Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.    
2.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס (ר"ו-ש"ס בערך) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 343 עמ'  
3.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרינסאנס ירושלים תשלט 327 עמ'. ביקורות: בן-זמרה, אליהו צ': דעות גל' מח תשם עמ' 213-218; אידל, משה: פעמים חוב' 4 חורף תשם עמ' 104-100; ברויאר, מרדכי: קרית ספר נה תשם עמ' 368-363 
4.בוקסנבוים, יעקב (עורך) פרשיות מהווי יהודי איטליה במאה הט"ז ת"א תשמו 483 עמ'  
5.בן-זמרה, אליהו צ' הצדקה בראי תקנות הקהל באיטליא בראשית ימי הפוסקים האחרונים ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 207-187  
6.בניהו, מאיר חידוש תקנת פירארה [בשנת שמז על הדפסת ספרים] הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה, ירושלים תשלא עמ' 92-99  
7.גידמן, משה התורה והחיים בארצות המערב בימי הבינים, חלק ב: איטליה ווארשא תרנט. ד"צ ירושלים תשלב  
8.גרינברג, יוסף זאב שאלות ותשובות 'זקני יהודה' לר' יהודה אריה ממודינה כמקור היסטורי לתולדות יהודי איטליה עבודת גמר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 239 עמ'  
9.הלוי, יצחק ברוך תקנות חכמים; תקנות וגזרות אשר תקנו וגזרו רבני איטליה על היהודים שבארצם באסיפתם בפירארא בשנת שי"ד. עם הערות והקדמות מלין מאת שזח"ה [שלמה זלמן חיים הלברשטם] בראדי תרלט. נדפס גם בעברי אנכי שנה טו תרלט עמ' רנ, רנה, רסו-רסז; כן נדפס אצל מאיר בניהו: הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה, ירושלים תשלא, עמ' 80-81  
10.זנה, ישעיהו אבני בנין לקורות היהודים באיטליה; תעודות ומחקרים המתיחסים אל חוגו של רמח"ל ור"י למפרונטי חורב כרך ו תשב עמ' 114-76  
11.זנה, ישעיהו הועד הכללי באיטליה - אב לועד ארבע ארצות בפולין התקופה ספר לב-לג תשח עמ' 689-617  
12.זנה, ישעיהו תעודות על שדרי"ם אחדים באיטליה קבץ על יד ס"ח ספר ה (טו) תשיא עמ' קצז-ריח  
13.יקל, יורם תחרות ומונופול במשפט העברי (איטליה, במאות ה-18-15) עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א 1976 123 עמ'  
14.מהלר, רפאל חיי הקהלה [באיטליה, 1815-1780] דברי ימי ישראל, דורות אחרונים, כרך א ספר א מרחביה 1961 עמ' 265-261  
15.נסים, יצחק תשובת החיד"א על ויכוח שעבר בין קהילות מנטובה ופירארה לקצת יחידים בענין נכסי חוץ ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 142-129  
16.סימונסון, שלמה הגיטו באיטליה ומשטרו ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 270-286  
17.סימונסון, שלמה על היחסים בין בוהמיה-מורביה ואיטליה במאות הי"ז והי"ח ספר יובל לנ"מ גלבר, ת"א תשכג עמ' 163-127  
18.קפלן, יוסף קהלות ספרדיות במערב אירופה במאה הי"ז (איטליה, אמשטרדם, המבורג, אנגליה). מקורות לתרגיל ירושלים תשלא 57 עמ'  
19.רות, בצלאל (ססיל) תולדות היהודים באיטליה ת"א 1962 323 עמ'  
20.ריבלין (ארדוש), ברכה ההתארגנות לעזרה הדדית באיטליה בין המאות ט"ז-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 111 עמ'   
21.שולווס, משה אביגדור תנועת 'שומרים לבקר' באיטליה רומא וירושלים, ירושלים תשד עמ' 114-110  
22.שולווס, משה אביגדור מחלוקותיו של מיסיר ליאון עם רבני דורו ונסיונו להטיל מרותו על יהודי איטליה ציון שנה יב תשו עמ' 17-23  
23.שולווס, משה אביגדור הקהילה היהודית באיטליה בתקופת הרינסאנס סורא א תשיד עמ' 58-90  
24.שולווס, משה אביגדור הקהילה חיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס, ניו-יורק תשטו עמ' 103-44, 180-175  
