחזקאל שיטת הרמב"ם בעניני שביעית ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' סא-סג  
171.אוליפנט, זאב ה'אני מאמין' החינוכי של הרמב"ם שבילי חינוך שנה מ תשמא עמ' 245-238  
172.אופענהיים, חיים דברי סופרים ישרון שנה ה תרכה עמ' יז-ל  
173.אוקס, דוד הגדרת המושג חינוך מפי הרמב"ם ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' רלז-רמ  
174.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
175.אטינגר, שמשון שתי הערות לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה (i. לדרכו של הרמב"ם בהגדרת המצוות ii. על "דברי סופרים" וחזרותיו של הרמב"ם במשנה תורה) סיני כרך קו תשן עמ' רכט-רמב  
176.אלבק, חנוך קצת מקורות והערות לס' יד החזקה לרמב"ם ספר היובל לש' קרויס, ירושלים תרצז עמ' 155-145  
177.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות  סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
178.אלון, מנחם לבירורה של הלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם (הלכות מלוה ולוה פרק כה הלכות ג-ד) ניב המדרשיה גל' חורף תשכו עמ' כט-לו  
179.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
180.אלסטר, יצחק ביאור ברמב"ם שפושע מזיק הוא מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' סג-סה  
181.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
182.אלפסי, יצחק שליחות בגט ע"י גוי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעה-קעז  
183.אלפסי, יצחק בירור פסקי הרמב"ם בהלכות אישות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קס-קסו  
184.אלפסי, יצחק שיטות ברמב"ם [עניינים שונים] כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קסט-קעו  
185.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
186.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
187.אסף, מנחם הפועל בהלכה; ליקוטי הלכות מהרמב"ם ומקורותיהן עבודה וביטוח לאומי כרך כט תשלז עמ' 175-172; כרך ל תשלח עמ' 278-274  
188.אפטוביצר, אביגדור חקר הלכה ב'משנה תורה' רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 136-131  
189.אפשטיין, יעקב שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים אמונת עתיך 77 סיון-תמוז תשסח עמ' 35-41  
190.ארזי, אברהם הערות להלכות קדוש החודש להרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רסו-רסח  
191.ארזי, אברהם הרמב"ם כפשוטו שנה בשנה תשכז עמ' 215-210  
192.אריאל, יעקב הנגב הדרומי - שיטת הרמב"ם אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 33-35  
193.ארליך, מיכאל טומאת כהן לאשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ריח-רכ  
194.אשכנזי, מאיר חידושים על הרמב"ם הלכות מלכים מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' יד-טז  
195.בהרב, יהודה שיטת הרמב"ם בענין חזקת ג' שנים אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 32-41  
196.בוטשקו, אליהו בירור בשיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' קיג-קכ  
197.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
198.ביברפלד, חיים באור בדברי הרמב"ם בענין חזקת הבתים הנאמן שנה יח תשכז גל' לג עמ' 1-2  
199.ביין, שמעון שיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 45-42  
200.ביניק, משה ביאור שיטת הרמב"ם בתקפו כהן בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' מח-נ  
201.ביסטון, שמעון שלום בגדרי תנאי קודם למעשה ובשיטת הרמב"ם זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קטו-קכה  
202.בלוך, חיים הלכות באיסורי ביאה להרמב"ם הצריכות פתרון המאור שנה ב חוב' ג כסלו תשיא עמ' 6-7  
203.בלום, אליהו שיטת הרמב"ם בדין נתינת קידושין מאורות אמנה א תשנז עמ' 69-75  
204.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
205.בלומנפילד, שמואל מ' למשנתו החינוכית של הרמב"ם החינוך 28 תשטז עמ' 155-144; חברה וחינוך ביהדות אמריקה, ירושלים-ת"א תשכה עמ' 162-143  
206.בלומנפלד, יוסף בדיני גניבה [הערות בדברי הרמב"ם] הפרדס שנה כד חוב' א תשרי תשי עמ' 6-5  
207.בלומנפלד, יחיאל מאיר אנציקלופדיה כל המצוה (ספר על תרי"ג מצות וביאור להשקפת הרמב"ם בהלכותיו). כרך א ורשה תרצה רד עמ'  
208.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
209.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11. ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
210.בלידשטיין, יעקב הגישה לקראים במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 510-501  
211.בלידשטיין, יעקב למעמדו של גר תושב במשנת הרמב"ם, שתי הערות להל' מלכים י, יא סיני כרך קא תשמח עמ' מד-נב  
212.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
213.בלידשטיין, יעקב לאופיה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
214.בלידשטין, יעקב השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 89-95  
215.בלידשטין, יעקב אופייה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
216.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
217.בלידשטין, יעקב הורים ובנים במשנת הרמב"ם - הגות והלכה דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 27-36  
218.בלידשטין, יעקב על מינוי בתי דין בהלכת הרמב"ם (עיון בהל' סנהדרין א, א-ד) סיני כרך קטו תשנה עמ' קלח-קמח   
219.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
220.בלייך, משה אהרן ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג ואל יעבור בשלש העבירות אור המזרח כרך לח תשן עמ' 232-235  
221.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
222.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
223.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
224.בנדיקט, בנימין זאב על לשונות הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קלא-קמג  
225.בנדיקט, בנימין זאב יהודי לחצאין [ישראל מומר לעבודה זרה במשנת הרמב"ם] תורה שבעל פה כט תשמח עמ' פח-צד  
226.בנדיקט, בנימין זאב אתחלתא דגאולה לאור משנת הרמב"ם תורה שבעל פה ל: עמ' פא-צא, תשמט  
227.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם בפסק הלכה [בענין הזק ראיה] סיני כרך נ תשכב עמ' רכט-רלח  
228.בנדיקט, בנימין זאב על דרכו של הרמב"ם בהדגמה ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 70-52  
229.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם ב'יד החזקה' סיני כרך נב תשכג עמ' רעט-רפו  
230.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם בטעמו של דין תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' פז-קח  
231.בנדיקט, בנימין זאב ללא סטיה מן הגמרא תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' קיז-קלג  
