Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטן, יוסף השלכותיו של גט לחומרא אבני משפט ו תשסו עמ' 47-64  
2.אבינר, שלמה חיים הכהן איש הדעת הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 34-13  
3.אברמסקי, שמואל; ליוור, יעקב; שטרן, מנחם כהן, כהונה האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 597-589  
4.אברמסקי, שמואל; תא-שמע, ישראל לוי האנציקלופדיה העברית כרך כא עמ' 371-366  
5.אוחנה, ראובן בירור אם יש חיוב לתת מעשר ראשון ללוי גם בזה"ז תנובות שדה גל' 13 אב-אלול תשנז עמ' 36-47  
6.אונגר , זאב האם מותר לכהן להיטמא למת כדי להציל אבר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קיז- קיח  
7.אטינגר, שמואל קווים לתולדות המתח בין כהונה ומלוכה בהיסטוריה היהודית כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 20-9  
8.איטח, יהודה בדין שבויה לכהן מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קמז-קנה  
9.איטח, יהודה בדין שבויה לכהן בני שלמה תשנח עמ' י-כא  
10.אינפלד, נתן כהן שאינו מודה בעבודה וכופר אם פסול לעבודה שמוש חכמים תשסא עמ' יט-כג  
11.אלבום, יוסף הצורך בייחוס כהונה לחידוש העבודה תחומין ט תשמח עמ' 460-449  
12.אלברג, שמחה דין ירושה מחיים במלכות ובכהונה הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 14-11; חוב' ט סיון תשמב עמ' 23-21  
13.אלדד, גד החללות כתופעה וכאיסור חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 149-163  
14.אלון, גדליהו פראירתין, לתולדות הכהונה הגדולה בסוף ימי בית שני תרביץ שנה יג תשב עמ' 1-24, 70-69; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 48-76  
15.אליהו, מרדכי טומאה של כהן לאבר מן החי במקום סכנת אבר המאיר לארץ גל' 24 אב תשנט עמ' 9-15  
16.אנציקלופדיה תלמודית חלוצה לכהן כרך טו עמ' שעד-שפה  
17.אנציקלופדיה תלמודית חלל כרך טז עמ' ב-מג  
18.אנציקלופדיה תלמודית בית דין של כהנים כרך ג עמ' קפא  
19.אנציקלופדיה תלמודית גיורת כרך ו עמ' כא-לב  
20.אנציקלופדיה תלמודית גרושה לכהן כרך ו עמ' שמג-שנד  
21.אנציקלופדיה תלמודית זונה כרך יב עמ' מט-עד  
22.אפשטיין, יעקב יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו תחומין ה תשמד עמ' 193-187  
23.אפשטיין, יעקב כתב יוחסין ומעלתו בימינו אמונת עתיך 24 אב-אלול תשנח עמ' 19-23  
24.אפשטין, יעקב טיסת כהנים מעל בית קברות תחומין כב (תשסב) 495-503  
25.אפשטין, יעקב יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 61-68  
26.אפשטין, יעקב כתב יוחסין ומעלתו בימינו חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 347-351  
27.ארליך, מיכאל טומאת כהן לאשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ריח-רכ  
28.ארלן, יעקב כהן שהרג את הנפש אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 131-137  
29.ארק, אהרן יהודה מי שאינו יודע אם הוא כהן או לוי הפרדס שנה מו תשלב חוב' ז עמ' 15-17  
30.בורודיאנסקי, אפרים בדין חייבי לאוין דכהונה וקהל מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קלב-קלה  
31.בירן, שמעון פנויה החשודה בבעילת פסול - האם כשרה לכהונה? שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 91-73  
32.בית הדין הרבני פסק הדין של ביה"ד הרבני בענין חקלאי-גורפינקל [בדבר נישואי כהן וגרושה] דעות גל' כז סתו תשכה עמ' 34-30  
33.בית הדין הרבני הגדול ירושלים פסק דין בדבר נישואי כהן וגרושה אור המזרח שנה ד חוב' ב ניסן תשיז עמ' 17-16  
34.בלומנפלד, מאיר רציעת עבד עברי כהן וחלל שעבודתו כשרה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
35.בלייך, יהודה דוד כהנים כתלמידים בבתי-ספר לרפואה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' פד-צד; לימודי תלמידים כהנים בבתי ספר לרפואה. הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קצט-רי  
36.בלייך, יהודה דוד סידור חופה לכהן וספק גרושה כדי למעט באיסורין תחומין ט תשמח עמ' 49-41  
