Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > סגנון

 מחברכותרתספרביקורת
1.אשכנזי, שמואל הרמב"ם כמתרגם מלשון התלמוד ללשון המשנה לשוננו לעם מחזור טז תשכה עמ' 174-137  
2.בידני, עובדיה הרמב"ם ורמזי הפסוקים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קנג-קנז  
3.בירנבוים, פלטיאל לשון הזהב של הרמב"ם הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 702-701  
4.בכר, בנימין זאב ערכי מדרש; ונלוה בסופו קונטרס לשון הרמב"ם בספרו משנה תורה (מתורגם מגרמנית ע"י א"ז רבינוביץ) ת"א תרפג 342 עמ'  
5.גליקסון, מ' הרמב"ם והלשון העברית רבנו משה בן מימון, הארץ גל' 4797 תרצה חוב' ב עמ' 45-58  
6.הכהן, אביעד ציוו חכמים - פרק בלשונות הרמב"ם בספר משנה תורה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 113-120  
7.הכהן, אביעד עקבות לשון חכמים ב"משנה תורה" להרמב"ם כתלנו יג תשן עמ' 542-556  
8.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
9.זיידמן, י"א הסגנון העברי של הרמב"ם והש"ע שנה בשנה תשכז עמ' 222-216  
10.זיידמן, י"א רישומי מקרא בלשון משנה תורה סיני כרך כה תשט עמ' כ-לא  
11.זיידמן, י"א סגנון משנה תורה לרמב"ם סיני כרך יב תשג עמ' תכח-תלח; יג תשג-תשד עמ' צו-קא  
12.זיידמן, י"א סגנון משנה תורה לרמב"ם ובטול השערת-המקורות במקרא סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' קיב-קכא  
13.כהנא, קלמן על 'חזרותיו' של הרמב"ם המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 26-5  
14.פורת, ישראל לסגנון ההלכות של הרמב"ם ז"ל אור המזרח שנה ג חוב' א טבת תשטז עמ' 18-22  
15.פרידלנדר, ישראל סגנון הרמב"ם (תרגם י"א זידמן) לשוננו כרך ו תרצד-תרצה עמ' 300-291  
16.קולידצקי, אברהם לשון 'חכמים הראשונים' ברמב"ם המעין כרך יט גל' ד תמוז תשלט עמ' 41-39   
17.רבינוביץ, נחום אליעזר מפי הקבלה מפי השמועה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך קטז תשנה עמ' כו-מא  
18.רוזנסון, ישראל הביטויים "גדולי החכמים" ו-"חכמים גדולים" במשנה תורה סיני כרך קיג תשנד עמ' רה-רכט  
19.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  
20.שליטא, משה שערים בהלכה; חלק א: מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה; חלק ב: המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך, עם הקבלות מהרמב"ם ודרך סידורו ירושלים תשמג 334 עמ'  
21.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר לסגנונו של 'משנה תורה' להרמב"ם בצרון כרך יד תשו עמ' 166-157