Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה מצות כיבוש הארץ לרמב"ם שנה בשנה תשנח עמ' 253-266  
2.אבן-ספיר, ישעיה בענין העמדת המלך (ביאור ברמב"ם) אור המזרח שנה ו חוב' ב ניסן תשיט עמ' 16-14  
3.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
4.אברמסקי, יחזקאל שיטת הרמב"ם בעניני שביעית ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' סא-סג  
5.אוליפנט, זאב ה'אני מאמין' החינוכי של הרמב"ם שבילי חינוך שנה מ תשמא עמ' 245-238  
6.אופענהיים, חיים דברי סופרים ישרון שנה ה תרכה עמ' יז-ל  
7.אוקס, דוד הגדרת המושג חינוך מפי הרמב"ם ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' רלז-רמ  
8.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
9.אטינגר, שמשון שתי הערות לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה (i. לדרכו של הרמב"ם בהגדרת המצוות ii. על "דברי סופרים" וחזרותיו של הרמב"ם במשנה תורה) סיני כרך קו תשן עמ' רכט-רמב  
10.אלבק, חנוך קצת מקורות והערות לס' יד החזקה לרמב"ם ספר היובל לש' קרויס, ירושלים תרצז עמ' 155-145  
11.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות  סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
12.אלון, מנחם לבירורה של הלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם (הלכות מלוה ולוה פרק כה הלכות ג-ד) ניב המדרשיה גל' חורף תשכו עמ' כט-לו  
13.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
14.אלסטר, יצחק ביאור ברמב"ם שפושע מזיק הוא מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' סג-סה  
15.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
16.אלפסי, יצחק שליחות בגט ע"י גוי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעה-קעז  
17.אלפסי, יצחק בירור פסקי הרמב"ם בהלכות אישות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קס-קסו  
18.אלפסי, יצחק שיטות ברמב"ם [עניינים שונים] כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קסט-קעו  
19.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
20.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
21.אסף, מנחם הפועל בהלכה; ליקוטי הלכות מהרמב"ם ומקורותיהן עבודה וביטוח לאומי כרך כט תשלז עמ' 175-172; כרך ל תשלח עמ' 278-274  
22.אפטוביצר, אביגדור חקר הלכה ב'משנה תורה' רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4788 תרצה חוב' א עמ' 136-131  
23.אפשטיין, יעקב שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים אמונת עתיך 77 סיון-תמוז תשסח עמ' 35-41  
24.ארזי, אברהם הערות להלכות קדוש החודש להרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רסו-רסח  
25.ארזי, אברהם הרמב"ם כפשוטו שנה בשנה תשכז עמ' 215-210  
26.אריאל, יעקב הנגב הדרומי - שיטת הרמב"ם אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 33-35  
27.ארליך, מיכאל טומאת כהן לאשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ריח-רכ  
28.אשכנזי, מאיר חידושים על הרמב"ם הלכות מלכים מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' יד-טז  
29.בהרב, יהודה שיטת הרמב"ם בענין חזקת ג' שנים אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 32-41  
30.בוטשקו, אליהו בירור בשיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' קיג-קכ  
31.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
32.ביברפלד, חיים באור בדברי הרמב"ם בענין חזקת הבתים הנאמן שנה יח תשכז גל' לג עמ' 1-2  
33.ביין, שמעון שיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 45-42  
34.ביניק, משה ביאור שיטת הרמב"ם בתקפו כהן בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' מח-נ  
35.ביסטון, שמעון שלום בגדרי תנאי קודם למעשה ובשיטת הרמב"ם זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קטו-קכה  
36.בלוך, חיים הלכות באיסורי ביאה להרמב"ם הצריכות פתרון המאור שנה ב חוב' ג כסלו תשיא עמ' 6-7  
37.בלום, אליהו שיטת הרמב"ם בדין נתינת קידושין מאורות אמנה א תשנז עמ' 69-75  
38.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
39.בלומנפילד, שמואל מ' למשנתו החינוכית של הרמב"ם החינוך 28 תשטז עמ' 155-144; חברה וחינוך ביהדות אמריקה, ירושלים-ת"א תשכה עמ' 162-143  
40.בלומנפלד, יוסף בדיני גניבה [הערות בדברי הרמב"ם] הפרדס שנה כד חוב' א תשרי תשי עמ' 6-5  
41.בלומנפלד, יחיאל מאיר אנציקלופדיה כל המצוה (ספר על תרי"ג מצות וביאור להשקפת הרמב"ם בהלכותיו). כרך א ורשה תרצה רד עמ'  
42.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
43.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11. ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
44.בלידשטיין, יעקב הגישה לקראים במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 510-501  
45.בלידשטיין, יעקב למעמדו של גר תושב במשנת הרמב"ם, שתי הערות להל' מלכים י, יא סיני כרך קא תשמח עמ' מד-נב  
46.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
47.בלידשטיין, יעקב לאופיה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
48.בלידשטין, יעקב השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 89-95  
49.בלידשטין, יעקב אופייה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
50.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
