Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ה. משפט השוואתי > משפט המזרח

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבישור, יצחק 'דרכי האמורי', הרקע הכנעני-בבלי והמבנה הספרותי ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 47-17  
2.אברמסקי, שמואל עבדות, במזרח הקדום ובמקרא האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 580-577  
3.אברמסקי, שמואל 'ונתן בפלילים' לאור החוק החיתי (שמות כא, כב) בית מקרא שנה ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 209-210  
4.אלטמן, אמנון על טיבו המשפטי של "המבוא ההיסטורי" בחוזי מדינה חיתיים ובמקרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 65-72  
5.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
6.אסטרזצר, ישראל מוסד האפותיקי בדיני התלמוד (מתוך השואה עם משפט-הפפירים) הצופה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 185-194  
7.ארצי, פ' שני אוספים משפטיים חדשים מלפני תקופת ח'מורפי ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה שנה טז תשיא עמ' 30-37  
8.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
9.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
10.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
11.בן-ברק, צפרירה 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' (קוי יסוד בכינון מוסד המלוכה בישראל לאור המלוכה הכנענית) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב 311 עמ'  
12.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
13.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
14.ברנפלד, ש' דיני עבדות בתורה ובנימוס המורבי מבוא לכתבי הקודש, כרך א ספר ב ברלין תרפג הערות נספחות עמ' שנג-שנד  
15.ברסלבי (ברסלבסקי), יוסף התורה נגד גירושין קדומים במזרח (גירושין שנשתמרו באיסלם) ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 44-56  
16.גבריהו, חיים מ"י חוק הכהנים במצרים ובישראל ספר טור סיני, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ח ירושלים תשך עמ' 47-59  
17.גורדון, בנימין ל' תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109  
18.גורדון, כורש חוקי התורה ולוחות אשור הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 748-747  
19.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
20.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
21.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חוקי משה וחוקי חמורבי מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150  
22.הרץ, י"ה ספרי החוקים השמיים הקדמונים (הבבליים, האשוריים והחתיים) ויחסם לתורת משה [תמצית הרצאה] המשפט כרך ג תרפח עמ' 27-30  
23.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
24.ויינפלד, משה המתת עובר - עמדתה של מסורת ישראל בהשוואה לעמדת עמים אחרים ציון שנה מב תשלז עמ' 142-129. בער, יצחק: שם עמ' 314-312 
25.ויינפלד, משה שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית תרביץ שנה נב תשמג עמ' 642-639  
26.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
27.ויינפלד, משה 'הברית והחסד' - המונחים וגלגולי התפתחותם בישראל ובעולם העתיק לשוננו כרך לו תשלב עמ' 105-85  
28.זהרי, מנחם תגליות מארי והמקרא; ארחות חברה וכלכלה בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 104-93  
29.זהרי, מנחם השבועה בחיי המלך [במקרא ובכתבי מארי] בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד עמ' 145-144  
30.זיסקינד, יונתן חזקה בדיפלומטיה במזרח הקדום [זכות למדינה להעניק או לתבוע קרקע על יסוד חזקה] בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 528-524  
31.זר-כבוד, מרדכי מה בין משפטי התורה לבין חוקי עמורבי ספר זיידל, ירושלים תשכב עמ' 8-22  
32.טויל, חיים בן יוסף "אם זרחה השמש עליו" (שמות כב,ב) - מונח משפטי לאור הטקסטים האכדיים מאוגרית לשוננו שנה סט תשסז עמ' 31-37  
33.טימור, עדנה בין אימוץ לגאולה במקרא (מבט נוסף על הגאולה לאור מסמך אימוץ מנוזי) בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
34.טשרנא, ש"י חקי המורפי (ערוכים ומבוארים בצרוף מבוא והערות) ברלין תרפג 22+מט עמ'  
35.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
36.ירון, ראובן המשפט של מסמכי יב ירושלים תשכב 195 עמ'  
37.ירון, ראובן צורות ניסוח בחוקי בבל העתיקה (בהשוואה לחוקי המקרא) הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא) דין-וחשבון, תשכה עמ' 63-64  
38.לבנון, אברהם קבצי חוקים של העמים במזרח הקדמון חיפה תשכז 316 עמ'  
39.ליונשטם, שמואל א' דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 55-59  
40.ליפקין, י' על רוח הענשין בתורה (בהשואה לחוקי בבל אשור וחת) העולם שנה טז 1928 עמ' 281-283  
41.מאיר, ל"א ספר החוקים החתי המשפט העברי א תרפז עמ' 75-86  
42.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
43.מלמט, אברהם החרם במארי ובמקרא ספר היובל ליחזקאל קויפמן, ירושלים תשכא עמ' קמט-קנח  
44.מלמט, אברהם מארי והמקרא: לדפוסי המשטר השבטי ספר סגל, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל יז תשכה עמ' 19-32  
45.מנדלסון, יצחק חוקי אשנונא חורב כרך יא תשיא עמ' 164-157  
46.מנדלסון, יצחק העברת נחלתו של יפתח לאור סעיף כז של חוקת לפית-עשתר ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 91-92  
47.נדל, מ' המלכות בעולם העתיק ובישראל ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 211-227  
48.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
49.פאול, שלום תקופת האבות לאור לוחות נוזי דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 23-28  
50.פאול, שלום מ' לשונות אימוץ ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 36-31  
51.פייגין, שמואל י' נשואי אשה ואמתה בתקופת שושלת בבל הראשונה מנחה לדוד, ליובל דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' מח-סח  
52.פייגין, שמואל י' רצח בחקי המזרח העתיקים ובשטרות בבל ואשור התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 765-740  
53.פייגין, שמואל י' זלזול הורים בתורה ובחקי המזרח ספר השנה ליהודי אמריקה כרך י-יא תשט עמ' 301-315  
54.פינקלשטיין, אליעזר אריה שיטות עתיקות בה' עדים זוממים ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' רפא-רצה  
55.פינקלשטיין, יעקב י' משפט, המשפט במזרח הקדמון אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 614-588  
56.פליישמן, יוסף אספקטים משפטיים ביחסי הורים וילדים במקרא ובמזרח הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 248 עמ'  
57.פליישמן, יוסף ירושת נדוניית האם בחוקי המזרח הקדום ובמשפט היהודי הקדום דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 95-136  
58.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
59.פלק, זאב משפט בבבלי-חדש בהלכה תרביץ שנה לז תשכח עמ' 39-47  
60.פרידמן, יהושע חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות ירושלים תשלו 70 עמ'  
61.פרידמן, שמא יהודה דין האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית, ובחוקי המזרח הקדום שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 382-360   
62.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  
63.קורנגרין, פ' חוקי המזרח הקדמון (מחקר-השוואה במשפטי ישראל, בבל, אשור וחת) ת"א תשד 288 עמ'  
64.קורנגרין, פ' השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים, האשורים והחתים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 9-26  
65.קלוזנר, יוסף ההשפעה של הפרסיות על היהדות היסטוריה של הבית השני, כרך ב ירושלים תשיא עמ' 51-63  
66.קלוזנר, יוסף 'חיל יהודי' ביב שבמצרים היסטוריה של הבית השני, כרך ב ירושלים תשיא עמ' 64-80  
67.קצנלסון, י"ל תורת העברים ותורת הפרסים הדור שנה ב תרסד חוב' 8 עמ' 7-13; 9-10 עמ' 8-16; 11-12 עמ' 12-19  
68.קרל, צבי הערות אחדות על דבר רוח העונשים במשפט העברי כפי שהוא מופיע בתורת משה בהשואה לתורת המורבי ספר זכרון למשה פרימן, לבוב 1926 עמ' 51-62  
69.רבינוביץ, יעקב יוחנן יסודות יהודיים בנוסחאות המשפטיות של בבל בתקופה הפרסית ספר אסף, ירושלים תשיג עמ' 433-443  
70.רבינוביץ, יעקב יוחנן לקט מאמרים במשפט העברי [המשפט העברי והמשפט האיסלמי. יסודות יהודיים בנוסחאות המשפטיות של בבל בתקופה הפרסית]. הובא לדפוס ע"י אבנר שאקי ירושלים תשטו (בהכפלה) עמ' 1-27  
71.רוזנטל, יוסף חקי אמרפל מלך שנער המשפט העברי א מוסקבה תרעח עמ' 161-133  
72.רופאר, אלכסנדר עגלה ערופה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 143-119  
73.ש"ב תורת משה ותורת המורבי הזמן 1903 גל' 42 עמ' 9-12  
74.שור, י"ה תורה שבכתב - תורה שבע"פ - תורת צאראטהוסטרא החלוץ מחברת ו תרכה עמ' 74-1; ח תרכט עמ' 1-82  
75.שור, משה חקי אשור (תרגום מן המקור האשורי בצרוף הערות) כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה 7 3 תרצא עמ' 207-183  
76. Aalders, J.G.  De Verhouding tussen het verbondsboek van Mozes en de Codex Hammurabi  Den Haag 1959, 52 p. (Exegetica 1959)  
77. Amalric, Jean  La condition de la femme dans le Code d'Hammourabi et le Code de Moise  Montauban 1907, 73 p.  
78. Anbar (Bernstein), M.  Le chatiment du crime de sacrilege d'apres la Bible et un texte hepatoscopique paleo-babylonien  Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale 68 (1974), p. 172-173  
79. Astour, Michael C.  The Amarna Age forerunners of biblical anti-royalism  For Max Weinreich on his seventieth birthday, 1964, p. 6-17  
80. Barrett, D.S.  Hammurabi's Code, secs. 23 and 24: some later parallels (Deuter. 21, 1-9)  La Parola del Passato 26 (1971), p. 201-204  
81. Barton, George Aaron  Marriage (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 466-471  
82. Barton, George Aaron  Suicide (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 38-39  
83. Barton, George Aaron  Archaeology and the Bible  Philadelphia 1916, 29 + 607 p. (many reprints) p. 378-406: Hammurabi and the Pentateuch; p. 407-426: A Hittite code of laws, with comparison of biblical law; p. 427-438: Part of an Assyrian code of laws, with comparison of biblical law  
84. Ben-Barak, Zafrira  Inheritance by daughters in the ancient Near East  Journal of Semitic Studies 25 (1980), p. 22-33  
85. Bennett, William Henry  Elder (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 253-256  
86. Bernhardt, Karl Heinz  Das Problem der altorientalischen Konigs-Ideologie im Alten Testament  Vetus Testamentum Supplement 8 (1961), 7 + 351 p.  
87. Blau, Ludwig  Papyri und Talmud in gegenseitiger Beleuchtung  Leipzig 1913, 27 p.  
88. Blau, Ludwig  Bekampfung altorientalischer Rechtsformeln durch die Rabbinen des Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 139-144.   
89. Blau, Ludwig  The rejection of ancient semitic formulae by Rabbis of the Talmud. 1. The marriage formula; 2. The renunciation; 3. Conventional fine  Jewish Forum 9 (1926), p. 358-361  
90. Boecker, Hans Jochen  Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient  Neukirchen-Vluyn 1970, 206 p.   
91. Boecker, Hans Jochen  Law and the administration of justice in the O.T. and ancient East  Minneapolis 1980, 224 p.   
92. Box, George Herbert  Adoption (Semitic) 1: Adoption in Babylonia; 2: Adoption not practiced by the Hebrews  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 1, p. 114-115  
93. Bracker, Hans Detlof  Das Gesetz Israels verglichen mit den altorientalischen Gesetzen der Babylonier, der Hethiter und der Assyrer  Hamburg 1962, 175 p.  
94. Brauner, Ronald A.  Some aspects of offence and penalty in the Bible and the literature of the ancient Near East  Gratz College Annual of Jewish Studies 3 (1974), p. 9-18  
95. Brougers, H.A.  Oud-oosters en Bijbels Recht  Nijkerk 1960, 208 p.  
96. Buchler, Adolf  Das Schneiden des Haares als Strafe der Ehebrecher bei den Semiten  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 19 (1905), p. 91-138  
97. Burrows, Millar  The ancient oriental background of Hebrew levirate marriage  Bulletin of the American School of Oriental Research 77 (1940), p. 2-15  
98. Canney, Maurice A.  Oath (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 436-438  
99. Cardascia, G.  Droits cuneiformes et droit biblique  6th World Congress of Jewish Studies (1973), 1, p. 63-70  
100. Casanovicz, J.M.  On the Babylonian Code of Laws of Hammurabi and the Laws of Mose  American Anthropologist 9 (1907)*  
101. Cavaignac, E.  Les lois hittites et assyriennes et la legislation mosaique  Revue Historique de Droit Francais et Etranger Ser. 4,5 (1926)*  
102. Cook, Stanley Arthur  The Laws of Moses and the Code of Hammurabi  London 1903, 15 + 307 p.   
103. Cruveilhier, P.  Le levirat chez les Hebreux et chez les Assyriens  Revue Biblique 34 (1925), p. 524-546  
104. Cruveilhier, P.  Le droit de la femme dans la Genese et dans le recueil des lois assyriennes  Revue Biblique 36 (1927), p. 350-376  
105. D'Amati, Nicola  Le 'decime' ebraiche e il problema dell 'imposta nel Mondo Antico  Rivista di Diritto Civile 9, pt. 2 (1963), p. 303-308  
106. Daube, David  Alexandrian methods of interpretation and the rabbis  Festschrift Hans Lewald, bei Vollendung des vierzigsten Amtsjahres als ordentlicher Professor..., 1953, p. 27-44 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 165-182  
107. Dauvillier, J.  Le droit maritime phenicien  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 6 (1959), p. 33-63  
108. David, Elieser  Buddhismus und Judentum  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 10 (1907), p. 49-74  
109. David, Martin  De Rechtshistoricus en zijn taak  Leiden 1937, 36 p.  
110. David, Martin  De Codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 17 (1941-45), p. 73-98  
111. David, Martin  The Codex Hammurabi and its relation to the provisions of law in Exodus  Oudtestamentusche Studien 7 (1950), p. 149-178  
112. Davies, W.W.  The Codes of Hammurabi and Moses  N.Y. 1905, 126 p.; repr. N.Y. 1916  
113. Dembitz, Lewis N.  Babylon in Jewish law  Jewish Quarterly Review 19 (1907), p. 109-126  
114. Diamond, A.S.  'An eye for an eye'  Iraq 19 (1957), p. 151-155  
115. Diamond, A.S.  Primitive law, past and present  London 1971, 25 + 410 p.; p. 124-138: The law of the Hebrews; p. 139-154: The Hebrew code  
116. Donner, H.  Adoption oder Legitimation? Erwagungen zur Adoption im Alten Testament auf dem Hintergrund der altorientalischen Rechte  Oriens Antiquus 8 (1969), p. 87-125  
117. Doron, Pinchas  A new look on old lex  Journal of the Ancient Near Eastern Oriental Society 1,2 (1969), p. 21-27  
118. Durr, Lorenz  Das Erziehungswesen im Alten Testament und im antiken Orient  Mitteilungen der Vorderasiatisch-agyptischen Gessellschaft 36,2 (1932), 7 + 159 p.  
119. Durr, Lorenz  Altorientalisches Recht bei den Propheten Amos und Hosea  Biblische Zeitschrift, N.F. 23 (1935), p. 150-157  
120. Edwards, Chilperic  The Hammurabi Code and the Sinaitic legislation  London 1904, 13 + 168 p.; 3rd ed. 1921; repr. Port Washington 1971  
121. Edwards, Chilperic  The world's earliest laws  London 1934, 152 p.  
122. Ellul, Jacques  Le droit biblique d'apres l'exemple de la royaute et les cultures orientales  M?langes offerts a Jean Brethe de la Gressaye, Bordeaux 1967, p. 253-273*  
123. Epstein, Markus  Prozessuale Rechtsgrundsatze der Juden in biblischer und nachbiblischer Zeit. Eine juristische quellenmassige Studie zur Streitfrage: Bibel und Babel.  Frankf. a.M. 1905, 32 p.  
124. Evans, D. Geoffrey  Rehobam's advisers at Shechem, and political institutions in Israel and Sumer  Journal of Near Eastern Studies 25 (1966), p. 273-279  
125. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
126. Fensham, F. Charles  Clauses of protection in Hittite vassal-treaties and the Old Testament  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 133-143  
127. Fensham, F. Charles  Common trends in curses of the Near Eastern treaties and Kudurru-Inscriptions compared with maledictions of Amos and Isaiah  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 155-175  
128. Fensham, F. Charles  Aspects of family law in the Covenant Code in light of ancient Near Eastern parallels  Dine Israel 1 (1969), Engl. sect., p. 5-19  
129. Fensham, F. Charles  The son of a handmaid in Northwest Semitic  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 312-321  
130. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
131. Fenton, John  Early Jewish life, a study in sociology  London 1880, 24 + 102 p.  
132. Feuchtwang, David  Moses und Hammurabi  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 385-399  
133. Finkelscherer, Herbert  Zur Frage fremder Einflusse auf das rabbinische Recht. Samuel und das sasanidische Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 381-398, 431-442  
134. Finkelstein, J.J.  The ox that gored  Transactions of the American Philosophical Society 71,2 (1981), 89 p.  
135. Finkelstein, Louis  An old Babylonian contract and Genesis 31,38f  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 30-36  
136. Fohrer, Georg  Israels Staatsordnung im Rahmen des Alten Orients (Zu Eric Voegelin, Israel and Revelation)  Oesterreichische Zeitschrift fur offentliches Recht, N.S. 8 (1957-58), p. 129-132  
137. Forster, G.  Diebstahl und Raub im Gesetze Hammurabis  Zeitschrift fur Assyriologie und Verwandte Gebiete 28 (1913-14), p. 337-340  
138. Fraine, J. de  L'aspect religieux de la royaute israelite  L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mesopotamiens, Rome 1954, 425 p.  
139. Freund, L.  Zur Geschichte des Eheguterrechtes bei den Semiten Sitzungsberichte Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Philosophische-historische Klasse 162, Abt. 1, Wien 1909, 55 p.  
140. Frymer-Kensky, Tikva  Tit for Tat: the principle of equal retribution in Near Eastern and biblical law  Biblical Archaeologist 43 (1980), p. 230-234  
141. Fuchs, Samuel  Hammurabi... Parallels with Mosaic Code; the 'Lex Talionis'; mode of composition; superiority of Mosaic Code  Jewish Encyclopedia 6, p. 198-200  
142. Fuld, Ludwig  Das Asylrecht im Alterthum und Mittelalter  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 7 (1887), p. 102-157, 285-296  
143. Galling, Kurt  Die israelitische Staatsverfassung in ihrer vorderorientalischen Umwelt  Leipzig 1929, 64 p.  
144. Gevirtz, Stanley  West-Semitic curses and the problem of the origins of Hebrew law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 137-158  
145. Goldstein, Jonathan A.  The Syriac bill of sale from Dura-Europos  Journal of Near Eastern Studies 25 (1966), p. 1-16  
146. Good, Edwin M.  Capital punishment and its alternatives in ancient Near Eastern law  Stanford Law Review 19 (1966-67), p. 947-977  
147. Good, Robert M.  The Israelite royal steward in the light of Ugaritic '1 bt  Revue Biblique 86 (1979), p. 580-582  
148. Gordis, Robert  On adultery in biblical and Babylonian law - a note  Judaism 33 (1984), p. 210-211  
149. Gordon, Benjamin Lee  Ancient medical jurisprudence with special reference to the eye  Archive of Ophthalmology 28 (1942), p. 860-881 = Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 210-230; also publ. sep.  
150. Gordon, Cyrus H.  A new Akkadian parallel to Deuteronomy 25,11-12  Journal of the Palestine Oriental Society 15 (1935), p. 29-34  
151. Gordon, Cyrus H.  Paralleles nouziens aux lois et coutumes de l'Ancien Testament  Revue Biblique 44 (1935), p. 34-41  
152. Gordon, Cyrus H.  Hos. 2,4-5 in the light of new Semitic inscriptions.  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 54 (1936), p. 277-280  
153. Gray, John  Feudalism in Ugarit and early Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 64 (1952), p. 49-55  
154. Gray, John  Social aspects of Canaanite religion  Vetus Testamentum Supplement 15 (1966), p. 170-192  
155. Grayson, A.K.; Seters, John van  The childless wife in Assyria and the stories of Genesis  Orientalia 44 (1975), p. 485-486  
156. Greengus, Samuel  Sisterhood adoption at Nuzi and the 'wife-sister' in Genesis  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 5-31  
157. Grimme, Hubert  Das Gesetz Chammurabis und Moses  Koln 1903, 45 p.  
158. Gulak, Ascher  Rechtsvergleichende Studien zu Talmud und Papyri  Etudes de Papyrologie 1 (1932), p. 97-104  
