Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > סמיכה. חידוש הסנהדרין

 מחברכותרתספרביקורת
1. בעית חידוש הסנהדרין הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 632  
2.אוירבך, חיים יהודה ליב [על חידוש הסנהדרין] כסלו תשי 21 עמ' (בהכפלה)  
3.אוירבך, חיים יהודה ליב תשובה בענין הסנהדרין [בענין חידוש הסנהדרין] סיני כרך כו תשי עמ' קמד-קנו  
4.אורטנר, נתן בטול הסנהדרין והסמיכה וחידושם המעין כרך יא גל' א תשרי תשלא עמ' 58-73  
5.אלבק, חנוך סמיכה ומנוי ובית דין ציון שנה ח חשג עמ' 85-93  
6.אפרתי, שמעון בענין הסנהדרין סיני כרך כו תשי עמ' רנח-רסו  
7.אריאל, יעקב סמכותה של א"י בקדוש החודש ובסמיכת זקנים שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 375-363  
8.בורנשטיין, ח"י משפט הסמיכה וקורותיה התקופה ד תרעג עמ' 426-394  
9.בלידשטיין, יעקב הצעת הרמב"ם לחידוש הסמיכה: הלכה, אידיאולוגיה, פרשנות דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 241-252  
10.בניהו, מאיר חידושה של הסמיכה בצפת ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 269-248  
11.ברויאר, מרדכי הערה בענין בטול הסנהדרין המעין כרך יא גל' ב טבת תשלא עמ' 54  
12.ברוידא, שמחה זיסל מינוי דיינים ומצוות סמיכה יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' קכא-קלח  
13.גולדשטיין, נפתלי 'סמיכה על תנאי' ו'סמיכה לימים' בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 143-136  
14.גרייבסקי, א"ל חדוש הסמיכה במישור שנה ב גל' טו י שבט תשא עמ' י-יא; גל' טז יז שבט תשא עמ' י-יא; גל' יז כד שבט תשא עמ' יב-יג  
15.גרייבסקי, א"ל חידוש הסמיכה והסנהדרין סיני כרך נב תשכג עמ' סד-עא  
16.דיינרד, אפרים ארכת בת עמי; ההכנות לקאנגרעס הרבנים בדבר יסוד הסנהדרין בציון, סט. לואיס [חש"ד] 100 עמ'  
17.דיינרד, דוד מנחם מעין גנים... גן הסנהדרין בירושלים ירושלים תרפז נז עמ'  
18.דמיטרובסקי, חיים זלמן שתי תעודות חדשות על וויכוח הסמיכה בצפת ספונות ספר י עמ' קיג-קצב  
19.האנציקלופדיה העברית סמיכה כרך כו עמ' 123  
20.הבלין, שלמה זלמן רבי לוי אבן חביב - הרלב"ח: תולדותיו, ספריו, פעולותיו ופולמוס הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תתסד-תתצ, שם יד ניסן תשסד עמ' תתקצז-תתריא  
21.הורביץ, אברהם הדרך לשיקום הסנהדרין במישור שנה ז תשז גל' רפב עמ' ג; רפה עמ' ב  
22.הירשנזון, חיים סמיכת זקנים ירושלים כרך ו תרסב עמ' 305-293  
23.הכהן, אהרן מענדיל יד רא"ם. חלק א: (א) אגודת הרבנים (ייסוד אגודת הרבנים העולמית...). (ב) כנסת הגדולה (רשימת חברי אגודת הרבנים, הצעות הרבנים...). (ג) סמיכת חכמים (קריאת הרא"ם לחדוש הסמיכה...). (ד) ספר האגודה (התכנית לאגודת הרבנים העולמית...). נערך והו"ל ע"י חיים נפתלי ויסבלו ת"א תשך  
24.הנקין, יוסף אליהו סמיכה וסנהדרין הפרדס שנה כד חוב' י תמוז תשי עמ' 3-6; פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 65-69  
25.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן [בהקשר לבעית הסמיכה, וקידוש החודש בזה"ז] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 177-197  
26.הרטום, מנחם מוסד מחוקק לפי התורה בימינו דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 23-26  
27.הרצוג, יצחק אייזיק צורת הסמיכה הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 21-23  
28.ויינברג, יחיאל הסמיכה, הנסמכים והמסמיכים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיח עמ' קנז-קעד; שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' קלח-קג  
