Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > החלת המשפט העברי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברהם, מיכאל האם ההלכה היא 'משפט עברי' אקדמות גל' טו חשון תשסה 141-163. רדזינר, עמיחי: 'המשפט העברי אינו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך). שם גל' טז טבת תשסה עמ 139-167; אריאל, יעקב: מוסר והלכה. שם עמ' 169-178; ורהפטיג, איתמר: 'משפט עברי' - הלכה ומדינה. שם עמ' 179-187  
2.אגרנט, שמעון המשפט העברי - קנייננו הלאומי המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 88-86  
3.אדרעי, אריה מדוע לנו משפט עברי? עיוני משפט כר' כה חוב' 2 עמ' 467-487  
4.אונא, משה משמעותה של ההשפעה ההלכתית על החקיקה [אוצר המשפט חלק א ערך 3214] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 109-101  
5.אונא, משה משמעותה של ההשפעה ההלכתית על החקיקה הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' קמז-קנט  
6.אוסטרובסקי, משה משפט ישראל התור א תרפא גל' כ עמ' 16-15  
7.אורבך, שמחה בונם מדינת התורה ומשפט התורה סיני כרך כב תשח עמ' קצד-קצח  
8.איזנהנדלר, יחיאל תורת משה - מוסר ומשפט כפר חב"ד תשלח 144 עמ' (עמ' 113-109: יישום חוקת התורה במשפט של מדינת ישראל; עמ' 139-114: סנהדרין במקום הכנסת)  
9.אייגוס, אברהם משפט ישראל [במדינת ישראל] הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 562-561  
10.אייזנשטט, שמואל ועידת 'המשפט העברי' בארץ ישראל ותוצאותיה העולם שנה יג 1925 עמ' 887-886  
11.אייזנשטט, שמואל מדיניות ומשפט העולם שנה טו 1927 עמ' 405-404  
12.אייזנשטט, שמואל לתולדות חברת 'המשפט העברי' [במוסקבה] המשפט כרך ב תרעז-תרפח 222-220  
13.אייזנשטט, שמואל מדינה ומשפט הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 117-113; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 177-183  
14.אלבק, שלום משפט התורה בעולם של מחר דעות גל' מ חורף תשלא עמ' 305-301  
15.אלון, מנחם המשפט העברי במשפט המדינה - כיצד? [אוצר המשפט חלק א ערכים 3226 ,3224] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 100-89; הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 360-349  
16.אלון, מנחם עוד לעניין חוק יסודות המשפט שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 256-227  
17.אלון, מנחם המשפט העברי במערכות משפטה של מדינת ישראל שלוחות כרך ז גל' נט אייר-סיון תשיח עמ' 13-11  
18.אלון, מנחם המשפט העברי במשפט המדינה דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 15-22  
19.אלון, מנחם דברים אחדים על המשפט העברי בהוראה, בחקיקה ובפסיקה ארגון מסיימי האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכו עמ' 55-52  
20.אלון, מנחם המשפט העברי במשפט המדינה הפרקליט כרך כה תשכט 27-53  
21.אלון, מנחם מבעיות ההלכה והמשפט במדינת ישראל מפרסומי החוג לידיעת עם ישראל בתפוצות בבית נשיא המדינה, בעריכת משה דיוויס, סדרה ד קוב' ז ירושלים תשלג 47 עמ'  
22.אנגלרד, יצחק שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלי [אוצר המשפט חלק א ערך 3228] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 134-110  
23.אנגלרד, יצחק שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלי הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' קסא-קצח  
24.בורנובסקי, משה משפט המקרא במשפט מדינת ישראל דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 22-5  
25.בזק, יעקב משפט עברי בימינו - כיצד? המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 14-9  
26.בזק, יעקב (עורך) המשפט העברי ומדינת ישראל (לקט מאמרים) [אוצר המשפט חלק א ערך 3230]  Elman, Peter: ILR 5 (1970), p. 148 
27.בזק, יעקב (עורך) המשפט העברי ומדינת ישראל (לקט מאמרים) ירושלים תשכט 208 עמ'  
28.בית המדרש למשפט התורה החקיקה על פי משפט התורה - ערכה, בעיותיה ודרכיה ירושלים תשי טז עמ'  
29.בן דב, שבתי 'המשפט העברי' ומדינת ישראל סלם שנה יד תשכג-תשכד גל' ב עמ' 21-27; ג עמ' 7-14  
30.בן מנחם, חנינה המשפט העברי והמשפט החוקתי במדינת ישראל מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 461-474  