51.בלידשטין, יעקב הורים ובנים במשנת הרמב"ם - הגות והלכה דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 27-36  
52.בלידשטין, יעקב על מינוי בתי דין בהלכת הרמב"ם (עיון בהל' סנהדרין א, א-ד) סיני כרך קטו תשנה עמ' קלח-קמח   
53.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
54.בלייך, משה אהרן ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג ואל יעבור בשלש העבירות אור המזרח כרך לח תשן עמ' 232-235  
55.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
56.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
57.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
58.בנדיקט, בנימין זאב על לשונות הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קלא-קמג  
59.בנדיקט, בנימין זאב יהודי לחצאין [ישראל מומר לעבודה זרה במשנת הרמב"ם] תורה שבעל פה כט תשמח עמ' פח-צד  
60.בנדיקט, בנימין זאב אתחלתא דגאולה לאור משנת הרמב"ם תורה שבעל פה ל: עמ' פא-צא, תשמט  
61.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם בפסק הלכה [בענין הזק ראיה] סיני כרך נ תשכב עמ' רכט-רלח  
62.בנדיקט, בנימין זאב על דרכו של הרמב"ם בהדגמה ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 70-52  
63.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם ב'יד החזקה' סיני כרך נב תשכג עמ' רעט-רפו  
64.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של הרמב"ם בטעמו של דין תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' פז-קח  
65.בנדיקט, בנימין זאב ללא סטיה מן הגמרא תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' קיז-קלג  
66.בנדיקט, בנימין זאב על דרך ההגדרה במשנת הרמב"ם שנה בשנה תשכה 223-236  
67.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי ההכרעה של הרמב"ם [בענין המלוה על המשכון אינו משמט] תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' פד-קח  
68.בנדיקט, בנימין זאב לדרכם של חז"ל בהבאת טעמו של דין לאור תמוהות במשנת הרמב"ם תורה שבעל-פה י תשכח עמ' קט-קטז  
69.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הכרעתו של הרמב"ם בענין קדושת הארץ תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' כז-לד  
70.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם והפסיקה התלמודית בענין גט מעושה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' פה-קז  
71.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות חז"ל - אחד ממקורות ההכרעה של הרמב"ם בפסק ההלכה [בענין מלחמת מנע] תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' קנז-קעד  
72.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות הרמב"ם והעיון במקורות לשונותיו - מפתח לגילוי מקור הכרעתו בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קא-קז  
73.בנדיקט, בנימין זאב פרשנות הרמב"ם - פרשנות התלמוד תורה שבעל-פה טו תשלג עמ' קח-קכ  
74.בנמלך, מוטי בדברי הרמב"ם בדין עיר נידחת עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 89-98  
75.בצלאל, שמואל בדין משחק בקוביא בשיטת הרמב"ם מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קכח-קלג  
76.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
77.ברוידא, שמחה זיסל בענין "כל הדבר הגדול יביאון אליך" [באור דברי הרמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"א] מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קא-קח  
78.ברונשפיגל, אבא שיטת הרמב"ם בהפרשת צדקה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תסו-תסח; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ניו יורק תשמד עמ' 89-87  
79.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
80.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
81.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
82.ברנדס, יהודה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26  
83.ברקוביץ, מאיר רשע דחמס - בין אביי לרבא (שיטת הרמב"ם) אבני משפט ב תשסג עמ' 144-138  
84.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
85.גוטל, נריה מ' בענין 'קיבוץ נדחי ישראל'; שיטת הרמב"ם אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 213-209  
86.גולדשמיד, נחום בענין עשה דוחה לא תעשה ועשה דוחה עשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכו-קכז  
87.גורדין, עמיחי שיטת הרמב"ם בתנאים עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 119-124  
88.גורטלר, נחום שמואל חלות הקנין בתנאי בלשון אם, ובתנאי מעכשיו (שיטת הרמב"ם) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תנו-תעו  
89.גילת, ישראל צבי חובות ההורים לילדיהם: פשר סטיית הרמב"ם מן ההלכות התלמודיות מאזני משפט ד תשסה עמ' 815-864  
90.גינצבורג, יעקב משלם מקורות וביאורים לדברי הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קצח-ריא  
91.גלינסקי, אליעזר הצעה למקור שיטת הרמב"ם בקנסות הקצובים קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 94-89  
92.גמליאל, חנוך; כץ, מנחם "עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו": על הלכה אחת במשנה תורה להרמב"ם (הל' מלכים פרק ט, א), מקורה ועיצובה משלב גל' לז אלול תשסב עמ' 31-42  
93.גרינבלט, אפרים הערות ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' מב-מו  
94.גרינברג, שמואל באור בדברי הרמב"ם [בענין פסול רשע לעדות] סיני כרך יא תשב-תשג עמ' רצב-רצח  
