Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביב, נסים בדין אסור סחורה בפירות שביעית שמוש חכמים תשסא עמ' לה-מא  
2.אבלסון, חיים בדין הפקר ביובל ובשביעית שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' יג-כ  
3.אורלנסקי, אברהם יעקב שדה צבורית בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' לט-מג  
4.אחיטוב, יוסף עיקרי תשובותיו של הרב גורן בענייני שמיטה עמודים כרך כז תשלט עמ' 403-400  
5.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
6.אליהו, מרדכי הבלעה בפירות שביעית פרי הארץ גל' א כסלו תשמא עמ'  
7.אלישיב, יוסף שלום בדין הפקר חלק שותפות בשביעית מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' צב-צד  
8.אלעזרי, חיים בדין הפקר בגידולי שביעית הפרדס שנה לז חוב' ו אדר תשכג עמ' 9-11  
9.אנציקלופדיה תלמודית גרעון כסף כרך ו עמ' תצז-תצט  
10.אנציקלופדיה תלמודית בתי ערי חומה כרך ה עמ' יז-כט  
11.אנציקלופדיה תלמודית בתי חצרים כרך ה עמ' יד-יז  
12.אנציקלופדיה תלמודית אפקעתא דמלכא כרך ב עמ' קמ-קמא  
13.אפרתי, יוסף גבולות הארץ לשביעית המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 39-33  
14.אריאל, יעקב שינוי וגרמא במלאכות שביעית שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' פב-צח  
15.אריאל, יעקב יעוץ חקלאי לגוי בשמיטה אמונת עתיך 74 שבט-אדר א תשסח עמ' 13-27  
16.אריאל, יעקב יצוא פירות שביעית לחו"ל תחומין ז תשמו עמ' 48-34  
17.באנדי, פנחס  הערות בעניני סחורה בשביעית  קול התורה גל' מט תשרי תשסא עמ' קצח- רב  
18.בורודיאנסקי, אפרים הפקירא דשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' נח-נט. כהנא, שלמה דוד: שם עמ' ס-סא 
19.בורק, דוב אהרן קנין הגוף בקנין לזמן התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' שמב-שמה  
20.בלוי, בצלאל חיים בענין הזמנת פירות וירקות משדות הגויים בשנת השמיטה בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' צא-צט  
21.בלוך, חיים יואל מצות אכילת פירות שביעית תחומין כח תשס"ח עמ' 331-337  
22.בן זמרא, אברהם בדעת הרדב"ז בענין קדו"ש בפירות נכרי בית הלל גל' לו תשרי תשסט עמ' נג-נה  
23.בן-שחר, זאב מצות הקהל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 104-101  
24.ברויאר, מרדכי שביתת קרקע בשנת השמיטה שמעתין 7 כסלו תשכו עמ' 26-31  
25.גולדברג, אברהם הלל אוצר בית דין בדין שביעית בתקופת חז"ל ובימינו הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רמה-רנב  
26.גילת, יצחק ד' לתקפן של חרישה וזריעה ומלאכות אחרות בשביעית סיני כרך ע תשלב עמ' ר-רי  
27.גילת, יצחק ד' לתוקפן של חרישה ומלאכות אחרות בשביעית ערוגת הבשם, לזכרו של הרב בנימין כהן-שאולי, אשדוד תשלד עמ' 246-233  
28.גרינבלט, אפרים הערות ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' מב-מו  
29.גרשוני, יהודה על ענייני שביעית קול יהודה, ירושלים תשן עמ' רכה-רלב  
30.גרשוני, יהודה איסור פירות שביעית קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שכח-של  
31.דייטש, מתתיהו שמור ונעבד בשביעית עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' לב-נא  
32.דינר, יהודה אריה להוכיח לשמור שביעית קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יב-טז  
33.הדאיה, עובדיה אדמת הפקר בשביעית התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' קמב-קמו  
34.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
35.הלוי, חיים דוד מעמד 'הקהל' ספר יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' קג-קט  
36.הנדין, מתניה בענין איסור סחורה [בפירות שביעית] שמוש חכמים תשסא עמ' קנא-קנז  
37.ויטמן, זאב מערכת אוצר בית דין ארצית לשנת השמיטה תחומין יג (תשנב-תשנג) 53-75  
38.ויס, יצחק יעקב בענין חממות בשביעית עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' יג-טו  
39.ורהפטיג, איתמר שביעית באדמת הפקר תחומין יג (תשנב-תשנג) 76-88  
40.ז'ולטי, בצלאל מעשרות ושביעית בסוריא מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' נט-סה  
41.ז'ולטי, בצלאל המקדש אשה בפירות שביעית שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שנו-שסא  
42.זעפרני, שמואל השחתת עצי מאכל במלחמה בשאר שנים ובשביעית המאיר לארץ גל' 39 חשון תשסא עמ' 73-78  