31.בן-דוב, שבתאי 'המשפט עברי' ומדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3232] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 167-145  
32.בן-זמרה, אליהו מקומו של המשפט העברי במשפט המדינה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 24-36  
33.בן-זמרה, אליהו הדין העברי ודייניו לפני כס-המשפט גוילין גל' כ חשון תשכה עמ' 25-29  
34.בן-מנחם, חנינה חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 - חובת ציות או חובת היוועצות? שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 264-257  
35.בנטביץ, נ' הכרת המשפט העברי בחוקה הארץ-ישראלית המשפט העברי א תרפו עמ' 129-136  
36.בר-אילן (ברלין), מאיר חוק ומשפט במדינתנו [אוצר המשפט חלק א ערך 3236] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 24-20; הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 328-323  
37.בר-אילן (ברלין), מאיר חוק ומשפט במדינתנו יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 29-32, 151  
38.בר-אילן (ברלין), מאיר המשפט האזרחי והפלילי במדינת ישראל כתבי רבי מאיר בר אילן כרך א ירושלים תשי עמ' רעד-רעט  
39.בר-אילן (ברלין), מאיר המגמה ודרכי הביצוע ישראל הדתית, ת"א תשיד עמ' 13-14  
40.ברמן, יעקב מדינת הלכה או מדינת חוק? [אוצר המשפט חלק א ערך 3239] הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 335-329  
41.ברמן, יעקב מדינת הלכה או מדינת חוק? גוילין גל' ח-ט ניסן תשיט עמ' 19-23  
42.ברק, אהרן חוק יסודות המשפט ומורשת-ישראל שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 283-265  
43.ברק, אהרן חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל ספר אורי ידין, כרך שני ירושלים תשן עמ' 27-46  
44.גאון, שלמה האתגר של מדינת ישראל לחיינו הדתיים שבט ועם סדרה שניה ב (ז) ניסן תשלג עמ' 64-57  
45.גולדברג, אסף משפט עם ולשון הפרקליט כרך י תשיד עמ' 139-152  
46.גולק, אשר לסידור חיינו המשפטיים בארץ [אוצר המשפט חלק א ערך 3242] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 35-28  
47.גולק, אשר לסדור חיינו המשפטיים בארץ התרן שנה ז תרפ-תרפא גל' לג עמ' 1-3; לד עמ' 4-1  
48.גולק, אשר תכנית לעבודת החברה 'המשפט העברי' המשפט העברי ב תרפז עמ' 195-204  
49.גלובוס, אלעזר ל' על בית דין עברי הפרקליט כרך ד עמ' 114-111  
50.גרייבסקי, א"ל לשאלת השלטת המשפט העברי בארץ ישראל המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 208-202  
51.גרייבסקי, א"ל לשאלת הנהגתו של המשפט העברי דעות גל' יב חורף תשך עמ' 49  
52.דויטש, סיני הפניה למורשת ישראל מכח 'חוק יסודות המשפט' דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 238-244  
53.דייקן (דיקשטיין), פ' לעתידו של המשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3260] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 85-75  
54.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הכרזה על המשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3252] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 179-176  
55.הד המשפט המשפט העברי וחוקי המדינה הד המשפט שנה א גל' 10 ניסן תשיז עמ' 177-178  
56.הילב, ק' המשטר המשפטי במדינה העברית בטרם 1948 חוב' ז עמ' 6-8  
57.הכהן, אביעד מוושינגטון תצא תורה נקודה גל' 299 ניסן תשסז עמ' 14-16  
58.הלפרין, א' משפט התורה במישור שנה ג תשב גל' קיג-קיד עמ' ב  
59.הרצוג, יצחק אייזיק על משפט התורה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3270] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 19-15  
60.הרצוג, יצחק אייזיק התחיקה והמשפט במדינה היהודית יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 9-13; דת ישראל ומדינת ישראל, ניו-יורק תשיא עמ' 18-13  
61.הרצוג, יצחק אייזיק סמכות התורה במדינת ישראל החקיקה על-פי משפט התורה (ערכה בעיותיה ודרכיה), הוצאת בית המדרש למשפט התורה, ירושלים תשי עמ' ד-ה  
62.הרצוג, יצחק אייזיק התחוקה והמשפט ישראל הדתית, ת"א תשיד עמ' 3-5  
63.הרצוג, יצחק אייזיק על משפט התורה בישראל הליכות תו שין כף, ירושלים ערה"ש תשך עמ' 60-67  
64.הרצוג, יצחק אייזיק קריאה למשפט התורה בישראל שנה בשנה תשל עמ' 137-131  