95.גרינברג, שמואל באור ברמב"ם לענין סנהדרין בחו"ל התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסא-קסב  
96.גרינפלד, ברוך חנה בביאור שיטת הרמב"ם בדינא דבר מצרא עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' מג-נ  
97.גרליצקי, יוסף שמואל מצוות קידוש ה' לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' נח-סא  
98.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
99.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
100.גרשוני, יהודה בענין מכחיש נבואתו של משה רבינו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רפו-רצ  
101.גרשוני, יהודה בענין שיטת הרמב"ם בנבואה דלטובה אינו חוזר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רצ-רצג  
102.גרשוני, יהודה שיטת הרמב"ם במשפט המלוכה חכמת גרשון ירושלים תשנז עמ' תכז-תכח  
103.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תלמוד תורה להרמב"ם בתולדות החינוך בישראל תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קכח-קמו  
104.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
105.דינסטג, ישראל יעקב בריאת העולם במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 32-33 תשנד עמ' 247-267  
106.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
107.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תפלה להרמב"ם: ציונים והערות לפי סדר תהליכים תורה שבעל פה לז: עמ' קמד-קסג, תשנה  
108.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
109.הורביץ, ש"י איש הרמב"ם ומשפט האישות בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 659-666  
110.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
111.הילביץ, אלתר עיונים בהקדמת הרמב"ם לחיבורו "משנה תורה" סיני כרך קי תשנב עמ' קצג-רט"ו   
112.הילביץ, אלתר ללשונות הרמב"ם; מחקרים ובירורים ירושלים תשי  
113.הילמן, א' הערה ברמב"ם הלכות סנהדרין י, ה [בענין מנין הקולות] סיני כרך כח תשיא עמ' שסח  
114.הכהן, אביעד "ואהבתם את הגר" - על יחסו של הרמב"ם לגר ול"אחר" פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 294 עקב תשסז 4 עמ'  
115.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
116.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
117.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
118.הלוי, חיים דוד מצות התשובה במשנתו של הרמב"ם אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 149-145  
119.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
120.הלוי, חיים דוד דבר המשפט; בירורים וחקרי הלכות על סדר הלכות סנהדרין להרמב"ם. א-ג ת"א תשכג-תשכה 251+227 + 196 עמ'  
121.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
122.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
123.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
124.הלר, חיים קונטרס בירורים בכמה ענינים ברמב"ם ובפוסקים בהלכות מלוה ולוה ואבזרייהו מוסף להפרדס שנה כ חוב' ה מנחם-אב תשו 32 עמ'  
125.הנשקה, דוד עדות לקיום הדבר לשיטת הרמב"ם מעליות עלון ב תשמא עמ' 8-4  
126.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
127.הנשקה, דוד לאוין שאין לוקים עליהם לשיטות הרמב"ם המעין כרך כד גל' ב טבת תשמד עמ' 40-33  
128.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
129.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197  
130.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
131.הנשקה, דוד 'לנוכרי תשיך', לתולדות שיטת הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 565-579  
132.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' יא-יב   
133.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' י-יא  
134.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
135.הרצוג, יצחק אייזיק הרמב"ם בהלכה סיני כרך לו תשטו עמ' תלט-תמו  
136.הרשטיק, משה בדין זמן ערב ובין השמשות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קכז-קמט  
137.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
138.הרשקוביץ, צחי פסיקת הרמב"ם בדין ברירה מעליות טז תשנה עמ' 135-139  
139.וולף, אברהם י' מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענין הדרשות וההלכות ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' רלג-רמו  
140.ויגודה, מיכאל על מקומה של החרטה בהלכות תשובה לרמב"ם על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשסח עמ' 25-37  
141.ויידמן, יחיאל שמיטה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 103-100  
142.וייס, יעקב גרשון הבטוי 'חכמים ראשונים' במשנה תורה לרמב"ם דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 141-125  
143.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
144.וייסבליט, שלמה על קראים, ישמעאלים וגרים במשנת הרמב"ם האומה שנה כג תשמה-תשמו עמ' 72-69  
145.וייסבליט, שלמה דרכי הוראה - במשנת הרמב"ם מחניים קח אב תשכו עמ' מ-מג  
146.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
147.ויסבליט, שלמה עיון בהלכות צדקה להרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127  
148.וכטפויגל, נחום אליהו הערות בהלכות מלכים התורה והמדינה קובץ ג תשיא קסה-קסח  
149.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