159. Gulak, Ascher  Das Urkundenwesen im Talmud, im Lichte der griechisch-agyptischen Papyri und des griechischen und romischen Rechts  Jerusalem 1935, 162 p.  
160. Haupt, Paul  Babylonian elements in the Levitic ritual  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 55-81  
161. Hejcl, Johann  Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens  Biblische Studien, ed. O. Bardenhewer, vol. 12, part 4 = Freiburg i.Br. 1907, 8 + 98 p.  
162. Henninger, Joseph  Zum Erstgeborenenrecht bei den Semiten  Verner-Festschrift Werner Caskel zum siebzigsten Geburtstag, 1968, p. 162-183  
163. Hertz, J.H.  Ancient Semitic codes and the Mosaic legislation  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 10 (1928), p. 207-221 = Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. Branch 6 (1928), p. 207-221 = Studies in Jewish Jurisprudence, vol. 2 (19  
164. Hoffner, Harry A.  Incest, sodomy and bestiality in the ancient Near East  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 81-90  
165. Hooke, S.H. (ed.)  Myth, ritual, and kingship: essays on the theory and practice of kingship in the ancient Near East and in Israel  Oxford 1958, 11 + 308 p.  
166. Jackson, Bernard S.  Evolution and foreign influence in ancient law  American Journal of Comparative Law 16 (1968), p. 372-390  
167. Jackson, Bernard S.  Foreign influence in the early Jewish law of theft  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 18 (1971), p. 25-42 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 235-249  
168. Jackson, Bernard S.  Essays in Jewish and comparative legal history  Leiden 1975, 13 + 288 p.   
169. Jackson, Bernard S.  Principles and cases: the theft law of Hammurabi  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 64-74  
170. Jacob, Ernst  Die altassyrischen Gesetze und ihr Verhaltnis zu den Gesetzen des Pentateuch  Breslau 1921, 64 p. = Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 41 (1925), p. 319-387  
171. Jacob, Ernst  Neues assyrisches Material fur das Verstandnis der Gesetze des Pentateuch  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 82, N.F. 46 (1938), p. 86-89  
172. Jeremias, Johannes  Moses und Hammurabi  2nd ed., Leipzig 1903, 63 p.  
173. Jirku, Anton  Die Gesetze der Hethiter und das mosaische Gesetz  Theologische Literaturzeitung 43 (1918)*  
174. Jirku, Anton  Drei Falle von Haftpflicht im altorientalischen Palastina-Syrien und Deuteronomium cap. 21  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 359-360  
175. Johns, Claude H.W.  The relations between the laws of Babylonia and the laws of the Hebrew peoples  London 1914. 2nd ed., London 1917, 15 + 102 p.  
176. Kalluveettil, Paul  Declaration and covenant: a comprehensive review of covenant formulae from the Old Testament and the ancient Near East  Rome 1982, 11 + 284 p.   
177. Kalthoff, Joh. Heinr.  Jus matrimonii veterum Indorum cum eodem Hebraeorum jure subinde comparatum  Bonn 1829, 106 + 11 p.  
178. Katsh, Abraham I.  The biblical heritage of American democracy  N.Y. 1977, 9 + 244 p.; p. 91-110: Legislation and justice; p. 111-138: Biblical background of American legislation  
179. Kauschansky, D.M.  Die Rechtsstellung des naturlichen Kindes nach j?dischem und orientalischem Rechte  J?dische Familienforschung 1 (1905)*  
180. Kilian, Rudolf  Apodiktisches und kasuistisches Recht im Licht gyptischer Analogien  Biblische Zeitschrift, N.F. 7 (1963), p. 185-202  
181. Kittel, Rudolf  Der Kodex Hammurabi und das altisraelitische Gesetz  In: Die alttestamentliche Wissenschaft in ihren wichtigsten Ergebnissen, 5th ed., Leipzig 1929, p. 21-37  
182. Kohler, Josef  Skizzen aus dem Orient. 2: Assyrien und Babylonien.  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 31 (1914), p. 317-319  
183. Kohler, Josef  Spatbabylonische Urkunden  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 35 (1918), p. 446-459  
184. Kornfeld, Walter  L'adultere dans l'Orient antique  Revue Biblique 57 (1950), p. 92-109; p. 93-96: La legislation dans l'Ancien Testament  
185. Kutsch, Ernst  Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im alten Orient  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 87 (1963), 78 p.  
186. Lagrange, M.J.  L'homicide d'apres le Code de Hammourabi et d'apres la Bible  Revue Biblique 25 (1916), p. 440-471  
187. Lauterbach, Werner  Der Arbeiter in Recht und Rechtspraxis des Alten Testaments und des alten Orients  Dissertation Heidelberg 1936, 7 + 91 p.  
188. Levy, Julius  The biblical institution of Deror in the light of Akkadian documents  Eretz Israel 5 (1958), Engl. sect., p. 21-31  
189. Linfield, Harry S.  The relation of Jewish to Babylonian law  American Journal of Semitical Languages and Literature 36 (1919), p. 40-66  
190. Linfield, Harry S.  The dependence of the talmudic principle of Asmakhta on Babylonian law  Journal of the American Oriental Society 40 (1920), p. 126-133  
191. Lipinski, E.  The wife's right to divorce in the light of ancient Near Eastern tradition  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 9-27  
192. Loretz, Oswald  Das biblische Elterngebot und die Sohnespflichten in der ugaritischen Aqht-Legende  Biblische Notizen 8 (1979), p. 14-17  
193. MacDonald, Elizabeth Mary  The position of women as reflected in Semitic codes of law  Dissertation Toronto 1931  
194. Macmillan, Kerr D.  Marriage among the early Babylonians and Hebrews  Princeton Theological Review 1908*  
195. Maeso, David Gonz alez  La legislacion Mosaica y el Codigo de Hammurabi  Cultura Biblica 20 (1963), p. 89-108  
196. Magnetti, Donald Louis  The oath in the Old Testament in the light of related terms and in the legal and covenantal context of the ancient Near East  Dissertation Ann Arbor 1969, 238 p.  
197. Malamat, Abraham  Kingship and council in Israel and Sumer: a parallel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 247-253  
198. Malamat, Abraham  The ban in Mari and in the Bible  Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika, Proceedings of the 9th meeting (1966), p. 40-49  
199. Maloney, Robert P.  Usury and restrictions on interest-taking in the ancient Near East  Catholic Biblical Quarterly 36 (1974), p. 1-20  
200. Marcus, David  Civil liberties under Israelite and Mesopotamian kings  Journal of Ancient Near Eastern Society, Columbia University 10 (1978), p. 53-60  
201. McComiskey, Thomas Eduard  The status of the secondary wife, its development in ancient Near Eastern law  Dissertation N.Y. 1965, 9 + 198 p.  
202. Mendelsohn, I.  On the preferential status of the eldest son  Bulletin of the American School of Oriental Research 156 (1959), p. 38-40  
203. Mendelsohn, Isaac  Legal aspects of slavery in Babylonia, Assyria and Palestine; a comparative study (3000-500 B.C.)  Williamsport, Pa. 1932, 4 + 72 p.  
204. Mendelsohn, Isaac  The conditional sale into slavery of free-born daughters in Nuzi and the law of Exodus 21,7-11  Journal of the American Oriental Society 55 (1935), p. 190-195  
205. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the ancient Near East, a comparative study of slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine from the middle of the third Millenium to the end of the first Millenium  N.Y. 1949, 6 + 162 p.   
206. Mendenhall, George E.  Ancient oriental and biblical law  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46  
207. Mendenhall, George E.  Law and covenant in Israel and the ancient Near East  Pittsburgh 1955, 50 p.  
208. Mendenhall, George E.  Recht und Bund in Israel und dem alten vorderen Orient  Zurich 1960, 63 p.  
209. Mesnil-Marigny, Jules Du  Histoire de l'economie politique des anciens peuples de l'Inde, de l'Egypte, de la Judee et de la Grece  2 vols., Paris 1872; 2nd ed. 1873; 3rd ed. 1877, 3 vols.*  
210. Morgenstern, Julian  Trial by ordeal among the Semites and in ancient Israel  Jubilee vol. Hebrew Union College Annual (1875-1925), 1925, p. 113-143  
211. Morgenstern, Julian  Rites of birth, marriage, death and kindred occasions among the Semites  Cincinnati 1966, N.Y. 1973, 4 + 320 p.  
212. Muller, D.H.  Die Gesetze Hammurabis und die mosaische Gesetzgebung  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 10 (1902-03), 268 p.; repr. 1975.   
213. Muntingh, L.M.  Some aspects of West-Semitic kingship in the period of the Hebrew Patriarchs  Ou-Testamentiese Werkgemeenshap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th meeting (1966), p. 106-115  
214. Neher, Richard  La conception de l'etat dans la Bible  Evidences 6 (1949), p. 32-34  
215. Neubauer, Jacob  Neue babylonisch-assyrische Rechtsdenkmaler und die Bibel  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 504-509  
216. Neufeld, Edward  Ancient Hebrew marriage laws, with special references to general Semitic laws and customs  London 1944, 19 + 304 p.   
217. Nicolai, Johannes  Tractatus de Synedrio Aegyptiorum illorumque legibus insignioribus  Leiden 1706, 6 + 248 + [27] p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26   
218. Nossig, Alfred  Die Sozialhygiene der Juden und des altorientalischen Volkerkreises  Stuttgart 1894, 12 + 152 p.  
219. Oettli, Samuel  Das Gesetz Hammurabis und die Thora Israels  Leipzig 1903, 88 p.  
220. Osiander, Johannes Adam  Dissertationes academicae de asylis Hebraeorum, gentilium, Christianorum  T?bingen 1673, 6 + 280 + 12 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
221. Paglino, G.  La famiglia presso gli Ebrei e altri popoli semitici  Alba 1952, 152 p.  
222. Patai, Raphael  Sex and family in the Bible and the Middle East  N.Y. 1959, 282 p.   
223. Paul, Shalom M.  Nuzi  Encyclopedia Judaica 12, p. 1287-1291  
224. Paul, Shalom M.  Studies in the Book of Covenant in the light of cuneiform and biblical law  Vetus Testamentum Supplement 18 (1970), 12 + 149 p.   
225. Paul, Shalom M.  Unrecognized biblical legal idioms in the light of comparative Akkadian expressions  Revue Biblique 86 (1979), p. 231-239  
226. Petschov, Herbert  Die neubabylonische Zwiegesprachsurkunde und Genesis 23  Journal of Cuneiform Studies 19 (1965), p. 103-120  
227. Piatelli, Daniela  L'offesa alla Divinita negli ordinamenti giuridici del mondo antico  Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie 8th Ser., 21 (1977), p. 401-449  
228. Piattelli, Daniela  Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali  Milano 1981, 194 p.  
229. Pick, Hermann  Assyrisches und Talmudisches  Berlin 1903, 33 p.  
230. Price, Ira M.  The laws of deposit in early Babylonia and the Old Testament  Journal of the American Oriental Society 47 (1927), p. 250-255  
231. Price, Ira M.  The oath in court procedure in early Babylonia and the Old Testament  Journal of the American Oriental Society 49 (1929), p. 22-29  
232. Pritsch, Erich  Ein Beitrag zum orientalischen Konigsrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 388-403  
233. Puukko, A.F.  Die altassyrischen und hethitischen Gesetze und das Alte Testament  Studia Orientalia 1 (1925), p. 125-166  
234. Rabinowitz, Jacob J.  Marriage contracts in ancient Egypt in the light of Jewish sources  Harvard Theological Review 46 (1953), p. 91-97 = Jewish law, N.Y. 1956, p. 39-47  
235. Rabinowitz, Jacob J.  A legal formula in the Susa tablets, in the Egyptian documents of the 12th dynasty... and in the Book of Daniel  Biblica 36 (1955), p. 74-77  
236. Rabinowitz, Jacob J.  A biblical parallel to a legal formula from Ugarit  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 95  
237. Rabinowitz, Jacob J.  Neo-Babylonian legal documents and Jewish law  Journal of Juristic Papyrology 13 (1961), p. 131-175  
238. Rhee, Song Nai  'Fear God' and 'Honor your father and mother'. Two injunctions in the Book of Proverbs and the Confucian classics  Encounter 26 (1965), p. 207-214  
239. Ring, Emanuel  Israels Rechtsleben im Lichte der neuentdeckten assyrischen und hethitischen Gesetzesurkunden  Stockholm-Leipzig 1926, 205 p.   
240. Rodriguez, M.  Collective responsibility (Semitic attitude, coll. resp. in OT)  New Catholic Encyclopedia 3, p. 1002-1003  
241. Romer, Willem H. Ph.  Einige Bemerkungen zum altmesopotamischen Recht sonderlich nach Quellen in sumerischer Sprache  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 95 (1983), p. 319-336  
242. Rosenbacher, A.  Moses und Hammurabi  Prag 1904, 19 p.  
243. Rosenthal, L.  Die Bibel im Lichte altbabylonischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 682-688  
244. Rosenthal, Ludwig A.  Hamurabigesetz, Thora und Talmud  Mainz 1903, 44 p.  
245. Rosenwasser, Abraham  Politica y religion en la historia antigua de Egipto e Israel  Buenos Aires 1973, 25 p.  
246. Rothstein, Gustav  Altorientalische Texte als Begleitstoffe zur babylonischen Urgeschichte und altisraelitischen Gesetzgebung  Begleithefte zum bibl. Unterricht 1, Frankf. a. M. 1925, 36 p.  
247. Rothstein, J.W.  Moses und das Gesetz, vol. 1: Gesetzgebung in Israel und Babel (Moses und Hammurabi)  Berlin 1911, 46 p. = Biblische Zeit- und Streitfragen, 6th Ser., vol. 9, p. 315-358  
248. Safrai, Shmuel  The avoidance of public office in Papyrus Oxy. 1477 and in talmudic sources  Journal of Jewish Studies 14 (1963), p. 67-70; 15 (1964), p. 81  
249. Schaeffer, Henry  The social legislation of the primitive Semites  New Haven 1915, 14 + 245 p.  
250. Schaeffer, Henry  Hebrew tribal economy and the Jubilee, as illustrated in Semitic and Indo-European village communities  Leipzig 1922, 8 + 198 p.  
251. Schmitz, Hermann Joseph  Gattin und Mutter im Heidentum, Judentum und Christentum  Koln 1905, 107 p.  
252. Schmokel, Hartmut  Das angewandte Recht im alten Testament. Eine Untersuchung seiner Beziehungen zum kodifizierten Recht Israels und des alten Orients  Borna-Leipzig 1930, 4 + 134 p.   
253. Schorr, Moizesz  Die mosaische Gesetzgebung im Lichte des Codex Hammurabi  Ost und West 4 (1904), p. 441-448, 681-686, 845-854  
254. Schorr, Moizesz  Zur Frage der sumerischen und semitischen Elemente im altbabylonischen Rechte  Paris 1912, 22 p.  
255. Seters, John van  The problem of childlessness in Near Eastern law and the Patriarchs of Israel  Journal of Biblical Literature 87 (1968), p. 401-408  
256. Seters, John van  Jacob's marriages and ancient Near Eastern customs  Harvard Theological Review 62 (1969), p. 377-395  
257. Sick, Ulrich  Die Totung eines Menschen und ihre Ahndung in den keilschriflichen Rechtssammlungen unter Berucksichtigung rechtsvergleichender Aspekte  2 vols. Dissertation Ostfilden 1984*  
258. Silving, Helen  The oath; the oath's beginnings  Yale Law Journal 68 (1958-59), p. 1329-1337  
259. Simon, Isidore (ed.)  Etude speciale des problemes criminologiques, judiciaires et medico-legaux dans la tradition hebraique, comparee a celle des autres peuples de l'antiquite  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), 72 p.  
260. Skweres, Dieter Eduard  Das Motiv der Strafgrunderfragung in biblischen und neuassyrischen Texten  Biblische Zeitschrift, N.F. 14 (1970), p. 181-197  
261. Sonsino, Rifat  Motive Clauses in Hebrew law; Biblical forms and Near Eastern parallels  Chicago 1980, 20 + 336 p.   
262. Sperling, S. David  Bloodguilt in the Bible and in ancient Near Eastern sources  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 19-25  
263. Straus, Livia Salmanovitz ; Straus, Marc J.  Physicians in the Bible and the Code of Hammurabi  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 13-14  
264. Sulzberger, Mayer  The Am Haarez, the ancient Hebrew parliament. A chapter in the constitutional history of ancient Israel.  Philadelphia 1909, 96 p.   
265. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  Testamentary succession at Elephantine  Bulletin of the American School of Oriental Research 252 (1983), p. 35-46  
266. Tangberg, K. Arvid  Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im alten Orient  Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1987), p. 51-65  
267. Teubal, Savina J.  Woman, the law, and the ancient Near East  Field of offerings, studies in honor of Raphael Patai, 1983, p. 305-309  
268. Thompson, J.A.  The ancient Near Eastern treatises and the Old Testament  London 1964, 39 p.  
269. Tsevat, Matitiahu  Marriage and monarchical legitimacy in Ugarit and Israel  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 237-243  
270. Tullock, John Harrison  Blood-vengeance among the Israelites in the light of its Near Eastern background  Dissertation Nashville, Tenn., 1966, 320 p.  
271. Van Selms, A.  The goring ox in the Babylonian and biblical law  Archiv Orient lni 18 (1950), p. 321-330  
272. Verger, Alessandro  Ricerche giuridiche sui papiri aramaici di Elefantina  Roma 1965, 225 p.  
273. Verger, Alessandro; Moscati, S.; Volterra, Edoardo  L'amministrazione della giustizia nei papiri aramaici di Elefantina  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 19 (1964), p. 75-94  
274. Vorwahl, H.  Texte zur biblischen und babylonischen Urgeschichte und Gesetzgebung  Leipzig 1926, 41 p.  
275. Waters, John  The political development and significance of the Shepherd-King symbol in the ancient Near East and the Old Testament  Dissertation Boston 1970  
276. Weinfeld, Moshe  Traces of Assyrian treaty formulae in Deuteronomy  Biblica 46 (1965), p. 417-427  
277. Weinfeld, Moshe  The loyalty oath in the ancient Near East  Ugarit-Forschungen 8 (1976), p. 379-414  
278. Weinfeld, Moshe  Judge and officer in ancient Israel and in the Near East  Israel Oriental Studies 7 (1977), p. 65-88  
279. Weinfeld, Moshe  The organizational pattern and the penal code of the Qumran sect  Fribourg-Gottingen 1986, 100 p.  
280. Weisberg, David B.  Some observations on late Babylonian texts and rabbinic literature  Hebrew Union College Annual 39 (1968), p. 71-80  
281. Westbrook, Raymond  Jubilee laws  Israel Law Review 6 (1971), p. 209-226  
282. Westbrook, Raymond  Biblical and cuneiform law codes  Revue Biblique 92 (1985), p. 247-264  
283. Widengren, Geo  The king and the tree of life in ancient Near Eastern religion (king and saviour)  Uppsala 1951, 79 p.  
284. Wiener, Harold Marcus  The legislation of Israel and Babylonia  [London], Victoria Institute Transactions [190-?], 28 p.  
285. Yaron, Reuven  Redemption of persons in the ancient Near East  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 6 (1959), p. 155-176  
286. Yaron, Reuven  Forms of ancient Babylonian legislation (compared with biblical laws)  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Ancient Near East, p. VIII,1-VIII,3  
287. Yaron, Reuven  CP Jud  144 et alia. Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 13 (1962), p. 170-175  
288. Yaron, Reuven  The laws of Eshnunna  Jerusalem 1969, 17 + 220 p.   
289. Yaron, Reuven  The Middle Assyrian laws and the Bible  Biblica 51 (1970), p. 549-557  
290. Yaron, Reuven  The goring ox in Near Eastern laws  In: Jewish law in ancient and modern Israel, ed. H.H. Cohn, N.Y. 1971, p. 50-60  
291. Zakovitch, Yair  Some remnants of ancient laws in the Deuteronomic Code  Israel Law Review 9 (1974), p. 346-351  
292.[דינור] דינבורג, בן-ציון ישראל בארצו, כרך א ספר א ת"א תרצח (עמ' 78-87: מספר החקים של עמורבי מלך בבל; עמ' 90-91: מספר החקים של החתים)   

