Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אופנהיימר, אהרן תולדות הסנהדרין בגליל ארצות הגליל, חלק א, חיפה 1983 עמ' 269-257  
2.אורבך, אפרים א' בתי דין של עשרים ושלושה ודיני מיתות בית דין דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 48-37  
3.אורבך, אפרים אלימלך בתי דין של עשרים ושלושה ודיני מיתות בית-דין [אוצר המשפט חלק א ערכים 6639 ,4151] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 305-294  
4.אפרון, י' הסנהדרין בחזון ובמציאות של הבית השני דורון, לבנציון כץ, תשכז עמ' 167-204  
5.ביקרמן, א' על הסנהדרין ציון שנה ג תרצח עמ' 359-356  
6.בן חיים (קניג), מנשה גלויות סנהדרין (פרק בדברי ימי ישראל) פתח תקוה [תשיט] 95 עמ'  
7.בן-שמעון, שלמה חובת השאלה בסנהדרין במלחמת הרשות המאסף שנה א תשלט עמ' 191-188  
8.דיינרד, דוד מנחם מעין גנים;... באור רחב על הרבה מאמרי חז"ל... לכבוד הסנהדרין ירושלים תרפו פח + עב דפים  
9.הוניג, שמחה בנימין סוף הסנהדרין הגדולה בימי בית שני חורב כרך ג תרצו-תרצז עמ' 175-169  
10.הלוי, חיים דוד דבר המשפט; בירורים וחקרי הלכות על סדר הלכות סנהדרין להרמב"ם. א-ג ת"א תשכג-תשכה 196+251+227 עמ'  
11.הרצוג, יצחק אייזיק הערות היסתוריות בהלכות סנהדרין סיני כרך ה תרצט-תש עמ' כד-כט שצג-שצו  
12.ויינברג, יחיאל הרבנות בישראל, תפקידיה וסמכויותיה ברכה למנחם, ספר היובל לרבי מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 242-217  
13.זוין, שלמה יוסף סנהדרין וירושלים תורה שבעל-פה י תשכח עמ' לא-לח  
14.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה סנהדראות לשבטים ניצני ארץ חוב' ג תשרי תשמו עמ' 66-62  
15.לילינבלום, משה ליב כל כתבי מ"ל ליליענבלום, חלק א קרקא תרע (עמ' 202-220: פעולות נשיאי ישראל בזמן הבית השני. עמ' 221-237: פעולות נשיאי ישראל בזמן החורבן ואחריו)   
16.נאמן, יהודה לשאלת זמן המעבר של הסנהדרין מיהודה לגליל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 199-207  
17.סנדר, יצחק סדר ישיבת החכמים בסנהדרין אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 233-224  
18.פירון, מרדכי סמכות עליונה לחוק ומשפט מחניים עב אלול תשכב עמ' 42-45  
19.פלדמן, ש"ב בעית החוקה והסנהדרין בישראל ההד שנה כה תשי חוב' ה עמ' א-ג  
20.פריד, יוחנן 'סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 240-237  
21.פרלוב, יעקב בענין אין דנין כהן גדול אלא עפ"י בית דין של ע"א הפרדס שנה לו חוב' ז ניסן תשכב עמ' 22-26  
22.קנל, ברוך מן הכנסת הגדולה ועד לסנהדרין מחניים עב אלול תשכב עמ' 46-58  
23.רבינוביץ, נתן דוד ישיבת סנהדרין בחצי גורן עגולה המאסף שנה ד תשמב עמ' 298-285   
24.שוול, חיים דוב ביאור בשיטת הרמב"ם בדין סדר ישיבת חכמים בסנהדרין מוריה שנה א גל' ה-ו אייר-סיון תשכט עמ' כב-כה  
25.[דינור] דינבורג, ב' הריסקריפט של דיוקליטיאנוס ליהודה משנת 293 וההתאבקות בין הנשיאות והסנהדרין בא"י ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, ירושלים תשב עמ' 93-76