37.בלייך, יהודה דוד בענין נשואי כהן ואשה שקבלה גט מחומרא הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 14-12; חוב' ג כסלו תשמח עמ' 21-19  
38.בן-יעקב, צבי יהודה מעמדה של בת לאב נכרי ואם יהודיה (האם יכולה להנשא לכהן) סיני כרך קיז תשנו עמ' כט-מ  
39.בן-יעקב, צבי יהודה בענין חזקת כהונה ובדין גיורת לכהן סיני כרך קכ תשנז עמ' פו-צד  
40.בן-ציון, שמעון דברי כהן משוח מלחמה אל צבאות ישראל ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 91-79  
41.בס, דוד נישואי בת נכרי לכהן תחומין כח תשס"ח עמ' 43-57  
42.בקשי-דורון, אליהו חזקת כהונה אצל יוצאי פרס אור תורה שנה לג תשסא עמ' תנד-תנח  
43.בר-אילן, מאיר הפולמוס בין חכמים לכהנים בשלהי ימי בית שני חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 302 עמ'  
44.בר-דע, יצחק כהונת יצחק (דיני הכהן והלוי בזמן הזה) רמת גן תשנז 147 עמ'  
45.בר-דע, יצחק כהונת יצחק (דיני הכהן והלוי בזמן הזה) רמת גן תשנז 147 עמ'  
46.ברוט, שמואל כהנים לגבי חובת הגיוס קול תורה שנה ה תשיא חוב' י-יא עמ' ח-יא  
47.ברנפלד, שמעון יחוסי כהונה ולוייה השלח כרך מ תרפב עמ' 25-30, 144-137  
48.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
49.ברקוביץ, מאיר משפחת אם אבני משפט ז תשסז עמ' 53-64  
50.גבריהו, חיים מ' חוק הכהנים במצרים ובישראל ספר טור סיני, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ח ירושלים תשך עמ' 47-59  
51.גודמן, אהרן בענין קדושת כהונה קול התורה גל' לג תשרי תשנג עמ' נז-סב  
52.גוטפרב, אשר דב בענין אי יש נחלה ללוים לעת"ל אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קעו-קעז  
53.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
54.גולדברג, זלמן נחמיה הקרבנת קורבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים מעלין בקודש ה אב תשסג עמ' 49-64  
55.גולדברג, זלמן נחמיה כהן ואביו מי קודם תחומין כא (תשסא) 372-373  
56.גולדברג, משה צבי משוח מלחמה בבית שני הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 21-19  
57.גולדברג, משה צבי בענין משוח מלחמה הפרדס שנה נח חוב' ג כסלו תשמד עמ' 19-17  
58.גורן, שלמה האם מותר לסטודנטים כהנים ללמוד אנטומיה? יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' כט-מד; כהנים בלימוד הרפואה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תצו-תקיא  
59.גורן, שלמה האם מותר לכהן ללמוד רפואה? אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 65-84  
60.גילרנטר, אלטר פנחס בדין זונה לכהונה הפרדס שנה כז חוב' ח אייר תשיג עמ' 14-16  
61.גילת, יצחק ד' חלוצה - דרבנן היא? עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 142-135  
62.גלינסקי, אליעזר גדרי איסור "ולא יחלל את זרעו" חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 139-148  
63.גליקמן, יצחק רופא כהן המבצע הפלות נעם ספר כ תשלח עמ' קעא-קפו  
64.גרוסמן, יחיאל בענין אשת כהן שנאנסה בית יצחק שנה ט תשך עמ' 64-67  
65.גרוסנס, אריה ליב בענין חליצה [נישואי חלוצה למי שחשוד שהוא כהן] נעם ג תשך עמ' קי-קכא  
66.גרינברג, שמואל המלכות והכהונה - והשלטון המדיני בישראל סיני כרך כ תשז עמ' קסא-קסח  
67.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
68.גרשוני, יהודה חובת עבודת הצבא לעוסק בתורה (דין שבט לוי במלחמות רשות וחובה ואם נוטלין חלק בארץ לעתיד לבא) תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 728-732  
69.דויטש, חיים צבי בענין כהן שנולד עם אצבע יתירה מבקשי תורה גל' ל ניסן תשנא עמ' רעד-רעח  
70.דניאלס, שמואל נאמנות טענותיו של גר ודין פגימה מגל יג תשסב עמ' 125-139  
71.היבנר, שמואל המותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה? הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 28-17  
72.הכהן, יוסף שימוש כהן בכהן חבירו ורב בכהן תלמידו אור תורה שנה כז תשנה עמ' תרמא-תרמב  
73.הכהן, מרדכי האם מותר לכהן ללמוד רפואה סיני כרך נד תשכד עמ' מ-מו  
74.הכהן, מרדכי למוד רפואה לכהן בהלכה מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קכ-קכז  
75.הלברשטט, מתתיהו; גולדמינץ, אברהם יעקב טיסת כהנים מעל בית קברות תחומין כב (תשסב) 504-510  
76.הלוי, חיים דוד בענין כניסת כהנים לקברות הצדיקים אור תורה שנה כו תשנד עמ' תח-תתיג  
77.הלוי, חיים דוד מעמד הכהנים והלוויים בזמן הזה אמונת עתיך 23 סיון-תמוז תשנח עמ' 11-19  
78.הלפרין, לוי יצחק לימוד רפואה לכהנים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' קז-קכג  
79.העלער, מאיר בענין כה"ג מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קמה-קמו  
80.הרן, מנחם כהנה, כהנים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 14-45  
81.הרן, מנחם ערי הלויים: אוטופיה ומציאות היסטורית תרביץ שנה נז תשיח עמ' 421-439  
82.הרצברג, משה בן לוי בנחלת הארץ ובביזתה בשדה חמד שנה טז תשלג עמ' 40-51  
83.הרשלר, משה בת מאם יהודיה ואביה גוי, לכהן הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שמז-שמט  
84.ואזנר, שמואל הלוי האם מותר לכהן לבקר בבית חולים תחומין יט (תשנט) 323-326  
85.והל, ז' הכהנים והלויים השלח כרך לה תרעח-תרעט עמ' 313-301  
86.וואלעס, דוד הנהגת כבוד בלויים אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' רמט-רנה  
87.ווזנר, יוחנן בענין נשואי בת כהן לישראל ובת ישראל לכהן זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' טו-יח  
88.ויינברג, יחיאל יעקב כהן שנשא פגומה מה דינו ודין בניו הדרום חוב' נ תשרי תשכה עמ' 2-8  
89.ויינברג, יחיאל יעקב בדין ספק חלל נועם ספר ח תשכה עמ' א-ח  
90.וייס, יהונתן בנימין העסקת כהן בבי"ח בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קלט-קמח  
91.וייספיש, אליעזר כח הירושה בשררת הכהונה הגדולה ישורון יג אלול תשסג עמ' תרסו-תרעד  
92.ויל, דניאל מאיר ה"מתיבתא ללויים" וניגוני המקדש תחומין יז (תשנז) 461-472  
93.וינוגרד, שמעון פסולי קהל ופסולי כהונה הפרדס שנה מז חוב' ט סיון תשלג עמ' 17-15; אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 37-30  
94.וינוגרד, שמעון בענין פסולי קהל ופסולי כהונה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 97-108; כב תשלג עמ' 76-73; הפרדס שנה מז תשלג חוב' ב עמ' 10-9; ג עמ' 9-11; ד עמ' 13-15; ה עמ' 7-9  
95.ויס, אשר זליג כבוד הכהונה וקדושתה מח עמ' שי-שיד  
96.ויס, אשר זליג מתנות כהונה ולויה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לז עמ' רמא-רמו  
97.ויס, אשר זליג כהן שנמצא חלל מנחת אשר, דברים, תשסז סי' סז-סח עמ' תנא-תסב  
98.ז'ולטי, בצלאל בדיני כהן גדול מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' מג-נ  
99.ז'ולטי, בצלאל שבט לוי בכבוש ובחלוקת הארץ אמנה ירושלים תרצט עמ' פד-פח  
100.זולטי, יעקב בצלאל בענין אלמנה מן הנישואין לכהן גדול מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' צה-ק  
101.זוסמן, יוסף קדושת ישראל, הכהונה ובית המקדש הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 12-1  
102.זילבר, עזריאל חיים נאמנות אשה להינשא לכהן על פי הבבלי והירושלמי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 24-34  
103.זילברג, משה יש לחייב כהן לזון את אשתו ה'גרושה' באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 234-231  
104.זכריה, ראובן בדין משוח מלחמה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 85-82  
105.זנגר, יום טוב יציאת כהן מא"י בזמן הזה קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רמג-רמז  
106.זעפרני, שמואל קורס חובשים לחייל כהן המאיר לארץ גל' 21 אייר תשנט עמ' 85-87  
107.זקס, חיים ליב לתפקידי הכהונה בישראל הפרדס שנה ל חוב' יא אב תשטז עמ' 21-22  
108.טובול, יחיא כהן שחי עם בת נוכרי שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' מט-סה  
109.טויבר, יחיאל נישואי בעלת תשובה לכהן דברי משפט ג תשנח עמ' עה-פג  
110.טולידנו, פינחס ב' שאלה ותשובה בענין בתו של גוי מישראלית להינשא לכהן אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 41-50  
