Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ה. משפט השוואתי > המשפט האנגלי. משפט ארצות הברית

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלון, יצחק אייזיק השואות בין דיני ישראל לדיני ארצות הברית... [אוצר המשפט חלק א ערך 3501]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: עיונים במשפט המשווה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 474-471 
2.אלון, יצחק אייזיק השוואות בין דיני ישראל ודיני ארצות הברית ת"א-ניו-יורק תשכא. מדור עברי 144 עמ' (מדור אנגלי 67 עמ')  
3.ארונובסקי, מאיר זכות דרך במשפט העברי מתוך השואה עם המשפט האנגלי והרומאי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
4.ארמן, צבי תמורה (Consideration) במשפט העברי ובמשפט האנגלי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 19-22  
5.בלייך, יהודה דוד ההתיחסות לגירושין כדת משה וישראל בבתי משפט אזרחיים בארה"ב דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שסה-שפד  
6.בלייך, יהודה דוד בעיית הגירושין בעקבות החקיקה האזרחית במדינת נוא יארק אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 230-258  
7.דויטש, סיני גמירת דעת והכוונה ליצור יחסים משפטיים בדיני חוזים במשפט העברי, האנגלי והישראלי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 104-71  
8.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני עבודה במשפט העברי (עם נספח דיני עבודה באנגליה ובישראל). א-ב ת''א תשכט 1218 עמ'  
9.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הקבלה בין דיני התורה לבין הפסיקה האנגלית הפועל הצעיר שנה נח תשכה גל' 48 עמ' 12-13  
10.ורהפטיג, שילם אחריות מעביד לנזקי עובד (לפי המשפט התלמודי בהשוואה עם המשפט האנגלי והישראלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קצט-ריז  
11.חיימוביץ, אליהו הפרת שידוכין בדיני ישראל ובמשפט האנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
12.חפץ, חיים אחריות הרב (Vicarious Liability) במשפט העברי והאנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
13.ליפשיץ, נפתלי דיני היושר במשפט העברי, הרומי והאנגלי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכא), דין-וחשבון תשכה עמ' 331-330  
14.לנדסמן, שמואל יהודה לייב בירור הבסיס ההלכתי לחוק הגירושין החדש במדינת ניו-יורק מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' סח-עה  
15.לפקוביץ, יוסף חוקי עבודה במשפט האמריקאי והשוואת מקבילות בהלכה היהודית מסד, ניו יורק תשלט עמ' 235-223  
16.מינקוביץ, מאיר המחשבה הפלילית במשפט התלמודי ובמשפט המקובל האנגלי ניו-יורק תשכא 144 עמ'  
17.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
18.מלבר, גרשון עבירת אינוס ועבירות מיניות אחרות במשפט העברי והמשפט האנגלי עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירושלים 1960  
19.מלינוביץ, חיים בדין כשרות הגיטין ע"פ החוקה החדשה בארצות הברית מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' נג-נז. אלישיב, יוסף שלום: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' נח-ס. אוירבך, שלמה זלמן: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' סא  
20.רבינוביץ, יעקב יוחנן השואות בין המשפט העברי ובין המשפט האנגלי והאמריקאי בצרון כרך ד תשא עמ' 219-217  
21.רבינוביץ, יעקב יוחנן גמירת הדעת במשפט העברי, האנגלי והאמריקאי בצרון כרך ז תשג עמ' 274-271  
22.רגנשברג, חיים דוד עיונים על זכויות אזרחיות [על שוויון זכויות בארצות הברית: (א) מצד דיני התורה. (ב) מצד דיני בני נח. (ג) מצד דינא דמלכותא. (ד) מצד דיני גר תושב] הפרדס שנה לט חוב' ב חשון תשכה עמ' 15-22  
23.רקמן, עמנואל החוקה של ארצות הברית וישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3622] פרקים כרך א ניסן תשטז עמ' 83-77  
24.שאקי, אבנר בעית החוזה לטובת צד שלישי במשפט האנגלי והישראלי ופתרונה לאור המשפט העברי סוגיות נבחרות במשפט, ירושלים תשיח עמ' 508-470  
25.שוב, משה חפש הצואה במשפט העברי האנגלי והמקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
26.שוורץ, צבי הלכות עניים לרמב"ם כמופת לדיני עניים באנגליה הפרקליט כרך ב 1945 עמ' 85-87  
27.שטרן, שמואל טוביה הוספה חמישית בחקיקת ארצות הברית הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 38-45  
28.שפירא, בתיה תקפם האזרחי של חוזים אסורים במשפט האנגלי והעברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים