Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ב. מקורות > שולחן ערוך > החיבור והמחבר

 מחברכותרתספרביקורת
1. פרשת הגט תמרי-ונטוריצו; גילויים חדשים מבית מדרשו של מרן ה'בית יוסף' מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' ט-יח  
2.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 384-382 ,201-199  
3.אלון, מנחם שלחן ערוך האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 949-947  
4.אלפסי, יצחק ה'שלחן ערוך' בקהל חסידים מחניים צז תשכה עמ' 51-60  
5.אסף, שמחה מכתב מאת מרן ר' יוסף קארו ז"ל (חתום בעצם ידו) סיני כרך ו תש עמ' תקיז-תקיח  
6.בירנבוים, פלטיאל רבנו יוסף קארו מחבר ה'שולחן ערוך' הדאר שנה נט תשם-תשמא עמ' 93 ,77  
7.בירנבוים, פלטיאל רבנו יוסף קארו והשפעתו לדורות פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 206-199  
8.בן-זמרה, אליהו צ' מקורות היצירה של המשפט העברי ובטוייהם בשלחן ערוך ובנושאי כליו דעות גל' ל סתו תשכו עמ' 251-243  
9.בן-מנחם, נפתלי ספריו של רבי יוסף קארו מחניים צז תשכה עמ' 73-80  
10.בן-מנחם, נפתלי הדפוסים הראשונים של ה'שלחן ערוך' רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קא-קכ  
11.בניהו, מאיר קינות חכמי איטליה על רבי יוסף קארו רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' שב  
12.בראור, יעקב מרן ר' יוסף קארו - אחרון המחברים בישראל המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 34-40  
13.גולדברג, יצחק; שינובר, צבי רבי יוסף קארו, חמש מאות שנים להולדתו, ה' רמח (1488) - ה' תשמח (1988): תולדותיו ומפעלו ההלכתי; חוברת לימוד ועיון לחטיבות הביניים ולבתי הספר העל יסודיים ירושלים תשמח 271 עמ'  
14.גולדרט, א"י מיעוט דמות של ספרים [(א) 'עולת תמיד' 'עולת שבת' על שו"ע או"ח; (ב) 'דרכי משה' על טור יורה דעה; (ג) 'באר היטב' לחלק יורה דעה; (ד) טוב לכת על יו"ד; (ה) ספרי 'באר היטב' על או"ח] תגים חוב' א חורף תשכט עמ' 22-30; חוב' ב אביב תשלא עמ' 30-5; חוב' ג-ד אלול תשלב עמ' 18-47  
15.גומני, אהרן חדירת ה'שולחן ערוך' לתימן עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמו 165 עמ'  
16.גילת, יצחק ד' הכרעת ההלכה והשולחן ערוך בצרון כרך נג תשכו עמ' 118-114  
17.גימני, אהרן ספר ה"שלחן ערוך" לר' יוסף קארו ומקומו בבית היהודי בשדה חמ"ד שנה לב חוב' א-ב תשמט עמ' 46-48  
18.גפרי, נריה מגן יוסף (תוקף קבלת הוראות מרן השולחן ערוך) ירושלים תשסו תלג עמ'  
19.גרינולד, יקותיאל יהודה ספר בית יוסף להגאון רבינו יוסף קארו ליום מלאת לו ארבע מאות שנה אוצר נחמד, ניו-יארק תשב עמ' 55-63  
20.גרינולד, יקותיאל יהודה הרב ר' יוסף קארו וזמנו ניו-יורק תשיד  
21.דה-פאו, אורי ה'שלחן ערוך' - קבלתו כספר פסיקה בלעדי מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 69-96  
22.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
23.דוד, אברהם ידיעות חדשות לתולדותיו של ר' יוסף קארו דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 201-207  
24.דימיטרובסקי, חיים זלמן ויכוח שעבר בין מרן רבי יוסף קארו והמבי"ט ספונות ספר ו תשכב ( = ספר צפת חלק א ירושלים תשכב) עמ' עא-קכג  
25.דינסטג, ישראל לייחס מרן אל משנת הרמב"ם סיני כרך נט תשכו עמ' נד-עה; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קנו-קעז  
26.דינר, דני על הפולמוס נגד השולחן ערוך (לשיטתו של רבי חיים בר' בצלאל אחי המהר"ל מפראג) המאיר לארץ גל' 65 תשסו עמ' 141-148  
27.דן, י' 'ר' יוסף קארו - בעל הלכה ומיסטיקן' לרי"צ ורבלובסקי תרביץ שנה לג תשכד עמ' 89-96  
28.הברמן, א"מ המהדורות הראשונות של ה'שלחן ערוך' מחניים צז תשכה עמ' 31-34  
29.הורביץ, י' הפולמוס סביב לשולחן ערוך נחליאל גל' ג [תשל] עמ' 78-69  
30.הורביץ, יהושע ה'שולחן ערוך' ורבי משה איסרליש (הרמ"א) מחניים צז תשכה עמ' 35-39  
31.הירשברג, ח"ז מפעלו בהלכה של מרן יוסף קארו באספקלריית הדורות ודורו מחניים צז תשכה עמ' 25-21  