150.ולדמן, צבי ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 77-65  
151.וסינג, ב' בביאור ד' הרמב"ם בקידושין מדין ערב ועבד כנעני הבאר חוב' יב אלול תשכו עמ' 32-34  
152.ורדי, דב ברכת אירוסין לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 143-141  
153.ורהפטיג, איתמר גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 411-398  
154.ורהפטיג, איתמר שיטת הרמב"ם בדינא דגרמי מגל ז תשן עמ' 75-84  
155.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
156.זסלנסקי, אהרן יצחק בהלכות גזילה (מחידושי על הרמב"ם) פחד יצחק, ירושלים תשט עמ' סב-סד  
157.זסלנסקי, אהרן יצחק קובץ על יד (הערות ובאורים ליד החזקה של רבנו משה בן מימון). א-ג ירושלים תשטז-תשכא  
158.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין חיובי מצוות לשיטת הרמב"ם אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קי-קיג  
159.זסלנסקי, אהרן יצחק בדיני מלחמה בשבת (מחדושי על הרמב"ם) יחי ראובן, ירושלים תשך עמ' לו-לח  
160.זק"ש, זבולון עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגוזלו ובחובלו מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קיד-קיח  
161.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מצות ישוב ארץ ישראל לדעת הרמב''ם סיני כרך מט תשכא עמ' רז-רי  
162.זקס, חיים ליב שיטת הרמב"ם במלקות ארבעים הפרדס שנה לג חוב' ח אייר תשיט עמ' 13-15  
163.זקס, חיים ליב עין תחת עין - ממון לשיטת הרמב"ם הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 8-10  
164.חבצלת, מאיר זיקת הרמב"ם לארץ ישראל והשפעתו על העולים אליה פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 86-65  
165.חבצלת, מאיר יחס הגאונים והרמב"ם אל המנהג סיני כרך נד תשכד עמ' קנה-קסג  
166.חבצלת, מאיר הרמב"ם והגאונים על המנהג תלפיות כרך ט תשכה עמ' 276-261  
167.חבצלת, מאיר על מנהגים אחדים בספרי הרמב"ם והגאונים פרקים, ניו-יורק, כרך ד תשכו עמ' 57-70  
168.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
169.חנניא, אשר שיטת הרמב"ם בדין בית דין מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קה-קט  
170.חפץ, זאב  דין טביעת אצבעות לשיטת הרמב"ם  מגל י תשנד עמ' 173-184  
171.חרל"פ, זבולון כסף קידושין: שיטות רש"י, רבותיו של רש"י, והרמב"ם בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 305-319  
172.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
173.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
174.טיילור, עקיבא המקור לטבילת גר לשיטת הרמב"ם כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 141-138  
175.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
176.טכורש, כתריאל פישל הערות בהלכות מלכים להרמב"ם אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 24-27  
177.טכורש, כתריאל פישל בענין גואל הדם (באור ברמב"ם) אור המזרח כרך יט תשל עמ' 35-31  
178.טל, אלכס להבנת הכרעת הרמב"ם בפסקו (עיון בסוגיית המלוה את חברו בעדים) עלון שבות גל' 117 ניסן תשמז עמ' 51-39   
179.טשרנוביץ, גרשון היחס בין ישראל לגויים לפי הרמב"ם ניו-יורק תשי 62 עמ'  
180.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) הקונסטיטוציה של מלכות ישראל העתידה עפ"י רבי משה בן מימון ז"ל אוצר יהודי ספרד ספר י תשכז-תשכח עמ' 17-19  
181.ישראלי, שאול שיטת הרמב"ם בכיבוש רבים וכיבוש יחיד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' טו-כו  
182.ישראלי, שאול על שביעית בזמן הזה בשיטת הרמב"ם תורה שבעל פה כח תשמז עמ' מב-נ  
183.ישראלי, שאול לבירור שיטת הרמב"ם בחידוש הסנהדרין עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ג עמ' כח-לז  
184.כ"ץ, יחיאל מיכל ביאור בדברי הרמב"ם בענין אשת מלך והגדרת דיני חליצה בית יצחק תשיז עמ' 29-39  
185.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
186.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
187.כהן, דב פסול קרובים מצד האם לשיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 53-65  
188.כהן, דב הצעת מקור לשיטת הרמב"ם בדין זוטו של ים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 236-44  
189.כהן, יעקב ביאור בשיטת הרמב"ם בהתראת ספק הדרום חוב' יז ניסן תשכג עמ' 151-147  
190.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
191.כהן, כרמיאל מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה (ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה) מעליות כ תשנט עמ' 217-227  
192.כהן, רפאל צבי בדברי הרמב"ם דחופה הוי יחוד בני שלמה תשנח עמ' קג-קו  
193.כהן, שלום יוסף יחזקאל שי' הרמב"ם דחופת נידה אינה קונה קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קלט-קמד  
194.כהנא, אברהם דובר ביאור בדברי הרמב"ם [בענין השוכר את הפועלים והטעו את בעה"ב] סיני כרך ב תרצח עמ' שעא-שעב  
195.כהנא, אסף דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה מעליות כא תשנט עמ' 63-72  
196.כהנא, קלמן התורה המסורה לשיטת הרמב"ם יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' רעט-שב; חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' ז-לז  
197.כהנא, קלמן 'ארבעים יכנו' לפי הרמב"ם המעין כרך י גל' ג ניסן תשל עמ' 19-22  
198.כץ, יוסף עדים זוממים כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רטו-ריז  
199.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  