25.שולווס, משה אביגדור היהודים באיטליה בעבר ובהווה בצבת הדורות, ת"א תשך עמ' 202-183  
26. Bachi, Guido  Il regime giuridico delle comunita israelitiche in Italia dal 1848 ai giorni nostri  La Rassegna Mensile di Israel 12, 7-9 (1938), p. 196-238  
27. Bonfil, Robert  Das Rabbinat in Italien zur Zeit der Renaissance  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 27-30  
28. Cassuto, Umberto  Archon  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 297-298  
29. Falio, Mario  La classificazione giuridica delle comunita israelitiche italiane e dell'unione delle comunita  La Rassegna Mensile di Israel 10 (1935-36), p. 455-467  
30. Fubini, Guido  La condizione giuridica dell'Ebraismo italiano  La Rassegna Mensile di Israel 37 (1971), p. 19-32, 169-185, 426-439  
31. Grunwald, Max  Die Statuten des Talmud Tora-Vereins in Modena um 1750  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 37-40 (1911), p. 63-71  
32. Gudemann, Moritz  Der Kleiderluxus bei den Juden in Italien  In: Geschichte des Erziehungswesens... in Italien, Wien 1884, p. 330-332  
33. Gudemann, Moritz  Statut der j?dischen Gemeinde von Syrakus, beschlossen 1363, bestatigt von Konig Friedrich III 1364  In: Geschichte des Erziehungswesens... in Italien, Wien 1884, p. 339-341  
34. Juster, Jean  Les juifs dans l'Empire Romain  2 vols., Paris 1914.   
35. Levi, Guiseppe  Il comune israelitico e la sua autorita religiosa  L'Educatore Israelita 17 (1869), p. 133-139, 166-172, 225-230, 321-326, 360-367; 18 (1870), p. 108-114  
36. Levi, Guiseppe  La lotta contra N. Ch. Chajjun a Firenze  Rivista Israelitica 8 (1911), p. 169-185; 9 (1912), p. 5-29  
37. Livonti, F.  La magistratura presso gli ebrei di Sicilia  Archivio Storico Siciliano 9 (1884)*  
38. Marx, Alexander  Italienische Statuten  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie 11 (1907), p. 112-121; 15 (1911), p. 139-145  
39. Marx, Alexander  Glimpses of the life of an Italian rabbi in the first half of the 16th century (David ibn Yahya)  Hebrew Union College Annual 1 (1924), p. 605-624 = Studies in Jewish history and booklore, N.Y. 1944, p. 155-166 (Hebrew sources omitted)  
40. Marx, Alexander  A Jewish cause celebre in sixteenth century Italy (the Pesakim of 1519)  Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez Chajes, 1933, p. 149-193 = Studies in Jewish history and booklore, N.Y. 1944, p. 107-154  
41. Milano, Attilio  Storia degli ebrei in Italia  Torino 1963, 22 + 727 p.; p. 459-484: La Comunita-organizzazione amministrativa; p. 485-518: La Comunita-organizzazione fiscale e assistenziale; p. 519-551: Il ghetto: vita sociale e occupazioni economiche peculiari  
42. Schwarzfuchs, Simon  Les communaut?s italiennes et le Consistoire Central (1808-1815)  Michael 1 (1972), p. 109-162  
43.[הלברשטם], שזח"ה תקנות קדמוניות. נעשו בבולונייא ופורלי בשנת קע"ו וקע"ח מכל האיטליאה. יוצאות לאור ראשונה מתוך כ"י עטרת צבי, ספר יובל לגרעץ, ברסלוי תרמח מדור עברי עמ' 53-64  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > אומבריה