65.ויגודה, מיכאל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - מי מפחד ממשפט עברי? [לשאלת פיטום אווזים] פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 139 האזינו תשסג 4 עמ'  
66.ורהפטיג, איתמר חוקי הכנסת ומדינת התורה תחומין י (תשמט) 190-193  
67.ורהפטיג, איתמר משפט התורה כמשפט המדינה משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 433-431  
68.ורהפטיג, זרח בעיות המשפט במדינת ישראל ההד שנה כה תשי חוב' א עמ' ח-יא  
69.זילברג, משה תחיית המשפט העברי, כמשפט המדינה בישראל - כיצד? [אוצר המשפט חלק א ערך 3275] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 54-50  
70.זילברג, משה המשפט במדינה העברית [אוצר המשפט חלק א ערך 3274] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 201-180  
71.זילברג, משה חידושו של המשפט העברי באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 206-202  
72.זילברג, משה המשפט העברי במדינה העברית בטרם 1948 חוב' ג עמ' 12-16  
73.זילברג, משה המשפט במדינה העברית הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 107-102  
74.זילברג, משה תחיית המשפט העברי, כמשפט המדינה, בישראל - כיצד? סורא ספר ג תשיז-תשיח עמ' 463-459  
75.זילברג, משה על פרשת דרכים כך דרכו של תלמוד, ירושלים תשכב פרק ח עמ' 161-139  
76.חברת המשפט העברי. ירושלים תקנות החברה ירושלים תרפא 8 עמ'; המשפט העברי קובץ א תרפו עמ' 208-206; המשפט כרך א תרפז עמ' 197-196  
77.חברת המשפט העברי. ירושלים חברת המשפט העברי (התקנות, התעודה, ראשית הפעולות והתבנית להבא) ת"א תרפז  
78.חברת המשפט העברי. ירושלים ועידת 'המשפט העברי' [דין וחשבון] המשפט העברי ב תרפז עמ' 236-232  
79.חברת המשפט העברי. מוסקבה תעודת החברה 'המשפט העברי' ותכנית עבודתה בזמן הקרוב מוסקבה תרעח 15 עמ'  
80.חירותי, יעקב המשפט העברי במערכת המשפט בארץ סלם שנה ו תשיד-תשטו גל' ז עמ' 20-22  
81.חריס, רון הזדמנויות היסטוריות והחמצות בהיסח הדעת (על שילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בעת הקמת המדינה) שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל), ירושלים תשס"ב עמ' 21-55  
82.חשין, מישאל מורשת ישראל ומשפט המדינה זכויות אזרח בישראל, לכבוד חיים ה' כהן, ירושלים תשמב עמ' 83-47  
83.טדסקי, גד על בעיות קליטה ועל מדיניותנו המשפטית הפרקליט כרך טז תשך עמ' 379-348 [בעמ' 366 סעיף 13 ואילך - על המשפט העברי]  
84.טננבוים, אברהם על מעמדו הראוי של המשפט העברי שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 393-423  
85.יהודה, ישראל חליפת מכתבים [בענין 'החדרת משפט התוה"ק למערכת המשפטים של מדינתנו'] ניב המדרשיה גל' חורף תשכג עמ' נט-סב  
86.יהושפט, י"י התחדשות המשפט המשפט העברי ב תרפז עמ' 1-7  
87.כהן, חיים ה' דין השיור שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 306-285  
88.כהן, חיים הרמן דאגה ליום מחר הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 38-46  
89.כהן, חיים הרמן דאגה של יום אתמול סורא ספר ג תשיז-תשיח עמ' 491-475  
90.כהן, י"פ תחיית המשפט העברי במדינת ישראל סורא ספר ג תשיז-תשיח עמ' 494-492  
91.כהן, ידידיה המשפט היהודי - בן חורג? עמודים כרך כב תשלד עמ' 268-265  
92.כהן, יהודה פנחס תחיית המשפט עברי במדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3288] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 198-171  
93.כהן, מ"ד משפט - ומדינה ישראל הדתית, ת"א תשיד עמ' 45-48  
94.כץ, ראובן חוק ומשפט במדינה העברית תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 337-329  
95.כץ, ראובן חוק ומשפט במדינת ישראל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' כו-לה  
96.לוין, יצחק (עורך) חומר לשאלת התכוננות וסידור המדינה היהודית על פי התורה ניו-יורק תשח 32 עמ' [בתוכן: תזכיר על יחסה של אגודת ישראל למדינה היהודית, מאת ד"ר יצחק ברייער; תכנית לחזית מאוחדת של החרדים בענין החוקה של המדינה היהודית, מאת ד"ר יצחק ברייער; הערות הרב משה בלויא על הצעת ד"ר ברייער בדבר החוקה של המדינה היהודית; תזכיר הרב מ  
97.לחובסקי, אסף משפט עברי ואידיאולגיה ציונית בארץ-ישראל המנדטורית רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 659-663  