111.טיקטין, אברהם (בעל פתח הבית) תשובה בענין איסור שבויה לכהן מסורת תשל עמ' ה-ח  
112.טפ, חיים אייזק בענין פסול זונה לכהונה אספת מחקרים תורניים, תשלג עמ' קט-קיד  
113.יונה, ישראל מאיר בדין ספק גיורת לכהן בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' נב-נו   
114.יוסט, מאיר דבר הלכה בענין הנולד מלויה ונכרי הפרדס שנה מג תשכט חוב' ו עמ' 19-16; ספר היובל Liber amicorum voor Opperrabbijn A. Schuster, Assen 1971 141 עמ' 53-57  
115.יוסף, עובדיה בדין בתו של גוי מישראלית להנשא לכהן חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ה-ח  
116.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 10-12  
117.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
118.ישר (שליכטר), ברוך תורת הכהן והלוי בימינו ירושלים תשכז קיט עמ'  
119.כהן, בנימין נ' בענין יחוסי כהונה צהר הבית. בית חלקיה תשמט עמ' צז -קיא  
120.כהן, גיל בענין השתמשות בכהן בזה"ז אור תורה שנה לב תשס עמ' תט-תיג  
121.כהן, חנוך הניך כה תברכו את בני ישראל - מצוות עשה מן התורה שנה בשנה תשן עמ' 223-230  
122.כהן, יוסף שלמה בדין השתלת איברים לכהן עטרת שלמה י תשסה עמ' שיב-שכב  
123.כהן-דורס, שלמה כהנים מחוץ לתחום עולי בבל תחומין יח (תשנח) 468-473  
124.כהן-דורס, שלמה כניסת כהנים לבתי-חולים תחומין יט (תשנט) 327-334  
125.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
126.כץ, אריה אסור שבויה לכהן - גזרה או ספק? חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 164-180  
127.כץ, יוסף שיעור משיחת מלכים וכהנים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפד-קפה  
128.כץ, רון ריח הגט הפוסל לכהונה מעליות טז תשנה עמ' 140-150  
129.לבנון (וייספיש), יצחק גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה אם מותרת להנשא לכהן האשל חוב' 9 פסח תשלד עמ' 38 ,15-13; חוב' 10 ערה"ש תשלה עמ' 31  
130.לבנון, דוד בדין מעוברת שהתגיירה ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 45-49  
131.לויטן, אשר ניסן בדין ממזר מכהן אם יש עליו קדושת כהונה הפרדס שנה כח חוב' ב חשון תשיד עמ' 6-9; חוב' ד טבת תשיד עמ' 14-18  
132.לויטס, חיים מנחם פסק דין בענין כהן וגיורת דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסב-קסג  
133.לוין, שלמה יצחק בדין כהן במחנה הלוחמים הפרדס שנה כז חוב' ז ניסן תשיג עמ' 17-14  
134.לוריא, בן-ציון ערי הכהנים בימי בית שני HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 44 1973 חלק עברי עמ' א-יח  
135.ליוור, יעקב פרקים בתולדות הכהונה והלוויה; עיונים ברשימות שבדברי הימים עזרא ונחמיה ירושלים תשכט 136 עמ'  
136.ליכט, יעקב שלום; מזר, בנימין לוי, לויים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 485-460  
137.ליכטנשטיין, משה "כתר כהונה לזרעו של אהרן" עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 271-287  
138.ליפשיץ, גימפל בענין חינוך כהן גדול קול התורה גל' כו תשרי תשנ עמ' מד-מט  
139.למברגר, משה נתן נטע בדיקת מת על ידי רופא כהן למניעת ניתוחו בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מא-מד  
140.לנגר, אורי בנדון... [גם בענין יציאת הלוים למלחמה] המאור שנה טו קונ' ה אדר תשכד עמ' 3-5  
141.לנדסברג, נח נישואי גיורת למי ששמו 'כהן' תחומין יט (תשנט) 144-147  
142.לרפילד, דניאל איסור של לקיחת נחלה בארץ ישראל על ידי שבט לוי הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 90-71  
143.מגנצא, צבי משיחת הכהן הגדול מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שצח-תד  
144.מור, מנחם הכוהנים הגדולים ביהודה בתקופה הפרסית בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 67-57  
145.מורגנשטרן, אריה מעמדם החברתי של הכהנים בימי הביניים אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 136-127  
