Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > חיבורים כלליים. מבואות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  
2.אלון, מנחם המשפט העברי; תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו. א-ג [אוצר המשפט חלק א ערכים 3192 ,3151] מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1609 עמ'; מהד' ג מורחבת ומתוקנת ירושלים תשמח מט + 2024 עמ' ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: חיבור מקיף על המשפט העברי, מקורותיו ועקרונותיו. הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 285-284; כהן, ידידיה: עמודים כרך כג תשלה עמ' 76-73; אליאש, בן-ציון: עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 492-485; Rackman, Emanuel: Jewish Law in the State of I 
3.אלון, מנחם משפט עברי האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 694-679  
4.אלון, מנחם המשפט העברי; תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו. חלק א: תולדות המשפט העברי ויסודותיו. חלק ב: המקורות המשפטיים של המשפט העברי. חלק ג: המקורות הרישומיים של המשפט העברי ירושלים תשלג 1591 עמ'  
5.בצרי, עזרא דיני ממונות א-ד. ירושלים תשלד-תשמב. ביקורות: היבנר, שמואל: הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 399-398; רבי, משה: בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 192; בזק, יעקב: דיני ממונות במשפט העברי. הפרקליט כרך לא תשלז-תשלח עמ' 353-351 
6.גולק, אשר יסודי המשפט העברי; סדר דיני ממונות בישראל עפ"י מקורות התלמוד והפוסקים [ספר א: עקרי דיני ממונות ותורת הקנין. ספר ב: תורת החיוב. ספר ג: תורת המשפחה והירושה. ספר ד: בתי הדינים ומהלך הדין בעניני ממונות] ברלין תרפב הדפסה ב ת"א תשכז  
7.ליונשטם, שמואל אפרים משפט, משפט המקרא אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 637-614  
8.פלק, זאב מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני... [אוצר המשפט חלק א ערך 3156]  ביקורות: בזק, יעקב: עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 959-957; Harrington, Daniel J.: Cath. Bibl. Quar. 35 (1973), p. 380-381; Derrett, J. Duncan: Jnl. Royal Society 1974, p. 53-55; Friedman, Theodore: A historical approach to Halakhah. Judaism 33 (1984), p. 
9.פלק, זאב ערכי משפט ויהדות ירושלים תשם 193 עמ'. ביקורות: טירקל, יעקב: לקראת פילוסופיה של ההלכה. משפטים כרך יא תשמא עמ' 564-562; כהן, חיים ה': משפט, פילוסופיה ויהדות וערכיהם. פתחים תשמא גל' ג-ד עמ' 79-76; סולטנוביץ, זאב: מוחלפת השיטה. פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 112-104; בן-זמרה, אליהו צ': דעות גל' מט  
10.פלק, זאב מבוא היסטורי למשפט העברי (תקופת המקרא); רשימות לפי הרצאות. ערך משה שאלתיאל ירושלים תשך 72 עמ' (בהכפלה)  
11.פלק, זאב מבוא היסטורי למשפט העברי (תיקונים ותוספות לחוב' א-ג שערכן משה שאלתיאל בשנת תשך ועריכה חדשה של הפרק 'תקופת התלמוד'). רשימות לפי הרצאות. ערכו מ' לוינסון, ח' לוינגר ירושלים תשכא 56 עמ' (בהכפלה)  
12.פלק, זאב מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני. א-ב אוניברסיטת תל-אביב תשכט-תשלא 388 עמ'  
13.פן, ש"א המשפט העברי השלח כרך לח תרפא עמ' 50-65, 252-243, 510-501  
14.צורי, י"ש משפט התלמוד [י"ב ספרים: קודמות. משפט הנפשות. משפט המשפחה. משפט הירושה. משפט הנכסים. משפט ההתחייבות. משפט העונשים. משפט הדין. משפט המדינה. משפט החברה. משפט הכהנים. משפט המקדש] ורשה תרפא-תרפב  
15.קרל, צבי תולדות המשפט העברי ת"א תשיג 255 עמ'  
16.רבינוביץ, יעקב יוחנן משפט עברי ב. רשימות לפי הרצאות ירושלים תשיד 70 + 37 + 8+ 170 עמ' (בהכפלה)  
17.רבינוביץ, יעקב יוחנן מבוא היסטורי למשפט העברי. רשימות לפי הרצאות. בעריכת אבנר שאקי ירושלים תשטו 100 עמ' (בהכפלה)  
18.רבינוביץ, יעקב יוחנן משפט עברי א. רשימות לפי הרצאות. ערך וסדר דוד קרניאלי הדפסה ב. ירושלים תשיז 290 עמ' (בהכפלה)  
