Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > המשפט העברי בפסיקה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אטינגר, שמשון חיוב עדי שקר בנזיקין במשפט העברי משפטים כרך ט תשלט עמ' 108-93  
2.אישון, שלמה שימוש במידע ממקום עבודה קודם כתר ו תשסח עמ' 332-339  
3.אלון, מנחם רפואה הלכה ומשפט - ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 45-71  
4.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
5.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
6.אלון, מנחם בימי שפוט השופטים [לדרכו של השופט יצחק כהן בפסיקה] ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 215-222  
7.אלון, מנחם מעמד האשה ( משפט ושיפוט, מסורת ותמורה) תל אביב תשסה 490 עמ'; ביקורת: קופ-יוסף, ירדנה: בחדר העבודה של שופט עברי. נקודה גל' 289 ניסן תשסו עמ' 68-71  
8.אלון, מנחם חוקי היסוד - עיגון ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית (סוגיות במשפט הפלילי) מחקרי משפט יג חוב' 1 תשנו עמ' 27-86  
9.אלון, מנחם משה זילברג - ביאליק של המשפט העברי באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 49-36  
10.אלון, מנחם דיני הסגרה במשפט העברי תחומין ח תשמז עמ' 286-263. ישראלי, שאול: הסגרת עבריין לשיפוט זר. שם עמ' 296-287; בלייך, יהודה דוד: הסגרת פושע לעם נכרי. שם עמ' 303-297; אלון, מנחם: ביסוס המערכת המשפטית על דיני התורה (תשובה להשגות). שם עמ' 309-304 
11.אליאש, בן-ציון המשפט העברי בפסיקה הישראלית (על פי פסקי דין שנתפרסמו בכרכים יא-טו של 'פסקי דין') עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשכה  
12.בארי, ישראל בעקבות פסק-דין אחד [בדיני נזיקין] שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' לו-לט  
13.בדיחי, יובל חושך שבטו שונא בנו כפיה גופנית בתהליך החינוכי - בהלכה ובמשפט מגל יד תשס"ד עמ' 138-175  
14.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
15.בן מאיר, ישראל שלמה הלכות נזיקין בפסיקת בית המשפט העליון סיני כרך נ תשכב עמ' רצה-שח  
16.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות- במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 67-75  
17.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם לעומת שלום הציבור - שימוש במקורות ההלכה בפסיקה של בית-המשפט שמעתין גל' 97-98 תשמט עמ' 92-95  
18.בן-זאב, משה תרומתו של ד"ר זילברג למשפט בישראל הפרקליט כרך מ תשלא עמ' 119-129  
19.בר-אדון, שמואל בנימין דיני עבודה (אוסף הלכות ומנהגים ביחסי עובדים ומעבידים). נספחים: פסקי דין שהוצאו בבתי דין שונים בהתאמה למסקנות הספר והלכותיו; מאמרים והרצאות על יסודות המשפט העברי חיפה תשב 112 עמ'  
20.גילת, ישראל צבי שיקולי 'טובת הילד' בפסיקה האזרחית והרבנית בעניני משמורת ילדים וחנוכם עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשמח  
21.גילת, ישראל צבי מגמתם של היחסים שבין הורים וילדים בדיני התורה וטמיעתם במשפט הנוהג בישראל מאזני משפט כרך א תשס עמ' 297-392  
22.גרוס, יוסף ערכי מוסר היהדות בפסיקת בית המשפט העליון ניב המדרשיה גל' חורף-אביב תשכח עמ' קלג-קלז  
23.דוויק, יוסף המשפט העברי בפסקי הדין של בית המשפט העליון במדינת ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
24.דויטש, סיני פרויקט שמ"ע - שירות המשפט העברי; ישום המשפט העברי במערכת המשפטית בישראל בעזרת מחשב דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' רסז-רפה  
25.דויטש, סיני המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט מחקרי משפט ו תשמח עמ' 37-7  
26.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
27.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני ישראל בערכאות הממשלה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 247-238  
28.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבנים ושל בתי המשפט האזרחיים [בעלות, מגורים ופירוק השתוף] שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 89-144  
29.דרורי, משה פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 121-131  
30.דרורי, משה סיבתיות בדיני נזיקין ('גרמא' ו'מבטל כיסו של חברו') במשפט העברי: יישום העקרונות והפעלתם במשפט הישראלי הציבורי איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 233-251  
31.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
32.הכהן, אביעד חושך שבטו שונא בנו - על איסור האלימות בחינוך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 167 נשא תשסד 4 עמ'  