232.בנדיקט, בנימין זאב על דרך ההגדרה במשנת הרמב"ם שנה בשנה תשכה 223-236  
233.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי ההכרעה של הרמב"ם [בענין המלוה על המשכון אינו משמט] תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' פד-קח  
234.בנדיקט, בנימין זאב לדרכם של חז"ל בהבאת טעמו של דין לאור תמוהות במשנת הרמב"ם תורה שבעל-פה י תשכח עמ' קט-קטז  
235.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הכרעתו של הרמב"ם בענין קדושת הארץ תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' כז-לד  
236.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם והפסיקה התלמודית בענין גט מעושה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' פה-קז  
237.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות חז"ל - אחד ממקורות ההכרעה של הרמב"ם בפסק ההלכה [בענין מלחמת מנע] תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' קנז-קעד  
238.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות הרמב"ם והעיון במקורות לשונותיו - מפתח לגילוי מקור הכרעתו בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קא-קז  
239.בנדיקט, בנימין זאב פרשנות הרמב"ם - פרשנות התלמוד תורה שבעל-פה טו תשלג עמ' קח-קכ  
240.בנמלך, מוטי בדברי הרמב"ם בדין עיר נידחת עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 89-98  
241.בצלאל, שמואל בדין משחק בקוביא בשיטת הרמב"ם מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קכח-קלג  
242.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
243.ברוידא, שמחה זיסל בענין "כל הדבר הגדול יביאון אליך" [באור דברי הרמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"א] מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קא-קח  
244.ברונשפיגל, אבא שיטת הרמב"ם בהפרשת צדקה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תסו-תסח; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ניו יורק תשמד עמ' 89-87  
245.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
246.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
247.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
248.ברנדס, יהודה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26  
249.ברקוביץ, מאיר רשע דחמס - בין אביי לרבא (שיטת הרמב"ם) אבני משפט ב תשסג עמ' 144-138  
250.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
251.גוטל, נריה מ' בענין 'קיבוץ נדחי ישראל'; שיטת הרמב"ם אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 213-209  
252.גולדשמיד, נחום בענין עשה דוחה לא תעשה ועשה דוחה עשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכו-קכז  
253.גורדין, עמיחי שיטת הרמב"ם בתנאים עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 119-124  
254.גורטלר, נחום שמואל חלות הקנין בתנאי בלשון אם, ובתנאי מעכשיו (שיטת הרמב"ם) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תנו-תעו  
255.גילת, ישראל צבי חובות ההורים לילדיהם: פשר סטיית הרמב"ם מן ההלכות התלמודיות מאזני משפט ד תשסה עמ' 815-864  
256.גינצבורג, יעקב משלם מקורות וביאורים לדברי הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קצח-ריא  
257.גלינסקי, אליעזר הצעה למקור שיטת הרמב"ם בקנסות הקצובים קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 94-89  
258.גמליאל, חנוך; כץ, מנחם "עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו": על הלכה אחת במשנה תורה להרמב"ם (הל' מלכים פרק ט, א), מקורה ועיצובה משלב גל' לז אלול תשסב עמ' 31-42  
259.גרינבלט, אפרים הערות ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' מב-מו  
260.גרינברג, שמואל באור בדברי הרמב"ם [בענין פסול רשע לעדות] סיני כרך יא תשב-תשג עמ' רצב-רצח  
261.גרינברג, שמואל באור ברמב"ם לענין סנהדרין בחו"ל התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסא-קסב  
262.גרינפלד, ברוך חנה בביאור שיטת הרמב"ם בדינא דבר מצרא עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' מג-נ  
263.גרליצקי, יוסף שמואל מצוות קידוש ה' לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' נח-סא  
264.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
265.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
266.גרשוני, יהודה בענין מכחיש נבואתו של משה רבינו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רפו-רצ  
267.גרשוני, יהודה בענין שיטת הרמב"ם בנבואה דלטובה אינו חוזר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רצ-רצג  
268.גרשוני, יהודה שיטת הרמב"ם במשפט המלוכה חכמת גרשון ירושלים תשנז עמ' תכז-תכח  
269.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תלמוד תורה להרמב"ם בתולדות החינוך בישראל תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קכח-קמו  
270.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
271.דינסטג, ישראל יעקב בריאת העולם במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 32-33 תשנד עמ' 247-267  
272.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
273.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תפלה להרמב"ם: ציונים והערות לפי סדר תהליכים תורה שבעל פה לז: עמ' קמד-קסג, תשנה  
274.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
275.הורביץ, ש"י איש הרמב"ם ומשפט האישות בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 659-666  
276.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
277.הילביץ, אלתר עיונים בהקדמת הרמב"ם לחיבורו "משנה תורה" סיני כרך קי תשנב עמ' קצג-רט"ו   
278.הילביץ, אלתר ללשונות הרמב"ם; מחקרים ובירורים ירושלים תשי  
279.הילמן, א' הערה ברמב"ם הלכות סנהדרין י, ה [בענין מנין הקולות] סיני כרך כח תשיא עמ' שסח  
280.הכהן, אביעד "ואהבתם את הגר" - על יחסו של הרמב"ם לגר ול"אחר" פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 294 עקב תשסז 4 עמ'  
281.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
282.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
283.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
284.הלוי, חיים דוד מצות התשובה במשנתו של הרמב"ם אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 149-145  
285.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
286.הלוי, חיים דוד דבר המשפט; בירורים וחקרי הלכות על סדר הלכות סנהדרין להרמב"ם. א-ג ת"א תשכג-תשכה 251+227 + 196 עמ'  
287.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
