Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > המשפט העברי בתחיקה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אונא, משה המשפט העברי בחקיקת הכנסת אוניברסיטה בר-אילן, המחלקה ליחסי צבור  
2.אטינגר, שמשון שליחות נסתרת במשפט העברי ובחוק השליחות שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 1-26  
3.אטינגר, שמשון קווים לתורת השליחות במשפט העברי בהשוואה לחוק השליחות, תשנ"ה- 1965 עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 53-70  
4.אטינגר, שמשון פרקי שליחות במשפט העברי (בהשוואה לחוק השליחות, תשכה-1965) ירושלים תשנט 275 עמ'  
5.אטינגר, שמשון שליחות נסתרת במשפט העברי ובחוק השליחות שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 1-26  
6.אייזנשטט, שמואל הערות להצעת חוק שיווי זכויות האשה (תזכיר לוועדת חוק ומשפט של הכנסת) ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 191-184  
7.אישון, שלמה העתקת דיסקים וקלטות - ההלכה לאור חוק המדינה כתר ו תשסח עמ' 21-35  
8.אישון, שלמה איסור ריבית בחוק הגנת השכר כתר ו תשסח עמ' 287-299  
9.אלון, מנחם חוקי היסוד: דרכי חקיקתם ופרשנותם - מאין ולאן? מחקרי משפט יב חוב' 2 תשנו עמ' 253-307  
10.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
11.אלון, מנחם על ההתישנות בדין העברי (לבעיית קליטת הדין העברי לאור הצעת חוק ההתישנות, תשיז-1957) הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 189-179, 278-243  
12.אלון, מנחם הערב, החייב העיקרי ועקרון חופש ההתנאה בדיני ערבות במשפט העברי (עם הופעת הצעת חוק דיני ערבות, תשכה-1964) דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 208-197  
13.אלון, מנחם משפט עברי - חוק הערבות תשכז-1967 ומקורות המשפט העברי. ערך לפי הרצאות משה דרורי ירושלים תשכט 364 + פה עמ'  
14.אלרן, יאיר לא תעמוד על דם רעך (גלגולו של רעיון ורישומו על החברה בישראל) אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 7-37  
15.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות. תחומין יט (תשנט) 258-270  
16.בזק, יעקב מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי סיני כרך קטו תשנה עמ' ריז-רכז  
17.בזק, יעקב סמכות הבורר לפרש ולתקן את פסק-דינו במשפט העברי ובמשפט מדינת ישראל הפרקליט כרך לט תשן עמ' 461-469  
18.בלס, יהונתן עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל, סדרה בעריכת נחום רקובר) ירושלים תשנב 214 עמ'  
19.בן יצחק, אלישי מעשה אבות-סימן לבנים - עיכוב יציאה מן הארץ פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 99 ויצא תשסג 4 עמ'  
20.בן מאיר, י"ש הידועה בצבור - בתחיקה ובפסיקה גוילין גל' כ חשון תשכה עמ' 19-24  
21.בן-שמש, שמעון חוק בתים משותפים לאור דיני המחובר לקרקע משפט וכלכלה ד תשיח עמ' 29-35  
22.בר-אילן, נפתלי מצוות צדקה בפעולות משרד הסעד ובמדינת ישראל מורשה ב טבת תשלב עמ' 58-51  
23.ברגמן, פנחס כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו? (שומר שמסר לשומר - לפרשנותו של סעיף 7 (א) לחוק השומרים, תשכ"ז - 1967) משפטים כרך יט תשן עמ' 477-492  
24.גילת, ישראל צבי כבד את אביך ואת אמך - בין קודש לחול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 124 נשא תשסג 4 עמ'  
25.גילת, ישראל צבי על מעמד האם בזיקה לילדיה - בין דיני התורה למשפט הנוהג בישראל מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 167-188  
26.גילת, ישראל, צבי ועזב את אביו ומת - משמורת קטינים, על המשפט והרגש ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 55 מקץ תשסב 4 עמ'  
27.גליק, שמואל החינוך בראי החוק וההלכה (להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות ההלכה) א-ב. ירושלים תשנט 926 עמ'  
28.גליק, שמואל חובות וזכויות ההורים בחינוך ילדיהם על פי החוק ובספרות ההלכתית בשדה חמ"ד שנה לב חוב' ג-ד תשמט עמ' 76-88  
29.גרוס, יוסף הגנת שכר העובד (חוק הגנת השכר, תשיח-1958, לאור עקרונות המשפט העברי) הפרקליט כרך טז תשך עמ' 72-86, 178-153  