32.הכהן, אביעד של מידת שימושו של ר' יוסף קארו בתלמוד הירושלמי דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 209-216  
33.הכהן, מרדכי לשונות מרן המחבר בשולחן ערוך [אוצר המשפט חלק א ערך 2995] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 224-210  
34.הכהן, מרדכי לשונות מרן המחבר בשלחן ערוך סיני כרך נח תשנו עמ' רנה-רסה; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' רצא-שא  
35.הלר, חיים לחקרי הלכות. כרך א: בירורי דינים וענינים בחלק חשן המשפט ברלין תרפד רעה עמ'  
36.וילמן, פנחס מתן הספקות לתלמידי חכמים לדרך פסיקתו של מרן המחבר. המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 31-26. זולדן, יהודה: שם גל' ד תמוז תשמו עמ' 69-67 
37.ורבלובסקי, ר"י צבי לדמותו של המגיד של ר' יוסף קארו תרביץ שנה כז תשיח עמ' 321-310  
38.זוין, שלמה יוסף 'שולחן ערוך' ושו"ע הרב מחניים צז תשכה עמ' 50-47  
39.זיידמן, י"א הסגנון העברי של הרמב"ם וה'שלחן ערוך' שנה בשנה תשכז עמ' 222-216  
40.חבצלת, אברהם יוסף עותקים מוגהים של הרמב"ם בהם השתמשו מרן הבית יוסף ובעל השטמ"ק מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו יט-כב  
41.חבצלת, מאיר יחס 'המחבר' ו'מגדולי המחברים' לגאוני בבל סיני כרך נט תשכו עמ' כג-כח; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קל-קלה  
42.חלמיש, משה קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו דעת חוב' 21 קיץ תשמח עמ' 102-85  
43.טולידאנו, יעקב משה מתי ובאילו מקומות נתקבל הש"ע להלכה פסוקה? סיני כרך מד תשיט עמ' כו-ל; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קפד-קפח  
44.טולידאנו, פנחס ברוך נישואים אזרחיים לדעת מרן השולחן ערוך שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' כו-לב  
45.טולידנו, שלמה מקומו של מרן השו"ע במערב ובמזרח אור תורה שנה לו תשסד עמ' שעו-שצב  
46.טופיק, יצחק בענין קבלת הוראות מרן הש"ע אור תורה שנה לד תשסב עמ' מא-ס  
47.יוסף, יצחק בענין קבלת הוראות ממרן השלחן ערוך אור תורה שנה לו תשסד עמ' יד-לז  
48.יוסף, יצחק קבלת הוראותיו של מרן השלחן ערוך משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 53-85  
49.יוסף, עובדיה כללי מרן השולחן ערוך ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רסז-רפ  
50.יוסף, עובדיה שיטת מרן רבינו יוסף קארו בהוראותיו בחיבור ה'שלחן ערוך' קול סיני כרך ד תשכו עמ' 80-73  
51.יעקובוביץ, עמנואל יחם ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בעניינים רפואיים סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג  
52.כהן, שאר-ישוב מרן ר' יוסף קארו - ודרכו בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' מו-נג  
53.כהנא, יצחק זאב ספרי הקיצורים מבחינת סמכותם ההלכתית מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 89-96  
54.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
55.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
56.לוי, שמעון חמש מאות שנה להולדתו של ר' יוסף קארו בעל ה'שולחן ערוך' שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח עמ' 68-57  
57.לוינסקי, יום טוב 'מנהגי עם' ב'שולחן ערוך' מחניים צז תשכה 68-72  
58.לנדוי, בצלאל מרן רבי יוסף קארו - רבן של כל ישראל קול סיני כרך ב תשכב עמ' 195-193  
59.לנדוי, בצלאל ה'שולחן ערוך' מחניים צז תשכה עמ' 46-40  
60.לנדוי, בצלאל לתולדות מרן רבי יוסף קארו רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' יט-מא  
61.מחניים צז תשכה מוקדש ל'שלחן ערוך'. למלאת 400 שנה להדפסתו   
62.מימון, יהודה ליב השלחן ערוך ונושאי כליו רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' מב-סג  
63.מירסקי, שמואל ק' ספרי חוקים - ספרי לימוד שנה בשנה תשכו עמ' 215-203  
64.מירסקי, שמואל ק' שולחן ערוך אבן העזר מבואר מחדש סיני כרך נח תשכו עמ' קצו-רכד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' ריב-רמ  