288.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
289.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
290.הלר, חיים קונטרס בירורים בכמה ענינים ברמב"ם ובפוסקים בהלכות מלוה ולוה ואבזרייהו מוסף להפרדס שנה כ חוב' ה מנחם-אב תשו 32 עמ'  
291.הנשקה, דוד עדות לקיום הדבר לשיטת הרמב"ם מעליות עלון ב תשמא עמ' 8-4  
292.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
293.הנשקה, דוד לאוין שאין לוקים עליהם לשיטות הרמב"ם המעין כרך כד גל' ב טבת תשמד עמ' 40-33  
294.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
295.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197  
296.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
297.הנשקה, דוד 'לנוכרי תשיך', לתולדות שיטת הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 565-579  
298.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' יא-יב   
299.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' י-יא  
300.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
301.הרצוג, יצחק אייזיק הרמב"ם בהלכה סיני כרך לו תשטו עמ' תלט-תמו  
302.הרשטיק, משה בדין זמן ערב ובין השמשות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קכז-קמט  
303.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
304.הרשקוביץ, צחי פסיקת הרמב"ם בדין ברירה מעליות טז תשנה עמ' 135-139  
305.וולף, אברהם י' מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענין הדרשות וההלכות ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' רלג-רמו  
306.ויגודה, מיכאל על מקומה של החרטה בהלכות תשובה לרמב"ם על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשסח עמ' 25-37  
307.ויידמן, יחיאל שמיטה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 103-100  
308.וייס, יעקב גרשון הבטוי 'חכמים ראשונים' במשנה תורה לרמב"ם דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 141-125  
309.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
310.וייסבליט, שלמה על קראים, ישמעאלים וגרים במשנת הרמב"ם האומה שנה כג תשמה-תשמו עמ' 72-69  
311.וייסבליט, שלמה דרכי הוראה - במשנת הרמב"ם מחניים קח אב תשכו עמ' מ-מג  
312.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
313.ויסבליט, שלמה עיון בהלכות צדקה להרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127  
314.וכטפויגל, נחום אליהו הערות בהלכות מלכים התורה והמדינה קובץ ג תשיא קסה-קסח  
315.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
316.ולדמן, צבי ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 77-65  
317.וסינג, ב' בביאור ד' הרמב"ם בקידושין מדין ערב ועבד כנעני הבאר חוב' יב אלול תשכו עמ' 32-34  
318.ורדי, דב ברכת אירוסין לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 143-141  
319.ורהפטיג, איתמר גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 411-398  
320.ורהפטיג, איתמר שיטת הרמב"ם בדינא דגרמי מגל ז תשן עמ' 75-84  
321.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
322.זסלנסקי, אהרן יצחק בהלכות גזילה (מחידושי על הרמב"ם) פחד יצחק, ירושלים תשט עמ' סב-סד  
323.זסלנסקי, אהרן יצחק קובץ על יד (הערות ובאורים ליד החזקה של רבנו משה בן מימון). א-ג ירושלים תשטז-תשכא  
324.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין חיובי מצוות לשיטת הרמב"ם אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קי-קיג  
325.זסלנסקי, אהרן יצחק בדיני מלחמה בשבת (מחדושי על הרמב"ם) יחי ראובן, ירושלים תשך עמ' לו-לח  
326.זק"ש, זבולון עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגוזלו ובחובלו מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קיד-קיח  
327.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מצות ישוב ארץ ישראל לדעת הרמב''ם סיני כרך מט תשכא עמ' רז-רי  
328.זקס, חיים ליב שיטת הרמב"ם במלקות ארבעים הפרדס שנה לג חוב' ח אייר תשיט עמ' 13-15  
329.זקס, חיים ליב עין תחת עין - ממון לשיטת הרמב"ם הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 8-10  
330.חבצלת, מאיר זיקת הרמב"ם לארץ ישראל והשפעתו על העולים אליה פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 86-65  
331.חבצלת, מאיר יחס הגאונים והרמב"ם אל המנהג סיני כרך נד תשכד עמ' קנה-קסג  
332.חבצלת, מאיר הרמב"ם והגאונים על המנהג תלפיות כרך ט תשכה עמ' 276-261  
333.חבצלת, מאיר על מנהגים אחדים בספרי הרמב"ם והגאונים פרקים, ניו-יורק, כרך ד תשכו עמ' 57-70  
334.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
335.חנניא, אשר שיטת הרמב"ם בדין בית דין מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קה-קט  
336.חפץ, זאב  דין טביעת אצבעות לשיטת הרמב"ם  מגל י תשנד עמ' 173-184  
337.חרל"פ, זבולון כסף קידושין: שיטות רש"י, רבותיו של רש"י, והרמב"ם בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 305-319  
338.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
339.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
340.טיילור, עקיבא המקור לטבילת גר לשיטת הרמב"ם כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 141-138  
341.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
342.טכורש, כתריאל פישל הערות בהלכות מלכים להרמב"ם אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 24-27  
343.טכורש, כתריאל פישל בענין גואל הדם (באור ברמב"ם) אור המזרח כרך יט תשל עמ' 35-31  
344.טל, אלכס להבנת הכרעת הרמב"ם בפסקו (עיון בסוגיית המלוה את חברו בעדים) עלון שבות גל' 117 ניסן תשמז עמ' 51-39   
345.טשרנוביץ, גרשון היחס בין ישראל לגויים לפי הרמב"ם ניו-יורק תשי 62 עמ'  
346.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) הקונסטיטוציה של מלכות ישראל העתידה עפ"י רבי משה בן מימון ז"ל אוצר יהודי ספרד ספר י תשכז-תשכח עמ' 17-19  
347.ישראלי, שאול שיטת הרמב"ם בכיבוש רבים וכיבוש יחיד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' טו-כו  
348.ישראלי, שאול על שביעית בזמן הזה בשיטת הרמב"ם תורה שבעל פה כח תשמז עמ' מב-נ  
349.ישראלי, שאול לבירור שיטת הרמב"ם בחידוש הסנהדרין עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ג עמ' כח-לז  
350.כ"ץ, יחיאל מיכל ביאור בדברי הרמב"ם בענין אשת מלך והגדרת דיני חליצה בית יצחק תשיז עמ' 29-39  
351.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
352.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
353.כהן, דב פסול קרובים מצד האם לשיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 53-65  
