Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ה. משפט השוואתי > המשפט המוסלמי והעותומני

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביאור (פינק), אריה דיני ערבות (השואה בין המשפט העברי ובין המשפט הקיים) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2.אלשיך, ישעיהו רבוי נשים במשפט העברי במשפט האיסלם ובמשפט המקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
3.אסא, אברהם השותפות ברכוש במשפט העברי בהשואה למשפט העותומני עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
4.אפשטיין, יחזקאל שטר מתנה לחוד והצדאק המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 125-134  
5.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
6.בן-שמש, א' זכות המצרנות ומקורותיה במשפט העברי והמוסלמי משפט וכלכלה כרך ג תשיז עמ' 229-217  
7.בן-שמש, א' עקרונות משפטיים דומים במשפט העברי ובחוק הקרקעות העותמני, 1858 הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 144-141  
8.גויטיין, ש"ד היחס אל השלטון באסלם וביהדות (ראשי פרקים) תרביץ שנה יט תשח עמ' 159-153  
9.גרייבסקי, א"ל משפט התלמוד לעומת חוקי המג'לה סיני כרך נה תשכד עמ' קסד-קסח  
10.דה-פריס, בנימין הקטיגוריות ההלכתיות מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 263-269  
11.וייל, ג' תורה שבעל-פה ביהדות ובאיסלאם ספר מאגנס, ירושלים תרצח עמ' 142-132  
12.כ"ץ, אברהם יצחק לשאלת השפעת התלמוד על הקוראן התקופה ספר לד-לה תשי עמ' 834-838  
13.כהן, אלכסנדר מהלכות קרקע, מן התלמוד עד ימינו [1 היזק ראיה; 2. חלוקה (בין אחים או שותפים); 3. הרחקת נזק מן העיר. השוואה למג'לה ולחוק הישראלי]. מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 277-261  
14.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
15.ליבזון, גדעון זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 247-294  
16.ליבזון, גדעון עוד על רשב"ח בענייני מצרנות וזיקתו להלכה המוסלמית עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 371-412  
17.ליבזון, גדעון מנהג תוספת כתובה על פי 'מוהר ראוי' לאשה שאבדה את כתובתה ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 71-94  
18.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
19.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
20.ליבזון, גדעון פרקים מספר המצרנות לרב שמואל בן חפני גאון תרביץ שנה נו תשמז עמ' 107-61  
21.לצרוס-יפה, חוה היהדות והאיסלם כשתי דתות הלכה עוד שיחות על דת האיסלם, ת"א תשמו עמ' 65-59  
22.לצרוס-יפה, חוה בין הלכה ביהדות להלכה באסלאם תרביץ שנה נא תשמב עמ' 225-207  
23.לצרוס-יפה, חוה היחס למקורות ההלכה באסלאם בהשוואה ליהדות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 47-49  
24.מירון, יעקב מלחמה וחיי-אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי  זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 213-226  
25.מירון, יעקב נקודות מגע בין המשפט העברי לבין המשפט המוסלמי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 359-343   
26.מני, אהרן הקנין באישלם ובישראל רשימות עורך-דין, כרך ב: הקנין בישראל, ירושלים תשא 382 עמ'  
27.קצבורג, אברהם דיני מצרנות (מחקר השואתי - דיני שופעה של המשפט המוסלמי ודיני בר-מצרא במשפט העברי) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
28.קרלין, אריה הערות לפרק החמישי מתוך הפרוצדורה העותומנית לאור המשפט העברי הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 182-190  
29.רבינוביץ, יעקב יוחנן המשפט העברי והמשפט האישלמי הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 31-38  
30.רבינוביץ, יעקב יוחנן לקט מאמרים במשפט העברי [המשפט העברי והמשפט האיסלמי יסודות יהודיים בנוסחאות המשפטיות של בבל בתקופה הפרסית]. הובא לדפוס ע"י אבנר שאקי. ירושלים תשטו (בהכפלה) עמ' 1-27  
31. Brueg, Isidorus  De medicis illustribus Judaeorum qui inter Arabes vixerunt  Inaugural Dissertation Halle 1843, 30 p.  
32. Brunschvig, R.  Hermeneutique normative dans le Judaisme et dans l'Islam  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 30 (1976), fasc. 5-6, p. 1-20  
33. Caprona, Pierre de  Moise dans l'Islam  In: La figure de Moise, eds. Robert Martin-Achard a.o., Geneve 1978, p. 129-141.  
