Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > מלך

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבן-ספיר, ישעיה בענין העמדת מלך (ביאור ברמב"ם) אור המזרח שנה ו חוב' ב ניסן תשיט עמ' 16-14  
2.אברמסקי, שמואל שופט ומלך והנהגת משה זר לגבורות, מוגש לזלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 127-78  
3.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
4.אהוביה, אברהם ואין משתמשין בשרביטו [הדרכים אל כס המלוכה] בית מקרא שנה יב חוב ב אדר א תשכז עמ' 35-49  
5.אורבך, אפרים א' מלך ונביא בעיני חז"ל טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא, ירושלים תשלג עמ' 68-55  
6.אורבך, אפרים אלימלך מלך ונביא בעיני חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 3828] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 362-349  
7.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
8.אטינגר, שמואל קווים לתולדות המתח בין כהונה ומלוכה בהיסטוריה היהודית כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 20-9  
9.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו [אוצר המשפט חלק א ערכים 7434 ,5940 ,3829] נתיבים במשפט העברי, ניו יורק תשלח עמ' 205-156  
10.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו סיני כרך סג תשכח עמ' צט-קכו  
11.אלברג, שמחה בדין מלך הפרדס שנה נב חוב' ט סיון תשלח עמ' 8-6  
12.אלון, גדליהו עמדת הפרושים כלפי שלטון רומי ובית הורדוס ציון שנה ג תרצח עמ' 300-322  
13.אלט, א' המלכות בישראל וביהודה. תרגום: י"מ גרינץ ירושלים תשיט 31 עמ' (בהכפלה)  
14.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
15.אנציקלופדיה תלמודית הרוגי מלכות כרך י עמ' תרכב-תרכז  
16.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
17.אפשטין, יעקב מורד במלכות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 69-90  
18.אריאלי, גרשון העם והנביא במינוי מלך התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' קלג-קלה  
19.אריאלי, גרשון כלי תשמיש המלך לאחר מותו הפרדס שנה כו חוב' א תשרי תשיב עמ' 19-21  
20.ארנרייך, ח"י חקר בשאלת ירושת המינויין בישראל אוצר החיים ספר ד תרפח עמ' יא-טו  
21.באומגרטן, אלברט כשרותם של הורדוס ובני ביתו כמלכי ישראל יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 31-37  
22.בוך, יהושע צבי מאיר בגדרי מלך שמחל על כבודו ומצות יבום אצל מלך והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקמב-תקמז  
23.ביק, שמחה בענין ירושת רבנות קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' טו-טז  
24.בלומנפלד, מאיר מלכי בית דוד דינם כחכמים אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 32-31  
25.בלומנפלד, מאיר אם יש ברכה בראיית נשיא בזמננו הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 42-46  
26.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
27.בן-ברק, צפרירה 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' (קוי יסוד בכינון מוסד המלוכה בישראל לאור המלוכה הכנענית) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירו¬שלים תשלב 311 עמ'  
28.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
29.בקשי-דורון, אליהו בדין מלך שמחל על כבודו במקום מצוה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רד-רו  
30.ברון, לייב בענין עדות מלך ועדות תלמיד חכם המאור שנה י קונ' ה אדר תשיט עמ' 19-24  
31.ברח"ד, אליעזר פרשת המלך ואחדות ישראל שמעתין שנה כב גל' 81-80 טבת-אדר תשמה עמ' 86-83  
32.ברטל, אריה המסורת על שתי הממלכות של שלמה ועל סידרי המינהל שבדברי הימים א', כג-כט בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 500-506  
33.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
34.ג'קטר, חיים תפקידו של מלך בית יצחק כרך כא תשמט עמ' 142-150  
35.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
36.גוטל, נריה סמכויות מנהיגי ישראל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 91-120  
37.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
38.גולדויכט, מאיר בענין מלך דן ודנין אותו פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 40-39  
