Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > שמיטת כספים. פרוזבול

 מחברכותרתספרביקורת
1.סדר פרוזבול פיעטרקוב תרע ד דפים  
2.סוגיא דפרוזבול [לקט מקורות] [חש"ד] סא דפים  
3.אברהם, סעדיה בענין שמיטה בכתובה ושאר מעשה בי"ד הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 11-15  
4.אברז'ל, אליהו בדיני פרוזבול וגדריו שערי צדק ב תשסא עמ' 54-60  
5.אדלר, ירוחם פישל עיונים בנושא אין כותבים פרוזבול אלא על קרקע המעין כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 52-45  
6.אדמנית, צוריאל מצות שמיטת כספים ותקנת פרוזבול בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 389-388  
7.אוקס, דוד שמיטת כספים משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 625-639  
8.אורדנטליך, דוד צבי בענין שמיטת כספים אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) א כסלו תשסב עמ' כו-כט  
9.אייכנשטיין, יהושע העשיל בענין שמיטת כספים בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' נט-סד; הדרום חוב' כב תשרי תשכו עמ' 154-159  
10.אליהו, אוריאל שמיטת כספים - הפקעה, מחילה או איסור חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 60-63  
11.אליהו, מרדכי שמיטת כספים לחוב שנפרע בתשלומים לרבות המשכנתא שערי צדק ב תשסא עמ' 1-12  
12.אסרף, עקיבא המחזיר חוב לאחר השביעית המאיר לארץ גל' 46 סיון תשסא עמ' 54-63  
13.אפרתי, יוסף עיונים בהלכות שמיטת כספים על פי המקורות תשלג 93 עמ'  
14.אפשטיין, פנחס עניני פרוזבול תבונה כרך ו תשו עמ' כז-כט  
15.אפשטיין, פנחס בדיני פרוזבול וטעם לכתיבת פרוזבול בזה"ז תלפיות שנה ג תשז-תשה עמ' 112-108  
16.אפשטין, יעקב שמיטת כספים בעסקאות ממוניות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 400-407  
17.אפשטין, יעקב הלואה שעברה עליה שמיטה חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 408-417  
18.ארזי, אברהם שמיטת כספים ותקנת פרוזבול תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' קט-קיז  
19.אריאל, יועזר פרוזבול שנעשה ללא ידיעת המלוה תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 230-252  
20.אריאל, יעקב חיוב כתיבת פרוזבול לנשים אמונת עתיך 45 טבת-שבט תשסב עמ' 33-39  
21.אריאלי, שמריהו בענין שמיטת כספים הנאמן שנה יג גל' ז תשרי תשכא עמ' 24, 38  
22.בדאהב, יצחק בן מיכאל תוספת שביעית; מכלכל כל דיני שמיטת כספים ופרוזבול ירושלים תרנו מח עמ'  
23.ביגמן, דוד בעיה הלכתית או תיקון חברתי? - על משמעות הפרוזבול אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 155-166  
24.ביגמן, דוד בעיה הלכתית או תיקון חברתי? - על משמעות הפרוזבול אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 155-166  
25.בייקר, יהודה אריה בדין שמיטת כספים אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' נה-נז  
26.בן מאיר, יהושע מצות השמטת כספים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 406 תשסא 6 עמ'  
27.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים באומן המחזיק בחפץ המתוקן שנה בשנה תשנה עמ' 218-236  
28.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים בחובות מחמת מכר או שכירות תחומין יד (תשנד) 113-138  
29.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הכרעה של הרמב"ם [בעניין המלוה על המשכון - אינו משמט] תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' פד-קח  
30.בשן, דליה הפרוזבול: בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית אקדמות גל' טו חשון תשסה 165-192  