43.חרל"פ, יחיאל מיכל קדושת בתי ערי חומה הפרדס שנה לח חוב' י תמוז תשכד עמ' 6-9  
44.טובולסקי, אריה בענין מסייע עוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 64-63  
45.טלושקין, ניסן עניני הפקר בשמיטה אור המזרח שנה ו חוב' ב ניסן תשיט עמ' 10-13  
46.טנביצקי, שלמה שביעית באדמת הפקר התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' צב-צו  
47.טננבוים, אברהם על ריבית, היתר עסקא, חובות המדינות העניות והיובל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 26 בהר - בחקותי תשסא 4 עמ'  
48.יעקב, אריאל אוצר בית דין - ביטוי למעמד הציבור בשמיטה תחומין כח תשס"ח עמ' 303-315  
49.ישראלי, שאול שביעית באדמת הפקר וציבור וגדר איסורי המלאכות בשביעית התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קכב-קמא  
50.ישראלי, שאול עיונים בסוגיות דשביעית ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 295-256  
51.כהן, מאיר המקדש בפירות שביעית אבני משפט ח תשסח עמ' 102-113  
52.כהנא, קלמן בעניני בעור והפקר בשביעית המעין כרך ו גל' ג ניסן תשכו עמ' 34-45  
53.כהנא, קלמן רפיח לענין שביעית שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 84-78  
54.לאו, בנימין נטיעה בשמיטה לצורך קביעת בעלות תחומין יד (תשנד) 55-64  
55.ליברמן, יוסף מסיע לעוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 19-18  
56.לפיד, שמעון בחריש ובקציר תשבות בשיטת הרמב"ם אורות עציון כד אדר תשנ"ד עמ' 18-35  
57.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  
58.משגב, עמית איסור סחורה בשביעית עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 11-34  
59.נפתלי, יוסף בדין חיוב סוריה בשביעית המאסף שנה ב תשם עמ' 554-550  
60.נריה, משה צבי [שביעית באדמת הפקר] התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קה-קטז  
61.עמאר, שלמה משה שביעית בעבר הירדן תנובות שדה גל' 34 שבט-אדר תשסא עמ' 11-18, שם גל' 35 ניסן-אייר תשסא עמ' 12-23  
62.עמיחי, יהודה אוצר בית דין - הנחלת הלכה תחומין כח תשס"ח עמ' 316-330  
63.עמיחי, יהודה מתגיירים ופירות שביעית אמונת עתיך 74 שבט-אדר א תשסח עמ' 40-42  
64.עמנואל, יונה מי התיר תוספת שביעית המעין כרך ה גל' ב טבת תשכה עמ' 38-47; גל' ד תמוז תשכה עמ' 23-35  
65.פולק, שלום בענין קדושת שביעית בפירות נכרים אור ישראל גל' כב טבת תשסא עמ' קמו-קנו  
66.פורת, בנימין צדק חברתי לאורו של דין היובל אקדמות גל' יג ניסן תשסג עמ' 77-101  
67.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
68.פרידמן, נתן צבי [שביעית באדמת הפקר] התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' צז-קד  
69.פריינד, אלכסנדר סנדר בתקנת אוצר בי"ד לפירות שביעית ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' ריג-ריז  
70.פרנק, צבי פסח בדין יובל ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 196-194  
71.קולידצקי, אברהם בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' פא-פב  
72.קרלין, אריה הפקר הפירות בשביעית התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קמט-קנא  
73.רבינוביץ, יעקב יוחנן גאלת שדה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 394  
74.רבינוביץ, לוי יצחק שמיטה וארנונה תורה שבעל-פה ח תשכו עמ' קנו-קסא  
75.ריבלין, יוסף השטרות בשמיטה והשמיטה בשטרות סידרא יח תשסג עמ' 119-132  
76.רפאל, שילה איסור לפני עיוור בשביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קטו-קכ  
77.שביב, יהודה פדיון שבויים בדמי שביעית נעם ספר כב תשם עמ' רכט-רלה  
78.שור, דוד תכנית לפתרון בעיות שמיטה שונות המאור שנה מח חוב' א תשרי-חשון תשנה עמ' 28-31  
79.שטיין, מרדכי הערה בענין שביעית באדמת הפקר התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' רמד-רמה  
80.שישא, אברהם ספיחי שמיטה (עיונים ותעודות בעניני שמיטה) המעין כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 44-28  
81.שניאורסון, מנחם מנדל עניני הקהל המאור שנה מז חוב' ו מנחם אב-אלול תשנד עמ' 3-9  
82.שרמן, אברהם איסור מכירת ציוד חקלאי לחשודים על השביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קכא-קל   
83.[בינה] ביניסובסקי, אריה [שביעית באדמת הפקר] התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קיז-קכא