39.גולדשטיין, יוסף שלמה מלך שמחל על כבודו קול התורה גל' נה תשרי תשסד עמ' קכב-קכו  
40.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
41.גורן, שלמה מלכות בית דוד לאור ההלכה מחניים גל' כב ערב שבועות תשיד עמ' 6-14; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 421-433  
42.גורן, שלמה מלחמות בר-כוזיבא לאור ההלכה מחניים מז ימי בין-מצרים תשך עמ' 7-12; מח אב תשך עמ' 4-11; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 481-457  
43.גורן, שלמה מלכותו של בר כוזיבא לאור הממצאים האחרונים במדבר יהודה מחניים נט אב תשכא עמ' 6-15; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 495-482  
44.גורן, שלמה מלכות בית חשמונאים לאור ההלכה מחניים סג חנוכה תשכב עמ' 7-16; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 163-150  
45.גורן, שלמה מלחמת עמלק ומלכות ישראל מחניים קד אדר תשכו עמ' ד-יא; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 259-246  
46.גרטנר, יחיאל המלוכה במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
47.גרינברג, שמואל המלכות והכהונה והשלטון המדיני בישראל סיני כרך כ תשז עמ' קסא-קסח  
48.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
49.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
50.גרמן, גרשון מלך ישראל: שימתו וסמכויותיו השלטוניות עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 441 עמ'  
51.גרמן, גרשון מלך ישראל (ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה) בני ברק תשסג 847 עמ' [בקורת: רובינשטין, אליקים. מלכות ישראל לעומת דינא דמלכותא. מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 489-504]  
52.גרמן, גרשון דין מלך ישראל כמסד לעיון בבעיית מעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב תשנז 897 עמ'  
53.גרשוני (גרודנר), יהודה דין הסנהדרין ומשפט המלוכה וההבדלים שבניהם התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' עב-עה  
54.גרשוני (גרודנר), יהודה בדין מורד במלכות בית דוד אור-המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 16-14  
55.גרשוני (גרודנר), יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך שבילין גל' י-יא טבת אדרים תשכה עמ' כב-כה  
56.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' צב-קב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' צב-קב  
57.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד [אוצר המשפט חלק א ערך 6997 ,3848] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קסח-קע  
58.גרשוני, יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך [אוצר המשפט חלק א ערך 7496 ,3849] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קעא-קעד  
59.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2349, 2444, 4373] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכז-קלט  
60.גרשוני, יהודה שיטת הרמב"ם במשפט המלוכה  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכז-תכח  
61.דזילובסקי, אברהם מרדכי בענין אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קמט-קנז  
62.דינוב, צבי הירש כבוד מלך; הוא דרוש... מחובת העברי לירא ולכבד את מלכנו... אלכסנדר השני יר"ה.. אדעסא 1869 47 עמ'  
63.דיסקין, שמעון בענין מלכות בית דוד זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' מד-מה  
64.ההסתדרות הציונית, המדור הדתי במחלקה לעניני הנוער והחלוץ לקט מקורות לעיון בפרשת המלך ירושלים תשכד 28 עמ'  
65.הופמן, דוד צבי מערכת שבט מלוכה נר למנחם, פ"ת תשכח (בהכפלה) דפים א-ו  
66.הילביץ, א' המלכות של בית חשמונאי לפי ההלכה סיני כרך כד תשט עמ' קכז-קלז  
67.הילביץ, א' מלכות בית חשמונאי לפי ההלכה תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 663-676  
68.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
69.הלוי, א"א משפט המלך (מן ההגות המדינית בעולם העתיק בישראל ובעמים) תרביץ שנה לח תשכט עמ' 225-230  
70.הלוי, רפאל דמות המלך בישראל תרביץ שנה ל תשכא עמ' 241-231, 340-314  
71.הלוי, רפאל מקום המלוכה בתולדות האמונה הישראלית תרביץ שנה לב תשכג עמ' 215-224  
72.הנקין, יהודה בדין נשיא ומלך הדרום חוב' לא ניסן תשל עמ' 50-59  