31.גבעתי, מאיר שמיטת כספים במבחן ההגשמה בית מקרא שנה כה תשם עמ' 180-172  
32.גולדברג, אברהם הלל שמיטת כספים ופרוזבול בזמן הזה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רלג-רמד  
33.גולדברג, זלמן נחמיה בענין שטר העומד לגבות מוריה שנה א גל' יא השון תשל עמ' טז-כה  
34.גולדוויכט, חיים יעקב שמיטת כספים בסתם הלואה בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 10-12  
35.גורביץ, אברהם בדין שמיטת כספים בחוצה לארץ בזמן הזה מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' פח-צג  
36.גילת, יצחק ד' להשתלשלותה של תקנת פרוזבול ספר ברוך קורצוויל, ת"א תשלה עמ' 113-93  
37.גילת, יצחק דב האם יובל משמט כספים? תרביץ שנה סד תשנה עמ' 229-236   
38.גרוזמן, מאיר מצות שמיטת-כספים ותנאים לעקיפתה שמעתין גל' 146 תשסב עמ' 130-136  
39.גרינצייג, אליהו מצוות שמיטת קרקע ושמיטת כספים ישורון יט אלול תשסז עמ' תפה-תצא  
40.גשטטנר, נתן בדין אם אפשר לעשות פרוזבול על ידי שליח עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' כו-מג  
41.דיטש, פרץ טוביה אוצר הכסף (על הלכות שמיטת כספים ופרוזבול) חיפה תשסא שכד עמ'  
42.האן, דוד וזה דבר השמטה - בדין שמיטת כספים ופרוזבול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 261 ראה תשסו 4 עמ'  
43.הורביץ, אברהם דוד בעניני שמיטת כספים ופרוזבול עדות, קובץ תורני, גל' ב תמוז תשמז עמ' כה-לז  
44.היבנר, שמואל בירור בענין שמיטת כספים והצורך לכתוב פרוזבול הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 36-49  
45.הילדסהיימר, עזריה שמיטת כספים ותקנת פרוזבול מחשבת חוב' נט אב תשם עמ' 20-17  
46.הכהן, מרדכי הפרוזבול הלכה למעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 3768] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 288-270  
47.הכהן, מרדכי הפרוזבול הלכה למעשה תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' סז-פג  
48.הנשקה, דוד שביעית ושמיטת כספים המעין כרך כ גל' ד תמוז תשם עמ' 49-41  
49.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול? (לתולדות ביאורה של תקנת הלל) שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 71-106  
50.הנשקה, דוד שמיטת כספים ושנת השבע: לטיב הזיקה שביניהם תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 120-147  
51.הנשקה, דוד שמיטת כספים ושנת השבע: לטיב הזיקה שבינהן תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 120-147  
52.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול? לתולדות ביאורה של תקנת הלל שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 71-106  
53.וולק, צבי הירש תקנת פרוזבול אי תלי בדין שעבודא דאורייתא מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' לג-לה  
54.וזנר, חיים מאיר בענין שמיטת כספים אור מאיר ד תשנה עמ' יד-טז  
55.ויס, אשר זליג ביסוד דין שמיטת כספים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יט עמ' קכד-קלד  
56.וכטפוגל, יצחק יעקב תקנת פרוזבול נועם ספר י תשכז עמ' רעה-רעז  
57.ורמן, שלמה בדיני פרוזבול המאור שנה כד תשלב קונ' ו עמ' 14-18  
58.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין שמיטת כספים והקפת החנות מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' קח-קיח   
59.זולדן, יהודה שמיטת כספים, פרוזבול והערמה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 69-84  
60.זלזניק, אברהם יעקב בענין פרוזבול מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' פד-פט  