65.מקובסקי, צבי מסביב לחידוש הסמיכה. (א) מי היה רבו המובהק של ר"י קארו. (ב) מי היו המוסמכים הראשונים ההד שנה יג תרצח חוב' ז עמ' כ-כא  
66.מרגליות, ראובן דפוסי ה'שלחן ערוך' הראשונים סיני כרך לז תשטו עמ' כה-לה, רכה; רבי יוסף קארו, תשכט עמ' פט-ק  
67.נסים, יצחק הגהותיהם של רבי יעקב קאשטרו ורבי יעקב צמח על שולחן ערוך ספונות ספר ב תשיח עמ' פט-קב  
68.נסים, יצחק ההגהות על שולחן ערוך רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' סד-פח  
69.סופר, יעקב חיים בענין טענת קים לי דלא כהשלחן ערוך מקבציאל גל' ג כסלו תשמה עמ' כט-מ  
70.סופר, יעקב חיים הערות בכללי רבותינו בעלי השלחן ערוך  מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' צ-צד  
71.סופר, יעקב חיים בענין קבלת הוראות מרן ז"ל מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' עה-צז  
72.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
73.סופר, יעקב חיים בענין פסיקת הלכה מספר השלחן ערוך ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רצב-שיד  
74.סופר, יעקב חיים בענין מרן ז"ל ממאתיים רבנים נסמך זכור לאברהם תשנד-תשנה עמ' כז-מז  
75.סופר, יעקב חיים בענין דעת מרן ז"ל שהלכה כמקובלים נגד הפוסקים זכור לאברהם תשנו עמ' לג-נב  
76.סופר, יעקב חיים בענין גדר קבלת הוראות מרן ז"ל זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' סז-פה  
77.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
78.סופר, יעקב חיים בענין שיטת מרן הב"י ז"ל בקיום והעמדת מנהגי ישראל קובץ בית אהרן וישראל גל' קמג סיון-תמוז תשסט עמ' קג-קכג  
79.סורסקי, אהרן הגשר שנמתח בין צפת לקראקא - מסד ליצירת ה'שולחן ערוך' היהודי, ה'שולחן' וה'מפה' ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 245-236  
80.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
81.עדס, אברהם 400 שנה ל'שלחן ערוך' קול סיני כרך ד תשכה עמ' 256-254  
82.עובדיה, דוד שיטתו ופסקיו של מרן המחבר במארוקו רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קצח-רא  
83.פאוער, יוסף יחס חכמי הספרדים לסמכות מרן כפוסק סיני כרך נט תשכו עמ' קנט-קסו; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קפט-קצז  
84.פוגלמן, מרדכי פסקי הלכות עד ל'שלחן 'ערוך' סיני כרך נט תשכו עמ' מה-נג; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קכא-קכט; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כו עמ' רסו-רעא  
85.פריד, נפתלי תשובה מהרב יוסף קארו בעל ה'בית יוסף' חכמה לשלמה, לכבוד ר' שלמה לייטנער, הומנה תרצו עמ' 110-107  
86.פרידברג, חיים דובעריש רבנו יוסף קארו דראהאביטש תרנו 32 עמ'  
87.פרייליך, יצחק ה'שולחן ערוך' ומחברו אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 18-22  
88.פריימן, יחיאל חיים שיטת הרמב"ם וה"בית יוסף" בגדרי הרשאה חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 157-173  
89.פרנקל, אלימלך אלעזר עד כמה דייק מחבר השלחן ערוך בלשונו פעמי יעקב גל' ט טבת תשנא עמ' נד-נז  
90.פרשל, טוביה על ה'מגיד מישרים' לר' יוסף קארו סיני כרך נד תשכד עמ' רעז-רעח  
91.צדוק, משה ה'שולחן ערוך' ויהדות תימן מחניים צו תשכה עמ' 64-61  
92.צוריאל, משה האם מותר לפסוק הלכה למעשה מספר 'שולחן ערוך'? מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 8-5  
93.צימלס, צבי יעקב ר' יוסף קארו ו'התשובות האשכנזיות' סיני כרך נח תשכו עמ' רכה-רלח; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קלו-קמט  
94.קיצע, חיים קבלת הוראותיו של מרן השלחן ערוך בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 13-22  
95.קלר, אהרן מרן רבי יוסף קארו ושיטתו בהלכה שבילין גל' יב-יג אלול תשכה - תשרי תשכו עמ' צא-צו  
96.קרלין, אריה תורת חשן המשפט, באור והסברה לדיני ממונות בשלחן ערוך חשן המשפט כרך א סי' א-לז, ת"א תשא; כרך ב סי' לז-עד, ירושלים תשד; כרך ג סי' עה-קו, ירושלים תשז  