73.הנשקה, דוד פרשת המלך כיצד? - לדרכי עריכת המשנה סידרא טז תשס עמ' 5-16  
74.הרץ, שמואל 'מקרב אחיך תשים עליך מלך' סיני כרך צט תשמו עמ' קלט-קמג  
75.הרצוג, יצחק אייזיק זכות חנינה לנידונים במשפט המלוכה התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' יד-יט  
76.הרצוג, יצחק אייזיק דין המלך בישראל מצפה, תשיג עמ' קלב-קמא  
77.הרצוג, יצחק אייזיק גדרים בדין מלכות התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' ט-כ  
78.הרצוג, יצחק אייזיק דין המלך ודין התורה תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 4-32  
79.וולנר, משה דוד דיני מורד במלכות וזכות החנינה התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' נג-ס  
80.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
81.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
82.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
83.וייספיש, אליעזר בדין מלך, נשיא הסנהדרין וגדול שבעם הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 142-135  
84.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
85.וכטפויגל, נחום אליהו הערות בהלכות מלכים התורה והמדינה קובץ ג תשיא קסה-קסח  
86.ולדינברג, אליעזר יהודה הלכות מדינה. חלק א: על... הסמיכה ומשפט המלוכה בישראל ירושלים תשיב רפד עמ'  
87.ורהפטיג, איתמר מלך מול חכמים תחומין טו (תשנה) 143-160  
88.ורהפטיג, איתמר הקמת המדינה כמצוה תחומין יח (תשנח) 421-432  
89.ורנר, ברוך על מקור סמכות השיפוט ועל החנינה במשפט המלוכה התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' סה-סט  
90.זולדן, יהודה חסינות משפטית לנבחרי ציבור [מלך] תחומין טו (תשנה) 132-142  
91.זולדן, יהודה פגיעה במנהיג ציבור תחומין יט (תשנט) 28-39  
92.זולדן, יהודה מיהו מנהיג הראוי לברך עליו? תחומין כב (תשסב) 33-39  
93.זולדן, יהודה בחירת מנהיג ציבור ומעמדו תחומין יח (תשנח) 433-447  
94.זולדן, יהודה ראיית פני מנהיג וברכתו תחומין כ (תשס) 119-130  
95.זק"ש, מרדכי יהודה ליב בירור הלכה בדין מלך וארץ ישראל מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שנא-שנד  
96.זק"ש, מרדכי יהודה ליב ברור הלכה בדין מלך וארץ-ישראל [בהלכה שאין מעמידים מלך בחוצה לארץ] סיני כרך מא תשיז עמ' רמא-רמד  
97.חכם, עמוס המלך המנהיג מחניים חוב' קכח-קל תמוז תשלב עמ' קכח-קלד  
98.טבק, אריאל זכות המלך- זכות אישית או לאומית קטורת הלבונה תשנט עמ' 209-200  
99.טלמון, ש' 'משפט המלך' (שמואל א פרק ח) ספר בירם, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים תשטז עמ' 45-56  
100.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה. ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
101.טרגין, משה בעניין מלכות בישראל עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 209-232  
102.טריפון, דליה קטע ממשנה כעדות למעמדו של המלך אגריפס השני קתדרה חוב' 53 תשרי תשן עמ' 27-48   
103.ייבין, שמואל משפט התורה ביהודה ובישראל בימי המלוכה תרביץ שנה כ תשט עמ' 58-60  
104.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
105.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
106.ישראלי, שאול תוקף משפטי המלוכה בימינו התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' עו-פח; עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ט עמ' ע-פ  
107.כהן לוין, פנחס מצוות מינוי מלך המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 114-122  
108.כהן, שאר ישוב מנהיגות מדינית ורוחנית בישראל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 345-352  
109.כץ, יוסף שיעור משיחת מלכים וכהנים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפד-קפה  
110.לבנון, אברהם מראי-מקום מתאימים בספרים שמואל א ב מלכים א ב דברי הימים א ב. נוספו עליהם (א) מראי מקום מסייעים דומים בספרים אחרים במקרא. (ב) מראי מקום בספרו של יוספוס פלביוס 'קדמוניות היהודים'. (ג) ביבליוגרפיה נבחרת בספרות המדעית העברית לנושאים השונים חיפה [חש"ד] 30 עמ' (בהכפלה)  
111.להב, מרדכי אחוזת המלך בישראל ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 245-207  
112.לוריא, ב"צ תורתו של ינאי המלך ספר שילה, ת"א תשכא עמ' 162-158  
113.ליוור, יעקב מלך, מלוכה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1080-1112  