61.זעפרני, שמואל מועד שמיטת כספים המאיר לארץ גל' 46 סיון תשסא עמ' 22-33  
62.זעפרני, שמואל איסור הימנעות מהלוואה בפרוס שנת השמיטה המאיר לארץ גל' 47 תמוז תשסא עמ' 19-27  
63.חבר, יצחק אייזיק דין שמיטת כספים בשטר הנושא רווחים אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' ריח-רכא  
64.חפוטא, אברהם ביאור בספרי בענין פרוזבול קול תורה שנה יג תשיט חוב' יא עמ' יד-יז  
65.יוסף, עובדיה מהלכות שמיטת כספים ופרוזבול אור תורה שנה יט תשמז עמ' תתמז-תתמט  
66.יוסף, עובדיה מהלכות שמיטת כספים ופרוזבול קול סיני כרך ה תשכו עמ' 265-258  
67.ישראלי, שאול פרוזבול שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' מז-נא  
68.כהן, שאר ישוב פרוזבול ושמיטת כספים - מסורת חז"ל בעניני שמיטת כספים בזמן הזה, לקולא שערי צדק ב תשסא עמ' 21-32  
69.כהנא, יצחק זאב שמיטת כספים; אוסף מקורות עם פירושים, בירורים, דיונים והערות ירושלים תשה ר עמ'  
70.כהנא, קלמן תקנת העשירים שבפרוזבול המעין כרך טז גל' ב טבת תשלו עמ' 26-18. בלומנפלד, מאיר: שם גל' ג ניסן תשלו עמ' 79-78 
71.כהנא, קלמן אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע מוריה שנה ז גל' ב-ג שבט תשלז עמ' מח-נ  
72.כהנא, שלמה דוד בדיני פרוזבול הפרדס שנה יב חוב' ו אלול תרצח עמ' 9-7  
73.כץ, אליהו פרוזבול וכתובת אשה האשל חוב' 22 ערה"ש תשמא עמ' 27-26  
74.לאו, ישראל מאיר בגדר שמיטת כספים ופרוזבול תורה שבעל פה לה: עמ' לג-לח, תשנד  
75.להמן, אברהם בדין שמיטת כספים הנאמן שנה כד תשלג גל' מה עמ' 5-7  
76.ליכטנשטיין, אהרן בענין מצות שמיטת כספים עלון שבות גל' 77 תשרי תשם עמ' 19-5  
77.ליכטנשטיין, ישראל יעקב בעניין עשיית פרוזבול למנהלי בנקים שערי צדק ב תשסא עמ' 312-316  
78.לינדר, חיים אורי בענין השביעית משמטת את השבועה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' רצז-רצט  
79.ליפשיץ, פנחס מנחם שמיטת כספים בחוב שניתן עליו צ'יק, כרטיס אשראי וכדומה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלח אב-אלול תשסח עמ' סו-פ  
80.מאיר, אשר שמיטת כספים ושחרור מעבדות ("פשיטת רגל" כיישום של שמיטת כספים בימינו) צהר לב אדר ב תשסח עמ' 109-118  
81.מאיר, יצחק בגדרי הלואה ובדין שמיטת כספים אור תורה שנה כו תשנד עמ' תמט-תנט  
82.מדליה, הלל שיטת רש"י בפרוזבול שהתקין הלל מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' סז-סח  
83.מוסקוביץ, תומר "שמוט כל בעל משה ידו" -שתי גישות בהבנת תקנת פרוזבול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 326 ראה תשסח 4 עמ'  
84.מורגנשטרן, י"מ בדיני פרוזבול הפרדס שנה נא חוב' א תשרי תשלז עמ' 22-21  
85.מורגנשטרן, ניסן פרוסבול והפקר ב"ד הפקר ניב המדרשיה גל' אביב תשל עמ' קיד-קיט  
86.מירון, שמחה חיים שמיטת כספים והחשבון בבנק שערי צדק ב תשסא עמ' 68-75  
87.מלכה, משה שמיטת כספים בזמן הזה החבר, בטאון חבר מועצות הדתיות בישראל, חוב' ו-ז תשרי תשלג עמ' 7-3  
88.מצגר, יונה חובת 'שמיטת כספים' בזמן הזה שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 45-37; כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קסה-קעד  
89.מרגליות, מנחם ספיקות בשמיטת כספים שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 125-119  
90.נויבורגר, יעקב פרוזבול - מקורו ומהותו בית יצחק כרך כב תשן עמ' 145-150  
91.נויברגר, יעקב בהגדרת הלאו לא יגש (בירורים בשיטות הראשונים) אור המזרח כרך כח תשם עמ' 305-297  
92.נוסבוים, נפתלי בענין המתחייב לחבירו סך כסף במתנה האם שביעית משמטתו מקבציאל גל' יא ניסן אלול תשמז עמ' נט-סד  
