Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > זקן ממרא

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
2.אנציקלופדיה תלמודית זקן ממרא (ממרה) כרך יב עמ' שמו-שסד  
3.בן-ארצי, חגי היחיד מול הממסד בחברה הלכתית סיני כרך צד תשמד עמ' עט-צד  
4.ברזון, עזריה גדרי החיוב של זקן ממרא אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 25-22  
5.דיסקין, שמעון משה הכרזה בזקן ממרא מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' צה-צז  
6.הרצוג, יצחק אייזיק בדין זקן ממרא שערי ציון שנה יב תרצב חוב' ז-ט עמ' א-ג; י-יב עמ' א-ד; הפרדס חלק ו חוב' ב אייר תרצב עמ' 10-8  
7.ויין, דוב בערל בענין זקן ממרא מוריה שנה ג גל' י-יב טבת-אדר תשלב עמ' נ-סא  
8.ויין, דוב ברל בענין זקן ממרא חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 76-62  
9.כהן, משה יהושע בענין זקן ממרא תורה שבעל-פה י תשכח עמ' קיז-קיט  
10.סתהון, דוד בענין זקו ממרא שיטת תוס', רמב"ם ורמב"ן מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' קסב-קסו  
11.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  
12.קופרמן, יהודה פרשת זקן ממרא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ד ירושלים תשכב 52 עמ'  
13.קפלן, צבי מ"מ הלכתי בין שני גדולים ז"ל (ר' אלחנן ווסרמן ובעל 'חזון איש') שנה בשנה תשלג עמ' 171-177  
14.רזין, משה בגדרי החיובים של זקן ממרא מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' לח-מ  
15.שטיינפלד, צבי אריה לבירורה של משנה במסכת הוריות בר-אילן יג תשלו עמ' 106-84