354.כהן, דב הצעת מקור לשיטת הרמב"ם בדין זוטו של ים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 236-44  
355.כהן, יעקב ביאור בשיטת הרמב"ם בהתראת ספק הדרום חוב' יז ניסן תשכג עמ' 151-147  
356.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
357.כהן, כרמיאל מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה (ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה) מעליות כ תשנט עמ' 217-227  
358.כהן, רפאל צבי בדברי הרמב"ם דחופה הוי יחוד בני שלמה תשנח עמ' קג-קו  
359.כהן, שלום יוסף יחזקאל שי' הרמב"ם דחופת נידה אינה קונה קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קלט-קמד  
360.כהנא, אברהם דובר ביאור בדברי הרמב"ם [בענין השוכר את הפועלים והטעו את בעה"ב] סיני כרך ב תרצח עמ' שעא-שעב  
361.כהנא, אסף דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה מעליות כא תשנט עמ' 63-72  
362.כהנא, קלמן התורה המסורה לשיטת הרמב"ם יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' רעט-שב; חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' ז-לז  
363.כהנא, קלמן 'ארבעים יכנו' לפי הרמב"ם המעין כרך י גל' ג ניסן תשל עמ' 19-22  
364.כץ, יוסף עדים זוממים כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רטו-ריז  
365.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  
366.לוין, בנימין מנשה מדרשי הלכה ופסקי הרמב"ם לפי סדר התורה רבינו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' קא-קמה  
367.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
368.לוינגר, יעקב על העיון והדקדוק בדברי הרמב"ם ומגבלותיהם בר-אילן א תשכג עמ' 246-269  
369.לוינגר, יעקב דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם (מחקר על המיתודה של משנה תורה) ירושלים תשכה 233 עמ'  
370.לוינגר, יעקב על תורה שבעל-פה בהגותו של הרמב"ם תרביץ שנה לז תשכח עמ' 293-282  
371.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
372.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
373.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82   
374.ליאור, דב ביאור שיטת הרמב"ם בענין מצות ישיבת ארץ ישראל שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 496-495  
375.ליבוביץ, יהודה להבנת יסודו של רמב"ם בקידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכא-תכו  
376.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
377.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
378.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
379.לייטר, זאב הגהות וציונים על הרמב"ם הל' מלכים אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 136-125  
380.ליינר, ירוחם הערות ברמב"ם ונושאי-כליו הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רמח-רנא  
381.ליינר, ירוחם הלכה ואגדה בסופי הספרים שב'משנה תורה' תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 222-214  
382.ליפקין, חיים יצחק גדרי תשובה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' נה-נז  
383.לם, נחום קיום מצוות ע"י גויים לפי הרמב"ם הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קעו-קעט  
384.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קצב-רא  
385.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
386.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
387.לפיד, שמעון בחריש ובקציר תשבות בשיטת הרמב"ם אורות עציון כד אדר תשנ"ד עמ' 18-35  
388.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
389.מאיר, איתן שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות קול צבי ב תשס עמ' 251-268  
390.מאיר, יששכר בביאור שיטת הרמב"ם שחופה היא יחוד חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' נג-סב  
391.מאיר, משה שיטת הרמב"ם בדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 51-33  
392.מגנצא, צבי כבוש הארץ, באור בשיטת הרמב"ם והרמב"ן מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' נה-עב  
393.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
394.מונדרי, יוסף חיים צבי בשיטת הרמב"ם בדין התורם שלא ברשות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמז-קנב  
395.מונדרי, יוסף חיים צבי דין תפיסה פחות משלשה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ר-רז  
396.מוסקוביץ, יחיאל מיכל בדין הבא על הכותית הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 37-38  
397.מזרחי, מרדכי בדין חופה קונה או יחוד קונה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכח-קלא  
398.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
399.מייקל, זנוויל שיטת הרמב"ם בדין תקרובת עבודה זרה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעט-קפב  
400.מימון, אברהם חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם סיני כרך לו תשטו עמ' תמז-תנא, תקמו-תקנב; לז תשטו עמ' לו-מ, קו-קיד, רד-ריד, רסא-רסו, שסג-שסז, תכח-תלט; לח תשטז עמ' כב-לב. יצא גם כספר: חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם. ירושלים תשיז קיח עמ'  
401.מינקוביץ, מאיר מחקרים במשפט התלמודי; מיוסדים על פסקי הרמב"ם ירושלים תשטז 180 עמ'  
402.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
403.מירסקי, שמואל ק' הרמב"ם ויחסו אל הפשט והדרש הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 77-84  
404.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
405.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
406.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
407.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
408.מנהיים, מרדכי אלעזר בביאור שיטת הרמב"ם בדיני אסמכתא דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קפג-קצב  
409.מצגר, יונה ביאור שיטת הרמב"ם בדין היזק ראיה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קיז-קכא  
410.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
411.מרצבך, יונה על מידת אצבע לדעת הרמב"ם נועם ספר ז תשכד עמ' רפג-רפו  
412.מרק, יוחנן בירור דעת הרמב"ם בקידושי כסף מדברי סופרים בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' נג-נו  
413.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
414.נאור, בצלאל תשובה ומנהגו של עולם במשנת הרמב"ם הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 34-36   
415.נבנצל, אביגדור בענין שיטת הפסיקה של הרמב"ם כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 42-40  
416.נבנצל, אביגדור בשיטת הרמב"ם בספיקות כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 24-25  