30.גרוס, יוסף עקרונות חוק הגנת השכר לאור משפט התורה ניב המדרשיה גל' חורף תשכג עמ' נה-נח  
31.גרין, יוסף הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 62-45  
32.גרמן, גרשון זכותו של הנושה לפירות המשכון ולתשמישיו בחוק המשכון, תשכז-1967 ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 365-303  
33.דה-הרטוך, אמנון קופה של צדקה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 64 תצוה תשסב 4 עמ'  
34.דויטש, סיני גמירת דעת והכוונה ליצור יחסים משפטיים בדיני חוזים במשפט העברי, האנגלי והישראלי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 104-71  
35.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הערות להצעת חוק הירושה הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 292-288  
36.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל נשואים כפולים [בענין החוק הפלילי] הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 18-21  
37.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
38.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
39.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
40.דרורי, משה אכיפת גירושין במדינת ישראל בשלהי המאה ה-20 סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 11 עמ'  
41.דרורי, משה היחס בין הדין האישי והחוק הישראלי בדיני מזונות לקרובים דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 228-219  
42.היימן, יונתן חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשיג-1953 והשנויים שהוכנסו על ידו לתוך משפט עניני המעמד האישי בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשיח  
43.הכהן, אביעד אלה החקים והמשפטים והתורות - קודיפיקציה במשפט - בין מורשת ישראל לבין הצעת חוק דיני ממונות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 210 בחקתי תשסה 4 עמ'  
44.הכהן, אביעד כבוד העובד וחירותו - איסור העסקה פוגענית במשפט העברי ובמשפט המדינה שערים למשפט גל' 1 אביב תשסה עמ' 103-107  
45.הנדל, ניל חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998: השראה ומציאות מחקרי משפט טז חוב' 2 תשסא עמ' 229-275  
46.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג במשפט העברי והישראלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית בירושלים תשלא  
47.ויגודה, מיכאל מה טבו אהליך יעקב - צנעת הפרט וחופש הביטוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 129 בלק תשסג 4 עמ'  
48.ויגודה, מיכאל שלח לך אנשים - חריגת השלוח מהרשאתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 168 שלח תשסד 4 עמ'  
49.ויגודה, מיכאל בתום לבבי ובנקיון כפיי - על תום הלב במשפט  פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 184 וירא תשסה 4 עמ'  
50.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
51.ויגודה, מיכאל השבת אבידה (חוק לישראל, סדרה בעריכת נחום רקובר) ירושלים תשנב 133 עמ'  
52.וייל, אליעזר "תקנת השבים" וחוק המרשם הפלילי - השוני במגמות ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 30-42  
53.ויינגרטן, דוד הצוואה בישראל [במדינת ישראל] עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
54.ולדינברג, א"י הצעת חוק הירושה מבחינת ההלכה ספר יובל לכבוד שמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רכא-רכו  
55.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי; הערות לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 291-258  
56.ורהפטיג, איתמר שער, מחירים ואונאה כתר ד תשסד עמ' 15-280  
57.ורהפטיג, זרח החקיקה וההלכה בכנסת השמינית שנה בשנה תשלז עמ' 291-277  
58.ורהפטיג, זרח לשבועת העדים בבית המשפט [אוצר המשפט חלק א ערך 6097] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 22-13  
59.ורהפטיג, זרח דיני בוררות במשפט העברי כמקור לחוק בוררות חדש במדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 5826] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 44-23  