114.ליוור, יעקב; קפלן, צבי מלוכה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 557-552  
115.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
116.לנדוי, אשר אהבת המלך [על היחס אל מלך נכרי] ברסלוי תקצב לו דפים  
117.מגנצא, צבי שלטון מלך בישראל; לא ירבה לו סוסים; כבוש מלך ישראל; חלק המלך; בחירת מלך בישראל; מנוי מלך בישראל; מינוי מלך ובנין בית הבחירה; משיחת המלך מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' רנב-רפט, שס-שצז (שלטון מלך בישראל. אור המזרח כרך כה תשלו עמ' 39-31)  
118.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
119.מושקט, חיים אליעזר ויהי בישורון מלך; יתאר... תמונת ההנהגה והמלוכה בישראל בהיותו גוי מושל בארץ אבותיו פטרבורג תרמד 27 עמ'  
120.מזר, בנימין המלוכה בישראל טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא, ירושלים תשלג עמ' 27-35  
121.מימון, משה כבוד הנשיא וכבוד התורה התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' עב-עג  
122.מירניק, משה שמעון מהלכות מלחמה; סמכויות המלך והסנהדרין נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 109-116  
123.מלין, נחמיה בענין משיחת וירושת מלך הפרדס שנה ל חוב' ט סיון תשטז עמ' 8-10  
124.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
125.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
126.מרגליות, ראובן משפט ינאי מלכא (סנהדרין יט, א-ב) קול תורה שנה יא תשיז חוב' ג עמ' ח-י; ד עמ' י-יא; ה עמ' ח; ו עמ' ח-ט  
127.נאמן, פנחס המלכת שאול בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 94-110  
128.נאמן, פנחס הקמת מלך והורשת המלוכה בישראל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 201-189  
129.נדל, מ' המלכות בעולם העתיק ובישראל ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 227-211  
130.נריה, משה צבי מלכות בית חשמונאי בהלכה שעורי הלכה. הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה שעור א. כסלו תשיב 6 עמ' (בהכפלה)  
131.נריה, משה צבי אופיה ההלכתי של מלכות החשמונאים אור המזרח שנה ג חוב' א טבת תשטז עמ' 23-26  
132.סאכאטשעווסקי, משה נחום בענין ספר תורה של מלך כרם שלמה גל' קע כסלו-טבת תשנה עמ' מז-נ  
133.סגל, מ"צ הנביאים והמלוכה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 65-70  
134.סופר, אשר במנוי מלך וכהן גדול בכורים חוב' יג תשלב עמ' כב-כז  
135.סמולר, לוי; אברבך, משה המלוכה בהשקפת עולמו של אברבנאל הגות עברית באמריקה, כרך ב ת"א תשלג עמ' 157-134  
136.סנדר, יצחק דין מלך ישראל בחוץ לארץ אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 30-22  
137.סנדר, יצחק מלכות בית ישראל המעין כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 46-36  
138.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
139.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
140.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי יסודות דין המלכות בישראל ובעמים התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' טו-כא  
141.פדרבוש, שמעון משפט המלוכה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3896] מהד' ב ירושלים תשלב. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 332 
142.פדרבוש, שמעון המרידה במדינה לפי המשפט העברי הדאר שנה לא תשיב-תשיג עמ' 266-265, 286-285, 305  
143.פדרבוש, שמעון משפט המלוכה בישראל ירושלים תשיב 240 עמ'. מהדו' ב ירושלים תשלב  
144.פוגלמן, מרדכי הנשיא לא דן ולא דנין אותו התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רפג-רפח; בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קעח-קפא  
145.פוליקמן, שמשון בדיני מלכות מוריה שנה טז גל' ה-ו תמוז תשמח עמ' עח-פז  
146.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
147.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
148.פישמן, נחמן יצחק [בענין משפט המלך] ירושלים הבנויה חוב' א תרד עמ' 29-38  
149.פרנקל, איסר רעיון המלוכה בישראל שמעתין שנה ד תשכז חוב' 14 עמ' 70-74  
150.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
151.צוקרמן, דובעריש בדיני מלך הפרדס שנה מו תשלב חוב' ז עמ' 5-6  