417.נויבואר, יקותיאל יעקב הרמב"ם על דברי סופרים (שיטתו ושיטת מפרשיו) ירושלים תשיז 173 עמ'  
418.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
419.נייהויזן, חיים שמעון תורה אור להרמב"ם (מראה מקומות כל הפסוקים אשר ב'יד החזקה'. מעיר על שנויי נוסחאות...) בלטימור מרילנד תשב קט עמ'  
420.נריה, נחום כיתור עיר אויב ומצור מלחמה (בירור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן) כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 60-56  
421.סגל, ברק בירור שיטת הרמב"ם בעניין אונס ופיתוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 15-19  
422.סגל, זרחיה יהודה כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד בתנאי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רח-ריד  
423.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
424.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
425.סולובייצ'יק, יוסף דוב ישוב לדברי הרמב"ם פ"ז ה"א מהלכות מלכים כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעווינטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צה-צז  
426.סולוביצ'יק, חיים  ביאור שיטת הרמב"ם במוכר עבדו לקנס מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נב-נג  
427.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
428.סיימון, ברוך חיים שיטת הרמב"ם בענין לאו שאין בו מעשה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 341-346  
429.סילבר, יהודה לענין שיטת הרמב"ם בפסק בסוגיא דתקפו כהן הפרדס שנה סא חוב' ו אדר תשמז עמ' 28 ,25-23  
430.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
431.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
432.סיני, יובל חקירות, "בדיקות" ו"דרישות" - פרק בדרכי גיבוש הלכות הרמב"ם סידרא כא תשסו עמ' 35-50  
433.סיני, יובל תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149  
434.סיני, יובל  שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת מעליות טו תשנה עמ' 67-78  
435.סלימן, אבוד הנזירות במשנת הרמב"ם מעליות יד תשנד עמ' 319-326  
436.סמט, אלחנן עיונים בהלכות דעות מעליות כ תשנט עמ' 243-270  
437.סמט, אלחנן התקדשי לי במנה - תנם על גבי סלע - בסלע של שניהם, שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד מעליות כא תשנט עמ' 22-43  
438.עהרנפלד, יצחק יחיאל בענין הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תרח-תריד  
439.עוזר, משה ליב שיטת הרמב"ם בדין רוב וקרוב בנתיבות ים י תשלט עמ' יט-כה  
440.עמיטל, יהודה מלחמות ישראל על-פי הרמב"ם עלון שבות גל' 116 חנוכה תשמז עמ' 37-23; תחומין ח תשמז עמ' 461-454  
441.עמיטל, יהודה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 221-232  
442.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
443.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
444.ערוסי, רצון צנעת הפרט במשנת הרמב"ם שערי צדק ו תשסה עמ' 56-72  
445.פאוער, יוסף עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם סיני כרך סא תשכז עמ' רנט-רסו  
446.פאוער, יוסף 'דאורייתא', 'דרבנן' ו'דינים מופלאים' במשנתו של הרמב"ם סיני כרך סז תשל עמ' כ-לה  
447.פדרבוש, שמעון שלושה דיונים ברמב"ם חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 175-160  
448.פוגלמן, מרדכי ברורים ל'משנה תורה' של הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קצא-קצח  
449.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
450.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  
451.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
452.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
453.פורת, ישראל שיטות הרמב"ם והרמב"ן במצוות ירושת הארץ אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשטז עמ' 20-17  
454.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עח-פ  
455.פינקלשטיין, אליעזר אריה תקוני גרסה בספרי במדבר על פי הרמב"ם [על 'וישב שם' בהורג בשגגה] הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 75-76  
456.פיצ'ניק, שלום שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתיא' הדרום חוב' ג אלול תשיז עמ' 43-45  
457.פיק, שלמה זאב מצוות תפילה - עיונים בשיטת הרמב"ם מגל יג תשסב עמ' 65-88  
458.פיקסלר, אלישע נסיון לשחזור שיטת הרמב"ם בענין קידושי כסף ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 30-137  
459.פיקסלר, דרור המחלוקות המובאות ב"משנה תורה" להרמב"ם מעליות יג תשנג עמ' 189-194  
460.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
461.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
462.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
463.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג  
464.פרידמן, נתן צבי גדר 'לפני עוור' לפי שיטת הרמב"ם קול תורה שנה כ תשכו חוב' ה עמ' ו-ז  
465.פרל, גדעון שיטות הרמב"ם והראב"ד בדיני תנאים הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 131-128  
466.פרנקל, איסר "שליח בית דין" [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו  
467.פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד  
468.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
469.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
470.פרנקל, שמעון קדושה ראשונה וקדושה שנייה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפא-קפג  
471.ציון, אברהם ביאור בשיטת הרמב"ם בדין אלה שלא תקנו להם נישואין חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' עג-עט  
472.קאפח, יוסף לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 251-242  
473.קאפח, יוסף התשובה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך צא תשמב עמ' צז-קח  
474.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 255-248  
475.קאפח, יוסף 'ופליגא' במשנת הרמב"ם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101  
476.קדרי, עדיאל דברים המעכבים את התשובה, עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם שפע טל, עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשסד עמ' 113-129  
477.קדרי, עדיאל תורתם של יחידים (לימוד תורה בזמן הזה על-פי הרמב"ם) אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 175-186  
478.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
479.קליין, אלכסנדר יוזמה אישית והתערבות אלוקית במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 133-134תשנח עמ' 125-135  