ה. משפט השוואתי > המשפט היווני והרומי

 מחברכותרתספרביקורת
293.אייזנשטט, שמואל הערות ל'ספר האינסטיטוציות' של יוסטיניאנוס קיסר המשפט כרך א תרפז עמ' 291-298; ב תרפז-תרפח עמ' 17-22, 176-184; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 69-96  
294.אייזנשטט, שמואל יוצרי המשפט בישראל וברומי ההד שנה יד תרצט חוב' א עמ' כא, כד  
295.אייזנשטט, שמואל מושג האישיות המשפטית במשפט העברי והרומאי הקונגרס העולמי השני למדעי-היהדות (תשיז), תקצירי הרצאות מדור תלמוד וספרות רבנית עמ' ה  
296.אייזנשטט, שמואל מושג האישיות המשפטית במשפטים העברי והרומאי משפט וכלכלה כרך ד תשיח עמ' 11-3; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 212-201  
297.אייזנשטט, שמואל המשפט העברי והרומאי (פרקי השוואה) ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 275-260  
298.ארונובסקי, מאיר זכות דרך במשפט העברי מתוך השואה עם המשפט האנגלי והרומאי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
299.ארמן, צבי השגותיו של סלדן על אורגנס בדבר סדר הנחלות דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 183-181  
300.בלוי, יהודה אריה השואות בין המשפט העברי להלנסטי-מצרי המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 31-13  
301.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה לוח הארץ לשנת תשיב עמ' 148-130; ציון שנה יז תשיב עמ' 1-55, 173  
302.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים) ציון שנה כז תשכב עמ' 155-117  
303.בר, יצחק המשנה וההיסטוריה הקונגרס העולמי הג' למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 40-41  
304.בר, יצחק המשנה וההיסטוריה מולד כרך כא תשכג-תשכד עמ' 323-303  
305.גולדברג, אברהם תורה שבע"פ אצל היהודים ואצל היונים מחניים קיב טבת תשכז עמ' נח-נט  
306.גולדברג, אסף 'מעין חוזה' במשפט הרומי והעברי הפרקליט כרך ה תשיב עמ' 314-325  
307.גולק, אשר מקבילות מן התלמוד הקודמות לנובלה מס' 97 של יוסטיניאנוס קיסר (בענין נדוניה) שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 13-5. קצוף, רנון: הערות בשולי המאמר. שם עמ' 28-15 
308.גולק, אשר השטרות בתלמוד (לאור הפפירוסים היוונים ממצרים ולאור המשפט היווני והרומי) ירושלים תשנד 231 עמ'  
309.גולק, אשר השואה כללית בין רוח דיני ממונות העבריים ורוח דיני ממונות הרומאים מדעי היהדות כרך א תרפו עמ' 45-50  
310.גולק, אשר פאה פרק ג, משנה ז בהשוואה אל Edictum de alterutro תרביץ שנה ד תרצג עמ' 126-121  
311.דייכס, שמואל מקור דין רומי מהתלמוד [על ערבון]  מסכת בבא בתרא מן תלמוד ירושלמי עם פירוש נתיבות ירושלים, לונדון תרפז עמ' 98-99. יצא גם בנפרד: לונדון 1926, 8 עמ'  
312.דרורי, יצחק קניניה של האשה הנשואה במשפט הרומאי והמשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
313.הלוי, א"א לבירורן של משניות מוקשות לאור מקורות יווניים ולאטיניים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 359-355  
314.וייס, אייזק הירש משפט היונים והרומיים שגרמו חקים בתורת ההתנגדות. דעות יוניות ורומיות עלו בתורה שבעל פה דור דור ודורשיו, ווילנא תרסד חלק ב פרק ג עמ' 17-26; פרק ד עמ' 26-33  
315.ירון, ראובן השפעות הלניסטיות בדייתיקי ומתנה תרביץ שנה כז תשיח עמ' 474-470  
316.ירון, ראובן משפט הממלכה, משפטי העממים והתלמוד [(א) עיזבון. (ב) חובותיו של נפטר. (ג) מכירה לזר של נכסים שבבעלות משותפת. (ד) מתנה לזמן מוגבל. (ה) הסכמות לטובת צד שלישי. (ו) מכירת נדוניה על ידי האשה. (ז) משמר של ילדים] מחקרים במשפט רומי, ירושלים תשכח עמ' 210-195  
317.כהן, בועז לחקר קנין פירות במשפט העברי והרומאי ספר אסף, ירושלים תשיג עמ' 338-350  
318.כהן, בועז לדיני הקטן במשפט העברי והרומאי הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 394-392; Jewish and Roman Law 1966 כרך ב עמ' 1-9  
319.כהן, בועז הפקר וייאוש במשפט העברי והרומאי Jewish and Roman Law 1966 כרך ב עמ' 10-22  
320.ליברמן, שאול משהו על ספרו של יוליאנוס 'חוקי פלשטינה ומנהגיה' תרביץ שנה מ תשלא עמ' 409-417  
321.ליפשיץ, נפתלי דיני היושר במשפט העברי, הרומי והאנגלי הקונגרס העולמי השלישי למדעי-היהדות (תשכא), דין-וחשבון תשכה עמ' 331-330  
322.מאיר, אברהם השכירות במשפט העברי תוך השוואה למשפט הרומאי והישראלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
323.נדבה, יוסף רעיון המדינה ביון ובישראל מחניים קיב טבת תשכז עמ' סו-עא  
324.ספרא, ב' הקנין הפרטי במשפט העברי (תוך השוואה עם המשפט הרומאי) המשפט העברי ב תרפז עמ' 73-25  
325.צ'ריקובר, אביגדור השפעה דתית יהודית ב-Adler Papyri? היהודים בעולם היווני והרומי, ת"א תשכא עמ' 243-234  
326.צ'ריקובר, אביגדור המשפט העברי והמשפט ההלניסטי היהודים במצרים בתקופה ההלניסטית-הרומית לאור הפאפירולוגיה, מהדו' ב ירושלים תשכג עמ' 95-115  
327.קירשנבאום, אהרון מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 113-97  
328.קירשנבאום, אהרן הכלל Nemo turpitudinem suam allegans auditur - מחקר השוואתי [אוצר המשפט חלק א ערך 3474] דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 113-97  
329.קרויס, שמואל למי השדה קנוי בארץ ישראל לפי משפט הרומים? המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 9-16  
330.ראבילו, מרדכי אלפרדו על שלטון האב במשפט הרומי ובמשפט העברי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 153-85  
331.ראבילו, מרדכי אלפרדו על ה-Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 262-231  
332.רוזנטל, יוסף רוח והצלה ממקום אחר [פירוש המשנה: הכותב נכסיו לעבדו... שייר קרקע כל שהוא - לא יצא בן חורין ע"י המשפט הרומאי] המליץ 1889 גל' 55 עמ' 7  
333.שורק, יחיעם מנהגי אריסות הלינסטיים-רומיים המשתקפים בספרות חז"ל ציון שנה לט תשלד עמ' 233-217   
334.שמידל, אברהם השתוות בין משפטי הרומיים למשפטי התלמוד השחר שנה ט תרלז עמ' 570-576, 629-627, 684-680; י תרמ עמ' 52-54  
335.שמידל, אברהם על צדי הדף (הערות והארות למסכת קידושין; השואה למשפט הרומאי בענין... קידושין, מעשה הבת לאביה שטר וקנין משיכה) אוצר הספרות שנה ב תרמח מדור דברי תורה וחכמה עמ' 12-1  
336.שמידל, אברהם על צדי הדף (הערות והארות למסכת קידושין, השואה למשפט הרומאי בענין קידושין, אלמנה ונדוי) אוצר הספרות שנה ג תרמט-תרנ מדור דברי תורה וחכמה עמ' 1-13  
337. Adler, L.  Moses und Lykurg  Achawa 2 (1866), p. 202-218  
338. Auerbach, Leopold  Das j?dische Obligationenrecht nach den Quellen und mit besonderer Berucksichtigung des romischen und deutschen Rechts. Vol. 1: Umriss der Entwickelungsgeschichte des j?dischen Rechts; Die Natur der Obligation  Berlin 1870, 20 + 627 p.; 2nd ed. 1876, 16 + 22 + 626 p.; photo-repr. Gedera 1976 with introduction by Abraham M. Fuss  
339. Babany, Leon  Institutions juridiques des Romains comparees aux institutions juridiques des Hebreux, 1: Les personnes  Paris 1926, 97 p.  
340. Baeck, Samuel (-)  Die Asyle der Griechen und Romer, verglichen mit der Zufluchtsstatte des pentateuchischen Gesetzes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 307-312, 565-572  
341. Bergel, Joseph  Die Eheverhaltnisse der alten Juden im Vergleiche mit den Griechischen und Romischen  Leipzig 1881, 33 p.  
342. Berger, Adolf  The Jewish synagogue and the Aedes Sacrae in Roman law  Studi in onore di Biondo Biondi, 1965, p. 145-163  
343. Blau, Ludwig  Die Strafklauseln der griechischen Papyrusurkunden, beleuchtet durch die aramaischen Papyri und durch den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 138-155  
344. Blau, Ludwig  Prosbol im Lichte der griechischen Papyri und der Rechtsgeschichte  Festschrift zum 50-jahrigen Bestehen der Landesrabbinerschule in Budapest, 1927, p. 96-151  
345. Bloch, Joseph Samuel  Der Arbeiterstand bei den Palastinensern, Griechen und Romern  Wien 1882, 32 p.  
346. Blume, Fridericus  Lex Dei, sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio  Bonn 1833, 48 + 208 p.  
347. Bucher, Sam. Friedr.  Antiquitates hebraicae et graecae selectae, seu, de conclusis hebraeorum ac graecorum feminis  Bautzen-Pirna 1717, 210 + 16 p.  
348. Buchler, Adolf  Die priesterlichen Zehnten und die romischen Steuern in den Erlassen Casars  Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider's, 1896, p. 91-109  
349. Buddeus, Joh. Franciscus  Leges Solonis cum Mosaicis  Dissertation Halle 1699, 12 p.  
350. Calvin, Joannes  Themis hebreo-romano id est jurisprudentia Mosaica et juris tum Canonici tum civilis romana invicem collata  Hannover 1595*  
351. Cannegieter, Hermann  Commentarius ad fragmenta veteris iurisprudentiae quae extant in collatione legum Mosaicarum et Romanarum  Francquerae (Franeker) 1765  
352. Cervenca, Giuliano  Ancora sul problema della datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanorum'  Studia et Documenta Historiae et Iuris 29 (1963), p. 253-276  
353. Cohen, Boaz  The relationship of Jewish and Roman law  Jewish Quarterly Review, N.S. 34 (1943-44), p. 267-280, 409-424 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 1-30  
354. Cohen, Boaz  The testimonial oath. A study in the reciprocal relations of Jewish and Roman law in Medieval Europe.  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 7 (1945), p. 51-74 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 710-733  
355. Cohen, Boaz  Civil bondage in Jewish and Roman law  Louis Ginzberg Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, 1945, p. 113-132 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 159-178  
356. Cohen, Boaz  Some remarks on the law of persons in Jewish and Roman jurisprudence  Proceedings, American Academy for Jewish Research 16 (1946-47), p. 1-37 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 122-158  
357. Cohen, Boaz  On the theme of betrothal in Jewish and Roman law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 18 (1948-49), p. 67-135 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 279-347  
358. Cohen, Boaz  Contrectatio in Jewish and Roman law  M?langes Fernand de Visscher, 1949, vol. 1, p. 133-156 = Revue Internationale des Droits del'Antiquite 2 (1949), p. 133-156 = Jewish and Roman law, N.Y., 1966, p. 409-432  
359. Cohen, Boaz  Antichresis in Jewish and Roman law  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 179-202 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 433-456  
360. Cohen, Boaz  Peculium in Jewish and Roman law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 20 (1951), p. 135-234 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 179-278  
361. Cohen, Boaz  Concerning divorce in Jewish and Roman law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 21 (1952), p. 3-34 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 377-408  
362. Cohen, Boaz  Letter and spirit in Jewish and Roman law  Mordecai M. Kaplan Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, Engl. sect., 1953, p. 109-136 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 31-57 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 138-164.   
363. Cohen, Boaz  Usufructus in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 1 (1954), p. 173-193 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 557-577  
364. Cohen, Boaz  Traditio Clavium in Jewish and Roman law  Memorial vol. P. Koschaker, vol. 1, 1954, p. 573-593  
365. Cohen, Boaz  Dowry in Jewish and Roman law  Jubilee vol. Levi, 1955, p. 57-85 = L'Annuaire de l'Institute de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 13 (1953), p. 57-85 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 348-376  
366. Cohen, Boaz  Self-help in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 2 (1955), p. 107-133 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 624-650  
367. Cohen, Boaz  The principle of causation in the Jewish and the Roman law of damages  Studi in onore di Peitro de Francisci, vol. 1, 1956, p. 305-336 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 578-609  
368. Cohen, Boaz  Testimonial compulsion in Jewish, Roman and Moslem law  Ignace Goldziher memorial volume, 1958, pt. 2, p. 50-70 = Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 9 (1958), p. 1-21 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 734-755  
369. Cohen, Boaz  A trace of acceptilatio in Jewish law  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 9 (1958), p. 74-78 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 610-614  
370. Cohen, Boaz  Arbitration in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 165-223 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 651-709  
371. Cohen, Boaz  Concerning Jewish and Roman law: 'Specificacia' in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 225-290 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 472-537  
372. Cohen, Boaz  Conditions in Jewish and Roman law  Harry Austryn Wolfson Jubilee volume, Engl. sect., 1965, p. 203-232  
373. Cohen, Boaz  Jewish and Roman law. A comparative study  N.Y. 1966, 898 p. + 22 p. (in Hebrew).   
374. Cohen, Hermann  Das soziale Ideal bei Plato und den Propheten  Der Jude 7 (1923), p. 618-636 = J?dische Schriften, vol. 1, Berlin 1924, p. 306-330  
375. Cohn, Marcus  Arbeitsvertrag (Dienstvertrag)  J?disches Lexikon 1, p. 446-449 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 42-43  
376. Cohn, Marcus  Collatio legum Mosaicarum et Romanarum  J?disches Lexikon 1, p. 1430  
377. Daiches, Samuel  A Roman law derived from the Talmud  In: Essays and addresses, Newport 1955, p. 97-102  
378. Daube, David  Some comparative law - furtum conceptum  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 15 (1937), p. 48-77  
379. Daube, David  Collatio 2.6.5. (From 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum')  Essays in honour of... J.H. Hertz, 1942, p. 111-129  
380. Daube, David  Two early patterns of manumission  Journal of Roman Studies 36 (1946), p. 57-75  
381. Daube, David  Rabbinic methods of interpretation and Hellenistic rhetoric  Hebrew Union College Annual 22 (1949), p. 239-264  
382. Daube, David  Consortium in Roman and Hebrew law  Juridical Review 62 (1950), p. 71-91  
383. Daube, David  Derelicto, occupatio and traditio: Romans and rabbis  Law Quarterly Review 77 (1961), p. 382-389  
384. Daube, David  Texts and interpretation in Roman and Jewish law  Jewish Journal of Sociology 3 (1961), p. 3-28 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 240-265  