19. Institute for research in Jewish law  Israel Law Review 6 (1971), p. 441-445  
20. Albeck, Shalom  Law and history in halakhic research  Jewish Law Annual Suppl. 1 (1980), p. 1-20.  
21. Amram, David Werner  Jewish law, Ancient  Green Bag 3 (1891), p. 381-383; 4 (1892), p. 36-38, 493-495; 6 (1894), p. 407-409; 8 (1896), p. 253-298  
22. Anton, Carl  Einleitung in die j?dischen und rabbinischen Rechte, dabey insonderheit von einem Judeneide  Braunschweig 1756, 322 + 18 p.  
23. Arieli, Tuviah  Static and dynamic conceptions of Jewish law  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 266-267  
24. Askowith, Dora  Prolegomena - Legal fictions or evasions of the law  Jewish studies in memory of Israel Abrahams, 1927, p. 1-11  
25. Baldwin, Edward Chauncey  Permanent elements in the Hebrew law  International Journal of Ethics 25 (1915), p. 360-371  
26. Bannister, J.  The temples of the Hebrews,... an epitome of the laws... of the Jewish nation  London 1861, 15 + 405 p.  
27. Beaucamp, E.  La justice en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 201-235  
28. Beck, Joh. Jodoc.  Tractatus de juribus judaeorum. Von Recht der Juden, worinnen von denen Gesetzen, denen sie unterworffen, deren Heyrathen, Contracten, Wucher, Testamenten, Successionen oder Erbfolgen, Verbrechen und deren Bestrafungen, Privilegien und Rechtswolthaten, O Nurnberg 1731, 10 + 603 p.; Nurnberg 1741, 8 + 599 p.  
29. Benas, Bertram B.  The renascence of Jewish law  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation 2 (1920), p. 1-8  
30. Benas, Bertram B.  A plan for an English history of Jewish law  Juridical Review 44 (1932), p. 39-57.  
31. Birnbaum, Philip  A book of Jewish concepts  N.Y. 1964, 10 + 719 p.; New ed. 1975 (includes articles on Jewish law)  
32. Birnbaum, Philip (ed.)  A treasury of Judaism  N.Y. 1957, 431 p.; 2nd ed. 1962 (includes articles on Jewish law)  
33. Bleich, J. David  Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 187-203  
34. Bondy, Otto  The validity problem in Hebrew law  Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie 54 (1968), p. 217-237  
35. Breuer, Isaac  Concepts of Judaism  Jerusalem 1974, 348 p.; p. 37-52: The law and the individual; p. 53-81: The philosophical foundation of Jewish and modern law; p. 167-192: The belief in the divine origin of the law and its epistemological foundations  
36. Buddeus, Joh. Franciscus  Prudentiae civilis rabbinicae specimen  Jena 1694, 24 + 307 + 3 p.  
37. Castelli, David  La legge del popolo ebreo nel suo evolgimento storico  Firenze 1884, 16 + 420 p.  
38. Chigier, Moshe  Codification of Jewish law  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 3-32  
39. Cohen, Hermann  Maimonides und der Geist der j?dischen Gesetze  In: Maimonides, ein Gedenkbuch, ed. Herman Weyl, Buenos Aires 1956, p. 55-62  
40. Cohn, Haim H.  Prolegomena to the theory and history of Jewish law  Essays in jurisprudence in honor of Roscoe Pound, 1962, p. 44-81  
41. Cohn, Haim H.  The spirit of Jewish law  Israel Law Review 9 (1974), p. 456-462  
42. Cohn, Haim H.  The methodology of Jewish law. A secularist view  Jewish Law Annual Suppl. 1 (1980), p. 123-135  
43. Cohn, Haim H. (ed.)  Jewish law in ancient and modern Israel, selected essays with an introduction  N.Y. 1971, 34 + 259 p.   