480.קליין, יעקב גבולות ארץ ישראל לפי הרמב"ם המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 54-52  
481.קלין, אלכסנדר שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע בד"ד 6 תשנח עמ'87-100  
482.קמפינסקי, יהושע החסיד והחכם במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 132 תשנח עמ' 87-92  
483.קפלין, כתריאל דוד בדיני כובש שכר שכיר בירושלמי וברמב"ם הדרום חוב' כג ניסן תשכו עמ' 62-70  
484.קפלן, צבי ספינה שחישבה להישבר - לשיטת הרמב"ם בדין רודף [אוצר המשפט חלק א ערכים 6750 ,2829] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' סג-סט  
485.קפלן, צבי ספינה שחישבה להשבר... (לשיטת הרמב"ם בדין רודף) סיני כרך סז תשל עמ' לח-מב  
486.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
487.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
488.קריססל, חיים אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב"ם דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 127-151  
489.קריצר, יוסף י"ג עיקרים של הרמב"ם והחולקים עליו ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 28-31  
490.קרליץ, מאיר ביאור ברמב"ם (בענין 'מדין ערב' ו'מדין עבד כנעני') הפרדס שנה יג חוב' ד תמוז תרצט עמ' 8-9  
491.קרלמן, אורי חיוב בור לשיטת הרמב"ם מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' צב-צה  
492.ראק, יהודה מצות קידושין אליבא דהרמב"ם עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 107-118  
493.רבידוביץ, שמעון עיוני רמב"ם א: על המדע ב'ספר המדע'. מצודה ספר ב תשד עמ' 143-132. ב: ספר המצוות וספר המדע לרמב"ם. שם ספר ג-ד תשה עמ' 212-181  
494.רבידוביץ, שמעון פרק בתורת המוסר לרמב"ם [הלכות דעות] ספר היובל לר"מ קפלן, חלק עברי ניו-יורק תשיג עמ' רה-רלו  
495.רבידוביץ, שמעון ספר הפתיחה ל'משנה תורה' מצודה ספר ז תשיד עמ' 196-125  
496.רבינוביץ, אהרון גדליה בירור בשי' רש"י ורמב"ם בדין ברירה הפרדס שנה מו תשלב חוב' ד עמ' 17-20  
497.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ם בענין קדושת הארץ והמקדש תחומין ו תשמה עמ' 444-439  
498.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפם דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
499.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
500.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
501.רבל, אליעזר צבי לבירור דעת הרמב"ם בענין שכר ועונש [על חסידי אומות העולם] חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 116-112  
502.רבל, אליעזר צבי המסורת בספרי הרמב"ם (פרק: הלכה למשה מסיני) ניו-יארק תשב 28 עמ'  
503.רבל, אליעזר צבי ביאור שיטת הרמב"ם בטעם אחד ממקרא אחד הפרדס שנה יז חוב' ב אייר תשג עמ' 41-38  
504.רבל, דוב נאמנות עדים לדעת הרמב"ם ועדות עד אחד להבבלי והירושלמי כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעוונטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צח-קט  
505.רבל, דוב עונש שבועת שקר לדעת פילון והרמב"ם חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 5-1  
506.רבל, דוב דעת הרמב"ם בחדוש הסמיכה הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 23-25  
507.רוזין, יונתן סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה, בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם מעליות יז תשנו עמ' 28-65  
508.רוזן, ישראל הרמב"ם ויחסו למדרשות שמעתין שנה ו חוב' 23 תשרי-חשון תשל עמ' 48-59  
509.רוזנברג, ישראל שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה מעליות כ תשנט עמ' 213-216  
510.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
511.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
512.רוזנטל, אליעזר שמשון על 'דרך הרוב' פרקים, ירושלים, כרך א תשכז-תשכח עמ' 183-224  
513.רוזנטל, דב קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמ-קמג  
514.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
515.רוזנטל, י' הרמב"ם על הנצרות (בשולי פרסומת מתעה) הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 18  
516.רוזנצויג, מיכאל בענין שיטת הרמב"ם במצות קידושין חזון נחום, מחקרים מוגשים לד"ר נחום לאם בהגיעו לשיבה, ניו יורק תשנח חלק עברי עמ' לה-מה  
517.רוזנצוייג, יוסף בענין מצוות ישוב א"י - לדעת הרמב"ם בלכתך בדרך אייר-סיון תשלה עמ' 14-11  
518.רוט, משלם שיטת הרמב"ם בדרשות חז"ל ואסמכתות ופשוטו של מקרא הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קפז-קצ  
519.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
520.ריינס, חיים זאב האדם במשנתו של הרמב"ם פרקים, ניו-יורק, כרך ג תשכג עמ' 115-109  
521.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
522.רפל, דב הרמב"ם כמחנך על פי 'משנה תורה' חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 251 עמ'  
523.רפפורט, שבתי שיטת הרמב"ם בדין עדי חתימה בגט בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 50-47  
524.רקובר, נחום הרמב"ם והחוק במדינת ישראל לקט הלכות מתוך 'משנה תורה' בזיקה לסעיפי החוק של מדינת ישראל, דיני ממונות. ירושלים תשמה 563 עמ'  
525.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
526.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
527.שדמי (פשדמייסקי), זבולון מעמד החולה ביום הכיפורים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צט-קה  
528.שדמי, זבולון האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62  
529.שוול, חיים דוב ביאור בשיטת הרמב"ם בדין סדר ישיבת חכמים בסנהדרין מוריה שנה א גל' ה-ו אייר-סיון תשכט עמ' כב-כה  
530.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
531.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
532.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
533.שוחטמן, אליאב מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם תחומין כ (תשס) 38-50  
534.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  
535.שוחטמן, אליאב  לבירור שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח" מגל ח-ט תשנב עמ' 51-67  
536.שופטל, דוד בענין שיטת הרמב"ם בחיוב שבועת מודה במקצת בממון שאינו יכול לכפור מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' רד-רי  
537.שחם, יואב שיטת הרמב"ם בסוגיית הוציא שינו ועינו עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 75-89  
538.שטיינהרץ, יעקב צבי הערה על הרמב"ם בדין עין תחת עין וגומר הצופה מארץ הגר ג תרעד עמ' 56-55  
539.שטינמץ, חיים ביאור שיטת הרמב"ם בשבועת רב הונא הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 65-69  