385. Daube, David  Jewish law in the Hellenistic world  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 45-60  
386. Dirksen, H.E.  ?ber die Collatio legum Mosaicarum et Romanarum  Akademie der Wissenschaften Berlin, Abhandlungen 31 (1846), p. 61-107  
387. Dominicis, M. Antonio de  Ancora sulla Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (a proposito di una recente critica)  Bolletino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialosa' 7 (1966), p. 337-342  
388. Ehrman, A.  Pretium justum and laesio enormis in Roman and Jewish sources  Jewish Law Annual 3 (1980), p. 63-71  
389. Eisenstadt, Samuel  Paralleleinblicke in das j?dische und romische Erbrecht  Eos, Commentarii Societatis Philologae Polonorum 48,3 (1957), p. 15-18  
390. Eisenstadt, Samuel  The concept of legal personality in Hebrew and Roman law  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 6-7  
391. Eisenstadt, Samuel  Paralleleinblicke in das j?dische und romische Familien- und Erbrecht  Klio 40 (1962), p. 244-259  
392. Farbstein, David  Das Recht der unfreien und der freien Arbeiter nach j?disch-talmudischem Recht, verglichen mit dem antiken, speziell mit dem romischen Recht  Frankf.a.M. 1896, 7 + 97 p.  
393. Feuchtwanger, Ludwig  J?disches und romisches Recht: Studien ?ber die Herkunft der Collatio legum Mosaicarum et Romanarum  Bayrisch-Israelitische Gemeinde-Zeitung 13 (1937), p. 99-101  
394. Francisci, Pietro di  Ancora intorno alla Collatio legum Mosaicarum et Romanarum  Bolletino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialosa' 5 (1964), p. 97-101  
395. Friedlander, Mor.  Einiges ?ber die Stellung des romischen und j?dischen Weibes im Alterthume  Die Neuzeit 22 (1882), p. 541-542, 550-551, 559-560  
396. Gaster, Moses  O poveste Talmudica in literatura romana  Studiu comparativ. Anuar Pentru Israeliti 6 (1883-84), p. 62-66  
397. Geerts, Achilles  Compensation for bodily harms in the Near East and in Rome  In: International Symposium on Society, Medicine and Law, ed. H. Karplus, Amsterdam 1973, p. 65-73  
398. Geiger, Abraham  Griechenthum. Sadducaer und Pharisaer. Zukunftige Welt. Hillel.  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 1-29  
399. Geiger, Ludwig  Quid de Judaeorum moribus atque institutis scriptoribus Romanis persuasum fuerit  Berlin 1872, 49 p.  
400. Gilson, J.  L'etude du droit romain, compare aux autres droits de l'antiquite  Paris 1899, 295 p.  
401. Ginsburg, Michael  The hellenistic prosbole and the Prosbul  Arctos 3 (1962), p. 37-44  
402. Gordon, Barry  Lending at interest; some Jewish, Greek and Christian approaches, 800BC - AD100  History of Political Economy 14 (1982), p. 406-426  
403. Grayzel, Solomon  The Jews and Roman law  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 93-117  
404. Gulak, Ascher  Aeltere talmudische Parallelen zur Novelle 97 des Kaisers Justinian  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 47 (1932-33), p. 241-255  
405. Gulak, Ascher  Das Urkundenwesen im Talmud, im Lichte der griechisch-agyptischen Papyri und des griechischen und romischen Rechts  Jerusalem 1935, 162 p.  
406. Heinemann, Isaac  Tierschutz nach j?discher und griechischer Anschauung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 137-140  
407. Hejcl, Johann  Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens  Biblische Studien, ed. O. Bardenhewer, vol. 12, part 4 = Freiburg i.Br. 1907, 8 + 98 p.  
408. Hohenlohe, Constantin  Ursprung und Zweck der Collatio legum Mosaicarum et Romanarum  Wien 1835, 28 p.  
409. Horsley, Richard A.  The law of nature in Philo and Cicero  Harvard Theological Review 71 (1978), p. 35-59  
410. Hyamson, Moses  Some points of comparison and contrast in Jewish and Roman law  Jews' College Jubilee Volume, 1906, p. 153-170  
411. Hyamson, Moses  Mosaicarum et Romanarum legum collatio, with introduction, facs. and transcription of the Berlin codex, translation, notes and appendices  London 1913 (= N.Y. 1913), 56 + 53 double + 244 p.  
412. Jackson, Bernard S.  Liability for animals in Roman law, a historical sketch  Cambridge Law Journal 37 (1978), p. 122-143  
413. Jackson, Bernard S.  On the problem of Roman influence on the Halakah and normative self-definition in Judaism  In: Jewish and Christian self-definition, ed. E.P. Sanders, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 157-203, 352-379  
414. Jacob, Isaac H.  Comparative study of Gratian and Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 285-292  
415. Jacobs, Louis  The Aristotelean syllogism and the Qal Wa-Homer  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 154-157 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 3-8  
416. Jones, Thoma  Prolusiones academicae; 1: Recitationes solennes in tit. De Judiciis... apud Ebraeos, Graecos et Romanos disputatur  Oxford 1660, 12 + 302 p.  
417. Jung, Moses (ed.)  The Jewish law of theft, with comparative references to Roman and English law  Philadelphia 1929, 6 + 145 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 1-151.   
418. Kahana, Koppel  Three great systems of jurisprudence (Jewish, Roman, English)  London 1955, 12 + 199 p.  
419. Katzoff, Ranon  Donatio ante nuptias and Jewish dowry additions  In: Papyrology, ed. Naphtali Lewis, Cambridge 1986, p. 231-244  
420. Kennett, Robert Hatch; Adam, Mrs.; Gwatkin, H.M.  Early ideals of righteousness: Hebrew, Greek and Roman  Edinburgh 1910, 85 p.  
421. Klingenberg, Eberhard  Urteil, Schiedsspruch und Vergleich im romischen, griechischen und j?dischen Recht  Wie gut sind deine Zelte, Jaakow... Festschrift zum 60 Geburtstag von Reinhold Mayer, 1986, p. 63-75*  
422. Konvitz, Milton R.  Law and morals in the Hebrew Scriptures, Plato and Aristotle  Conservative Judaism 23,2 (1969), p. 44-71 = Social responsibility in an age of revolution, ed. Louis Finkelstein, N.Y. 1971, p. 1-37  
423. Konvitz, Milton R.  Conscience and civil disobedience in Jewish, Christian, and Greek and Roman thought  Hastings Law Journal 19 (1977-78), p. 1619-1639  
424. Levinthal, Israel Herbert  The Jewish law of agency, with special reference to the Roman and the common law  Jewish Quarterly Review, N.S. 13 (1922-23), p. 117-191 = N.Y. 1923, 89 p. = Studies in Jewish Jurisprudence, 1 (1972), p. 1-89  
425. Lewis, Naphtali; Katzoff, Ranon; Greenfield, Jonas C.  Papyrus Yadin 18. 1: Text, translation and notes. 2: Legal commentary. 3: The aramaic subscription  Israel Exploration Journal 37 (1987), p. 229-250  
426. Lieberman, Saul  Roman legal institutions in early Rabbinics and in the Acta Martyrum  Jewish Quarterly Review, N.S. 35 (1944-45), p. 1-57 = Texts and studies, N.Y. 1974, p. 57-111  
427. Lipschutz, Naphtali  Equity in Jewish, Roman and English law  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. IX,1-IX,4  
428. Loewenstein, Bernhard  Observationes quaedam de Judaeis eoroumque diversa conditione secundum jus Romanum et Germanicum  Butzow 1668*  
429. Maloney, Robert P.  Usury in Greek, Roman and rabbinic thought  Traditio 27 (1971), p. 79-109  
430. Masi, Antonio  Contributi ad una datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'  Bolletino dell' Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoza', ser. 3, vol. 3 (1961), p. 285-321   
431. Masi, Antonio  Ancora sulla datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'  Studi Senesi 77 (1965), p. 415-432  
432. Mayer, Samuel  Die Rechte der Israeliten, Athener und Romer  3 vols., Leipzig 1862-66, Trier 1876, 26 + 418, 16 + 564, 33 + 703 p.  
433. Modrzejewski, Joseph  Les juifs et le droit hellenistique: divorce et egalite des epoux  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 12 (1961), p. 162-193  
434. Mommsen, Theodor  Mosaicarum et Romanarum legum collatio  In: Collectio librorum iuris anteiustiniani, eds. Paul Krueger, Theod. Mommsen, Willh. Studemund, vol. 3, Berlin 1890, p. 107-198  
435. Nicolai, Johann  Diatribe de juramentis Hebraeorum, Graecorum, Romanarum aliorumque populorum  Frankf.a.M. 1700; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26*  
436. Ollendorff  Moses and Lykurg  In: Gossel, J., Popular-wissenschafliche Vortrage ?ber j?dische Geschichte und Literatur, vol. 1, Frankf.a.M. 1902, p. 17-41  
437. Ostersetzer, Israel  Le 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum', ses origines, son but  Revue des Etudes Juives 97 (1934), p. 65-96  
438. Ostrow, Jonah  Tannaitic and Roman procedure in homicide  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 352-370; 52 (1961-62), p. 160-167, 245-263 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 211-229  
439. Palmer, Henricus Julius Ernestus  De epistularum quas Spartani atque Judaei invicem sibi mississe dicuntur veritate  Dissertation Darmstadt (1828), [2] + 32 p.   
440. Philippson, Ludwig  Der platonische und der mosaische Staat  Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1911, vol. 1, p. 132-144  
441. Pithou (Pithoeus), Pierre (ed.)  Mosaicarum et Romanarum legum collatio, ex integris Papiniani, Pauli, Ulpiani, Gay, Modestini aliorumque veterum juris auctorum libris ante tempora Justiniani Imp. desumpta  Ex bibliotheca P. Pithoei, J.C. Basel 1574, 4 + 126 p.; Heidelberg 1656, 12 + 241 + 11 p.  
442. Prevost, Marcel-Henri  Opinions des 'Tannaim' et 'responsa' des jurisconsultes classiques romains  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 17 (1970), p. 67-80  
443. Rabello, Alfredo Mordechai  Alcune note sulla 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum' e sul suo luogo d'origine  Scritti sull'ebraismo in memoria di Guido Bedarida, 1966, p. 177-186  
444. Rabello, Alfredo Mordechai  Sull'ebraicita dell'autore della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 339-349  
445. Rabello, Alfredo Mordechai  Collatio legum Mosaicarum et Romanarum  Encyclopedia Judaica 5, p. 734-735  
446. Rabello, Alfredo Mordechai  Non Liquet; From modern law to Roman law  Israel Law Review 9 (1974), p. 63-84  
447. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
448. Rabinowitz, Jacob J.  Grecisms and Greek terms in the Aramaic Papyri  Biblica 39 (1958), p. 77-82  
449. Rabinowitz, Jacob J.  Studies in legal history  Jerusalem 1958, 39 p.  
450. Rabinowitz, Jacob J.  On the definition of marriage as a 'Consortium omnis vitae'  Harvard Theological Review 57 (1964), p. 55-56  
451. Rubin, Simon  Der 'Nasciturus' als Rechtssubjekt im talmudischen und romischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 119-156  
452. Rubin, Simon  Ein Kapitel aus der Sklaverei im talmudischen und romischen Rechte  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 211-229; repr. separately   
453. Rubin, Simon  Das talmudische Recht; auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung mit dem romischen verglichen und dargestellt: Sachenrecht  Wien 1938, 253 p.  
454. Rudorff, Adolf Friedrich  ?ber den Ursprung... der Lex Dei oder, Mosaicarum et Romanarum legum collatio  Berlin 1869. Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1868, p. 265-296  
455. Rutgers, S.J.  Comparatio theocratiam Israeliticam inter et hierarchiam romanum  Groningen 1839*  
456. Salomon, Robert  L'esclavage en droit compare juif et romain  Paris 1931, 15 + 122 p.  
457. Scherillo, Gaetano  'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'  Novissimo Digesto Italiano 3 (1959), p. 446-448  
458. Segert, Stanislav  Form and function of ancient Israelite, Greek and Roman legal sentences  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 161-165  
459. Smits, N.  Mosaicarum et Romanarum legum collatio  Haarlem 1934, 8 + 187 p.; introduction [in Dutch], text (p. 72-146), summary [in German]  
460. Sperber, Daniel  A note on some Shi'urim and Graeco-Roman measurements  Journal of Jewish Studies 20 (1969), p. 81-86  
461. Sperber, Daniel  Laesio enormis and the talmudic law of Ona'ah  Israel Law Review 8 (1973), p. 254-274  
462. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, Griechen und Romer  2nd ed., Vinkovce 1879, 109 p.  
463. Stephani, Joachim  De jurisdictione Judaeorum, Graecorum, Romanorum et ecclesiasticorum  2nd ed., Frankfurt 1604; repr. Aalen 1978, 35 + 910 p.  
464. Stryck, Samuel  Leges forenses mosaicae cum iure Romano collatae  Leipzig 1745, 14 + 256 p.; 2nd ed., 1748, 5 + [2] + 256 p.; New ed. Neomagi 1780, 22 + 10 + 287 + 25 p.  
465. Tisset, Pierre  Contribution a l'histoire de la presumption de paternite; etude de droit hebraique et de droit romain  Dissertation Montpellier 1921, 233 p.  
466. Vaux, Roland de  'Levites' mineens et Levites israelites  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 265-273  
467. Volterra, Edoardo  [On:] Collatio legum Mosaicarum et Romanorum [in Italian]  Accademia Nazionale dei Lincei, 6th ser. 3 (1930), p. 3-123  
468. Wolle, Christoph  Epistola critica de Hebraismis Ulpiani jurisconsulti... ad Jacobum Henricum I.F. Bornium..  Leipzig 1739, 16 p.   
469. Yaron, Reuven  Gifts in contemplation of death in Jewish and Roman law  Oxford 1960, 12 + 250 p.   
470. Yaron, Reuven  Duabus sororibus coniunctio  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 10 (1963), p. 115-136  
471. Yaron, Reuven  Reichsrecht, Volksrecht und Talmud  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 11 (1964), p. 281-298  
472. Yaron, Reuven  Varia on adoption  Journal of Juristic Papyrology 15 (1965), p. 171-183   
473. [Welwod, William] Velvod, Guilielmus  Juris divini Judaeorum ac iuris civilis Romanorum parallela  Lugduni Batavorum (Leiden) 1594, 6 + 54 p.*  