60.ורהפטיג, זרח חוקה לישראל, דת ומדינה ירושלים תשמח 588 עמ'  
61.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
62.ורהפטיג, זרח החקיקה בעניינים דתיים בכנסת השלישית הליכות, תו שין כף, ערה"ש תשו עמ' 134-121  
63.ורהפטיג, זרח החקיקה בענינים דתיים בכנסת הרביעית שנה בשנה תשכב עמ' 288-277  
64.ורהפטיג, נעמי נישואי בוסר בחוק הישראלי תוך השואה עם חוקים אחרים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
65.ורהפטיג, שילם דיני חוזים במשפט העברי בתוספת סקירות על דיני חוזים במדינת ישראל ירושלים תשלד 416 עמ'  
66.ורהפטיג, שילם אחריות מעביד לנזקי עובד (לפי המשפט התלמודי בהשוואה עם המשפט האנגלי והישראלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קצט-ריז  
67.ורהפטיג, שילם דיני עבודה במשפט העברי; עם נספח דיני עבודה באנגליה ובישראל. א-ב ת"א תשכט 1218 עמ'  
68.ורהפטיג, שילם טעות והטעיה בדיני חוזים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ו ירושלים תשל 86 עמ'  
69.ורהפטיג, שילם הערות להצעת חוק חוזה עבודה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יג ירושלים תשלא 12 עמ'  
70.ורהפטיג, שילם עקרונות פרשנות בחוזים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' כח ירושלים תשלג 43 עמ'  
71.חבה, יעקב כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה (במשפט העברי ובמשפט הישראלי) מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 177-199  
72.טאוב, דוד רישום תלמידים לא דתיים לחינוך הממלכתי דתי: החקיקה וההלכה בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ה-ו תשנב עמ' 11-24  
73.טיכו, אהובה חוק הנוטה למות התשס"ו - 2005: השפעת הדת היהודית על מיתת החסד לפי הדין הישראלי משפט רפואי וביו-אתיקה כר' 1 שבט תשסח עמ' 107-159  
74.טריגר, צבי יש מדינה ואהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת ישראל משפטים של אהבה, תל אביב תשסה עמ' 173-225  
75.יוסף, ברנרד (עורך) זכויות האשה על פי חוקי ארץ ישראל ירושלים תרץ 76 עמ'  
76.כהן, חיים ה' חוק השבות גשר שנה יח 1972 חוב' 3-4 עמ' 96-117  
77.כהן, ידידיה ביטול זכות הבעל לפירות נכסי מלוג במשפט הנוהג ותוצאותיו דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 138-121  
78.כץ, ראובן זכויות וחובות הבעל והאשה [להצעת חוק שוויון זכויות האשה] ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 352-349  
79.לדרמן, אליעזר מלכוד והדחה - בין ההלכה היהודית ודיני העונשין בישראל דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' קה-קלז  
80.לוי, יצחק חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" לאורה של המחשבה היהודית קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 54-57  
81.ליפקין, בנימין איום על העדים (מתוך ההערות להצעת 'חוק הראיות' של משרד המשפטים) סיני כרך לז תשטו עמ' קצו-רג  
82.מוסקוביץ', תומר כשכיר כתושב יהיה עמך - שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 73 בהר-בחוקתי תשסב 4 עמ'  
83.מלמד, אהרן חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים; המשפט העברי - החוק והשלכותיו הפרקליט כרך לה תשמג-תשמד עמ' 129-118  
84.מעוז, אשר ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיוני משפט כר' יט חוב' 3 תשנה עמ' 547-630  
85.מרכוס, פיליפ "כי כבד אכבדך מאד" - כבוד האדם: בין השיח החוקתי לשיח היהודי פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 290 בלק תשסז 4 עמ'  
86.משאש, שלום חק הגנת הישובים - אם הת"ח צריכים לשמור אור תורה שנה כו תשנד עמ' תתפו-תתצה. פרידמן יואל: שמירת תלמידי חכמים בישובים, שם שנה כז תשנה עמ' קצה-קצז; תשובה, שם עמ' שכח-שלג  
87.משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי; מכללת שערי משפט, המרכז להוראת המשפט העברי ולמודו  גליונות פרשת השבוע תשסא-תשסז. ראה גם באתר משרד המשפטים http://justice.gov.il/mojheb/mishpatIvri/parashot  
88.נאמן, אריה תקנת השוק בראי החוק מול ההלכה ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 26-29  