33.הלפרין, מרדכי התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי) אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 82-94; אסיא ספר ח תשנה עמ' 19-31  
34.ויגודה , מיכאל ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה - על הציד במשפט הישראלי ובמשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 51 תולדות תשסב 4 עמ'  
35.ויגודה, מיכאל פיטום אווזים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 441-452  
36.ויגודה, מיכאל על פי שניים עדים... יקום דבר - "פלגינן דיבורא"- פרק בדיני הראיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 221 שופטים תשסה 4 עמ'  
37.ויגודה, מיכאל אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל - תביעה אזרחית של אויב פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 240 בשלח תשסו 4 עמ'  
38.ורהפטיג, איתמר אב ובנו מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 479-488  
39.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
40.זילביגר, יוסף המשפט העברי כ"תנא דמסייע" בפירוש צוואות דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפא-קפז  
41.זפרן, רות של מי אתה ילד? על פגמיו של ההסדר הקיים בדין הישראלי בשאלת קביעת האבהות הפרקליט כרך מו תשסג עמ' 311-341  
42.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
43.יעקבי, רפאל ועשית הישר והטוב בעיני ה' - שורת הדין ולפנים משורת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 218 ואתחנן תשסה 4 עמ'  
44.יעקובי, רפאל סעדים בעקבות עדות שקר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 90 נצבים-וילך תשסב 4 עמ'  
45.יעקובי, רפאל אחרי רבים להטות - על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 157 משפטים תשסד 4 עמ'  
46.יעקובי, רפאל וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל - התרשמות ישירה של שופט, עדויות ותחליפים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 182 נח תשסה 4 עמ'  
47.כהן, יצחק שיפוט רבני ושיפוט חילוני דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' רה-ריד  
48.ליבזון, גדעון; סגל, פרץ (עורכים) משפט עברי בפסיקת בית המשפט העליון; חומר לתרגיל ירושלים תשמד 800 עמ' (בהכפלה)  
49.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
50.ליפשיץ, נפתלי דין תורה בדיני אישות בפני בתי משפט סיני כרך מח תשכא עמ' רל-רמב  
51.מירון, שמחה הפסיקה במדינת ישראל על-פי המשפט העברי דיני ישראל כרך א תשל עמ' 112-101; ב תשלא עמ' 186-183; ד תשלג עמ' 268-247  
52.מירון, שמחה הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 242-229 [פד"י כז(1-2); פד"ר ט]; כרך ו תשלה עמ' 302-283 [פ"ד כח (2-1); פס"מ תשלד (2-1); בד"ע לא-לד; פד"ר ט]; כרך ז תשלו עמ' רלג-רנה [פ"ד כט (2-1); פס"מ תשלה; פד"ר ט]; כרך ח תשלז עמ' רלה-רנט [פ"ד ל (3-2); לא (1); פס"מ תשלו; פד"י];   
53.מעוז, אשר ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיוני משפט כר' יט חוב' 3 תשנה עמ' 547-630  
54.מעוז, אשר המשפט העברי כמקור לזכויות האדם בישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 265-284  
55.משען, דוד לא תשיך לאחיך... למען יברכך ה' אלקיך בכל משלח ידך - היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 88 כי תצא תשסב 4 עמ'  
56.משען, דוד היבטים הלכתיים ומשפטיים של היתר עיסקא כתר ב תשנט עמ' 405-464  
57.משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי; מכללת שערי משפט, המרכז להוראת המשפט העברי ולמודו  גליונות פרשת השבוע תשסא-תשסז. ראה גם באתר משרד המשפטים http://justice.gov.il/mojheb/ mishpatIvri/parashot /  
58.סיטון, יעקב השתקפות המשפט העברי בפסיקת בית המשפט העליון בשנים תשח-תשיב עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
59.ספיר, גדעון שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו [על השוני בפסיקתם של מ' אלון וי' אנגלרד בשאלת כיתוב לועזי על מצבות] עיוני משפט כר' כה חוב' 1 אב תשסא עמ' 189-220  
60.פורת, בני ולא תונו איש את עמיתו - על החובה לסחור במחיר הוגן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 165 בהר-בחקתי תשסד 4 עמ'  
61.פרישטיק, גדי הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' רלט-רנג; שם כרך יח תשנה-תשנו עמ' שעא-שעו; שם כרך יט תשנז-תשנח עמ' רעא-רעה  
62.קולין, הלל הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תל-תמט; כרך יב תשמד-תשמה עמ' שכא-של; כרך יג-יד תשמו-תשמח עמ' שיג-שכ  
63.קולין, הלל הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' רלה-רמד; שם כרך טז תשנב עמ' רמט-רסא   