97.קרלין, אריה חשן המשפט ואבן העזר סיני כרך כא תשז עמ' מד-מז, רנז-רסב; כב תשה עמ' ל-לה  
98.קרלין, אריה תורת אבן העזר, לשלחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות ירושלים תשי  
99.רוזנהק, שמואל מפעלו הגדול של ר' יוסף קארו (ארבע מאות שנה לפרסום ה'שולחן הערוך') תמורות תמוז תשכה עמ' 36-31  
100.רוזנפלד, בן-ציון מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך שנה בשנה תשסב עמ' 129-143   
101.רוטשילד, יעקב; תא-שמע, ישראל (עורכים) 'ארבע מאות שנה שלחן ערוך' (שכה-תשכה). תערוכת יובל. קטלוג ירושלים תשכה 16 עמ'  
102.רז, שמחה ארבע מאות שנה להדפסת השלחן ערוך ומאה שנה להדפסת הקצור שו"ע שנה בשנה תשכה 426-437  
103.רפאל, יצחק תשובת רבי אברהם טריביש לרבי יוסף קארו רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קג-קנה  
104.רפאל, יצחק (עורך) רבי יוסף קארו; עיונים ומחקרים במשנת מרן בעל ה'שלחן ערוך' ירושלים תשכט שסח עמ'  
105.רפלד, מאיר חילופין - כמוצא למפגשם של חכמי פולין והבית יוסף סידרא ו תשן עמ' 87-91  
106.רפלד, מאיר המהרש"ל וסמכותם של ספרי קיצור הלכתיים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 427-438  
107.רצהבי, יהודה ר' יוסף קארו ויהודי תימן אוצר יהודי ספרד ספר ב תשיט עמ' 84-88  
108.רצהבי, יהודה ר' יוסף קארו ויהודי תימן תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 469-477  
109.רקובר, נחום על שתי הלכות בדיני ערבות (בירור זיקתן לדיני נזיקין) רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' רמא-רנז  
110.שוחטמן, אליאב (עורך) מקורות הטור והבית יוסף, חושן משפט חלק א: סימנים א-צו. ירושלים תשמו 299 עמ'  
111.שליטא, משה שערים בהלכה; חלק א: מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה; חלק ב: המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך, עם הקבלות מהרמב"ם ודרך סידורו ירושלים תשמג 334 עמ'  
112.שליטא, משה על נקודה אחת בלשון ה'שולחן ערוך' רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' שסה-שסח  
113.שמואלי, עודד קונטרס דרך מרן בב"י ובשו"ע אור תורה שנה לו תשסד עמ' רכה-רלו  
114. Baron, Salo Wittmayer  Karo, Joseph ben Ephraim  Encyclopedia of Social Sciences 8, p. 547-548  
115. Bernfeld, Immanuel  Eid und Gelubde nach Talmud und Schulchan Aruch  Berlin 1924, 19 p.; 1930, 24 p.  
116. Bernstein, S.  Josef Caro, il sagnatore della costituzione israelitica  La Rassegna Mensile di Israel 13 (1938), p. 11-17  
117. Bischoff, Erich  Das Buch vom Schulchan Aruch  2nd ed., Leipzig 1936, 178 p.  
118. Carlebach, Ephraim  Die halachischen Kompendien im Urteil ihrer Verfasser  Festschrift zum vierzigjahrigen Amtsjubilaum des...Salomo Carlebach, 1910, p. 209-224  
119. Cassel, David  Josef Karo und das Maggid Mescharim  6. Bericht, Hochschule Berlin, 1888, p. 3-12  
120. Cohen, Boaz  The Shulhan Aruk as a guide for religious practice today  N.Y. 1940, 36 p. = Proceedings, Rabbinical Assembly 6 (1940), p. 115-145 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 62-99  
121. Debicki, Ignaz  Hoszen Hamiszpot, czyli Prawo Zydowskie  Krakow 1900, 10 + 58 p.  
122. Eisenstadt, Abraham (tr.)  Die Sexualhygiene in dem hebraischen Gesetzbuch Eben Haeser  Sexual probleme 6 (1910), p. 349-361  
123. Enciclopedia Judaica Castellana  Caro, Yosef ben Efraim  Vol. 2, p. 556-558  
124. Enciclopedia Judaica Castellana  Shuljan Aruj  Vol. 9, p. 605  
125. Forster, Paul  Talmud und Schulchan-Aruch  Berlin 1892, 2 + 54 p.  
126. Gaster, Moses  Origin and sources of the Shulchan Aruch and the Sefer Assufoth  Judith Montefiore College Report 1892-93, p. 11-30 = Studies and texts, London 1925-28, p. 691-710  