89.ניסני, דוד ולא תחבל בגד אלמנה - עיון משווה ביסודות דיני המשכון והשעבודים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 263 כי תצא תשסו 4 עמ'  
90.סולברג, נעם לשון הרע על ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 155 בשלח תשסד 4 עמ'  
91.ערוסי, רצון תביעת פינוי ממקרקעין בימינו, כשיש חזקת שלוש שנים (הלכה וחוק) שערי צדק ה תשסד עמ' 203-217  
92.ערוסי, רצון התיישנות בחוק ובהלכה תחומין כא (תשסא) 422-433  
93.פורת, בני הירידה לאומנות חבירו (קווים מבדילים בין דיני חושן משפט וחוק מדינת ישראל) ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 361-384  
94.פורת, בנימין דין אונאת מחיר: יסודותיו, עקרונותיו וערכיו (עיון בדין הונאה כדגם למדיניות של צדק בדיני חוזים) כתר ד תשסד עמ' 281-508  
95.פיזם, חיים צדקה כנורמה משפטית; מזונות מדין צדקה במשפט העברי והישראלי חיפה תשלו 102 עמ'  
96.פינדלינג, משה אימוץ ילדים נעם ד תשכא עמ' סה-צג, שכו  
97.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
98.פלק, זאב על הצעת חוק הירושה הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 385-381  
99.פנטון, כרמית ויוציאו דבת הארץ - לשון הרע על עצמים ועל הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 77 שלח תשסב 4 עמ'  
100.פניכל, ז' דיני עבודה ישראליים והמשפט העברי עבודה וביטוח לאומי שנה יג 1961 חוב' 7 עמ' 6-10; 8 עמ' 13-17; 9 עמ' 14-18, 26  
101.פרוקצ'יה, גואלטירו חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 עיוני משפט כרך י תשמד עמ' 157-145 [עמ' 157-156: עקרונות הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל]  
102.פרידמן, דניאל הידועה בציבור בדין הישראלי עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 483-459  
103.ציגנלאוב, ישראל תקנת השוק: התפתחותה של תקנה ופיתוחו של דין משפטים כרך לא תשסא עמ' 837-894  
104.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
105.קורינאלדי, מיכאל חידת הזהות היהודית (חוק השבות הלכה למעשה) ירושלים 2001 254 עמ'  
106.קורינלדי, מיכאל היחס בין סעיף 115 בחוק הירושה לזכות האלמנה, לפי דיני ישראל, למדור בבית בעלה דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 158-139  
107.קורינלדי, מיכאל שומר שמסר לשומר במשפט העברי ובחוק השומרים, תשכ"ז-1967 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 453-383  
108.קיסטר, יצחק מהות הצוואה (לפי המשפט הקיים ולפי הצעת החוק) הפרקליט כרך יז תשכא עמ' 16-24  
109.קליין, מנחם חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשיט-1959, ביחסו לחוקים הקודמים עבודה גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
110.קליינמן, רון ש' "קנין סיטומתא": מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי - בסיס עיוני ויישומים במשפט האזרחי המודרני מחקרי משפט כר' כז גל' 1 תשסח עמ' 243-298  
111.קנול, צבי היתר עסקא במערכת הבנקאית בראי החוק וההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסח עמ' 90-105  
112.קנטור, ישראל זכויות בעל ואשה בנכסים שנרכשו במהלך חיי הנישואין עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשכז  
113.קפלן, אברהם תקחו את תרומתי - להקדש הציבורי בישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 158 תרומה תשסד 4 עמ'  
114.קפלן, יחיאל ש' ותחיין את הילדים - טובת הילד כעיקרון על פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 152 שמות תשסד 4 עמ'  
115.קרלין, אריה דברי משפט. א: דיני ירושות וצוואות (מחקרי עזר להצעת חוק הירושה של משרד המשפטים) [חש"ד] 81 עמ'  
116.קרלין, אריה דברי משפט. ב: דיני מעמד אישי (מחקרי עזר להצעת חוק מעמד אישי של משרד המשפטים). [(א) מעמד היחיד וזכותו. (ב) אבות ובנים. (ג) משפחה] [חש"ד] 83 עמ'  
117.רוזן-צבי, אריאל יחסים רכושיים בין בני זוג יהודיים בין החיים (inter vivos( ויחסם לדיני המשפחה בישראל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלח 450 עמ'  
118.רוט, אשר א' נאמנות בכשרות - בהלכה ובחוק תורה שבעל פה מב: עמ' קלג-קמג, תשסא  