ה. משפט השוואתי > המשפט המוסלמי והעותומני

 מחברכותרתספרביקורת
474.אביאור (פינק), אריה דיני ערבות (השואה בין המשפט העברי ובין המשפט הקיים) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
475.אלשיך, ישעיהו רבוי נשים במשפט העברי במשפט האיסלם ובמשפט המקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
476.אסא, אברהם השותפות ברכוש במשפט העברי בהשואה למשפט העותומני עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
477.אפשטיין, יחזקאל שטר מתנה לחוד והצדאק המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 125-134  
478.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
479.בן-שמש, א' עקרונות משפטיים דומים במשפט העברי ובחוק הקרקעות העותמני, 1858 הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 144-141  
480.בן-שמש, א' זכות המצרנות ומקורותיה במשפט העברי והמוסלמי משפט וכלכלה כרך ג תשיז עמ' 229-217  
481.גויטיין, ש"ד היחס אל השלטון באסלם וביהדות (ראשי פרקים) תרביץ שנה יט תשח עמ' 159-153  
482.גרייבסקי, א"ל משפט התלמוד לעומת חוקי המג'לה סיני כרך נה תשכד עמ' קסד-קסח  
483.דה-פריס, בנימין הקטיגוריות ההלכתיות מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 263-269  
484.וייל, ג' תורה שבעל-פה ביהדות ובאיסלאם ספר מאגנס, ירושלים תרצח עמ' 142-132  
485.כ"ץ, אברהם יצחק לשאלת השפעת התלמוד על הקוראן התקופה ספר לד-לה תשי עמ' 834-838  
486.כהן, אלכסנדר מהלכות קרקע, מן התלמוד עד ימינו [1 היזק ראיה; 2. חלוקה (בין אחים או שותפים); 3. הרחקת נזק מן העיר. השוואה למג'לה ולחוק הישראלי]. מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 277-261  
487.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
488.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
489.ליבזון, גדעון פרקים מספר המצרנות לרב שמואל בן חפני גאון תרביץ שנה נו תשמז עמ' 107-61  
490.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
491.ליבזון, גדעון מנהג תוספת כתובה על פי 'מוהר ראוי' לאשה שאבדה את כתובתה ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 71-94  
492.ליבזון, גדעון עוד על רשב"ח בענייני מצרנות וזיקתו להלכה המוסלמית עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 371-412  
493.ליבזון, גדעון זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 247-294  
494.לצרוס-יפה, חוה היחס למקורות ההלכה באסלאם בהשוואה ליהדות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 47-49  
495.לצרוס-יפה, חוה בין הלכה ביהדות להלכה באסלאם תרביץ שנה נא תשמב עמ' 225-207  
496.לצרוס-יפה, חוה היהדות והאיסלם כשתי דתות הלכה עוד שיחות על דת האיסלם, ת"א תשמו עמ' 65-59  
497.מירון, יעקב נקודות מגע בין המשפט העברי לבין המשפט המוסלמי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 359-343   
498.מירון, יעקב מלחמה וחיי-אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי  זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 213-226  
499.מני, אהרן הקנין באישלם ובישראל רשימות עורך-דין, כרך ב: הקנין בישראל, ירושלים תשא 382 עמ'  
500.קצבורג, אברהם דיני מצרנות (מחקר השואתי - דיני שופעה של המשפט המוסלמי ודיני בר-מצרא במשפט העברי) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
501.קרלין, אריה הערות לפרק החמישי מתוך הפרוצדורה העותומנית לאור המשפט העברי הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 182-190  
502.רבינוביץ, יעקב יוחנן המשפט העברי והמשפט האישלמי הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 31-38  
503.רבינוביץ, יעקב יוחנן לקט מאמרים במשפט העברי [המשפט העברי והמשפט האיסלמי יסודות יהודיים בנוסחאות המשפטיות של בבל בתקופה הפרסית]. הובא לדפוס ע"י אבנר שאקי. ירושלים תשטו (בהכפלה) עמ' 1-27  
504. Brueg, Isidorus  De medicis illustribus Judaeorum qui inter Arabes vixerunt  Inaugural Dissertation Halle 1843, 30 p.  
505. Brunschvig, R.  Hermeneutique normative dans le Judaisme et dans l'Islam  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 30 (1976), fasc. 5-6, p. 1-20  
506. Caprona, Pierre de  Moise dans l'Islam  In: La figure de Moise, eds. Robert Martin-Achard a.o., Geneve 1978, p. 129-141.  
507. Cohen, Boaz  Testimonial compulsion in Jewish, Roman and Moslem law  Ignace Goldziher memorial volume, 1958, pt. 2, p. 50-70 = Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 9 (1958), p. 1-21 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 734-755  
508. Finkel, Joshua  Old Israelitish tradition in the Koran  Proceedings, American Academy for Jewish Research 2 (1930-31), p. 7-21  
509. Freimark, Peter  Zur Stellung des Zwitters im rabbinischen und islamischen Recht  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 120 (1970), p. 84-102  
510. Goitein, Shlomo Dov  Jews and Arabs. Their contacts through the ages  N.Y. 1955, 13 + 257 p.; p. 46-61: The Jewish tradition in Islam  
511. Goitein, Shlomo Dov  The interplay of Jewish and Islamic laws  Jewish Law Annual Supplement 2 (1980), p. 61-77 = Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 55-76  
512. Goldziher, Ignaz  תרי"ג מצות in der muhammedanischen Tradition  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 58  
513. Halberstam, Joshua  Supererogation in Jewish Halakhah and Islamic Sharia  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 85-98  
514. Hommel, Karl Ferdinand  Bibliotheca juris Rabbinica et Saracenorum Arabica  Bayreuth 1762, 63 + 17 p.  
515. Ivry, Alfred L.  The toleration of ethics and the ethics of tolerance in Judaism and Islam  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 167-184  
516. Katsh, Abraham I.  Judaism in Islam: Biblical and talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries  N.Y. 1954, 25 + 265 p.; reprinted 1962 under the title: Judaism and the Koran.   
517. Lazarus-Yafeh, Hava  Judaism and Islam: differences and similarities  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 91 (1981), p. 144-152  
518. Lazarus-Yafeh, Hava  Some differences between Judaism and Islam as two religions of law  Religion 14 (1984), p. 175-191  
519. Lewis, Rose  Maimonides and the Muslims  Midstream 25,9 (1979), p. 16-22  
520. Meron, Ya'akov  La rencontre contemporaine entre le droit juif et le droit musulman  Revue Internationale de Droit Compare 36 (1984), p. 59-78  
521. Meron, Ya'akov  Point de contact des droits juif et musulman  Studia Islamica 60 (1984), p. 83-117  
522. Meron, Ya'akov  The contemporary encounter between Jewish and Moslem law  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 165-192  
523. Nascher, Simon  Die Sentenz bei Juden und Arabern  Berlin 1868, 19 p.  
524. Pedersen, Johannes  Der Eid bei den Semiten, in seinem Verhaltnis zu verwandten Erscheinungen, sowie die Stellung des Eides im Islam  Strassburg 1914, 8 + 242 p.  
525. Prader, Josef  Das religiose Eherecht der christlichen Kirchen, der Mohammedaner und der Juden  Frankf.a.M. 1973, 117 p.  
526. Ricks, Stephen D.  Kinship bars to marriage in Jewish and Islamic law  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 123-141  
527. Roberts, Robert  The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes  London 1925, 10 + 126 p.; 2nd ed. London 1971; repr. New Delhi 1977  
528. Rosenblatt, Samuel  The relations between Jewish and Muslim laws concerning oaths and vows  Proceedings, American Academy for Jewish Research 7 (1935-36), p. 229-243  
529. Rosenthal, Erwin I.J.  Political philosophy in Islam and Judaism  Judaism 17 (1968), p. 430-440  
530. Rosenthal, Erwin I.J.  J?disches Erbe im Islam  Emuna 8 (1973), p. 263-269  
531. Sautayra, E.; Charleville, Mahir  Code rabbinique: Eben Haezer de Josef Karo, traduit par extraits... avec la jurisprudence de la cour d'Alger et des notes comparatives de droit Francais et de droit musulman. 2 vols. in 1  Alger-Paris 1868-69  
532. Schappi, Lydia  Die Stellung der Frau im Judentum, im Islam und im Christentum. Ein Vergleich  Judaica 32 (1976), p. 103-112, 161-172  
533. Simmons, L.M.  Maimonides and Islam  Jewish Chronicle (27.1.1888), p. 15-16; (10.2.1888), p. 15-16  
534. Wagner, Gaston  La justice dans l'Ancien Testament et le Coran, aux niveaux des mariages et des echanges des biens  Neuchatel 1977, 279 p.  
535. Wegner, Judith Romney  Islamic and talmud jurisprudence: The four roots of Islamic law and their talmudic counterparts  American Journal of Legal History 26 (1982), p. 25-71  
536. Wegner, Judith Romney  Status of women in Jewish and Islamic marriage and divorce law  Harvard Women's Law Journal 5 (1982), p. 1-33  
537. Weil, Gotthold  Die Stellung der mundlichen Tradition im Judentum und im Islam  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 239-260  
538. Wellhausen, Hermann  Arabisch-j?disch[es Strafrecht]  In: Mommsen, Theodor, Fragen zum vergleichenden Strafrecht, Berlin 1903, p. 49-57  
539. Widengren, Geo  Oral tradition and written literature among the Hebrews in the light of Arabic evidence, with special regard to prose narratives  Acta Orientalia 23 (1958), p. 201-262  
540.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המג'לה וחושן המשפט [תמצית הרצאה] המשפט העברי א תרפו עמ' 195-193  
541.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שכירות דירות (השואה של המשפט העברי, המערבי והמושלמי בתור חומר לתקנות בשביל הישוב העברי או לחוקים בשביל ארץ ישראל) המשפט העברי ב תרפז עמ' 109-190  

ה. משפט השוואתי > משפט ימי הביניים

 מחברכותרתספרביקורת
542.אפטוביצר, אביגדור משל ישראל בספרי המשפט הסוריים קדם ויהדות כרך א תרפד מאמר V 12 עמ'  
543.אפטוביצר, אביגדור השפעת המשפט העברי על התפתחות המשפט במזרח הנוצרי [(א) המשפט הסורי. (ב) המשפט הארמני] ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' 251-223  
544.גוטמן, יחיאל מיכל עיר הנדחת במשפט הקאנוני המשפט העברי ג תרפח עמ' 83-88  