 מחברכותרתספרביקורת
44. Rava, Vittore  Gli ebrei nelle Marche e nell'Umbria; ebrei di Venezia  L'Educatore Israelita 18 (1870), p. 243-248, 273-278, 307-313; 19 (1871), p. 46-49, 112-113, 139-141, 155-156, 173-177, 306-310, 332-337; 20 (1872), p. 42-49, 77-81, 141-143  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > אלסנדריה

 מחברכותרתספרביקורת
45. Rava, Vittore  Gli ebrei in Alessandria  La Rassegna Mensile di Israel 23 (1957), p. 547-556; 24 (1958), p. 121-129, 181-187, 215-220, 320-324, 463-471; 25 (1959), p. 141-146, 225-231, 283-289  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > אנקונה

 מחברכותרתספרביקורת
46.קופמן, דוד תקנות חברת ישיבת שלום משנת השמ"ט האסיף שנה ג תרמז מדור אוצר הספרות עמ' 209-220  
47. L.A.  Gl'Israeliti in Ancona  L'Educatore Israelita 18 (1870), p. 221-222, 316-318; 19 (1871), p. 18-19, 108-109  
48. Milano, Attilio  Documents pour l'histoire de la communaut? juive d'Ancone  Revue des Etudes Juives 87 (1929), p. 166-176; 88 (1929), p. 51-58  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > אקוי

 מחברכותרתספרביקורת
49. Foa, Salvatore  L'istituzione del ghetto in Acqui 1731  La Rassegna Mensile di Israel 19 (1953), p. 163-174, 206-217  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > בולוניה

 מחברכותרתספרביקורת
50.זנה, ישעיה לתולדות קהילת בולונייא בתחילת המאה הט"ז (בצירוף תעודות בכת"י...) HUCA כרך 16 1941 עמ' לה-צח  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > בוסיטו

 מחברכותרתספרביקורת
51.ריבלין (ארדוש), ברכה פנקס חברת גמ"ח מק"ק בוסיטו שפ"ג-שצ"ג אסופות ספר א תשמז עמ' רמג-רסד   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > גוריציה

 מחברכותרתספרביקורת
52. Balaffio, Guiseppe  Stogliando l'archivio della comunita di Gorizia  La Rassegna Mensile di Israel 23 (1957), p. 537-546; 24 (1958), p. 30-40, 62-74, 132-141  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ויניטו

 מחברכותרתספרביקורת
53. Morpurgo, E.  Bibliografia della storia degli ebrei nel Veneto  Rivista Israelitica 7 (1910), p. 180-190, 227-232; 8 (1911), p. 14-29, 68-81, 106-126, 215-229; 9 (1912), p. 49-79, 127-152, 214-230  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ויניציאה