146.מזרחי, מרדכי אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו ב"פיקציה" האם כשרה היא לכהן בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 61-63  
147.מרגליות, אליעזר חוקי הכהנים והקרבנות ביחזקאל תרביץ שנה כב תשיא עמ' 27-21  
148.משאש, שלום נשאת ונתגרשה ע"י הריפורמים, אם מותרת לכהן שאלה להלכה ולמעשה אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתיט-תתכה  
149.נבנצל, אביגדור בני לוי הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 59-52  
150.סגל, יהודה זרחיה נשיאת כפיים לכהן שהרג נפש צמח יהודה ג, אשדוד תשסא עמ' קמג-קמה  
151.סגל, יהודה זרחיה בדין כהן שנושא אשה בעבירה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' מב-מח  
152.סגל, יוסף ילקוט לוים; כולל מדרשים ואגדות חז"ל השייכים לעניני לוים ניו-יורק תשיט קלט + רו עמ'  
153.סגל, יוסף תורת לוים; חלק ג: כולל דינים השיינים ללוים בזמן הבית ובזמן הזה אשר לקטתי ואספתי מפסקי הרמב"ם ומדברי רבותינו... בהוספת באור משלי ירושלים תשכד 71 עמ'  
154.סגל, שפטיה בענין טומאת כהן לקרוביו שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קנט-קסג  
155.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
156.סולובייצ'יק, יוסף דוב מנוי כהן לדבר אל העם במלחמת מצוה ובמלחמת רשות הפרדס שנה נ חוב' ה שבט תשלו עמ' 18-15  
157.סלושץ, צבי א' האב נקנס בעוון הבת מגל יג תשסב עמ' 99-105  
158.עמנואל, יונה כהן גדול צדוקי או רשע בעבודת יום הכפורים המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 38-27  
159.פוגלמן, מרדכי אין בית דין מתעצלין סיני כרך מח תשנא עמ' נ-נד; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' ו עמ' כ-כג  
160.פוגלמן, מרדכי בית דין של לויים בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' יא עמ' ריא-ריג  
161.פיקסלר, דרור קבר אינו מטמא באהל - פתרון לבעית טומאת כהנים תחומין כ (תשס) 376-391  
162.פלדמן, דניאל צבי בדין מכרי כהונה קול צבי ב תשס עמ' 291-305  
163.פלק, זאב על הנשואין של כהן וגרושה דעות גל' כז סתו תשכה עמ' 35-40. תשובה למשיגים. שם גל' כח חורף תשכה עמ' 141-139. מענה רב. שם גל' כט אביב תשכה עמ' 207-208  
164.פלק, זאב משפט המקדש והכהנים בהלכה דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 109-105  
165.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
166.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
167.פרלוב, יעקב בדין איסור שפחה ונכרית לישראל ולכהן מישרים חוב' ו כסלו תשלא עמ' נג-סב  
168.פרלמן, ש"מ ערי הלוים ומגרשיהם לונדון תרעד 12 עמ'  
169.צוקרמן, דובעריש כהן הנושא נשים בעבירה הפרדס שנה לא חוב' י תמוז תשיז עמ' 13-14  
170.קבלן, חנן יהודיה שאביה גוי אם כשרה לכהונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' קצא-רב  
171.קגן, אברהם מתתיה בדין כהן שמחל על כבודו הפרדס שנה כח חוב' ו אדר א תשיד עמ' 10-13  
172.קוטלר, יוסף חיים שניאור בענין אם שבט לוי נוטל חלק בביזה הפרדס שנה נו חוב' ט סיון תשמב עמ' 11-8  
173.קופמן, יחזקאל מתנות הקודש ציונים, לזכר י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 115-101  
174.קופרמן, יהודה סוגית הכוהנים-הלויים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ה ירושלים  
175.קוק, אברהם יצחק מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו  
176.קורצטג, משה האם יכול כהן לשאת בתם של נכרי ויהודיה תחומין טו (תשנה) 292-296  
177.קימלמן, ראובן האוליגארכיה הכוהנית ותלמידי החכמים בתקופת התלמוד ציון שנה מח תשמג עמ' 147-135  
178.קלופט, יואל מי ששמו המשפחתי בכהונה אם נאמן לומר שאינו כהן קול תורה שנה טז תשכב חוב' ו עמ' ד-ז  
179.קמינצקי, יעקב בענין כהן משוח וכהן עובד שערי בינה א תשמח עמ' סב-סד  
180.קפלן, אריה ליב בענין ריח הגט הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 7-9  
181.קראוס, שרגא מות הכהן הגדול מעליות יז תשנו עמ' 82-90  
182.קרל, צבי הכהנים והלוויים בתקופת המקרא כנסת ספר ז תשב עמ' 366-348  