152.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
153.קוטלר, יוסף חיים שניאור בענין מלכות בית דוד הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 10-6  
154.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61  
155.קולודנר, ישראל סמכות המלכות במדינת ישראל התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' מב-מה  
156.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם" מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
157.קופרמן, יהודה פרשת המלך לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ג ירושלים תשכב 39 עמ'  
158.קוק, שאול חנא דין המלכות בסייף התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסג-קסד  
159.קוק, שלמה דיני מלכות, הציבור והמדינה בישראל שנה בשנה תשלב עמ' 231-210  
160.קוקיס, מרדכי מנוי מלך - רשות או חובה שמעתין 10 אלול תשכו עמ' 13-23  
161.קלר, שמואל ישעיהו בדין מלך ומלחמה במחיית עמלק מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעח-רפו  
162.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
163.קריגר, בן-ציון כבודו של השלטון בישראל תחומין כ (תשס) 109-118  
164.רבינוביץ-תאומים, בנימין משפטי הנפשות בדין הסנהדרין ובדין המלכות התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' מה-פא  
165.רבל, אליעזר צבי מלך וכהן משוח מלחמה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 336-350  
166.רבן, נ' שמואל והמלכת שאול ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 75-83  
167.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
168.רוזנבליט, פנחס מלכות ישראל במחשבת הדורות מחניים מה ערב חג העצמאות תשך עמ' 26-30  
169.רוזנברג, שמעון גרשון 'כיבוש המלך וסוריה' כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 66-61  
170.רוזנטל, בן ציון בענין מורד במלכות בית דוד אור המזרח שנה ו חוב' א טבת תשיט עמ' 20-22  
171.רוזנטל, מיכאל בעניין מלך בשבועת העדות זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קסא- קסו  
172.רוזנפלד, יקותיאל חיוב המלך בכבוד מלכות מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קכט-קל  
173.רזין, מ'; בנדור, ש' מוצא המלוכה בישראל (מבוא לספר שמואל) ת"א 1959 (עמ' 363-359: משפט וצדקה. עמ' 370-364: 'משפט המלך')  
174.ריינס, חיים זאב מלך ולא מלכה סיני כרך סז תשל עמ' שכז-שכח  
175.רלב"ג, משה מלך לא דן ולא דנים אותו ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 146-154  
176.רקובר, נחום 'דינא דמלכותא דינא' וגדריו [אוצר המשפט חלק א ערך 5760] הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 89-75. לנדמן, מיכאל אריה: עיונים ב'דינא דמלכותא דינא'. סיני כרך עו תשלה עמ' צא-צו; בין משפט המלך לדינא דמלכותא. בצרון כרך סו תשלה עמ' 33-29 
177.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
178.שביב, יהודה למי משפט המלוכה ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 147-154  
179.שביב, יהודה סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות [סמכות המלך כנגד מצווה] תחומין טו (תשנה) 118-131  
180.שולמן, שמריה בדין אין רוכבין על סוסו הפרדס שנה מד תשל חוב' ג עמ' 20-21  
181.שטיינזלץ, עדין בענין ברכת המלכות קול תורה שנה כד תשל חוב' ג-ה עמ' ח-יא  
182.שטיינר, חיים ישראל מלכות החשמונאים לאור תפיסת רבנו במשפט כהן סימן קמ"ד וההשלכה לימינו ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 155-182  
183.שילת, יצחק אתחלתא דמלכות - מושג הלכתי? צהר א סתיו תשס עמ' 25-30  
184.שמעוני, יהונתן בגדרי מלך במלחמת עמלק קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' קצב קצז  
185.שפירא, אברהם אלקנה מינוי מלך כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תפט-תקג  
186.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  
187. Abramski, Shmuel  The beginnings of the Israelite monarchy and its impact upon leadership in Israel  Immanuel 19 (1984-85), p. 7-21  
188. Alt, Albrecht  Das Konigtum in den Reichen Israel und Juda  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 2-22 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 116-134  