ה. משפט השוואתי > משפט ימי הביניים. משפט נוצרי

 מחברכותרתספרביקורת
545. Christentum und Judentum, Parallelen  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1906), p. 59-85  
546. Abrahams, Israel  Studies in Pharisaism and the Gospels  N.Y. 1967 (repr. from 1917 and 1927 ed.), 32 + 226 p.  
547. Agus, Aharon  Some early rabbinic thinking on Gnosticism  Jewish Quarterly Review, N.S. 71 (1980-81), p. 18-30  
548. Aptowitzer, Victor  Die syrischen Rechtsbucher und das mosaisch- talmudische Recht  Sitzungsberichte, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wien, vol. 163, 5. sect., (1909) 108 p.  
549. Aptowitzer, Victor  Die Rechtsbucher der syrischen Patriarchen und ihre Quellen  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 24 (1910), p. 180-224  
550. Aptowitzer, Victor  Die Rechtsbucher der nestorianischen Patriarchen und ihre Quellen  Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wien, Philosophisch-Historische Klasse, 7 (1910), 8 p.  
551. Aptowitzer, Victor  The influence of Jewish law on the development of jurisprudence in the Christian Orient  Jewish Quarterly Review, N.S. 1 (1910-11), p. 217-229  
552. Aptowitzer, Victor  The controversy over the Syro-Roman Code  Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1911-12), p. 55-74  
553. Aptowitzer, Victor  Das j?dische Recht in der armenischen und nestorianischen Kirche  Freie j?dische Lehrerstimme 1 (1912-13), p. 67, 83-85  
554. Aptowitzer, Victor  J?disches in syrischen Rechtsbuchern  Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum, Orientalia et Judaica 1 (1923), 18 p. משל ישראל בספרי המשפט הסוריים, שם, 12 עמ' (בעברית)   
555. Arnaldez, R.  Philon d'Alexandrie et la loi de Moise  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 1306-1312  
556. Arnd, Josua  Manuale legum Mosaicarum in quo catalogus legum expartitione Judaeorum et Christianorum  Gustrovi (Gustrow) 1663, 3 vols. in 1, 456 p.  
557. Baltzer, Klaus  The covenant formulary in Old Testament, Jewish and early Christian writings. (Translated from 'Das Bundesformular', Neukirchen 1960),  Oxford 1971, 13 + 221 p.  
558. Bammel, Ernst  Das Gleichnis von den bosen Winzern (Mk 12, 1-9) und das j?dische Erbrecht  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 6 (1959), p. 11-17  
559. Bammel, Ernst  Markus, 10, 11 f. und das j?dische Eherecht  Zeitschrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft 61 (1970), p. 95-101  
560. Barrett, C.K.  Shaliah and apostle  Studies in Jewish legal history; essays in honour of David Daube, 1978, p. 88-102  
561. Benamozegh, Elie  Morale juive et morale chretienne  Paris 1867, 415 p.  
562. Bennett, William Henry  The Mishna as illustrating the Gospels  Cambridge 1884, 6 + 116 p.  
563. Biasi, Valent. Laurent. de  Familia humana iuxta ius mosaicum ad doctrinam ius praxim catholicam  Wien 1863, 138 p.  
564. Bienert, Walther  Die Arbeit nach der Lehre der Bibel. Eine Grundlegung evangelischer Sozialethik.  Stuttgart 1954, 13 + 452 p.  
565. Blidstein, Gerald J.  Notes on Hefker Bet-Din in talmudic and medieval law  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 35-49  
566. Bowker, John  Jesus and the Pharisees  N.Y. 1973, 7 + 192 p.   
567. Bowman, John  Samaritanische Probleme. Studien zum Verhaltnis von Samaritanertum, Judentum und Urchristentum  Stuttgart 1967, 100 p.  
568. Bowman, John  The Samaritan problem. Studies in the relationships of Samaritanism, Judaism and early Christianity  Pittsburgh 1975, 20 + 169 p.   
569. Brandt, Wilhelm  Das Gesetz Israels und die Gesetze der Heiden bei Paulus und im Hebraerbrief  Munchen 1934, 43 p.  
570. Buddeus, Joh. Franciscus  Antiquitas baptismi initationis Israelitarum vindicata  Dissertation Jena 1710, 36 + 2 p.  
571. Burrows, Millar  Old Testament ethics and the ethics of Jesus  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 227-243  
572. Calvin, Joannes  Themis hebreo-romano id est jurisprudentia Mosaica et juris tum Canonici tum civilis roman  Hannover 1595*  
573. Cohen, Boaz  The rabbinic law presupposed by Matthew 12,1 and Luke 6,1  Harvard Theological Review 23 (1930), p. 91-92  
574. Danby, Herbert  The bearing of the rabbinical criminal code on the Jewish trial narratives in the Gospels  Journal of Theological Studies 21 (1920), p. 51-76  
575. Danz, Joh. Andr. (praes.); Velten, Jacob (resp.)  ,טבילת הגר sive baptismus proselytorum Judaicus, e monumentis ebraeo-talmudicis erutus: quem ad illustrandum Baptismum Johannis  Dissertation Jena 1699, 2 + 76 p.  
576. Daube, David  Origen and the punishment of adultery in Jewish law  Studia Patristica, vol. 2 presented to the Second International Conference on Patristic Studies, 1955, Berlin 1957, p. 109-113  
577. Daube, David  Evangelisten und Rabbinen  Zeitschrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft 48 (1957), p. 119-126  
578. Duschak, Moritz  Die Moral der Evangelien und des Talmud  Breslau 1885, 10 + 58 p.  
579. Falk, Zeev W.  On matrimonial property in Jewish and Germanic laws  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 28 (1960), p. 70-78  
580. Falk, Zeev W.  Jewish law and medieval Canon law  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 78-96.  
581. Ferguson, Everett  Jewish and Christian ordination  Harvard Theological Review 56 (1963), p. 13-19  
582. Fink, Daniel  ?ber den Begriff der Ehe im Judentum und im Neuen Testamente  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 396-400, 461-473, 571-575; 8 (1921), p. 62-65  
583. Finkel, Asher  The Pharisees and the teacher of Nazareth. A study of their background, their halachic and midrashic teachings, the similarities and differences  Leiden 1964, 13 + 195 p.   
584. Fitzmyer, Joseph A.  Crucification in ancient Palestine, Qumran literature and the New Testament  Catholic Biblical Quarterly 40 (1978), p. 493-513.  
585. Fleury, l'Abbe  Moeurs des Israelites et des Chretiens  Paris 1712, 2 + 472 p.; Paris 1766, 8 + 4 + 384 p.  
586. Flusser, David  Hillel's self-awareness and Jesus  Immanuel 4 (1974), p. 31-36  
587. Forkman, Goran  The limits of the religious community; expulsion from the religious community within the Qumran Sect, within rabbinic Judaism and within primitive Christianity  Lund 1972, 257 p.  
588. Fox, Marvin  Maimonides and Aquinas on natural law  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 5-36  
589. Fuld, Ludwig  Das Asylrecht im Alterthum und Mittelalter  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 7 (1887), p. 102-157, 285-296  
590. Gaston, Lloyd  Paul and the Torah  In: Antisemitism and the foundations of Christianity, ed. Alan Davies, N.Y. 1979, p. 48-71  
591. Gavin, F.  Rabbinic parallels in early Church orders  Hebrew Union College Annual 6 (1929), p. 55-67  
592. Gerhardsson, Birger  Memory and manuscript; Oral tradition and written transmission in rabbinic Judaism and early Christianity  Copenhagen 1961, 379 p.   
593. Gordon, Barry  Lending at interest; some Jewish, Greek and Christian approaches, 800BC - AD100  History of Political Economy 14 (1982), p. 406-426  
594. Haacker, Klaus  Der Rechtssatz Jesu zum Thema Ehebruch (Mt 5,28)  Biblische Zeitschrift, N.F. 21 (1977), p. 113-116  
595. Herbert, A.S.  Marriage in the Bible and the early Christian Church  Expository Times 59 (1947-48), p. 12-13  
596. Hoffmann, Moses  שטר עיסקא und contractus trinus  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 383-386  
597. Hruby, Kurt  Exegese rabbinique et exegese patristique  Revue des Sciences Religieuses 47 (1973), p. 341-372  
598. Hummel, Horace D.  Law and grace in Judaism and Lutheranism  In: Speaking of G-d today, eds. Paul D. Opsahl and Marc H. Tanenbaum, Philadelphia 1974, p. 15-30  
599. Iken, Conrad (praes.); Hase, Theodor von (resp.)  De jure vitae et necis tempore mortis Salvatoris apud Judaeos non amplius superstite ad Joh. 18,31  Bremen 1740, 2 + 541 p. Dissertationes philologico-theologicae, vol. 2, ed. Joh. Herm. Schacht, Traiecti Batavorum (Utrecht) 1770, p. 521-572  
600. Isakson, Abel  Marriage and ministry in the New Temple, a study with special reference to Mt. 19,13 and I. Cor. 11, 3-16.  Acta Seminarii Neotestamentii Upsaliensis 24 (1965), 210 p.   
601. Jackson, Bernard S.  Testes singulares in early Jewish law, and the New Testament  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 172-201  
602. Jacob, Benno  Auge um Auge. Untersuchungen zum Alten und Neuen Testament  Berlin 1929, 6 + 144 p.   
603. Jaeger, H.  La preuve judiciaire d'apres la tradition rabbinique et patristique  Recueil de la Societe Jean Bodin 16 (1965), p. 415- 494  
604. Jaeger, Nicola  Il diritto nella Bibbia. Giustizia individuale e sociale nell'Antico e nel Nuovo Testamento  Assisi 1960, 245 p.  
605. Jaubert, Annie  La notion de l'alliance dans le Judaisme aux abords de l'ere chretienne  Dissertation Paris 1963, 542 p. = Patristica Sorbonensia 6.   
606. Kehnscherper, Gerhard  Die Stellung der Bibel und der alten christlichen Kirche zur Sklaverei  Halle 1957, 187 p.  
607. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences Historiques (n.d.), p. 473-475  
608. Kisch, Guido  The attitude of the (medieval German) law books to the law of the Jewry privileges and to Jewish law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 7 (1935-36), p. 136-145  
609. Kisch, Guido  J?disches Recht und Judenrecht  Berlin 1937, 14 p. = Festschrift...Jakob Freimann zum 70. Geburtstag, 1937, p. 94-105 = Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters, Stuttgart 1955, p. 187-198  
610. Kisch, Guido  Die Torah im Zeremonial des (deutschen) Judeneides. Der Beweis der Echtheit der Torah  Hebrew Union College Annual 14 (1939), p. 438-456 = Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters, Stuttgart 1955, p. 146-159  
611. Kisch, Guido  Sachsenspiegel and Bible. Researches in the source history of the Sachsenspiegel and the influence of the Bible on medieval German law.  Notre Dame, Indiana 1941, 9 + 198 p.  
612. Kisch, Guido  Relations between Jewish and Christian courts in the Middle Ages  Louis Ginzberg Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, 1945, p. 201-225; reprinted in enlarged version: Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 21 (1959), p. 81-108  
613. Klausner, Joseph  Christian and Jewish ethics  Judaism 2 (1953), p. 16-30  
614. Kohler, Ludwig  Familie im Alten Testament und Neuen Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 509  
615. Konig, Eduard  Talmud und Neues Testament  Berlin 1907, 56 p.   
616. Konvitz, Milton R.  Conscience and civil disobedience in Jewish, Christian, and Greek and Roman thought  Hastings Law Journal 19 (1977-78), p. 1619-1639  
617. Laurentin, Andre  We'attah - Kai nun, formule caracteristique des textes juridiques et liturgiques (a propos de Jean 17,5)  Biblica 45 (1964), p. 168-195  
618. Lauterbach, Jacob Z.  The Talmud and the Gospels  Central Conference of American Rabbis, Journal 12 (1956), p. 8-13  
619. Lennard, Pierre  El encuento cristiano con el judaismo rabinico  El Olivo 11 (1980), p. 5-19  
620. Liebeschutz, H.  Judaism and Jewry in the social doctrine of Thomas Aquinas  Journal of Jewish Studies 13 (1962), p. 57-81  
621. Loewenstein, Bernhard  Observationes quaedam de Judaeis eorumque diversa conditione secundum jus Romanum et Germanicum  Butzow 1668*  
622. Lohse, Eduard  Die Ordination im Spatjudentum und im Neuen Testament  Gottingen 1951, 108 p.  
623. Luckock, H.M.  The history of marriage, Jewish and Christian, in relation to divorce and certain forbidden degrees  London 1894, 20 + 327 p.; 2nd. ed. 1895, 26 + 359 p.  
624. Maier, J.  Jesus von Nazareth in der talmudischen Uberlieferung  Darmstadt 1978, 17 + 367 p.  
625. Mann, Jacob  Rabbinic studies in the Synoptic Gospels  Hebrew Union College Annual 1 (1924), p. 323-355 = Collected articles, vol. 1, Gedera 1971, p. 133-165  
626. Marmorstein, Arthur  Talmud und Neues Testament  Skolschau 1908, 54 p.  
627. Merchavia, Ch.  The Talmud in the additiones of Paul of Burgos  Journal of Jewish Studies 16 (1965), p. 115-134  
628. Meuschen, Johann Gerhard; Scheid, Balth.; Danz, Johann Andreas; Rhenferd, Jakob  Novum Testamentum ex Talmude et antiquitatibus Hebraeorum illustratum  Leipzig 1736, 15 p.l. + 1216 + [96] p.  
629. Meyer, Herbert  Das Hehlerrecht der Juden und der Lombarden  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 92-109  
630. Micklewright, F.H.A.  Jewish problems and an ecclesiastical judge  New Law Journal 123 (1973), p. 1147-1148  
631. Molitor, Franz Joseph  Philosophie der Geschichte oder ?ber die Tradition. Vol. 1: ?ber die Tradition in dem alten Bunde und ihre Beziehung zur Kirche des neuen Bundes  Frankf.a.M. 1827, 6 + 455 p. 2nd ed. Munster 1857, 8 + 752 p.  
632. Mylius, Gustav Heinrich (praes.); Brascha, Anton Daniel (resp.)  Dissertatio inauguralis juridica de patre Iudaeo alimenta sumtus studiorum et legitimam filio christiano denegante  Dissertation Leipzig 1740, 20 p.  
633. Negwer, Joseph  Die Ehe und die Familie in der heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testaments  Leipzig 1956, 190 p.  
634. Osiander, Johannes Adam  Dissertationes academicae de asylis Hebraeorum, gentilium, Christianorum  T?bingen 1673, 6 + 280 + 12 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
635. Pancaro, Severino  The law of the Fourth Gospel: the Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John  Leiden 1975, 15 + 571 p.   
636. Petuchowski, Jakob J.  Halakhah in the Church Fathers  Essays in honor of Solomon B. Freehof, 1964, p. 202-219  
637. Pick, S.  Judentum und Bergpredigt  Freie J?dische Lehrerstimme 2 (1913-14), p. 33-35, 49-52.   
638. Prader, Josef  Das religiose Eherecht der christlichen Kirchen, der Mohammedaner und der Juden  Frankf.a.M. 1973, 117 p.  
639. Rabinowitz, Jacob J.  The influence of Jewish law upon the development of Frankish law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 16 (1946-47), p. 205-224 = Facets of medieval Judaism, N.Y. 1973.   
640. Rabinowitz, Jacob J.  The title of migrantibus of the Lex Salica and the Jewish Herem Hayishub  Speculum 22 (1947), p. 46-50  
641. Rabinowitz, Jacob J.  Jewish and Lombard law  Jewish Social Studies 12 (1950), p. 299-328 = Jewish law, N.Y. 1956, p. 182-219  
642. Randenborgh, Gottfried van; Randenborgh, Elisabeth van  Von der Ordnung der Ehe. Ein biblisches Studium ?ber das Bild der Ehe im Alten Testament und ?ber die Ehe im Neuen Testament  Berlin 1938, 177 p.  
643. Richter, Johann Tobias (praes.); Wagner, J.G. (resp.)  Jus matrimonii Judaeorum in Germania tum inter se tum si alter coniux ad sacra Christianorum transiit  Dissertation Leipzig 1751, 32 p.  
644. Sacchi, Paolo  Retribuzone e giudizio fra Ebraismo e Cristianesimo  Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 9 (1973), p. 407-420  
645. Safrai, Shmuel; Flusser, David  The slave of two masters  Immanuel 6 (1976), p. 30-33  
646. Sanders, E.P.  On the question of fulfilling the law in Paul and rabbinic Judaism  Studies in Jewish legal history; essays in honour of David Daube, 1978, p. 103-126  
647. Sandmel, Samuel  Jewish and Christian marriage: some observations  Heythrop Journal 11 (1970), p. 237-250  
648. Schappi, Lydia  Die Stellung der Frau im Judentum, im Islam und im Christentum. Ein Vergleich  Judaica 32 (1976), p. 103-112, 161-172  
649. Schmid, Herbert  Die christlich-j?dische Auseinandersetzung um das Alte Testament in hermeneutischer Sicht  Judaica 26 (1970), p. 129-177  
650. Schmitz, Hermann Joseph  Gattin und Mutter im Heidentum, Judentum und Christentum  Koln 1905, 107 p.  
651. Schneidt, Joseph Maria (praes.); Samhaber, Joannes B.A. (resp.)  Dissertatio inauguralis juridica de juribus Judaeorum ex legibus imprimis Franconicis  Wurzburg 1776, 6 + 88 + 6 p.  
652. Sczepansky, Ladislaus  Impedimenta matrimonialia apud Hebraeos et in jure Canonico  M?langes de l'Universite Saint Joseph, Beyrouth 10 (1925),p. 55-75  
653. Secretan, D.  Dissertation sur le divorce, selon la loi de Moyse et selon l'Evangile  n.p., 1808, 80 p.  
654. Shanks, Hershel  Is the title 'Rabbi' anachronistic in the Gospels?  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 337-345.   
655. Smith, Morton  Parallels between the Gospels and the tannaitic literature  Dissertation Jerusalem 1945, Engl. abstract  
656. Smith, Morton  Tannaitic parallels to the Gospels  Philadelphia 1951, 12 + 215 p.  
657. Smith, Morton  A comparison of early Christian and early rabbinic tradition  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 169-176  
658. Soloweyczik, Elias  Die Bibel, der Talmud und das Evangelium  Leipzig 1877, 20 + 351 p.  
659. Spicq, C.  Le vocabulaire de l'esclavage dans le Nouveau Testament  Revue Biblique 85 (1978), p. 201-226  
660. Sugranyes de Franch, Ramon  tudes sur le droit palestinien a l'epoque evangelique: la contrainte par corps  Fribourg 1946, 143 p.   
661. Thieme, Karl  Nachstenliebe, j?dische und christliche  Judaica 6 (1950), p. 290-300  
662. Townsend, John T.  The Gospel of John and the Jews: the story of a religious divorce  In: Antisemitism and the foundations of Christianity, ed. Alan Davies, N.Y. 1979, p. 72-97  
663. Trabaud, Henri  La loi mosaique, ses origines et son developpement, son rle dans le Judaisme et dans le Christianisme primitif  Dissertation Lausanne 1903, 10 + 214 p.  
664. Vliet, H. van  No single testimony: a study on the adoption of the law of Deut. 19,15 par. into the New Testament  Utrecht 1958, 9 + 162 p.  
665. Vogelstein, Hermann  Die Anfange des Talmuds und die Entstehung des Christentums  Konigsberg 1902, 28 p.   
666. Vogler, Hubert  Rabbinische Voraussetzungen und Parallelen der urkirchlichen Tradition  Bibel und Leben 12 (1971), p. 105-117  
667. Voisin, Joseph de  Liber de jubilaeo secundum hebraeorum et christianorum doctrinam  Paris 1655, 24 + 447 p.; 2nd ed. 1668  
668. Wagenaar, L.  De Talmud en de oudste geschiedenis van het Christendom  Israelitische Letterbode 9 (1883-84), p. 65-145; 10 (1884-85), p. 1-72  
669. Washer, Judah I.  A comparative study of the economic ethics of the Talmud and... the Church Fathers  Dissertation Pittsburgh 1943*  
670. Wunsche, August  Neue Beitr?ge zur Erlauterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch  Gottingen 1878, 11 + 566 p.  
671. Zeitlin, Solomon  The Halaka in the Gospels and its relation to the Jewish law at the time of Jesus  Hebrew Union College Annual 1 (1924), p. 357-373 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 262-278  
672. Zeitlin, Solomon  The Pharisees and the Gospels  Essays and studies in memory of Linder R. Miller, 1938, p. 235-286 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 292-343  
673. Zeitlin, Solomon  The title Rabbi in the Gospels is anachronistic  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 158-160 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 183-185.   