183.רבינוביץ, אברהם צבי מעמד הלויים בעבר בהווה ובעתיד תחומין ה תשמד עמ' 507-496  
184.רבל, אליעזר צבי מלך וכהן משוח מלחמה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 336-350  
185.רובינשטיין, שמואל ת' קדושת כהנים בזמן הזה סיני כרך נב תשכג עמ' קסא-קסז  
186.רובינשטיין, שמואל ת' טענת אמתלא לביטול חזקת אישות או חזקת כהונה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' נח-סח  
187.רווח, שניאור זלמן חיוב נתינת מעשר ראשון ללוי בזה"ז תנובות שדה גל' 11 ניסן-אייר תשנז עמ' 9-13  
188.רוזמרין, משה בענין איסור נחלת לויים בארץ הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 24  
189.רוזנטל, בן-ציון בענין כהן בגט על תנאי המאור שנה יא קונ' ח תמוז תשך עמ' 8-5  
190.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
191.רוטנברג, מרדכי כהן המחלל שבת אם ישא את כפיו מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' לה-מב  
192.רייזמן, צבי האם כהן משובט רשאי לעלות לדוכן אסותא א ירושלים תשסו עמ' רפה-שיא  
193.רייכמן, אליהו דוד בענין איסור יציאת כהן לארץ העמים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' עג-עז  
194.רפלד, מאיר שורו של כהן גדול בכמה? ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 87-85  
195.רקובר, נחום מעמדו של כהן שחטא ושב סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקכ-תקכט  
196.שוורץ, דן מעמדו של כהן מומר שחזר בתשובה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 227-235  
197.שוחטוביץ, אהרן בענין כהן ואנוסתו שנתגיירה המאור שנה ו חוב' א תשרי תשטו עמ' 16-17  
198.שטיינפלד, צבי אריה למשמעות של 'מרובה בגדים' סיני כרך צא תשמב עמ' כג-מג  
199.שטיינפלד, צבי אריה לדינם של מרובה בגדים משמש ומרובה בגדים שעבר סיני כרך צג תשמג עמ' מג-נא  
200.שטיינפלד, צבי אריה משיח, מרובה בגדים, כהן משמש וכהן שעבר תרביץ שנה נב תשמג עמ' 434-411  
201.שטיינפלד, צבי אריה הוראת הכהן המשיח סיני כרך צה תשמד עמ' קלה-קנו  
202.שטרן, שלמה כהן ולימוד רפואה ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ' 51-53  
203.שלזינגר, אליהו  אשת כהן מעוברת היכן תלד בית הלל גל' כז טבת תשסז עמ' מו-מח  
204.שפירא, יעקב אשת כהן שנאנסה ושמירת הזוגיות - הלכה וקולנוע משפחה במשפט כר' א אב תשסז עמ' 303-331  
205.שפרבר, דוד בדין משפחה שבידם צוואה שלא להשתדך עם כהנים חיי אפרים א ירושלים תשסא עמ' נח-סב  
206.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דכהני שלוחי דידן או דשמיא ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תנ-תנה  
207.שראל, חיים צבי בא וראה כמה גדול כחן של כהנים...  תחומין כא (תשסא) 533-554  
208.שרביט, ברוך הכהן בכת מדבר יהודה בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313  
209.שרמן, אברהם חזקת כהנים בזמן הזה מורשה יא תשלז עמ' 96-93   
210. Abba, Raymond  Priests and Levites  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 876-889  
211. Abba, Raymond  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 257-267  
212. Abba, Raymond  Priests and Levites in Ezekiel  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 1-9  
213. Allon, Nigel  Some levitical traditions considered with reference to the status of Levites in pre-exile Israel  Heythrop Journal 21 (1980), p. 1-13  
214. Alon, Gedalyahu  The levitical uncleanliness of Gentiles; the bounds of the laws of levitical cleanness  In: Jews, Judaism and the classical world, Jerusalem 1977, p. 146-234  
215. Auerbach, Elias  Der Aufstieg der Priesterschaft zur Macht im alten Israel  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 236-249  
216. Auerbach, Elias; Guttmann, J.; Bornstein, David Josef  Levi (Leviten)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 833-843  