127. Gildemeister, Johann  Der Schulchan Aruch und was daran hangt  Bonn 1884, 16 p. New ed. Leipzig 1893, 30 p.   
128. Ginzberg, Louis  Joseph b. Ephraim Caro  Jewish Encyclopedia 3, p. 583-588  
129. Glicksberg, Abraham A.  The Shulhan Arukh on education  Jewish Spectator 35,9 (1970), p. 13-14  
130. Grill, Severin  Der Talmud und Schulchan Aruch  Graz-Leipzig 1934, 96 p.  
131. Hoffer, Armin  Majmuni Kodexe es a Sulch n Aruch  Jubilee Volume in honour of... Bernhard Heller on the occasion of his seventieth birthday, 1941, p. 192-199  
132. Hoffmann, David  Der Schulchan-Aruch und die Rabbinen ?ber das Verhaltniss der Juden zu Andersglaubigen  1st ed., Berlin 1885, 12 + 235 p.; 2nd ed., Berlin 1894  
133. Hoffmann, David  Nachtrage zur Schrift 'Der Schulchan Aruch und die Rabbiner'  Israelitische Monatsschrift, Beilage zu J?dische Presse 16 (1885)*  
134. Hoffmann, David  Stellung des heutigen Judentums zu der aus Talmud und Schulchan-Aruch zu entnehmenden Ethik  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 298-312  
135. Horodezky, S.A.  Karo, Josef ben Efraim  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 994-1004  
136. Isaacs, Abraham Samuel  Qaro, Joseph  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 531-532  
137. Jakobovits, Immanuel  La posizione dello Shulhan Arukh in confronto al Talmud e a Maimonide in questioni mediche  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 234-247  
138. Klein, Isaac  The Shulchan Arukh after 400 years, a conservative approach  Proceedings, Rabbinical Assembly 32 (1968), p. 36-47 = Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 135-146;   
139. Kohn, Jakob Pinchas  Karo, Josef  J?disches Lexikon 3, p. 603-604  
140. Kohn, Jakob Pinchas  Schulchan Aruch  J?disches Lexikon 5, p. 275-279  
141. Krinsky, R.  Caro, Joseph ben Ephraim  New Catholic Encyclopedia 3, p. 128-129  
142. Lederer, Ph.  Schulchan Aruch, vol. 1: ,אורח חיים   Frankf.a.M. 1897, 108 p.; 2nd ed. Rosenberg 1906, 112 p.; Vol. 2 : ,יורה דעה Pilsen 1900, 91 p.   
143. Leibowitz, Gutel  Karo, Josef  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3, p. 637  
144. Loewe, Heinr. Georg Friedr. sen  Blut und Geld im Judentum, dargestellt im j?dischen Recht (Schulchan Aruch). Vol. 1: Eherecht (Eben Haaser) und Fremdenrecht.  Munchen 1936, 29 + 307 p.  
145. Passamaneck, Stephen M.  A compendion index to responsa in Shulhan Arukh, Hoshen Mishpat  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 56-73  
146. Passamaneck, Stephen M.  The traditional Jewish law of sale: Shulhan Arukh Hoshen Mishpat 189-240  Cincinnati 1983, 332 p.   
147. Passamaneck, Stephen M.  Shulhan Arukh Hoshen Mishpat 189-240: the uniformity and reliability of a printed text  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 197-200  
148. Quint, Emanuel B.; Hecht, Neil S.  Jewish Jurisprudence: its sources and modern applications  Vol. 1, Chur-London-N.Y. 1980, 264 p.; Vol. 2, Chur-London-Paris-N.Y. 1986, 237 p.   
149. Rabinowitz, Louis I.; Werblowsky, R.J. Zwi  Joseph ben Ephraim Caro  Encyclopedia Judaica 5, p. 194-200  
150. Rose, Herbert H.  On the 400th anniversary of the Shulchan Aruch  Central Conference of American Rabbis, Journal 55 (1966), p. 39-41  
151. Samuel, S.  Rabbi Joseph Karo und sein Werk  Gemeindeblatt der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig 14,30 (1938), p. 1-2  
152. Sautayra, E.; Charleville, Mahir  Code rabbinique: Eben Haezer de Josef Karo, traduit par extraits... avec la jurisprudence de la cour d'Alger et des notes comparatives de droit Francais et de droit musulman. 2 vols. in 1  Alger-Paris 1868-69  
153. Segall, Yehoudah  Droit matrimonial hebraique d'apres le Korah [R. Joseph Karo] et ses commentateurs  Dissertation Zurich 1917, 110 p.  
154. Taubes, Leo  A layman's view on Jewish law  Reconstructionist 26,8 (1960), p. 14-18  
155. Tschernowitz, Chaim  Die Entstehung des Schulchan Aruch  Bern 1915, 79 p.   
156. Twersky, Isadore  The Shulhan Aruk: enduring code of Jewish law  Judaism 16 (1967), p. 141-158 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 322-343; repr. New Haven-London 1976 = Studies in Jewish law and philosophy, N.Y. 1982, p. 130-147  
157. Urbach, Efraim E.  Halakhah and history  Jews, Greeks and Christians, religious cultures in late antiquity, essays in honor of William David Davies, 1976, p. 112-128  