 מחברכותרתספרביקורת
54.הסכמת ק"ק איטליאני שבויניציאה יע"א בליל ג ו אדר שנת השצ"ו (1636 Marzo) אוצר טוב תרמה-תרמו עמ' 13-14  
55.אסף, שמחה לתולדות היהודים באי מלטה [על חברת פדיון שבויים בוינציה] ציון, מאסף, ספר ב תרפז עמ' 67-75; באהלי יעקב, ירושלים תשג עמ' 115-107  
56.אפלבוים, אבא תקנה בויניציה משנת שצו מאת ר' יהודה אריה ממודינא הצופה לחכמת ישראל שנה יב תרפח עמ' 268-270  
57.בונפיל, ראובן קווים לדמותם החברתית והרוחנית של יהודי איזור ויניציאה בראשית המאה הט"ז [תקנות מהר"י מינץ משנת רס"ז] ציון שנה מא תשלו עמ' 96-68  
58.בניהו, מאיר אגרות ר' שמואל אבוהב לחכמי ארץ-ישראל שנישבו במאלטה ובמסינה [על חברת פדיון שבויים בויניציה] ספר זכרון לשלמה ס' מאיר, ירושלים תשטז עמ' 17-47  
59.בניהו, מאיר הסכמה ורשות בדפוס ויניציאה ירושלים תשלא 396 עמ'  
60.קרפו, דניאל פעילות הממונים על קופת פדיון שבויים שבוונציה בשנים 1654-1670 ציון שנה סב תשסג עמ' 175-222  
61.קרפי, דניאל פעולת 'ק"ק איטאליאנו' שבווינציאה למען עניי ארץ-ישראל בשנים שלו-תצג ת"א תשלט 81 עמ'  
62.קרפי, דניאל על אירגון הפעולה למען פדיון שבויים בין יהודי ויניציאה במאה הי"ז ציון שנה מו תשמא עמ' 158-155  
63.קרפי, דניאל 'תקנוניה' של קהילת ויניציאה 1607-1591 גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 469-443  
64.ראביד, בנימין ח"י 'רפובליקה נפרדת מכל שלטון אחר'; האוטונומיה היהודית בויניציאה במאה ה-17 ותרגום ספר הגדול הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 53-76   
65.רוט, בצלאל לתולדות השבויים היהודים במאלטה [על חברת פדיון שבויים בויניציה] ציון, מאסף, ספר ג תרפט עמ' 171-164  
66.ריבלין, ברכה הספרדים באיטליה: "חברות גמילות חסדים" בויניציאה במאות הי"ז-הי"ח חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 105-112  
67.ריבלין, ברכה חברת גמילות חסדים ק"ק אשכנזים בוויניציאה בפרוס עידן המהפיכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
68.שולווס, משה אביגדור ויניציאה ערים ואמהות בישראל, חלק ד ירושלים תשי עמ' 88-55; בצבת הדורות, ת"א תשך עמ' 341-300  
69. Ashtor, Elijahu  Gli inizi della comunita ebraica a Venezia  La Rassegna Mensile di Israel 44 (1978), p. 683-703.  
70. Boccato, Carla  Ordinanze contro il lusso e sul 'suonatore del sabato' nel Ghetto di Venezia nel secolo XVII  La Rassegna Mensile di Israel 45 (1979), p. 239-254  
71. Ottolenghi, Adolfo  Il governo democratico di Venezia e l'abolizione del ghetto  La Rassegna Mensile di Israel 5 (1930-31), p. 88-104  
72. Pacifici, R.  I regolamenti della Scuola Italiana a Venezia nel secolo XVII  La Rassegna Mensile di Israel 5 (1930-31), p. 392-402  
73. Roth, Cecil  Gli ebrei in Venezia  Roma 1933, 7 + 445 p.; p. 82-119: L'Eta dell'oro della comunita; p. 305-336: La comunita della terraferma; p. 337-339: La comunita dello Stato del Mar  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > וירונה

 מחברכותרתספרביקורת
74.    
75.ברון, שלום סכסוך קהלות בוירונה; עפ"י תשובת ר' מרדכי בשאן בסוף המאה השבע-עשרה ספר היובל לשמואל קרויס, ירושלים תרצז עמ' 254-217  
76.זנה, ישעיהו אבני בנין; לתולדות היהודים בוירונה ציון שנה ג תרצח עמ' 169-123. הדפסה מיוחדת: ירושלים תרצח 8+47+4 עמ'  
77.זנה, ישעיהו אבני בנין לתולדות היהודים בוירונה (תעודות מתוך פנקסי קהל וירונה) קבץ על יד ג (יג) חוב' ב תשא עמ' קמה-קפג. הדפסה מיוחדת: ירושלים תרצט-תש 49 עמ'  
78.יערי, אברהם תקנות חינוך מוירונה, תשרי תעה קרית ספר שנה לב תשיז עמ' 510-500  
79.לוצאטו, אלדו פנקס הנימולים של יחיאל כלבי (וירונה תקס"ז-תר"ו) אסופות ספר ב תשמח עמ' שעג-תז   
80.סימונסון, שלמה פנקסי הקהלה בוירונה קרית ספר שנה לה תשך עמ' 136-127, 268-250  
81. Roth, Cecil  Rabbi Menahem Navarra, his life and times, 1717-1777  Jewish Quarterly Review, N.S. 15 (1924-25), p. 427-466  
82. Verona, Comunione israelitica  Regolamenta organico della comunione israelitica di Verona,  Verona 1855  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > טוסקנה

 מחברכותרתספרביקורת
83. Toaff, Renzo  La giurisdizione autonoma degli Ebrei in Toscana in base ai privilegi del 1593  La Rassegna Mensile di Israel 34 (1968), p. 15-27  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > טורינו

 מחברכותרתספרביקורת
84. Foa, Salvatore  Prammatiche per gli ebrei di Torino nel secolo XVIII  Memorial vol. Mayer, 1956, p. 89-106  
85. Terracini, Benvenuto  Il centenario della Pia Societa femminile israelitica di Torino 1832-1932  La Rassegna Mensile di Israel 7 (1932-33), p. 93-109  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > טריאסט