98.ליבוביץ, ישעיהו דין תורה כמשפט למדינת ישראל? סורא ספר ג תשיז-תשיח עמ' 509-495  
99.ליפשיץ, ברכיהו המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה ומציאות משפטים כרך יט [ארבעים שנה למשפט הישראלי] תשן עמ' 859-870; שוחטמן, אליאב: המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה וניכור, שם עמ' 871-880  
100.מימון, יהודה ליב המשפט במדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3296] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 27-25  
101.מימון, יהודה ליב משפט התורה במדינתנו החקיקה על-פי משפט התורה - ערכה בעיותיה ודרכיה, הוצאת בית המדרש למשפט התורה, ירושלים תשי עמ' ו-ח  
102.מימון, יהודה ליב תורת ישראל ומדינת ישראל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' יא-יד  
103.מימון, יהודה ליב המשפט במדינת ישראל לשעה ולדור, ירושלים תשכה עמ' שצח-שצט  
104.מירון, שמחה יקדם הקיבוץ הדתי את משפט התורה! עמודים כרך יד תשכו עמ' 186-188  
105.מירסקי, שמואל ק' המשפט העברי ומדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3300] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 69-61  
106.מירסקי, שמואל ק' משפט המדינה העברית הדאר שנה כה תשו-תשז עמ' 731-732, 763-761; תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 338-379  
107.מירסקי, שמואל ק' משפט התורה במדינת ישראל בין שקיעה לזריחה, ירושלים-ניו-יורק תשיא עמ' 295-237  
108.מירסקי, שמואל ק' המשפט העברי ומדינת ישראל סורא ספר ג תשיז-תשיח עמ' 510-518  
109.מעוז, אשר מקומו של המשפט העברי במדינת ישראל הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 53-66  
110.נבנצל, י"א המשפט העברי - כיצד? גוילין גל' ה ניסן תשיח עמ' 10-14  
111.נהוראי, ש' אחרי הועידה [הראשונה של עורכי הדין היהודים בא"י] המשפט כרך ג תרפח עמ' 87-93  
112.סינקלר, דניאל המשפט העברי במדינת ישראל ישראל בתחילת המאה ה-21, תל אביב 2002 עמ' 37-64  
113.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי התורה והמדינה סיני כרך כב תשח עמ' קיז-קכה; יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 14-16, 41; דת ישראל ומדינת ישראל, ניו-יורק תשיא עמ' 19-21; ישראל הדתית, ת"א תשיד עמ' 6-8  
114.עמיטל, יואל המשפט הפלילי במדינת הלכה מספרא לסייפא עלון 36 אלול תשן עמ' 91-100  
115.ערוסי, רצון בתי הדין לדיני ממונות, היוזמה - חזון ומציאות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
116.ערוסי, רצון (עורך) שערי צדק, הרצאות שניתנו בכנס השנתי לדיני ממונות. א-ז קרית אונו תשס-תשסו  
117.פדרבוש, שמעון על תחיית המשפט בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3305] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 60-55  
118.פדרבוש, שמעון המדינה והתורה התקופה ספר לד-לה תשי עמ' 30-35  
119.פדרבוש, שמעון על תחית המשפט בישראל תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 124-129  
120.פיינברג, נתן 'אימרת אגב' האומרת דרשני (עם ואומה; דין דתי ודין לאומי) הפרקליט כרך י תשיד עמ' 289-294  
121.פלדמן, ש"ב חקיקת חוקים במדינה העברית סיני כרך כב תשח עמ' קעח-קפד  
122.פלדמן, ש"ב על שלטון המשפט העברי במדינה ההד שנה כד תשט חוב' ט עמ' יח-כ  
123.פלדמן, ש"ב 'תקנת העולם' או הרמב"ם כמורה דרך להשלטת המשפט העברי ההד שנה כד תשט חוב' י עמ' ח-ט  
124.פלדמן, ש"ב בעית החוקה והסנהדרין בישראל ההד שנה כה תשי חוב' ה עמ' א-ג  
125.פריימן, א"ח דיני ישראל בארץ ישראל לוח הארץ לשנת תשו עמ' 125-110  
126.פריימן, אברהם חיים דיני ישראל בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3311] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 49-36  
127.צורי, ש' להחיאת המשפט העברי במישור שנה א גל' י יט אדר ב תש עמ' ד-ה  
128.קוסובסקי, דוד שלמה המשפט העברי אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 12-16  
129.רדזינר, עמיחי; פרידמן, שוקי המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול עיוני משפט כט חוב' 1 תשסה עמ' 167-244   
130.רובינשטיין, אליקים תקומת המדינה והמשפט העברי לאור תורתו של הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ'20-33  