189. Alt, Albrecht  The Monarchy in Israel and Judah  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 239-259  
190. Arenhoevel, Diego op  Die Theokratie nach dem 1. und 2. Makkabaerbuch  Mainz 1967, 22 + 207 p.  
191. Baron, Salo Wittmayer  Kings and prophets (monarchical powers and its drawbacks; governmental diffusion; religion and law...)  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 53-84; vol. 3, p. 16-22; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 1, p. 63-108, 320-340  
192. Baron, Salo Wittmayer  The Israelite population under the Kings  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 22-73, 380-399  
193. Baron, Shimon  Why did Samuel initially reject monarchy  Dor le Dor 8 (1980), p. 171-180.  
194. Bartal, Arye  The prophet and the king  Dor le Dor 8 (1980), p. 111-113.  
195. Beard, J.R.  King  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 736-740  
196. Bernhardt, Karl Heinz  Das Problem der altorientalischen Konigs-Ideologie im Alten Testament  Vetus Testamentum Supplement 8 (1961), 7 + 351 p.  
197. Bernhardt, Karl Heinz  Zur Konigsideologie in Israel  Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock 17 (1969), p. 421-426  
198. Biberfeld, Abraham  Die Entwickelung des Konigtums im Alten Israel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 191-202  
199. Blidstein, Gerald J.  The monarchic imperative in rabbinic perspective  Journal of the Association for Jewish Studies 7/8 (1983), p. 15-39  
200. Boecker, Hans Jochen  Die Beurteilung der Anfange des Konigtums in den deuteronomistischen Abschnitten des 1. Samuelbuches  Neukirchen 1969, 100 p.   
201. Boer, P.A.H. de  'Vive le Roi!'  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 225-231  
202. Brueggemann, Walter  Kingship and chaos (A study in tenth century theology)  Catholic Biblical Quarterly 33 (1971), p. 317-332  
203. Brunner, Helmut  Gerechtigkeit als Fundament des Thrones  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 426-428  
204. Buccellati, Giorgio  Cities and nations of ancient Syria: an essay on political institutions, with special reference to the Israelite kingdom  Roma 1967, 264 p.  
205. Budde, Karl  Die Schatzung des Konigtums im Alten Testament  Marburg 1903, 33 p.  
206. Caspari, Wilhelm  Tronbesteigungen und Tronfolge der israelitischen Konige  Altorientalische Texte und Unter-suchungen 1,3 (1917), p. 141-254  
207. Cazelles, Henri  Shiloh, the customary laws and the return of the ancient kings  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 239-251  
208. Cohon, Samuel S.  King and kingdom  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 384-391  
209. Cothenet, E.  L'onction dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 716-728  
210. Crusemann, Frank  Der Widerstand gegen das Konigstum. Die antikoniglichen Texte des Alten Testamentes und der Kampf um den fruhen israelitischen Staat.  Neukirchen-Vluyn 1978, 8 + 257 p.  
211. Day, Edward  Was the Hebrew monarchy limited?  American Journal of Semitical Languages and Literature 40 (1923-­24), p. 98-110  
212. Diestel, Ludwig  Konigtum (in Israel)  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 860-863  
213. Eissfeldt, Otto  The Hebrew kingdom  Cambridge 1965, 81 p. = Cambridge Ancient History, vol. 2, Ch. 34  
214. Flanagan, James William  A study of the biblical traditions pertaining to the foundation of the monarchy in Israel  Dissertation Notre Dame University 1971, 6 + 193 p.  