44. Cohn, Marcus  Recht, J?disches  J?disches Lexikon 4, p. 1261-1275 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 2-10  
45. Dareste, Rodolphe  Le droit israelite  In: Etudes d'histoire du droit, 1 ser. 2nd ed., Paris 1908, p. 18-51  
46. Dekkers, Rene  Epitomae, V: Les Hebreux  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 2nd ser. 2 (1953), p. 167-173  
47. Edersheim, E.W.  The law and polity of the Jews  London n.d., 13 + 188 p. p. 1-12: The king; p. 13-26: Priests and Levites; p. 37-51: Judges and courts of law; p. 52-65: Military laws; p. 66-70: Taxes and tributes; p. 73-85: Property and inheritance; p. 87-98: Slaves and servants; p. 99-109: Wives and   
48. Eisenstein, Judah David  Critical review of the legal articles in the Jewish Encyclopedia, vol. 1  N.Y. 1901, 38 p.  
49. Elman, Peter  An introduction to Jewish law  London 1958, 104 p.   
50. Elon, Menachem  The University's newest institute: the need for research in Jewish law  Scopus 17,2 (1963), p. 8-9  
51. Elon, Menachem  The sources and nature of Jewish law and its application  Israel Law Review 2 (1967), p. 515-565; 3 (1968), p. 88-126, 416-457; 4 (1969), p. 80-140  
52. Elon, Menachem  Mishpat Ivri, definition and terminology  Encyclopedia Judaica 12, p. 109-151 = Principles of Jewish law, p. 5-46  
53. Elon, Menachem  More about research into Jewish law  Jewish Law Annual Suppl. 1 (1980), p. 66-111  
54. Elon, Menachem  Law, Jewish  In: Dictionary of the Middle Ages, ed. Joseph R. Strayer, vol. 7, N.Y. 1986, p. 489-499  
55. Elon, Menachem (ed.)  The principles of Jewish law  Jerusalem 1975, 866 p.   
56. Enciclopedia Judaica Castellana  Derecho judio  Vol. 3, p. 426-454  
57. Englard, Izhak  Research in Jewish law, its nature and function  Jewish Law Annual Suppl. 1 (1980), p. 21-65.   
58. Epstein, Isidore  Judaism of tradition  London 1931, 244 p.; p. 81-109: Jewish legalism.   
59. Eschelbacher, Max  Das j?dische Gesetz  Der Jude 9,4 (1927), p. 58-66  
60. Falk, Zeev W.  Jewish law  In: An introduction to legal systems, ed. J. Duncan M. Derrett, London 1968, p. 29-53  
61. Falk, Zeev W.  Introduction to Jewish law of the Second Commonwealth  2 vols., Leiden 1972-79, 11 + 369 p.  
62. Falk, Zeev W.  On the study of Jewish law  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 5-16  
63. Farbstein, David  On the study of Jewish law  Jewish Quarterly Review 10 (1898), p. 177-181  
64. Feldman, David M.  The structure of Jewish law  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 21-37  
65. Fluegel, Maurice  Spirit of the biblical legislation, in parallel with Talmud, Moralists, Casuists, New Testament, ancient and modern law, especially the social and political institutions  Baltimore 1893, 6 + 248 p.   
66. Fraenkel, Meir  Mispat - Recht, Justiz, Prozess  Neue Israel 19 (1966-67), p. 831-835, 931; 20 (1967-68), p. 115-118  
67. Frazer, James George  Folk-Lore in the Old Testament  Vol. 3, London 1919; p. 93-110: The place of the law in Jewish history; p. 304-306: The ordeal of the bitter water in Israel.   