200.לוין, בנימין מנשה מדרשי הלכה ופסקי הרמב"ם לפי סדר התורה רבינו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' קא-קמה  
201.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
202.לוינגר, יעקב על העיון והדקדוק בדברי הרמב"ם ומגבלותיהם בר-אילן א תשכג עמ' 246-269  
203.לוינגר, יעקב דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם (מחקר על המיתודה של משנה תורה) ירושלים תשכה 233 עמ'  
204.לוינגר, יעקב על תורה שבעל-פה בהגותו של הרמב"ם תרביץ שנה לז תשכח עמ' 293-282  
205.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
206.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
207.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82   
208.ליאור, דב ביאור שיטת הרמב"ם בענין מצות ישיבת ארץ ישראל שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 496-495  
209.ליבוביץ, יהודה להבנת יסודו של רמב"ם בקידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכא-תכו  
210.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
211.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
212.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
213.לייטר, זאב הגהות וציונים על הרמב"ם הל' מלכים אוצר החיים ספר יד תרצח עמ' 136-125  
214.ליינר, ירוחם הערות ברמב"ם ונושאי-כליו הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' רמח-רנא  
215.ליינר, ירוחם הלכה ואגדה בסופי הספרים שב'משנה תורה' תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 222-214  
216.ליפקין, חיים יצחק גדרי תשובה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' נה-נז  
217.לם, נחום קיום מצוות ע"י גויים לפי הרמב"ם הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קעו-קעט  
218.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קצב-רא  
219.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
220.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
221.לפיד, שמעון בחריש ובקציר תשבות בשיטת הרמב"ם אורות עציון כד אדר תשנ"ד עמ' 18-35  
222.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
223.מאיר, איתן שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות קול צבי ב תשס עמ' 251-268  
224.מאיר, יששכר בביאור שיטת הרמב"ם שחופה היא יחוד חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' נג-סב  
225.מאיר, משה שיטת הרמב"ם בדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 51-33  
226.מגנצא, צבי כבוש הארץ, באור בשיטת הרמב"ם והרמב"ן מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' נה-עב  
227.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
228.מונדרי, יוסף חיים צבי בשיטת הרמב"ם בדין התורם שלא ברשות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמז-קנב  
229.מונדרי, יוסף חיים צבי דין תפיסה פחות משלשה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ר-רז  
230.מוסקוביץ, יחיאל מיכל בדין הבא על הכותית הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 37-38  
231.מזרחי, מרדכי בדין חופה קונה או יחוד קונה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכח-קלא  
232.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
233.מייקל, זנוויל שיטת הרמב"ם בדין תקרובת עבודה זרה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעט-קפב  
234.מימון, אברהם חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם סיני כרך לו תשטו עמ' תמז-תנא, תקמו-תקנב; לז תשטו עמ' לו-מ, קו-קיד, רד-ריד, רסא-רסו, שסג-שסז, תכח-תלט; לח תשטז עמ' כב-לב. יצא גם כספר: חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם. ירושלים תשיז קיח עמ'  
235.מינקוביץ, מאיר מחקרים במשפט התלמודי; מיוסדים על פסקי הרמב"ם ירושלים תשטז 180 עמ'  
236.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
237.מירסקי, שמואל ק' הרמב"ם ויחסו אל הפשט והדרש הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 77-84  
238.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
239.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
240.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
241.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
242.מנהיים, מרדכי אלעזר בביאור שיטת הרמב"ם בדיני אסמכתא דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קפג-קצב  
243.מצגר, יונה ביאור שיטת הרמב"ם בדין היזק ראיה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קיז-קכא  
244.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
245.מרצבך, יונה על מידת אצבע לדעת הרמב"ם נועם ספר ז תשכד עמ' רפג-רפו  
246.מרק, יוחנן בירור דעת הרמב"ם בקידושי כסף מדברי סופרים בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' נג-נו  
247.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
248.נאור, בצלאל תשובה ומנהגו של עולם במשנת הרמב"ם הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 34-36   
249.נבנצל, אביגדור בענין שיטת הפסיקה של הרמב"ם כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 42-40  
250.נבנצל, אביגדור בשיטת הרמב"ם בספיקות כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 24-25  
251.נויבואר, יקותיאל יעקב הרמב"ם על דברי סופרים (שיטתו ושיטת מפרשיו) ירושלים תשיז 173 עמ'  