 מחברכותרתספרביקורת
86. Colbi, Paolo S.  Note di storia ebraica a Trieste nei secoli XVIII e XIX  La Rassegna Mensile di Israel 36, 2 (1970), part 2, p. 59-73  
87. Curiel, Riccardo  Gli ebrei di Trieste nel secolo XVIII  La Rassegna Mensile di Israel 12,7-9 (1938), p. 239-255  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > לוגו

 מחברכותרתספרביקורת
88. Volli, Gemma  Gli ebrei a Lugo  La Rassegna Mensile di Israel 23 (1957), p. 65-76, 123-136, 178-185  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ליוורנו

 מחברכותרתספרביקורת
89.הכהן, דבורה הקהילה בליוורנו ומוסדותיה (במאה הי"ז) ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 128-107  
90.טואף, אריאל פנקס הנימולים של משה יעקב אוטולינגי (ליוורנו תרכ"ג-תרל"ט) ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 135-109  
91.טואף, שבתאי א' לתולדות העדה ובית-הכנסת בליוורנו ארשת, קובץ מוקדש לעניני תפילה ובית הכנסת, גל' א תשם עמ' 80-68  
92.טואף, שבתי מחלוקת רבי יעקב ששפורטש ופרנסי ליוורנו (על השיפוט האוטונומי ב'אומה היהודית' בליוורנו בשנת תמא) ספונות ספר ט תשכה עמ' קסז-קצא  
93.טואף, שלמה יונה ייסודה שלקופת פדיון שבויים בליוורנו ופעולותיה במאה ה-טז (שס"ו-ת"ס) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' רנה-רפ   
94. Milano, Attilio  L'amministrazione della giustizia presso gli ebrei di Livorno nel sei-settecento  Scritti in memoria di Leone Carpi, 1967, p. 133-164  
95. Milano, Attilio  Constumanze, spassi e correttivi fra gli ebrei della Livorno che fu  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 92-109.  
96. Toaff, Alfredo S.  Cenni storici sulla comunita ebraica e sulla sinagoga di Livorno  La Rassegna Mensile di Israel 21 (1955), p. 355-368, 411-426  
97. Toaff, Alfredo S.  La giurisdizione autonoma degli ebrei di Livorno ela controversia con R. Ja'acob Sasportas (1680)  La Rassegna Mensile di Israel 31 (1965), p. 273-285  
98. Toaff, Renzo  Statuti e leggi della 'Nazione Ebrea' di Livorno  La Rassegna Mensile di Israel 34 (1968), Suppl. p. 1-51; 38 (1972), Suppl. p. 1-68  
99.תשבי, ישעיה אגרות ר' יעקב ששפורטש נגד פרנסי ליורנו משנת תמא קובץ על יד סדרה חדשה ספר ד תשו עמ' קמג-קנט  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > מונפיראטו

 מחברכותרתספרביקורת
100.[מונפיראטו, ועד המדינה] זאת תורת הפרגמטיקה לחקה נחקקה על כל בני מדינת מונפיראטו... הכינוה... מעלת הממונים ואנשי הועד קטן [ויניציה] שנה דף אחד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > מילאנו

 מחברכותרתספרביקורת
101. Simonsohn, Shlomo (ed.)  The Jews in the Duchy of Milan  Jerusalem 1982-1986; 4 vols., 69 + 3153 p.   
102.[מילאנו, ועד המדינה] סדר ההשבעה וההערכה מנויה ונגמרה יום ד ג אייר שלט לפ"ק בק"ק לאד' בועד כללי [ויניציה שלט] דף אחד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > מנטובה