29.ולדינברג, אליעזר יהודה הסמיכה והישיבה בישראל בכורי ציון ירושלים תשד עמ' 10-21  
30.ורהפטיג, שילם הסמיכה בזמן התלמוד סיני כרך מה תשיט עמ' קמ-קעו  
31.זסלנסקי, א"י בענין סמיכה וסנהדרין עלי עין, ירושלים תשטז עמ' יב-טז  
32.זעפרני, שמואל סמיכת זקנים לאור המקורות המאיר לארץ גל' 11 תמוז תשנח עמ' 17-42  
33.זק"ש, מרדכי יהודה ליב סמיכת זקנים מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שלד-שלז  
34.זק"ש, מרדכי יהודה ליב סמיכת זקנים (לשאלת חידוש הסנהדרין) התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' ט-יג  
35.זר, ש"ל הערות בענין הסמיכה בא"י ובחו"ל תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 306-298  
36.חומה, ברוך כתב בית ישראל, זו סמיכת זקנים. מזקנים אתבונן - המחלוקת ע"ד הסמיכה ירושלים תרסג 40 עמ'  
37.חרל"פ, יעקב משה לשאלת חידוש הסנהדרין התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' לט-מד  
38.טוירק, שמואל אלימלך מהו הכוח של בי"ד בזמן הזה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 223-226  
39.טוקצינסקי, יחיאל מיכל הסנהדרין והסמיכה עיר הקדש והמקדש, ירושלים תשל חלק ד פרק טז  
40.טכורש, כתריאל פישל על הסנהדרין מצפה, תשיג עמ' קעב-קעט; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' ז עמ' מד-ג  
41.טלושקין, יוסף המחלוקת סביב כינונה מחדש של הסמיכה בצפת בא"י של המאה השש-עשרה מסד, ניו-יורק תשלט עמ' 248-236  
42.טנביצקי, שלמה לשאלת חידוש הסנהדרין התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' יד-יז  
43.כ"ץ, יעקב מחלוקת הסמיכה בין רבי יעקב בירב והרלב"ח ציון שנה טז תשיא חוב' ג-ד עמ' 28-45  
44.כ"ץ, יעקב האם חידוש הסנהדרין הוא בגדר פתרון? דעות גל' ח חנוכה תשיט עמ' 23-28  
45.כהנא, קלמן לשאלת חידוש הסנהדרין חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' קפד-קצו  
46.כץ, יעקב מחלוקת הסמיכה בין רבי יעקב בירב והרלב"ח [אוצר המשפט חלק א ערך 4065] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 236-213  
47.ליכטנשטיין, אהרן בענין סמיכה בא"י ובחוץ לארץ בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 82-98  
48.מימון, אברהם לשאלת חידוש הסנהדרין התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' יח-כז  
49.מימון, אברהם חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם סיני כרך לו תשטו עמ' תמז-תנא, תקמו-תקנב; לז תשטו עמ' לו-מ, קו-קיד, רד-ריד, רסא-רסו, שסג-שסז, תכח-תלט; לח תשטז עמ' כב-לב. יצא גם כספר: ירושלים תשיז קיח עמ'  
50.מימון, יהודה ליב חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת סיני כרך כה תשט עמ' ריג-רכה; כו תשי עמ' א-יה, קכט-קמג, רמט-רנז; כז תשי עמ' א-לז, קכט-קלד. יצא גם כספר: ירושלים תשיא קח עמ'  
51.מימון, יהודה ליב לתולדות רעיון חידוש הסנהדרין בישראל ההד שנה כז תשיב חוב' א-ג עמ' ח-יא; סיני כרך ל תשיב עמ' א-ח, קס  
52.מימון, יהודה ליב גדולי ירושלים על חידוש הסנהדרין סיני כרך לב תשיג עמ' קכט-קמ  
53.מימון, יהודה ליב חידוש הסנהדרין ישראל הדתית, ת"א תשיד עמ' 9-10  
54.מירסקי, שמואל ק' לחידוש הסנהדרין בישראל תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 133-119  
55.מלאכי, א"ר לתולדות חדוש הסמיכה והסנהדרין הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 388-387, 413-414  
56.מלאכי, א"ר קונגרס רבני לחדוש הסמיכה (לתולדות חידוש הסמיכה והסנהדרין) הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 460-459  