252.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
253.נייהויזן, חיים שמעון תורה אור להרמב"ם (מראה מקומות כל הפסוקים אשר ב'יד החזקה'. מעיר על שנויי נוסחאות...) בלטימור מרילנד תשב קט עמ'  
254.נריה, נחום כיתור עיר אויב ומצור מלחמה (בירור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן) כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 60-56  
255.סגל, ברק בירור שיטת הרמב"ם בעניין אונס ופיתוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 15-19  
256.סגל, זרחיה יהודה כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד בתנאי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רח-ריד  
257.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
258.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
259.סולובייצ'יק, יוסף דוב ישוב לדברי הרמב"ם פ"ז ה"א מהלכות מלכים כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעווינטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צה-צז  
260.סולוביצ'יק, חיים  ביאור שיטת הרמב"ם במוכר עבדו לקנס מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נב-נג  
261.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
262.סיימון, ברוך חיים שיטת הרמב"ם בענין לאו שאין בו מעשה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 341-346  
263.סילבר, יהודה לענין שיטת הרמב"ם בפסק בסוגיא דתקפו כהן הפרדס שנה סא חוב' ו אדר תשמז עמ' 28 ,25-23  
264.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
265.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
266.סיני, יובל חקירות, "בדיקות" ו"דרישות" - פרק בדרכי גיבוש הלכות הרמב"ם סידרא כא תשסו עמ' 35-50  
267.סיני, יובל תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149  
268.סיני, יובל  שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת מעליות טו תשנה עמ' 67-78  
269.סלימן, אבוד הנזירות במשנת הרמב"ם מעליות יד תשנד עמ' 319-326  
270.סמט, אלחנן עיונים בהלכות דעות מעליות כ תשנט עמ' 243-270  
271.סמט, אלחנן התקדשי לי במנה - תנם על גבי סלע - בסלע של שניהם, שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד מעליות כא תשנט עמ' 22-43  
272.עהרנפלד, יצחק יחיאל בענין הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תרח-תריד  
273.עוזר, משה ליב שיטת הרמב"ם בדין רוב וקרוב בנתיבות ים י תשלט עמ' יט-כה  
274.עמיטל, יהודה מלחמות ישראל על-פי הרמב"ם עלון שבות גל' 116 חנוכה תשמז עמ' 37-23; תחומין ח תשמז עמ' 461-454  
275.עמיטל, יהודה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 221-232  
276.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
277.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
278.ערוסי, רצון צנעת הפרט במשנת הרמב"ם שערי צדק ו תשסה עמ' 56-72  
279.פאוער, יוסף עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם סיני כרך סא תשכז עמ' רנט-רסו  
280.פאוער, יוסף 'דאורייתא', 'דרבנן' ו'דינים מופלאים' במשנתו של הרמב"ם סיני כרך סז תשל עמ' כ-לה  
281.פדרבוש, שמעון שלושה דיונים ברמב"ם חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 175-160  
282.פוגלמן, מרדכי ברורים ל'משנה תורה' של הרמב"ם הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קצא-קצח  
283.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
284.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  
285.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
286.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
287.פורת, ישראל שיטות הרמב"ם והרמב"ן במצוות ירושת הארץ אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשטז עמ' 20-17  
288.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עח-פ  
289.פינקלשטיין, אליעזר אריה תקוני גרסה בספרי במדבר על פי הרמב"ם [על 'וישב שם' בהורג בשגגה] הסוקר שנה ה תרצז-תרצח עמ' 75-76  
290.פיצ'ניק, שלום שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתיא' הדרום חוב' ג אלול תשיז עמ' 43-45  
291.פיק, שלמה זאב מצוות תפילה - עיונים בשיטת הרמב"ם מגל יג תשסב עמ' 65-88  
292.פיקסלר, אלישע נסיון לשחזור שיטת הרמב"ם בענין קידושי כסף ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 30-137  
293.פיקסלר, דרור המחלוקות המובאות ב"משנה תורה" להרמב"ם מעליות יג תשנג עמ' 189-194  
294.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
295.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
296.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
297.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג  
298.פרידמן, נתן צבי גדר 'לפני עוור' לפי שיטת הרמב"ם קול תורה שנה כ תשכו חוב' ה עמ' ו-ז  
299.פרל, גדעון שיטות הרמב"ם והראב"ד בדיני תנאים הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 131-128  
300.פרנקל, איסר "שליח בית דין" [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו  
301.פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד  
302.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
303.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
304.פרנקל, שמעון קדושה ראשונה וקדושה שנייה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפא-קפג  