93.נוסבוים, נפתלי המתחייב לחבירו סך כסף במתנה האם שביעית משמטו  מקבציאל גל' יא ניסן-אלול תשמז עמ' נט-סד  
94.נטולוביטש, חיים בן-ציון בדין השולח חובו קודם ראש השנה בשנת השמיטה הפרדס שנה כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 4-6  
95.סופר, יוחנן בסוגיא דפרוזבול האהל שנה יג תשכז עמ' י-יג; יט תשלג חוב' א-ב עמ' טז-יח  
96.סטלביץ, מאיר בענין שמטת כספים בשביעית הפרדס שנה יט חוב' ב אייר תשה עמ' 30-31; חוב' ט כסלו תשו עמ' 32-30  
97.סליי, מנחם (עורך) ספר השו"ת; שמיטה [ב:] שמיטת כספים. בית אל תשמז רמג עמ'  
98.סמונוב, יצחק להשתלשלות הפרוזבול השלח כרך כז תרעב-תרעג עמ' 253-245  
99.סרוסי, גבריאל בענין פרוזבול - בפני איזה ב"ד יש לסדרו אור תורה שנה לד תשסב עמ' תסה  
100.עמינח, נח תשובת הרב יוסף ששפורטש בדין שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 108-126  
101.עמנואל, יונה שמיטת כספים דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 11-7  
102.ענת, מ"א ליישוב הסתירה בפרשת שמיטת החובות בספר דברים [להוכיח כי אין סתירה בין הכתוב 'אפס כי לא יהיה בך אביון' לבין הכתוב 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ'] בית מקרא שנה יא חוב' ג אדר תשכו עמ' 9-19  
103.עראקי, רותם הקפת חנות לעניין שמיטת כספים המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 60-63  
104.פוגלמן, מרדכי הגזירות על הגט והפרוזבול סיני כרך לט תשטז עמ' שנו-שסג; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כט עמ' רעד-רעט  
105.פוגלמן, מרדכי זכר לשביעית [על שמיטת כספים] בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כה עמ' רסה-רסו  
106.פירר, יהושע בדין שמיטת כספים כרם שלמה גל' קס תשרי-חשון תשנד עמ' לב-לז  
107.פריב, מרדכי; ביכלר, אופיר תקנת פרוזבול של הלל - לדורו או גם לדורות הבאים המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 33-40  
108.פרידמן, אריה ע"מ שלא תשמטני בשביעית כתלנו חוב' א אב תשל עמ' 18-16  
109.פרידמן, חיים בסוגיא דפרוזבול המאור שנה יז קונ' ג טבת-שבט תשכו עמ' 10-13  
110.פרידמן, יואל הידור במצות שמיטת כספים אמונת עתיך 77 סיון-תמוז תשסח עמ' 17-26  
111.פרידמן, נתן צבי לסדר פרוזבול בלילה קול תורה שנה יג תשיט חוב' יב עמ' ז-ט  
112.פרץ, מיכאל לוה לאחר פרוזבול, כדי לקיים מצות שמיטה פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' קיב-קיד  
113.פרצוביץ, נחום בענין שמיטת כספים ופרוזבול משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קעו-קפא  
114.צדוק, שלמה שטרות שליחות בפרוזבול ונזיקין בשטרות שערי צדק ב תשסא עמ' 76-98  
115.קוטלר, אהרן בענין שמיטת כספים בהקפת החנות ובכתובה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' כד-כו  
116.קופמן, בנימין זאב בענין שביעית משמט קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יב-טז  
117.קורב, חיים יצחק בענין שמיטת מלוה כפרנית האהל שנה ב תשטז עמ' טו-יז  
118.קמאי, אברהם צבי בירור זמן שמיטת כספים תורה אור, לזכר אי"י ארבה, שנגהי תשו עמ' ב-ז  
119.רובין, אברהם יצחק בעניני שמיטת כספים זכור לאברהם, לזכר א"ט בלאו, ב"ב תשלג עמ' יח-כא  
120.רוזנבוים, עזריאל בענין שמיטת כספים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יז-כב  
121.רוזנטל, שבתי ד' בענין פרוזבול לרבינו מרדכי בן הלל מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' סב-סד  
122.ריגלר, מיכאל שטר פרוזבול שנחתם בלובלין בשנת תרפ"ד סיני כרך קכח תשס"א עמ' קמז-קנט  
123.רייכמן, דוד בענין שמיטת כספים דעת משה ו תשמז עמ' כט-לד  