119.רייניץ, יעקב ק' מעמדם של קרובי היתום במשפט העברי ובחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 מחקרי משפט ה תשמז עמ' 180-151  
120.רקובר, נחום הגנת החי (ציד חיות) נספח: החוק בישראל וההצעות לתיקונו. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' מ ירושלים תשלו 19 עמ'; קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 221-201; נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' רז-רכז  
121.רקובר, נחום הרמב"ם והחוק במדינת ישראל לקט הלכות מתוך 'משנה תורה' בזיקה לסעיפי החוק של מדינת ישראל, דיני ממונות. ירושלים תשמה 563 עמ'  
122.רקובר, נחום קוים לשילובו של המשפט העברי בחקיקה הישראלית יום עיון לרגל עשור לקרן כץ: מדינה יהודית בימים ההם בזמן הזה, ירושלים תשמז [אין מספור עמודים]  
123.רקובר, נחום המשפט העברי בחקיקת הכנסת (המקורות היהודיים בשילובם בדיוני הכנסת ובחוקי מדינת ישראל) א-ב. תשמט 1273 עמ'  
124.רקובר, נחום לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי (בפתחו של היובל השני)  ירושלים תשנט 145 עמ'  
125.רקובר, נחום מקורות המשפט העברי לחוק השומרים, תשכז-1967 הפרקליט כרך כד תשכח עמ' 225-208  
126.רקובר, נחום עקרונות המשפט העברי בחוק המתנה, תשכח-1968 הפרקליט כרך כד תשכח עמ' 496-501  
127.רקובר, נחום דרכי הוצאה לפועל של פסקי דין במשפט העברי (תוך השוואה להוראות חוק ההוצאה לפועל, תשכז-1967) דעות גל' יז אביב תשכט עמ' 117-105  
128.רקובר, נחום יחסי ממון בין בני זוג משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' א ירושלים תשל 25 עמ'; תורה שבעל-פה יב תשל עמ' קטו-קלג  
129.רקובר, נחום השבת אבידה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' טו ירושלים תשלא 19 עמ'  
130.רקובר, נחום תקנת השוק משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' כה ירושלים תשלב 24 עמ'  
131.רקובר, נחום 'תקנת השוק' במשפט העברי (בהשוואה לחוק המכר, תשכח-1968 סעיף 34) הפרקליט כרך כח תשלב-תשלג עמ' 582-575; כרך כט תשלד עמ' 139-144  
132.רקובר, נחום ריבוי חייבים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' לא ירושלים תשלג 38 עמ'  
133.שאוה, מנשה מזונות ילדים קטינים: היחס בין תחולת דיני הצדקה שבמשפט העברי לבין תחולת חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשיט-1959 דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 181-217  
134.שאוה, מנשה 'הידועה בציבור כאשתו' - הגדרתה, מעמדה וזכויותיה משפטי אישות, המכון לחקר המשפחה ודיני המשפחה בישראל, גל' 2 טבת תשלג 89 עמ'; עיוני משפט כרך ג 1973- 1974 עמ' 484-516  
135.שאקי, א"ח; רון, יהודה מסכת סנהדרין (לבתי ספר תיכוניים... מנוקד, ערוך, מפוסק, ומבואר. השואות בין המשפט התלמודי לבין המשפט בימינו בארץ) ת"א תשכב 189 עמ'  
136.שאקי, א"ח; רון, יהודה מסכת בבא בתרא (לבתי ספר תיכוניים... מנוקד, ערוך, מפוסק ומבואר. השואות בין המשפט התלמודי לבין המשפט בימינו בארץ) ת"א תשכג 219 עמ'  
137.שאקי, א"ח; רון, יהודה בבא מציעא (פרקי תלמוד לביה"ס התיכון. ערוכים, מפוסקים ומבוארים. השואות בין המשפט התלמודי לבין המשפט בימינו) ת"א תשכו 209 עמ'  
138.שאקי, אבנר ח' בעית החוזה לטובת צד שלישי במשפט האנגלי והישראלי ופתרונה לאור המשפט העברי סוגיות נבחרות במשפט, ירושלים תשיח עמ' 508-470  
139.שאקי, אבנר ח' התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו"ל - לענין פרוש 'יהודים' בחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכט-1969 דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 179-161  
140.שאקי, אבנר חי מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל א-ב. ירושלים תשלז-תשלח יב + 674 + יז עמ'. ביקורות: מירון, שמחה: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנא-תנג; קיסטר, יצחק: משפטים כרך ט תשלט עמ' 161-160 
141.שוב, משה חפש הצואה במשפט העברי האנגלי והמקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
142.שוורץ, אליהו לא תקרבו לגלות ערוה - אכיפת מוסר במערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 118 אחרי-מות תשסג 4 עמ'  