305.ציון, אברהם ביאור בשיטת הרמב"ם בדין אלה שלא תקנו להם נישואין חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' עג-עט  
306.קאפח, יוסף לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 251-242  
307.קאפח, יוסף התשובה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך צא תשמב עמ' צז-קח  
308.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 255-248  
309.קאפח, יוסף 'ופליגא' במשנת הרמב"ם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101  
310.קדרי, עדיאל דברים המעכבים את התשובה, עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם שפע טל, עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשסד עמ' 113-129  
311.קדרי, עדיאל תורתם של יחידים (לימוד תורה בזמן הזה על-פי הרמב"ם) אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 175-186  
312.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
313.קליין, אלכסנדר יוזמה אישית והתערבות אלוקית במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 133-134תשנח עמ' 125-135  
314.קליין, יעקב גבולות ארץ ישראל לפי הרמב"ם המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 54-52  
315.קלין, אלכסנדר שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע בד"ד 6 תשנח עמ'87-100  
316.קמפינסקי, יהושע החסיד והחכם במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 132 תשנח עמ' 87-92  
317.קפלין, כתריאל דוד בדיני כובש שכר שכיר בירושלמי וברמב"ם הדרום חוב' כג ניסן תשכו עמ' 62-70  
318.קפלן, צבי ספינה שחישבה להישבר - לשיטת הרמב"ם בדין רודף [אוצר המשפט חלק א ערכים 6750 ,2829] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' סג-סט  
319.קפלן, צבי ספינה שחישבה להשבר... (לשיטת הרמב"ם בדין רודף) סיני כרך סז תשל עמ' לח-מב  
320.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
321.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
322.קריססל, חיים אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב"ם דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 127-151  
323.קריצר, יוסף י"ג עיקרים של הרמב"ם והחולקים עליו ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 28-31  
324.קרליץ, מאיר ביאור ברמב"ם (בענין 'מדין ערב' ו'מדין עבד כנעני') הפרדס שנה יג חוב' ד תמוז תרצט עמ' 8-9  
325.קרלמן, אורי חיוב בור לשיטת הרמב"ם מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' צב-צה  
326.ראק, יהודה מצות קידושין אליבא דהרמב"ם עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 107-118  
327.רבידוביץ, שמעון עיוני רמב"ם א: על המדע ב'ספר המדע'. מצודה ספר ב תשד עמ' 143-132. ב: ספר המצוות וספר המדע לרמב"ם. שם ספר ג-ד תשה עמ' 212-181  
328.רבידוביץ, שמעון פרק בתורת המוסר לרמב"ם [הלכות דעות] ספר היובל לר"מ קפלן, חלק עברי ניו-יורק תשיג עמ' רה-רלו  
329.רבידוביץ, שמעון ספר הפתיחה ל'משנה תורה' מצודה ספר ז תשיד עמ' 196-125  
330.רבינוביץ, אהרון גדליה בירור בשי' רש"י ורמב"ם בדין ברירה הפרדס שנה מו תשלב חוב' ד עמ' 17-20  
331.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ם בענין קדושת הארץ והמקדש תחומין ו תשמה עמ' 444-439  
332.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפם דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
333.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
334.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
335.רבל, אליעזר צבי לבירור דעת הרמב"ם בענין שכר ועונש [על חסידי אומות העולם] חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 116-112  
336.רבל, אליעזר צבי המסורת בספרי הרמב"ם (פרק: הלכה למשה מסיני) ניו-יארק תשב 28 עמ'  
337.רבל, אליעזר צבי ביאור שיטת הרמב"ם בטעם אחד ממקרא אחד הפרדס שנה יז חוב' ב אייר תשג עמ' 41-38  
338.רבל, דוב נאמנות עדים לדעת הרמב"ם ועדות עד אחד להבבלי והירושלמי כבוד חכמים, לכבוד הרב דוב אריה לעוונטהאל, פילדלפיה תרצה עמ' צח-קט  
339.רבל, דוב עונש שבועת שקר לדעת פילון והרמב"ם חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 5-1  
340.רבל, דוב דעת הרמב"ם בחדוש הסמיכה הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 23-25  
341.רוזין, יונתן סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה, בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם מעליות יז תשנו עמ' 28-65  
342.רוזן, ישראל הרמב"ם ויחסו למדרשות שמעתין שנה ו חוב' 23 תשרי-חשון תשל עמ' 48-59  
343.רוזנברג, ישראל שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה מעליות כ תשנט עמ' 213-216  
344.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
345.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
346.רוזנטל, אליעזר שמשון על 'דרך הרוב' פרקים, ירושלים, כרך א תשכז-תשכח עמ' 183-224  
347.רוזנטל, דב קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמ-קמג  
348.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
349.רוזנטל, י' הרמב"ם על הנצרות (בשולי פרסומת מתעה) הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 18  
350.רוזנצויג, מיכאל בענין שיטת הרמב"ם במצות קידושין חזון נחום, מחקרים מוגשים לד"ר נחום לאם בהגיעו לשיבה, ניו יורק תשנח חלק עברי עמ' לה-מה  