34. Cohen, Boaz  Testimonial compulsion in Jewish, Roman and Moslem law  Ignace Goldziher memorial volume, 1958, pt. 2, p. 50-70 = Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 9 (1958), p. 1-21 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 734-755  
35. Finkel, Joshua  Old Israelitish tradition in the Koran  Proceedings, American Academy for Jewish Research 2 (1930-31), p. 7-21  
36. Freimark, Peter  Zur Stellung des Zwitters im rabbinischen und islamischen Recht  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 120 (1970), p. 84-102  
37. Goitein, Shlomo Dov  Jews and Arabs. Their contacts through the ages  N.Y. 1955, 13 + 257 p.; p. 46-61: The Jewish tradition in Islam  
38. Goitein, Shlomo Dov  The interplay of Jewish and Islamic laws  Jewish Law Annual Supplement 2 (1980), p. 61-77 = Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 55-76  
39. Goldziher, Ignaz  תרי"ג מצות in der muhammedanischen Tradition  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 58  
40. Halberstam, Joshua  Supererogation in Jewish Halakhah and Islamic Sharia  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 85-98  
41. Hommel, Karl Ferdinand  Bibliotheca juris Rabbinica et Saracenorum Arabica  Bayreuth 1762, 63 + 17 p.  
42. Ivry, Alfred L.  The toleration of ethics and the ethics of tolerance in Judaism and Islam  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 167-184  
43. Katsh, Abraham I.  Judaism in Islam: Biblical and talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries  N.Y. 1954, 25 + 265 p.; reprinted 1962 under the title: Judaism and the Koran.   
44. Lazarus-Yafeh, Hava  Judaism and Islam: differences and similarities  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 91 (1981), p. 144-152  
45. Lazarus-Yafeh, Hava  Some differences between Judaism and Islam as two religions of law  Religion 14 (1984), p. 175-191  
46. Lewis, Rose  Maimonides and the Muslims  Midstream 25,9 (1979), p. 16-22  
47. Meron, Ya'akov  Point de contact des droits juif et musulman  Studia Islamica 60 (1984), p. 83-117  
48. Meron, Ya'akov  La rencontre contemporaine entre le droit juif et le droit musulman  Revue Internationale de Droit Compare 36 (1984), p. 59-78  
49. Meron, Ya'akov  The contemporary encounter between Jewish and Moslem law  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 165-192  
50. Nascher, Simon  Die Sentenz bei Juden und Arabern  Berlin 1868, 19 p.  
51. Pedersen, Johannes  Der Eid bei den Semiten, in seinem Verhaltnis zu verwandten Erscheinungen, sowie die Stellung des Eides im Islam  Strassburg 1914, 8 + 242 p.  
52. Prader, Josef  Das religiose Eherecht der christlichen Kirchen, der Mohammedaner und der Juden  Frankf.a.M. 1973, 117 p.  
53. Ricks, Stephen D.  Kinship bars to marriage in Jewish and Islamic law  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 123-141  
54. Roberts, Robert  The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes  London 1925, 10 + 126 p.; 2nd ed. London 1971; repr. New Delhi 1977  
55. Rosenblatt, Samuel  The relations between Jewish and Muslim laws concerning oaths and vows  Proceedings, American Academy for Jewish Research 7 (1935-36), p. 229-243  
56. Rosenthal, Erwin I.J.  Political philosophy in Islam and Judaism  Judaism 17 (1968), p. 430-440  
57. Rosenthal, Erwin I.J.  J?disches Erbe im Islam  Emuna 8 (1973), p. 263-269  
58. Sautayra, E.; Charleville, Mahir  Code rabbinique: Eben Haezer de Josef Karo, traduit par extraits... avec la jurisprudence de la cour d'Alger et des notes comparatives de droit Francais et de droit musulman. 2 vols. in 1  Alger-Paris 1868-69  
59. Schappi, Lydia  Die Stellung der Frau im Judentum, im Islam und im Christentum. Ein Vergleich  Judaica 32 (1976), p. 103-112, 161-172  
60. Simmons, L.M.  Maimonides and Islam  Jewish Chronicle (27.1.1888), p. 15-16; (10.2.1888), p. 15-16  
61. Wagner, Gaston  La justice dans l'Ancien Testament et le Coran, aux niveaux des mariages et des echanges des biens  Neuchatel 1977, 279 p.  
62. Wegner, Judith Romney  Islamic and talmud jurisprudence: The four roots of Islamic law and their talmudic counterparts  American Journal of Legal History 26 (1982), p. 25-71  
63. Wegner, Judith Romney  Status of women in Jewish and Islamic marriage and divorce law  Harvard Women's Law Journal 5 (1982), p. 1-33  
64. Weil, Gotthold  Die Stellung der mundlichen Tradition im Judentum und im Islam  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 239-260  
65. Wellhausen, Hermann  Arabisch-j?disch[es Strafrecht]  In: Mommsen, Theodor, Fragen zum vergleichenden Strafrecht, Berlin 1903, p. 49-57  
66. Widengren, Geo  Oral tradition and written literature among the Hebrews in the light of Arabic evidence, with special regard to prose narratives  Acta Orientalia 23 (1958), p. 201-262  
67.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל המג'לה וחושן המשפט [תמצית הרצאה] המשפט העברי א תרפו עמ' 195-193  
68.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שכירות דירות (השואה של המשפט העברי, המערבי והמושלמי בתור חומר לתקנות בשביל הישוב העברי או לחוקים בשביל ארץ ישראל) המשפט העברי ב תרפז עמ' 109-190