57.מלאכי, א"ר הצעות-סופרים ליסוד סנהדרין (לתולדות חידוש הסמיכה והסנהדרין) הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 486-484  
58.ממן, יובל על הסמיכה ומהותה בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 62-70  
59.מנטל, חיים דב סמיכה ומינוי בזמן הבית תרביץ כרך לב תשכג עמ' 120-135  
60.מקובסקי, צבי ואשיבה שופטיך (מברר שאלה ע"ד סנהדרין בא"י בזה"ז עפ"י דיני התורה) ת"א תרצח קכו עמ'  
61.מקובסקי, צבי מסביב לחידוש הסמיכה. (א) מי היה רבו המובהק של ר"י קארו? (ב) מי היו המוסמכים הראשונים ההד שנה יג תרצח חוב' ז עמ' כ-כא  
62.מרצבך, יונה לשאלת חידוש הסנהדרין בימינו עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' שנ-שנח  
63.מרצבך, יונה לשאלת חדוש הסנהדרין המעין כרך א גל' א תשרי תשיג עמ' 19-25  
64.נאור, בצלאל על שיטות בחידוש הסנהדרין ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 113-112  
65.נשר, בן ציון חידוש הסמיכה בזמן הזה תורה שבעל פה מה תשסו עמ' קעו-קפג  
66.עהרנפלד, יצחק יחיאל בענין הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תרח-תריד  
67.פדרבוש, שמעון על חדוש הסנהדרין הדאר שנה כח תשט-תשי עמ' 1048-1050, 1084-1083. בעיית חידוש הסנהדרין. משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשיב עמ' 90-100  
68.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
69.פורת, ישראל מתי פסקה הסמיכה בידים? סיני כרך יב תשג עמ' מט-נג; בצרון כרך ח תשג עמ' 250-254  
70.פיינשטיין, משה גילוי דעת על חדוש הסנהדרין בישראל תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 89-91  
71.פלק, זאב סמיכה וסמכות דעות גל' ל סתו תשכו עמ' 242-233; סיני כרך נח תשכו עמ' רלט-רמט  
72.פרנס, יהודה סמיכה ושליחותייהו קעבדינן בית יצחק תשיב עמ' 139-141  
73.צוריאל, משה סנהדרין עכשיו תחומין יח (תשנח) 448-462  
74.צייטלין, שניאור זלמן היש הכרח בחדוש הסנהדרין בישראל להתאמת ההלכה לחיים בצרון כרך כה תשיב עמ' 225-217; כו תשיב עמ' 21-31  
75.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
76.קרלין, אריה שליחותייהו עבדינן קול תורה שנה ה תשיא חוב' ה עמ' יא-יב  
77.רבל, דוב חדוש הסמיכה מלפני ארבע מאות שנה ['לברר את זמן ביטול הסמיכה ואת הנסיון לחדשה'] חורב כרך ה תרצט עמ' 1-26  
78.רבל, דוב דעת הרמב"ם בחדוש הסמיכה הפרדס שנה יז חוב' א ניסן תשג עמ' 23-25  
79.רוזין, יוסף תואר הסמיכה הפרדס שנה יז' חוב' א ניסן תשג עמ' 21-20  
80.רפאל, שילה הסמיכה בהלכה תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עג-עח  
81.שוול, חיים דוב תכונת הסמיכה שהיתה נוהגת לפנים בישראל תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 365-367  
82.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
83.שטיינמן, אליעזר סמיכה בצרון שנה כה כרך נו אייר תשכז עמ' 18-26  
84.שטרן, שמואל טוביה בענין חידוש הסמיכה והסנהדרין ספר השבי"ט, ח"ד ירושלים תשלא עמ' נה-ס  
85.שכטר, צבי קונטרס הסמיכה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 214-198  
86.שכטר, צבי קונטרס הסמיכה ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רכה-רלו  
87.שציפנסקי, ישראל הסומך בסמיכת זקנים אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 223-214  
88.שציפנסקי, ישראל בעניין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) אור המזרח שנה מד תשנו עמ' 54-95  
89.שציפנסקי, ישראל בענין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שטז-שמה  
90.שציפנסקי, ישראל הערות בקונטרס הסמיכה לרלב"ח שנה בשנה תשכד עמ' 247-269  