131.רקובר, נחום לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי (בפתחו של היובל השני)  ירושלים תשנט 145 עמ'  
132.שוחטמן, אליאב על ההיקש כדרך פסיקה במשפט העברי ובזיקה לחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 350-307  
133.שוחטמן, אליאב המשפט העברי והמדינה היהודית המודרנית הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ' 254-282  
134.שוחטמן, אליאב מורשת או ברברת? נקודה גל' 301 סיון תשסז עמ' 30-33  
135.שוחטמן, אליאב המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה וניכור ארבעים שנה למשפט הישראלי ירושלים, תשן עמ' 871-880  
136.שטיגליץ, יעקב לשאלת המשפט העברי עמודים כרך יד תשבו עמ' 85-86  
137.שטרן, ידידיה צ' עושר שמור לבעליו לרעתו - על מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 103-142  
138.שטרנברג, משה הנורמה הבסיסית של המשפט בישראל הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 141-129  
139.שילה, יצחק הבו לנו משפט עברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3316] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 144-135  
140.שילה, יצחק הבו לנו משפט עברי הפרקליט כרך כד תשכח עמ' 375-367  
141.שילה, יצחק המשפט העברי - יסוד המדינה וגולת כותרתה פתחים תשכט גל' א עמ' 41-42  
142.שילה, יצחק Et Ceterum Censeo: משפט עברי לאלתר! עיוני משפט כרך א 1971 עמ' 25-40  
143.שילה, יצחק לבעיית הזיקה אל המשפט האנגלי - הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14), תשלא-1971 עיוני משפט כרך ב 1972 עמ' 192-197  
144.שילה, שמואל למעמדו של המשפט העברי במדינה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 258-255  
145.שילה, שמואל על חוק יסודות המשפט - הערות והארות שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 369-351  
146.שילה, שמואל פני המשפט העברי במדינת ישראל כפני הדור מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 145-151  
147.שירמן, א"י למעבירי נחלה התור שנה א תרפא גל' טו עמ' 3-5  
148.שלגי, משה עקרונות מורשת ישראל ושיקול דעת שיפוטי ספר אורי ידין, כרך שני ירושלים תשן עמ' 275-298  
149.שלף, ליאון בין משפט פלילי לבין משפט עברי - לקראת יסודות משפטיים למורשת ישראל פלילים ג תשנג עמ' 102-146  
150.שלף, ליאון ה"פורמליזם" של המשפט העברי וערכיה של מורשת ישראל עיוני משפט כר' כה חוב' 2 עמ' 489-501  
151.שרגאי, שלמה זלמן מדינת ישראל או מדינת נכר? הדביר, לזכר הרב י"א אורנשטיין, ירושלים תשיא עמ' סה-סט  
152.שרגאי, שלמה זלמן הגשמת התורה בחיי המדינה תחומים, ירושלים תשיב עמ' שצט-תכד  
153.שרגאי, שלמה זלמן הליכות המדינה במשפט התורה סיני, ספר יובל, תשיח עמ' תקפב-תקצד  
154.שרשבסקי, בן-ציון חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 381-379   
155. Jewish civil law and the Jewish renaissance  Reconstructionist 2,14 (1936), p. 4-5  
156. Akzin, Benjamin  Codification in a new state. A case study of Israel.  American Journal of Comparative Law 5 (1956), p. 44-77  
157. Bentwich, Norman   The application of Jewish law in Palestine  Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. Branch 2 (1927), p. 59-67 = Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation 3rd ser. 9 (1927), p. 59-67 = Proceedings, Rabbinical Assembly 2 (1927), p. 70-  
158. Cohn, Haim H.  Secularization of Divine law  Scripta Hierosolymitana 16 (1966), p. 55-103 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. Haim H. Cohn, N.Y. 1971, p. 1-49  
159. Englard, Izhak  The problem of Jewish law in a Jewish state  Israel Law Review 3 (1968), p. 254-278 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. H. H. Cohn, N.Y. 1971, p. 143-167 = Contemporary thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 1973 , p. 57-89  
160. Horowitz, George  The spirit of Jewish law. A brief account of biblical and rabbinical jurisprudence, with a special note on Jewish law and the State of Israel  N.Y. 1953, 40 + 813 p.  