124.ריינשטיין, יעקב משה שמיטת כספים מוריה שנה ד תשלג גל' יב עמ' טז-יז  
125.שבדרון, יצחק ש' בדין דיינים קרובים בפרוזבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ג שבט-אדר תשמז עמ' פה-פז   
126.שביון, חיים בענין שמיטת כספים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תרט-תרטז  
127.שוורץ, צבי שמיטת כספים - מבחן של אחווה אמונת עתיך 38 חשון -כסלו תשסא עמ' 8-12  
128.שורצברט, דוד בענין זמן כתיבת פרוזבול, מתי שביעית משמטת שמוש חכמים תשסא עמ' שלא-שלו  
129.שחור, ישראל שמיטת כספים ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 30-32  
130.שטערנבוך, אברהם בדין שמיטת כספים כרם שלמה גל' קפו שבט תשנז עמ' כז-ל  
131.שטרן, יוסף זכריה נוסח שטר פרוזבול מוריה שנה כג גל' י-יב תשסא עמ' קג   
132.שטרן, שמואל אליעזר בענין כתיבת זמן בפרוזבול שנערך בבין השמשות פעמי יעקב גל' לא תשרי-חשון תשנה עמ' נ-נה  
133.שטרנבוך, משה הפרוזבול לפני ר"ה בארץ ישראל בזמנינו אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' לט-מ  
134.שיין, יחזקאל פרוזבול מחשבת חוב' יז אב-אלול תשלג עמ' 15-14  
135.שכטר, צבי תקנת פרוזבול: הפקעת דבר מן התורה בקום עשה שערי צדק ב תשסא עמ' 13-20  
136.שלוש, שלמה תקנת הלל - פרוזבול ומסירת שטרות לבית דין שערי צדק ב תשסא עמ' 33-53  
137.שמואלביץ, חיים בסוגיא דשמיטת כספים מוריה שנה טו גל' יא-יב אלול תשמז עמ' נז-ס  
138.שמואלביץ, רפאל בענין שעבודא דרבי נתן משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קפב-קפו  
139.שנבלג, מ"מ בענין שמיטת כספים קול התורה חוב' ה אלול תשלט עמ' כד-כו  
140.שציפנסקי, ישראל שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך כח תשם עמ' 37-28   
141.שציפנסקי, ישראל שמיטת כספים בזמן הזה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' תח-תטז [אוצר המשפט חלק ב ערך 2308]  
142.שצקס, אברהם אהרן שמיטת כספים בשביעית הפרדס שנה יט חוב' ה אב תשה עמ' 31-34  
143.שצקס, אברהם אהרן בדין חוב בשביעית בית יצחק שנה י תשכא עמ' 70-66  
144.שרעבי, יוסף עדים בפרוזבול מגל יד תשס"ד עמ' 332-341  
145. Blau, Ludwig  Prosbol im Lichte der griechischen Papyri und der Rechtsgeschichte  Festschrift zum 50-jahrigen Bestehen der Landesrabbinerschule in Budapest, 1927, p. 96-151  
146. Chekroun, Bernard  A propos du Prouzboul  Kountrass 6 (Sept.­Oct. 1987), p. 33-36  
147. Enciclopedia Judaica Castellana  Prosbul  Vol. 8, p. 633-634  
148. Ginsburg, Michael  The hellenistic prosbole and the Prosbul  Arctos 3 (1962), p. 37-44  
149. Greenstone, Julius H.  Prosbul  Jewish Encyclopedia 10, p. 219-220  
150. Hoffmann, David  Die Erlassung der Schulden im Sabbathjahre  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1875), p. 87-88, 90-92 = Abhandlungen ?ber die pentateuchischen Gesetze, 1st part, Berlin, n.d., p. 78-83  
151. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Prosbul  Encyclopedia Judaica 13, p. 1181-1182  
152. Zeitlin, Solomon  Prosbol, a study in tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 37 (1946-47), p. 341-362 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 148-169  
153.[מימון] פישמן, יהודה ליב תקנת הפרוזבול סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' רנז-רסו; לשעה ולדור, ירושלים תשכה עמ' שכא-שכט  
154.תפילנסקי, אברהם בדיני שמיטת כספים אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תב-תד