68. Gershfield, Edward M.  Questio quid iuris? - Some thoughts on Jewish law  Harvard Theological Review 61 (1968), p. 60-67  
69. Gershfield, Edward M.; Fuss, Abraham M. (eds.)  Studies in Jewish jurisprudence  4 vols., N.Y. 1971-76  
70. Glover, A.K.  Jewish law  Wells, Minn. 1900, 259 p.  
71. Goldenberg, R.  The historical study of Jewish law  Association for Jewish Studies Newsletter 22 (1978), p. 13 ff*  
72. Goldfine, Yitzhak  Einfuhrung in das j?dische Recht  Hamburg 1973, 114 p.  
73. Goldstein, Mateo  Derecho hebreo a traves de la Biblia y el Talmud  Buenos Aires 1947, 499 p.  
74. Greenstone, Julius H.  Jewish life and Jewish law  Jewish Forum 16 (1933), p. 12-15  
75. Guilding, A.E.  Notes on the Hebrew law codes  Journal of Theological Studies 49 (1948), p. 43-52  
76. Gulak, Ascher  Law, Jewish  Encyclopedia of Social Sciences 9, p. 218-224  
77. Gutbrod, W.  Law in Judaism  In: Law, eds. Herman Kleinknecht and W. Gutbrod, London 1962, p. 50-78  
78. Hebrew University of Jerusalem  Institute for research in Jewish law  Hebrew University Research Report 1964 and 1965, p. 457-469; 1968, p. 561-570  
79. Hennequin, Victor  Introduction historique a l'etude de la legislation francaise - Vol. 2: les Juifs,  Paris 1842, 633 p.  
80. Herbstein, J.  Jewish law  South African Law Journal 42 (1925), p. 4-13  
81. Herzog, Isaac  John Selden and Jewish law  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation 3rd ser. 13 (1931), p. 236-245 = Judaism, law and ethics, London-Jerusalem-N.Y. 1974, p. 65-79  
82. Herzog, Isaac  The main institutions of Jewish law  2 vols., London 1936-39, 27 + 416, 8 + 315 p.; repr. London 1965-67.   
83. Herzog, Isaac  Judaism, law and ethics, ed. Ch. Herzog  London-Jerusalem-N.Y., 1974, 10 + 227 p.  
84. Herzog, Issac  The sources of Jewish law  Temple Law Quarterly 5 (1930-31), p. 47-65  
85. Hildesheimer, Israel  Das biblisch-talmudische Recht  Die j?dische Presse 17 (1886), p. 425-426, 441-442 = Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M. 1923, p. 27-35  
86. Horowitz, George  The spirit of Jewish law. A brief account of biblical and rabbinical jurisprudence with a special note on Jewish law and the State of Israel  N.Y. 1953, 40 + 813 p.  
87. Jackson, Bernard S.  Sources and problems (in Jewish legal history)  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 1-24  
88. Jackson, Bernard S.  Modern research in Jewish law; Some theoretical issues  Jewish Law Annual Suppl. 1 (1980), p. 136-157  
89. Jackson, Bernard S.  History, dogmatism and Halakhah  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 1-26  
90. Jackson, Bernard S. (ed.)  Studies in Jewish legal history in honour of David Daube  Journal of Jewish Studies 25 (1974), 237 p.   
91. Jackson, Bernard S. (ed.)  Modern research in Jewish law  Jewish Law Annual Suppl. 1 (1980), 157 p.  
92. Jackson, Bernard S. (ed.)  Jewish law in legal history and the modern world  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), 9 + 173 p.  
93. Jacobs, Louis  Jewish law  N.Y. 1968, 12 + 210 p.  
94. Jacobs, Louis  A tree of life; diversity, flexibility and creativity in Jewish law  Oxford 1984, 310 p.  
95. Jost, Isaac Marcus  J?disches Recht  Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, Sect. 2, 28 p. 18-21  
96. Jung, Leo  Essentials of Judaism (a guide to facts of Jewish law and life)  4th ed., N.Y. 1927, 27 p.  
97. Kahana, Koppel  Three great systems of jurisprudence (Jewish, Roman, English)  London 1955, 12 + 199 p.  
98. Kirschenbaum, Aaron  Towards a restatement of Jewish law: the state of scholarly research in Jewish law today (Aug. 1978)  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 97-123  
99. Kisch, Guido  The legal history of the Jews and its sources  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 234-244 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 102-112  
100. Kisch, Guido  The science of biblical, talmudic and rabbinical law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 245-258 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 113-126  
101. Kisch, Guido  Joods Recht en Jodenrecht  Bijdragen 7 (1956), p. 123-125  
102. Kohler, Josef  Darstellung des talmudischen Rechts  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 161-264 = Anhang zu: Der babylonische Talmud, ed. Goldschmidt, Lazarus: Die rechtswissenschaftliche Sektion des babylonischen Talmud, vol. 2, 1907, p. 1197-1232.   
103. Kohler, Josef  Israelitisches und j?disches Recht  In: Kultur der Gegenwart, vol. 2,7,1, Leipzig-Berlin 1914, p. 71-82  
104. Lagarde, Alphonse  Etude sur la legislation des Hebreux  Toulouse 1865, 168 p.  
105. Landman, Leo  Jewish law in the Diaspora; confrontation and accommodation  Philadelphia 1968, 223 p.   
106. Lew, Julian D.M.  Jewish law - its development and its co-existence in the non-Jewish world  Zeitschrift fur Auslandisches und Internationales Privatrecht 40 (1976), p. 101-122  
107. Lewittes, Mendel  The nature and history of Jewish law  N.Y. 1966, 81 p. = Studies in Torah Judaism, ed. Leon D. Stitskin, N.Y. 1969, p. 241-316  
108. Lewittes, Mendel  Principles and development of Jewish law; the concepts and history of rabbinic jurisprudence from its inception to modern times  N.Y. 1987, 298 p.  
109. Lichtigfeld, Adolph  Twenty centuries of Jewish thought  London 1937, 168 p.; p. 42-102: The law; p. 103-118: Principal types of moral duties or rights emphasized in talmudic law  
110. Link-Salinger (Hyman), Ruth  Jewish law in our time  N.Y. 1982, 183 p.   
111. Lisman, Johannes Aegidius  Specimen de praestantia iuris mosaici, ex vero iuris fonte directe orti. Pars prior [no more published]  Paris-Leiden 1836  
112. Mendelssohn, Moses; Levin, Hirschel  Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vormundschaftssachen, Testamente und Ehesachen,... entworfen... auf Veranlassung und unter Aufsicht..R. Hirschel Lewin  Berlin 1778. 3rd ed., Berlin 1793, 20 + 221 p.; 4th ed., Berlin 1799, 32 + 198 p.; 5th ed., Berlin 1826, 24 + 183 p.; Gesammelte Schriften, vol. 6, Leipzig 1845, p. 1-118; Gesammelte Schriften Jubilaumsausgabe, vol. 7, Berlin 1930, p. 109-251 (with intro  
113. Mielziner, Moses  The law  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 12-31  
114. Mielziner, Moses  Legal maxims and fundamental laws of the civil and criminal code of the Talmud  Cincinnati 1898, 37 p.  
115. Modene, Leon de  Ceremonies et coustumes qui s'observent aujourd'hui parmy les Juifs  Hague 1682, 36 + 166 + 12 p. (Includes the following chapters: Des sacrificateurs et des levites; de la charite pour les pauvres et pour les animaux; de leurs estudes et de leurs academies, de l'origine et du contenu de la Ghemara ou Talmud; de la creati  
116. Modene, Leon de  Historia de riti hebraici, vita e osservanza degl'Ebrei di questi tempi  Venice 1687, 117 p. Venice 1694, 118 p.  
117. Modene, Leon de  The history of the present Jews throughout the world, being an... account of their customs, ceremonies and manners of living,... translated by Simon Ockley  London 1707, 19 + 286 p.  