 מחברכותרתספרביקורת
103. תקנות דק"ק מנטובה בשנת תקנ"ב לפ"ק כרם שלמה גל' קב כסלו תשמח עמ' מד-מז  
104.סימונסון, שלמה התארגנות השלטון האוטונומי היהודי במאנטובה 1630-1511 ציון שנה כא תשטז עמ' 143-182  
105.סימונסון, שלמה תולדות היהודים בדוכסות מנטובה. א-ב ירושלים תשכג-תשכה 687 עמ'  
106. Colorni, Vittore  Fatti e figure di storia ebraica Mantovana  La Rassegna Mensile di Israel 9 (1934), p. 217-239  
107.[זכות, משה] [תקנות מנטובה, תלו] שודא דדייני מנטובה תלח ז דפים  
108.[מנטובה, קהילה] סדר הגיטו; תקונים וסדרים סביב דיורי הגיטו הוסכמו מחמשה הנבחרים שנתמנו על ככה מהועד קטן יצ"ו מנטובה תב (צילום בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי)  
109.[מנטובה, קהילה] זאת התורה אשר שמו מעלות השלשה... להערכה כוללת הראויה להעשות פה מנטובה.. [מנטובה שמט] (צילום בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי)  
110.[מנטובה, קהילה] סדר ההערכה ממעלת הועד הכללי יצ"ו ממנטובה... כא לחדש חשון תלו לפ"ק המשך סדר הערכה זו עד ראש חדש שבט תלט לפ"ק מנטובה ו דפים  
111.[מנטובה, קהילה] סדר ההערכה - מנטובה תנה-תנח העתקה מדפוס מנטובה תנה. מינהל ההכנסות, האוצר. תשכד 24 עמ'  
112.[מנטובה, קהילה] סדר ההערכה וההנהגה שקיימו וקבלו עליהם בני ק"ק מנטובה... ד לחדש כסלו התצב בעד משך שלש שנים באות... עד תום כל חדש פברואר משנת תצה מנטובה ח דפים  
113.[מנטובה, קהילה] סדר ההערכה וההנהגה שקיימו וקבלו עליהם בני עיר מנטובה... בעד משך שלש שנים... תקי-תקיג, תקיג-תקטז, תקיז-תקיט, תקלד-תקלו, תקמו-תקמט, תקנג-תקנה   
114.[מנטובה, קהילה] זאת תורת ההסכמה אשר הסכימו בועד ק"ק מנטובה ישמרם האל על עסקי מלבושי ותכשיטי האנשים והנשים ועל עסקי המשתאות הנדוניאות הנה שנים באות ויניציאה שנט. דף אחד (צילום בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי)  
115.[מנטובה, קהילה] זה סדר ההסכמה אשר הסכימו בועד ק"ק מנטובה ישמרם האל על עסקי מלבושי ותכשיטי אנשים והנשים ועל עסק המשתאות ודרונות הנה חמש שנים באות.. [מנטובה תי] דף אחד  
116.[מנטובה, קהילה] לקורות העיר מנטובה באיטליה (נעתק מכ"י ישן). תקנה משנת תקיג: זה סדר הפראגמטיקה אשר הסכימו מעלות אנשי הועד הכללי ממנטובה... תחילתן ביום ראשון לחדש מארצו אלף תשכג למנינם... [בדבר מותרות] ילקוט מערבי מאסף שנתי ניו-יורק שנה א תרסד עמ' 64-73  
117.[מנטובה, קהילה] זה סדר הפרגמאטיקה אשר הסכימו אנשי הועד הכללי ממנטובה... שימשך בעד שש שנים הבאות... תחילתן ביום ראשון לחדש מרצו אלף תשנג למניינם, וסופן ביום אחרון לחדש פברארו שנת אלף תשנט למניינם... והיה זה אור ליום שני כ"ז לחדש כסלו חמשת אלפים תקיג ליצירה. [על דבר מלבושי שבלים בודדות, מאת אפרים דיינארד, ירושלים תרעה עמ' 17-25  
118.[מנטובה, קהילה] תורת החיצונים (...למען ישמעו ולמען ילמדו כל עדת בני ישראל מפני מקצת האורחים...) [מנטובה תקנ בערך] דף אחד  
119.[מנטובה, קהילה] להיות כי מע'... המבוררים... ראתה עינם ושמעה אזנם פשיעת איזה חיצונים העושים סחורה בעיר הזאת ובגלילותיה ופרי הפרעון לא יתנו בעיתם.. [מנטובה חש"ד] דף אחד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > סוראנו

 מחברכותרתספרביקורת
120. Biondi, Angelo  Una comunita ignorata: gli ebrei di Sorano (sec. XV-XVIII)  La Rassegna Mensile di Israel 45 (1979), p. 417-442  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > סיציליה