215. Fohrer, Georg  Der Vertrag zwischen Konig und Volk in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959), p. 1-22  
216. Galling, Kurt; Marmorstein, A.  Das Konigsgesetz im Deuteronomium  Theologische Literaturzeitung 76 (1951), p. 133-138  
217. Goodenough, Erwin R.  Kingship in early Israel  Journal of Biblical Literature 48 (1929), p. 169-205  
218. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
219. Guttmann, Jehoshua; Bornstein, David Josef  Konigtum  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 256-267  
220. Hammerschmidt, Ernst  Konigsideologie im spatantiken Judentum  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 113 (1963), p. 493-511  
221. Heinemann, Heinrich  Das Konigtum nach biblisch-talmudischer Rechtsauffassung  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 115-140  
222. Hooke, S.H. (ed.)  Myth, ritual, and kingship: essays on the theory and practice of kingship in the ancient Near East and in Israel  Oxford 1958, 11 + 308 p.  
223. Jacobs, Joseph  King  Jewish Encyclopedia 7, p. 500-502  
224. Johnson, Aubrey R.  The role of the king in the Jerusalem cultus  In: The Labyrinth, ed. S.H. Hooke, London 1935, p. 71-111  
225. Johnson, Aubrey R.  Sacral kingship in ancient Israel  Cardiff 1955, 13 + 155 p.; 2nd ed., Cardiff 1967, 14 + 167 p.  
226. Johnson, Aubrey R.  Hebrew conceptions of kingship  In: Myth, ritual and kingship, ed. S.H. Hooke, Oxford 1958, p. 204-235  
227. Knierim, Rolf  מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
228. Koolhaas, A.A.  Theocratie en Monarchie in Israel  Wageningen 1957, 159 p. (with Engl. summary)  
229. Kutsch, Ernst  Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im alten Orient  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 87 (1963), 78 p.  
230. Leibowitz, G.  Der Begriff des j?dischen Konigsrechts, Dina d'Malchuta Dina  n.p., n.d., 21 p. (typewr.)  
231. Lesetre, Henri  Roi  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1114-1123  
232. Lesetre, Henri  Sedition (Mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  
233. Levy, Emile  La monarchie chez les juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud  Paris 1885, 5 + 89 p.  
234. Lewysohn, L.  Die Konigslehre des Talmuds  Orient 11 (1850), p. 513-515, 573-574, 659-663, 740-742  
235. Leydekker, Melchior (tr.)  Rabbi M. Maimonidis Tractatus de regibus Hebraeorum eoromque bellis... praesertim de Rege Messias  Rotterdam 1699  
236. Liver, Jacob; Rabinowitz, Louis I.  King, kingship  Encyclopedia Judaica 10, p. 1011-1021  
237. Lund, Daniel (praes.); Justus, Christopher (resp.) משחת מלכי העברים , sive unctio regum hebraeorum  Dissertation Upsala 1707, 30 p.  
238. Macalister, A.  Anointing  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 100-102  
239. Macholz, Georg Christian  Die Stellung des Konigs in der israelitischen Gerichtsverfassung  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 157-182  
240. McCarthy, Dennis J.  The inauguration of monarchy in Israel; a form-critical study of I Samuel 8-12  Interpretation 27 (1973), p. 401-412  
241. McCullough, W. Stewart  Israel's kings, sacral and otherwise  Expository Times 68 (1956-57), p. 144-148.   
242. Mendenhall, George E.  The monarchy  Interpretation 29 (1975), p. 155-170  
243. Mettinger, Tryggve N.D.  Salomonic state officials: a study of the civil government officials of the Israelite monarchy  Lund 1971, 13 + 186 p.  