118. Modene, Leon de  Kerk-Zeeden en de Gewoonten, die huiden in gebruikzyn onder de Joden, translated by Simonville. 2 vols. in 1,  Amsterdam 1741-43, 62 + 198, 8 + 203 + 4 p.  
119. Montefiore, Claude G.; Loewe, Herbert (eds.)  A rabbinic anthology  N.Y. 1938, 108 + 853 p.; repr. N.Y. 1963  
120. Neubauer, Jacob  Zum j?dischen Recht  Orientalistische Literaturzeitung 30 (1927), p. 321-329  
121. Neufeld, Edward  Survey of Jewish law and jurisprudence and its present-day studies  Proceedings, Rabbinical Assembly 21 (1957), p. 125-140  
122. Novak, David  Law and theology in Judaism. With foreword by Louis Finkelstein. 2 vols.,  N.Y. 1974-76, 16 + 176, 16 + 236 p.  
123. Perles, Felix  Law (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 855-858  
124. Pfaff, Christoph Mattaeus  Dissertatio de abrogatione legis ceremonialis etiam quoad Judaeos  T?bingen 1725, 66 p.  
125. Pfaff, Heinr. Ludw.  Versuch einer kurzen Beschreibung des Zustandes der Sitten und Gebrauche der Hebraer fur Ungelehrte  Eisenach 1792, 4 + 162 p.; 2nd ed. 1800  
126. Pound, Roscoe  For the study of Jewish law  Menorah Journal 27 (1939), p. 14-17  
127. Rabinovitch, Nachum L.  The law in rabbinic Judaism  Greek Orthodox Theological Review 24 (1979), p. 301-308  
128. Rabinowitz, Jacob J.  Studies in legal history  Jerusalem 1958, 39 p.  
129. Rackman, Emanuel  The legal mind and tannaitic law  Solomon Zeitlin, scholar laureate, 1971, p. 51-56  
130. Raoul, H. [= Hirschler, Raoul]  Le juif, ses rites, ses lois  Paris 1899, 79 p.*  
131. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Der Talmud und sein Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 14 (1900), p. 1-148; 15 (1902), p. 161-209; 16 (1903), p. 40-107; publ. sep. Berlin 1912, 5 + 148 p. + 69 p. (in Hebrew)  
132. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  L'esprit du Talmud et son influence sur le droit judaique  Paris 1905, 9 p.  
133. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Biblisch-talmudisches-rabbinisches Recht der Juden  Lemberg (1912?), 24 p.  
134. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Die Methodenfrage beim j?dischen Recht als Schema einer Methodenfrage im Allgemeinen innerhalb der vergleichenden Rechtswissenschaft  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 33 (1916), p. 1-48  
135. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Die Wiederauferstehung des j?dischen Rechts  Zurich 1919, 13 p. = Schweizerische Juristenzeitung 15.2.1919  
136. Rendtorff, Rolf  Das uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 147 (1977), 8 + 177 p.   
137. Revel, Hirschel  Law, Jewish: sources and development of  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 557-561  
138. Roth, Edmond  tude du systeme juridique juif et de quelques institutions relevant de ce systeme  Dissertation Paris 1930, 12 + 164 p.  
139. S nchez del Rio y Peguero, Carlos  La teoria general del derecho en el antiguo Israel  Temis 7 (1960), p. 87-107  
140. Saalschutz, Joseph Levin  Das mosaische Recht, mit Beruksichtigung des spateren j?dischen  2 vols., Berlin 1846-48, 34 + 879 + 16 p.; 2nd ed.: Das mosaische Recht, nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 1853, 34 + 879 + 44 p.   
141. Salvador, Joseph  Loi de Moise, ou systeme religieux et politique des Hebreux  Paris 1822, 14 + 611 p.  
142. Salvador, Joseph  Histoire des institutions de Moise et du peuple hebreu  3 vols., Paris 1828, 20 + 414; 457; 455 p.; 2nd ed., 4 vols., Bruxelles 1829-30. 3rd. ed., 2 vols., Paris 1862  
143. Salvador, Joseph  Geschichte der mosaischen Institutionen und des j?dischen Volks  3 vols., Hamburg 1836, 72 + 258, 6 + 336, 3 + 464 p.  