351.רוזנצוייג, יוסף בענין מצוות ישוב א"י - לדעת הרמב"ם בלכתך בדרך אייר-סיון תשלה עמ' 14-11  
352.רוט, משלם שיטת הרמב"ם בדרשות חז"ל ואסמכתות ופשוטו של מקרא הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קפז-קצ  
353.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
354.ריינס, חיים זאב האדם במשנתו של הרמב"ם פרקים, ניו-יורק, כרך ג תשכג עמ' 115-109  
355.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
356.רפל, דב הרמב"ם כמחנך על פי 'משנה תורה' חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 251 עמ'  
357.רפפורט, שבתי שיטת הרמב"ם בדין עדי חתימה בגט בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 50-47  
358.רקובר, נחום הרמב"ם והחוק במדינת ישראל לקט הלכות מתוך 'משנה תורה' בזיקה לסעיפי החוק של מדינת ישראל, דיני ממונות. ירושלים תשמה 563 עמ'  
359.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
360.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
361.שדמי (פשדמייסקי), זבולון מעמד החולה ביום הכיפורים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צט-קה  
362.שדמי, זבולון האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62  
363.שוול, חיים דוב ביאור בשיטת הרמב"ם בדין סדר ישיבת חכמים בסנהדרין מוריה שנה א גל' ה-ו אייר-סיון תשכט עמ' כב-כה  
364.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
365.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
366.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
367.שוחטמן, אליאב מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם תחומין כ (תשס) 38-50  
368.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  
369.שוחטמן, אליאב  לבירור שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח" מגל ח-ט תשנב עמ' 51-67  
370.שופטל, דוד בענין שיטת הרמב"ם בחיוב שבועת מודה במקצת בממון שאינו יכול לכפור מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' רד-רי  
371.שחם, יואב שיטת הרמב"ם בסוגיית הוציא שינו ועינו עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 75-89  
372.שטיינהרץ, יעקב צבי הערה על הרמב"ם בדין עין תחת עין וגומר הצופה מארץ הגר ג תרעד עמ' 56-55  
373.שטינמץ, חיים ביאור שיטת הרמב"ם בשבועת רב הונא הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 65-69  
374.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
375.שטרנפלד, יעקב מקומם של טורי אמנון לשיטת הרמב"ם המעין כרך כב גל' א תשרי תשמב עמ' 51-39. שורק, שמואל: שם גל' ג ניסן תשמב עמ' 52; שטרנפלד, יעקב: כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 52-50; ורהפטיג, איתמר: על מקומם של טורי אמנון לפי הרמב"ם. שם כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 49-47 
376.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
377.שיין, חיים הרהורים במעמדו של הדיין; בין הרמב"ם ובעלי התוספות דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רכט-רמ  
378.שילה, דרור קניין גוי מיד ישראל על פי הרמב"ם עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 60-64  
379.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
380.שילת, יצחק בענין תוקפם של קידושי כסף לשיטת הרמב"ם ורבותיו של רש"י כתלנו יג תשן עמ' 104-107  
381.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
382.שינדלר, יונה מצות יום הכיפורים לפי שיטת הרמב"ם שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' סו-סט  
383.שינמן, פנחס קדושת המקדש, ירושלים והארץ לשעתה ולעתיד לבוא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קעה-קפ  
384.שינמן, פנחס  איזהו עשיר - המסתפק במועט והשמח בחלקו (הל' דעות פ"א ה"ד) כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מא-מד  
385.שלוש, דוד חיים דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מז-נ  
386.שמש, יעקב דין בל יחל וביאור שיטת הרמב"ם בזה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' טו-כא  
387.שמשוני, צבי קנין גוי במטלטלין - ביאור שיטת הרמב"ם מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 151-134  
388.שמשוני, צבי טעון של פירות - לבחינתו של דיוק ביד החזקה מעליות יד תשנ"ד עמ' 17-22  
389.שניאורסון, מנחם מנדל הדרן על הרמב"ם [עיון בהלכות משיח] כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יט-לו  
390.שפירא, דוד שלמה לתקנת בנות ישראל (בירור בדברי הרמב"ם הלכות גירושין) אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 28-29  
391.שפירא, משה שמואל בשיטת הר"מ בקידושי עובר מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' צ-צב  
392.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז  
393.שפרכר, שמואל היתר מאכלים אסורים לחלוצי צבא - שיטת הרמב"ם אילנות חוב' א תשמד עמ' 19-17   
394.שקלנובסקי, יהודה אמונות טפלות בשיטת הרמב"ם מספרא לסייפא עלון 43 טבת תשנג עמ' 143-149  
395.שרהאי, מנחם מענדל יהודה ליב משיב נפש; חלק א: שאלות ותשובות חדושים וביאורים בעניני הלכה למשה מסיני... עפ"י שיטת הרמב"ם ז"ל ושיטת רש"י.. ווילנא תרסו 111 עמ'  
396.[מימון] פישמן, יהודה ליב מפתח הדרשות להרמב"ם רבנו משה בן מימון, קובץ תורני מדעי, ירושלים תרצה חלק א עמ' א-ק  
397.[מימון] פישמן, יהודה ליב חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת ירושלים תשיא קח עמ'