158. Werblowsky, R.J. Zwi  Karo, Josef  Encyclopedia of Religion 8, p. 268-269  
159. Werblowsky, R.J. Zwi  Joseph Karo, lawyer and mystic  London 1962, 14 + 315 p.   
160. Woll, Jonathan S.  The employer-employee relationship in Shulchan-Aruch  Dissertation N.Y. 1976, 2 + 77 p.  
161. Zimmels, Hirsch Jacob  Rabbi Joseph Caro and his attitude toward the later Sephardi and Ashkenazi schools  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 231-239  
162.תא-שמע, ישראל קארו, יוסף האנציקלופדיה העברית כרך כט עמ' 29-27   
163.תא-שמע, ישראל מ' רבי יוסף קארו בין אשכנז לספרד (לחקר התפשטות ספר הזהר) תרביץ שנה נט תשן עמ' 153-170  
164.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר תולדות ה'שולחן ערוך' והתפשטותו השלח כרך ד תרנח-תרנט 310-303, 404-397, 517-511; ה תרנט עמ' 136-127, 430-440; ו תרנט-תרס עמ' 136-128, 240-233, 328-319, 530-517. מלואים: ט תרסב עמ' 204-180  
165.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר מפרשי ה'שלחן ערוך' האחרונים (לתולדות ה'שלחן ערוך' והתפשטותו) התקופה ט תרפא עמ' 351-331  
166.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר לתולדות השלחן ערוך בצרון כרך טו תשז עמ' 87-77  
167.[כהן, בנימין] ב"כ תלמוד ו'שלחן ערוך' השלח כרך ג תרנח עמ' 382-384  
168.תמר, דוד מאמר מ'מגיד מישרים' בפירוש ר' אברהם גאלנטי לאיכה ארשת א תשיט עמ' 478-473  
169.תמר, דוד [בקורת על ספרו של רי"צ ורבלובסקי: Joseph Karo, Lawyer and Mystic ] קרית ספר כרך מ תשכה עמ' 71-65; מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובאיטליה, מהדו' ב ירושלים תשלג עמ' 200-194  
170.[קרויזר] חגי, שמואל פרשני ה'שולחן ערוך' מחניים צז תשכה עמ' 84-81  

ב. מקורות > שולחן ערוך > מפתחות וספרי כינוס

 מחברכותרתספרביקורת
171.אוצר הפוסקים על שלחן ערוך אבן העזר; כנוס תמצית שו"ת להלכה ולמעשה עפ"י סדר השו"ע א-יג. אבן-העזר סי' א-מא ירושלים תשז-תשלב  
172.קובץ הפוסקים על שו"ע חושן משפט; אוסף דינים ממפרשי השולחן ערוך ושו"ת להלכה עפ"י סדר השו"ע לוקט ונערך ע"י רבנים... הנקובים בשמותם מעבר לדף. א-ב: חו"מ סי' א-כד ברוקלין תשכט-תשלב  
173. אוצר הפוסקים על שולחן ערוך אבן העזר [אוצר המשפט חלק א ערכים 3086 ,3048], כרכים יד-יז, סי' מב-סה ירושלים תשלד-תשמח  
174. קובץ הפוסקים על שו"ע חושן משפט; אוסף דינים ממפרשי השולחן ערוך ושו"ת להלכה עפ"י סדר השו"ע, לוקט ונערך ע"י רבנים... הנקובים בשמותם מעבר לדף [אוצר המשפט חלק א ערך 3060]. ג-ו: חו"מ סי' כה-לה ברוקלין תשלה-תשם  
175.אהרן בן ישראל אבן ספיר [על חושן משפט]; והוא ציון במשפט... לידע כל דין ודין כהרף עין... אם יחזיר אותו ספר קטן עכ"פ פעם א' בחודש.. וילנא תקעח סד דפים  
176.ברימן, אהרן ישראל קונטרס מערכת השלחן; והוא חלק אחד מחלקי ספר אבני זכרון. אשר כללתי בקונטרס הנוכחי כמה הלכות קבועות המפוזרים בקריות ארבע ש"ע.. אמשטרדם תרמב 27 עמ'  
177.גולדרט, אברהם יהודה מיעוט דמות של ספרים [אוצר המשפט חלק א ערך 3985]; ביאורי 'באר היטב' לחלק חושן משפט תגים חוב' ה-ו אלול תשלה עמ' 24-11  
178.דרושקביץ, אברהם שערי הוראה; והוא מפתח על שו"ע יורה דעה למצוא דבר חפץ כל דין ושאלה מאו"ה עפ"י א"ב... וגם כמאה שאלות בהיכי תמצא.. [תרצג?] עז עמ'  
179.חייקין, משה אביגדור כללי הפוסקים ומראה מקום הדינים בשו"ע ע"פ א"ב לונדון תרפג 94 עמ'  
180.כהנא-שפירא, מנחם נ' (עורך) אוצר השאלות והתשובות; מפתח ענייני כולל לספרי השאלות והתשובות מחתימת התלמוד עד זמננו [אוצר המשפט חלק א ערכים 3126 ,3052] שולחן ערוך אורח חיים. כרכים ב-ז, סי' פט-תצד, ירושלים תשלו-תשמח   
181.כהנא-שפירא, מנחם נ' (עורך) אוצר השאלות והתשובות; מפתח ענייני כולל לספרי השאלות ותשובות מחתימת התלמוד עד זמננו, לוקט וסודר... שלחן ערוך אורח-חיים, כרך א סי' א-פח ירושלים תשלא רלט עמ'  
182.לוריא, מרדכי ציון במשפט; ציונים ומראה מקומות בשו''ת ופוסקים חדשים וגם ישנים אשר לא הובאו בפ"ת... בצרוף חדושי דינים.. ירושלים תרעב צו דפים  