ה. משפט השוואתי > משפט המערב

 מחברכותרתספרביקורת
674. Jewish divorce and the civil law  De Paul Law Review 12 (1962-63), p. 295-305  
675. Jewish religious divorce and American jurisprudence: a comparative study  Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal 7 (1984), p. 351-377  
676. Justification and excuse in the Judaic and common law: the exculpation of a defendant charged with homicide  N.Y. University Law Review 52 (1977), p. 599-628  
677. The rights of the individual under American, Israeli, and halakhic law  Congress Monthly 45,3 (1978), p. 4-8: Lichtenstein, Aharon, The halakhic perspective  
678. Allen, Isaac  Comparisons between talmudic and American law  Tel Aviv-N.Y. 1960, 67 p. (Engl. sect. of a Hebr. book, Otzar Hamishpat no. 3501)  
679. Auerbach, Charles  The Talmud - a gateway to the common law  Western Reserve Law Review 3 (1951), p. 5-49; repr. Cleveland 1952, 49 p.  
680. Auerbach, Leopold  Das j?dische Obligationenrecht nach den Quellen und mit besonderer Berucksichtigung des romischen und deutschen Rechts. Vol 1: Umriss der Entwickelungsgeschichte des j?dischen Rechts; Die Natur der Obligation  Berlin 1870, 20 + 627 p.; 2nd ed. 1876, 16 + 22 + 626 p.; photo-repr. Gedera 1976, with introduction by Abraham M. Fuss  
681. Bailey, S.J.  Hebrew law and its influence on the law of England  Law Quarterly Review 47 (1931), p. 533-535  
682. Baron, A. Frank  Treatment of Jewish law in American decisions  Israel Law Review 9 (1974), p. 85-96  
683. Bartholomew, G.W.  Application of Jewish law in England  Malaya University Law Review 3 (1961), p. 83-111  
684. Bent, H.  Divorce and Jewish law: A study in comparative jurisprudence  Law Magazine and Review 23 (1898), p. 317 ff.*  
685. Bentwich, Norman  The recognition of Jewish law in private international jurisprudence  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, N.S. 14 (1914), p. 304-313  
686. Bentwich, Norman  The application of Jewish personal law in the British, French and Italian Empire  Juridical Review 53 (1941), p. 118-133  
687. Bleich, J. David  Jewish divorce: judicial misconceptions and possible means of civil enforcement  Connecticut Law Review 16 (1983-84), p. 201-289  
688. Bleich, J. David  A suggested antenuptial agreement: a proposal in wake of Avitzur  Journal of Halacha and Contemporary Society 7 (1984), p. 25-41  
689. Braz, Isaac  The privilege against self-incrimination in Anglo-American law; the influence of Jewish law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 161-168  
690. Broyde, Channah Sageev  The role of children in making health care decisions: a comparative study  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 123-135  
691. Cohen, Hermann  Some notes on resemblances of Hebrew and English law  Jewish Quarterly Review 20 (1908), p. 784-797  
692. Colorni, Vittore  Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX  Milano 1945, 391 p.   
693. Diamond, A.S.  Law and everyday life in the Hebrew kingdoms and 12th century England  Remember the days; essays on Anglo-Jewish history presented to Cecil Roth, 1966, p. 1-22  
694. Dick, Judah  Halacha and the conventional last will and testament  Journal of Halacha and Contemporary Society 2,1 (1982), p. 5-18 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 278-291  
695. Edles, Gary J.  Biblical parallels in American law  N.Y. State Bar Journal 49 (1977), p. 644-664 = Case and Comment 84 (1979), p. 10-17*  
696. Ehrman, A.  Christian interest in Rabbinics: John Selden (1585-1654)  Christian News from Israel 13,1 (1962), p. 22-25  
697. Ehrman, A.  Gentile interest in Jewish law: a chapter from Selden's 'De Successionibus'  Christian News from Israel 13,3-4 (1962), p. 31-37  
698. Ellenson, David; Ellenson, James S.  American courts and the enforceability of a Ketubah; an investigation of recent U.S. court decisions  Conservative Judaism 35,3 (1982), p. 35-42  
699. Engel, Diana R.  Marital property rights in Jewish law: a survey and comparison  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 97-120  
700. Falk, Zeev W.  Jewish divorce in a Canadian court: Morris v. Morris (1973) Winnipeg Q.B. (1973) 3 W.W.R. 526  Israel Law Review 9 (1974) p. 440-443  
701. Fehr, Hans  Deutsches Recht und j?disches Recht  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, (Germanist. Abt.) 39 (1918), p. 314-318  
702. Finestein, Israel  An aspect of the Jews and English marriage law during the Emancipation: The prohibited degrees  Jewish Journal of Sociology 7 (1965), p. 3-21  
703. Foltin, Richard  Legal reasoning in Talmud and common law  Nitzanim 2 (1983), p. 85-97  
704. Frankel, Emil  Das j?dische Eherecht nach dem Reichscivilehegesetz vom 6. Februar 1875  Munchen 1891, 128 p.  
705. Frazer, Barbara  Avitzur v. Avitzur; Jewish divorce and First Amendment  Rutgers Law Review 36 (1983-84), p. 887-914  
706. Freeman, M.D.A.  The status of a foreign 'Get' in Belgium  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 228-229  
707. Freeman, M.D.A.  Jews and the law of divorce in England  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 276-288  
708. Frenkel, Anna  Beth Din and the Australian court  Bridge (Sidney) 3,3-4 (1967), p. 45-48  
709. Friedell, Steven F.  The First Amendment and Jewish divorce; a comment on Stern v. Stern  Journal of Family Law 18 (1979-80), p. 525-535  
710. Friedell, Steven F.  Jewish divorce in American courts - the New York experience  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 25-28  
711. Frimer, Dov I.  A selected English bibliography on the enforcement of Jewish divorce in the secular courts  Dine Israel 10-11 (1981-83), Engl. sect., p. 127-129  
712. Frimer, Dov I.  Medical examinations by order of the court and the right to privacy: the common law and Jewish law experienced  Israel Law Review 17 (1982), p. 96-103  
713. Glaser, Joseph B.  A new/old look at the Fifth Amendment - some help from the past  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 29-40  
714. Goldfarb, Daniel C.  The definition of death in the common law and Jewish tradition  Conservative Judaism 30,2 (1976), p. 10-22.   
715. Goodman, Lenn Evan  Equality and human rights: the Lockean and the Judaic views  Judaism 25 (1976), p. 357-362  
716. Gordon, James M.  The right of the first refusal in condominium law and Matzranut - a comparative analysis  Decalogue Journal 33 (October 1987), p. 24-29  
717. Gordon, James W.  Mosaic code; some analogies and contrasts  Virginia State Bar Association 45 (1933), p. 218-249*  
718. Grafman, L. Elliot  Influence of Mosaic law upon the current legal systems  John Marshall Law Quarterly 2 (1937), p. 351-362*  
719. Halberstam, Malvina  The rationale for excluding incriminating statements; U.S. law compared to Jewish law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 177-190  
720. Haut, Irwin H.  Not getting a 'Get' can be a Jewish family law problem  New York Law Journal (August 17, 1981), p. 1 ff.*  
721. Henriques, H.S.Q.  The Jews and the English law  Oxford 1908, 25 + 324 p.; repr. 1974  
722. Henriques, H.S.Q.  Jewish marriages and the English law  London 1909, 59 p.  
723. Herzog, Isaac  John Selden and Jewish law  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation 3rd ser. 13 (1931), p. 236-245 = Judaism, law and ethics, London-Jerusalem-N.Y. 1974, p. 65-79  
724. Isaacs, Nathan  The influence of Judaism on Western law  In: The legacy of Israel, Oxford 1927, p. 377-406.   
725. Jacobs, Louis  The talmudic hermeneutical rule of 'Binyan Abh' and J.S. Mill's 'Method of Agreement'  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 59-64 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 9-15  
726. Jones, David Phillip; Johnson, Alastair Bissett  Re: Morris and Morris: a case comment  McGill Law Journal 23 (1977), p. 110-117  
727. Jung, Moses (ed.)  The Jewish law of theft, with comparative references to Roman and English law  Philadelphia 1929, 6 + 145 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 1-151.   
728. Jurkowitz, Jed. W.  Talmudic and American tort  Arizona Law Journal 10 (1968), p. 473-483  
729. Kadouch, Lucien  Divorce juif et tribunaux civils francais  Montrouge 1935, 172 p.  
730. Kahan, Linda S.  Jewish divorce and secular courts: the promise of Avitzur  Georgetown Law Journal 73 (1984-85), p. 193-224  
731. Kahana, Koppel  Three great systems of jurisprudence (Jewish, Roman, English)  London 1955, 12 + 199 p.  
732. Kahane, Yehuda; Munk, Nathan; Slae, Menachem  Estimating bodily damages according to Jewish law: a comparative legal study  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 103-141  
733. Katz-Halpern, Marcos David  Algunos aspectos comperativos entre el derecho procesal penal hebreo y el mexicano  Dissertation Mexico 1979, 7 + 354 p.  
734. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences historiques (n.d.), p. 473-475  
735. Kogan, Michael S.  Liberty and labor in the Jewish tradition  Ideas (Spring 1975), 8 p.  
736. Konvitz, Milton R.  Torah and Constitution; an American bicentennial lecture  Proceedings, Rabbinical Assembly 38 (1976), p. 54-67  
737. Lamm, Norman  The Fifth Amendment and its equivalent in the Halakhah  Judaism 5 (1956), p. 53-59  
738. Lamm, Norman; Kirschenbaum, Aaron  Freedom and constraint in the Jewish judicial process  Cardozo Law Review 1 (1979), p. 99-133  
739. Lehmann, Robert D.  Recognition of Bet Din jurisdiction in Kashrut matters (France)  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 234-236  
740. Levinthal, Israel Herbert  The Jewish law of agency, with special reference to the Roman and the common law  Jewish Quarterly Review, N.S. 13 (1922-23), p. 117-191 = N.Y. 1923, 89 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1972), p. 1-89  
741. Levy, Renee  Le divorce juif et les conflits des lois qu'il peut engendrer  Paris 1929, 2 + 187 p.*  
742. Lewis, Mark F.  'To do justly'; the resolution of Jewish problems in American courts  Judaism 29 (1980), p. 110-121  
743. Lewis, Mark F.  Kashrut and controversy [American courts on the right to give Hechsher]  Judaism 34 (1985), p. 334-343  
744. Lincoln, F. Ashe  The Starra, their effect on early English law and administration  London 1939, 16 + 152 p.  
745. Lipschutz, Naphtali  Equity in Jewish, Roman and English law  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jewish Law, p. IX,1-IX,4  
746. Maidment, Susan  Jewish marriage and divorce in English law  Dine Israel 10-11 (1981-83), English section, p. 93-121  
747. Mandelbaum, Simcha  The privilege against self-incrimination in Anglo-American and Jewish law  American Journal of Comparative Law 5 (1956), p. 115-119  
748. Marmorstein, Bruno  A study in comparative law: Assessment of damage in English and Jewish law  L'eylah 2,6 (5744), p. 16-20  
749. Meislin, Bernard  The Ten Commandments in American law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 109-120  
750. Meislin, Bernard J.  Parallels between talmudic and New York usury laws  Comparative Studies in Society and History 9 (1966-67), p. 84-100  
751. Meislin, Bernard J.  Jewish law of marriage in American courts  Journal of Family Law 11 (1971), p. 271-284  
752. Meislin, Bernard J.  Jewish law in American tribunals  Israel Law Review 7 (1972), p. 349-360  
753. Meislin, Bernard J.  Jewish law in American tribunals  N.Y. 1976, 11 + 233 p.  
754. Meislin, Bernard J.  Jewish divorce in American courts  Journal of Family Law 16 (1977-78), p. 19-35  
755. Meislin, Bernard J.  Refusal to testify as a protected First Amendment religious right  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 219-221  
756. Meislin, Bernard J.  Child custody: compelling a Jewish upbringing  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 221-223  
757. Meislin, Bernard J.  Recognition of Bet Din jurisdiction  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 223-224  
758. Meislin, Bernard J.  Civil courts enforcement of agreement to obtain a 'Get'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 224-227  
759. Meislin, Bernard J.  Varia Americana  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 216-222  
760. Meislin, Bernard J.  Jewish law in America  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 147-173  
761. Meislin, Bernard J.  Pursuit of the wife's right to a 'Get', in United States and Canadian courts  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 250-271  
762. Meislin, Bernard J.  United States usury laws: The Bible, Bentham and the Jews  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 143-171  
763. Meislin, Bernard J.  Maimonides and American case law  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 269-283  
764. Morris, Jeffrey B.  The American Jewish judge: an appraisal on the occasion of Bicentennial  Jewish Social Studies 38 (1976), p. 195-223  
765. Morris, Trevor; Sher, Julian  A note on the status of Jewish marriages and divorces in the Republic of South Africa  Dine Israel 10-11 (1981-83), Engl. sect., p. 123-126  
766. Moyse, Gabrielle; Klein, Alexandre  Le Talmud de Babylone, ses lois morales et sociales, avec articles compares des codes francais, choisis par A. Klein  Paris 1926, 12 + 137 p.   
767. Parker, David M.  Law of Moses as embodied in our laws  Georgia Lawyer 1 (1930), p. 150, 163*  
768. Perelman, Chaim  Legal ontology and legal reasoning  Israel Law Review 16 (1981), p. 356-367  
769. Plato, Jonathan  Problems in the law of mistake in contracts. A study in Anglo-American law, with reference to Jewish law  Dissertation N.Y. 1957, 2 + 143 p.  
770. Posner, H.; Novak, David  Exclusionary rule: analysis of American and Jewish tradition  New York Law Journal 188 (1982), p. 71 ff.*  
771. Rabinowitz, Jacob J.  The common law mortgage and the conditional bond  University of Pennsylvania Law Review 92 (1943), p. 179-194 = Jewish law, N.Y. 1956, p. 290-310  
772. Rabinowitz, Jacob J.  The origin of the common law warranty of real and of the inchoate right of dower  Cornell Law Quarterly (Sept. 1944), p. 77-94  
773. Rabinowitz, Jacob J.  The influence of Jewish law on the development of the common law  (Repr., n.p., n.d., p. 510-526).   
774. Radman, Barbara J.  Jewish divorce; what can be done in secular courts to aid the Jewish woman?  Georgia Law Review 19 (1984-85), p. 389-425  
775. Sautayra, E.; Charleville, Mahir  Code rabbinique: Eben Haezer de Josef Karo, traduit par extraits... avec la jurisprudence de la cour d'Alger et des notes comparatives de droit Francais et de droit musulman. 2 vols. in 1  Alger-Paris 1868-69  
776. Schaefer, Arthur Gross  Differing concepts of adequate consideration from common law and talmudic law: De minimis versus equity  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 79-95  
777. Schechter, Martha Jean  Enforceability of religious law in secular courts - it's Kosher, but is it constitutional?  Michigan Law Review 71 (1972-73), p. 1641-1653  
778. Schwartz, Helene E.  Justice by the book: aspects of Jewish and American criminal law  N.Y. 1976, 107 p.  
779. Schwartz, Robert  Two sources of medieval business history (The responsa of Meir of Rothenburg and the Genoese cartularies)  American Journal of Legal History 2 (1958), p. 237-255  
780. Schwarz, Robert  Alfasi's responsa and the Genoese cartularies as sources of medieval business concepts  Journal of Public Law 7 (1958), p. 175-185  
781. Sellar, David  Leviticus XVIII, the forbidden degrees and the law of incest in Scotland  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 229-232  
782. Shapiro, Judith A.  Shetar's effect on English law - a law of the Jews became the law of the land  Georgetown Law Journal 71 (1982-83), p. 1179-1200  
783. Shulman, Sandra S.  Civil involvement in Jewish divorce law  Annual Survey of American Law 4 (1985), p. 969-976  
784. Spitz, Elie  Pointers for American legislation on computer privacy: Insights from Jewish law  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 63-77  
785. Spitzer, Samuel  Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, im Vergleich zu den in Ungarn-Oesterreich bestehenden diesfalligen Bestimmungen  Pest 1869, 56 p.  
786. Spitzer, Samuel  Die j?dische Ehe nach mosaisch-talmudischen und den in Oesterreich bestehenden, besonders neuesten Ehegesetzen  Essek 1869, 26 p.  
787. Stone, Richard  American law and Halakhah: of change and permanence  Congress Monthly 45,3 (1978), p. 21-24.   
788. Tedeschi, Guido  Il diritto ebraico nell'Italia contemporanea  La Rassegna Mensile di Israel 12,7-9 (1937-38), p. 145-163  
789. Thiel, Jo. Siegismund  Principia jurisprudentiae judaicae per Germaniam communis  Halle 1790*  
790. Topol, Allan J.  Jewish law: a misapplication in New York  Israel Law Review 4 (1969), p. 578-582  
791. Tuchman, Is. N.  Jewish law custom and the courts of New York  Master Thesis, Yeshiva University 1975*  
792. Warburg, Ronald  Child custody: a comparative analysis  Israel Law Review 14 (1979), p. 480-503  
793. Warmflash, Lawrence M.  The New York approach to enforcing religious marriage contracts; from Avitzur to the Get statute  Brooklyn Law Review 50 (1984), p. 229-253  
794. Weiss, Abner  Affirmative action: halakhic perspectives  Tradition 17,3 (1978), p. 7-22  
795. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Strafrecht und die positive Strafrechtsschule  Festschrift zum 70. Geburtstage Abraham Berliners, 1903, p. 364-376  
796. Yankwich, Leon R.  An American judge looks at the Talmud  Los Angeles 1936, 20 p.   

