Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > ביבליוגרפיה ומפתחות

 מחברכותרתספרביקורת
1. מראי מקומות לספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה ב"ר מימון הוצאה חדשה עם הוספות. ניו-יורק תשמה 16 + תתמח עמ'  
2.אבידע, יהודה לתולדות ההוצאות הראשונות של י"ד ספרי 'משנה תורה' להרמב"ם ז"ל סיני כרך ל תשיב עמ' קלח-קמג; לא תשיב עמ' רמז-רמח  
3.אבידע, יהודה לתולדות הדפוס בישראל ודפוסי 'משנה תורה' להרמב"ם ז"ל סיני כרך לד תשיד עמ' שז-שי  
4.אבידע, יהודה ספר משנה תורה להרמב"ם כספר לימוד ארשת ג תשכא עמ' 31-47  
5.אסף, דוד אוצר לשון הרמב"ם; קונקורדנציה לספר משנה תורה הוא הי"ד החזקה לרבינו משה בן מימון [אוצר המשפט חלק א ערך 2878] ג-ט, חיפה תשלד-תשמה  
6.אסף, דוד אוצר לשון הרמב"ם; קונקורדנציה לספר משנה תורה. כרך א: אות א-אי חיפה תשך תכז עמ'  
7.דינסטג, ישראל יעקב תרומתם של חכמי ליטא לספרות 'היד החזקה' חסד לאברהם, ספר היובל לאברהם גולומב, מקסיקו תשל עמ' 496-445  
8.דינסטג, ישראל יעקב משנה תורה להרמב"ם (ביבליוגראפיה של הוצאות) מחקרים במדעי היהדות, ספר יובל ליצחק קיוב, ניו-יורק תשלב מדור עברי עמ' כא-קח  
9.הבלין, שלמה זלמן משהו לתולדות דפוסי הרמב"ם קרית ספר כרך מב תשכז עמ' 510-509  
10.הבלין, שלמה זלמן לתולדות הדפוסים הראשונים של ספר 'משנה תורה' לרמב"ם משנה תורה לרמב"ם דפוס קושטא רסט (1509), הוצאת מקור ירושלים תשלג עמ' 9-24  
11.ילינק, אהרן קונטרס הרמב"ם; סופר ומונה באורים חדושים ופירושים הגהות והשגות על ספר משנה תורה.. ווינא תרלח 32 עמ'. הוצאה ב בהוספה מרובה, ווינא תרנג 48 עמ'  
12.כהנא, ברוך; רענן, שלמה זלמן; בלום, יעקב מפתח לפירושים על משנה תורה; מראי מקום לכל הלכה והלכה [מכון הלכה ברורה] ירושלים תשמז 892 עמ'; מהד' שנייה תשמח 993 עמ' (במדפסת מחשב)   
13.לוצקי, משה פרקים מספר משנה תורה שנכתבו בעצם יד קדשו של רבינו המחבר ז"ל... אחרית דבר: הנוסח של המשנה תורה, כתב יד הרמב"ם המתפרסם בזה; רשימה של ההוצאות השלמות של ספר משנה תורה; השלמה לסדר התפלות; לשינויי הנוסחאות שבמשנה תורה ניו-יורק תשז כו דף+ 36 עמ'. נספח לרמב"ם מהדו' שולזינגר ניו-יורק תשז  
14.סלוטקי, אליהו דוד; קלפהולץ, משה אנציקלופדיה הלכתית חסדי דוד; והוא מפתח ההלכות להרמב"ם ולארבעה חלקי השולחן ערוך מסודרים לפי סדר האל"ף בי"ת. לספר צורפו מפתח הסימנים לשו"ע ומקבילם ברמב"ם ירושלים תשלב תלו עמ'  
15.פס, יצחק בן משה מאירת עינים; והיא לוח של ספר המצוות... להקל על המבקשים איזה מצוה בספר שלו.. ליוורנו תקיג טז דף  
16.פרייזלר, צבי ה' (עורך) ספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה בן מימון, עם פיסוק קל, איזכורים מהמקרא ומפתחות ירושלים תשמו 870 עמ'   
17.רובינשטיין, יהודה אוצר מפרשי משנה תורה... מיום הופעת הספר עד ימינו אלה ניו-יורק תשז ז דף. נספח לרמב"ם מהדו' שולזינגר ניו-יורק תשז  
18.שייבר, אלכסנדר דפים נוספים מאינקונבלום אחד של המשנה תורה קרית ספר שנה לט תשכד עמ' 280  
19.שפיגל, יעקב ש' משהו על 'משנה תורה' לרמב"ם מהדורת בראגאדין ויושטיניאן קרית ספר כרך מז עמ' 501-493