244. Morgenstern, Julian  Annointing  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 331-333  
245. North, C.R.  The Old Testament estimate of the monarchy  American Journal of Semitical Languages and Literature 48 (1931-32), p. 1-19  
246. North, C.R.  The religious aspects of Hebrew kingship  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 50 (1932), p. 8-38  
247. North, Robert  Civil authority in Ezra  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 337-404  
248. North, Robert  Reges  Roma 1971, 200 p.  
249. Noth, Martin  Das Krongut der israelitischen Konige und seine Verwaltung  Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins 50 (1927), p. 211-244  
250. Orelli, C.v.  Konigtum in Israel  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 10, p. 628-633  
251. Polish, David  Some medieval thinkers on the Jewish king  Judaism 20 (1971), p. 323-329  
252. Press, S.D.  King, kingdom  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1799-1802  
253. Pritsch, Erich  Ein Beitrag zum orientalischen Konigsrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 388-403  
254. Probus, Marcus Antonius  De monarchia regni Israelis oratio habita publice  XX Schola Islebiensi (Eisleben) 1585-1586 = Oratio de monarchia regni Israelis. Leiden 1702 (in: Elenchi Judaici, ed. C. Helvicus), 88 + 466 + 6 p.  
255. Purves, G.T.  Crown  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 529-531  
256. Roshwald, Mordecai  Theocracy in Israel in antiquity and today  Jewish Journal of Sociology 14 (1972), p. 5-42  
257. Sauer, Georg  Die Bedeutung des Konigtums fur den Glauben Israel  Theologische Zeitschrift 27 (1971), p. 1-15  
258. Schickard, Wilhelm  ;משפט המלך jus regium hebraeorum, e tenebris rabbinicis erutum, et luci donatum. Cum animadversionibus et notis Jo. Benedicti Carpzovi.  Leipzig 1674, 7 + 482 + 50 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 24   
259. Schiffman, Lawrence H.  The king, his guard, and the royal council in the Temple Scroll  Proceedings, American Academy for Jewish Research 54 (1987), p. 237-259  
260. Schmidt, Werner H.  Kritik am Konigtum  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 440-461  
261. Schwarzfuchs, Simon  Les lois royales de Maimonide  Revue des Etudes Juives 111 (1951-52), p. 63-86  
262. Siegfried, C.  Konig, Konigreich  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 370-371  
263. Silver, Daniel Jeremy  Monarchy  In the time of harvest, essays in honor of Abba Hillel Silver, 1963, p. 421-432  
264. Silver, Daniel Jeremy  'Moses our teacher was a king'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 123-132  
265. Soggin, J. Alberto  Zur Entwicklung des alttestamentlichen Konigtums  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 401-418.   
266. Soloweyczick, Elias  Moses Maimonides, Hilchoth Melachim, renfermant les lois concernant les rois et la guerre..., trad. par Elie Lambert  Metz 1865, 11 + 120 p.  
267. Szikszai, S.  King, kingship  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 11-17  
268. Tadmor, Hayim  'The People' and the kingship in ancient Israel: the role of political institutions in the biblical period  Journal of World History 11 (1968), p. 46-68 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 46-68  
269. Talmon, Shemaryahu  'The rule of the king', I Samuel 8:4-22  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 53-67  
270. Tritton, A.S.  King (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 725-728  
271. Weinfeld, Moshe  The king as the servant of the people: the source of the idea  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 189-194  
272. Weisberg, Stephen Elliot  Some characteristics of early Israel monarchy  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1963, 72 p.  
273. Widengren, Geo  Sakrales Konigtum im Alten Testament und im Judentum  Stuttgart 1955, 127 p.  
274. Wittichen, (Karl)  Konigthum, israelitisches  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 557-564  
275. [Lourie, Anton] Landau, A.L.  Das Judentum in staatsburgerlicher Beziehung  Breslau 1832, 96 + 3 p.  
276.[מנדלשטם, אברהם אריה] שני פרקים. (א) על דבר החוב המוטל עלינו לאהוב ולכבד את אדונינו הקיסר, ירום הודו... (ב) על דבר מעלת וכבוד העמים הישרים אשר בזמננו פטרבורג תריב 86 + 129 עמ'