 מחברכותרתספרביקורת
121.סימונסון, שלמה; גיל משה עוד לתולדות היהודים בסיציליה בתקופה הנורמאנית ספר יובל לדניאל קארפי תל אביב תשנו עמ' כג-נז  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > סקנדיאנו

 מחברכותרתספרביקורת
122. Padoa, Lazzaro  Storia di una piccola comunita ebraica: Scandiano  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 30-41, 442-456  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > סרדיניה

 מחברכותרתספרביקורת
123. Foa, Salvatore  Un manoscritto sconosciuto del rabbino lelio cantoni sul regolamento delle comunita nello stato di Sardegna  La Rassegna Mensile di Israel 28 (1962), vol. speciale... Luzzatto, p. 92-104  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פאדובה

 מחברכותרתספרביקורת
124.קארפי, דניאל 'שטר עיסקא' בין בנקאים יהודים בפדובה בשנת רנ"א בין הסטוריה לספרות, ספר יובל ליצחק ברזילי, תל אביב 1997 עמ' רפג-רצ  
125.קרפי, דניאל עזרת יהודי פאדוואה לעניי ארץ-ישראל בשנים שמ"ד-ש"פ ספר רפאל מאהלר, מרחביה תשלד עמ' 46-24   
126.קרפי, דניאל היהודים בפאדובה בתקופת הריניסאנס (1509-1369) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירושלים 1967 245 עמ' (בהכפלה). הערה: בתשלד יצא לאור ע"י המחבר: פנקס ועד ק"ק פאדוואה, שלח-שסג. ירושלים תשלד 580 עמ'  
127.קרפי, דניאל (מהדיר) פנקס ועד ק"ק פאדוואה: שלח-שסג, ונעתקו בו גם מקצת הסכמות מן השנים רצא-שלו שהיו רשומות בפנקס ישן שאבד ירושלים תשלד 6 + 580 עמ'; פנקס ועד ק"ק פאדוואה: שסד-שצ. ירושלים תשם 6 + 525 עמ'  
128. Carpi, Daniel  Le premesse giuridiche e l'ordinamento amministrativo della comunione israelitica di Padova nel secolo XIX  La Rassegna Mensile di Israel 28 (1962), vol. speciale... Luzzatto, p. 47-60  
129. Ciscato, Antonio  Gli ebrei in Padova (1300-1800), Monografia storica documentata  Bologna 1967, 313 p. (repr. from 1901 edition, Padova); p. 177-193: Gli ebrei, lo stato e la comunita gravezze  
130. Revere, Amedeo  La confraternita israelitica 'Sovvegno' di Padova  La Rassegna Mensile di Israel 12,6 (1938), p. 277-286  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פיאמונטה

 מחברכותרתספרביקורת
131. Levi, Enzo  Lo 'Jus Kazaga' in Piemonte  La Rassegna Mensile di Israel 43 (1977), p. 152-162  
132. Luzzatto, Aldo  L'insediamento degli Ebrei in Piemonte durante il secolo XV  La Rassegna Mensile di Israel 43 (1977), p. 279-292  
133. Segre, Renata (ed.)  The Jews in Piedmont. Vol. 1: 1297-1582  Jerusalem 1986, 149 + 630 p.  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פירוג'ה

 מחברכותרתספרביקורת
134.(תביעה עקב מלשינות) ציון שנה סט תשסד עמ' 81-100   
135.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פירינצי

 מחברכותרתספרביקורת
136.קסוטו, משה דוד היהודים בפירינצי בתקופת הריניסאנס ירושלים תשכז 392 עמ'  
137. Cassuto, Umberto  I piu antichi capitoli del ghetto di Firenze  Rivista Israelitica 9 (1912), p. 203-211; 10 (1913), p. 32-40, 71-80  
138. Cassuto, Umberto  Gli ebrei a Firenze nell'eta del rinascimento  Firenze 1918, 7 + 447 p.; p. 195-220: La condizione giuridica degli ebrei e l'ordinamento della comunita; p. 225-258: I rabbini del quattrocento  
139. Margulies, S.H.  Il Talmud Tora di Firenze  Rivista Israelitica 5 (1908), p. 14-24, 48-54  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פיררה

 מחברכותרתספרביקורת
140. Pesaro, Abramo  Memorie storiche sulla comunita israelitica Ferrarese  2 vols., Ferrara 1878-80, 130 + 79 p.; repr. Bologna 1967  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פרמה