183.מיכאל בן משה הכהן מורה צדק; והוא מורה מקום מהפוסקים אחרונים ז"ל בתשובותיהם על טור חשן המשפט על סדר הלכותיו עם קצת חידושים ורמזים מרבנים אחרים ז"ל שאלוניקי תטו נח דפים  
184.מינץ, בנימין סדר שולחן ערוך; על פי אלף-בית, והוא אוצר ההלכה התפלות והמנהגים הנוהגים בזמננו בארץ ישראל ובחוץ-לארץ [חוברת לדוגמא] ת"א תרצט 15 עמ'  
185.מירסקי, שמואל ק' מקורות הלכה במדרשים (עפ"י סדר השו"ע) תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 71-40, 247-218, 532-498; ב תשה-תשו עמ' 29-49, 377-348; ג תשז-תשח עמ' 113-138  
186.מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה. מחלקת התחוקה התורנית הלכה פסוקה; משפט התורה למקורותיו בתלמוד ופוסקים על סדר השולחן-ערוך עם ברור הלכה. כרך א: חושן-משפט סי' א-ח ירושלים תשכב 192+218+פג+כח עמ'  
187.משלם פייבוש בן ישראל מקראקא מראה מקום הדינים (לפי סדר א"ב) המבורג תצד יז דפים  
188.סלוטקי, אליהו דוד; קלפהולץ, משה אנציקלופדיה הלכתית חסדי דוד; והוא מפתח ההלכות להרמב"ם ולארבעה חלקי השולחן ערוך מסודרים לפי סדר האל"ף בי"ת. לספר צורפו מפתח הסימנים לשו"ע ומקבילם ברמב"ם ירושלים תשלב תלו עמ'  

ב. מקורות > שולחן ערוך > רמ"א

 מחברכותרתספרביקורת
189.אבי-שפר, א' הרמ"א כראש ישיבה נחליאל גל' ג [תשל] עמ' 68-61  
190.בן-ששון, יונה משנתו העיונית של הרמ"א ירושלים תשמד 346 עמ'  
191.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי תורתו של רבנו הרמ"א כנס לומדי המשנה היומית, היכל שלמה, ירושלים תשכג עמ' 28-36  
192.גימאני, אהרן השפעת פסקי הרמ"א בתימן בר אילן כד-כה תשמט עמ' 31-39  
193.גרינפלד, נח שיטתו של הרמ"א בפסיקה מורשת יעקב ג תשמט עמ' 33-39  
194.דושק, מ' לתולדות הרמ"א האור שנה א תרמג עמ' 216-214  
195.הורביץ, יהושע רבי משה איסרליש - הרמ"א ת"א תשלד 74 עמ'. ביקורת: סרבר, מ"צ: בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 254-253 
196.הורודצקי, שמואל אבא איסרלש ר' משה (רמ"א) האנציקלופדיה העברית כרך ג עמ' 55-58  
197.הורודצקי, שמואל אבא רבינו משה איסרלש (שיטתו והלך ינפשו) הגרן ספר א תרנח עמ' 29-1  
198.הורודצקי, שמואל אבא השפעת הרמב"ם על הרמ"א אמת ליעקב, ספר יובל לי' פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 42-57  
199.וטשטיין, פ"ה ר' משה איסרלס האשכול כרך ו תרסט עמ' 235-231  
200.וייסברוד (הלחמי), דוד רבי משה איסרלש - הרמ"א ארזי הלבנון, ת"א תשטו עמ' 9-16  
201.וינר, שמואל הערה לתולדות הרמ"א כנסת ישראל שנה א תרמז עמ' 156-155  
202.ולר, יחיאל דב מהדורות הראשונות של הגהות הרמ"א לשו"ע זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' נז-עח  
203.ורהפטיג, איתמר 'רובו מתוך כולו' לדעת מהרי"ו והרמ"א [צירוף בורר שלישי אם שני הבוררים אינם מסכימים] המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 31-26  
204.ורהפטיג, יעקב תולדות הרמ"א כתלנו חוב' א אב תשל עמ' 66-72  
205.זיו, אשר הרמ"א תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 758-743  
206.זיו, אשר הרמ"א - ספריו תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 287-244  
207.זיו, אשר הרמ"א כמורה ודיין תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 649-668  
208.זיו, אשר הרמ"א כפוסק ומכריע תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 335-321, 729-723  
209.זיו, אשר הרמ"א, רבי משה איסרלש ירושלים תשיז 144 עמ'  
210.זיו, אשר הרמ"א - רשימה ביבליוגרפית (גם בענין הפולמוס על סמכות השו"ע עם המפה) תלפיות כרך ט תשכה עמ' 342-314  
211.זיו, אשר מצאצאי הרמ"א (הג"מ ר' יצחק יעקב ריינס והאדמו''ר רבי מנחם מנדיל מקוצק) הדרום חוב' כא תשכח עמ' 121-100  
212.זיו, אשר הרמ"א כפוסק ומכריע בישראל הדרום חוב' כה ניסן תשבז עמ' 219-211  
213.זיו, אשר הגהות הרמ"א על המרדכי הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 439-426  
214.זיו, אשר רבינו משה איסרלש (הרמ"א) זצ"ל שנה בשנה תשלב עמ' 392-381  
215.זיו, אשר רבנו משה איסרלש (הרמ"א) Jewish Book Annual כרך 29 1971-1972 עמ' 79-85  