91.שרגאי, שלמה זלמן יחסו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל לחידוש הסנהדרין בימינו סיני כרך עג תשלג עמ' פח-צד [אוצר המשפט חלק א ערך 4096]. תמר, דוד: הריא"ה הרצוג זצ"ל ושאלת חידוש הסמיכה. סיני כרך עד תשלד עמ' קפו  
92.שרגאי, שלמה זלמן הקמת הסנהדרין בימינו תחומים, ירושלים תשיב עמ' תכה-תמח  
93.שרגאי, שלמה זלמן יחסו של הגריא"ה הרצוג זצ''ל לחידוש הסנהדרין בימינו סיני כרך עג תשלג עמ' פח-צד  
94. Ein Wort zur Zeit. Aufruf zur Abhaltung eines Sanhedrins  Ben Chananja 10 (1857), p. 217-223, 251-252  
95. Agus, Jacob B.  Ancient Sanhedrin or Sanhedrin-Academy?  Judaism 1 (1952), p. 52-63  
96. Bacher, Wilhelm  Zur Geschichte der Ordination  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 38, N.F. 2 (1894), p. 122-127  
97. Baneth, Eduard  Semicha  J?disches Lexikon 5, p. 361-362  
98. Cover, Robert M.  The folktales of justice: tales of jurisdiction  Capital University Law Review 14 (1984-85), p. 179­203  
99. Dienemann, Max  Gedanken ?ber ein zentrales Synhedrion  Der Morgen 10 (1934-35), p. 260-264  
100. Higger, Michael  The development of the Sanhedrin and of the Semikah  Proceedings, Rabbinical Assembly 11 (1947), p. 279-288  
101. Katz, Jacob  Is the reestablishment of the Sanhedrin a solution?  Conservative Judaism 12,4 (1958), p. 13-20  
102. Lattes, Dante  La questione del Sinedrio  La Rassegna Mensile di Israel 24 (1958), p. 193-200  
103. Lauterbach, Jacob Z.  Ordination  Jewish Encyclopedia 9, p. 428-430  
104. Lohse, Eduard  Die Ordination im Spatjudentum und im Neuen Testament  Gottingen 1951, 108 p.  
105. Mantel, Hugo D.  Ordination and appointment in the period of the Temple  Harvard Theological Review 57 (1964), p. 325-346  
106. Podet, Allen Howard  Elements of the development of rabbinical ordination in the Codes  Dissertation Hebrew Union College 1963  
107. Tschernowitz, Chaim  Restoration of the Sanhedrin  Jewish Forum 8 (1925), p. 491-501  
108. Zeitlin, Solomon  The opposition to the spiritual leaders appointed by the government  Jewish Quarterly Review, N.S. 31 (1940-41), p. 287-300; p. 296-300: The method of Semikah and its development  
109. Zeitlin, Solomon  Is a revival of a Sanhedrin in Israel necessary for modification of the Halaka?  Jewish Quarterly Review, N.S. 42 (1951-52), p. 339-376 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 374-411  
110.[בינה] ביניסובסקי, אריה לשאלת חידוש הסמיכה התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' קכ-קלב  
111.[בר שאול] שאולזון, אלימלך סמיכת זקנים שילה, אלול תשה עמ' א-ה  
112.[הירשנזון, חיים] ח' (ב"ח) מזקנים אתבונן (ע"ד מחלוקת הסמיכה) השקפה שנה ג תרסב-תרסג עמ' 73-74, 180-181, 188-189, 196-197, 208-209, 216-217, 228-229, 237, 244-245, 252-253, 260-261  
113.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר על התחדשות הסנהדרין בישראל בצרון כרך מ תשיט עמ' 131-129  
114.[ישראלי, שאול] העורך בעקבות הדיונים (בשיטת הרמב"ם על חידוש הסנהדרין) התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' כח-לח. לבירור שיטת הרמב"ם בחידוש הסנהדרין. עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ג עמ' כח-לז