217. Baudissin, Wolf Wilhelm  Priests and Levites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 67-97  
218. Baudissin, Wolf Wilhelm  Die Geschichte des alttestamentlichen Priesterthums  Leipzig 1889, 15 + 312 p.  
219. Berry, George Ricker  Priests and Levites  Journal of Biblical Literature 42 (1923), p. 227-238  
220. Bucher, O.  Levites  New Catholic Encyclopedia 8, p. 684-685  
221. Buchler, Adolf  Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jerusalemitischen Tempels  2. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 1895, p. 3-207  
222. Buchler, Adolf  Die priesterlichen Zehnten und die romischen Steuern in den Erlassen Casars  Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider's, 1896, p. 91-109  
223. Buchler, Adolf  Das j?dische Verlobnis und die Stellung der Verlobten eines Priesters im 1. und 2. Jahrhundert  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 110-144  
224. Buchler, Adolf  La purete levitique de Jerusalem et les tombeaux des Prophetes  Revue des Etudes Juives 62 (1911), p. 201-215; 63 (1912), p. 30-50  
225. Buchler, Adolf  Die Schammaiten und die levitische Reinheit des עם הארץ  Festschrift...Jakob Freimann zum 70. Geburtstag, 1937, p. 21-37  
226. Buchler, Adolf  The Jewish betrothal and the position of a woman betrothed to a priest in the first and second centuries  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 126-159  
227. Buttenwieser, Moses  Priest  Jewish Encyclopedia 10, p. 192-196  
228. Cohen, Martin A.  The role of the Shilonite priesthood in the united monarchy of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 59-98  
229. Cohn, Marcus  Priesterehe  J?disches Lexikon 4, p. 1122-1123 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 135-136  
230. Dassov, Theodor (praes.); Krumbholtz, Jonas (resp.)  De rebus in agris relictis Hebraeorum veterum, ad illustranda varia Sacrae S(cripturae) commata  Dissertation 1697, Wittenberg 1714, 40 p.  
231. Denham, Joshua Fred.  Priest  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 569-579  
232. Eisenstein, Judah David  Temple, administration and service  Jewish Encyclopedia 12, p. 81-85  
233. Emerton, J.A.  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 12 (1962), p. 129-138  
234. Enciclopedia Judaica Castellana  Levitas  Vol. 6, p. 580-582  
235. Falk, Zeev W.  The law of Temple and Priests in the Halakhah  Proceedings, 5th World Congress of Jewish Studies (1969), p. 236-237  
236. Fassel, Hirsch B., a.o.,  Die Kohenfrage  Ben Chananja 4 (1861), p. 4, 27, 92-93, 148-149  
237. Frankel, Zacharias  Die Bedeutung der Priesterschaft fur die Gesetzgebung wahrend des zweiten Tempelbestandes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 97-118  
238. Gardiner, Frederic  The relation of Ezekiel to the levitical law  Journal of Biblical Literature 1 (1881), p. 172-205  
239. Ginsburg, Christian D.  Levites  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 819-829  
240. Graetz, Heinrich  Eine Strafmassregel gegen die Leviten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 97-108  
241. Graetz, Heinrich  Die Bedeutung der Priesterschaft fur die Gesetzgebung wahrend des zweiten Tempelbestandes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 97-118  
242. Graf  Levi, Leviten  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 29-32  
243. Graf  Priester  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 594-605  
244. Grattenauer, Carl Wilhelm F.  Vom Stamme Aaron und dessen angeblichen Vorrechten  Jerusalem [Berlin!] 1817, 12 + 73 p.  
245. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
246. Gunneweg, Antonius H.J.  Leviten und Priester  Gottingen 1965, 225 p. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 89  
247. Haran, Menahem; Stern, Menachem  Priests and priesthood  Encyclopedia Judaica 13, p. 1069-1091  
248. Harvey, A.E.  Priest  Expository Times 84 (1972-73), p. 200-203  
249. Haupt, Paul  Babylonian elements in the levitic ritual  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 55-81  
250. Hirsch, Emil G.  High Priest  Jewish Encyclopedia 6, p. 389-393  
251. Hirschfeld, Hartwig  Priest, priesthood (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 322-325  
252. Hoenig, Sidney B.  The priest anointed for war  Jewish Academy of Arts and Sciences, Annals 1 (1974), p. 99-111  
253. Hottinger, Johann Konrad הלכות מעשרות , seu commentarius philologicus de decimis Judaeorum  Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 20*  
254. Kalthoff, Joh. Heinr.  Der Priesterstamm, die Leviten, die Priester  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 187-196  
255. Kaufman, Robert A.  The priesthood in the talmudic period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1955, 73 p.  
256. Kegel, Martin  The history of the Israelitish priesthood  Aftermath Series 1,2 (1923), p. 44-84  
257. Kittel, Rudolf  Priester  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 694-697  
258. Klein, Isaac  The marriage of a Kohen to a Giyoret  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 22-26  
259. Koberle, J.  Priestertum im Alten Testament  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 32­47  
260. Lefevre, A.  Levitique (organisation)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 389-397  
261. Lesetre, Henri  Pretre  Dictionnaire de la Bible 5, p. 640-660  
262. Levine, Baruch A.  Levites  Encyclopedia of Religion 8, p. 523-532  
263. Levine, Baruch A.  Priesthood: Jewish priesthood  Encyclopedia of Religion 11, p. 534-536  
264. Mantel, Hugo D.  The high priesthood and the Sanhedrin in the time of the Second Temple  In: The World history of the Jewish people, vol. 7, Jerusalem 1975, p. 264-281  
265. Maybaum, Sigmund  Die Entwicklung des altisraelitischen Priesterthums  Breslau 1880, 8 + 126 p.  
266. Milne, Nicol  Prophet, priest and king and their effect on religion in Israel  Abr Nahrain 2 (1961-62), p. 55-67  
267. Moorhead, William G.  Priest  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2439-2441  
268. Moorhead, William G.  Priesthood in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2444  
269. Mowinckel, S.  Priestertum, in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1488-1492  
270. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 3 (1964), p. 16-27  
271. Rabinowitz, Louis I.  Levites in the Halakhah  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 291  
272. Riehm, Eduard  Priester  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1233-1246  
273. Rosner, Fred  Priests studying and practicing medicine  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 48-61 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 45-58  
274. Rost, Leonhard  Der Status des Priesters in der Konigszeit  Wort und Geschichte; Festschrift Fur Karl Elliger zum 70. Geburtstag, 1973, p. 151-156  
275. Siegfried, C.  Priester  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 524-526  
276. Smith, Henry Preserved  Priest, priesthood (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 307-311  
277. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Levites  Encyclopedia Biblica 3, p. 2770-2776  
278. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Priest  Encyclopedia Biblica 3, p. 3837-3847  
279. Stern, Menachem  Aspects of Jewish society - the priesthood and other classes  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 561-630  
280. Tatius, Theodorus Renaldus  Dissertatio de Sacerdote castrensi Hebraeorum  Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 12*  
281. Tropper, Daniel  Bet din shel Kohanim  Jewish Quarterly Review, N.S. 63 (1972­73), p. 204-221  
282. Vaux, Roland de  'Levites' mineens et Levites israelites  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 265-273  
283. Walker, A.  The levitical priesthood, a study in social development  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 124-131  
284. Wiener, Harold Marcus  Priests and Levites  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2446­2452  
285. Wiener, Max  Priester  J?disches Lexikon 4, p. 1120-1122  
286. Winer, G.B.  Leviten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 20-22  
287. Winer, G.B.  Priester  Biblisches Realworterbuch 2, p. 269-274  
288. Zeitlin, Solomon  The titles High Priest and the Nasi of the Sanhedrin  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 1-5  
289.תבורי, בנימין כהנים בני אהרן עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 289-297