64.קורינאלדי, מנחם מפתח הפסיקה, הכולל יסודות מן המשפט העברי, של השופט מ' אלון בליווי דברי מבוא משפטים כרך כה תשנה 98 עמ' (נספח)  
65.קיסטר, יצחק דיני צדקה בשימושם במשפט בישראל דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 173-169; הפרקליט כרך כד תשכח עמ' 168-177  
66.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
67.קפלן, יחיאל ש' טובת הילד בישראל: בין קודש לחול ספר מנשה שאוה, תל אביב תשסו עמ' 427-462  
68.רובינשטיין, אליקים מי לה' אליו... והרגו איש את אחיו - על סכנת המדרון החלקלק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 65 כי תשא. תשסב 4 עמ'  
69.רקובר, נחום לא תעמוד על דם רעך - האמנם? מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 495-507  
70.רקובר, נחום המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל א-ב. ירושלים תשמט 1072 עמ'  
71.שונברג, דוד [ועוד], (עורכים) דפי פסיקה במשפט העברי הלשכה גל' 16 ניסן תשנב עמ' 44-46, גל' 19 סיון תשנג עמ' 25-28, גל' 25 חשון תשנה עמ' 32-34, גל' 26 תמוז תשנב עמ' 45-47, גל' 31 תשרי תשנו עמ' 34-35, גל' 32 אלול תשנו עמ' 29-31, גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 31-33, גל' 36 אייר תשנז עמ' 33-35, גל' 37 תמוז תשנז עמ' 35-  
72.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי - האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
73.שיפמן, פנחס המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 378-371   
74.שלו-גרטל, רחל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד - על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 40 שופטים תשסא 4 עמ'  
75.שפירא, מ' הפסיקה במדינת ישראל על-פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 257-239  
76. Agranat, Shimon  Jewish law as reflected in the decisions of the Supreme Court of Israel  Dine Israel 5 (1974), Engl. sect., p. 59-70  
77. Bass, M.; Cheshin, D.  Jewish law in the judgements of the Supreme Court of the State of Israel  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 200-212  
78. Bentwich, Norman  Jewish ethics in the law and courts of Israel  Public Administration in Israel and Abroad 5 (1965), p. 18-22  
79. Bokser, Ben Zion  Developments in the field of אישות in Israeli law  Proceedings, Rabbinical Assembly 21 (1957), p. 151-157  
80. Cohn, Haim H.  Jewish law in Israeli jurisprudence  Cincinnati 1968, 25 p.  
81. Cohn, Haim H.  Jewish law in Israel  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 124-146  
82. Falk, Zeev W.  The law of the Torah: (1970) (II) 24 P.D. 628, Marzuk v. Minister of the Interior and others  Israel Law Review 6 (1971), p. 595-598  
83. Ginossar, Shalev  A glimpse into marital relations under Jewish law: David Haham v. Braha Haham  Israel Law Review 2 (1967), p. 435-437  
84. Gottschalk, R.  Personal status and religious law in Israel  International Law Quarterly 4 (1951), p. 454-461  
85. Gottschalk, R.  Personal status and religious law in Israel (decisions, etc.)  Journal of the Society of Comparative Legislation 3 (1954), p. 525-527, 673-677  
86. Green, Joseph  Artificial insemination in Israel - a legal view; the position of the Israeli judicial system regarding artificial insemination of a married woman  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 9 (1987), p. 213-234  
87. Israel, Supreme Court  Palimport Ltd. v. Ciba Geigi Ltd. and others  Jewish Law Annual 3 (1980), p. 74-79  
88. Kister, I.  The laws of Tsedaqa (almsgiving) in law practice in Israel  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 266  
89. Ott, Donald Gordon  The use of the law in Israel's judicial system  Dissertation Dallas Theological Seminary 1971  
90. Shava, Menashe  The nature and scope of Jewish law in Israel as applied in the civil courts as compared with its application in the rabbinical courts  Jewish Law Annual 5 (1985), p. 3-24  
91. Sinclair, Daniel B.  Jewish law in the judgments of the Supreme Court of the State of Israel  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 204-207  
92. Sinclair, Daniel B.  Jewish law in the State of Israel. 1. The Supreme Court; 2. Rabbinical Courts  Jewish Law Annual 3 (1980), p. 154-169