540.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
541.שטרנפלד, יעקב מקומם של טורי אמנון לשיטת הרמב"ם המעין כרך כב גל' א תשרי תשמב עמ' 51-39. שורק, שמואל: שם גל' ג ניסן תשמב עמ' 52; שטרנפלד, יעקב: כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 52-50; ורהפטיג, איתמר: על מקומם של טורי אמנון לפי הרמב"ם. שם כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 49-47 
542.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
543.שיין, חיים הרהורים במעמדו של הדיין; בין הרמב"ם ובעלי התוספות דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רכט-רמ  
544.שילה, דרור קניין גוי מיד ישראל על פי הרמב"ם עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 60-64  
545.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
546.שילת, יצחק בענין תוקפם של קידושי כסף לשיטת הרמב"ם ורבותיו של רש"י כתלנו יג תשן עמ' 104-107  
547.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
548.שינדלר, יונה מצות יום הכיפורים לפי שיטת הרמב"ם שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' סו-סט  
549.שינמן, פנחס קדושת המקדש, ירושלים והארץ לשעתה ולעתיד לבוא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קעה-קפ  
550.שינמן, פנחס  איזהו עשיר - המסתפק במועט והשמח בחלקו (הל' דעות פ"א ה"ד) כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מא-מד  
551.שלוש, דוד חיים דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מז-נ  
552.שמש, יעקב דין בל יחל וביאור שיטת הרמב"ם בזה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' טו-כא  
553.שמשוני, צבי קנין גוי במטלטלין - ביאור שיטת הרמב"ם מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 151-134  
554.שמשוני, צבי טעון של פירות - לבחינתו של דיוק ביד החזקה מעליות יד תשנ"ד עמ' 17-22  
555.שניאורסון, מנחם מנדל הדרן על הרמב"ם [עיון בהלכות משיח] כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יט-לו  
556.שפירא, דוד שלמה לתקנת בנות ישראל (בירור בדברי הרמב"ם הלכות גירושין) אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 28-29  
557.שפירא, משה שמואל בשיטת הר"מ בקידושי עובר מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' צ-צב  
558.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז  
559.שפרכר, שמואל היתר מאכלים אסורים לחלוצי צבא - שיטת הרמב"ם אילנות חוב' א תשמד עמ' 19-17   
560.שקלנובסקי, יהודה אמונות טפלות בשיטת הרמב"ם מספרא לסייפא עלון 43 טבת תשנג עמ' 143-149  
561.שרהאי, מנחם מענדל יהודה ליב משיב נפש; חלק א: שאלות ותשובות חדושים וביאורים בעניני הלכה למשה מסיני... עפ"י שיטת הרמב"ם ז"ל ושיטת רש"י.. ווילנא תרסו 111 עמ'  
562.[מימון] פישמן, יהודה ליב מפתח הדרשות להרמב"ם רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' א-ק  
563.[מימון] פישמן, יהודה ליב חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת ירושלים תשיא קח עמ'  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > סגנון

 מחברכותרתספרביקורת
564.אשכנזי, שמואל הרמב"ם כמתרגם מלשון התלמוד ללשון המשנה לשוננו לעם מחזור טז תשכה עמ' 174-137  
565.בידני, עובדיה הרמב"ם ורמזי הפסוקים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קנג-קנז  
566.בירנבוים, פלטיאל לשון הזהב של הרמב"ם הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 702-701  
567.בכר, בנימין זאב ערכי מדרש; ונלוה בסופו קונטרס לשון הרמב"ם בספרו משנה תורה (מתורגם מגרמנית ע"י א"ז רבינוביץ) ת"א תרפג 342 עמ'  
568.גליקסון, מ' הרמב"ם והלשון העברית רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4797 תרצה חוב' ב עמ' 45-58  
569.הכהן, אביעד ציוו חכמים - פרק בלשונות הרמב"ם בספר משנה תורה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 113-120  
570.הכהן, אביעד עקבות לשון חכמים ב"משנה תורה" להרמב"ם כתלנו יג תשן עמ' 542-556  
571.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
572.זיידמן, י"א סגנון משנה תורה לרמב"ם ובטול השערת-המקורות במקרא סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' קיב-קכא  
573.זיידמן, י"א סגנון משנה תורה לרמב"ם סיני כרך יב תשג עמ' תכח-תלח; יג תשג-תשד עמ' צו-קא  
574.זיידמן, י"א רישומי מקרא בלשון משנה תורה סיני כרך כה תשט עמ' כ-לא  
575.זיידמן, י"א הסגנון העברי של הרמב"ם והש"ע שנה בשנה תשכז עמ' 222-216  
576.כהנא, קלמן על 'חזרותיו' של הרמב"ם המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 26-5  
577.פורת, ישראל לסגנון ההלכות של הרמב"ם ז"ל אור המזרח שנה ג חוב' א טבת תשטז עמ' 18-22  
578.פרידלנדר, ישראל סגנון הרמב"ם (תרגם י"א זידמן) לשוננו כרך ו תרצד-תרצה עמ' 300-291  
579.קולידצקי, אברהם לשון 'חכמים הראשונים' ברמב"ם המעין כרך יט גל' ד תמוז תשלט עמ' 41-39   
580.רבינוביץ, נחום אליעזר מפי הקבלה מפי השמועה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך קטז תשנה עמ' כו-מא  
581.רוזנסון, ישראל הביטויים "גדולי החכמים" ו-"חכמים גדולים" במשנה תורה סיני כרך קיג תשנד עמ' רה-רכט  
582.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  
583.שליטא, משה שערים בהלכה; חלק א: מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה; חלק ב: המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך, עם הקבלות מהרמב"ם ודרך סידורו ירושלים תשמג 334 עמ'  
584.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר לסגנונו של 'משנה תורה' להרמב"ם בצרון כרך יד תשו עמ' 166-157  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > כתבי-יד ושנויי נוסחאות

 מחברכותרתספרביקורת
585.אטלס, שמואל קטעים מספר יד החזקה לרבנו משה בן מימון ז"ל (יו"ל עפ"י כתב-יד כתוב בעצם ידו של הרמב"ם שבספרית בודליאנא באוכספורד...) לונדון תש 58 + 20 עמ'. הערות והוספות. בצרון כרך יא תשה עמ' 300-298  
586.בלומנטל, דוד תרגום ערבי ל'הלכות יסודי התורה' דעת חוב' 14 חורף תשמה עמ' 144-113  
587.גולדפלד, לאה נעמי הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח סיני כרך צו תשמה עמ' סז-פ  
588.הורביץ, אלעזר שרידים נוספים מספר משנה תורה כתובים בעצם כ"י קדשו של הרמב"ם (מגניזה קהיר) [נספח: ספרים וקטעים ממשנה תורה להרמב"ם שיצאו לאור ע"פ כתבי יד או בהשוואה לכ"י ודפוסים ראשונים] הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 44-4  
589.הנשקה, דוד כלום נאמן הרמב"ם להעיד על נוסח ספרו? סיני כרך קד תשמט עמ' עו-פ  
590.וילהלם, יעקב דוד כתב-יד משנה תורה להרמב"ם בשטוקהולם קרית ספר שנה כט תשיג-תשיד עמ' 148-145  