ה. משפט השוואתי > משפט המערב > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
797. Amram, David Werner  The summons: a study in Jewish and comparative procedure  University of Pennsylvania Law Review 1919, p. 50-67 = Studies in Jewish Jurisprudence 4 (1976), p. 281-298  
798. Blau, Ludwig  Prosbol im Lichte der griechischen Papyri und der Rechtsgeschichte  Festschrift zum 50-jahrigen Bestehen der Landesrabbinerschule in Budapest, 1927, p. 96-151  
799. Bottenheim, Paul  Etude sur le mariage d'apres le droit hebreu et l'application en Russie des lois hebraiques le regissant  Bulletin de la Societe de Legislation Comparative 40 (1910-11), p. 233-264  
800. Breslauer, Bernhard  Parallelen zwischen j?dischem und deutschem Recht  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 10 (1907), p. 75-97  
801. Breuer, Isaac  Die rechtsphilosophischen Grundlagen des j?dischen und des modernen Rechts  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 8 (1910), p. 35-64  
802. Buddeus, Joh. Franciscus  Synopsis juris naturae et gentium iuxta disciplinam Ebraeorum  Halle 1695; 1704; 1718; 1780  
803. Cahn, Edmond  The Jewish contribution to law  Gates of Zion 16,1 (1961), p. 4-11 = The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 59-69  
804. Derrett, J. Duncan M.  Jewish law in Southern Asia  International and Comparative Law Quarterly 13 (1964), p. 288-301  
805. Falk, Zeev W.  Zum fremden Einfluss auf das j?dische Recht  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 18 (1971), p. 11-23  
806. Fluegel, Maurice  Spirit of the biblical legislation, in parallel with Talmud, Moralists, Casuists, New Testament, ancient and modern law, especially the social and political institutions  Baltimore 1893, 6 + 248 p.   
807. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
808. Frankel, Zacharias  Mosaisches Recht und Hindurecht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 321-331, 365-380, 406-416, 445-454  
809. Gerhard, Johann Ernst (praes.); Hoffmann, Christian (resp.)  Umbra in luce, sive consensus et dissensus religionum profanarum, Judaismi, Samaritanismi, Muhammedismi, Gingis-Chanismi atque paganismi, precipe moderni... cum veritate Christiana, sub umbella Joh. Ern. Gerhardus  Jena 1667, 6 + 196 p. (unn.); 2nd ed., Jena 1680, 4 + 196 p.  
810. Gershfield, Edward M.  The value of comparative law  Conservative Judaism 21,1 (1966), p. 49-56  
811. Green, L.C.  An international lawyer looks at comparative law  Israel Law Review 1 (1966), p. 580-592  
812. Happel, Julius  Der Eid im Alten Testament, vom Standpunkt der vergleichenden Religionsgeschichte aus betrachtet  Leipzig 1893, 4 + 72 p.  
813. Husik, Isaac  The law of nature, Hugo Grotius, and the Bible  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 381-417.   
814. Isaacs, Nathan  'The law' and the law of change. A tentative study in comparative jurisprudence.  Cincinnati 1917, 38 p. (Reprinted from University of Pennsylvania Law Review 65)  
815. Jackson, Bernard S.  Some comparative legal history: Robbery and brigandage  Georgia Journal of International and Comparative Law 1 (1970), p. 45-105  
816. Jeiteles, Isidor  Fremdes Recht im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 21 (1930), p. 109-128  
817. Kisch, Guido  The contribution of German Jews to law and jurisprudence  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 265-272  
818. Lew, Julian D.M.  Jewish law - its development and its co-existence in the non-Jewish world  Zeitschrift fur Auslandisches und Internationales Privatrecht 40 (1976), p. 101-122  
819. Maidment, Susan  The legal effect of religious divorces  Modern Law Review 37 (1974), p. 611-626  
820. Marsden, John Benjamin  The influence of the Mosaic Code upon subsequent legislation  London 1862, 8 + 303 p.  
821. Neubauer, Jacob  Beitr?ge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschliessungsrechts. Eine rechtsvergleichend-historische Studie  Leipzig 1920, 16 + 249 p.   
822. Rabinowitz, Jacob J.  Jewish law, its influence on the development of legal institutions  N.Y. 1956, 14 + 386 p.   
823. Rabinowitz, Jacob J.  Studies in legal history  Jerusalem 1958, 39 p.  
824. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Die Methodenfrage beim j?dischen Recht als Schema einer Methodenfrage im allgemeinen innerhalb der vergleichenden Rechtswissenschaft  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 33 (1916), p. 1-48  
825. Rosenne, Shabtai  The influence of Judaism on the development of international law  Nederlands Tijdschrift voor International Rechts 5 (1958), p. 119-149  
826. Segre, Augusto  Il Sabato ebraico, la Domenica cristiana, il Venerdi musulmano  La Rassegna Mensile di Israel 41 (1975), p. 325-338  
827. Speckhan, Eberhard (praes.); Dibben, Matthias (resp.)  Diatagmata Judaeorum, Judenordnung ex iure Caesareo et Pontificio concinnata  Dissertation Helmstadt 1683, 54 p.  
828. Sumner, William Graham  The status of women in Chaldea, Egypt, India, Judea and Greece to the time of Christ  The Forum, N.Y. 42 (1909), p. 113-136  
829. Tibi, Salomon  Le statut personnel des Israelites, et specialement des Israelites tunisiens  4 vols., Tunis 1921-23, 182 + 133 + 120 + 218 p.  
830. Vismara, Giulio  La donazione nuziale nel diritto ebraico e nelle fonti cristiane in relazione al diritto romano post-classico  Publicazioni della Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2nd ser., scienze giuridiche 43 (1935), p. 295-406  
831. Volterra, Edoardo  Les rapports entre le droit romain et les droits de l'Orient  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 2 (1955), p. 135-155  
832. Williams, Walter G.  Tension and harmony between classical prophecy and classical law  In: Transitions in biblical scholarship, ed. J. Coert Rylaardsdam, Chicago-London 1968, p. 71-91  
833. Yaron, Reuven  Jewish law and other legal systems of antiquity  Journal of Semitic Studies 4 (1959), p. 308-331  
834. Yaron, Reuven  Introduction to the law of the Aramaic papyri  Oxford 1961, 14 + 135 p.   
835. Yaron, Reuven  The restoration of marriage  Journal of Jewish Studies 17 (1966), p. 1-11  
836. Yaron, Reuven  Sponsalia inter decem testes  Juridical Review 1 (1966), p. 42-46  
837. Yaron, Reuven  Ad secundas nuptios convolare  Symbolae iuridicae et historiae Martine David dedicatae, vol. 1, 1968, p. 265-279  
838. Zweigert, K.  Methodological problems in comparative law  Israel Law Review 7 (1972), p. 465-474   

ה. משפט השוואתי > המשפט האנגלי. משפט ארצות הברית

 מחברכותרתספרביקורת
839.אלון, יצחק אייזיק השואות בין דיני ישראל לדיני ארצות הברית... [אוצר המשפט חלק א ערך 3501]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: עיונים במשפט המשווה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 474-471 
840.אלון, יצחק אייזיק השוואות בין דיני ישראל ודיני ארצות הברית ת"א-ניו-יורק תשכא. מדור עברי 144 עמ' (מדור אנגלי 67 עמ')  
841.ארונובסקי, מאיר זכות דרך במשפט העברי מתוך השואה עם המשפט האנגלי והרומאי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
842.ארמן, צבי תמורה (Consideration) במשפט העברי ובמשפט האנגלי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 19-22  
843.בלייך, יהודה דוד ההתיחסות לגירושין כדת משה וישראל בבתי משפט אזרחיים בארה"ב דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שסה-שפד  
844.בלייך, יהודה דוד בעיית הגירושין בעקבות החקיקה האזרחית במדינת נוא יארק אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 230-258  
845.דויטש, סיני גמירת דעת והכוונה ליצור יחסים משפטיים בדיני חוזים במשפט העברי, האנגלי והישראלי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 104-71  
846.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הקבלה בין דיני התורה לבין הפסיקה האנגלית הפועל הצעיר שנה נח תשכה גל' 48 עמ' 12-13  
847.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני עבודה במשפט העברי (עם נספח דיני עבודה באנגליה ובישראל). א-ב ת''א תשכט 1218 עמ'  
848.ורהפטיג, שילם אחריות מעביד לנזקי עובד (לפי המשפט התלמודי בהשוואה עם המשפט האנגלי והישראלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קצט-ריז  
849.חיימוביץ, אליהו הפרת שידוכין בדיני ישראל ובמשפט האנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
850.חפץ, חיים אחריות הרב (Vicarious Liability) במשפט העברי והאנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
851.ליפשיץ, נפתלי דיני היושר במשפט העברי, הרומי והאנגלי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכא), דין-וחשבון תשכה עמ' 331-330  
852.לנדסמן, שמואל יהודה לייב בירור הבסיס ההלכתי לחוק הגירושין החדש במדינת ניו-יורק מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' סח-עה  
853.לפקוביץ, יוסף חוקי עבודה במשפט האמריקאי והשוואת מקבילות בהלכה היהודית מסד, ניו יורק תשלט עמ' 235-223  
854.מינקוביץ, מאיר המחשבה הפלילית במשפט התלמודי ובמשפט המקובל האנגלי ניו-יורק תשכא 144 עמ'  
855.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
856.מלבר, גרשון עבירת אינוס ועבירות מיניות אחרות במשפט העברי והמשפט האנגלי עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירושלים 1960  
857.מלינוביץ, חיים בדין כשרות הגיטין ע"פ החוקה החדשה בארצות הברית מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' נג-נז. אלישיב, יוסף שלום: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' נח-ס. אוירבך, שלמה זלמן: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' סא  
858.רבינוביץ, יעקב יוחנן השואות בין המשפט העברי ובין המשפט האנגלי והאמריקאי בצרון כרך ד תשא עמ' 219-217  
859.רבינוביץ, יעקב יוחנן גמירת הדעת במשפט העברי, האנגלי והאמריקאי בצרון כרך ז תשג עמ' 274-271  
860.רגנשברג, חיים דוד עיונים על זכויות אזרחיות [על שוויון זכויות בארצות הברית: (א) מצד דיני התורה. (ב) מצד דיני בני נח. (ג) מצד דינא דמלכותא. (ד) מצד דיני גר תושב] הפרדס שנה לט חוב' ב חשון תשכה עמ' 15-22  
861.רקמן, עמנואל החוקה של ארצות הברית וישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3622] פרקים כרך א ניסן תשטז עמ' 83-77  
862.שאקי, אבנר בעית החוזה לטובת צד שלישי במשפט האנגלי והישראלי ופתרונה לאור המשפט העברי סוגיות נבחרות במשפט, ירושלים תשיח עמ' 508-470  
863.שוב, משה חפש הצואה במשפט העברי האנגלי והמקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
864.שוורץ, צבי הלכות עניים לרמב"ם כמופת לדיני עניים באנגליה הפרקליט כרך ב 1945 עמ' 85-87  
865.שטרן, שמואל טוביה הוספה חמישית בחקיקת ארצות הברית הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 38-45  
866.שפירא, בתיה תקפם האזרחי של חוזים אסורים במשפט האנגלי והעברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  

ה. משפט השוואתי > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
867.אילני, צבי שיקולי יעילות בטיפול במיטרדים אקולוגים בספרות ההלכה בהשוואה עם תיאוריות כלכליות מודרניות שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 27-87  
868.בזק, יעקב המחשבה והרצון כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' נג-סד  
869.בן דב, שבתאי המשפט העברי מול שיטות משפט אחרות: שיטתיות המשפט ושורשיו תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 44-35  
870.בן מנחם, חנינה ספק, בחירה ושכנוע (השואה בין דוקטרינת "קים לי" שבמשפט העברי והפרובביליזם שבתיאולוגיה הקתולית) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 13-41  
871.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות הפרקליט כרך לט תשן עמ' 414-434  
872.בנדרסקי, ישראל הנשך והתרבית האסיף ג תרמז עמ' 286-272  
873.בנטביץ, נורמן התנ"ך כמקור לדיני מלחמה של העמים המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 150-147  
874.גרייבסקי, א"ל התאוריה של 'עצמאות הרצון' ושל 'הצהרת הרצון' [במשפט הצרפתי, הגרמני והעברי] המשפט כרך יד תרצ-תרצא עמ' 54-61  
875.גרינץ, ישראל דיני ערבות (בהלכה ובחוקים המקובלים בארץ) רבעון לבנקאות כרך י חוב' 38 אלול תשל עמ' 86-72; חוב' 39 טבת תשלא עמ' 74-58  
876.דובר (בורד), יעקב 'השבת סבלונות' - מחקר השואתי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
877.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל יסוד התורשה בעבריינות ובעונשים [אוצר המשפט חלק א ערכים 6621 ,3527] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 291-285  
878.וולף, אודי; גפני, רוני ועד אין בה והיא לא נתפשה - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'  
879.ורהפטיג, שילם דיני מטבע במשפט העברי; עם נספח: שינוי ערך המטבע במשפט מדינת ישראל ירושלים תשם 300 עמ'. ביקורות: פלק, זאב: דיני ישראל י-יא תשמא-תשמג עמ' תנה; לרמן, י"מ: שנה בשנה תשמב עמ' 376-375 
880.ורהפטיג, שילם דיני מתווך במשפט העברי כולל דיני מתווך במשפט המקומי ירושלים תשמו 152 עמ'  
881.זלוטניק, יהודה ליב הלואות, ערבות ומשכנות אצל העברים הקדמונים (בהשוואה לחוקי העמים בעבר ובהוה) התרן שנה י תרפג-תרפד חוב' א עמ' 39-52  
882.טשרנוביץ, חיים תורת הנדוניא בדיני ישראל ביחוסה לדיני העמים ספר היובל לנחום סאקאלאוו, ווארשא תרסד עמ' 328-309  
883.יאיר, משה 'היורד לנכסי חברו שלא ברשות' במשפט העברי תוך השוואה עם שיטות משפט אחרות עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
884.יאראק, רנאטו זכות האשה הנשואה לעבוד מחוץ לביתה - מחקר השואתי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 36-7  
885.ידין, אורי על דיני פיקוח נפש משפטים כרך ב 1970 עמ' 252-267  
886.יהושפט, י' שלטון החוק המשפט העברי ג תרפח 1-15  
887.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע-מצורע תשסא 4 עמ'  
888.כהן, חיים ה' הפקר בי"ד הפקר? - ירושת הארץ והפקעת מקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 35 מטות - מסעי תשסא 4 עמ'  
889.כהן, חיים הרמן על ספרים אסורים; חומר משפטי-היסטורי להשוואת דיני עמים ודתות ניו-יורק-תל-אביב 1973 110 עמ'  
890.כרמי, אמנון; שגיב, עמירם רשלנות רפואית - ביהדות ובישראל חיפה תשמו 271 עמ'  
891.ליכט, יעקב בדיקת הסוטה כאורדל מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 179-173  
892.מינרבי, מאיר מ' נשואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תיז-תכז  
893.מיקלישנסקי, י"ק יסודות בינלאומיים במשפט העברי ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 27-11  
894.מירקין, יצחק יסוד השויון בישראל בנגוד לעמים האריים ההד שנה ח תרצג חוב' יא עמ' כב-כד  
895.נידאם, ז'אן קלוד עמדתם של בתי המשפט האזרחיים בצרפת כלפי תביעות נגד בעלים יהודים למסירת גט דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שפה-תד  
896.סבט, עמנואל דיני הקיזוז במשפט המשווה הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 351-375  
897.סינקלר, דניאל היסוד המשפטי של איסור הפלה במשפט העברי (בהשוואה לשיטות משפט אחרות) שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 208-177  
898.עירשי, עודד מומר כיורש בתשובות הגאונים - יסודותיה של פסיקה ומקבילותיה במשפט הנכרי שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 461-435  
899.פלק, זאב דת הנצח וצרכי השעה; על הדינמיות של ההלכה, במחשבת ישראל והשוואת ההלכה, המשפט הקאנוני והדין המוסלמי ביחסם לשינויים ירושלים תשמו 146 עמ'  
900.פרימר, יששכר דב קביעת אבהות על ידי בדיקת דם במשפט הישראלי ובמשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 242-219; אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 61-38  
901.פרלס, שלמה מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תה-תטו  
902.קוסובסקי-שחור, שאול סדר נחלות בדיני ישראל תוך השואה לשיטות משפט אחרות עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
903.קורמן, אברהם היהדות ותרבויות אחרות ויחסן לעבד מחשבת חוב' לא כסלו-טבת תשלו עמ' 20-15  
904.קיסטר, יצחק זכויות הורים בילדיהם במשפט העברי ובמשפטי אומות העולם [אוצר המשפט חלק א ערך 9603] ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 139-124  
905.קיסטר, יצחק זכויות הורים בילדיהם במשפט העברי ובמשפטי אומות העולם אוניברסיטה בר-אילן [חש"ד] 20 עמ'  
906.קירש, נ' המשפט בעמים ובישראל יבנה כרך ב תשח עמ' 11-17  
907.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
908.קירשנבאום, אהרן דיני היושר במשפט העברי (מחקר השוואתי לשם הנחת תשתית עיונית) דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 54-43  
909.קליינמן, רון שלמה תקיעת כף - שבועה, התחיבות וקנין: משפט עברי, גרמני וצרפתי בימי-הביניים. שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 265-286  
910.קרל, צבי דיני אישות בתחיקה הסובייטית והמשפט העברי במישור שנה ו תשה גל' רסא עמ' ו  
911.ראביליו, מרדכי אלפרדו; לרנר, פבלו על מקומו של המשפט ההשוואתי בישראל מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 89-128  
912.רדזינר, עמיחי יחסו של הגרי"א הרצוג למשפט השוואתי משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 506-532  
913.רוזנבוים, ש' שיטת ההשואה בתורת המשפט המשפט כרך א תרפז עמ' 3-9  
914.רוזנבוים, ש' סודיות במשפט המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 73-74  
915.רקובר, נחום ריבוי חייבים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' לא ירושלים אייר תשלג 38 עמ'  
916.שאוה, מנשה מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי עיוני משפט כרך ז 1980-1979 עמ' 617-583 ,344-316   
917.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הענשים הקבוציים (יסודותיהם ההיסטוריים, המעשיים והעיוניים) הדואר שנה ט תרצ-תרצא עמ' 291-293, 308-307, 345-343  
918.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שוגג ומזיד, אונס ורצון (צורת האשמה בישראל ובעמים) המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 27-92  
919.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל דיני עונשין בישראל ובעמים, בעבר ובהווה. א-ו ת"א תרצח-תשכב  
920.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל יסוד התורשה בעבריינות ובעונשים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשך עמ' 38-47