161. Kahana, Koppel  The case for Jewish civil law in the Jewish state  London 1960, 5 + 120 p.   
162. Lowenstein, Fritz  Mischpat Haschalom  J?disches Lexikon 4, p. 226-227  
163. Rabinowitz, Mayer E. (ed.)  Jewish law in the State of Israel  Edited and translated from: Proceedings of the Rabbinical Assembly Kallah, Tel Aviv University, Tel Aviv 1973, p. 249-301  
164. Rakover, Nahum  Governmental policy regarding Jewish law  Dine Israel 5 (1974), Engl. sect., p. 84-93  
165. Shohet, David Menahem  Precedents in Jewish law, for the State of Israel  Conservative Judaism 6,1 (1949), p. 31-50  
166. Silberg, Moshe  At the crossroads  In: Talmudic law and the modern state, N.Y. 1973, p. 131-153, 210-213  
167. Sinclair, Daniel B.  Does Jewish law apply in the legal system of the State of Israel?  L'eylah (Spring 5745), p. 7-8  
168. Webber, George J.  Jurisprudential activities in Palestine  Publications of the Society for Jewish Jurisprudence 4 (1927), Engl. branch, 8 p. = Law Journal 12.11.1927  
169. Witkin, Rae Ann  Progressive Judaism in Israel and Orthodox jurisprudence  Nitzanim 3 (1984-85), p. 119-130   
170.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המשפט הלאומי בתור גורם מדיני העולם שנה יד 1926 עמ' 496-494  
171.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל על הנסיונות להתאים את המשפט העברי אל חיי זמננו המתפתחים בארץ-ישראל או באיזו מדה מוכשר הוא המשפט העברי להסתגל אל צורות החיים השוררות בארץ Proceedings of the 27th Annual Conference of the Rabbinical Assembly of the Jew. Theol. Seminary of America. New York 1927 pp. 74-76  
172.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המשפט העברי במו"מ המוסדים העברים העולם שנה טז 1928 עמ' 124-122  
173.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המשפט העיברי בקרן זוית העולם שנה יז 1929 עמ' 104-105  
174.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל לא תתכן מדינה עברית ללא משפט עברי הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 330-328  
175.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הכרזה על המשפט העברי הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 3-8  
176.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המשפט במדינת ישראל מה יהא עליו הפועל הצעיר שנה מא תשה גל' 39 עמ' 9-10  
177.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המשפט העברי בחקת מדינתנו הפועל הצעיר שנה מב תשט גל' 25 עמ' 7  
178.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל חזון ומציאות בשדה המשפט שלנו הפועל הצעיר שנה מב תשט גל' 45 עמ' 9-10  
179.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל לחדוש דיני ישראל במדינת ישראל בצרון כרך יט תשט עמ' 1-6  
180.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המשפט במדינתנו הפועל הצעיר שנה מב תשי גל' 10 עמ' 7-8  
181.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל סמלים בחיים ובמשפט הפועל הצעיר שנה מו תשיג גל' 41 עמ' 9-10, 11  
182.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל נישואין יהודיים בחו"ל (האם המשפט העברי הוא לאומי או דתי) הפרקליט כרך יא תשטו עמ' 126-124  
183.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל לעתידו של המשפט העברי סורא ספר ג תשיז-תשיח עמ' 464-474  
184.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל לעתידות המשפט בארצנו הפועל הצעיר שנה נו תשכג גל' 15 עמ' 15-14  
185.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שילוב המשפט העברי בחקיקה הפועל הצעיר שנה נו תשכג גל' 33-34 עמ' 17  
186.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל תולדות משפט השלום העברי (מגמותיו פעולותיו והישגיו) ת"א תשכד 156 עמ'  
187.תוספאי החזרת עטרה ליושנה במשפט העברי התור ג תרפג גל' כט עמ' 7-8; ל עמ' 6-7; לא עמ' 9-8  
188.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הדת והמדינה בישראל [על המשפט העברי] ההד שנה כד תשט חוב' ג-ד עמ' יח-כ