 מחברכותרתספרביקורת
141. Rava, Vittore  Gli israeliti nelle province Parmensi  L'Educatore Israelita 18 (1870), p. 169-180, 212-213, 241-243  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קוניגליאנו

 מחברכותרתספרביקורת
142. Luzzatto, Federico  La comunita ebraica di Conegliano Veneto ed i suoi monumenti  La Rassegna Mensile di Israel 22 (1956), p. 34-43, 72-80, 115-125, 178-186, 227-238, 270-276, 313-321, 354-360  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קורפו

 מחברכותרתספרביקורת
143.קארפי, דניאל לתולדות הקהילה 'האיטלקית' בקורפו במאה הי"ח ציון שנה ע תשסה עמ' 217-228  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קטניה

 מחברכותרתספרביקורת
144. Gaudioso, Matteo  La comunita ebraica di Catania nei secoli XIV e XV  Catania 1974, 195 + 11 p.  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קרימונה

 מחברכותרתספרביקורת
145.בניהו, מאיר; לאראס, יוסף מינוי 'שרי הבריאות' בקרימונה בשנת שלה מיכאל א תשלג עמ' עח-קמג  
146.סימונסון, שלמה שיירים מפנקס הקהילה בקרימונה מיכאל א תשלג עמ' רנד-רעו  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > רוויגו

 מחברכותרתספרביקורת
147.שולווס, משה אביגדור לתולדות קהילת רוויגו; לבעיית התהוות הקהילות באיטליה סיני כרך כ תשז עמ' קצח-רה; בצבת הדורות, ת"א תשך עמ' 23-32  
148. Luzzatto, Federico  La comunita ebraica di Rovigo  La Rassegna Mensile di Israel 6 (1931-32), p. 509-525  
149. Tedeschi, Guido  Uno statuto della comunita di Rovigo  La Rassegna Mensile di Israel 36,2 (1970), p. 415-439; Scritti in memoria di Umberto Nahon, 1978, p. 256-286  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > רומא

 מחברכותרתספרביקורת
150.ברלינר, אברהם שריד מעיר; כולל מאמרים שונים הנוגעים בקורות היהודים בעיר... רומא קובץ על יד כרך ה תרנג עמ' 20-1. יצא גם בנפרד: קראקא תרנג 23 עמ'  
151.ברלינר, אברהם דברי ימי היהודים ברומה מימי קדם עד העת האחרונה. א-ב ווילנה תרעג 127+120 עמ'  
152.כהנא, אברהם קרות היהודים ברומא ורשה 1914 140 עמ'  
153.לאטס, יעקב פנקס ק"ק רומא שע"ה-תנ"ה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסג 373 ע'  
154. Berliner, Abraham  Geschichte der Juden in Rom  2 vols., Frankf.a.M. 1893, 8 + 127, 4 + 127, 5 + 236 p. passim, esp. vol. 2, pt. 1, p. 95-102, vol. 2, pt. 2, p. 31-37, 54-64  
155. Leon, Harry J.  The Jews of ancient Rome  Philadelphia 1960, 10 + 378 p.; p. 167-194: Organization of the Roman Jewish community  
156. Milano, Attilio  La riposta attivita di un'opera pia nel ghetto di Roma nel settecento  La Rassegna Mensile di Israel 23 (1957), p. 271-279, 317-325  
157. Milano, Attilio  Le confraternite pie del ghetto di Roma  La Rassegna Mensile di Israel 24 (1958), p. 107-120, 166-180  
158. Rodocanachi, E.  La communaut? juive a Rome  Revue des Etudes Juives 61 (1911), p. 71-81  
159. Schurer, Emil  Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit  Leipzig 1879, 41 p.  
160. Vogelstein, Hermann; Rieger, Paul  Geschichte der Juden in Rom  2 vols. in 1, Berlin 1895-96, 8 + 511, 456 p.  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ריג'יו

 מחברכותרתספרביקורת
161.שולווס, משה אביגדור הפנקס הראשון של החברה 'חסד ואמת' בריגיו רשמות כרך ד תשז עמ' 98-130; בצבת הדורות, ת"א תשך עמ' 149-107