591.זלוטניק, יהודה ליב להוצאה מדעית של ספר משנה-תורה להרמב"ם סיני כרך יט תשו עמ' עו-פא  
592.חבצלת, אברהם יוסף עותקים מוגהים של הרמב"ם בהם השתמשו מרן הבית יוסף ובעל השטמ"ק מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו יט-כב  
593.יואל, יששכר נוסח מקובל ונוסח מוגה בספר 'משנה תורה' להרמב"ם קרית ספר שנה יט תשב-תשג עמ' 143-140  
594.יואל, יששכר בדבר הנוסח התימני של ס' 'משנה תורה' קרית ספר שנה כ תשג-תשד עמ' 52  
595.כשר, מ' הרמב"ם בדפוס ובכתב יד סיני כרך יח תשו עמ' א-ח, עג-עט, קנב-קסב, רעט-רפד  
596.להמן, מנשה (מנפרד) רפאל שינויי נוסחאות לרמב"ם ספר טהרה הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 128-110  
597.ליפשיץ, אברהם חשיבותם של קטעי הגניזה לחקר הנוסח של ספר משנה תורה לרמב"ם עבודת גמר במחלקה לתמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 187 עמ'  
598.ליפשיץ, אברהם חשיבותם של קטעי הגניזה לחקר הנוסח של ספר משנה תורה לרמב"ם עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 188 עמ'  
599.מימון, יהודה ליב ספר 'היד החזקה' לנוסחאותיו ומקורותיו (לתכנית הדפסת הרמב"ם בכרך אחד) סיני כרך לב תשיג עמ' רנז-רסב. יצא גם בחוברת: ירושלים תשיג ח עמ'  
600.נרקיס, בצלאל כ"י מצוייר של משנה תורה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים קרית ספר שנה מג תשכח עמ' 300-285  
601.קאפח, יוסף הרמב"ם לפי כתבי-יד העתיקים של התימנים שנה בשנה תשמו עמ' 251-249  
602.קלנר, מנחם 'פארטייטשט און פארבערסערט' הערות על 'תיקונים' מגמתיים בכתבי הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 255-263  
603.קראוס, אדוניהו נוסחאות שונות ושבושים בכתבי הרמב"ם ז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 291-288   
604.רות, אברהם נפתלי צבי קטעים ממשנה תורה להרמב"ם גנזי קויפמן, בודפשט תשט עמ' 70-62  
605.[שמידל] פנחסי, ש"ד משנה תורה להרמב"ם בידי יהודי תימן חשיפת גנוזים מתימן, מאת יהודה לוי נחום, חולון תשלא עמ' נב-סח  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מהדורות חדשות

 מחברכותרתספרביקורת
606.בירנבוים, פלטיאל משנה תורה (היד החזקה) לרבנו משה בן מימון במהדורה מקצרת (ערוך על פי כתבי-יד ודפוסים ישנים, מנקד ומפרש בתוספת מבוא) ניו-יורק 1944 336+62 עמ'  
607.חיימזון, משה חיים משנה תורה... על פי כתב יד בגנזי אקספרד. הובא לדפוס בפעם הראשונה עם הקדמה ומראה מקומות והערות ותרגום אנגלי כרך א: ספר המדע. ניו-יורק תרצז [ד"צ ירושלים תשכב]; כרך ב: ספר אהבה. מראי מקומות והערות ע"י חיים מרדכי הכהן ברכר. ירושלים תשכב  
608.ליברמן, שאול (עורך) משנה תורה על פי דפוס קושטא רס"ט ושינויי נוסחאות מתוך כתבי יד ודפוסים ראשונים עם ציוני מקורות. כרך א: ספר המדע. ציוני מקורות, הערות ובירורים מאת יעקב כהן. שנויי נוסחאות מאח משה חיים קצנלבוגן ירושלים תשכד שלט עמ'  
609.פרייזלר, צבי ה' (עורך) ספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה בן מימון, עם פיסוק קל, איזכורים מהמקרא ומפתחות ירושלים תשמו 870 עמ'  
610.פרנקל, שבתי (עורך) ספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה ב"ר מיימון, סודר ונדפס מחדש, מוגה ושלם עפ"י כת"י עתיקים . ילקוט שינויי נוסחאות... כרך ב זמנים, ירושלים תשלה תשפט עמ'; כרך ג נשים, ירושלים תשלז תרפד עמ'; כרך ד קדושה, ירושלים תשמו תרכב עמ'; כרך ט נזיקין, ירושלים תשמב תשלה עמ'  
611.קאפח, יוסף משנה תורה . על פי כתבי יד תימן עם פירוש מקיף. א-ח. מדע-נשים. ירושלים תשמד-תשמח   
612.[מחברים שונים] משנה תורה הוא היד החזקה... מהדורה מנוקדת עם פירוש לעם. א-טז ירושלים תשיז-תשכה  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > ביבליוגרפיה ומפתחות

 מחברכותרתספרביקורת
613. מראי מקומות לספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה ב"ר מימון הוצאה חדשה עם הוספות. ניו-יורק תשמה 16 + תתמח עמ'  
614.אבידע, יהודה לתולדות ההוצאות הראשונות של י"ד ספרי 'משנה תורה' להרמב"ם ז"ל סיני כרך ל תשיב עמ' קלח-קמג; לא תשיב עמ' רמז-רמח  
615.אבידע, יהודה לתולדות הדפוס בישראל ודפוסי 'משנה תורה' להרמב"ם ז"ל סיני כרך לד תשיד עמ' שז-שי  
616.אבידע, יהודה ספר משנה תורה להרמב"ם כספר לימוד ארשת ג תשכא עמ' 31-47  
617.אסף, דוד אוצר לשון הרמב"ם; קונקורדנציה לספר משנה תורה הוא הי"ד החזקה לרבינו משה בן מימון [אוצר המשפט חלק א ערך 2878] ג-ט, חיפה תשלד-תשמה  
618.אסף, דוד אוצר לשון הרמב"ם; קונקורדנציה לספר משנה תורה. כרך א: אות א-אי חיפה תשך תכז עמ'  
619.דינסטג, ישראל יעקב תרומתם של חכמי ליטא לספרות 'היד החזקה' חסד לאברהם, ספר היובל לאברהם גולומב, מקסיקו תשל עמ' 496-445  
620.דינסטג, ישראל יעקב משנה תורה להרמב"ם (ביבליוגראפיה של הוצאות) מחקרים במדעי היהדות, ספר יובל ליצחק קיוב, ניו-יורק תשלב מדור עברי עמ' כא-קח  
621.הבלין, שלמה זלמן משהו לתולדות דפוסי הרמב"ם קרית ספר כרך מב תשכז עמ' 510-509  
622.הבלין, שלמה זלמן לתולדות הדפוסים הראשונים של ספר 'משנה תורה' לרמב"ם משנה תורה לרמב"ם דפוס קושטא רסט (1509), הוצאת מקור ירושלים תשלג עמ' 9-24  
623.ילינק, אהרן קונטרס הרמב"ם; סופר ומונה באורים חדושים ופירושים הגהות והשגות על ספר משנה תורה.. ווינא תרלח 32 עמ'. הוצאה ב בהוספה מרובה, ווינא תרנג 48 עמ'  
624.כהנא, ברוך; רענן, שלמה זלמן; בלום, יעקב מפתח לפירושים על משנה תורה; מראי מקום לכל הלכה והלכה [מכון הלכה ברורה] ירושלים תשמז 892 עמ'; מהד' שנייה תשמח 993 עמ' (במדפסת מחשב)   
625.לוצקי, משה פרקים מספר משנה תורה שנכתבו בעצם יד קדשו של רבינו המחבר ז"ל... אחרית דבר: הנוסח של המשנה תורה, כתב יד הרמב"ם המתפרסם בזה; רשימה של ההוצאות השלמות של ספר משנה תורה; השלמה לסדר התפלות; לשינויי הנוסחאות שבמשנה תורה ניו-יורק תשז כו דף+ 36 עמ'. נספח לרמב"ם מהדו' שולזינגר ניו-יורק תשז  
626.סלוטקי, אליהו דוד; קלפהולץ, משה אנציקלופדיה הלכתית חסדי דוד; והוא מפתח ההלכות להרמב"ם ולארבעה חלקי השולחן ערוך מסודרים לפי סדר האל"ף בי"ת. לספר צורפו מפתח הסימנים לשו"ע ומקבילם ברמב"ם ירושלים תשלב תלו עמ'  
627.פס, יצחק בן משה מאירת עינים; והיא לוח של ספר המצוות... להקל על המבקשים איזה מצוה בספר שלו.. ליוורנו תקיג טז דף  
628.פרייזלר, צבי ה' (עורך) ספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה בן מימון, עם פיסוק קל, איזכורים מהמקרא ומפתחות ירושלים תשמו 870 עמ'   
629.רובינשטיין, יהודה אוצר מפרשי משנה תורה... מיום הופעת הספר עד ימינו אלה ניו-יורק תשז ז דף. נספח לרמב"ם מהדו' שולזינגר ניו-יורק תשז  
630.שייבר, אלכסנדר דפים נוספים מאינקונבלום אחד של המשנה תורה קרית ספר שנה לט תשכד עמ' 280  
631.שפיגל, יעקב ש' משהו על 'משנה תורה' לרמב"ם מהדורת בראגאדין ויושטיניאן קרית ספר כרך מז עמ' 501-493