216.זיו, אשר רבינו משה איסרליש (רמ"א); חייו יצירותיו ודעותיו חבריו תלמידיו וצאצאיו, בהוספת ביבליוגרפיה ומפתחות ניו-יורק תשלב תכה עמ'  
217.טשרנוטשפקי, חנוך מעניך רבינו הרמ"א ז"ל; זמן לידתו ופטירתו אוצר החיים שנה ו תרצ עמ' 59-58  
218.נסים, יצחק הגהות הרמ"א על שלחן ערוך סיני ספר היובל תשיח עמ' כט-לט  
219.סורסקי, אהרן הגשר שנמתח בין צפת לקראקא - מסד ליצירת ה'שולחן ערוך' היהודי, ה'שולחן' וה'מפה' ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 245-236  
220.סלושץ, צבי אברהם מקורות היסטוריים מחיי היהודים בפולין במאה הט"ז (מתוך תשובות הרמ"א) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 80-69  
221.פרשל, ט' שבחי הרמ"א הדאר שנה נא תשלב-תשלג עמ' 413-412  
222.רוזנטל, חיים ש' דרכי משה הארוך [הקדמה ודוגמא מההדרה של ראש טור חושן משפט] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' מח-פב   
223.ריינר, אלחנן ישן מפני חדש - על תמורות בתוכני לימוד בישיבות פולין במאה הט"ז וישיבתו של רמ"א בקרקוב זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 183-206  
224.שטרסברג, אשר ישוב דעת הרמ"א בענין חזקת שררה ורבנות צהר יג תשסד עמ' קפא-קפח  
225. Enciclopedia Judaica Castellana  Isserles, Moshe (ReMA)  Vol. 6, p. 106  
226. Horodezky, S.A.  Isserles, Mose (רמ"א)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 671-677  
227. Lew, Myer S.  The Jews of Poland, their political, economic, social and communal life in the sixteenth century as reflected in the works of Rabbi Moses Isserles  Dissertation London 1944, 192 p.; p. 9-79: Rabbi Moses Isserles, Isserles' students and correspondents, Isserles' works  
228. Lewin, Louis  Isserles, Moses  J?disches Lexikon 3, p. 83-84  
229. Siev, Asher  The Rama  Tradition 2 (1959-60), p. 132-144  
230. Tal, Shlomo  Moses ben Israel Isserles  Encyclopedia Judaica 9, p. 1081-1085   
231.[וייסמן, מרדכי] מו"ח חיי רבינו הרמ"א המבשר שנה א 1861 עמ' 122-121  

ב. מקורות > שולחן ערוך > נושאי כלים

 מחברכותרתספרביקורת
232.הבלין, שלמה זלמן ביאורי הגר"א לשו"ע ישורון ה ניסן תשנט עמ' תרצו-תשכא  
233.הלוי, אברהם רבינו הגדול מווילנא וביאוריו לשו"ע ישורון ו אלול תשנט עמ' תרצא-תרצט  
234.פטרובר, משה אברהם לדרכו של הגר"א בביאורו לשו"ע ישורון ד תשרי תשנט עמ' תשמה-תשנג  

ב. מקורות > שולחן ערוך > תרגומים

 מחברכותרתספרביקורת
235. Feinberg, Louis (tr.)  Section on charity from the Shulhan Arukh  N.Y. 1915, 31 p.  
236. Kadushin, J.L.  חשן המשפט Jewish Code of jurisprudence, talmudical law decisions, civil, criminal and social  2 vols., New Rochelle 1923, 6 + 18 + 1326 p.  
237. Loewe, Heinr. Georg Friedr. sen  Der Schulchan Aruch, oder die vier j?dischen Gesetzbucher  Hamburg 1837-39, 24 + 200, 200 p.; 2nd ed., 2 vols., Wien 1896, 44 + 403, 755 p.; repr., typewritten, 5 vols., Dusseldorf 1935  
238. Meyer, Christian Gottlieb (tr.)  Sententiae rabbinorum de successione ab intestato et testamentaria collectae  Halle 1775, 28 + 163 p.  
239. Pavly, Jean de  Citatenschatz aus dem Sulchan Arukh, vol. 1: Orach Chajim  Dortmund 1888, 16 p.  
240. Pavly, Jean de (tr.)  Chosen-Mispat, oder Civil- und Strafrecht des Judenthums  St. Ludwig 1893, 23 + 171 p.  
241. Pavly, Jean de (tr.)  חושן משפט Code civil et penal du Judaisme  Paris 1896, 11 + 311 p.  
242. Pavly, Jean de (tr.)  שלחן ערוך יורה דעה Rituel du Judaisme, avec le concours de M.A. Neviasky. 12 vols. in 3,  Orleans-Paris 1898-1914, 127, 77; 181, 115, 115 p.  
243. Rodkinson, Michael Levy  Der Schulchan Aruch und seine Beziehungen zu den Juden und Nichtjuden  Wien 1884, 68 + 10 p.  
244. Weill, Ernest  Choul'hane Aroukh abrege  Colmar 1930-35 (Issued in parts); 2nd ed., Strasbourg 1948, 15 + 758 p.; 3rd ed., Paris 1967, 15 + 755 p.