143.שוחטמן, אליאב מעשה הבא בעברה - תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 112 ויקהל תשסג 4 עמ'  
144.שטינברג, אברהם הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות" אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 25-39  
145.שטרן, שמואל טוביה 'חוקת עולם' - ביאורים הוספות ופירושים לתחוקת מדינת-ישראל [על פי הצעת ד"ר י"פ כהן]. א-ב ניו-יורק תשי 1950  
146.שילה הבו לנו חוק פיצויי פיטורין הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 197-193  
147.שילה, יואל חוקת החזיר וחוק החזיר (על האיסור לגדל ולמכור בשר חזיר בארץ) דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 771 תשסח 3 עמ'  
148.שילה, שמואל רווחים בלתי צפויים מראש בשליחות במשפט העברי ובחוק השליחות, תשכ"ה-1965 שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 375-341  
149.שילה, שמואל שאלות יסוד בסוגיית השליחות במשפט העברי בהשוואה לחוק השליחות, תשכ"ה דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' קיג-קכו  
150.שיפמן, פינחס הכרת המדינה בנישואין דתיים: הפסדו של האדם הדתי חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 125-152  
151.שיפמן, פנחס ספק קידושין במשפט הישראלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב  
152.שפיגל, יהודה הגנת זכות הבעלים על דברים גנובים במשפט העברי, האנגלי והמקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
153.שפירא, יהודה המשפט העברי בחקיקת הכנסת עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
154.שרמן, אברהם ח' משפטי התורה - חקיקתם ויישומם בחוקי המדינה תורה שבעל פה ל: עמ' סו-פ', תשמט  
155.שרמן, אברהם ח' חוקי יסוד זכויות האדם לאור תורת-ישראל ומשפטיה תורה שבעל פה לו: עמ' עט-צג, תשנה  
156.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
157.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
158.שרמן, אברהם ח' עקרונות חוק זכויות היסוד של האדם - לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 285-305  
159.שרשבסקי, בן-ציון פרק בדיני אישות בהתנגשותם עם חוקי מדינת ישראל דעות גל' יא ר"ה תשך עמ' 49-52  
160. Aloni, Shulamit  The status of the woman in Israel  Judaism 22 (1973), p. 248-256  
161. Bentwich, Norman  Jewish ethics in the law and courts of Israel  Public Administration in Israel and Abroad 5 (1965), p. 18-22  
162. Bleich, J. David  The halachic controversy concerning the Israeli census  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 62-86  
163. Chigier, Moshe  The widow's rights in Jewish and Israeli law  Jewish Law Annual 5 (1985), p. 44-53  
164. Cohn, Haim H.  The law of return  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 84 (1974), p. 172-176  
165. Colorni, Vittore  Gli antichi principi guispubblicistici ebraici e la nuova costituzione dello Stato d'Israele  La Rassegna Mensile di Israel 14 (1948), p. 379-386  
166. Elon, Menachem  Freedom of contract regarding the law of surety  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 268-269  
167. Elon, Menachem  The sources and nature of Jewish law and its application  Israel Law Review 2 (1967), p. 515-565; 3 (1968), p. 88-126, 416-457; 4 (1969), p. 80-140  
168. Falk, Zeev W.  Religious law and the modern family in Israel  In: Family law in Asia and Africa, ed. J.N.D. Anderson, London 1967, N.Y. 1968, p. 235-254  
169. Falk, Zeev W.  News in Israeli family law  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 45-53; 4 (1973), p. 125-137; 5 (1974), p. 45-57; 6 (1975), p. 123-130; 8 (1977) p. 118-132; 9 (1978-80), p. 145-154  
170. Falk, Zeev W.  Twenty-five years of family law according to Jewish religious law  Dine Israel 5 (1974), Engl. sect., p. 7-44  