144. Sauber, Karl Richard  Die Abstraktion im israelitischen Recht  Dissertation Gottingen 1950, 5 + 71 p.  
145. Schechter, Solomon  The Jewish law  In: Selected writings, Oxford 1946, p. 69-77  
146. Schnell, Johann  Das israelitische Recht in seinen Grundzugen dargestellt  Basel 1853, 52 p.  
147. Schreiber, Aaron M.  A suggested approach to the study of Jewish law  Dine Israel 9 (1978-80), Engl. sect., p. 7-25  
148. Schroeder, Johann Friedrich  Satzungen und Gebrauche des talmudisch-rabbinischen Judenthums. Ein Handbuch fur Juristen...  Bremen 1851, 12 + 678 p.; p. 365-367: Erziehung der Kinder; p. 450-455: Von den Gelubden; p. 456-539: Von Ehesachen; p. 602-604: Die Zehnten von Fruchten - Von den alten Rechten des Schalt- und Jubeljahres; p. 611-630: Vom Eidschwure  
149. Schurer, Emil  A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ  London 1885; Div. 2, vol. 1, p. 57-206: Constitution, Sanhedrin, High Priest; p. 207-305: The priesthood and the Temple worship; p. 306-379: Scribism. -, vol. 2, p. 1-43: Pharisees and Sadducees; p. 44-89: School and synagogue; p. 90-125: Life under the   
150. Sessa, Guiseppe  Tractatus de Judaeis, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu, continens pignora, usuras, testimonia, testamenta, juramenta, successiones, immunitates, matrimonie, repudia..  Augusta Taurinorum (Turin) 1717, 16 + 387 p.  
151. Shilo, Shmuel  The contrast between Mishpat Ivri and Halakhah  Tradition 20 (1982), p. 91-100  
152. Silberg, Moshe  Talmudic law and the modern state, translated from the Hebrew by B.Z. Bokser,  N.Y. 1973, 13 + 224 p.  
153. Sinclair, Daniel B.  Projects of the Institute for Research in Jewish Law, Jerusalem  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 82-83  
154. Smith, J.M. Powis  The origin and history of Hebrew law  Chicago 1931, 279 p.; Repr. 1960  
155. Stein, Kenneth E.  Introduction to Jewish jurisprudence (based on Seder Nezikin)  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 169 p.  
156. Stoderl, Wenzel  Das Gesetz Israels nach Inhalt und Ursprung  Marienbad 1933, 6 + 72 p.  
157. Strack, Hermann L.  Jewish law and Jewish dominion, translated by Sal. B. Freehof  N.Y. 1923, 56 p.  
158. Struve, Georg Adam (praes.); Nerlis, Johannes Heinrich (resp.)  Periculum legale de Judaeis  Dissertation Jena 1680, 22 p. (unn.)  
159. Tschernowitz, Chaim  Beitrag zur Erforschung der Geschichte des j?dischen Rechts  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 404-424  
160. Walter, Ernst  J?disches Recht  Verwaltungsblatt, Preussischer Landesverband 13,6 (1935), p. 4-6  
161. Webber, George J.  Jewish jurisprudence  Jewish Chronicle, Suppl. (26.2.1926), p. 2-3  
162. Wein, Bezel  Threading the needle of Jewish law Jewish Life, N.Y., 34,6 (1967), p. 32-39  
163. Wise, Isaac M.  The law  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 12-31  
164. Yaron, Reuven  Introduction to the law of the Aramaic papyri  Oxford 1961, 14 + 135 p.   
165. Yishayahu, Sarah  Researching Jewish law  Scopus 24,1 (1970), p. 17-20  
166. Ziegler, Kaspar (praes.); Maschow, C.C. (resp.)  Disputatio inauguralis quam de juribus judaeorum  Dissertation Wittenberg 1684, [58] p.; Leipzig 1721, [56] p.