171. Falk, Zeev W.  The new Abortion law of Israel  Israel Law Review 13 (1978), p. 103-110.  
172. Friedman, Theodore  Conversion to Judaism in Israel  Conservative Judaism 36,4 (1983), p. 74-80  
173. Ginossar, Shalev  Who is a Jew: a better law? The Law of Return (Amendment No. 2) 1970  Israel Law Review 5 (1970), p. 264-267  
174. Goldfine, Yitzhak  Religiose Rechtsordnungen in Israel  Archiv fur Katholisches Kirchen-Recht 137 (1968), p. 95-124  
175. Goldschmidt, Yosef  Jewish law in the legislative activity of the Knesset  Dine Israel 5 (1974), Engl. sect., p. 94-107  
176. Grejevsky, A.L.  La nouvelle loi israelienne sur l'obligation alimentaire  Revue Internationale de Droit Compare 13 (1961), p. 341-342  
177. Hecht, Ariel  Recent developments concerning jurisdiction in matters of personal status  Israel Law Review 2 (1967), p. 488-498  
178. Kirschenbaum, Aaron  Jewish religious legislation in the Knesset  Dine Israel 5 (1974), Engl. sect., p. 108-116  
179. Kister, Yitzhak  Law of personal status (in Mandatory Palestine and in Israel)  In: International Lawyers' Convention in Israel 1958, Jerusalem 1959, p. 244-256  
180. Korner, Simon  Les statuts du proselyte et de l'apostat en droit hebraique et en droit Israelien  Dissertation Paris 1987, 561 p.  
181. Lahav, Pnina  The status of women in Israel - myth and reality  American Journal of Comparative Law 22 (1974), p. 107-129  
182. Laufer, Joseph  Marital law in transition: the problem in Israel  Buffalo Law Review 9 (1959-60), p. 321-353  
183. Levin, Stanley  Due process in rabbinical and Israeli law; abuse and subversion  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 191-194  
184. Levinthal, Israel Herbert  Development of Jewish law in Palestine  Proceedings, Rabbinical Assembly (1927), p. 66-69  
185. Meron, Ya'akov  La rencontre contemporaine entre le droit juif et le droit musulman  Revue Internationale de Droit Compare 36 (1984), p. 59-78  
186. Meron, Ya'akov  The contemporary encounter between Jewish and Moslem law  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 165-192  
187. Rakover, Nahum  Jewish law elements in Israeli legislation  The Knesset, November 1978, 20 p.  
188. Rakover, Nahum  The Department of Jewish law of the Ministry of Justice in Israel  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 74-81  
189. Rakover, Nahum  The Foundations of Law Act, 1980 and its implementation  Jewish Law Annual 5 (1985), p. 80-84  
190. Sassoon, David M.  The Israel legal system  American Journal of Comparative Law 16 (1968), p. 405-415  
191. Scheftelowitz, Erwin Elchanan  The Jewish law of family and inheritance and its application in Palestine  Tel Aviv 1947, 256 p.  
192. Scheftelowitz, Erwin Elchanan  Das religiose Eherecht im Staat  Koln 1970, 189 p.   
193. Scheftelowitz, Erwin Elchanan  Neue familienrechtliche Gesetze in Israel  Das Standesamt 23,1 (1970), p. 25-28  
194. Shifman, Pinhas  Religious affiliation in Israeli interreligious law  Israel Law Review 15 (1980), p. 1-48  
195. Shifman, Pinhas  Marriage and cohabitation in Israeli law  Israel Law Review 16 (1981), p. 439-460  
196. Shiloh, Isaac S.  Marriage and divorce in Israel  Israel Law Review 5 (1970), p. 479-498  
197. Silberg, Moshe  The Hebrew law and its utilization in civil courts  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 8  
198. Tedeschi, Guido  Problemi legislativi israeliani: il matrimonio  La Rassegna Mensile di Israel 18 (1952), p. 99-111  
199. Tedeschi, Guido  On reception and on the legislative policy of Israel  Scripta Hierosolymitana 16 (1966), p. 11-54  
200. Tedeschi, Guido  On the problem of marriage in the State of Israel  In: Studies in Israel private law, Jerusalem 1966, p. 218-233  
201. Unna, Moshe  Impact of Halacha in Israel legislation  In: Contemporary Jewish thinking, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 46-56  
202. Vitta, Edoardo  The conflict of laws in matters of personal status in Palestine  Tel Aviv 1947, 32 + 315 p.  
203. Wahrhaftig, Zerach  The specific performance of contracts in Hebrew law as compared with the law in force in the State of Israel  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 14  
204. Wahrhaftig, Zerach  Specific performance of contracts in Hebrew law and in the positive law effective today in the State of Israel  Scripta Hierosolymitana 5 (1958), p. 195-218.   
205. Yadin, Uri  The proposed law of succession in Israel  American Journal of Comparative Law 2 (1953), p. 143-155